RUBIA TIR 9900 FE 5W-30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUBIA TIR 9900 FE 5W-30"

Transkriptio

1 Sivu 1 / 13 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti Edellisen version päivämäärä Kohta 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi Numero 1YW Aine/seos Seos 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tunnistetut käyttötavat Moottoriöljy Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Toimittaja Total Marketing & Services Finland OY Teknobulevardi 3-5A FI Vantaa Finland Puh : (+358) Lisätietojen saamiseksi ottakaa yhteyttä: Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Kjell Justesen 1.4. Hätäpuhelinnumero (24h/24, 7d/7) Myrkytystietokeskus P.O.B 790 (Tukholmankatu 17) SF HUS Helsinki Kohta 2: VAARAN YKSILÖINTI 2.1. Aineen tai seoksen luokitus ASETUS (EY) no. 1272/2008 Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 2.2. Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta DIREKTIIVI 67/548/ETY tai 1999/45/EY Tässä kohdassa mainittujen R-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. Aine/valmiste luokitellaan vaaralliseksi directivin(-ien) 67/548/ETY lisäysten ja/tai 1999/45/EY lisäysten mukaisesti

2 Sivu 2 / 13 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta R52/ Merkinnät Merkitty seuraavan mukaan Direktiivin 1999/45/EY R-lausekkeet R52/53 - Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä S-lausekkeet S61 - Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote 2.3. Muut vaarat Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet Likaantuneet pinnat tulevat olemaan äärimmäisen liukkaita. Ympäristöön vaikuttavat ominaisuudet Ei saa päästää ympäristöön. Kohta 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.2. Seos Kemiallinen luonne Synteettisestä öljystä (poly-alfa-olefiineistä) koostuva tuote. Vaaraa aiheuttavat aineosat Kemiallinen nimi EY-no REACH-rekisteröint inumero CAS-no Painoprosen tti Luokitus (Dir. 67/548) Luokitus (Asetus 1272/2008) bis (nonyylifenyyli) amiini < 1.5 R53 Aquatic Chronic 4 (H413) Sinkkialkyyliditiofosfaatti < 1.5 Xi;R38 N;R51-53 Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Aquatic Chronic 2 (H411) Butaanidihappo, ^ < 1.5 Xi;R41 Eye Dam. 1 (H318) 2,3-dihydroksi-, seka-c12-16-alkyyli-ja C13-rikas C11-14-isoalkyyli diesterit, (2R, 3R)-rel- 2-Propeenihappo, butyyliesteri, reaktiotuotteet butadieeni-, rikki-ja trifenyylifosfiitti < 0.2 R52-53 Aquatic Chronic 3 (H412) Fosforiditiohappoa, seka-o, O-bis (1,3-dimetyylibutyyli-ja iso-pr) esterit, sinkkisuolat < 0.2 Xi;R38-41 N;R51-53 Difenyyliamiinia tietoja ei ole käytettävissä < 0.2 T; R23/24/25 R33 N; R50-53 Aquatic Chronic 2 (H411) Eye Dam. 1 (H318) Skin Irrit. 2 (H315) Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 3 (H331) STOT RE 2 (H373) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)

3 Sivu 3 / 13 Lisätietoja Tuote, joka sisältää mineraaliöljyä, joissa on alle 3% DMSO-uutetta mitattuna IP 346:n mukaisesti Tässä kohdassa mainittujen R-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. Kohta 4: ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Erityiset ohjeet Roiskeet silmiin Ihokosketus Hengitys Nieleminen VOIMAKKAIDEN TAI JATKUVIEN OIREIDEN ESIINTYESSÄ ON HAKEUDUTTAVA LÄÄKÄRIN HOITOON. Huuhtele huolellisesti runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta. Riisuttava likaantunut vaatetus ja kengät. Pestävä saippualla ja vedellä. Pestävä likaantunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Siirrettävä raittiiseen ilmaan. EI saa oksennuttaa. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen Tärkeimmät oireet ja, sekä välittömät että viivästyneet Roiskeet silmiin Ihokosketus Hengitys Nieleminen Ei luokiteltu. Ei luokiteltu. Ei luokiteltu. Suurien höyrypitoisuuksien hengittäminen voi ärsyttää hengityselimä. Ei luokiteltu. Nieleminen voi aiheuttaa vatsalaukun ja ohutsuolistoseudun ärsytystä, pahoinvointia, oksentelua ja ripulia Tarvittaessa hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja erityishoitoon Tietoja lääkärille Hoito oireiden mukaan. Kohta 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1. Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet Soveltumattomat sammutusaineet Hiilidioksidi (CO 2). ABC-jauhe. Vaahto. Vesisuihku tai sumu. Älä käytä suuritehoista paloruiskua, koska se voi hajottaa ja levittää tulipaloa Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Erityisvaara Epätäydellinen palaminen ja termolyysi tuottavat enemmän tai vähemmän toksisia kaasuja, kuten CO, CO2, Rikkioksidit, Rikkivety, Merkaptaanit.

4 Sivu 4 / Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityiset palomiesten suojavarusteetkäytettävä paineilmahengityslaitetta ja suojapukua. Muut tiedot Astiat/säiliöt jäähdytettävä vesisuihkulla. Tulipalon jäännöksien ja saastuneen sammutusveden jatkokäsittely on hoidettava paikallisten säädösten mukaan. Kohta 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1. Henkilökohtaiset varotoimet, suojavarustus ja hätätilamenettelyt Älä koske vuotanutta materiaalia tai kävele sen poikki. Likaantuneet pinnat tulevat olemaan äärimmäisen liukkaita. Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Poistettava kaikki sytytyslähteet Ympäristöön kohdistuvien vahinkojen estäminen Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. Yritettävä estää aineen pääsy viemäreihin tai vesistöihin. Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille Materiaalit ja menetelmät suojausta ja puhdistamista varten Puhdistusohjeet Padottava. Vuoto pysäytään ja kerätään palamattoman imeytysaineen (esim. hiekka, multa, piimaa, vermikuliitti) avulla ja siirretään astiaan hävitettäväksi paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti (katso kohta 13). Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten Viittaukset muihin kohtiin Henkilökohtaiset suojavälineet Katso lisätietoja osiosta 8. Jätehuolto Katso osio 13. Kohta 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1. Varotoimenpiteet turvallista käsittelyä varten Turvallisen käsittelyn ohjeet Tulipalon ja räjähdyksen torjunta Hygieniatoimenpiteet Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty käytön aikana. Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8. Käytettävä ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa. Ei saa hengittää höyryjä tai ruiskutussumua. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Estettävä varotoimenpitein staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti: Maadoitettava/yhdistettävä säiliöt, tankit ja siirtävät/vastaanottavat laitteet. Varmista, että kaikki henkilökunta, joka saattaa altistua tuotteelle, noudattaa hygieniaohjeita tarkasti. Laitteiden, työalueen ja vaatteiden säännöllinen puhdistaminen on suositeltavaa. Kädet pestävä ennen taukoa ja välittömästi tuotteen käsittelyn jälkeen. Älä käytä hankaavia aineita, liuottimia tai polttoainetta. Älä kuivaa käsin tuotteella saastuneisiin riepuihin. Älä laita saastuneita rättejä työvaatteiden taskuihin.

5 Sivu 5 / Turvallisen varastoinnin olosuhteet, mukaan lukien tieto sopimattomista materiaaleista Tekniset toimenpiteet/varasto-olosuhteet Vältettävät materiaalit Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden, juomien eikä eläinravinnon kanssa. Pidä allastetulla alueella. Säiliö pidettävä tiiviisti suljettuna. Säilytä mieluiten alkuperäispakkauksessa. Muussa tapauksessa siirrä uuden astian etikettiin kaikki tiedot tuotteesta. Astioiden varoitusmerkkejä ei saa poistaa (ei tyhjistäkään astioista). Järjestä laitteistot niin, että ainetta ei vuoda tai roisku (esimerkiksi tiivisterikon takia) kuumille koneen osille tai sähkökontakteihin. Suojattava kylmältä, kuumalta ja auringonvalolta. Suojattava kosteudelta. Voimakkaat hapettimet. Vahvat hapot. Halogeenit Erityiset käyttötavat Erityiset käyttökohteet Kohta 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1. Tarkistusparametrit Altistumisrajat Mineraaliöljy sumu: USA: OSHA (PEL) TWA 5 mg/m³, NIOSH (REL) TWA 5 mg/m³, STEL 10mg/m³, ACGIH (TLV) TWA 5 mg/m³ (korkeasti jalostetut) Kemiallinen nimi Euroopan Unioni Tanska Suomi Norja Ruotsi Islanti Difenyyliamiinia TWA 5 mg/m 3 TWA 5 mg/m 3 STEL 10 mg/m 3 TWA 5 mg/m 3 STEL 10 mg/m 3 LLV 4 mg/m 3 STV 12 mg/m 3 TWA 5mg/m 3 Lyhenteiden selitys Katso osio 16 DNEL Työntekijä (teollinen/ammattilainen) Kemiallinen nimi Lyhytaikaiset systeemiset bis (nonyylifenyyli) amiini Fosforiditiohappoa, seka-o, O-bis (1,3-dimetyylibutyyli-ja iso-pr) esterit, sinkkisuolat DNEL Kuluttaja Kemiallinen nimi Lyhytaikaiset systeemiset Lyhytaikaiset paikalliset Lyhytaikaiset paikalliset Pitkäaikaiset systeemiset 0.62 mg/kg bw/day Dermal 4.37 mg/m³ Inhalation 8.31 mg/m³ Inhalation 12.1 mg/kg Dermal Pitkäaikaiset systeemiset Pitkäaikaiset paikalliset Pitkäaikaiset paikalliset

6 Sivu 6 / 13 bis (nonyylifenyyli) amiini 0.31 mg/kg bw/day Dermal 1.09 mg/m³ Inhalation 0.31 mg/kg bw/day Oral Fosforiditiohappoa, seka-o, O-bis (1,3-dimetyylibutyyli-ja iso-pr) esterit, sinkkisuolat Todennäköinen on pitoisuus (PNEC) 2.11 mg/m³ Inhalation 6.1 mg/kg bw/day Dermal 0.24 mg/kg Oral Kemiallinen nimi Vesi Sedimentti Maaperä Ilma STP Suun kautta bis (nonyylifenyyli) 0.1 mg/l fw mg/kg dw mg/kg dw 1 mg/l amiini mg/l mw 1 mg/l or fw mg/kg dw mw Fosforiditiohappoa, seka-o, O-bis (1,3-dimetyylibutyylija iso-pr) esterit, sinkkisuolat mg/l fw mg/l mw mg/l or mg/kg dw 100 mg/l mg/kg food 8.2. Altistumisen torjunta Työperäisen altistumisen torjunta Tekniset toimenpiteet Käytettävä teknisiä menetelmiä työpaikan altistusrajojen noudattamiseksi. Työskenneltäessä ahtaissa tiloissa (säiliöt, altaat jne.) varmistettava, että saatavana on hengityskelpoista ilmaa, ja käytettävä suositeltuja laitteita ja välineitä. Henkilökohtaiset suojavälineet Hengityselinten suojaus Silmiensuojaus Ihonsuojaus / Kehon suojaus Käsien suojaus Jos tuotetta käytetään seoksissa, on suositeltavaa ottaa yhteyttä asianmukaisiin suojavarustetoimittajiin. Nämä suositukset ovat voimassa tuotteelle sellaisena, kun se on toimitettu. Liuottimien konsentraation ollessa altistumisrajojen yläpuolella on käytettävä asianmukaista sertifioitua hengityslaitetta. Yhdistetyllä höyry/hiukkassuodattimella varustettu hengityslaite (EN 14387). Tyyppi A/P2. Hengityslaitteen käytön on noudatettava tiukasti valmistajan ohjeita ja niiden valintaa ja käyttöä koskevia säädöksiä. Mikäli todennäköisesti esiintyy roiskeita, käytä:. Sivusuojilla varustetut suojalasit. Käytä sopivaa suojavaatetusta. Suojakengät tai saappaat. Pitkähihainen vaatetus. Hiilivetykestävät suojakäsineet: Fluorikumi, Nitriilikumi. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa koskevia ohjeita. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Jos tuotetta käytetään liuoksessa tai sekoitetaan muiden aineiden kanssa sekä EN 374 -standardista poikkeavissa olosuhteissa, on otettava yhteyttä EY-hyväksyttyjen käsineiden toimittajaan.

7 Sivu 7 / 13 Ympäristöaltistuksen torjuminen Tuotetta ei saa antaa päästä viemäreihin, vesistöihin tai maaperään. Kohta 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Väri 20 C Haju kirkas neste Luonteenomainen Ominaisuus Arvot Huomautuksia Menetelmä ph Ei sovellu Kiehumispiste/kiehumisalue Leimahduspiste 226 C Cleveland Open Cup (COC) 439 F Cleveland Open Cup (COC) Höyrystymisnopeus Syttymisrajat ilmassa Höyrynpaine Höyryntiheys Tiheys 855 kg/m 15 C Vesiliukoisuus Liukenematon Liukoisuus muihin liuottimiin logpow Itsesyttymislämpötila Viskositeetti, kinemaattinen C ISO C ISO 3104 Räjähtävyys Ei räjähtävä Hapettavuus Ei sovellu Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei sovellu 9.2. Muut tiedot Kohta 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Reaktiivisuus Kemiallinen stabiilisuus Stabiilisuus Stabiili suositelluissa varasto-olosuhteissa.

8 Sivu 8 / Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaaralliset reaktiot Ei mitään normaalityöstössä Vältettävät olosuhteet Vältettävät olosuhteet Lämmönlähde (leimahduspisttä korkeammat lämpötilat), kipinät, sytytyskohdat, staattinen sähkö Yhteensopimattomat materiaalit Vältettävät materiaalit Voimakkaat hapettimet. Vahvat hapot. Halogeenit Vaaralliset hajoamistuotteet Vaaralliset hajoamistuotteet Normaalikäytössä ei mitään. Epätäydellinen palaminen ja termolyysi voivat tuottaa enemmän tai vähemmän toksisia kaasuja, kuten CO, CO2, erilaisia hiilivetyjä, aldehydejä ja nokea, Rikkivety, Rikkioksidit, Merkaptaanit. Kohta 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Paikalliset Tuotetiedot Ihokosketus Roiskeet silmiin Hengitys Nieleminen. Ei luokiteltu.. Ei luokiteltu.. Ei luokiteltu. Suurien höyrypitoisuuksien hengittäminen voi ärsyttää hengityselimä.. Ei luokiteltu. Nieleminen voi aiheuttaa vatsalaukun ja ohutsuolistoseudun ärsytystä, pahoinvointia, oksentelua ja ripulia. Välitön myrkyllisyys - Tietoja aineosista Kemiallinen nimi LC50, suun kautta LD50, ihon kautta LC50 Hengitys bis (nonyylifenyyli) amiini LD50 > 5000 mg/kg (Rat - OECD LD50 > 2000 mg/kg (Rat - OECD 401) 402) 2-Propeenihappo, butyyliesteri, LD50 > 5000 mg/kg bw (Rat) LD mg/kg (Readacross) reaktiotuotteet butadieeni-, rikki-ja trifenyylifosfiitti Fosforiditiohappoa, seka-o, O-bis (1,3-dimetyylibutyyli-ja iso-pr) esterit, LD mg/kg (Rat - OECD 401) LD50 > 2002 mg/kg (Rat - OECD 402) sinkkisuolat Difenyyliamiinia = 1165 mg/kg ( Rat ) > 2000 mg/kg ( Rabbit ) Herkistyminen Herkistyminen Ei luokitella herkistinaineeksi.

9 Sivu 9 / 13 Erityiset Syöpää aiheuttavat Mutageenisuus Lisääntymiselle vaarallinen Tätä tuotetta ei ole luokiteltu syöpävaaralliseksi. Käytettäessä moottoreissa öljy saastuu vähäisessä määrin matalatasaisten palamistuotteiden takia. Käytetyt moottoriöljyt ovat aiheuttaneet hiirellä ihosyöpää levitettäessä tuotetta toistuvasti ja jatkuvassa altistuksessa. Lyhytaikainen tai satunnainen ihon altistus käytetyn mooriöljyn kanssa ei aiheuta vakavia vaikutuksia ihmiselle, olettaen että se poistetaan iholta tehokkaasti saippualla ja runsaalla vedellä. Tuotetta ei ole luokiteltu mutageeniseksi. Tämä tuote ei sisällä mitään tunnettuja tai epäiltyjä lisääntymiskykyyn vaikuttavia vaaroja. Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys Subkrooninen myrkyllisyys Vaikutukset kohde-elimeen Vaikutukset kohde-elimeen Muut tiedot Muut haitalliset Pitkäaikainen ja toistuva altistus tahriintuneiden vaatteiden kanssa voi aiheuttaa luonteenomaisia ihovammoja (öljynäpyt). Kohta 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Myrkyllisyys Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Välitön myrkyllisyys vesieliöille - Tuotetiedot Välitön myrkyllisyys vesieliöille - Tietoja aineosista. Kemiallinen nimi Myrkyllisyys leville Myrkyllisyys daphnialle ja muille veden selkärangattomille. bis (nonyylifenyyli) amiini Sinkkialkyyliditiofosfaatti EC50 (72h) > 100 mg/l (Desmodesmus subspicatus - OECD 201) EC50 (96h) 1-5 mg/l (Selenastrum capricornutum - OECD 201) EC50 (48h) > 100 mg/l (Daphnia magna - OECD 202) EC50 (48h) mg/l (Daphnia magna - OECD 202) Myrkyllisyys kalalle LC50 (96h) > 100 mg/l (Brachyanio rerio - OECD 203) LC50 (96h) 1-5 mg/l (Pimephales promelas - OECD static) LC50 (96h) mg/l (Pimephales promelas - OECD semistatic) Myrkyllisyys mikro-organismeille

10 Sivu 10 / 13 2-Propeenihappo, EC50 (96h) 27 mg/l EL50 (48h) 11 mg/l (Daphnia LC50 (96h) mg/l butyyliesteri, reaktiotuotteet (Pseudokirchnerella magna - OECD 202) (Oncorhynchus mykiss - butadieeni-, rikki-ja subcapitata - OECD 201) OECD 203) trifenyylifosfiitti Fosforiditiohappoa, seka-o, ErC50 (72h) 24 mg/l O-bis (1,3-dimetyylibutyyli-ja (Desmodesmus subspicatus iso-pr) esterit, sinkkisuolat - OECD 201) Difenyyliamiinia EC50 (72h) = 1.5 mg/l Scenedesmus subspicatus Krooninen myrkyllisyys vesieliöille - Tuotetiedot EL50 (48h) 23 mg/l (Daphnia magna - OECD 202) EC50 (48h) mg/l Daphnia magna LL50 (96h) 4.5 mg/l (Oncorhynchus mykiss - OECD 203) LC50 (96h) mg/l Pimephales promelas (flow-through) EC50 = 4.77 mg/l 30 min EC50 = 2.81 mg/l 5 min EC50 = 3.46 mg/l 15 min Krooninen myrkyllisyys vesieliöille - Tietoja aineosista. Kemiallinen nimi Myrkyllisyys leville Myrkyllisyys daphnialle ja muille veden selkärangattomille. 2-Propeenihappo, butyyliesteri, reaktiotuotteet butadieeni-, rikki-ja trifenyylifosfiitti Vaikutukset maaeliöstöön NOEC (96h) 3.3 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata - OECD 201) Myrkyllisyys kalalle Myrkyllisyys mikro-organismeille Pysyvyys ja hajoavuus Kertyvyys eläviin kudoksiin Tuotetiedot logpow Tietoja aineosista. Kemiallinen nimi log Pow bis (nonyylifenyyli) amiini Propeenihappo, butyyliesteri, reaktiotuotteet butadieeni-, rikki-ja trifenyylifosfiitti Fosforiditiohappoa, seka-o, O-bis (1,3-dimetyylibutyyli-ja iso-pr) esterit, 0.56 sinkkisuolat Difenyyliamiinia Liikkuvuus maaperässä

11 Sivu 11 / 13 Maaperä Fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksiensa vuoksi tuotteella on vähäinen liikkuvuus maaperässä. Ilma Vesi Haihtumishävikki on rajoitettua. Liukenematon. Tuote leviää veden pinnalla PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset PBT- ja vpvb-aineiden arviointi Muut haitalliset Kohta 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Jätteiden käsittelymenetelmät Jätteet jäännöksistä / käyttämättömistä tuotteista Saastunut pakkaus EWC-koodi Ei saa päästää ympäristöön. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikalliset säädökset. Jos mahdollista, kierrätystä suositellaan hävittämisen tai polton sijasta. Tämä öljy on vietävä käytön jälkeen käytetyn öljyn keruupisteeseen. Epäasianmukaisesti hävitetty öljy on vaaraksi ympäristölle. Kaikenlainen sekoittaminen toisten aineiden, kuten liuotimien, jarruja jäähdytysnesteiden, kanssa kielletään. Tyhjät säiliöt on toimitettava hyväksyttyyn jätteenkäsittelylaitokseen kierrätystä tai hävittämistä varten. Seuraavat jätekoodit ovat vain ehdotuksia: EWC:n (European Waste Catalogue) mukaan jätekoodit eivät ole tiettyä tuotetta vaan tiettyä käyttötarkoitusta vastaavia. Käyttäjän tulee määritellä jätekoodit sillä perusteella, mihin käyttötarkoitukseen tuotetta on käytetty. Kohta 14: KULJETUSTIEDOT ADR/RID IMDG/IMO ICAO/IATA ADN Ei säädelty Ei säädelty Ei säädelty Ei säädelty Kohta 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

12 Sivu 12 / Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Euroopan Unioni Lisätiedot Kemikaaliturvallisuusarviointi Kemikaaliturvallisuusarviointi Tietoja kansallisista määräyksistä Tanska Vältettävä annettujen enimmäisyyspitoisuusrajojen ylittämistä (katso kohta 8). Suomi Vältettävä annettujen enimmäisyyspitoisuusrajojen ylittämistä (katso kohta 8). Norja Vältettävä annettujen enimmäisyyspitoisuusrajojen ylittämistä (katso kohta 8). Ruotsi Vältettävä annettujen enimmäisyyspitoisuusrajojen ylittämistä (katso kohta 8). Islanti Vältettävä annettujen enimmäisyyspitoisuusrajojen ylittämistä (katso kohta 8). Kohta 16: MUUT TIEDOT R-lausekkeiden koko teksti, joihin viitataan kohdissa 2 ja 3 R53 - Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R38 - Ärsyttää ihoa. R41 - Vakavan silmävaurion vaara R33 - Terveydellisten haittojen vaara pitkäaikaisessa altistuksessa. R51/53 - Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä R52/53 - Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä R50/53 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä R23/24/25 - Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

13 Sivu 13 / 13 Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit H301 - Myrkyllistä nieltynä H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin H311 - Myrkyllistä joutuessaan iholle H315 - Ärsyttää ihoa H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä H331 - Myrkyllistä hengitettynä H361f - Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä H373 - Saattaa nieltynä vahingoittaa munuaisia/maksaa/silmiä/aivoja/ruuansulatuselimistöä/keskushermostoa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille H410 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia H413 - Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille Akronyymejä ja lyhenteitä Lyhenteiden selitys Osio 8 + Herkiste * Iho-huomautus ** Vaara-huomautus C: Karsinogeeni M: Mutageeni R: Reprotoksinen Muutettu viimeksi: Muutoshuomautus *** Merkitsee uusittua jaksoa. Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) no. 1907/2006 vaatimukset Tämä käyttöturvallisuustiedote ei korvaa teknisiä tuotetietoja vaan täydentää niitä. Tiedotteen sisältämät tiedot annetaan hyvässä uskossa, ja ne ovat parhaan tietomme mukaan oikeat edellä mainittuna päivänä. Käyttäjä ymmärtää, että tuotteen käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun tarkoitukseen sisältää mahdollisen riskin. Tässä annetut tiedot eivät millään tavoin vapauta käyttäjää siitä, että hänen on tunnettava toimintaansa koskevat säädökset ja toimittava niiden mukaisesti. Yksinomaan käyttäjä on vastuussa tuotteen käytössä vaadituista varotoimista. Tässä ilmoitetut säädösten mukaiset tekstit on tarkoitettu auttamaan käyttäjää täyttämään velvollisuutensa. Luetteloa ei tule pitää täydellisenä ja kaiken kattavana. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että mainitut velvollisuudet ovat ainoat häntä sitovat velvoitteet. Turvallisuustiedotteen loppu