SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ ASIAT Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Lausunto oikeusministeriön esityksestä ulosottovirastojen toimipaikoista Kansalaisopiston ylläpitämisluvan uusiminen Ympyrä Media Oy / Kainuun Lomaklubi Oy:n poikkeamislupa Hinderssonin Peltityöt Ky:n poikkeamislupa Asemakaavoituksen vireilletulo Jäätiönrinteen asemakaava-alueella Katin Golf Oy:n maanvuokrasopimusten yhdistäminen Arvo ja Toini Markkasen maanvuokrasopimuksen vuokra-ajan 258 jatkamínen Hauta RN:o 14:57 -tilasta 116 Vapo Oy:n kauppakirjan hyväksyminen Jouko ja Merja Hukkasen ostotarjous Janne Toivolan hakemus palkallisesta virkavapaasta uinnin 262 EM-kilpailuihin Unkariin 119 Helka Leimu-Pelkosen ja Jarmo Vilmin osallistuminen tutustumis- 263 ja opintomatkalle suunnistuksen MM-kilpailuihin Sveit- siin. 120 Mielellään Kainuussa kaiken ikää / Kainuun mielenterveys- ja 264 päihdestrategia Henkilöstöraportti vuodelta Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat 270

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ AIKA klo 17:00-18:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korhonen Aimo khall. puh.joht. Sirviö Kari khall. varapuh.joht. Kemppainen Helmi khall. jäsen Korhonen Marja-Leena khall. jäsen Korhonen Päivi khall. jäsen Mustonen Juha khall. jäsen Niskanen Marko khall. jäsen Okkonen Mirja khall. jäsen Polvinen Osmo khall. jäsen Rossi Anna khall. jäsen Tolonen Vesa khall. jäsen POISSA Korhonen Jouko kvalt. I varapuh.joht. Kauppinen Tuomo kvalt. II varapuh.joht. MUU Lukkari Anne kvalt. puheenjohtaja Hyvönen Timo kvalt. III varapuh.joht. Kauppinen Petri kunnanjohtaja/esittelijä Pieniniemi Juhani hallintojohtaja/pöyt.kirj.pit. ALLEKIRJOITUKSET Aimo Korhonen Kari Sirviö Juhani Pie ni niemi KÄSITELLYT ASIAT puheenjohtaja varapuheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Marja-Leena Korhonen Anna Rossi Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa, todistaa hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä Juhani Pieniniemi

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 107 Hallintojohtaja Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille ja muille vastaanottajille toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL 108 Hallintojohtaja Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Kunnanhallituksen pöytäkirja allekirjoitetaan ja sen tarkastavat kaksi tehtävään kulloinkin valittavaa kunnanhallituksen jäsentä ennen kuin pöytäkirja asetetaan nähtäväksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtä vänä kunnanviraston keskustoimistossa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja-Leena Korhonen ja Anna Rossi. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti näh tävänä kunnanviraston keskustoimistossa.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Lausunto oikeusministeriön esityksestä ulosottovirastojen toimipaikoista KHALL 109 Hallintojohtaja Oikeusministeriö pyytää lausuntoa ehdotuksesta oikeusministeriön asetuksesta ulosottovirastojen toimipaikoista. Ulosottovirastojen toimipaikoista säädetään voimaan tulleella oikeusministeriön päätöksellä /866. Nykyisessä toimipaikkaverkostossa ulos oton henkilöstö on jakaantunut epätarkoituksenmukaisen pieniin yksiköihin yhtäältä siitä syystä, että alueellisen palvelu tarve on vähentynyt väes tön vä henemi sen seurauksena ja toisaalta siitä syystä, että henkilöstön määrä on ko konai suudessaan vähentynyt automaation lisäännyttyä. Esityksen ta voit teena on muodostaa ulosoton toimipaikkaverkko, joka luo nykyistä pa remmat edelly tykset toiminnan johtamiselle, yhtenäisyydelle, tehokkuudelle ja tur val liselle työympäristölle. Toimipaikkojen säilyttäminen tai niistä luopumisen perusteina mainitaan mm. 1. Palveluntarve a. Väestökehitys b. Asiakaskäynnit c. Ruotsinkieliset palvelut 2. Maantieteelliset etäisyydet 3. Julkiset liikenneyhteydet Tällä hetkellä Kainuun ulosottoviraston toimialueeseen kuuluu kahdeksan kuntaa, joissa oli vuoden 2010 lopussa asukasta. Toimialueen väestöpohja on vähentynyt kymmenen vuoden aikana yli 10 %. Kaikki alueen kunnat ovat oikeusministeriön esityksen mukaan väestöpohjaltaan väheniviä. Virastolla on tällä hetkellä kuusi toimipaikkaa: Kajaani, Hyrynsalmi, Kuhmo, Puolanka, Sotkamo ja Suomussalmi. Oikeusministeriön esityksessä esitetään luovuttavaksi seuraavista toimipisteistä: Hyrynsalmi, Sotkamo ja Puolanka. Sotkamon toimipaikassa työskentelee yksi kihlakunnan ulosottomies. Toimipaikasta käsin hoidetaan Sotkamossa asuvat velalliset. Sotkamo on esityksen mukaan väestömäärältään vähenevä ja asiakaskäyntejä toimipisteessä on vähän. Sotkamon ja Kajaanin väliset liikenneyhteydet on hyvät. Sotkamon alueen ulosottoasiat pystytään hoitamaan asiallisesti Kajaanista käsin. Esityksen henkilöstövaikutukset koskisivat kokonaisuudessaan 119 virkamies tä, joista kaikille varattaisiin tilaisuus siirtyä saman ulosottoviraston muihin toimipaikkoihin. Taloudelliset vaikutukset olisivat esityksen mukaan vuosi tasolla noin euroa.

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Esitys tulisi voimaan viimeistään syksyllä lausuntonaan esittää, että Sotkamon kunta hyväksyy esi tyksen Sot ka mon ulosoton toimipisteestä luopumisesta. Asiakaskäynnit pystytään hoi ta maan Kajaanin toimistosta. Sen sijaan Sotkamon kunnanhallitus huomauttaa, että oikeusministeriön esityksessä on virheellinen peruste, jonka mukaan Sotkamo on väestömäärältään vähenevä. Sotkamon on tulevaisuudessa väestöään lisäävä kunta ja elinkeinoiltaan kehittyvä ja voimakas, mikä vaikuttaa oikeusministeriön mainitsemaan perusteeseen asiakaskäyntien määrästä. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Oikeusministeriö, kirjaamo, PL 25, Valtioneuvosto

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kansalaisopiston ylläpitämisluvan uusiminen KHALL 110 Kansalaisopiston rehtori Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt päivätyllä kirjeellään kaikkia Suomen kansalaisopistoja uudistamaan ylläpitämislupansa. Ylläpitäjän tulee toimittaa lupaa koskeva hakemuksensa opetus- ja kulttuuriministeriölle mennessä. Sotkamon kansalaisopiston ensimmäinen ja edelleen voimassa oleva ylläpitämislupa on myönnetty opiston perustamisen yhteydessä. Kunnanvaltuusto on vahvistanut sen Kaikki uudistetut ylläpitämisluvat tulevat voimaan vuoden 2013 alusta. Liitteenä on kansalaisopiston rehtorin laatima Sotkamon kansalaisopistoa koskeva ylläpitämislupa. hyväksyy Sotkamon kansalaisopiston uudistetun ylläpitämisluvan, joka tulee voi maan hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Annikki Niskanen

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Ympyrä Media Oy / Kainuun Lomaklubi Oy:n poikkeamislupa 58/5/531/2012 KHALL 111 Rakennustarkastaja Hakija Ympyrä Media Oy / Kainuun Lomaklubi Oy Suvikkaantie Vuokatti Rakennuspaikka Kunta Sotkamo Kylä Alasotkamo Tilan nimi ja RN:o Suvilahti 1:230 Rakennuspaikan osoite Suvikkaantie 6 Postiosoite Vuokatti P-koordinaatti I-koordinaatti Rakennustoimenpide Hotellin rakentaminen Selostus poikkeamisesta Rakennuspaikka muodostuu tilasta Suvilahti RN:o 1:230 Alasotkamo. Rakennuspaikalla on voimassa Jäätiönrinteen asemakaava, joka on hyväksytty v Hanke sijoittuu matkailupalveluiden korttelialueelle RM. Rakennustehokkuus e= 0.15 ja kerrosluku on 3. Rakennuspaikalle on aiemmin rakennettu pääosin kaksikerroksinen hotellirakennus. Ra ken nus oi keu teen laskettavan ra ken nus paikan pin ta-ala on n m² ja sallit tu ra ken nus oi keus Käytet ty raken nus oikeus on yhteensä n.1037 k-m². Jäljelle jäävä raken nusoikeus on n k-m². Hakija on hakenut 4-kerroksisen hotellirakennuksen rakentamista asemapiirroksen osoittamalla tavalla. Rakennuksen kokonaiskerrosala tarkentuu rakennus lupavaiheessa. Rakennushanke poikkeaa asemakaavasta ainoastaan kerrosluvun osalta. Kaavassa suurin sallittu kerrosluku on kolme. Hakija hakee kerrosluvuksi neljää. Rakennushanke ei sisällä maanpäällistä kellarikerrosta. Lisäksi hanke poikkeaa vähäisesti ohjeellisesta tonttijaosta. Hakemuksen perustelut Hakija on perustellut hakemuksessaan suunnitelmissa esitettyä ratkaisua: - kerrosluvun korotus antaa mahdollisuuden väljemmälle toteutukselle mm. autopaikat - Vuokatin alueella mm. Katinkullassa ja Urheiluopistolla on rakennettu 4-kerroksisia hotelleja

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Lisätiedot Sotkamon kunnan hallintosäännön mukaan poikkeamisluvat käsittelee kunnanhallitus. Lausunnot ja naapurien kuuleminen Kaavoittaja on lausunnossaan puoltanut hanketta. Naapurit on kuultu. Ne eivät vastusta hanketta. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen. Liikennevirasto on kuulemisessaan muistuttanut hakijaa siitä, että radan lähei syys saat taa ai heuttaa melua ja tärinää. Hakijan on otettava huomioon nämä asiat suun nitelmissa. Liikennevirasto ei vastaa junaliikenteen rakennukselle ja rakenteille aiheuttamista melu- ja tärinähaitoista eikä osallistu niiden ehkäise misen kustannuksiin. myöntää haetun poikkeamisluvan seuraavin perustein ja ehdoin; - Hankkeen ei havaita tuottavan haittaa kaavan toteutumiselle eikä maankäytön muulle järjestämiselle. - Rakennushanke soveltuu yleisilmeeltään olemassa olevaan ympäristöön. Hankkeesta on esitetty Nuasjärven suunnalta havainnekuvia. - Vuokatin alueella on asemakaavoissa mm. opistolla, rinteiden ala-asemalla sekä Katinkullassa kaavojen kerrosluvuksi osoitettu 4-5 kerrosta. Todettakoon vielä, että Katinkullassa saman lahden vastarannalla rakennetaan par haillaan nelikerroksista hotellia. - Rakennushanke sijoittuu aivan rakennuspaikan takalaitaan n. 140 metrin etäisyy delle Nuasjärven rantaviivasta. - Hakijan on huomioitava liikenneviraston lausunnossaan antamat ehdot ra dan huomioon ottamisesta. Tarkemmat selvitykset radan vaikutuk sista on tehtävä rakennuslupahakuvaiheessa. Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki 171, 172 Sotkamon rakennus valvonnan maksut, ympäristö- ja tekninen lautakunta Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta päätöksenantopäivästä lukien. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupaa. Maksu 280,00 hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otteet Ympyrä Media Oy/Kainuun Lomaklubi Oy, Suvikkaantie 6, Vuokatti Liikennevirasto, PL 33, Helsinki Kainuun ELY-keskus, PL 115, Kajaani Rakennustarkastaja _ MUUTOKSENHAKU 30 päivää Oulun hallinto-oikeus PL 189, OULU Sähköposti: puh faksi: Valitusosoitus liitteenä. Tämä poikkeamispäätös on annettu julkipanon jälkeen

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Hinderssonin Peltityöt Ky:n poikkeamislupa 69/5/531/2012 KHALL 112 Rakennustarkastaja Hakija Hinderssonin Peltityöt Ky Kuusiantie Mustio Rakennuspaikka Kunta Sotkamo Kylä Tipasoja Tilan nimi ja RN:o Sammalsuo RN:o 141:23 Rakennuspaikan osoite Honkajärventie Postiosoite Sotkamo P-koordinaatti I-koordinaatti Rakennustoimenpide Loma-asunnon rakentaminen Toimenpide eriteltynä rakennuksittain Käyttötarkoitus Kerrosala m² Kerrosluku As. lkm Loma-asunto Selostus poikkeamisesta Rakennuspaikka muodostuu tilasta Sammalsuo RN:o 141:23. Kaa van mukai sen ra ken nus pai kan pin ta-ala on n m². Hakija omistaa myös viereisen rakennuspaikan sekä osan rakennuspaikan takana olevaa maa- ja metsätalousaluetta. Rakennuspaikka on Honkajärven ranta-asemakaava-aluetta, ja se on varattu mer kin nällä RA-1 loma-asuntojen korttelialue, jossa rakennusoikeus on 150 k-m² ja ker rosluku I½. Päärakennuksen kerrosala on enintään 90 m² ja saunan 30 m². Päärakennuksen etäisyys rantaviivasta tulee olla 30 metriä ja saunan 15 metriä. Li säksi kaa vas sa on vesikäymäläkielto. Hakijan tarkoitus on rakentaa 120 k-m²:n suuruinen 1-kerroksinen loma-asunto väh. 30 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus ei ylity. Li säk si suun ni tel miin sisältyy myös vesikäymälän rakentaminen. Hanke poikkeaa asemakaavasta päärakennuksen koosta. Kaavassa päärakennuksen koko on enint. 90 k-m². Hakemuksen mukainen on 120 k-m². Yli tys on 30 k-m². Li säk si on tar koi tus rakentaa kaavan vastainen vesikäymä lä.

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Hakemuksen perustelut ja arvio hankkeen keskeisistä vaikutuksista Rakennuspaikalle johtaa valmis tieyhteys. Käyttövesi otetaan rakennuspaikalle tehtävästä kaivosta. Jätevesien käsittelystä esitetään suunnitelmat rakennusluvan yhteydessä. Lisätiedot Sotkamon kunnan hallintosäännön mukaan poikkeamisluvat käsittelee kunnanhallitus. Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapurit on kuultu ja ne eivät vastusta hanketta. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen. Kaavoittaja on lausunnossaan puoltanut hanketta. myöntää haetun poikkeamisluvan seuraavin perustein ja ehdoin; - Hankkeen ei havaita tuottavan haittaa kaavan toteutumiselle eikä maankäytön muulle järjestämiselle. - Rakennushanke on rakennusjärjestyksen sekä viime vuosina toteu tu neiden osayleiskaavojen ja poikkeamislupien mukainen. Etäisyys 120 k-m²:n suurui sil le ra ken nuk sil le kaavassa määritetystä vesirajasta on väh. 30 met riä. - Rakennuspaikan koko on riittävä, se mahdollistaa suuremman päära kennuksen koon ja asetuksen mukaisen jätevesien johtamisen - Jätevesien johtamisesta on tehtävä erillinen suunnitelma rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki 171, 172 Sotkamon rakennusvalvonnan maksut, ympäristö- ja tekninen lautakunta Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta päätöksenantopäivästä lukien. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupaa. Maksu 280,00 hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otteet Hinderssonin Peltityöt Ky, Kuusiantie 40, Mustio Kainuun ELY-keskus, PL 115, Kajaani Rakennustarkastaja _ MUUTOKSENHAKU 30 päivää Oulun hallinto-oikeus PL 189, OULU Sähköposti: puh faksi: Valitusosoitus liitteenä. Tämä poikkeamispäätös on annettu julkipanon jälkeen

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Asemakaavoituksen vireilletulo Jäätiönrinteen asemakaava-alueella KHALL 113 vs. kaavoittaja Mika Ohtonen / Kainuun Lomaklubi Oy ja Ympyrämedia Oy on esittänyt päivätyllä kirjeellä kaavamuutoksen käynnistämistä Jäätiönrinteen asemakaava-alueella. Kaavamuutos koskisi osaa korttelista 813. Alue on tällä hetkellä RM-merkinnällä olevaa matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta, jossa sijaitsee Kainuun Lomaklubin hotellirakennus. Kortteliin 813 sisältyy myös RA-merkinnällä oleva loma-asuntojen korttelialue, joka jää haetun kaavamuutoksen ulkopuolelle. Ympäristöministeriön oppaan " Asemakaavamerkinnät ja määräykset "-mukaan RM-merkintä on lähinnä tarkoitettu osoittamaan taajama-alueen ulkopuolisia lomahotelleja, matkailukeskuksia ja vastaavia matkailua palveleva rakennuksia. Taajama-alueella olevat hotellit osoitetaan yleensä liike- ja toimistorakennusten K- tai liikerakennusten KL-merkinnällä. Asemakaavoitettava alue kuuluu Vuokatin yleiskaava-alueeseen. Kaavoitettava alue on osoitettu yleiskaavassa varsinaisille matkailupalveluille tarkoitetuksi alueeksi. Kaavoitettavan alueen alustava rajaus on esityslistan liitteenä. hyväksyy asemakaavamuutoksen vireille tulon Jäätiönrannan asemakaava-alueella liitekartan mukaisella rajauksella. Kaavoittaja voi tehdä asemakaavoitettavan alueen rajaukseen kaavaprosessin edetessä tarkennuksia, mikäli se tarkoituksenmukaiseen kaavaratkaisuun pääsemiseksi on tarpeen. Kaavamuutoksen hakija velvoitetaan maksamaan kaavoituksesta ja kaavan toteuttamisesta kunnalle aiheutuneet kustannukset myöhemmin tehtävän sopimuksen mukaan. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet vs. kaavoittaja Markku Kemppainen ympäristö- ja tekninen lautakunta

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Katin Golf Oy:n maanvuokrasopimusten yhdistäminen KHALL 114 Toimistopäällikkö Holiday Club Resorts Oy ja Sotkamon kunta ovat allekirjoittaneet maanvaihtosopimuksen, jossa Katin Golf Oy:lle vuokrattu ja alueita on siirtynyt Holiday Club Resorts Oy:lle. Katin Golf Oy:n hallitus on päättänyt luopua Mäkipalte RN:o 2:374 -tilan vuokraoikeudesta luovutettavan määräalan osalta. Katin Golf Oy esittää, että yhtiön vuokrasopimukset yhdistettäisiin, uu deksi vuokra-ajaksi sovittaisiin 50 vuotta ja vuokra määräytyisi nykyisen vuokratason mukaan. Sotkamon kunnan Kainuun Metsäkeskukselta Katin Golf Oy:lle edelleen vuokrattua Katti RN:o 95:0 -tilan n ha:n määräalan vuokrasopimusta yhdistäminen ei koske. Katin Golf Oy:llä on seuraavat maanvuokrasopimukset: sopimus, joka on korvannut allekirjoitetun sopimuksen 52,509 ha, vuokra-aika 50 vuotta sopimus m2, vuokra-aika 35 vuotta sopimus m2, vuokra-aika 31 vuotta, vuokra-alue on siirtynyt kokonaan maanvaihtosopimuksessa HCR:lle. Sotkamon kunta on saanut maanvaihtosopimuksessa n. 4,5 ha:n määräalan Lisä-Topinniemi RN:o 2:334 -tilasta, joka vuokrataan Katin Golf Oy:lle. Katin Golf Oy:n ehdotus vuokrasopimusten yhdistämisestä ja vuokra-ajan yhtenäistämisestä on tarkoituksenmukaista. Liitteenä on maanvuokrasopimus n. 66,1 ha:sta, jossa on maanvaihtosopimuksesta johtuvat uudet pinta-alat ja lisäyksenä Lisä-Topinniemen -tilan määräala. Vuosivuokra on määritelty Katin Golf Oy:n maanvuokrasopimusten /ha periaatteella. päättää vuokrata Katin Golf Oy:lle liitteenä olevan vuokrasopimuksen ehdoin n. 66,1 ha sopimuksessa mainituista määräaloista ja tiloista viideksikymmeneksi (50) vuodeksi viidentoistatuhannen kolmensadan (15 300) euron vuosivuokrasta, jota tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin muutokseen perustuen. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että Aimo Korhonen ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon, ja poistui kokouksesta tämän py-

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ kälän ajaksi. Merkittiin, että puhetta tämän pykälän ajan johti varapuheenjohtaja Kari Sirviö. Otteet Katin Golf Oy, Pisterinniementie 2, Vuokatti Toimistopäällikkö Päivi Huotari

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Arvo ja Toini Markkasen maanvuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkamínen Hauta RN:o 14:57 -tilasta KHALL 115 Toimistopäällikkö Arvo ja Toini Markkasella, os. Kortetie 5 as. 4, Sotkamo, on vuokrattuna n m2:n määräala Sotkamon kunnan Tipasojan kylän Hauta RN:o 14:57 -tilasta ajalle Arvo ja Toini Markkasella on tarkoitus ostaa määräalalla olevaan rakennukseen sähköliittymä ja he pyy tä vät so pi muk sen jat ka mis ta 15 vuo del la eli saak ka. Vuokrasopimus on siirretty Arvo ja Toini Markkaselle Elvi ja Tauno Karhu selta. Vuok ra-aika määriteltiin sopimuksessa Markkasten ehdottamalla tavalla 15 vuodeksi. päättää, että Arvo ja Toini Markkaselle vuokratun Sotkamon kunnan Tipasojan kylän Hauta RN:o 14:57 -tilan n m2 määräalan vuokra-aikaa jatketaan saakka. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Arvo ja Toimi Markkanen, KOrhtetie 5 as 4, Sotkamo Toimistopäällikkö Päivi Huotari

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Vapo Oy:n kauppakirjan hyväksyminen KHALL 116 vs. kaavoittaja Vapo Oy:n edustajien kanssa on käyty neuvotteluja Tenetinvirran teollisuusalueella olevan, asemakaavassa energiahuollon alueeksi merkityn m2:n suuruisen tontin myynnistä. on aiemmin vahvista nut alueen tonttien myyntihinnaksi 6 / m2. Kauppakirja sisältää kunnan hallituksen hyväksymät tätä aluetta koskevat tonttien yleiset myyntiehdot. Myytävällä määräalalla sijaitsee purkukuntoisia rakennuksia ja hiekkasiilo, jonka arvoksi on arvioitu Kauppakirja liitekarttoineen liitteenä. päättää hyväksyä Vapo Oy:n ja Sotkamon kunnan välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että Kari Sirviö ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon, ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Otteet Vapo Oy, Yrjönkatu 42, Jyväskylä vs. kaavoittaja Markku Kemppainen

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Jouko ja Merja Hukkasen ostotarjous KHALL 117 Hallintojohtaja Jouko ja Merja Hukkanen ovat jättäneet ostotarjouksen linja-autoasemasta. Ostotarjous liitteenä. Tarjouksen tekijöiden tavoitteena on purkaa nykyinen rakennus ja rakennuttaa tilalle uusi rakennuskaavan mukainen liikerakennus, rakennusoikeuden yksi- tai kaksikerroksinen, ja vuokrata sen tilat. Matkahuolto- ja taksitoiminnot voisivat jatkaa uudessa liikerakennuksessa. Kiinteistötekniseltä kannalta linja-autoaseman purkaminen on kiinteistömestari Hannu Tervosen mukaan tarkoituksenmukainen ratkaisu. Rakennusta ei ole järkevää korjata, vaan uudisrakentaminen entisen paikalle on toimivin vaihtoehto. Uuteen rakennukseen tulisi sijoittumaan taksi-/matkahuoltotilat, grilli sisämyyntitiloineen ja erikoismyymälöitä 7-8 kpl, joiden palvelutarjontaa pyritään kohdentamaan oman maakunnan asukkaille ja turisteille. Yritykset työllistäisivät n. 20 palveluammttiin kouluttautunutta nuorta. käsitteli Hukkasten vastaavanlaista ostotarjousta ns. il ta kouluasiana tekemättä varsinaista päätöstä asiassa. Kunnan hal litus linjasi tuolloin asiaa näkemyksellä, että linja-autoaseman vaatimat tilat pidettäisiin kunnan omassa hallinnassa. Tänä päivänä asiaa voisi tarkastella uudelleen. Yli kahteen vuoteen linja-autoasemarakennuksen suhteen ei ole tapahtunut edistymistä siinä suhteessa, että kunta tai sellainen kiinteistöyhtiö, jossa kunta olisi mukana, veisi hanketta eteenpäin. Rakennus lähestyy nopeasti elinkaarensa päätepistettä. Uudisrakennus nykyiselle paikalle olisi toimiva ratkaisu. Lisäksi jatkuvasti on ollut esillä kunnan keskustaajaman kehittäminen. Mikäli nykyisen linja-autoaseman paikalle rakennettaisiin uudisliikerakennus, se olisi merkittävä lähtölaukaus koko keskustaajaman ja sen ilmeen kehittämiselle. Missään tilanteessa ei kuitenkaan kunnan omistamaa maa-aluetta ei pitäisi myydä, koska linja-autoaseman tontti sijaitsee kunnan omistamien maiden sisällä. Myös myynnisssä pitäisi edetä tarjouskilpailun kautta. Silloin kun kunta myy rakennuksia ja maa-alueita yritykselle tai yritystoimintaa varten, on pystyttävä osoittamaan, että kauppahinta ei sisällä yritystukea. Kun myynti tapahtuu tarjousten perusteella, hinta määräytyy näin lähtökohtaisesti markkinaehtoisesti. Myös riippumattoman asiantuntijan arvio hinnasta käy tarjouskilpailun vaihtoehtona.

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Koska kunnan keskustaajaman ja sen ilmeen kehittäminen tarvitsee lähtölaukauksen ja koska linja-autoaseman paikalle rakennettava uudisliikerakennus voisi olla sellainen, kunnanhallitus päättää järjestää linja-autoasemarakennuksen ostamisesta tarjouskilpailun. Tarjouskilpailussa linja-autoasema asetetaan myyntiin vuokratontilla. Tarjouksissa on sitouduttava rakentamaan paikalle asemakaavan mukainen liikerakennus. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Jouko ja Merja Hukkanen, Pärsänsuontie 189, Kajaani

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistystoimen lautakunta Janne Toivolan hakemus palkallisesta virkavapaasta uinnin EM-kilpailuihin Unkariin SIVLTK 41 Palvelualuejohtaja Tenetin koulun liikunnan lehtori Janne Toivola hakee sivistystoimen lautakun nalle osoittaamassaan kirjeessään palkallista virkavapaata uin nin Eu roo pan mestaruuskilpailuihin Unkariin ajalle Toivola toi mii ki soihin valitun sotkamolaisen urheilijan, Jenna Laukkasen henkilö koh tai sena valmentajana. Uimaliitto korvaa valmentajalle matkakulut ja osittai sen päi värahan. Sotkamon kunnanvaltuuston hyväksymän henkilöstöpoliittisen ohjelman mukaan urheilijalle, joka edustaa Suomea kansainvälisissä kilpailuissa voidaan myöntää palkallista vapaata enintää 30 työpäivää/vuosi kilpailumatkoihin. Kyseissä päätöksessä ei oteta kantaa valmentajantehtäviin kansainvälisissä arvokilpailuissa vaan edellä mainittussa päätöksessä todetaan sen koskevan kilpailuihin osal lis tu vaa urheilijaa. Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Mika Kilpeläinen, puh tai Palvelualuejohtaja KHALL 118 kokouksessa Otteet Sivistystoimen lautakunta päättää siirtää päätöksen Janne Toivolan virkavapaudesta kunnanhallituksen päätettäväksi ja esittää, että kunnanhallitus tekee päätök sen, joka koskee Sotkamon kunnan henkilökuntaa vastaavien virka-/toimi vapaiden myöntämisessä. Hyväksyttiin. päättää tässä tapauksessa ja samalla yleiseksi henkilöstöpoliittiseksi periaatteeksi sen, että Sotkamon kuntaan palvelussuhteessa olevalle, Sotkamossa kirjoilla olevan urheilijan henkilökohtaisena valmentajana toi mi val le vi ran hal ti jalle tai työn te ki jälle voi daan myöntää hakemukses ta enin tään 10 työ päi vää ka len teri vuo des sa pal kal lis ta va paata ai kuis ten kansain vä li sissä ar vo ki soissa, joiksi lue taan EM-, MM - ja Olym pia kisat. Lisäksi vaa ditaan la ji liiton to distus val men nussuh teesta hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Janne Toivola

22 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Helka Leimu-Pelkosen ja Jarmo Vilmin osallistuminen tutustumis- ja opintomatkalle suunnistuksen MM-kilpailuihin Sveitsiin. KHALL 119 Hallintojohtaja Suunnistuksen MM-kilpailut kilpaillaan tulevana kesänä Sveitsin Lausannessa Vuoden 2013 Vuokatissa järjestettävien kilpailujen järjestelytoimikunta tekee tutustumis- ja opiskelumatkan Sveitsin kisoihin. Sotkamon kunnasta järjestelytoimikunnassa ovat liikuntatoimenjohtaja Helka Leimu-Pelkonen ja kunnan puutarhuri Jarmo Vilmi (KH päätös ). He osallistuvat matkalle ajalla ja tutustuvat olosuhteisiin ja järjestelyihin. Matkan kustannukset maksetaan kunnan matkustussäännön mukaan, siten, että ulkomaan lennot, ma joitus ja autonvuokra maksetaan WOC 2013-yhteistyösopimuksen kustannuspaikasta ja kotimaan matkat sekä päivärahat liikuntatoimen hallinnon kustannuspaikasta. Kunnanhallituksen hyväksymän matkustusohjeen mukaan ulkomaille suuntautuvista virkamatkoista edellytetään sen monijäsenisen toimielimen päätös, jonka alaisena henkilö työskentelee. Tässä tapauksessa perusteltua on se, että päätöksen tekee kunnanhallitus, koska toinen henkilöistä työskentelee sivistystoimen lautakunnan alaisuudessa ja toinen ympäristö- ja teknisen lautakunnan alaisuudessa. Lisäperusteena sille, että kunnanhallitus tekee päätöksen, on se, että kunnanhallitus on päättänyt WOC -yhteistyösopimuksesta. myöntää Helka Leimu-Pelkoselle ja Jarmo Vilmille luvan opinto- ja tutustumismatkalle suunnistuksen MM-kilpailuihin Sveitsiin aj hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Liikuntatoimenjohtaja Helka Leimu-Pelkonen Kunnanpuutarhuri Jarmo Vilmi

23 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Mielellään Kainuussa kaiken ikää / Kainuun mielenterveys- ja päihdestrategia KHALL 120 Hallintojohtaja Kainuun mielenterveys- ja päihdestrategian juuret ovat hallintokokeilua valmistelleissa työ ryhmissä, joissa esitettiin yhtenäisen strategian laatimista mielenterveys- ja päihdetyölle. Kainuun mielenterveys- ja päihdestrategia on kokonaisuus painottuen ehkäi sevään ja edis tä vään työhön unohtamatta hoitavaa työtä. Strategia on yhteinen liikkeellelähtö mielenterveys- ja päihdeasioiden kehittämisessä ja se vastaa tällä hetkellä tekemiseen osallistuneiden näkemyksiä kehittämistar peista ja -kohteista. Strategian arvoja ovat avoimuus, rohkeus, yhteisöllisyys ja asiakaslähtöisyys. Visiona vuoteen 2016 on, että - kainuulaisilla on tahtoa, taitoa ja rohkeutta toimia mielenterveyttä ja päihteettömyyttä edistävästi, niin omassa elämässään kuin lähiympäristössään. - työtekijöillä on tahtoa, taitoa ja rohkeutta toimia ihmisiä kunnioittaen muut tuvissa toimintaympäristöissä - päätöksentekijöillä on tahtoa, tai toa ja rohkeutta luoda tarvittavat toimintaedellytykset mielen hyvinvoinnille ja päihteettömälle elämälle. Maakunnallisen mielenterveys- ja päihdetyöryhmän tehtävää esitetään muutettavaksi toimeenpanevaksi elimeksi ja kokoonpanoa esitetään muutettavaksi mielenterveys- ja päihdetyön valmistelevaksi työryhmäksi, jossa on edustajat Ylä-Kainuusta, Sotkamosta - Kuhmo ja Kajaanin seudulta. Edustajien tu lee olla maakunta -kuntayhtymän työntekijöitä, joilla on työkenttänään ko. seudut ja tuntemus kentällä tehtävään työhön. Maakuntahallitus on hyväksynyt strategian kokouksessaan ja päättänyt lähettää sen Kainuun kunnille osaltaan hyväksyttäväksi ja tiedoksi maakuntavaltuustolle. Maakuntavaltuusto on merkinnyt strategian tiedoksi kokouksessaan Kainuun mielenterveys- ja päihdestrategia on oheismateriaalina. hyväksyy osaltaan Kainuun mielenterveys- ja päihdestrategian ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

24 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Kunnanvaltuusto

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 66 04.06.2012 ASIAT Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 69 33 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 70 34 Mielellään Kainuussa kaiken ikää / Kainuun

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 klo 16:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Luotosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen avaus 3 59 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Pöytäkirja

Johtokunnan kokous Pöytäkirja Johtokunnan kokous 29.11.2017 Pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 2 (7) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 9.11 Paikka LYNC-kokous Allekirjoitukset Jorma Penttinen puheenjohtaja Anu Tervala pöytäkirjanpitäjä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA PELLON KUNTA 3/2017 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta. Poikkeamistoimivalta on MRL 171 :n 1 momentin mukaan kunnalla.

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta. Poikkeamistoimivalta on MRL 171 :n 1 momentin mukaan kunnalla. Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 13/2015 1 (5) Tekninen lautakunta, 58, 12.08.2015 Kunnanhallitus, 132, 14.09.2015 132 Poikkeamishakemus / Boman Janne KNGDno-2015-512 Tekninen lautakunta, 12.08.2015, 58 Valmistelija

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 34 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 65, 66, 67, 72, 74, 75 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 57 Sivistyslautakunta 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 18:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstöjaosto 09.03.2017 AIKA 09.03.2017 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot