Käyttöturvallisuustiedote

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöturvallisuustiedote"

Transkriptio

1 Käyttöturvallisuustiedote KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste: EPSON-mustekasetti S Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: tunnistetut käytöt; Muste mustesuihkutulostukseen 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot: jälleenmyyjä: Osoite: EPSON EUROPE B.V. Azie building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands PUH.: FAKSI: Sähköposti: Valmistuspäivä: 30 toukokuu 2012 Versio: A 1.4 Hätäpuhelinnumero: Giftnotruf Berlin KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus: luokitus(1999/45/ey); Ei luokiteltu 2.2 Merkinnät: Pakkausmerkinnässä noudattaen 1999/45/EY Symboli (t); Ei mitään Merkintä (s) vaaraa; Ei mitään Riski lausekkeen; Ei mitään Turvallisuusohjeet; Ei mitään 2.3 Muut vaarat: luokitus(pbt,vpvb(ey)n:o 1907/2006); KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista Aine / seos: seos (Musteen koostumus) <Syaani muste> Musteen koostumus CASnumero ETYnumero EU-rekisteröi nnin numero Paino- % EUsymbolit EU:n R-lauseke EU:n OELraja-arvot Huomautus Vesi Poikkeus < 80 Ei mitään Ei mitään Ei mitään Ei mitään Dietyleeniglykoli TEGBE (trietyleeniglykolin monobytyylieetteri) Väriaineet Valmistajakohtaiset orgaaniset materiaalit Trietanoliamiini n. 15 X n R-22 Ei mitään Ei mitään n. 10 X i R-41 Ei mitään Ei mitään 1 5 Ei mitään Ei mitään Ei mitään Ei mitään n. 1 Ei mitään Ei mitään Ei mitään Ei mitään < 1 Ei mitään Ei mitään Ei mitään Ei mitään Katso kunkin R-lausekkeen täydellinen teksti osasta 16. Sivu 1 / 6 Julkaisupäivä 30 toukokuu 2012

2 <Magenta muste> Musteen koostumus CASnumero ETYnumero EU-rekisteröi nnin numero Paino- % EUsymbolit EU:n R-lauseke EU:n OELraja-arvot Huomautus Vesi Poikkeus < 80 Ei mitään Ei mitään Ei mitään Ei mitään Dietyleeniglykoli TEGBE (trietyleeniglykolin monobytyylieetteri) Väriaineet Valmistajakohtaiset orgaaniset materiaalit Trietanoliamiini X n R-22 Ei mitään Ei mitään n. 10 X i R-41 Ei mitään Ei mitään 1 5 Ei mitään Ei mitään Ei mitään Ei mitään n. 1 Ei mitään Ei mitään Ei mitään Ei mitään < 1 Ei mitään Ei mitään Ei mitään Ei mitään Katso kunkin R-lausekkeen täydellinen teksti osasta 16. <Keltainen muste> Musteen koostumus CASnumero ETYnumero EU-rekisteröi nnin numero Paino- % EUsymbolit EU:n R-lauseke EU:n OELraja-arvot Huomautus Vesi Poikkeus < 80 Ei mitään Ei mitään Ei mitään Ei mitään Dietyleeniglykoli TEGBE (trietyleeniglykolin monobytyylieetteri) Väriaineet Valmistajakohtaiset orgaaniset materiaalit X n R-22 Ei mitään Ei mitään n. 10 X i R-41 Ei mitään Ei mitään 1 5 Ei mitään Ei mitään Ei mitään Ei mitään n. 1 Ei mitään Ei mitään Ei mitään Ei mitään Katso kunkin R-lausekkeen täydellinen teksti osasta 16. KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Silmät : Huuhtele välittömästi huoneenlämpöisellä, matalapaineisella ja puhtaalla vedellä ainakin 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkärinhoitoon, jos silmien ärsytys jatkuu Iho : Huuhtele pinnat vedellä ja saippualla. Pese likaantuneet vaatteet ennen niiden seuraavaa käyttöä. Ota yhteys lääkäriin, jos ärsytys jatkuu Hengitys : Siirrä altistunut henkilö raittiiseen tuuletettuun ilmaan. Jos altistunut henkilö ei hengitä, anna tekohengitystä välittömästi. Jos hengitys on vaikeaa, anna happea. Hakeudu välittömästi lääkärinhoitoon Nieleminen: Hanki hoito-ohjeet ja hakeudu lääkärinhoitoon, jos vatsan ärsytys jatkuu. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet: Iho:Musteen joutuminen iholle saattaa aiheuttaa ärsytystä, turvotusta tai punoitusta. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet: Ei tarpeen KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet Sivu 2 / 6 Julkaisupäivä 30 toukokuu 2012

3 Soveltuvat sammutusaineet: Kuivakemikaali, hiilidioksidi tai vesi Soveltumattomat sammutusaineet: Ei mitään 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat: Ei mitään 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet: Hengityslaitteen lisäksi tulipalon sammutukseen ei vaadita muita erityistoimia. Erityisiä räjähdysvaaroja ei ole tiedossa. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Muu kuin pelastushenkilökunta: Silmät tai iho suojattava puhdistuksen aikana. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta Pelastushenkilökunta: Ei mitään 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Älä päästä viemäriin tai pinta- tai pohjaveteen. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Vuodon pysäytysohjeet: Pyyhi muste sienellä Vuodon siivousohjeet: Pese alue kostealla kankaalla. Aseta jäteaine suljettuun säiliöön hävitystä varten. Pese kädet vedellä ja saippualla Muut tiedot: Älä hävitä kaatamalla viemäriin. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin: Ei mitään KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Suositukset: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Älä juo mustetta. Älä pura värikasettia Yleistä työhygieniaa koskevat neuvot: Vältä aineen joutumista silmiin tai vaatteille. Jos ainetta joutuu iholle, pese vedellä ja saippualla. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet: Älä säilytä värikasettia korkeissa lämpötiloissa tai jäätymislämpötiloissa. Pidä värikasetti poissa suorasta auringonvalosta. Älä varastoi värikasetteja hapettavien aineiden tai räjähdysaineiden kanssa. Varmista, että kasetti on kuiva ennen sen asettamista tulostimen koteloon. 7.3 Erityinen loppukäyttö: Ei määritelty KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat: 2, 2-Oxybisethanol (CAS No ) USA OELs (WEELs) WEEL Kahdeksan tunnin keskiarvo on : 10 mg/ m 3 Australia: OELs Aikapainotettu keskiarvo (TWA) on: 23 ppm. Aikapainotettu keskiarvo (TWA) on: 100 mg/m Altistumisen ehkäiseminen Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet: Riittävä ilmanvaihto, vältettävä altistumista Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilönsuojaimet Henkilösuojainten käyttö: Ei vaadita normaalissa käytössä asetettaessa värikasettia tulostimeen Yksityiskohtainen suojainten erittely riittävän ja sopivan suojan takaamiseksi (a) Silmien tai kasvojen suojaus: Ei vaadita normaalissa käytössä asetettaessa värikasettia tulostimeen. (b) Ihonsuojaus:Käsien suojaus ja Muut : Ei vaadita normaalissa käytössä asetettaessa värikasettia tulostimeen. (c) Hengityksensuojaus: Ei vaadita normaalissa käytössä asetettaessa värikasettia tulostimeen. (d) Termiset vaarat: Ei vaadita normaalissa käytössä asetettaessa värikasettia tulostimeen Ympäristöaltistumisen torjuminen: Ei asetettu Sivu 3 / 6 Julkaisupäivä 30 toukokuu 2012

4 KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot: Ulkonäkö: Syaani, Magenta, Keltainen neste Haju: Lievä Hajukynnys; ph: (Syaani muste) 9,2 ~ 10,2 lämpötilassa 20 C (Magenta muste) 8,3 ~ 9,3 lämpötilassa 20 C (Keltainen muste) 8,1 ~ 9,1 lämpötilassa 20 C Sulamis- tai jäätymispiste: Kiehumispiste ja kiehumisalue: Leimahduspiste: Ei havaittu alle 110 C lämpötilassa (suljettu astia, ASTM D3278) Haihtumisnopeus: Syttyvyys (kiinteä aine, kaasu): Ei sovellu (neste) Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja: Höyryn paine: Kaasun tiheys: Suhteellinen tiheys: (Syaani muste) 1,05 lämpötilassa 20 C (Magenta muste) 1,04 lämpötilassa 20 C (Keltainen muste) 1,04 lämpötilassa 20 C Liukoisuus (liukoisuudet): Täydellinen Jakaantumiskerroin: n-oktanoli/vesi: Itsesyttymislämpötila: Hajoamislämpötila: Viskositeetti: Alle 5 mpa s lämpötilassa 20 C Räjähdysominaisuudet: Ei mitään Hapettavat ominaisuudet: Ei mitään 9.2 Muut tiedot: Ei mitään KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus: Stabiili normaalilämpötilassa 10.2 Kemiallinen stabiilisuus: Stabiili normaalilämpötilassa 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus: Ei mitään 10.4 Vältettävät olosuhteet: Korkeat lämpötilat ja jäätymislämpötilat 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Hapettavat aineet ja räjähdysaineet 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista: välitön myrkyllisyys: Ei täytä EU-direktiivin 1999/45/EY mukaiselle luokittelulle asetettuja kriteerejä. LD50-arvo suun kautta: >2000 mg/kg(rotta) LD50-arvo ihon kautta: >2000 mg/kg (Rotta) LC50-arvo hengitysteitse: Ei sovellu ärsytys: Silmät: Ei täytä EU-direktiivin 1999/45/EY mukaiselle luokittelulle asetettuja kriteerejä. Suppea ärsyttävää (Kanien) Iho: Ei täytä EU-direktiivin 1999/45/EY mukaiselle luokittelulle asetettuja kriteerejä. Ei ärsyttävää (Kanien) Syövyttävyys: Ei täytä EU-direktiivin 1999/45/EY mukaiselle luokittelulle asetettuja kriteerejä. Herkistyminen: Iho: Ei täytä EU-direktiivin 1999/45/EY mukaiselle luokittelulle asetettuja kriteerejä. Syöpää aiheuttavat vaikutukset: Ei täytä EU-direktiivin 1999/45/EY mukaiselle luokittelulle asetettuja kriteerejä. Sivu 4 / 6 Julkaisupäivä 30 toukokuu 2012

5 Ei sisällä aineita, jotka on lueteltu julkaisussa IARC Monographs (1,2A ja 2B) Perimää vaurioittavat vaikutukset: Ei täytä EU-direktiivin 1999/45/EY mukaiselle luokittelulle asetettuja kriteerejä. Negatiivinen (Amesin testillä) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset: Ei täytä EU-direktiivin 1999/45/EY mukaiselle luokittelulle asetettuja kriteerejä. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys: 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus: 12.3 Biokertyvyys: 12.4 Liikkuvuus maaperässä: 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset: Ei ole suorittanut PBT- ja vpvb-arviointia 12.6 Muut haitalliset vaikutukset: KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät: Jätteet on hävitettävä kansallisten ja paikallisten säännösten mukaisesti. KOHTA 14: Kuljetustiedot 14.1 YK-numero: Ei sovellu 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: Ei sovellu 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: Ei sovellu 14.4 Pakkausryhmä: Ei sovellu 14.5 Ympäristövaarat: Ei sovellu 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle: Ei sovellu 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti: Ei sovellu KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö: EU-tiedot: Asetuksen (EY) N: o 2037/2000: Ei ole kohde Asetuksen (EY) N: o 850/2004: Ei ole kohde Asetuksen (EY) N: o 689/2008: Ei ole kohde Yhdysvaltoja koskevat tiedot: Säännelty TSCA-luettelon osassa 4(a), lopulliset testaussäännöt: Ei säännelty TSCA-luettelon osan 5 merkittäviä uusia Käytä sääntö asetus: Ei säännelty TSCA-luettelon osan 8(a) alustavan arvioinnin tiedotussääntö (PAIR): Ei säännelty Säännelty TSCA-luettelon osassa 12(b), kerran tapahtuvan viennin ilmoitus: Ei säännelty Kalifornian osavaltion säännös 65: Ei säännelty Kanadaa koskevat tiedot: WHMIS-säädelty tuote: Ei sovellu (valmistettu tuote) Australiaa koskevat tiedot: Vaarallisten ominaisuuksien lausunto: Ei luokiteltu vaaralliseksi NOHSC:n arviointikriteerien mukaisesti Kemikaaliturvallisuusarviointi: Tälle musteelle ei ole vielä suoritettu kemiallisen turvallisuuden arviointia. KOHTA 16: Muut tiedot Asiaankuuluvien R-lauseiden luettelo: R-22 Terveydelle haitallista nieltynä. R-41 Vakavan silmävaurion vaara. Sivu 5 / 6 Julkaisupäivä 30 toukokuu 2012

6 Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa on terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristövaikutuksiin liittyviä tietoja. Se ei korvaa mitään varoittavia merkintöjä tai käyttöön ja hävittämiseen liittyviä tietoja, jotka toimitetaan tuotteen mukana. Tässä olevia tietoja pidetään paikkansa pitävinä niiden laatimisen aikaan, mutta niitä tulee käyttää vain ohjeellisina. Tätä tiedotetta päivitetään ajoittain. EPSON ei takaa tämän tiedotteen sisältämien tietojen täydellisyyttä tai tarkkuutta. Sivu 6 / 6 Julkaisupäivä 30 toukokuu 2012

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallistiedote KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste: EPSON-mustekasetti T6532 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.3.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:18.11.2013 KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AKVATEX 120 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AKVATEX 120 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3814 - Colourless T3813 - Blue 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7111.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF HFE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF HFE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Indigrow Impact SRF 19019 Päiväys: 1.2.2013 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60200,60201,3101304 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella.

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 12.05.2014 KEMIKAALI-ILMOITUS Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 12.1.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.15738024

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 80635,80657,3101634 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15657 EAN 5000204771749 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.2.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.15731752

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.10207 EAN 6414504108430 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Super HPD 10W-30, 15W-40 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Super HPD 10W-30, 15W-40 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63135,63136,63137,3101357 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 27.2.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.15735261,

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 424426,424429,3101403 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Supercolor 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Supercolor 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot