Nämä ehdot tulevat voimaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nämä ehdot tulevat voimaan 1.4.2007"

Transkriptio

1 1(12) Nämä on laadittu Suomen Pankkiyhdistyksessä ja sen toimintaa jatkavassa Finanssialan Keskusliitossa. Jos erikielisten versioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. Nämä ehdot tulevat voimaan EHTOJEN SOVELTAMISALA Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan niihin maksuihin, joissa maksaja antaa pankille kirjallisen tai elektronisen maksutoimeksiannon ehdoitta ja rajoituksitta siirtää maksunsaajan tilille tietyn ulkomaanmaksuna välitettävän rahamäärän tai toimittaa kyseisen rahamäärän maksunsaajan saataville taikka asettaa ulkomaan maksuna käytettävä shekki. Näitä ehtoja sovelletaan myös ulkomaan rahan määräisiin kotimaan tilisiirtoihin. 2 KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY BIC-koodi (Bank Identifier Code, ISO 9362) on pankin yksilöivä tunnus. BIC-koodi tunnetaan myös SWIFT-koodina. ETA-maksu (poislukien EU-maksu) on Suomen ja Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välillä suoritettava tilisiirto tai maksuosoitus, joka on suuruudeltaan enintään euroa tai sitä vastaavan määrän suuruinen. ETA-maksuja ovat myös Suomen ja Euroopan Talousalueeseen kuuluvien ei-eu-valtioiden (Islanti, Liechtenstein ja Norja) välillä suoritettavat enintään euron tai sitä vastaavan määrän suuruiset tilisiirrot tai maksuosoitukset. ETA-maksu suoritetaan ETA-valtioiden valuutassa. Ehtojen ETA-maksuja koskevia kohtia sovelletaan myös ulkomaan rahan määräisiin kotimaan tilisiirtoihin, jotka ovat suuruudeltaan enintään euroa vastaavan määrän suuruisia. EU-maksu on euromääräinen Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja ETA-valtioiden välillä suoritettava enintään euron tilisiirto, jossa on saajan IBAN-tilinumero, saajan pankin BICkoodi ja jonka pankki käsittelee automaattisesti. Lisäksi edellytetään, että saaja ja maksaja vastaavat omista kuluistaan. Ks. kohta 3.1. EU-maksuihin sovelletaan 19. joulukuuta 2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 2560/2001 rajat ylittävistä euromääräisistä maksuista. Hyvityskorko on korkolain 4 :n 1 momentissa säädetyn koron määräinen korko, jos asiakkaalle korvausvelvollinen pankki sijaitsee Suomessa, tai jos asiakkaalle korvausvelvollinen pankki sijaitsee muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa, siinä valtiossa sovellettava vastaava korko.

2 2(12) Hyväksymispäivä on päivä, jona maksajan pankki on saanut maksun toteuttamiseksi tarvittavat tiedot, kaikki pankin asettamat katetta ja toteuttamista koskevat ehdot ovat täyttyneet ja pankki on veloittanut maksun maksajan tililtä tai vastaanottanut maksuun tarvittavat varat. IBAN (International Bank Account Number, ISO 13616) on kansainvälinen tilinumerostandardi, joka yksilöi saajan pankin maan, rahalaitoksen ja tilinumeron. Maksaja on tilisiirroissa maksutoimeksiannon antaja eli se, joka antaa pankilleen määräyksen suorittaa tilisiirto saajalle; shekeissä se, joka antaa määräyksen shekin asettamiseksi saajan hyväksi ja maksuosoituksissa se, joka antaa määräyksen toimittaa rahamäärä saajan saataville. Maksajan pankki on pankki, joka vastaanottaa maksutoimeksiannon ja välittää sen välittäjäpankille tai saajan pankille. Maksujärjestelmä on varojensiirtojärjestelmä, jossa on viralliset ja vakioidut järjestelyt ja yhteiset säännöt maksutapahtumien käsittelylle, selvitykselle ja/tai katteensiirrolle, esimerkiksi SWIFT. Maksumääräys on maksajan toimeksiantoon perustuva maksajan pankin välittäjäpankille tai saajan pankille antama peruuttamaton määräys maksaa saajan tilille tai saataville määräyksen osoittama rahamäärä. Maksuosoitus on maksajan pankilleen antama toimeksianto toimittaa rahamäärä saajan saataville. Maksutoimeksianto on maksajan pankilleen antama ehdoton määräys suorittaa tilisiirto tai maksuosoitus taikka asettaa shekki. Muu maksu on tilisiirto tai maksuosoitus, joka maksetaan Suomen ja muun kuin ETA-valtion välillä tai joka on suuruudeltaan yli euroa tai sitä vastaavan määrän suuruinen tai jota ei suoriteta ETA-valtioiden valuutoissa tai euroissa. Ehtojen muita maksuja koskevia kohtia sovelletaan myös ulkomaan rahan määräisiin kotimaan tilisiirtoihin, jotka ovat suuruudeltaan yli euroa vastaavan määrän suuruisia. Pankkipäivällä tarkoitetaan päivää, joka on pankkipäivä sekä maksajan pankissa, välittäjäpankissa että saajan pankissa. Suomessa pankkipäivällä tarkoitetaan viikonpäiviä maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä. Pankkipäiväkäytäntö vaihtelee eri maissa. Saaja on tilisiirroissa tilisiirron lopullinen vastaanottaja, jonka tilille rahamäärä siirretään; shekeissä se, jonka hyväksi shekki asetetaan ja maksuosoituksissa se, jonka saataville rahamäärä siirretään. Saajan pankki on pankki tai muu laitos, joka vastaanottaa maksun saajan lukuun ja siirtää varat saajan tilille tai pitää varat saajan saatavilla. Shekki on Suomessa toimivan pankin asettama ulkomaan maksuna käytettävä Suomen shekkilain mukainen shekki.

3 3(12) SWIFT-shekki on välittäjäpankin tai saajan pankin asettama asettajapankin valtion lainsäädännön mukaisesti asetettu shekki. SWIFT-shekkeihin sovelletaan näiden ehtojen shekkejä koskevia kohtia. Tilisiirto on maksajan toimeksiannosta pankin tekemä rahansiirto saajan tilille samaan tai toiseen pankkiin. Tilisiirto voidaan maksaa tililtä tai pankin tarjotessa käteismaksupalvelua myös käteisellä. Ulkomaan rahan määräinen kotimaan tilisiirto on maksu, jossa sekä maksajan että saajan pankki on Suomessa ja maksu toteutetaan muussa rahayksikössä kuin euroina. Ulkomainen arvopäivä on päivä, jolloin maksajan pankin oikeus määrätä lähetettävästä määrästä päättyy ja välittäjäpankin tai saajan pankin oikeus alkaa. Ulkomainen arvopäivä ei ole se päivä, jolloin maksu on saajan käytössä. Arvopäiväkäytäntö vaihtelee eri maissa. Välittäjäpankki on pankki tai muu laitos, joka maksajan pankin ja saajan pankin lisäksi osallistuu varojen siirtoon. 3 MAKSUN VÄLITTÄMISEKSI TARVITTAVAT TIEDOT Maksaja tekee maksutoimeksiannon antamalla pankille maksutehtävän suorittamista varten tarvittavat tiedot ja hyväksymällä sen allekirjoittamalla toimeksiantolomakkeen tai vahvistamalla toimeksiannon pankin antamalla henkilö- tai yrityskohtaisella tunnuksella tai jollakin muulla maksajan pankin ja maksajan erikseen sopimalla tavalla. Asiakkaan on vaadittaessa todistettava henkilöllisyytensä ja annettava selvitys varojen alkuperästä. Pankilla on oikeus tarkistaa maksajaa koskevat tiedot. Pankki voi verrata maksutietoja EU:n finanssipakotteista antamiin asetuksiin taikka koti- ja ulkomaisten viranomaisten julkaisemiin talouspakotteita tai muita vastaavia koskeviin tiedotteisiin ja määräyksiin. Pankilla on oikeus perustellusta syystä kieltäytyä vastaanottamasta maksutoimeksiantoa ilmoittamalla siitä maksajalle. 3.1 EU-maksu Maksajan on annettava seuraavat tiedot: maksajan nimi jokin seuraavista tiedoista: maksajan osoite, syntymäaika ja paikka, pankin antama asiakasnumero, henkilötunnus taikka yrityksen tai muun yhteisön rekisteröintitunnus; tililtämaksussa pankki voi täydentää maksun tiedot tältä osin omasta järjestelmästään, jolloin maksajan ei tarvitse erikseen antaa ko. tietoja sen tilin numero, jolta maksu veloitetaan saajan nimi ja osoite saajan pankin BIC-koodi

4 4(12) saajan tilinumero IBAN-muodossa että saaja ja maksaja vastaavat oman pankkinsa palvelumaksuista maksun euromäärä maksunaihe Maksajan pankilla on oikeus jättää EU-maksu välittämättä, jos maksutoimeksianto ei täytä tämän kohdan edellytyksiä. 3.2 ETA- ja muut maksut Maksajan on annettava seuraavat tiedot: maksajan nimi jokin seuraavista tiedoista: maksajan osoite, syntymäaika ja paikka, pankin antama asiakasnumero, henkilötunnus taikka yrityksen tai muun yhteisön rekisteröintitunnus; tililtämaksussa pankki voi täydentää maksun tiedot tältä osin omasta järjestelmästään, jolloin maksajan ei tarvitse erikseen antaa ko. tietoja veloitettavan tilin numero, jos maksu suoritetaan tililtä saajan nimi ja osoite saajan pankkiyhteys (BIC-koodi suositeltavin) saajan tilinumero (IBAN-muoto suositeltavin) maksun valuuttalaji maksun määrä maksun toimitustapa tieto siitä kuka vastaa maksun kuluista maksunaihe Jos maksaja ei ole ilmoittanut maksun toimitustapaa, maksajan pankilla on oikeus valita toimitustapa tai toimia 4 kohdassa mainitulla tavalla. Maksajan pankilla on oikeus jättää maksu välittämättä, jos maksutoimeksianto ei täytä tämän kohdan edellytyksiä. 4 MAKSUN VÄLITTÄMINEN 4.1 EU-maksu Maksajan pankki lähettää EU-maksun maksajalta saamillaan tiedoilla (kohta 3.1) välittäjäpankille tai saajan pankille. Maksajan pankilla, välittäjäpankilla ja saajan pankilla on oikeus ohjata EU-maksu saajan tilille yksinomaan maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella. Maksajan pankki, välittäjäpankki ja saajan pankki eivät vastaa siitä, että EU-maksu välitetään maksajan ilmoittaman virheellisen tiedon perusteella väärälle saajalle tai siitä, että maksu viivästyy. Maksajan pankilla on oikeus jättää EU-maksu välittämättä, mikäli maksutoimeksianto ei täytä EUmaksun edellytyksiä (kohta 3.1).

5 5(12) Mahdolliset EU-maksun tiedusteluista aiheutuneet kulut tai muut mahdollisesti perityt palkkiot eivät sisälly EU-maksun hintaan, vaan voidaan veloittaa maksajalta myös jälkikäteen. Maksaja saa välitetystä maksusta tiedot tiliotteella, kuitilla tai muulla pankin kanssa sovitulla tavalla. 4.2 ETA- ja muut maksut Maksajan pankki lähettää maksun maksajalta saamillaan tiedoilla välittäjäpankille tai saajan pankille. Maksajan pankilla, välittäjäpankilla ja saajan pankilla on oikeus ohjata maksu saajan tilille yksinomaan maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella. Maksajan pankki, välittäjäpankki ja saajan pankki eivät vastaa siitä, että maksu välitetään maksajan ilmoittaman virheellisen tiedon perusteella väärälle saajalle tai siitä, että maksu viivästyy. Maksua välittäessään maksajan pankki, välittäjäpankki tai saajan pankki ei ole velvollinen huomioimaan maksun tarkoituksesta aiheutuvia aika- tai muita erityisvaatimuksia. Maksajan pankilla on oikeus keskeyttää toimeksiannon käsittely tarpeellisten lisäohjeiden tai tietojen saamiseksi. Mahdolliset tiedusteluista aiheutuneet kulut tai muut mahdollisesti perityt palkkiot eivät sisälly maksun hintaan, vaan voidaan veloittaa maksajalta myös jälkikäteen. Maksaja saa välitetystä maksusta tiedot tiliotteella, kuitilla tai muulla pankin kanssa sovitulla tavalla. 4.3 Maksajaa koskevien tietojen välittäminen Pankki voi välittää saajan pankille kohdassa 3 luetellut maksajaa koskevat tiedot sekä maksutapahtuman yksilöivän tunnisteen. Maksun mukana välitetään myös muut maksujenvälitykseen tarvittavat tiedot. Tililtämaksussa maksajan tietoina välitetään tilinomistajan tiedot. Saajan pankin maksunsaajalle välittämät tiedot riippuvat saajan pankin sijaintivaltion lainsäädännöstä sekä saajan pankin ja saajan välisestä sopimuksesta. Maksua käsittelevät pankit ja maksujärjestelmät voivat olla sijaintivaltionsa lainsäädännön tai tekemiensä sopimusten nojalla velvollisia antamaan maksajaa koskevia tietoja EU-jäsenmaiden tai EU:n ulkopuolisten maiden viranomaisille. 5 MAKSUN VÄLITTÄMISEEN TARVITTAVAT VARAT Maksaja vastaa siitä, että maksajan pankilla on maksutoimeksiantoa vastaavat varat palvelumaksuineen käytettävissään maksun välittämiseksi. Mikäli maksu veloitetaan tililtä, maksaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että veloitettavalla tilillä on veloitushetkellä maksun välittämiseen tarvittavat varat. Jos maksun veloituspäivä on myöhempi kuin toimeksiannon antopäivä, varojen on oltava tilillä veloituspäivää edeltävänä pankkipäivänä, jollei toisin ole sovittu.

6 6(12) 6 MAKSUN VÄLITTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN Pankki ei ole velvollinen välittämään maksua tai sen osaa, jos maksutoimeksianto ei täytä edellä kohdissa 3 ja 5 mainittuja edellytyksiä, tai jos tilisopimus on päättynyt tai tilin käyttö on muusta syystä estynyt. Maksaja vastaa tällöin maksun välittämättä jäämisestä aiheutuvista vahingoista. Euromääräisiä maksuja EU-jäsenmaihin tai ETA-valtioihin ei välitetä ilman maksun saajan IBANtilinumeroa ja maksun saajan pankin BIC-koodia. Pankki voi ilmoittaa maksajalle maksun välittämättä jättämisestä ja sillä on oikeus periä ilmoituksesta palveluhinnaston mukaiset maksut. 7 MAKSUTOIMEKSIANNON PERUUTTAMATTOMUUS Maksaja ei voi peruuttaa tai muuttaa pankilleen antamaansa maksutoimeksiantoa sen jälkeen, kun pankki on aloittanut toimeksiannon käsittelyn, veloittanut maksajan tiliä tai antanut maksun suorittamisesta kuitin. Sitä ennen tapahtuneesta peruutuksesta maksaja on velvollinen korvaamaan pankille aiheutuneet kulut. 8 MAKSUN TOTEUTTAMISAIKA Saajan pankin tilille siirrettyjen varojen maksamisen aika saajalle riippuu saajan pankin ja saajan välisestä sopimuksesta. Saajan pankki siirtää varat saajalle saajan pankin sijaintivaltion lainsäädännön sekä saajan pankin ja saajan välisen sopimuksen mukaisesti. Maksajan pankki, välittäjäpankki ja saajan pankki käsittelevät maksua vain sellaisena päivänä, joka on pankkipäivä maksua käsittelevän pankin sijaintivaltiossa. 8.1 EU-maksut Maksajan pankki hyvittää EU-maksun varat saajan pankin tilille tai lähettää EU-maksun edelleen välitettäväksi viimeistään maksutoimeksiannon hyväksymispäivää seuraavana toisena pankkipäivänä. 8.2 ETA-maksut Jos maksaja ja maksajan pankki eivät ole sopineet muusta määräajasta, hyväksytyn tilisiirron tai maksuosoituksen varat maksetaan saajan pankin tilille viimeistään maksutoimeksiannon hyväksymispäivää seuraavana viidentenä pankkipäivänä.

7 7(12) 8.3 Muut maksut ja shekit Maksajan pankki lähettää maksun edelleen välitettäväksi tai asettaa shekin viimeistään kolmen pankkipäivän kuluessa hyväksymispäivästä. 8.4 Pikamääräys Pikamääräyksillä on maksajan pankissa ensisijainen käsittely muihin lähteviin ulkomaanmaksuihin verrattuna. Maksajan pankki ei kuitenkaan vastaa siitä, että pikamääräys välittyy saajan pankille näissä ehdoissa mainittua nopeammassa ajassa. 9 PANKIN VASTUU Tämän kohdan mukaista pankin vastuuta on rajoitettu ehtojen kohdissa 10 ja EU- ja ETA-maksut Maksun viivästyminen Jos EU- tai ETA-maksun varoja ei ole maksettu saajan pankin tilille kohdassa mainitussa määräajassa, maksajalla on oikeus saada maksajan pankilta korvauksena hyvityskorkoa maksun määrälle määräajan päättymisestä siihen päivään, jona maksun varat on maksettu saajan pankin tilille Maksun jääminen toteuttamatta Jos EU- tai ETA-maksun varoja ei ole maksettu saajan pankin tilille kohdan mukaisessa ajassa, eikä 14 pankkipäivän kuluessa siitä, kun maksaja on vaatinut varojen palauttamista, maksajan pankin on maksajan vaatimuksesta palautettava maksajalle toteuttamatta jätetyn maksun määrä, ei kuitenkaan enempää kuin euroa tai sitä vastaava määrä, sekä pankin maksajalta perimät kulut ja palvelumaksut. Maksajan pankki on velvollinen palauttamaan myös euroa tai sitä vastaavan määrän ylittävät varat, jos ne on palautettu maksajan pankille. Maksajan pankin on maksettava maksajalle toteuttamatta jääneestä maksusta hyvityskorkoa koko maksun määrälle kohdassa mainitun määräajan päättymisestä siihen päivään, jona palautettava määrä on palautettu maksajalle tai asetettu maksajan saataville. 9.2 Muut maksut ja shekit Maksajan pankki vastaa siitä, että maksutoimeksianto lähetetään 8.3-kohdassa mainitussa ajassa ja että maksutoimeksianto on toimitettu pankin valitseman välittäjäpankin saataville taikka shekki asetetaan maksajan pankin saaman toimeksiannon mukaisesti.

8 8(12) 10 PANKIN VASTUUN RAJOITUKSET 10.1 EU- tai ETA-maksut Maksajan pankki ei vastaa EU- tai ETA-maksun toteuttamisesta eikä maksajalla ole oikeutta saada kohdassa mainittua varojen palautusta tai hyvityskorkoa, jos maksu on jäänyt toteuttamatta sen takia, että maksaja on antanut pankille virheellisiä tai puutteellisia ohjeita tai maksajan nimenomaisesti valitsema välittäjäpankki on jättänyt maksun toteuttamatta. Tällöinkin pankki pyrkii palauttamaan toteuttamatta jääneen maksun määrän. Maksajan pankilla ja muilla maksuun osallistuneilla pankeilla on kuitenkin oikeus vähentää palautettavasta maksun määrästä varojen takaisinsaannista aiheutuneet yksilöidyt kulunsa. Maksajan pankki ei vastaa saajan pankin toiminnasta tai sen maksukyvystä. Maksajan pankki ei vastaa myöskään saajan pankin tai maksajan valitsemien välittäjäpankkien toiminnasta tai niiden maksukyvystä. Maksajan pankki ei vastaa maksajalle maksun toteuttamisesta, jos maksajan pankki, välittäjäpankki tai saajan pankki ei noteeraa valuuttakurssia Muut maksut ja shekit Maksajan pankki ei vastaa maksun välittämisestä sen jälkeen, kun maksua koskevat tiedot ja kate on toimitettu välittäjäpankille tai saajan pankille. Maksajan pankki ei vastaa välittäjäpankin eikä saajan pankin toiminnasta tai niiden maksukyvystä. Maksajan pankki ei vastaa maksajalle maksun välittämisestä, jos maksajan pankki, välittäjäpankki tai saajan pankki ei noteeraa valuuttakurssia Vahingonkorvauksen määrä Tämä kohta koskee kaikkia maksuja, ja shekkejä. Maksajalla ei ole oikeutta saada maksun viivästymisestä korvausta, jos pankki osoittaa, että maksu on viivästynyt maksajasta tai saajasta johtuvasta syystä. Maksajan pankki on velvollinen korvaamaan maksajalle ainoastaan sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut pankin laiminlyönnistä maksua lähetettäessä. Maksajan pankki korvaa maksajalle tällöin ainoastaan aiheutuneen korko- ja kurssitappion ja vahingon selvittämisestä maksajalle aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset, mikäli ne ylittävät maksajan mahdollisesti saaman hyvityskoron määrän, sekä palauttaa perimänsä kulut ja palvelumaksut. Maksajan pankki ei vastaa mahdollisista välillisistä vahingoista. Myös välittäjäpankilla ja saajan pankilla on oikeus vedota näiden ehtojen mukaisiin vastuun rajoituksiin.

9 9(12) 11 PALVELUMAKSUT JA MUUT KUSTANNUKSET Maksajan pankki perii maksutoimeksiannosta ja siihen liittyvistä tiedusteluista, korjauksista ja muista tehtävistä kulloinkin voimassa olevassa palveluhinnastossa mainitut kulut ja palkkiot. Palveluhinnasto on nähtävissä pankin konttoreissa. Maksajan pankki ilmoittaa maksun alkuperäisen määrän sekä palvelumaksut, muut palkkiot ja kulut maksajalle tiliotteella tai muuten kirjallisesti tai sähköisesti EU-maksu EU-maksu toteutetaan siten, että maksaja ja saaja vastaavat oman pankkinsa palvelumaksuista. Maksajan pankki vähentää maksettavasta määrästä tai veloittaa erikseen maksajan tililtä voimassa olevan palveluhinnaston mukaiset kulut ja palkkiot. Mikäli maksajan antamat tiedot ovat virheelliset tai puutteelliset, saajan pankki voi EU-maksun välittämiseksi saajalle tehdä tiedusteluja ja selvityksiä, joista aiheutuneet kustannukset voidaan esittää maksajan pankin maksettaviksi. Nämä kustannukset maksajan pankki on oikeutettu perimään maksajalta myös jälkikäteen. Mikäli saajan pankki ei pysty välittämään annetuilla tiedoilla EU-maksua saajalle, se voi palauttaa maksun. Kun palautunut EU-maksu hyvitetään maksajan tilille, siihen sovelletaan saapuvien ulkomaanmaksujen yleisiä ehtoja. Saajan pankilla, maksajan pankilla ja muilla EU-maksuun osallistuneilla pankeilla on oikeus vähentää palautettavasta EU-maksun määrästä varojen palautuksesta aiheutuneet yksilöidyt kulunsa. Jos veloitustilin valuutta on muu kuin euro, pankilla on oikeus periä tiliveloituksesta valuutanvaihtopalkkio ETA-maksut Maksajan pankki toteuttaa ETA-maksun täysimääräisenä eli maksaja vastaa maksajan pankin, välittäjäpankin ja saajan pankin palkkioista ja kuluista, ellei maksaja erikseen toisin määrää. Mikäli maksun toimeenpanosta aiheutuu muita kustannuksia, maksajan pankilla on oikeus saada niistä korvaus maksajalta jälkikäteen Muut maksut ja shekit Välittäjäpankin ja saajan pankin palkkioista ja kuluista vastaa saaja eli maksua ei toteuteta täysimääräisenä, ellei maksaja toisin määrää. Jos välittäjäpankki tai saajan pankki veloittavat maksajan pankilta palkkioita tai kuluja, maksajan pankilla on oikeus saada niistä korvaus maksajalta jälkikäteen.

10 10(12) 12 KURSSIKÄYTÄNTÖ Kurssi on käsittelyhetkellä voimassa oleva valuutanvaihtokurssi, jollei muuta ole sovittu. Maksajan pankki pitää konttorissa tai sähköisesti asiakkaan saatavilla maksuissa käytettävät valuuttakurssit sekä tiedot kurssikäytännöstään ja valuutanvaihtomaksuistaan. Maksajan pankki ilmoittaa käytetyn valuuttakurssin maksajalle kirjallisesti tai sähköisesti. Palautunut Euroopan rahaliiton EMUn ulkopuolisen maan valuutassa oleva maksu hyvitetään maksajan tilille palautushetken ostokurssiin, ellei muuta ole sovittu. Palautuksessa maksajan pankki ei kuitenkaan ole velvollinen käyttämään toimeksiannon hyväksymishetken kurssia parempaa kurssia. 13 MAKSUJENVÄLITYKSEN PÄÄTTYMINEN Maksujenvälityksen perustuessa tilisopimukseen tai muuhun palvelusopimukseen pankin velvollisuus välittää maksuja päättyy, kun sopimuksen voimassaolo päättyy. Tällöin maksajalla on velvollisuus peruuttaa maksutoimeksiannot, joiden käsittelyä pankki ei ole aloittanut ja joiden ilmoitettu veloituspäivä on sopimuksen päättymisen jälkeen. Maksujenvälityksen perustuessa yksittäiseen maksutoimeksiantoon, pankki voi irtisanoa toimeksiannon, jollei muuta ole sovittu, viimeistään kuukautta ennen hyväksymispäivää. Maksajalla oikeus peruuttaa toimeksianto kohdan 7 mukaisesti. Jos maksaja rikkoo olennaisesti näitä ehtoja, pankilla on oikeus välittömästi lopettaa maksujenvälitys. Tällöin pankki ilmoittaa siitä maksajalle kirjallisesti. 14 PALVELUHINNASTON JA EHTOJEN MUUTTAMINEN Pankilla on oikeus muuttaa palveluhinnastoaan ja lähtevien ulkomaan maksujen yleisiä ehtoja. Pankki ilmoittaa maksajalle kirjallisesti tai sähköisesti lähtevien ulkomaanmaksujen yleisten ehtojen muutoksen, joka olennaisesti lisää maksajan velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan. Palveluhinnastoa koskevista muutoksista pankki ilmoittaa julkaisemalla muutoksen palveluhinnastossaan. Muutos tulee voimaan aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta, joka lähinnä alkaa, kun kuukausi on kulunut sen julkaisemisesta palveluhinnastossa tai kun maksajan katsotaan saaneen siitä tiedon. Muutos koskee myös niitä toimeksiantoja, jotka on toimitettu pankkiin ennen muutoksen voimaantuloa tai siitä tiedottamista. Edellä mainittua ilmoitusmenettelyä ei noudateta toimihenkilöpalveluna pankin toimipaikassa, itsepalveluautomaateilla tehtyihin maksutoimeksiantoihin eikä asiakkaan pankilleen sähköisesti

11 11(12) antamiin maksutoimeksiantoihin. Niihin sovelletaan kulloinkin voimassa olevia lähtevien ulkomaanmaksujen yleisiä ehtoja ja pankin palveluhinnastoa. 15 PANKIN ILMOITUKSET Pankin lähettämän kirjallisen ilmoituksen katsotaan saapuneen maksajalle viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisestä, kun kirje on lähetetty asiakkaan maistraattiin tai pankkiin viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen. Sähköisesti tehdyn ilmoituksen katsotaan tulleen asiakkaan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä, kun pankki on saattanut ilmoituksen asiakkaan saataville. 16 YLIVOIMAINEN ESTE Pankki ei vastaa vahingosta, jos sen velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta arvaamaton este, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei huolellisesti toimimalla olisi voinut välttää. 17 ASIAKASNEUVONTA JA OIKAISUKEINOT 17.1 Asiakasneuvonta Maksun välittämiseen tai lähtevien ulkomaanmaksujen yleisiin ehtoihin liittyvissä kysymyksissä ja asiakkaan tulee ottaa yhteyttä aina ensisijaisesti oman pankkinsa asiakasneuvontaan Oikaisukeinot Oma pankki Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa pankilleen mahdollisesta maksuun liittyvästä pankin virheestä ja siihen liittyvästä mahdollisesta vaatimuksestaan. Pankkialan Asiakasneuvontatoimisto Jos yleisiin ehtoihin liittyvässä kysymyksessä tai maksun välittämiseen liittyvässä kiistassa ei löydy ratkaisua asiakkaan ja pankin välisissä neuvotteluissa, kuluttaja- tai pienyritys-asiakas voi kääntyä Pankkialan Asiakasneuvontatoimiston puoleen. Toimiston osoite on: Malminkatu 34, 6. kerros; HELSINKI ja puhelin (09) arkisin klo Kuluttajariitalautakunta

12 12(12) Kuluttaja voi saattaa kirjallisesti maksuihin liittyvät asiat myös kuluttajariitalautakunnan tutkittavaksi. Osoite: PL 306; HELSINKI. Puhelin Kuluttajariitalautakunta voi antaa asiasta suosituksen. 18 OIKEUSPAIKKA 18.1 Maksaja on kuluttaja Maksaja voi nostaa tästä sopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen pankkia vastaan pankin kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei maksajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään pankin kotipaikan käräjäoikeudessa Maksaja on muu kuin kuluttaja Näistä yleisistä ehdoista aiheutuvat riitaisuudet käsitellään maksajan pankin kotipaikan käräjäoikeudessa tai muussa Suomessa sijaitsevassa lain mukaan toimivaltaisessa käräjäoikeudessa Sovellettava laki Näihin ehtoihin ja ehdoissa tarkoitettuihin maksutoimeksiantoihin sovelletaan Suomen lakia.

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT 1 (7) LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT Nämä ehdot ovat voimassa 1.6.2010 alkaen. Jos erikielisten ehtoversioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. 1. Ehtojen

Lisätiedot

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN Nämä yleiset valuuttamaksujen ehdot on laadittu Danske Bankissa Finanssialan Keskusliiton (FK) laatimien malliehtojen pohjalta. Jos erikielisten versioiden välillä

Lisätiedot

Euromaksualueella välitettävien 1 (12) euromaksujen yleiset ehdot. Käytössä 4.4.2016 alkaen.

Euromaksualueella välitettävien 1 (12) euromaksujen yleiset ehdot. Käytössä 4.4.2016 alkaen. Euromaksualueella välitettävien 1 (12) euromaksujen yleiset ehdot Käytössä 4.4.2016 alkaen. 1 Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin ole sovittu, yhtenäisellä euromaksualueella

Lisätiedot

Lähtevien ja saapuvien 1 (6) valuuttamaksujen yleiset ehdot. Käytössä uusissa sopimuksissa alkaen.

Lähtevien ja saapuvien 1 (6) valuuttamaksujen yleiset ehdot. Käytössä uusissa sopimuksissa alkaen. Lähtevien ja saapuvien 1 (6) Käytössä uusissa sopimuksissa 1.5.2010 alkaen. 1 Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin ole sovittu, - kaikkiin muun valuutan kuin euron määräisiin

Lisätiedot

Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Verkkopankissa - tuotekuvaus

Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Verkkopankissa - tuotekuvaus Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Sisällysluettelo Tilisiirrot... 2 Maksutavat ja maksutoimeksiannon vahvistaminen... 2 Maksujen tallennus ja eräpäivämaksut... 2 Palvelu on auki 24 tuntia... 2 Milloin maksu

Lisätiedot

Nordean euromaksualueella välitettävien 1 (5) euromaksujen yleiset ehdot 1.2.2014

Nordean euromaksualueella välitettävien 1 (5) euromaksujen yleiset ehdot 1.2.2014 Nordean euromaksualueella välitettävien 1 (5) Jos erikielisten versioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. 1. Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin

Lisätiedot

Maksa laskusi Ärrällä

Maksa laskusi Ärrällä R-KIOSKIN LASKUNMAKSUPALVLEUN KUVAUS 20.6.2016 Maksa laskusi Ärrällä Ärrällä voit maksaa kaikki laskut, joissa on viitetiedot sisältävä viivakoodi. Voit maksaa laskusi Ärrällä riippumatta omasta pankistasi.

Lisätiedot

TILI- JA MAKSUPALVELUEHDOT Sivu 1(57)

TILI- JA MAKSUPALVELUEHDOT Sivu 1(57) TILI- JA MAKSUPALVELUEHDOT Sivu 1(57) Sisällysluettelo sivu Tilin yleiset ehdot 2 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot 14 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot 24

Lisätiedot

KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot

KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot Erityiset ehdot Tilin määritelmä KorkoExtra-tili on jatkuva säästämiseen tarkoitettu tili. Tilillä olevat varat ovat vapaasti käytettävissä

Lisätiedot

Avistatili. 1.1 Tilin määritelmä Pankki ottaa tilille vastaan yleisöltä tilivaluutan määräisiä takaisinmaksettavia varoja.

Avistatili. 1.1 Tilin määritelmä Pankki ottaa tilille vastaan yleisöltä tilivaluutan määräisiä takaisinmaksettavia varoja. YLEISET TILIEHDOT Avistatili 1. MÄÄRITELMÄT 1.1 Tilin määritelmä Pankki ottaa tilille vastaan yleisöltä tilivaluutan määräisiä takaisinmaksettavia varoja. 1.2 Tilinomistaja Tilinomistaja on henkilö, jolle

Lisätiedot

Yleiset ehdot 1 (6) Yksityishenkilöt

Yleiset ehdot 1 (6) Yksityishenkilöt Yleiset ehdot 1 (6) Näitä tilin yleisiä ehtoja sovelletaan yksityishenkilöiden tilisopimuksiin ja nämä yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Finanssivalvonta on hyväksynyt nämä tilin yleiset ehdot 21.05.2010

Lisätiedot

KÄYTTÖTILIN JA PRIME-TILIN YLEISET EHDOT

KÄYTTÖTILIN JA PRIME-TILIN YLEISET EHDOT KÄYTTÖTILIN JA PRIME -TILIN YLEISET EHDOT 1. 7.2015 Näitä ehtoja sovelletaan käyttö- ja prime-tilien tilisopimuksiin ja yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Maksutoimeksiantojen toteuttamiseen sovelletaan

Lisätiedot

1(6) TALLETUSTILIN YLEISET EHDOT 1.7.2015

1(6) TALLETUSTILIN YLEISET EHDOT 1.7.2015 1(6) TALLETUSTILIN YLEISET EHDOT 1.7.2015 Näitä ehtoja sovelletaan eri talletustilien tilisopimuksiin ja yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Määritelmät Arvopäivä: Arvopäivä on viiteajankohta, jota pankki

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Määräaikainen tili 1 (5) Erityisehdot

Määräaikainen tili 1 (5) Erityisehdot Määräaikainen tili 1 (5) Erityisehdot Talletuskorko Talletuskorko on kiinteä koko talletuskauden. Talletuskoron laskentatapa ja maksaminen Korkoa lasketaan tallettamispäivästä eräpäivään, eräpäivää mukaan

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot

SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot Talletuskorko Talletuskorko on kiinteä koko talletusajan. Talletuskoron laskentatapa Korkoa lasketaan tallettamispäivästä eräpäivään, eräpäivää mukaan

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

Maksupalvelulaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2010 vp. Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Päätös.

Maksupalvelulaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2010 vp. Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Päätös. EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2010 vp Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä maksupalvelulaiksi

Lisätiedot

TILISOPIMUKSEN YLEISET EHDOT

TILISOPIMUKSEN YLEISET EHDOT I TILIN YLEISET EHDOT II MÄÄRÄAIKAISTALLETUSTEN YLEISET EHDOT III VALUUTTATILIÄ KOSKEVAT ERITYISEHDOT TILISOPIMUKSEN YLEISET EHDOT TILIEHTOJEN HYVÄKSYMINEN Finanssivalvonta on hyväksynyt nämä tiliehdot.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Asiakassopimuksen yleiset ehdot

Asiakassopimuksen yleiset ehdot Asiakassopimuksen yleiset ehdot Sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot... 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot... 11 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot... 18 E-laskun

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95 Forssan kaupunki PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantuloajankohta 1.1.2013 Kv. 28.1.2013, muutos 4 :ään Voimaantuloajankohta 1.2.2013 Kv. 3.3.2014, lisäys 2 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

SEPA-maksun esittely. Palvelun valuutat. Palvelun maat 1(5)

SEPA-maksun esittely. Palvelun valuutat. Palvelun maat 1(5) 1(5) SEPA-maksun esittely Palvelun kautta voit lähettää SEPA-maksutoimeksiantoja Suomeen ja muihin SEPA-alueen maihin. SEPAmaksujen tekeminen poikkeaa kotimaan maksamisesta. Tutustu huolellisesti tähän

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

VELAN YLEISET EHDOT, OPINTOLAINA

VELAN YLEISET EHDOT, OPINTOLAINA VELAN YLEISET EHDOT, OPINTOLAINA YKSITYISHENKILÖ 1. Määritelmät 2. Luoton noston edellytykset 3. Korko Luottokustannuksilla tarkoitetaan pankin tiedossa olevien, luottosuhteen johdosta velallisen maksettavaksi

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Kiinteistövirasto 39/2015 Tonttiosasto Yritystonttitoimisto 18.03.2015 Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Kiinteistövirasto 39/2015 Tonttiosasto Yritystonttitoimisto 18.03.2015 Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 59 Alueen vuokraaminen tilapäistä pysäköintiä varten Kyläsaaresta Ajotaito Oy Autokoululle HEL 2015-003288 T 10 01 01 04 S0110-223 Päätös Vuokranantaja Päättäjä Vuokralainen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

Tilin yleiset ehdot 1 (6) Yritykset ja yhteisöt. Käytössä4.4.2016 lukien.

Tilin yleiset ehdot 1 (6) Yritykset ja yhteisöt. Käytössä4.4.2016 lukien. Tilin yleiset ehdot 1 (6) Käytössä4.4.2016 lukien. Tilin yleiset ehdot koostuvat Maksuliikepalveluiden yleisien ehtojen Yhteisestä osasta ja Tilin ehdoista. Ehtojen ollessa ristiriidassa keskenään sovelletaan

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

TILIN YLEISET EHDOT. Näiden tilin yleisten ehtojen voimaantulopäivä on Määritelmät

TILIN YLEISET EHDOT. Näiden tilin yleisten ehtojen voimaantulopäivä on Määritelmät TILIN YLEISET EHDOT Näitä ehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) yksityishenkilöiden tilisopimuksiin ja ne ovat osa tilisopimusta. Näiden ehtojen lisäksi yksityishenkilöiden tilisopimuksiin sovelletaan

Lisätiedot

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Sopimuksen synty ja soveltamisala Kun asiakas varaa :ltä huoneiston majoittumista varten ja vahvistaa varauksen, syntyy osapuolten

Lisätiedot

Tilin yleiset ehdot. Voimassa

Tilin yleiset ehdot. Voimassa Tilin yleiset ehdot Voimassa 15.11.2012 Näitä ehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) yksityishenkilöiden tilisopimuksiin ja ne ovat osa tilisopimusta. Näiden ehtojen lisäksi yksityishenkilöiden tilisopimuksiin

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi 1(5) 1 SOPIJAOSAPUOLET 1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: 0124610-9 Kielotie 28 01300 Vantaa puh. 09-83911 faksi 09-83924359 1.2 Osuuskunta Suomen Asuntomessut (myöhemmin

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

ASIAKASRAHAHUOLTO LASKENTAKESKUKSESSA. Asiakasohje

ASIAKASRAHAHUOLTO LASKENTAKESKUKSESSA. Asiakasohje ASIAKASRAHAHUOLTO LASKENTAKESKUKSESSA ASIAKASRAHAHUOLTO LASKENTAKESKUKSESSA 2 (8) ASIAKASRAHAHUOLTO LASKENTAKESKUKSESSA Tässä ohjeessa on kuvattu osuuspankin tarjoaman rahahuoltopalvelun käytännön toimenpiteitä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Tilin yleiset ehdot 1 (8) Kuluttajat. Käytössä 4.4.2016 lukien.

Tilin yleiset ehdot 1 (8) Kuluttajat. Käytössä 4.4.2016 lukien. Tilin yleiset ehdot 1 (8) Käytössä 4.4.2016 lukien. Tilin yleiset ehdot koostuvat Maksupalveluiden yleisistä ehdoista ja Tilin erityisistä ehdoista. Ehtojen ollessa ristiriidassa keskenään sovelletaan

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 1. Määritelmät. Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä Internet-osoitteessa

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 23 Erikoishammaslääkäritasoisen proteettisen hoidon suorahankinta HEL 2015-008390 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä suorahankintalain 67 mukaisesti

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1 Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Kaupunginvaltuuston. päivänä kuuta 2009 hyväksymä. 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)...

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... Sisällysluettelo YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... 2 1 Asiamiesten rekisteröinti (kumottu)... 2 2 Sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttämisestä ilmoittaminen

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1 Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Kaupunginvaltuuston 10. päivänä joulukuuta 2012 85 hyväksymä. 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ 1.1 Coreorient Oy (Y-tunnus: 2388488-1) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (Y-tunnus: 2635723-5) (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) palvelun välityksellä jäljempänä tarkoitettuja

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

Laki. yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta

Laki. yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun

Lisätiedot

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin /369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin /369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin 19.5.2006/369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain soveltamisala Tätä lakia sovelletaan suomalaisten korkeakoulujen palveluksessa olevien

Lisätiedot

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Dnro 954/302/2010 25.11.2013 Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Nämä vaatimukset perustuvat komission rekisteriasetukseen 1. Kuhunkin toimenpidepyyntöön liittyvät vaatimukset

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin ja esittelijän palkkiot... 2 6 Katselmus,

Lisätiedot

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._...

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._... Päätös OKM/359/522/2013 19.12.2013 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Sibeliuksenväylä 55 A 04400 Järvenpää Viite Hakemuksenne 28.11.2013 Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 100/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden etuuksien ja korvausten maksamista koskevien säännösten muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi eräitä

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus TEM-asetus, AR, 7.7.2015 lausuntokierros Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähkökaupassa ja sähköntoimitusten selvityksessä noudatettavasta tiedonvaihdosta Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot