Suomalaisten matkailu 2006 Finländarnas resor Finnish Travel

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaisten matkailu 2006 Finländarnas resor Finnish Travel"

Transkriptio

1 , ti Tilastokeskus U lin Statistikcentralen 'll1 Statistics Finland Liikenne ja matkailu 2007 Transport och turism Transport and Tourism Suomalaisten matkailu 2006 Finländarnas resor Finnish Travel

2 l/l Tilastokeskus H ill Statistikcentralen *//* Statistics Finland Liikenne ja matkailu 2007 Transport och turism Transport and Tourism Suomalaisten matkailu 2006 Finländarnas resor Finnish Travel Helsinki - Helsingfors 2007

3 Tiedustelut - Förfrägningar - Inquiries: Ritva Tikkanen (09) Kansikuva - Pärmbild - Cover graphics: Jannis Mavrostomos Tilastokeskus - Statistikcentralen - Statistics Finland Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus. Uppgifterna fär länas med uppgivande av Statistikcentralen som källa. Quoting is encouraged provided Statistics Finland is acknowledged as the source. Tilaston kuvaus: Tilaston laatuseloste: ISSN = Suomen virallinen tilasto ISSN ISBN Multiprint Oy, Helsinki 2007

4 Esipuhe Suomalaisten matkailu julkaisu sisältää tietoa vuotiaan väestön tekemistä kotimaanja ulkomaanmatkoista vuonna Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen puhelinhaastattelukeskuksen kuukausittain tekemiin haastatteluihin. Tilasto sisältää lisäksi tietoa vuoden aikana matkustaneista henkilöistä. Nämä tiedot perustuvat työvoimatutkimuksen yhteydessä tehtyyn vuositutkimukseen. Suomalaisten matkailu -tutkimusta on tehty Tilastokeskuksessa vuodesta 1995 lähtien. Vuosien aikana tilaston sisältöä laajennettiin vastaamaan EU:n matkailutilastodirektiivin (95/57/EY) vaatimuksia. Vuoden 2000 alussa siirryttiin neljännesvuosittaisesta tiedonkeruusta kuukausittaiseen. Vuosina Tilastokeskus tuotti Suomalaisten matkat -tutkimusta Matkailun edistämiskeskuksen toimeksiannosta. Förord Publikationen Finländamas resor 2006 innehäller uppgifter om de resor som befolkningen i äldem ár gjorde i Finland och utomlands är Uppgiftema baserar sig pä Statistikcentralens telefonintervjucentrals mánatliga intervjuer. I Statistiken firms dessutom uppgifter om de personer som gjorde resor under áret. Dessa uppgifter baserar sig pá den ärsundersökning som genomfordes i samband med arbetskraftsundersökningen. Undersökningen om finländamas resor har gjorts vid Statistikcentralen fr.o.m. ár Under áren utvidgades innehállet i Statistiken att svara mot kraven i EU:s direktiv om statistisk rörande turism (95/57/EG). I början av ár 2000 övergick man frän kvartalsvis datainsamling tili mänatlig. Under áren producerade Statistikcentralen undersökningen Finländamas resor pä uppdrag av Centralen for turismfrämjande. Foreword The Finnish Travel 2006 publication contains information on domestic and outbound travel of the population aged 15 to 74 in The data are based on interviews made by Statistics Finland s telephone interview centre each month. The statistics also include information on persons having travelled dining the year. These data are based on an annual survey carried out in connection with the Labour Force Survey. The Finnish Travel Survey has been produced by Statistics Finland since Between 1995 and 1997 the contents of the statistics were extended to meet the requirements of the tourism statistics directive of the European Union (95/57/EC). At the beginning of 2000 quarterly data collection was replaced with monthly collection. From 1991 to 1994 the travel survey was produced on commission of the Finnish Tourist Board. Helsingissä, Tilastokeskuksessa heinäkuussa 2007 Helsingfors, Statistikcentralen, i juli 2007 Helsinki, July 2007, Statistics Finland Hannele Orjala Tilastojohtaja Statistikdirektör Director

5 Sisältö Tilaston kuvausalue 6 Yhteenveto suomalaisten matkailusta vuonna Vapaa-ajanmatkailu kotimaassa vuonna Vapaa-ajanmatkailu ulkomaille vuonna Työ- ja kokousmatkailu vuonna Tuoteseloste 54 Kirjallisuutta 63 Sammandrag av finländamas resor är Taulukot: vuotiaan väestön yöpymisen sisältäneet matkat Yöpymisen sisältäneet vapaa-ajanmatkat matkaryhmittäin sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan vuonna Matkoja tehneet vuotiaat matkaryhmittäin vuonna Matkoja tehneet vuotiaat vuonna Kotimaan vapaa-ajanmatkat päättymiskuukauden ja keston mukaan vuonna Kotimaan vapaa-ajanmatkat kohdemaakunnan mukaan vuonna Kotimaan vapaa-ajanmatkojen suosituimmat kohdekunnat matkatyypeittäin vuonna Yöpymiset majoitusmuodoittain maksullisen majoituksen sisältäneillä kotimaan vapaa-ajanmatkoilla vuonna Menot maksullisen majoituksen sisältäneillä kotimaan vapaaajanmatkoilla vuonna Kotimaan vapaa-ajanmatkat maksullisessa majoituksessa asuinja kohdemaakunnittain Manner-Suomessa vuonna Matkat omalle mökille asuin- ja kohdemaakunnittain Manner-Suomessa vuonna Vierailumatkat sukulaisten ja tuttavien luo asuin- ja kohdemaakunnittain Manner-Suomessa vuonna Kotimaan vapaa-ajanmatkoja tehneet vuotiaat vuonna Ulkomaan vapaa-ajanmatkat päättymiskuukauden ja keston mukaan vuonna Vapaa-ajanmatkat ulkomaille majoitusmuodon ja kulkuvälineen mukaan vuonna Yöpymisen sisältäneiden vapaa-ajanmatkojen suosituimmat kohdemaat vuonna Yöpymisen sisältäneet vapaa-ajanmatkat kohdemaittain vuonna Yöpymisen sisältäneet vapaa-ajanmatkat ulkomaille vuonna vertailua muihin tilastoihin Yöpymisen sisältäneiden vapaa-ajanmatkojen keskimääräiset kustannukset vuonna Vapaa-ajanristeilyjen ja vapaa-ajan päivämatkojen kohdemaat vuonna Menot henkilöä kohden vapaa-ajanristeilyillä ja päivämatkoilla vuonna Vapaa-ajanmatkailu lähialueille vuonna Yöpymisen sisältäneitä vapaa-ajanmatkoja ulkomaille tehneet vuotiaat vuonna Työ- ja kokousmatkat päättymiskuukauden ja keston mukaan vuonna Ulkomaille tehdyt työ- ja kokousmatkat kohdemaan mukaan vuonna Menot yöpymisen sisältäneillä työ- ja kokousmatkoilla vuonna Työ- ja kokousmatkat lähialueille vuonna Yöpymisen sisältäneitä työ- tai kokousmatkoja (pl. risteilyt) tehneet vuotiaat vuonna Matkan tehneet vuotiaat henkilöt matkaryhmittäin ja 95 %:n luottamusvälit vuonna Suomalaisten tekemät matkat matkaryhmittäin ja 95 %:n luottamusvälit vuonna Tutkimuksiin osallistuneet henkilöt vuonna 2006 ja vuotias väestö Tutkimusten kadot vuonna 2006 ja vuotias väestö Tutkimusten otokset, kato ja kadon syyt vuonna

6 Contents Description o f the Statistics 8 Review of the year Bibliography 63 Tables: 1. Overnight trips by persons aged 15 to 74 in Overnight leisure trips by type of trip, sex, age and area of residence in Persons aged 15 to 74 having travelled by type of trip in Persons aged 15 to 74 having travelled in Domestic leisure trips by month of ending and number of overnights in Domestic leisure trips by region of destination in The most popular municipalities of destination for domestic leisure trips by type of trip in Overnights by mode of accommodation in domestic leisure trips with paid accommodation in Expenditure on domestic leisure trips with paid accommodation in Domestic leisure trips with paid accommodation by region of residence and destination in Mainland Finland in Trips to own free-time residence by region of residence and destination in Mainland Finland in Visits to friends and relatives by region of residence and destination in Mainland Finland in Persons aged 15 to 74 with domestic leisure trips in Leisure trips abroad by month of ending and number of overnights in Leisure trips abroad by mode of accommodation and means of transport in The most popular destination countries for overnight leisure trips abroad in Overnight leisure trips abroad by destination country in Overnight leisure trips abroad in comparison between different statistics Average expenses of overnight leisure trips abroad in Overnight leisure cruises and same-day leisure trips by destination country in Expenditure per person on leisure cruises and same-day leisure trips in Leisure trips to the neighbouring countries in Persons aged 15 to 74 with overnight leisure trips abroad in Business and professional trips by month of ending and number of overnights in Business and professional trips by destination country in Expenditure on overnight business and professional trips in Business and professional trips to the neighbouring countries in Persons aged 15 to 74 with overnight business and professional trips (excluding cruises) in Persons aged 15 to 74 having travelled by type of trip and 95% confidence intervals in Trips made by Finnish residents and 95% confidence intervals in Survey participants in 2006 and population aged 15 to Survey non-responses in 2006 and population aged 15 to Samples, non-response and reasons for non-response of the surveys in

7 Tilaston kuvausalue T ila s to k e s k u k s e n m atkailu tilasto t Suomalaisten matkailu -tutkimus tilastoi matkailun kysyntää. Tutkimusta tarvitaan suomalaisten kotimaanmatkailun ja ulkomaille suuntautuvan matkailun seuraamiseen. Tutkimus on tarkoitettu erityisesti valtionhallinnon, matkailualan yritysten ja järjestöjen sekä tutkijoiden käyttöön. Sekä neljännesvuosi- että vuositiedot raportoidaan Euroopan unionin tilastovirasto Eurostatille. EU:n ohella tietoja käyttää mm. Maailman matkailujärjestö, WTO (World Tourism Organization). Euroopan unionin matkailutilastodirektiivi (95/57/EY) edellyttää matkailun kysynnän lisäksi myös tarjontaa koskevien tilastotietojen keräämistä. Matkailun tarjontapuolta kuvataan kuukausittain ilmestyvässä Matkailutilasto-julkaisussa, jonka keskeisin osa on majoitustilasto. Se sisältää tietoja majoituskapasiteetista ja sen käytöstä sekä yöpymisistä majoitusliikkeissä majoitusmuodon, matkan tarkoituksen ja matkailijan asuinmaan mukaan eriteltynä. S u o m a la is te n m a tk a ilu -tutkim uksen kuvau salu e Suomalaisten matkailu -tutkimus sisältää tietoa suomalaisten tekemistä matkoista ja matkoja tehneistä henkilöistä. Tutkimuksen kohteena ovat yöpymisen sisältäneet matkat kotimaassa ja ulkomaille sekä päivämatkat ulkomaille. Kotimaanmatkat luokitellaan julkaisussa vapaa-ajanmatkoihin, joiden aikana on käytetty maksullista majoitusta, mökkimatkoihin, vierailumatkoihin sekä työ- ja kokousmatkoihin. Ulkomaanmatkat luokitellaan vapaa-ajanmatkoihin, joiden aikana on yövytty kohdemaassa, risteilymatkoihin, päivämatkoihin sekä työ-ja kokousmatkoihin. Suomalaisten matkailu -tutkimuksessa ovat mukana myös pienet majoitusliikkeet (alle kymmenen huonetta, mökkiä tai matkailuvaunupaikkaa) ja yksityiset lomamökit, jotka eivät sisälly majoitustilastoon. Tutkimus sisältää myös tietoa ilmaismajoitusta sisältäneiden matkojen määristä sekä niiden alueellisesta jakautumisesta. Ilmaismajoitusmatkoista tutkimus erottelee matkat omalle mökille sekä vierailumatkat sukulaisten ja tuttavien luo. Vierailumatkojen kanssa samaan ryhmään on luokiteltu myös ryhmä muut ilmaismajoituksen sisältäneet matkat. Lisäksi tutkimus sisältää tietoja lähtö- ja kohdealueiden välisistä matkailuvirroista. Suomalaisten matkailu -tutkimus antaa mahdollisuuden matkailun kehityssuuntien ja majoituspalvelujen käytön arvioimiseen. Lisäksi se antaa välineitä matkailun osuuden arvioimiseen myös muiden matkailuun liittyvien palvelujen, kuten ravitsemus- ja virkistyspalvelujen sekä kuljetuspalvelujen kysynnästä. Näitä tietoja voidaan käyttää mm. matkailun kokonaistaloudellisten vaikutusten arvioinneissa. Kotimaan päivämatkailun puuttuminen heikentää tutkimuksesta saatavaa kuvaa kotimaanmatkailun laajuudesta ja sen taloudellisista vaikutuksista. Tilastokeskuksen lisäksi ulkomaanmatkailua tilastoivat Ilmailulaitos (lentoliikenne) ja Merenkulkulaitos (meriliikenne). Lento- ja meriliikennetilastot perustuvat rekisteritietoihin, joten ne antavat kattavan kuvan Suomen kansainvälisestä henkilöliikenteestä ja matkailijavirroista. Tilastoista ei käy kuitenkaan ilmi matkailijoiden kotimaa. Suomalaisten matkailua tutkittaessa voidaan kuitenkin käyttää tilauslentoliikenteen matkustajatilastoja, koska tilauslennoilla ulkomaille matkustavat ovat pääasiassa suomalaisia. Ulkomaille suuntautuvasta matkailusta tilauslennot kattavat kuitenkin

8 vain osan. Niiden ulkopuolelle jäävät vuorolennoilla liikennöity vapaa-ajanmatkailu sekä työmatkat lähes kokonaan. Suomalaisten matkailu -tutkimus sisältää tietoa myös näistä matkoista. Matkailuun liittyviä tilastoja ja tutkimuksia tekevät myös Suomen matkatoimistoalan liitto (SMAL), Haaga Tutkimus sekä Matkailun edistämiskeskus (MEK), joka julkaisee mm. rajahaastattelututkimusta. Tietojen keruu Tilastokeskuksen puhelinhaastattelukeskus keräsi Suomalaisten matkailu -tutkimuksen tiedot vuoden 2006 helmikuun ja vuoden 2007 helmikuun välisenä aikana. Tutkimuksen kohteena olivat vuotiaat vakituisesti Suomessa asuvat henkilöt. Kuukausittain otoksen koko oli henkilöä. Jokaisen kuukauden matkoista saatiin tietoja kahdesta eri otoksesta (ks. Tuoteseloste s. 54). Vuotta 2006 koskevat tiedot on kerätty 13 erillisellä otoksella, joten tutkimuksen lähtöotoksissa oli yhteensä henkilöä. Haastattelut saatiin henkilöltä. Keskimääräinen vastauskato oli 31,1 prosenttia. Matkoja tehneiden henkilöiden vuosiestimaatit on saatu erillisellä vuositutkimuksella, joka tehtiin työvoimatutkimuksen yhteydessä tammi-helmikuussa Vuositutkimuksen lähtöotos koostui iältään vuotiaasta henkilöstä. Haastattelut saatiin henkilöltä. Vuositutkimuksen kato oli 26,1 prosenttia. K äytetyt sym bolit [.. ] Tietoa ei ole saatu tai tieto on liian epävarmaa esitettäväksi. [ ] Tutkimuksessa ei ollut yhtään havaintoa. ( ) Karttaselosteissa maakuntien lukumäärä kyseisessä luokassa. EOS = Ei osaa sanoa. Alleviivattujen lukujen kohdalla tilastoinnissa on tapahtunut muutoksia; tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia. Pyöristyksien takia taulujen summat eivät aina täsmää.

9 Description of the Statistics S tatistics F in la n d s tourism statistics The Finnish Travel Survey concerns statistics on tourism demand. The survey is necessary for monitoring the domestic and outbound travel of Finnish residents. The survey is primarily intended for central government bodies, tourism enterprises and organisations and for research and information needs. Quarterly and annual data are reported to Eurostat, the Statistical Office of the European Communities. In addition to the EU, other users of the data include the WTO (World Tourism Organization). The tourism statistics directive of the European Union (95/57/EC) places an obligation to collect statistical information on tourism demand as well as on tourism supply. The supply of tourism is described in the monthly issued Tourism Statistics publication where the central part concerns accommodation statistics. It contains information on accommodation capacity and its use and overnight stays in accommodation establishments by mode, purpose of trip and home country of tourists. The F innish T ra v e l S u rv e y and o th e r statistics describing tourism The Finnish Travel Survey contains information on trips made by Finnish residents and on persons having travelled. The survey concerns domestic and outbound trips with overnight stays and same-day trips abroad. In the publication domestic travel is grouped into trips during which paid accommodation was used, trips to ffee-time residences, visits to friends and relatives, and business and professional trips. Outbound travel is classified into leisure trips with overnight stays in destination country, cruises, same-day trips, and business and professional trips. The Finnish Travel Survey includes small accommodation establishments (less than ten rooms, cottages or places for caravans) and rented private holiday cottages excluded from the accommodation statistics. The survey also contains information on the numbers of trips involving free accommodation and their regional distribution, separating travel to one s own free-time residence and visits to friends and relatives. Other trips with free accommodation are grouped together with visits to friends and relatives. The statistics also provide information about travel flows between the area of departure and destination. The Finnish Travel Survey serves as a basis for evaluating the future trends of tourism and use of accommodation services. Besides the information regarding the use of domestic accommodation services, the survey provides us with tools for estimating the consumption of other tourism-related services, such as catering and recreational services and transportation services. With the help of these it is possible to assess the overall economic impact of tourism. The picture on the extent of domestic travel and its economic effects is, however, slightly blurred by the absence of domestic same-day trips from the survey. In addition to Statistics Finland, the Civil Aviation Administration (air transport) and the Finnish Maritime Administration (sea transport) produce statistics on outbound travel. Statistics on air transport and sea transport are based on register data, for which reason they give a comprehensive

10 picture of Finnish international passenger transport and passenger flows. However, these statistics do not give information on the home country of tourists. Charter flight passenger statistics can be used for examining travelling by Finnish residents, since most of those travelling abroad on charter flights are Finnish. The picture based solely on charter flight travel is flawed as it covers only a part of Finnish residents' trips abroad, disregarding holiday trips in scheduled traffic as well as nearly the entire business travel. The Finnish Travel Survey contains information on those trips as well. Statistics and surveys connected with tourism are also produced by the Association of Finnish Travel Agents (AFTA), Haaga Research and the Finnish Tourist Board (MEK), which publishes the Border Interview Survey, for example. D ata collection The results of the Finnish Travel Survey were collected by Statistics Finland s telephone interview centre between February 2006 and February The target population were permanent residents of Finland aged 15 to 74. The size of the original monthly sample was 2,200 persons. The data on travel in each month were obtained from two different samples. The data for 2006 were collected with 13 separate samples, which makes the size of the original sample 28,600 persons. The actual sample was 19,705. The average non-response was 31.1 per cent. The data on persons having travelled were obtained by a separate annual survey carried out in association with the Labour Force Survey from January to February The original sample of the annual survey consisted of 2,386 persons aged 15 to 74, of whom 1,764 were interviewed, the non-response being 26.1 per cent. Sym bols [.. ] Data not available or too uncertain for presentation. [ ] No observations in the survey. ( ) In the legends of the maps, the number of regions in the category. Underlined figures denote revisions in statistical methodology. The data are not fully comparable. In some tables the sums do not amount to the totals shown because of rounding.

11 Yhteenveto suomalaisten matkailusta vuonna 2006 M a tk a t Matkoihin liittyvät tiedot on saatu kuukausittain tehtyjen puhelinhaastattelujen avulla. Vuotta 2006 koskevat tiedot perustuvat haastatteluun. Haastatteluissa vuotiailta kohdehenkilöiltä kysyttiin tietoja kahden edellisen kuukauden aikana päättyneistä matkoista. Kunkin kuukauden matkojen määristä saatiin tiedot siis kahdesta eri otoksesta. Jokaista kuukautta koskeva aineisto koostuu näin varsinaisesta aineistosta sekä ns. vertailuaineistosta. Kaikkiaan suomalaiset tekivät 34,7 miljoonaa työ- tai vapaa-ajanmatkaa kotimaassa ja ulkomaille (ml. ulkomaan päivämatkat). Vähennystä edellisestä vuodesta oli 8 prosenttia eli 2,9 miljoonaa matkaa. Kotimaanmatkoja oli yhteensä 28,2 miljoonaa ja ulkomaanmatkoja noin 6,5 miljoonaa. Ulkomaanmatkoja tehtiin neljä prosenttia edellisvuotta vähemmän. Eniten vähenivät Viroon tehdyt matkat. Viroon suuntautui yhteensä matkaa, mikä on matkaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yksi suurimmista voittajista oli Thaimaa, jonne matkojen määrä kasvoi 70 prosenttia. Thaimaahan tehtiin yhteensä matkaa vuonna Vapaa-ajanm atkat kotim aassa (Taulukot 1, 2, 5-12) Suomalaiset tekivät vuonna 2006 noin 25 miljoonaa kotimaan vapaa-ajanmatkaa, kun mukaan lasketaan maksullisen majoituksen sisältäneiden matkojen lisäksi mökki- ja vierailumatkat. Tämä on 8 prosenttia vähemmän kuin vuonna Pitkiä, vähintään neljä yöpymistä sisältäneitä matkoja tehtiin 4,6 miljoonaa ja lyhyitä, 1-3 yöpymisen matkoja 20,5 miljoonaa. Suomalaiset tekivät 4,9 miljoonaa sellaista vapaa-ajanmatkaa, joiden aikana yövyttiin hotelleissa, vuokratuissa mökeissä tai muussa maksullisessa majoituksessa. Näiden matkojen lisäksi suomalaiset tekivät 4,8 miljoonaa matkaa omille mökeilleen ja 15,3 miljoonaa vierailumatkaa sukulaisten ja tuttavien luo. Maksullisen majoituksen sisältäneiden matkojen suosituimmat kohdekunnat olivat Tampere, Helsinki ja Turku. Suosituimmat mökkimatkojen kohteet olivat Rovaniemi, Kuusamoja Kemiö. Vierailumatkoja tehtiin eniten Helsinkiin, Tampereelle ja Turkuun. Kuvio 1. Suomalaisten tekemät yöpymisen sisältäneet vapaa-ajanmatkat Figure 1. Finn s overnight leisure trips matkaa Vuodesta 2000 lähtien luvut eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosien lukujen kanssa tiedonkeruumenetelmän muutoksen vuoksi

12 V apaa-ajanm atkat ulkomaille (Taulukot 1, 2, 14-22) Suomalaiset tekivät ulkomaille kaikkiaan 5,2 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa vuonna 2006, kun mukaan luetaan myös päivämatkat. Luku on 3 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Noin 58 prosenttia kaikesta vapaa-ajanmatkailusta suuntautui Viroon ja Ruotsiin. Vapaa-ajanmatkat Viroon vähenivät 8 prosenttia ja Ruotsiin prosentin verran. Sellaisia vapaa-ajanmatkoja ulkomaille, jotka sisälsivät yöpymisen kohdemaassa, tehtiin vuonna 2006 noin 3,1 miljoonaa, mikä on prosentin enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkiä, vähintään neljän yöpymisen matkoja tehtiin noin 2 miljoonaa ja lyhyitä, 1-3 yöpymisen matkoja 1,1 miljoonaa. Yöpymisen kohdemaassa sisältäneitä vapaa-ajanmatkoja tehtiin edellisten vuosien tapaan eniten Viroon, Espanjaan, Ruotsiin, Venäjälle ja Kreikkaan. Näihin maihin tehtiin 55 prosenttia lomamatkoista eli yhteensä matkaa. Kasvua vuodesta 2005 oli yksi prosentti. Taulukko vuotiaan väestön yöpymisen sisältäneet matkat Table 1. Overnight trips by persons aged 15 to 74 in Tuhansia matkoja - Thousands of trips MATKOJA YHTEENSÄ Trips, total Vapaa-ajanmatkoja - Leisure trips Työ- ja kokousmatkoja - Business and professional trips KOTIMAANMATKAT - Domestic trips Vapaa-ajanmatkat - Leisure trips Maksullisessa majoituksessa - With paid accommodation Lyhyet matkat, 1-3 yötä - Short trips, 1-3 nights Pitkät matkat, vähintään 4 yötä - Long trips. 4 or more nights Matkat omalle mökille ja vierailut sukulaisten tai tuttavien luo - Trips to own free-time residence and visits to friends and relatives Lyhyet matkat, 1-3 yötä - Short trips, 1-3 nights Pitkät matkat, vähintään 4 yötä - Long trips, 4 or more nights Työ-ja kokousmatkat kotimaassa Domestic business and professional trips ULKOMAANMATKAT - Outbound trips Vapaa-ajanmatkat, yöpyminen kohdemaassa Leisure trips, overnight in country of destination Lyhyet matkat, 1-3 yötä - Shorttrips, 1-3nights Pitkät matkat, vähintään 4 yötä - Long trips, 4 ormore nights Työ-ja kokousmatkat, yöpyminen kohdemaassa Business and professional trips, overnight in country of destination Risteilyt, yöpyminen vain laivalla Omises, overnight on board only Vapaa-ajanristeilyt - Leisure cmises Tyo- ja kokousristeilyt - Business and professional cruises Maissakaynteja - Visits ashore Vuodesta 2000 lähtien luvut eivä t ole vertailukelpoisia aikaisem pien vuosien lukujen kanssa tiedonkeruum enetelm än m uutoksen vuoksi. The figures since the year 2000 are not comparable with the figures tor previous years due to the change in the data collection method.

13 Vapaa-ajanristeilyjä suomalaiset tekivät 1,5 miljoonaa, mikä on 6 prosenttia vähemmän kuin vuonna Risteilyillä yövytään vain laivalla. Jos matkan aikana yövytään yksikin yö kohdemaassa, luokitellaan matka ulkomaanmatkaksi. Risteilyt, jotka eivät sisällä yhtään yöpymistä, luokitellaan päivämatkoiksi. Ruotsiin tehtiin risteilyä ja Viroon Vuonna 2006 Viron-risteilyistä 82 prosenttia sisälsi maissakäynnin ja Ruotsin-risteilyistä 48 prosenttia. Vuonna 2006 vapaa-ajan päivämatkoja ulkomaille tehtiin 13 prosenttia vähemmän kuin vuonna Päivämatkoja tehtiin ja niistä noin kaksi kolmasosaa suuntautui Viroon. Työ- ja koko u sm atkat (Taulukot 1, 24 27) Suomalaiset tekivät vuonna 2006 kaikkiaan 4,5 miljoonaa työmatkaa Suomessa ja ulkomaille. Työmatkailu laski yhteensä 9 prosenttia. Kotimaan työmatkoja tehtiin noin 3,2 miljoonaa. Tämä on 10 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaille työmatkoja tehtiin yhteensä 1,3 miljoonaa eli 6 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Viroon tehtyjen työmatkojen määrä aleni lähes kolmanneksen eli 31 prosenttia. Myös Ruotsiin tehdyt työmatkat vähenivät. Niissä oli vähennystä vajaa viidennes eli 19 prosenttia. Kaikkiaan Ruotsiin tehtiin ja Viroon työmatkaa vuoden 2006 aikana. Taulukko 2. Yöpymisen sisältäneet vapaa-ajanmatkat matkaryhmittäin sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan vuonna 2006 Table 2. Overnight leisure trips by type o f trip, sex, age and area o f residence in 2006 Kotimaanmatkat Domestic trips Ulkomaanmatkoja Trips abroad Maksullisessa Mökki- ja Yöpyminen Risteilyt, yöpyminen majoituksessa vierailumatkat kohdemaassa vain laivalla With paid Trips to free-time Overnight stay abroad Cruises, overnight accommodation residence and visits to on board onty friends and relatives MATKOJA YHTEENSÄ - Trips total Sukupuoli - Sex Mies - Male Nainen - Female Ikä - Age Asuinalue - Area of residence Pääkaupunkiseutu Helsinki area (includes Helsinki, Espoo, Vantaa and Kauniainen) Muut kaupunkimaiset kunnat - Other urban municipalities Taajaan asutut kunnat - Semi-urban municipalities Maaseutumaiset kunnat - Rural municipalities

14 Suomalaiset tekivät vuonna 2006 noin 4 prosenttia edellisvuotta vähemmän yöpymisen kohdemaassa sisältäneitä työmatkoja. Niitä tehtiin runsas miljoona. Eniten tällaisia työmatkoja tehtiin Ruotsiin, Saksaan, Viroon ja Venäjälle. Vuonna 2006 tehtiin myös työ-ja kokousristeilyä. Näistä 75 prosenttia, eli työ-ja kokousristeilyä, oli puhtaasti laivalla pidettyjä kokouksia tai seminaareja. Ulkomaille tehtiin lisäksi työhön liittyvää päivämatkaa. M a tk u s ta n e e t henkilöt (Taulukot 3, 4, 13, 23, 28) Vuotta 2006 koskevat tiedot matkustaneista henkilöistä on saatu erillisellä työvoimatutkimuksen yhteydessä tehdyllä tutkimuksella. Henkilöitä koskevat tiedot ovat siis eri tutkimuksesta ja otoksesta kuin matkoja koskevat tiedot. Tiedot perustuvat haastatteluun. Matkustaneiden henkilöiden lukumäärä on pysytellyt melko vakaana vuodesta toiseen. Vuoden 2006 aikana 3,5 miljoonaa eli 89 prosenttia vuotiaista suomalaisista teki ainakin yhden yöpymisen sisältäneen matkan. Mukaan on laskettu kaikki kotimaan- ja ulkomaanmatkat, myös mökki- ja vierailumatkat sekä työmatkat. Kotimaanmatkoja maksullisessa majoituksessa tehneiden suomalaisten määrä kasvoi edellisestä vuodesta henkilöllä. Vähintään yhden tällaisen matkan tehneitä oli 1,8 miljoonaa, joka vastaa 46 prosenttia vuotiaasta väestöstä. Yöpymisen kohdemaassa sisältäneitä vapaa-ajanmatkoja tehneiden määrä kasvoi henkilöllä edellisestä vuodesta. Vuonna 2006 noin 1,8 miljoonaa suomalaista teki ainakin yhden lomamatkan ulkomaille. Taulukko 3. Matkoja tehneet vuotiaat matkaryhmittäin vuonna 2006 Table 3. Persons aged 15 to 74 having travelled by type o f trip in 2006 Miehet Naiset Yhteensä Male Female Total YÖPYMISEN SISÄLTÄNEITÄ MATKOJA TEHNEITÄ Persons having made a trip with overnight stay Kotimaan vapaa-ajanmatkoja maksullisessa majoituksessa Domestic leisure trips with paid accommodation Lyhyitä matkoja, 1-3 yötä - Short trips, 1-3 nights Pitkiä matkoja, vähintään 4 yötä - Long trips, 4 or more nights Matkoja omalle mökille tai vierailumatkoja sukulaisten tai tuttavien luo - Trips to own free-time residence and visits to friends and relatives Vapaa-ajanmatkoja ulkomaille - Leisure trips abroad Lyhyitä matkoja, 1-3 yötä - Short trips, 1-3 nights Pitkiä matkoja, vähintään 4 yötä - Long trips, 4 or more nights Työ- ja kokousmatkoja (pi. työ-ja kokousristeilyt) Business and professional trips (excl. business and professional cruises) Kotimaassa - Domestic trips Ulkomaille - Abroad Risteilyt, yöpyminen vain laivalla (ml. työ-ja kokousristeilyt) Cruises, overnight on board only find, business and professional cruises)

15 M atkailuaktiivisuus vaihteli taustamuuttujien m ukaan Matkailuaktiivisuus vaihteli jonkin verran eri taustamuuttujien mukaan. Ikäryhmittäin tarkasteltuna ei suuria muutoksia edellisestä vuodesta ole havaittavissa. Matkailuaktiivisuus vähenee iän karttuessa; yöpymisen sisältäneen matkan teki 95 prosenttia vuotiaista, kun taas vuotiaista yöpymisen sisältäneitä matkoja teki 79 prosenttia. Taulukko 4. Matkoja tehneet vuotiaat vuonna 2006 Table 4. Persons aged 15 to 74 having travelled in 2006 Yöpymisen sisältäneitä matkoja tai päivämatkoja ulkomaille Yöpymisen sisältäneitä matkoja Trips with overnight stay Trips with overnight stay or same-day visits abroad Henkilöitä % väestöstä Henkilöitä % väestöstä Persons % of population Persons % of population HENKILÖITÄ YHTEENSÄ - Number of persons Sukupuoli - Sex Mies - Male Nainen - Female Ikä - Age Koulutus - Education Perusaste - Lower secondary education Keskiaste - Upper secondary education Korkea-aste - Tertiary education Asuinalue - Area of residence Pääkaupunkiseutu Helsinki area (includes Helsinki, Espoo, Vantaa and Kauniainen) Muut kaupunkimaiset kunnat - Other urban municipalities Taajaan asutut kunnat - Semi-urban municipalities Maaseutumaiset kunnat - Rural municipalities Kotitaloustyyppi - Type of household Yksinasuvat - Singles Lapsiperheet (alle 15-vuotiaita lapsia) Families with children aged under 15 Muut kotitaloudet - Other households Sosioekonominen asema - Socio-economic group Yrittäjät - Self-employed persons, employers Ylemmät toimihenkilöt - Upper salaried employees Alemmat toimihenkilöt - Lower salaried employees Työntekijät - Manual workers Maanviljelijät - Farmers Opiskelijat ja koululaiset - Students and schoolchildren Eläkeläiset - Retired persons, pensioners Muut kotona olevat - Other economically not active Muu tai tuntematon - Other or unknown

16 Tutkimuksen mukaan myös koulutuksella oli vaikutusta matkailuaktiivisuuteen. Korkea-asteen koulutuksen omaavista henkilöistä 97 prosenttia teki vähintään yhden yöpymisen sisältäneen matkan. Matkan tehneiden osuus vaihteli myös sosioekonomisen aseman mukaan. Aktiivisimpia olivat toimihenkilöt ja yrittäjät, kun taas maanviljelijöistä ja eläkeläisistä ei niin moni tehnyt yli yön kestäneitä matkoja. Yöpymisen sisältäneitä vapaa-ajanmatkoja (pl. kotimaan ilmaismajoitusmatkat) Leisure trips with overnight stay (excl. domestic trips in free accommodation) vuotias väestö Population aged 15 to 74 Henkilöitä Persons % väestöstä % of population HENKILÖITÄ YHTEENSÄ - Number of persons Sukupuoli - Sex Mies - Male Nainen - Female Ikä - Age Koulutus - Education Perusaste - Lower secondary education Keskiaste - Upper secondary education Korkea-aste - Tertiary education Asuinalue - Area of residence Pääkaupunkiseutu Helsinki area (includes Helsinki, Espoo, Vantaa and Kauniainen) Muut kaupunkimaiset kunnat - Other urban municipalities Taajaan asutut kunnat - Semi-urban municipalities Maaseutumaiset kunnat - Ruml municipalities Kotitaloustyyppi - Type of household Yksinasuvat - Singles Lapsiperheet (alle 15-vuotiaita lapsia) Families with children aged under 15 Muut kotitaloudet - Other households Sosioekonominen asema - Socio-economic group Yrittäjät - Self-employed persons, employers Ylemmät toimihenkilöt - Upper salaried employees Alemmat toimihenkilöt - Lower salaried employees Työntekijät - Manual workers Maanviljelijät - Farmers Opiskelijat ja koululaiset - Students and schoolchildren Eläkeläiset - Retired persons, pensioners Muut kotona olevat - Other economically not active Muu tai tuntematon - Other or unknown

17 Review of the year 2006 Trips The data relating to trips were obtained by means of telephone interviews made each month. The data for 2006 are based on 19,705 interviews. In the interviews target persons aged 15 to 74 were inquired about trips which had terminated during the two preceding months. Data on the numbers of trips for each month were obtained from two different samples. The data concerning each month are thus composed of the actual data and the so-called reference data. In all, Finnish residents made 34.7 million work-related and leisure trips in Finland or abroad (including same-day trips abroad). This was 8 per cent, or 2.9 million trips, down from the previous year. Of these trips 28.2 million were domestic and about 6.5 million outbound trips. Outbound trips numbered four per cent less than the year before. The biggest decrease was in the number of trips to Estonia. A total of 1,830,000 trips were made to Estonia, which is 220,000 fewer than one year previously. One of the biggest gainers was Thailand; the number of trips to Thailand increased by 70 per cent. In all, 92,000 trips were made to Thailand in D o m e stic leisure trips (Tables 1, 2, 5-12) In 2006 Finnish residents made roughly 25 million domestic leisure trips. This number includes both trips with paid accommodation and trips to free-time residences and visits to friends and relatives. The number is eight per cent lower than in Long trips with at least four overnight stays numbered 4.6 million and short trips with 1-3 overnight stays numbered 20.5 million. Finnish residents made 4.9 million leisure trips during which they overnighted at a hotel, in a rented cottage or in other paid accommodation. In addition to these, Finnish residents made 4.8 million trips to their own free-time residences and 15.3 million visits to friends and relatives. The most popular destinations for trips with paid accommodation were Tampere, Helsinki and Turku. The most popular destinations for travel to free-time residences were Rovaniemi, Kuusamo and Kernio. Visits to friends and relatives were the most often directed to Helsinki, Tampere and Turku. L e isu re trips a b road (Tables 1, 2, 14-22) In 2006 Finnish residents made altogether 5.2 million leisure trips abroad including same-day trips. The number is three per cent lower than one year before. About 58 per cent of all leisure trips were made to Estonia and Sweden. Leisure trips to Estonia decreased by eight per cent and those to Sweden by one per cent. In 2006 the number of leisure trips abroad that included overnight stays in the country of destination was about 3.1 million, which is one per cent more than one year previously. Long trips with at least four overnight stays numbered roughly 2 million and short trips with 1-3 overnight stays numbered 1.1 million. As in the previous years, the most popular destinations for leisure trips including overnight stays were Estonia, Spain, Sweden, Russia and Greece. Fifty-five per cent of all leisure trips, i.e. a total of 1,717,000 trips, were made to these countries. The increase was one per cent from Finnish residents made 1.5 million cruises, which is six per cent less than in Cruises include overnights on board only. If trips comprise at least one overnight stay in the country of destination,

18 they are classified as trips abroad. Cruises not including any overnight stays are classified as sameday trips. In all, 923,000 cruises were made to Sweden and 544,000 to Estonia. In 2006 a visit ashore was included in 82 per cent of the cruises to Estonia and in 48 per cent of the cruises to Sweden. In 2006 the number of same-day leisure trips abroad went down by 13 per cent from In all, 555,000 same-day trips were made, and two thirds of them were to Estonia. B u sin e ss and profession al trips (Tables 1, 24-27) During 2006 Finnish residents made in all 4.5 million work-related trips in Finland and abroad. Business travelling decreased by a total of nine per cent. Around 3.2 million business trips were made in Finland. This is 10 per cent down from the previous year. Outbound business trips totalled 1.3 million, which is six per cent less than one year ago. The number of business trips to Estonia decreased by nearly one-third, that is, by 31 per cent. The number of business trips to Sweden decreased as well. The decrease was slightly less than one-fifth, that is, 19 per cent. During 2006 the total number of business trips to Sweden was 268,000 and to Estonia 188,000. In 2006 Finnish residents made roughly four per cent less work-related trips including overnight stays in the country of destination than in the year before. Such trips numbered a good one million. Sweden, Germany, Estonia and Russia were the most frequent destinations of such business trips. The number of business cruises was 123,000 in Of these cruises 75 per cent, or 92,000, were meetings and conferences purely on board. In addition, 117,000 work-related same-day trips were made abroad. P ersons having tra v e lle d (Tables 3,4,13, 23,28) The data for 2006 on persons having travelled were obtained by a separate survey made in connection with the Labour Force Survey. The data on persons are thus from a different survey and sample than those concerning trips. The data are based on 1,764 interviews. The number of persons having travelled has remained fairly stable from one year to the next. During 2006, 3.5 million, or 89 per cent, of Finnish residents aged 15 to 74 made at least one trip including an overnight stay. Included are all domestic and outbound trips, i.e. also trips to free-time residences, visits to friends and relatives and work-related trips. The number of Finnish residents having made domestic leisure trips with paid accommodation increased by 51,000 persons from the year before. The number of those having made at least one such trip was 1.8 million, which accounts for 46 per cent of the population aged 15 to 74. The number of persons having made leisure trips with overnight stays in the country of destination grew by 71,000 from the year before. In 2006 roughly 1.8 million Finnish residents made at least one holiday trip abroad. Travelling activity varied accordin g to backgrou n d variables Travelling activity varied somewhat according to background variables. In distributions by age group, no great changes could be seen from the year before. Travelling activity lessens with age; 95 per cent of persons aged 25 to 34 made a trip including an overnight stay, whereas 79 per cent of persons aged 65 to 74 made such trips. The survey indicates that education also had an impact on how actively people travelled. Of the persons with tertiary level education, 97 per cent made at least one trip including an overnight stay. The proportion of persons having travelled also varied by socio-economic group. Salaried employees and self-employed persons were the most active, whereas not so many farmers or pensioners made overnight trips.

19 Vapaa-ajanmatkailu kotimaassa vuonna 2006 K o tim a a n v a p a a -a ja n m a tk a t Suomalaisten matkailu -tutkimuksen mukaan vuonna 2006 tehtiin 25 miljoonaa kotimaan vapaaajanmatkaa. Tämä on 8 prosenttia eli 2,3 miljoonaa matkaa vähemmän kuin vuonna Matkojen määrä laski ensi kerran seitsemään vuoteen. Kotimaanmatkoista vierailumatkoja sukulaisten tai tuttavien luo oli 61 prosenttia, matkoja omalle mökille sekä sellaisia matkoja, joiden aikana käytettiin jotain maksullista majoitusta, kumpiakin noin 19 prosenttia. Vierailu- ja mökkimatkojen määrät vähenivät vuotta aiemmasta, maksullisen majoituksen matkat lisääntyivät jonkin verran. Edellisten vuosien tapaan kesäkuukausien aikana tehtiin kotimaanmatkoista lähes 40 prosenttia. Mökki- ja vierailumatkoilla suosituin kuukausi oli heinäkuu, seuraavaksi eniten näitä matkoja tehtiin kesä-ja elokuussa. Maksullisen majoituksen sisältäneillä matkoilla suosituimmat kuukaudet heinä-elokuun jälkeen olivat huhti-ja maaliskuu. Taulukko 5. Kotimaan vapaa-ajanmatkat päättymiskuukauden ja keston mukaan vuonna 2006 Table 5. Domestic leisure trips by month o f ending and number o f overnights in 2006 Matkat maksullisessa majoituksessa Trips with pad accommodation Matkat omalle mökille Trips to own tree-time residence Pitkät matkat Lyhyet matkat Pitkät matkat Lyhyet matkat väh. 4 yöpymistä 1-3 yöpymistä Yhteensä väh. 4 yöpymistä 1-3 yöpymistä Yhteensä Longtrips Short trips Total Longtrips Short trips Total 4 or more overnights 1-3 overnights 4 or mora overnights 1-3 overnights MATKOJA YHTEENSÄ - Trips total Matkan päättymiskuukausi Trips by month of ending Tammikuu - January Helmikuu - February Maaliskuu - March Huhtikuu - April Toukokuu - May Kesäkuu - June Heinäkuu - July Elokuu - August Syyskuu - September Lokakuu - October Marraskuu - November Joulukuu - December Matkan kesto - Number of overnight stays 1 yö -1 night yötä - 2 nights yötä - 3 nights yötä - 4 nights yötä - 5 nights yötä - 6 nights yötä - 7 nights yötä nights Vähintään 15 yötä - 15 nights or more Yöpymistä keskimäärin matkalla 6,1 1,8 2,8 8,9 2,0 3,6 Overnights on average

20 Matkat maksullisessa majoituksessa (Taulukot 5-10) Vuonna 2006 sellaisia kotimaan vapaa-ajanmatkoja, joiden aikana yövyttiin maksullisessa majoituksessa, tehtiin 4,9 miljoonaa. Tämä on matkaa eli 5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Lyhytkestoisten eli 1-3 yöpymistä sisältäneiden matkojen osuus kasvusta oli runsas kaksi kolmasosaa. Vuodesta 2002 lähtien maksullisen majoituksen matkojen määrä on lisääntynyt 2-6 prosenttia vuosittain. Suosituimmat kohdemaakunnat vuonna 2006 olivat Pirkanmaa, Uusimaa ja Lappi. Näistä maakunnista jokaiseen tehtiin noin matkaa. Pitkiä, vähintään neljän yöpymisen matkoja tehtiin edellisvuoden tapaan selvästi eniten Lappiin ja toiseksi eniten Pohjois-Pohjanmaalle, jonne suuntautui myös paljon lyhyitä matkoja. Lyhyillä matkoilla Pohjois-Pohjanmaata useammin matkustettiin kuitenkin Uudellemaalle, Pirkanmaalle tai Varsinais-Suomeen. Suhteellisesti eniten maksullisen majoituksen sisältäneet matkat lisääntyivät Kymenlaaksoon, Etelä-Karjalaan, Ahvenanmaalle ja Päijät-Hämeeseen. Suhteellisesti eniten tällaiset matkat puolestaan vähenivät Keski- Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Pohjois-Pohjanmaalle. Vierailumatkat sukulaisten ja tuttavien luo Visits to friends and relatives Kaikki kotimaan vapaa-ajanmatkat All domestic leisure trips Pitkät matkat Lyhyet matkat Pitkät matkat Lyhyet matkat väh. 4 yöpymistä 1-3 yöpymistä Yhteensä väh. 4 yöpymistä 1-3 yöpymistä Yhteensä Longtrips Shod trips Total Long trips Short trips Total 4 or more ovemights 1-3 ovemights 4 or more ovemights 1-3 ovemights MATKOJA YHTEENSÄ - Trips total Matkan päättymiskuukausi Trips by month of ending Tammikuu - January Helmikuu - February Maaliskuu - March Huhtikuu -April Toukokuu - May Kesäkuu - June Heinäkuu - July Elokuu - August Syyskuu - September Lokakuu - October Marraskuu - November Joulukuu - December Matkan kesto - Number of overnight stays yö - 1 night yötä -2 nights yötä - 3 nights yötä -4 nights yötä - 5 nights yötä - 6 nights yötä - 7 nights yötä - $-14 nights Vähintään 15 yötä - 15 nights or more 6,4 1,8 2,5 6,6 1,8 2,7 Yöpymisiä keskimäärin matkalla Overnights on average

21 Tampere, Helsinki ja Turku olivat maksullisen majoituksen sisältäneiden matkojen suosituimmat kohdekunnat. Edellisten vuoden tapaan näihin kaupunkeihin tehtiin yhteensä runsas viidennes kaikista matkoista maksullisessa majoituksessa. Turkuun tehtiin saman verran näitä matkoja kuin vuonna Matkat Tampereelle ja Helsinkiin lisääntyivät kumpikin matkalla. Maksullisen majoituksen sisältäneistä matkoista kaupunkeihin suuntautui noin 70 prosenttia. Lyhyet, 1-3 yöpymisen matkat kohdistuivat pitkiä, vähintään neljän yöpymisen matkoja useammin kaupunkeihin. Lyhyistä matkoista neljä matkaa viidestä oli kaupunkimatkoja. Pitkistä matkoista kaupunkimatkoja oli hieman alle puolet. Maksullisen majoituksen sisältäneitä matkoja tehtiin lukumääräisesti eniten Uudeltamaalta, mutta vuotiaiden asukaslukuun suhteutettuna eniten matkoja tehtiin Keski-Pohjanmaalta, Keski- Suomesta ja Etelä-Pohjanmaalta. Uudeltamaalta, Kainuusta ja Varsinais-Suomesta sekä Ahvenanmaalta tällaisia matkoja tehtiin vähiten asukasta kohden. (Kuvio 4.) Matkoja Lappiin tehtiin eniten Uudeltamaalta ja Pohjois-Pohjanmaalta. Yhteensä näiden maakuntien osuus oli noin 30 prosenttia Lappiin suuntautuneista suomalaisten tekemistä matkoista, joiden aikana käytettiin maksullista majoitusta. Matkoista Lapin sisäisiä oli noin joka seitsemäs. Taulukko 6. Kotimaan vapaa-ajanmatkat kohdemaakunnan mukaan vuonna 2006 Table 6. Domestic leisure trips by region o f destination in 2006 Matkat maksullisessa majoituksessa Trips with paid accommodation Matkat omalle mökille Trips to own free-time residence Pitkät matkat Lyhyet matkat Pitkät matkat Lyhyet matkat väh. 4 yöpymistä 1-3 yöpymistä Yhteensä väh. 4 yöpymistä 1-3 yöpymistä Yhteensä Longtrips Short trips Toia/ Longtrips Shorttrips Total 4 or more ovemights 1-3 ovemights 4 or more ovemights 1-3 ovemights MATKOJA YHTEENSÄ - Trips lotat Kohdemaakunta - Region ofdestination Uusimaa Itä-Uusimaa Kanta-Hame Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala - South Karelia Varsinais-Suomi Satakunta Pirkanmaa Keski-Suomi - Central Finland Etelä-Pohjanmaa - South Ostrobothnia Pohjanmaa - Ostrobothnia Keskl-Pohjanmaa - Central Ostrobothnia Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjols-Karjala - North Karelia Pohjols-Pohjanmaa - North Ostrobothnia Kainuu Lappi - Laptand Ahvenanmaa - Alartd Kohdekunnan kuntamuoto - Municipality type Kaupunki - Urban municipality Muu kunta - Other municipality

Suomalaisten matkailu 2007 Finländarnas resor 2007 Finnish Travel 2007

Suomalaisten matkailu 2007 Finländarnas resor 2007 Finnish Travel 2007 1 Tilastokeskus U llis Statistikcentralen *lr Statistics Finland Liikenne ja matkailu 2008 Transport och turism Transport and Tourism Suomalaisten matkailu 2007 Finländarnas resor 2007 Finnish Travel 2007

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu 2008

Suomalaisten matkailu 2008 1 Tilastokeskus U lin Statistikcentralen 'll' Statistics Finland Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Liikenne ja matkailu 2009 Transport och turism Transport

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu 2004

Suomalaisten matkailu 2004 Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland SVT Liikenne ja matkailu 2005:9 Transport och turism Transport and Tourism Suomalaisten matkailu 2004 Finnish Travel 2004 ,(//*, Tilastokeskus Hiili

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu 2003

Suomalaisten matkailu 2003 il Tilastokeskus niin Statistikcentralen */r Statistics Finland SVT Liikenne ja m atkailu 2004:9 Transport och turism Transport and Tourism Suomalaisten matkailu 2003 Finnish Travel 2003 Suomalaisten vapaa-ajanmatkat

Lisätiedot

Suomalaisten m atkailu 2002 Finnish Travel 2002

Suomalaisten m atkailu 2002 Finnish Travel 2002 fl/ Tilastokeskus W S tatistics Finland SVT Liiken ne ja m a tka ilu 2003:9 T ranspo rt and Tourism Suomalaisten m atkailu 2002 Finnish Travel 2002 il Tilastokeskus Ijm Statistikcentralen Statistics Finland

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu 2005

Suomalaisten matkailu 2005 Tilastokeskus m m Statistikcentralen 'll' Statistics Finland Liikenne ja matkailu 2006 Transport och turism Transport and Tourism Suomalaisten matkailu 2005 Finländarnas resor 2005 Finnish Travel 2005

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2011 Accommodation statistics 2011, January Nights spent by foreign tourists in Finland increased by per cent in January The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2012, December Nights spent by foreign tourists in Finland up by 45 per cent in December 2012 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2013, February Nights spent by foreign tourists in Finland down by 2.5 per cent in February 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2014 Accommodation statistics 2013, December Nights spent by foreign tourists in Finland up by 5.5 per cent in December 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2014 Accommodation statistics 2014, October Nights spent by foreign tourists in Finland decreased by 1. per cent in October The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 201 Accommodation statistics 201, May Nights spent by foreign tourists in Finland up by 11 per cent in May 201 Overnight stays by foreign tourists continued increasing at Finnish

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, October Overnight stays at accommodation establishments increased by per cent in October The total number of overnight stays at Finnish accommodation

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, September Nights spent by foreign tourists in Finland up by 5.0 per cent in September The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2013, July Nights spent by foreign tourists in Finland up by 1.9 per cent in July 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists at Finnish

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 201 Accommodation statistics 201, July Nights spent by resident tourists increased by 3.7 per cent in July 201 Overnight stays by resident tourists increased by 3.7 per cent in July

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, April Nights spent by foreign tourists in Finland decreased by 4.4 per cent in April The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, July Nights spent by foreign tourists in Finland up by.5 per cent in July The number of recorded nights spent by foreign tourists at Finnish accommodation

Lisätiedot

Accommodation statistics 2011

Accommodation statistics 2011 Transport and Tourism 2012 Accommodation statistics 2011 Foreign demand for accommodation services grew by ten per cent in 2011 In 2011, the demand for accommodation services grew by four per cent from

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 011 Suomalaisten matkailu 011, maaliskuu Maaliskuussa 011 suomalaiset matkustivat ulkomaille Maaliskuussa suomalaisten ulkomailla yöpymisen sisältäneet vapaa-ajanmatkat lisääntyivät

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 2011 Suomalaisten matkailu 2011, helmikuu Suomalaiset risteilivät innokkaasti helmikuussa 2011 Helmikuussa suomalaiset risteilivät innokkaasti Viroon ja Ruotsiin. Risteilyjen määrä

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 2010 Suomalaisten matkailu 2010, helmikuu Vapaa-ajanmatkat helmikuussa 2010 Suomalaiset tekivät helmikuussa yhteensä 410 000 yöpymisen sisältänyttä vapaa-ajanmatkaa ulkomaille. Matkoja,

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 2011 Suomalaisten matkailu 2011, heinäkuu Naapurimaat suomalaisten matkailijoiden suosiossa heinäkuussa 2011 Monen suomalaisen ulkomaanmatka suuntautui heinäkuussa Viroon, Ruotsiin

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 2011 Suomalaisten matkailu 2011, lokakuu Lokakuussa 2011 suomalaiset matkustivat naapurimaihin Lokakuussa moni suomalainen suuntasi ulkomaanmatkansa Ruotsiin tai Viroon ja matkat näihin

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 2011 Suomalaisten matkailu 2011, huhtikuu Huhtikuussa 2011 suomalaiset matkustivat Lappiin tai lähtivät risteilylle Viroon Huhtikuussa suomalaiset tekivät kotimaassa yli puoli miljoonaa

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 2010 Suomalaisten matkailu 2010, syyskuu Ulkomaan vapaa-ajanmatkojen määrä laski syyskuussa 2010 Suomalaiset tekivät syyskuussa 2010 noin kymmenen prosenttia vähemmän sellaisia ulkomaan

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 2011 Suomalaisten matkailu 2011, tammikuu Tammikuussa 2011 naapurimaat suomalaisten matkailijoiden suosiossa Monen suomalaisen ulkomaanmatka suuntautui tammikuussa Ruotsiin, Viroon

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 2010 Suomalaisten matkailu 2010, toukokuu Toukokuussa 2010 kotimaan maksullinen majoitus suomalaisten suosiossa Suomi oli toukokuussa hetken Euroopan lämpimin paikka ja suomalaiset

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 2010 Suomalaisten matkailu 2010, maaliskuu Maaliskuussa 2010 kotimaa ja naapurimaat suomalaisten matkailijoiden suosiossa Suomalaiset tekivät maaliskuussa lähes puoli miljoonaa maksullisen

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 2011 Suomalaisten matkailu 2011, toukokuu Toukokuussa 2011 suomalaiset matkustivat Viroon tai lähtivät Ruotsin risteilylle Toukokuussa suomalaiset tekivät Viroon yli 100 000 maksullisen

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 011 Suomalaisten matkailu 011, marraskuu Marraskuussa 011 suomalaiset matkustivat Viroon tai Kanarian saarille Marraskuun harmaus sai suomalaiset matkustamaan Viroon tai Kanarian saarille.

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 2011 Suomalaisten matkailu 2010, joulukuu Joulukuussa 2010 kotimaan maksullinen majoitus suomalaisten suosiossa Suomalaiset matkailivat joulukuussa 2010 innokkaasti kotimaassaan tehden

Lisätiedot

Accommodation statistics 2013

Accommodation statistics 2013 Transport and Tourism 2014 Accommodation statistics 2013 Foreign demand for accommodation services grew by one per cent in 2013 In 2012, a record limit of 20 million overnight stays was reached, and the

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 0 Suomalaisten matkailu 0, joulukuu Ulkomaanmatkat suomalaisten suosiossa joulukuussa 0 Joulukuussa suomalaiset suuntasivat matkansa ulkomaille ja kohdemaassa yöpymisen sisältäneitä

Lisätiedot

33 Lähiulkoilukerta Aluetyyppi, etäisyys Visit closetohome Type of area, distance distance 0,5 h > 0,5 h % ulkoilukerroista / of visits Ulkoiluharrastus / Outdoor activity Kuntokävely, kävelylenkkeily

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 2010 Suomalaisten matkailu 2010, elokuu Matkailuinnostus valtasi suomalaiset elokuussa 2010 Elokuussa suomalaiset innostuivat matkailemaan edellisvuotta huomattavasti vilkkaammin.

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 2010 Suomalaisten matkailu 2010, lokakuu Kotimaanmatkat ja Ruotsin risteilyt suomalaisten matkailijoiden suosiossa lokakuussa 2010 Suomalaiset tekivät lokakuussa lähes puoli miljoonaa

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 0 Suomalaisten matkailu 0, kesäkuu Kesäkuussa 0 suomalaiset lähtivät Viron risteilylle tai matkustivat Välimerelle Kesäkuussa suomalaiset lähtivät yhtä innokkaasti risteilylle kuin

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu

Markkinaraportti / toukokuu V / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / toukokuu World Skills 25 näkyi tilastoissa Toukokuussa ulkomaalaisten yöpymiset olivat selvässä kasvussa. Viime vuoden toukokuuhun verrattuna

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 0 Suomalaisten matkailu 0, syyskuu Syyskuussa 0 suomalaiset matkustivat Viroon, Ruotsiin tai Välimerelle Monen suomalaisen ulkomaanmatka suuntautui syyskuussa Viroon, Ruotsiin tai

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 2010 Suomalaisten matkailu 2010, huhtikuu Tuhkapilvi keskeytti lentomatkailun viikoksi huhtikuussa 2010 Islannin tulivuorenpurkauksesta johtunut lentomatkailun keskeytyminen vaikeutti

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Monthly overnights in Helsinki

Monthly overnights in Helsinki VI / 25 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market report / June Nights connected to business travel up clearly In the first half of 25 Helsinki's popularity increased among business travellers on both the domestic

Lisätiedot

VANTAA Tourism Statistics

VANTAA Tourism Statistics VANTAA Tourism Statistics December 213 www.vantaa.fi/elinkeinopalvelut Overnight stays down 2% in 213 The volume of overnight stays registered in December (59,4) by Vantaa's accommodation providers decreased

Lisätiedot

Market Report / October 2015

Market Report / October 2015 Market Report / October 2015 Overnight stays grow 7% Overnight stays by visitors to Helsinki were up 7% in October when compared to one year ago. Stays by domestic visitors increased more than four percent

Lisätiedot

Market Report / August 2015

Market Report / August 2015 Market Report / August 2015 Overnight stays grow more than 6% Overnight stays by visitors to Helsinki were up more than 6% in August when compared to one year ago. The number of stays, 407,100, is an all-time

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 177 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet japanilaisten yöpymisistä

Lisätiedot

Monthly overnights in Helsinki

Monthly overnights in Helsinki V / 25 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market report / May WorldSkills 25 visible in statistics International visitors' nights were clearly up in May. The increase was 8.8% or 11,8 nights compared with the

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 019 Suomalaisten matkailu 018, syksy (1.9.-1.1.018) Vapaa-ajanmatkat ulkomaille vähenivät syys-joulukuussa 018 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan ulkomaan vapaa-ajanmatkoja tehtiin

Lisätiedot

KEHITYSTRENDIT. Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy

KEHITYSTRENDIT. Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy SATAKUNNAN MATKAILUN TUOREIMMAT KEHITYSTRENDIT 22.9.21 21 Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy lähdeaineistona Tilastokeskuksen majoitustilastot

Lisätiedot

Market Report / November 2015

Market Report / November 2015 Market Report / November 2015 Overnight stays down almost 3% Overnight stays by visitors to Helsinki reduced just under 3% in November from one year ago. The fall was equally due to the domestic and overseas

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

Market Report / April 2015

Market Report / April 2015 Market Report / April 2015 Volume of overnight stays largely unchanged Overnight stays by visitors to Helsinki in April were nearly unchanged from one year ago. Stays by domestic visitors increased more

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 2018 Suomalaisten matkailu 2018, kevät (1.1.-30.4.2018) Suomalaisten matkat Etelä-Eurooppaan lisääntyivät tammi-huhtikuussa 2018 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vapaa-ajanmatkailu

Lisätiedot

Market Report / December 2013

Market Report / December 2013 XII / 213 Market Report / December 213 Overnight stays increase in December December overnight stays increased by 1.1% in Helsinki. The growth was entirely due to domestic travellers, whose stays increased

Lisätiedot

Market Report 2015 HELSINKI TOURISM STATISTICS. Overnight stays down 3.5% Monthly bednights in Helsinki

Market Report 2015 HELSINKI TOURISM STATISTICS. Overnight stays down 3.5% Monthly bednights in Helsinki Market Report 2015 Overnight stays down 3.5% Overnight stays by visitors to Helsinki reduced 3.5% in May when compared to one year ago. Stays by domestic visitors reduced more than five percent and stays

Lisätiedot

Markkinaraportti / huhtikuu 2014

Markkinaraportti / huhtikuu 2014 Markkinaraportti / huhtikuu 214 Yöpymiset ulkomailta nousussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä huhtikuussa hieman eli 1,1 %. Ulkomailta tulleiden yöpymisten määrä sen sijaan lisääntyi kaksi prosenttia,

Lisätiedot

IX / Market Report / September Small changes in bednights in Helsinki in September. Monthly bednights in Helsinki

IX / Market Report / September Small changes in bednights in Helsinki in September. Monthly bednights in Helsinki Market Report / 212 Small changes in bednights in Helsinki in Bednights in Helsinki showed a slight drop (-.4%) in. The drop was the same as in August. Domestic nights were down 2.2% in, while foreigners'

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2010 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset marraskuussa 21 %:n kasvussa Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (63.200) lisääntyivät marraskuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Market Report / December 2014

Market Report / December 2014 Market Report / December 2014 Overnight stays unchanged in December Overnight stays by visitors to Helsinki in December remained about level with the previous year. Stays by international visitors reduced

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2015

Markkinaraportti / lokakuu 2015 Markkinaraportti / lokakuu 2015 Yöpymiset 7 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä lokakuussa 7 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät runsaat neljä prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Market Report / August 2005

Market Report / August 2005 VIII / 25 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market Report / August 25 Leisure travel's share of nights up somewhat After a small drop in leisure travel during the first part of the year, the summer naturally

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 2017 Suomalaisten matkailu 2017, kevät (1.1.-30.4.2017) Suomalaisten matkat Kanariansaarille ja Keski-Eurooppaan lisääntyivät tammi-huhtikuussa 2017 Tilastokeskuksen ennakkotietojen

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Marraskuu 211 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset kotimaasta + 5 % marraskuussa Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (65.3) lisääntyivät marraskuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu 2010

Suomalaisten matkailu 2010 Liikenne ja matkailu 0 Suomalaisten matkailu 00 Suomalaisten matkailu kasvoi vuonna 00 Vuonna 00 suomalaiset tekivät ulkomaille lähes neljä miljoonaa sellaista vapaa-ajanmatkaa, jonka aikana yövyttiin

Lisätiedot

Market Report / September 2015

Market Report / September 2015 Market Report / September 2015 Overnight stays grow 8% Overnight stays by visitors to Helsinki increased 8% in September when compared to one year ago. Stays by domestic travellers were up four percent

Lisätiedot

Markkinaraportti / huhtikuu 2015

Markkinaraportti / huhtikuu 2015 Markkinaraportti / huhtikuu 2015 Yöpymiset lähes ennallaan Yöpymiset pysyivät Helsingissä huhtikuussa melkein vuoden takaisella tasolla. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät runsaan prosentin yöpymismäärän

Lisätiedot

Market Report / December

Market Report / December Market Report / December Nights in Helsinki down 6% in December while the total 212 numbers stayed the same as last year Nights in Helsinki were down 6.1% in December. Domestic nights declined by 8.5%,

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 2012 Suomalaisten matkailu 2012, kevät (1.1.-0..2012) Suomalaiset matkailivat innokkaasti tammi huhtikuussa 2012 Suomalaiset matkustivat alkuvuonna 2012 runsaasti sekä kotimaassaan

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2015

Markkinaraportti / syyskuu 2015 Markkinaraportti / syyskuu 2015 Yöpymiset 8 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä syyskuussa 8 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomailta tulleiden

Lisätiedot

Market Report / January 2015

Market Report / January 2015 Market Report / January 2015 Overnight stays by domestic visitors up 11% Overnight stays by visitors to Helsinki decreased 6.1% in January. The reduction was entirely due to the foreign visitor segment,

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu 2013

Markkinaraportti / toukokuu 2013 Markkinaraportti / toukokuu 213 Yöpymiset ulkomailta kääntyivät nousuun Yöpymisten määrä väheni toukokuussa Helsingissä prosentin verran edellisvuoden toukokuusta. Miinus tuli kokonaan kotimaasta yöpymisten

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 01 Suomalaisten matkailu 01, syksy (1.9.-1.1.01) Vapaa-ajanmatkat Kanarian saarille ja risteilyt Ruotsiin lisääntyivät syys joulukuussa 01 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan ulkomaan

Lisätiedot

Market Report / August 2011

Market Report / August 2011 Market Report / August 211 Foreigners' nights up, domestic nights down The rise in domestic nights that had continued for a long time came to an end in August, when nights in this category declined by

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu 2009

Suomalaisten matkailu 2009 Liikenne ja matkailu 00 Suomalaisten matkailu 009 Suomalaisten vapaa-ajanmatkailu lisääntyi ja työmatkailu väheni vuonna 009 Suomalaisten ulkomaanmatkailu lisääntyi vuonna 009 edellisvuosia voimakkaammin

Lisätiedot

Market Report / August 2014

Market Report / August 2014 Market Report / August 214 Overnights by domestic visitors rising clearly Overnight stays by visitors to Helsinki increased 1.9% in August. This growth was entirely attributable to the domestic segment,

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2015

Markkinaraportti / maaliskuu 2015 Markkinaraportti / maaliskuu 2015 Yöpymiset runsaan prosentin plussalla Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä maaliskuussa 1,2 %. Kasvu tuli pääosin ulkomailta yöpymismäärän lisääntyessä 2,0 %. Kotimaasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2014

Markkinaraportti / elokuu 2014 Markkinaraportti / elokuu 214 Yöpymiset kotimaasta selvässä nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa 1,9 %. Kasvu tuli kokonaan kotimaasta yöpymisten lisääntyessä lähes kymmenen prosenttia.

Lisätiedot

Markkinaraportti / kesäkuu 2015

Markkinaraportti / kesäkuu 2015 Markkinaraportti / kesäkuu 2015 Yöpymiset 2,5 % plussalla Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä kesäkuussa 2,5 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät yli neljä prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu 2011

Suomalaisten matkailu 2011 Liikenne ja matkailu 0 Suomalaisten matkailu 0 Suomalaisten ulkomaanmatkailu kasvoi vuonna 0 Vuonna 0 suomalaiset tekivät ulkomaille lähes, miljoonaa sellaista vapaa-ajanmatkaa, jonka aikana yövyttiin

Lisätiedot

VANTAA MATKAILUN TUNNUSLUKUJA

VANTAA MATKAILUN TUNNUSLUKUJA VANTAA MATKAILUN TUNNUSLUKUJA MAALISKUU 2015 vantaa.fi YÖPYMISET 3 % MIINUKSELLA MAALISKUUSSA Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (65.400) vähenivät maaliskuussa edellisvuodesta 2,7 %. Miinus

Lisätiedot

Market Report / August 2012

Market Report / August 2012 Market Report / August 212 Overnights in Helsinki almost the same as last year in August Total nights in Helsinki were down a mere.4% in August. Domestic nights increased by.2% while foreigners nights

Lisätiedot

56 Ulkoilun useus Koko vuosi Tammi maaliskuu Kesä elokuu Syys joulukuu ja ajankäyttö Year around January March June-August September December viikossa Weekly frequency and time use Ka / Mean Koko väestö

Lisätiedot

Markkinaraportti / marraskuu 2015

Markkinaraportti / marraskuu 2015 Markkinaraportti / marraskuu 2015 Yöpymiset vähenivät lähes 3 % Yöpymiset vähenivät Helsingissä marraskuussa vajaat 3 % vuoden takaisesta. Vähennystä tuli suhteellisesti suunnilleen yhtä paljon kotimaasta

Lisätiedot

Market Report / October 2014

Market Report / October 2014 Market Report / October 214 Overnight stays up 1% in October Overnight stays by visitors to Helsinki increased 1.3% in October. Stays by domestic visitors increased more than 11% and stays by foreigners

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 018 Suomalaisten matkailu 017, syksy (1.9.-1.1.017) Vapaa-ajanmatkat ulkomaille lisääntyivät syys-joulukuussa 017 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan ulkomaan vapaa-ajanmatkoja

Lisätiedot

Market Report / March 2015

Market Report / March 2015 Market Report / March 2015 Overnight stays up more than one percent Overnight stays by visitors to Helsinki were up 1.2% in March. The majority of this growth was attributable to overseas visitors, whose

Lisätiedot

Market Report / December 2015

Market Report / December 2015 Market Report / December 2015 Overnight stays up more than 20% Overnight stays by visitors to Helsinki increased more than 20% in December when compared to the previous year. Stays by foreign guests were

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

Market Report December / Year 2005

Market Report December / Year 2005 XII / HELSINKI TOURISM STATISTICS Market Report December / Year Foreigners' nights set a new record of 1,539,000 in Foreigners' nights have also developed favourably in Helsinki over the long term. During

Lisätiedot

Market Report / November 2012

Market Report / November 2012 Market Report / 212 Nights in Helsinki up nearly 2% in Nights in Helsinki were up 1.7% in. Growth was due entirely to the domestic market, with nights rising by 3.9%. Foreigners' nights were down.8%. By

Lisätiedot

Market Report / November

Market Report / November XI / 25 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market Report / November Nights continue to rise Swedish, Russian and domestic markets strongest Nights in November showed significant growth in Helsinki, rising 9.6%

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2014

Markkinaraportti / lokakuu 2014 Markkinaraportti / lokakuu 214 Yöpymiset lokakuussa 1 % plussalla Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä lokakuussa 1,3 %. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät runsaat 11 % ja ulkomailta saapuneiden

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2012

Markkinaraportti / syyskuu 2012 Markkinaraportti / syyskuu 212 Helsingin yöpymisissä vähän muutoksia syyskuussa Yöpymisten määrä väheni syyskuussa Helsingissä aavistuksen eli,4 %. Vähennys oli täsmälleen yhtä suuri elokuussa. Kotimaasta

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu 2017

Suomalaisten matkailu 2017 Liikenne ja matkailu 2018 Suomalaisten matkailu Suomalaisten matkailu Keski- ja Etelä-Eurooppaan kasvoi vuonna Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan suomalaiset tekivät vuonna ulkomaille 8,5 miljoonaa erilaista

Lisätiedot

Markkinaraportti / marraskuu 2014

Markkinaraportti / marraskuu 2014 Markkinaraportti / marraskuu 214 Yöpymiset ulkomailta hieman nousussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä marraskuussa 1,1 %. Vähennys tuli kotimaasta miinuksen ollessa 2,5 %. Sen sijaan ulkomailta kirjattiin

Lisätiedot

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP 88 LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN 88 MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT

Lisätiedot

Market Report / May 2014

Market Report / May 2014 Market Report / May 214 Growth in overnight stays by domestic visitors Overnight stays increased slightly, some.6%, in Helsinki in May. Stays by foreign visitors were down more than six percent, while

Lisätiedot