Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslain täydentämisestä ilmaliikennesabotaasia koskevilla säännöksillä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslain täydentämisestä ilmaliikennesabotaasia koskevilla säännöksillä."

Transkriptio

1 Kansainvälisen ilmaliikenteen turvallisuutta ovat viime vuosina huolestuttavassa m äänn vaarantaneet lenkeiden kaappaukset ja llmar alusten tuhoamiseen tähtäävät tahalliset vahinmteot sekä lenhenkilöstöön ja matkustajiin tahdistetut väkivallanteot. Tällaisten rikosten ehkäisemisessä kansainvälinen yhteisiminta ilmaliikenteen yleismaailmallisen luteen vuoksi an käynyt entistäkin tärkeämmäksi. Valtioiden yhteistyö ollut useasti pohdittavana Yhdistyneissä Kansakunnissa ja missa kansainvälisissä kferensseissa. Tokiossa pidetyssä diplomaattisessa kferenssissa 14 päivänä syyskuuta 1963 hyväksytty yleissopimus rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa, jka sopimuksen Suomi ratifioinut, sisältää rikosten ehkäisemisen kannalta tärkeitä yleisiä säännöksiä. Myöhemmältä ajalta voidaan mainita muun muassa YK: n yleiskokouksen 25 päivänä' lokakuuta 1970 hyväksymä päätöslauselma, jossa tähdennetään kaikkia siviili-lunailua häiritseviä tekoja koskevan yleissopimuksen tarpeellisuutta.... Ilma-alusten laittam an haltuun ehkäisemistä koskeva yleissopimus hyväksyttiin Haagissa pidetyssä diplomaattisessa Kferenssissa 16 päivänä joulukuuta Tämä sopimus saatettiin meillä voimaan 17 päivänä joulukuuta 1971 annetulla asetuksella ( /7 1 ). Sopimuksen edellyttämä rikoslain muus sisältyy 26 päivänä marraskuuta 1971 annettuun lakiin rikoslain täydentämisestä ilma-aluksen kaappausta koskevilla säännöksillä (7 8 3 /7 1 ). Lailia lisättiin rikoslain 34 lukuun uusi ilmaaluksen kaappausta ja lainta haltuunota koskeva 14 a..... Kansainvälisen siviiii-ilmailujärjestön ( IC A O ) kutsusta Mtrealissa kokotunut diplomaattinen kferenssi, jossa myös Suomi oli edustettuna, hyväksyi 23 päivänä syyskuuta 1971 yleissopimuksen siviili-ilmailun turvallisuuteen kohdistuvien laitmien tekojen ehkäisemisestä. Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslain täydentämisestä ilmaliikennesabotaasia koskevilla säännöksillä. Tämä esitys valmisteltu siten, että Suomi voisi ratifioida M trealin sopimuksen. Valmistelutyössä oltu yhteydessä muiden pohjoismaiden asianomaisiin viranomaisiin. Mtrealin sopimukseen liittyneet valtiot siutuvat sopimuksen 3 artiklan mukaan säätämään sopimuksessa tarkoitetuista rikoksista ankarat rangaistukset. M uut sopimuksen keskeiset säännökset koskevat valtioiden tuomiovaltaa, rikoksentekijäin luovuttamista ja valtioiden keskinäistä oikeusapua. Sopimuksen teksti an tämän esityksen liitteenä. Sopimuksen 1 artiklassa tarkoitetuista teoista, joihin sisältyy henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai ilma-alusten turvallisuutta muulla tavoin vaarantavia vahingtekoja, voidaan käyttää yhteistä nimeä ilmaliikennesabotaasi. Useimmat sopimuksessa tarkoitetuista teoista ovat nykyistenkin säännösten mukaan rangaistavia, m utta joissakin tapauksissa rikoksesta säädetty enimmäisrangaistus niin alhainen, ettei sen voida katsoa täyttävän sopimuksen 3 artiklan määräystä... Sopimuksen 1 artiklassa tarkoitettu väkivallanteko ilma-aluksessa olevaa kohtaan voitaisiin nykyisin rangaista rikoskin 21 luvun säännösten nojalla murhana, tappa tai pahoinpitelynä. Milloin räjähdysaineita käytetty ilma-aluksen tuhoamiseen tai vahingoittamiseen, soveltuu teko rikoslain 34 luvun 7, m utta jos vahinko aiheutetaan muilla keinoin, voidaan rikoksentekijä tuomita vain tahallisesta vahingteosta rikoslain 35 luvun 3 S:n nojalla enintään 6 kuukauden vankeusrangaistukseen. Tuhoa aiheuttavan laitteen asettaminen ilma-alukseen «sinänsä ole rangaistava teko, ellei voida osoittaa jo laitteen asettamisesta aiheutuvan vakavaa vaaraa isen hengelle tai terveydelle, jossa tapauksessa voitaisiin soveltaa rikoslain 21 lu vun 12 :n säännöstä. Lennvarmistuslaitteiden tuhoaminen tai vahingoittaminen voidaan rangaista rikoslain 34 luvun säännösten no-

2 ialla, koska tällöin vahingte kohteena yleensä kiinteä omaisuus. Väärän tied anta minen rangaistava rikoslain 21 luvun 12 :n säännöksen nojalla, jos siitä aiheutuu vakavaa vaaraa isen hengelle tai terveydelle. Kaikkien sopimuksessa tarkoitettujen rikos ten yritys ei voimassa olevan lain ravikaan ole rangaistava, mitä kuitenkin edellytetään sopi muksen 1 artiklan 2 kappaleessa. Vaikka sopimuksessa tarkoitettuja tekoja ei istaiseksi olekaan sattunut Suomessa eikä niitä ole kohdistettu suomalaiseen ilma-alukseen, rikoslakimme täydentäminen ilmaliikennesabotaasia koskevilla erityisillä rangais tussäännöksillä hallituksen mielestä tarpeellista, kun otetaan huomio kansainvälisessä ilmailu liikenteessä nykyisin vallitseva tilanne. Tällai silla säännöksillä olisi oletettavasti myös enna kolta ehkäisevä vaikutus. Erityisten rangaistussäännösten sijoittamista lainsäädäntöömme vaikeuttaa rikoslakimme van hentuneisuus sekä useisla osittaisuudistuksista aiheutunut hajanaisuus. Kun rikoslain kokais uudistus annettu rikosoikeuskomitean tehtä väksi ja sen ehdotus saattaa valmistua jo vuo den 1973 lopulla, ei tässä yhteydessä ole syytä ryhtyä laajempiin systemaattisiin uudistuksiin, vaan säännös olisi sijoitettava sellaiseen yhtey teen, joka nykytilanteessa näyttää sopivimmal ta. Vaihehina olisivat tällöin erityissään nösten sijoittaminen rikoslain 34 lukuun, jossa jo ilma-aluksen kaappausta koskeva säännös, tai erillinen ilmaliikenteen turvallisuutta vas taan tehtyjä rikoksia koskeva laki, joh mai nittu ilma-alusten kaappaussäännös samalla siir rettäisiin. Erillisen lain säätämistä vastaan voidaan esit tää, että laki jäisi kovin suppeaksi ja että sel laisen lain säännösten tekeminen tunnetuksi yleisölle vaikeampaa kuin jos säännökset si sältyvät yleiseen rikoslakiin. Jos jo tässä vai heessa voitaisiin yhtenäisesti kriminalisoida kaikki joukkokulkuneuvojen turvallisuutta vaa rantavat rikokset, voitaisiin erillislakia parem min puoltaa. Tätä mahdollisuutta ei kuiten kaan näytä olevan. Ilmaliikennesabotaasi sopii samoin kuin ilma-aluksen kaappauskin luteensa puolesta rikoslain yleistä vaaraa aiheuttavien rikosten ryhmään. Vaikka ilmaliikennesabotaasia kos keva säännösehdotus jouduttu kirjoittamaan varsin pitkäksi sopimuksen yksityiskohtaisten määräysten takia ja se poikkeaa kirjoitusasul- taankin rikoslain m uista pykälistä, ei tässä vai heessa voitane perustella m uuta ratkaisua kuin säännöksen sijoittamista uudeksi 14 b :k& ; rikoslain 34 lukuun. Kaikkien sopimuksessa tarkoitettujen rikos ten yhteisenä tunnusmerkkinä ilma-alukset f tai yleensä lenliikenteen turvallisuuden vaa rantaminen. Sopimus koskee myös ilma-alukset j tekemistä lenkyvyttömäksi tai sellaisen va hing aiheuttamista, joka saattaa johtaa len: kyvyttömyyteen. Mikä tahansa väkivallanteko, joka kohdistui] ilma-aluksessa olevaan henkilöön taikka mikä tahansa ilma-aluksen vahingoittaminen ei olisi silti rangaistavaa uudenkaan säännöksen nojalla Sopimus edellyttää, että ilma-alus, jka tur vallisuus tai lenkyky rikoksen johdosta vaa rantuu, lennolla tai käytössä. Len nolla katsotaan ilma-aluksen olevan siitä het kestä lähtien, jolloin ilma-alukseen astumiset jälkeen kaikki ulko-ovet suljettu, siihen saakka kunnes jokin näistä ovista avattu ilma-aluksesta poistumista varten. Ilma-aluksen katsotaan sopimuksen mukaan olevan käytössä siitä alkaen, kun maahenkilöstö tai ilma-aluk sen miehistö alkavat valmistella sitä määrät tyyn len, siihen saakka kunnes 24 tuntia kulunut ilma-aluksen maahanlaskusta. Jos ilma-alus tehnyt pakkolaskun, sen kat-j sotaan olevan lennolla ja käytössä sii hen saakka kunnes asianomainen viranomainen ottaa vastatakseen ilma-aluksen ja siinä olevien turvallisuudesta. Koska tämä määritelmä sei-! västi erottaa sopimuksessa tarkoitetut rangais tavaksi julistettavat teot muista ilma-alukseen kohdistetuista rikoksista, se otettu 5 mo mentiksi ehdotettuun rikoslain 34 luvun. 14 b :ään. Säännöksen 1 momentin 1 kohdassa säädet-1 täisiin rangaistavaksi teoksi väkivallanteko lefr ; nolla olevassa ilma-aluksessa olevaa henkilöä kohtaan, m ik äli väkivallanteko omiaan vaa- j rantamaan ilma-aluksen turvallisuutta. Teko olisi lisäksi sovellettava rikoslain 21 luvun säännöksiä. Jos teko sisältyisi tahallinen sui-j maaminen, rikoksentekijä olisi ilmaliikenne j sabotaasin ohella tuomittava pääsääntöisesti murhasta eikä tahallisesta taposta, koska maini tun luvun 2 :n mukaan surmaamista pidet tävänä murhana, jos teko tehdään yleistä vaa; raa aiheuttavalla tavalla.. Jos teko sisältyisi rangaistava pahoinpitely, olisi tekijä tuomittava yksin teoin tehdyistä ilmaliikennesabotaasista ja pahoinpitelystä. Milloin väkivalta olisi va- häistä, olisi tekijä tuom ittava yksinomaan ehdo tetun uuden säännöksen nojalla.... Momentin 2 ja 3 kohta koskevat käytössä olevaan ilma-alukseen kohdistettua vahing tekoa. Jos teko, vaikka se aiheuttaa ilmaalukselle vahinkoa, ei tee ilma-alusta lenkyvyttömäksi eikä ole omiaan vaarantamaan sen turvallisuutta, teosta ei voitaisi tuom ita tam an lainkohdan nojalla, vaan olisi sovellettava va hingtekoa koskevaa 35 luvun 3 :n saan nosta Räjähdysaineen tai vastaavanlaisen ai neen joka jollakin keinolla aiheuttaa vahinkoa ilma-alukselle, sekä senkaltaisen laitteen aset taminen ilma-alukseen rangaistaisiin ehdotetun 1 momentin 3 kohdan säännöksen mukaan. Ylösessä kielenkäytössä sanalla sabotaasi ym märretään lähinnä tällaista tekoa. Kiinteisiin tai muunlaisiin maassa oleviin il maliikennettä palveleviin knnvarm istuslaittdsiin kohdistetusta sabotaasista säädettäisiin momentin 4 kohdassa. Tällaisiin laitteisiin koh distettu vahingteko omiaan vaarantamaan yleensä kaikkien niiden ilma-alusten turvalli suutta, jotka lennolla ollessaan kuuluvat lait teiden imintapiiriin ja ovat niistä riippuvai sia. Edellä 1 momentin 1 4 kohdassa tarkoitet tujen rikosten tunnusmerkistön täyttymiseen riittäisi, että te osoitetaan olevan omiaan vaarantamaan lenturvallisuutta. Ei siis ^arvisisi osoittaa, että lenturvallisuus della vaarantunut te johdosta, m utta isaalta teko ei olisi rangaistava, jos vaara olisi epäden näköinen. Vaaditaan siis, että vaaran aiheutu minen teosta dennäköisempi tulos kuin vaaran svntvmättä jääminen. Momentin 5 kohdassa rangaistaisiin lennolla olevan ilma-aluksen turvallisuutta vaarantavan väärän tied antaminen. Tied lunolli sesti tultava sille tai niille, joiden tehtäviin ilma-aluksen turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu Te rangaistavuus edellyttäisi i sin kuin kohdissa 1 4 detun vaaran syn^rikoksen nimenä olisi ilmaliikennesabotaasi. Ilma-aluksen kaappausta koskevaan säännökseen nähden 14 b :n säännös olisi issijainen. Kaappaajan tarkoituksenahan ei yleensä ole ilma-aluksen lenturvallisuuden vaarantaminen, vaan sen miehistön pakottaminen lentämään kaappaajan osoittamaan paikkaan tai ilma-aluk sen ja siinä olevien henkilöiden käyttäminen kiristyksen tai pakottamisen välineenä. Näin ollen silloinkin kun kaappauksen yhteydessä tehdään väkivaltaa tai vahinkoa, joka omiaan vaarantamaan ilma-aluksen turvallisuutta, olisi sovellettava 34 luvun 14 a :n 1 momenttia. M uilta osin 14 a ja 14 b :ssä tarkoitettujen tekojen suhde ratkaistava yleisten rikosten yhtymistä koskevien periaatteiden mukaan. Vähimmäisrangaistus rikoksesta olisi kaksi ja enimmäisrangaistus kaksiista vuotta kuri tushuetta. Asteikko olisi sama kuin ilmaaluksen kaappauksessa. Rangaistuksen ankaruus johtuu te luteesta ja M trealin sopimuk sen asettamasta velvoituksesta. Tunnusm erkistön mukaiset teot saattavat olla vaarallisuudeltaan erilaisia. Vaikka vaara useimmissa tapauksissa kin niin su u n, etta vähintään kahden vuoden kuritushuerangaistus vastaa te lunetta, saattaa väkivalta tai vahingteko isaalta joissakin tapauksissa olla niin vähäinen, e t t ä sen voida katsoa olevan omiaan vaarantamaan isen henkeä tai ter veyttä tai aiheuttamaan huom attavaa vahinkoa omaisuudelle. Tällaisten lievempien tapausten varalta ehdotetaan 2 momentissa rangaistuk seksi enintään kahta vuotta vankeutta tai sak koa. Te nimeksi ehdotetaan sen lunetta kuvaava ilmaliikenteen häiritseminen. _ Koska enimmäisrangaistuksena tällöinkin olisi kaksi vuotta vankeutta, voitaisiin rikoksentekijä luo vuttaa iseen valtio silloinkin kun kysy mys yrityksestä tai avunannosta rikokseen, kuten M trealin sopimuksen 8 artiklassa edel lytetään. Sopimuksen 1 artiklan 2 kappaleen määräyksen mukaisesti ehdotetaan ilmaliikennesabotaasin ja ilmaliikenteen häiritsemisen yritys rangaistavaksi. Puheena oleva sopimus ja ehdotettu 14 b :n 1 momentin 5 kohta eivät koske ilkivallan luteista perätöntä hälytystä, esimerkiksi pu helinilmoitusta, että johkin lenkeeseen kätketty räjähteitä, ellei tällainen väärä il moitus della vaaranna lennolla olevan ilmaaluksen turvallisuutta. Jos perätön ilmoitus teh täisiin poliisille, voitaisiin siitä rangaista poliisi lain (8 4 /6 6 ) 30 :n nojalla. M uun kun polii sin sanotunlaista harhauttam ista ei ole nimen omaisesti kriminalisoitu, paitsi rikoslain 4*. lu vun 7 :ssä tarkoitettuja ilkivaltatapauksia. Tässä m ainitut perättöm ät ilmoitukset eivät ole kovin harvinaisia. N e voivat käytännössä häiritä hyvinkin pahasti tiukkoja aikatauluja noudattavaa ilmaliikennettä. Vuoden 1972 syys kaudella sattui Helsingin lenasemalla lähes 20 tällaista aiheenta hälytystä, joista kolmessa tekijä saatu selville. Kun teoista aiheutu-

3 sentekijä rangaistukseen rikoksen tekopaikasta nut pahoja häiriöitä ilmaliikenteelle ja talou riippum atta. Suomen kansa! ai nen ja Suomesss dellista vahinkoa sekä matkustajille että len pysyvästi asuva ulkomaalainen voidaan ri yhtiöille, perusteltua aihetta saattaa teot riit koslain 1 luvun 2 :n mukaan aina tuo tävän rangaistusuhan alaisiksi. Pykälän 3 mo mita myös Suomen ulkopuolella tehdystä ri m enttiin ehdotetaan sijoitettavaksi asiaa kos keva rangaistussäännös. Sen mukaan tuom it koksesta. M uuta ulkomaalaista ei sen sijaan voida sanotun luvun 3 :n mukaan, eräitä taisiin teosta samaan rangaistukseen kuin ilma poikkeuksia lukuun ottam atta, tuomita Suo liikenteen häiritsemisestä, joh teko rinnastet men ulkopuolella tehdystä rikoksesta, ellei rikos taisiin. Rangaistava olisi perätön ilmoitus silta, ole tekopaikan lain mukaan rangaistava, limaettä ilma-alukseen muka olisi sijoitettu räjäh aluksen kaappaus ja lain haltuunot ovat teitä tai muita aluksen turvallisuutta vaaranta rikoslain 1 luvun 3 :ään mainitulla 26 päivänä via laitteita tai aineita. M uustakin perättö marraskuuta 1971 annetulla lailla lisätyn uuden mästä ilmoituksesta, esimerkiksi sellaisesta, että 2 momentin mukaan Suomen lain mukaan ran jokin ilma-aluksen kaappausta suunmtteleva gaistavia rikoksen tekopaikasta riippumatta. ryhmä olisi aikeissa ottaa aluksen haltuunsa, Sanottua m omenttia ehdotetaan nyt täyden rangaistaisiin tämän momentin nojalla. nettäväksi siten, että ilmaliikennesabotaasi ja Ehdotetun säännöksen 1 momentin 1 j ilmaliikenteen häiritseminen rinnastetaan kaap kohdassa tarkoitetut rikokset katsotaan M t realin sopimuksen 5 artiklan määräyksen mu pausrikoksiin. Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus, kaan kansainvälisiksi rikoksiksi siinä mielessä, kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: että sopimusvalti voitava tuomita rikok tuomittava, ellei 14 a :n 1 momenttia ole sovellettava, ilmaliikennesabotaasista kuri tu sh u o n eeseen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksiista vuodeksi. Tos rikos ei ole ollut omiaan vaarantamaan isen henkeä tai terveyttä tai aiheuttamaan huomattavaa vahinkoa omaisuudelle taikka jos rikosta muuten, huomio ottaen rikokseen joh taneet ja siitä ilmenevät seikat kokaisuudes saan, pidettävä 1 momentissa tarkoitettua rikosta vähäisempänä, rikoksentekijä tuom it tava ilmaliikenteen häiritsemisestä vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi tai sakko. Edellä 1 ja 2 momentissa mainittujen rikos ten yritys rangaistava. Joka tahallaan vasin parempaa tieaan perättömästi ilm oittaa, että ilma-alukseen sijoitettu räjähteitä tai muita ilma-aluksen turvallisuutta vaarantavia aineita tai laitteita, taikka antaa muun sellaisen vääräksi tietä mänsä tied, ja siten aiheuttaa häiriötä ilma liikenteelle, tuom ittava, ellei 1 momentin 5 kohtaa ole sovellettava, ilmaliikenteen häirit semisestä niin kuin 2 momentissa sanottu. T ätä pykälää sovellettaessa ilma-aluksen kat sotaan olevan lennolla siitä lähtien, kun ilmaalukseen astumisen jälkeen kaikki ulko-ovet suljettu, siihen saakka kunnes jokin näistä ovista avattu ilma-aluksesta poistumista var ten, ja käytössä siitä lähtien, kun maahenkilöstö tai miehistö alkaa valmistella sitä m äärätt\ yn len, siihen saakka kunnes kaksikymmentä neljä tuntia kulunut lenn päättymisestä. Jos ilma-alus tehnyt pakkolaskun, sen kat sotaan olevan lennolla ja käytössä siihen saakka kunnes asianomainen viranomainen ottaa vas tatakseen ilma-aluksesta sekä siinä olevista hen kilöistä ja omaisuudesta. Täm ä laki tulee voimaan kuuta 197. päivänä Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Laki rikoslain täydentämisestä ilmaliikemiesabotaasia koskevilla säännöksillä. Pääministeri KALEVI SORSA Eduskunnan päätöksen mukaisesti muu,h aan k K fc S sena kuin se 26 päivänä marraskuuta 1971 annetussa laissa (7 8 3 /7 1 ), ja lain 34 lukuun uusi 1 4 b, seuraavasti: 1 luku. Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta 3 1 _ Sen estämättä, mitä edellä 1 momentissa säädetty, voidaan ilma-aluksen kaappaukseen, ilma-aluksen laitmaan haltuunot, ihnaliikennesabotaasiin tai ilmaliikenteen häiritse miseen syyllistynyt ulkomaalainen tuomita Suo men lain mukaan silloinkin, kun rikos ei ole tekopaikan lain mukaan rangaistava. 34 luku. Yleistä vaaraa aiheuttavista rikoksista. 14 b. Se, joka 1) tekee lennolla olevan ilma-aluksen mie histöön kuuluvaa tai matkustajaa tai ilmaaluksessa m uuten olevaa henkilöä kohtaan vä kivaltaa, joka omiaan vaarantamaan ilmaaluksen turvallisuutta, 2 ) oikeudetm asti tuhoaa käytössä olevan ilma-aluksen, tekee sen lenkyvyttömäksi tai vahingoittaa sitä tavalla, joka omiaan vaa rantamaan sen lenturvallisuutta, 3) asettaa tai im ittaa käytössä olevaan ilma-alukseen laitteen tai ainetta, joka oc omiaan tuhoamaan llma-aiuksen, saattamaan selenkyvyttömäksi tai vaarantamaan sen lentu rv a llisu u tta, 4 ) tuhoaa tai vahingoittaa lennvarmistuslaitteita tai häiritsee niiden imintaa tavalla, joka omiaan vaarantamaan lennolla olevien ilma-alusten turvallisuutta, tai 5) antamalla vääräksi tietämänsä tied vaa rantaa lennolla olevan ilma-aluksen turvaln suutta, Oikeusministeri M atti Louekoski

4 Samoin tekee rikoksen jokainen henkilö, (Suomennos) joka: a) yrittää tehdä jkin tämän artiklan 1 kapaaleessa luetelluista rikoksista; b) jkin tällaisen rikoksen tehneen tai sitä yrittäneen henkilön kanssa osallinen rikok seen. CO N V EN TIO N Siviili-ilmailun turvallisuuteen kohdistuvien 2 artikla laitm ien tekojen ehkäisemistä koskeva for suppressi of unlawful acts against Tätä yleissopimusta sovellettaessa: safety of civil aviati YLEISSOPIM US a) ilma-aluksen katsotaan olevan lennolla siitä hetkestä lähtien, jolloin ilma-alukseen as The States Parties this Cventi Tämän yleissopimuksen sopimuspuolet, tumisen jälkeen sen kaikki ulko-ovet sul Csidering that unlawful acts against ths katsoen, että siviili-ilmailun turvallisuuteen jettu ama siihen saakka kunnes jokin näistä safety of civil aviati jeopardize safety ovista avattu ilma-aluksesta poistumista kohdistuvat laitm at teot vaarantavat henki of perss property, seriously affect varten; jos ilma-alus tehnyt pakkolaskun, löiden ja omaisuuden turvallisuutta, ^vakavasti operati of air services, undermine i lenn katsotaan jatkuvan aina siihen saakka haittaavat ilmaliikenteen imintaa ja horjut cfidence of peoples of w orld in Zntnnfis asianomainen viranomainen ottaa vas tavat maailman kansojen luottam usta siviilisafety of civil aviati; I tatakseen ilma-aluksesta sekä siinä olevista ilmailun turvallisuuteen, Csidering that occurrence of such acts katsoen, että tällaisten tekojen esiintyminen henkilöistä ja omaisuudesta; is a m atter of grave ccern; b) ilma-aluksen katsotaan olevan käytössä herättää niissä vakavaa huolestumista, Csidering that, for purpose of deter siitä hetkestä lähtien jolloin kenttähenkilöstö katsoen, että tällaisten tekojen rjumiseksi ring such acts, re is an urgent need tai miehistö alkavat sitä valmistella määrättyä kiireellisesti ryhdyttävä tarpeellisiin imen provide appropriate measures for punishment lena varten aina siihen saakka kunnes kaksi piteisiin niiden tekijöiden rankaisemiseksi, of offenders; kymmentäneljä tuntia kulunut sen mistä ta Have agreed as follows: liansa laskusta; käyttöajaksi katsotaan joka ta ovat sopineet seuraavasta: pauksessa se ajanjakso, jka kuluessa ilmaalus täm än a rtik lan a kohdan mukaan len Article 1 1 artikla Any pers commits an offence ii he nolla. Jokainen henkilö, joka laitm asti ja unlawfully intentially: 3 artikla tahallaan: a ) performs an act of violence against a Jokainen sopimusvaltio siutuu säätämään a) suorittaa väkivallante lennolla olevassa pers board an aircraft in flight if that 1 artiklassa luetelluista rikoksista ankarat ran ilma-aluksessa olevaa henkilöä vastaan, jos tämä act is likely endanger safety of tha: gaistukset. teko omiaan vaarantamaan sanotun ilmaaircraft; or aluksen turvallisuutta; b ) destroys an aircraft in service or causes 4 artikla b ) tuhoaa käytössä olevan ilma-aluksen tai damage such an aircraft which renders it aiheuttaa sanotulle ilma-alukselle sellaista^ va Tätä yleissopimusta ei sovelleta ilmahinkoa, joka tekee sen lenkyvyttömäksi tai incapable of flight or which is likely tc aluksiin, jotka ovat sotilaallisessa, tulli- tai joka omiaan vaarantamaan sen lenturval endanger its safety in flight; or poliisikäytössä... lisuutta; Niissä tapauksissa, jotka m ainittu c) places o r causes placed ar> c) asettaa tai asetuttaa käytössä olevaan aircraft in service, by any means whatsoever, 1 artiklan 1 kappaleen a, b, c ja e kohdissa, ilma-alukseen, millä keinoin tahansa, laitteen a device o r substance which is likely destroy tätä yleissopimusta, siitä riippum atta, ko tai ainetta, joka saattaa tuhota sanotun ilmathat aircraft, or cause damage it which ilma-alus kansainvälisellä vai kotimaisella len aluksen tai saattaa aiheuttaa sille sellaista va nolla, sovelletaan vain: hinkoa, joka tekee sen lenkyvyttömäksi tai renders it incapable of flight, or cause a) jos ilma-aluksen siasiallinen tai tarkoi omiaan vaarantamaan sen lenturvalli damage it which is likely endanger its tettu ilmaannousu- tai laskupaikka sanotun safety in flight; or, suutta; ilma-aluksen rekisteröintivalti alueen ulko d ) destroys or damages air navigati d ) tuhoaa tai vahingoittaa lennvarmistuspuolella; tai laitteita taikka häiritsee niiden imintaa, jos cilities o r interferes w ith ir operati, b b) jos rikos tehty muun valti kuin jokin näistä teoista omiaan vaarantamaan any such act is likely endanger safety sanotn n ilm a-aluksen rekisteröintivalti of aircraft in flight; or ^ lennolla olevien ilma-alusten turvallisuutta; e ) communicates informati which n- alueella. e) antaa vääräksi tietämänsä tied ja siten 3. Huolim atta tämän artiklan 2 kappaleen vaarantaa lennolla olevan ilma-aluksen turval knows false, reby endangering määräyksistä tätä yleissopimusta sovelletaan safety of an aircraft in flight. lisuuden; myös 1 artiklan 1 kappaleen a, b, c ja e kohtekee rikoksen. Liite. i Any pers also commits an offence if he: a) attem pts commit any of offences mentied in paragraph 1 of this Article; or b ) is an accomplice of a pers who com mits o r attem pts commit any such offence. Article 2 For th e purposes of this Cventi: a) an aircraft is csidered in flight at any time from moment when all its external doors are closed following embarkati until m oment when any such door is opened for disembarkati; in case of a forced ling, flight deemed ctinue until competent authorities take over respsibility for aircraft for perss property board; b ) an aircraft is csidered in service from ginning of preflight preparati of aircraft by ground persnel o r by crew for a specific flight until twenty-four hours after any ling; period of service, in any event, extend for entire period during which aircraft is in flight as defined in paragraph a) of this Article. Article 3 Each Ctracting State undertakes make offences mentied in Article 1 punishable by severe penalties. Article 4 This Cventi not apply air craft used in military, cusms or police ser vices. In cases ctemplated in subpara graphs a ), b ), c) e) of paragraph 1 of Article 1, this Cventi apply, irrespec tive of w her aircraft is engaged in an internatial or domestic flight, ly if: a) place of take-off or ling, actual or intended, of aircraft is situated outside terriry of State of registrati of that aircraft; or b ) offence is committed in terriry of a State or than State of registrati of aircraft. 3. Notwithsting paragraph 2 of this Article, in cases ctemplated in subpara graphs a ), b ), c) e) of paragraph 1 of

5 dissa mainituissa tapauksissa, jos rikoksentekijä Article 1, this Cventi also apply if tai rikoksesta epäilty tavataan m uun valti offender o r alleged offender is fouad kuin ilma-aluksen rekisteröintivalti alueella. in terriry of a Stat* or than State of registrati of aircraft. 4. W ith respect States mentied 4. Mitä tulee 9 artiklassa m ainittuihin val tioihin ja niissä tapauksissa, jotka m ainittu in Article 9 in cases mentied it subparagraphs a ), b ), c) e) of paragraph 1 artiklan 1 kappaleen a, b, c ja e kohdissa, tätä yleissopimusta ei sovelleta, jos tämän ar 1 of Article 1, this Cventi cot tiklan 2 kappaleen a kohdassa m ainitut paikat apply if places referred in subparagraph a) of paragraph 2 of this Article are situated sijaitsevat vain yhden 9 artiklassa tarkoitetun valti alueella, jollei rikosta ole tehty tahi w ithin terriry of same State where rikoksentekijää tai rikoksesta epäiltyä tavata that State is e of those referred in Ar ticle 9, unless offence is committed or muun kuin sanotun valti alueella. offender or alleged offender is found is terriry of a State or than that State 5. In cases ctemplated in subpara 5. Tätä yleissopimusta sovelletaan 1 artiklan 1 kappaleen d kohdassa mainituissa tapauksissa graph d ) of paragraph 1 of Article 1, thii vain jos lennvarmistuslaitteita käytetään kan Cventi apply ly if air naviga ti facilities are used in internatial air sainvälisessä ilmaliikenteessä. navigati. 6. T he provisis of paragraphs 2, 3, 4 6. Tämän artiklan 2, 3, 4 ja 5 kappaleen 5 of this Article also apply in määräyksiä sovelletaan myös 1 artiklan 2 kap cases ctemplated in paragraph 2 of Article 1 paleessa mainituissa tapauksissa. This Cventi does not exclude any 3. Tämä yleissopimus ei estä rikosoikeudelli 3. criminal jurisdicti exercised in accordance sen tuomiovallan käyttäm istä kansallisten lakien w ith natial law. mukaisesti. Article 6 6 artikla Up ing satisfied that circum 1 Jokaisen sopimusvalti, jka alueella stances so w arrant, any Ctracting State in rikoksentekijä tai rikoksesta epäilty tulee, vakuututtuaan asiassa ilmenneiden seikkojen terriry of which offender o r siihen oikeuttavan, ottaa hänet säilöön alleged offender is present, take him in taikka muilla imenpiteillä varmistaa, ettei cusdy o r take or measures ensure his hän poistu. Säilöön otettaessa ja m uuta i presence. The cusdy or measures menpidettä suoritettaessa tulee noudattaa mai sfrall as provided in law of that State nitun valti lakia; säilöön ota ja m uuta i b u t may ly ctinued for such time as menpidettä voidaan jatkaa vain sen ajan, mikä is necessary enable any criminal or extradi välttämätöntä rikosoikeudenkäyntiin tai ri ti proceedings instituted. koksentekijän luovuttamista tarkoittaviin i menpiteisiin ryhtymistä varten. Such State immediately make a Sanotun valti tulee välittöm ästi suorit preliminary enquiry in facts. taa esitutkinta asiassa. 3. Any pers in cusdy pursuant para 3. Jokaisen tämän artiklan 1 kappaleen m u graph 1 of this Article assisted in kaan säilöön otetun henkilön tulee saada apua communicating immediately w ith nearest päästäkseen välittöm ästi yhteyteen sen valti lähimmän asianomaisen edustajan kanssa, jka appropriate representative of State oi which he is a natial. kansalainen hän. 4. W hen a State, pursuant this Article, 4. Kun valtio tämän artiklan mukaisesti has taken a pers in cusdy, it im ottanut säilöön henkilön, tulee sen viipymättä Article 5 5 artikla mediately notify States mentied in ilmoittaa säilöön osta samoinkuin niistä sei Jokainen sopimusvaltio ryhtyy tarpeelli Each Ctracting State take such koista, jotka sen oikeuttavat 5 artiklan 1 kap Article 5, paragraph 1, State or nati siin imenpiteisiin ulottaakseen tuomiovaltansa measures as may necessary establish its paleessa mainituille valtioille, sille valtiolle, ality of detained pers, if it c jurisdicti over offences in following rikoksiin seuraavissa tapauksissa: jka kansalainen säilöön otettu ja, jos se siders it advisable, any or interested States cases: katsoo sen asian»inulc3iseksi, niuillc valtioille, of fact that such pers is in cusdy of circumstances which w arrant his de a) when offence is committed in joita asia koskee. Valti, joka suorittaa tä a) jos rikos tehty sen valti alueella; terriry of that State; män artiklan 2 kappaleessa tarkoitetun esitut tenti. The State which makes prelimi b ) when offence is committed against kinnan, ilm oitettava viipymättä mainituille nary enquiry ctemplated in paragraph 2 or b ) jos rikos kohdistuu siinä valtiossa rekis this Article promptly report its findings teröityyn ilma-alukseen tai tehty sanotussa or board an aircraft registered in that State; valtioille tutkinnan tuloksista ia siitä, aikooko said States indicate wher se käyttää tuomiovaltaansa. valtiossa rekisteröidyssä ilma-aluksessa; it intends exercise jurisdicti. c) when aircraft board which c) jos ilma-alus, jossa rikos tehty, las keutuu sen alueelle rikoksesta epäillyn ollessa offence is committed ls in its terriry Article 7 w ith alleged offender still board; 7 artikla yhä aluksessa; d ) when offence is committed against The Ctracting State in terriry of d ) jos rikos kohdistuu ilma-alukseen, joka Sopimusvalti, jka alueelta rikoksesta or board an aircraft leased w ithout crev which alleged offender is found, if vuokrattu ilman miehistöä henkilölle, jolla epäilty tavataan, tulee, jos se ei luovuta häntä, a lessee who has his principal place ot siinä valtiossa pääasiallinen imipaikkansa poikkeuksetta ja katsom atta siihen, ko rikos it does not extradite him, obliged, without business or, if lessee has no such place ot excepti whatsoever w her or not tai sen puuttuessa pysyvä asuinpaikkansa tai tehty sen alueella vai ei, jättää asia asianomai business, his permanent residence, in that State offence was committed in its terriry, sub jos rikos tehty sellaisessa ilma-aluksessa. sille viranomaisilleen syytteestä päättämistä m it case its competent authorities for Each Ctracting State likewise Jokainen sopimusvaltio ryhtyy samoin varten. Näiden viranomaisten tulee ratkaista tarpeellisiin imenpiteisiin ulottaakseen tuo- take such measures as may necessary asia sanotun valti lainsääd ännön mukaisesti purpose of prosecuti. Those authorities miovaltansa 1 artiklan 1 kappaleen a, b ja c establish its jurisdicti over offences men samalla tavoin kuin vakavanlaatuista yleistä ri take ir decisi in same manner as in case of any ordinary ^ offence of a kohdissa mainittuihin rikoksiin sekä saman ar tied in Article 1, paragraph 1 a ), b ) c), kosta koskevissa tapauksissa. serious nature under law of tnat State. tiklan 2 kappaleessa mainittuihin rikoksiin, in Article 1, paragraph 2, in so far as that paragraph relates those offences, in t mikäli tämä kappale tarkoittaa sanottuja rikok Article 8 sia, siinä tapauksessa, että rikoksesta epäilty case where alleged offender is p re s e n t^ 8 artikla its terriry it does not extradite The offences deemed in sen alueella eikä sanottu valtio luovuta Rikosten katsotaan kaikissa sopimusval häntä 8 artiklan nojalla mihinkään tämän ar pursuant Article 8 any of States tioiden kesken tehdyissä luovutussopimuksissa cluded as extraditable offences in any extraoimentied in paragraph 1 of this Article. tiklan 1 kappaleessa m ainittuun valtio.

6 ti treaty existing tween Ctracting States. Ctracting States undertake include offences as extraditable offences in every ex traditi treaty ccluded tween m. kuuluvan niihin rikoksiin, joista luovutetaan. Sopimusvaltiot siutuvat kaikissa niiden vä lillä tehtävissä luovuttamissopimuksissa luke maan rikokset niihin rikoksiin, joista luovute taan. If a Ctracting State which makes ex Jos sopimusvaltio, joka asettaa luovutta traditi cditial existence of a misen ehdoksi sopimuksen, saa luovuttamispyynnön iselta sopimusvaltiolta, jka kanssa treaty receives a request for extraditi from sillä ei ole luovuttamissopimusta, se voi har anor Ctracting State w ith which it has j no extraditi treaty, it may at its opti c- j kintansa mukaan katsoa tämän yleissopimuk sen olevan luovuttamisen laillisena perusteena sider this Cventi as legal basis for j rikoksiin nähden. Luovuttamisessa noudate extraditi in respect of offences. Extradi- j taan sen valti lainsäädännössä edellytettyjä ti subject or cditis j provided by law of requested State, j muita ehja, jolta luovuttamista pyydetään. 3. Ctracting States which do not make j 3. Sopimusvaltiot, jotka eivät aseta luovut extraditi cditial existence of a t tamisen ehdoksi sopimusta, tunnustavat rikok set sellaisiksi rikoksiksi joista näiden valtioi treaty recognize offences as extradit den kesken luovutetaan sen valti lainsäädän able offences tween mselves subject nön määräysten mukaisesti, jolta luovuttamista cditis provided by law of j requested State. I pyydetään. 4. Each of offences treated, 4. Jokainen rikos katsotaan, sikäli kun kysymys luovuttamisesta sopimusvaltioiden for purpose of extraditi tw een C- [ kesken, tehdyksi paitsi sen tekopaikassa, myös tracting States, as if it had en committed j niiden valtioiden alueella, joiden 5 artiklan not ly in place in which it occurred j 1 kappaleen b, c ja d kohdan nojalla ulotettava but also in terriries of States required establish ir jurisdicti in accordance siihen tuomiovaltansa. w ith Article 5, paragraph 1 b ), c) d ). 9 artikla Niiden sopimusvaltioiden, jotka perustavat yhteisiä ilmakuljetusta harjoittavia järjestöjä tai kansainvälisiä yrityksiä, jotka käyttävät yhteiseen tai kansainväliseen rekisteriin mer kittyjä ilma-aluksia, tulee tarkoituksenmukai sella tavalla määrätä keskuudestaan jokaista ilma-alusta varten valtio, joka käyttää tuomio valtaa ja jolla rekisteröintivalti tehtävät tämän yleissopimuksen tarkoittamassa mielessä sekä antaa tästä tie Kansainväliselle siviiliilmailujärjestölle, joka ilmoittaa asiasta kaikille tämän yleissopimuksen sopimuspuolina oleville valtiolle. 10 artikla Sopimusvaltiot pyrkivät kansainvälisen ja kansallisen oikeuden mukaisesti, ryhtymään kaikkiin käytännössä mahdollisiin imenpitei siin, 1 artiklassa mainittujen rikosten ehkäise miseksi. Kun len myöhästynyt tai keskeyty nyt jkin 1 artiklassa m ainitun rikoksen joh dosta, tulee jokaisen sopimusvalti, jka alueella ilma-alus tai m atkustajat tahi miehistö ovat, helpottaa matkustajien ja miehistön mat- Article 9 The Ctracting States which establish joint air transport operating organizatis or inter natial operating agencies, which operate air craft which are subject joint o r internatial registrati, by appropriate means, de signate for each aircraft State amg m which exercise jurisdicti have attributes of State of registrati for purpose of this Cventi give notice reof Internatial G v il Avia ti Organizati which communicate notice all States Parties this Cventi. kan jatkamista niin pian kuin se käytänoössä mahdollista ja palauttaa viipymättä ilmaalus ja sen lasti niiden laillisille haltijoille. ctinuati of journey of passengers crew as so as practicable, w ithout delay return aircraft its cargo perss lawfully entitled possessi. 11 artikla Sopimusvaltioiden tulee antaa isilleen mahdollisimman laajaa apua rikoksista johtu vissa rikosoikeudenkäynneissä. Kaikissa ta pauksissa tulee soveltaa sen valti lakia, jolta apua pyydetään. Tämän artiklan 1 kappaleen määräykset eivät vaikuta minkään muun sellaisen kahdentai menkeskisen sopimuksen velvoituksiin, joka kokaan tai osaksi sääntelee tai tulee sääntelemään keskinäistä oikeusapua rikos asioissa. 12 artikla Jokaisen sopimusvalti, jolla aihetta olettaa, että jokin 1 artiklassa m ainittu rikos tehdään, tulee sisäisen lainsäädäntönsä mukai sesti antaa kaikki asiaan vaikuttavat, sen hal lussa olevat tiedot niille valtioille, jotka sen käsityksen mukaan ovat 5 artiklan 1 kappa leessa tarkoitettuja valtioita. Article 11 Ctracting States afford e an or greatest measure of assistance in cnecti w ith criminal proceedings brought in respect of offences. The law of State requested apply in all cases. The provisis of paragraph 1 of this Article not affect obligatis under any or treaty, bilateral o r multilateral, which governs o r will govern, in whole or in part, m utual assistance in criminal matters. 13 artikla Jokaisen sopimusvalti tulee sisäisen lain säädäntönsä mukaisesti ilm oittaa Kansainväli sen siviili-ilmailujärjestön neuvoslle niin no peasti kuin mahdollista kaikki asiaan vaikutta vat, sen hallussa olevat tiedot, jotka koskevat: a) rikoksen olosuhteita; b) im enpiteitä, joihin ryhdytty 10 ar tiklan 2 kappaleen mukaisesti; c) im enpiteitä, joihin ryhdytty rikok sentekijään tai rikoksesta epäiltyyn nähden, ja erityisesti kaikkien luovuttamis- tai muiden oikeudellisten imenpiteiden tuloksia. 14 artikla Tämän yleissopimuksen tulkintaa tai so veltamista koskeva kahden tai useamman sopi Article 10 Ctracting States, in accordance musvalti välinen riita, jota ei voida selvittää neuvotteluteitse, alistettava välimiesmenet w ith internatial natial law, endeavour telyyn jkin niistä pyynnöstä. Elleivät osapuo take all practicable measures for pur pose of preventing offences mentied in let kuuden kuukauden kuluessa välimiesmenet telyä koskevasta pyynnöstä ole päässeet sopi Article mukseen välimiesmenettelyn järjestämisestä, 2 ) W hen, due commissi of e jokainen osapuoli voi alistaa riidan Kansain of offences mentied in Article 1, a flight has en delayed o r interrupted, any Ctract välisen tuomioistuimen ratkaistavaksi esittä ing State in whose terriry aircraft or pas mällä siitä tuomioistuimen perussäännön mu kaisen pyynnön. sengers or crew are present facilitate Article 12 Any Ctracting State having reas lieve th at e of offences mentied in Article 1 w ill committed, in accord ance w ith its natial law, furnish any rele vant inform ati in its possessi those States which it lieves would States mentied in Article 5, paragraph Article 13 Each Ctracting State in accordance w ith its natial law report Council of Internatial Civil Aviati Organisati as prom ptly as possible any relevant informa ti in its possessi ccerning: a ) circumstances of offence;^ b ) acti taken pursuant Article 10, paragraph 2;...,, c) measures taken in relati of fender o r alleged offender, in particu lar, results of any extraditi proceedings or or legal proceedings. Article 14 Any dispute tween tw o o r more C tracting States ccerning interpretati o r applicati of this Cventi which cannot settled through negotiati,, at request of e of m, subm itted arbi trati, If within' six mths from date of request for arbitrati Parties are unable agree organizati of arbitrati, any of those Parties may refer dispute Internatial Court of Justice by request in cformity w ith Statute of Court.

7 Jokainen sopimusvaltio voi tämän yleis sopimuksen allekirjoittamisen tai ratifioinnin taikka siihen liittymisen yhteydessä ilmoittaa, ettei se katso edellisen kappaleen määräysten sivan itseään. M uita sopimusvaltioita edelli nen kappale ei sido sellaisen sopimusvalti osalta, joka tehnyt m ainitun varauman. 3. Jokainen sopimusvaltio, joka tehnyt edellisen kappaleen määräysten mukaisen va rauman, voi milloin tahansa pem uttaa tämän varauman ilmoittamalla tallettajahallitukselle. Each State may at time of signature or ratificati of this Cventi or accessi re, declare that it does not csider itself bound by preceding paragraph. The or Ctracting States not bound by preceding paragraph w ith respect any C tracting State having made such a reservati. 3. Any Ctracting State having made a reservati in accordance w ith ^ preceding paragraph may at any time witndraw this re servati by notificati Depositary Governments. liittymiskirjan tallettamisen päivämäärä, tämän or accessi, date of entry in force Oj. yleissopimuksen voimaantul päivämäärä sekä this Cventi, or notices. leikki m uut tiedot. As so as this Cventi comes in 6. H ed kun tämä yleissopimus tulee voi 6. force, it registered by Depositary maan, tallettaj ahallitusten tulee se rekisteröidä Governments pursuant Article 102 of Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan ja Kansainvälisen siviili-ilmailun yleis Charter of United Natis pursuant sopimuksen (Chicago 1944) 83 artiklan mu Article 83 of Cventi Interna tial Civil Aviati (Chicago, 1944). kaisesti. Article artikla Any Ctracting State may denounce this Jokaisella sopimusvaltiolla oikeus irti Cventi by w ritten notificati sanoa tämä yleissopimus kirjallisella ilm oituk Article 15 Depositary Governments. 15 artikla sella tallettaj ahallituksille. Denunciati take effect six mths This Cventi open for signa Irtisanom inen tulee voimaan kuuden Tämä yleissopimus avoinna allekirfollowing date which notificati is ture at M treal 23 Septemr 1971, by kuukaud.cn kuluttua siitä kun* tallettaj ahallijoittamista varten Mtrealissa 23 p ä i v i ä received by Depositary Governments. tukset ovat vastaanottaneet ilmoituksen. syyskuuta 1971 niille valtioille, jotka osallistui States participating in Internatial Cfe rence Air Law held at M treal from 8 In witness whereof undersigned Pleni vat Mtrealissa 8 23 päivänä syyskuuta Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet valtuute 23 Septemr 1971 (hereinafter referred as potentiaries, ing duly authorized re by 1971 pidettyyn ilmailuoikeutta käsittelevään tut asianmukaisesti siihen valtuutettuina ovat ir Governments, have signed this Cven kansainväliseen kferenssiin (jäljempänä M treal Cference). A fter 10 Ocr allekirjoittaneet tämän sopimuksen. 1971, Cventi open all ti. M trealin kferenssi ). Lokakuun i0 päi States for signature in Moscow, Ld vän 1971 jälkeen yleissopimus avoinna De at M treal, this twenty-third day of Tehty Mtrealissa 23 päivänä syyskuuta allekirjoitusta varten Lossa, Moskovassa W ashingn. Any State which does not sign Septemr, e thous nine hundred ja Washingnissa kaikille valtioille. Jokainen this Cventi fore its entry in force in tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäyksi kol seventy-e, in three originals, each ing mena alkuperäisenä kappaleena, joista jokaisen valtio, joka ei allekirjoita tätä yleissopimusta accordance w ith paragraph 3 of this Artide may accede it at any time. neljä englannin-, espanjan-, ranskan- ja venä drawn up in four auntic texts in Eng ennen sen voimaantuloa tämän artiklan 3 kap jänkielillä laadittua tekstiä ovat distusvoi lish, French, Russian Spanish languages. paleen mukaisesti, voi liittyä siihen milloin maiset. tahansa. This Cventi subject Tämä yleissopimus auekkjoittajavaltioiden ratifioitava. Ratifioimis- ja liittymis ratificati by signary States. Instru kirjat talletettava Amerikan Yhdysvaljen, ments of ratificati instruments of ac Is-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdisty cessi deposited _w ith Govern neen Kuningaskunnan ja Sosialististen Neuvos ments of Uni of Soviet Socialist Repul> tasavaljen Liin hallitusten liuostaan', joita lies, United Kingdom of G reat Britain ano N orrn Irel, U nited States oi tässä nimitetään tallettaj ahallituksiksi. America, which are hereby designated Depositary Governments. 3. This Cventi enter in force 3. Tämä yleissopimus tulee voimaan kol thirty days following date of deposit menkymmenen päivän kuluttua siitä, kun kym menen Mtrealin kferenssiin osallistunutta of instruments of ratificati by ten States tämän yleissopimuksen allekirjoittajavaltiota signary this Cventi which participated in M treal Cference. tallettanut ratifioimiskirjansa. 4. For or States, th is Cventi 4. Muiden valtioiden osalta tämä yleissopi mus tulee voimaan tämän artiklan 3 kappaleen enter in force o n date o f entry in force mukaisesti tämän yleissopimuksen voimaantulo of this Cventi in accordance w ith para päivänä tai kolmenkymmenen päivän kuluttua graph 3 of this Article, or thirty days follow ratifioimis- tai liitty ö k ir ja n talletuksen jäl ing date of deposit of ir instru m en ts keen, jos viimeksimainittu päivämäärä en- of ratificati o r accessi, whichever is later. siksimainittua päivämäärää myöhäisempi. 5. The Depositary Governments 5. Tallettajahallitusten tulee viipymättä il promptly inform all signary acceding moittaa jokaiselle sopimuksen allekirjoittaneelle ja siihen liittyneelle valtiolle kunkin allekir States of date of each signature, date joituksen päivämäärä, kunkin ratifioimis- tai of deposit of each instrument of ratificati

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2000 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2000 N:o 44 46 SISÄLLYS N:o Sivu 44 Tasavallan presidentin asetus mannerjalustalla

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006 N:o 116 119 SISÄLLYS N:o Sivu 116 Laki Kiinan kanssa kansainvälisen ilmakuljetusliiketoiminnan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 291 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) lisäpöytäkirjan

Lisätiedot

Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja

Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja Euroopan neuvoston jäsenvaltiot ja muut tämän pöytäkirjan allekirjoittaneet terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista H allituksen esitys Eduskunnalle rangaistusm ääräysm enettelyä koskevan lainsäädännön uudistamisesta ja eräiksi m uutoksiksi tieliikennerikoksia koskevaan lainsäädäntöön. Rangaistusmääräysmenettely, joka

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS ulkomaisten välitystuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta. I artikla

YLEISSOPIMUS ulkomaisten välitystuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta. I artikla YLEISSOPIMUS ulkomaisten välitystuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta I artikla 1. Tätä yleissopimusta sovelletaan sellaisten välitystuomioiden tunnustamiseen ja täytäntöönpanoon, jotka on annettu

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 564/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 564/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015 564/2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 48/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta muuttavien pöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Etämyynnin asema lainsäädännössä

Etämyynnin asema lainsäädännössä Etämyynnin asema lainsäädännössä Etämyyntiseminaari elintarvikealan valvojille ja toimijoille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikelainsäädännön päämääränä on kuluttajien etujen suojeleminen!

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 2002 N:o 70 72 SISÄLLYS N:o Sivu 70 Laki Pohjoismaiden välillä elatusavun perimisestä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2016. 43/2016 (Suomen säädöskokoelman n:o 492/2016) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2016. 43/2016 (Suomen säädöskokoelman n:o 492/2016) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2016 43/2016 (Suomen säädöskokoelman n:o 492/2016) Valtioneuvoston asetus Uzbekistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015. 368/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015. 368/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015 368/2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rikoslain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 875. Laki

SISÄLLYS. N:o 875. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1999 N:o 875 880 SISÄLLYS N:o Sivu 875 Laki kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 654. Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 13 päivänä heinäkuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 654. Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 13 päivänä heinäkuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 654 659 SISÄLLYS N:o Sivu 654 Laki rikoslain muuttamisesta... 2077 655 Laki pakkokeinolain 5 luvun 11 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 :n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ia on Euroopan unionin neuvoston antama päätöslauselma rahanväärennyksen estämiseksi annettavan rikosoikeudellisen suojan

Ia on Euroopan unionin neuvoston antama päätöslauselma rahanväärennyksen estämiseksi annettavan rikosoikeudellisen suojan HE 154/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että rikoslain rahan määritelmä laajennetaan koskemaan

Lisätiedot

Johdanto-osa. Suomen tasavallan hallitus ja Etelä-Afrikan tasavallan hallitus (jäljempänä yhdessä "osapuolet" ja erikseen "osapuoli"), jotka

Johdanto-osa. Suomen tasavallan hallitus ja Etelä-Afrikan tasavallan hallitus (jäljempänä yhdessä osapuolet ja erikseen osapuoli), jotka Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Etelä-Afrikan tasavallan hallituksen välillä niiden diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2003 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2003 N:o 32 33 SISÄLLYS N:o Sivu 32 Tasavallan presidentin asetus Kiinan Kansantasavallan

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Treaty Series No. 61 (1974) Protocol

Treaty Series No. 61 (1974) Protocol FINLAND Treaty Series No. 61 (1974) Protocol between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Finland amending the Convention for

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi

Lisätiedot

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi LIITE I Hankkijan ilmoitus tuotteista, joilla on etuuskohteluun oikeuttava alkuperäasema ILMOITUS Hankkijan

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Toimintaympäristö 1.1.2014 Pirkanmaan ja Keski-Suomen poliisilaitoksista Sisä-Suomen

Lisätiedot

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Laskuvarjohyppylennot www.ilmailu.fi Normihierarkia Lakien ja määräysten keskinäinen suhde Jos ei ristiriitaa määräys, normi tai päätös on yhtä sitova kuin laki 15.2.2013

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2005 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2005 N:o 71 75 SISÄLLYS N:o Sivu 71 Tasavallan presidentin asetus Kiinan kansantasavallan

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JA LISÄPÖYTÄKIRJA ITÄVALLAN TASAVALLAN SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ

PÖYTÄKIRJA JA LISÄPÖYTÄKIRJA ITÄVALLAN TASAVALLAN SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ 1088 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - Protokoll und Zusatzprotokoll in finnischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 6 PÖYTÄKIRJA JA LISÄPÖYTÄKIRJA ITÄVALLAN TASAVALLAN JA SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

HE 100/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi

HE 100/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 1 päivänä joulukuuta 2015 voimaan tulevan ampumaaselain

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Vuokralainen: Mynämäen kunta 2048364-4 Keskuskatu 21 23100 Mynämäki Mynä-Auto Oy Jokikuja 6 23100 Mynämäki 1.2 Vuokra-alue Sopimuksen

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2006 N:o 70 75 SISÄLLYS N:o Sivu 70 Laki kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2011 441/2011 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN SOPIMUS JÄSENVALTION TOISELLE JÄSENVALTIOLLE EUROOPAN UNIONIN KRIISINHALLINTAOPERAATION YHTEYDESSÄ

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN SOPIMUS JÄSENVALTION TOISELLE JÄSENVALTIOLLE EUROOPAN UNIONIN KRIISINHALLINTAOPERAATION YHTEYDESSÄ EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN SOPIMUS JÄSENVALTION TOISELLE JÄSENVALTIOLLE EUROOPAN UNIONIN KRIISINHALLINTAOPERAATION YHTEYDESSÄ OMAISUUDELLE, JONKA JÄSENVALTIO OMISTAA, JOTA SE KÄYTTÄÄ TAI

Lisätiedot

Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien

Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä Johtava asiantuntija Aleksi Uttula Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Käsiteltävät asiat HE 99/2014 Hallituksen

Lisätiedot

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi 1 (8) Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi 1) LÄHETYSKOHTAINEN HANKKIJAN ILMOITUS ALKUPERÄTUOTTEILLE (suomenkielinen malli) Hankkijan ilmoitus,

Lisätiedot

Tällöin he ovat panneet merkille seuraavat yksipuoliset julistukset:

Tällöin he ovat panneet merkille seuraavat yksipuoliset julistukset: SOPIMUSTA TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

3 Määritelmät. 22) ihmiskaupalla rikoslain (39/1889) 25 luvun 3 ja 3 a :ssä tarkoitettua ihmiskauppaa ja törkeää ihmiskauppaa;

3 Määritelmät. 22) ihmiskaupalla rikoslain (39/1889) 25 luvun 3 ja 3 a :ssä tarkoitettua ihmiskauppaa ja törkeää ihmiskauppaa; Tässä laissa tarkoitetaan: 3 Määritelmät 21) rajatarkastusviranomaisella rajavartiolaitosta ja muuta viranomaista, jolla on oikeus rajavartiolaissa (578/2005) tarkoitetun rajatarkastuksen tekemiseen; 22)

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta... 3219 664 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

HE 119/2015 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 119/2015 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisesta ja ilmoituksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varallisuusverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi omistajayrittäjien varallisuusverohuojennusta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

Jätealan ympäristörikokset

Jätealan ympäristörikokset Jätealan ympäristörikokset Jätehuoltopäivät 10.-11.10.2012 Satu Lyytikäinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 8.10.2012 Ympäristöviranomaisen roolit YSL:ssä ja jätelaissa säädetty valvontaviranomaiselle

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

YLEISET KOKOUKSET. - Kokoontumislaki

YLEISET KOKOUKSET. - Kokoontumislaki YLEISÖTILAISUUDET JA YLEISET KOKOUKSET - Kokoontumislaki KOKOONTUMISLAKI Lain tarkoituksena perustuslaissa säädetyn kokoontumisvapauden turvaaminen Lakia sovelletaan sekä yleisötilaisuuksiin että yleisiin

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2006 N:o 28 SISÄLLYS N:o Sivu 28 Tasavallan presidentin asetus Malesian kanssa

Lisätiedot

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen Lakiehdotus 1. Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain (439/2008)

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Naantalissa 10 päivänä elokuuta 1984 Laki kansalaisuuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä säädetyllä tavalla, muutetaan 28 päivänä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2003 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2003 N:o 39 43 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Avoin taivas -sopimuksen lainsäädännön

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 101/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 1018/2014) Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan

Lisätiedot

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä KURINPITO LUKIOSSA Häiritsevä käytös Luokasta /muusta opetustilasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi Keskustellaan opiskelijan kanssa Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä Wilma Opettaja/rehtori

Lisätiedot

HE 268/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista

HE 268/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 51/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimiesten vuosilomalain 9 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merimiesten vuosilomalakia. Pykälää työntekijän oikeudesta saada vuosilomansa

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Paperittomana peruskoulussa Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Perustuslain 16.1. Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla. Lapsen oikeuksien

Lisätiedot

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman HE 195/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merenkulun ympäristönsuojelulain 3 luvun 6 :n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Eduskunnan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015 1142/2015 Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 44/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun :n sekä työttömyysturvalain 8 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta 19.1.2001/24

Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta 19.1.2001/24 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 19.1.2001/24 19.1.2001/24 Aineisto on tekijänoikeuden alaista. Lisätietoja käyttöehdoista www.finlex.fi/fi/laki/kayttoehdot.php. Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN

YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Talous- ja raha-asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 10.9.2013 2013/0023(COD) TARKISTUKSET 12-20 Lausuntoluonnos Pablo Zalba Bidegain (PE514.677v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

EXTRADITION TREATY between the United States of America and Finland

EXTRADITION TREATY between the United States of America and Finland Finland Internation Extradition Treaty with the United States June 11, 1976, Date-Signed May 11, 1980, Date-In-Force STATUS: Treaty was signed at Helsinki on June 11, 1976. Ratification advised by the

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Protocol. Treaty Series No. 22 (1981)

Protocol. Treaty Series No. 22 (1981) FINLAND Treaty Series No. 22 (1981) Protocol between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Finland amending the Convention for

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2010 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä heinäkuuta 2010 N:o 78 79 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Suomen ja Latvian välillä raakaöljyn ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rikoslain (39/1889) 2 a luvun 8 :n 2 momentin ja 9 :n 8 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 2 a luvun

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 Kunnanhallitus 34 09.02.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 451/00/2013 Khall 34 Kittilän kunnanvaltuusto

Lisätiedot