KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 517

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517"

Transkriptio

1 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-16:16 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Markkinointiyhteistyösopimus Kankaanpään Mailan kanssa kausille 2015 ja 2016 ( ) Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymän perussopimus Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 302 Lausunto Satakunnan Sairaanhoitopiirille ensihoidon palvelutasopäätösluonnoksesta vuosille Lausunto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle Kankaanpään Hoivakodin investointiavustus- ja korkotukilainahakemuksesta Lausunto taksilupakiintiöiden vahvistamista varten Päivähoidon toimien täyttölupa Vihreän valtuustoryhmän ja perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite / Jalkakäytävän tai kevyenliikenteenväylän rakentaminen Myllärintielle kirkon ja Paasikivenkadun välille 307 Perussuomalaisten valtuustoryhmän ja Vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloite / Koulujen, päiväkotien, virastojen ym. tilojen irtaimiston myynti 308 Keskustan valtuustoryhmän ja KD:n valtuustoryhmän valtuustoaloite / Yksityisteiden hoitamisesta selvitys 309 Perussuomalaisten valtuustoryhmän ja Vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloite / Roskaamisen vähentäminen Oikaisuvaatimus Ilpo ja Elisa Hällbacka / Narvin koulun myynti Selvitys Lounais-Suomen aluehallintovirastoon Raimo Maunun kunnalliskantelun johdosta Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Saapuneet pöytäkirjojen jäljennökset 540

2 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Ilmoitusasiat Satakunnan korkean teknologian säätiön jäsenyys Tulevat neuvottelut 544

3 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-16:16 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kivelä Antti Puheenjohtaja Laurila Tapio 1. varapuheenjohtaja Kerola Keijo 2. varapuheenjohtaja Alhainen Hely Jäsen Kujanpää Lauri Jäsen Lilja Erkki Jäsen Rajamäki Nina Jäsen Viljanen Heidi Jäsen Kähkönen Kari Varajäsen Antti Kivelän varajäsen, läsnä :n 299 käsittelyn ajan Hietaoja Tapio Varajäsen Maritta Uusitalon varajäsen Juhantalo Kauko KV:n puheenjohtaja Saapui klo 15:04 ja poistui klo 15:50 Kujanpää Katri KV:n 2. varapuheenjohtaja Lehtinen Sari KV:n 3. varapuheenjohtaja Karttunen Paavo Esittelijä Kaupunginjohtaja Hatanpää Mika Pöytäkirjanpitäjä Kaupunginsihteeri POISSA Uusitalo Maritta Jäsen Koskela Jari KV:n 1. varapuheenjohtaja Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Antti Kivelä Tapio Laurila Mika Hatanpää puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä :t ja Pöytäkirjan tarkastus Kankaanpää Tapio Hietaoja Tapio Laurila Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kaupunginkansliassa klo 9-15.

4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 296 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajat KHALL 297 Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat tä män kokouksen pöytäkirjan. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi va lilttiin Erkki Lilja ja Tapio Hietaoja.

6 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen KHALL 298 Hallintosäännön 44 :n mukaisesti asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellai senkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kaupunginhallitus päätti käsitellä asiat siten, että ensin käsitellään esi tyslis tan asia 10 ja muuten asiat käsitellään esi tys lis tan mukaisessa jär jes tykses sä.

7 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Markkinointiyhteistyösopimus Kankaanpään Mailan kanssa kausille 2015 ja 2016 ( ) 14/01.017/2013 KHALL 299 Kankaanpään Maila ry on lähettänyt esityksen markkinointiyhteistyöstä kau sil le 2015 ja Kaupungin ja Mailan välistä markkinointiyhteistyötä on ollut usean vuoden ajan. Nyt esitetyn markkinointiyhteistyösopimuksen arvo on /kau si + mahdolliset bonukset. Viime vuoden sopimuksen arvo oli /kausi + mahdolliset bonukset. Kankaanpään Maila ry pelaa historiallisesti kaudella 2015 superpesistä sekä naisissa että miehissä. Naiset nousivat ensi kaudeksi superpesikseen, jo ka lisää näkyvyyttä merkittävästi. Alueellinen näkyvyyden lisääntyminen tu lee kasvamaan eniten, koska Satakunnasta pelaa 3 joukkuetta (KaMa, Po ri, Rauma) naisten superpesistä ja Pirkanmaalta Mansen Räpsä. Markkinointiyhteistyösopimuksen mukaan Kankaanpään kaupunki saa: Naisten ja miesten superpesisotteluiden avaukseen tulo ja aloitus vuo ro pa ri Kankaanpää-liivillä, vuoropari nimetään Kan kaanpää-vuo ro pa rik si Kankaanpää-logo kaikkiin seuran peliasuihin Kankaanpää-logo naisten ja miesten superpesisjoukkueiden tuulija verryttelypukuihin Kaupungin ilmoitus / mainos KaMan joulupomppulehteen (1/2 sivu). Ilmestyy joulukuussa Kaupungin ilmoitus / mainos KaMan kausijulkaisulehteen (1/2 sivu). Ilmestyy kesäkuussa 10 yhteiskausikorttia naisten ja miesten superpesiksen run ko sarjan kotiotteluihin 3 kenttämainosta Pohjanlinnan kentällä (uusi visuaalinen ilme) Linkki KaMan www-kotisivuilta Kankaanpään www-kotisivuille Otteluisännyys naisten ja miesten superpesiksen erikseen so vitta viin otteluihin, johon on liitetty ennakkomarkkinointi Radio SUN:s sä ja Kankaanpään Seudussa + muussa mediassa. 100 kpl va paa lip pu ja. otteluisännyyteen liittyen. Liput kelpaavat myös mui hin nais ten tai miesten superpesisotteluihin. Koululaiskortit (henkilökohtaiset) 1-6 luokkalaisille Kan kaanpääs sä sekä muissa POSA-kunnissa. Korteilla vapaa pääsyy Ka- Man kaik kiin kotiotteluihin Kankaanpää logo miesten superpesiksen kotiotteluiden kä si oh jelmiin Kuulutusmainonta ja Kankaanpää-info naisten ja miesten su perpe sik sen kotiotteluissa KaMa sitoutuu toteuttamaan pesiskoulun Kankaanpäässä ke säisin Oikeuden käyttää KaMan materiaalia (esim kuvamateriaali) omaan mark ki noin tiin sa. Pelaajien osallistuminen kaupungin mark ki noin tiin / tapahtumiin erikseen sovittavalla tavalla.

8 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Yritysvaikutusten arvio: Markkinointisopimuksella merkittäviä yri tys vai kutuk sia. Esityslistan liitteet: Kankaanpään Mailan esitys markkinointiyhteistyöstä kausille 2015 ja 2016 Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy markkinointiyhteistyösopimuksen kausille 2015 ja 2016 siten, että sopimuksen arvo on euroa/kausi + mahdol li set bonukset. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kokouskäsittely: Esittelijä muutti esitystään siten, että markkinointiyhteistyösopimuksen arvo on euroa/kausi + mahdolliset bonukset. Antti Kivelä poistui kokouksesta esteellisenä eikä osallistunut asian kä sitte lyyn eikä päätöksentekoon. Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi va ra pu heen joh ta ja Tapio Laurila. Muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kankaanpään Maila Rahatoimisto Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

9 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymän perussopimus 10/01.018/2013 KHALL 300 PoSan omistajakuntien kesken on käyty neuvotteluja tarpeesta muuttaa liike lai tos kun ta yh ty män toimintakonseptia. Esillä on ollut tilaaja-tuottaja toimin ta mal lis ta luopuminen ja siirtyminen liikelaitoskuntayhtymästä ns. ta valli sek si kuntayhtymäksi. Muutokset voidaan toteuttaa perussopimusta muut ta mal la. Samassa yhteydessä (päätöksessä) on tarpeen todeta vuonna 2009 tehdyn yhteistoimintasopimuksen tulleen tarpeettomaksi ja so pimus näin ollen päättyy Yritysvaikutusten arvio: Perussopimusmuutoksella ei erityisiä yri tys vai kutuk sia. Esityslistan liitteet: Esitys uudeksi PoSan perussopimukseksi Valmistelija kaupunginjohtaja Paavo Karttunen Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Pohjois-Satakunnan perus pal ve lu-lii ke lai tos kun ta yh ty män perussopimuksen muuttamista liitteen mu kai ses ti. Samalla todetaan PoSan omistajakuntien v hyväksymän yh teis toi min ta so pi muk sen päättyvän Kaupunginvaltuusto Lisätietoja antaa: Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen,

10 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 516/01.017/2014 KHALL 301 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja ter veys pal ve lu-uu distuk sen parlamentaarinen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen edus kun nalle annettavaksi hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon jär jestä mis laik si ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Hallituksen esitys sisältää säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjes tä mi ses tä, tuottamisesta ja rahoittamisesta sekä erillisen voi maan pa nolain. Lakiesitys löytyy Internet-ositteesta: Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää mm. kunnilta lausunnot la ki esi tyk sestä. Ministeriön valmistelemaa perehdyttämismateriaalia löytyy In ternet-osoit tees ta: Kuntia pyydetään ottamaan kantaa siihen, minkä erityisvastuualueen pohjal ta muodostettavaan sote-alueeseen kunta haluaa kuulua. Yritysvaikutusten arvio: Sote-uudistuksella on merkittäviä yritysvaikutuksia. Esityslistan liitteet: - Tiivistelmä lakiehdotuksesta - Sote-sanasto - Yrittäjien kannanotto sote-uudistukseen - Esitys Kankaanpään lausunnoksi Valmistelija kaupunginjohtaja Paavo Karttunen Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle liitteen mukaisen lausunnon an ta mista ko. asiassa. Kaupunginvaltuusto Lisätietoja antaa: Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen,

11 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Lausunto Satakunnan Sairaanhoitopiirille ensihoidon palvelutasopäätösluonnoksesta vuosille /01.018/2013 KHALL 302 Satakunnan ensimmäinen palvelutasopäätös tehtiin vuosille En si hoi to pal ve lu on järjestetty em. päätöksen mukaisesti alueellamme Sata kun nan Sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulla. Sairaanhoitopiirin oman nä ke myk sen mukaan ensihoitopalvelun taso on nykyisellään ko ko nai suute na toimiva ja kustannuksiltaan siedettävällä tasolla. Pohjois-Satakunnan alueella ensimmäinen palvelutaso-toimikausi sisälsi mer kit tä viä toiminnallisia muutoksia. Muutos merkitsi erityisesti sai raan kulje tus yk si köi den operaattorin muutosta, yksityisestä palveluntuottajasta sairaan hoi to pii rin omaan palvelutuotantoon. Samalla Pohjois-Satakunnan maan tie teel li ses ti laajan alueen pohjoisosa (Karvia) jäi ilman sinne si joi tettua sairaankuljetusyksikköä. Tältä osin muutos on koettu palvelutasoa alen ta va na. Kankaanpäähän sijoitetun sairaanhoitopiirin oman ns. vaa tivan hoitotason ambulanssin ei voida katsoa täysin korvaavan Karvian yk sikön alasajoa. Kunnilla perittävä kustannustaso on vuosina noussut dramaat ti ses ti tätä edeltäneeseen aikaan verrattuna. Ensihoitopalvelujen laadul li sen tason korotus ei Pohjois-Satakunnan kuntien mielestä ole ollut oikeas sa suhteessa palvelujen tuottamisen kustannuskehitykseen. PoSa-alueen väestön määrä on n. 10,2 % koko sairaanhoitopiirin en si hoito alu een väestöstä. Riskialueluokituksen mukaan alueella ei ole laisinkaan 1. riskiluokan kohteita ja 2. riskiluokankin kohteita on vain kolmessa alueen kuudesta kunnasta. Kunnat ovat pinta-alaltaan laajoja ja väestö/riski kes kit ty mät pienehköjä. Alueen väestön keski-ikä on kuitenkin korkea (väestöstä 65 v täyttäneitä on n. 25 %) ja tämä vaikuttaa toisaalta ensihoitopalvelujen määrään (tehtä viä oli v n. 9,8 % koko ensihoitoalueen tapahtuneista lähdöistä). Riskianalyysinkin mukaisesti ongelmallisena koetaan erityisesti Karvian kun nan palvelutaso, jossa ambulanssin tavoitettavuus on muita Sa ta kunnan alueita heikompi. PoSa-alueen kuntien vpk:t hoitavat alueen ensivaste-toimintaa. Tämän toimin nan tukeminen on oltava ensihoitopalvelun yhtenä painopistealueena (kou lu tuk sel li sin yms. keinoin). Yritysvaikutusten arvio: Asiaan (ostopalvelut) liittyy merkittäviä yri tys vai kutuk sia. Esityslistan liitteet: Ensihoidon palvelutasopäätösluonnos Valmistelija kaupunginjohtaja Paavo Karttunen Kaupunginjohtajan esitys: Kankaanpään kaupunki antaa palvelutasopäätösluonnoksesta vuosille seuraavan lausunnon:

12 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun tavoitetaso ja kus tan nukset tulee sovittaa alueen kuntien talouskehityksen asettaman raa min mukaisiksi. Tämä tarkoittaa, että toimintaa on tarkasteltava kriit tises ti ja kustannuskehitys on oltava lähellä 0-tasoa (vaihtoehto 2). Tavoitteen saavuttamiseksi seuraavalla toimintakaudella tulee selvittää mm. seuraavia kehittämistoimenpiteitä: - kunnallisten, ympärivuorokautista johtamisjärjestelmää ylläpitävien toimin ta yk si köi den yhdistäminen (sairaanhoitopiirin ensihoitokeskus / Sa takun nan pelastuslaitoksen valvomo) tai jopa siirtyminen alueellisesti esim. er va-alue tason johtamisjärjestelmään - ambulanssitoiminnan kilpailuttaminen, selvitys myös toiminnan kokonaisul kois ta mi ses ta yksityiselle toimijalle (avoin kilpailutus) - riskiluokituksen uudelleentarkastelu (riskiluokittelun korkeampi kyn nys taso) - palvelun tavoitettavuustason uudelleentarkastelu. Satakunnan sairaanhoitopiiri Lisätietoja antaa: Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen,

13 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Lausunto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle Kankaanpään Hoivakodin investointiavustus- ja korkotukilainahakemuksesta 564/50.501/2014 KHALL 303 Esityslistan liitteet: Avain Palvelukodit Oy pyytää kaupungin lausuntoa asumispalveluyksikön in ves toin ti avus tus ha ke muk ses ta. Hankeen tarkoituksena on rakentaa 15-paik kai nen asumispalveluyksikkö kehitysvammaisille. Asu mis pal ve lu yksi kön kustannusarvio on 2,7 milj. euroa. Investointiavustushakemus liitteineen. Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Hanke on perusteltu ja tukee sekä alueellisia ja valtakunnallisia tavoitteita vam mais pal ve lu jen järjestämisessä. Lisäksi Hoivakoti-hanke on pal ve luiden järjestämisen kannalta tarkoituksen mukainen ja tarpeellinen. Kankaan pään kaupunki puoltaa hankkeen hyväksymistä rahoitukseen. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus PoSa Lisätietoja antaa:

14 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Lausunto taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 280/40.406/2013 KHALL 304 Taksiliikennelain 19 :n mukaan toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympä ris tö kes kuk sen (Ely-keskus) tulee vahvistaa kuntakohtaiset taksilupien enim mäis mää rät vuosittain. Nyt on valmisteilla kiintiöpäätös vuoden 2015 tak si lu pien enimmäismääräksi Satakunnan maakunnassa. Kiintiöpäätöksen perustaksi ELY-keskuksen tulee seurata taksin kysynnän ja tarjonnan muutoksia sekä toimialan kannattavuuden kehitystä alu eellaan. ELY-keskuksen on seurattava myös kuluttajien palautetta taksin saata vuu des ta ja laadusta sekä taksien riittävyyttä elinkeinoelämän ja kuntien kul je tus tar pei den kannalta.taksilupien enimmäismäärät tulee vahvistaa sel lai sel le tasolle, että ne eivät rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eivätkä heikennä palvelujen laatua. Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää kunnan lausuntoa taksien riit tä vyydes tä, esteettömän kaluston määrästä sekä taksipalvelujen laadusta alueel laan. Yritysvaikutusten arvio: Taksilupien määrällä on yritysvaikutuksia. Esityslistan liitteet: Lausuntopyyntö Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa seuraavanlaisen lausunnon: Kankaanpään kaupunki katsoo, että taksipalveluita on sopiva määrä kat tamaan sosiaali- ja terveystoimen sekä koululaiskuljetusten tarpeet. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PoSa Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

15 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Päivähoidon toimien täyttölupa 81/02.020/2013 SIVL Esityslistan liitteet: - Hallintosäännön (KV ) 19 :n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhakija avoinna olevaan virkaan. 21 :n mukaan lautakunnat päättävät tulosalueiden johtajien valinnoista. Muun henkilökunnan valitsee ao. palvelukeskuksen johtaja tulosalueen johtajan esityksestä. Kaupunginhallitus päättää viran ja toimen aukijulistamisesta vakinaista täyt tä mis tä varten (KHALL ). Virka ja toimenhakuilmoitukset julkaistaan (KVALT ) kau pungin ilmoitustaululla, kaupungin internet -sivuilla, internetin rek ry toin ti pal veluis sa sekä tarpeen mukaan Kankaanpään Seutu -nimisessä pai kal lis lehdes sä ja esim. ammattilehdissä. Päivähoitoasetus (1973/239) määrittelee päivähoitoryhmien henkilöstön ja las ten välisen suhdeluvun. Päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä ol la vähintään yksi kelpoisuuden omaava henkilö enintään seitsemää koko päi vä hoi dos sa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden sekä enintään neljää alle kolmivuotiasta lasta kohden. Ryhmäperhepäiväkodissa voi kaksi hoitajaa samanaikaisesti hoitaa enintään kahdeksaa lasta ja erityisistä syistä ja huomioon ottaen paikalliset olo suh teet kolme hoitajaa voi hoitaa enintään kahtatoista lasta. Per he päivä ko dis sa voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään neljää lasta. Päivähoidon tulosalueella on avoinna seuraavat toimet: 1 lastentarhanopettajan toimi - työsuhde päättynyt lastenhoitajan tointa - työsuhteet päättyneet perhepäivähoitajan tointa - työsuhteet päättyneet ja Toimet ovat tällä hetkellä täytettyinä määräaikaisesti. Toimet täytetään vakinaisesti lukien. Työsuhteen ehdot mää räyty vät KVTES:n mukaan. Valmistelija päivähoidon vastaava ohjaaja Maria Saimala Valmistelijan ehdotus: Sivistysjohtajan esitys: Sivistyslautakunta pyytää kaupunginhallitukselta lupaa saada täyttää päivä hoi don avoinna olevat lastentarhanopettajan, kahden lastenhoitajan ja kah den perhepäivähoitajan toimet lukien toistaiseksi. Sivistyslautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kaupunginhallitus

16 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Lisätietoja antaa: Päivähoidon vastaava ohjaaja Maria Saimala p KHALL 305 Esityslistan liitteet: - Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus myöntää luvan täyttää julkisen hakumenettelyn kautta avoin na olevat lastentarhanopettajan, kahden lastenhoitajan ja kahden per he päi vä hoi ta jan toimet lukien toistaiseksi. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Sivistyslautakunta Lisätietoja antaa: Päivähoidon vastaava ohjaaja Maria Saimala p

17 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Vihreän valtuustoryhmän ja perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite / Jalkakäytävän tai kevyenliikenteenväylän rakentaminen Myllärintielle kirkon ja Paasikivenkadun välille 529/40.404/2014 TEKNL /40.404/2014 Kankaanpään vihreä valtuustoryhmä ja Kankaanpään perussuomalaisten val tuus to ryh mä jättivät seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen (KVALT ): "Myllärintien osa kirkon ja Paasikivenkadun välillä on muodostunut yhdeksi kau pun gin läpikulkuväyläksi Paasikivenkadun liikenneympyrän ra ken ta misen jälkeen. Tällä noin 150 metrin matkalla on kahden kerrostalon liittymä, kolmen oma ko ti ta lon ja hautausmaan liittymät. Mäenkumpare, mutka ja kas vil lisuus huonontavat näkyvyyden. Tiellä ei ole minkäänlaista kevyenliikenteenväylää tai jalkakäytävää tai pien nar ta, jossa jalankulkija voisi turvallisesti kulkea. Liikenteen li sään ty misen vuoksi vaara on todellinen. Ehdotamme, että kaupunki ryhtyy toimiin jalkakäytävän tai kevyen lii kenteen väylän rakentamiseksi tälle välille, ja ensiavuksi välittömästi etsii jonkun ratkaisun, jotta vahingoilta vältytään." Tekninen keskus esittää vastauksenaan aloitteeseen seuraavaa: Paasikivenkatu on yksi keskustan pääväylistä. Paasikivenkatua ei ole toteu tet tu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti välillä Myllärintien liit tymä ja Kirkkokadun / Keskuskadun liittymä. Paasikivenkadun jalkakäytävä kadun oikealla puolella loppuu ennen Myl lärin tien liittymää. Paasikivenkatu liittymävälillä Myllärintie - Kes kus- / Kirkko ka tu on ajoneuvo- ja kevyen liikenteen liikennemäärät huomioon ottaen ka pea ja etenkin kevyelle liikenteelle turvaton. Näkemät Myllärintien / Paasi ki ven ka dun liittymässä ovat rajoitettuja ja Paasikivenkadun ja Kirk ko- / Kes kus ka dun liittymäalue on jäsentymätön, mikä lisää on net to muus ris kiä. Tekninen keskus esittää, että Paasikivenkadun ja kevyen liikenteen väylän (noin 145 m ) sekä Paasikivenkadun ja Myllärintien ja Paasikivenkadun ja Kes kus- / Kirk ko ka dun liittymäjärjestelyiden suunnittelu ja toteuttaminen ote taan vuoden 2015 investointiohjelmaan. Perusteluna hankkeen kii reel lisyy del le on kevyen liikenteen ja liittymien turvallisuuden parantaminen. Esityslistan liitteet: Nro 1 / Ote ajantasakaavasta Valmistelija tekninen johtaja Marja Vaajasaari Teknisen johtajaan esitys: Tekninen lautakunta hyväksyy Teknisen keskuksen selvityksen Kan kaanpään vihreän ja Kankaanpään perussuomalaisten valtuustoryhmien Paa siki ven ka tua koskevasta valtuustoaloitteesta. Tekninen lautakunta päättää

18 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ hank keen sisällyttämisestä taloussuunnittelukauden in ves toin tioh jel maan talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kaupunginhallitus Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, KHALL 306 Esityslistan liitteet: Ote ajantasakaavasta. Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan selvityksen ja toteaa samalla, että aloite on loppuun käsitelty. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kaupunginvaltuusto Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Marja Vaajasaari,

19 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Perussuomalaisten valtuustoryhmän ja Vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloite / Koulujen, päiväkotien, virastojen ym. tilojen irtaimiston myynti 556/03.037/2014 KVALT Perussuomalaisten valtuustoryhmä ja Vihreiden valtuustoryhmä jättivät seu raa van valtuustoaloitteen: "Koulujen, päiväkotien, virastojen ym. toimitilojen muutoissa tai toiminnan lop pues sa jää kaupungille irtaimistoa, jota kaupunki ei enää tarvitse, mutta jo ka voi olla käyttökelpoista ja kierrätyskelpoista. Varsinkin kouluihin liittyy jo kai sel la kansalaisella muistoja ja tunteita, ja irtaimistossa voi olla hen ki lökoh tai sik si aarteiksi sopivia esineitä. Viimeaikainen kouluirtaimistojen hävittämistapa on herättänyt kau pun ki laisis sa hämmennystä. On vältettävä tilanteita, joissa virkamies myy kaupungin omaisuutta toiselle vir ka mie hel le tai lähipiirilleen. Helppous houkuttaa, mutta se ei ole oi keuden mu kais ta. On myös erotettava selvästi, mikä on irtainta ja mikä on kiinteis tön rakennetta, ellei kyseessä ole purettavaksi sovittu rakennus. Esitämme että kaupunki päivittää ohjeet kaupungin irtaimiston hä vit tä mises tä niin, että käyttökelpoiset tavarat hävitetään huutokaupalla. Silloin on jokaisella kaupunkilaisella tasapuolinen mahdollisuus hankkia näitä esineitä, ja toisaalta kaupunki saa näistä tulot." Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. KHALL 307 Ohjeet irtaimen tavaran poistamisesta ja myymisestä on päivitetty. Oh jeista on poistettu suora myynnin mahdollisuus. Poistettu teksti on yliviivattu liit tees sä. Esityslistan liitteet: Ohje Irtaimen tavaran poistaminen ja myyminen Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy ohjeen irtaimen tavaran poistamisesta ja myymi ses tä. Lisäksi kaupunginhallitus lähettää asian kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja esit tää, että kaupunginvaltuusto samalla toteaa, että aloite on loppuu kä sitel ty. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

20 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginvaltuusto Palvelukeskukset Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

21 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Keskustan valtuustoryhmän ja KD:n valtuustoryhmän valtuustoaloite / Yksityisteiden hoitamisesta selvitys 555/40.403/2014 KVALT Keskustan valtuustoryhmä ja KD:n valtuustoryhmä jättivät seuraavan valtuus to aloit teen: "Keskustan ja KD:n valtuustoryhmät vaatii perusteellista selvitystä siitä, miten valtionapu-yksityisteiden hoito on suunniteltu toteutettavan vuodesta 2017 lukien. Selvitettäviä asioita yksiköinti, tienhoitokuntien perustaminen, pe rus kor jauk set, hoito ym. Miten hoidetaan läpikulkutiet." Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. KHALL 308 Esityslistan liitteet: - Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus lähettää aloitteen tekniselle keskukselle val mis tel ta vaksi. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kokouskäsittely: Lauri Kujanpää esitti, että kaupunginhallitus päättää että aloite ei vaadi toimen pi tei tä. Asiasta on valtuuston päätös, jonka mukaan asiaa val mis tellaan. Heidi Viljanen kannatti Kujanpää tekemää esitystä. Puheenjohtaja totesi tehdyn päätösesityksestä poikkeavan kannatetun esityk sen, joten asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja teki seuraavan ää nestys esi tyk sen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, ne, jotka kannattavat esitte li jän esitystä vastaavat nimeä huudettaessa Jaa ja ne, jotka Kujanpään esi tys tä vastaavat Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa ni men huuto ää nes tyk ses sä annettiin 3 jaa-ääntä (Kerola, Rajamäki ja Hietaoja) ja 6 ei-ään tä (Alhainen, Kujanpää, Laurila, Lilja, Viljanen ja Kivelä). Puheenjohtaja totesi Kujanpään esityksen tulleen hyväksytyksi. Tekninen keskus Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

22 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Perussuomalaisten valtuustoryhmän ja Vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloite / Roskaamisen vähentäminen 554/40.405/2014 KVALT Perussuomalaisten valtuustoryhmä ja Vihreiden valtuustoryhmä jättivät seu raa van valtuustoaloitteen: "Roskien heitteleminen maastoon yhteisesti käytössämme olevilla alueilla on jopa lisääntynyt ja tämä luo epäsiistin kuvan viihtyisästä kau pun gis tamme. Tämä on tullut konkreettisesti esille erityisesti liikuntakeskuksen ja kou lu jen läheisyydessä syksyn aikana. Nämä roskat kuitenkin pitää kerätä kau pun gin työntekijöiden toimesta tämä taas lisää työpanoksen tarvetta ja myös kustannuksia. Aloitteen tekijänä esitämme että kaupunki yhdessä eri toimijoiden (op pi laitok set, yrittäjät, viranomainen) kanssa miettii mitä roskaamisen es tä mi seksi olisi tehtävissä." Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. KHALL 309 Esityslistan liitteet: - Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus lähettää aloitteen tekniselle keskukselle val mis tel ta vaksi. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kokouskäsittely: Esittelijä täydensi esitystään siten, että aloite lähetetään myös nuo ris toimeen, opetus- ja sivistystoimeen ja kulttuuri- ja vapaa-aikatoimeen val mistel ta vak si. Tekninen keskus Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

23 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Oikaisuvaatimus Ilpo ja Elisa Hällbacka / Narvin koulun myynti 91/52.525/2013 KHALL Narvin koulu on ollut julkisessa myynnissä Kankaanpään Laki ja Kiinteistö Oy:llä. Esityslistan liitteet: Myyntiesite Yhteenveto tarjouksista Valmistelija kaupunginjohtaja Paavo Karttunen Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy Elisa ja Ilpo Hällbackan tarjouksen euroa. Kokouskäsittely: Nina Rajamäki esitti, että Narvin koulun myyntiä ja tarjousta ei hyväksytä. Seuraavin pe rus tein: Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan että vanha kou lukiin teis tö laitetaan julkiseen myyntiin tietämättä päivähoidon kasvaneista tar peis ta. Myyntiinlaitto päätöstä tehtäessä kaupunginhallituksen olisi tullut tie tää päivähoidon kasvaneesta tarpeesta. Valitettavaa, on että kattavaa sel vi tys tä Narvin koulun soveltuvuudesta päivähoitopaikaksi ei ole tehty. Esitän, että Narvin koulusta tulee tehdä asianmukaiset selvitykset sen muut ta mi sek si päivähoidon tiloiksi. Selvityksessä tulee tehdä asian mu kaiset, lainvaatimat kartoitukset muutostöistä ja kunnosta sekä kus tan nus arvio sen muuttamiseksi päivähoidontiloiksi. Useassa yhteydessä on kerrottu, että välimatka on liian pitkä päivähoidon jär jes tä mis pai kak si. Aiemmin koulun lakkautuspäätöksen yhteydessä kerrot tiin, että kiinteistö on liian lähellä keskustaa ja nyt taas päivähoidon osal ta sanotaan, että se on liian kaukana. Keskustasta on matkaa 3 ki lomet riä, Makkaramäestä n. 1,5 kilometriä, Kelankaaren alueelta taas n.2 kilo met riä ja Kirnukallion laajennusalueelta matkaa tulee n.3 kilometriä. Päivä ko ti Narvissa palvelisi yllä mainittuja alueita sekä lisäksi Vihteljärven, Nar vin ja Verttuun alueita. Näiltä alueiden osalta matka päivähoitoon ei ole on gel ma. Asiasta on tehty tänään kuntalaisaloite joka pohjautuu noin 250 ih mi sen allekirjoittamaan adressiin, kuntalaisilla on halua siihen, että Narvin koulu asianmukaisesti kartoitetaan ja tehdään realistiset kus tan nus arviot muutostöistä sekä muutetaan päivähoitopaikaksi, jos se on uutta päivä ko tia edullisempi ratkaisu. Keijo Kerola ja Hely Alhainen kannatti Nina Rajamäen tekemää esitystä. Puheenjohtaja totesi tehdyn päätösesityksestä poikkeavan kannatetun esityk sen, joten asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja teki seuraavan ää nestys esi tyk sen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, ne, jotka kannattavat esitte li jän esitystä vastaavat nimeä huudettaessa Jaa ja ne, jotka Nina Ra jamäen esitystä vastaavat Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa ni-

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot