SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ ASIAT Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Lausunto oikeusministeriön esityksestä ulosottovirastojen toimipaikoista Kansalaisopiston ylläpitämisluvan uusiminen Ympyrä Media Oy / Kainuun Lomaklubi Oy:n poikkeamislupa Hinderssonin Peltityöt Ky:n poikkeamislupa Asemakaavoituksen vireilletulo Jäätiönrinteen asemakaava-alueella Katin Golf Oy:n maanvuokrasopimusten yhdistäminen Arvo ja Toini Markkasen maanvuokrasopimuksen vuokra-ajan 258 jatkamínen Hauta RN:o 14:57 -tilasta 116 Vapo Oy:n kauppakirjan hyväksyminen Jouko ja Merja Hukkasen ostotarjous Janne Toivolan hakemus palkallisesta virkavapaasta uinnin 262 EM-kilpailuihin Unkariin 119 Helka Leimu-Pelkosen ja Jarmo Vilmin osallistuminen tutustumis- 263 ja opintomatkalle suunnistuksen MM-kilpailuihin Sveit- siin. 120 Mielellään Kainuussa kaiken ikää / Kainuun mielenterveys- ja 264 päihdestrategia Henkilöstöraportti vuodelta Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat 270

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ AIKA klo 17:00-18:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korhonen Aimo khall. puh.joht. Sirviö Kari khall. varapuh.joht. Kemppainen Helmi khall. jäsen Korhonen Marja-Leena khall. jäsen Korhonen Päivi khall. jäsen Mustonen Juha khall. jäsen Niskanen Marko khall. jäsen Okkonen Mirja khall. jäsen Polvinen Osmo khall. jäsen Rossi Anna khall. jäsen Tolonen Vesa khall. jäsen POISSA Korhonen Jouko kvalt. I varapuh.joht. Kauppinen Tuomo kvalt. II varapuh.joht. MUU Lukkari Anne kvalt. puheenjohtaja Hyvönen Timo kvalt. III varapuh.joht. Kauppinen Petri kunnanjohtaja/esittelijä Pieniniemi Juhani hallintojohtaja/pöyt.kirj.pit. ALLEKIRJOITUKSET Aimo Korhonen Kari Sirviö Juhani Pie ni niemi KÄSITELLYT ASIAT puheenjohtaja varapuheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Marja-Leena Korhonen Anna Rossi Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa, todistaa hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä Juhani Pieniniemi

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 107 Hallintojohtaja Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille ja muille vastaanottajille toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL 108 Hallintojohtaja Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Kunnanhallituksen pöytäkirja allekirjoitetaan ja sen tarkastavat kaksi tehtävään kulloinkin valittavaa kunnanhallituksen jäsentä ennen kuin pöytäkirja asetetaan nähtäväksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtä vänä kunnanviraston keskustoimistossa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja-Leena Korhonen ja Anna Rossi. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti näh tävänä kunnanviraston keskustoimistossa.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Lausunto oikeusministeriön esityksestä ulosottovirastojen toimipaikoista KHALL 109 Hallintojohtaja Oikeusministeriö pyytää lausuntoa ehdotuksesta oikeusministeriön asetuksesta ulosottovirastojen toimipaikoista. Ulosottovirastojen toimipaikoista säädetään voimaan tulleella oikeusministeriön päätöksellä /866. Nykyisessä toimipaikkaverkostossa ulos oton henkilöstö on jakaantunut epätarkoituksenmukaisen pieniin yksiköihin yhtäältä siitä syystä, että alueellisen palvelu tarve on vähentynyt väes tön vä henemi sen seurauksena ja toisaalta siitä syystä, että henkilöstön määrä on ko konai suudessaan vähentynyt automaation lisäännyttyä. Esityksen ta voit teena on muodostaa ulosoton toimipaikkaverkko, joka luo nykyistä pa remmat edelly tykset toiminnan johtamiselle, yhtenäisyydelle, tehokkuudelle ja tur val liselle työympäristölle. Toimipaikkojen säilyttäminen tai niistä luopumisen perusteina mainitaan mm. 1. Palveluntarve a. Väestökehitys b. Asiakaskäynnit c. Ruotsinkieliset palvelut 2. Maantieteelliset etäisyydet 3. Julkiset liikenneyhteydet Tällä hetkellä Kainuun ulosottoviraston toimialueeseen kuuluu kahdeksan kuntaa, joissa oli vuoden 2010 lopussa asukasta. Toimialueen väestöpohja on vähentynyt kymmenen vuoden aikana yli 10 %. Kaikki alueen kunnat ovat oikeusministeriön esityksen mukaan väestöpohjaltaan väheniviä. Virastolla on tällä hetkellä kuusi toimipaikkaa: Kajaani, Hyrynsalmi, Kuhmo, Puolanka, Sotkamo ja Suomussalmi. Oikeusministeriön esityksessä esitetään luovuttavaksi seuraavista toimipisteistä: Hyrynsalmi, Sotkamo ja Puolanka. Sotkamon toimipaikassa työskentelee yksi kihlakunnan ulosottomies. Toimipaikasta käsin hoidetaan Sotkamossa asuvat velalliset. Sotkamo on esityksen mukaan väestömäärältään vähenevä ja asiakaskäyntejä toimipisteessä on vähän. Sotkamon ja Kajaanin väliset liikenneyhteydet on hyvät. Sotkamon alueen ulosottoasiat pystytään hoitamaan asiallisesti Kajaanista käsin. Esityksen henkilöstövaikutukset koskisivat kokonaisuudessaan 119 virkamies tä, joista kaikille varattaisiin tilaisuus siirtyä saman ulosottoviraston muihin toimipaikkoihin. Taloudelliset vaikutukset olisivat esityksen mukaan vuosi tasolla noin euroa.

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Esitys tulisi voimaan viimeistään syksyllä lausuntonaan esittää, että Sotkamon kunta hyväksyy esi tyksen Sot ka mon ulosoton toimipisteestä luopumisesta. Asiakaskäynnit pystytään hoi ta maan Kajaanin toimistosta. Sen sijaan Sotkamon kunnanhallitus huomauttaa, että oikeusministeriön esityksessä on virheellinen peruste, jonka mukaan Sotkamo on väestömäärältään vähenevä. Sotkamon on tulevaisuudessa väestöään lisäävä kunta ja elinkeinoiltaan kehittyvä ja voimakas, mikä vaikuttaa oikeusministeriön mainitsemaan perusteeseen asiakaskäyntien määrästä. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Oikeusministeriö, kirjaamo, PL 25, Valtioneuvosto

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kansalaisopiston ylläpitämisluvan uusiminen KHALL 110 Kansalaisopiston rehtori Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt päivätyllä kirjeellään kaikkia Suomen kansalaisopistoja uudistamaan ylläpitämislupansa. Ylläpitäjän tulee toimittaa lupaa koskeva hakemuksensa opetus- ja kulttuuriministeriölle mennessä. Sotkamon kansalaisopiston ensimmäinen ja edelleen voimassa oleva ylläpitämislupa on myönnetty opiston perustamisen yhteydessä. Kunnanvaltuusto on vahvistanut sen Kaikki uudistetut ylläpitämisluvat tulevat voimaan vuoden 2013 alusta. Liitteenä on kansalaisopiston rehtorin laatima Sotkamon kansalaisopistoa koskeva ylläpitämislupa. hyväksyy Sotkamon kansalaisopiston uudistetun ylläpitämisluvan, joka tulee voi maan hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Annikki Niskanen

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Ympyrä Media Oy / Kainuun Lomaklubi Oy:n poikkeamislupa 58/5/531/2012 KHALL 111 Rakennustarkastaja Hakija Ympyrä Media Oy / Kainuun Lomaklubi Oy Suvikkaantie Vuokatti Rakennuspaikka Kunta Sotkamo Kylä Alasotkamo Tilan nimi ja RN:o Suvilahti 1:230 Rakennuspaikan osoite Suvikkaantie 6 Postiosoite Vuokatti P-koordinaatti I-koordinaatti Rakennustoimenpide Hotellin rakentaminen Selostus poikkeamisesta Rakennuspaikka muodostuu tilasta Suvilahti RN:o 1:230 Alasotkamo. Rakennuspaikalla on voimassa Jäätiönrinteen asemakaava, joka on hyväksytty v Hanke sijoittuu matkailupalveluiden korttelialueelle RM. Rakennustehokkuus e= 0.15 ja kerrosluku on 3. Rakennuspaikalle on aiemmin rakennettu pääosin kaksikerroksinen hotellirakennus. Ra ken nus oi keu teen laskettavan ra ken nus paikan pin ta-ala on n m² ja sallit tu ra ken nus oi keus Käytet ty raken nus oikeus on yhteensä n.1037 k-m². Jäljelle jäävä raken nusoikeus on n k-m². Hakija on hakenut 4-kerroksisen hotellirakennuksen rakentamista asemapiirroksen osoittamalla tavalla. Rakennuksen kokonaiskerrosala tarkentuu rakennus lupavaiheessa. Rakennushanke poikkeaa asemakaavasta ainoastaan kerrosluvun osalta. Kaavassa suurin sallittu kerrosluku on kolme. Hakija hakee kerrosluvuksi neljää. Rakennushanke ei sisällä maanpäällistä kellarikerrosta. Lisäksi hanke poikkeaa vähäisesti ohjeellisesta tonttijaosta. Hakemuksen perustelut Hakija on perustellut hakemuksessaan suunnitelmissa esitettyä ratkaisua: - kerrosluvun korotus antaa mahdollisuuden väljemmälle toteutukselle mm. autopaikat - Vuokatin alueella mm. Katinkullassa ja Urheiluopistolla on rakennettu 4-kerroksisia hotelleja

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Lisätiedot Sotkamon kunnan hallintosäännön mukaan poikkeamisluvat käsittelee kunnanhallitus. Lausunnot ja naapurien kuuleminen Kaavoittaja on lausunnossaan puoltanut hanketta. Naapurit on kuultu. Ne eivät vastusta hanketta. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen. Liikennevirasto on kuulemisessaan muistuttanut hakijaa siitä, että radan lähei syys saat taa ai heuttaa melua ja tärinää. Hakijan on otettava huomioon nämä asiat suun nitelmissa. Liikennevirasto ei vastaa junaliikenteen rakennukselle ja rakenteille aiheuttamista melu- ja tärinähaitoista eikä osallistu niiden ehkäise misen kustannuksiin. myöntää haetun poikkeamisluvan seuraavin perustein ja ehdoin; - Hankkeen ei havaita tuottavan haittaa kaavan toteutumiselle eikä maankäytön muulle järjestämiselle. - Rakennushanke soveltuu yleisilmeeltään olemassa olevaan ympäristöön. Hankkeesta on esitetty Nuasjärven suunnalta havainnekuvia. - Vuokatin alueella on asemakaavoissa mm. opistolla, rinteiden ala-asemalla sekä Katinkullassa kaavojen kerrosluvuksi osoitettu 4-5 kerrosta. Todettakoon vielä, että Katinkullassa saman lahden vastarannalla rakennetaan par haillaan nelikerroksista hotellia. - Rakennushanke sijoittuu aivan rakennuspaikan takalaitaan n. 140 metrin etäisyy delle Nuasjärven rantaviivasta. - Hakijan on huomioitava liikenneviraston lausunnossaan antamat ehdot ra dan huomioon ottamisesta. Tarkemmat selvitykset radan vaikutuk sista on tehtävä rakennuslupahakuvaiheessa. Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki 171, 172 Sotkamon rakennus valvonnan maksut, ympäristö- ja tekninen lautakunta Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta päätöksenantopäivästä lukien. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupaa. Maksu 280,00 hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otteet Ympyrä Media Oy/Kainuun Lomaklubi Oy, Suvikkaantie 6, Vuokatti Liikennevirasto, PL 33, Helsinki Kainuun ELY-keskus, PL 115, Kajaani Rakennustarkastaja _ MUUTOKSENHAKU 30 päivää Oulun hallinto-oikeus PL 189, OULU Sähköposti: puh faksi: Valitusosoitus liitteenä. Tämä poikkeamispäätös on annettu julkipanon jälkeen

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Hinderssonin Peltityöt Ky:n poikkeamislupa 69/5/531/2012 KHALL 112 Rakennustarkastaja Hakija Hinderssonin Peltityöt Ky Kuusiantie Mustio Rakennuspaikka Kunta Sotkamo Kylä Tipasoja Tilan nimi ja RN:o Sammalsuo RN:o 141:23 Rakennuspaikan osoite Honkajärventie Postiosoite Sotkamo P-koordinaatti I-koordinaatti Rakennustoimenpide Loma-asunnon rakentaminen Toimenpide eriteltynä rakennuksittain Käyttötarkoitus Kerrosala m² Kerrosluku As. lkm Loma-asunto Selostus poikkeamisesta Rakennuspaikka muodostuu tilasta Sammalsuo RN:o 141:23. Kaa van mukai sen ra ken nus pai kan pin ta-ala on n m². Hakija omistaa myös viereisen rakennuspaikan sekä osan rakennuspaikan takana olevaa maa- ja metsätalousaluetta. Rakennuspaikka on Honkajärven ranta-asemakaava-aluetta, ja se on varattu mer kin nällä RA-1 loma-asuntojen korttelialue, jossa rakennusoikeus on 150 k-m² ja ker rosluku I½. Päärakennuksen kerrosala on enintään 90 m² ja saunan 30 m². Päärakennuksen etäisyys rantaviivasta tulee olla 30 metriä ja saunan 15 metriä. Li säksi kaa vas sa on vesikäymäläkielto. Hakijan tarkoitus on rakentaa 120 k-m²:n suuruinen 1-kerroksinen loma-asunto väh. 30 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus ei ylity. Li säk si suun ni tel miin sisältyy myös vesikäymälän rakentaminen. Hanke poikkeaa asemakaavasta päärakennuksen koosta. Kaavassa päärakennuksen koko on enint. 90 k-m². Hakemuksen mukainen on 120 k-m². Yli tys on 30 k-m². Li säk si on tar koi tus rakentaa kaavan vastainen vesikäymä lä.

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Hakemuksen perustelut ja arvio hankkeen keskeisistä vaikutuksista Rakennuspaikalle johtaa valmis tieyhteys. Käyttövesi otetaan rakennuspaikalle tehtävästä kaivosta. Jätevesien käsittelystä esitetään suunnitelmat rakennusluvan yhteydessä. Lisätiedot Sotkamon kunnan hallintosäännön mukaan poikkeamisluvat käsittelee kunnanhallitus. Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapurit on kuultu ja ne eivät vastusta hanketta. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen. Kaavoittaja on lausunnossaan puoltanut hanketta. myöntää haetun poikkeamisluvan seuraavin perustein ja ehdoin; - Hankkeen ei havaita tuottavan haittaa kaavan toteutumiselle eikä maankäytön muulle järjestämiselle. - Rakennushanke on rakennusjärjestyksen sekä viime vuosina toteu tu neiden osayleiskaavojen ja poikkeamislupien mukainen. Etäisyys 120 k-m²:n suurui sil le ra ken nuk sil le kaavassa määritetystä vesirajasta on väh. 30 met riä. - Rakennuspaikan koko on riittävä, se mahdollistaa suuremman päära kennuksen koon ja asetuksen mukaisen jätevesien johtamisen - Jätevesien johtamisesta on tehtävä erillinen suunnitelma rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki 171, 172 Sotkamon rakennusvalvonnan maksut, ympäristö- ja tekninen lautakunta Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta päätöksenantopäivästä lukien. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupaa. Maksu 280,00 hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otteet Hinderssonin Peltityöt Ky, Kuusiantie 40, Mustio Kainuun ELY-keskus, PL 115, Kajaani Rakennustarkastaja _ MUUTOKSENHAKU 30 päivää Oulun hallinto-oikeus PL 189, OULU Sähköposti: puh faksi: Valitusosoitus liitteenä. Tämä poikkeamispäätös on annettu julkipanon jälkeen

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Asemakaavoituksen vireilletulo Jäätiönrinteen asemakaava-alueella KHALL 113 vs. kaavoittaja Mika Ohtonen / Kainuun Lomaklubi Oy ja Ympyrämedia Oy on esittänyt päivätyllä kirjeellä kaavamuutoksen käynnistämistä Jäätiönrinteen asemakaava-alueella. Kaavamuutos koskisi osaa korttelista 813. Alue on tällä hetkellä RM-merkinnällä olevaa matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta, jossa sijaitsee Kainuun Lomaklubin hotellirakennus. Kortteliin 813 sisältyy myös RA-merkinnällä oleva loma-asuntojen korttelialue, joka jää haetun kaavamuutoksen ulkopuolelle. Ympäristöministeriön oppaan " Asemakaavamerkinnät ja määräykset "-mukaan RM-merkintä on lähinnä tarkoitettu osoittamaan taajama-alueen ulkopuolisia lomahotelleja, matkailukeskuksia ja vastaavia matkailua palveleva rakennuksia. Taajama-alueella olevat hotellit osoitetaan yleensä liike- ja toimistorakennusten K- tai liikerakennusten KL-merkinnällä. Asemakaavoitettava alue kuuluu Vuokatin yleiskaava-alueeseen. Kaavoitettava alue on osoitettu yleiskaavassa varsinaisille matkailupalveluille tarkoitetuksi alueeksi. Kaavoitettavan alueen alustava rajaus on esityslistan liitteenä. hyväksyy asemakaavamuutoksen vireille tulon Jäätiönrannan asemakaava-alueella liitekartan mukaisella rajauksella. Kaavoittaja voi tehdä asemakaavoitettavan alueen rajaukseen kaavaprosessin edetessä tarkennuksia, mikäli se tarkoituksenmukaiseen kaavaratkaisuun pääsemiseksi on tarpeen. Kaavamuutoksen hakija velvoitetaan maksamaan kaavoituksesta ja kaavan toteuttamisesta kunnalle aiheutuneet kustannukset myöhemmin tehtävän sopimuksen mukaan. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet vs. kaavoittaja Markku Kemppainen ympäristö- ja tekninen lautakunta

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Katin Golf Oy:n maanvuokrasopimusten yhdistäminen KHALL 114 Toimistopäällikkö Holiday Club Resorts Oy ja Sotkamon kunta ovat allekirjoittaneet maanvaihtosopimuksen, jossa Katin Golf Oy:lle vuokrattu ja alueita on siirtynyt Holiday Club Resorts Oy:lle. Katin Golf Oy:n hallitus on päättänyt luopua Mäkipalte RN:o 2:374 -tilan vuokraoikeudesta luovutettavan määräalan osalta. Katin Golf Oy esittää, että yhtiön vuokrasopimukset yhdistettäisiin, uu deksi vuokra-ajaksi sovittaisiin 50 vuotta ja vuokra määräytyisi nykyisen vuokratason mukaan. Sotkamon kunnan Kainuun Metsäkeskukselta Katin Golf Oy:lle edelleen vuokrattua Katti RN:o 95:0 -tilan n ha:n määräalan vuokrasopimusta yhdistäminen ei koske. Katin Golf Oy:llä on seuraavat maanvuokrasopimukset: sopimus, joka on korvannut allekirjoitetun sopimuksen 52,509 ha, vuokra-aika 50 vuotta sopimus m2, vuokra-aika 35 vuotta sopimus m2, vuokra-aika 31 vuotta, vuokra-alue on siirtynyt kokonaan maanvaihtosopimuksessa HCR:lle. Sotkamon kunta on saanut maanvaihtosopimuksessa n. 4,5 ha:n määräalan Lisä-Topinniemi RN:o 2:334 -tilasta, joka vuokrataan Katin Golf Oy:lle. Katin Golf Oy:n ehdotus vuokrasopimusten yhdistämisestä ja vuokra-ajan yhtenäistämisestä on tarkoituksenmukaista. Liitteenä on maanvuokrasopimus n. 66,1 ha:sta, jossa on maanvaihtosopimuksesta johtuvat uudet pinta-alat ja lisäyksenä Lisä-Topinniemen -tilan määräala. Vuosivuokra on määritelty Katin Golf Oy:n maanvuokrasopimusten /ha periaatteella. päättää vuokrata Katin Golf Oy:lle liitteenä olevan vuokrasopimuksen ehdoin n. 66,1 ha sopimuksessa mainituista määräaloista ja tiloista viideksikymmeneksi (50) vuodeksi viidentoistatuhannen kolmensadan (15 300) euron vuosivuokrasta, jota tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin muutokseen perustuen. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että Aimo Korhonen ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon, ja poistui kokouksesta tämän py-

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ kälän ajaksi. Merkittiin, että puhetta tämän pykälän ajan johti varapuheenjohtaja Kari Sirviö. Otteet Katin Golf Oy, Pisterinniementie 2, Vuokatti Toimistopäällikkö Päivi Huotari

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Arvo ja Toini Markkasen maanvuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkamínen Hauta RN:o 14:57 -tilasta KHALL 115 Toimistopäällikkö Arvo ja Toini Markkasella, os. Kortetie 5 as. 4, Sotkamo, on vuokrattuna n m2:n määräala Sotkamon kunnan Tipasojan kylän Hauta RN:o 14:57 -tilasta ajalle Arvo ja Toini Markkasella on tarkoitus ostaa määräalalla olevaan rakennukseen sähköliittymä ja he pyy tä vät so pi muk sen jat ka mis ta 15 vuo del la eli saak ka. Vuokrasopimus on siirretty Arvo ja Toini Markkaselle Elvi ja Tauno Karhu selta. Vuok ra-aika määriteltiin sopimuksessa Markkasten ehdottamalla tavalla 15 vuodeksi. päättää, että Arvo ja Toini Markkaselle vuokratun Sotkamon kunnan Tipasojan kylän Hauta RN:o 14:57 -tilan n m2 määräalan vuokra-aikaa jatketaan saakka. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Arvo ja Toimi Markkanen, KOrhtetie 5 as 4, Sotkamo Toimistopäällikkö Päivi Huotari

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Vapo Oy:n kauppakirjan hyväksyminen KHALL 116 vs. kaavoittaja Vapo Oy:n edustajien kanssa on käyty neuvotteluja Tenetinvirran teollisuusalueella olevan, asemakaavassa energiahuollon alueeksi merkityn m2:n suuruisen tontin myynnistä. on aiemmin vahvista nut alueen tonttien myyntihinnaksi 6 / m2. Kauppakirja sisältää kunnan hallituksen hyväksymät tätä aluetta koskevat tonttien yleiset myyntiehdot. Myytävällä määräalalla sijaitsee purkukuntoisia rakennuksia ja hiekkasiilo, jonka arvoksi on arvioitu Kauppakirja liitekarttoineen liitteenä. päättää hyväksyä Vapo Oy:n ja Sotkamon kunnan välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että Kari Sirviö ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon, ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Otteet Vapo Oy, Yrjönkatu 42, Jyväskylä vs. kaavoittaja Markku Kemppainen

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Jouko ja Merja Hukkasen ostotarjous KHALL 117 Hallintojohtaja Jouko ja Merja Hukkanen ovat jättäneet ostotarjouksen linja-autoasemasta. Ostotarjous liitteenä. Tarjouksen tekijöiden tavoitteena on purkaa nykyinen rakennus ja rakennuttaa tilalle uusi rakennuskaavan mukainen liikerakennus, rakennusoikeuden yksi- tai kaksikerroksinen, ja vuokrata sen tilat. Matkahuolto- ja taksitoiminnot voisivat jatkaa uudessa liikerakennuksessa. Kiinteistötekniseltä kannalta linja-autoaseman purkaminen on kiinteistömestari Hannu Tervosen mukaan tarkoituksenmukainen ratkaisu. Rakennusta ei ole järkevää korjata, vaan uudisrakentaminen entisen paikalle on toimivin vaihtoehto. Uuteen rakennukseen tulisi sijoittumaan taksi-/matkahuoltotilat, grilli sisämyyntitiloineen ja erikoismyymälöitä 7-8 kpl, joiden palvelutarjontaa pyritään kohdentamaan oman maakunnan asukkaille ja turisteille. Yritykset työllistäisivät n. 20 palveluammttiin kouluttautunutta nuorta. käsitteli Hukkasten vastaavanlaista ostotarjousta ns. il ta kouluasiana tekemättä varsinaista päätöstä asiassa. Kunnan hal litus linjasi tuolloin asiaa näkemyksellä, että linja-autoaseman vaatimat tilat pidettäisiin kunnan omassa hallinnassa. Tänä päivänä asiaa voisi tarkastella uudelleen. Yli kahteen vuoteen linja-autoasemarakennuksen suhteen ei ole tapahtunut edistymistä siinä suhteessa, että kunta tai sellainen kiinteistöyhtiö, jossa kunta olisi mukana, veisi hanketta eteenpäin. Rakennus lähestyy nopeasti elinkaarensa päätepistettä. Uudisrakennus nykyiselle paikalle olisi toimiva ratkaisu. Lisäksi jatkuvasti on ollut esillä kunnan keskustaajaman kehittäminen. Mikäli nykyisen linja-autoaseman paikalle rakennettaisiin uudisliikerakennus, se olisi merkittävä lähtölaukaus koko keskustaajaman ja sen ilmeen kehittämiselle. Missään tilanteessa ei kuitenkaan kunnan omistamaa maa-aluetta ei pitäisi myydä, koska linja-autoaseman tontti sijaitsee kunnan omistamien maiden sisällä. Myös myynnisssä pitäisi edetä tarjouskilpailun kautta. Silloin kun kunta myy rakennuksia ja maa-alueita yritykselle tai yritystoimintaa varten, on pystyttävä osoittamaan, että kauppahinta ei sisällä yritystukea. Kun myynti tapahtuu tarjousten perusteella, hinta määräytyy näin lähtökohtaisesti markkinaehtoisesti. Myös riippumattoman asiantuntijan arvio hinnasta käy tarjouskilpailun vaihtoehtona.

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Koska kunnan keskustaajaman ja sen ilmeen kehittäminen tarvitsee lähtölaukauksen ja koska linja-autoaseman paikalle rakennettava uudisliikerakennus voisi olla sellainen, kunnanhallitus päättää järjestää linja-autoasemarakennuksen ostamisesta tarjouskilpailun. Tarjouskilpailussa linja-autoasema asetetaan myyntiin vuokratontilla. Tarjouksissa on sitouduttava rakentamaan paikalle asemakaavan mukainen liikerakennus. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Jouko ja Merja Hukkanen, Pärsänsuontie 189, Kajaani

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistystoimen lautakunta Janne Toivolan hakemus palkallisesta virkavapaasta uinnin EM-kilpailuihin Unkariin SIVLTK 41 Palvelualuejohtaja Tenetin koulun liikunnan lehtori Janne Toivola hakee sivistystoimen lautakun nalle osoittaamassaan kirjeessään palkallista virkavapaata uin nin Eu roo pan mestaruuskilpailuihin Unkariin ajalle Toivola toi mii ki soihin valitun sotkamolaisen urheilijan, Jenna Laukkasen henkilö koh tai sena valmentajana. Uimaliitto korvaa valmentajalle matkakulut ja osittai sen päi värahan. Sotkamon kunnanvaltuuston hyväksymän henkilöstöpoliittisen ohjelman mukaan urheilijalle, joka edustaa Suomea kansainvälisissä kilpailuissa voidaan myöntää palkallista vapaata enintää 30 työpäivää/vuosi kilpailumatkoihin. Kyseissä päätöksessä ei oteta kantaa valmentajantehtäviin kansainvälisissä arvokilpailuissa vaan edellä mainittussa päätöksessä todetaan sen koskevan kilpailuihin osal lis tu vaa urheilijaa. Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Mika Kilpeläinen, puh tai Palvelualuejohtaja KHALL 118 kokouksessa Otteet Sivistystoimen lautakunta päättää siirtää päätöksen Janne Toivolan virkavapaudesta kunnanhallituksen päätettäväksi ja esittää, että kunnanhallitus tekee päätök sen, joka koskee Sotkamon kunnan henkilökuntaa vastaavien virka-/toimi vapaiden myöntämisessä. Hyväksyttiin. päättää tässä tapauksessa ja samalla yleiseksi henkilöstöpoliittiseksi periaatteeksi sen, että Sotkamon kuntaan palvelussuhteessa olevalle, Sotkamossa kirjoilla olevan urheilijan henkilökohtaisena valmentajana toi mi val le vi ran hal ti jalle tai työn te ki jälle voi daan myöntää hakemukses ta enin tään 10 työ päi vää ka len teri vuo des sa pal kal lis ta va paata ai kuis ten kansain vä li sissä ar vo ki soissa, joiksi lue taan EM-, MM - ja Olym pia kisat. Lisäksi vaa ditaan la ji liiton to distus val men nussuh teesta hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Janne Toivola

22 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Helka Leimu-Pelkosen ja Jarmo Vilmin osallistuminen tutustumis- ja opintomatkalle suunnistuksen MM-kilpailuihin Sveitsiin. KHALL 119 Hallintojohtaja Suunnistuksen MM-kilpailut kilpaillaan tulevana kesänä Sveitsin Lausannessa Vuoden 2013 Vuokatissa järjestettävien kilpailujen järjestelytoimikunta tekee tutustumis- ja opiskelumatkan Sveitsin kisoihin. Sotkamon kunnasta järjestelytoimikunnassa ovat liikuntatoimenjohtaja Helka Leimu-Pelkonen ja kunnan puutarhuri Jarmo Vilmi (KH päätös ). He osallistuvat matkalle ajalla ja tutustuvat olosuhteisiin ja järjestelyihin. Matkan kustannukset maksetaan kunnan matkustussäännön mukaan, siten, että ulkomaan lennot, ma joitus ja autonvuokra maksetaan WOC 2013-yhteistyösopimuksen kustannuspaikasta ja kotimaan matkat sekä päivärahat liikuntatoimen hallinnon kustannuspaikasta. Kunnanhallituksen hyväksymän matkustusohjeen mukaan ulkomaille suuntautuvista virkamatkoista edellytetään sen monijäsenisen toimielimen päätös, jonka alaisena henkilö työskentelee. Tässä tapauksessa perusteltua on se, että päätöksen tekee kunnanhallitus, koska toinen henkilöistä työskentelee sivistystoimen lautakunnan alaisuudessa ja toinen ympäristö- ja teknisen lautakunnan alaisuudessa. Lisäperusteena sille, että kunnanhallitus tekee päätöksen, on se, että kunnanhallitus on päättänyt WOC -yhteistyösopimuksesta. myöntää Helka Leimu-Pelkoselle ja Jarmo Vilmille luvan opinto- ja tutustumismatkalle suunnistuksen MM-kilpailuihin Sveitsiin aj hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Liikuntatoimenjohtaja Helka Leimu-Pelkonen Kunnanpuutarhuri Jarmo Vilmi

23 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Mielellään Kainuussa kaiken ikää / Kainuun mielenterveys- ja päihdestrategia KHALL 120 Hallintojohtaja Kainuun mielenterveys- ja päihdestrategian juuret ovat hallintokokeilua valmistelleissa työ ryhmissä, joissa esitettiin yhtenäisen strategian laatimista mielenterveys- ja päihdetyölle. Kainuun mielenterveys- ja päihdestrategia on kokonaisuus painottuen ehkäi sevään ja edis tä vään työhön unohtamatta hoitavaa työtä. Strategia on yhteinen liikkeellelähtö mielenterveys- ja päihdeasioiden kehittämisessä ja se vastaa tällä hetkellä tekemiseen osallistuneiden näkemyksiä kehittämistar peista ja -kohteista. Strategian arvoja ovat avoimuus, rohkeus, yhteisöllisyys ja asiakaslähtöisyys. Visiona vuoteen 2016 on, että - kainuulaisilla on tahtoa, taitoa ja rohkeutta toimia mielenterveyttä ja päihteettömyyttä edistävästi, niin omassa elämässään kuin lähiympäristössään. - työtekijöillä on tahtoa, taitoa ja rohkeutta toimia ihmisiä kunnioittaen muut tuvissa toimintaympäristöissä - päätöksentekijöillä on tahtoa, tai toa ja rohkeutta luoda tarvittavat toimintaedellytykset mielen hyvinvoinnille ja päihteettömälle elämälle. Maakunnallisen mielenterveys- ja päihdetyöryhmän tehtävää esitetään muutettavaksi toimeenpanevaksi elimeksi ja kokoonpanoa esitetään muutettavaksi mielenterveys- ja päihdetyön valmistelevaksi työryhmäksi, jossa on edustajat Ylä-Kainuusta, Sotkamosta - Kuhmo ja Kajaanin seudulta. Edustajien tu lee olla maakunta -kuntayhtymän työntekijöitä, joilla on työkenttänään ko. seudut ja tuntemus kentällä tehtävään työhön. Maakuntahallitus on hyväksynyt strategian kokouksessaan ja päättänyt lähettää sen Kainuun kunnille osaltaan hyväksyttäväksi ja tiedoksi maakuntavaltuustolle. Maakuntavaltuusto on merkinnyt strategian tiedoksi kokouksessaan Kainuun mielenterveys- ja päihdestrategia on oheismateriaalina. hyväksyy osaltaan Kainuun mielenterveys- ja päihdestrategian ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

24 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Kunnanvaltuusto

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44 Kunnanhallitus 31.01.2012 ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 25 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 48 26 Kainuun hallintokokeiluun sisällytettyjen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 06.07.2010 klo 17:00-18:16 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 Kunnanhallitus 09.03.2009 AIKA 18:30-20:05 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 82 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 21/2013 316 Kunnanhallitus Aika 09.12.2013 klo 18:00-21:45 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 242 Tekniset palvelut 319 243

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266 Kunnanhallitus 01.06.2015 AIKA 01.06.2015 15:00-20:00 PAIKKA kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 122 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 268

Lisätiedot