Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI-"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus AIKA klo 15:00-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI- 560 LAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN 265 SOTE-VALMISTELUN TYÖRYHMÄT LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUO- 566 SILLE PÄÄSKYVUOREN VALAISTUN LADUN LINJAUS LAUSUNTOPYYNTO KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTA- 570 KUNNAN VUODEN 2012 TALOUSARVIOSTA 269 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTA- 571 MINEN JA AJANTASAISTAMINEN 270 YHTEISTYÖSOPIMUS MAISEMANHOITOSUUNNITELMAN 576 LAATIMISESTA HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ALUEELLE 271 ESITYS VAKUUTUKSEN OMAVASTUUN MAKSAMISESTA ASUNNON HALLINTAAN OIKEUTTAVIEN OSAKKEIDEN 578 MYYMINEN 273 ESITYSPYYNTÖ ITÄ-SUOMEN LIIKUNTANEUVOSTON JÄ- 579 SENISTÄ VUOSIKSI LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄ- 581 KIRJAT 275 PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ LASTEN PARLAMENTIN JÄSENTEN VALINTA TYÖELÄMÄÄN - TYÖPAJA -PROJEKTI ILMOITUSASIAT 586 Pu heenjoh taja AUVO GUSTAFSSON

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ KOKOUSAIKA klo 15:00-16:50 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Gustafsson Auvo 15:00-16:50 puheenjohtaja Hartikainen Veli-Pekka 15:00-16:50 varajäsen Kauhanen Elli 15:00-16:50 varajäsen Koponen Pertti 15:00-16:50 jäsen Mujunen Anna-Liisa 15:00-16:50 jäsen Räsänen Mauno 15:00-16:50 jäsen Räisänen Jonna 15:00-16:50 varajäsen POISSA Kukkonen Timo I varapuheenjohtaja Hokka Mervi II varapuheenjohtaja Suhonen Maija jäsen Piironen Outi valtuuston II varapj MUU Happonen Aarno 15:00-16:50 valtuuston puh.joht. Tirkkonen Olli 15:00-16:50 valtuuston I varapj Tilus Riitta A. 15:00-16:50 kunnanjohtaja Lappalainen Sinikka 15:00-16:50 kunnansihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Timo Kukkonen ja Elli Kauhanen Valittiin Veli-Pekka Hartikainen ja Elli Kauhanen PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Auvo Gustafsson Pöytäkirjanpitäjä Sinikka Lappalainen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Veli-Pekka Hartikainen Elli Kauhanen PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Aika ja paikka: Kunnanvirastossa

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUN- NAN ASETTAMINEN 152/ /2011 KHALL Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Tasavallan presidentin vaali toimitetaan vuoden 2012 tammikuussa. Varsinainen vaalipäivä ensimmäisessä vaalissa on sunnuntai ja mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä on sunnuntai Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: - kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä) sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; - laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu kolme jäsentä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen) sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Sekä vaalilautakuntien että vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten sekä varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita aset ta nei ta puo lue re kis te riin mer kit ty jä puolueita. Etelä-Savon vaalipiirissä vuoden 2011 eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneet puoluerekisteriin merkityt puolueet olivat: Itsenäisyyspuolue r.p. Kansallinen Kokoomus r.p. Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p. Suomen Kommunistinen Puolue r.p. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. Vihreä Liitto r.p. Suomen Työväenpuolue STP r.p. Muutos 2011 r.p. Perussuomalaiset r.p. Vapauspuolue (VP) - Suomen Tulevaisuus r.p. Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta r.p. Suomen Keskusta r.p. Vasemmistoliitto r.p. Piraattipuolue r.p. Poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen jäsenten ja varajäsenten kohdalla. Lähtökohtaisesti lain vaatimuksen toteutuminen edellyttää, että jäsenissä ja varajäsenissä ei ole kahta samaa puoluetta edustavaa henki-

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ löä. Vaalitoimielinten valinnassa on myös otettava huomioon tasa-arvolain vaatimus sukupuolikiintiöstä, jonka tulee toteutua erikseen jäsenten ja varajäsenten kohdalla. Tasa-arvolain 4 a :n 1 momentin mukaan sekä naisia että miehiä tulee olla kumpiakin vähintään 40 %. Esityslistan liitteenä nro 4 on luettelot vuoden 2011 eduskuntavaalien vaali lautakunnista ja -toimikunnasta. Kj: Kunnanhallitus asettaa vuoden 2012 tasavallan presidentin vaa lin vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle KHALL 264 Esityslistan liitteenä nro 1 on luettelot vuoden 2011 eduskuntavaalien vaalilautakunnista ja -toimikunnasta. Kj: Kunnanhallitus asettaa vuoden 2012 tasavallan presidentin vaalin vaalilau takunnat ja vaalitoimikunnan. Pöytäkirjan liitteenä nro 264 / 1 on luettelo vuoden 2012 tasavallan presidentin vaalin vaalilautakunnista ja -toimikunnasta. Toimeenpano: Tiedoksi: valitut henkilöt

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus SOTE-VALMISTELUN TYÖRYHMÄT KHALL Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Hei nävesi, gsm , fax (017) , Varkauden kaupunginhallitus on esittänyt, että myös Heinäveden ja Joroisten kunnat ni meäi sivät So te-yhteistoiminta-alueen valmistelua varten työryhmiin edustajansa. Varkauden ja Joroisten valtuustot ovat tehneet päätökset muodostaa sosiaalija terveys toi men yh teistoiminta-alueen alkaen ns. isäntäkuntaperiaatteella siten, että Var kaus toimii isäntäkun tana. Heinäveden valtuusto on päättänyt olla mukana yhteistoimin ta-alueen jatkovalmistelussa ja teh dä lopullisen päätöksen mahdollisesta mukaantulosta vuoden 2012 puolella. Valmisteluhankkeen vetäjäksi Varkauden kaupunki on palkannut dosentti Seppo Lehdon. Vetäjä vas taa siitä, että yhteistoiminta-alue voi käynnistyä Jäljempänä mainitut työ ryhmät toimivat ve täjän alaisuudessa ja vetäjä laatii niille aikataulun. Muu valmisteluor gani saatio koostuu Varkauden kaupungin mukaan ohjausryhmästä, johtoryhmästä sekä eri työ ryhmistä. Varkauden kaupunginhallitus on päättänyt ryhmien tehtäväksi seuraavaa: Ohjausryhmän tehtävänä on hankkeen valmistelun poliittinen ohjaus. Siinä ovat mukana kunkin kun nan kunnanhallitusten puheenjohtajat, kaksi kunnan nimeämää muuta luotta mus henkilöä sekä kun nanjohtajat. Lisäksi ammattijärjestöillä on ohjausryhmässä yhteen sä kolme edustajaa. Johtoryhmän tehtävänä on varmistaa osaltaan hankkeen eteneminen aikataulussa ja toi mia kiinteäs sä yhteistyössä hankkeen vetäjän kanssa. Siihen kuuluvat kunnanjohtajat se kä hank keessa mukana oleva LT Eija Ruotsalainen. Johtoryhmä kutsuu tarvittaessa asiantuntijoita avukseen. Työryhmät valmistelevat sosiaali- ja terveyspalvelujen yksityiskohtaisen sisällön ja ne koos tuvat kun kin kunnan asiantuntijavirkamiehistä. Hankkeen vetäjä täsmentää työryh mien toi meksiannot. Työryh mät voivat käyttää apunaan asiantuntijoita. Talousryhmä Tehtävänä on talousarvion valmistelu, kuntalaskutus, tuotteistaminen, taloushallinnon tu ki palvelut. Henkilöstöryhmä Tehtävänä on mm. henkilöstön asemaa ja siirtosopimusta koskevien linjausten valmistelu (henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä ao. säännösten mukaisesti), henkilöstöpolitiikan määrittely (palkkapoli tiikka, siirtyvät virat/toimet, työsuhdeasiat, yhteistoiminta, rekrytoinnit ym.), henkilöstöhallinnon organi sointi liikelaitoksessa. Tietohallintoryhmä Tehtävänä on laatia suunnitelma liikelaitoksen tarvitsemien tietojärjestelmien, tietoliiken teen ja niihin liittyvän infran yhteensovittamiseksi huomioimalla myös

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ käynnissä olevat kansalliset hankkeet. Hallinto- ja tukipalveluryhmä Tehtävänä on esityksen tekeminen hallinnon järjestämisestä johtosääntötasolla. Lisäksi tu lee tehdä tukipalvelujen osalta esitys ruoka- ja puhtauspalvelujen sekä toimistopalvelu jen jär jestämisestä. Sosiaalipalvelujen ryhmä Tehtävänä on tehdä ehdotus kuinka sosiaalipalvelut (vanhustenhuolto, vanhustenhuollon ko tipalvelu ja asumispalvelut, omaishoito, vammaispalvelut, aikuissosiaalityö, lapsiperhei den sosiaalityö ja las tensuojelu) organisoidaan asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti ottaen huomioon mm. uuden terveydenhuoltolain määräykset. Terveyspalvelujen ryhmä Työryhmän vetäjänä toimii dosentti Seppo Lehto ja hänen varamiehenään LT Eija Ruot salai nen. Työ ryhmän tarkoituksena on suunnitella ja organisoida käytännön tasolla perus tervey denhuollon ja eri koissairaanhoidon järjestäminen Keski-Savon terveydenhuollossa. Hankkeen valmisteluvaiheen rahoituksesta vastaa oman ilmoituksensa mukaan Varkau den kaupunki kuitenkin siten, että rahoitusta haetaan myös Pohjois-Savon liitolta ja valtio varain mi nisteriöltä. Varkauden kaupunki on nimennyt työryhmiin seuraavat: Ohjausryhmä: Kh:n pj Janne Kuronen ja Kari Rajamäki ja Nissilä. Johtoryhmä Kaupunginjohtaja Hannu Tsupari ja kh:n pj Janne Kuronen. Talousryhmä: talousjohtaja Pirkko Markkanen (pj), taloussuunnittelija Riitta Koponen ja talouspäällikkö Rai ja Ranta la. Henkilöstöryhmä Henkilöstöjohtaja Tarja Paunonen, LT Eija Ruotsalainen Tietohallintoryhmä ICT-päällikkö Jarmo Heinonen (pj), IT-projektipäällikkö Irmeli Mustonen Hallinto- ja tukipalveluryhmä hallintojohtaja Markku Siren (pj), ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö Merja Viitanen, hallin to päällikkö Tuula Koivunen. Sosiaalipalvelujen ryhmä sos ja terv. johtaja Raija Voutilainen (pj), psykososiaalisen palvelualueen johtaja Ulla Tuo mainen, joh tava sosiaalityöntekijä Sari Itkonen. Terveyspalvelujen ryhmä dosentti Seppo Lehto (pj). Työryhmät voivat perustaa alatyöryhmiä ja kuulla asiantuntijoita. Varkauden kaupunginhallitus pyytää Joroisten ja Heinäveden kuntia nimeä-

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ mään ryhmiin omat edus tajansa. Työryhmiin kunnat voivat nimetä yhden tai useamman jäsenen. Kj: Kunnanhallitus nimeää työryhmiin jäse net: Ohjausryhmä Johtoryhmä Talousryhmä Henkilöstöryhmä Tietohallintoryhmä Hallinto- ja tukipalveluryhmä Sosiaalipalvelujen ryhmä Terveyspalvelujen ryhmä Edelleen kunnanhallitus käy evästyskeskustelun ottaen huomioon neuvottelut Liperi-Outo kummun ja Polvijärven kuntien yhteistyöstä ja valtioneuvoston lin jauksista tulevasta kun tara kenteesta. Kunnanhallitus 1. nimesi ohjausryhmien jäsenet seuraavasti: Ohjausryhmä: kunnanhallituksen puheenjohtaja Auvo Gustafsson, valtuus ton puheenjohtaja Aarno Happonen, kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, perustur va lau ta kun nan puheenjohtaja Veli-Pekka Hartikainen, asiantuntijajäsen/lääkäri Esa Silvennoinen Johtoryhmä: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, kunnanhallituksen puheenjohtaja Auvo Gustafsson, lääkäri Esa Silvennoinen Talousryhmä: pääkirjanpitäjä Kristiina Räsänen, kunnansihteeri Sinikka Lappalainen Henkilöstöryhmä: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen Tietohallintoryhmä: atk-yhdyshenkilö Jari Heiskanen, kunnanjohtaja Riitta A. Tilus Hallinto- ja tukipalveluryhmä: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, ravitsemuspäällikkö Eija Suihkonen Sosiaalipalvelujen ryhmä: perusturvajohtaja Anneli Malmstedt / vs. perusturvajohtaja Enni Ek berg Terveyspalvelujen ryhmä: perusturvajohtaja Anneli Malmstedt / vs. pe rusturva johtaja Enni Ek berg 2. hyväksyi muutoin päätösehdotuksen ja kävi evästys keskustelun asiassa. Toimeenpano: Tiedoksi: Varkauden kaupunginhallitus, valitut työryhmien jäsenet

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ KHALL 265 Kj: Kunnanhallitus täydentää ao. työryhmiä seuraavasti: Talousryhmä: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus Terveyspalvelujen ryhmä: lääkäri Esa Silvennoinen Toimeenpano: Tiedoksi: Varkauden kaupunki, ao. henkilöt

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Perusturvalautakunta Kunnanhallitus LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Vuoden 2008 alusta voimaan tulleen lastensuojelulain (417/2007, 12 ) mukaan kunnan tai useamman kunnan on yhdessä laadittava suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelma hyväksytetään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain mukaista talousarviota ja taloussuunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelman on sisällettävä tiedot 1. lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta 2. las ten ja nuorten hyvinvointia edistävistä ja ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista 3. lastensuojelun tarpeesta kunnassa 4. lastensuojeluun varattavista voimavaroista 5. lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä 6. yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteistöjen ja laitosten välillä 7. suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta. Heinäveden kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa on ollut laati massa kunnanhallituksen nimeämä moniammatillinen, poikkihallinnolli nen työryhmä. Työryhmässä on ollut mukana varhaiskasvatuksen, sosiaa li-, si vis tys-, nuoriso-, perhe- ja neuvolatyön, seurakunnan nuorisotyön ja MLL:n Heinäveden osaston edustajat. Suunnitelmaan tarvittavien taustatietojen kokoamisesta ja suunnitelman rakentamisesta ovat vastanneet sosiaalityöntekijä Riitta Pakarinen ja kouluterveydenhoitaja Paula Kotilainen. Heinäveden kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille esityslistan liitteenä no 1. Suunnitelmaa kokouksessa esittelee sosiaalityöntekijä Riitta Pakarinen. Toimialapäällikkö Perusturvalautakunta 1. hyväksyy Heinäveden kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille liitteen no 1 mukaisena 2. esittää kunnanhallituksen ja edel leen val tuus ton hyväksyttäväksi.

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Merkitään pöytäkirjaan, että sosiaalityöntekijä Riitta Pakarinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Toimeenpano: Tiedoksi: kunnanhallitus/-valtuusto KHALL Esityslistan liitteenä nro 14 on Heinäveden kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille Kj: Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi Heinäveden kunnan lasten ja nuorten hy vin voin ti suun ni tel man vuosille Suunnitelman sivulle 8 lisätään seuraava teksti: Karvion koulun valmistumisen myötä nuoriso- ja kulttuuritoiminnan käyttöön tulee sisä- ja ulkoliikunta- sekä kulttuuri- ja har rastustoimen tiloja VSTO Valtuuston esityslistan liitteenä nro 8 on Heinäveden kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys. Toimeenpano: Tie dok si: perusturva PETU Esityslistan liitteenä no 1 on Heinäveden lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille seurantaraportti Toimialapäällikkö Perusturvalautakunta merkitsee lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantaraportin tiedokseen ja lähettää sen edelleen tie doksi sivistyslautakunnalle, kunnnanhallitukselle/-val tuus tolle ja Heinäveden seurakunnan lapsi- ja nuorisotyölle. Toimeenpano: Tiedoksi: sivistyslautakunta, kunnanhallitus/-valtuusto, Heinäveden seurakunnan lapsi- ja nuorisotyö KHALL 266 Esityslistan liitteenä nro 2 on Heinäveden lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille seurantaraportti Kj: Kunnanhallitus merkitsee seurantaraportin tiedokseen ja saataa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus PÄÄSKYVUOREN VALAISTUN LADUN LINJAUS KHALL 267 Valmistelija: Vapaa-aikaohjaaja Markus Lindroos, Kermanrannantie 7, Hei nä vesi, gsm , fax (017) , Maanvuokrasopimus on päättynyt noin 250 m:n matkalta valaistun ladun osalta kunnan ja Arto Nivalaisen välillä Pääskyvuoressa. Uudesta latulinjauksesta on neuvoteltu mm. Pesujen kanssa ja Gellerin kanssa. Kunnanjohtaja on keskustellut asiastaa myös Elina Pesun kanssa. Molemmat ovat an ta neet pe ri aat teel li sen lu van la dun te ke mi sek si hei dän hal litse mil leen alueil le. Vapaa-aikaohjaaja: Esitän kunnanhallitukselle, että 1. Pääskyvuoren uusi latulinjaus reitin puuttuvalta osalta hoidetaan noin viiden (5) vuoden ajaksi siten, että latu tehdään Gellerin omistaman alueen läpi n. 300 m ja loppuosa n. 250 m kunnan Pesuille vuokraamalle alueelle karttaliitteen nro 3 mukaisesti, 2. Gellerille korvataan maapohjavuokrasta maanomistajakorvausta kertakaikkisena korvauksena pinta-ala 0,22 x lehtomaisen kankaan ha - hinta 440 = 96,80, ja mahdolliset puun hinnat yksittäisten kaadettavaksi esitettävien puiden osalta, 3. Pesuille suoritetaan heille vuokratun alueen osalta korvaus niin, että koko Pääskyvuoren alueen vuokraa ei peritä kahden (2) vuoden ajalta (2 x 37 = Muuten kunta korjaa laskettelurinteen kahvion edustaa ja parkkipaikka-aluetta niin, että ajetaan mursketta alueen kuivaamistar koituksessa tekni sen toi mis ton tar peelli sek si katsoma määrä. Tämä toimenpide edesauttaa sekä hiihtäjiä että laskettelurinteen käyttäjiä. 5. Lisäksi esitän, että kunnanhallitus antaa liikuntatoimen ja teknisen toimen tehtäväksi reittitoimituksen selvittämisen Kirkonkylän valaistun la dun osal ta so pivaksi katsotuille alueille. Lopullinen reittitoimituksen hake mispäätös asias ta teh dään sel vi tyksen jälkeen. 6. Liikuntatoimen tulee järjestää ohjeistus ladulle ja tielle huomioiden turvallisuuskysymykset. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy vapaa-aikaohjaajan esityksen asiassa kohdat 1-6. Toimeenpano: Tiedoksi: vapaa-aikaohjaaja, taloustoimisto

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus LAUSUNTOPYYNTO KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN VUODEN 2012 TALOUSAR- VIOSTA 161/02.00/2011 KHALL 268 Leppävirran kunta / Keski-Savon ympäristölautakunta pyytää Heinäveden kunnan lausuntoa ympäristölautakunnan vuoden 2012 talousarviosta mennessä. Esityslistan liitteenä nro 4 on Keski-Savon ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle Kj: Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Keski-Savon ympäristölautakunnan vuoden 2012 talousarvioesityksestä, mutta korostaa kuitenkin kustannustehokkuutta ja talouden heikentymisennusteiden huomioimista. Toimeenpano: Tiedoksi: Keski-Savon ympäristölautakunta

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTAMINEN JA AJANTASAISTAMINEN TELA Valmistelija: tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh tai Ker man ran nan tie 7, Heinä vesi TELA 95 Valmistelija: tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh tai sekä rakennustarkastaja Erkki Tuomainen, puh tai Kerman ran nan tie 7, Heinä vesi Asemakaavan päätavoitteena on sovittaa kirkonkylän voimassa oleva asemakaava uudelle vuonna 2007 valmistuneelle kaavan pohjakartalle. Kaavan sovittamisen yhteydessä on tarkoitus tehdä myös vähäisiä kaavamuutoksia. Merkittävimmät kaavatarkastelut ovat seuraavat: - asemakaavaa laajennetaan mm. Kermanrannantien läntiselle reuna-alueelle (=kaavan laajennusalue) - satama-alueen kehittäminen - määritellään uuden ala-asteen sekä mahdollisesti tarvittavien lämpökeskusten sijoittuminen kirkonkylään - ulkoilureittien yhteensovittaminen - kulttuurihistoriallisten arvojen turvaaminen kirkonkylässä Kaavoitustyö on käynnistetty teknisen lautakunnan päätöksellä Kaavaluonnos on nyt valmistunut niin pitkälle, että siitä on mahdollista pyytää lausuntoja sekä asettaa se luonnoksena nähtäville. Esityslistan liitteen 95 /1 Asemakaavakartta ja kaa va kart taan liit tyvä selostusosa Kaavan laatiminen on annettu jo aiemmin Pöyry Environment Oy.n tehtäväksi, josta saapuu edustaja kokouksen alussa esittelemään tarkemmin laadittua kaavaluonnosta. Tekn.joht: Lautakunta päättää hyväksyä laaditun kaavaluonnoksen. Lisäksi lautakunta päättää asettaa kaavaluonnoksen nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Vielä lautakunta päättää, että kaavaluonnoksesta järjestetään yleisötilaisuus, jossa asemakaavaa esitel lään kuntalaisille. Hyväksyttiin. Erkki Tuomainen oli läsnä kokouksen alussa asemakaava-

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ luonnoksen esittelyn ja keskustelun aikana kello Tela 33 Kaavaluonnos on ollut nähtävillä sekä luonnoksesta on pyydetty lausunnot. Lausunnot sisältyvät laadittuun asemakaavaselostukseen. Lausuntojen pe rus teel la on pää tet ty pi tää ase ma kaavahankkeesta työ neu votte lu, jos sa so vittiin mm. seu raa vaa: - Päätettiin, että luonto- ja maisemaselvitystä täydennetään Kermanrannan sekä yksityisten maille tu levien laajennusalueiden ja kirkonmäen alueen osalta. Samoin täydenne tään rakennusinvestointia ja molempien täydennysten tulokset tuodaan esiin kaavassa tarvittavin merkinnöin ja selostuksin. - Laaditaan asemakaavatyön yhteydessä kaava-alueen kattava strateginen tarkastelu. Strategisessa yleiskaavatarkastelussa kirkonkylän alueen nykyinen ja tavoiteltu maankäyttö kuvataan kartalla alueina ja vyöhykkeinä siten, etteivät aluevaraukset ole sidoksissa perinteisen yleiskaavan mukaisesti kiinteistöjen rajoihin. - Työneuvottelun jälkeen käytiin tutustumassa Kermanrannan alueeseen ja todettiin, että kaavassa esitetty palvelualue on mahdollista sijoittaa ko. alueelle maiseman kärsimättä. Palvelualueen sijoittumista lähemmäksi rantaa myös selvitetään. Pidettiin työneuvottelu Heinävedellä : - Käytiin läpi luonto- ja maisemaselvityksen ja rakennusinventoinnin täydennyksiä sekä yksittäisiä kohteita kaavassa. Sovittiin neuvotteluista torialueen ympäristön, Takalantien alueen, Kermanrannan ja korttelin 148 maanomistejien kanssa. Pidettiin maanomistajaneuvottelu Heinävedellä : - Esiteltiin suunnitelmat torialueen ja Kermanrannan ja Takalantien uusien asuinalueiden osalta. Maanomistajat hyväksyivät vähäisin muutoksin esitetyn suunnitelman kaavaehdotuksen pohjaksi. Korttelin 148 maanomistajien kanssa keskusteltiin tontille 2 pääsyn järjestämisestä, kaavaehdotuksessa Naistenlahdentien katualuetta on laajennettu koskemaan sitä aluetta, joka nykyisinkin on tiekäytössä. Edellä mainittujen neuvottelujen pohjalta ja palautteiden pohjalta kaavoittaja Pöyry on laatinut asemakaavaehdotuksen ja asemakaavaselostuksen. Asemakaavaehdotus tulee asettaa nähtäville MRL 27 :n mukaisesti. Esityslistan liitteenä 33 /1 Asemakaavaehdotus kaavaselostuksineen Teknjoht: Lautakunta päättää 1. esittää kaavaehdotuksen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. 2. esittää kunnanhallitukselle, että kaavaehdotus asetetaan MRL 27 :n mukaisesti virallisesti näh täville. 3. esittää kunnanhallitukselle, että kaavaehdotuk-

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ sesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja sidosryhmiltä. Hyväksyttiin. KHALL Merkitään pöytäkirjaan, että Pöyry Oy:n kaavasuunnittelija Timo Kortelainen oli kokouksen alussa esittelemässä asiaa kello Lisäksi esittelyn aikana oli läsnä vs. rakennustarkastaja Sirpa Ollila. Esityslistan liitteenä nro 1 on asemakaavaehdotus kaavaselostuksineen. Tätä liitettä ei toimiteta niille luottamushenkilöille, jotka ovat saaneet sen teknisen lautakunnan esityslistan mukana. Liitteenä nro 1A on muutos asemakaavaehdotukseen korttelin nro 100 osalta. Pöyry Oy:n kaavasuunnittelija Timo Kortelainen on kutsuttu esit telemään kaavaehdotusta kokouksen alussa. Kj: Kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä kaavaehdotuksen nähtäville asettamista varten, 2. asettaa kaavaehdotuksen MRL 27 :n mukaisesti nähtäville, 3. pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot viranomaisilta ja sidosryhmiltä. Merkitään pöytäkirjaan, että kaavasuunnittelija Timo Kortelainen esitteli kokouksen alussa kaavaehdotusta. Toimeenpano: Tiedoksi: tekninen toimi KHALL Kaavaehdotus on ollut MRL 27 :n mukaisesti nähtävillä Eh do tuk ses ta on pyy detty lausunnot sekä mahdolliset muistutukset. Lausun toja on mää räai kaan mennessä tul lut 7 ja muis tu tuk sia 5. Kaavoittaja on antanut muistutuksiin vastineensa, joka on lähetetty muistutuksen tehneille. Asemakaavaehdotusta koskeva työneuvottelu on pidetty , jossa on sovittu mm. seuraavaa: - päätettiin, että kaavaehdotus viedään hyväksymiskäsittelyyn siinä muodossa, että kaavan laajennusalueet sekä maisemallisesti arvo kas, merkinnällä ma-1 rajattu alue jäävät pois hyväksyttäväksi esitettäväs tä kaavasta. Perusteluna on se, että ko. alueelle laaditaan maisemanhoitosuunnitelma, jossa alueen rakentamista tarkastellaan tarkemmin maisemallisesta näkökohdasta. Maisemanhoitosuunnitelman valmistuttua

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ alueen kaavatyötä jatketaan. - kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen on kunnalta tullut kaksi muutosehdotusta kaavaan: 1. Karpalotien siirto, teollisuustoiminnan tilantarpeen takia Kar palotietä siirretään ja uuden kadun nimeksi tulee Juolukkatie. 2. Koulun korttelissa 47 tilalla 4:18 oleva vanha asuinrakennus suojellaan sr-merkinnällä. Pihapiiri rajataan ja osoitetaan /s-merkinnällä. YO-kaavamerkintään lisätään mahdollisuus rakentaa liiketilaa. Em. muutokset tehdään kaavaan, kaavaa ei tarvitse asettaa näiden muu tosten takia uudelleen nähtä vil le. - Saa-1 -merkinnät olisi syytä lisätä myös toiminnassa olevien laitosten alueille. Lisätään kaavaan. Esityslistan liitteenä - nro 1 on asemakaavaehdotus selostuksineen - nro 2 on kaavoittajan vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin - nro 3 on muistio työneuvottelusta Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Heinäveden kun nan kirkonkylän asemakaavan ajantasaistamisesta, muutoksesta ja laajentamisesta laaditun ehdotuksen siinä muodossa, että kaavan laajennusalueet sekä maise mallisesti arvo kas, merkinnällä ma-1 rajattu alue jäävät pois hyväksyttäväksi esitettäväs tä kaavasta. Perusteluna on se, että ko. alueelle laaditaan maisemanhoitosuunnitelma, jossa alueen rakentamista tarkastellaan tarkemmin maisemallises ta näkökohdasta. Maisemanhoitosuunnitelman valmistuttua alueen kaavatyötä jatketaan KHALL 269 Kj: Kunnanhallitus käsittelee esityksensä uudelleen, koska kohdan 2 osalta tekstimerkintä tässä päätöksessä on oikein, mutta kaavoitta jalle on tullut tekninen virhe ja hän on merkinnyt kaavakarttaan sr-merkin nän koko tilan osalle, kun sen piti olla kuten tekstissäkin vain pihapiiriksi rajatulle alueelle ja rakennuksen osalle. Valtuustoryhmille on tilattu uusi kaavakartta ko. asian vuoksi. Korjaus merkitään näin päätökseen, että ei tule myöhemmin sekaannusta asian suhteen. Muuten kunnanhallituksen esitys valtuustolle pidetyssä kokouksessa on silloin päätetyn mukainen. LIsäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se periaatteessa hyväksyy vuoden 2012 talousarvioon euron mää rärahan maisemanhoitosuunnitelman laatimiseksi asema kaavan pohjoisosaa varten.

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/

19 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus YHTEISTYÖSOPIMUS MAISEMANHOITOSUUNNITELMAN LAATIMISESTA HEINÄVEDEN KIR- KONKYLÄN ALUEELLE KHALL 270 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Heinäveden kunnan edustajien ja Etelä-Savon Ely-keskuksen viranomaisneu vot te luis sa Heinäveden Kirkonkylän kaava-asian yhteydessä sovittiin, että Kir kon kylän asemakaavan ajantasaistamisprosessin osalta muutettu kaa va esitys vie dään valtuuston hyväksyttäväksi vai eteläosan osalta ja muulle osalle ns. pohjoiselle osalle laaditaan Ely-keskuksen kanssa yhteistyössä maise man hoitosuunnitelma, jonka jälkeen kaavoitusta jatketaan. Perusteena asialle oli neuvotteluissa se, että Heinäveden reitti kuuluu valtakunnallisesti arvokkaiksi määriteltyihin maisema-alueisiin. Neuvotteluissa sovittiin, että maisemanhoitosuunnitelman laadinnan kustannukset maksetaan siten, että Etelä-Savon Ely-keskus maksaa kustannuksista 70 % ja Heinäveden kunta 30 %. Suunnittelun kokonaiskustannuksiksi on arvioitu euroa. Heinäveden kunnan maksuosuus laskutetaan vasta vuoden 2012 puolella, jotta määräraha voidaan huomioida vuoden 2012 talousarviossa. Suunnitelman laatimisesta on laadittu yhteistyösopimus, esityslistan liitteenä nro 5. Esi tys lis tan liit tee nä nro 6 on ympäristöministeriön sivuilta otettu sel vitys valta kun nalli sesti ar vok kaista maisema-alueista valtioneuvoston peri aate pää tök sessä Heinä veden reitin maisemien osalta. Suunnitelma on tar koi tus tehdä ajalla Kj: Kunnanhallitus hyväksyy neuvottelun tuloksen maisemanhoitosuunnitelman laatimisesta ja hy väk syy yhteistyösopimuksen liitteen nro 5 mukaisesti. Määräraha merkitään vuoden 2012 talousarvioon. Toimeenpano: Tiedoksi: tekninen toimi

Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTA- 517 MINEN JA AJANTASAISTAMINEN 245 VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALIN ENNAKKOÄÄNES-

Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTA- 517 MINEN JA AJANTASAISTAMINEN 245 VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALIN ENNAKKOÄÄNES- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2011 515 Kunnanhallitus 03.10.2011 AIKA 03.10.2011 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Otsikko Sivu 39 HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN TÄYDEN- 69 TÄMINEN 40 EHDOTUS HEINÄVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELU-

Otsikko Sivu 39 HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN TÄYDEN- 69 TÄMINEN 40 EHDOTUS HEINÄVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELU- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 67 Tekninen lautakunta 18.05.2010 AIKA 18.05.2010 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 HAJA-ASUTUSALUEEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 26 Valtuusto 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 Valtuusto 28.12.2011 AIKA 28.12.2011 klo 16:00-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 Valtuusto 28.12.2011 AIKA 28.12.2011 klo 16:00-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot