AURINKOENERGIAN TEKNOLOGIA- JA MARKKINAKATSAUS. Tekes-projekti 594/480/00 Road-map for solar energy technology and markets in Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AURINKOENERGIAN TEKNOLOGIA- JA MARKKINAKATSAUS. Tekes-projekti 594/480/00 Road-map for solar energy technology and markets in Finland"

Transkriptio

1 AURINKOENERGIAN TEKNOLOGIA- JA MARKKINAKATSAUS Tekes-projekti 594/480/00 Road-map for solar energy technology and markets in Finland SOLPROS helmikuu 2001

2 ABSTRACT The objective of the Tekes project "Road-map for solar energy technology and markets in Finland (Solar Road Map)" is to prepare a action plan for solar energy in Finland as a part of the national promotion programme for renewable energy sources. The project is part of the Climtech-programme and is coordinated by Solpros. This report analyses the national and international solar energy markets and their trends as well as the state-of-the-art of the technology and technology challenges. Copyright SOLPROS AY,

3 ESIPUHE Tekesin yritysprojektin 594/480/00 "Road-map for solar energy technology and markets in Finland (Solar Road Map)" tavoitteena on laatia aurinkoenergialle toimenpidesuunnitelma kauppa- ja teollisuusministeriön uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Edistämisohjelma on osa kansallista ilmastostrategiaa. Solar Road Map-hanke on osa Tekesin Climtech-ohjelmaa ( ). Sen tavoitteena on selvittää ilmastonmuutosta rajoittavan teknologian kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia ja tätä kautta tukea suomalaisen teknologian käyttöönottoa ja kaupallistamista. Solpros koordinoi Solar Road Map-projektia ja sen tukena on eri toimijoista koostuva yhteistyöryhmä. Käsillä oleva raportti on Solar RoadMap-projektin lähtökohtaraportti, jossa on analysoitu aurinkoenergian kansainvälistä ja kansallista tilannetta. Edelleen on tarkasteltu alan liiketoimintaperusteita, näkymiä ja teknologisia haasteita. Raportti antaa yrityksille myös yleiskuvan aurinkoenergia-alasta. Raportti on tehty Solprosin toimesta. Helsingissä, helmikuun 15. päivänä 2001 SOLPROS AY Copyright SOLPROS AY,

4 SISÄLLYSLUETTELO ABSTRACT... 1 ESIPUHE... 2 SISÄLLYSLUETTELO LÄHTÖKOHTA VISIO AURINKOENERGIASTA AURINKOENERGIAN LIIKETOIMINTA LIIKETOIMINNAN PERUSTEET AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIEN ARVOKETJU AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMIEN ARVOKETJU AURINKOENERGIAN MARKKINAT JA NÄKYMÄT AURINKOLÄMPÖ Aurinkolämpöjärjestelmien markkinat Aurinkolämmön markkinasegmentit Teollisuuden näkymät Markkinanäkymät vuoteen AURINKOSÄHKÖ Aurinkosähkön markkinat Aurinkosähkön markkinasegmentit PV-teollisuuden näkymät lähivuosina PV-markkinat vuonna TILANNE SUOMESSA MARKKINATILANNE JA POTENTIAALI Aurinkolämpö Aurinkosähkö KTM:N EDISTÄMISOHJELMA YRITYKSET TEKNOLOGIAN MAHDOLLISUUDET KANSALLISEN AURINKOENERGIASTRATEGIAN PERUSRAKENNE Copyright SOLPROS AY,

5 1. LÄHTÖKOHTA TEKES:n CLIMTECH-ohjelman ( ) tavoitteena on selvittää ilmastonmuutosta rajoittavan teknologian kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia ja tätä kautta tukea suomalaisen teknologian käyttöönottoa ja kaupallistamista. SOLPROSin koordinoimassa CLIMTECH-ohjelman hankkeessa "Road-map for solar energy technology and markets in Finland" (lyh. Solar Road Map) selvitetään aurinkoenergian mahdollisuuksia ja kehittämistarpeita ilmastomuutoksen hallinnan näkökulmasta. Solar RoadMap-hankkeen tavoitteena on laatia aurinkoenergialle toimenpidesuunnitelma kauppa- ja teollisuusministeriön uusiutuvien energialähteiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Projektissa tunnistetaan teknologian painopistealueet ja kehittämistarpeet suomalaisen teollisuuden aseman vahvistamiseksi globaaleilla markkinoilla. Selvityksen teknologinen painopiste on aurinkosähkössä ja -lämmössä. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on laadittu tilannekatsaus aurinkoenergiasta ja analyysi alan liiketoiminnan perusteista. Tämä raportti toimii myös taustamateriaalina yrityksille kun seuraavassa vaiheessa selvitetään tarkemmin teknologia- ja kaupallistamiskysymyksiä. 2. VISIO AURINKOENERGIASTA Maailman energiataloutta hallitsevat tällä hetkellä fossiiliset polttoaineet (85%). Ydinvoima, vesivoima ja ei-kaupallinen biomassa täydentävät kuvaa pienellä osuudella (15%). Uudet uusiutuvat energialähteet kuten aurinko- ja tuulienergia ovat vielä vähäisessä käytössä(<<1%). Maailman energiatalouden muutokset ovat hitaita. Historiallisessa yhteydessä energialähteen nousu merkittävään markkina-asemaan saattaa kestää jopa vuosisadan. Syyt energialähteiden muutoksiin energiataloudessa ovat vaikeasti ennustettavissa. Tällä hetkellä vaikuttavia trendejä ovat mm. öljyn pitkäaikainen saatavuus ja hintakehitys; energiamarkkinoiden säännöstelyn poistaminen; energiatuotannon ympäristövaikutukset erityisesti ilmastoon; Copyright SOLPROS AY,

6 uudet teknologiset innovaatiot. Nämä tekijät muovaavat energialiiketoimintaa ja synnyttävät uusia toimintatapoja kuten hajautettuja energiaratkaisuja, energiapörssejä, energiapalveluyrityksiä, energiaa tuottavia rakennuksia, yms. Uuden energiateknologian kannalta em. trendit ovat merkittävä mahdollisuus. Aurinkoenergiaa pidetään yhtenä öljyn jälkeisen energiatalouden mahdollisena globaalina energiaratkaisuna. Shell Internationalin ylipitkän aikavälin energiaskenaariossa aurinkoenergia vastaisi noin 30% maailman energiatuotannosta vuonna Tällöin esimerkiksi aurinkosähkö olisi halvempaa kuin perinteinen energia (kuva 1). Kuva 1. Shell Internationalin skenaario maailman energiatalouden kehityksestä Aurinkoenergia on strateginen innovaatio, joka lähtee liikkeelle pienellä markkinaosuudella, jota voisi kuvata nicheksi. Jos visio toteutuu, muuttuu tämä niche vallitsevaksi liiketoiminnaksi pitkällä tähtäimellä. Aurinkoenergia on siten kehityskaarensa alussa, jolloin teknologialla ja sen kehittämiselle on vielä hyvin suuri merkitys. Sopivien liiketoimintamallien löytäminen, joilla kaupallistetaan teknologia ovat yhtä lailla tärkeitä. Suomen kannalta aurinkoenergia on lyhyellä ja keskipitkällä tähtäimellä teknologiaan painottuva vientimahdollisuus. Kotimaan pienetkin aurinkoenergiamarkkinat voivat tukea teollisuuden kehittymistä ja sen kilpailukykyä (learning by doing, learning by using). Pitkällä tähtäimellä aurinkoenergian merkitys kansallisessa energiataloudessa kasvaa. Vuosisadan lopussa aurinkovety voisi olla perustana kestävälle ja lopulliselle energiaratkaisulle. Copyright SOLPROS AY,

7 3. AURINKOENERGIAN LIIKETOIMINTA 3.1 Liiketoiminnan perusteet Aurinkoenergiajärjestelmien liiketoiminta käsittää useita eri tasoja ja erilaisia toimijoita. Kaupallisista tuotteista lähdettäessä aurinkoenergian liiketoiminta kattaa seuraavia teknologia- ja palvelutuotteita: suunnittelu ja projektointi; perusmateriaalien toimittajat; aurinkoenergiamoduulien valmistajat; energian varasto tai liitäntä energiajärjestelmiin; säätöyksikkö ja ohjauselektroniikka; perinteisen teknologian oheislaitteet; aurinkoenergiajärjestelmän toimittajat; asennus, huolto ja kuluttajaneuvonta. Keskeiset liiketoiminnan alueet ovat aurinkoenergiamoduulien valmistus ja kokonaisten aurinkoenergiajärjestelmien toimitus. Moduulit edustavat ydinteknologiaa, jota ilman ei synny kaupallista lopputuotetta. Järjestelmätoimittajilla on ydinosaamista, jota taas tarvitaan toimivan ja myytävän sovelluksen aikaansaamiseksi. Pienillä markkinavolyymeilla toimittaessa liiketoiminta on usein vertikaalista eli yritykset kattavat niin komponenttien, moduulien kuin järjestelmien toimittamisen. Tuotantomäärien kasvaessa on liiketoiminta selvästi muuttunut enemmän horisontaaliseksi, ts. yritykset kohdentavat toimintaansa ja erikoistuvat. Näin on syntynyt mm. pelkkiä moduulivalmistajia tai systeemitoimittajia. Aurinkoenergia-alalta löytyy runsaasti jälleenmyyjiä. 3.2 Aurinkosähköjärjestelmien arvoketju Aurinkosähköjärjestelmän ydin on aurinkosähkömoduuli, joka valmistetaan puolijohdemateriaalista. Valmistusprosessi on vaativa ja siihen liittyy useita vaiheita. Prosessin viimeisessä vaiheessa puolijohdekennot laminoidaan kokonaiseksi paneeliksi. Tämä vaihe on varsin suoraviivainen ja helposti hallittavissa. Valmiita PV-paneeleita yhdistämällä ja oheislaitteita liittämällä syntyy aurinkosähköjärjestelmä. Oheislaitteista tärkeimmät ovat säätöyksikkö, akut ja invertteri. Näin syntyvän PV-järjestelmän arvoketju on esitetty kuvassa 2. Copyright SOLPROS AY,

8 Aurinkosähkön arvoketju (kum) Piikiekon valmistus (silicon wafer) $ 1/W p Aurinkokennon prosessointi (solar cell) $ 2-2.5/W p Aurinkopaneelin valmistus (solar module) $ 3-4 /W p Aurinkosähköjärjestelmä erilaisissa sovelluksissa (photovoltaic systems) sähköverkkoon kytketty PV (invertteri, yms.) $ 5-10/W p autonomiset energiajärjestelmät (akku, varavoima, yms.) $ 10-15/W p $ 15-20/W p $ 20-25/W p Kuva 2. Aurinkosähkön (tuotepohjainen) liiketoiminta ja arvoketju. Aurinkosähköpaneelien maailmanmarkkinahinta on tällä hetkellä noin $4/W p. Korkea kysyntä on pitänyt hinnan tasaisena jo useita vuosia, mutta tulossa olevat kapasiteetin lisäykset saattavat pudottaa hintaa. Sähköverkkoon kytketty valmis PV-järjestelmän (esim. rakennuksen PV-katto) maksaa $5-10/W p. Sähkönverkon ulkopuoliset autonomiset PVjärjestelmät ovat selvästi kalliimpia mm. akuista ja varavoimalähteestä johtuen. Esimerkiksi pienet kesämökeille tarkoitetut PV-paketit maksavat $15-20/W p. Kuvassa 3 on esitetty PV-järjestelmien kustannusjakautumaa eri komponenttien välillä. Verkkoon kytketyissä järjestelmissä PVmoduulien hinta dominoi ja voi olla jopa 80% koko järjestelmän hinnasta. Moduulit ovat tällöin usein erikoisvalmisteisia ja sopivat rakennusintegrointiin. Autonomisissa järjestelmissä PVpaneelien osuus on tyypillisesti noin puolet kokonaishinnasta. Copyright SOLPROS AY,

9 Verkkoon kytketty PV invertteri 15 % muut 5 % PV-moduli 80 % Autonominen PV-järjestelmä muu 10 % akku/varavoima +säädin 40 % PV-moduli 50 % Kuva 3. Aurinkosähköjärjestelmän kustannusjakautuma. 3.3 Aurinkolämpöjärjestelmien arvoketju Aurinkolämpöjärjestelmän keskeinen komponentti on aurinkokeräin. Itse keräin on suhteellisen helposti rakennettavissa, mutta korkeaa teknologiaa edustavat siinä käytettävät materiaalit mm. selektiivinen absorptiopinta ja erikoislasikate. Aurinkokeräimen teollisen mittakaavan valmistustekniikka ja sen automatisointi ovat haasteellisia. Aurinkokeräin yhdessä oheislaitteiden, joista tärkeimmät ovat varaaja, lämmönvaihdin ja säätöyksikkö, muodostavat Copyright SOLPROS AY,

10 aurinkolämpöjärjestelmän. Kuvassa 4 on hahmoteltu aurinkolämpöjärjestelmän arvoketjua edellisen pohjalta. Aurinkolämpöjärjestelmän arvoketju (kum) Absorptiopinnan valmistus Selektiiviset absorptiopinnat mk/m 2 Musta absorptiopinta Läpinäkyvä kate Eriste Yhdysputkisto lämmön siirtämiseksi sovellukseen Keräimen lämmönsiirtoputkisto Aurinkokeräimen valmistus Suuret keräinmodulit mk/m 2 Pienet keräinmodulit mk/m 2 Keräimen puinen kehysrakenne Aurinkolämpöjärjrstelmän kokoaminen Pienet aurinkolämmitysjärjestelmät mk/m 2 Suuret tai integroidut aurinkolämmitysjärjestelmät mk/m 2 Kuva 4. Aurinkolämmön (tuotepohjainen) liiketoiminta Copyright SOLPROS AY,

11 Aurinkokeräinten hinta riippuu tuotantovolyymistä ja automaatioasteesta. Hinta vaihtelee välillä mk/m 2. Suuruudesta saatavat hintahyödyt näkyvät myös kokonaisen aurinkolämpöjärjestelmän hinnassa. Vaihteluväli on mk/m 2, jossa ylempi hinta vastaa pientalon aurinkolämpöjärjestelmän ylärajaa ja alempi hinta suuren aurinkolämpölaitoksen alarajaa. Kuvassa 5 on esitetty järjestelmän kustannusjakautumaa. Aurinkokeräin on merkittävä kustannuserä etenkin suurissa kohteissa. Pienissä järjestelmissä lämpövarasto on merkittävä kustannus. Asennuskustannukset ovat selvä menoerä myös. Suuret aurinkolämpöjärjestelmät Muut 10 % Asennus 15 % Lämmönvaihdin/ Varaaja 15 % Pienet aurinkolämpöjärjestelmät Muut 10 % Aurinkokeräin 60 % Asennus 20 % Aurinkokeräin 35 % Varaaja 35 % Kuva 5. Aurinkolämpöjärjestelmän kustannusjakautuma. Copyright SOLPROS AY,

12 4. AURINKOENERGIAN MARKKINAT JA NÄKYMÄT Aurinkoenergian liiketoiminnan voi karkeasti jakaa kahteen alueeseen: aurinkosähkö ja aurinkolämpö. Tämä lisäksi löytyy joukko sovelluspohjaisia pienempiä liiketoiminta-alueita, jotka usein ovat osa talotekniikkaa (mm. passiivinen aurinkolämpö, luonnon valo, aurinkojäähdytys), mutta nämä jäävät tämän selvityksen ulkopuolella. Aurinkosähkön maailmanlaajuinen liiketoimintavolyymi oli vuonna 2000 noin 13 mrd. mk. Aurinkolämpöjärjestelmien kohdalla tämä on vastaavasti noin 5 mrd mk. Vuosittainen markkinoiden kasvu on ollut keskimäärin luokkaa 15% viime vuosikymmenen ajan. EU:n tavoite uusiutuvan energian käytön kaksinkertaistamiseksi vuoteen 2010 merkitsisi lyhyellä tähtäimellä 200 mrd. mk investointeja aurinkoenergiaan. Shellin skenaario liiketoiminnaksi muutettuna vastaa ylipitkällä tähtäimellä mrd. mk aurinkoenergiaan Aurinkolämpö Aurinkolämpöjärjestelmien markkinat Aurinkolämmön kapasiteettia kuvaava perusyksikkö on aurinkokeräin-m 2. Miljoona m 2 eli 1 km 2 tuottaa Suomessa vajaat 0,5 TWh lämpöä vuodessa. Maailmassa on yhteensä noin 30 milj. m 2 aurinkokeräimiä käytössä. EU:ssa on runsas 9 milj. m 2 aurinkolämpöä käytössä. USA:ssa ja Japanissa on suurinpiirtein saman verran. Aurinkolämpöjärjestelmien markkinat ovat EU:ssa kasvaneet vuosittain keskimäärin 18% Vuonna 1999 asennettiin aurinkokeräimiä yhteensä 0,9 milj. m 2, kun vastaava luku vuonna 1993 oli hieman alle 0,4 milj. m 2. Samana ajanjaksona aurinkolämmön käyttö EU:ssa on kaksinkertaistunut. Markkinoiden painopiste on keski-euroopassa ja erityisesti Saksassa, joka vastaa lähes puolesta koko EU:n aurinkolämpömarkkinoista tällä hetkellä (kuva 6). Saksa ja Itävalta yhdessä ovat yli 60% Euroopan aurinkolämpömarkkinoista. Etelä-Euroopan maiden osuus on 25%. Pohjoismaiden markkina-osuus on 5%. Suomen markkinat ovat vielä kehittymättömät eli alle 0,2% koko EU:sta. Copyright SOLPROS AY,

13 50 Osuus Euroopan markkinoista, % Saksa Kreikka Itävalta Espanja Sveitsi Hollanti Italia Tanska Iso-Britannia Ruotsi Ranska Portugali Belgia Suomi Kuva 6. Aurinkolämpöjärjestelmien markkinat EU:ssa vuonna Asennettu kokonaispinta-ala oli m Aurinkolämmön markkinasegmentit Markkinoilla olevat aurinkolämmitysjärjestelmät voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin (Taulukko 1): Pientalon aurinkolkvjärjestelmät; Pientalon kombiaurinkolämmitysjärjestelmät; Asuintalojen aurinkolämmitys; Uima-altaiden järjestelmät; Ei-asuinrakennusten aurinkolämmitys; Kuivatus; Alueaurinkolämmitys. Taulukko 1. Yhteenveto aurinkolämmön markkinasegmenteistä. MARKKINASEGMENTTI ERITYISPIIRTEITÄ Pientalon ja asuintalojen lkv Tuottaa kesäajan lkv:n ja 40-60% koko lkv:stä. Pientalon/asuintalojen kombijärjestelmät Lämmitykseen ja lkv:een. Tuottaa 15-20% lämmön tarpeesta. Uima-altaat Yksinkertaisia keräimiä ilman lasia, esim. kumi Prosessilämpö ja aurinkojäähdytys Teollisuuden lämmin vesi, yritysten lkv (hotellit, urheiluhallit, camping), maatalouden sovellukset. Aurinkoaluelämpö Aurinkolämpö on täydentävä energia-muoto. Sopii esimerkiksi biomassan kanssa. Copyright SOLPROS AY,

14 Uima-altaat muodostavat oman erillisen laitetyyppinsä. Aurinkokeräin on usein muovista, esimerkiksi muoviletkua. LVI-ratkaisu on sovitettu uima-altaiden tarpeeseen. Rakennustai rakennuksen yhteyteen asennettavissa sovelluksissa perusjärjestelmän kokoonpano on lähes sama. Osien ja komponenttien koko muuttuu järjestelmän koon kanssa. Pientalojen lämpimän käyttöveden järjestelmät ja uima-altaiden lämmitysjärjestelmät muodostavat noin 90% Euroopan markkinoista. Pääasiallisin keräintyyppi on selektiivinen tasokeräin (83%). Uima-altaiden lämmittämisessä käytetään pääasiassa kattamattomia keräimiä (16%). Tehokkaat tyhjiöputkikeräimet ovat vielä marginaalisia (1%), mutta kasvava alue. Kattointegroidut keräinmoduulit tai suurmoduulit ovat uusia kiinnostavia kehityssuuntia. Yksittäisiä pieniä sovelluksia löytyy myös mm. teollisuuden matalalämpötilaisen prosessilämmön tuottamisessa ja absorptiojäähdytyksessä. Uusia kasvavia markkinoita ovat asuintalojen (kerrostalot) aurinkolämpö, suuret aluelämpöjärjestelmät sekä ns. kombijärjestelmät, jotka tyydyttävät sekä lämmitys- että lämpimän käyttöveden tarvetta. Etenkin Keski-Euroopassa aurinkolämpömarkkinoiden kasvun jatkuminen näyttäisi edellyttävän siirtymää näiden segmenttien suuntaan Teollisuuden näkymät Aurinkolämpöteollisuus on varsin kirjavaa. Euroopassa on arviolta 85 aurinkokeräinten valmistajaa, joista pääosa on pieniä muutaman hengen yrityksiä. Suurimmat aurinkokeräinten valmistajat löytyvät Saksasta, Itävallasta, Kreikasta ja Tanskasta. Keräinpuolella löytyy differentioitumista erilaisiin keräintyyppeihin, joilla haetaan teknologista tai hinta kilpailuetua tai hakeudutaan uusille markkinasegmenteille: lasikatteinen tasokeräin (perinteinen aurinkokeräin); pelkkä absorptiopinta (esimerkiksi muovista); tyhjiöputkikeräin (erittäin tehokas); suurmoduulit (3-5 x tavallinen keräin); kattointegroidut keräimet (osa vesikattoa); ilmakiertoinen keräin (ilmalämmitys, kuivatus); yhdistetty PV ja terminen keräin (talon energiajärjestelmä). Copyright SOLPROS AY,

15 Saksan aurinkolämpöteollisuus on kasvanut nopeasti ja 7 Euroopan 16 suurimmasta aurinkokeräinvalmistajasta löytyy sieltä. Mukana on suuriakin lvi- tai lämpötekniikan yrityksiä kuten Viessmann, Buderus tai Stiebel Eltron, jotka tarjoavat aurinkolämpötuotteita eurooppalaisilla markkinoilla. Muissa maissa on havaittavissa samanlaista kehitystä eli suuremmat lvi-yritykset harkitsevat aurinkolämmön mukaan ottamista tuotevalikoimaansa (mm. yritysostojen kautta). Aurinkokeräinvalmistuksessa on myös tapahtunut määrättyä keskittymistä. Itävallassa Green-One-Tec on suuri tuotantolaitos, joka valmistaa aurinkokeräimiä usealla tuotenimellä mm. itävaltaisille ja saksalaisille aurinkolämpöjärjestelmien toimittajille. Tuotantokapasiteetti on m 2 vuodessa, jota kautta aurinkokeräimen hintaa on saatu alas. Green-One-Tec hallitsee aurinkokeräimen suuren mittakaavan valmistustekniikan, kykenee itse suunnittelemaan tarvittavat koneet ja on hyvin laatutietoinen. Tuotantokapasiteetin lisääminen ei tuota ongelmia. Yritys suunnittelee pörssiin menoa. Pohjoismaissa Tanskassa on useita aurinkokeräinten ja aurinkolämpöjärjestelmien valmistajia. Arcon Solvärme A/S on näistä suurimpia ja se on mm. erikoistunut suurten maavaraisten keräinmoduulien valmistamiseen, joita voidaan käyttää aurinkokaukolämpölaitoksissa (mm. Oriveden aurinkolämpölaitoksessa). Batec A/S on toinen tanskalainen yritys, jolla on myös absorptiopinnan valmistusta. Selektiivisten absorptiopintojen valmistajia löytyy useita esimerkiksi Tinox, Teknoterm, Thermafin ja Interpane. Teknoterm on ruotsalainen yritys, jonka tuotantokapasiteetti on m 2 vuodessa. Varsinaisilla aurinkolämpöjärjestelmien toimittajilla on yleensä oma aurinkokeräin joko oman tuotannon tai alihankinnan kautta. Systeemitoimittajilla on muitakin ydinteknologiaalueitaan, mm. säätöyksikkö, energiavaraaja tai/ja oheislaitteet, joilla haetaan suhteellista teknologista kilpailuetua. Asennus- ja huoltopalvelua tarjotaan myös paikallisten asennusliikkeiden kautta, jotka ovat itsenäisiä putkiliikkeitä. Suuria aurinkolämpöjärjestelmien toimittajia Euroopassa ovat mm. Sonnenkraft (A), Arcon (DK) ja Wagner (D), joiden toimitusvolyymi on yli m 2 vuodessa. Liikevaihto liikkuu milj. mk tasolla. Pienemmät aurinkolämpöyritykset liikkuvat muutaman miljoonan markan liikevaihdon tasolla. Copyright SOLPROS AY,

16 Aurinkolämpöjärjestelmien oheislaitteista lämpövaraajat ja säätöyksiköt ovat selvimmin markkinoilla. Lämpövaraajavalmistajat ovat pääosin paikallisia tai kansallisia varaajayrityksiä. Pieniä yrityksiä, jotka ovat keskittyneet säätöyksiköiden valmistukseen löytyy Euroopasta useita. RESOL on yksi merkittävimmistä säätöyksiköiden valmistajista. Viennin osuus Euroopan aurinkokeräinvalmistajien tuotannosta on noin 25%. Keski-Euroopan markkinoiden voimakas kasvu nostanee viennin osuutta jatkossa. EU:n ulkopuolelta Kiina saattaa lähivuosina käynnistää vientiä Eurooppaan. Kiinan tyhjiöputkivalmistus on nousussa ja se tuotti vuonna miljoona tyhjiöputkea aurinkokeräimiin Markkinanäkymät vuoteen 2010 Euroopan Unionin tavoitteena on vuoteen 2010 mennessä nostaa aurinkolämpöjärjestelmien määrä nykyisestä vajaasta 10 milj. m milj. m 2 :iin (40-50 TWh/v). Tämä tavoite edellyttäisi, että nykyinen 18% vuosikasvu kaksinkertaistuisi. Tavoitetta pidetään hyvin kovana ja milj. m 2 lienee vielä realistinen mahdollisuus. Aurinkolämmön pitkän aikavälin potentiaali EU:ssa olisi runsas 350 milj. m 2. Markkinasegmenteittäin katsottuna EU:n arvioima aurinkolämmön potentiaali jakautuisi seuraavasti (Taulukko 2): Taulukko 2. Tuloksia aurinkolämmön markkinaskenaarioista. Markkinasegmentti/sovellus 1994 (milj. m 2 ) 2010 (milj. m 2 ) Pientalojen aurinkolämpö 4 37 Aluelämpö, asuinkerrostalot Uima-altaat Markkinoiden arvioidaan kasvavan nopeinten Saksassa (kuva 7). Vuonna 2003 vuosivolyymi voisi siellä ylittää jo 2 milj. m 2 rajan. Vuonna 2010 Saksan markkinaosuus nousisi 10 vuodessa 70 %:iin koko EU:sta. Saksan energiapolitiikka tukee voimakkaasti aurinkoenergiaa. Kolme johtavaa maata (Saksa, Itävalta, Kreikka) vastaisivat 90% kaikesta asennetusta aurinkolämmöstä EU:ssa vuonna Pohjois-Euroopassa Hollannin viralliset tavoitteet vuodelle 2010 ovat aurinkolämmitysjärjestelmää. Etelä-Eurooppaan ennustetaan myös merkittävää markkinakasvua. Euroopan aurinkolämpöteollisuuden liikevaihto on tällä hetkellä 3,3 mrd. mk ja vuosittainen kasvu on ollut keskimäärin 18%. Mikäli EU:n asettamat tavoitteet aurinkolämmölle toteutuvat vuonna 2000, merkitsee se noin 150 mrd. mk:n investointeja aurinkolämpöön seuraavan kymmenen vuoden Copyright SOLPROS AY,

17 aikana. Komission Campaign of Take-Off kampanja, joka tukee EU:n uusiutuvien energialähteiden käytön kaksinkertaistamistavoitetta, tähtää jo vuonna milj. m 2 lisäykseen, mikä vastaisi 30 mrd. mk investointeja. Asennettu keräinala, milj. m Saksa Itävalta Kreikka Hollanti Espanja Italia Belgia Suomi Kuva 7. Aurinkolämpöjärjestelmien markkinanäkymät EU:ssa vuoteen Eri lähteistä saatujen markkinaennusteiden pohjalta on kuvassa 8 hahmoteltu mahdollisia kehityspolkuja aurinkolämmölle EU:ssa seuraavien kymmenen vuoden aikana. Taulukossa 3 on yhteenveto tuloksista. Alarajana aurinkolämmön markkinoille EU:ssa vuonna 2010 voidaan pitää 5-10 mrd. mk/v ja ylärajana mrd. mk/v. Yläraja määräytyy pitkälti Saksan markkinatilanteen mukaan. EU:n valkoisessa kirjassa asetettu tavoite näyttäisi nykytilanteessa liian haastavalta. EU:n tavoitteeseen pääseminen edellyttäisi jo lainsäädännöllisiä toimia perinteisten tukimuotojen ohella. Aurinkolämmön vaikutus primäärienergiaan olisi 1,5-5 Mtoe. Taulukko 3. Tuloksia aurinkolämmön markkinaskenaarioista. Aurinkolämpöskenaario Kasvu Myynti 2010 Lisäys Markkinat %/v milj. m 2 milj.m 2 mrd. mk/v BAU- Business as usual 18 5,5 31 3, MIN- Minimi 10 2,5 19 3,3 5 9 EU - EU:n tavoite 35 24,4 92 3, Copyright SOLPROS AY,

18 25 BAU (18%/v) MIN (10%/V) EU (35%/v) 20 vuosimyynti, m vuosi Kuva 8. Aurinkolämpöjärjestelmien markkinaskenaarioita EU:ssa vuoteen Aurinkosähkö Aurinkosähkön markkinat Aurinkosähkön (photovoltaics, lyh. PV) kapasiteettia kuvataan huippuwatilla (W p=huippuwatti, paneelin teho auringonpaisteessa). 1 W p tuottaa Suomessa parhaimmillaan 1 kwh sähköä vuodessa MW p vastaa noin 6 km 2 aurinkosähköpaneelia ja se tuottaa 1 TWh sähköä vuodessa. Aurinkosähköä on maailmassa MW p Aurinkopaneelien tuotantokapasiteetti on kasvanut keski-määrin 15% vuodessa 1990-luvulla ja se on nyt 200 MW p (kuva 9). Alan liiketoimintavolyymi on mrd. mk, josta aurinkopaneelien osuus on noin puolet. Tuotannon lisäykset, tuotantolaitosten koon kasvu ja etenkin aurinkopaneelien hyötysuhteen parantaminen on pudottanut PV:n hintaa (kuva 10). Copyright SOLPROS AY,

19 Maailman aurinkokennotuotanto (MWp) MWp Kuva 9. Aurinkosähkötuotannon kehittyminen Aurinkopaneelien hintakehitys ($/Wp) $/Wp Kuva10. Aurinkopaneelien hintakehitys Copyright SOLPROS AY,

20 4.2.2 Aurinkosähkön markkinasegmentit Aurinkosähkön keskeiset markkinasegmentit ovat seuraavat: (1) Autonomiset aurinkosähköjärjestelmät kuluttajasovellukset (esim. kesämökkipaketit); ammattilaissovellukset (esim. telekommunikaatio); maaseudun sähköistys (esim. veden pumppaus); (2) Sähköverkkoon kytketyt aurinkosähköjärjestelmät PV rakennuksissa (esim. PV-fasadit) Näistä (1) on kilpailukykyinen markkinoilla, (2) edellyttää vielä julkista tukea. Noin 30% markkinasta on kehitysmaissa (Afrikka, Kiina, Intia, E- Amerikka). Päämarkkinasegmentit ovat maaseudun sähköistys ja ammattilaiskäyttö. Kehitysyhteistyöhankkeet ovat tärkeitä (mm. Maailmanpankki). Yksittäiset hankkeet kehitysmaissa saattavat olla hyvin suuria, mm. Indonesiassa 1 miljoona Solar Home järjestelmää. Noin 70% markkinoista on teollisuusmaissa. Tästä Japani on 60%, USA 15% ja EU 22%. Euroopan markkinoilla Saksa on 60%, Hollanti 11%, Sveitsi 7%, Espanja 5%, Pohjoismaat alle 5%, Suomi alle 0,5%. Päämarkkinasegmentit ovat sähkö-verkkoon kytketyt PV-järjestelmät ja kuluttajasovellukset. OECD:n PVtuotannosta menee 40% vientiin. Taulukossa 4 on asennettu PV (kum) maittain. 1% kaikesta PV:stä on asennettu Pohjoismaihin. Niiden PVmarkkinat olivat ,231 MWp (4,5% EU:n markkinoista, 0,6% globaalista markkinasta). Pohjoismaissa kuluttajasovellukset ovat tärkeitä, mutta PV rakennuksissa kasvaa. Taulukko 4. Asennettu PV teollisuusmaissa vuonna PV kapasiteetti, MW p Kasvu , % Saksa 66,2 22,8 Italia 18,5 4,6 Ranska 10,0 25,0 Hollanti 9,5 47,0 Espanja 9,0 12,5 Itävalta 3,5 21,0 Muu EU 7,4 13,4 USA 147,0 14,9 Japani 190,0 42,5 Verkkoon ja rakennuksiin kytketty PV on kasvanut nopeasti Copyright SOLPROS AY,

21 (keskimäärin 30% ) suurista tukiohjelmista johtuen (kuva 11). Kuluttajasovellusten osuus koko markkinasta on länsimaissa laskeva (kasvu keskimäärin 13% ). MWp sähköverkon ulkopuolinen PV(1), MWp sähköverkkoon kytketty PV (2), MWp PV (1), % PV (2), % K a s v u, %/v Kuva 11. Aurinkosähkön markkinakehitys OECD-maissa PV-teollisuuden näkymät lähivuosina Aurinkosähkön valmistusvolyymi kasvaa todennäköisesti lähivuosina ja vuonna 2003 tuotantokapasiteettia olisi käytettävissä korkeimmillaan MW p lisää nykyiseen verrattuna. Aurinkopaneelinen valmistajia löytyisi seuraavasti: 10 suurta valmistajaa (>25 MW p/yr); 50 pientä (< 2 MW p/yr). Markkinajohtajat ovat BP Solar, Kyocera, Siemens Solar, Sharp, Shell. Crystalox (UK) ja Scanwafer (N) ovat keskeisiä aurinkokennomateriaalien myyjiä Euroopassa, kun Bayern Solar (20% maailman tuotannosta) integroitui aurinkomoduulivalmistajaksi. Tärkeitä puhtaan piin tuottajia ovat Dow Corning (USA), Wacker (D) ja Elkem (N). BP-Solar investoi aurinkosähköön noin 50 ja Shell 40 milj. $ vuodessa. Japanilaiset yritykset kaksinkertaistanevat parissa vuodessa nykyisen 100 MW p tuotantonsa osana Japanin suurta kansallista aurinkosähkökatto-ohjelmaa. Copyright SOLPROS AY,

22 Suuret valmistajat ovat usein vertikaalisesti integroituja ja toimittavat moduuleista kokonaisiin aurinkosähköjärjestelmiin. Systeemien toimittaminen on kannattavaa ja voitollista. Sen sijaan pelkkä moduulien tuotanto on pääosin ollut tappiollista toimintaa ja vaatinut hyvän rahoituspohjan. Moduulituotannon kasvaessa ovat suuret valmistajat muuttumassa voitollisiksi (Shellin tavoite vuonna 2010 on 100 milj. $ voittoa ja 15% kasvu). Mikäli PV:stä tulee massatuote, muuttuu yritystoiminta horisontaalisemmaksi PV-markkinat vuonna 2010 Markkinoiden kasvu tulee todennäköisesti kohdentumaan seuraaviin markkinasegmentteihin: Sähköverkkoon kytketyt aurinkosähköjärjestelmät lähinnä teollisuusmaissa PV rakennuksissa (esim. PV-fasadit); tärkeimmät markkina-alueet Japani, EU (etenkin Saksa), USA. Autonomiset aurinkosähköjärjestelmät kehitysmaissa ammattilaissovellukset ja maaseudun sähköistys; tärkeimmät markkina-alueet Intia, Kiina, Etelä-Afrikka, Keski-Aasia, Indonesia. Kansainvälisissä markkinakatsauksissa PV-ala kasvaa keskimäärin 15%/v vuoteen 2010 (business-as-usual). Alan liiketoimintavolyymi olisi tällöin 8, ylärajana 12 mrd. $. Asennettu PV-teho asettuisi MW p välille. Aurinkopaneelien hintataso tullee putoamaan vuoteen 2010 mennessä tasolle $2/W p, mikä avaa uusia markkinoita etenkin rakennus- ja talosektorilla (verkkoon kytketty PV). EU hintaarvio on 3 EUR/W p vuonna 2005 ja 2,5 EUR/W p vuonna Teollisuusmaissa aurinkosähkön markkinoiden kasvu kohdentuu pääosin PV-rakennuksiin. Aurinkosähkön kilpailukyky tällä sektorilla ei vielä ole riittävä perussähköön verrattuna ja valtiot tukevat PV:tä mm. rakennusohjelmin. Suunniteltujen julkisten PV-rakennuksissa ohjelmien volyymi on lähemmäs MW p. Euroopan Komission valkoinen kirja uusiutuvista energialähteistä on asettanut tavoitteeksi näiden käytön kaksinkertaistamisen vuoteen 2010 mennessä. EU:n ehdotus käsittää 500 MW p EU:ssa ja 500 MW p kehitysmaissa, jolloin 2 Copyright SOLPROS AY,

23 prosentissa EU:n uusista rakennuksista olisi PV. Komissio valmistelee direktiiviä, jossa jäsenmaiden edellytetään nostavan uusiutuvalla tuotetun sähkön mm. PV:n määrää vuoteen Saksassa astui voimaan laki (Erneuerbare-Energien- Gesetz), joka mm. määrittää kuluttajan sähköverkkoon syöttämän PV-sähkön hyvityshinnaksi vähintään 99 pf/kwh. Tällä hinnalla PV on taloudellisesti kilpailukykyinen Saksassa. Vuodesta 2002 eteenpäin uusien PV-järjestelmien hyvityshintaa pudotetaan 5% vuosittain. Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa tärkein markkinasegmentti on kuluttajasovellukset. Copyright SOLPROS AY,

AURINKOENERGIA SUOMEN OLOSUHTEISISSA JA SEN POTENTIAALI ILMASTOMUUTOKSEN TORJUNNASSA

AURINKOENERGIA SUOMEN OLOSUHTEISISSA JA SEN POTENTIAALI ILMASTOMUUTOKSEN TORJUNNASSA AURINKOENERGIA SUOMEN OLOSUHTEISISSA JA SEN POTENTIAALI ILMASTOMUUTOKSEN TORJUNNASSA Tekes-projekti 594/480/00 Road-map for solar energy technology and markets in Finland SOLPROS kesäkuu 2001 ABSTRACT

Lisätiedot

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Paula Hakola, Miia Kinnunen ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Tulevaisuuden tutkimuskeskus ejulkaisuja 1/2006 Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

HAJAUTETTU ENERGIANTUOTANTO: teknologia, polttoaineet, markkinat ja CO 2 -päästöt

HAJAUTETTU ENERGIANTUOTANTO: teknologia, polttoaineet, markkinat ja CO 2 -päästöt HAJAUTETTU ENERGIANTUOTANTO: teknologia, polttoaineet, markkinat ja CO 2 -päästöt Eero Vartiainen Päivi Luoma Jari Hiltunen Juha Vanhanen ISBN 952-91-4465-2 JULKAISIJA: Gaia Group Oy Lönnrotinkatu 19 B

Lisätiedot

Kaavoitus. Bioenergia. Aurinkoenergia g. Tuulivoima. Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta erilaisilla asuinalueilla

Kaavoitus. Bioenergia. Aurinkoenergia g. Tuulivoima. Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta erilaisilla asuinalueilla Kaavoitus Bioenergia Aurinkoenergia g Tuulivoima Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta erilaisilla asuinalueilla Loppuraportti 12/2010 2 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Hajautettu

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN

AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN 1 AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN Tämän oppaan tarkoituksena on selittää, miten aurinkoenergiaa voi hyödyntää erilaisin menetelmin erilaisissa tapauksissa, sekä

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN ITSERAKENNUSOPAS

AURINKOLÄMMÖN ITSERAKENNUSOPAS AURINKOLÄMMÖN ITSERAKENNUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 MITÄ ON AURINKOLÄMPÖ?... 5 AURINKOENERGIAN ERI MUODOT... 5 AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMIEN MARKKINATILANNE... 5 AURINKOLÄMPÖ VUONNA 2010... 6 ITSERAKENNETUT

Lisätiedot

Ekoviikin EUaurinkolämpöjärjestelmien. jatkoseuranta LOPPURAPORTTI

Ekoviikin EUaurinkolämpöjärjestelmien. jatkoseuranta LOPPURAPORTTI Ekoviikin EUaurinkolämpöjärjestelmien jatkoseuranta LOPPURAPORTTI SOLPROS Marraskuu 2004 Tiivistelmä Ekoviikki on ainutlaatuinen ekologisen rakentamisen alue Helsingin Viikissä, jossa luodaan suuntaviivoja

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet

Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet Liite 1 ENNAKKOKYSELY Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet Aurinkoenergian innovointi -työpaja 31.1.2012, Palace Gourmet, Eteläranta 10 ENNAKKOKYSELYN SISÄLTÖ Ennakkokyselyssä Aurinkoenergian

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

Aurinkolämmön mahdollisuudet kaukolämpöjärjestelmässä

Aurinkolämmön mahdollisuudet kaukolämpöjärjestelmässä Aurinkolämmön mahdollisuudet kaukolämpöjärjestelmässä Loppuraportti 8.11.2011 Markku Tahkokorpi, Markku Hagström, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Executive summary... 3 1 Johdanto...

Lisätiedot

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi LOPPURAPORTTI 3.10.2014 Aki Pesola, Juha Vanhanen, Markku Hagström, Ville Karttunen, Lauri Larvus, Laura Hakala, Iivo Vehviläinen

Lisätiedot

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosikatsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fortumin vuosi 2013 7 Toiminta- ja markkina-alueet 7 Konsernin liiketoimintarakenne 9 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot

SAVON VOIMA OYJ:N BIOENERGIAOHJELMA

SAVON VOIMA OYJ:N BIOENERGIAOHJELMA EUROOPAN YHTEISÖ Euroopan aluekehitysrahasto SAVON VOIMA OYJ:N BIOENERGIAOHJELMA 1. ESIPUHE Savon Voima Oyj:n bioenergiaohjelman tavoitteena on tehdä Savon Voiman eri menestystekijöitä tukeva, Keski- ja

Lisätiedot

Sähköajoneuvot Suomessa - selvitys

Sähköajoneuvot Suomessa - selvitys Sähköajoneuvot Suomessa - selvitys 6.8.2009 Sisällysluettelo ALKUSANAT...4 YHTEENVETO...6 1. JOHDANTO...10 1.1. SÄHKÖAJONEUVOJEN KÄSITTEET...11 2. SÄHKÖAJONEUVOJEN MAHDOLLISUUDET...14 2.1. TARVE SÄHKÖAUTOILLE...14

Lisätiedot

Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa. EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan

Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa. EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan

Lisätiedot

Teksti Sampsa Heilä. investointivaihtoehtona huomattavasti.

Teksti Sampsa Heilä. investointivaihtoehtona huomattavasti. E-luku vauhdittaa järj Energiaa a Teksti Sampsa Heilä Etenkin Etelä-Suomessa saadaan yhtä paljon aurinkoenergiaa kuin Saksassa, jossa on ollut tähän asti kolme neljännestä maailman aurinkosähkömarkkinoista.

Lisätiedot

Suomalaisen tuulivoimateollisuuden asema, kilpailukyky ja tulevaisuuden näkymät kansainvälisillä markkinoilla

Suomalaisen tuulivoimateollisuuden asema, kilpailukyky ja tulevaisuuden näkymät kansainvälisillä markkinoilla Suomalaisen tuulivoimateollisuuden asema, kilpailukyky ja tulevaisuuden näkymät kansainvälisillä markkinoilla 25.01.2013 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Olli Pyrhönen Matti Lehtovaara Jari Selesvuo

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 423 ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY SUOMALAISEN ENERGIAINTENSIIVISEN TEOLLISUUDEN NÄKEMYKSIÄ EU:N PÄÄSTÖKAUPASTA JA POHJOISMAISISTA ENERGIAMARKKINOISTA

Lisätiedot

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma -innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma 1 Sisältö 1 Kestävät energiaratkaisut innovaatiokeskittymä... 3 Visio... 4 Vienti ja kysyntälähtöisyys painopisteinä... 4 Tavoite, toimijat ja toimijoiden roolit...

Lisätiedot

PAIKALLISET ELINKEINOT JA ILMASTONMUUTOS KAAKKOIS-SUOMEN ALUEELLA

PAIKALLISET ELINKEINOT JA ILMASTONMUUTOS KAAKKOIS-SUOMEN ALUEELLA Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu Energia- ja ympäristötekniikan osasto DIPLOMITYÖ PAIKALLISET ELINKEINOT JA ILMASTONMUUTOS KAAKKOIS-SUOMEN ALUEELLA Diplomityön aihe on hyväksytty Lappeenrannan teknillisen

Lisätiedot

ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050

ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 Paula Hakola, Susanna Horn, Sanna Huikuri, Miia Kinnunen, Annukka Näyhä, Mia Pihlajamäki & Jarmo Vehmas ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 Skenaariot ja strategiat (ILMES) TUTU ejulkaisuja 5/2007

Lisätiedot

HYVINVOINTIA ENERGIASTA

HYVINVOINTIA ENERGIASTA HYVINVOINTIA ENERGIASTA POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA 2015 Pohjois-Pohjanmaan liitto HYVINVOINTIA ENERGIASTA Pohjois-Pohjanmaan energiastrategia 2015 POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA 2015 2 Valokuvat

Lisätiedot

JONI JÄRVENSIVU UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTANTOMAHDOLLISUUDET LÄNTISEN TAMPEREEN ALUEELLA. Diplomityö

JONI JÄRVENSIVU UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTANTOMAHDOLLISUUDET LÄNTISEN TAMPEREEN ALUEELLA. Diplomityö JONI JÄRVENSIVU UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTANTOMAHDOLLISUUDET LÄNTISEN TAMPEREEN ALUEELLA Diplomityö Tarkastaja: professori Risto Raiko Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot