PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Korpitien koulun auditorio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Korpitien koulun auditorio"

Transkriptio

1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 5/ Kunnanvaltuusto AKA 18:00-18:15 PAKKA Korpitien koulun auditorio OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Arffman Paavo 18:00-18:15 Jäsen Jääviys 45 Heikkinen Seppo 18:00-18:15 Jäsen Horto Arja 18:00-18:15 Jäsen Horto lkka 18:00-18:15 Jäsen, puheenjohtaja 45 Kantola Raimo 18:00-18:15 Jäsen Karppinen rma Marketta 18:00-18:15 Jäsen Jääviys 45 Karppinen Jussi 18:00-18:15 Jäsen, pöytäkirjantarkastaja Kemppainen Erkki 18:00-18:15 Jäsen, pöytäkirjantarkastaja Keränen Kari 18:00-18:15 Jäsen Keränen Pentti 18:00-18:15 Jäsen Keränen Seppo 18:00-18:15 Jäsen Leinonen Helena 18:00-18:15 Jäsen Jääviys 43 Mikkonen Veijo 18:00-18:15 Jäsen Moilanen Heli 18:00-18:15 Jäsen, puheenjohtaja, Jääviys 45 ei 45 Mustonen Veijo 18:00-18:15 Jäsen Nieminen Markku 18:00-18:15 Jäsen Oikarinen Lasse 18:00-18:15 Jäsen Pulkkinen Veikko 18:00-18:15 Jäsen Jääviys 45 Siira Martti 18:00-18:15 Jäsen Jääviys 45 Soldatkin Päivi 18:00-18:15 Jäsen Tervonen Juho 18:00-18:15 Jäsen Vattulainen Kari 18:00-18:15 Jäsen Väisänen Markku 18:00-18:15 Jäsen Kemppainen Jouko 18:00-18:15 varajäsen POSSA Ahoniemi Pasi Jäsen Haataja Pauliina Jäsen Palm Pirkko Jäsen Sievänen Juha-Pekka Jäsen Hyvönen Lasse Elinkeinopalveluiden johtaja MUU OSALLSTUJA Laurikainen Arto 18:00-18:15 Kunnanjohtaja, esittelijä Karjalainen Mikko 18:00-18:15 Teknisten palveluiden johtaja Nuortimo Paavo 18:00-18:15 Sivistyspalveluiden johtaja Korhonen Päivi 18:00-18:15 Vs.hallintopalv.joht. sihteeri ALLEKRJOTUKSET Heli Moilanen lkka Horto Päivi Korhonen Puheenjohtaja Puheenjohtaja 45 Pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjanpitäjä

2 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 5/ KÄSTELLYT ASAT pykälät: PÖYTÄKRJAN TARKASTUS Päivämäärä Jussi Karppinen Erkki Kemppainen _ PÖYTÄKRJA YLESEST NÄHTÄVLLÄ Todistaa: Pöytäkirjanpitäjä Päivi Korhonen, pöytäkirjanpitäjä

3 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 5/ AKA 18:00-18: PAKKA Korpitien koulun auditorio KÄSTELLYT ASAT Kunnanvaltuusto Asia Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 42 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 43 Osuuskunta Vaaranveden lainan takausehtojen muuttaminen 6 44 Paltamo Golf Oy / kunnan takaaman lainan takaisinmaksuehtojen 8 muuttaminen 45 Takauksen antaminen Paltamon Vanhustenkoti ry:n lainalle 11 Kunnanvaltuusto, pöytäkirjanpitäjä

4 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 5/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KVa 41 Paltamon kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kokouskutsu on lähe tettävä vähintään kuusi (6) päivää ennen ko kous ta. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 9 :n mukaan esi tyslista, joka sisältää se lostuksen käsiteltävistä asiois ta ja eh dotuksen val tuuston pää tökseksi, on lähetettävä ko kouskut sun yh tey dessä, joll eivat erityiset syyt ole es tee nä. Kunnanvaltuuston työ järjestyksen 10 :n mu kaan valtuuston kokouksen ajasta ja pai kasta tiedote taan niissä tie dotusvälineis sä, joissa val tuusto on päät tänyt ko kouksis taan ilmoit taa. Tämä esityslis ta on posti tettu Lisäksi ko kouksesta on il moitettu ilmes tyneessä Väylä -leh dessä ja Kainuun Sano mis sa sekä Palta mon kunnan ilmoitustaulul la. Toimitetaan ni men huuto luettelon mu kaan. Kunnanvaltuusto: Toimitetun nimenhuudon mukaan paikalla oli 23 valtuu tettua ja 1 varavaltuutettua, yhteensä 24 valtuutettua. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja tiedusteli kunnanvaltuustolta, myöntääkö valtuusto kokouksessa läsnäoleville palveluyksiköiden johtajille tarvittaessa puheoikeuden. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti., pöytäkirjanpitäjä

5 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 5/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valinta KVa 42 Kunnanvaltuusto on päättänyt, että pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Jussi Karppinen ja Erkki Kemppainen. Pöytäkirja tarkastetaan Kunnanvaltuusto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jussi Karppinen ja Erkki Kemp painen. Pöytäkirjan tarkastus on , pöytäkirjanpitäjä

6 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Osuuskunta Vaaranveden lainan takausehtojen muuttaminen KH 167 Valmistelija: hallintopalveluiden johtaja Katri Heikkilä, p. (08) , Paltamon kunnanvaltuusto on tehnyt alla olevan pää tök sen koskien Osuuskunta Vaaranveden lainan takausta. "Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Osuuskunta Vaaranveden lainantakausanomus Osuuskunta Vaaranvesi on perustettu Vaarankylän vesi johtoverkoston rakentamista varten. Rakennus hankkeen kustannusarvio on , johon TE-keskus on myön tänyt avustusta 60 %. Rakennus työt käynnistetään viikolla 18. Osuuskunta hakee Paltamon kunnalta lainantakausta, jonka lainasumma on enintään Laina summa on alkaen ja laina-aika 10 vuotta. Lainan korko on 12 kk:n eurobor + 0,2 % eli noin 2,3 % ja korko suoritetaan kuukausittain. Lainan toimi tusmaksu on 225. Tasalyhennys on 1166 /kk alkaen. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus esittää val tuustolle, että kunta takaa :n lainan em. eh doilla ja että lainaa lyhennetään TE-keskuksen avustuksella heti avustuksen maksamisen jälkeen. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi esityksen. Todettiin, että kunnanhallitus päätti yksimieli sesti ottaa asian ylimääräisenä käsiteltäväksi. Toimeenpano: kunnanvaltuuston käsittelyyn Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto hyväksyi esi tyksen. Toimeenpano:ote: Osuuskunta Vaaranvesi, kunnan johta ja, vs. hallintojohtaja, kirjanpito Valitusosoitus", pöytäkirjanpitäjä

7 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 5/ Kunnanjohtajan ehdotus: Paltamon Osuuspankki on ilmoittanut takaussopimuksen mukaisesti Paltamon kunnalle taatun lainan lyhennysehtojen muuttamisesta. Osuuskunta Vaaranvedellä on ollut jäljellä kunnan takaamaa lainaa Osuuskunta on esittänyt taatun lainan kuukausilyhennyksen muuttamista 500 eurosta 200 euroon. Lyhennyserän muuttaminen pidentää laina-aikaa. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy Osuuskunta Vaaranveden lainan lyhennyssuunnitelman muuttamisen. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että Helena Leinonen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolaki 28, asianosainen). Toimeenpano: kunnanvaltuuston käsittely Muutoksenhakukielto KVa Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että Helena Leinonen ei osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksen tekoon (hallintolaki 28, asianosainen). Toimeenpano: Ote Osuuskunta Vaaranvesi, kunnanjohtaja, vs. hallintojohtaja, kirjanpito Valitusosoitus, pöytäkirjanpitäjä

8 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Paltamo Golf Oy / kunnan takaaman lainan takaisinmaksuehtojen muuttami nen 90//2009 KH 185 Valmistelija: hallintopalveluiden johtaja Katri Heikkilä, p. (08) , Paltamo Golf Oy on tehnyt kunnalle liitteenä (ei julkinen) olevan päi vä tyn esi tyk sen kunnan takaaman lainan takaisin maksuehtojen muut tami ses ta. Kun nanvaltuusto on kokouksessaan tehnyt lai nan ta kauksesta alla olevan päätöksen: "Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Takauksen myöntäminen Paltamo Golf Oy:n lainalle Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p Liite 3 Osana Metelinniemen alueen kehittämistä on sovittu, että kunta osaltaan sitoutuu hankkeen edistämiseen takaamalla osan ns. klubi rakennuksen rakentamiseen tulevista lainoista. Ra kennuksen on tarkoitus toimia laajemminkin alueen matkailua palvelevana keskuk sena. Li säksi koko aluetta, käsittäen myös nykyiset puh distamo-, venesatama- sekä uimaranta-alu eet, koskien on tehty kokonais suunnitelma jaksottuen usealle vuo delle. Klubi- eli Paltamon Sydän-rakennuksen kustannusarvio on Taattavaksi esitetty laina on ja kunta saa vastavakuu deksi parhaimmalla etusijal la olevan kiinnityksen vuokraoikeuteen. Rahoittaja pankkina on Handelsbanken. Samaan rakentamiskokonaisuuteen kuuluu myös vuokrat tavaksi tar koitettuja mökkejä, kus tannusarvio n Esittelijä: Kunnanjohtaja Arto Laurikainen. Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle että Palta mon kunta myöntää Pal tamo Golf Oy:lle omavelkaisen takauksen Handelsbankenin myöntä mälle :n lainal le joka käytetään, pöytäkirjanpitäjä

9 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 5/ Paltamon sydän-klubirakennuksen rakentamiseen. Laina-aika on 10 vuotta ja korko on Hb prime + 0,18 % pa. Korko voi olla myös kiinteä. Lyhennykset tapahtuvat puoli vuosittain tai muuna sovittuna aikana. Kunta hakee ensimmäisellä etusijalla olevan kiin nityksen vuokra oikeuteen rakennettavassa kohteessa. Kunnanhallitus: Jouko Haapalainen esitti, että kunta ei takaa lainaa: Paltamon kun talaiset eivät kyseessä olevaa rakennusta välttämättä tarvitse eikä hän ole vakuuttunut raken nukseen suunnitellun liiketoiminnan kan nattavuudesta, joten kunnan ei pidä lähteä kyseistä rakennusta ra hoitta maan. Esitystä ei kannatettu, joten kunnanjohtajan esitys tuli kunnanhalli tuksen päätökseksi. Toimeenpano: Kunnanvaltuuston käsittely Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv Kunnanvaltuusto: Hyväksyi. Kunnanjohtajan ehdotus: Toimeenpano: ote Paltamo Golf Oy, hallintojohtaja, kirjanpito, yritys asiamies Valitusosoitus". Esityksessään Paltamo Golf Oy esittää, että Paltamon kunta suostuu lainan takaajana lainan lyhennyssuunnitelman muuttamiseen seuraavasti: Vuosien 2009 ja vuosien 2010 lyhennyksiä siirretään ja lainaa lyhennetään seuraavan kerran kesällä Handelsbankenin mukaan lainaa on jäljellä , ja erääntynyttä lyhennystä on Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää antaa Pal ta mon kunnan/omavelkaisen takaajan suostumuksen Pal ta mo Golf Oy:lle myönnetyn lainan nro takaisinmaksuehtojen muuttamiseen siten, että lai nan vuosien 2009 ja 2010 lyhennykset siirretään ja lainaa lyhenne tään seuraavan ker ran vuonna Kunnanhallitus: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Toimeenpano: kunnanvaltuuston käsittely, ote hallituksen ja kv:n päätöksistä Paltamo Golf Oy, Handelsbanken Hämeenlinna, kj, yri tysasiamies, kirjanpito, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

10 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 5/ Muutoksenhakukielto KH 206 Valmistelija: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p Kunnanjohtajan ehdotus: Hakemusta on täydennetty siten, että lyhennysvapaa jakso on Kokonaislaina-aika säilyy ennallaan. Lainan korkomarginaalia kasvatetaan alkaen 0,50 prosenttiyksiköllä. Luoton uusi marginaali on siten 0,68 %. Paltamon Golf Oy:n tase on kirjanpitolain mukaisella tasolla ja vuoden 2009 tulosennuste positiivinen. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää antaa takaajan suostumuksen Paltamon Golf Oy:lle myönnetyn lainan nro takaisinmaksuehtojen muuttamiseen yllä esitetyllä tavalla. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. KVa Toimeenpano: kunnanvaltuuston käsittely, ote hallituksen ja kv:n päätöksistä Paltamo Golf Oy, Handelsbanken Hämeenlinna, kj, yritys asiamies, kirjanpito, hallintojohtaja Muutoksenhakukielto Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Toimeenpano. Ote Paltamo Golf Oy, Handelsbanken Hämeenlinna, kj, yritysasiamies, kirjanpito, vs. hallintojohtaja Valitusosoitus, pöytäkirjanpitäjä

11 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Takauksen antaminen Paltamon Vanhustenkoti ry:n lainalle KH 214 Kunnanjohtajan ehdotus: Valmistelija: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, Paltamon Vanhustenkoti ry esittää, että Paltamon kunta myöntäisi oma vel kai sen takauksen lainalle, jolla on tarkoitus perus korjata Lepo rin teen ns. B-talo. Se on rakennettu 1973 ja siinä on 16 kpl. 26,5 m2:n yk siötä, jotka on tarkoitus yhdistää kahdeksaksi kaksioksi perukorja uk sen yhteydessä. Suuruudeltaan :n laina otettaisiin Paltamon Osuuspankista 20:n vuo den takaisinmaksuajalla. Lainan korkoperuste on 12 kk:n euri bor tai Op-prime ja pankin marginaali on 1,12 %-yksikköä. Lainaa ly henne tään joko tasalyhennyksenä kuukaudessa + kor ko tai tasa erinä 2 529,45 /kk. Kertaluonteiset nostokulut ovat Lai nas ta ei mene mui ta kuluja. Kunta edellyttää vastavakuudeksi kiinteistökiinnitystä. Kunnan edellä on kiinnitysvakuudellisia luottoja valtiolla n ja Paltamon Osuuspankilla n Kunnalla on ennestään kiinnitys n :n lainaan, jonka kunta on myöntänyt v ( alkuperäinen pää oma ). Lisäksi kunta on myöntänyt omapääomaehtoisen lainan, jonka pääoma on Vanhustenkotiyhdistyksen alueen asukkaille tarjotaan pääosin Kainuun maa kun nan os tamaa kotipalvelutoimintaa, joka tukee merkittävästi avo ter vey den huollon kokonaisuutta ja vähentää osaltaan laitospaik ko jen tar vetta. Vanhustenkotiyhdistyksellä on tällä hetkellä kaikkiaan 64 vuokrahuoneistoa. Pitkäaikaista velkaa on 2008 tilinpäätöksen mukaan Yhdistyksellä on toimiva hallitus ja isännöitsijänä toimii Tuula Puholainen. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää antaa omavelkaisen takauksen Paltamon Vanhustenkotiyhdistys ry:n :n lainalle yllä mainituilla ehdoilla. Vastavakuudeksi haetaan lainamäärää vastaava kiinteistökiinnitys. Kunnanhallitus: Hyväksyi., pöytäkirjanpitäjä

12 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 5/ Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Marttti Siira ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heli Moilanen poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi (hallin to laki 28, yh teisöjäävi). Puheenjohtajana asian käsittelyn aikana toimi kunnanhallituksen va ra puheenjohtaja Veijo Mikkonen. KVa Toimeenpano: kunnanvaltuuston käsittelyyn. Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että Heli Moilanen, Martti Siira, Paavo Arffman, Veikko Pulkkinen ja rma Marketta Karppinen eivät osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon (hallintolaki 28, yhteisöjää vi). Puheenjohtajana asian käsittelyn ajan toimi kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja lkka Horto. Toimeenpano: Ote Paltamon Vanhustenkoti ry, kirjanpito, kunnanjohtaja Valitusosoitus, pöytäkirjanpitäjä

13 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 5/ OKASUVAATMUSOHJEET JA VALTUSOSOTUS Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 41, 42 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin, ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät: -- HLL 5 :n 2 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään Paltamon kunnanhallitukselle Osoite: Vaarankyläntie 7, Paltamo Pykälät: -- Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Oulun hallinto-oikeus, PL 189, Oulu (Käyntiosoite: sokatu 4) Kunnallisvalitus: Pykälät: 43, 44, 45 Valitusaika 30 pv. Hallintovalitus, Pykälät Valitusaika Muu valitusviranomainen: Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista (MAL-päätöksistä päätöksen antopäivästä) Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja osoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirje on valittajan tai valituskirjeen muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 82 euroa., pöytäkirjanpitäjä

PALTAMON KUNTA ESITYSLISTA 4/2015 1

PALTAMON KUNTA ESITYSLISTA 4/2015 1 PALTAMON KUNTA ESITYSLISTA 4/2015 1 AIKA 18:00 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Lainaehtojen

Lisätiedot

Lainaehtojen muuttaminen/ Paltamo Golf Oy

Lainaehtojen muuttaminen/ Paltamo Golf Oy Kunnanhallitus 185 11.08.2009 Kunnanhallitus 206 22.09.2009 Kunnanvaltuusto 44 15.10.2009 Kunnanhallitus 33 14.02.2012 Kunnanvaltuusto 9 15.03.2012 Kunnanhallitus 51 29.01.2013 Lainaehtojen muuttaminen/

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/2015 1 Kunnanvaltuusto 23.04.2015 AKA 18:00-18:21 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-18:21 Jäsen Arffman Paavo 18:00-18:21

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1. Rokua HealthSpa, Talvipuutarha -kokoustila

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1. Rokua HealthSpa, Talvipuutarha -kokoustila PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 15/2010 1 Kunnanhallitus 28.09.2010 AKA 17:25-17:39 PAKKA Rokua HealthSpa, Talvipuutarha -kokoustila OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:25-17:39 Jäsen

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2009 1. Kunnanhallituksen huone

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2009 1. Kunnanhallituksen huone PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/2009 1 Kunnanhallitus 08.12.2009 AKA 17:00-18:15 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-18:15 Jäsen, pöytäkirjantarkastaja

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 Kunnanvaltuusto 09.06.2009 AIKA 09.06.2009 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 37

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 Kunnanvaltuusto 28.04.2014 AIKA 28.04.2014 klo 19:00-19:46 PAIKKA Kunnanvaltuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Tekninen lautakunta Aika 23.04.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 74 40 Sopimusten

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot