Käyttöturvallisuustiedote

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöturvallisuustiedote"

Transkriptio

1 Käyttöturvallistiedote KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste: EPSON-mustekasetti T Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: tunnistetut käytöt; Muste mustesuihkutulostukseen 1.3 Käyttöturvallistiedotteen toimittajan tiedot: jälleenmyyjä: Osoite: EPSON EUROPE B.V. Azie building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands PUH.: FAKSI: Sähköposti: Valmistuspäivä: 30 toukokuu 2012 Versio: A 1.4 Hätäpuhelinnumero: Giftnotruf Berlin KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus: luokitus(1999/45/ey); Ei luokiteltu 2.2 Merkinnät: Pakkausmerkinnässä noudattaen 1999/45/EY Symboli (t); Merkintä (s) vaaraa; Riski lausekkeen; Turvallisohjeet; 2.3 Muut vaarat: luokitus(pbt,vpvb(ey)n:o 1907/2006); KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista Aine / seos: seos (Musteen koostumus) Musteen koostumus CAS-num ero ETY-num ero EU-rekisteröi nnin numero Paino-% EUsymbolit EU:n R-lausek e EU:n OELraja-arvot Huomaut us Vesi Poikkeus < 80 Glyserolit Valmistajakohtais et orgaaniset materiaalit Väriaineet Trietanoliamiini Etyleeniglykoli < 1 X n R-22 Katso osa 8 Katso kunkin R-lausekkeen täydellinen teksti osasta 16. Tätä merkintää ei vaadita EU:n REACH-asetuksen (EY) nro 1907/2006 mukaisesti, koska musteen os on alle 1 painoprosentti. KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Sivu 1 / 5 Julkaisupäivä 30 toukokuu 2012

2 Silmät : Huuhtele välittömästi huoneenlämpöisellä, matalapaineisella ja puhtaalla vedellä ainakin 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkärinhoitoon, jos silmien ärsytys jatkuu Iho : Huuhtele pinnat vedellä ja saippualla. Pese likaantuneet vaatteet ennen niiden seuraavaa käyttöä. Ota yhteys lääkäriin, jos ärsytys jatkuu Hengitys : Siirrä altistunut henkilö raittiiseen tuuletettuun ilmaan. Jos altistunut henkilö ei hengitä, anna tekohengitystä välittömästi. Jos hengitys on vaikeaa, anna happea. Hakeudu välittömästi lääkärinhoitoon Nieleminen: Hanki hoito-ohjeet ja hakeudu lääkärinhoitoon, jos vatsan ärsytys jatkuu. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet: Iho:Musteen joutuminen iholle saattaa aiheuttaa ärsytystä, turvotusta tai punoitusta. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet: Ei tarpeen KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet Soveltuvat sammutusaineet: Kuivakemikaali, hiilidioksidi tai vesi Soveltumattomat sammutusaineet: 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat: 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet: Hengityslaitteen lisäksi tulipalon sammutukseen ei vaadita muita erityistoimia. Erityisiä räjähdysvaaroja ei ole tiedossa. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettompäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Muu kuin pelastushenkilökunta: Silmät tai iho suojattava puhdistuksen aikana. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta Pelastushenkilökunta: 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Älä päästä viemäriin tai pinta- tai pohjaveteen. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Vuodon pysäytysohjeet: Pyyhi muste sienellä Vuodon siivousohjeet: Pese alue kostealla kankaalla. Aseta jäteaine suljettuun säiliöön hävitystä varten. Pese kädet vedellä ja saippualla Muut tiedot: Älä hävitä kaatamalla viemäriin. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin: KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Suositukset: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Älä juo mustetta. Älä pura värikasettia Yleistä työhygieniaa koskevat neuvot: Vältä aineen joutumista silmiin tai vaatteille. Jos ainetta joutuu iholle, pese vedellä ja saippualla. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet: Älä säilytä värikasettia korkeissa lämpötiloissa tai jäätymislämpötiloissa. Pidä värikasetti poissa suorasta auringonvalosta. Älä varastoi värikasetteja hapettavien aineiden tai räjähdysaineiden kanssa. Varmista, että kasetti on kuiva ennen sen asettamista tulostimen koteloon. 7.3 Erityinen loppukäyttö: Ei määritelty KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat: Etyleeniglykoli (CAS No ) EU: Kynnysraja on: 52 mg/m 3 Kynnysraja on: 20 ppm Lyhytaikainen altistusraja (STEL) on: 104 mg/m 3 Sivu 2 / 5 Julkaisupäivä 30 toukokuu 2012

3 Lyhytaikainen altistusraja (STEL) on: 40 ppm US: ACGIH Threshold Limit Values (2008), VAIN AEROSOLI Altistumisen yläraja on: 100 mg/m 3 OSHA Table Z-1-A (29 CFR )(Revoked June 30, 1993) OSHA:n mukainen pitoisuuden yläraja on: 50 ppm OSHA:n mukainen pitoisuuden yläraja on: 125 mg/m 3 Australia: OELs, HÖYRY Aikapainotettu keskiarvo (TWA) on: 20 ppm. Aikapainotettu keskiarvo (TWA) on: 52 mg/m 3 Lyhytaikainen altistusraja (STEL) on: 40 ppm Lyhytaikainen altistusraja (STEL) on: 104 mg/m Altistumisen ehkäiseminen Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet: Riittävä ilmanvaihto, vältettävä altistumista Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilönsuojaimet Henkilösuojainten käyttö: Ei vaadita normaalissa käytössä asetettaessa värikasettia tulostimeen Yksityiskohtainen suojainten erittely riittävän ja sopivan suojan takaamiseksi (a) Silmien tai kasvojen suojaus: Ei vaadita normaalissa käytössä asetettaessa värikasettia tulostimeen. (b) Ihonsuojaus:Käsien suojaus ja Muut : Ei vaadita normaalissa käytössä asetettaessa värikasettia tulostimeen. (c) Hengityksensuojaus: Ei vaadita normaalissa käytössä asetettaessa värikasettia tulostimeen. (d) Termiset vaarat: Ei vaadita normaalissa käytössä asetettaessa värikasettia tulostimeen Ympäristöaltistumisen torjuminen: Ei asetettu KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot: Ulkonäkö: Syaani, neste Haju: Lievä Hajukynnys; ph: koskien 8,5 lämpötilassa 20 C Sulamis- tai jäätymispiste: Kiehumispiste ja kiehumisalue: Leimahduspiste: Ei havaittu alle 100 C lämpötilassa (suljettu astia, ASTM D3278) Haihtumisnopeus: Syttyvyys (kiinteä aine, kaasu): Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja: Höyryn paine: Kaasun tiheys: Suhteellinen tiheys: 1,05 lämpötilassa 20 C Liukois (liukoisuudet): Täydellinen Jakaantumiskerroin: n-oktanoli/vesi: Itsesyttymislämpötila: Hajoamislämpötila: Viskositeetti: Alle 5 mpa s lämpötilassa 20 C Räjähdysominaisuudet: Hapettavat ominaisuudet: 9.2 Muut tiedot: KOHTA 10: Stabiilis ja reaktiivis 10.1 Reaktiivis: Stabiili normaalilämpötilassa 10.2 Kemiallinen stabiilis: Stabiili normaalilämpötilassa Sivu 3 / 5 Julkaisupäivä 30 toukokuu 2012

4 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollis: 10.4 Vältettävät olosuhteet: Korkeat lämpötilat ja jäätymislämpötilat 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Hapettavat aineet ja räjähdysaineet 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista: välitön myrkyllisyys: ärsytys: Silmät: Iho: Syövyttävyys: Herkistyminen: Iho: Syöpää aiheuttavat vaikutukset: Ei sisällä aineita, jotka on lueteltu julkaisussa IARC Monographs (1,2A ja 2B) Perimää vaurioittavat vaikutukset: lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset: KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys: 12.2 Pysyvyys ja hajoav: 12.3 Biokertyvyys: 12.4 Liikkuv maaperässä: 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset: Ei ole suorittanut PBT- ja vpvb-arviointia 12.6 Muut haitalliset vaikutukset: KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät: Jätteet on hävitettävä kansallisten ja paikallisten säännösten mukaisesti. KOHTA 14: Kuljetustiedot 14.1 YK-numero: Ei sovellu 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: Ei sovellu 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: Ei sovellu 14.4 Pakkausryhmä: Ei sovellu 14.5 Ympäristövaarat: Ei sovellu 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle: Ei sovellu 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti: Ei sovellu KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallis-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö: EU-tiedot: Asetuksen (EY) N: o 2037/2000: Asetuksen (EY) N: o 850/2004: Asetuksen (EY) N: o 689/2008: Yhdysvaltoja koskevat tiedot: Säännelty TSCA-luettelon osassa 4(a), lopulliset testaussäännöt: Ei säännelty TSCA-luettelon osan 5 merkittäviä ia Käytä sääntö asetus: Ei säännelty Sivu 4 / 5 Julkaisupäivä 30 toukokuu 2012

5 TSCA-luettelon osan 8(a) alustavan arvioinnin tiedotussääntö (PAIR): Ei säännelty Säännelty TSCA-luettelon osassa 12(b), kerran tapahtuvan viennin ilmoitus: Ei säännelty Kanadaa koskevat tiedot: WHMIS-säädelty tuote: Ei sovellu (valmistettu tuote) Australiaa koskevat tiedot: Vaarallisten ominaisuuksien lausunto: Ei luokiteltu vaaralliseksi NOHSC:n arviointikriteerien mukaisesti Kemikaaliturvallisarviointi: Tälle musteelle ei ole vielä suoritettu kemiallisen turvallisuuden arviointia. KOHTA 16: Muut tiedot Asiaankuuluvien R-lauseiden luettelo: R-22 Terveydelle haitallista nieltynä. Tässä käyttöturvallistiedotteessa on terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristövaikutuksiin liittyviä tietoja. Se ei korvaa mitään varoittavia merkintöjä tai käyttöön ja hävittämiseen liittyviä tietoja, jotka toimitetaan tuotteen mukana. Tässä olevia tietoja pidetään paikkansa pitävinä niiden laatimisen aikaan, mutta niitä tulee käyttää vain ohjeellisina. Tätä tiedotetta päivitetään ajoittain. EPSON ei takaa tämän tiedotteen sisältämien tietojen täydellisyyttä tai tarkkuutta. Sivu 5 / 5 Julkaisupäivä 30 toukokuu 2012

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.3.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:18.11.2013 KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella.

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 12.05.2014 KEMIKAALI-ILMOITUS Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 27.2.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.15735261,

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Päiväys 01.01.2013 Edellinen päiväys: 16.02.2010 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Reachrekisteröintinumero 1.2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.2.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.15731752

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 424426,424429,3101403 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Käsienpesuaine

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Käsienpesuaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 12.05.2014 KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste.

Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300101, 300110, 300111, 300113, 300108, 300109, 300107,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 8222,3103511 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Korrek Lasipesu 20 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Korrek Lasipesu 20 1.1.2 Tunnuskoodi 12.18209,

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60180,60181,60182,3105075 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Sisältää jäähdytettyä kaasua; voi aiheuttaa jäätymisvamman. Turvalausekkeet P210

Sisältää jäähdytettyä kaasua; voi aiheuttaa jäätymisvamman. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE Biosafe HO 46 SE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 01.11.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Biosafe HO 46

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T6020,T6020.001,T6020.005,T6022,T6022.001,T6022.006

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 03.07.2012 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PURITY FG WO WHITE MINERAL OIL 15 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.11271, 11275, 11265 EAN 6414504106474, 6414504106481,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W Biosafe RF 10W Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 08.11.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Biosafe RF 10W 1.2

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53578 EAN 6414501207013 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote Asetuksen (EY) No 1907/2006 mukainen

Käyttöturvallisuustiedote Asetuksen (EY) No 1907/2006 mukainen Käyttöturvallisuustiedote Asetuksen (EY) No 1907/2006 mukainen Diversey Oxivir Spray E2n Tarkistus: 2012-07-26 Versio 04 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot