Nämä ehdot tulevat voimaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nämä ehdot tulevat voimaan 1.4.2007"

Transkriptio

1 1(12) Nämä on laadittu Suomen Pankkiyhdistyksessä ja sen toimintaa jatkavassa Finanssialan Keskusliitossa. Jos erikielisten versioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. Nämä ehdot tulevat voimaan EHTOJEN SOVELTAMISALA Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan niihin maksuihin, joissa maksaja antaa pankille kirjallisen tai elektronisen maksutoimeksiannon ehdoitta ja rajoituksitta siirtää maksunsaajan tilille tietyn ulkomaanmaksuna välitettävän rahamäärän tai toimittaa kyseisen rahamäärän maksunsaajan saataville taikka asettaa ulkomaan maksuna käytettävä shekki. Näitä ehtoja sovelletaan myös ulkomaan rahan määräisiin kotimaan tilisiirtoihin. 2 KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY BIC-koodi (Bank Identifier Code, ISO 9362) on pankin yksilöivä tunnus. BIC-koodi tunnetaan myös SWIFT-koodina. ETA-maksu (poislukien EU-maksu) on Suomen ja Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välillä suoritettava tilisiirto tai maksuosoitus, joka on suuruudeltaan enintään euroa tai sitä vastaavan määrän suuruinen. ETA-maksuja ovat myös Suomen ja Euroopan Talousalueeseen kuuluvien ei-eu-valtioiden (Islanti, Liechtenstein ja Norja) välillä suoritettavat enintään euron tai sitä vastaavan määrän suuruiset tilisiirrot tai maksuosoitukset. ETA-maksu suoritetaan ETA-valtioiden valuutassa. Ehtojen ETA-maksuja koskevia kohtia sovelletaan myös ulkomaan rahan määräisiin kotimaan tilisiirtoihin, jotka ovat suuruudeltaan enintään euroa vastaavan määrän suuruisia. EU-maksu on euromääräinen Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja ETA-valtioiden välillä suoritettava enintään euron tilisiirto, jossa on saajan IBAN-tilinumero, saajan pankin BICkoodi ja jonka pankki käsittelee automaattisesti. Lisäksi edellytetään, että saaja ja maksaja vastaavat omista kuluistaan. Ks. kohta 3.1. EU-maksuihin sovelletaan 19. joulukuuta 2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 2560/2001 rajat ylittävistä euromääräisistä maksuista. Hyvityskorko on korkolain 4 :n 1 momentissa säädetyn koron määräinen korko, jos asiakkaalle korvausvelvollinen pankki sijaitsee Suomessa, tai jos asiakkaalle korvausvelvollinen pankki sijaitsee muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa, siinä valtiossa sovellettava vastaava korko.

2 2(12) Hyväksymispäivä on päivä, jona maksajan pankki on saanut maksun toteuttamiseksi tarvittavat tiedot, kaikki pankin asettamat katetta ja toteuttamista koskevat ehdot ovat täyttyneet ja pankki on veloittanut maksun maksajan tililtä tai vastaanottanut maksuun tarvittavat varat. IBAN (International Bank Account Number, ISO 13616) on kansainvälinen tilinumerostandardi, joka yksilöi saajan pankin maan, rahalaitoksen ja tilinumeron. Maksaja on tilisiirroissa maksutoimeksiannon antaja eli se, joka antaa pankilleen määräyksen suorittaa tilisiirto saajalle; shekeissä se, joka antaa määräyksen shekin asettamiseksi saajan hyväksi ja maksuosoituksissa se, joka antaa määräyksen toimittaa rahamäärä saajan saataville. Maksajan pankki on pankki, joka vastaanottaa maksutoimeksiannon ja välittää sen välittäjäpankille tai saajan pankille. Maksujärjestelmä on varojensiirtojärjestelmä, jossa on viralliset ja vakioidut järjestelyt ja yhteiset säännöt maksutapahtumien käsittelylle, selvitykselle ja/tai katteensiirrolle, esimerkiksi SWIFT. Maksumääräys on maksajan toimeksiantoon perustuva maksajan pankin välittäjäpankille tai saajan pankille antama peruuttamaton määräys maksaa saajan tilille tai saataville määräyksen osoittama rahamäärä. Maksuosoitus on maksajan pankilleen antama toimeksianto toimittaa rahamäärä saajan saataville. Maksutoimeksianto on maksajan pankilleen antama ehdoton määräys suorittaa tilisiirto tai maksuosoitus taikka asettaa shekki. Muu maksu on tilisiirto tai maksuosoitus, joka maksetaan Suomen ja muun kuin ETA-valtion välillä tai joka on suuruudeltaan yli euroa tai sitä vastaavan määrän suuruinen tai jota ei suoriteta ETA-valtioiden valuutoissa tai euroissa. Ehtojen muita maksuja koskevia kohtia sovelletaan myös ulkomaan rahan määräisiin kotimaan tilisiirtoihin, jotka ovat suuruudeltaan yli euroa vastaavan määrän suuruisia. Pankkipäivällä tarkoitetaan päivää, joka on pankkipäivä sekä maksajan pankissa, välittäjäpankissa että saajan pankissa. Suomessa pankkipäivällä tarkoitetaan viikonpäiviä maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä. Pankkipäiväkäytäntö vaihtelee eri maissa. Saaja on tilisiirroissa tilisiirron lopullinen vastaanottaja, jonka tilille rahamäärä siirretään; shekeissä se, jonka hyväksi shekki asetetaan ja maksuosoituksissa se, jonka saataville rahamäärä siirretään. Saajan pankki on pankki tai muu laitos, joka vastaanottaa maksun saajan lukuun ja siirtää varat saajan tilille tai pitää varat saajan saatavilla. Shekki on Suomessa toimivan pankin asettama ulkomaan maksuna käytettävä Suomen shekkilain mukainen shekki.

3 3(12) SWIFT-shekki on välittäjäpankin tai saajan pankin asettama asettajapankin valtion lainsäädännön mukaisesti asetettu shekki. SWIFT-shekkeihin sovelletaan näiden ehtojen shekkejä koskevia kohtia. Tilisiirto on maksajan toimeksiannosta pankin tekemä rahansiirto saajan tilille samaan tai toiseen pankkiin. Tilisiirto voidaan maksaa tililtä tai pankin tarjotessa käteismaksupalvelua myös käteisellä. Ulkomaan rahan määräinen kotimaan tilisiirto on maksu, jossa sekä maksajan että saajan pankki on Suomessa ja maksu toteutetaan muussa rahayksikössä kuin euroina. Ulkomainen arvopäivä on päivä, jolloin maksajan pankin oikeus määrätä lähetettävästä määrästä päättyy ja välittäjäpankin tai saajan pankin oikeus alkaa. Ulkomainen arvopäivä ei ole se päivä, jolloin maksu on saajan käytössä. Arvopäiväkäytäntö vaihtelee eri maissa. Välittäjäpankki on pankki tai muu laitos, joka maksajan pankin ja saajan pankin lisäksi osallistuu varojen siirtoon. 3 MAKSUN VÄLITTÄMISEKSI TARVITTAVAT TIEDOT Maksaja tekee maksutoimeksiannon antamalla pankille maksutehtävän suorittamista varten tarvittavat tiedot ja hyväksymällä sen allekirjoittamalla toimeksiantolomakkeen tai vahvistamalla toimeksiannon pankin antamalla henkilö- tai yrityskohtaisella tunnuksella tai jollakin muulla maksajan pankin ja maksajan erikseen sopimalla tavalla. Asiakkaan on vaadittaessa todistettava henkilöllisyytensä ja annettava selvitys varojen alkuperästä. Pankilla on oikeus tarkistaa maksajaa koskevat tiedot. Pankki voi verrata maksutietoja EU:n finanssipakotteista antamiin asetuksiin taikka koti- ja ulkomaisten viranomaisten julkaisemiin talouspakotteita tai muita vastaavia koskeviin tiedotteisiin ja määräyksiin. Pankilla on oikeus perustellusta syystä kieltäytyä vastaanottamasta maksutoimeksiantoa ilmoittamalla siitä maksajalle. 3.1 EU-maksu Maksajan on annettava seuraavat tiedot: maksajan nimi jokin seuraavista tiedoista: maksajan osoite, syntymäaika ja paikka, pankin antama asiakasnumero, henkilötunnus taikka yrityksen tai muun yhteisön rekisteröintitunnus; tililtämaksussa pankki voi täydentää maksun tiedot tältä osin omasta järjestelmästään, jolloin maksajan ei tarvitse erikseen antaa ko. tietoja sen tilin numero, jolta maksu veloitetaan saajan nimi ja osoite saajan pankin BIC-koodi

4 4(12) saajan tilinumero IBAN-muodossa että saaja ja maksaja vastaavat oman pankkinsa palvelumaksuista maksun euromäärä maksunaihe Maksajan pankilla on oikeus jättää EU-maksu välittämättä, jos maksutoimeksianto ei täytä tämän kohdan edellytyksiä. 3.2 ETA- ja muut maksut Maksajan on annettava seuraavat tiedot: maksajan nimi jokin seuraavista tiedoista: maksajan osoite, syntymäaika ja paikka, pankin antama asiakasnumero, henkilötunnus taikka yrityksen tai muun yhteisön rekisteröintitunnus; tililtämaksussa pankki voi täydentää maksun tiedot tältä osin omasta järjestelmästään, jolloin maksajan ei tarvitse erikseen antaa ko. tietoja veloitettavan tilin numero, jos maksu suoritetaan tililtä saajan nimi ja osoite saajan pankkiyhteys (BIC-koodi suositeltavin) saajan tilinumero (IBAN-muoto suositeltavin) maksun valuuttalaji maksun määrä maksun toimitustapa tieto siitä kuka vastaa maksun kuluista maksunaihe Jos maksaja ei ole ilmoittanut maksun toimitustapaa, maksajan pankilla on oikeus valita toimitustapa tai toimia 4 kohdassa mainitulla tavalla. Maksajan pankilla on oikeus jättää maksu välittämättä, jos maksutoimeksianto ei täytä tämän kohdan edellytyksiä. 4 MAKSUN VÄLITTÄMINEN 4.1 EU-maksu Maksajan pankki lähettää EU-maksun maksajalta saamillaan tiedoilla (kohta 3.1) välittäjäpankille tai saajan pankille. Maksajan pankilla, välittäjäpankilla ja saajan pankilla on oikeus ohjata EU-maksu saajan tilille yksinomaan maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella. Maksajan pankki, välittäjäpankki ja saajan pankki eivät vastaa siitä, että EU-maksu välitetään maksajan ilmoittaman virheellisen tiedon perusteella väärälle saajalle tai siitä, että maksu viivästyy. Maksajan pankilla on oikeus jättää EU-maksu välittämättä, mikäli maksutoimeksianto ei täytä EUmaksun edellytyksiä (kohta 3.1).

5 5(12) Mahdolliset EU-maksun tiedusteluista aiheutuneet kulut tai muut mahdollisesti perityt palkkiot eivät sisälly EU-maksun hintaan, vaan voidaan veloittaa maksajalta myös jälkikäteen. Maksaja saa välitetystä maksusta tiedot tiliotteella, kuitilla tai muulla pankin kanssa sovitulla tavalla. 4.2 ETA- ja muut maksut Maksajan pankki lähettää maksun maksajalta saamillaan tiedoilla välittäjäpankille tai saajan pankille. Maksajan pankilla, välittäjäpankilla ja saajan pankilla on oikeus ohjata maksu saajan tilille yksinomaan maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella. Maksajan pankki, välittäjäpankki ja saajan pankki eivät vastaa siitä, että maksu välitetään maksajan ilmoittaman virheellisen tiedon perusteella väärälle saajalle tai siitä, että maksu viivästyy. Maksua välittäessään maksajan pankki, välittäjäpankki tai saajan pankki ei ole velvollinen huomioimaan maksun tarkoituksesta aiheutuvia aika- tai muita erityisvaatimuksia. Maksajan pankilla on oikeus keskeyttää toimeksiannon käsittely tarpeellisten lisäohjeiden tai tietojen saamiseksi. Mahdolliset tiedusteluista aiheutuneet kulut tai muut mahdollisesti perityt palkkiot eivät sisälly maksun hintaan, vaan voidaan veloittaa maksajalta myös jälkikäteen. Maksaja saa välitetystä maksusta tiedot tiliotteella, kuitilla tai muulla pankin kanssa sovitulla tavalla. 4.3 Maksajaa koskevien tietojen välittäminen Pankki voi välittää saajan pankille kohdassa 3 luetellut maksajaa koskevat tiedot sekä maksutapahtuman yksilöivän tunnisteen. Maksun mukana välitetään myös muut maksujenvälitykseen tarvittavat tiedot. Tililtämaksussa maksajan tietoina välitetään tilinomistajan tiedot. Saajan pankin maksunsaajalle välittämät tiedot riippuvat saajan pankin sijaintivaltion lainsäädännöstä sekä saajan pankin ja saajan välisestä sopimuksesta. Maksua käsittelevät pankit ja maksujärjestelmät voivat olla sijaintivaltionsa lainsäädännön tai tekemiensä sopimusten nojalla velvollisia antamaan maksajaa koskevia tietoja EU-jäsenmaiden tai EU:n ulkopuolisten maiden viranomaisille. 5 MAKSUN VÄLITTÄMISEEN TARVITTAVAT VARAT Maksaja vastaa siitä, että maksajan pankilla on maksutoimeksiantoa vastaavat varat palvelumaksuineen käytettävissään maksun välittämiseksi. Mikäli maksu veloitetaan tililtä, maksaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että veloitettavalla tilillä on veloitushetkellä maksun välittämiseen tarvittavat varat. Jos maksun veloituspäivä on myöhempi kuin toimeksiannon antopäivä, varojen on oltava tilillä veloituspäivää edeltävänä pankkipäivänä, jollei toisin ole sovittu.

6 6(12) 6 MAKSUN VÄLITTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN Pankki ei ole velvollinen välittämään maksua tai sen osaa, jos maksutoimeksianto ei täytä edellä kohdissa 3 ja 5 mainittuja edellytyksiä, tai jos tilisopimus on päättynyt tai tilin käyttö on muusta syystä estynyt. Maksaja vastaa tällöin maksun välittämättä jäämisestä aiheutuvista vahingoista. Euromääräisiä maksuja EU-jäsenmaihin tai ETA-valtioihin ei välitetä ilman maksun saajan IBANtilinumeroa ja maksun saajan pankin BIC-koodia. Pankki voi ilmoittaa maksajalle maksun välittämättä jättämisestä ja sillä on oikeus periä ilmoituksesta palveluhinnaston mukaiset maksut. 7 MAKSUTOIMEKSIANNON PERUUTTAMATTOMUUS Maksaja ei voi peruuttaa tai muuttaa pankilleen antamaansa maksutoimeksiantoa sen jälkeen, kun pankki on aloittanut toimeksiannon käsittelyn, veloittanut maksajan tiliä tai antanut maksun suorittamisesta kuitin. Sitä ennen tapahtuneesta peruutuksesta maksaja on velvollinen korvaamaan pankille aiheutuneet kulut. 8 MAKSUN TOTEUTTAMISAIKA Saajan pankin tilille siirrettyjen varojen maksamisen aika saajalle riippuu saajan pankin ja saajan välisestä sopimuksesta. Saajan pankki siirtää varat saajalle saajan pankin sijaintivaltion lainsäädännön sekä saajan pankin ja saajan välisen sopimuksen mukaisesti. Maksajan pankki, välittäjäpankki ja saajan pankki käsittelevät maksua vain sellaisena päivänä, joka on pankkipäivä maksua käsittelevän pankin sijaintivaltiossa. 8.1 EU-maksut Maksajan pankki hyvittää EU-maksun varat saajan pankin tilille tai lähettää EU-maksun edelleen välitettäväksi viimeistään maksutoimeksiannon hyväksymispäivää seuraavana toisena pankkipäivänä. 8.2 ETA-maksut Jos maksaja ja maksajan pankki eivät ole sopineet muusta määräajasta, hyväksytyn tilisiirron tai maksuosoituksen varat maksetaan saajan pankin tilille viimeistään maksutoimeksiannon hyväksymispäivää seuraavana viidentenä pankkipäivänä.

7 7(12) 8.3 Muut maksut ja shekit Maksajan pankki lähettää maksun edelleen välitettäväksi tai asettaa shekin viimeistään kolmen pankkipäivän kuluessa hyväksymispäivästä. 8.4 Pikamääräys Pikamääräyksillä on maksajan pankissa ensisijainen käsittely muihin lähteviin ulkomaanmaksuihin verrattuna. Maksajan pankki ei kuitenkaan vastaa siitä, että pikamääräys välittyy saajan pankille näissä ehdoissa mainittua nopeammassa ajassa. 9 PANKIN VASTUU Tämän kohdan mukaista pankin vastuuta on rajoitettu ehtojen kohdissa 10 ja EU- ja ETA-maksut Maksun viivästyminen Jos EU- tai ETA-maksun varoja ei ole maksettu saajan pankin tilille kohdassa mainitussa määräajassa, maksajalla on oikeus saada maksajan pankilta korvauksena hyvityskorkoa maksun määrälle määräajan päättymisestä siihen päivään, jona maksun varat on maksettu saajan pankin tilille Maksun jääminen toteuttamatta Jos EU- tai ETA-maksun varoja ei ole maksettu saajan pankin tilille kohdan mukaisessa ajassa, eikä 14 pankkipäivän kuluessa siitä, kun maksaja on vaatinut varojen palauttamista, maksajan pankin on maksajan vaatimuksesta palautettava maksajalle toteuttamatta jätetyn maksun määrä, ei kuitenkaan enempää kuin euroa tai sitä vastaava määrä, sekä pankin maksajalta perimät kulut ja palvelumaksut. Maksajan pankki on velvollinen palauttamaan myös euroa tai sitä vastaavan määrän ylittävät varat, jos ne on palautettu maksajan pankille. Maksajan pankin on maksettava maksajalle toteuttamatta jääneestä maksusta hyvityskorkoa koko maksun määrälle kohdassa mainitun määräajan päättymisestä siihen päivään, jona palautettava määrä on palautettu maksajalle tai asetettu maksajan saataville. 9.2 Muut maksut ja shekit Maksajan pankki vastaa siitä, että maksutoimeksianto lähetetään 8.3-kohdassa mainitussa ajassa ja että maksutoimeksianto on toimitettu pankin valitseman välittäjäpankin saataville taikka shekki asetetaan maksajan pankin saaman toimeksiannon mukaisesti.

8 8(12) 10 PANKIN VASTUUN RAJOITUKSET 10.1 EU- tai ETA-maksut Maksajan pankki ei vastaa EU- tai ETA-maksun toteuttamisesta eikä maksajalla ole oikeutta saada kohdassa mainittua varojen palautusta tai hyvityskorkoa, jos maksu on jäänyt toteuttamatta sen takia, että maksaja on antanut pankille virheellisiä tai puutteellisia ohjeita tai maksajan nimenomaisesti valitsema välittäjäpankki on jättänyt maksun toteuttamatta. Tällöinkin pankki pyrkii palauttamaan toteuttamatta jääneen maksun määrän. Maksajan pankilla ja muilla maksuun osallistuneilla pankeilla on kuitenkin oikeus vähentää palautettavasta maksun määrästä varojen takaisinsaannista aiheutuneet yksilöidyt kulunsa. Maksajan pankki ei vastaa saajan pankin toiminnasta tai sen maksukyvystä. Maksajan pankki ei vastaa myöskään saajan pankin tai maksajan valitsemien välittäjäpankkien toiminnasta tai niiden maksukyvystä. Maksajan pankki ei vastaa maksajalle maksun toteuttamisesta, jos maksajan pankki, välittäjäpankki tai saajan pankki ei noteeraa valuuttakurssia Muut maksut ja shekit Maksajan pankki ei vastaa maksun välittämisestä sen jälkeen, kun maksua koskevat tiedot ja kate on toimitettu välittäjäpankille tai saajan pankille. Maksajan pankki ei vastaa välittäjäpankin eikä saajan pankin toiminnasta tai niiden maksukyvystä. Maksajan pankki ei vastaa maksajalle maksun välittämisestä, jos maksajan pankki, välittäjäpankki tai saajan pankki ei noteeraa valuuttakurssia Vahingonkorvauksen määrä Tämä kohta koskee kaikkia maksuja, ja shekkejä. Maksajalla ei ole oikeutta saada maksun viivästymisestä korvausta, jos pankki osoittaa, että maksu on viivästynyt maksajasta tai saajasta johtuvasta syystä. Maksajan pankki on velvollinen korvaamaan maksajalle ainoastaan sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut pankin laiminlyönnistä maksua lähetettäessä. Maksajan pankki korvaa maksajalle tällöin ainoastaan aiheutuneen korko- ja kurssitappion ja vahingon selvittämisestä maksajalle aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset, mikäli ne ylittävät maksajan mahdollisesti saaman hyvityskoron määrän, sekä palauttaa perimänsä kulut ja palvelumaksut. Maksajan pankki ei vastaa mahdollisista välillisistä vahingoista. Myös välittäjäpankilla ja saajan pankilla on oikeus vedota näiden ehtojen mukaisiin vastuun rajoituksiin.

9 9(12) 11 PALVELUMAKSUT JA MUUT KUSTANNUKSET Maksajan pankki perii maksutoimeksiannosta ja siihen liittyvistä tiedusteluista, korjauksista ja muista tehtävistä kulloinkin voimassa olevassa palveluhinnastossa mainitut kulut ja palkkiot. Palveluhinnasto on nähtävissä pankin konttoreissa. Maksajan pankki ilmoittaa maksun alkuperäisen määrän sekä palvelumaksut, muut palkkiot ja kulut maksajalle tiliotteella tai muuten kirjallisesti tai sähköisesti EU-maksu EU-maksu toteutetaan siten, että maksaja ja saaja vastaavat oman pankkinsa palvelumaksuista. Maksajan pankki vähentää maksettavasta määrästä tai veloittaa erikseen maksajan tililtä voimassa olevan palveluhinnaston mukaiset kulut ja palkkiot. Mikäli maksajan antamat tiedot ovat virheelliset tai puutteelliset, saajan pankki voi EU-maksun välittämiseksi saajalle tehdä tiedusteluja ja selvityksiä, joista aiheutuneet kustannukset voidaan esittää maksajan pankin maksettaviksi. Nämä kustannukset maksajan pankki on oikeutettu perimään maksajalta myös jälkikäteen. Mikäli saajan pankki ei pysty välittämään annetuilla tiedoilla EU-maksua saajalle, se voi palauttaa maksun. Kun palautunut EU-maksu hyvitetään maksajan tilille, siihen sovelletaan saapuvien ulkomaanmaksujen yleisiä ehtoja. Saajan pankilla, maksajan pankilla ja muilla EU-maksuun osallistuneilla pankeilla on oikeus vähentää palautettavasta EU-maksun määrästä varojen palautuksesta aiheutuneet yksilöidyt kulunsa. Jos veloitustilin valuutta on muu kuin euro, pankilla on oikeus periä tiliveloituksesta valuutanvaihtopalkkio ETA-maksut Maksajan pankki toteuttaa ETA-maksun täysimääräisenä eli maksaja vastaa maksajan pankin, välittäjäpankin ja saajan pankin palkkioista ja kuluista, ellei maksaja erikseen toisin määrää. Mikäli maksun toimeenpanosta aiheutuu muita kustannuksia, maksajan pankilla on oikeus saada niistä korvaus maksajalta jälkikäteen Muut maksut ja shekit Välittäjäpankin ja saajan pankin palkkioista ja kuluista vastaa saaja eli maksua ei toteuteta täysimääräisenä, ellei maksaja toisin määrää. Jos välittäjäpankki tai saajan pankki veloittavat maksajan pankilta palkkioita tai kuluja, maksajan pankilla on oikeus saada niistä korvaus maksajalta jälkikäteen.

10 10(12) 12 KURSSIKÄYTÄNTÖ Kurssi on käsittelyhetkellä voimassa oleva valuutanvaihtokurssi, jollei muuta ole sovittu. Maksajan pankki pitää konttorissa tai sähköisesti asiakkaan saatavilla maksuissa käytettävät valuuttakurssit sekä tiedot kurssikäytännöstään ja valuutanvaihtomaksuistaan. Maksajan pankki ilmoittaa käytetyn valuuttakurssin maksajalle kirjallisesti tai sähköisesti. Palautunut Euroopan rahaliiton EMUn ulkopuolisen maan valuutassa oleva maksu hyvitetään maksajan tilille palautushetken ostokurssiin, ellei muuta ole sovittu. Palautuksessa maksajan pankki ei kuitenkaan ole velvollinen käyttämään toimeksiannon hyväksymishetken kurssia parempaa kurssia. 13 MAKSUJENVÄLITYKSEN PÄÄTTYMINEN Maksujenvälityksen perustuessa tilisopimukseen tai muuhun palvelusopimukseen pankin velvollisuus välittää maksuja päättyy, kun sopimuksen voimassaolo päättyy. Tällöin maksajalla on velvollisuus peruuttaa maksutoimeksiannot, joiden käsittelyä pankki ei ole aloittanut ja joiden ilmoitettu veloituspäivä on sopimuksen päättymisen jälkeen. Maksujenvälityksen perustuessa yksittäiseen maksutoimeksiantoon, pankki voi irtisanoa toimeksiannon, jollei muuta ole sovittu, viimeistään kuukautta ennen hyväksymispäivää. Maksajalla oikeus peruuttaa toimeksianto kohdan 7 mukaisesti. Jos maksaja rikkoo olennaisesti näitä ehtoja, pankilla on oikeus välittömästi lopettaa maksujenvälitys. Tällöin pankki ilmoittaa siitä maksajalle kirjallisesti. 14 PALVELUHINNASTON JA EHTOJEN MUUTTAMINEN Pankilla on oikeus muuttaa palveluhinnastoaan ja lähtevien ulkomaan maksujen yleisiä ehtoja. Pankki ilmoittaa maksajalle kirjallisesti tai sähköisesti lähtevien ulkomaanmaksujen yleisten ehtojen muutoksen, joka olennaisesti lisää maksajan velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan. Palveluhinnastoa koskevista muutoksista pankki ilmoittaa julkaisemalla muutoksen palveluhinnastossaan. Muutos tulee voimaan aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta, joka lähinnä alkaa, kun kuukausi on kulunut sen julkaisemisesta palveluhinnastossa tai kun maksajan katsotaan saaneen siitä tiedon. Muutos koskee myös niitä toimeksiantoja, jotka on toimitettu pankkiin ennen muutoksen voimaantuloa tai siitä tiedottamista. Edellä mainittua ilmoitusmenettelyä ei noudateta toimihenkilöpalveluna pankin toimipaikassa, itsepalveluautomaateilla tehtyihin maksutoimeksiantoihin eikä asiakkaan pankilleen sähköisesti

11 11(12) antamiin maksutoimeksiantoihin. Niihin sovelletaan kulloinkin voimassa olevia lähtevien ulkomaanmaksujen yleisiä ehtoja ja pankin palveluhinnastoa. 15 PANKIN ILMOITUKSET Pankin lähettämän kirjallisen ilmoituksen katsotaan saapuneen maksajalle viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisestä, kun kirje on lähetetty asiakkaan maistraattiin tai pankkiin viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen. Sähköisesti tehdyn ilmoituksen katsotaan tulleen asiakkaan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä, kun pankki on saattanut ilmoituksen asiakkaan saataville. 16 YLIVOIMAINEN ESTE Pankki ei vastaa vahingosta, jos sen velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta arvaamaton este, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei huolellisesti toimimalla olisi voinut välttää. 17 ASIAKASNEUVONTA JA OIKAISUKEINOT 17.1 Asiakasneuvonta Maksun välittämiseen tai lähtevien ulkomaanmaksujen yleisiin ehtoihin liittyvissä kysymyksissä ja asiakkaan tulee ottaa yhteyttä aina ensisijaisesti oman pankkinsa asiakasneuvontaan Oikaisukeinot Oma pankki Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa pankilleen mahdollisesta maksuun liittyvästä pankin virheestä ja siihen liittyvästä mahdollisesta vaatimuksestaan. Pankkialan Asiakasneuvontatoimisto Jos yleisiin ehtoihin liittyvässä kysymyksessä tai maksun välittämiseen liittyvässä kiistassa ei löydy ratkaisua asiakkaan ja pankin välisissä neuvotteluissa, kuluttaja- tai pienyritys-asiakas voi kääntyä Pankkialan Asiakasneuvontatoimiston puoleen. Toimiston osoite on: Malminkatu 34, 6. kerros; HELSINKI ja puhelin (09) arkisin klo Kuluttajariitalautakunta

12 12(12) Kuluttaja voi saattaa kirjallisesti maksuihin liittyvät asiat myös kuluttajariitalautakunnan tutkittavaksi. Osoite: PL 306; HELSINKI. Puhelin Kuluttajariitalautakunta voi antaa asiasta suosituksen. 18 OIKEUSPAIKKA 18.1 Maksaja on kuluttaja Maksaja voi nostaa tästä sopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen pankkia vastaan pankin kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei maksajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään pankin kotipaikan käräjäoikeudessa Maksaja on muu kuin kuluttaja Näistä yleisistä ehdoista aiheutuvat riitaisuudet käsitellään maksajan pankin kotipaikan käräjäoikeudessa tai muussa Suomessa sijaitsevassa lain mukaan toimivaltaisessa käräjäoikeudessa Sovellettava laki Näihin ehtoihin ja ehdoissa tarkoitettuihin maksutoimeksiantoihin sovelletaan Suomen lakia.

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7 Tili- ja maksupalveluehdot Sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot... 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot... 12 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot... 19 E-laskun

Lisätiedot

Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo

Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo 41063FI 2015.05 Sivu 2 / 114 Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot 10 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen

Lisätiedot

ehdot ja K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehdot

ehdot ja K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehdot K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehdot 1. Soveltamisala Näitä K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) henkilöasiakkaille myöntämiin kortteihin ja korttien

Lisätiedot

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen.

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen. RAHATILIN TILIEHDOT Määritelmät Asiakkaalla tarkoitetaan tilinomistajaa, tilinomistajan edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua. Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle Pankki on velkaa tilillä

Lisätiedot

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS 1. Tietoja palveluntarjoajasta ja valvontaviranomaisen yhteystiedot Nimi: Pohjola Pankki Oyj Y-tunnus: 0199920-7 Osoite: PL 308, Teollisuuskatu 1 b, 00101

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille

Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille 1 Soveltamisala Näitä yleisiä korttiehtoja henkilöasiakkaille sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) henkilöasiakkaille myöntämiin kortteihin ja korttien käyttöön. Nämä

Lisätiedot

MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9)

MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9) MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9) Käytössä 1.12.2010 alkaen. Korttiin liitettävä luotto on jatkuvakäyttöinen luotto. Luotonantajana on Pohjola Pankki Oyj (jäljempänä "pankki"), joka kuuluu OP-Pohjolaryhmään.

Lisätiedot

Käyttölainan yleiset ehdot

Käyttölainan yleiset ehdot n yleiset ehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä ehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) asiakkaalleen (jäljempänä velallinen ) myöntämään käyttölainaan. Nämä käyttölainan yleiset ehdot on otettu

Lisätiedot

Handelsbankenin yleiset korttiehdot

Handelsbankenin yleiset korttiehdot Sisällysluettelo 1. Soveltamisala 1 2. Käsitteiden määrittely 1 3. Handelsbankenin ja tilinhaltijan välinen viestintä 3 3.1. Tiedonsaantioikeus ehdoista ja ennakkotiedoista sopimussuhteen aikana 3 4. Kortin

Lisätiedot

Käyttölainan yleiset ehdot

Käyttölainan yleiset ehdot Käyttölainan yleiset ehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä ehtoja sovelletaan Sampo Pankki Oyj:n (jäljempänä pankki ) asiakkaalleen (jäljempänä velallinen ) myöntämään käyttölainaan. Nämä käyttölainan

Lisätiedot

Handelsbanken. Yleiset korttiehdot 05/2013

Handelsbanken. Yleiset korttiehdot 05/2013 Handelsbanken Yleiset korttiehdot 05/2013 Sisällysluettelo 1. Soveltamisala 1 2. Käsitteiden määrittely 1 3. Handelsbankenin ja tilinhaltijan välinen viestintä 3 3.1. Tiedonsaantioikeus ehdoista ja ennakkotiedoista

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot / Erityiset ehdot Master Card, MasterCard Prepaid 1 (8) Käytössä 01.06.2013 alkaen

Yleiset korttiehdot / Erityiset ehdot Master Card, MasterCard Prepaid 1 (8) Käytössä 01.06.2013 alkaen 1 (8) Käytössä 01.06.2013 alkaen Korttien yleiset ehdot koostuvat Maksupalveluiden yleisistä ehdoista ja korttien erityisistä ehdoista. Ehtojen ollessa ristiriidassa keskenään sovelletaan korttien erityisiä

Lisätiedot

Korttien sisältämät toiminnot ja 1 (8) sovellettavat ehdot 5.2010

Korttien sisältämät toiminnot ja 1 (8) sovellettavat ehdot 5.2010 Korttien sisältämät toiminnot ja 1 (8) Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea Rahoitus Suomi Oy:n (jäljempänä Nordea) kortit sisältävät yhden tai useampia toimintoja, joiden avulla kortinhaltija voi käyttää

Lisätiedot

PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11)

PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11) PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11) Käytössä 1.3.2014 alkaen. Korttiin liitettävä luotto on jatkuvakäyttöinen luotto. Luotonantajana on Pohjola Pankki Oyj (jäljempänä "pankki"), joka kuuluu OP-Pohjola-ryhmään.

Lisätiedot

Visa-luottotilin ehdot

Visa-luottotilin ehdot Visa-luottotilin ehdot Voimassa 3.2.2015 alkaen. 1. Ehtojen soveltamisala ja määritelmät Näitä ehtoja sovelletaan Ikano Bank AB (julk), Suomen sivuliikkeen (jäljempänä luotonantaja) kortinhaltijalle myöntämään

Lisätiedot

3. Määritelmät Kuluttajalla 1. Tiedot palveluntarjoajasta Maksajalla Maksuvälineellä Maksutapahtumalla Maksutoimeksiannolla

3. Määritelmät Kuluttajalla 1. Tiedot palveluntarjoajasta Maksajalla Maksuvälineellä Maksutapahtumalla Maksutoimeksiannolla Maksupalvelutiedote 1.4.2014 Tähän tiedotteeseen on koottu maksupalveluja koskevia yleisiä ennakkotietoja, joita pankin on annettava kuluttaja-asiakkaalle ennen puitesopimuksen tekemistä (jäljempänä maksupalvelutiedote

Lisätiedot

Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) 02.2013

Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) 02.2013 Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) Nordea Pankki Suomi Oyj:n (pankki) korttiehtojen ja Nordean euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleisten ehtojen lisäksi tähän luottoon sovelletaan

Lisätiedot

Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online

Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online Voimassa 14.03.2014 Esittely Business Online on Pankin tarjoama Internet-pohjainen verkkopalvelu, jonka kautta Asiakas ja palvelun käyttäjä voivat saada

Lisätiedot

Keskusliiton maksujenvälityksen yleisiä ehtoja (1.4.2007).

Keskusliiton maksujenvälityksen yleisiä ehtoja (1.4.2007). Korttitapahtumalla maksua tai varojen nostoa, jossa kortti on fyysisesti läsnä tai annetaan kortin tiedot (maksunsaaja-aloitteiset maksut) tapahtuman hyväksymiseksi. Jos korttitietoja käytetään ainoastaan

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot Kuluttajat

Yleiset korttiehdot Kuluttajat Yleiset korttiehdot Kuluttajat (1.6.2014) 06/2014 Sopimuksen osapuolet ovat kortinhaltija ja kortinmyöntäjänä SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike. Sopimus koostuu korttihakemuksesta, jäljempänä esitetyistä

Lisätiedot

S I J O I T U S P A L V E L U S U H T E E N Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T

S I J O I T U S P A L V E L U S U H T E E N Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T 1 (7) S I J O I T U S P A L V E L U S U H T E E N Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T Liite asiakassopimukseen 1 SOPIJAPUOLET 1.1 1.2 Wallstreet Asset Management Oy Y-tunnus 2538288-5 on määritelty liitteessä

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Blue Finance Oy Y-Tunnus 2431091-9 Osoite PL 40 20101 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

OPTIUM. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi.

OPTIUM. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi. I. SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA JA MÄÄ- RITELMÄT 1 Sopimuksen tarkoitus ja soveltamisala Näitä sijoituspalvelun yleisiä

Lisätiedot

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT sivu 1 (7) PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT a) Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7, osoitteessa c/o Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä, sähköposti asiakaspalvelu@paytrail.com, ( Paytrail ); ja b) 18 vuotta

Lisätiedot

Muiden luottojen yhteismäärä, euroa (asunto ym. luotot) vakituinen yrittäjä freelancer määräaikainen, kk/vuosi asti

Muiden luottojen yhteismäärä, euroa (asunto ym. luotot) vakituinen yrittäjä freelancer määräaikainen, kk/vuosi asti LUOTTORAJAN KOROTUSSOPIMUS JA TILINOSTO Tämä asiakirja on liite luotonhaltijan ja Handelsbanken Rahoitus Oyj:n välillä tehtyyn luottosopimukseen. 1 (5) Lähetä sopimussivu kirjekuoressa tai muuten huolellisesti

Lisätiedot

Luoton Ehdot FITSFCC

Luoton Ehdot FITSFCC 1/3 1. YLEISTÄ 10/2013 Luotonantajana toimii TeliaSonera Finance Finland (Y-tunnus 2123305-7), Teollisuuskatu 13, PL 520, 00051 Sonera, Puh. +358 (0) 2040 29129 (jäljempänä Luotonantaja), TeliaSonera Finance

Lisätiedot

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet 1 Privanet Sijoituspalvelun sopimusehdot Toukokuu 2014 Privanet Pankkiiriliike Oy Y- tunnus: 1624821-1 P. +358 (0)9 687 717 23 F. +358 (0)9 687 717 45 2 Sisältö 1. Sopimusehtojen tarkoitus ja soveltamisala...

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT

ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT ELITE VARAINHOITO OY:N OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Voimassa

Lisätiedot

Kiitos osoittamastanne luottamuksesta yritystämme kohtaan ja tervetuloa SEB Gyllenbergin asiakkaaksi!

Kiitos osoittamastanne luottamuksesta yritystämme kohtaan ja tervetuloa SEB Gyllenbergin asiakkaaksi! = = = = = = = = = SEB GYLLENBERGIN ASIAKASSOPIMUS Kiitos osoittamastanne luottamuksesta yritystämme kohtaan ja tervetuloa SEB Gyllenbergin asiakkaaksi! Ohessa Teille SEB Gyllenbergin asiakassopimus allekirjoitettavaksi.

Lisätiedot

Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille SOPIMUSEHDOT 1 (13) Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille 1.1.2015 SOPIMUSEHDOT 2 (13) Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmiä... 3 3. Palvelun tuottaminen... 3 4. Palvelun käyttö...

Lisätiedot