ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ"

Transkriptio

1 HE 7/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Geologian tutkimuskeskuksen kemian analyysipalvelujen yhtiöittämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Geologian tutkimuskeskuksen analyysipalvelujen yhtiöittämisestä. Lailla valtioneuvosto oikeutettaisiin luovuttamaan Geologian tutkimuskeskuksen hallinnassa oleva kemian analyysipalvelujen tuottamiseen liittyvä omaisuus ja analyysipalveluja koskeva toiminta perustettavalle osakeyhtiölle, jonka toimialana olisivat analyysi-, mittaus- ja testauspalvelut sekä niihin liittyvät asiantuntijapalvelut. Geologian tutkimuskeskuksen kemian analyysipalvelujen henkilöstö siirtyisi osakeyhtiön palvelukseen. Esitys liittyy valtion vuoden 2007 toiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta YLEISPERUSTELUT 1 Nykytila 1.1 Lainsäädäntö ja käytäntö Geologian tutkimuskeskus on kauppa- ja teollisuusministeriön alainen sektoritutkimuslaitos, josta säädetään laitosta koskevassa laissa (995/1983) ja asetuksessa (1378/1994). Tutkimuskeskuksen tehtäväksi on säädetty geologian, geofysiikan ja geokemian tutkimustoiminta, jolla tuotetaan tietoa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän käyttöön omaaloitteisesti, yhteishankkeina ja toimeksiannoista. Tehtävänsä toteuttamiseksi tutkimuskeskuksen tulee huolehtia seuraavista asioista: perustiedon tuottaminen maankamarasta ja sen ominaisuuksista; geologisten raakaainevarojen etsintä, inventointi ja arviointi sekä niitä koskevien tiedostojen ylläpito; tutkimukset luonnonvarojen kestävästä käytöstä, maankäytön suunnittelusta ja ympäristön tilan seurannasta; toimialansa tietohuollosta. Lisäksi tutkimuskeskukselle on voitu säätää muita tehtäviä, esimerkiksi ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) nojalla tutkimuskeskus toimii asiantuntijalaitoksena. Tutkimuskeskus on nettobudjetoitu tulosvastuullinen virasto. Tutkimuskeskuksen kemian analyysipalvelut on toiminut tulosyksikkönä useita vuosia, ja sillä on oma vuosittain vahvistettava budjetti tulostavoitteineen. Kemian analyysipalvelut on vastannut taloutensa ja tavoitteidensa toteutumisesta tutkimuskeskuksen pääjohtajalle. Palveluista merkittävän osan muodostavat geologiseen tutkimuksen liittyvät ja kaivannaisteollisuudelle tuotetut palvelut, mutta myös ympäristötutkimukseen sekä materiaali- ja prosessiteollisuuteen liittyvät palvelut. Geologian tutkimuskeskuksen toiminta, rahoitusrakenne ja organisointi vastaavat pitkälti kansainvälistä käytäntöä. Tutkimuskeskuksessa on malminetsintää tukevaa merkittävää tutkimus- ja palvelutoimintaa, joista osan tuottavat tutkimuskeskuksen kemian analyysipalvelut ja joita käyttävät useimmat Suomessa toimivat ulkomaiset malminetsintä- ja kaivosyhtiöt. Suomessa ei kuitenkaan ole kehittynyt riittävästi alan palveluyrityksiä nopeasti kasvaville markkinoille. Tutkimusja palvelutoiminnan markkinat ovat kansainväliset, ja niitä hallitsevat suuret kanadalai

2 2 HE 7/2007 vp set, eteläafrikkalaiset ja australialaiset laboratorioketjut. 1.2 Nykytilan arviointi liikevaihdosta noin puolet muodostuu ulkopuolisille tuotetuista analyysi-, mittaus- ja testauspalveluista sekä niihin liittyvistä asiantuntijapalvelusta. Ulkopuolisille tarjottavat palvelut tuotetaan kilpailutilanteessa, jossa kilpailijoita ovat lähinnä suuret, kansainväliset laboratorioketjut. Palvelujen ostaminen valtion tutkimuslaitokselta on kansainvälisesti katsoen poikkeuksellista ja on aiheuttanut ongelmia asiakassuhteiden kehittämisessä. Kilpailupoliittisesti olisi myös perusteltua, että kemian analyysipalvelut siirrettäisiin markkinaehtoisesti toimivaan yhtiöön, joka pystyisi joustavasti vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin sekä tehokkaasti kehittämän palvelutarjontaansa ja palveluidensa laatua. Tutkimuskeskuksen kemian analyysipalvelut toimii jo osin asiakas- ja markkinaohjautuvasti. Ulkopuolisella asiantuntijalla teetetyn liiketoimintasuunnitelman mukaan yhtiöllä on päätoimialansa kasvavan markkinatilanteen takia hyvät edellytykset kasvattaa liiketoimintaansa ja samalla kehittää uusia liiketoiminta-alueita. Kannattavalle toiminnalle osakeyhtiönä on siten olemassa sekä sisäinen valmius että ulkoiset edellytykset. Yhtiöitettävillä toiminnoilla ei myöskään arvioida olevan strategista merkitystä valtiolle, eikä niitä ole tarvetta ohjata hallinnollisin päätöksin. Yhtiöittäminen mahdollistaisi samalla tutkimuskeskukseen jäljelle jäävien yksiköiden kehittämisen nykyistä selkeämmin valtion sektoritutkimuslaitoksena, jonka painopisteitä ovat geologisiin luonnonvaroihin, niiden tilinpitoon ja kestävään käyttöön liittyvä osaaminen sekä toiminta kansallisena geotietokeskuksena. Kemian analyysipalvelujen yhtiöittäminen sisältyy hallituksen tuottavuusohjelman tavoitteisiin vuosille Yhtiöittämisen lopullinen vaikutus tuottavuusohjelman henkilöstövähennystavoitteeseen arvioidaan myöhemmin. 2 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset 2.1 Tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Esityksen tavoitteena on varmistaa Geologian tutkimuskeskuksen kemian analyysipalvelujen kehittäminen markkinaehtoisesti toimivaksi ja kansainvälisesti kilpailukykyiseksi yhtiöksi, joka pystyisi täysimääräisesti hyödyntämään geologiseen tutkimukseen liittyviä analyysi-, testaus- ja mittauspalvelujen kasvavan kysynnän markkinoita. Perustettavaa yhtiötä voitaisiin käyttää valtionhallinnon laboratoriotoimintojen uudelleen järjestelyissä. Valtion 100-prosenttinen omistus sekä läheinen yhteistyö ja asiakassuhde Geologian tutkimuskeskuksen kanssa yhtiön toiminnan alkuvaiheessa varmistaisivat parhaiten näiden tavoitteiden saavuttamisen. Yhtiöittäminen mahdollistaisi toiminnan vakiinnuttua tulevaisuudessa myös liittoutumisen toisen laboratorioyrityksen kanssa ja omistuspohjan laajentamisen. Esityksen tavoitteena on lisäksi edistää tutkimuskeskukseen jäljelle jäävien yksiköiden kehittämistä nykyistä selkeämmin valtion sektoritutkimuslaitoksena sekä toteuttaa valtion tuottavuusohjelmaa kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla. Valtion tavoitteena on käyttää uutta laboratorioyhtiötä työkaluna selvitettäessä mahdollisia muita uudelleenjärjestelyjä valtionhallinnon eri aloilla toimivien laboratorioiden osalta. Yhtiötä perustettaessa valtiolla on siten siihen strateginen intressi ja se pidetään ainakin laboratoriotoimintoja koskevan selvitystyön ajan täysin valtion omistuksessa. Muutoin yhtiön toimintaan ei liity yleisestä omistajaintressistä poikkeavia seikkoja. Yhtiö on valtion käyttämässä ryhmittelyssä markkinaehtoisesti toimiva yhtiö, johon valtiolla on strateginen intressi, ja yhtiön omistajaohjaus tulee perustamisesta alkaen valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikön vastuulle. 2.2 Keskeiset ehdotukset Esityksessä ehdotetaan, että Geologian tutkimuskeskuksen kemian analyysipalvelut yh-

3 HE 7/2007 vp 3 tiöitetään ja valtio merkitsisi perustettavan yhtiön koko osakekannan. Osakeyhtiön omistuspohjaa olisi mahdollista tarvittaessa laajentaa yhtiöittämisen jälkeen. Osakeyhtiön toimialana olisivat analyysi-, mittaus- ja testauspalvelut sekä niihin liittyvät asiantuntijapalvelut, ja se jatkaisi Geologian tutkimuskeskuksen kemian analyysipalvelujen toimintaa. Osakeyhtiön olisi tarkoitus aloittaa toimintansa 1 päivänä syyskuuta Esityksen vaikutukset 3.1 Taloudelliset vaikutukset Osakeyhtiön perustaminen Yhtiön perustamistoimien valmistelu on käynnissä. Välittömästi lain vahvistamisen jälkeen on tarkoitus perustaa osakeyhtiö, jolloin yhtiön toiminta voisi käynnistyä välittömästi lain tultua voimaan. tuottamiseen liittyvä omaisuus ja analyysipalveluja koskeva toiminta sekä niihin liittyvät velka-, palvelu-, hankinta- ja toimitussopimukset siirrettäisiin osakeyhtiölle heti, kun perustamistoimenpiteet on saatu päätöksen. Omaisuuden luovutus tapahtuisi apporttina osakkeita vastaan. Osakeyhtiön pääomarakenne on tarkoitus muodostaa sellaiseksi, että käyttöpääomarahoituksella ja investointeihin varatulla pääomarahoituksella varmistettaisiin edellytykset tehostaa toimintaa ja kasvattaa liikevaihtoa. Pääomarakenteen tulisi toiminnan aloitusvaiheessa olla riittävän vahva, jotta henkilöstövähennyksiä ei ole tarpeen tehdä. Valtio saisi tuottoja osakeyhtiöön sijoittamalleen pääomalle osinkona. Lisäksi yhtiötä voitaisiin käyttää valtionhallinnon muissa laboratorio- ja tukipalvelujärjestelyissä. Omaisuus Osakeyhtiön aloittava tase olisi noin 5 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuutta osakeyhtiöön siirtyisi apporttina Geologian tutkimuskeskuksesta noin 1 miljoonan euron arvosta ja vaihtoomaisuutta noin 0,25 miljoonaan euron arvosta. Käyttöomaisuus koostuu analyysi- ja mittauslaitteista, ATK-laitteistoista sekä konttorikalusteista. Analyysi- ja mittauslaitteiden sekä ATK-laitteistojen osalta arvostus perustuu tutkimuskeskuksen käyttöomaisuuskirjanpitoon 31 päivänä joulukuuta 2006 tehdyn tilinpäätöksen mukaan. Konttorikalusteet on arvioitu käypään arvoon, joka on noin euroa. Vaihto-omaisuus koostuu kemikaaleista sekä muista aineista ja tarvikkeista, joiden arvostusperusteena on käypä arvo. Apportti olisi sidottua omaa pääomaa. Lisäksi valtio sijoittaisi yhtiöön vapaata omaa pääomaan 3,75 miljoonaa euroa, josta investointeja varten olisi 1,9 miljoonaa euroa ja käyttöpääomarahoitukseen 1,85 miljoonaa euroa. Sijoitus olisi tarvittaessa myöhemmin korvattavissa luottorahoituksella. Yhtiön aloitusvaiheen rahoitus olisi täysin oman pääoman ehtoista, joten omavaraisuusaste olisi 100 prosenttia. Tarkoituksena on kuitenkin vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen sijoittaminen yhtiöön välittömästi sen perustamisvaiheen jälkeen. Lähtökohtana olisi, että yhtiö ottaisi 1,5 miljoonan euron laina, joka on 40 prosenttia yhteensä 3,75 miljoonan euron sijoitetun pääoman tarpeesta ja 81 prosenttia 1,85 miljoonan euron käyttöpääoman tarpeesta. Vaikutukset valtion talouteen yhtiöittäminen edellyttää valtion talousarvioon perustamismenoja varten 4,75 miljoonaa euroa, josta valtion sijoitus yhtiön vapaaseen omaan pääomaan olisi 3,75 miljoonaa euroa, mutta josta 1,5 miljoonaa euroa olisi tarkoitus korvata vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella välittömästi yhtiön perustamisvaiheen jälkeen. Lisäeläketurvan menetys yhtiöön siirtyvälle henkilöstölle korvataan yhtiön ottamalla vakuutuksella. Valtio korvaisi yhtiölle tästä aiheutuvat kulut valtion talousarvioon otettavalla kertakorvauksena maksettavalla määrärahalla. Tarvittava summa on suuruudeltaan noin euroa. Lisäksi valtio korvaisi siirtyvälle henkilöstölle palvelussuhteen menetettyjen etujen kompensaationa yhteensä euroa kertakorvauksena.

4 4 HE 7/2007 vp Yhtiöittäminen siirtäisi kemian analyysipalveluja koskevat toiminnot valtion budjettitalouden ulkopuolelle ja toteuttaisi valtion tuottavuusohjelmaa kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla. Yhtiöittämisellä voitaisiin lisätä yhtiöitettävän toiminnan palvelu- ja kilpailukykyä sekä kannattavuutta. Yhtiöittämisellä ei olisi vaikutusta valtion talousarviosta Geologia tutkimuskeskukselle myönnettävään määrärahaan. Tutkimuskeskus tarvitsee jatkossakin kemian analyysipalveluita, jotka se hankkii ostopalveluina. Verovaikutukset Analyysi-, mittaus- ja testauspalveluita sekä niihin liittyviä asiantuntijapalveluita tarjoava yhtiö olisi verovelvollinen yleisten verotusperiaatteiden mukaisesti. Yhtiöittämisen vaikutukset liiketoimintaan Tehtyjen laskelmien perusteella yhtiöllä olisi edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Yhtiöittäminen muuttaa kustannusrakennetta siten, että osakeyhtiölle tulee eräitä lisäkustannuksia verrattuna toimintaan valtion laitoksen osana, mutta ne määräytyvät samoin perustein kuin yksityisten kilpailijoiden ja muiden osakeyhtiöiden. Tällaisia kustannuksia syntyy lähinnä valtion verotuksesta, työttömyys-, tapaturma- ja vahinkovakuutusmaksuista ja henkilösivukuluista. Toisaalta muun muassa eläkekustannukset alenevat, koska ne määräytyvät yhtiöittämisen jälkeen samoin perustein kuin yksityisellä sektorilla. Laboratorioliiketoiminnan kannattavuus perustuu pitkälti mittakaavaetuihin. Nykykoossaan kemian analyysitoiminnot ovat kansainvälisiin kilpailijoihin verrattuna pieni toimintayksikkö, jolla ei viraston sisällä ole merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Myös yhteistoiminta muiden markkinoilla toimijoiden kanssa on käytännössä osoittautunut hankalaksi. Yhtiöittäminen mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen tehokkaaksi, kilpailukykyiseksi ja asiakaslähtöiseksi. Yhtiömuotoisena resursseja on helpompi ja nopeampi ohjata ja kohdistaa asiakastarpeiden mukaisesti. Laboratorion riippumattomuus ja puolueettomuus korostuvat toimittaessa erillisenä yhtiönä. Virastosta poiketen yhtiö voi myös helpommin hyödyntää ja kehittää strategisia kumppanuuksia. Geologisen analytiikan liiketoiminta-alueella kansainväliset asiakkaat eivät yleensä ole tottuneet käyttämään valtion organisaatioita palvelujen tuottamiseen vaan tukeutuvat yrityksiin. Vaikutukset asiakkaille ja kilpailutilanteeseen Yhtiöitettävällä laboratoriotoiminnalla on noin 200 asiakasta, joista Geologian tutkimuskeskus on keskeisin. Yhtiön käyttöpääomarahoituksella varmistetaan yhtiön toimintaedellytykset ja palvelujen saanti toiminnan käynnistysvaiheessa. Yhtiöittäminen ja toiminnan markkinaehtoistaminen varmistaisivat palvelujen kehittämisen asiakaslähtöisesti sekä edistäisivät geologisen tutkimuksen ja kaivannaisteollisuuden analyysipalvelujen kilpailua. Yhtiöittäminen edellyttää, että Geologian tutkimuskeskus valmistautuu kilpailuttamaan yhtiöön siirtyvien palvelujen hankinnat ja laatii kilpailutusaikataulun, jolloin perustettavan yhtiön lisäksi alalla toimivilla olisi mahdollisuus valmistautua tulevaan kilpailuun. 3.2 Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset tehtävissä oleva henkilöstö siirtyy suostumuksensa mukaisesti osakeyhtiön palvelukseen aikaisempaa vastaavaan tehtävään. Yhteensä siirtyvän henkilöstön määrä on noin 90. Näistä suurin osa on työsuhteisia. Virkasuhteinen henkilöstö otettaisiin osakeyhtiöön työsopimussuhteisiin tehtäviin. Henkilöstön asemaan sovelletaan, mitä valtioneuvoston periaatepäätöksessä valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaatiomuutostilanteissa (VM 9/01/2006) on määrätty. Henkilöstön palvelussuhteen ehdot kuten vuosilomat, sairausajan palkka ja eläkkeet määräytyisivät uudessa yhtiössä yhtiön työehtosopimuksen mukaan. Henkilöstön aseman järjestämisestä on sovittu Geologian tutkimuskeskuksen ja henkilöstöjärjestöjen

5 HE 7/2007 vp 5 välillä tehdyllä aiesopimuksella. Sen mukaisesti keskeisissä palvelusuhteen ehdoissa tapahtuisivat seuraavat muutokset: säännöllinen työaika pitenisi, talvilomapidennyksistä luovuttaisiin mutta lomanansaintaperusteet pysyisivät kullakin yhtiöön siirtyvällä muuttumattomina. Yhtiöön siirtyvälle henkilöstölle korvattaisiin palvelussuhteen menetettyjen etujen kompensaationa yhteensä euroa kertakorvauksena. Henkilöstön siirtyessä valtion eläkejärjestelmästä yksityisen alan eläkejärjestelmän piiriin, menettää osa vanhempaa henkilöstöä aikanaan kartuttamansa niin sanotun lisäeläketurvan mukaiset etuutensa. Tämä menetys korvataan heille yhtiön ottamalla vakuutuksella. Palvelussuhteen menetettyjen etujen kompensaatiokorvaus on arvioitu kohtuullisuusperiaatetta soveltaen kokonaisuutena ottaen laskennassa huomioon kohtuullinen työjakso sekä asianomaisen henkilön palvelussuhteen kesto ja ikä. Eläke-etujen kompensoinnissa on noudatettu samaa käytäntöä kuin vastaavan kaltaisissa valtionhallinnon toimialarationalisointi-, liikelaitostamis- tai yhtiöittämistapauksissa. Eläke-edun turvaaminen oli myös tarpeen, jotta henkilöstöjärjestöt hyväksyisivät aiesopimuksen. Aiesopimuksen mukaisesti siirtyvän henkilöstön eläketurva katetaan erillisellä vakuutuksella. Vakuutus on voimassa vain, jos henkilö siirtyy eläkkeelle perustettavasta yhtiöstä tai mikäli palvelussuhde yhtiöön päättyy henkilöstä riippumattomista syistä. Geologian tutkimuskeskukseen jäävän henkilöstön määrä olisi noin 700. Kemian analyysipalveluja tuottavan yksikön yhtiöittämisellä ei olisi suoranaisia vaikutuksia tutkimuskeskuksen muuhun organisaatioon. 3.3 Aluekehitysvaikutukset Geologian tutkimuskeskuksen kemian analyysipalveluilla on tällä hetkellä toimintaa Espoossa, Kuopiossa, Outokummussa, Rovaniemellä ja Sodankylässä. Osakeyhtiö jatkaisi toimintaansa edelleen mainituilla paikkakunnilla, eikä välittömiä muutostarpeita ole. Liiketoiminnan kasvuodotukset jakaantuvat eri osiin maata. 4 Asian valmistelu 4.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto Hallituksen esitys on valmistelu kauppa- ja teollisuusministeriössä yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen kanssa. Asianosaisia on kuultu valmistelun aikana. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on 2 päivänä maaliskuuta 2007 puoltanut Geologian tutkimuskeskuksen kemian analyysipalvelujen yhtiöittämistä ja pitänyt tarpeellisena vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen sijoittamista yhtiöön heti perustamisvaiheesta alkaen. Hallituksen esityksestä on käyty yhteistoiminnasta valtion virastoissa annetun lain (651/1988) mukaiset neuvottelut osakeyhtiöön siirtyvän henkilöstön kanssa. Hallituksen esityksestä on pyydetty lausunto valtiovarainministeriöltä, oikeusministeriöltä, ympäristöministeriöltä, maa- ja metsätalousministeriöltä, kilpailuvirastolta ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lta. 4.2 Lausunnot Valtiovarainministeriö pitää ehdotusta hallinnon kehittämisen periaatteiden osalta asianmukaisena. Valtiovarainministeriön lausuntoon sisältyneet eläke- ja muita etuuksia sekä verotusta koskevat muutosehdotukset on otettu huomioon. Valtiovarainministeriön lausunnon liitteenä on valtion controllertoiminnon lausunto. Oikeusministeriön lausunnossa esitetyt muutosehdotukset 2 ja 4 :ään on otettu huomioon. Kilpailuvirasto pitää kemian analyysipalvelujen yhtiöittämistä perusteltuna. Lausunnon mukaan yhtiöittämisen onnistumisen kannalta on tärkeää, että Geologian tutkimuskeskus siirtyy kilpailuttamaan tarvitsemansa analyysipalvelut täsmällisen ja kohtuullisen siirtymäajan kuluttua. Lisäksi lausunnon mukaan uuden yhtiön omistajaohjauksessa olisi tärkeä huolehtia siitä, että yhtiön kustannuslaskentajärjestelmä täyttää kaikki vaatimukset ja että se ei pidä yllä alihinnoittelua, minkä lisäksi yhtiölle asetettavien omistajapoliittisten tavoitteiden tulisi ottaa huomioon valtion tekemät merkittävät pääomasijoitukset.

6 6 HE 7/2007 vp Maa- ja metsätalousministeriöllä sekä ympäristöministeriöllä ei ollut huomautettavaa esitysluonnoksesta. Elinkeinoelämän keskusliitto EK pitää kannatettavana kemian analyysipalvelujen yhtiöittämistä. 5 Muita esitykseen vaikuttavia seikkoja Esitys liittyy valtion vuoden 2007 toiseen lisätalousarvioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 1 Lakiehdotuksen perustelut 1. Pykälän mukaan valtioneuvosto valtuutettaisiin luovuttamaan Geologian tutkimuskeskuksen hallinnassa oleva kemian analyysipalvelujen tuottamiseen liittyvä omaisuus ja analyysipalveluja koskeva toiminta perustettavalle osakeyhtiölle sekä merkitsemään sen osakkeet. Osakeyhtiön toimialana olisivat laboratorio-, mittaus- ja testauspalvelut sekä niihin liittyvät asiantuntijapalvelut. 2. Valtioneuvosto määräisi luovutettavan omaisuuden ja sen arvon sekä ehdot, joilla luovutus tapahtuu. Pykälää on tulkittava suhteessa osakeyhtiölakiin (625/2006) siten, että valtioneuvosto päättäisi siitä, mikä yleisten kirjanpitoperiaatteiden mukainen arvo omaisuudelle merkitään yhtiön perustamissopimuksessa. Valtioneuvosto määräisi myös muista omaisuuden luovuttamiseen ja osakeyhtiön muodostamiseen liittyvistä järjestelyistä. Osakeyhtiölle apporttina siirrettävän omaisuuden arvo olisi 1,25 miljoonaa euroa ja siirto tapahtuisi yhtiön aloittaessa toimintansa lain tultua voimaan. 3. Perustettava yhtiö olisi muiden osakeyhtiöiden tapaan verotettava, ja sen katsottaisiin jatkavan tutkimuskeskuksen kemian analyysipalvelujen toimintaa. Yhtiöittämisessä noudatettaisiin soveltuvin osin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 d :ssä (1733/1995) säädetyssä liiketoimintasiirrossa sovellettavia periaatteita. Omaisuuserien arvostukset käyttöomaisuuden osalta on tehty jatkuvuusperiaatetta soveltaen. Käyttöomaisuuskirjanpidon ulkopuolella olevan kaluston, kuten huonekalujen osalta, on käytettävissä vain käypään arvoon perustuva arvio, kuten myös käytössä olevan vaihtoomaisuuden osalta. 4. Sen jälkeen, kun omaisuus olisi siirretty osakeyhtiöön, ottaisi se vastatakseen Geologian tutkimuskeskuksen tekemistä sellaisista velka-, palvelu-, hankinta- ja toimitussopimuksista sekä muista niiden kaltaisista sitoumuksista, jotka koskevat osakeyhtiölle luovutettua omaisuutta ja sille siirtyvää kemian analyysipalvelujen toimintaa. Koska velallinen voi vaihtua vain velkojan suostumuksella, vastaisi valtio edelleen toissijaisesti sellaisista perustamista edeltävistä velvoitteista, joista ei toisin sovita. Pykälällä varmistettaisiin palvelujen tarjonnan jatkuvuus yhtiöittämisen yhteydessä. 5. Pykälän 1 momentin nojalla Geologian tutkimuskeskuksen kemian analyysipalvelujen tehtävissä lain voimaan tullessa oleva henkilöstö siirtyisi osakeyhtiön palvelukseen aikaisempaa vastaavaan tehtävään. Siirtyminen edellyttäisi siirtyvän henkilön suostumusta viimeistään kuukautta ennen yhtiön perustamista. Mainituissa tehtävissä olevat ovat lähes kaikki siirtymässä yhtiön palvelukseen. Käytännössä asia on varmistettu, koska jokaiselta siirtyvältä henkilöltä on saatu siirtoa koskeva kirjallinen hyväksyntä 31 päivänä tammikuuta Momentin nojalla virkamiesten virkasuhde päättyisi ilman eri toimenpiteitä. Tällä varmistettaisiin se, että henkilöstöä ei erikseen tarvitse irtisanoa. Pykälän 2 momentin mukaan määräajaksi tehtäviin otetut henkilöt siirtyisivät vastaavaksi määräajaksi osakeyhtiön palvelukseen.

7 HE 7/2007 vp 7 Pykälän 3 momentin mukaan osakeyhtiöön siirtyvien virkamiesten virat lakkaisivat lain tullessa voimaan ja virkasuhteinen henkilöstö otettaisiin osakeyhtiöön työsopimussuhteisiin tehtäviin. Pykälän 4 momentissa säädettäisiin, mitä työsuhteen ehtoihin sovelletaan. Yhtiöön siirtyvän henkilöstön aseman järjestämisestä on sovittu Geologian tutkimuskeskuksen ja henkilöstöjärjestöjen välillä tehdyllä aiesopimuksella, jonka sisältöä on selostettu tarkemmin organisaatio- ja henkilöstövaikutuksia koskevassa kohdassa 3.2. Henkilöstö siirtyy yhtiöön Geologian tutkimuskeskuksessa siirtymähetkellä maksettavalla säännöllisen työajan mukaisella kiinteällä kuukausipalkalla aikaisempaa vastaavaan tehtävään. Yhtiön uusi työehtosopimus neuvotellaan yhtiön perustamisen jälkeen ja siinä täsmentyy sopimusalakohtaisesti työsuhteen ehtojen sisältö. Yhtiö valmistelee palkkaus- ja muut palkitsemisjärjestelmänsä aiesopimuksessa kirjattujen ja muutoin henkilöstönjärjestöjen kanssa neuvoteltujen tavoitteiden pohjalta. 6. Pykälässä säädettäisiin lain voimaantulosta ja toimenpiteistä, joihin valtioneuvosto voisi ryhtyä valmistellakseen osakeyhtiön perustamista. 2 Voimaantulo Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä syyskuuta Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

8 8 HE 7/2007 vp Lakiehdotus Laki yhtiöittämisestä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvan Geologian tutkimuskeskuksen hallinnassa oleva kemian analyysipalvelujen tuottamiseen liittyvä omaisuus ja analyysipalveluja koskeva toiminta perustettavalle osakeyhtiölle, jonka toimialana ovat laboratorio-, mittaus- ja testauspalvelut sekä niihin liittyvät asiantuntijapalvelut. Valtio merkitsee osakeyhtiötä perustettaessa kaikki sen osakkeet. 2 Valtioneuvosto määrää luovutettavan omaisuuden ja sen arvon sekä ehdot, joilla luovutus tapahtuu. Valtioneuvosto määrää myös muista omaisuuden luovuttamiseen ja osakeyhtiön muodostamiseen liittyvistä järjestelyistä. Valtioneuvosto määrää, mikä osa omaisuudesta pannaan osakeyhtiöön osakkeita vastaan. 3 Tuloverotuksessa osakeyhtiön katsotaan sellaisenaan jatkavan Geologian tutkimuskeskuksen kemian analyysipalvelujen toimintaa. 4 Osakeyhtiö vastaa niistä velka-, palvelu-, hankinta- ja toimitussopimuksista sekä muista niiden kaltaisista sitoumuksista, joihin Geologian tutkimuskeskus on sitoutunut ja jotka koskevat osakeyhtiölle luovutettua omaisuutta ja sille siirtyvää kemian analyysipalvelujen toimintaa. Valtion vastuu 1 momentissa tarkoitetuista sitoumuksista jää voimaan. 5 tehtävissä tämän lain voimaan tullessa olevat henkilöt siirtyvät osakeyhtiön palvelukseen aikaisempaa vastaavaan tehtävään, jos he ovat antaneet kirjallisen suostumuksen tähän viimeistään kuukautta ennen yhtiön perustamista. Virkamiesten virkasuhde päättyy ilman eri toimenpiteitä. Määräajaksi Geologian tutkimuskeskuksen kemian analyysipalvelujen tehtäviin otetut henkilöt siirtyvät määräajaksi osakeyhtiön palvelukseen vastaavaksi ajaksi. Geologian tutkimuskeskuksesta osakeyhtiöön siirtyvien virkamiesten virat lakkaavat tämän lain tullessa voimaan. Virkasuhteinen henkilöstö otetaan osakeyhtiöön työsopimussuhteisiin tehtäviin. Työsuhteen ehtoihin siinä osakeyhtiön työsopimussuhteisessa tehtävässä, johon asianomainen on 1 momentin nojalla siirtynyt, sovelletaan, mitä yhtiötä sitovassa työehtosopimuksessa sovitaan tai mitä laissa säädetään tai sen nojalla säädetään tai määrätään. 6 Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20.

9 HE 7/2007 vp 9 Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Valtioneuvosto voi tehdä 1 ja Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2007 Tasavallan Presidentti 2 :ssä tarkoitettuja toimenpiteitä ennen lain voimaantuloa. TARJA HALONEN Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 118/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrittäjän eläkelakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 15/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 159/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua HE 128/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 32/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle metallirahalain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan metallirahalakiin lisättäväksi säännös valtiovarainministeriön oikeudesta

Lisätiedot

HE 126/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 126/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta

Lisätiedot

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 165/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta HE 56/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vuokratalolainojen

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

HE 58/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista jätjestelyistä yksityistettäessä opetusministeriön

HE 58/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista jätjestelyistä yksityistettäessä opetusministeriön HE 58/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista jätjestelyistä hallinnonalaan kuuluvia ammatillisia oppilaitoksia ja muodostettaessa yksityisiä ammattikorkeakouluja

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp HE 200/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kera Oy -nimisestä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 215/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain annetun lain, yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain annetun lain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun

Lisätiedot

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta HE 276/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lääkelakia muutettavaksi

Lisätiedot

HE 170/2010 vp. hallinnollinen tulos on alijäämäinen.

HE 170/2010 vp. hallinnollinen tulos on alijäämäinen. HE 170/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Suomen Vientiluotto Oy

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 43/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annetun lain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia.

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. HE 321/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua lakia. Apteekin mukaan määräytyvän

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

HE 30/2002 vp. toimialalla. Hallinnon kehittämiskeskus

HE 30/2002 vp. toimialalla. Hallinnon kehittämiskeskus HE 30/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Hallinnon kehittämiskeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Hallinnon kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän purkaminen, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) perussopimuksen muuttaminen ja näihin liittyvät järjestelyt

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle.

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle. HE 69/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista

Lisätiedot

HE 17/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 17/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 17/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taiteen edistämisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 :n muuttamisesta Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi esityksessä ehdotetaan, että

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

HE 254/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain

HE 254/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain HE 254/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kansaneläkeindeksistä. Se korvaisi nykyisen kansaneläkelaissa säädettyjen

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen katsastusluvista annettua lakia siten, että henkilö

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010. HE 14/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi urheilijan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 13 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että työssäoloehtoa koskevaa säännöstä peruspäivärahan osalta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PLM lainvalmistelu- ja oikeusyksikkö luonnos 10.6.2011 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA [SANTASPORT PALVELUT] OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene

Lisätiedot

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase.

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase. 1. Yhtiön nimi sekä valtion omistus- ja äänivaltaosuus. HAUS kehittämiskeskus Oy Suomen valtio omistaa koko osakekannan. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä. 2 Yhtiön toimiala Yhtiö toimii julkisia hankintoja

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman HE 195/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merenkulun ympäristönsuojelulain 3 luvun 6 :n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Eduskunnan

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokraasuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta sekä laiksi vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista

Lisätiedot

HE 131/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 131/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 131/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 23 ja 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslain isyysrahaa koskevia

Lisätiedot

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 20 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion liikelaitoksista annetun lain

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE välillä. päivänä kuuta 2017 1 Sopijapuolet Luovuttaja

Lisätiedot

HE 137/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi RASKONEen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 137/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi RASKONEen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 137/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi RASKONEen muuttamisesta osakeyhtiöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki RASKONEen muuttamisesta osakeyhtiöksi.

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta HE 170/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 :n 2 momentin ja 5 :n 1 momentin muuttamisesta Esityksessä

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

Metsähallituksen uudelleenorganisointi

Metsähallituksen uudelleenorganisointi Metsähallituksen uudelleenorganisointi Keskustelutilaisuus Metsähallitusta koskevasta lainsäädäntöuudistuksesta. Eduskunnan kansalaisinfo 8.10.2015 Vilppu Talvitie, MMM Metsähallitus Metsähallitus hallinnoi

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia HE 90/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 :n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp - HE 28 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain 1 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion maksuperustelakia selvennettäväksi

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

HE 136/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

HE 136/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki HE 136/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtionavusta Urho

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle.

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jäteverolakia. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN LUONNOS 4.12.104 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON SAIRAALA-, KUNTOUTUS- JA HOIVAPALVELUT -OSASTON FYSIATRIAN POLIKLINIKKATOI- MINNAN LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 6 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia HE 33/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mittatekniikan keskuksesta annettua lakia. Ehdotettavat muutokset

Lisätiedot

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi Geologian tutkimuskeskuksen kemian analyysipalvelujen yhtiöittämisestä JOHDANTO

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi Geologian tutkimuskeskuksen kemian analyysipalvelujen yhtiöittämisestä JOHDANTO TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2007 vp Hallituksen esitys laiksi Geologian tutkimuskeskuksen kemian analyysipalvelujen yhtiöittämisestä JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 15 päivänä toukokuuta 2007 lähettänyt

Lisätiedot