KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel C(2016) 4389 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä osakkeita, talletustodistuksia ja pörssilistattuja rahastoja varten tarkoitettuja hinnanmuutosvälijärjestelyjä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) FI FI

2 PERUSTELUT 1. DELEGOIDUN SÄÄDÖKSEN TAUSTA Rahoitusmarkkinadirektiivin 2014/65/EU (MiFID II) 49 artiklassa edellytetään, että kauppapaikat ottavat käyttöön hinnanmuutosvälijärjestelyjä osakkeita, talletustodistuksia, pörssilistattuja rahastoja, todistuksia ja samankaltaisia rahoitusvälineitä sekä muita Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) ilmoittamia rahoitusvälineitä varten, kun se on tarpeen markkinoiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Hinnanmuutosvälijärjestelyt olisi kalibroitava rahoitusvälineen likviditeettiprofiiliin eri markkinoilla ja osto- ja myyntitarjousten erojen keskiarvoon ottaen huomioon, että on suotavaa mahdollistaa kohtuullisen vakaat hinnat rajoittamatta tarpeettomasti hintaerojen kaventamista edelleen. Hinnanmuutosvälit on mukautettava asianmukaisesti kuhunkin rahoitusvälineeseen. Tässä yhteydessä MiFID II -direktiivin 49 artiklan 3 kohdassa edellytetään, että EAMV laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa määritetään hinnanmuutosvälit tai hinnanmuutosvälijärjestelyt edellä mainittuja rahoitusvälineitä varten. Teknisten sääntelystandardien luonnokset toimitettiin komissiolle 28. syyskuuta Komissio päättää EAMV:n perustamisasetuksen (EU) N:o 1095/ artiklan 1 kohdan mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa standardiluonnosten vastaanottamisesta, hyväksyykö se kyseiset luonnokset. Komissio voi myös mainituissa artikloissa säädettyä erityismenettelyä noudattaen hyväksyä standardiluonnokset vain osittain tai muutettuina, jos unionin etu sitä vaatii. 2. SÄÄDÖKSEN HYVÄKSYMISTÄ EDELTÄNEET KUULEMISET EAMV järjesti asetuksen (EU) N:o 1095/ artiklan mukaisesti julkisen kuulemisen teknisten sääntelystandardien luonnoksista. Kuulemisasiakirja julkaistiin EAMV:n verkkosivustolla 19. joulukuuta 2014, ja kuuleminen päättyi 2. maaliskuuta Lisäksi EAMV pyysi kannanottoja arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä, joka on perustettu EAMV-asetuksen 37 artiklan mukaisesti. Arvopaperimarkkinaalan osallisryhmä päätti pidättyä kannanotosta, koska standardit ovat luonteeltaan teknisiä. EAMV on asetuksen (EU) N:o 1095/ artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti toimittanut teknisten standardien luonnosten lisäksi vaikutusten arvioinnin, joka sisältää analyysin kustannuksista ja hyödyistä, jotka liittyvät teknisten standardien luonnoksiin. Analyysi löytyy osoitteesta _draft_rts_and_its_on_mifid_ii_and_mifir.pdf 3. DELEGOIDUN SÄÄDÖKSEN TAUSTA Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, joita noudattaen määritetään pienimmät mahdolliset hinnanmuutosvälit tai hinnanmuutosvälijärjestelyt osakkeita, talletustodistuksia, pörssilistattuja rahastoja, todistuksia, samankaltaisia rahoitusvälineitä tai muita EAMV:n ilmoittamia rahoitusvälineitä varten, kun se on tarpeen markkinoiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Tätä varten asetuksessa vahvistetaan määritelmät, määritetään hinnanmuutosvälit ja määritellään FI 2 FI

3 liiketoimien keskimääräisen päivittäisen lukumäärän laskentamenetelmä, joiden avulla voidaan määrittää sovellettavat likviditeettiryhmät ja hinnanmuutosvälit. FI 3 FI

4 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä osakkeita, talletustodistuksia ja pörssilistattuja rahastoja varten tarkoitettuja hinnanmuutosvälijärjestelyjä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, ottaa huomioon rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU 1 ja erityisesti sen 49 artiklan 3 ja 4 kohdan, sekä katsoo seuraavaa: (1) Markkinoiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi olisi vahvistettava hinnanmuutosvälijärjestely tai pienimmät mahdolliset hinnanmuutosvälit tiettyjä rahoitusvälineitä varten. Pakollisella hinnanmuutosvälijärjestelyllä olisi erityisesti hallittava sitä riskiä, että osakkeiden, talletustodistusten ja tietyntyyppisten pörssilistattujen rahastojen hinnanmuutosvälit pienenevät jatkuvasti, sekä tällaisen pienenemisen vaikutusta markkinoiden asianmukaiseen toimintaan. (2) Muiden rahoitusvälineiden osalta ei voida olettaa, että hinnanmuutosvälijärjestely edistäisi tehokkaasti markkinoiden asianmukaista toimintaa, ottaen huomioon kyseisten rahoitusvälineiden luonne sekä sellaisten markkinoiden mikrorakenteet, joilla niillä käydään kauppaa. Sen vuoksi kyseisten rahoitusvälineiden ei pitäisi kuulua hinnanmuutosvälijärjestelyn piiriin. (3) Tämä koskee erityisesti todistuksia, joilla käydään kauppaa vain tietyissä jäsenvaltioissa. Ottaen huomioon kyseisten rahoitusvälineiden ominaisuudet sekä sellaisten markkinoiden likviditeetti, laajuus ja luonne, joilla niillä käydään kauppaa, pakollinen hinnanmuutosvälijärjestely ei ole tarpeen tavanomaisesta poikkeavan kaupankäynnin estämiseksi. (4) Muilla kuin oman pääoman ehtoisilla rahoitusvälineillä sekä kiinteätuottoisilla tuotteilla käydään yleensä OTC-kauppaa, ja vain joitakin niitä koskevia liiketoimia toteutetaan kauppapaikoissa. Pakollista hinnanmuutosvälijärjestelyä ei katsota tarvittavan näitäkään rahoitusvälineitä varten ottaen huomioon niiden likviditeetin erityispiirteet sähköisissä kauppapaikoissa sekä niiden hajaantuminen. (5) Pörssilistattujen rahastojen ja niiden kohde-etuutena olevien oman pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden välisen riippuvuuden vuoksi on tarpeen määrittää pienin mahdollinen hinnanmuutosväli sellaisia pörssilistattuja rahastoja varten, joiden kohdeetuudet ovat osakkeita ja talletustodistuksia. Pakollista hinnanmuutosvälijärjestelyä ei 1 EUVL L 173, , s FI 4 FI

5 pitäisi kuitenkaan soveltaa pörssilistattuihin rahastoihin, joiden kohde-etuudet eivät ole osakkeita tai talletustodistuksia. (6) On tärkeää, että kaikki tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat pörssilistatut rahastot kuuluvat saman, yhteen likviditeettiryhmään perustuvan hinnanmuutosvälijärjestelyn piiriin riippumatta näitä rahastoja koskevien liiketoimien keskimääräisestä päivittäisestä lukumäärästä, jotta voidaan vähentää hinnanmuutosvälijärjestelyn kiertämisriskiä kyseisten rahoitusvälineiden osalta. (7) Tämän asetuksen soveltamiseksi olisi selvennettävä termin merkittävin markkina likviditeetillä mitattuna merkitystä, koska tätä termiä käytetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 600/ sekä viitehintaa koskevan vapautuksen että liiketoimien raportoinnin yhteydessä. (8) Hinnanmuutosvälijärjestelyllä vahvistetaan ainoastaan pienin mahdollinen kahden hintatason välinen ero rahoitusvälinettä koskevia toimeksiantoja varten, jotka on merkitty tarjouskirjaan. Sen vuoksi järjestelyä olisi sovellettava yhdenmukaisesti rahoitusvälineen valuutasta riippumatta. (9) Toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava reagoida ennalta tiedettyihin tapahtumiin, joiden vuoksi rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien lukumäärä muuttuu, minkä seurauksena sovellettava hinnanmuutosväli ei välttämättä ole enää asianmukainen. Tätä varten olisi vahvistettava erityinen menettely, jotta vältettäisiin tavanomaisesta poikkeavien markkinaolosuhteiden syntyminen sellaisten yhtiötapahtumien johdosta, jotka saattavat aiheuttaa sen, että tietyn rahoitusvälineen hinnanmuutosväli ei ole enää asianmukainen. Menettelyä olisi sovellettava yhtiötapahtumiin, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi kyseisen rahoitusvälineen likviditeettiin. Arvioidessaan yhtiötapahtuman vaikutusta tiettyyn rahoitusvälineeseen toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava huomioon mahdolliset aiemmat yhtiötapahtumat, joilla on ollut samankaltaisia ominaisuuksia. (10) Jotta hinnanmuutosvälijärjestely voisi toimia tehokkaasti ja markkinaosapuolille jäisi riittävästi aikaa panna uudet vaatimukset täytäntöön, on aiheellista säätää tiettyjen tietojen keräämisestä sekä kutakin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien keskimääräisen päivittäisen lukumäärän varhaisesta julkistamisesta. (11) Johdonmukaisuuden vuoksi ja rahoitusmarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi on välttämätöntä, että tässä asetuksessa säädettyjä säännöksiä ja asiaa koskevia kansallisia säännöksiä, joilla direktiivi 2014/65/EU saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, sovelletaan samasta päivästä. Tiettyjä tämän asetuksen säännöksiä olisi kuitenkin sovellettava asetuksen voimaantulopäivästä, jotta varmistettaisiin hinnanmuutosvälijärjestelyn tehokas toiminta. (12) Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä EAMV, on toimittanut komissiolle. (13) EAMV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten sääntelystandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston 2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, , s. 84). FI 5 FI

6 asetuksen (EU) N:o 1095/ artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä, ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN: 1 artikla Merkittävin markkina likviditeetillä mitattuna Tätä asetusta sovellettaessa osakkeen tai talletustodistuksen merkittävin markkina likviditeetillä mitattuna on asetuksen (EU) N:o 600/ artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu ja komission delegoidun asetuksen (EU).../ artiklassa täsmennetty merkittävin markkina likviditeetillä mitattuna. 2 artikla (Direktiivin 2014/65/EU 49 artiklan 1 ja 2 kohta) Osakkeiden, talletustodistusten ja pörssilistattujen rahastojen hinnanmuutosväli 1. Kauppapaikkojen on sovellettava osakkeita tai talletustodistuksia koskeviin toimeksiantoihin hinnanmuutosväliä, joka on vähintään yhtä suuri kuin hinnanmuutosväli, joka vastaa a) liitteen taulukossa olevaa likviditeettiryhmää, joka vastaa liiketoimien keskimääräisen päivittäisen lukumäärän vaihteluväliä kyseisen rahoitusvälineen merkittävimmällä markkinalla likviditeetillä mitattuna; ja b) toimeksiannon hintaa vastaavaa hintaluokkaa kyseisessä likviditeettiryhmässä. 2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan a alakohdassa säädetään, jos osakkeen tai talletustodistuksen merkittävin markkina likviditeetillä mitattuna ylläpitää ainoastaan sellaista kaupankäyntijärjestelmää, joka täsmäyttää toimeksiantoja määräajoin toistuvan huutokaupan ja kaupankäyntialgoritmin avulla automatisoidusti, kauppapaikkojen on sovellettava likviditeettiryhmää, joka vastaa liitteessä olevassa taulukossa pienintä liiketoimien keskimääräistä päivittäistä lukumäärää. 3. Kauppapaikkojen on sovellettava pörssilistattuja rahastoja koskeviin toimeksiantoihin hinnanmuutosväliä, joka on vähintään yhtä suuri kuin hinnanmuutosväli, joka vastaa a) liitteen taulukossa olevaa likviditeettiryhmää, joka vastaa suurinta liiketoimien keskimääräistä päivittäistä lukumäärää; ja b) toimeksiannon hintaa vastaavaa hintaluokkaa kyseisessä likviditeettiryhmässä. 4. Edellä 3 kohdassa säädettyjä vaatimuksia sovelletaan ainoastaan sellaisiin pörssilistattuihin rahastoihin, joiden kohde-etuutena on yksinomaan oman pääoman ehtoisia rahoitusvälineitä, jotka kuuluvat 1 kohdan mukaisen 3 4 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, , s. 84). Komission delegoitu asetus (EU).../..., annettu..., Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat kauppapaikoille ja sijoituspalveluyrityksille osakkeiden, talletustodistusten, pörssilistattujen rahastojen, todistusten ja muiden samankaltaisten rahoitusvälineiden osalta asetettavia avoimuusvaatimuksia sekä sijoitusyrityksille asetettavaa velvoitetta toteuttaa liiketoimia tietyillä osakkeilla kauppapaikassa tai kauppojen sisäisen toteuttajan välityksellä (EUVL...). FI 6 FI

7 hinnanmuutosjärjestelyn piiriin, tai tällaisista oman pääoman ehtoisista rahoitusvälineistä koostuva kori. 3 artikla (Direktiivin 2014/65/EU 49 artiklan 1 ja 2 kohta) Osakkeita ja talletustodistuksia koskevien liiketoimien keskimääräinen päivittäinen lukumäärä 1. Tietyn osakkeen tai talletustodistuksen suhteen toimivaltaisen viranomaisen on määrittäessään kyseisen osakkeen tai talletustodistuksen merkittävintä markkinaa likviditeetillä mitattuna viimeistään asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamispäivää seuraavan vuoden maaliskuun 1 päivänä ja sen jälkeen vuosittain viimeistään maaliskuun 1 päivänä laskettava kyseistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien keskimääräinen päivittäinen lukumäärä kyseisellä markkinalla sekä varmistettava näiden tietojen julkistaminen. Edellä 1 alakohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on oltava komission delegoidun asetuksen (EU) xxx/20xx 5 16 artiklan mukaisesti määritetyn likviditeetillä mitattuna merkittävimmän markkinan toimivaltainen viranomainen. 2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetulla laskennalla on oltava seuraavat ominaispiirteet: a) siihen sisältyvät kunkin kauppapaikan osalta kyseisen kauppapaikan sääntöjen mukaisesti toteutetut liiketoimet lukuun ottamatta komission delegoidun asetuksen (EU).../... 6 liitteessä I olevan taulukon 4 mukaisesti merkittyjä viitehintaan perustuvia liiketoimia ja sopimuskauppoja sekä liiketoimia, jotka toteutetaan vähintään yhden sellaisen toimeksiannon perusteella, johon sovelletaan vapautusta suuren koon perusteella ja jossa liiketoimen koko ylittää komission delegoidun (EU).../ artiklan mukaisesti määritetyn sovellettavan suuren koon kynnysarvon; b) se käsittää joko edeltävän kalenterivuoden tai tarvittaessa edeltävän kalenterivuoden sen ajanjakson, jonka aikana rahoitusväline on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai sillä on käyty kauppaa kauppapaikassa keskeyttämättä kyseistä kaupankäyntiä. 3. Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta osakkeisiin eikä talletustodistuksiin, jotka on otettu ensimmäisen kerran kaupankäynnin kohteeksi tai joilla on käyty ensimmäisen kerran kauppaa kauppapaikassa enintään neljä viikkoa ennen edeltävän kalenterivuoden päättymistä Komission delegoitu asetus (EU) xxx/20xx asetuksen (EU) N:o 600/ artiklan mukaisista ilmoitusvelvollisuuksista (EUVL...). Komission delegoitu asetus (EU).../..., annettu..., Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat kauppapaikoille ja sijoituspalveluyrityksille osakkeiden, talletustodistusten, pörssilistattujen rahastojen, todistusten ja muiden samankaltaisten rahoitusvälineiden osalta asetettavia avoimuusvaatimuksia sekä sijoitusyrityksille asetettavaa velvoitetta toteuttaa liiketoimia tietyillä osakkeilla kauppapaikassa tai kauppojen sisäisen toteuttajan välityksellä (EUVL...). Komission delegoitu asetus (EU).../..., annettu..., Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat kauppapaikoille ja sijoituspalveluyrityksille osakkeiden, talletustodistusten, pörssilistattujen rahastojen, todistusten ja muiden samankaltaisten rahoitusvälineiden osalta asetettavia avoimuusvaatimuksia sekä sijoitusyrityksille asetettavaa velvoitetta toteuttaa liiketoimia tietyillä osakkeilla kauppapaikassa tai kauppojen sisäisen toteuttajan välityksellä (EUVL...). FI 7 FI

8 4. Kauppapaikkojen on sovellettava sen likviditeettiryhmän hinnanmuutosvälejä, joka vastaa 1 kohdan mukaisesti julkistettua liiketoimien keskimääräistä päivittäistä lukumäärää, 1 päivästä huhtikuuta kyseisen julkistamisen jälkeen. 5. Ennen osakkeen tai talletustodistuksen ensimmäistä kaupankäynnin kohteeksi ottamista tai ennen ensimmäistä päivää, jona sillä käydään kauppaa, sen kauppapaikan toimivaltaisen viranomaisen, jossa rahoitusväline aiotaan ottaa kaupankäynnin kohteeksi tai jossa sillä aiotaan käydä ensimmäisen kerran kauppaa, on arvioitava kyseisen kauppapaikan liiketoimien keskimääräinen päivittäinen lukumäärä ottaen tarvittaessa huomioon kyseisen rahoitusvälineen aiempi kaupankäyntihistoria ja sellaisten rahoitusvälineiden aiempi kaupankäyntihistoria, joilla katsotaan olevan samankaltaisia ominaisuuksia, sekä julkistettava tämä arvio. Tätä liiketoimien keskimääräisen päivittäisen lukumäärän julkistettua arvioita vastaavan likviditeettiryhmän hinnanmuutosväliä on sovellettava arvion julkistamisesta alkaen siihen asti, kun kyseistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien keskimääräinen päivittäinen lukumäärä julkistetaan 6 kohdan mukaisesti. 6. Sen kauppapaikan toimivaltaisen viranomaisen, jossa rahoitusväline on otettu ensimmäisen kerran kaupankäynnin kohteeksi tai jossa sillä on käyty ensimmäisen kerran kauppaa, on viimeistään kuuden viikon kuluttua osakkeen tai talletustodistuksen ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä laskettava rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien keskimääräinen päivittäinen lukumäärä kyseisessä kauppapaikassa käyttämällä rahoitusvälineellä neljän ensimmäisen viikon aikana käytyä kauppaa koskevia tietoja sekä varmistettava tämän lukumäärän julkistaminen. Tätä liiketoimien keskimääräisen päivittäisen lukumäärän julkistettua arvioita vastaavan likviditeettiryhmän hinnanmuutosvälejä on sovellettava julkistamisesta alkaen siihen asti, kun kyseistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien uusi keskimääräinen päivittäinen lukumäärä on laskettu ja julkistettu 1 4 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti. 7. Tätä artiklaa sovellettaessa rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien keskimääräinen päivittäinen lukumäärä on laskettava jakamalla rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien kokonaislukumäärä kaupankäyntipäivien lukumäärällä asianomaisena ajanjaksona asianomaisessa kauppapaikassa. 4 artikla (Direktiivin 2014/65/EU 49 artiklan 1 ja 2 kohta) Yhtiötapahtumat Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että yhtiötapahtuma voi muuttaa tiettyä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien keskimääräistä päivittäistä lukumäärää ja tämä johtaa siihen, että kyseinen rahoitusväline kuuluu eri likviditeettiryhmään, toimivaltaisen viranomaisen on määritettävä rahoitusvälinettä varten uusi sovellettava likviditeettiryhmä käsittelemällä rahoitusvälinettä kuin se olisi otettu ensimmäisen kerran kaupankäynnin kohteeksi tai sillä olisi käyty ensimmäisen kerran kauppaa kauppapaikassa sekä sovellettava 3 artiklan 5 ja 6 kohdassa säädettyä menettelyä ja varmistettava uuden likviditeettiryhmän julkistaminen. FI 8 FI

9 5 artikla Siirtymäsäännökset 1. Sen kauppapaikan toimivaltaisen viranomaisen, jossa osake tai talletustodistus on ensimmäisen kerran otettu kaupankäynnin kohteeksi tai jossa sillä on ensimmäisen kerran käyty kauppaa ennen asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamispäivää, on kerättävä tarvittavat tiedot, laskettava kyseistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien keskimääräinen päivittäinen lukumäärä kyseisessä kauppapaikassa ja varmistettava tämän lukumäärän julkistaminen seuraavien määräaikojen kuluessa: a) viimeistään neljä viikkoa ennen asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamispäivää, jos päivä, jona osakkeilla tai talletustodistuksilla käydään unionissa ensimmäisen kerran kauppaa kauppapaikassa, on vähintään kymmenen viikkoa ennen asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamispäivää; b) viimeistään asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamispäivänä, jos päivä, jona rahoitusvälineillä käydään unionissa ensimmäisen kerran kauppaa kauppapaikassa, on ajanjaksona, joka alkaa kymmenen viikkoa ennen asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamispäivää ja päättyy asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamispäivää edeltävänä päivänä. 2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut laskelmat on suoritettava seuraavasti: a) jos päivä, jona osakkeilla tai talletustodistuksilla käydään ensimmäisen kerran kauppaa unionissa sijaitsevassa kauppapaikassa, on vähintään kuusitoista viikkoa ennen asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamispäivää, laskelman on perustuttava tietoihin, jotka ovat saatavissa neljänkymmenen viikon pituiselta viitejaksolta, joka alkaa viisikymmentäkaksi viikkoa ennen kyseisen asetuksen soveltamispäivää; b) jos päivä, jona osakkeilla tai talletustodistuksilla käydään ensimmäisen kerran kauppaa unionissa sijaitsevassa kauppapaikassa, on ajanjaksona, joka alkaa kuusitoista viikkoa ennen asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamispäivää ja päättyy kymmenen viikkoa ennen kyseisen asetuksen soveltamispäivää, laskelman on perustuttava tietoihin, jotka ovat saatavissa kyseisen rahoitusvälineen ensimmäiseltä neljän viikon pituiselta kaupankäyntijaksolta; c) jos päivä, jona osakkeilla tai talletustodistuksilla käydään ensimmäisen kerran kauppaa unionissa sijaitsevassa kauppapaikassa, on ajanjaksona, joka alkaa kymmenen viikkoa ennen asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamispäivää ja päättyy kyseisen asetuksen soveltamispäivää edeltävänä päivänä, laskelman on perustuttava osakkeen tai talletustodistuksen aiempaan kaupankäyntihistoriaan tai sellaisten muiden rahoitusvälineiden kaupankäyntihistoriaan, joilla katsotaan olevan samankaltaisia ominaisuuksia kuin kyseisillä osakkeilla tai talletustodistuksilla. 3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua julkistettua liiketoimien keskimääräistä päivittäistä lukumäärää vastaavan likviditeettiryhmän hinnanmuutosvälejä on sovellettava asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamispäivää seuraavan vuoden huhtikuun 1 päivään. Kyseisenä ajanjaksona toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että sellaisten 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen rahoitusvälineiden hinnanmuutosvälit, joiden suhteen ne ovat toimivaltainen viranomainen, eivät lisää tavanomaisesta poikkeavaa kaupankäyntiä. Jos toimivaltainen viranomainen havaitsee tällaisista hinnanmuutosväleistä johtuvan riskin, joka kohdistuu markkinoiden asianmukaiseen toimintaan, sen on puututtava tähän riskiin FI 9 FI

10 määrittämällä ja julkistamalla asianomaisia rahoitusvälineitä koskevien liiketoimien päivitetty keskimääräinen päivittäinen lukumäärä. Sen on tehtävä tämä kyseisten rahoitusvälineiden pidemmän ja kattavamman kaupankäyntihistorian perusteella. Kauppapaikkojen on viipymättä sovellettava likviditeettiryhmää, joka vastaa kyseistä liiketoimien päivitettyä keskimääräistä päivittäistä lukumäärää. Niiden on sovellettava sitä asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamispäivää seuraavan vuoden huhtikuun 1 päivään tai siihen asti, kun toimivaltainen viranomainen suorittaa uuden julkistamisen tämän kohdan mukaisesti. 6 artikla Voimaantulo ja soveltaminen Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tätä asetusta sovelletaan direktiivin 2014/65/EU 93 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa ensiksi mainitusta päivästä. Tämän asetuksen 5 artiklaa sovelletaan kuitenkin asetuksen voimaantulopäivästä. Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tehty Brysselissä Komission puolesta Puheenjohtaja Jean-Claude JUNCKER FI 10 FI

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 31.3.2017 L 87/411 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/588, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä osakkeita, talletustodistuksia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. toukokuuta 2016 (OR. en) 9541/16 EF 141 ECOFIN 516 DELACT 90 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 26. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.11.2017 C(2017) 7684 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 17.11.2017, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2017 C(2017) 6337 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 26.9.2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä raportointipalvelujen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.12.2018 C(2018) 8390 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 12.12.2018, delegoidun asetuksen (EU) 2017/587 muuttamisesta ja oikaisemisesta vallitsevia markkinaolosuhteita

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.7.2016 C(2016) 4407 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 14.7.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kolmansien maiden

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 28.11.2017 L 312/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/2194, annettu 14 päivänä elokuuta 2017, rahoitusvälineiden markkinoista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. syyskuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. syyskuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. syyskuuta 2017 (OR. en) 12603/17 EF 211 ECOFIN 756 DELACT 167 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 26. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2018 C(2018) 256 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 24.1.2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä sellaisten menettelyjen

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 87/224 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/582, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 162/14 23.6.2017 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1111, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2017, seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevien tietojen toimittamiseen liittyviä menettelyjä ja muotoja koskevista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10786/16 EF 216 ECOFIN 674 DELACT 137 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 26. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.7.2016 C(2016) 4405 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 14.7.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä rahoitusvälineen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. elokuuta 2017 (OR. en) 11702/17 EF 178 ECOFIN 685 DELACT 138 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 343/48 22.12.2017 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/2417, annettu 17 päivänä marraskuuta 2017, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2019 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2019 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2019 (OR. en) 11388/19 EF 235 ECOFIN 720 DELACT 148 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 18. heinäkuuta 2019 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.3.2017 C(2017) 1658 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 16.3.2017, delegoitujen asetusten (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 ja (EU) 2016/1178 muuttamisesta tiettyjen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.5.2015 C(2015) 3468 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 28.5.2015, Euroopan parlamentin ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.7.2018 C(2018) 4434 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 13.7.2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä niiden perusteiden

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.4.2019 C(2019) 2910 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 23.4.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.7.2018 C(2018) 4435 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 13.7.2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä niiden tietojen täsmentämistä

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.3.2019 C(2019) 2082 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 14.3.2019, delegoidun asetuksen (EU) 2017/1799 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Kiinan keskuspankin

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.6.2016 C(2016) 3337 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 8.6.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla,

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.11.2018 C(2018) 7778 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 28.11.2018, delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 muuttamisesta tiettyjen tehoaineen ja valmisteryhmän

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 17.6.2016 L 160/23 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/959, annettu 17 päivänä toukokuuta 2016, tiedon ilmaisevien markkinaosapuolten käyttöön tarkoitettuja järjestelmiä ja ilmoitusmalleja sekä kirjattavien

Lisätiedot

1 Soveltamisala. Kenelle?

1 Soveltamisala. Kenelle? Ohjeet kauppojen hintavaihtelurajojen kalibroinnista ja kaupankäynnin pysäyttävien seikkojen julkistamisesta rahoitusmarkkinadirektiivin II mukaisesti 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 FI Sisällysluettelo

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2017 C(2017) 6940 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 19.10.2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä erääntyneen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. toukokuuta 2015 (OR. en) 9406/15 ECOFIN 419 EF 95 DELACT 55 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 28. toukokuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.7.2018 C(2018) 4438 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 13.7.2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä toimilupahakemuksessa

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.8.2017 C(2017) 5812 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 28.8.2017, delegoidun asetuksen (EU) 2017/565 muuttamisesta kauppojen sisäisen toteuttajan määritelmän

Lisätiedot

Ohjeet MiFID II-direktiivin liitteen I kohtien C6 ja C7 soveltamisesta

Ohjeet MiFID II-direktiivin liitteen I kohtien C6 ja C7 soveltamisesta Ohjeet MiFID II-direktiivin liitteen I kohtien C6 ja C7 soveltamisesta 05/06/2019 ESMA-70-156-869 FI Sisällysluettelo I. Soveltamisala... 3 II. Lainsäädäntöviittaukset ja lyhenteet... 3 III. Tarkoitus...

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 137/10 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/824, annettu 25 päivänä toukokuuta 2016, monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien ja organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien toiminnan kuvauksen ja Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.7.2016 C(2016) 4390 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 14.7.2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 17.6.2016 L 160/29 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/960, annettu 17 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.5.2019 C(2019) 3557 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 16.5.2019, Euroopan unionin rautatiejärjestelmän osajärjestelmää käyttötoiminta ja liikenteen hallinta

Lisätiedot

A8-0126/ Ehdotus direktiiviksi (COM(2016)0056 C8-0026/ /0033(COD)) EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET * komission ehdotukseen

A8-0126/ Ehdotus direktiiviksi (COM(2016)0056 C8-0026/ /0033(COD)) EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET * komission ehdotukseen 3.6.2016 A8-0126/ 001-001 TARKISTUKSET 001-001 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Markus Ferber Rahoitusvälineiden markkinat A8-0126/2016 Ehdotus direktiiviksi (COM(2016)0056 C8-0026/2016

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 17.6.2017 L 155/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/1018, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10785/16 EF 215 ECOFIN 673 DELACT 136 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 29. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) 6015/18 AGRILEG 23 PHYTOSAN 4 SEMENCES 3 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 7. helmikuuta 2018 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.6.2017 C(2017) 3890 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 12.6.2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä tiettyjen kolmansien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10650/16 EF 205 ECOFIN 653 DELACT 126 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 24. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.9.2017 C(2017) 5959 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 4.9.2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä kiinnitetyn ja kiinnittämättömän

Lisätiedot

ASETUKSET. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

ASETUKSET. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 340/6 20.12.2017 ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/2382, annettu 14 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisessa tietojen toimittamisessa

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.4.2019 C(2019) 2859 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 17.4.2019, katsastettavien kohteiden katsastamiseksi tarvittavista teknisistä tiedoista, suositeltavien

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.3.2019 C(2019) 2031 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 14.3.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 täydentämisestä vahvistamalla

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.3.2019 C(2019) 2030 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 14.3.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 täydentämisestä vahvistamalla

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) 15909/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 18. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2015) 398 final.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2015) 398 final. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2015 (OR. en) 5861/15 PECHE 42 DELACT 14 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU,

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 25.6.2018 L 160/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/895, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2018, Euroopan kemikaalivirastolle

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) 11711/17 AGRI 434 AGRIORG 82 DELACT 143 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2018 C(2018) 6560 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu 11.10.2018, valvontamenetelmästä ja jäsenvaltioiden raportointia koskevista järjestelyistä julkisen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.9.2017 C(2017) 6464 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 29.9.2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä määrittämällä, miten

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.7.2018 C(2018) 4439 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 13.7.2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä vertailuarvon hallinnoijan

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 4.9.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 4.9.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.9.2014 C(2014) 6200 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 4.9.2014, delegoidun asetuksen (EU) N:o 241/2014 muuttamisesta yritysten kiinteisiin yleiskustannuksiin

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2016) 3203 final.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2016) 3203 final. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9858/16 EF 160 ECOFIN 552 DELACT 101 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2015 (OR. en) 6615/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 22. huhtikuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: ECON 145 UEM 51 STATIS 33 DELACT 37 Euroopan komission

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 30.10.2018, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 313/6 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/2021, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 87/166 31.3.2017 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/576, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla,

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 87/174 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/577, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 20.12.2017, kolmansista maista peräisin olevia perinteisiä elintarvikkeita koskevista hallinnollisista

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

7474/16 ADD 1 sj/ma/hmu 1 DGG 1B

7474/16 ADD 1 sj/ma/hmu 1 DGG 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0033 (COD) 7474/16 ADD 1 EF 67 ECON 260 CODEC 359 ILMOITUS: I-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. maaliskuuta 2017 (OR. en) 8356/16 COR 1 EF 97 ECOFIN 330 DELACT 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut:

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 30.6.2016 L 175/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/1033, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2017 C(2017) 6214 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 20.9.2017, asetuksen (EY) N:o 589/2008 muuttamisesta ulkokanojen munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 31.3.2017 L 87/183 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/578, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.12.2018 C(2018) 8376 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 11.12.2018, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. syyskuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. syyskuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. syyskuuta 2017 (OR. en) 11912/17 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 4. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1083, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2016, amiinit, N-C 10-16

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1083, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2016, amiinit, N-C 10-16 L 180/4 FI KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1083, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2016, amiinit, N-C 10-16 reaktiotuotteet kloorietikkahapon kanssa -tehoaineen hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2019 C(2019) 4500 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 24.6.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 24.11.2016, direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2018 C(2018) 7910 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 3.12.2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 138/2004 muuttamisesta Euroopan kansantalouden

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.2.2018 C(2018) 775 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 19.2.2018, ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 18.9.2012 Euroopan unionin virallinen lehti L 251/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 826/2012, annettu 29 päivänä kesäkuuta

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 26.4.2017 Euroopan unionin virallinen lehti L 109/9 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/717, annettu 10 päivänä huhtikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 soveltamissäännöistä

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.7.2018 C(2018) 4425 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 13.7.2018, Euroopan parlamentin ja asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä valvottuihin tietolähteisiin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11316/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 14. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: ACP 82 WTO 167 UD 184 DELACT 131 Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.4.2017 C(2017) 2145 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 5.4.2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 soveltamissäännöistä vuotuista

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2015 C(2015) 6257 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 17.9.2015, maito- ja maitotuotealan tilapäisistä poikkeustoimenpiteistä voin ja rasvattoman maitojauheen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.5.2017 C(2017) 3522 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 31.5.2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä objektiivisia

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) 6757/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 24. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 167 ENT 49 COMPET 152 DELACT 35 Euroopan komission

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.7.2016 C(2016) 4415 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 14.7.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä toimivaltaisten viranomaisten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0030 (NLE) 6737/17 UD 53 COWEB 33 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. kesäkuuta 2015 (OR. en) 9431/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 4. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT 57 Euroopan komission

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2017 C(2017) 6967 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 20.10.2017, tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.3.2019 C(2019) 1839 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 12.3.2019, asetuksen (EU) N:o 389/2013 muuttamisesta Kioton pöytäkirjan toisen velvoitekauden teknisen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.2.2018 C(2018) 884 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS (EU) /, annettu 19.2.2018, rakenteellisiin tarkoituksiin käytettävien metallikerroslevyjen suoritustason pysyvyyden arviointiin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta koirien, kissojen ja frettien kauppaan

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 5.6.2015 L 139/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/864, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2015, kemikaalien rekisteröinnistä,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. lokakuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. lokakuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. lokakuuta 2017 (OR. en) 12866/17 EF 223 ECOFIN 782 DELACT 179 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 3. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2016 C(2016) 6624 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 19.10.2016, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin

Lisätiedot