KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 1/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 1/2015 1"

Transkriptio

1 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 1/ Kokousaika klo Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen puheenjohtaja von Frenckell Asta jäsen From Minna jäsen Henttinen Kari jäsen Puronummi Paula jäsen Rosendahl Tapio jäsen Salonen Tomi jäsen (poistui :n 14 aikana) Valovirta Rauno jäsen Päivömaa Erkki varajäsen Jokitulppo Terhi varajäsen Muut läsnä olleet Karjalainen Milja yhtymävaltuuston puheenjohtaja Lievonen Maija-Liisa yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja (poistui :n 14 aikana) Uotila Jarmo yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja Tiitinen Juhani kuntayhtymän johtaja Oksa Jaana johtava hoitaja Koivusalo Satu henkilöstöpäällikkö Poissa Vaitomaa Marja jäsen Ilomäki Kirsi jäsen Kallio Mika johtava ylilääkäri Asiat 1-17 Allekirjoitukset Juha Korkeaoja puheenjohtaja Juhani Tiitinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Kari Henttinen Paula Puronummi Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Taloustoimistossa klo Todistaa: Raija Nummi arkistonhoitaja

2 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- KOKOUSKUTSU Nro 1/2015 Yhtymähallitus Kokousaika klo 15 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus 4 Yhtymähallituksen pöytäkirjojen yleisesti nähtävänä pitäminen vuonna Kuntayhtymän ilmoitusten saattaminen tiedoksi vuonna Yhtymävaltuuston pidetyn kokouksen päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano 7 Laboratoriohoitajan irtisanoutuminen 8 Ravitsemistyöntekijän irtisanoutuminen 9 Sosiaalityöntekijän irtisanoutuminen 10 Perushoitajan irtisanoutuminen 11 Käyttösuunnitelman hyväksyminen vuosille Lainatarjoukset 13 Vuosien pääomaerien oikaisukirjaukset kuntayhtymän tilinpidossa 14 Pegasos Mukana toiminnanohjausjärjestelmän hankkiminen 15 Eri viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta Kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat ajalta Muut asiat puheenjohtaja JUHA KORKEAOJA

3 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 2 Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Kari Henttinen ja Kirsi Ilomäki (varalla jäsenet Puronummi ja Rosendahl). Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Henttinen ja Puronummi.

4 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 3 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 3 Yhtymähallitus sopi kokouksessaan , että kokousten alussa kuntayhtymän johtaja pitää lyhyen ajankohtaiskatsauksen. Katsauksen tarkoituksena on informoida yhtymähallitusta kuntayhtymän toimintaan sekä käsiteltäviin asioihin liittyvistä ajankohtaisista sekä valmistelussa olevista kysymyksistä. Kokouksen ajankohtaiskatsaus tulee koskemaan seuraavia aihealueita: lääkärikäynnit suoritepaikoittain (b-liite nro 1) Joulunajan keskitetty toiminta (b-liite 1 b) Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi ajankohtaiskatsauksen. Merkittiin tietoon saatetuksi kuntayhtymän johtajan katsaus.

5 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 4 YHTYMÄHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJOJEN YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN VUONNA Voimassa olevan kuntalain 85 :ssä määrätään asiasta seuraavaa: Kuntayhtymän 81 :n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on tarkastamisen jälkeen pidettävä yleisesti nähtävänä. Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Kuntayhtymän muun viranomaisen pöytäkirja on pidettävä nähtävänä, jos 81 :n 1 momentissa tarkoitettu toimielin niin päättää tai asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Yhtymähallitus päättää, että 1. Yhtymähallituksen kokousten pöytäkirjat pidetään vuonna 2015 yleisesti nähtävänä kunkin kuukauden kolmantena arkimaanantaina kuntayhtymän taloustoimistossa, ellei salassapitosäännöksistä muuta johdu. 2. Sama koskee pöytäkirjaa päätöksistä, jonka luottamushenkilö tai viranhaltija on hänelle siirretyn päätösvallan nojalla tehnyt yhtymähallitukselle kuuluvassa asiassa. 3. Nähtävillä pidosta julkaistaan kuulutus jäsenkuntien julkisten kuulutusten ja kuntayhtymän ilmoitustaululla sekä kuntayhtymän kotisivuilla. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

6 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 5 KUNTAYHTYMÄN ILMOITUSTEN SAATTAMINEN TIEDOKSI VUONNA Kuntalain 63 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Kuntalain 86 :n mukaan säännöstä sovelletaan osin myös kuntayhtymään. Kuntayhtymän viralliset ilmoitukset vuonna 2014 on julkaistu kuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla sekä jäsenkuntien julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla ja kuntayhtymän kotisivuilla. Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että tämä päättäisi saattaa kuntayhtymän viralliset ilmoitukset tiedoksi julkaisemalla ne kuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla sekä jäsenkuntien julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla ja kuntayhtymän kotisivuilla. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 6 YHTYMÄVALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS- VALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 6 Yhtymävaltuuston pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Pöytäkirja esitetään tarvittaessa kokouksessa. Yhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuuston pidetyn kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene yhtymävaltuuston toimivallan ulkopuolelle, eivätkä muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia sekä päättää hyväksyä päätökset täytäntöön pantaviksi, mikäli seuraavassa pykäläkohtaisessa käsittelyssä ei muuta päätetä. 16 Työterveyshoitajan toimen perustaminen 17 Vuosisuunnitelman hyväksyminen 18 Vuoden 2015 talousarvio sekä toimintasuunnitelma Jäsenkunnille myytävien palvelujen hinnoitteluperusteet vuodelle Vuoden 2014 ylitysoikeudet 21 Valtuutettu Heikkilän kysymys laskujen perintäjärjestelmästä Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti seuraavalla pöytäkirjamerkinnällä: Pykälän 18 osalta yhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuuston pöytäkirjan numeroimattomaan talousarvioliitteeseen on lisätty myöhemmin talousarviokeskustelussa ilmoitetun mukaisesti kuntien väliset osuudet eläkemenoperusteisesta maksusta, joka on sovittu kuntien kesken vuonna 2005 Kokemäen liittyessä kuntayhtymään. Maksu käsitellään talousarvion ulkopuolisena eränä ja se toistuu vuosittain. Mainittu maksuoikaisu ei ole tulosvaikutteinen. Potilastietojärjestelmävastaavan toimi on siirretty talousarviossa lääkärin vastaanoton tulosyksiköstä toimistopalvelujen tulosyksikköön, eikä ole näin ollen uusi vakanssi.

8 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 7 LABORATORIOHOITAJAN IRTISANOUTUMINEN 7 Tuula Taivainen ilmoittaa kirjeessään irtisanoutuvansa lukien kuntayhtymän laboratoriohoitajan toimesta eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä Tuula Taivaisen irtisanoutumisilmoituksen laboratoriohoitajan toimesta lukien. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 8 RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄN IRTISANOUTUMINEN 8 Outi Kilkku ilmoittaa kirjeessään irtisanoutuvansa lukien kuntayhtymän ravitsemistyöntekijän toimesta eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä Outi Kilkun irtisanoutumisilmoituksen ravitsemistyöntekijän toimesta lukien. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 9 SOSIAALITYÖNTEKIJÄN IRTISANOUTUMINEN 9 Anne Välimäki ilmoittaa kirjeessään irtisanoutuvansa lukien kuntayhtymän sosiaalipalvelujen sosiaalityöntekijän virasta. Sosiaalityöntekijän virassa on sijainen saakka. Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi Anne Välimäen irtisanoutumisen sosiaalityöntekijän virasta lukien ja päättää julistaa viran avoimeksi kevään 2015 aikana. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 10 PERUSHOITAJAN IRTISANOUTUMINEN 10 Sirkka-Liisa Salmela ilmoittaa kirjeessään irtisanoutuvansa lukien kuntayhtymän perushoitajan toimesta Harjavallan terveyskeskussairaalassa. Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä Sirkka-Liisa Salmelan irtisanoutumisilmoituksen perushoitajan toimesta lukien. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 11 KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE Yhtymävaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan / 18 vuoden 2015 talousarvion sekä toimintasuunnitelman vuosille Tulossuunnitelma on valtuustoon nähden sitova tehtäväalueittain. Yhtymähallitus puolestaan hyväksyy taloussuunnitelman pohjalta yksikkökohtaisen käyttötaloussuunnitelman vastaavaksi ajaksi. Vuosien osalta käyttösuunnitelma on ohjeellinen. Suunnitelman mukaan kuntayhtymä turvaa peruspalvelut pääsääntöisesti omana toimintana tukeutuen tarvittaessa ostopalveluihin. Poikkeuksena Eurajoen terveysasema, jossa toiminta aikaisemman sopimuksen mukaisesti turvataan kokonaan ostopalveluna. Toisena merkittävänä tavoitteena on edelleen laitospaikkojen vähentäminen ja avopalvelujen lisääminen. Tavoitteen mukaisesti terveyskeskuksen sairaalatoiminta on keskitetty heinäkuun 2014 alusta Harjavallan pääterveysasemalle. Koti- ja sairaalapalvelujen kehittämisen myötä luodaan toimiva yhteistyöverkosto, jonka avulla hoidon porrastus sisäistetään jokapäiväisessä työssä kaikilla hoitoketjun ja yhteistyön tasoilla. Yhtenä keskeisenä painopisteenä tulee olemaan myös perustason erikoissairaanhoidon palvelujen edelleen kehittäminen. Tavoitteena on vähentää seuraavien vuosien aikana selkeästi erikoissairaanhoidon käyttöä tarjoamalla erikoislääkäritason palveluja kuntayhtymän omana toimintana. Erikoisosaaminen hankitaan sairaanhoitopiirin ulkopuolelta, mikä parantaa osaltaan myös erikoissairaanhoidon resurssitilannetta. Kehittämisyhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa tiivistetään. Suurten kansantautien hallintaan panostetaan edelleen. Erityinen huomio kuluvan vuoden toiminnassa on päihde- ja mielenterveystyön ongelmien vähentäminen yhdessä jäsenkuntien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Ravintohuollossa talousarvion hyväksymispäätöksen jälkeen tapahtuneiden muutosten vaikutukset on esitetty taulukossa sivulla 7. Kuntayhtymän ja yksityisen palvelutuottajan kanssa on sopimus ateriapalvelujen toimittamisesta päättynyt Neuvottelut korvaavista palveluista eivät johtaneet toivottuun tulokseen, minkä vuoksi vuoden 2015 osalta

13 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 12 ravintohuollon henkilöstöresursseja on vähennetty neljän henkilötyövuoden verran. Resurssivähennykset toteutetaan eläkejärjestelyin sekä karsimalla määräaikaisia työsuhteita. Lisäksi ostopalveluista sekä tarvikemenoista tullaan saamaan säästöjä. Käyttösuunnitelma on esityslistan numeroimattomana liitteenä. Yhtymähallitus päättää hyväksyä käyttösuunnitelman vuosille esityslistan numeroimattoman liitteen mukaisesti. Tulosyksikköjen määrärahat ovat sitovia nettomenojen tasolla pois lukien kuntaosuudet. Edelleen yhtymähallitus päättää antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet käyttösuunnitelman teknisluonteisiin korjauksiin. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti seuraavin pykälän käsittelyssä tehdyin maininnoin ja tarkennuksin: Toimintakulut jokaisen tulosyksikön osalta esitetään 1000 :na. Ravintohuollon osalta talousarvioon käyttösuunnitelman yhteydessä tehdyt tarkennukset sekä niiden vaikutukset arvioidaan kuluvan kevään aikana ja viedään tiedoksi yhtymävaltuustolle kesäkuussa Työllistämistuki (s.11) määrärahojen käyttö sallitaan vain poikkeustapauksissa. Siivouspalveluista (s.12) poistetaan lause: määräaikaisia laitoshuoltajien työsopimuksia vakinaistetaan (pitkäaikaiset sijaisuudet). Suun terveydenhuollon osioon lisätään maininta yöpäivystyksestä. Peruserikoissairaanhoidon osioon lisätään lause: Vuonna 2015 kustannukset sisältävät aikaisemmista vuosista poiketen myös sisätautitiimin/valtimotiimin toiminnan ja kustannukset. Samalla todettiin, että käyttötaloussuunnitelmaa ei lukuisten sisäisten rakennemuutosten vuoksi voida verrata täysin edellisvuosiin. Tehtäväalueiden kokonaisuudet eivät kuitenkaan poikkea yhtymävaltuuston hyväksymästä kokonaisuudesta. Tarkennetun saneeraussuunnitelman mukaan (s.57) sairaalan sulkutila toteutetaan yhteen kolmen hengen potilashuoneeseen. Rahoitusosaan (s. 58) lisätään myös pääomaerien oikaisukirjauksista johtuva velka jäsenkunnille.

14 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 13 Lisäksi yhtymähallitus merkitsi pöytäkirjaan seuraavat keskustelussa esille tulleet kehittämisehdotukset: järjestöihin päin yhteyttä pitävien yhdys-/kontaktihenkilöiden nimeäminen yleisohjeen laatiminen kuntayhtymän tilojen käytölle (järjestöt) Kokonaisuudessaan käyttösuunnitelma todettiin hyvin valmistelluksi.

15 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 14 LAINATARJOUKSET 12 Yhtymävaltuuston hyväksymän talousarvion 2015 ja toimintasuunnitelman mukaan kuluvana vuonna toteutetaan pääterveysaseman neuvolatilojen saneeraus, jonka kustannusarvioksi vahvistettiin Hanke rahoitetaan lainoituksella. Neuvolatilojen saneerauksen yhteydessä tullaan toteuttamaan sairaalaosaston sulkutila yhteen hoitohuoneeseen sekä pääterveysaseman tarkkailutilan muutos. Tarjouspyynnöt neuvolatilojen saneerauksesta on lähetetty seuraaville rahoituslaitoksille: * Satakunnan Op (Harjavalta) * Nordea (Harjavalta) * Kuntarahoitus Oyj Yhdistelmä tarjouksista b-liitteenä nro 2. Tässä vaiheessa lienee tarkoituksenmukaisinta sitoa laina 12 kuukauden euribor-korkoon. Tilanteen niin vaatiessa voidaan käyttää korkoputkisuojausta. Yhtymähallitus päättää antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet :n lainan nostamiseen Satakunnan Osuuspankista. Edelleen yhtymähallitus päättää sitoa lainan tässä vaiheessa 12 kuukauden euribor-korkoon. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti esittelijän kokouksessa tekemällä tarkennuksella, että laina-ajaksi hyväksytään kuusi vuotta.

16 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 15 VUOSIEN PÄÄOMAERIEN OIKAISUKIRJAUKSET KUNTAYHTYMÄN TILIN- PIDOSSA 13 Kuntayhtymän tilintarkastaja on tarkastusmuistiossaan todennut mm. seuraavaa: Perussopimuksen mukainen suoritehinnoittelu Kuntayhtymän voimaan astuneen perussopimuksen 13 :n mukaan suoritehinnoittelun perustana on omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Välittömien ja hallinnon yleiskustannusten tulee perustua todellisiin kustannuksiin. Pääomakustannukset sisältävät suunnitelman mukaiset poistot ja koron sijoitetulle pääomalle. Suoritehinnoittelun perusteena oleviin kustannuksiin ei näin ollen sisällytetä lainojen lyhennyksiä. Perussopimuksen suoritehinnoittelua koskeva säännös on tullut vastaavan sisältöisenä voimassa alkaen. Tätä ennen, eli alkaen, voimassa olleen perussopimuksen mukaan suoritehinnoittelun perusteena oleviin kustannuksiin sisällytettiin myös lunastuslainan lyhennykset ja korot. Vuoden 2013 suoritehintoihin on kuitenkin perussopimuksen vastaisesti sisällytetty myös lainojen lyhennyksiä Tarkastuksessa saadun selvityksen mukaan lainojen lyhennykset on sisällytetty edellisinä tilikausina suoritehinnan perusteena oleviin kustannuksiin. perussopimuksen poikkeavan hinnoittelun ja kuntalaskutuksen vaikutus tulee selvittää ja oikaista. Aikanaan, kun Kokemäen kaupunki liittyi kuntayhtymään, jäsenkuntien peruspääoma kuntayhtymän varoihin ja vastuihin muodostettiin vaihtoomaisuudesta, irtaimistosta sekä varaston arvosta. Käyttöomaisuutta peruspääoma ei sisältänyt. Kokemäen terveysaseman kiinteistö jäi näin ollen kaupungin omistukseen. Tuossa vaiheessa kunnat sopivat, että kuntayhtymän kiinteistöjen tasearvon ja siihen kohdistuvan lainapääoman erotusta

17 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 16 vastaava peruspääomaosuus muutetaan lunastuslainaksi, jonka kuntayhtymä maksaa silloisille jäsenkunnille kymmenen vuoden kuluessa tasasuuruisina erinä. Lunastuslainan pääoma jakaantuu jäsenkuntien kesken perussopimuksen sairaansijojen suhteessa. Kiukaisten irtaantuessa kuntayhtymästä alkuperäisen sopimuksen mukainen lunastuslaina korvattiin kahdeksan vuoden pankkilainalla, jonka viimeinen takaisinmaksuerä on Lunastuslainan vuosittainen maksuerä on , joka on alkuperäisen sopimuksen mukaisesti sisällytetty epähuomiossa avohoidon ja laitoshoidon suoritehintaan, vaikka kyseistä määräystä ei ole vuoden 2009 jälkeen sisältynyt perussopimukseen. Yksikköhintaan on edellä mainitun lunastuslainan lisäksi sisältynyt myös muita investointeihin otettujen lainojen lyhennyksiä sekä lainan nostoja. Alkuperäisen sopimuksen ja vuoden 2009 alusta voimaan tulleen perussopimuksen lunastuslainan kattamista koskevat muutokset ovat luultavasti tapahtuneet epähuomiossa. Yhteenveto oikaistusta taseesta b-liitteenä nro 4. Suoritehintaan sisällytettyjen pääomakustannusten kokonaismäärä on yhteensä ,75. Oikaisu kuntakohtaisesti on seuraava: Eurajoki 7.019,62 Harjavalta ,56 Kokemäki ,94 Nakkila ,27 Luvia ,36 Yhteensä ,75 ======== Kyseisten pääomakustannusten kirjanpidollinen oikaisu taseeseen on toteutettu tilintarkastajan sekä kirjanpitolautakunnan ohjeen mukaisesti seuraavasti: 2040 Edellisten tilikausien ali/ylijäämä an 2424 Pitkäaikaiset lainat kunnilta ,75. Taannehtivaan perussopimusmuutokseen ei tässä vaiheessa liene mahdollista mennä. Vuoden 2014 osalta tarpeelliset oikaisut tehdään tilinpäätöksessä.

18 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 17 Kyseisen lainaerän takaisinmaksusta kuluvan ja seuraavan talousarviovuoden aikana on sovittava erikseen jäsenkuntien kanssa. Yhtymähallitus hyväksyy edellä tarkemmin esitetyn kirjanpidollisen menettelyn vuosien eräiden pääomaerien oikaisukäsittelystä. Edelleen yhtymähallitus päättää, että vuoden 2014 osalta oikaisu tehdään tilinpäätöksessä. Päätös saatetaan tiedoksi myös jäsenkunnille. Samalla jäsenkuntien kanssa on sovittava pitkäaikaisen lainan takaisinmaksuaikataulusta. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

19 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 18 PEGASOS MUKANA -TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN HANKKIMINEN 14 Pegasos Mukana -laajennuksen avulla voidaan kotisairaanhoito kuntayhtymässä ja kotipalvelu kotihoito-ohjelmaa käyttävissä kunnissa suunnitella selainkäyttöisellä työnohjaussovellutuksella, josta ne voidaan lähettää lähihoitajien, terveyden/sairaanhoitajien matkapuhelinsovellutukseen. Käynnit voidaan tilastoida matkapuhelinsovellutuksella, ja tilastointi siirtyy automaattisesti potilasjärjestelmän kotihoito-osioon. Asiakkaan kotona käytettävä Mukana -järjestelmäratkaisu koostuu älypuhelimeen asennettavasta mobiilisovellutuksesta, selainkäyttöliittymästä sekä taustajärjestelmästä, joka voidaan integroida muihin järjestelmiin, kuten Pegasos -potilastietojärjestelmään, Titania - työvuorosuunnittelujärjestel-mään ja Aromi -ateriajakelujärjestelmään. Järjestelmään on saatavilla mm. seuraavat laajennukset: langaton ovenavaus niiden kotihoidon asiakkaiden oviin, jotka eivät pääse itse avaamaan hoitajalle ovea paikkatieto optimointi (kotikäyntien suoritusjärjestyksen, reittien ja suorittajien optimointi) Pegasos Mukana -ohjelmistossa on neljä pääkomponenttia: työnohjaussovellutus, palvelin, matkapuhelinsovellutus ja liityntärajapinta Järjestelmän etuja ovat helppokäyttöisyys, parantunut tietoturva, järjestelmän ohjelmien käytön monipuolisuus ja ajantasatietojen välittyminen missä tahansa, missä on internet -yhteys, tietoon pohjautuva johtaminen (reaaliaikainen tehtävien välittäminen kenttähenkilöstölle, reaaliaikainen työn kirjaus ja reaaliaikaiset toteumaraportit), tuottavaan työhön käytettävän työajan lisääntyminen, tiedonkulun nopeutuminen sekä tuottavuuden kasvaminen ja raportoinnin tehostuminen.

20 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 19 Kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien sekä Säkylän ja Köyliön kuntien perusturva johtajien kanssa valmisteltu Pegasos -laajennus käsittää alkuvuodesta 2015 Pegasos Mukana -mobiilijärjestelmän hankinnan kuntayhtymän kotisairaanhoitoon/kotisairaalaan, Harjavallan ja Kokemäen kaupunkien kotipalveluun sekä Eurajoen ja Luvian kuntien kotipalveluun. Lisäksi kilpailutuksessa ovat olleet mukana Säkylän ja Köyliön kunnat. Näissä kaikissa kunnissa on käytössä Pegasos -potilastietojärjestelmän kotihoitoosio. Nakkilan kunnalla ei ole käytössä Pegasos -kotihoito-ohjelmaa, minkä vuoksi saatu tarjous käsittää option Nakkilan kotipalvelun mukaantulolle myöhemmässä vaiheessa. Käyttäjien lukumääräksi ensimmäisessä vaiheessa on arvioitu 145 käyttäjää, jonka pohjalta tarjous on saatu Pegasos Mukana kertaluonteiset kustannukset edellä mainitulle konsortiolle ovat yhteensä käsittäen seuraavat kokonaisuudet: 1. Kertaluonteiset kustannukset: palvelun peruskäyttöönotto sisältäen sovitun käyttöönottoprojektin, dokumentaatiot toimitetaan suomeksi. Sisältää 5 päivän pääkäyttäjäkoulutuksen hoitokertomuksen rakenteinen kirjaaminen, käyttöönotto elintoimintomittausten kirjaaminen, käyttöönotto AvoHILMOn käyttöönotto Titania liittymät ja toiminnallisuus, työvuorotietojen tuonti Titaniasta ja esittäminen Mukana -työnohjaussovellutuksessa Pegasos -potilastietojärjestelmän rajapinnat, käyttöönotto (145 käyttöoikeutta) Titania -järjestelmän rajapinnat, käyttöönotto muut kustannukset, kuten kohdetunnisteet, asiakas- ja laitekohtaisen konfiguraation validointi 2. Jatkuvan palvelun kustannukset ovat vuositasolla yhteensä käsittäen seuraavat ylläpitomaksut: Pegasos Mukana -palvelumaksu (järjestelmän 2. tason tukipalvelut pääkäyttäjille ja järjestelmän 3. tason ylläpitopalvelu, järjestelmän käyttöpalvelu ja Pegasos-potilastietojärjestelmän rajapintojen ylläpito) hoitokertomuksen rakenteinen kirjaaminen palvelumaksu elintoimintomittausten kirjaaminen palvelumaksu AvoHILMO palvelumaksu

21 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 20 Titania liittymät ja toiminnallisuus, työvuorotietojen tuonti Titaniasta ja esittäminen Mukana työnohjaussovellutuksessa, palvelumaksu Pegasos -potilastietojärjestelmän rajapinnat, jatkuva palvelumaksu Titania -järjestelmän rajapinnat, jatkuva palvelumaksu B-liitteenä nro 3 on tarjous Pegasos Mukana -laajennuksesta sekä yhteenveto laajennuksen kokonaiskustannuksista 48 kuukauden mukaan laskettuna sekä jaoteltuna organisaatiokohtaisesti. Kuntayhtymän vuoden 2015 talousarviossa ja vuosien toimintasuunnitelmassa on hyväksytty vuodelle 2015 Pegasos Mukana - mobiilijärjestelmän hankinta osana Pegasos -terveystietojärjestelmän laajennusta. Laajennushanke toteutetaan yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. Laajennuksen kustannukset rahoitetaan 3-step rahoituksen kautta. Kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien kanssa on keskusteltu myös mahdollisuudesta, jossa käyttöönottoon liittyvät kustannukset rahoitetaan kuntayhtymän toimesta ja peritään kunnilta käyttäjien mukaisessa suhteessa. Hankintaan liittyvät laiteinvestoinnit on kuitenkin tarkoitus sisällyttää jäsenkuntien omiin hankintakustannuksiin. Puhelimien kilpailutuksen on valtakunnallisella tasolla toteuttanut Kuntahankinnat. Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi annetun selvityksen sekä päättää osaltaan hyväksyä yllä tarkemmin selostetun Pegasos - terveystietojärjestelmän laajennuksen b-liitteen nro 3 mukaisella Pegasos Mukana -toiminnanohjausjärjestelmällä. Edelleen yhtymähallitus päättää, että tarpeen mukaan käyttöönoton kustannukset voidaan jäsenkuntien osalta rahoittaa kuntayhtymän toimesta lukuun ottamatta laitekustannuksia, joista kukin organisaatio vastaa itse. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan kokouksessa jaettu lisämateriaali (hyötylaskelma sekä Järvenpään ja Huittisten kokemukset järjestelmästä). Merkittiin pöytäkirjaan jäsen Salosen ja yhtymävaltuuston I pj Lievosen poistuminen kokouksesta pykälän käsittelyn aikana.

22 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 21 ERI VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta nähtävillä kokouksessa. Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä johtavan ylilääkärin, johtavan hoitajan, vastaavan hammaslääkärin sekä tulosyksiköitten esimiesten päätöspöytäkirjat ajalta seuraavan päätösluettelon mukaisesti: Johtava ylilääkäri Mika Kallio, Avopuolen ylilääkäri Pauli Sallinen, Johtava hoitaja Jaana Oksa, , 1 60 Henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo, , 1 5 Vastaava hammaslääkäri Liisa Syrjänen, , 1-14 Vastaava hammashoitaja Seija Helin, , 1-6 Osastonhoitaja Anne Lehtonen, , 1-3 Siivoustyönohjaaja Tiina Saranen, , 1-40 Osastonhoitaja (neuvola) Minna Multisilta, 65 68, 1 3 Osastonhoitaja (kotish.) Tarja Kuvaja, , 1-4 Osastonhoitaja (työth) Arja Peltonen, 9, 1 3 Vt. osastonhoitaja Ulla-Maija Laurinen, , 1-5 Osastonhoitaja (fys.osasto) Anu Mitikka, 50 51, 1-3 Emäntä Eila Puustelli, , 1-5 Ravitsemistyöntekijä Tarja Vainiomäki, 1-2 Osastonhoitaja (avohoito) Pirjo-Riitta Tuomela, , 1-28 Johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela, 34-36, 1 8 Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

23 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 22 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta nähtävillä kokouksessa. Yhtymähallituksen puheenjohtaja: Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat , 1 5 ajalta Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

24 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 23 MUUT ASIAT 17 Neuvolasaneerauksen valvonta Yhtymähallitus päättää, että tammikuussa 2015 alkaneesta neuvolatilojen saneerauksen valvonnasta vastaa huoltomestari Simo-Pekka Puustelli. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selvitys sairaalan hoitotyön esimiestehtävistä Merkittiin tietoon saatetuksi johtavan hoitajan ja kuntayhtymän johtajan selvitys sairaalaosastojen yhdistymisen mukanaan tuomista hoitotyön esimiesjärjestelyistä.

25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 24 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: pykälät: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: pykälät: 4, 11, 12, 13, 14 Hallintolainkäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky Koulukatu Harjavalta telekopio: pykälät 4, 11, 12, 13,14 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan oikaisua, sekä vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

26 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 25 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää pykälät pykälät Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus, Yliopistonkatu 34, PL TURKU Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 80 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 9/2014 185 Kokousaika 14.10.2014 klo 15.00 16.45 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2014 25 Kokousaika 28.2.2014 klo 13.00-15.10 Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 4/2014 64 Kokousaika 23.4.2014 klo 15.00-17.10 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

6 valvontasuunnitelman (2011-2014) toteutumisen arviointi vuodelta 2014 27 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sitoutuminen tietoon

6 valvontasuunnitelman (2011-2014) toteutumisen arviointi vuodelta 2014 27 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sitoutuminen tietoon Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus Aika 13.03.2015 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kuntayhtymähallitus 18.06.2014 AIKA 18.06.2014 klo 09:00-11:55 PAIKKA Pyhäjärvi, kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot