Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslain täydentämisestä ilmaliikennesabotaasia koskevilla säännöksillä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslain täydentämisestä ilmaliikennesabotaasia koskevilla säännöksillä."

Transkriptio

1 Kansainvälisen ilmaliikenteen turvallisuutta ovat viime vuosina huolestuttavassa m äänn vaarantaneet lenkeiden kaappaukset ja llmar alusten tuhoamiseen tähtäävät tahalliset vahinmteot sekä lenhenkilöstöön ja matkustajiin tahdistetut väkivallanteot. Tällaisten rikosten ehkäisemisessä kansainvälinen yhteisiminta ilmaliikenteen yleismaailmallisen luteen vuoksi an käynyt entistäkin tärkeämmäksi. Valtioiden yhteistyö ollut useasti pohdittavana Yhdistyneissä Kansakunnissa ja missa kansainvälisissä kferensseissa. Tokiossa pidetyssä diplomaattisessa kferenssissa 14 päivänä syyskuuta 1963 hyväksytty yleissopimus rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa, jka sopimuksen Suomi ratifioinut, sisältää rikosten ehkäisemisen kannalta tärkeitä yleisiä säännöksiä. Myöhemmältä ajalta voidaan mainita muun muassa YK: n yleiskokouksen 25 päivänä' lokakuuta 1970 hyväksymä päätöslauselma, jossa tähdennetään kaikkia siviili-lunailua häiritseviä tekoja koskevan yleissopimuksen tarpeellisuutta.... Ilma-alusten laittam an haltuun ehkäisemistä koskeva yleissopimus hyväksyttiin Haagissa pidetyssä diplomaattisessa Kferenssissa 16 päivänä joulukuuta Tämä sopimus saatettiin meillä voimaan 17 päivänä joulukuuta 1971 annetulla asetuksella ( /7 1 ). Sopimuksen edellyttämä rikoslain muus sisältyy 26 päivänä marraskuuta 1971 annettuun lakiin rikoslain täydentämisestä ilma-aluksen kaappausta koskevilla säännöksillä (7 8 3 /7 1 ). Lailia lisättiin rikoslain 34 lukuun uusi ilmaaluksen kaappausta ja lainta haltuunota koskeva 14 a..... Kansainvälisen siviiii-ilmailujärjestön ( IC A O ) kutsusta Mtrealissa kokotunut diplomaattinen kferenssi, jossa myös Suomi oli edustettuna, hyväksyi 23 päivänä syyskuuta 1971 yleissopimuksen siviili-ilmailun turvallisuuteen kohdistuvien laitmien tekojen ehkäisemisestä. Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslain täydentämisestä ilmaliikennesabotaasia koskevilla säännöksillä. Tämä esitys valmisteltu siten, että Suomi voisi ratifioida M trealin sopimuksen. Valmistelutyössä oltu yhteydessä muiden pohjoismaiden asianomaisiin viranomaisiin. Mtrealin sopimukseen liittyneet valtiot siutuvat sopimuksen 3 artiklan mukaan säätämään sopimuksessa tarkoitetuista rikoksista ankarat rangaistukset. M uut sopimuksen keskeiset säännökset koskevat valtioiden tuomiovaltaa, rikoksentekijäin luovuttamista ja valtioiden keskinäistä oikeusapua. Sopimuksen teksti an tämän esityksen liitteenä. Sopimuksen 1 artiklassa tarkoitetuista teoista, joihin sisältyy henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai ilma-alusten turvallisuutta muulla tavoin vaarantavia vahingtekoja, voidaan käyttää yhteistä nimeä ilmaliikennesabotaasi. Useimmat sopimuksessa tarkoitetuista teoista ovat nykyistenkin säännösten mukaan rangaistavia, m utta joissakin tapauksissa rikoksesta säädetty enimmäisrangaistus niin alhainen, ettei sen voida katsoa täyttävän sopimuksen 3 artiklan määräystä... Sopimuksen 1 artiklassa tarkoitettu väkivallanteko ilma-aluksessa olevaa kohtaan voitaisiin nykyisin rangaista rikoskin 21 luvun säännösten nojalla murhana, tappa tai pahoinpitelynä. Milloin räjähdysaineita käytetty ilma-aluksen tuhoamiseen tai vahingoittamiseen, soveltuu teko rikoslain 34 luvun 7, m utta jos vahinko aiheutetaan muilla keinoin, voidaan rikoksentekijä tuomita vain tahallisesta vahingteosta rikoslain 35 luvun 3 S:n nojalla enintään 6 kuukauden vankeusrangaistukseen. Tuhoa aiheuttavan laitteen asettaminen ilma-alukseen «sinänsä ole rangaistava teko, ellei voida osoittaa jo laitteen asettamisesta aiheutuvan vakavaa vaaraa isen hengelle tai terveydelle, jossa tapauksessa voitaisiin soveltaa rikoslain 21 lu vun 12 :n säännöstä. Lennvarmistuslaitteiden tuhoaminen tai vahingoittaminen voidaan rangaista rikoslain 34 luvun säännösten no-

2 ialla, koska tällöin vahingte kohteena yleensä kiinteä omaisuus. Väärän tied anta minen rangaistava rikoslain 21 luvun 12 :n säännöksen nojalla, jos siitä aiheutuu vakavaa vaaraa isen hengelle tai terveydelle. Kaikkien sopimuksessa tarkoitettujen rikos ten yritys ei voimassa olevan lain ravikaan ole rangaistava, mitä kuitenkin edellytetään sopi muksen 1 artiklan 2 kappaleessa. Vaikka sopimuksessa tarkoitettuja tekoja ei istaiseksi olekaan sattunut Suomessa eikä niitä ole kohdistettu suomalaiseen ilma-alukseen, rikoslakimme täydentäminen ilmaliikennesabotaasia koskevilla erityisillä rangais tussäännöksillä hallituksen mielestä tarpeellista, kun otetaan huomio kansainvälisessä ilmailu liikenteessä nykyisin vallitseva tilanne. Tällai silla säännöksillä olisi oletettavasti myös enna kolta ehkäisevä vaikutus. Erityisten rangaistussäännösten sijoittamista lainsäädäntöömme vaikeuttaa rikoslakimme van hentuneisuus sekä useisla osittaisuudistuksista aiheutunut hajanaisuus. Kun rikoslain kokais uudistus annettu rikosoikeuskomitean tehtä väksi ja sen ehdotus saattaa valmistua jo vuo den 1973 lopulla, ei tässä yhteydessä ole syytä ryhtyä laajempiin systemaattisiin uudistuksiin, vaan säännös olisi sijoitettava sellaiseen yhtey teen, joka nykytilanteessa näyttää sopivimmal ta. Vaihehina olisivat tällöin erityissään nösten sijoittaminen rikoslain 34 lukuun, jossa jo ilma-aluksen kaappausta koskeva säännös, tai erillinen ilmaliikenteen turvallisuutta vas taan tehtyjä rikoksia koskeva laki, joh mai nittu ilma-alusten kaappaussäännös samalla siir rettäisiin. Erillisen lain säätämistä vastaan voidaan esit tää, että laki jäisi kovin suppeaksi ja että sel laisen lain säännösten tekeminen tunnetuksi yleisölle vaikeampaa kuin jos säännökset si sältyvät yleiseen rikoslakiin. Jos jo tässä vai heessa voitaisiin yhtenäisesti kriminalisoida kaikki joukkokulkuneuvojen turvallisuutta vaa rantavat rikokset, voitaisiin erillislakia parem min puoltaa. Tätä mahdollisuutta ei kuiten kaan näytä olevan. Ilmaliikennesabotaasi sopii samoin kuin ilma-aluksen kaappauskin luteensa puolesta rikoslain yleistä vaaraa aiheuttavien rikosten ryhmään. Vaikka ilmaliikennesabotaasia kos keva säännösehdotus jouduttu kirjoittamaan varsin pitkäksi sopimuksen yksityiskohtaisten määräysten takia ja se poikkeaa kirjoitusasul- taankin rikoslain m uista pykälistä, ei tässä vai heessa voitane perustella m uuta ratkaisua kuin säännöksen sijoittamista uudeksi 14 b :k& ; rikoslain 34 lukuun. Kaikkien sopimuksessa tarkoitettujen rikos ten yhteisenä tunnusmerkkinä ilma-alukset f tai yleensä lenliikenteen turvallisuuden vaa rantaminen. Sopimus koskee myös ilma-alukset j tekemistä lenkyvyttömäksi tai sellaisen va hing aiheuttamista, joka saattaa johtaa len: kyvyttömyyteen. Mikä tahansa väkivallanteko, joka kohdistui] ilma-aluksessa olevaan henkilöön taikka mikä tahansa ilma-aluksen vahingoittaminen ei olisi silti rangaistavaa uudenkaan säännöksen nojalla Sopimus edellyttää, että ilma-alus, jka tur vallisuus tai lenkyky rikoksen johdosta vaa rantuu, lennolla tai käytössä. Len nolla katsotaan ilma-aluksen olevan siitä het kestä lähtien, jolloin ilma-alukseen astumiset jälkeen kaikki ulko-ovet suljettu, siihen saakka kunnes jokin näistä ovista avattu ilma-aluksesta poistumista varten. Ilma-aluksen katsotaan sopimuksen mukaan olevan käytössä siitä alkaen, kun maahenkilöstö tai ilma-aluk sen miehistö alkavat valmistella sitä määrät tyyn len, siihen saakka kunnes 24 tuntia kulunut ilma-aluksen maahanlaskusta. Jos ilma-alus tehnyt pakkolaskun, sen kat-j sotaan olevan lennolla ja käytössä sii hen saakka kunnes asianomainen viranomainen ottaa vastatakseen ilma-aluksen ja siinä olevien turvallisuudesta. Koska tämä määritelmä sei-! västi erottaa sopimuksessa tarkoitetut rangais tavaksi julistettavat teot muista ilma-alukseen kohdistetuista rikoksista, se otettu 5 mo mentiksi ehdotettuun rikoslain 34 luvun. 14 b :ään. Säännöksen 1 momentin 1 kohdassa säädet-1 täisiin rangaistavaksi teoksi väkivallanteko lefr ; nolla olevassa ilma-aluksessa olevaa henkilöä kohtaan, m ik äli väkivallanteko omiaan vaa- j rantamaan ilma-aluksen turvallisuutta. Teko olisi lisäksi sovellettava rikoslain 21 luvun säännöksiä. Jos teko sisältyisi tahallinen sui-j maaminen, rikoksentekijä olisi ilmaliikenne j sabotaasin ohella tuomittava pääsääntöisesti murhasta eikä tahallisesta taposta, koska maini tun luvun 2 :n mukaan surmaamista pidet tävänä murhana, jos teko tehdään yleistä vaa; raa aiheuttavalla tavalla.. Jos teko sisältyisi rangaistava pahoinpitely, olisi tekijä tuomittava yksin teoin tehdyistä ilmaliikennesabotaasista ja pahoinpitelystä. Milloin väkivalta olisi va- häistä, olisi tekijä tuom ittava yksinomaan ehdo tetun uuden säännöksen nojalla.... Momentin 2 ja 3 kohta koskevat käytössä olevaan ilma-alukseen kohdistettua vahing tekoa. Jos teko, vaikka se aiheuttaa ilmaalukselle vahinkoa, ei tee ilma-alusta lenkyvyttömäksi eikä ole omiaan vaarantamaan sen turvallisuutta, teosta ei voitaisi tuom ita tam an lainkohdan nojalla, vaan olisi sovellettava va hingtekoa koskevaa 35 luvun 3 :n saan nosta Räjähdysaineen tai vastaavanlaisen ai neen joka jollakin keinolla aiheuttaa vahinkoa ilma-alukselle, sekä senkaltaisen laitteen aset taminen ilma-alukseen rangaistaisiin ehdotetun 1 momentin 3 kohdan säännöksen mukaan. Ylösessä kielenkäytössä sanalla sabotaasi ym märretään lähinnä tällaista tekoa. Kiinteisiin tai muunlaisiin maassa oleviin il maliikennettä palveleviin knnvarm istuslaittdsiin kohdistetusta sabotaasista säädettäisiin momentin 4 kohdassa. Tällaisiin laitteisiin koh distettu vahingteko omiaan vaarantamaan yleensä kaikkien niiden ilma-alusten turvalli suutta, jotka lennolla ollessaan kuuluvat lait teiden imintapiiriin ja ovat niistä riippuvai sia. Edellä 1 momentin 1 4 kohdassa tarkoitet tujen rikosten tunnusmerkistön täyttymiseen riittäisi, että te osoitetaan olevan omiaan vaarantamaan lenturvallisuutta. Ei siis ^arvisisi osoittaa, että lenturvallisuus della vaarantunut te johdosta, m utta isaalta teko ei olisi rangaistava, jos vaara olisi epäden näköinen. Vaaditaan siis, että vaaran aiheutu minen teosta dennäköisempi tulos kuin vaaran svntvmättä jääminen. Momentin 5 kohdassa rangaistaisiin lennolla olevan ilma-aluksen turvallisuutta vaarantavan väärän tied antaminen. Tied lunolli sesti tultava sille tai niille, joiden tehtäviin ilma-aluksen turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu Te rangaistavuus edellyttäisi i sin kuin kohdissa 1 4 detun vaaran syn^rikoksen nimenä olisi ilmaliikennesabotaasi. Ilma-aluksen kaappausta koskevaan säännökseen nähden 14 b :n säännös olisi issijainen. Kaappaajan tarkoituksenahan ei yleensä ole ilma-aluksen lenturvallisuuden vaarantaminen, vaan sen miehistön pakottaminen lentämään kaappaajan osoittamaan paikkaan tai ilma-aluk sen ja siinä olevien henkilöiden käyttäminen kiristyksen tai pakottamisen välineenä. Näin ollen silloinkin kun kaappauksen yhteydessä tehdään väkivaltaa tai vahinkoa, joka omiaan vaarantamaan ilma-aluksen turvallisuutta, olisi sovellettava 34 luvun 14 a :n 1 momenttia. M uilta osin 14 a ja 14 b :ssä tarkoitettujen tekojen suhde ratkaistava yleisten rikosten yhtymistä koskevien periaatteiden mukaan. Vähimmäisrangaistus rikoksesta olisi kaksi ja enimmäisrangaistus kaksiista vuotta kuri tushuetta. Asteikko olisi sama kuin ilmaaluksen kaappauksessa. Rangaistuksen ankaruus johtuu te luteesta ja M trealin sopimuk sen asettamasta velvoituksesta. Tunnusm erkistön mukaiset teot saattavat olla vaarallisuudeltaan erilaisia. Vaikka vaara useimmissa tapauksissa kin niin su u n, etta vähintään kahden vuoden kuritushuerangaistus vastaa te lunetta, saattaa väkivalta tai vahingteko isaalta joissakin tapauksissa olla niin vähäinen, e t t ä sen voida katsoa olevan omiaan vaarantamaan isen henkeä tai ter veyttä tai aiheuttamaan huom attavaa vahinkoa omaisuudelle. Tällaisten lievempien tapausten varalta ehdotetaan 2 momentissa rangaistuk seksi enintään kahta vuotta vankeutta tai sak koa. Te nimeksi ehdotetaan sen lunetta kuvaava ilmaliikenteen häiritseminen. _ Koska enimmäisrangaistuksena tällöinkin olisi kaksi vuotta vankeutta, voitaisiin rikoksentekijä luo vuttaa iseen valtio silloinkin kun kysy mys yrityksestä tai avunannosta rikokseen, kuten M trealin sopimuksen 8 artiklassa edel lytetään. Sopimuksen 1 artiklan 2 kappaleen määräyksen mukaisesti ehdotetaan ilmaliikennesabotaasin ja ilmaliikenteen häiritsemisen yritys rangaistavaksi. Puheena oleva sopimus ja ehdotettu 14 b :n 1 momentin 5 kohta eivät koske ilkivallan luteista perätöntä hälytystä, esimerkiksi pu helinilmoitusta, että johkin lenkeeseen kätketty räjähteitä, ellei tällainen väärä il moitus della vaaranna lennolla olevan ilmaaluksen turvallisuutta. Jos perätön ilmoitus teh täisiin poliisille, voitaisiin siitä rangaista poliisi lain (8 4 /6 6 ) 30 :n nojalla. M uun kun polii sin sanotunlaista harhauttam ista ei ole nimen omaisesti kriminalisoitu, paitsi rikoslain 4*. lu vun 7 :ssä tarkoitettuja ilkivaltatapauksia. Tässä m ainitut perättöm ät ilmoitukset eivät ole kovin harvinaisia. N e voivat käytännössä häiritä hyvinkin pahasti tiukkoja aikatauluja noudattavaa ilmaliikennettä. Vuoden 1972 syys kaudella sattui Helsingin lenasemalla lähes 20 tällaista aiheenta hälytystä, joista kolmessa tekijä saatu selville. Kun teoista aiheutu-

3 sentekijä rangaistukseen rikoksen tekopaikasta nut pahoja häiriöitä ilmaliikenteelle ja talou riippum atta. Suomen kansa! ai nen ja Suomesss dellista vahinkoa sekä matkustajille että len pysyvästi asuva ulkomaalainen voidaan ri yhtiöille, perusteltua aihetta saattaa teot riit koslain 1 luvun 2 :n mukaan aina tuo tävän rangaistusuhan alaisiksi. Pykälän 3 mo mita myös Suomen ulkopuolella tehdystä ri m enttiin ehdotetaan sijoitettavaksi asiaa kos keva rangaistussäännös. Sen mukaan tuom it koksesta. M uuta ulkomaalaista ei sen sijaan voida sanotun luvun 3 :n mukaan, eräitä taisiin teosta samaan rangaistukseen kuin ilma poikkeuksia lukuun ottam atta, tuomita Suo liikenteen häiritsemisestä, joh teko rinnastet men ulkopuolella tehdystä rikoksesta, ellei rikos taisiin. Rangaistava olisi perätön ilmoitus silta, ole tekopaikan lain mukaan rangaistava, limaettä ilma-alukseen muka olisi sijoitettu räjäh aluksen kaappaus ja lain haltuunot ovat teitä tai muita aluksen turvallisuutta vaaranta rikoslain 1 luvun 3 :ään mainitulla 26 päivänä via laitteita tai aineita. M uustakin perättö marraskuuta 1971 annetulla lailla lisätyn uuden mästä ilmoituksesta, esimerkiksi sellaisesta, että 2 momentin mukaan Suomen lain mukaan ran jokin ilma-aluksen kaappausta suunmtteleva gaistavia rikoksen tekopaikasta riippumatta. ryhmä olisi aikeissa ottaa aluksen haltuunsa, Sanottua m omenttia ehdotetaan nyt täyden rangaistaisiin tämän momentin nojalla. nettäväksi siten, että ilmaliikennesabotaasi ja Ehdotetun säännöksen 1 momentin 1 j ilmaliikenteen häiritseminen rinnastetaan kaap kohdassa tarkoitetut rikokset katsotaan M t realin sopimuksen 5 artiklan määräyksen mu pausrikoksiin. Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus, kaan kansainvälisiksi rikoksiksi siinä mielessä, kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: että sopimusvalti voitava tuomita rikok tuomittava, ellei 14 a :n 1 momenttia ole sovellettava, ilmaliikennesabotaasista kuri tu sh u o n eeseen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksiista vuodeksi. Tos rikos ei ole ollut omiaan vaarantamaan isen henkeä tai terveyttä tai aiheuttamaan huomattavaa vahinkoa omaisuudelle taikka jos rikosta muuten, huomio ottaen rikokseen joh taneet ja siitä ilmenevät seikat kokaisuudes saan, pidettävä 1 momentissa tarkoitettua rikosta vähäisempänä, rikoksentekijä tuom it tava ilmaliikenteen häiritsemisestä vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi tai sakko. Edellä 1 ja 2 momentissa mainittujen rikos ten yritys rangaistava. Joka tahallaan vasin parempaa tieaan perättömästi ilm oittaa, että ilma-alukseen sijoitettu räjähteitä tai muita ilma-aluksen turvallisuutta vaarantavia aineita tai laitteita, taikka antaa muun sellaisen vääräksi tietä mänsä tied, ja siten aiheuttaa häiriötä ilma liikenteelle, tuom ittava, ellei 1 momentin 5 kohtaa ole sovellettava, ilmaliikenteen häirit semisestä niin kuin 2 momentissa sanottu. T ätä pykälää sovellettaessa ilma-aluksen kat sotaan olevan lennolla siitä lähtien, kun ilmaalukseen astumisen jälkeen kaikki ulko-ovet suljettu, siihen saakka kunnes jokin näistä ovista avattu ilma-aluksesta poistumista var ten, ja käytössä siitä lähtien, kun maahenkilöstö tai miehistö alkaa valmistella sitä m äärätt\ yn len, siihen saakka kunnes kaksikymmentä neljä tuntia kulunut lenn päättymisestä. Jos ilma-alus tehnyt pakkolaskun, sen kat sotaan olevan lennolla ja käytössä siihen saakka kunnes asianomainen viranomainen ottaa vas tatakseen ilma-aluksesta sekä siinä olevista hen kilöistä ja omaisuudesta. Täm ä laki tulee voimaan kuuta 197. päivänä Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Laki rikoslain täydentämisestä ilmaliikemiesabotaasia koskevilla säännöksillä. Pääministeri KALEVI SORSA Eduskunnan päätöksen mukaisesti muu,h aan k K fc S sena kuin se 26 päivänä marraskuuta 1971 annetussa laissa (7 8 3 /7 1 ), ja lain 34 lukuun uusi 1 4 b, seuraavasti: 1 luku. Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta 3 1 _ Sen estämättä, mitä edellä 1 momentissa säädetty, voidaan ilma-aluksen kaappaukseen, ilma-aluksen laitmaan haltuunot, ihnaliikennesabotaasiin tai ilmaliikenteen häiritse miseen syyllistynyt ulkomaalainen tuomita Suo men lain mukaan silloinkin, kun rikos ei ole tekopaikan lain mukaan rangaistava. 34 luku. Yleistä vaaraa aiheuttavista rikoksista. 14 b. Se, joka 1) tekee lennolla olevan ilma-aluksen mie histöön kuuluvaa tai matkustajaa tai ilmaaluksessa m uuten olevaa henkilöä kohtaan vä kivaltaa, joka omiaan vaarantamaan ilmaaluksen turvallisuutta, 2 ) oikeudetm asti tuhoaa käytössä olevan ilma-aluksen, tekee sen lenkyvyttömäksi tai vahingoittaa sitä tavalla, joka omiaan vaa rantamaan sen lenturvallisuutta, 3) asettaa tai im ittaa käytössä olevaan ilma-alukseen laitteen tai ainetta, joka oc omiaan tuhoamaan llma-aiuksen, saattamaan selenkyvyttömäksi tai vaarantamaan sen lentu rv a llisu u tta, 4 ) tuhoaa tai vahingoittaa lennvarmistuslaitteita tai häiritsee niiden imintaa tavalla, joka omiaan vaarantamaan lennolla olevien ilma-alusten turvallisuutta, tai 5) antamalla vääräksi tietämänsä tied vaa rantaa lennolla olevan ilma-aluksen turvaln suutta, Oikeusministeri M atti Louekoski

4 Samoin tekee rikoksen jokainen henkilö, (Suomennos) joka: a) yrittää tehdä jkin tämän artiklan 1 kapaaleessa luetelluista rikoksista; b) jkin tällaisen rikoksen tehneen tai sitä yrittäneen henkilön kanssa osallinen rikok seen. CO N V EN TIO N Siviili-ilmailun turvallisuuteen kohdistuvien 2 artikla laitm ien tekojen ehkäisemistä koskeva for suppressi of unlawful acts against Tätä yleissopimusta sovellettaessa: safety of civil aviati YLEISSOPIM US a) ilma-aluksen katsotaan olevan lennolla siitä hetkestä lähtien, jolloin ilma-alukseen as The States Parties this Cventi Tämän yleissopimuksen sopimuspuolet, tumisen jälkeen sen kaikki ulko-ovet sul Csidering that unlawful acts against ths katsoen, että siviili-ilmailun turvallisuuteen jettu ama siihen saakka kunnes jokin näistä safety of civil aviati jeopardize safety ovista avattu ilma-aluksesta poistumista kohdistuvat laitm at teot vaarantavat henki of perss property, seriously affect varten; jos ilma-alus tehnyt pakkolaskun, löiden ja omaisuuden turvallisuutta, ^vakavasti operati of air services, undermine i lenn katsotaan jatkuvan aina siihen saakka haittaavat ilmaliikenteen imintaa ja horjut cfidence of peoples of w orld in Zntnnfis asianomainen viranomainen ottaa vas tavat maailman kansojen luottam usta siviilisafety of civil aviati; I tatakseen ilma-aluksesta sekä siinä olevista ilmailun turvallisuuteen, Csidering that occurrence of such acts katsoen, että tällaisten tekojen esiintyminen henkilöistä ja omaisuudesta; is a m atter of grave ccern; b) ilma-aluksen katsotaan olevan käytössä herättää niissä vakavaa huolestumista, Csidering that, for purpose of deter siitä hetkestä lähtien jolloin kenttähenkilöstö katsoen, että tällaisten tekojen rjumiseksi ring such acts, re is an urgent need tai miehistö alkavat sitä valmistella määrättyä kiireellisesti ryhdyttävä tarpeellisiin imen provide appropriate measures for punishment lena varten aina siihen saakka kunnes kaksi piteisiin niiden tekijöiden rankaisemiseksi, of offenders; kymmentäneljä tuntia kulunut sen mistä ta Have agreed as follows: liansa laskusta; käyttöajaksi katsotaan joka ta ovat sopineet seuraavasta: pauksessa se ajanjakso, jka kuluessa ilmaalus täm än a rtik lan a kohdan mukaan len Article 1 1 artikla Any pers commits an offence ii he nolla. Jokainen henkilö, joka laitm asti ja unlawfully intentially: 3 artikla tahallaan: a ) performs an act of violence against a Jokainen sopimusvaltio siutuu säätämään a) suorittaa väkivallante lennolla olevassa pers board an aircraft in flight if that 1 artiklassa luetelluista rikoksista ankarat ran ilma-aluksessa olevaa henkilöä vastaan, jos tämä act is likely endanger safety of tha: gaistukset. teko omiaan vaarantamaan sanotun ilmaaircraft; or aluksen turvallisuutta; b ) destroys an aircraft in service or causes 4 artikla b ) tuhoaa käytössä olevan ilma-aluksen tai damage such an aircraft which renders it aiheuttaa sanotulle ilma-alukselle sellaista^ va Tätä yleissopimusta ei sovelleta ilmahinkoa, joka tekee sen lenkyvyttömäksi tai incapable of flight or which is likely tc aluksiin, jotka ovat sotilaallisessa, tulli- tai joka omiaan vaarantamaan sen lenturval endanger its safety in flight; or poliisikäytössä... lisuutta; Niissä tapauksissa, jotka m ainittu c) places o r causes placed ar> c) asettaa tai asetuttaa käytössä olevaan aircraft in service, by any means whatsoever, 1 artiklan 1 kappaleen a, b, c ja e kohdissa, ilma-alukseen, millä keinoin tahansa, laitteen a device o r substance which is likely destroy tätä yleissopimusta, siitä riippum atta, ko tai ainetta, joka saattaa tuhota sanotun ilmathat aircraft, or cause damage it which ilma-alus kansainvälisellä vai kotimaisella len aluksen tai saattaa aiheuttaa sille sellaista va nolla, sovelletaan vain: hinkoa, joka tekee sen lenkyvyttömäksi tai renders it incapable of flight, or cause a) jos ilma-aluksen siasiallinen tai tarkoi omiaan vaarantamaan sen lenturvalli damage it which is likely endanger its tettu ilmaannousu- tai laskupaikka sanotun safety in flight; or, suutta; ilma-aluksen rekisteröintivalti alueen ulko d ) destroys or damages air navigati d ) tuhoaa tai vahingoittaa lennvarmistuspuolella; tai laitteita taikka häiritsee niiden imintaa, jos cilities o r interferes w ith ir operati, b b) jos rikos tehty muun valti kuin jokin näistä teoista omiaan vaarantamaan any such act is likely endanger safety sanotn n ilm a-aluksen rekisteröintivalti of aircraft in flight; or ^ lennolla olevien ilma-alusten turvallisuutta; e ) communicates informati which n- alueella. e) antaa vääräksi tietämänsä tied ja siten 3. Huolim atta tämän artiklan 2 kappaleen vaarantaa lennolla olevan ilma-aluksen turval knows false, reby endangering määräyksistä tätä yleissopimusta sovelletaan safety of an aircraft in flight. lisuuden; myös 1 artiklan 1 kappaleen a, b, c ja e kohtekee rikoksen. Liite. i Any pers also commits an offence if he: a) attem pts commit any of offences mentied in paragraph 1 of this Article; or b ) is an accomplice of a pers who com mits o r attem pts commit any such offence. Article 2 For th e purposes of this Cventi: a) an aircraft is csidered in flight at any time from moment when all its external doors are closed following embarkati until m oment when any such door is opened for disembarkati; in case of a forced ling, flight deemed ctinue until competent authorities take over respsibility for aircraft for perss property board; b ) an aircraft is csidered in service from ginning of preflight preparati of aircraft by ground persnel o r by crew for a specific flight until twenty-four hours after any ling; period of service, in any event, extend for entire period during which aircraft is in flight as defined in paragraph a) of this Article. Article 3 Each Ctracting State undertakes make offences mentied in Article 1 punishable by severe penalties. Article 4 This Cventi not apply air craft used in military, cusms or police ser vices. In cases ctemplated in subpara graphs a ), b ), c) e) of paragraph 1 of Article 1, this Cventi apply, irrespec tive of w her aircraft is engaged in an internatial or domestic flight, ly if: a) place of take-off or ling, actual or intended, of aircraft is situated outside terriry of State of registrati of that aircraft; or b ) offence is committed in terriry of a State or than State of registrati of aircraft. 3. Notwithsting paragraph 2 of this Article, in cases ctemplated in subpara graphs a ), b ), c) e) of paragraph 1 of

5 dissa mainituissa tapauksissa, jos rikoksentekijä Article 1, this Cventi also apply if tai rikoksesta epäilty tavataan m uun valti offender o r alleged offender is fouad kuin ilma-aluksen rekisteröintivalti alueella. in terriry of a Stat* or than State of registrati of aircraft. 4. W ith respect States mentied 4. Mitä tulee 9 artiklassa m ainittuihin val tioihin ja niissä tapauksissa, jotka m ainittu in Article 9 in cases mentied it subparagraphs a ), b ), c) e) of paragraph 1 artiklan 1 kappaleen a, b, c ja e kohdissa, tätä yleissopimusta ei sovelleta, jos tämän ar 1 of Article 1, this Cventi cot tiklan 2 kappaleen a kohdassa m ainitut paikat apply if places referred in subparagraph a) of paragraph 2 of this Article are situated sijaitsevat vain yhden 9 artiklassa tarkoitetun valti alueella, jollei rikosta ole tehty tahi w ithin terriry of same State where rikoksentekijää tai rikoksesta epäiltyä tavata that State is e of those referred in Ar ticle 9, unless offence is committed or muun kuin sanotun valti alueella. offender or alleged offender is found is terriry of a State or than that State 5. In cases ctemplated in subpara 5. Tätä yleissopimusta sovelletaan 1 artiklan 1 kappaleen d kohdassa mainituissa tapauksissa graph d ) of paragraph 1 of Article 1, thii vain jos lennvarmistuslaitteita käytetään kan Cventi apply ly if air naviga ti facilities are used in internatial air sainvälisessä ilmaliikenteessä. navigati. 6. T he provisis of paragraphs 2, 3, 4 6. Tämän artiklan 2, 3, 4 ja 5 kappaleen 5 of this Article also apply in määräyksiä sovelletaan myös 1 artiklan 2 kap cases ctemplated in paragraph 2 of Article 1 paleessa mainituissa tapauksissa. This Cventi does not exclude any 3. Tämä yleissopimus ei estä rikosoikeudelli 3. criminal jurisdicti exercised in accordance sen tuomiovallan käyttäm istä kansallisten lakien w ith natial law. mukaisesti. Article 6 6 artikla Up ing satisfied that circum 1 Jokaisen sopimusvalti, jka alueella stances so w arrant, any Ctracting State in rikoksentekijä tai rikoksesta epäilty tulee, vakuututtuaan asiassa ilmenneiden seikkojen terriry of which offender o r siihen oikeuttavan, ottaa hänet säilöön alleged offender is present, take him in taikka muilla imenpiteillä varmistaa, ettei cusdy o r take or measures ensure his hän poistu. Säilöön otettaessa ja m uuta i presence. The cusdy or measures menpidettä suoritettaessa tulee noudattaa mai sfrall as provided in law of that State nitun valti lakia; säilöön ota ja m uuta i b u t may ly ctinued for such time as menpidettä voidaan jatkaa vain sen ajan, mikä is necessary enable any criminal or extradi välttämätöntä rikosoikeudenkäyntiin tai ri ti proceedings instituted. koksentekijän luovuttamista tarkoittaviin i menpiteisiin ryhtymistä varten. Such State immediately make a Sanotun valti tulee välittöm ästi suorit preliminary enquiry in facts. taa esitutkinta asiassa. 3. Any pers in cusdy pursuant para 3. Jokaisen tämän artiklan 1 kappaleen m u graph 1 of this Article assisted in kaan säilöön otetun henkilön tulee saada apua communicating immediately w ith nearest päästäkseen välittöm ästi yhteyteen sen valti lähimmän asianomaisen edustajan kanssa, jka appropriate representative of State oi which he is a natial. kansalainen hän. 4. W hen a State, pursuant this Article, 4. Kun valtio tämän artiklan mukaisesti has taken a pers in cusdy, it im ottanut säilöön henkilön, tulee sen viipymättä Article 5 5 artikla mediately notify States mentied in ilmoittaa säilöön osta samoinkuin niistä sei Jokainen sopimusvaltio ryhtyy tarpeelli Each Ctracting State take such koista, jotka sen oikeuttavat 5 artiklan 1 kap Article 5, paragraph 1, State or nati siin imenpiteisiin ulottaakseen tuomiovaltansa measures as may necessary establish its paleessa mainituille valtioille, sille valtiolle, ality of detained pers, if it c jurisdicti over offences in following rikoksiin seuraavissa tapauksissa: jka kansalainen säilöön otettu ja, jos se siders it advisable, any or interested States cases: katsoo sen asian»inulc3iseksi, niuillc valtioille, of fact that such pers is in cusdy of circumstances which w arrant his de a) when offence is committed in joita asia koskee. Valti, joka suorittaa tä a) jos rikos tehty sen valti alueella; terriry of that State; män artiklan 2 kappaleessa tarkoitetun esitut tenti. The State which makes prelimi b ) when offence is committed against kinnan, ilm oitettava viipymättä mainituille nary enquiry ctemplated in paragraph 2 or b ) jos rikos kohdistuu siinä valtiossa rekis this Article promptly report its findings teröityyn ilma-alukseen tai tehty sanotussa or board an aircraft registered in that State; valtioille tutkinnan tuloksista ia siitä, aikooko said States indicate wher se käyttää tuomiovaltaansa. valtiossa rekisteröidyssä ilma-aluksessa; it intends exercise jurisdicti. c) when aircraft board which c) jos ilma-alus, jossa rikos tehty, las keutuu sen alueelle rikoksesta epäillyn ollessa offence is committed ls in its terriry Article 7 w ith alleged offender still board; 7 artikla yhä aluksessa; d ) when offence is committed against The Ctracting State in terriry of d ) jos rikos kohdistuu ilma-alukseen, joka Sopimusvalti, jka alueelta rikoksesta or board an aircraft leased w ithout crev which alleged offender is found, if vuokrattu ilman miehistöä henkilölle, jolla epäilty tavataan, tulee, jos se ei luovuta häntä, a lessee who has his principal place ot siinä valtiossa pääasiallinen imipaikkansa poikkeuksetta ja katsom atta siihen, ko rikos it does not extradite him, obliged, without business or, if lessee has no such place ot excepti whatsoever w her or not tai sen puuttuessa pysyvä asuinpaikkansa tai tehty sen alueella vai ei, jättää asia asianomai business, his permanent residence, in that State offence was committed in its terriry, sub jos rikos tehty sellaisessa ilma-aluksessa. sille viranomaisilleen syytteestä päättämistä m it case its competent authorities for Each Ctracting State likewise Jokainen sopimusvaltio ryhtyy samoin varten. Näiden viranomaisten tulee ratkaista tarpeellisiin imenpiteisiin ulottaakseen tuo- take such measures as may necessary asia sanotun valti lainsääd ännön mukaisesti purpose of prosecuti. Those authorities miovaltansa 1 artiklan 1 kappaleen a, b ja c establish its jurisdicti over offences men samalla tavoin kuin vakavanlaatuista yleistä ri take ir decisi in same manner as in case of any ordinary ^ offence of a kohdissa mainittuihin rikoksiin sekä saman ar tied in Article 1, paragraph 1 a ), b ) c), kosta koskevissa tapauksissa. serious nature under law of tnat State. tiklan 2 kappaleessa mainittuihin rikoksiin, in Article 1, paragraph 2, in so far as that paragraph relates those offences, in t mikäli tämä kappale tarkoittaa sanottuja rikok Article 8 sia, siinä tapauksessa, että rikoksesta epäilty case where alleged offender is p re s e n t^ 8 artikla its terriry it does not extradite The offences deemed in sen alueella eikä sanottu valtio luovuta Rikosten katsotaan kaikissa sopimusval häntä 8 artiklan nojalla mihinkään tämän ar pursuant Article 8 any of States tioiden kesken tehdyissä luovutussopimuksissa cluded as extraditable offences in any extraoimentied in paragraph 1 of this Article. tiklan 1 kappaleessa m ainittuun valtio.

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2014. 17/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 130/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2014. 17/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 130/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 130/2014) Valtioneuvoston asetus taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia

Lisätiedot

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996)

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996) Liite 1 YLEISSOPIMUS TOIMIVALLASTA, SOVELLETTAVASTA LAISTA, TUOMIOIDEN TUNNUSTAMISESTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SEKÄ YHTEISTYÖSTÄ VANHEMPAINVASTUUSEEN JA LASTEN SUOJELUUN LIITTYVISSÄ ASIOISSA (Tehty 19 lokakuuta

Lisätiedot

maan tuomioistuimeen sakon uhalla tai määrätä

maan tuomioistuimeen sakon uhalla tai määrätä noudattaen suullisuus- ja välittömyysperiaat teita. Tämä merkitsee, että oikeudenkäyntiai neisto esitetään suullisesti siinä tuomioistui messa, joka ratkaisee asian. Mainituifia periaat teifia on merkitystä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 14 16 SISÄLLYS N:o Sivu 14 Tasavallan presidentin asetus täydellisestä

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jaljempana "sopimuspuolet",

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta, laiksi pakkokeinolain muuttamisesta ja laiksi järjestyslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta, laiksi pakkokeinolain muuttamisesta ja laiksi järjestyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta, laiksi pakkokeinolain muuttamisesta ja laiksi järjestyslain muuttamisesta Esityksen mukaan rikoslakia muutettaisiin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 252/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle Namibian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien

Lisätiedot

täytäntöönpanoa koskevaa lainsäädäntöä uudis vällä tavalla. Tuomitun muuntorangaistuksen jon työtä. Sakotettujen haastaminen muunto

täytäntöönpanoa koskevaa lainsäädäntöä uudis vällä tavalla. Tuomitun muuntorangaistuksen jon työtä. Sakotettujen haastaminen muunto 9206/75 riittävän teholdcaasti. Täytäntöönpanomenette Sakkojen täytäntöönpano ei nykyisin toimi lyä ei ole saatu kohdistumaan kaikkiin sakkoon tuomittuihin. Sakoista etsintäkuulutettu jen määrä on tuntuvasti

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013. 50/2013 (Finlands författningssamlings nr 370/2013) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013. 50/2013 (Finlands författningssamlings nr 370/2013) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013 (Finlands författningssamlings nr 370/2013) Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta

Lisätiedot

NE BIS IN IDEM KANSAINVÄLISESSÄ JA KANSALLISESSA RIKOSOIKEUDESSA

NE BIS IN IDEM KANSAINVÄLISESSÄ JA KANSALLISESSA RIKOSOIKEUDESSA NE BIS IN IDEM KANSAINVÄLISESSÄ JA KANSALLISESSA RIKOSOIKEUDESSA Lapin yliopisto Maisterin tutkielma Ilkka Roisko Kansainvälinen rikosoikeus Kevät 2012 Sisällys Sisällys... I Lähteet... II I Johdanto...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 141/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoimista koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia,

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä rikoslain, pakkokeinolain, esitutkintalain ja kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa

Lisätiedot

ottaen huomioon tehokkaan Idipailu-lainsäädän

ottaen huomioon tehokkaan Idipailu-lainsäädän 0 Yleiset vaa talous- ja yhteiskun.tapolllttista kehitystä. Sattm -lainsäädännön avulla pyritään edlistä.f1än lilkkuvuutta ja joustavuutta taiouselämäs aata hintatasoa, tehokasta voimavarojen jamista ja

Lisätiedot

HE 16/2011 vp. sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden

HE 16/2011 vp. sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden HE 16/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden selityksen hyväksymisestä Esityksessä

Lisätiedot

merkitsevä lähinnä vanhimmissa säännöstöissä. matkatoirnistoliikkeen harjoittajan tulee olla 25 keampi ikä, esimerkiksi kiinteistönvälittäjän ja

merkitsevä lähinnä vanhimmissa säännöstöissä. matkatoirnistoliikkeen harjoittajan tulee olla 25 keampi ikä, esimerkiksi kiinteistönvälittäjän ja 5477/76 houksenalaisuus voi päättyä aikaisemminkin, houksenalaisuus päättyy alailcäisen solmiessa avioliiton. Säännös koskee myös erivapauden nojalla solmittuja avioliittoja, joten mitään täs mällistä

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jiiljempiinii "sopimuspuolet",

Lisätiedot

Treaty Series No. 61 (1974) Protocol

Treaty Series No. 61 (1974) Protocol FINLAND Treaty Series No. 61 (1974) Protocol between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Finland amending the Convention for

Lisätiedot

ESISELVITYS II. Lapin matkailuelinkeinon sopimustoiminta 31.12.2014. Asianajaja Juhani Karvo Velvoiteoikeuden professori Juha Karhu

ESISELVITYS II. Lapin matkailuelinkeinon sopimustoiminta 31.12.2014. Asianajaja Juhani Karvo Velvoiteoikeuden professori Juha Karhu ESISELVITYS II Lapin matkailuelinkeinon sopimustoiminta 31.12.2014 Asianajaja Juhani Karvo Velvoiteoikeuden professori Juha Karhu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 2 2. Sopimussuhde ja sopimusasiakirja...

Lisätiedot

HE 19/2013 vp. Rikoslakiin lisättäisiin uusi viestintärauhan rikkomista koskeva rangaistussäännös. Viestintärauhan. Vainoamiseen syyllistyisi se,

HE 19/2013 vp. Rikoslakiin lisättäisiin uusi viestintärauhan rikkomista koskeva rangaistussäännös. Viestintärauhan. Vainoamiseen syyllistyisi se, Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun 7 :n ja poliisilain 5 luvun 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi rikoslakia

Lisätiedot

Helsinki Law Review is published and edited by Finnish undergraduate law students. Its

Helsinki Law Review is published and edited by Finnish undergraduate law students. Its Helsinki Law Review is published and edited by Finnish undergraduate law students. Its primary purpose is to provide Finnish law students with a forum for practicing their skills in academic writing and

Lisätiedot

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara-

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- liikenteestä lirlla E S I T Y K S E N P A Ä A S I A I I I N E N M S A 1 I O Esityksessä eh d o tetaan, e tti luvanvaraisesta

Lisätiedot

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi todistajansuojeluohjelmasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki todistajansuojeluohjelmasta.

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muut tamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muut tamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muut tamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Suomen metsäkeskuksen metsätietoj ärj es telmästä annettuun

Lisätiedot

HE 25/2011 vp. henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa. soveltamisesta annetun lain muuttamisesta.

HE 25/2011 vp. henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa. soveltamisesta annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esitys Eduskunnalle rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄAASI AL UNEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄAASI AL UNEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle perhepoliittisen tyosuhdetur van kehittämistä koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄAASI AL UNEN SISÄLTÖ Pienien lasten hoidon kehittämistä koskevaan hallituksen esitykseen

Lisätiedot

European Women s Lobby

European Women s Lobby GUIDE TO THE NEW European Women s Lobby Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastainen yleissopimus, Palermo 2000 Ihmiskauppaa koskevan lisäpöytäkirjan täytäntöönpano-ohjeet

Lisätiedot

Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä

Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä Veera Kankaanrinta Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä 1. Kysymyksenasettelusta Vastavuoroisen tunnustamisen periaate on yksi eu-rikosoikeudellisen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2005 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2005 N:o 26 27 SISÄLLYS N:o Sivu 26 Laki tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman

Lisätiedot