UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/2009 1. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vapaa-aikalautakunta AIKA kello 15:00-17:00 PAIKKA kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 59 Pöytäkirjantarkastajat 4 60 Valmistelutoimikunnan nimeäminen Äänekosken 100-vuotistapahtumien 5 järjestämiseksi vuonna Kirjastokirjojen hankinta Nuorten kesätyö Keilahallitoimintojen vuokraaminen Äänekoski Bowling Oy:lle Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma ja liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin myönnettävät avustukset vuonna Uimahalli-, kuntosali- ja eräät muut maksut alkaen Ylimääräisen avustuksen myöntäminen SS-Jäähalli Oy:lle Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Vuoden 2009 Kulttuuripalkintojen myöntäminen Vuoden 2009 nuorisovalmentaja Vuoden 2009 Hyvin menestynyt urheilija Vuoden 2009 Reilun pelin joukkueen palkitseminen Vuoden 2009 valmentaja Vuoden 2009 liikuntateon valinta Vuoden 2009 urheiluteko Vuoden 2009 hyvistä saavutuksista palkitseminen Vuoden 2009 poikaurheilija ja tyttöurheilija Vuoden 2009 stipendiurheilijat 35

2 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ruotsalainen Seppo 15:00-17:00 puheenjohtaja Sohlman Jouni 15:00-17:00 varapuheenjohtaja Hakkarainen Raimo 15:00-17:00 jäsen Kuukkanen Anneli 15:00-17:00 jäsen läsnä 58-73, 77-78, pois klo Martins Sirpa 15:00-17:00 jäsen Pekonen Paula 15:00-17:00 jäsen Penttinen Hannu 15:00-16:30 jäsen läsnä Savela Kati 15:00-17:00 jäsen Uusitalo Pirjo 15:00-17:00 jäsen Vainikainen Antti 15:00-17:00 jäsen POISSA Kinnunen Jorma jäsen Lakanen Liisa jäsen Raatikainen Virpi jäsen Nyholm Rolf kaup.hallituksen puh.joht. Leppänen Pekka kaupunginhallituksen edustaja MUU Härtsiä Ville 15:00-17:00 sivistysjohtaja Auvinen Markku 15:00-17:00 vapaa-aikatoimenjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Seppo Ruotsalainen Puheenjohtaja Markku Auvinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pirjo Uusitalo Antti Vainikainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ vapaa-aikatoimisto, Kalevankatu 2, Äänekoski

3 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/2009 3

4 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vapaa-aikalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus VAPAA 58 Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hä nen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Vapaa-aikalautakunta on päättänyt hallintosäännön 28 :n perusteella, että kokouskutsu esityslistoineen toimitetaan vä hintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille, kaupunginhallituksen edustajalle, tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle, kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, kaupunginjohtajalle, apulaiskaupunginjohtajalle sekä tiedotusvälineille. Sivistysjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Todettiin.

5 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vapaa-aikalautakunta Pöytäkirjantarkastajat VAPAA 59 Hallintosäännön 40 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Sivistysjohtajan ehdotus: Vapaa-aikalautakunta on kokouksessaan päättänyt, että lautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjantarkastajaa kokousta seuraavan viikon keskiviikkon klo mennessä. Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Uu si talo Pirjo ja Vainikainen Antti. Valittiin.

6 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus, julkinen Vapaa-aikalautakunta Valmistelutoimikunnan nimeäminen Äänekosken 100-vuotistapahtumien järjestämiseksi vuonna 2011 VAPAA Äänekoski täyttää 100 vuotta vuonna Juhlavuoden valmistelut on aloitettava mahdollisimman pian koska osa toteutettavista asiois ta saattaa vaatia pitemmän valmisteluajan ja joitain toimintoja on eh kä rahoitettavakin jo vuonna Kuntien juhlavuosiin liittyneitä asioita ovat perinteisesti olleet erilai set juhla teemalla vietetyt tapahtumat sekä erilaisten julkaisujen toteuttaminen. Mikäli halutaan tehdä esim. 100-vuotis DVD-levy tai kuvakirja Äänekoskesta, mikä sinänsä voisi olla tärkeä asia koska uudesta Äänekoskesta ei ole vielä olemassa mi tään yhteisjulkaisua, on työ aloitettava välittömästi tänä syksynä. Talvikuvat olisi kuvattava jo tulevana talvena ja sitä mukaa kaikkina vuodenaikoina. Näin ta lousarvioonkin olisi saatava jo ensi vuodelle hankkeeseen määräraha. Sata vuotta kunnan historiassa on sellainen merkkipaa lu, että siitä olisi hyvä jää dä joku konk reet tinen kä teen saatava julkaisu kuten esim. DVD-le vy tai kuvakirja. His toriakirjan kir joittami seen vuodeksi 2011 ollaan jo myöhässä. Kuvateoksen toteuttaminen esim. 48 sivuisena maksaisi yhtenä vaihtoehtona seuraavaa: Koko: leveys 248 mm x korkeus 172 mm vaaka Värit: sisus ja kansi 4-värinen Sidos:kovat kannet Painopaperi: päällystetty valkoinen 130 g Taiton hinta n. 550,00 Painatus 2000 kpl n. 4100,00 ; 3000 kpl n. 5300,00. Hinnat alv 0%. Varsinaiset kustannukset muodostuvat kuitenkin kirjoitus- ja tässä tapauksessa erityisesti kuvauspalkkioista. Siinä hintahaarukka on varsin laaja, ja jopa enemmänkin tekijän kokemuksesta ja taidoista riippuen. Samansuuntaisia ovat kustannukset myös DVD:n toteuttamisesta. Hintataso n / kuvaus- tai materiaalin työstämispäivä. Juhlavuoteen liittyviä tapahtumia olisi ainakin varsinainen juhlapäivä,

7 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Sivitysjohtajan ehdotus: joka on , jolloin tulee kuluneeksi 100 vuotta ensimmäisen Ää nekosken kuntakokouksen järjestämisestä. Juhlateeman alla voisi olla paljon erilaisia tapahtumia, kuten avoimia ovia kaupungin eri työyksiköissä, juhlakonsertteja lapsille, vanhuk sil le, nuorille ja aikuisille jne. Kaupunginmuseon kulttuurihistoriallinen perusnäyttely olisi uudistet tava uuden kuntarakenteen huomioivaksi ja eri taajamien historiaa esitteleväksi. Vuoden 2011 ke vääl le voi tai siin jär jes tää esim. kaik ki kun nan taa ja mien kou lut kiertä vä kult tuuri histo rialli nen näyttely, joka olisi avoinna myös muille kuntalaisille. Kiertonäyttelyn aineisto voisi olla sitten osa uusittavaa kaupunginmuseon perusnäyttelyä, joka avattaisiin syksyllä Kaupunginmuseon näyttelyn uusiminen ja kiertonäyttelyn valmista mi nen vaatisi kuitenkin projektityöntekijän palkkaamisen ja määrära han varaamisen jo vuoden 2010 talousarvioon. Tässä vaiheessa on tärkeää tehdä päätös asioista, jotka vaativat mahdollisia määrärahoja jo vuoden 2010 talousarvioon ja nimetä päättäjistä ja virkamiehistä työryhmä, joka alkaa valmistella juhlavuoden ta pah tumia. Työryhmään voisi vapaa-aikatoimesta kuulua ainakin vapaa-aikatoimenjohtaja, kulttuurijohtaja, museonjohtaja ja vapaa-aikalautakun nan puheenjohtajat. Keskushallinto voisi katsoa ryhmään omat edustajansa. Työryhmä tekisi ehdotuksensa kaupunginhallitukselle. ( valmistelu kulttuurijohtaja Matti Virta nen, puh ) - kaupunginhallitus nimeää päättäjistä ja virkamiehistä työryhmän valmistelemaan Äänekos ken 100-vuotisjuhlavuotta Lisäksi kaupunginhallitus päättää periaatetasolla - mahdollisesta kuvateoksen tai DVD-levyn tekemisestä, - mahdollisen kulttuurihistorialisen kiertonäyttelyn järjestämisestä ja kaupunginmuseon perusnäyttelyn uusimisesta juhlavuodeksi sekä - te kee mah dol li ses ti tar vit ta van mää rä ra ha eh do tuk sen kau pun gin valtuus tolle vuo den 2010 talousarvioon vuonna 2010 tapahtuvan juhlavuoden valmistelun toteuttamiseksi. Vapaa-aikalautakunta esittää, että 100-vuotisjuhlaa varten nimetään työryhmä ja laaditaan kuvateos ja sen tekemiseen varataan määrä ra ha jo vuo den 2010 ta lousarvioon.

8 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ KHALL Kaupunginjohtajan ehdotus: VAPAA 60 Sivistysjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää Äänekosken 100-vuo tis ta pah tu mien valmistelutoimikunnan, johon kaupunginhallitus nimeää kes kuu des taan kolme (3) jäsentä. Lisäksi toimikuntaan nimetään apulaiskaupunginjohtaja, vapaa-aikatoimenjohtaja, kulttuurijohtaja, museonjohtaja ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajat. Toimikunta nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Toimikunnan tehtävänä on laatia kaupunginhallituksen hyväksyttä väksi juhlavuoden ohjelmarunko ja määrärahaesitys vuoden 2011 ta lousarvioon. Mahdollisen kuvateoksen/dvd:n tekemiseen varataan euron määräraha vuoden 2010 talouarvioon. Hyväksyttiin. Toimikuntaan nimettiin kaupunginhallituksen edustajik si Rolf Nyholm, Pekka Leppänen ja Leila Lindell. Merkitään tiedoksi. Toimikunnan ensimmäinen kokous pidetään kaupungintalolla klo Hyväksyttiin.

9 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vapaa-aikalautakunta Kirjastokirjojen hankinta 2010 VAPAA 61 Äänekosken kaupunginkirjastoon hankittavista kirjoista ja niihin liittyvistä tallenteista on julkaistu hankintailmoitus internet-osoitteessa Aineistohankinnat ovat pääasiassa suomenkielistä yleistä kirjallisuutta. Hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä varattiin mahdollisuus hankintakauden jatkami seen tarjouspyynnön mukaisilla ehdoilla yh dellä vuodella. Ratkaisu hankintakauden jatkamisesta tehdään vii meistään tammikuussa Tarjouspyynnön mukaan kirjasto hakee kirja-aineistovälityksen palvelukokonaisuutta, jossa edellytyksenä on tarjoajan PallasPro-kirjastojärjestelmään tuottamat tuotetiedot ja sähköinen tilaus kirjastojärjestelmän kautta. Uutuustar jonnan tulee olla käytettävissä sähköisi nä listoina kirjastojärjestel mässä, ja listojen ennakkotietojen tulee ol la siirrettävissä suoraan järjestelmään. Valittavalta toimittajalta edellytetään hyvää kirjastoalan ja kustannusalan asiantuntemusta, luotettavuutta ja toimintavarmuutta. Hankinnan laskennallinen arvo on tarjouspyynnön mukaan noin euroa/vuosi (alv. 0%). Kirjasto varaa itsellään oikeuden hankkia vuosittain ainoas taan käytettävissä olevien määrärahojen salli man määrän ja varaa oikeu den tehdä yksittäisiä hankintoja myös muuta kautta. Hankintamuoto on avoin menettely, jossa kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksen. Tarjous pyynnön mukaan hyväksyttävistä tarjouk sista valitaan kokonaista loudellisesti edullisin seuraavien perustei den mukaan: - hinta 60 % - tilausjärjestelmä 25 % - tarjoajan palvelutaso 15 % Hintavertailussa tarjoajan eri aineistoihin (yleinen kirjallisuus, suuret kustantajat, ennakko; yleinen kirjallisuus, suuret kustantajat, lisäti laus; muut kustantajat, ennakko; muut kustantajat, lisätilaus; oppikir jat; vieraskielinen kirjalli suus) antamilla alennusprosenteilla laske taan aineistojen tarjoushin nat ja tarjoajien tarjousten yhteishinnat. Edullisimman yhteishinnan tarjous saa 60 pistettä ja muut tarjoukset saavat pisteitä suhteessa vähemmän. Muissa vertailtavissa kohdissa kirjaston henkilökunta antaa pisteet. Suomenkieliset tarjoukset tuli toimittaa Äänekosken kaupungille viimeistään kello 12. Tarjous saatiin kahdelta palveluntuotta-

10 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ jalta. Molemmat tarjouksen antaneet yritykset ovat kelpoisia tarjoamaan palvelujaan, ja tarjoukset täyttävät tarjouspyynnön muodolliset vaatimukset. Vertailussa tarjoukset menestyivät seuraavasti: - BTJ Finland Oy 99,31 pistettä - Kirjavälitys Oy 75,00 pistettä Tarjousten tekijöiden kelpoisuuden toteaminen ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastelu on koottu esityslistan liitteenä ole vaan yhdistelmään. Esi tyslistan liitteenä ovat myös tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkir ja ja yhteenveto tarjousten vertailusta. Hankintasopimus tehdään, kun hankintapäätös on saanut lainvoi man. Kumpikaan sopijapuoli ei saa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopija puolen suostumusta. Tarjouspyynnön mukaan sopijapuolilla on oikeus purkaa sopimus, jos toinen sopijapuoli olen naisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan eikä kohtuullisessa ajassa (3 viikkoa) korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta huomautuksesta huolimat ta. Hankintayksikkö voi sanoa hankintasopimuksen irti kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla sopimuskauden aikana ilman korvauk sia, mikäli ostaja ei ole tyytyväinen palveluun tai toimittajan toimintatapoihin. Hankintasäännön 24 :n 2 momentin mukaan sopimuksen allekirjoit taa kaupungin puolesta se viranomainen, jonka määrärahoista han kinta tapahtuu. Liite 1. Liite 2. Liite 3. Liite 4. Liite 5. Liite 6. Tarjouspyyntö Tarjousten avauspöytäkirja Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastelu Hintavertailu Laatuvertailu Yhteenveto (valmistelu kirjastotoi menjohtaja Raija Tuhkanen, puh ja talouspäällikkö Tuo mo Hakala, puh ) Sivistysjohtajan ehdotus: 1. Äänekosken kaupunginkirjaston kirjastokirjojen toimittajaksi vuon na 2010 valitaan tarjous vertailun perusteella BTJ Finland Oy. 2. Päätöksen option käyttämisestä ja hankintakauden jatkamisesta tarjouspyynnön mukaisilla ehdoilla yhdellä vuodella tekee hallintosäännön 13 :n mukaisesti kirjastotoimenjohtaja viimeistään tammikuussa 2011.

11 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Hyväksyttiin. Liitteet Tarjouspyyntö/kirjastokirjojen hankinta 2010 (liite 1) Tarjousten avauspöytäkirja/kirjastokirjojen hankinta 2010 (liite 2) Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastelu/kirjastokirjojen hankinta 2010 (liite 3-6)

12 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vapaa-aikalautakunta Nuorten kesätyö 2010 VAPAA 62 Vuoden 2010 talousarvioehdotuksessa on esitetty euron määräraha nuorten kesätyöllistämiseen. Nuorten kesätyöllistäminen on ajateltu toteutettavan seuraavasti: * Varataan määräraha n kesätyötoimiston palkkakuluihin * Työllistetään peruskoulun päättävää nuorta (10 päivää) n * Annetaan niille yrityksille ja yhteisöille, jotka ilmoittautuvat ysiluok kalais ten ke sätyöllistämiseen kesätyöseteli, esim. (50 x 200 ) n yritys tekee työsopimuksen - yritys huolehtii työnantajan sivukuluista - vapaa-aikatoimenjohtaja käy ennen kokousta alustavan neuvotte lun yrittäjäjärjestön edustajien kanssa * Työllistetään 15 alle 18 v (20 pv), 15 x 610 = * Työllistetään 15 yli 18 v (20 pv), 15 x 791 = * Tehdään yhteistyösopimus Uuden Äänekosken 4H-yhdistyksen kanssa. Sopimuksella 4H-yhdistys ry hoitaa peruskoulun päättävien ja vanhempien nuorten kesätyöllistämisen ainakin Sumiaisten ja Kon ginkan kaan alueella - n Arvio työllistämiskuluista yhteensä Merja Arffman, joka työskentelee nuorisotoimen palveluksessa 50 % "Ketään ei jätetä" -hankkeessa vastasi 6 kk:n ajan vuonna 2009 nuorten kesätyöllistämisestä. Koko läänin EU:n rahoitushanketta ei tule vuodelle Sivistysjohtajan ehdotus: (valmistelu vapaa-aikatoimenjohtaja Markku Auvinen, puh ) Vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kesätyötoimiston vetäjäksi 6 kk:n ajaksi vuodelle 2010 palkataan Merja Arff man. Kesätyöllistämisen tarkka toteuttamistapa ratkaistaan meneessä, jol loin on tiedossa eri toimijoiden mukanaolo kesätyöllistämisessä.

13 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Hyväksyttiin.

14 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vapaa-aikalautakunta Keilahallitoimintojen vuokraaminen Äänekoski Bowling Oy:lle VAPAA 63 Sivistysjohtajan ehdotus: Vapaa-aikatoimenjohtaja on neuvotellut Äänekosken Bowling Oy:n kans sa keilahallitoimintojen vuokraamisesta väliseksi ajaksi. Vapaa-aikatoimenjohtaja esittelee vuokrasopimuk sen lautakunnalle kokouksessa. (valmistelu vapaa-aikatoimenjohtaja Markku Auvinen, puh ) Vapaa-aikalautakunta hyväksyy keilahallitoimintojen siirtämisen Äänekosken Bowling Oy:lle väliseksi ajaksi. Hyväksyttiin.

15 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vapaa-aikalautakunta Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma ja liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin myönnettävät avustukset vuonna 2010 VAPAA 64 Länsi-Suomen lääninhallitus on lähettänyt kunnille seuraavan kir jeen: Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosille Opetusministeriö on antanut lääninhallituksien tehtäväksi koota kun nilta tiedot vuosina toteutettavaksi aiotuista liikuntapaik kojen pe rustamishankkeista. Tietojen pohjalta opetusministeriö tu lee tarkistamaan vuosille laadittua rahoitussuunnitelmaa. Voimas sa oleva liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelma on OPM.n si vuilla osoitteessa Liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaa käytetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain sekä liikuntalain tarkoittamana valtakunnallise na suunnitelmana myönnettäessä avustuksia liikuntapaikkojen ra kentamiseen. Rahoitussuunnitelmaan otetaan mukaan niitä hank keita, joihin on varauduttu kunnan omassa investointiohjelmassa mainituil le vuosille. Opetusministeriön ja valtion liikuntaneuvoston ta voitteena on tulevina vuosina nostaa hankekohtaisen avustuksen määrää. Varsinaista rahoitussuunnitelmakäsittelyä varten tulee kustannuksil taan vähintään euron hankkeista sekä koulu- ja liikunta toi men yhteishank keista täyttää hankekohtainen Liikuntapaikkojen rahoitussuunni telma/perusta mishankkeen kuvaus -lomake. Rahoitussuunnitelman tarkistuksessa käsitellään varsinaisesti vain hankkeet, joiden arvioidut kustannukset ovat vähintään Tiedot pyydetään kuitenkin toimittamaan kaikista kunnan alueella toteutet taviksi aiotuista, kustannusarvioltaan vähintään euron hank keista, jotta valtionapuviranomaisilla olisi käytettävissään kattavat tiedot liikuntapaikkojen rakentamishankkeista. Kuntia pyydetään ilmoittamaan kaikki liikunnan perustamishankkeet vuosille Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden yhteenveto -lomakkeella. Tiedot muista kuin kunnan omista hankkeista - kuntayhtymien, osakeyhtiöiden, säätiöiden tai yhdistysten hankkeista - pyydetään antamaan siten, kuin ne kohtuudella vastaamisajan puitteissa ovat saatavissa. Kaikkia hankkeita koskevat kustannusarviotiedot ilmoitetaan arvonlisäverollisina kustan nuksina.

16 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Rahoitussuunnitelmailmoituksen mukana tulee toimittaa ote kunnan hyväksytystä investointisuunnitelmasta, rakentamisohjelmasta tai vastaavasta. Lomakkeet liitteineen pyydetään palauttamaan lääninhallitukselle mennessä osoitteella Länsi-Suomen lääninhallitus, PL 200, Vaasa. Ilmoitus on tärkeää tehdä myös siinä tapauksessa, että kunnan alueella ei ole hanke-esityksiä rahoitussuunnitelmavuosille. Liikuntapaikkojen rakentamisavustushakemukset vuonna 2010 Opetusministeriö on julistanut haettavaksi liikuntalain perusteella vuonna 2010 myönnettävät valtionavustukset liikuntapaikkojen ja nii hin liittyvien vapaa-aikatilojen rakentamiseen. Hakemukset tulee toimittaa lääninhallitukselle mennes sä osoitteella Länsi-Suomen lääninhallitus, PL 200, Vaasa Oheismateriaalina vapaa-aikalautakunnan tekemät esitykset vuo sien lii kun tapalveluiden investoinneiksi. * Huuhan puiston alueesta laaditaan parhaillaan lähiliikuntapaikkasuunnitelmaa ja samoin tehdään myös Koulunmäen piha-alueesta * Lopullinen rakentamisjärjestys tehdään sen jälkeen kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2010 talousarvion (valmistelu vapaa-aikatoimenjohtaja Markku Auvinen, puh ) Sivistysjohtajan ehdotus: Vapaa-aikalautakunta esittää liitteen nro 7 mukaiset hankkeet Länsi-Suomen lääninhallitukselle. Hyväksyttiin. Liitteet Lliikuntapaikkojen perustamishankkeiden yhteenvetolomake

17 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vapaa-aikalautakunta Uimahalli-, kuntosali- ja eräät muut maksut alkaen VAPAA 65 Sivistysjohtajan ehdotus: Lautakunnan jäsenille on toimitettu ehdotus uimahalli-, kuntosali- ja eräiden muiden maksujen muutokset alkaen. Liite nro 8. Hyväksytään esityksen mukaisesti. (valmistelu vapaa-aikatoimenjohtaja Markku Auvinen, puh ) Hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin, että vapaa-aikatoimenjohtaja valmistelee esityksen liikuntatalon voimailusalin hinnoittelusta vuoden 2010 alussa. Liitteet Uimahalli-, kuntosali ja eräät muut maksut

18 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vapaa-aikalautakunta Ylimääräisen avustuksen myöntäminen SS-Jäähalli Oy:lle VAPAA 66 Sivistysjohtajan ehdotus: Suolahden SS-Jäähalli Oy:n toinen jäädytyskoneisto on rikkoontunut ja halliyhtiö esittää, että Äänekosken kaupunki myöntäisi sille ylimääräisen avustuksen koneiston hankintaa varten. Mikäli avustusta ei myönnetä, halliyhtiö joutuu ottamaan hankintaa varten lainaa ja mah dol li sesti siirtämään siitä aiheutuvat kulut käyttä jien mak setta vaksi. Ny kyiset käyttäjien maksamat maksut ovat jo nyt erittäin kor keat. Jäähalli toimii tällä hetkellä yhden koneiston varassa ja mikä se rikkoontuu, ei jäätä pystytä pitämään luistelukunnossa. Lauhalla ilmal la tarvitaan jäädyttäessä molempien koneiden tehoa. Uusittava koneisto maksaa (0 % alv) ja se on varustettu uudella kylmäaineella R404, joka vaaditaan kaikkiin koneisiin vuoden 2014 alusta. Vapaa-aikatoimenjohtaja on neuvotellut avustukse maksamisesta tekni sen toi men edustajien, kaupunginjohtajan ja rahoitusjohtajan kans sa. Neu vot te lus sa on to det tu, et tä vapaa-aikatoimelle varatuis ta in vestointi ra hois ta jää osa tältä vuo delta käyttämättä ja näitä voi daan käyttää kattee na myön nettä välle lisäavustukselle. (valmistelu vapaa-aikatoimenjohtaja Markku Auvinen, puh ) Vapaa-aikalautakunta päättää myöntää ylimääräisen euron (alv 0 %) avustuksen SS-Jäähalli Oy:lle uuden jäädytyskoneen han kintaan. Hanke kirjataan käyttömenoksi ja kate siihen osoitetaan investointimenoista. Hyväksyttiin.

19 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vapaa-aikalautakunta Viranhaltijapäätökset VAPAA 67 Sivisjohtajan ehdotus: Vapaa-aikalautakunnalle on toimitettu kulttuurijohtajan, musiikkiopis ton rehtorin, nuorisosihteerin ja vapaa-aikatoimenjohtajan viranhaltijapäätökset Ei oteta vapaa-aikalautakunnan käsiteltäväksi ko. viranhaltijapäätöksiä. Hyväksyttiin.

20 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vapaa-aikalautakunta Ilmoitusasiat VAPAA 68 Sivistysjohtajan ehdotus: Nuorisopalveluiden työntekijöiden kannanotto vapaa-aikalautakun nan päätökseen liite nro 9 Musiikkiopiston neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja - liite nro 10 Nuorten kesätyön 2009 projektin ohjaustyöryhmän pöytäkirja - liite nro 11 Merkitään tiedoksi. (valmistelu vapaa-aikatoimenjohtaja Markku Auvinen, puh ) Merkittiin tiedoksi. Lisäksi päätettiin, että vuoden 2010 alussa järjestetään iltakoulutilaisuus koskien nuorisopuolen asioita. Tilaisuuteen kutsutaan nuo risovaltuusto ja nuorisopalveluiden työntekijät.

21 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vapaa-aikalautakunta Vuoden 2009 Kulttuuripalkintojen myöntäminen VAPAA 69 Sivistysjohtajan ehdotus: Vuodelle 2009 on mietitty eri vaihtoehtoja kulttuuripalkinnon saajiksi. Uutena ajatuksena on, että jaettaisiin myös nuorille taiteen tekijöille esim. Ala-Keiteleen mu siikkiopistosta, Kukkulan kuvataidekoulusta ja Kos ke lan Tanssista eräänlaiset kannustuspalkinnot. Kaupungin kulttuuripalkinnon saajiksi on noussut esille seuraavia nimiä: 1. Vesa Oksanen, suolahtelainen viihdemusiikin am mat ti lai nen, joka tuo paikkakuntaamme tunnetuksi ympäri maata ja laivoilla tapah tuvilla esiintymisillään. 2. Ritva Varis, toimittaja joka palkittiin tänä vuonna Kalle Päätalo kirjoituskilpailussa voittajana. Vapaa-aikatoimi on jo muistanut vuoden kuluessa tästä ansiosta. 3. Erik Relander, eläkkeellä oleva historian lehtori, joka on kirjoitta nut mm. Äänekosken Urheilijoiden ja Äänekosken Huiman historiat. On parhaillaan kirjoittamassa eräänlaista Äänekosken kotiseututeos ta tietyiltä toimintalohkoilta. 4. Äänekoskelaiset kuorot, ja erityisesti niistä joku 5. Hietaman Nuorisoseuran Näyttämö Kulttuurijohtaja on pyytänyt Ala-Keiteleen Musiikkiopistolta, Koske lan Tanssilta ja Kukkulan kuvataidekoululta esityksen kulttuurin kannustuspalkinnon ehdokkaista. Ehdotukset ovat: - Aapo Järvinen; nuori, positiivinen, iloinen huilunsoiton opiskelija, jonka asen ne musiikin opiskeluun on aktiivinen, - Saara-Kaisa Takala; lukiossa opiskeleva nuori tanssin opiskelija. Hän on monipuolinen eri tanssin osa-alueet hallitseva, joka on osallistunut myös moniin esiintymisryhmiin, - Essi Virmanen; kuvataidekoulun innostunut, pirteä ja luova oppilas, joka on positiivinen esimerkki muillekin kuvataidekoululaisille. Kannustuspalkinto voisi olla 50 euron stipendi. (valmistelu kulttuurijohtaja Matti Virta nen, puh ) Vapaa-aikalautakunta päättää vuoden 2009 kulttuuripalkinnon saa jan ja jakaa 50 euron kannustusstipendin Aapo Järviselle, Saa ra-kaisa Takalalle sekä Essi Virmaselle. Lisäksi palkitaan pitkästä. yli 60 v kestäneestä, säännöllisestä mieskuorotoiminnasta Kalervo Kallioniemi.

22 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Asian käsittely Jouni Sohlman esitti, että palkitaan vuoden 2009 kulttuuripalkinnol la Duo Tornado -yhtye. Hannu Penttinen kannatti Jouni Sohlmanin te kemää ehdotusta. Sirpa Martins esitti kulttuuripalkinnon saajaksi Kosken Laulu -kuoroa. Pirjo Uusitalo kannatti Sirpa Martinsin tekemää ehdotusta. Koska oli tullut kaksi kannatettua ehdotusta kulttuuripalkinnon saa jaksi, päätettiin suorittaa asiasta äänestys. Hannu Penttinen poistui kokouksesta äänestyksen ajaksi. Syynä oli yhteisöjääviys. Äänestysjärjestykseksi sovittiin seuraava: ne, jotka kannattavat Jou ni Sohlmanin tekemää ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannat tavat Sirpa Martinsin tekemää ehdotusta, äänestävät ei. Suoritettiin äänestys. Duo Tornadon valitsemista kannattivat Seppo Ruotsalainen ja Jouni Sohlman (2) ja Kosken Laulun valitsemista kannattivat Raimo Hakkarainen, Anneli Kuukkanen, Sirpa Martins, Kati Savela, Pirjo Uusitalo ja Antti Vainikainen (6), tyhjää äänesti Paula Pekonen (1). Valittiin kulttuuripalkinnon saajaksi äänin 6-2 Kosken Laulu. Lisäksi päätettiin jakaa 50 euron kannustusstipendit Aapo Järviselle, Saa ra-kaisa Takalalle ja Essi Virmaselle. Kalervo Kallioniemi palkitaan pitkästä, yli 60 vuotta kestäneestä, säännöllisestä mieskuorotoiminnasta.

23 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vapaa-aikalautakunta Vuoden 2009 nuorisovalmentaja VAPAA 70 Sivistysjohtajan ehdotus: Urheiluseurat ovat toimittaneet seuraavat esitykset vapaa-aikatoimistoon: Äänekosken Urheilijat ry Harri Mäntylä - yleisurheilu, nuorten valmennus Äänekosken V- ja U-seura Huima ry Johanna Järvinen - naisten ja tyttöjen jumpparyhmien vetäjä (valmistelu vapaa-aikatoimenjohtaja Markku Auvinen, puh ) Valitaan vuoden nuorisovalmentajaksi naisten ja tyttöjen jumpparyhmien ohjaaja Johanna Järvinen. Hyväksyttiin. Hannu Penttinen ei osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Syynä oli yhteisöjääviys.

24 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vapaa-aikalautakunta Vuoden 2009 Hyvin menestynyt urheilija VAPAA 71 Äänekosken kaupunki on vuodesta 1956 lähtien valinnut paikkakun nan Hyvin menestyneen urheilijan. Tämän palkinnon voi sama hen kilöt saada vain yhden kerran. Liitteenä nro 11 luettelo aiemmin palkituista. Ala-Keiteleen Urheilusukeltajat ry Perttu Pussi - räpyläuinti 4 kpl Suomen mestaruuksia Ääneseudun Kyykkä ry Toivo Herneaho - kyykkä, henkilökohtainen SM hopea, veteraanit Voitto Pulkkinen - kyykkä, henkilökohtainen SM hopea (halli), veteraanit Äänekosken Urheilijat ry Samuli Pitkänen - yleisurheilu, 3-loikka, SM kulta, P17 Rasti E4 ry Vili Sormunen - suunnistus, aluemestaruus yösuunnistus, aluemestaruus pitkällä matkalla Äänekosken V- ja U-seura Huima ry Kenya Robinson - SM-sarjan koripalloilija, levypallotilaston 2. Urpo Leinosen esitys Anneli Arkko ja Kauko Heikkilä - lavatanssin SM-kisat, senioreiden sarja, SM-kulta, 6 hopeaa Äänekosken Voimailijat ry Erkki Rautiainen - voimannosto, SM hopea, sotilaspenkki kulta, sarja M50 - toisto ja maksimi ovat Suomen ennätyksiä

25 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Sivistysjohtajan ehdotus: (valmistelu vapaa-aikatoimenjohtaja Markku Auvinen, puh ) Valitaan vuoden 2009 Hyvin menestyneeksi urheilijaksi koripalloilija Kenya Ro binson. Hyväksyttiin. Hannu Penttinen ei osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Syynä oli yhteisöjääviys. Liitteet Luettelo Hyvin menestyneet urheilijat

26 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vapaa-aikalautakunta Vuoden 2009 Reilun pelin joukkueen palkitseminen VAPAA 72 Sivistysjohtajan ehdotus: Vapaa-aikalautakunta on seurojen esitysten perusteella palkinnut Reilun pelin ryhmän/joukkueen. Viime vuonna palkinnon sai V- ja U-seura Äänekosken Huima ry:n B-junioreiden jalkapallojoukkue. Urheiluseurat ovat toimittaneet seuraavat esitykset: Äänekosken V- ja U-seura Huima ry Jalkapallon yhdistelmäjoukkue Huima-Urho - 96 poikien Keski-Suomen piirinmestaruusjoukkue Äänekosken Urheilijat ry Jami Kinnunen ja Henna Ritanen - nuoria yleisurheilijoita, jotka ovat osoittautuneet esimerkillisiksi seuran harjoituksissa (valmistelu vapaa-aikatoimenjohtaja Markku Auvinen, puh ) Valitaan Reilun pelin joukkueeksi Huima-Urho/96 yhdistelmäjoukkue ja ÄU:n nuoret yleisurheilijat Jami Kinnunen ja Henna Ritanen. Hyväksyttiin. Hannu Penttinen ei osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Syynä oli yhteisöjääviys.

27 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vapaa-aikalautakunta Vuoden 2009 valmentaja VAPAA 73 Urheiluseurat ovat esittäneet seuraavia henkilöitä vuoden 2009 ohjaaja-valmentajiksi: Äänekosken Urheilijat ry Ilpo Vesterinen - yleisurheilu, Samuli Pitkäsen valmentaja Äänekosken V- ja U-seura Huima ry Pekka Parviainen ja Aki Huntus - jalkapallo, yhdistelmajoukkueen Huima/Urho valmentajat, Keski-Suomen piirinmestaruus Sivistysjohtajan ehdotus: (valmistelu vapaa-aikatoimenjohtaja Markku Auvinen, puh ) Valitaan vuoden 2009 ohjaaja-valmentajaksi Ilpo Vesterinen. Hyväksyttiin. Hannu Penttinen ei osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Syynä oli yhteisöjääviys.

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Opetuslautakunta AIKA 02.09.2010 kello 17:00-19:25 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 45 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN PALKITSEMISGAALA 2.2.2011

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN PALKITSEMISGAALA 2.2.2011 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN PALKITSEMISGAALA 2.2.2011 Vuoden 2010 hyvistä saavutuksista palkitseminen Alkulan päiväkoti - lasten olympialaisten järjestäminen Anneli Arkko ja Kauko Heikkilä, tanssiurheilu -

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Perusturvalautakunta 25.02.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-15:35 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 11

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 11 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 11 Vapaa-aikalautakunta Aika 04.03.2015 klo 18:00-18:25 Paikka Kaupungintalo K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 7 V. 2014 nuorten urheilijoiden palkitseminen 13 8

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) Sivistyslautakunta 26.10.2015 AIKA 26.10.2015 klo 16:30-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta 2013 2016 26.8.2015 Nro 6/2015. AIKA Ke26.8.2015 klo 16.30 19.15 PAIKKA

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta 2013 2016 26.8.2015 Nro 6/2015. AIKA Ke26.8.2015 klo 16.30 19.15 PAIKKA MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta 2013 2016 26.8.2015 Nro 6/2015 AIKA Ke26.8.2015 klo 16.30 19.15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ POISSA LISÄKSI Juhani

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 AIKA Ke 16.12.2015 klo 16.30 18.40 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja,

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Opetuslautakunta AIKA 22.04.2010 kello 17:00-19:22 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot