YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS."

Transkriptio

1 YLIVIESKA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osa kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet Ehdotusvaihe 1/2015 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta Hyväksyminen Kaupunginhallitus xx.xx.2015 xx Kaupunginvaltuusto xx.xx.2015 xx YLIVIESKAN KAUPUNKI. TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS

2 2 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVAN MUUTOS Ylivieskan kaupunki ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Keskustan (1.) kaupunginosan korttelia 34, osia korttelista 32 ja 41 sekä tori-, katu- ja puistoaluetta ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Keskustan (1.) kaupunginosan osa kortteleista 32, 33 ja 41 sekä kortteli 34 ja katualueet 1.2 Kaava-alueen sijainti Kaavamuutosalue, pinta-alaltaan noin 1,3938 ha, sijaitsee Valtakatuun, Vieskankatuun Virastokatuun, Kirkkotiehen ja Kauppakujaan rajoittuen. Alue rajoittuu myös osittain Kirkkopuistoon ja kortteliin 33. Kuva: Kaavamuutosalueen aluerajaus sekä vaikutusalueen rajaus osoitekartalla 1.3 Kaavan tarkoitus Kaavamuutoksen tarkoituksena on asemakaavan ajantasaistaminen Keskustan kaupunginosaan sijoittuvissa kortteleissa 32, 34 ja 41 sekä niihin liittyvillä tori-, puistoja katualueilla. Kaavamuutosalueella on voimassa vuosina 1974 ja 1983 hyväksytyt asemakaavat, jotka eivät ole asemakaavojen mukaisesti toteutuneet.

3 3 Maankäyttö ja rakennuslain (MRL) 51 :n kunnan on laadittava ja pidettävä asemakaava ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys, erityisesti asuntotuotannon tarve, taikka maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. Maankäyttö- ja rakennuslain 60 :n 1 momentin mukaan kunnan tulee seurata kaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi. Suunnittelualueen sijainti aivan kaupungin ydinkeskustassa ja Ylivieskan valtakunnallisen kulttuuriympäristön läheisyydessä asettaa alueen suunnittelulle erityisiä kaupunkikuvallisia vaatimuksia. Kaavamuutoksella luodaan edellytyksiä keskustan kehittämiselle maakuntakaavan ja yleiskaavan tavoitteiden pohjalta. Kaavamuutoksella tarkennetaan ydinkeskustaan sijoittuvan kaavamuutosalueen aluetehokkuus, rakennusoikeus, rakennusten massoittelu ja kerroskorkeudet sekä autopaikoitus. Tavoitteena on eheyttää kaupunkirakennetta, kehittää Vieskankadun katutilaa ja sijoittaa uudisrakentamista ydinkeskustaan. Kaavamuutos uudistaa ydinkeskustan ilmettä ja kaupunkikuvaa sekä samalla parantaa keskustan vetovoimaa uuden nykyaikaisen asuinkerrostalotuotannon osalta.

4 4 1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Asemakaavan seurantalomake 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3. Ote ajantasa-asemakaavasta 4. Rakennushistoriallinen selvitys Terveystalo (Kirkkopuiston päiväkoti) 1.5 Luettelo muista asemakaavan muutosta koskevista asiakirjoista ja lähdemateriaalista 1. Maakuntakaava 2. Keskustan osayleiskaava Ylivieskan liikennesuunnitelma 4. Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ja asetus (895/1999) 5. Rakennusjärjestys, Ylivieskan kaupunki 6. Ympäristöministeriön ohjekirja (Asemakaavaselostus) 7. Ympäristösuunnitelma ja havainnekuvat 8. Selvitys paikoituksen riittävyydestä keskustassa 9. Kauppakujan, Vieskankadun ja Aarne Hallankadun katusuunnitelma luonnos, tilanne

5 5 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TUNNISTETIEDOT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI KAAVAN TARKOITUS LUETTELO MUISTA ASEMAKAAVAN MUUTOSTA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA JA LÄHDEMATERIAALISTA TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVAMUUTOSTYÖN SISÄLTÖ ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN... 8 LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Rakennettu ympäristö Maanomistus Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet ASEMAKAAVAMUUTOKSEN RATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Lausunnot / mielipiteet / muistutukset ja niiden huomioonottaminen Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAMUUTOKSEN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus Palvelut YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET NIMISTÖ KAAVATALOUS Yleistä Rakentamiskustannukset ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTUS YHTEYSTIEDOT... 67

6 6 2 Tiivistelmä 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaupunginhallitus hyväksyi suunnittelualuetta koskien kaavoitus- ja käynnistämissopimukset: Rakennuskartio Oy, allekirjoitus Rakennusliike Somero Oy, allekirjoitus Kaavoitus tuli vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä Vireilletulon yhteydessä oikeutettiin maankäyttöyksikkö asettamaan valmisteluaineistona laadittu alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavan muutosluonnos nähtäville. Luonnosvaiheen työneuvottelua ei pidetty. Asiasta sovittiin sähköpostitse Pohjois- Pohjanmaan ELY -keskus ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue Liisa Ranto-Oikari / kaupungin kaavoitus. Valmisteluaineistona laaditut alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja asemakaavamuutoksen luonnos olivat nähtävillä 30 päivän ajan , jona aikana viranomaisilta pyydettiin lausunnot. Kaavoituksen esittelytilaisuus pidettiin kaupungintalon valtuustosalissa klo Tilaisuudesta laadittiin muistio. Asemakaavamuutoksesta pyydettiin valmisteluvaiheen lausunnot: - Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus - Jokilaaksojen pelastuslaitos / Ylivieskan paloasema - Jokilaaksojen poliisilaitos - Elisa Oyj/ Tuotanto - Ylivieskan Vesiosuuskunta - Herrfors Nät-Verkko Oy Ab / Verkkopalvelu - Oy Herrfors Ab / Lämpöosasto - Sonera Carrier Networks Oy - Peruspalvelukuntayhtymä Kallio / Terveysvalvonnan toimipiste - Sivistyslautakunta Valmisteluaineistosta saatiin kolme lausuntoa: Elisa Oyj/Tuotanto, Oulun poliisilaitos Ylivieskan poliisiasema ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus. Valmisteluaineistosta jätettiin viisi mielipidettä: Asunto Oy Ylivieskan Pykärinhovi, Elias Knuutila ja 26 muuta allekirjoittajaa, Kari Mustasaari/Juhani Isotalo, Tuulikki Kejonen ja 22 muuta allekirjoittajaa sekä Ylivieskan seurakunta. Kaavatiimissä keskusteltiin kaavoituksen etenemisestä. Valmisteluaineistosta esitetyt lausunnot, mielipiteet sekä niihin laaditut kaavoittajan vastineet käsiteltiin.

7 7 Pohjois-Pohjanmaan museolle ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle toimitettiin sähköpostitse rakennushistoriallinen selvitys koskien entistä Terveystaloa, joka nykyisin on päiväkotikäytössä. Kaavamuutosluonnoksen pohjalta ja kaavoituksen käynnistämis- ja yhteistyösopimusten mukaisesti on laadittu kiinteistökaupan esisopimusluonnokset Rakennuskartio Oy:n ja Rakennusliike Somero Oy:n kanssa, jotka on hyväksytty: ja 186 kaupunginhallituksessa, ja 54 kaupunginvaltuustossa. Kiinteistökaupan esisopimukset allekirjoitettiin Asemakaavan muutosehdotus käsitellään teknisten palveluiden lautakunnassa xx ja tekninen palvelukeskus oikeuttaa asettamaan ehdotuksen nähtäville. Tekninen palvelukeskus / maankäyttöyksikkö / kaavoitus asettaa asemakaavamuutosehdotuksen selostuksineen ja sitä koskevan täydennetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRL:n 65 :n tarkoituksessa ja MRA:n 27 :ssä säädetyllä tavalla 30 päivän ajaksi. Viranomaisilta pyydetään lausunnot asemakaavamuutosehdotuksesta. Asemakaavamuutoksesta esitetyistä lausunnoista, mielipiteistä ja muistutuksista ja niiden huomioimisesta on yhteenveto kaavaselostuksessa kohdassa Kaupunginhallitus xx.xx.2015 xx Asemakaavamuutoksen hyväksyminen. Kaupunginvaltuusto xx.xx.2015 xx Asemakaavamuutoksen hyväksyminen.

8 8 2.2 Asemakaavamuutostyön sisältö Asemakaavan muutoksella muodostetaan kerrostalojen sekä asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialueita (AK / II,III ½, VI krs ja AL-3 /VII krs sekä AL /III krs) yhteensä noin 0,8668 ha ja alue jakaantuu seuraavasti: Korttelin 33 osaksi ns. vanhan torin alueelle muodostetaan noin 1966 m 2 :n suuruinen AL-3- korttelialue (VII krs, I krs), Rakennuskartio Oy:lle kaavoituksen käynnistämis- ja yhteistyösopimukseen perustuen. AL-3 korttelialueella tulee liike- ja toimistotiloja olla vähintään 10 % rakennetusta kerrosalasta, rakennusoikeutta yhteensä noin 1996 k-m 2. Kortteliin 34 nykyisen kaavan mukaisesta autosäilytyspaikkojen korttelialueesta ja osasta katualueita muodostetaan noin 1541 m 2 :n suuruinen AK- korttelialue (VI krs) Rakennusliike Somero Oy:lle kaavoituksen käynnistämis- ja yhteistyösopimukseen perustuen, rakennusoikeutta, 1541 k-m 2. Korttelin 32 osaksi Kirkkotien varteen nykyisen asemakaavan mukaisista autosäilytyspaikkojen korttelialueesta (AA) ja pysäköintialueesta (LP) muodostetaan noin 2566 m 2 :n suuruinen AK- korttelialue (III u ½ )kaupungin tonttitarjontaan, rakennusoikeutta noin 1540 k-m 2. AK ja AL-3 -korttelialueille osoitetaan autopaikoitusta vähintään 1 autopaikka /asunto ja työpaikka sekä kolme vieraspaikkaa / tontti. Kaavamuutosaluetta palvelevia autopaikkoja osoitetaan myös Valtakadun ja Vieskankadun varteen erillisissä katusuunnitelmissa. Asemakaava muutoksessa on mukana korttelin 41 AL- tontti nro 12, pinta-ala 0,2595 ha, jossa osoitettuna asunto- ja liiketiloja III krs / 1500 k-m 2. AK- muutos koskee em. korttelin rajautumista Vieskankatuun nähden. Kauppakujan katualue kaavamuutosalueella muodostuu osittain pihakaduksi, pintaalaltaan noin 0,0903 ha ja osittain jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi katualueeksi, pinta-alaltaan noin 0,0127 ha. Nykyisellään rakentumaton Nurkkatien katualue muutetaan pihakaduksi ja nimetään kuntalaisaloitteen pohjalta Aarne Hallan kaduksi, pinta-alaltaan noin 0,0401 ha. Kaavamuutosalueella muodostuu osa Vieskankadun katualueesta, pinta-alaltaan noin 0,3839 ha. 2.3 Asemakaavamuutoksen toteuttaminen Sopijaosapuolina Rakennuskartio Oy ja Rakennusliike Somero Oy voivat ryhtyä toteuttamaan kerrostalohankkeet, kun asemakaavamuutos on lainvoimaistunut, esisopimuksen mukaiset lopulliset kauppakirjat on allekirjoitettu ja omistusoikeus niiden pohjalta on siirtynyt em. sopijaosapuolille. Kaavamuutoksella muodostuu yksi AK- tontti kaupungin tonttitarjontaan. Vieskankatu ja Aarne Hallan pihakatu tulevat toteutettaviksi katusuunnitelmien pohjalta, kun alue lähtee asemakaavamuutoksen mukaisen rakentumaan.

9 9 Lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Fyysinen tila, väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Suunnittelualueen pohjoisosa rajoittuu Kirkkopuistoon, joka on osa kirkon ympäristöstä ja se on osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. Valtakadun ja Vieskankadun risteys on keskusta-alueen kohdalla tärkeä liikenteellinen solmukohta. Asemakaavan muutosalueen korttelin 34 ja korttelin 32 autosäilytyspaikkojen (AA) korttelialueet ja pysäköintialue eivät ole voimassaolevien vuosina 1974 ja 1983, hyväksyttyjen, asemakaavojen mukaisina rakentuneet. Kaavamuutosalueella on ns. Ruotsin valtion lahjoitustalona tunnettu hirsirunkoinen puurakennus, terveystalo vuodelta Rakennuksessa toimii Kirkkopuiston (nykyisin Taikatuuli) päiväkoti. Inventointi ja kuvat (Google maps) kaavamuutosalueella olevista kiinteistöistä: Kohde: Kirkkotie 3, Terveystalo omistaja Ylivieskan kaupunki Tila: Kirkkovainio, kt , rekisteröity , pinta-ala 0,2104 ha Tilaan, jonka alueella rakennus sijaitsee, kaupunki sai lainhuudon (tuolloin kiinteistö ), ja siitä on vuonna 1951 lohkomalla muodostettu kaupungille nykyinen, pinta-alaltaan 0,2104 ha:n suuruinen, Kirkkovainion tila 7:56. Kiinteistöllä on vuodelta 1947 oleva 2- kerroksinen hirsirunkoinen puutalo, ja sen rakennusala on 388 k-m 2. Rakennus on Ruotsista lahjoitustalona sodan jälkeen saatu rakennus, (Jälleenrakennuskausi alkoi talvisodan päätyttyä vuonna 1940 jatkuen läpi ja koko luvun, vähintäänkin vuoteen 1952 saakka). Rakennuksen rakentamisen ovat ruotsalaiset rahoittaneet sotien jälkeen juuri lastenneuvola- ja lastentarhatarkoitukseen. Rakennuksessa on toiminut toisessa päädyssä Ylivieskan terveystalo (neuvolatoiminta) vuoteen 1978 saakka ja toisessa päädyssä jo luvulla lastentarha. Päiväkotipäädyssä toimi välillä myös hammaslääkärin vastaanotto. Päiväkotitoiminta rakennuksessa alkoi uudelleen vuonna 1978 ja siinä käytössä se toimii edelleenkin. Rakennuksen yläkerran asuntotiloja (1/2) on vuokrattu ulkopuolisille. Rakennus on inventoitu kaavamuutoksen ehdotusvaiheeseen. Rakennushistoriallinen selvitys ja kuntoarvio (kaupunginarkkitehti Risto Suikkari ) liitetään kaavamuutosaineistoon. Inventointiin perustuen Pohjois- Pohjanmaan Museo on lausunnossaan todennut mm seuraavasti: Rakennushistoriaselvityksen perusteella Ylivieskan terveystalolla voidaan katsoa olevan historiallisia, maisemallisia ja rakennustaiteellisia arvoja. Jälleenrakennuskaudella rakennetuista terveystaloista on Pohjois-Pohjanmaalla säilynyt vain muutamia ja Ylivieskan terveystalo on yksi parhaiten alkuperäisessä asussaan säilyneistä. Näillä perusteilla Pohjois- Pohjanmaan museo toteaa Ylivieskan vanhan terveystalon olevan kulttuurihistoriallisilta arvoiltaan maakunnallisesti merkittävä rakennus.

10 10 Pohjois-Pohjanmaan Liitto on arvottanut rakennuksen maakunnallisesti arvokkaaksi: Kuvaus: Historia:

11 11 Kirkkopuiston päiväkotirakennusta ei ole esitetty Keskustan osayleiskaavassa suojeltavaksi. Rakennuksella on paikallinen merkitys Ylivieskan lähihistoriassa. Rakennushistoriallisessa selvityksessä on todettu: Mittakaavaltaan rakennus sopii hyvin Ylivieskan vanhan kirkon lähiympäristöön, jossa on muitakin matalahkoja 2-3 -kerroksisia rakennuksia, kuten terveyskeskus. Rakennustyyppinä kaksikerroksinen Terveystalo ei ole ainutlaatuinen, sillä vastaavia rakennuksia pystytettiin sodan jälkeen muihinkin kuntiin, mutta Ylivieskan keskustassa Terveystalo on harvoja säilyneitä jälleenrakennuskauden taloja ja sopii teemallisesti rakennuksen edustalla kirkkopuistossa sijaitsevan sankarihaudan sekä joenrannassa sijaitsevan Veteraanipuiston yhteyteen. Rakennus tuo oman aikakautensa kerroksellisuutta keskustan rakennettuun ympäristöön. Kuva: Terveystalo Vieskankadun suunnalta Kuva: Terveystalo Terveyskeskuksen suunnalta Kaavamuutosalueen autopysäköinnin korttelialue on rakentunut puistomaisena alueena, Nurkkatie ei ole rakentunut Kaavamuutosalueella on toteutumaton puistovyöhyke Vieskankatuun rajoittuen AK- korttelin tontin 4 raja on jäsentymätön maastossa ja kaavan mukaista puistoa on käytetty yleisenä autopaikoitustilana

12 12 Kohde: Valtakatu, kioskirakennus, omistaja Ylivieskan kaupunki Kohde sijoittuu osalle 1. kaupunginosan katualuetta, kt , ja osalle 1. kaupunginosan puistoaluetta, voimassa olevassa asemakaavassa torialueelle (1G). Grillikioskia varten on ollut voimassa pitkäaikainen vuokrasopimus, joka on päättynyt ja kioski on ollut toiminnassa vuoteen 2013 saakka. Nyt entinen kioskirakennus on vielä väliaikaisella vuokrasopimuksella ko. alueella ja siinä toimii sähköliikkeen varasto Rakennettu ympäristö Kuvia rakennetusta ympäristöstä (kuvat Google Maps) Kerrostalokortteleita (Google maps) rajoittuen kaavamuutosalueeseen Kuvat: Korttelin 32 kerrostalot (4 asuinkerrosta 1 krs liike- ja muita tiloja). Grillikioski, joka on nykyisin varastona. Kauppakujan varressa korttelin 33 kerrostalot (5 asuinkerrosta 1krs liiketilaa). Kuvat: Vieskankadun varrella: Korttelin 41 asuinkerrostalot (7 asuinkerrosta). Korttelin 41 asuin- liikerakennus Kanuuna (2. asuinkerros 1. krs liiketilaa).

13 13 Kuvat: Asemakadun ja Valtakadun risteys: Korttelin 14 kerrostalot (4 asuinkerrosta 1. krs liiketilaa) Kortteli 4 kerrostalo (4 asuinkerrosta 1. krs liiketilaa ja osa 2 krs kuntosali ) Kuvat: Kirkkotien varteen sijoittuva Seurakuntakoti Maria kaavamuutosalueen länsireunalla sekä kirkko ja Kirkkopuisto pohjoisreunalla Toiminnallinen ja sosiaalinen ympäristö Suunnittelualue sijoittuu kaupunkikeskustan ytimeen rajautuen kerrostalokortteleihin, joissa asunto- ja liiketiloja. Suunnittelualueelta on lähietäisyydellä mm Kirkko, Virastotalo, Terveyskeskus, Seurakuntatalo Maria, ja kaupalliset (erikoisliikkeet päivittäistavarakaupat) palvelut. Kirkko Terveyskeskus Virastotalo Akustiikka Seurakuntakeskus Maria Suunnittelualue

14 14 Kaupunkikuva Suunnittelualue rajoittuu Vieskankatuun ja Valtakatuun, jotka ovat kokoojakatuja sekä Kirkkotiehen, Virastokatuun ja Kauppakujaan. Kaupunkikuva on voimassaolevan asemakaavan mukaisena toteutunut lukuun ottamatta kaavamuutosaluetta, jonka kaavat ovat hyväksytyt 1974 ja Kirkko Suunnittelualue

15 15 Työpaikat, elinkeinotoiminta Suunnittelualue ei ole toteutunut voimassaolevan asemakaavan mukaisena eikä sitä toteutumattomassa kaavassakaan ole osoitettu työpaikka-alueena. Lähiympäristön rakentuneiden asuinkerrostalojen ensimmäisiin kerroksiin sijoittuu liiketiloja, joissa on palvelualan työpaikkoja. Kirkon näkyminen kaupunkitilassa Kirkko ei näy kovin hyvin kaupunkikuvassa lähikortteleista eikä kirkon lähellä olevissa katunäkymissä, sillä puusto ja oleva matalampikin rakennuskanta estää näkymisen. Alla kuvia nykytilanteesta Kirkkotien alkupäästä Kauppakujalta Vieskankadulta Helaalan sillalta Kirkko näkyy Kirkkotieltä, kun lähestytään kirkkoa ja lisäksi joistain paikoista ydinkeskustaa satunnaisesti. Kuva: näkymä Kirkkotieltä Kuva: näkymä Rautatiekadulta Kuva: näkymä Vieskankadulta

16 16 Kirkko näkyy kaupunkikuvassa kaukonäkymissä Kuva: näkymä Ouluntien sillalta Kuva: näkymä Kassisen rannasta Kuva: näkymä Valtakadulta Liikenne Kaavamuutosalueen liittyminen tieverkostoihin Alue rajautuu Vieskankadun ja Valtakadun kokoojakatuihin, jotka toimivat kaupungin sisääntuloväylinä. Lisäksi kaavamuutosalue liittyy Kirkkotiehen, Virastokatuun ja Kauppakujaan.

17 17 Kaavamuutos aluetta rajaavan Valtakadun liikennemäärät on vuoden 2006 liikennemallissa ollut välillä Savontie Vieskankatu 5800 ajon/vrk ja Vieskankatu- Hakalahdenkatu 8100 ajon/vrk. Aluetta etelässä rajaavan Vieskankadun liikennemäärä on kokonaisuudessaan ollut 1738/2410 ajon/vrk. 598/1170 ajon/vrk väli Valtakadun ja Vieskankadun risteys Katajaojankatu 3000/2780 ajon/ vrk väli Valtakadun ja Vieskankadun risteys Kauppakatu Vuodelle 2020 yleissuunnitelmassa kaava-alueeseen rajoittuvan Valtakadun liikennemääräksi välillä Ouluntie - Hakalahdenkatu arvioitu liikenne-ennusteena noin ajon/vrk ja Valtakadun liikennemääräksi välillä Hakalahdenkatu - Kauppakatu noin ajon/vrk. Aluetta etelässä rajaavan Vieskankadun liikennemääräksi on kokonaisuudessaan arvioitu 2560/3070 ajon/vrk / 1500 ajon/vrk väli Valtakadun ja Vieskankadun risteys Katajaojankatu 3920 /3750 ajon/ vrk väli Valtakadun ja Vieskankadun risteys Kauppakatu

18 18 Suunnittelualueelle liitytään liikenteellisesti Vieskakadun ja Valtakadun kokoojakaduilta. Alueen sisäinen liikennöinti tapahtuu Kirkkotien ja Kauppakujan kautta. Kevyen liikenteen yhteydet ovat katuverkostossa. Kevyen liikenteen yhteys esitetty kuvassa Ajoneuvoliittymät Sisäinen liikenne Kuva: Kaavan mukaiset autojen paikoitusaluekortteli ja pysäköintialue sekä Nurkkatien katualue eivät ole toteutuneet. Alueen läpi on muodostunut kaupunkilaisten käytössä oikopolku.

19 19 Vuorokausiliikennemäärät Kauppakujalla nykytilanne Kauppakujan kautta tapahtuu nykyisellään viiden asunto-osakeyhtiön liikennöinti. Kerrostaloissa on 103 asuntoa ja muutama liiketila ja autopaikoitusta 88 autopaikkaa. Elokuussa suoritetun liikennelaskennan mukaan nykyisen Kauppakujan keskimääräinen vuorokausiliikenne maanantaista - sunnuntaihin on 174 ajon/vrk ja arkivuorokausiliikenne maanantaista torstaihin 185 ajon/vrk. Liikenne ajoittuu päivittäin klo 5:00- klo 22:00, (liikennelaskentatulokset ovat esitettynä alla grafiikkana sivulla 20). Kuva: Osoitekartalla on rajattuna kaavamuutosalue

20 20

21 21 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Suunnittelualueella ei sijaitse muinaismuistoja tai muistomerkkejä. Alueelle sijoittuu ns. ruotsalaisten lahjoitustalo vuodelta 1947, jolla on paikallista merkitystä. Kohde on mainittu lyhyesti mahdollisena rakennusperintökohteena selvityksessä: Ylivieskan keskustaajaman rakennusperinnön täydennyskohteet Keskustan Osayleiskaavan alueella vuodelta Rakennuksessa on toiminut luvulta alkaen Ylivieskan neuvola ja lastentarha ja nykyisin rakennus on vielä käytössä päiväkotina. Rakennuksesta on laadittu kaavoituksen ehdotusvaiheeseen rakennushistoriallinen selvitys / kaupunginarkkitehti Risto Suikkari Suunnittelualue rajautuu Kirkkopuistoon ja kirkko ympäristöineen kuuluu valtakunnalliseen kulttuuriympäristöön. Luonnonmuodot ja maisema Alue ei ole luonnontilassa eikä luonnonympäristöä. Rakentumattomat autosäilytyspaikkojen korttelialueet 34 ja osa korttelista 32 (AA) noin 0,2490 ha, joille ei ole osoitettu rakennusoikeutta, sekä osa korttelista 32 pysäköintialueena (LP) noin 0,1189 ha eivät ole toteutuneet voimassaolevin kaavojen mukaisina. Kyseisen alueen läpi kulkee kaupunkilaisten oikopolku. Em. alueita on hoidettu kaupungin viheralueina, koska ne rakentumattomina alueina muodostaisivat häiriötekijän ydinkeskustan kaupunkikuvaan.

22 22 Tekninen huolto Alueen toiminnat hyödyntävät täydellisesti olevia verkostoja. Asemakaavamuutosalueen lähellä katualueilla on olemassa vesijohdon ja viemärin runkolinjat sekä sadevesiviemäröintijärjestelmä, maanalaiset puhelin- ja kaukolämpöjohdot. Kuva: Tekninen huolto Pilaantuneet maa-alueet Kaava-alueella ei ole todettu pilaantuneita maa-alueita. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Suunnittelualue rajautuu etelässä ja idässä vilkkaasti liikennöityihin Vieskankatuun ja Valtakatuun keskelle kaupunkirakennetta. Pohjoisessa suunnittelualue rajautuu Kirkkopuistoon ja valtakunnallisesti merkittävään kirkon ympäristöön. Idässä on julkista rakentamista, kuten terveyskeskus ja seurakuntakoti Maria. Nykyisen tilanteen mukainen Vieskankadun jäsentymätön katutila, liikkeitten jäsentymättömät paikoitusalueet ja voimassaolevassa asemakaavassa Vieskankadun ja kerrostalokorttelin 33 väliin osoitettu puisto, joka on osittain paikoituskäytössä ja vain osittain nurmetettu ovat ydinkeskustassa kaupunkiympäristön häiriötekijöitä. Kuva 1 Kuva 2 Kuva 1: Jäsentymätön Vieskankadun katutila ja liikekiinteistön paikoitus Kuva 2: Asemakaavan mukainen puisto ei ole kaavan mukaisena rakentunut

23 Maanomistus Suunnittelualueen noin 1,3938 ha omistaa pääosin kaupunki, yksityinen maanomistus on noin 0,2716 ha. Kiinteistöluettelo: 1) kaupungin maanomistus ) yksityinen maanomistus Kuva: Suunnittelualueen maanomistus. Kaupungin maanomistus on rasteroitu.

24 3.1.4 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 24 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, jotka ovat tulleet voimaan ja joita on täydennetty Tämän kaavatyön osalta on huomioitava erityisesti toimivaan aluerakenteeseen ja eheytyvään yhdyskuntarakenteeseen liittyvät valtakunnalliset tavoitteet. Alue rajoittuu myös Ylivieskan kirkon ja Kirkkopuiston alueeseen, joka on osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. Kaavamuutosalue rajoittuu kulttuuriympäristöön, mutta toteuttaa yleiskaavaa, sillä korttelialueita muodostetaan yleiskaavan mukaiselle AK- alueelle Ote: Keskustan osayleiskaavasta, jossa on esitettynä Maakuntakaava Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa suunnittelualue on osa Ylivieskan keskustatoimintojen aluetta (C). Ylivieska on Oulun eteläisen aluekeskuksen ydinaluetta ja kuuluu alueen kaupunkiverkostoon. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihekaava-ehdotus Maakuntakaavan uudistaminen on tullut vireille Maakuntakaavan uudistamisen 1. vaihekaavan ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä Maakuntahallitus hyväksyi uuden maakuntakaavan ja maakuntavaltuusto Kaava odottaa Ympäristöministeriön vahvistamista.

25 25 Maakuntakaavassa suunnittelualueella merkintä: C-2 ALUEELLINEN KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE Merkinnällä osoitetaan maakunnan alueellisten keskusten ydinalue, johon sijoittuu keskustahakuisia palveluja ja asumista. Kaavamuutosalue sijoittuu 1. vaihekaavan kaavaehdotuksessa maakunnan alueellisen keskuksen ydinalueelle (C-2), johon sijoittuu keskustahakuisia palveluja ja asumista. Kuva: Maakuntakaavan 1. vaihe, joka on hyväksytty maakuntavaltuustossa Suunnittelumääräykset. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa kohdemerkinnällä osoitetun keskustatoimintojen alueen sijainti ja laajuus on määriteltävä siten, että alue muodostaa toiminnallisesti yhtenäisen keskustahakuisiin toimintoihin painottuvan kokonaisuuden. Alueiden käytön suunnittelussa ja rakentamisessa on varmistettava, että alueella sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta vaalimisen kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvot säilyvät. Kuusamon, Raahen ja Ylivieskan keskustatoimintojen alueita tulee kehittää maakunnan alueellisina pääkeskuksina. Keskustatoimintojen alueiden kehittämisessä on kiinnitettävä huomiota alueen kaupallisen palvelutarjonnan vahvistamiseen, palveluiden saavutettavuuteen ja keskustatoimintojen alueen hallittuun laajentamiseen.

26 Yleiskaava Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt keskustan osayleiskaavan Kaavamuutosalue. Kuva: Ote keskustan osayleiskaava 2030 Yleiskaavassa kaavamuutosalue on:

27 27 Asemakaava Asemakaavan muutosalueella, pinta-alaltaan yhteensä noin 1,3938 ha, on voimassa 1) Asemakaava, joka on hyväksytty Muutosalueelle on merkitty: - autosäilytyspaikkojen korttelialueet 34 ja osa korttelista 32 (AA) noin 0,2490 ha, joille ei ole osoitettu rakennusoikeutta, - osa korttelista 32 pysäköintialueena (LP) noin 0,1189 ha, - katualueena (Kauppakuja, Nurkkatie, Vieskankatu, Kirkkotie) noin 0,2877 ha. 2) Asemakaava, joka on hyväksytty Muutosalueelle on merkitty: - torialueena noin 0,1891 ha, - puistoalueena (VP) noin 0,0459 ha, - katualueena (Vieskankatu) noin 0,2540 ha, - korttelin 41 asuinliikerakennus tontin (AL) osana noin 0,2492 ha. Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta, jossa kaavamuutosalue on rajattuna punaisella pistekatkoviivalla.

28 28 Muita suunnitelmia ja selvityksiä Aluetta koskee Ramboll Oy:n alustava idealuonnos , Ylivieskan keskustan liikennejärjestelyihin liittyen. Täydennetty Kuva: Ote Rundin ympäristö sekä Vieskankadun ja Valtakadun osa Yleissuunnitelma Ramboll Seppo Parantala ja Merja Isteri Ehdotusvaiheeseen em. suunnitelmaan on tehty muutoksia koskien mm. kerrostalokorttelin 33 tontille 1 osoitettuja kulkuväyliä ja istutuksia, Kuva: Ote Rundin ympäristö sekä Vieskankadun ja Valtakadun osa Yleissuunnitelma Ramboll Oy Seppo Parantala ja Merja Isteri

29 29 Rakennusjärjestys Rakennusjärjestys on hyväksytty ja on voimassa lähtien. Kiinteistörekisteri ja tonttijako Asemakaavamuutosalue koskee kaupungin ylläpitämässä kiinteistörekisterissä olevaa aluetta. Tonttijako tehdään erikseen (MRL 79 ). Pohjakartta Suunnittelualueen pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen (1284/99) mukainen. Teknisen palvelukeskuksen maankäyttöyksikkö ylläpitää pohjakartan tietoaineistoa. Rakennuskiellot Suunnittelualueella ei ole rakennuskieltoa. Suojelupäätökset Kaava-alueella ei ole suojelussa olevia kohteita. 4 Asemakaavamuutoksen suunnittelun vaiheet 4.1 Asemakaavamuutoksen suunnittelun tarve Kaavamuutosalueella on voimassa vuosina 1974 ja 1983 hyväksytyt asemakaavat. Maankäyttö ja rakennuslain (MRL) 51 :n kunnan on laadittava ja pidettävä asemakaava ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys, erityisesti asuntotuotannon tarve, taikka maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. Maankäyttö- ja rakennuslain 60 :n 1 momentin mukaan kunnan tulee seurata kaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi. Vuonna 1974 hyväksytyn asemakaavan mukaiset: autopaikoituksen korttelialue (AA) ja yleinen pysäköimisalue (LP) eivät ole voimassaolevan asemakaavan mukaisesti toteutuneet, kuten ei myöskään kaavan mukainen Nurkkatien katuyhteys ja kaavassa Vieskankadun varteen osoitettu puistovyöhyke. Kaavamuutosalueella korttelin 32 yleisellä pysäköimisalueella on hirsirunkoinen, nykyisellään päiväkotikäytössä, oleva puurakennus vuodelta Kaavoituksella voidaan mahdollistaa rakennuksen jääminen tontille ja asia ratkaistaan kaavoituksen kuluessa.

30 30 Vuonna 1983 hyväksytyn asemakaavan mukaisella torialueella ei ole viime vuosina ollut toritoimintaa. Alue on ollut pääosin paikoituskäytössä ja sille sijoittuu vanha grillikioski. Grillikioskin pitkäaikainen vuokrasopimus on päättynyt, torilla oleva kioskirakennus on vielä paikallaan ja sitä koskien on voimassa väliaikainen vuokrasopimus. Asukkaat ovat tätä aluetta puhutelleet ns Vanhan torin alueena. Kuva: Ote voimassaolevasta hyväksytystä asemakaavasta, jonka alueelle kaupunkilaisten puheissa käsite vanha tori sijoittuu Ylivieskan keskustassa toiminnassa oleva Kauppatori on osoitettu ja rakennettu hyväksytyn asemakaavan mukaisesti Rautatiekadun ja Torikadun risteyksen luoteispuolelle. Kauppatori on asemakaavoitettu ennen Valtakadun ja Vieskakadun kulmaukseen kaavoitettua torialuetta. Kuva: Ote voimassaolevasta asemakaavasta , jossa on osoitettuna keskustaan kauppatorin paikka Vieskankadun ja Valtakadun risteysjärjestelyt ydinkeskustassa edellyttävät myös Vieskankadun katulinjauksen tarkastelua, joka vaikuttaa myös korttelialueen 41 asuinliiketalotontin (AL) autopaikoituksen järjestelyyn ja tontin rajautumiseen Vieskankatuun. Suunnittelualueen sijainti aivan kaupungin ydinkeskustassa rajautuen osittain Kirkkopuistoon ja Ylivieskan valtakunnalliseen kulttuuriympäristöön, asettaa suunnittelulle erityisiä kaupunkikuvallisia vaatimuksia. Kaavamuutoksella luodaan edellytyksiä keskustan kehittämiselle maakuntakaavan ja yleiskaavan tavoitteiden pohjalta. Kaavamuutoksella tarkennetaan ydinkeskustaan sijoittuvan kaavamuutosalueen aluetehokkuus, rakennusoikeus, rakennusten massoittelu ja kerroskorkeudet sekä autopaikoitus. Tavoitteena on eheyttää kaupunkirakennetta, kehittää Vieskankadun katutilaa ja sijoittaa uudisrakentamista ydinkeskustaan. Kaavamuutos uudistaa ydinkeskustan ilmettä ja kaupunkikuvaa sekä samalla parantaa keskustan vetovoimaa uuden nykyaikaisen asuinkerrostalotuotannon osalta.

31 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaupunginhallitus hyväksyi suunnittelualuetta koskien kaavoitus- ja käynnistämissopimukset: Rakennuskartio Oy, allekirjoitus Rakennusliike Somero Oy, allekirjoitus Teknisten palveluiden lautakunta päätti kaavoituksen vireille tulosta Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset, osallistumis- ja vuorovaikutusmenettely, viranomaisyhteistyö on esitetty liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). Kaavoituksen vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineiston nähtävillä olosta ilmoitettiin osallisille postitetuilla kirjeillä ja lehti-ilmoitus kaavan vireille tulosta ja valmisteluaineiston nähtävillä olosta julkaistiin kaupungin tiedotuslehdessä Kalajokilaakso Kaupunki / Rakennuskartio Oy:n ja Rakennusliike Somero Oy:n väliset sopimukset kaavoituksen toteuttamisesta on käsitelty kaupunginhallituksessa ja Luonnosvaiheen työneuvottelua ei pidetty. Asiasta on sovittu sähköpostitse Pohjois- Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen luonnonvarat vastuualueen ja kaupungin kaavoituksen kesken. Valmisteluvaiheen OAS ja luonnos ovat nähtävillä Kaavoituksen esittelytilaisuus pidettiin kaupungintalolla valtuustosalissa. valmisteluvaiheessa pyydetään viranomaisilta lausunnot seuraavasti: - Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus - Jokilaaksojen pelastuslaitos / Ylivieskan paloasema - Oulun poliisilaitos / Ylivieskan poliisiasema - Elisa Oyj / Tuotanto - Ylivieskan Vesiosuuskunta - Herrfors Nät-Verkko Oy Ab / Verkkopalvelu - Oy Herrfors Ab / Lämpöosasto - Sonera Carrier Networks Oy - Peruspalvelukuntayhtymä Kallio / Terveysvalvonnan toimipiste - Sivistyslautakunta Kaavatiimissä keskusteltiin kaavoituksen etenemisestä. Valmisteluaineistosta esitetyt lausunnot, mielipiteet sekä niihin laaditut kaavoittajan vastineet käsiteltiin ja ne on esitetty kaavaselostuksessa kohdassa Ehdotusvaiheen työneuvottelu Kaupunki / Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus pidetään tarvittaessa. Viranomaisilta pyydetään myös lausunnot kaavaehdotuksesta. Lautakunta käsittelee xx valmisteluaineistosta esitetyt lausunnot, mielipiteet sekä kaavoittajan vastineet ja esittää kaavaehdotuksen nähtäville asettamista.

32 32 Ehdotus on nähtävillä xx.xx.2015 xx.xx Kaavaehdotuksesta jättivät viranomaiset seuraavat lausunnot: Kaavaehdotuksesta ovat osalliset esittäneet muistutuksia: Lausunnoista, muistutuksista ja niiden huomioimisesta on esitetty kaavaselostuksessa kohdassa

33 Asemakaavan muutoksen tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kaavamuutosalueella on voimassa vuosina 1974 ja 1983 hyväksytyt asemakaavat. Vuonna 1974 hyväksytyn asemakaavan mukaiset: autopaikoituksen korttelialueet (AA) 32 ja 34 sekä yleinen pysäköimisalue (LP) korttelissa 32 eivät ole voimassaolevan asemakaavan mukaisesti toteutuneet, kuten ei myöskään kaavan mukainen Nurkkatien katuyhteys ja kaavassa Vieskankadun varteen osoitettu puistovyöhyke. Alueella on hirsirunkoinen nykyisellään päiväkotikäytössä oleva puurakennus vuodelta Rakennuksesta on laadittu rakennusselvitys ja alustava kuntoarvio. Vuonna 1983 hyväksytyn asemakaavan mukaisella torialueella ei ole viime vuosina ollut toritoimintaa. Alue on ollut pääosin paikoituskäytössä ja sille sijoittuu vanha grillikioski, joka toimii varastona. Vieskankadun ja Valtakadun risteysjärjestelyt ydinkeskustassa edellyttävät myös kaavamuutosalueeseen rajautuen Vieskankadun katulinjauksen tarkastelua, joka vaikuttaa myös korttelialueen 41 asuinliiketalotontin (AL) autopaikoituksen järjestelyyn ja tontin rajautumiseen Vieskankatuun. Sijainti rajautuen osittain Kirkkopuistoon ja Ylivieskan valtakunnalliseen kulttuuriympäristöön asettaa suunnittelulle erityisiä vaatimuksia. Kaupungin asettamat tavoitteet Kaupunki laatii asemakaavamuutoksen suunnittelualueelle MRL:n mukaisella kaavoitusmenettelyllä. Suunnittelualueen sijainti aivan kaupungin ydinkeskustassa ja Ylivieskan kirkon läheisyydessä asettaa alueen suunnittelulle erityisiä kaupunkikuvallisia vaatimuksia. Kaavamuutoksella luodaan edellytyksiä keskustan kehittämiselle maakuntakaavan ja yleiskaavan tavoitteiden pohjalta. Kaavamuutoksella tarkennetaan ydinkeskustaan sijoittuvan kaavamuutosalueen aluetehokkuus, rakennusoikeus, rakennusten massoittelu ja kerroskorkeudet sekä autopaikoitus. Tavoitteena on eheyttää kaupunkirakennetta, kehittää Vieskankadun katutilaa ja sijoittaa uudisrakentamista ydinkeskustaan. Kaavamuutos uudistaa ydinkeskustan ilmettä ja kaupunkikuvaa sekä samalla parantaa keskustan vetovoimaa uuden nykyaikaisen asuinkerrostalotuotannon osalta. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Alue sijoittuu maakuntakaavan mukaiselle keskustatoimintojen ydinalueelle. Alueelta on laadittuna oikeusvaikutteiseksi keskustan osayleiskaava 2030, joka on hyväksytty KV ja keskustan osayleiskaavan mukaisesti suunnittelualue on osoitettu kerrostalovaltaisena asuntoalueena (AK). Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Tavoitteena on uudistaa kaavaa siten, että korttelialueet aivan ydinkeskustan tuntumassa rakentuvat kokonaisuudessaan. Uudisrakentaminen sopeutetaan ympäröivään kaupunkirakenteeseen siten, että se tehostaa kaupunkirakennetta ydinkeskustassa yleiskaavan tavoitteiden pohjalta.

34 34 Alueelle sijoittuvaa, vuonna 1947 rakennettua Kirkkopuiston päiväkotikiinteistöä ns Terveystaloa (Ruotsin valtion lahjoitustalo ) koskien laaditaan rakennusselvitys ja kuntoarvio. Em. kiinteistöä ei ole merkitty keskustan osayleiskaavassa suojeltavaksi. Rakennuksella on vähintäänkin paikallinen merkitys Ylivieskan lähihistoriassa. Kaupungin ja kahden rakennusliikkeen kesken on tehty kaavoituksen käynnistämis- ja yhteistyösopimukset. Sopimuksen mukaan Rakennuskartio Oy ja Rakennusliike Somero Oy ovat toimittaneet hankesuunnitelmat, joihin liittyen tehdään kaavallinen tarkastelu em. sopimusten kohdealueille, joita ovat voimassaolevan asemakaavan mukainen ns. vanhan torin alue sekä Kirkkotien ja Vieskankadun risteykseen rajoittuva toteutumaton autojen säilytyspaikkojen korttelialue 34. Korttelialueelle, jolla sijaitsee Kirkkopuiston päiväkoti, sijoitetaan lisärakennusoikeutta kerrostalorakentamiselle. Kaavamuutoksessa esitetään ohjeellinen rakennusalamerkintä korttelialueelle sijoittuvan vuodelta 1947 olevan Kirkkopuiston päiväkotina toimivan rakennuksen kohdalle mahdollistaen terveystalon säilymisen. Korttelissa 41 sijaitsevan asuin- liikekiinteistön (ns. Kanuuna) paikoitus järjestäminen siten, että Vieskankadun liikenneturvallisuus paranee. 4.5 Asemakaavamuutoksen ratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Asemakaavoitus pääosin kaupungin omistamalle suunnittelualueelle on laadittu asuinrakentamisen osalta hankekaavana huomioiden keskustan asemakaavalliset tavoitteet sekä kaupungin ja rakennusliikkeitten väliset kaavoituksen käynnistämis- ja yhteistyösopimukset. Sopimukset eivät kuitenkaan syrjäytä maankäyttö- ja rakennuslain mukaista kaavoitusmenettelyä. Sopimusten tarkoituksena on luoda kaavamuutoksen toteuttamisen edellytykset ja määritellä sopimuksen kohteena olevan alueen asemakaavamuutoksen ja alueen toteuttamiseen johtava menettely, sopijaosapuolten tehtävä- ja kustannusjako kaavoituksessa sekä tavoiteaikataulu Lausunnot / mielipiteet / muistutukset ja niiden huomioonottaminen Valmisteluaineisto oli nähtävillä Esittelytilaisuus pidettiin ja tilaisuudessa laadittiin muistio Kuva: Ote nähtävillä olevasta kaavaluonnoksesta

35 35 Kaavoituksen valmisteluaineistosta annettiin seuraavat lausunnot: 1) Oulun poliisilaitos Ylivieskan yksikkö /ylikomisario Simo Alanko Lausunto: Oulun poliisilaitos/ylivieskan yksikön puolesta kiitän mahdollisuudesta lausua asian johdosta. Poliisin puolesta kannanottonani totean esitettyyn aineistoon perehdyttyäni, että Oulun poliisilaitoksella (Ylivieskan yksikkö) ei ole asiassa mitään erityistä lisättävää. Asemakaavamuutosesityksessä on kiinnitetty huomiota erityisesti kokoojakatujen (Valtakatu / Vieskankatu) liikenneturvallisuuteen. Kolmen rakennettavan kerrostalon myötä lisääntyvä asukasmäärä on huomioitu lisääntyvien autopaikkojen osalta. Myös kevyen liikenteen turvallisuuden kehittämisen suhteen on kiinnitetty huomiota, sillä Vieskankadun ja Valtakadun varsille rakennetaan turvalliset kevyen liikenteen väylät. Kaavoittaja: Lausunto ei anna aihetta muutoksia kaavaehdotusvaiheeseen. 2) Elisa Oyj/ Tuotanto projektipäällikkö Erkki Harvala Elisalla ei ole huomauttamista alueen asemakaavaehdotuksesta. Mahdollisista Elisan kaapeleiden siirtokustannuksista vastaa siirron tarvitsija. Sivulla 2 alueella tällä hetkellä sijaitsevat Elisan kaapelit. Kuva: lausunnon sivu 2 Kaavoittaja: Lausunto ei aiheuta muutosta kaavaehdotusvaiheeseen

36 3) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaavan muutoksessa pyritään tehostamaan kaupungin keskeisellä osalla sijaitsevan alueen käyttöä. Kaava-alueen sijainti kirkon ja kirkkopuiston läheisyydessä asettaa suunnittelulle vaatimuksia. Korttelissa 32 sijaitsevan, nykyisin päiväkotina toimivan 'lahjoitustalon' kulttuurihistoriallisia arvoja ei ole tutkittu Keskustan osa-yleiskaavan yhteydessä. Kaavaselostuksen mukaan talosta laaditaan rakennushistoriaselvitys ja kuntoarvio tämän asemakaavatyön yhteydessä. ELY -keskus edellyttää, että selvityksen ja arvioinnin tulokset otetaan huomioon kaavoituksessa ja rakennuksen säilyttämisen ja suojelun tarpeet tutkitaan kaavan muutoksessa riittävällä tavalla. ELY -keskus ehdottaa, että rakennetun ympäristön selvitysten valmistumisen jälkeen ennen kaavaehdotuksen nähtäville panoa sovitaan kaavaneuvottelun tarpeesta. 36 Kaavoittaja: Luonnosvaiheen kaavaselostuksessa mainitusti ja ELY:n lausunnossa edellytetysti on korttelissa 32 sijaitsevasta terveystalosta on laadittu rakennushistoriallinen selvitys ja kuntoarvio kaavoituksen ehdotusvaiheeseen. Selvityksestä on pyydetty ennakkolausunto ELY:stä ja Pohjois-Pohjanmaan Museolta ja päädytään esittämään seuraavaa: 1) Ehdotusvaiheeseen vähennetään kaavamuutosalueen kerrostalotontin kerroskorkeutta 5- kerroksisesta 3,5 kerroksiseksi. Ehdotusvaiheeseen lisätään kaavamääräys III u ½, jossa murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ullakon tasolla käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Kerroskorkeus vastaa tontille sijoittuvan ja nykyisin päiväkotikäytössä olevan terveystalon kerroskorkeutta. 2) Rakennusta koskien on tehty erillinen rakennushistoriallinen selvitys. Pohjois-Pohjanmaan liiton kohderaportissa rakennus on arvotettu maakunnallisesti arvokkaaksi. Selvitykseen ja lausuntoihin perustuen rakennus merkitään määräävällä rakennusala merkinnällä sekä kaavamääräyksellä: sr-3, Suojeltava rakennus. Rakennuksen ulkoasua ei saa muuttaa, rakennusta ei saa purkaa ilman lupaa. Kaavoituksen valmisteluaineistosta ovat osalliset esittäneet mielipiteitä seuraavasti: 1) Ylivieskan Seurakunta, kirkkoneuvoston puolesta puheenjohtaja Timo Määttä Asemakaavan muutosalue on seurakunnan toiminnan kannalta keskeinen alue ja sen kaava vaikuttaa merkittävästi seurakunnan toimintaan. Seurakunta pitää vireille tullutta kaavaa kortteleissa 32 ja 34 sekä alueen liikennejärjestelyitä epäonnistuneena. 1. Aarne Hallan -katu (Nurkkatie) Kaavaesityksen mukaisessa ratkaisussa vanhojen ja kahden uuden kerrostalon liikenne ohjataan kulkemaan uuden Aarne Hallan kadun kautta Kirkkotieltä Vieskankadulle. Ratkaisu lisää liikennettä Kirkkotiellä, jossa nykyisinkin liikenne on tilaisuuksien alussa ja lopussa ruuhkautunut. Aikaisemmissa liikenne- ja pysäköintipaikkajärjestelyissä Kallion peruspalvelukuntayhtymän kanssa on pyritty ruuhkautuneen Kirkkotien liikenteen vähentämiseen. Tämä kaavan esittämä ratkaisu lisää liikennettä eikä vähennä sitä. Seurakunta pitää kaavassa esitettyä ratkaisua epäonnistuneena ja esittää, että Kauppakujan koko liikenne ohjataan kulkemaan ilman uutta katua Vieskankadulle. 2. Kirkkotien kerrostalot kortteleissa 32 ja 34 Kaavassa on suunniteltu kahta kerrostaloasuintalokorttelia Kirkkotien varteen. Kulmiin asti rakennetut korkeat kerrostalot pysäköintitaloineen eivät sovi kirkon, sankarihautausmaan ja terveyskeskuksen ja kirkkopuiston ympäristöön. Kerrostalot peittävät kirkkonäkymän ja muodostavat tiiviin kaupunkikorttelin puistomaiseen julkisten rakennusten ympäristöön.

37 37 Seurakunta pitää kaavassa esitettyä pysäköintialueen kaavoittamista kerrostalotontiksi huonona ratkaisuna. Seurakunnalla on runsaasti rakennusoikeutta omalla Kirkkotien tontillaan ja pysäköintialueen tarve on ilmeinen tulevaisuudessa. Myös terveyskeskuksen sijoittuminen Kirkkotien varteen tuo tarpeen varautua lisäpysäköintipaikkoihin. 3. Kirkkotien kulku ja kirkkonäkymä Kirkon kirkkopuiston ja sankarihautausmaan alue on yksi kaupungin merkittävimmistä alueista, joka avautuu kohti kaupungintalon kirjaston hallintokorttelia. Kirkkonäkymä Vieskankadulle on erittäin tärkeä kaupunkinäkymä. Kaavaesityksessä ei ole huomioitu tarpeellisella tavalla kulkua kirkkoon. Kirkkotielle tarvitaan puistomaiset kevyenliikenteen väylät molemmille puolen tietä. Seurakunta esittää, että kaavoitettaisiin uusi puistokäytävä /jalankulku/pyörätie Kauppakujalta kirkkopuiston läpi kohti kirkkoa. Tämä tie avaisi kirkkonäkymän kaupunkiin päin ja ohjaisi kevyen liikenteen hyvin kirkkopuiston läpi. Seurakunta toivoo, että seuraava kaavamalli laadittaisiin yhteistyössä seurakunnan ja muiden Kirkkotien toimijoiden kanssa. Mielellämme toimimme kaavan laadinnassa yhteistyössä siten, että Kirkkotien alueelle saadaan seurakuntaa ja koko kaupunkia nyt ja tulevaisuudessa hyvin palveleva asemakaava. Kaavoittaja: Kaduista ja liikennemääristä: 1) Aarne Hallan katu on esitetty korvaamaan Nurkkatie, joka on jo nykyisellään voimassa olevassa hyväksytyssä asemakaavassa ollut osoitettuna. Kyseistä katua ei ole rakennettu, joten luonnoksessa esitetty Aarne Hallan katulinjaus ei ole uusi, tässä kaavamuutosvaiheessa tehty, ratkaisu. Uutta on kadun nimeäminen Aarne Hallan kaduksi kuntalaisaloitteen pohjalta. Katuyhteyden avaaminen selkeyttää ydinkeskustan liikenneratkaisuja. Kauppakujan ajoneuvoliittymä vilkkaasti liikennöidyltä Vieskankadun kokoojakadulta siirretään alemman hierarkian kadulle eli Kirkkotielle. Kauppakuja muutetaan Vieskankadun puoleiselta osaltaan kevyen liikenteen kaduksi ja muutoin pihakaduksi. Asemakaavamuutosaluetta tarkastellaan osana ydinkeskustan liikennejärjestelyiden kokonaisuutta ja nykyisen tilanteen mukaisesti ajoneuvoliikenteen ohjaaminen Vieskankadun kokoojakadulta kahdesta liittymästä, joiden keskinäinen etäisyys on vain noin 26 metriä (liittymien keskipisteiden välinen etäisyys) huonontaa Vieskakadun kokoojakadun toimivuutta. Kaavamuutosalueella on suoritettu liikennelaskenta , jonka mukaan: Kauppakujan kautta tapahtuu nykyisellään viiden asunto-osakeyhtiön (yhteensä noin 104 asuntoa) liikennöinti. Elokuussa suoritetun liikennelaskennan mukaan nykyisen Kauppakujan keskimääräinen vuorokausiliikenne maanantaista sunnuntaihin on 174 ajon/vrk ja arkivuorokausiliikenne maanantaista - torstaihin 185 ajon/vrk. Liikenne ajoittuu päivittäin klo 5:00- klo 22:00. Kaavamuutosluonnoksessa on Kauppakuja osoitettu asunto/-pihakatuna, jolta jatkossa ohjautuu Aarne Hallan pihakadun kautta Kirkkotielle ja edelleen kokoojakatuna toimivalle Vieskankadulle edellä mainitun viiden kerrostalon asukasliikenteen lisäksi Aarne Hallan kadun varteen sijoittuvan kahden uuden kortteleissa 32 ja 34 sijaitsevien kerrostalotonttien eli yhteensä noin 45 uuden asunnon asukasliikenne.

38 38 Kerrosneliöpohjalta laaditun liikennetuotoslaskennan mukaan kaavamuutos aiheuttaa 18 % kasvun suunnittelualueen liikennemäärään. Alueen raskas liikenne muodostuu jätehuollon ajoista sekä satunnaisesta jakeluliikenteestä. 2) Kerrostalot ja pysäköintialueiden tarpeet Kaavamuutoksella ei kerrostalokortteleihin 32 ja 34 ole osoitettu pysäköintitaloja, kuten mielipiteessä on kirjoitettu. Kerrostalon rakennusala korttelin 32 tontilla on osoitettu olevan päiväkotirakennuksen eteläpuolelle ja rakennus madalletaan vastaamaan kerroskorkeudeltaan päiväkotirakennuksen korkeutta. Rakennusta koskien on tehty erillinen rakennusselvitys, josta on pyydetty Pohjois-Pohjanmaan museon ja Pohjois- Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnot. Pohjois-Pohjanmaan museon lausunnossa ja Pohjois-Pohjanmaan Liiton kohderaportissa rakennus on arvotettu maakunnallisesti arvokkaaksi. Selvitykseen ja lausuntoihin perustuen rakennus merkitään määräävällä rakennusala merkinnällä sekä kaavamääräyksellä: sr- 3, Suojeltava rakennus. Rakennuksen ulkoasua ei saa muuttaa, rakennusta ei saa purkaa ilman lupaa. Kauppakujaan rajoittuville viidelle jo olevalle kerrostaloasuntotontille kortteleissa 32 ja 33 on osoitettuna yhteensä noin 99 autopaikkaa, ja em. kortteleihin kaavamuutoksella osoitetaan uutta autopaikoitusta noin 45 ap + 6 ap. Kauppakujalle liitytään siis kaavamuutoksen toteuduttua seitsemältä tontilta, joilla on osoitettu autopaikoitusta yhteensä noin 150 ap eli autopaikoituksen määrä kasvaa noin 34 %. Kaavamuutoksella osoitettu uudisasuntotuotanto lisää Kirkkotielle ja edelleen Vieskankadulle ohjautuvaa liikennemäärää arviolta noin ajon/ vrk. Kirkko Kuva: Uusien ja olevien rakennusten sijoittuminen Paikoituksen riittävyydestä keskustassa on laadittu kesällä 2014 erillinen selvitys ja se osoittaa paikoituksen riittävyyden. Pääsääntö kaavoituksessa on, että tontteja palveleva autopaikoitus osoitetaan tontille, näin myös terveyskeskuksen ja seurakunnan toimitilojen osalta.

39 39 3. Kirkkotien kulku ja näkymät Kaavamuutos ei aiheuta lainkaan muutosta näkymään kirkolle Vieskankadulta ja kaupungintalo / kirjasto hallintokorttelin suunnalta ja Kirkkotiellä saavuttaessa kirkkoon. Nykyisellään kirkko ei näy saavuttaessa Kirkkotien risteykseen, koska myös Kirkkotien ja Kirkkopuiston puusto ja oleva nykyinenkin rakennuskanta aiheuttaa peitteisyyttä näkymään. Kaavamuutoksella ei ole muutettu olevaa Kirkkotieltä suuntautuvaa kulkua kirkkoon. Nykyisen Kirkkotien varteen ja Kirkkopuistoon puistomaisesti toteutetut kevyen liikenteen väylät ovat riittävät, kts kuva alla. Mielipiteessä ehdotettu uuden puistokäytävän/ jalankulkukadun/pyörätien osoittaminen ja rakentaminen Kauppakujalta kirkkopuiston läpi kirkkoa kohti vain noin 20 metrin etäisyydelle rakentuneesta Kirkkotiestä puistomaisine kevyen liikenteen väylineen, ei merkittävästi lisää kirkon näkymistä kaupunkikuvassa lähietäisyydellä.

40 40 Kirkolle johtava Kirkkotie ja sen varrella oleva rakentunut puistomainen kevyen liikenteen väylä ja Kirkkopuiston reitti riittää palvelemaan kirkonseudun kevyen liikenteen yhteystarpeita. Uusi mielipiteessä esitetty yhteys rikkoisi alueen korttelirakenteen ja lisäisi julkista tilaa korttelin 32 tontille 3 jo rakentuneen kerrostalon (As Oy Ylivieskan Kirkkopelto) pihapiiriin. Kuvissa esitettynä paikka, johon aloitteessa on toivottu uusi viherväylä, jotta näkymä kirkkoon säilyisi. Kaavamuutoksella osoitetut uudet kerrostalot. Kirkkopuiston alue säilyy kaavoituksella ennallaan. Uusi rakentaminen ei olennaisesti estä kirkon näkymistä kaupunkirakenteessa verrattuna nykyiseen tilanteeseen. Kirkon näkymisestä kaupunkikuvassa on kuvia selostuksen sivuilla 15 ja 16. Kirkko on puuston ja kaupunkirakenteen ympäröimä ja ei näy nykyisinkään lähinäkymässä. Kirkon torni näkyy kaukonäkymässä saavuttaessa kaupunkiin Kalajoen suunnalta noin kahden kilometrin etäisyydellä. Ouluntieltä kirkkoa kohti avautuu näkymä Kalajoen ylittävältä sillalta. Kirkko näkyy myös kuljettaessa ydinkeskustassa Kalajoen rantaan rakennetuilta kevyen liikenteen väyliltä. Kuvat: Näkymät Kassisen rannasta kirkon suuntaan

41 41 Ehdotusvaiheeseen esitetään edelleenkin kerrostalorakentamista Vieskankadun ja Valtakadun risteyksen pohjoispuolelle sekä korttelin 34 tontille 1 ja korttelin 32 tontille 4. Ehdotusvaiheeseen vähennetään kaavamuutosalueen kerrostalotontin kerroskorkeutta 5- kerroksisesta 3,5 -kerroksiseksi. Ehdotusvaiheeseen lisätään kaavamääräys III u ½, jossa murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ullakon tasolla käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Kerroskorkeus vastaa tontille sijoittuvan ja nykyisin päiväkotikäytössä olevan terveystalon kerroskorkeutta. Rakennusta koskien on tehty erillinen rakennusselvitys, josta on pyydetty Pohjois- Pohjanmaan Museon ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnot. Pohjois-Pohjanmaan liiton kohderaportissa rakennus on arvotettu maakunnallisesti arvokkaaksi. Selvitykseen ja lausuntoihin perustuen rakennus merkitään määräävällä rakennusala merkinnällä sekä kaavamääräyksellä: sr-3, Suojeltava rakennus. Rakennuksen ulkoasua ei saa muuttaa, rakennusta ei saa purkaa ilman lupaa. 2) Asunto Oy Pykärinhovi, hallituksen puheenjohtaja Esko Saari, Seuraavia asioita ei ole huomioitu riittävän voimakkaasti: 1) Keskustasta katoaa vähäisetkin kauppaliikkeet, kun kaavoittajan toimesta viedään toimintamahdollisuudet hankaloittamalla tavaran kuljetusta jopa estämällä se, esimerkiksi Pykärinhovin alakerran sisustusliikkeeseen tuodaan tavaroita kuorma-autoilla tavanomaisilla jakeluautoilla, nyt on katuliikenne suunniteltu niin mutkikkaaksi ja ahtaaksi että tavanomainen jakeluliikenne ei onnistu. Piha-alue on ennestäänkin ahdas ja autopaikoista on huutava pula. Tavarankuljetusta tarvitsee myös taloyhtiöt, mm. jätekuljetukset jatkuvasti. 2) Nyt ehdotetulla tavalla otetaan käyttöön vapaaehtoisesti tiheän rakentamisen huonot asiat, miten pelastustoimet sujuvat mahdollisen tulipalon sattuessa sekä ambulanssin liikennöinti. Tiheähköä rakentamista voidaan kyllä tehdä kun vain on kokonaisuudesta suunnitelma jossa huomioidaan liikkumisen tarpeet. Nyt ahdetaan vanhan sekaan uutta ja tuloksena on sekamelska, josta kärsii kaikki osapuolet. Ylivieskassa on kyllä pinta-alaa rakentaa väljemmästikin, on lyhytnäköistä ahtaa lisää korkeita taloja ko. alueelle. On olemassa vaatimuksia ns. "pelastustiestä" miten se on huomioitu? Jos aikanaan ei ole tehty oikeita asianmukaisia kaavoituksia niin ei se parane ahtamalla taloja sikin sokin. Pienempi kerrosluku ei kasvata ongelmia niin paljoa kuin nyt esityksessä on. 3) Kaupunkikuvaan kuuluu viherkaistoja, aukeita paikkoja, väljähköjä puistokatuja. Nyt ollaan viemässä ainoa puistokatu pois. 4) Autopaikkojen tarve korostuu erityisesti ko. alueella, kun jo rakennetut talot on tehty aikana jolloin autopaikka vaatimukset olivat vähäisemmät. Pysäköintitalon tarve ei ole vielä käsillä. Suurten pysäköintipaikkojen haitat tulevat kyllä esille ilman rakentamistakin, automurrot, remuautot jne. Suuri alue ei ole kenenkään ja siellä asuminen on sen mukaista, mm lumityöt. Paljon parempi olisi, kun autopaikat olisivat asuintalojen läheisyydessä. 5) Ylivieskassa on monessa muissakin kohteissa ahdettu ns "rivitalo omakotitalon tontille", puuttuko kaavoittajalta rohkeutta vai päättäjiltä näkemystä? Kaavoittaja: 1) Asunto Oy Pykärinhovia on kuultu rajanaapurina ja tällä kaavamuutoksella Asunto Osakeyhtiö Pykärinhovin liikennejärjestelyihin ei puututa vaan ne säilyvät ennallaan. Tulevissa keskustan liikennejärjestelyissä Pykärinhovin liikkeitä palvelevaa autopaikoitusta osoitetaan myös Valtakadun varteen.

42 42 Paikoituksen riittävyydestä keskustassa on laadittu kesällä 2014 erillinen selvitys ja se osoittaa, että keskustassa on liiketiloja palvelevaa paikoitusta osoitettavissa ja tulevien keskustan katujen liikennejärjestelyjen yhteydessä sitä on lisättävissä. Pääsääntö kaavoituksessa on, että asuntoja palveleva autopaikoitus osoitetaan tontille. Asuinkerrostalokortteleissa on osoitettu autopaikoitusta 1 ap / asunto ja lisäksi on varattu taloyhtiöittäin muutama vieraspaikka. Kaavamuutosalueelle on kaavoilla osoitettuna yhteensä autopaikkaa, joista autopaikkaa Kauppakujan ja Aarne Hallan kadun varteen. Kauppakujan varteen sijoittuvilla nykyisillä kerrostaloilla on rakennusluvissa osoitettu 99 autopaikkaa. 2) Kaavamuutoksella toteutetaan Keskustan osayleiskaavan tavoitetta tiivistää ja eheyttää ydinkeskustan kaupunkirakennetta. Vieskankadun ja Valtakadun kulmaus on ydinkeskustan kaupunkikuvan katunäkymien eheyttämisen kannalta tärkeä. Nykyisellään alueella ei ole toritoimintaa ja se on avointa jäsentymätöntä ja tehotonta kaupunkitilaa eikä sen käyttö paikoitusalueena tue keskustan imagoa. Jokilaaksojen pelastuslaitoksella ei ole ollut lausuttavaa koskien kaavamuutosta. Lausunto on pyydetty kaavaluonnosvaiheessa. 3) Kaavamuutoksessa on mukana osa Kauppakujasta, jota on kaavamuutoksella esitetty kehitettäväksi pihakatuna, mikä erityisesti lisää jo rakentuneidenkin kortteleiden 32 ja 33 asumisviihtyvyyttä: Pihakatuna rakentuminen tarkoittaa, että erityisesti huomioita kiinnitetään: turvalliseen jalankulkuympäristöön, kadun pinnoitteisiin, kuitenkin mahdollistaen Kauppakujan varren asunto-osakeyhtiöiden huolto- ja asumis- sekä asiointiliikenne. Vieskankatua, Kauppakujan pihakatua / jalankululle ja pyöräilylle varattu katualuetta sekä Aarne Hallan pihakatua koskien on kaavoituksen edetessä ehdotusvaiheeseen laadittu yleissuunnitelma sekä ympäristösuunnitelma ja alustava katusuunnitelmaluonnos Alla kuvassa on esitettynä mm kortteliin 33 rajautuva Vieskankadun osa, joka kaavamuutosalueen ympäristösuunnitelmassa on esitetty rakentuvan aukiomaisesti. Kuva: Ote ympäristösuunnitelmasta Ramboll Oy

43 43 4) Tällä kaavamuutoksella ei ole esitetty pysäköintitaloa, kuten mielipiteeseen on kirjattu. Paikoituksen riittävyydestä keskustassa on laadittu kesällä 2014 erillinen selvitys ja se osoittaa, että keskustassa on liiketiloja palvelevaa paikoitusta osoitettavissa ja tulevien keskustan katujen liikennejärjestelyjen yhteydessä paikoitusta on lisättävissä. Kerrostalojen korttelialueille on asemakaavoituksessa osoitettu autopaikoitusta 1 ap / asunto sekä muutama vieraspaikka / asunto ja em. mitoitus on ydinkeskustassa yleisesti käytössä. Kerrostalotontteja rakennettaessa ja kun asemakaavoja toteutetaan, rakennuslupavaiheessa edellytetään autopaikoitus osoitettavaksi asemapiirroksessa rakennettavan tontin alueelle. Ehdotusvaiheeseen esitetään edelleenkin kerrostalorakentamista Vieskankadun ja Valtakadun risteyksen pohjoispuolelle sekä korttelin 34 tontille 1 ja korttelin 32 tontille 4. Ehdotusvaiheeseen vähennetään kaavamuutosalueen kerrostalotontin kerroskorkeutta 5-kerroksisesta 3,5-kerroksiseksi. Ehdotusvaiheeseen lisätään kaavamääräys III u ½, jossa murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ullakon tasolla käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Kerroskorkeus vastaa tontille sijoittuvan ja nykyisin päiväkotikäytössä olevan ns. ruotsalaisten lahjoitustalon kerroskorkeutta. Rakennusta koskien on tehty erillinen rakennushistoriallinen selvitys, josta on pyydetty Pohjois-Pohjanmaan Museon ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnot. Pohjois-Pohjanmaan Museon lausunnossa ja Pohjois-Pohjanmaan liiton kohderaportissa rakennus on arvotettu maakunnallisesti arvokkaaksi. Selvitykseen ja lausuntoihin perustuen rakennus merkitään määräävällä rakennusala merkinnällä sekä kaavamääräyksellä: sr-3, Suojeltava rakennus. Rakennuksen ulkoasua ei saa muuttaa, rakennusta ei saa purkaa ilman lupaa. 3) Elias Knuutila ja 26 muuta allekirjoittanutta Mielestämme kirkkotien alkupäähän ja vanhalle torille suunnitellut kerrostalot muuttavat vakavasti asumisympäristöä huonompaan suuntaan. Liian tiheä rakentaminen vähentää alueen viihtyvyyttä. Ylivieska on maaseutukaupunki, jonka valttina on väljä asumisympäristö. Kaupungista ei kannata tehdä väen vängällä "slummia ". Jo tällä hetkellä kaavamuutosalueella sijaitsevilla taloilla on huutava puute parkkipaikoista. Ei voi kuvitella, että käytetään esim. virastotalon eteläpään parkkialuetta. Talojen asukkaat vanhenevat ja jalkaisin liikkuminen hankaloituu. Tämä vaatii väljiä tiloja erilaisille kulkuneuvoille. Kirkkotie: alkupään viheralue, " terveystalo" ja Kirkkopuisto päätyen Kirkkomaahan ja Kirkkoon ovat osa perintöympäristöä, hiljentymisen aluetta, jonka varteen kerrostalot eivät sovi. Vanha tori on kohtaamis - ja kokoontumispaikka. Siitä lähdetään linja-autoretkille. Se on paikka, johon jokaisen on helppo tulla. Sinne voi pysäköidä autonsa ja käydä näppärästi lähikaupoissa ja -virastoissa. Mielipiteemme on: Vanhan torin säilyttäminen ja luopuminen kerrostalorakentamisesta Vanhalle torille ja Kirkkotielle sekä liikenneympyrän sijoittaminen Asematien ja Valtakadun risteykseen liikennevalojen sijaan. Kaavoittaja: Kaavamuutoksen lähtökohtana on ydinkeskustan kehittäminen keskustan osayleiskaavan tavoitteiden pohjalta tiivistäen ja eheyttäen. Vieskankadun ja Valtakadun kulmaus on ydinkeskustan kaupunkikuvan katunäkymien eheyttämisen kannalta tärkeä.

44 44 Nykyisellään alueella ei ole toritoimintaa ja se on avointa jäsentymätöntä ja tehotonta kaupunkitilaa eikä sen käyttö paikoitusalueena tue keskustan imagoa. Kerrostalotontteja keskustaan kaavoitettaessa on autopaikkamitoituksena käytetty 1 autopaikka / asunto ja lisäksi kaavamuutoksessa on osoitettu muutama vieraspaikka kerrostalotonttia kohden eli uusia autopaikkoja, yhteensä noin ap. Valtakadun ja Vieskankadun risteysalueen toteuttamista kiertoliittymänä tai liikennevaloristeyksenä ei käsitellä tässä kaavamuutoksessa. Havainnekuvat Vieskankadun varteen toteutettavasta aukiosta. Vieskankadun katusuunnitelmassa on esitettynä Vanhan torin kohtaamispaikkaa korvaavana aukiomaisesti suunniteltu ja toteutettava alue, jonka eteen on osoitettu ns. taskuparkkeja, jossa voi mm. linja-auto pysähtyä.

45 45 Autopaikoitusta keskustassa on osoitettuna ja osoitetaan jatkossakin liiketilakohtaisesti katujen varsiin, mikä palvelee keskustan erikoisliikkeitä Ehdotusvaiheeseen esitetään edelleenkin kerrostalorakentamista Vieskankadun ja Valtakadun risteyksen pohjoispuolelle sekä korttelin 34 tontille 1 ja korttelin 32 tontille 4. Ehdotusvaiheeseen vähennetään kaavamuutosalueen kerrostalotontin kerroskorkeutta 5- kerroksisesta 3,5 -kerroksiseksi. Ehdotusvaiheeseen lisätään kaavamääräys III u ½, jossa murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ullakon tasolla käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Kerroskorkeus vastaa tontille sijoittuvan ja nykyisin päiväkotikäytössä olevan terveystalon kerroskorkeutta. Rakennusta koskien on tehty erillinen rakennushistoriallinen selvitys, josta on pyydetty Pohjois-Pohjanmaan Museon ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnot. Pohjois-Pohjanmaan Museon lausunnossa ja Pohjois- Pohjanmaan liiton kohderaportissa rakennus on arvotettu maakunnallisesti arvokkaaksi. Selvitykseen ja lausuntoihin perustuen rakennus merkitään määräävällä rakennusala merkinnällä sekä kaavamääräyksellä: sr-3, Suojeltava rakennus. Rakennuksen ulkoasua ei saa muuttaa, rakennusta ei saa purkaa ilman lupaa. 4) Tuulikki Kejonen ja 22 muuta allekirjoittanutta, Esitämme, että Kirkkotiellä oleva neuvolarakennus, nyk. päiväkoti, saa kaavoituksessa suojelumerkinnän. Rakennus on Ylivieskan vauhdilla vähenevää rakennusperintöä. Se on huomioitu aiemmin tehdyssä selvityksessä Ylivieskan keskustaajaman rakennusperinnön täydennyskohteet keskustan OYK:n alueella 1 Taskinen. Rakennus on Ruotsin kansan avustuksella rakennettu v 1947, kuten seinälaatassa mainitaan. Kysymyksessä on ystävyyskunta Malung, joka lahjoitti rahat terveystalon rakentamiseen. Talo toimi äitiys- ja lastenneuvolana vuoteen Sen jälkeen talossa on toiminut Kirkkopuiston päiväkoti. Erinomaisen sijaintinsa ja hyvän kuntonsa vuoksi talo voi olla vielä mukana monessa toiminnassa, jos päiväkotitoiminta jostain syystä loppuisi. Esim. - Koko talo asunnoiksi? - Yläkerta vierailijoitten ( kaupungin, seurakunnan, terveyskeskuksen ) yöpymispaikaksi peti 1 aamiainen periaatteella. - Alakerta lapsiperheiden kohtaamispaikaksi. Kaavoittaja: Mielipiteessä on esitetty Kirkkotien varteen sijoittuvalle terveystalolle suojelumerkintää. Rakennusta koskien on tehty erillinen rakennushistoriallinen selvitys, josta on pyydetty Pohjois-Pohjanmaan Museon ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnot. Pohjois-Pohjanmaan Museon lausunnossa ja Pohjois- Pohjanmaan liiton kohderaportissa rakennus on arvotettu maakunnallisesti arvokkaaksi. Selvitykseen ja lausuntoihin perustuen rakennus merkitään määräävällä rakennusala merkinnällä sekä kaavamääräyksellä: sr-3, Suojeltava rakennus. Rakennuksen ulkoasua ei saa muuttaa, rakennusta ei saa purkaa ilman lupaa. Ehdotusvaiheeseen esitetään edelleenkin kerrostalorakentamista vanhan torin alueelle sekä korttelin 34 tontille 1 ja korttelin 32 tontille 4. Ehdotusvaiheeseen vähennetään kaavamuutosalueen kerrostalotontin kerroskorkeutta 5- kerroksisesta 3,5 - kerroksiseksi. Ehdotusvaiheeseen lisätään kaavamääräys III u ½, jossa murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman

46 46 kerroksen alasta saa ullakon tasolla käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Kerroskorkeus vastaa tontille sijoittuvan ja nykyisin päiväkotikäytössä olevan ns. ruotsalaisten lahjoitustalon kerroskorkeutta. 5) Kari Mustasaari ja Juhani Isotalo, Vastustamme vanhan torin alueen muuttamista kerrostalo tontiksi. Alue on säilytettävä pysäköinti alueena ja rakentaa viihtyisäksi puiston kulmaksi, jossa olisi penkkejä ja istutuksia ym. Vanhan torin kaavamuutoksessa on varattava riittävä tila myös kiertoliittymä vaihtoehdolle. Vastustamme Kirkkotien alueen muuttamista kerrostalo alueeksi. Kerrostalot eivät sovellu arvokkaaseen Kirkkopuistoon. Pysäköinti alueita tarvitaan ko. alueella Seurakuntatalo Marian, Terveyskeskuksen ja Kirkon tarpeisiin Kaavoittaja: Kaavamuutoksen lähtökohtana on ydinkeskustan kehittäminen keskustan osayleiskaavan tavoitteiden pohjalta tiivistäen ja eheyttäen. Vieskankadun ja Valtakadun kulmaus on ydinkeskustan kaupunkikuvan katunäkymien eheyttämisen kannalta tärkeä. Nykyisellään alueella ei ole toritoimintaa ja se on avointa jäsentymätöntä ja tehotonta kaupunkitilaa eikä sen käyttö paikoitusalueena tue keskustan imagoa. Vieskankadun ympäristösuunnitelmassa on Vanhaa toria korvaamaan esitetty kortteliin 33 rajautuen aukiomaisesti suunniteltu ja toteutettava alue, joka toimii kohtaamispaikkana penkkeineen ja istutuksineen. Valtakadun ja Vieskankadun risteysalueen toteuttamista kiertoliittymänä tai liikennevaloristeyksenä ei ole käsitelty tässä kaavamuutoksessa. Vieskankatua, Kauppakujan pihakatua / jalankululle ja pyöräilylle varattu katualuetta sekä Aarne Hallan pihakatua koskien on kaavoituksen edetessä ehdotusvaiheeseen laadittu yleissuunnitelma ja ympäristösuunnitelma toria korvaavasta aukiosta Vieskankadun katualueella, kts. alla olevat kuvat.

47 47 Ehdotusvaiheeseen esitetään edelleenkin kerrostalorakentamista Vieskankadun ja Valtakadun risteyksen pohjoispuolelle sekä korttelin 34 tontille 1 ja korttelin 32 tontille 4. Ehdotusvaiheeseen vähennetään kaavamuutosalueen kerrostalotontin kerroskorkeutta 5- kerroksisesta 3,5 -kerroksiseksi. Ehdotusvaiheeseen lisätään kaavamääräys III u ½, jossa murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ullakon tasolla käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Kerroskorkeus vastaa tontille sijoittuvan ja nykyisin päiväkotikäytössä olevan ns. ruotsalaisten lahjoitustalon kerroskorkeutta. Rakennusta koskien on tehty erillinen rakennushistoriallinen selvitys, josta on pyydetty Pohjois-Pohjanmaan Museon ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnot. Pohjois-Pohjanmaan Museon lausunnossa ja Pohjois- Pohjanmaan liiton kohderaportissa rakennus on arvotettu maakunnallisesti arvokkaaksi. Selvitykseen ja lausuntoihin perustuen rakennus merkitään määräävällä rakennusala merkinnällä sekä kaavamääräyksellä sr-3, Suojeltava rakennus. Rakennuksen ulkoasua ei saa muuttaa, rakennusta ei saa purkaa ilman lupaa.

48 48 Yhteenveto palautteen pohjalta tehtävistä muutoksista: 1. Ehdotusvaiheeseen vähennetään kaavamuutosalueen kerrostalotontin kerroskorkeutta 5- kerroksisesta 3,5 -kerroksiseksi. 2. Ehdotusvaiheeseen lisätään tontille kaavamääräys III u ½, jossa murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ullakon tasolla käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Kerroskorkeus vastaa tontille sijoittuvan ja nykyisin päiväkotikäytössä olevan terveystalon kerroskorkeutta. 3. Terveystaloa koskien on tehty erillinen rakennusselvitys, josta on pyydetty Pohjois- Pohjanmaan Museon ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnot. Pohjois-Pohjanmaan liiton kohderaportissa rakennus on arvotettu maakunnallisesti arvokkaaksi. Selvitykseen ja lausuntoihin perustuen rakennus merkitään määräävällä rakennusala merkinnällä sekä kaavamääräyksellä: sr-3, Suojeltava rakennus. Rakennuksen ulkoasua ei saa muuttaa, rakennusta ei saa purkaa ilman lupaa. 4. Korttelin 34 tontille on esitetty kaavamerkintä, joka osoittaa ohjeellisen rakennukseen jätettävän kulkuaukon. 5. Liikennesuunnittelun pohjalta Aarne Hallan kadun leveyttä muutetaan ehdotusvaiheeseen 12 metriin luonnosvaiheen 10 metristä kunnallisteknisten johtojen ja laitteiden sijoittamisen sekä katualueen talvihoidon mahdollistavaksi. Kaavamuutosehdotus on nähtävillä xx.xx.2014 xx.xx.2014 Kuva: Ote kaavamuutosehdotus Lausunnot ja muistutukset kaavamuutosehdotuksesta sekä niiden huomioonottaminen Lausunnot ehdotuksesta: Kaavoittajan vastineet: Muistutukset ehdotuksesta: Kaavoittajan vastineet:

49 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Kaupunginhallitus Kaavoituksen käynnistämis- ja yhteistyösopimukset hyväksyttiin: Rakennuskartio Oy, allekirjoitus Rakennusliike Somero Oy, allekirjoitus Teknisten palveluiden lautakunta Kaavamuutos vireille lautakunnan päätöksellä ja lautakunta oikeutti teknisen palvelukeskuksen ilmoittamaan vireille tulosta ja oikeutti asettamaan valmisteluaineiston nähtäville. Tekninen palvelukeskus /maankäyttöyksikkö asetti valmisteluaineiston nähtäville Luonnosvaiheen työneuvottelu Työneuvottelua ei pidetty, asiasta on sovittu sähköpostitse Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Kaupunki -kaavoitus. Viranomaisilta pyydetään lausunnot valmisteluaineistosta. Kaavatiimi Keskusteltiin kaavoituksen etenemisestä. Valmisteluaineistosta esitetyt lausunnot, mielipiteet sekä niihin laaditut kaavoittajan vastineet käsiteltiin ja kaavaa valmisteltiin ehdotukseksi. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu Ehdotusvaiheen työneuvottelua ei pidetä, asiasta sovittu Pohjois-Pohjanmaan elinkeinoliikenne- ja ympäristökeskus. Viranomaisilta pyydetään lausunnot kaavamuutosehdotuksesta. Kaupunginhallitus ja 173, ja 186 sekä kaupunginvaltuusto :t 53 ja 54 Kaavoituksen käynnistämis- ja yhteistyösopimusluonnosten mukaisesti esisopimusluonnokset kaavamuutosluonnoksen pohjalta hyväksytään. Sopimukset allekirjoitetaan, kun kaupunginvaltuuston päätös on lainvoimainen. Esisopimukset Rakennuskartio Oy / kaupunki sekä Rakennusliike Somero / kaupunki on allekirjoitettu Teknisten palveluiden lautakunta xx Oikeuttaa maankäyttöyksikön asettamaan kaavamuutosehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi. Kaavamuutosehdotus on nähtävillä maankäyttöyksikössä xx.xx.2015 xx.xx Kaavatiimi Ehdotusvaiheen lausunnot, muistutukset ja kaavoittajan vastineet käsitellään. Kaupunginhallitus xx.xx.2015 xx ja kaupunginvaltuusto xx.xx.2015 xx Ehdotusvaiheen lausunnot, muistutukset ja kaavoittajan vastineet käsitellään. Asemakaavamuutos hyväksytään.

50 5 Asemakaavamuutoksen kuvaus Kaavan rakenne Mitoitus Asemakaavamuutosalue on yhteensä noin 1,3938 ha. Asuntoalueiden osuus kaavamuutosalueesta on 0,8668 ha, joka on 62,2 % koko kaavamuutosalueesta. 1) Asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK/V,VI krs/) yhteensä noin 0,4107 ha ja alue jakaantuu seuraavasti: Asuinkerrostalojen korttelialue AK VI 0,1541 ha Kortteli 34 / tontti nro 1 Tonttitehokkuus e = 1,00 Rakennusoikeus 1541 k-m 2 Kerrosluku Kaavamerkinnällä on osoitettu ohjeellinen rakennukseen jätettävä kulkuaukko VI Asuinkerrostalojen korttelialue AK III 1/2 0,2566 ha Korttelin 32 / tontti nro 4 Tonttitehokkuus e = 0,60 Rakennusoikeus 1540 k-m 2 Tontilla oleva II- kerroksinen suojeltava rakennus sisältyy em. kerrosalaan. Uutta rakennusoikeutta tontille muodostuu noin 1205 k-m 2. Kerrosluku III U1/2 AK- korttelialueilla on autopaikkoja rakennettava vähintään seuraavasti: 1 autopaikka asuntoa kohti 3 vierasautopaikkaa tonttia kohti 2) Asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialue Korttelin 33 osa / tontti nro 5 Tonttitehokkuus e = 1,0 Rakennusoikeus 1966 k-m 2 Kerrosluku VII ja I AL-3 VII ja I 0,1966 ha Liike- ja toimistotiloja tulee olla vähintään 10 % rakennusoikeudesta. AL- 3 korttelialueella on autopaikkoja rakennettava vähintään seuraavasti: 1 autopaikka asuntoa kohti 1 autopaikka työpaikkaa kohti 3 vierasautopaikkaa tonttia kohti Liiketiloja palvelevia autopaikkoja osoitetaan Vieskankadun ja Valtakadun katusuunnitelmissa kadun varteen.

51 51 3) Asuinliikekerrostalojen korttelialue AL III 0,2595 ha Korttelin 41 tontti nro 12 Rakennusoikeus: 1500 k-m 2 kaavakartalla Tonttitehokkuus e =0,58 k-m 2 Kerrosluku III AL III - korttelialueella on autopaikkoja rakennettava vähintään seuraavasti: 1 autopaikka asuntoa kohti 1 autopaikka työpaikkaa kohti 6 autopaikkaa asiakas- ja vieraspaikoitusta varten 3) Katualuetta 0,5270 ha Kauppakujan katualue kaavamuutosalueella muodostuu osittain pihakaduksi, pintaalaltaan noin 0,0903 ha ja osittain jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi katualueeksi, pinta-alaltaan noin 0,0127 ha. Nykyisellään rakentumaton Nurkkatien katualue muutetaan pihakaduksi ja nimetään kuntalaisaloitteen pohjalta Aarne Hallan kaduksi, pinta-alaltaan noin 0,0401 ha. Kaavamuutosalueella muodostuu osa Vieskankadun katualueesta, pinta-alaltaan noin 0,3839 ha. Yhteenveto: Alueelle aikaisemmin kaavoituksella osoitetut autojen säilytyspaikkojen korttelialueet (AA) 32 ja 34 (0,2490 ha) sekä yleinen pysäköintialue (LP) korttelissa 32 (0,1891 ha), osa Kauppakujan katualueesta (0,1243 ha), entinen torialue (0,1891 ha) on muutettu asuinkerrostalokortteleiksi (AK) 32 ja 34 sekä asuin- liike- ja toimistorakennusten (AL-3) kortteliksi 33. Asuntokortteleiden pinta-ala on kaavamuutoksen jälkeen 0,8668 ha eli se lisääntyy kaavamuutoksella 0,6176 ha. Suunnittelualueelle muodostuu yhteensä rakennusoikeutta 6547 k-m 2, josta uutta on noin 5047 k-m 2. Koko kaavamuutosalueen aluetehokkuudeksi (e) muodostuu noin 0,47 ja asuntoalueiden tehokkuudeksi muodostuu keskimäärin e= 0,76. Liikennealueet vähenevät 0, 5717 ha ja kaavamuutoksen jälkeen kaavamuutosalueesta on noin 0,5270 ha katu- ja pihakatualueita eli noin 37,8 %. Voimassaolevassa kaavassa Nurkkatieksi nimetty katu esitetään muutettavaksi kansalaisaloitteen pohjalta Aarne Hallan kaduksi. Aarne Halla on vaikuttaja Ylivieskan paikallishistoriassa: / henkilogalleria / Halla_Aarne. Halla, Aarne Vilhelm päätoimittaja, toimitusjohtaja Syntynyt Kymi Kuollut Ylivieska sukunimi alkuaan Hykkyrä Kunta: Ylivieska Kategoria: toimittajat Aarne Halla kävi Helsingin kauppiaitten kauppakoulun ja sai päästötodistuksen Hän toimi kaupallisella alalla ja sotilasalalla Helsingissä. Vilkas temperamentti ja elävä halu päiväntapausten tietoisuuteen veti hänet sanomalehtialalle. Aarne Halla tuli uutistoimittajaksi sanomalehti Kaikuun Ouluun Toimituksesta hän siirtyi talous-

52 52 puolelle. Välillä hän oli oululaisen Kalevan palveluksessa ( ) mutta siirtyi uudelleen Kaiun palvelukseen, jossa oli vuoteen Jo Oulussa iti Aarne Hallan mielessä Kalajokilaakso-lehden perustaminen. Hän perusti Kalajokilaakson Ylivieskaan Siitä tuli hänen elämässään merkkitapaus, käänteentekevä aika. Varsinaisesti silloin alkoi hänen itsenäinen toimintansa julkisen sanan parissa. Vastukset ja vaikeudet olivat moninaiset, mutta halu pyrkiä eteenpäin voitti ne, ja lehti kehittyi alueelliseksi sanomalehdeksi. Halla tarttui lehden palstoilla asioihin, jotka palvelivat alueen etua. Hän oli lehden avulla ajamassa monia Kalajokilaakson kannalta merkittäviä hankkeita. Aarne Halla osallistui lehden ja lehtiyrityksen, Kala- ja Pyhäjokilaaksojen Kirjapaino Oy:n, johtamisen ohella moniin luottamustehtäviin. Hän oli jäsenenä Ylivieskan kunnanvaltuustossa. Sen lisäksi hän toimi Kalajokilaakson taloudellisessa aluejärjestössä (myöhemmin Kalajokilaakson talousalueen liitto), Keski-Pohjanmaan kauppakamarin hallituksessa, Ylivieskan yhteiskoulun johtokunnassa, Keski-Pohjanmaan maakuntaliiton hallituksessa ( ) ja Sotainvalidien Veljesliiton Keski-Pohjanmaan piirineuvottelukunnassa. Hän oli perustamassa Ylivieskan Kuulaa. Hän oli mukana myös yksityisyrittäjätoiminnassa. Aktiivivuosinaan Aarne Halla oli mukana myös Keski-Pohjanmaan Sanomalehtimiehet ry:n toiminnassa toimien yhdistyksen varapuheenjohtajana. Talousneuvoksen arvonimi hänelle myönnettiin Palvelut Kaavamuutosalue sijoittuu aivan ydinkeskustaan. Keskustassa on kattavat peruspalvelut sekä useita päivittäistavaraliikkeitä, joilla on laajat aukioloajat. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Asemakaavamuutoksen keskeisenä tavoitteena on toteuttaa ydinkeskustaan korkealuokkainen ja tiivisti kaupunkirakenteeseen sijoittuvat korkeatasoiset kerrostalotontit täydentämään olevaa kerrostaloaluetta. Alueen suunnittelua kaavan tarkoittamalla tavalla tullaan ohjaamaan kaupungin rakennusvalvonnassa Aluevaraukset Korttelialueet Asuntoalueiden osuus kaavamuutosalueesta on 0,8668 ha, joka on 62,2 % koko kaavamuutosalueesta. Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) Osuus on noin 47,4 % kaavamuutosalueen asuntoalueista. Korttelialueiden pinta-ala on yhteensä noin 0,4107 ha, kaavakartalla rakennusoikeuden määräksi on esitetty 3081 k-m 2 vastaa tehokkuuslukua e=0,75. Rakennusten kerroskorkeudet II, III½ ja VI. Korttelialueella 32 on entinen terveystalon suojeltava rakennus, jonka rakennusoikeus sisältyy asemakaavamuutoksella muodostuvaan rakennusoikeuteen.

53 53 Rakennusta koskien on tehty erillinen rakennusselvitys, josta on pyydetty Pohjois- Pohjanmaan museon ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnot. Pohjois-Pohjanmaan Museon lausunnossa ja Pohjois-Pohjanmaan liiton kohderaportissa rakennus on arvotettu maakunnallisesti arvokkaaksi. Selvitykseen ja lausuntoihin perustuen rakennus merkitään määräävällä rakennusala merkinnällä sekä kaavamääräyksellä: sr-3, Suojeltava rakennus. Rakennuksen ulkoasua ei saa muuttaa eikä rakennusta saa purkaa ilman lupaa. Asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL-3) Osuus on noin 22,7 % kaavamuutosalueen asuntoalueista. Korttelialueiden pinta-ala on yhteensä noin 0,1966 ha, kaavakartalla rakennusoikeuden määräksi on esitetty 1966 k-m 2 vastaa tehokkuuslukua e= 1,00. Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on VII ja osa rakennusoikeudesta on esitetty I - kerroksisena. Korttelissa tulee olla liike- ja toimistotiloja vähintään 10 % rakennusoikeudesta. Asuinliiketalojen korttelialue ( AL) Osuus on noin 29,9% kaavamuutosalueen asuntoalueista. Korttelialueiden pinta-ala on yhteensä noin 0,2595 ha, kaavakartalla rakennusoikeuden määräksi on esitetty 1500 k-m 2 vastaa tehokkuuslukua e= 0,58. Rakennuksen suurin sallittu kerrosluku on III. Kortteliin sijoittuu nykyisellään jo rakentunut asuin- liikerakennus Muut Katualueet Osuus on noin 37,8 % kaavamuutosalueesta. Katualueiden pinta-ala yhteensä noin 0,5270 ha ja se jakaantuu seuraavasti: Kauppakujan ja Aarne Hallan pihakadut ovat pinta-alaltaan yhteensä noin 0,1304 ha, Kauppakujan jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katualue on pinta-alaltaan noin 0,0127 ha, Vieskankadun kokoojakadun osa-alue on pinta-alaltaan noin 0,3839 ha. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Merkittävimmin asemakaavamuutos vaikuttaa kaupunkirakenteeseen ja kaupungin asuntorakentamiseen sekä Vieskankadun jäsentymiseen ja liikenneturvallisuuteen. Kaavamuutosalueen korttelialueet 32 ja 34 ja vanhan torin alue ovat nykyisellään rakentumatonta ympäristöä eivätkä ole rakentuneet voimassaolevien asemakaavojen mukaisesti autojen säilytyspaikkojen korttelialueena tai pysäköintialueena. Suunnittelualueella on vuodelta 1947 oleva hirsirunkoinen rakennus. Rakennusta koskien on tehty erillinen rakennushistoriallinen selvitys, josta on pyydetty Pohjois- Pohjanmaan museon ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnot. Pohjois-Pohjanmaan Museon lausunnossa ja Pohjois-Pohjanmaan liiton kohderaportissa rakennus on arvotettu maakunnallisesti arvokkaaksi. Alueen rakentuminen III ½ -VII -kerroksiseksi asuntoalueeksi tiivistää keskusta-alueen rakennetta ja edistää maankäytöllisen kehityksen tavoitteita, yleiskaavan tavoitteiden pohjalta: Ylivieskan asuntokysyntä noudattaa samaa trendiä kuin kaupunkiseutujen keskuspaikat yleensä. Kasvavaa kysyntää on maisemallisesti korkeatasoisista pienehköistä asunnoista

54 54 keskustan virikkeiden ja palvelujen ääressä. Ylivieskan kaupunkikuvassa pistekerrostaloilla on tärkeä asema. Ne viestittävät lakeuden kaupungin olevan laajan maaseudun keskus. Tämän teeman mukaisesti keskustaan on osoitettu kerrostalovaltaiset asuntoalueet (AK), jotka voivat täyttää kysynnän vaatimukset tasokkaasta kaupunkiasumisesta pienille perhekunnille. Kuva: Kaavamuutosalueen ja sen lähiympäristön rakennusten kerroskorkeudet. Kaavamuutoksen mahdollistamat uudet rakennukset on merkitty punaisella. Asemakaavan muutos lisää vetovoimaisten keskusta-asuntojen tarjontaa. Samalla vaikutetaan kaupungin maineeseen laajemminkin hyvänä asuinpaikkana. Keskusta asumisen status kohoaa ja tämä lisää ydinkeskustan suosiota hyvänä palveluja ja viihtymistä tarjoavana asuinpaikkana. Keskustassa asuminen on kestävän kehityksen mukaista vähentäessään liikennettä kaupunkialueen sisällä. Valtakunnallisesti arvokas alue sijaitsee Ylivieskan keskustassa Kalajoen varressa kirkon ympärillä ja kaavamuutosalueeseen rajoittuen. Nämä arvot on huomioitava kun aluetta toteutetaan. Uudet asuinrakennukset eheyttävät kaupunkirakennetta.

55 55 Havainnekuvia suunnittelualueesta: Kuvat: Rakennuskartio Oy:n hankesuunnitelma Rakennuskartio Oy /Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy. Asemapiirros ja massoittelukuvia rakennuksesta kaavamuutosluonnoksen mukaiseen kortteliin 33

56 56 Kuvat: Rakennusliike Somero Oy:n hankesuunnitelma / arkdesign Arkkitehtuuritoimisto Juha Paldanius Oy, Asemapiirros ja massoittelukuva rakennuksesta kaavamuutosluonnoksen mukaiseen kortteliin 34 Ympäristösuunnitelma suunnittelualueesta:

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL Liite 2 YLIVIESKA Asemakaavan muutos Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osia kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Täydennetty

Lisätiedot

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS.

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS. YLIVIESKA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osa kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet Ehdotusvaihe 1/2015 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta

Lisätiedot

YLIVIESKA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osa korttelista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet

YLIVIESKA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osa korttelista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet YLIVIESKA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osa korttelista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet Hyväksymisvaiheeseen kaavamuutosalueesta rajataan korttelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL YLIVIESKA Asemakaavan muutos Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osia kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Alustava 4/2014

Lisätiedot

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 xx Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS.

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 xx Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS. YLIVIESKA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osa kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet Alustava 4/2014 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta

Lisätiedot

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS.

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS. YLIVIESKA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osa kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet Luonnosvaihe 4/2014 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelin 5 osaa ja puistoaluetta.

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelin 5 osaa ja puistoaluetta. YLIVIESKA Liite 2 Asemakaavan muutos koskee Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelin 5 osaa ja puistoaluetta. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Täydennetty 10 / 2014 ehdotusvaihe Osallistumis-

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Toivonpuiston (9.) kaupunginosan puisto- leikkikenttä- ja pysäköimisalue josta muodostuu Toivonpuisto (9.) kaupunginosan korttelin 15 osa sekä sekä puistoaluetta.

Lisätiedot

Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma , jota voi täydentää kaavamuutosehdotuksen nähtävillä oloon asti.

Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma , jota voi täydentää kaavamuutosehdotuksen nähtävillä oloon asti. ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANKÄYTTÖ JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.5.2006, jota voi täydentää kaavamuutosehdotuksen nähtävillä

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

YLIVIESKA Asemakaavan muutos

YLIVIESKA Asemakaavan muutos YLIVIESKAN KAUPUNKI 24.8.2009 Tekninen palvelukeskus Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA YLIVIESKA Asemakaavan muutos Toivonpuiston (9.) kaupunginosan kortteli 85, osa korttelista 86 sekä puistoaluetta MRL 63

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITE 2 MAANKÄYTTÖ JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.3.2008. Täydennetty 06.5.2009

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelin 46 osa sekä siihen liittyvä puistoalue ja yleiselle jalankululle varattu alue Vireille Teknisten palveluiden lautakunta

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 15. KIVISENKANGAS KAUPUNGINOSAN KIVIKANKAANTIEN ITÄPUOLISIA KORTTELEITA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ KATU- JA PUISTOALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 2 YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Täydennetty 11/2012 Ehdotusvaihe ASEMAKAAVAN MUUTOS Ou Ouluntien ja Visalantien risteyksen länsipuolella Niemenrannan (7.) kaupunginosan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.3.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002221. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3.KAUPUNGINOSA KORTTELI 126 TONTTIT 1 JA 2, KOSKIKATU 40 JA 42 Suunnittelualue sijaitsee 3. kaupunginosan korttelin 126 tontilla

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTI 2

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTI 2 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTI 2 ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 2 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

YLIVIESKA Asemakaavan muutos

YLIVIESKA Asemakaavan muutos YLIVIESKAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA YLIVIESKA Asemakaavan muutos 3. kaupunginosan korttelit 8 ja 101-102 sekä niihin liittyvät katu- ja puistoalueet MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 11.11.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Ylikiimingin kaupunginosan korttelin 24 tontteja nro 2, 3 ja 5 koskevaan asemakaavaan (Harjutie, Rantatie) Tekninen lautakunta hyväksynyt

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2017 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa, kortteli 130 tontti 11, Koskikatu OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla. Pictometry,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUUSAMON KAUPUNKI 1 Dnr:o 619/2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan laaditaan asemakaavan muuttamisesta osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kuvataan osallisten

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 Rovaniemen kaupunki Yleiskaavan muutos kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.04.2013 ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ 2013 2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA Liite 2 VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA 28.1.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ TAINA RIEKKINEN Mänttä-Vilppulan kaupunki, 1. kaupunginosan kortteli 118/osa,

Lisätiedot

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Männistön (8.) kaupunginosan korttelin 22 tontti nro 8

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Männistön (8.) kaupunginosan korttelin 22 tontti nro 8 Liite 2 YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Männistön (8.) kaupunginosan korttelin 22 tontti nro 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Täydennetty 10/ 2013 ehdotusvaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus 7.3.2006 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 LIITE 2. päivitetty 6.3.2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

LÄHTEENKATU 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LÄHTEENKATU 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LÄHTEENKATU 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 32. KAUPUNGINOSA HELILÄ, KORTTELI 28, TONTTI 2 VALMISTELIJA: PATRICIA BROAS, KAAVOITUSARKKITEHTI, PUH. 040 647 1539 KAAVA NRO 0417

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 517 TONTIT 1 JA 3 ULVILASSA 1.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (Drno 20/2016) RUKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELEISSA 140, 141 JA 142, YLEISELLÄ PYSÄKÖINTIALUEELLA JA NIIHIN LIITTYVILLÄ KATU-, URHEILU-, JA VIRKISTYS-, VESI- SEKÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUEILLA

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Koskipuhdon (3.) kaupunginosan korttelia 19

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Koskipuhdon (3.) kaupunginosan korttelia 19 YLIVIESKA Asemakaavan muutos koskee Koskipuhdon (3.) kaupunginosan korttelia 19 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Alustava 8 / 2016 luonnosvaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot