UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/2009 1. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vapaa-aikalautakunta AIKA kello 15:00-17:00 PAIKKA kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 59 Pöytäkirjantarkastajat 4 60 Valmistelutoimikunnan nimeäminen Äänekosken 100-vuotistapahtumien 5 järjestämiseksi vuonna Kirjastokirjojen hankinta Nuorten kesätyö Keilahallitoimintojen vuokraaminen Äänekoski Bowling Oy:lle Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma ja liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin myönnettävät avustukset vuonna Uimahalli-, kuntosali- ja eräät muut maksut alkaen Ylimääräisen avustuksen myöntäminen SS-Jäähalli Oy:lle Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Vuoden 2009 Kulttuuripalkintojen myöntäminen Vuoden 2009 nuorisovalmentaja Vuoden 2009 Hyvin menestynyt urheilija Vuoden 2009 Reilun pelin joukkueen palkitseminen Vuoden 2009 valmentaja Vuoden 2009 liikuntateon valinta Vuoden 2009 urheiluteko Vuoden 2009 hyvistä saavutuksista palkitseminen Vuoden 2009 poikaurheilija ja tyttöurheilija Vuoden 2009 stipendiurheilijat 35

2 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ruotsalainen Seppo 15:00-17:00 puheenjohtaja Sohlman Jouni 15:00-17:00 varapuheenjohtaja Hakkarainen Raimo 15:00-17:00 jäsen Kuukkanen Anneli 15:00-17:00 jäsen läsnä 58-73, 77-78, pois klo Martins Sirpa 15:00-17:00 jäsen Pekonen Paula 15:00-17:00 jäsen Penttinen Hannu 15:00-16:30 jäsen läsnä Savela Kati 15:00-17:00 jäsen Uusitalo Pirjo 15:00-17:00 jäsen Vainikainen Antti 15:00-17:00 jäsen POISSA Kinnunen Jorma jäsen Lakanen Liisa jäsen Raatikainen Virpi jäsen Nyholm Rolf kaup.hallituksen puh.joht. Leppänen Pekka kaupunginhallituksen edustaja MUU Härtsiä Ville 15:00-17:00 sivistysjohtaja Auvinen Markku 15:00-17:00 vapaa-aikatoimenjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Seppo Ruotsalainen Puheenjohtaja Markku Auvinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pirjo Uusitalo Antti Vainikainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ vapaa-aikatoimisto, Kalevankatu 2, Äänekoski

3 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/2009 3

4 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vapaa-aikalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus VAPAA 58 Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hä nen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Vapaa-aikalautakunta on päättänyt hallintosäännön 28 :n perusteella, että kokouskutsu esityslistoineen toimitetaan vä hintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille, kaupunginhallituksen edustajalle, tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle, kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, kaupunginjohtajalle, apulaiskaupunginjohtajalle sekä tiedotusvälineille. Sivistysjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Todettiin.

5 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vapaa-aikalautakunta Pöytäkirjantarkastajat VAPAA 59 Hallintosäännön 40 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Sivistysjohtajan ehdotus: Vapaa-aikalautakunta on kokouksessaan päättänyt, että lautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjantarkastajaa kokousta seuraavan viikon keskiviikkon klo mennessä. Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Uu si talo Pirjo ja Vainikainen Antti. Valittiin.

6 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus, julkinen Vapaa-aikalautakunta Valmistelutoimikunnan nimeäminen Äänekosken 100-vuotistapahtumien järjestämiseksi vuonna 2011 VAPAA Äänekoski täyttää 100 vuotta vuonna Juhlavuoden valmistelut on aloitettava mahdollisimman pian koska osa toteutettavista asiois ta saattaa vaatia pitemmän valmisteluajan ja joitain toimintoja on eh kä rahoitettavakin jo vuonna Kuntien juhlavuosiin liittyneitä asioita ovat perinteisesti olleet erilai set juhla teemalla vietetyt tapahtumat sekä erilaisten julkaisujen toteuttaminen. Mikäli halutaan tehdä esim. 100-vuotis DVD-levy tai kuvakirja Äänekoskesta, mikä sinänsä voisi olla tärkeä asia koska uudesta Äänekoskesta ei ole vielä olemassa mi tään yhteisjulkaisua, on työ aloitettava välittömästi tänä syksynä. Talvikuvat olisi kuvattava jo tulevana talvena ja sitä mukaa kaikkina vuodenaikoina. Näin ta lousarvioonkin olisi saatava jo ensi vuodelle hankkeeseen määräraha. Sata vuotta kunnan historiassa on sellainen merkkipaa lu, että siitä olisi hyvä jää dä joku konk reet tinen kä teen saatava julkaisu kuten esim. DVD-le vy tai kuvakirja. His toriakirjan kir joittami seen vuodeksi 2011 ollaan jo myöhässä. Kuvateoksen toteuttaminen esim. 48 sivuisena maksaisi yhtenä vaihtoehtona seuraavaa: Koko: leveys 248 mm x korkeus 172 mm vaaka Värit: sisus ja kansi 4-värinen Sidos:kovat kannet Painopaperi: päällystetty valkoinen 130 g Taiton hinta n. 550,00 Painatus 2000 kpl n. 4100,00 ; 3000 kpl n. 5300,00. Hinnat alv 0%. Varsinaiset kustannukset muodostuvat kuitenkin kirjoitus- ja tässä tapauksessa erityisesti kuvauspalkkioista. Siinä hintahaarukka on varsin laaja, ja jopa enemmänkin tekijän kokemuksesta ja taidoista riippuen. Samansuuntaisia ovat kustannukset myös DVD:n toteuttamisesta. Hintataso n / kuvaus- tai materiaalin työstämispäivä. Juhlavuoteen liittyviä tapahtumia olisi ainakin varsinainen juhlapäivä,

7 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Sivitysjohtajan ehdotus: joka on , jolloin tulee kuluneeksi 100 vuotta ensimmäisen Ää nekosken kuntakokouksen järjestämisestä. Juhlateeman alla voisi olla paljon erilaisia tapahtumia, kuten avoimia ovia kaupungin eri työyksiköissä, juhlakonsertteja lapsille, vanhuk sil le, nuorille ja aikuisille jne. Kaupunginmuseon kulttuurihistoriallinen perusnäyttely olisi uudistet tava uuden kuntarakenteen huomioivaksi ja eri taajamien historiaa esitteleväksi. Vuoden 2011 ke vääl le voi tai siin jär jes tää esim. kaik ki kun nan taa ja mien kou lut kiertä vä kult tuuri histo rialli nen näyttely, joka olisi avoinna myös muille kuntalaisille. Kiertonäyttelyn aineisto voisi olla sitten osa uusittavaa kaupunginmuseon perusnäyttelyä, joka avattaisiin syksyllä Kaupunginmuseon näyttelyn uusiminen ja kiertonäyttelyn valmista mi nen vaatisi kuitenkin projektityöntekijän palkkaamisen ja määrära han varaamisen jo vuoden 2010 talousarvioon. Tässä vaiheessa on tärkeää tehdä päätös asioista, jotka vaativat mahdollisia määrärahoja jo vuoden 2010 talousarvioon ja nimetä päättäjistä ja virkamiehistä työryhmä, joka alkaa valmistella juhlavuoden ta pah tumia. Työryhmään voisi vapaa-aikatoimesta kuulua ainakin vapaa-aikatoimenjohtaja, kulttuurijohtaja, museonjohtaja ja vapaa-aikalautakun nan puheenjohtajat. Keskushallinto voisi katsoa ryhmään omat edustajansa. Työryhmä tekisi ehdotuksensa kaupunginhallitukselle. ( valmistelu kulttuurijohtaja Matti Virta nen, puh ) - kaupunginhallitus nimeää päättäjistä ja virkamiehistä työryhmän valmistelemaan Äänekos ken 100-vuotisjuhlavuotta Lisäksi kaupunginhallitus päättää periaatetasolla - mahdollisesta kuvateoksen tai DVD-levyn tekemisestä, - mahdollisen kulttuurihistorialisen kiertonäyttelyn järjestämisestä ja kaupunginmuseon perusnäyttelyn uusimisesta juhlavuodeksi sekä - te kee mah dol li ses ti tar vit ta van mää rä ra ha eh do tuk sen kau pun gin valtuus tolle vuo den 2010 talousarvioon vuonna 2010 tapahtuvan juhlavuoden valmistelun toteuttamiseksi. Vapaa-aikalautakunta esittää, että 100-vuotisjuhlaa varten nimetään työryhmä ja laaditaan kuvateos ja sen tekemiseen varataan määrä ra ha jo vuo den 2010 ta lousarvioon.

8 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ KHALL Kaupunginjohtajan ehdotus: VAPAA 60 Sivistysjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää Äänekosken 100-vuo tis ta pah tu mien valmistelutoimikunnan, johon kaupunginhallitus nimeää kes kuu des taan kolme (3) jäsentä. Lisäksi toimikuntaan nimetään apulaiskaupunginjohtaja, vapaa-aikatoimenjohtaja, kulttuurijohtaja, museonjohtaja ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajat. Toimikunta nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Toimikunnan tehtävänä on laatia kaupunginhallituksen hyväksyttä väksi juhlavuoden ohjelmarunko ja määrärahaesitys vuoden 2011 ta lousarvioon. Mahdollisen kuvateoksen/dvd:n tekemiseen varataan euron määräraha vuoden 2010 talouarvioon. Hyväksyttiin. Toimikuntaan nimettiin kaupunginhallituksen edustajik si Rolf Nyholm, Pekka Leppänen ja Leila Lindell. Merkitään tiedoksi. Toimikunnan ensimmäinen kokous pidetään kaupungintalolla klo Hyväksyttiin.

9 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vapaa-aikalautakunta Kirjastokirjojen hankinta 2010 VAPAA 61 Äänekosken kaupunginkirjastoon hankittavista kirjoista ja niihin liittyvistä tallenteista on julkaistu hankintailmoitus internet-osoitteessa Aineistohankinnat ovat pääasiassa suomenkielistä yleistä kirjallisuutta. Hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä varattiin mahdollisuus hankintakauden jatkami seen tarjouspyynnön mukaisilla ehdoilla yh dellä vuodella. Ratkaisu hankintakauden jatkamisesta tehdään vii meistään tammikuussa Tarjouspyynnön mukaan kirjasto hakee kirja-aineistovälityksen palvelukokonaisuutta, jossa edellytyksenä on tarjoajan PallasPro-kirjastojärjestelmään tuottamat tuotetiedot ja sähköinen tilaus kirjastojärjestelmän kautta. Uutuustar jonnan tulee olla käytettävissä sähköisi nä listoina kirjastojärjestel mässä, ja listojen ennakkotietojen tulee ol la siirrettävissä suoraan järjestelmään. Valittavalta toimittajalta edellytetään hyvää kirjastoalan ja kustannusalan asiantuntemusta, luotettavuutta ja toimintavarmuutta. Hankinnan laskennallinen arvo on tarjouspyynnön mukaan noin euroa/vuosi (alv. 0%). Kirjasto varaa itsellään oikeuden hankkia vuosittain ainoas taan käytettävissä olevien määrärahojen salli man määrän ja varaa oikeu den tehdä yksittäisiä hankintoja myös muuta kautta. Hankintamuoto on avoin menettely, jossa kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksen. Tarjous pyynnön mukaan hyväksyttävistä tarjouk sista valitaan kokonaista loudellisesti edullisin seuraavien perustei den mukaan: - hinta 60 % - tilausjärjestelmä 25 % - tarjoajan palvelutaso 15 % Hintavertailussa tarjoajan eri aineistoihin (yleinen kirjallisuus, suuret kustantajat, ennakko; yleinen kirjallisuus, suuret kustantajat, lisäti laus; muut kustantajat, ennakko; muut kustantajat, lisätilaus; oppikir jat; vieraskielinen kirjalli suus) antamilla alennusprosenteilla laske taan aineistojen tarjoushin nat ja tarjoajien tarjousten yhteishinnat. Edullisimman yhteishinnan tarjous saa 60 pistettä ja muut tarjoukset saavat pisteitä suhteessa vähemmän. Muissa vertailtavissa kohdissa kirjaston henkilökunta antaa pisteet. Suomenkieliset tarjoukset tuli toimittaa Äänekosken kaupungille viimeistään kello 12. Tarjous saatiin kahdelta palveluntuotta-

10 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ jalta. Molemmat tarjouksen antaneet yritykset ovat kelpoisia tarjoamaan palvelujaan, ja tarjoukset täyttävät tarjouspyynnön muodolliset vaatimukset. Vertailussa tarjoukset menestyivät seuraavasti: - BTJ Finland Oy 99,31 pistettä - Kirjavälitys Oy 75,00 pistettä Tarjousten tekijöiden kelpoisuuden toteaminen ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastelu on koottu esityslistan liitteenä ole vaan yhdistelmään. Esi tyslistan liitteenä ovat myös tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkir ja ja yhteenveto tarjousten vertailusta. Hankintasopimus tehdään, kun hankintapäätös on saanut lainvoi man. Kumpikaan sopijapuoli ei saa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopija puolen suostumusta. Tarjouspyynnön mukaan sopijapuolilla on oikeus purkaa sopimus, jos toinen sopijapuoli olen naisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan eikä kohtuullisessa ajassa (3 viikkoa) korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta huomautuksesta huolimat ta. Hankintayksikkö voi sanoa hankintasopimuksen irti kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla sopimuskauden aikana ilman korvauk sia, mikäli ostaja ei ole tyytyväinen palveluun tai toimittajan toimintatapoihin. Hankintasäännön 24 :n 2 momentin mukaan sopimuksen allekirjoit taa kaupungin puolesta se viranomainen, jonka määrärahoista han kinta tapahtuu. Liite 1. Liite 2. Liite 3. Liite 4. Liite 5. Liite 6. Tarjouspyyntö Tarjousten avauspöytäkirja Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastelu Hintavertailu Laatuvertailu Yhteenveto (valmistelu kirjastotoi menjohtaja Raija Tuhkanen, puh ja talouspäällikkö Tuo mo Hakala, puh ) Sivistysjohtajan ehdotus: 1. Äänekosken kaupunginkirjaston kirjastokirjojen toimittajaksi vuon na 2010 valitaan tarjous vertailun perusteella BTJ Finland Oy. 2. Päätöksen option käyttämisestä ja hankintakauden jatkamisesta tarjouspyynnön mukaisilla ehdoilla yhdellä vuodella tekee hallintosäännön 13 :n mukaisesti kirjastotoimenjohtaja viimeistään tammikuussa 2011.

11 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Hyväksyttiin. Liitteet Tarjouspyyntö/kirjastokirjojen hankinta 2010 (liite 1) Tarjousten avauspöytäkirja/kirjastokirjojen hankinta 2010 (liite 2) Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastelu/kirjastokirjojen hankinta 2010 (liite 3-6)

12 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vapaa-aikalautakunta Nuorten kesätyö 2010 VAPAA 62 Vuoden 2010 talousarvioehdotuksessa on esitetty euron määräraha nuorten kesätyöllistämiseen. Nuorten kesätyöllistäminen on ajateltu toteutettavan seuraavasti: * Varataan määräraha n kesätyötoimiston palkkakuluihin * Työllistetään peruskoulun päättävää nuorta (10 päivää) n * Annetaan niille yrityksille ja yhteisöille, jotka ilmoittautuvat ysiluok kalais ten ke sätyöllistämiseen kesätyöseteli, esim. (50 x 200 ) n yritys tekee työsopimuksen - yritys huolehtii työnantajan sivukuluista - vapaa-aikatoimenjohtaja käy ennen kokousta alustavan neuvotte lun yrittäjäjärjestön edustajien kanssa * Työllistetään 15 alle 18 v (20 pv), 15 x 610 = * Työllistetään 15 yli 18 v (20 pv), 15 x 791 = * Tehdään yhteistyösopimus Uuden Äänekosken 4H-yhdistyksen kanssa. Sopimuksella 4H-yhdistys ry hoitaa peruskoulun päättävien ja vanhempien nuorten kesätyöllistämisen ainakin Sumiaisten ja Kon ginkan kaan alueella - n Arvio työllistämiskuluista yhteensä Merja Arffman, joka työskentelee nuorisotoimen palveluksessa 50 % "Ketään ei jätetä" -hankkeessa vastasi 6 kk:n ajan vuonna 2009 nuorten kesätyöllistämisestä. Koko läänin EU:n rahoitushanketta ei tule vuodelle Sivistysjohtajan ehdotus: (valmistelu vapaa-aikatoimenjohtaja Markku Auvinen, puh ) Vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kesätyötoimiston vetäjäksi 6 kk:n ajaksi vuodelle 2010 palkataan Merja Arff man. Kesätyöllistämisen tarkka toteuttamistapa ratkaistaan meneessä, jol loin on tiedossa eri toimijoiden mukanaolo kesätyöllistämisessä.

13 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Hyväksyttiin.

14 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vapaa-aikalautakunta Keilahallitoimintojen vuokraaminen Äänekoski Bowling Oy:lle VAPAA 63 Sivistysjohtajan ehdotus: Vapaa-aikatoimenjohtaja on neuvotellut Äänekosken Bowling Oy:n kans sa keilahallitoimintojen vuokraamisesta väliseksi ajaksi. Vapaa-aikatoimenjohtaja esittelee vuokrasopimuk sen lautakunnalle kokouksessa. (valmistelu vapaa-aikatoimenjohtaja Markku Auvinen, puh ) Vapaa-aikalautakunta hyväksyy keilahallitoimintojen siirtämisen Äänekosken Bowling Oy:lle väliseksi ajaksi. Hyväksyttiin.

15 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vapaa-aikalautakunta Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma ja liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin myönnettävät avustukset vuonna 2010 VAPAA 64 Länsi-Suomen lääninhallitus on lähettänyt kunnille seuraavan kir jeen: Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosille Opetusministeriö on antanut lääninhallituksien tehtäväksi koota kun nilta tiedot vuosina toteutettavaksi aiotuista liikuntapaik kojen pe rustamishankkeista. Tietojen pohjalta opetusministeriö tu lee tarkistamaan vuosille laadittua rahoitussuunnitelmaa. Voimas sa oleva liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelma on OPM.n si vuilla osoitteessa Liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaa käytetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain sekä liikuntalain tarkoittamana valtakunnallise na suunnitelmana myönnettäessä avustuksia liikuntapaikkojen ra kentamiseen. Rahoitussuunnitelmaan otetaan mukaan niitä hank keita, joihin on varauduttu kunnan omassa investointiohjelmassa mainituil le vuosille. Opetusministeriön ja valtion liikuntaneuvoston ta voitteena on tulevina vuosina nostaa hankekohtaisen avustuksen määrää. Varsinaista rahoitussuunnitelmakäsittelyä varten tulee kustannuksil taan vähintään euron hankkeista sekä koulu- ja liikunta toi men yhteishank keista täyttää hankekohtainen Liikuntapaikkojen rahoitussuunni telma/perusta mishankkeen kuvaus -lomake. Rahoitussuunnitelman tarkistuksessa käsitellään varsinaisesti vain hankkeet, joiden arvioidut kustannukset ovat vähintään Tiedot pyydetään kuitenkin toimittamaan kaikista kunnan alueella toteutet taviksi aiotuista, kustannusarvioltaan vähintään euron hank keista, jotta valtionapuviranomaisilla olisi käytettävissään kattavat tiedot liikuntapaikkojen rakentamishankkeista. Kuntia pyydetään ilmoittamaan kaikki liikunnan perustamishankkeet vuosille Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden yhteenveto -lomakkeella. Tiedot muista kuin kunnan omista hankkeista - kuntayhtymien, osakeyhtiöiden, säätiöiden tai yhdistysten hankkeista - pyydetään antamaan siten, kuin ne kohtuudella vastaamisajan puitteissa ovat saatavissa. Kaikkia hankkeita koskevat kustannusarviotiedot ilmoitetaan arvonlisäverollisina kustan nuksina.

16 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Rahoitussuunnitelmailmoituksen mukana tulee toimittaa ote kunnan hyväksytystä investointisuunnitelmasta, rakentamisohjelmasta tai vastaavasta. Lomakkeet liitteineen pyydetään palauttamaan lääninhallitukselle mennessä osoitteella Länsi-Suomen lääninhallitus, PL 200, Vaasa. Ilmoitus on tärkeää tehdä myös siinä tapauksessa, että kunnan alueella ei ole hanke-esityksiä rahoitussuunnitelmavuosille. Liikuntapaikkojen rakentamisavustushakemukset vuonna 2010 Opetusministeriö on julistanut haettavaksi liikuntalain perusteella vuonna 2010 myönnettävät valtionavustukset liikuntapaikkojen ja nii hin liittyvien vapaa-aikatilojen rakentamiseen. Hakemukset tulee toimittaa lääninhallitukselle mennes sä osoitteella Länsi-Suomen lääninhallitus, PL 200, Vaasa Oheismateriaalina vapaa-aikalautakunnan tekemät esitykset vuo sien lii kun tapalveluiden investoinneiksi. * Huuhan puiston alueesta laaditaan parhaillaan lähiliikuntapaikkasuunnitelmaa ja samoin tehdään myös Koulunmäen piha-alueesta * Lopullinen rakentamisjärjestys tehdään sen jälkeen kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2010 talousarvion (valmistelu vapaa-aikatoimenjohtaja Markku Auvinen, puh ) Sivistysjohtajan ehdotus: Vapaa-aikalautakunta esittää liitteen nro 7 mukaiset hankkeet Länsi-Suomen lääninhallitukselle. Hyväksyttiin. Liitteet Lliikuntapaikkojen perustamishankkeiden yhteenvetolomake

17 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vapaa-aikalautakunta Uimahalli-, kuntosali- ja eräät muut maksut alkaen VAPAA 65 Sivistysjohtajan ehdotus: Lautakunnan jäsenille on toimitettu ehdotus uimahalli-, kuntosali- ja eräiden muiden maksujen muutokset alkaen. Liite nro 8. Hyväksytään esityksen mukaisesti. (valmistelu vapaa-aikatoimenjohtaja Markku Auvinen, puh ) Hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin, että vapaa-aikatoimenjohtaja valmistelee esityksen liikuntatalon voimailusalin hinnoittelusta vuoden 2010 alussa. Liitteet Uimahalli-, kuntosali ja eräät muut maksut

18 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vapaa-aikalautakunta Ylimääräisen avustuksen myöntäminen SS-Jäähalli Oy:lle VAPAA 66 Sivistysjohtajan ehdotus: Suolahden SS-Jäähalli Oy:n toinen jäädytyskoneisto on rikkoontunut ja halliyhtiö esittää, että Äänekosken kaupunki myöntäisi sille ylimääräisen avustuksen koneiston hankintaa varten. Mikäli avustusta ei myönnetä, halliyhtiö joutuu ottamaan hankintaa varten lainaa ja mah dol li sesti siirtämään siitä aiheutuvat kulut käyttä jien mak setta vaksi. Ny kyiset käyttäjien maksamat maksut ovat jo nyt erittäin kor keat. Jäähalli toimii tällä hetkellä yhden koneiston varassa ja mikä se rikkoontuu, ei jäätä pystytä pitämään luistelukunnossa. Lauhalla ilmal la tarvitaan jäädyttäessä molempien koneiden tehoa. Uusittava koneisto maksaa (0 % alv) ja se on varustettu uudella kylmäaineella R404, joka vaaditaan kaikkiin koneisiin vuoden 2014 alusta. Vapaa-aikatoimenjohtaja on neuvotellut avustukse maksamisesta tekni sen toi men edustajien, kaupunginjohtajan ja rahoitusjohtajan kans sa. Neu vot te lus sa on to det tu, et tä vapaa-aikatoimelle varatuis ta in vestointi ra hois ta jää osa tältä vuo delta käyttämättä ja näitä voi daan käyttää kattee na myön nettä välle lisäavustukselle. (valmistelu vapaa-aikatoimenjohtaja Markku Auvinen, puh ) Vapaa-aikalautakunta päättää myöntää ylimääräisen euron (alv 0 %) avustuksen SS-Jäähalli Oy:lle uuden jäädytyskoneen han kintaan. Hanke kirjataan käyttömenoksi ja kate siihen osoitetaan investointimenoista. Hyväksyttiin.

19 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vapaa-aikalautakunta Viranhaltijapäätökset VAPAA 67 Sivisjohtajan ehdotus: Vapaa-aikalautakunnalle on toimitettu kulttuurijohtajan, musiikkiopis ton rehtorin, nuorisosihteerin ja vapaa-aikatoimenjohtajan viranhaltijapäätökset Ei oteta vapaa-aikalautakunnan käsiteltäväksi ko. viranhaltijapäätöksiä. Hyväksyttiin.

20 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vapaa-aikalautakunta Ilmoitusasiat VAPAA 68 Sivistysjohtajan ehdotus: Nuorisopalveluiden työntekijöiden kannanotto vapaa-aikalautakun nan päätökseen liite nro 9 Musiikkiopiston neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja - liite nro 10 Nuorten kesätyön 2009 projektin ohjaustyöryhmän pöytäkirja - liite nro 11 Merkitään tiedoksi. (valmistelu vapaa-aikatoimenjohtaja Markku Auvinen, puh ) Merkittiin tiedoksi. Lisäksi päätettiin, että vuoden 2010 alussa järjestetään iltakoulutilaisuus koskien nuorisopuolen asioita. Tilaisuuteen kutsutaan nuo risovaltuusto ja nuorisopalveluiden työntekijät.

21 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vapaa-aikalautakunta Vuoden 2009 Kulttuuripalkintojen myöntäminen VAPAA 69 Sivistysjohtajan ehdotus: Vuodelle 2009 on mietitty eri vaihtoehtoja kulttuuripalkinnon saajiksi. Uutena ajatuksena on, että jaettaisiin myös nuorille taiteen tekijöille esim. Ala-Keiteleen mu siikkiopistosta, Kukkulan kuvataidekoulusta ja Kos ke lan Tanssista eräänlaiset kannustuspalkinnot. Kaupungin kulttuuripalkinnon saajiksi on noussut esille seuraavia nimiä: 1. Vesa Oksanen, suolahtelainen viihdemusiikin am mat ti lai nen, joka tuo paikkakuntaamme tunnetuksi ympäri maata ja laivoilla tapah tuvilla esiintymisillään. 2. Ritva Varis, toimittaja joka palkittiin tänä vuonna Kalle Päätalo kirjoituskilpailussa voittajana. Vapaa-aikatoimi on jo muistanut vuoden kuluessa tästä ansiosta. 3. Erik Relander, eläkkeellä oleva historian lehtori, joka on kirjoitta nut mm. Äänekosken Urheilijoiden ja Äänekosken Huiman historiat. On parhaillaan kirjoittamassa eräänlaista Äänekosken kotiseututeos ta tietyiltä toimintalohkoilta. 4. Äänekoskelaiset kuorot, ja erityisesti niistä joku 5. Hietaman Nuorisoseuran Näyttämö Kulttuurijohtaja on pyytänyt Ala-Keiteleen Musiikkiopistolta, Koske lan Tanssilta ja Kukkulan kuvataidekoululta esityksen kulttuurin kannustuspalkinnon ehdokkaista. Ehdotukset ovat: - Aapo Järvinen; nuori, positiivinen, iloinen huilunsoiton opiskelija, jonka asen ne musiikin opiskeluun on aktiivinen, - Saara-Kaisa Takala; lukiossa opiskeleva nuori tanssin opiskelija. Hän on monipuolinen eri tanssin osa-alueet hallitseva, joka on osallistunut myös moniin esiintymisryhmiin, - Essi Virmanen; kuvataidekoulun innostunut, pirteä ja luova oppilas, joka on positiivinen esimerkki muillekin kuvataidekoululaisille. Kannustuspalkinto voisi olla 50 euron stipendi. (valmistelu kulttuurijohtaja Matti Virta nen, puh ) Vapaa-aikalautakunta päättää vuoden 2009 kulttuuripalkinnon saa jan ja jakaa 50 euron kannustusstipendin Aapo Järviselle, Saa ra-kaisa Takalalle sekä Essi Virmaselle. Lisäksi palkitaan pitkästä. yli 60 v kestäneestä, säännöllisestä mieskuorotoiminnasta Kalervo Kallioniemi.

22 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Asian käsittely Jouni Sohlman esitti, että palkitaan vuoden 2009 kulttuuripalkinnol la Duo Tornado -yhtye. Hannu Penttinen kannatti Jouni Sohlmanin te kemää ehdotusta. Sirpa Martins esitti kulttuuripalkinnon saajaksi Kosken Laulu -kuoroa. Pirjo Uusitalo kannatti Sirpa Martinsin tekemää ehdotusta. Koska oli tullut kaksi kannatettua ehdotusta kulttuuripalkinnon saa jaksi, päätettiin suorittaa asiasta äänestys. Hannu Penttinen poistui kokouksesta äänestyksen ajaksi. Syynä oli yhteisöjääviys. Äänestysjärjestykseksi sovittiin seuraava: ne, jotka kannattavat Jou ni Sohlmanin tekemää ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannat tavat Sirpa Martinsin tekemää ehdotusta, äänestävät ei. Suoritettiin äänestys. Duo Tornadon valitsemista kannattivat Seppo Ruotsalainen ja Jouni Sohlman (2) ja Kosken Laulun valitsemista kannattivat Raimo Hakkarainen, Anneli Kuukkanen, Sirpa Martins, Kati Savela, Pirjo Uusitalo ja Antti Vainikainen (6), tyhjää äänesti Paula Pekonen (1). Valittiin kulttuuripalkinnon saajaksi äänin 6-2 Kosken Laulu. Lisäksi päätettiin jakaa 50 euron kannustusstipendit Aapo Järviselle, Saa ra-kaisa Takalalle ja Essi Virmaselle. Kalervo Kallioniemi palkitaan pitkästä, yli 60 vuotta kestäneestä, säännöllisestä mieskuorotoiminnasta.

23 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vapaa-aikalautakunta Vuoden 2009 nuorisovalmentaja VAPAA 70 Sivistysjohtajan ehdotus: Urheiluseurat ovat toimittaneet seuraavat esitykset vapaa-aikatoimistoon: Äänekosken Urheilijat ry Harri Mäntylä - yleisurheilu, nuorten valmennus Äänekosken V- ja U-seura Huima ry Johanna Järvinen - naisten ja tyttöjen jumpparyhmien vetäjä (valmistelu vapaa-aikatoimenjohtaja Markku Auvinen, puh ) Valitaan vuoden nuorisovalmentajaksi naisten ja tyttöjen jumpparyhmien ohjaaja Johanna Järvinen. Hyväksyttiin. Hannu Penttinen ei osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Syynä oli yhteisöjääviys.

24 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vapaa-aikalautakunta Vuoden 2009 Hyvin menestynyt urheilija VAPAA 71 Äänekosken kaupunki on vuodesta 1956 lähtien valinnut paikkakun nan Hyvin menestyneen urheilijan. Tämän palkinnon voi sama hen kilöt saada vain yhden kerran. Liitteenä nro 11 luettelo aiemmin palkituista. Ala-Keiteleen Urheilusukeltajat ry Perttu Pussi - räpyläuinti 4 kpl Suomen mestaruuksia Ääneseudun Kyykkä ry Toivo Herneaho - kyykkä, henkilökohtainen SM hopea, veteraanit Voitto Pulkkinen - kyykkä, henkilökohtainen SM hopea (halli), veteraanit Äänekosken Urheilijat ry Samuli Pitkänen - yleisurheilu, 3-loikka, SM kulta, P17 Rasti E4 ry Vili Sormunen - suunnistus, aluemestaruus yösuunnistus, aluemestaruus pitkällä matkalla Äänekosken V- ja U-seura Huima ry Kenya Robinson - SM-sarjan koripalloilija, levypallotilaston 2. Urpo Leinosen esitys Anneli Arkko ja Kauko Heikkilä - lavatanssin SM-kisat, senioreiden sarja, SM-kulta, 6 hopeaa Äänekosken Voimailijat ry Erkki Rautiainen - voimannosto, SM hopea, sotilaspenkki kulta, sarja M50 - toisto ja maksimi ovat Suomen ennätyksiä

25 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Sivistysjohtajan ehdotus: (valmistelu vapaa-aikatoimenjohtaja Markku Auvinen, puh ) Valitaan vuoden 2009 Hyvin menestyneeksi urheilijaksi koripalloilija Kenya Ro binson. Hyväksyttiin. Hannu Penttinen ei osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Syynä oli yhteisöjääviys. Liitteet Luettelo Hyvin menestyneet urheilijat

26 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vapaa-aikalautakunta Vuoden 2009 Reilun pelin joukkueen palkitseminen VAPAA 72 Sivistysjohtajan ehdotus: Vapaa-aikalautakunta on seurojen esitysten perusteella palkinnut Reilun pelin ryhmän/joukkueen. Viime vuonna palkinnon sai V- ja U-seura Äänekosken Huima ry:n B-junioreiden jalkapallojoukkue. Urheiluseurat ovat toimittaneet seuraavat esitykset: Äänekosken V- ja U-seura Huima ry Jalkapallon yhdistelmäjoukkue Huima-Urho - 96 poikien Keski-Suomen piirinmestaruusjoukkue Äänekosken Urheilijat ry Jami Kinnunen ja Henna Ritanen - nuoria yleisurheilijoita, jotka ovat osoittautuneet esimerkillisiksi seuran harjoituksissa (valmistelu vapaa-aikatoimenjohtaja Markku Auvinen, puh ) Valitaan Reilun pelin joukkueeksi Huima-Urho/96 yhdistelmäjoukkue ja ÄU:n nuoret yleisurheilijat Jami Kinnunen ja Henna Ritanen. Hyväksyttiin. Hannu Penttinen ei osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Syynä oli yhteisöjääviys.

27 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vapaa-aikalautakunta Vuoden 2009 valmentaja VAPAA 73 Urheiluseurat ovat esittäneet seuraavia henkilöitä vuoden 2009 ohjaaja-valmentajiksi: Äänekosken Urheilijat ry Ilpo Vesterinen - yleisurheilu, Samuli Pitkäsen valmentaja Äänekosken V- ja U-seura Huima ry Pekka Parviainen ja Aki Huntus - jalkapallo, yhdistelmajoukkueen Huima/Urho valmentajat, Keski-Suomen piirinmestaruus Sivistysjohtajan ehdotus: (valmistelu vapaa-aikatoimenjohtaja Markku Auvinen, puh ) Valitaan vuoden 2009 ohjaaja-valmentajaksi Ilpo Vesterinen. Hyväksyttiin. Hannu Penttinen ei osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Syynä oli yhteisöjääviys.

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 24.05.2010 kello 12:00-14:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 163 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 22.03.2010 kello 12:00-15:00 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 90 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) Kunnanhallitus Aika 20.10.2014 klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen esteellinen 181 klo 18.07-18.14 Lehtonen Harri

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot