POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilun koulutusohjelma. Riku Rantala NOUSUTUEN SUUNNITTELUPROSESSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilun koulutusohjelma. Riku Rantala NOUSUTUEN SUUNNITTELUPROSESSI"

Transkriptio

1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilun koulutusohjelma Riku Rantala NOUSUTUEN SUUNNITTELUPROSESSI Opinnäytetyö Toukokuu 2009

2 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2009 Muotoilun koulutusohjelma Sirkkalantie 12A JOENSUU p. (013) p. (013) Tekijä Riku Rantala Nimike Nousutuen suunnitteluprosessi Toimeksiantaja Respecta Oy Tiivistelmä Opinnäytetyön aiheena on ikäihmisten ja liikuntarajoitteisten käyttämän apuvälineen, nousutuen, suunnitteluprosessi. Projektin toimeksiantaja on Suomen suurin apuvälinealan toimija Respecta Oy. Prosessin lähtökohtana olivat yrityksen aikaisemmasta tuotteesta keräämät reklamaatiot. Suunnittelu alkoi asiakastutkimuksella ja eteni toimintasuunnitelman kautta ideointiin ja prototyypin valmistukseen. Lisäksi opinnäytetyössä tutkitaan tuotesuunnittelun teoriaa, muotoilijan osuutta tuotekehityksessä ja analysoidaan projektin tuloksia. Suunnittelun tärkeimpiä lähtökohtia olivat asiakaslähtöisyys, turvallisuus, uutuusarvo ja tuotettavuus. Tässä projektissa lopputulokseksi syntyi tuoteperhe, joka sisältää nousutuen ja kolme erilaista kiinnitysratkaisua. Tuotekehitys on tehty tiiviissä yhteistyössä Respectan myyntiosaston kanssa. Tavoitteena on saada nousutuki markkinoille vuoden 2009 loppuun mennessä. Kieli suomi Asiasanat Teollinen muotoilu, apuväline, tuotekehitys, prototyyppi Sivuja 41 Liitteet 7 Liitesivumäärä 8

3 THESIS May 2009 Degree Programme in Design Sirkkalantie 12A FIN JOENSUU FINLAND Tel Author Riku Rantala Title Product Development Process of a Support Handle Commissioned by Respecta Oy Abstract This thesis describes the product development process of a support handle, an assistive device for handicapped and senior citizens. The project was commissioned by Finland s biggest operator in the field of assistive devices, Respecta Oy. The initiator of the process were the complaints, collected by the company, about the previous model of the support handle. The design process started by a customer feedback survey and continued through a project strategy plan into the creation and building of a prototype. Furthermore, the theory of the product development, and the role of a designer were examined, and the project s achievements analysed. The key values of the design were customer-orientation, security, novelty value and manufacturability. The result of this project is a product family which includes a support handle with three different fixing solutions. The product development was made in close contact with the sales department of Respecta. The aim is to get the support handle to the market before the end of the year Language Finnish Pages 41 Appendices 7 Pages of Appendices 8 Keywords Industrial design, assistive device, product development, prototype

4 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 JOHDANTO. 5 2 PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT Alkutilanne Viitekehys Toimintasuunnitelma TUOTEKEHITYSPROSESSI Ideointi Luonnostelu ja tekniset piirrokset Kehitysdialogi yrityksen kanssa PROTOTYYPIN VALMISTUS Yleistä prototyypistä Yläosan valmistus Kiinnitysosien valmistus Pintakäsittely Kiinnitysosienpintakäsittely Yläosan pintakäsittely 33 5 ANALYSOINTI Prosessin analysointi Asiakaslähtöinen suunnittelu 38 6 POHDINTA LÄHTEET LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Jauhemaalaus Finterium-hinnasto Alexit softcoatingin testituloksia ResUp-nousutuen asiakaspalautteen kooste RAL-värikartta Käsitteet ja lyhenteet Luonnosteluvaiheen kuvia

5 5 1 JOHDANTO Olin Respecta Oy:llä kesätöissä tuotesuunnittelijana neljä kuukautta vuonna Kesätöideni loppuvaiheessa sain tehtävänannoksi suunnitella uuden tuotteen Respectan mallistossa olevan ResUp-nousutuen tilalle. Kyseessä ei siis ollut niin sanottu faceliftaus eli ulkonäön parantaminen, vaan tuotteen täydellinen uudistus aina teknisistä ratkaisuista pintakäsittelyyn. Kesätöiden loppuessa tuotekehitysprosessi oli vasta varhaisessa vaiheessa, joten päätimme esimieheni kanssa, että teen nousutuen uudistuksesta opinnäytetyön. Nousutuki on apuväline, joka nimensä mukaisesti tukee käyttäjää tämän noustessa ylös vuoteen laidalta tai istuutuessa alas. Tuotteen tavoitteena on lisätä ikäihmisen tai liikuntarajoitteisen turvallisuutta ja vähentää avun tarvetta. Nousutuki sisältää usein muitakin toimintoja, kuten esimerkiksi toimii sängynlaitana estäen vuoteesta putoamisen. Apuvälinesuunnittelu on jatkuvasti kasvava ala, sillä suuret ikäluokat ovat pian siirtymässä eläkkeelle ja apuvälineiden kysyntä tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Myös ihmisten vaurastuminen vaikuttaa siihen, että useat kuluttajat eivät tyydy apuvälinelainaamosta saatavaan käytettyyn ja ennalta määrättyyn tuotteeseen, vaan haluavat kotiinsa yksilöllisiä ja laadukkaita tuotteita. Respecta Oy on Suomen suurin ja monipuolisin apuvälinealan toimija. Respectalla on apuvälinealan edelläkävijä ja suunnannäyttäjä Suomessa. Respectan osakkeenomistajia ovat Proteesisäätiö 57 %, Terveysrahasto 24 % ja Suomen Punainen Risti 19 %. (Respecta 2008.)

6 6 Projektin tavoitteena on saada mahdollisimman tuotantovalmiiksi suunniteltu tuote, joka tulee korvaamaan mallistossa olevan ResUp-nousutuen vuoden 2009 lopulla. Opinnäytetyössäni olevista mittakuvista on poistettu kaikki tarkat mitat. Tuotekehitysprojekti on yhä kesken, eikä ole tarkoituksenmukaista julkaista mittakuvia täydellisinä. Tutkimuksen tavoite on saada selville entisen nousutuen epäkohtia ja hyviä puolia sekä kehittää niitä entistä parempaan suuntaan. Uutta nousutukea suunniteltaessa tärkeitä huomioitavia asioita ovat toiminnot ja yksityiskohdat, jotka tekevät nousutuesta mahdollisimman monitoimisen ja useille käyttäjille sopivan. Säädöt ja lukitukset on mietittävä monelta kannalta ja kehitettävä mahdollisimman helppokäyttöisiksi ja nopeiksi. Lisäksi tuotteeseen tulee saada uutuusarvoa toiminnoilla tai muotoilulla. Opinnäytetyöni keskittyy nousutuen tuotekehitykseen, suunnittelun ja prototyypin valmistukseen. Näiden lisäksi käsittelen myös tuotesuunnittelun teoriaa ja asiakastutkimusta, jota suoritin kesätöideni aikana. 2 PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Alkutilanne Respecta Oy oli reklamaatioiden perusteella tiedostanut tarvitsevansa mallistoonsa uuden nousutuen kuvassa 1 näkyvän ResUpin tilalle. Organisaatio oli kerännyt aktiivisesti tietoa ResUpin hyvistä ja huonoista puolista (liite 4). Tuotteen heikkouksia parantamalla oli helppo lähteä suunnittelemaan korvaavan tuotteen ominaisuuksia. Myös entisen nousutuen keräämästä positiivista palautteesta oli hyötyä suunnitellessani toimintoja, joita asiakkaat arvostivat entisessä tuotteessa.

7 7 Kuva 1. ResUp-nousutuen mainoskuva (Respecta 2008). Tein Respectalla työskennellessäni kesän aikana muutamia asiakastutkimuksia, esimerkiksi Lieksassa sijaitsevassa palvelutalo Karpalossa ja haastattelemalla Joensuun toimipisteellä käyviä asiakkaita. Karpalossa keräsin muun tutkimuksen ohessa tietoa asiakkaiden kokemuksista erilaisten nousutukien käytöstä ja parannusehdotuksia. Sain useilta vuosia nousutukia käyttäneiltä asiakkaalta hyviä huomioita ja ideoita tuotekehitykseen. Näitä asioita ei välttämättä tiedosta ilman pitkäaikaista käyttökokemusta. Nousutuen tuotekehityksen alkaessa olin jo kesän aikana saanut hieman kokemusta apuvälinesuunnittelusta ja mikä tärkeintä, olin omaksunut ajattelutavan, jolla on hyvä kartoittaa tuotteissa ilmeneviä hankalia toimintoja. Jokaista liikettä tehdessä täytyy miettiä, että joillakin käyttäjillä on heikko puristusvoima, toisilla rajoittuneet liikeradat ja kaikki eivät välttämättä näe tuotetta tarkasti tai ollenkaan. Kun tuotteen asennuksen ja testikäytön suorittaa jokaisen liikkeen kohdalla noita kolmea tekijää pohtien, saa selvitettyä hankalia toimintoja.

8 8 Respectan päätoimipisteellä käydessäni tutustuin Helsingin kaupungin sosiaaliviraston yksikköön Toimiva koti. Toimivassa kodissa esitellään apuvälineitä ja helpon liikkumisen innovaatioita (kuva 2). Sain hyvän kuvan, millaisia apuvälineitä markkinoilla on ja millaisia tulevaisuuden tuotteet tulevat olemaan. Kuva 2. Muiden valmistajien nousutukia esillä toimivassa kodissa. Suunnittelun lähtökohdat olivat siis kohtalaisen hyvät aloittaessani opinnäytetyötäni. Yritys oli alusta asti hyvin prosessissa mukana ja kertoi selkeästi, millaisen tuotteen tarvitsee. Sain myös tutkittavaksi ja testattavaksi vanhan nousutuen, ResUpin. Huomasin nopeasti reklamaation pitävän monelta osin paikkansa. Nousutuki oli minullekin melko raskas käyttää, vaikka olen nuori ja terve. Lisäksi

9 9 useaan asentoon lukittuva mekanismi oli kömpelö ja aiheutti paljon ylimääräistä työtä nousutuen loksahdellessa vääriin asentoihin. Myös pintamateriaali tuntui epämiellyttävältä ja keräsi nopeasti pölyä pintaansa. 2.2 Viitekehys Esittelen opinnäytetyöni visuaalisessa viitekehyksessä asiakkaan, muotoilijan, toimeksiantajan ja tuotteen vuorovaikutukset toisiinsa (kuva 3). Kaikki tapahtuu tuotteen ympärillä, sillä viitekehyksessä tuote on yhdistävä tekijä asiakkaan, yrityksen ja muotoilijan välillä. Kuva 3. Opinnäytetyöni visuaalinen viitekehys: tuotteen, muotoilijan, toimeksiantajan ja asiakkaan välinen vuorovaikutus.

10 10 Muotoilijan ja asiakkaan välinen kontakti tapahtuu suurimmaksi osaksi asiakastutkimuksen kautta. Tutkimuksella muotoilija selvittää asiakkaan tarpeen ja kartoittaa ongelmaa. Asiakkaan mielipide on tärkeä apu suunnittelutyössä, koska usein käyttäjä tietää halutut ominaisuudet ja kykenee osoittamaan tuotteen epäkohdat. Asiakkaan ja toimeksiantajan välinen kontakti on enimmäkseen asiakaspalautetta, jota tulee toimeksiantajalle automaattisesti esittelytilanteissa, tuotekokeilujen yhteydessä ja reklamaation muodossa. Toisinaan asiakaspalautetta kerätään aktiivisesti esimerkiksi messuilla tai kampanjoilla. Useimmiten asiakkaan omasta aloitteesta antama palaute on reklamaatiota tai muuten negatiivista. Tuotteen toimivuutta pidetään itsestäänselvyytenä ja positiivisia ominaisuuksia ei muisteta helposti, vaikka tuotekehityksen kannalta on tärkeää tietää myös hyvät ominaisuudet, joita kehittää eteenpäin. Toimeksiantajan ja muotoilijan välinen kontakti on kaksisuuntaista yhteistyötä. Sisällään se pitää muun muassa palautetta, luonnosten ja ideoiden karsintaa, osaamisen jakamista ja tukea. Hyvä yhteistyö on edellytys projektin onnistumiselle, sillä jos tieto ei kulje, tuotteen kehitys kärsii tai jopa pysähtyy. Kaikkein paras muoto kanssakäymiselle olisi tapaaminen säännöllisin ajoin, mutta kun välimatkat ovat pitkät, joudutaan tyytymään puheluihin ja sähköpostilla käytävään keskusteluun. Korvenmaan (1998, 103) mukaan tehokas muotoilun käyttö kannattaa ajoittaa jo liiketoiminnan suunnitteluvaiheessa: Muotoiluosaamisen tarjoamat mahdollisuudet strategiselle suuntautumiselle voidaan ottaa näin huomioon ja tarpeellista muotoiluosaamista kehittää suhteessa muiden voimavarojen kasvuun.

11 11 Muotoilijan suhde tuotteeseen on tuotekehitysprosessi. Hän suunnittelee konseptin alkutekijöistä valmiiksi tuotteeksi useiden työvaiheiden kautta. Muotoilija käyttää asiakkailta ja yritykseltä kerättyä tietoa avuksi suunnitellakseen ja toteuttaakseen mahdollisimman hyvän tuotteen tai palvelun. Lopullinen tuotos on kuitenkin muotoilijan näkemys, sillä esimerkiksi asiakastutkimus on vain työkalu, jonka avulla kartoitetaan ongelmia ja positiivisia ominaisuuksia. Asiakas on kuluttaja, eli hän ostaa tai saa käyttöönsä tuotteen. Hän tutkii erilaisia markkinoilla olevia vaihtoehtoja ja hankkii tarvettaan vastaavan. Jos se on huono, asiakas oletettavasti hankkii jatkossa kilpailijan tuotteita, ja levittää negatiivista sanaa huonoksi kokemastaan valmistajasta. Jos taas asiakas on tyytyväinen, hän luultavasti luottaa valmistajaan jatkossakin. Toimeksiantaja vastaa tuotteen markkinoinnista ja usein myös valmistuksesta tai teettämisestä. Kyseisen yrityksen intressejä ovat esimerkiksi viedä tuotekehitystä eteenpäin, saavuttaa asiakkaiden luottamus, maksimoida myynti ja minimoida kustannukset. 2.3 Toimintasuunnitelma Hyvän toimintasuunnitelman saadakseni tutustuin aluksi alan kirjallisuuteen ja joidenkin oppilaitosten etäopetusmateriaaleihin internetissä. Tuotekehityksestä ja -suunnittelusta on kirjoitettu melko paljon teoriaa ja tutkimuksia käsittelevää kirjallisuutta. Perehdyin Ilkka Kettusen kirjoittamaan Muodon palapeli teokseen sekä tuotantotalouden perusopintojen etäopetuspakettiin Kuopion avoimen yliopiston internetsivuilla. Kuopion yliopiston & Savonia-ammattikorkeakoulun etäopetusmateriaalissa kerrotaan tuotesuunnittelun lähtökohdista, että tuote voidaan suunnitella ja rakentaa vain, jos sen toimintaperiaatteista, potentiaalisista käyttäjistä, valmistusmääristä ja hinnasta on olemassa jonkinlainen käsitys. Tuotekehitysprosessin alkuvaiheessa tapahtuvan tuoteohjelman suunnitteluprosessin aikana muodostuu tuoteidea, joka pohjautuu toisaalta yrityksen strategiaan ja toisaalta asiakkaan

12 12 tarpeeseen. Tuoteidea pitää sisällään paitsi liiketoimintaa varten tarvittavat lähtökohdat, myös tuotteen toimintaan liittyvän periaatteen, joka toimii varsinaisen tuotesuunnitteluprosessi liikkeellepanijana. (Kuopion yliopisto & Savoniaammattikorkeakoulu 2009.) Tässä projektissa tuotteen toimintaperiaate on selvä, sillä käytössä on sama periaate kuin entisellä tuotteella, ResUpilla. Apuvälinemarkkinoilla tuotteen potentiaaliset hankkijat ovat yleensä kunnalliset ja yksityiset laitokset, ikäihmiset ja joko pysyvästi tai väliaikaisesti liikuntarajoitteiset henkilöt. Suurimmat käyttäjäryhmät ovat siis selvillä. Valmistusmäärät vaihtelevat suuresti tulevien tilausten mukaan, mutta kyse on tuhansista kappaleista vuodessa. Harkinnan alla on myös tuotteen vienti ulkomaille. Hintahaitari on suurin piirtein tiedossa, tarkka hinta määritellään syntyvien tuotanto- markkinointi- varastointi- yms. kulujen mukaan ja tilauksen koon perusteella. Kettusen (2001, 59) mukaan lähtökohtien ollessa selvillä ja kun tuotteesta on saatu likimääräinen kuvaus, kartoitetaan kohderyhmien ja erilaisten käyttäjien tarpeet. Konseptimuotoilun tueksi haetaan tietoa myös patenteista, kirjallisuudesta, asiantuntijoilta ja kilpailijoiden tuotteista. Tavoitteena on saavuttaa pätevä ratkaisuehdotus ongelmaan, jotta koko tuotekehitysryhmä sitoutuu kehitettävään konseptiin. Konseptimuotoilun tarkoituksena on tuottaa uuden muotoilun periaateratkaisut. Näiden ratkaisujen tulee tyydyttää käyttäjän tarpeet ja erilaistaa tuote kilpailijoiden tuotteista. Tämän vaiheen aikana voidaan tehdä vielä suuriakin muutoksia tuotteeseen.

13 13 3 TUOTEKEHITYSPROSESSI 3.1 Ideointi Tuotekehityksen tavoitteena on kehittää uusi tai entistä parempi tuote. Tuotekehitys on prosessi, johon kuuluu tuoteidean etsiminen, kehitysnäkymien, markkinoiden ym. tuotekehityshankkeen käynnistämiseen tarvittavien tietojen selvittäminen. Osa-alueita ovat myös varsinaisen tuotteen luonnostelu, yksityiskohtainen suunnittelu, optimointi, työpiirustusten tekeminen, käyttöohjeiden laatiminen sekä tuotantomenetelmien kehittäminen. (Jokinen 1989, 9.) Aloitin nousutuen kehittämisen kartoittamalla suunnittelua hallitsevat tekijät. Ensimmäisenä tuli selvittää toimivaan tuotteeseen tarvittavat osat. Markkinoilla olevia tuotteita tutkiessani kävi ilmi, että nousutuki koostuu käytännössä aina kahdesta erillisestä osasta. Kyseiset kappaleet ovat yläosa, josta pidetään kiinni ja otetaan tukea, sekä jalusta tai kiinnityskappale. Tuotantotehokkuutta ajatellen valitsin lähtökohdaksi yhden yläosan, jolla on useita eri kiinnitysvaihtoehtoja. Nousutuen yläosa on siis moduuli, joka käy kiinni erilaisiin jalustoihin. Seuraavana ideoinnin kohteena olivat toiminnot ja ominaisuudet, jotka tuovat tuotteelle uutuusarvoa ja kysyntää markkinoilla. Myös materiaalivalinnat ja karkeat materiaalivahvuudet oli päätettävä tässä vaiheessa prosessia, sillä nousutuen on kestettävä 150-kiloisen ihmisen paino, oltava kevyt ja pestävissä kovilla kemikaaleilla. Nämä seikat rajoittavat useita materiaaleja pois suunnittelusta. Paras mahdollinen materiaali olisi ruostumaton teräs, joka on huomattavasti tavallista terästä kalliimpaa. Sen käyttö nostaisi nousutuen hinnan liian korkeaksi varsinkin kunnallisille hoitokodeille, joilla on määrätty budjetti tietyn nousutukierän hankintaan. Ruostumattoman teräksen tuoma korkea hinta karsisi myös suuren osan yksityisistä kuluttajista. Tavallinen teräs maalattuna toimii hyvin tarkoituksessa ja on hinnaltaan sopivaa.

14 14 Nousutuen yläosaa ideoidessa oleellisia tekijöitä olivat ergonomia, käytettävyys, luotettavuus, säädöt ja turvallisuus. Lueteltu järjestys ei ole tärkeysjärjestys, vaan aakkosellinen. Rungon tulee olla niin tukeva, että käyttäjä voi nojata siihen pelkäämättä tuen pettävän. Korkeudensäätö on melko välttämätön toiminto, sillä sänkyjen mittasuhteet ja patjojen paksuudet vaihtelevat nykyään suuresti. Korkeudensäätö mahdollistaa myös entistä ergonomisemman käytettävyyden erikokoisille asiakkaille. Lähtökohtana oli myös, että sama yläosa toimii kääntyvänä tai yhteen asentoon lukittavana, sillä eri asiakasryhmät tarvitsevat kääntyvää tai kiinteää tukea. Monella kilpailijalla kiinteä ja kääntyvä nousutuki ovat kaksi eri tuotetta, mutta halusin saada molemmat toiminnot suunnittelemaani versioon. Kiinnityskappaleita suunnitellessa tuli huomioida nykyisin käytössä olevat sänkymallit. Nykyään yhä useammat sängyt ovat rakenteeltaan runkopatjamaisia. Näissä tapauksissa patjan lisäksi erillistä tukirakennetta ei ole. Monissa nousutuissa tätä ei ole juurikaan huomioitu, sillä kyseinen rakenne on hankala kiinnityksen kannalta. Sängynrungon osat, joihin kiinnityskappaleen saa liitettyä, ovat usein sängyn alla tai alareunassa. Jotkin runkopatjat, varsinkin jenkkisängyt, ovat maavaraltaan todella matalia, joten runkoon on hankalaa päästä käsiksi matalan reunan alta. Toinen merkittävä sänkymalli on putkirunkoinen sairaalavuode. Varsinkin laitoksissa ja hoitokodeissa putkirunkoinen sänky on yleisin käytössä oleva vuode. Näissä laitoksissa käytetään paljon nousutukia, joten oli selvää, että nousutuelle tulee olla kiinnitysratkaisu putkirunkoisiin vuoteisiin. Laitosvuoteeseen nousutukea kiinnittäessä pätevät aivan eri kriteerit kuin kotikäytössä: laitosvuoteita liikutetaan paljon pyörillä, vuoteissa on usein laidat, jotka tulee saada laskettua alaasentoon nousutukea irrottamatta, ja puhdistusaineet ovat vahvempia kuin kotikäytössä. Kolmas yleinen sänkymalli on perinteinen puulaitainen vuode, jossa patja on puurungon päällä tai varassa. Etenkin runkopatjoja ja puulaitaisia sänkyjä on 80 cm, 90 cm, 120 cm 160 cm ja 200 cm leveinä. Lisäksi on otettava huomioon laitojen leveys, joka voi vaihdella suuresti.

15 Luonnostelu ja tekniset piirrokset Luonnos tarkoittaa karkeaa kuvausta tuotteen tekniikasta, toimintaperiaatteista ja/tai muodosta. Se esitetään yleensä kaksiulotteisena piirroksena tai kolmiulotteisena mallina ja lisäksi usein mukana on tekstimuotoinen selventävä kuvaus. Luonnosten tekeminen on varsin helppoa ja nopeaa. Se on edullista verrattuna muiden tuotekehitysprosessin vaiheiden aiheuttamiin kustannuksiin. Luonnosteluvaiheessa suunnitelma hahmotellaan sellaiselle tasolle, että ajatusmallin perusteella voidaan muodostaa suunniteltavasta kohteesta alustava malli. Luonnostelu on ensimmäinen vaihe kohti suunnitelman toteuttamista fysikaaliseksi tuotteeksi. Luonnosta käytetään idean arvioinnissa ja vaihtoehtojen vertailussa. Myös suunnittelun ja muiden yrityksen osastojen välinen kommunikointi paranee, kun käytettävissä on sanallisen esityksen lisäksi kuvallinen esitys ideasta. (Kuopion yliopisto & Savonia-ammattikorkeakoulu 2009.) Aloitin luonnostelun jo varhaisessa vaiheessa tuotekehitysprosessia. Liitteessä 7 on muutamia eri työvaiheiden luonnoksia. Kaikki ideat on hyvä saada muistiin, ja monessa tapauksessa kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Myös ideoiden poimiminen jatkokehitykseen on helpompaa nipusta piirroksia kuin pitkästä muistiinpanolistasta. Kun tuote toimintoineen oli ideoitu ja luonnosteltu, piirsin käsin karkeat tekniset mittakuvat. Tämä suunnitteluprosessin vaihe tunnetaan nimellä konseptimuotoilu. Kettusen (2001, 71) mukaan konseptimuotoilu on luovin vaihe, koska siinä haetaan monien vaihtoehtojen kautta kehityskelpoisempia ideoita, joita voi kehittää eteenpäin. Hänen mukaansa parhaimpaan lopputulokseen yleensä päästään, kun ideoita ja luonnoksia on hyvin runsaasti. Ideointivaiheen tulee olla laaja, jotta siinä syntyy tarpeeksi materiaalia konsepteihin. Niiden joukossa on usein yksi tai muutama erityisen hyvä idea. Luovassa ideointivaiheessa turhaa kritiikkiä on vältettävä. Arviointi kannattaa vasta myöhemmässä vaiheessa, kun ideoita aletaan koota ja tiettyjä yhdistäviä ajatuksia on ilmennyt. Isot ja monimutkaiset ongelmat kannattaa jakaa osa-alueisiin, koska ne tuntuvat silloin helpommin hallittavilta. Muotoilijan on parasta vaihtaa menetelmiä, koska joskus jopa piirroksen koon muutta-

16 16 minen saattaa tuottaa tuloksia. Muotokielen ideoita voi hakea kokonaan erityyppisistä tuotteista. (Kettunen 2001.) Luonnostelun jälkeen piirsin käsin tarkkoja kuvia, joihin keskitin ideoita. Käsin piirtämällä yksityiskohdat alkoivat hahmottua kokonaisuuksiksi ja tuotteen osista alkoi muodostua jo selkeä käsitys. Kun olin piirtänyt useita versioita osista ja miettinyt karkeaa mitoitusta, alkoi suunnittelu olla siinä vaiheessa, että otin työvälineeksi tietokoneen. Seuraavana työvaiheena oli 3D-mallintaminen Rhinoceros-3D-ohjelmalla. Mallintamalla sain nopeasti tehtyä käsin piirretyistä ideoista mittatarkkoja kuvia, joissa yksityiskohtia ja mittasuhteita oli hyvä kehittää eteenpäin. 3D-malleilla oli erittäin helppoa käydä vuoropuhelua Respectan myyntiosaston kanssa. Käytin luonnoksia renderöidessäni (liite 6) Penguin1.0-ohjelmistoa, joka tekee kuvasta erittäin selkeän ja yksiselitteisen (kuva 6). 3D-kuvat eivät jätä samanlaista tulkinnanvaraa kuin käsintehdyt piirrokset, joten katsoja voi keskittyä suoraan kuvassa esitettävään yksityiskohtaan kiinnittämättä huomiota muotoilijan piirtotyyliin tai käytettyihin välineisiin. Lisäksi 3D-kuvan saa mittatarkkana mistä tahansa perspektiivistä. Saman piirtäminen käsin veisi moninkertaisesti aikaa. Ennen lopullisen mallin löytämistä tein useita 3D-versioita nousutuen eri osista, ja useimmissa tapauksissa lähetin renderöityjä kuvia Respectalle arvioitavaksi sähköpostilla. Myyntiosaston henkilökunta kertoi yleensä mielipiteitä lähettämistäni kuvista ja auttoi jatkokehittelyssä. Muutamassa tapauksessa usean mallin välillä järjestettiin äänestys ja sitä kautta valita jatkokehitettävä versio tai muoto. Rhinoceros-3D ei ole varsinaisesti tekniseen piirtämiseen tarkoitettu ohjelma, mutta tarvittaessa sillä saa tehtyä tarkkoja mittapiirroksia, jotka tulivat monessa vaiheessa suureksi avuksi tuotetta mitoittaessani. Tietokoneen näytöltä on hankalaa hahmottaa esineen todellista kokoa, ja tulostamalla 1:1-kokoisia mittakuvia sain suunniteltua esimerkiksi nousutuen yläosan mitoituksen ergonomiseksi (liite 6).

17 17 Esimerkiksi ennen nousutuen yläosan lopullisen mallin valitsemista siitä oli vielä kuvassa 4 näkyvät kaksi eri versiota: ellipsi ja suunnikas. Niistä molemmista oli kaksi erikokoista variaatiota: kaaren korkeus 225 mm ja 250 mm. Lopullinen valinta suoritettiin äänestämällä. Koska molemmat muodot ja mitoitukset olivat toimivia ja jakoivat mielipiteitä kuvien perusteella tehdyssä äänestyksessä, valinta oli hankalaa. Tein siis molempien eri muotojen matalammasta, 225 mm:n korkuisesta, versiosta mittatarkan testikappaleen (kuva 5). Materiaalina käytin muovista sähköasennusputkea. Lähetin molemmat vaihtoehdot Helsinkiin Respectan päättäjille lopullista valintaa varten. Kuva 4. Yläosan viimeiset versiot ennen äänestystä.

18 18 Kuva 5. Muovinen testikappale 225 mm korkea suunnikas yläosasta. Malleja vertaamalla Respectan myyntiosaston henkilöt valitsivat lopulliseksi versioksi kuvassa 6 näkyvän 225 mm korkean ellipsin. Sitä kannattaneet luettelivat eduiksi rauhallisen muodon, loivat mutkat, tasapainoisen vaikutelman ja turvallisuuden. Yläosan muoto on tarkkaan harkittu. Ellipsin sisällä oleva putki estää ihmisiä työntämästä päätä nousutuen kaaren läpi. Yläputki, joka kulkee yhtenäisenä katkeamattomana linjana, antaa mahdollisuuden liu uttaa kättä koko nousutuen mitan irrottamatta otetta. Kolmessa tasossa menevät putket mahdollistavat kolmivaiheisen kiipeämisen käsillä ylös noustessa.

19 19 Kuva 6. Lopulliseksi malliksi valittu yläosa. Kiinnityskappeleita suunnitellessani helppokäyttöisyys ja toimivuus olivat avainasemassa. Esimerkiksi putkirunkoiseen vuoteeseen tulevaa kiinnitystä (kuva 7) suunnitellessani otin mitoitukset leveyteen ja korkeuteen ResUpin vastaavasta kiinnityksestä, sillä se oli mitoitettu sairaalavuoteeseen sopivaksi ilman, että kiinnitys haittaa vuoteen laskettavien laitojen liikerataa. Kehitin kiinnitysosasta mahdollisimman pienen ja edullisen valmistaa. Näin saavutetaan kilpailuetu kuntien kilpailuttaessa apuvälinevalmistajia, kun ne hankkivat hoitokoteihin nousutukia. Edullisesta hinnasta ja yksinkertaisesta rakenteesta huolimatta kiinnityksessä on korkeudensäätö, mahdollisuus lukita tuki yhteen asentoon 90 asteen porrastuksella ja kiinnitys useisiin erilevyisiin runkoihin.

20 20 Kuva 7. Kiinnitys putkirunkoiseen vuoteeseen Sängynaluskiinnitystä (kuva 8) suunnitellessani lähtökohtana oli portaaton leveydensäätö. Sängyt sijoittuvat leveytensä puolesta yleensä välille cm, mutta myös kapeampia ja leveämpiä vuoteita on markkinoilla. Toinen merkittävä lähtökohta oli, että kiinnitys tapahtuu ilman ruuveja. Moni nykyinen nousutuki joudutaan ruuvaamaan puulaitaisen sängyn kylkeen kiinni. Kun nousutukea ei enää tarvita, sänkyyn jäävät ikävät jäljet muistoksi. Suunnittelemani osa kiinnittyy vuoteeseen puristuksen ja kitkan voimalla. Nousutuki saavuttaa kilpailuedun sillä ominaisuudella, että sen kiinnitys ei turmele puulaitaa.

21 21 Kuva 8. Sängynaluskiinnitys Kolmas kiinnitysratkaisu on jalustakiinnitys (kuva 9). Kiinnitys perustuu tuen lattiaa vasten olevaan jalkaan, joka ohjaa rasituksen alas sängyn laidan sijaan. Tämä on erityisen hyvä ominaisuus, jos sänky on valmistettu esimerkiksi lastulevystä tai on muuten rungoltaan kevytrakenteinen. Yhteensopivuus sänkyihin on hyvä, sillä kiinnitys käy kaikkiin vuoteisiin, joiden laidan alareuna on maasta mm:n korkeudella. Kiinnitysosa, jolla jalusta liitetään sänkyyn, liikkuu putken ulkopuolella portaattomasti ja se kiristetään sopivalle korkeudelle. Kyseinen osa on saksalaisen Ganter Griffin valmistama komponentti: Flanged connector clamp (kuva 10). Se saadaan tilattua maahantuojalta SPINEA Oy:ltä (Ganter Griff 2008; Spinea Oy 2008). Valmiita osia käyttämällä säästetään kuluissa, sillä jos vastaavia osia alkaa teettää valutuotteena, muottikustannus on todella suuri. Isoja eriä kyseistä osaa hankittaessa päästään varsin edulliseen kappalehintaan.

22 Kuva 9. Jalustakiinnitys 22

23 23 Kuva 10. Flanged connector clamp (Spinea Oy 2008). 3.3 Kehitysdialogi yrityksen kanssa Kävin kehityskeskustelua enimmäkseen sähköpostilla useiden myyntipuolen henkilöiden kanssa. Respectalla on toimipisteitä 13 eri paikkakunnalla, joten olisi ollut liian hidasta ja kallista tavata henkilökohtaisesti kaikkia suunnitteluun liittyviä avainhenkilöitä. Sähköpostilla sain toimitettua välittömästi uudet kuvat ihmisille, ja vastaus tuli useimmiten nopeasti. Kaikkiaan oli positiivinen yllätys, miten aktiivisesti ihmiset antoivat palautetta ja osallistuivat suunnitteluun. Kuopion yliopiston & Savonia-ammattikorkeakoulun etäopetusmateriaalissa (2009) todetaan, että asiakkaat ja yhtiön johto haluavat aina tuotteet entistä halvemmalla, laadukkaampina ja nopeammin. Kehitystoiminta aiheuttaa vain pienen osan tuotteen kokonaiskustannuksista, mutta sen vaikutus lopullisiin kustannuksiin on merkittävä. Myös tuotteen laatu on keskeinen tekijä nykyaikaisessa teollisuudessa. Laatua ei saada tuotteeseen ilman suunnittelua.

24 24 Kaikki konkreettiset tuotteet ovat jonkinlaisen kehitysprosessin tuloksia. Kuitenkin uusille tuotteille on jatkuva tarve. Koska tuotteet monimutkaistuvat, yhden henkilön kehityspanos ei useinkaan riitä, vaan tarvitaan monesta henkilöstä koostuvaa kehitystiimiä. On arvioitu, että 85 % uusissa tuotteissa esiintyvistä ongelmista johtuu huonosta kehitystoiminnasta. Tuotteiden kehitys on varsin hidasta; yksinkertaisenkin tuotteen kehityksessä kuluu helposti jopa vuosi. Monimutkaisia tuotteita kehitetään helposti useita vuosia. Tuotekehitykseen käytetyt rahat ovat suhteessa kehitystiimin kokoon ja kehitykseen käytettyyn aikaan. Suunnittelukulujen lisäksi yhtiö joutuu useimmiten investoimaan myös uuteen tuotantotekniikkaan. (Kuopion yliopiston & Savonia-ammattikorkeakoulu 2009.) Tässä projektissa tuotteen muotoilu piti sisällään myös mekaniikkasuunnittelua. Respectalla ei ollut käytettävissä insinööriä, jonka kanssa olisin voinut käydä läpi teknisiä yksityiskohtia. Sain jonkin verran konsultointia mekaanisiin ratkaisuihin S K Engineering Oy -insinööritoimistosta. Siellä teimme myös tietokoneella alustavat rasitustestit nousutuen 3D-mallille. Testitulos näytti hyvältä, mutta prototyypille on tehtävä vielä mekaaniset rasitustestit. Joissain vaiheissa tuotekehitysprosessia monialaisesta suunnittelutiimistä olisi ollut apua, sillä insinööri olisi tiennyt entuudestaan joitakin ratkaisuja, joiden selvittämiseen minulla meni runsaasti aikaa. Vaikka suurin osa yhteydenpidosta Respectalle tapahtui puhelimella ja sähköpostilla, kävin toki esittelemässä projektin etenemistä muutaman kerran Helsingissä, kerran Kuopiossa ja säännöllisesti Joensuun toimipisteellä. Prototyyppien lähettäminen Helsinkiin tapahtui kätevästi yrityksen sisäisellä postitusjärjestelmällä, jossa logistiikasta vastaa Matkahuolto.

25 25 4 PROTOTYYPIN VALMISTUS 4.1 Yleistä prototyypistä Prototyyppi tarkoittaa toimivaa mallia, jonka avulla esimerkiksi muotoiluratkaisuja voidaan testata oikeissa olosuhteissa ja saada palautetta tuotteen parantamiseksi (Muotoilualan keskeinen termistö 2009). Sanaa käytetään yleisimmin tuotekehitystoiminnan yhteydessä. Kun tarkoitetaan esinettä, esimerkiksi ensimmäistä painokappaletta, jolla ei ole testattavia toiminnallisuuksia, silloin suomen kielen vastine on mallikappale. Teollisuuden tuotekehitystoiminnassa, esimerkiksi opinnäytetyössäni, prototyyppi tarkoittaa ensimmäistä toimivaa testiversiota. Prototyyppejä voidaan valmistaa useissa eri vaiheissa tuotekehityksen edetessä. Tuotteen testausta ja mahdollista jatkokehittelyä varten tarvittiin toimiva prototyyppi. Halusin saada prototyypistä mahdollisimman realistisen ja toimivan, joten tein niin mittatarkkaa jälkeä, kuin koulun mallipajalla onnistuu. Tein itse mahdollisimman monia työvaiheita, sillä osien tilaaminen alihankkijoilta on kallista enkä halunnut kasvattaa projektin budjettia turhaan. En myöskään halunnut menettää tilaisuutta harjoitella ja oppia uusia valmistustapoja. Tarkasti tehdystä prototyypistä saa varsin todenmukaisen kuvan tuotteen lopullisesta, teollisesti valmistetusta versiosta. Joitakin eroja tulee väistämättä, sillä esimerkiksi putken taivutus onnistuu tehtaalla CNC-ohjatulla putkentaivutusrobotilla siistimmin ja tarkemmin, kuin mitä käsin on mahdollista tehdä. Myös teolliset hitsaussaumat ovat tarkempia ja lujempia kuin käsin tekemäni. Kun tuote siirtyy paperilta ja tietokoneen näytöltä konkreettiseksi käsin kosketeltavaksi esineeksi, saattaa ilmetä sellaisia vikoja, joita piirustuksissa ei ole huomannut, joten usein prototyypin valmistuksen jälkeen malliin joudutaan tekemään muutoksia. Mittasuhteetkin hahmottuvat paremmin oikeasta esineestä kuin piirroksesta tai 3D-mallinnuksesta.

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS METALLITUOTTEIDEN MAALAUS PINNALLA 2. 27.3.2014 Isto Jokinen 1 MAALAUKSEN TAVOITE Kaikkia tuotteita maalataan haluttaessa muuttaa niiden pinnan sävyä ja kiiltoa ja parannettaessa pinnan pitämistä puhtaana.

Lisätiedot

LAAVU portfolio 21.4.-25.4.2008. Tekijä: Henna Kangas TEVA 0710 Opettaja: Merja Heikkinen. Saamelaisalueen koulutuskeskus

LAAVU portfolio 21.4.-25.4.2008. Tekijä: Henna Kangas TEVA 0710 Opettaja: Merja Heikkinen. Saamelaisalueen koulutuskeskus LAAVU portfolio 21.4.-25.4.2008 Tekijä: Henna Kangas TEVA 0710 Opettaja: Merja Heikkinen Saamelaisalueen koulutuskeskus Aluksi Halusin alkaa tekemään laavua, koska sen tekemään oppiminen on hyödyllistä

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT Rakennusautomaation käytettävyys Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT 2 Oma tausta Perusinsinööri DI, lvi-tekniikka, TKK 1993 Herääminen käytettävyysasioihin noin 2002 Tekniikan

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI

CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI 2 SISÄLTÖ 4 CIBES ONE Sen elegantti muotoilu sulautuu hienosti sisustukseesi. 6 Sopii erinomaisesti jyrkkiin ja ahtaisiin portaikkoihin ONE toimii kätevästi jyrkässä nousussa

Lisätiedot

Tekninen työ. Aihepiirityöskentely: KASETTITELINE. Helsingin yliopisto opettajankoulutuslaitos syksy 1994 Jukka Kasurinen

Tekninen työ. Aihepiirityöskentely: KASETTITELINE. Helsingin yliopisto opettajankoulutuslaitos syksy 1994 Jukka Kasurinen Tekninen työ Aihepiirityöskentely: KASETTITELINE Helsingin yliopisto opettajankoulutuslaitos syksy 1994 Jukka Kasurinen 1. MOTIVOINTI Aluksi keskustellaan oppilaiden kanssa, mitä erilaisia kasetteja he

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Eläinlääkintäauto varustelut

Eläinlääkintäauto varustelut Eläinlääkintäauto varustelut Meillä on vuosikymmenien kokemus erikoisautojen rakentamisessa ja varustelussa. Nyt tämä tietotaito on myös sinun käytettävissä suunnitellessasi uutta eläinlääkintäautoa. Lähtökohtana

Lisätiedot

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä.

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä. Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä Timo Ekroos ISAK- koordinaattori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu/ Muotoilun

Lisätiedot

KISASÄÄNNÖT JA PROJEKTI 5.-9. LK

KISASÄÄNNÖT JA PROJEKTI 5.-9. LK KISASÄÄNNÖT JA PROJEKTI 5.-9. LK Sisällys 1. InnoGP CO 2 Dragsters muotoiluprojekti... 3 2. InnoGP kisakonsepti, CO 2 Dragsterit teknologiakasvatuksessa... 3 3. CO 2 Dragsterit muotoiluprojekti... 4 4.

Lisätiedot

Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje. Polanor Oy

Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje. Polanor Oy Liukuovijärjestelmä PLK Asennusohje Polanor Oy Liukuovijärjestelmä PLK on tarkoitettu sisäkäyttöön ja kevyiden liukuvien väliovien ripustukseen. Järjestelmän avulla voidaan korvata levystä tai puusta valmistetut

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma Jakson päämääränä on kranssin suunnitteleminen ja valmistaminen pehmeitä ja kovia materiaaleja yhdistäen. Jakso on suunnattu

Lisätiedot

Asennusohjeet ammattilaisille

Asennusohjeet ammattilaisille Asennusohjeet ammattilaisille Tämän ohje on tarkoitettu ammattilaisille mahdollistamaan paras mahdollinen lopputulos. Ei loppukäyttäjille. Valmistajan suosittelema kitti: Gyproc Promix Lite https://www.youtube.com/watch?v=blchabm0j9a

Lisätiedot

Varastokalusteet. Lisätietoja ulokehyllyistä. Toyota Storage Solutions. www.toyota-forklifts.fi

Varastokalusteet. Lisätietoja ulokehyllyistä. Toyota Storage Solutions. www.toyota-forklifts.fi Lisätietoja ulokehyllyistä Toyota Storage Solutions Varastokalusteet Ulokehyllyt Pylväskorkeus (mm) Ulokepituudet (mm) Kevyt 2000, 2600, 3000 400, 500, 600, 700 ja 800 Keskiraskas 3000, 3600, 4000 400,

Lisätiedot

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4 SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja Moduuli 4 Miksi uusien tuotteiden tuominen markkinoille on tärkeää? Kuluttajat kaipaavat jatkuvaa muutosta Myös kilpailijat voivat pakottaa muutokseen esittelemällä

Lisätiedot

Pumppaamojen standardointi - Loppuraportti

Pumppaamojen standardointi - Loppuraportti Kim Berghäll, Kalle Bjerstedt Pumppaamojen standardointi - Loppuraportti Grundfos Environment Finland Metropolia Ammattikorkeakoulu Tuotantotekniikka Loppuraportti 11.04.2011 Sisällys 1 Projektin johdanto

Lisätiedot

VAHVISTA TUOTEMERKKIÄ. asiakaskohtaisten hyllykourujen avulla

VAHVISTA TUOTEMERKKIÄ. asiakaskohtaisten hyllykourujen avulla VAHVISTA TUOTEMERKKIÄ asiakaskohtaisten hyllykourujen avulla KLASSISET HYLLYKOURUT KOURUMALLIT VAKIOVÄRIT Kirkas valkoinen musta MATALAPOHJAISET KOURUT Korkeille tai puolikorkeille tuotteille. KOURU, JOSSA

Lisätiedot

Kuvasommittelun lähtökohta

Kuvasommittelun lähtökohta KUVASOMMITTELU Kuvasommittelun lähtökohta jäsentämisen ja järjestämisen tarve hahmottaa maailmaa, sen yksityiskohtia ja kokonaisuuksia paremmin. Kuvassa jäsentäminen tapahtuu sommittelullisin keinoin.

Lisätiedot

EAB Built to last Tarkkuus ja laatu ovat mukana kaikessa toiminnassamme, raakamateriaalin valinnassa,

EAB Built to last Tarkkuus ja laatu ovat mukana kaikessa toiminnassamme, raakamateriaalin valinnassa, KUORMALAVAHYLLY EAB KUORMALAVAHYLLY 1 EAB:n kuormalavahylly kattaa vakiona laajan valikoiman eri levyisiä, syvyisiä ja korkuisia hyllyjä. Monipuolisilla lisävarusteilla rakennetaan tehokas ja toimiva varasto.

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Yhteistyötä kokoelmien kehittämiseksi Pohjois-Savossa. Päivi Savinainen

Yhteistyötä kokoelmien kehittämiseksi Pohjois-Savossa. Päivi Savinainen Yhteistyötä kokoelmien kehittämiseksi Pohjois-Savossa Päivi Savinainen 4.2.2015 Miksi yhteistyötä? Aineistorahat ovat kaikkialla laskussa ja aineisto kallistuu. Uudet aineistolajit tuovat uusia haasteita.

Lisätiedot

Hifitalo 2010. Hifitalo SIMPLE-XXX KOTELOT. Kasausohje YHTEYSTIEDOT

Hifitalo 2010. Hifitalo SIMPLE-XXX KOTELOT. Kasausohje YHTEYSTIEDOT Hifitalo 2010 Hifitalo SIMPLE-XXX KOTELOT Kasausohje YHTEYSTIEDOT Myymälä: info@hifitalo tel.044 055 3595 Asentamo: asentamo@hifitalo.fi tel.040 588 4680 Onnittelut, olette ostaneet itsellenne laatutuotteen

Lisätiedot

Metris. Kaiken kokoisiin tiloihin.

Metris. Kaiken kokoisiin tiloihin. Metris Kaiken kokoisiin tiloihin. Metris. Hansgrohe Kuinka korkea on tarpeeksi korkea sinulle Löydä uusi Metris-tuotevalikoima. ComfortZone l/min 5,0 Vesi on olennainen osa jokapäiväistä olemassaoloamme.

Lisätiedot

KJR C2005 Tuotesuunnittelu, Konseptisuunnittelu ja osatoiminnot Raporttien arviointi ja palaute

KJR C2005 Tuotesuunnittelu, Konseptisuunnittelu ja osatoiminnot Raporttien arviointi ja palaute KJR C2005 Tuotesuunnittelu, 2016 4. Konseptisuunnittelu ja osatoiminnot Raporttien arviointi ja palaute Yleistä RYHMÄ Yleiset asiat (max 0.5 p.) PISTEET Johdanto (max 0.5 p.) PISTEET Ratkaisujen etsiminen

Lisätiedot

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE Hyvä NY-yrittäjä! NY-aluemessut järjestetään tiistaina 2.2. klo 12-17 Kajaanin Prismassa. NYyritysten tulee osallistua messuille, osallistuminen messuille kuuluu

Lisätiedot

Copyright Lasse Karjalainen

Copyright Lasse Karjalainen Ideoista liiketoiminnaksi miten kaupallistan ideani Lasse Karjalainen, Highline Oy (lasse.karjalainen@highline.fi, 0400 716 420) (Sympa Oy, Pulsan Asema Oy, Simulo Oy, Efecon Oy) Kaikki lähtee ideasta

Lisätiedot

SIISTI JA ÄLYKÄS VALINTA

SIISTI JA ÄLYKÄS VALINTA SARJA[P] 2 Sarja[P] SARJA[P] Skandinaavinen muotoilu on ajatonta ja pohjautuu rakkauteemme valoa ja luontoa kohtaan. Sarjan[P] pöydät perustuvat tähän perinteeseen, johon kuuluvat puhtaat linjat, toimiva

Lisätiedot

Teollisuushyllyt ja -kaapit. Tavaralle kuin tavaralle oma paikka. Työvälineiden ikä pitenee. Sovella-säilytysjärjestelmä on monipuolisesti muunneltava

Teollisuushyllyt ja -kaapit. Tavaralle kuin tavaralle oma paikka. Työvälineiden ikä pitenee. Sovella-säilytysjärjestelmä on monipuolisesti muunneltava Tavaralle kuin tavaralle oma paikka Erilaiset hyllyt ja kaapit ovat tarpeen, jotta järjestys säilyy työpaikalla. Valikoimamme on runsas ja monipuolinen, joten esittelemme tällä aukeamalla tuoteperheet

Lisätiedot

NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRISUPPILOT & TYNNYRIKANNET

NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRISUPPILOT & TYNNYRIKANNET NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRI & TYNNYRIKANNET TYNNYRINKANSI SUOJAA NESTEET NOPEASTI JA YKSINKERTAISESTI Tynnyrinkansi, joka tekee tavallisesta 200 L tynnyristä paloturvallisen säiliön ongelmajätteille. Täyttää

Lisätiedot

Työharjoittelu Edinburghissa

Työharjoittelu Edinburghissa Työharjoittelu Edinburghissa 11.4.2016 6.5.2016 Skotlannin matkani alkoi mukavasti lomaviikolla, koska olin varannut matkaan viisi viikkoa joista työharjoittelu tulisi kestämään neljä viikkoa. Lomaviikon

Lisätiedot

Portfolio / Santtu Rantanen

Portfolio / Santtu Rantanen Portfolio / Santtu Rantanen 2 Santtu Rantanen Muotoilija Puuseppä Luovahulluus@gmail.com Luovahulluus.googlepages.com +358 40 7262 262 Pohjoinen Liipolankatu 13 A15 15500 Lahti 4 Ennen muotolijaksi ryhtymistä

Lisätiedot

KANNUSTAA LIIKKUMAAN

KANNUSTAA LIIKKUMAAN XACT Xact 3 XACT Monipuolisesta ja ergonomisesta Xact-oppilastuolista on nyt saatavana kaksi kokoa Xact ja Xact Start. Se tarkoittaa, että sitä voidaan käyttää koko koulussa, aina esikoululuokista opettajainhuoneeseen,

Lisätiedot

Huippulaatua edullisesti

Huippulaatua edullisesti weinor Topas markiisi Huippulaatua edullisesti Topas markiisi on todellinen taidonnäyte, jonka kaikki voivat hankkia. Siinä yhdistyvät: viimeistelty mekaniikka, upea ulkoasu sekä edullinen hinta www.weinor.com

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120

Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120 Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120 Käyttöohje Suomi 7FI160188-02 Handy Tube -liukurulla pitkä Handy Tube -liukurulla lyhyt Handy Tube -liukurulla leveä Tuotekuvaus Tuote Malli Tuotenumero Koko

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio.

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. SYNNYTYSKESKUSTELU Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. Synnytyskeskustelu käydään lapsivuodeosastoilla ennen perheen kotiutumista ja tähän hetkeen on

Lisätiedot

Tuoteperhe parhaimmillaan

Tuoteperhe parhaimmillaan LoFric-perhe Jokaiselle sopiva katetri kaikkiin tilanteisiin Ympäristöystävällinen valinta* Tuoteperhe parhaimmillaan www.lofric.fi Kun joutuu valitsemaan varmasti oikein Riippumatta siitä, mistä syystä

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Kuva1. Tyypillinen katevaurio.

Kuva1. Tyypillinen katevaurio. Tässä artikkelissa käsitellään suurien muovikatehalkeamien korjaamista kotikonstein ja ilman muovihitsaamista. Menetelmä sopii hyvin pitkien katehalkeamien korjaamiseen. Mikäli esimerkiksi kiinnikekannakkeita

Lisätiedot

Tutkimuksen alkuasetelmat

Tutkimuksen alkuasetelmat Tutkimuksen alkuasetelmat Ihan alussa yleensä epämääräinen kiinnnostus laajaan aiheeseen ( muoti, kulutus, nuoriso, luovuus, värit, sukupuoli )... Kiinnostusta kohdennetaan (pilotit, kirjallisuuden haravointi)

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta 7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Keernoja käytetään valukappaleen muotojen aikaansaamiseksi sekä massakeskittymien poistoon. Kuva 23 A D. Ainekeskittymän

Lisätiedot

Olemme työskennelleet todella paljon viimeiset vuodet Iso-Britanniassa, ja ollakseni rehellinen, työ on vielä kesken.

Olemme työskennelleet todella paljon viimeiset vuodet Iso-Britanniassa, ja ollakseni rehellinen, työ on vielä kesken. Purjeet ja riki Olemme kääntäneet tämän tekstin ruotsinkielisestä artikkelista. http://www.swe.magicmicro.org/e107_files/public/segeltips.pdf Ruotsalaiset ovat keränneet eri MM-sivustoilta artikkeleita,

Lisätiedot

Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje

Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje Liukuovijärjestelmä PLK Asennusohje Liukuovijärjestelmä PLK on tarkoitettu sisäkäyttöön ja kevyiden liukuvien väliovien ripustukseen. Järjestelmän avulla voidaan korvata levystä tai puusta valmistetut

Lisätiedot

Kuomun asennus- ja käyttöopas

Kuomun asennus- ja käyttöopas Kuomun asennus- ja käyttöopas Terhi-kuomu Majava ja Kärppä perävaunuihin Versio: Kuumasinkitylle saranasarjalle (ei maalattu) Saranan käyttöönotto: Vaiheittain 6/2009 alkaen Takuuehdot edellyttävät tämän

Lisätiedot

Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014

Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014 Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014 Alumiini Polyasetaali Tuoteluettelo 2014 Sisällysluettelo: 3 Käyttökohteita 4 C-kiskot C-30 5 Liukupalat LP-30 6 Liukuprofiilit LK-30 7 C-kiskot C-20 8 Liukupalat LP-20

Lisätiedot

Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä

Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä Kevyt Kestävä Monipuolinen Taloudellinen Ainutlaatuinen Monarplan PVC-vedeneristejärjestelmä tunnetun laadukas Icopal PVC-vedeneristejärjestelmä on ollut

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Kuva 2. Lankasahauksen periaate.

Kuva 2. Lankasahauksen periaate. Lankasahaus Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök Lankasahaus perustuu samaan periaatteeseen kuin uppokipinätyöstökin. Kaikissa kipinätyöstömenetelmissä työstötapahtuman peruselementit ovat kipinätyöstöneste,

Lisätiedot

A11-02 Infrapunasuodinautomatiikka kameralle

A11-02 Infrapunasuodinautomatiikka kameralle A11-02 Infrapunasuodinautomatiikka kameralle Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Lassi Seppälä Johan Dahl Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Projektityön tavoite

Lisätiedot

YHDENVERTAISEN TYÖLLISTÄMISEN ASIALLA jo VUODESTA 1889

YHDENVERTAISEN TYÖLLISTÄMISEN ASIALLA jo VUODESTA 1889 YHDENVERTAISEN TYÖLLISTÄMISEN ASIALLA jo VUODESTA 1889 Ilmiöitä ja kysymyksiä työn arjessa 1. Tarvitaanko kaikkeen töiden tekemiseen sataprosenttista työkykyä? 2. Mihin kaikkeen työaika tarkalleen kuluukaan?

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Uusi Standox VOC Xtreme Filler -hiontaväri U7600.

Uusi Standox VOC Xtreme Filler -hiontaväri U7600. Uusi Standox VOC Xtreme Filler -hiontaväri U7600. An Axalta Coating Systems Brand XTREME- VALLANKUMOUS Vallankumouksellista! Todella nopeasti kuivuva hiontaväri. Esittelemme uuden Standox VOC Xtreme Filler

Lisätiedot

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0. A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Projektisuunnitelma Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 25.9.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

6.2. Asennustyökalut. Asennustyökalut. Lisätietoja asennustyökaluista osiossa 6.2. MK20 MK21. MK10-SB sivu 402. MK3SP sivu 402. sivu 403.

6.2. Asennustyökalut. Asennustyökalut. Lisätietoja asennustyökaluista osiossa 6.2. MK20 MK21. MK10-SB sivu 402. MK3SP sivu 402. sivu 403. MK10-SB sivu 402. MK20 MK21 MK3SP sivu 402. sivu 403. MK7 MK7HT MK6 sivu 403. sivu 403. sivu 404. MK9 MK9HT MK9SST sivu 404. sivu 404. sivu 409. MK3PNSP2 MK7P MK9P sivu 405. sivu 406. sivu 407. Lisätietoja

Lisätiedot

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 1 Yleensä kyselystä Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä hankerekisterin käytöstä sekä siihen liitetyistä visualisoinneista Se oli auki 3.12.-18.12.2015 Vastaajia

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

MEKAJOHTOTIET OY. Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen,

MEKAJOHTOTIET OY. Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen, MEKAJOHTOTIET OY Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut yritys. Tuotteitamme ovat tikashyllyt, levyhyllyt, valaisinkiskot sekä alumiinirakenteiset

Lisätiedot

Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna

Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna Edificio Ágora, Valencia, Espanja Kotikaupungissaan Valenciassa, tunnettu espanjalainen arkkitehti Santiago Calatrava on toteuttanut taiteen ja tieteen kaupunkia

Lisätiedot

Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita 29.9.2009

Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita 29.9.2009 Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita asiakaskokemusta k k kehittämällä Sanna Aalto 29.9.2009 09/16/2009 Asiakaskokemus Asiakaskokemuksen perustana yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut

Lisätiedot

MINNO Metropolis Loppukatselmus. GeroInno Multisensorinen vuodenaikahuone opas toteutukseen

MINNO Metropolis Loppukatselmus. GeroInno Multisensorinen vuodenaikahuone opas toteutukseen MINNO Metropolis 2014 - Loppukatselmus GeroInno Multisensorinen vuodenaikahuone opas toteutukseen 3.11.2014 GeroInno Kirsi Anthoni, kirsi.anthoni@metropolia.fi Krista Kitti, krista.kitti@metropolia.fi

Lisätiedot

DUNIFORM YKSINKERTAISTAA TOIMINTAA

DUNIFORM YKSINKERTAISTAA TOIMINTAA DUNIFORM YKSINKERTAISTAA TOIMINTAA KOKONAISRATKAISU KONEET DUNIFORM AINUTLAATUINEN PAKKAUSRATKAISU Duniform on ruokapalveluiden toimittajille suunniteltu kokonaisratkaisu, joka yhdistää muotoilun, laadun

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

Säätiöt rahoittajina

Säätiöt rahoittajina Säätiöt rahoittajina Jyväskylä 9.2.2012 Aluksi Kun suunnittelimme ohjelmaa tälle päivälle, yksi ajatus oli tarjota lisätietoa yhdestä rahoitusvaihtoehdosta, säätiöistä. Joskus ne toimivat tarpeeseen, sen

Lisätiedot

Järeää putkea Tallinnan kaukolämpöverkkoon

Järeää putkea Tallinnan kaukolämpöverkkoon Järeää putkea Tallinnan kaukolämpöverkkoon Tallinnan suurimmassa kaupunginosassa Lasnamäessä on totuttu rakentamaan isossa mittakaavassa. Kun alueen kaukolämpöverkkoa nyt uusitaan, on putkillakin reilusti

Lisätiedot

OSTOAPU NORSBORG. -sohvasarja. SARJAN OSAT Kahden istuttava osa Kolmen istuttava osa Divaaniosa Kulmaosa Käsinoja Jalat

OSTOAPU NORSBORG. -sohvasarja. SARJAN OSAT Kahden istuttava osa Kolmen istuttava osa Divaaniosa Kulmaosa Käsinoja Jalat OSTOAPU NORSBORG -sohvasarja SARJAN OSAT Kahden istuttava osa Kolmen istuttava osa Divaaniosa Kulmaosa Käsinoja Jalat Irtopäällinen Eri päällisvaihtoehtoja Pestävä päällinen Lisätietoja takuuvihkosessa.

Lisätiedot

HANKKEEN YHTEYDESSÄ SAATUJA KOKEMUKSIA JA TULOKSIA

HANKKEEN YHTEYDESSÄ SAATUJA KOKEMUKSIA JA TULOKSIA SAVO-KARJALAN UUMA HANKKEEN YHTEYDESSÄ SAATUJA KOKEMUKSIA JA TULOKSIA DI Harri Jyrävä Ramboll Finland Oy, T&K Luopioinen SAVO-KARJALA UUMA HANKKEEN YHTEENVETORAPORTTI MARRASKUU 2012 1 LÄHTÖKOHTIA Savo-Karjalan

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Edelläkävijän valinta

Edelläkävijän valinta Edelläkävijän valinta DeLaval ruokinta-aidat lypsy- ja lihakarjalle Ratkaisu Sinulle - Joka päiväksi DeLaval ruokinta-aidat Lehmät käyttävät aikaa syömiseen noin neljä tuntia vuorokaudessa. Syömiseen käytetty

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL 1 Hankekohelluksesta ketterään ja kokeilevaan toimintatapojen kehittämiseen Hankesuunnittelu, -arviointi ja -raportointi on usein

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Räätälöimällä julkiseen keittiöön Avaintekijöitä lähi-innovaatioihin

Räätälöimällä julkiseen keittiöön Avaintekijöitä lähi-innovaatioihin Räätälöimällä julkiseen keittiöön Avaintekijöitä lähi-innovaatioihin Merja Lähdesmäki Seinäjoki 30.11.2016 2.12.2016 1 Esityksen sisältö: Lähi-Inno hankkeen esittely Innovaatiot mistä on kyse? Innovaatiot

Lisätiedot

6000 & 8000 6000 & 8000 3

6000 & 8000 6000 & 8000 3 6000&8000 2 6000 & 8000 6000 & 8000 3 6000 & 8000 8000-työtuoli on muotoilultaan samanlainen kuin 6000, ja monet niiden osista ovat samanlaiset. Niiden erona on keinutoiminto. 8000-mallissa on Synkron-keinu,

Lisätiedot

Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L

Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L Hyödynnä tehokkaasti auringon tuoma energia ja lämmitä käyttövetesi luontoystävällisesti. Aurinkovedenlämmitin sopii hyvin omakotitaloihin lisävedenlämmittimenä, kuin

Lisätiedot

Paja 3, Tampere

Paja 3, Tampere Paja 3, Tampere 3.12.2015 Aikataulu 9.15-9.30 Aamukahvit 9.30-9.45 Tervetuloa 9.45-11.30 Kotitehtävän purku 11.30-12.15 Lounas 12.15-13.30 Työskentelyä 13.30-14.00 Pajojen arviointi 14.00 14.15 Kahvi 14.15-14.30

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

Kasvata hyötypuutarhassa. ympäri vuoden! Luminum Oy Ratastie 5, 03100 NUMMELA 044 588 5021 www.luminum.fi

Kasvata hyötypuutarhassa. ympäri vuoden! Luminum Oy Ratastie 5, 03100 NUMMELA 044 588 5021 www.luminum.fi Kasvata hyötypuutarhassa ympäri vuoden! Luminum Green -tuotteilla omaa satoa Helposti Hyödynnä kaupan ruukkuyrttien ja -salaattien tarjonta ja jatkokasvata lisäsatoa Luminum Green -tuoteperheen avulla.

Lisätiedot

530,- 599,- 599,- TUHOOJAT HENKILÖKOHTAISEEN KÄYTTÖÖN TAI KÄYTÄVÄKONEIKSI EBA 1424 S / C

530,- 599,- 599,- TUHOOJAT HENKILÖKOHTAISEEN KÄYTTÖÖN TAI KÄYTÄVÄKONEIKSI EBA 1424 S / C TUHOOJAT HENKILÖKOHTAIEEN KÄYTTÖÖN TAI KÄYTÄVÄKONEIKI EBA 1424 / Erittäin suorituskykyinen tuhooja omassa kokoluokassaan. Isot pyörät helpottavat siirtämistä. monikäyttökytkin: valmius, seis ja peruutus

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

WIN-hanke Esimerkkejä TKI-palveluista Savonialla

WIN-hanke Esimerkkejä TKI-palveluista Savonialla WIN-hanke Esimerkkejä TKI-palveluista Savonialla Esimerkki yritysten tuotteista 1. Muotoilupalvelu - asiantuntija ohjasi opiskelijatöitä Savonian ja WIN-hankkeen muotoilun asiantuntija Heikki Nevalaisen

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

IKEA ruoanlaittoastiat

IKEA ruoanlaittoastiat IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat IKEA365_GUARANT_FY13_FI.indd 1 8.8.2012 9:17:29 Päivittäinen käyttö vaatii ruoanlaittoastioilta paljon. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat

Lisätiedot

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta 2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1. Valukappaleiden muotoilu Valitse kappaleelle sellaiset muodot, jotka on helppo valmistaa mallipajojen

Lisätiedot

TOISINAJATTELUA STRATEGISESTA

TOISINAJATTELUA STRATEGISESTA TOISINAJATTELUA STRATEGISESTA JOHTAMISESTA Saku Mantere, Eero Vaara, Hanken Kimmo Suominen, Perfecto Oy (Aalto/Tuotantotalous) 18.11.2011 STRATEGIA JA IHMISET Strategian eriskummallisuuksia 1. Strategia

Lisätiedot

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Opettajan määräämissä noin kolmen hengen ryhmissä toteutetaan projekti, jossa yhdistyy yhtälöiden ratkaiseminen hahmotuskyky ja luovuus annettujen resurssien käyttö tutustuminen

Lisätiedot