SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015"

Transkriptio

1 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta ja VUOKRAT Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta /481. Vuokra määräytyy sen mukaan, mitä vuokrasopimuksessa on sovittu. Tuuskodon asumispalvelut Ennen Tuuskodon asumispalveluissa asuneiden ns. vanhojen asiakkaiden vuokra* 9,94 /m 2 10,08 /m tai sen jälkeen Tuuskodon asumispalveluihin siirtyneiden asiakkaiden vuokra 12,98 /m 2 12,79 /m 2 Kunnan todellinen sisäinen vuokra v on 12,98 /m2 ja v.2015 on 12,79 /m2 Riihikallion asumispalveluyksikkö v.2014 v.2015 Asiakkaiden vuokra on ARAn ilmoittama enimmäisvuokra, jota voidaan periä. 13,40 /m 2 13,40 /m 2 Kunnan todellinen vuokra v on 15,14 /m2. Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta (soteltk ) asettivat asiakasvuokraksi 13,40 /m2. *Vuokra on kunnanhallituksen päätöksellä sidottu elinkustannusindeksiin ja on käytetty syyskuun indeksiä. Viimeksi vuokra on tarkistettu alkaen. Indeksi 9/2013 = 1894 ja 9/2014 = Vuokran tarkistus vuodelle 2015: 9,94/1894 x 1920 = 10,08 ASUMISPALVELUJEN HOIVAPALVELU- JA TUKIPALVELUMAKSUT Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista / Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää palvelusta perittävän maksun enimmäismäärä ja maksu määräytyväksi maksukyvyn mukaan. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää myös maksun tarkistamiseksi indeksin muutoksen mukaisesti. Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /912 3, 5 Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta kotipalvelusta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. Maksu ei saa kuitenkaan ylittää palveluasumisen aiheuttamia kustannuksia, asetus sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta

2 2 Sosiaalihuoltolaki / Asumispalveluja annetaan henkilölle, joka erityisestä syystä tarvitsee apua tai tukea asunnon tai asumisensa järjestämisessä. Asumisesta asukas maksaa vuokran, ateriat sekä hoivapalveluista asiakasmaksun, jonka kunta perii hoivasta ja huolenpidosta kunnallisen jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon palvelumaksuperusteen mukaisesti. Asumispalvelun asiakasmaksua määriteltäessä on asiakkaalle jätettävä kohtuullinen käyttövaraosuus, jonka suuruutta määriteltäessä otetaan huomioon asiakkaan yksilölliset olosuhteet (toimintaohje sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun asiakasmaksu). Käyttövaraksi jätetään kuukausittain vähintään valtioneuvoston vuosittain vahvistama toimeentulotuen perusosa vähennettynä ruokarahaosuudella. Asumispalveluista perittävä asiakasmaksu ei saa aiheuttaa säännöllisen toimeentulotuen tarvetta. Palvelun tuottaja tekee asiakkaan kanssa vuokrasopimuksen. Hoivapalvelut määrä /kk asumispalvelusta perittävän maksun Koskee kunnan omia ja ostopalveluyksiköitä (brutto) %-osuudet tulorajan ylittävästä osuudesta 35 % Hoivapalvelumaksu noudattaa kotona annettavan jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon maksutaulukkoa. Tarkemmin tästä alla ko. kohdassa. Poissaolot ja karenssi: Säännöllisen palvelun keskeytyessä yli viideksi päiväksi, ei asumispalvelujen hoivapalveluista ja tukipalveluista peritä kuukausimaksuja viittä vuorokautta ylittävältä ajalta. Jos palvelu keskeytyy lyhyemmäksikin ajaksi kunnasta johtuvasta syystä tai palvelun saajan ollessa kunnallisessa laitoshoidossa, ei kuukausimaksuja peritä myöskään mainitulta viiden vuorokauden ajalta. Asumispalvelujen tukipalvelumaksu (koskee vain vanhuspalveluja) Uusi maksu v.2015 Koskee kunnan omia ja ostopalveluyksiköitä. 75 /kk 76,50 /kk Asumispalvelun tukipalvelumaksuun sisältyy turvapalvelu (24 h/vrk), siivous, vaate- ja liinavaatehuolto sekä muut em. palveluihin sekä asumiseen liittyvät aineet/tarvikkeet/tuotteet (esim. wc-paperi, siivousaineet). Saatto- ja asiointipalvelu (asumispalvelu, palvelukeskus Tuuskoto) Asetus sos.- ja terv.huollon as.maksuista /912 3 Tarkoitettu henkilöille, jotka toimintakykynsä vuoksi eivät selviydy asioinneistaan itsenäisesti tai omaisen tuella ja tarvitsevat saattajan. Maksu peritään palvelun määrän mukaan. Todell. kulut 53,02 /tunti (Tuotteistettu hinta) Tunti/kerta Alle 2 tuntia 10,00 10, tuntia 20,00 20,40 yli 4 tuntia 30,00 30,60 Vanhusten lyhytaikainen asumispalvelu Uusi maksu v. 2015

3 3 Vanhusten lyhytaikainen asumispalvelumaksu sisältää asumisen, asumisen tukipalvelumaksun, perus- ja sairaanhoidon sekä ateriat. Omaishoidon tuen vapaan osalta maksu 11,30 /vrk. Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta /vrk 28,50 /vrk HOIVAPALVELUJEN ATERIAMAKSUT Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734 2 Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /912 3 Valtioneuvoston asetus ja stm-ilmoitus asiakasmaksuista Kunnan asumispalvelut (palvelukeskus Tuuskoto) Vuorokaudessa tarjotaan aamupala, lounas, iltapäiväkahvi, päivällinen 15,20 /vrk 15,30 /vrk ja iltapala. Asukkaan siirtyessä toiseen yksikköön lähtöpäivältä ei laskuteta ateriahintaa Todell.kulut: v ,31 /vrk (ei sis. ruoan jakelutoimintaan liittyvää työpanosta) Poissaolot ja karenssi: Säännöllisen palvelun keskeytyessä ateriamaksun periminen katkeaa heti ensimmäiseltä poissaolopäivältä. Muiden palveluntuottajien yksiköissä Ateriahinta on ko. toimintayksikön vahvistamien hintojen mukainen. Mikäli toimintayksikkö (asumispalvelu tms.) ei ole hoivamaksussa eritellyt ateriamaksuja, noudatetaan kunnallisen yksikön (palvelukeskus Tuuskoto) ateriamaksuja.

4 4 MUUT ATERIAMAKSUT Toimintakeskus Kettunen v v ( alk) Ateria (lounas + välipala). Raaka-aineista. maksuton 4,95 Huom: Eteva otti maksun (4,60 ) käyttöön Muissa erityishuollon yksiköissä Ateriamaksu (raaka-aineista) ja muun ylläpidon maksu on ko. toimintayksikön vahvistamien hintojen mukainen. Mikäli toimintayksikkö ei ole vahvistanut maksuja noudatetaan seuraavia ateria -ja ylläpitomaksuja. Työ- ja päivätoiminnan ateria (lounas + välipala) Asumispalveluissa ateria ja ylläpito koko päivä Asumispalveluissa ateria ja ylläpito osapäivä Peruste: Maksu on yhdenmukainen Eteva kuntayhtymän kanssa 4,60 /päivä 10,20 /päivä 5,10 /päivä 4,60 /päivä 10,20 /päivä 5,10 /päivä KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734 2 Asetus sosiaali- ja terveydenhu ollon Kotona annettavasta jatkuvasta ja säännöllisestä palvelusta peritään palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. Maksu saa olla enintään jäljempänä olevan maksuprosentin mukainen euromäärä tulorajan ylittävistä kuukausituloista (bruttotulot). Säännölliseksi kotihoito katsotaan, kun palvelusuhde jatkuu yli kolmen kuukauden yhtäjaksoisesti. Perheen koko Tuloraja euroa Enimmäismaksu % 1-luokka 2-luokka 3-luokka 4-luokka 5-luokka 6-luokka Enintään 2 tuntia/kk Korvausluokka/käynnit tuntia/kuukaudessa 2,01-5 tuntia/kk 5,01-11 tuntia/kk 11,01-20 tuntia/kk 20,01-30 tuntia/kk Yli 30 tuntia/kk % 8 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % % 6 % 11 % 14 % 18 % 20 % 22 % % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % Todell. kulut 54,96 /tunti (Tuotteistettu hinta)

5 5 Asiakasmaksulain 2 :n mukaan enimmäismäärä voi olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten suuruinen. Ylärajana käytetään 54,96 tuntihintaa. Jos tulojen mukaan määräytyvä kuukausimaksu on tuntia kohden suurempi, maksuna peritään 54,96 /tunti kerrottuna palveluja hoitosuunnitelmassa määritellyllä tuntimäärällä. Hoito- ja palvelusuunnitelman mukainen tuntimäärä pyöristetään lähimpään täyteen tuntiin ja kerrotaan tuntihinnalla. Tilapäinen (alle 3 kk) kotiin annettava palvelu Tunti/kerta Alle 1 tunti 9,30 9, tuntia 17,00 17,35 Yli 3 tuntia 30,00 30,60 Todell. kulut 54,54 /tunti (Tuotteistettu hinta) Kotisairaanhoidon tilapäinen käynti lääkärin käynti 14,80 /käynti 14,70 /käynti hoitajan käynti 9,30 /käynti 9,30 /käynti Saunotusmaksu Tarkoitettu henkilöille, joilla on puutteelliset peseytymistilat ja tarvitsevat apua peseytymisessä, eivätkä ole säännöllisen kotihoidon piirissä. Todell. kulut 120,87 Tuotteistettu hinta kuljetuksineen 9,20 /käynti 9,40 /käynti Saunotuksen kuljetusmaksu Yhdensuuntainen kuljetus 5,50 5,70 Todell. kulut 15,00 Saatto- ja asiointipalvelu (kotihoito) Tarkoitettu henkilöille, jotka toimintakykynsä vuoksi eivät selviydy asioinneistaan itsenäisesti tai tarvitsevat saattajan. Ensisijaisesti omaiset hoitavat asiointiavun. Pankkiasioista vastaa valtakirjalla omainen tai edunvalvoja. Todell. kulut 53,02 /tunti (Tuotteistettu hinta) Tunti/kerta Alle 2 tuntia 10,00 10, tuntia 20,00 20,40 yli 4 tuntia 30,00 30,60

6 6 Kauppakassipalvelu Tarkoitettu henkilöille, jotka toimintakykynsä vuoksi eivät selviydy ruokakauppakäynneistä itsenäisesti Todell.kulut: 13,90 Ostopalvelun hinta 9,00 /kerta 9,20 /kerta Kotiin kuljetettu ateria Tarkoitettu henkilöille, joiden toimintakyky on heikentynyt 7,50 /ateria 7,80 /ateria eikä mm. aterian valmistaminen enää onnistu Todell.kulut: ma-pe 9,40 /ateria Ostopalvelun hinta la 12,90 /ateria su 13,50 /ateria Pyykkipalvelu Pikkupyykinpesu asiakkaan/taloyhtiön pesukoneella kuuluu maksuton maksuton kotihoidon käyntiin, jolloin pyykinpesusta ei peritä erillistä maksua. Mattoja ei pestä. Siivouspalvelu Siivousta voi saada henkilö, jolla toimintakyky on alentunut eikä itse 12,00 /h 12,25 /h kykene siivoamaan ja jonka bruttotulot jäävät alle 1056 /kk (v sama) yhden hengen taloudessa ja kahden hengen taloudessa 1950 /kk (v sama). Siivousta voi saada 2 tuntia/kk. Siivous tapahtuu asiakkaan omilla välineillä ja aineilla. Todell.kulut: ostopalvelua /tunti Ikäihmisten päivätoiminta Palvelu myönnetään henkilölle, jonka toimintakyky on alentunut ja hän tarvitsee tukea kotona asumisen tukemiseksi, sosiaalisen kanssakäymisen ja virikkeellisyyden ylläpitämiseksi tai tukee omaishoitajan jaksamista ja mahdollistaa mm. omaishoitajan vapaa hoitotyöstä. Päiväsiraala ja päivätoiminta on yhdistetty ikäihmisten päivätoiminnaksi 16,10 päivä 17,60 päivä

7 7 Ikäihmisten päivätoiminnan kuljetusmaksu Yhdensuuntainen kuljetus 3,50 3,60 Turvapuhelinpalvelu Todell.kulut: 5,99 /kk puhelimen ylläpito + auttamiskäynnit toteutuneiden mukaisesti 35 /kerta Palveluntuottajan hintojen mukaan Palveluntuottajan hintojen mukaan *V turvapuhelinpalvelun maksut: Turvapuhelinlaitteen vuokra kuukaudessa 4,50, turvahälytysten vastaanotto kuukaudessa 1,50, auttamiskäynti 35 /kerta laskutetaan enintään kerta kuukaudesta. Turvapuhelinpalvelu on tarkoitettu turvaamaan kotona asumista ensisijaisesti yksin asuville vanhuksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille, joiden bruttotulot jäävät alle 1056 /kk yhden hengen taloudessa ja kahden hengen taloudessa 1950 /kk. Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut * Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi hoidettavalle hoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa voidaan periä tuloista 11,30 11,30 järjestetyistä palveluista siltä osin kuin ne korvaavat omais- riippumaton maksu, joka on enintään 11,30 /vuorokausi /vrk /vrk 11,30 /vrk 11,30 /vrk alle 16-vuotiaille maksuton Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734 6b Valtioneuvosto määrittää indeksitarkistukset asetuksella.

8 8 SOTAINVALIDIEN JA VETERAANIEN PALVELUT Sotainvalidien palvelut Sotainvalideja, joilla on sotavamman aiheuttama vähintään 20 %:n invaliditeetti on oikeus saada lounasseteleitä (60kpl/2 kuukaudeksi) tai kotiin kuljetetun aterian, sekä tarveharkintaan perustuen kotipalveluja kotipalvelut: kodinhoitoapu ja tukipalvelut (kuten ateria-, siivous-, kylvetys-, vaatehuolto-, kuljetusja saattajapalvelut, sosiaalisen kanssakäymisen palvelut ja päiväkeskustoiminta) omaishoidon tuki asumispalvelut (esim. palvelutalossa) Sekä terveyspalveluja mm. kuntouttava lyhytaikainen laitoshoito pitkäaikainen laitoshoito esim. vanhainkodeissa kansanterveyslain nojalla järjestetty koti-, päivä- ja yösairaanhoito sekä lääkinnällinen kuntoutus ja siihen sisältyvät apuvälineet terveydenhuollon erityislakien nojalla avohoitona järjestetty lääkinnällinen kuntoutus ja siihen sisältyvät apuvälineet sairaansijalla annettu ympärivuorokautinen lyhytaikainen hoito, jos hoidon pääasiallisena tarkoituksena on kuntouttaminen pitkäaikainen laitoshoito (ympärivuorokautinen hoito, josta voitaisiin periä potilaan maksukyvyn mukainen maksu) Sotainvalideille tarveharkinnalla myönnetyt palvelut ovat maksuttomia. Veteraanien palvelut Kunnan rahoittamista veteraanipalveluista ei peritä asiakasmaksua.

9 9 PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan laissa tarkoitetusta nettokuukausitulosta, jollei laissa toisin säädetä. Asiakkaalle jätettävien käyttövarojen vähimmäismäärä tulee olla 15 % henkilön nettotuloista. Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 105 euroa. ( 7c.) Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta perittävä maksu voi olla enintään 42,5 prosenttia edellä mainituin perustein yhteenlasketuista kuukausituloista. Laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön tulee kuitenkin jäädä vähintään 105 euroa kuukaudessa. LYHYTAIKAINEN LAITOSHOITO Uusi maksu v Maksu peritään kerran kalenterivuorokaudessa. Asiakkaan siirtyessä toiseen laitokseen, 34,80 38,10 lähettävä laitos ei peri maksua siirtopäivältä. päivä päivä Hoitopäivähinta maksukaton täyttymisen jälkeen. 16,10 17,60 Päivä- ja yöhoidon maksu 16,10 17,60 Asiakasmaksuasetus 13 mukaan, jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että henkilö on sosiaalihuollon laitoksessa tai muussa toimintayksikössä hoidettavana vain joko päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito) voidaan häneltä periä enintään 17,60 euroa/vrk. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu v v vapaa-ajan, asiointi- ym. matkat Tuusula ja lähikunnat 3,50 /yhdens. matka 3,60 /yhdens. matka vapaa-ajan, asiointi- ym. matkat Helsinki, Espoo 6,00 yhdens. matka 6,10 yhdens. matka opiskelumatkat 43 /kk 43,00 /kk työmatkat poikkeavat liikennöintialueet noudattaa julkisen joukkoliikenteen taksoitusta noudattaa julkisen joukkoliikenteen taksoitusta Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu v v. 2015

10 10 opiskelumatkat vapaa-ajan matkat, taksi (tulosidonnainen) 43 /kk 6,50 /yhdens.matka 43,00 /kk 6,60 yhdens. matka vapaa-ajan matkat Sampo-kyyti Sampo-liikenteen taksojen mukainen Opiskelumatkojen asiakasosuus vastaa Kelan myöntämän koulumatkatuen omavastuuosuutta Tulosidonnaisuus: Sosiaalihuoltolain mukaista kuljeuspalvelua voi saada henkilö, jonka bruttotulot jäävät yhden hengen taloudessa alle 1056 /kk (v sama) ja kahden hengen taloudessa 1950 /kk (v sama). Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987) maksuttomia ovat päivätoiminta kuljetusta ja aterioita lukuun ottamatta sekä palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut. Palveluasumisen erityiskustannuksista voidaan kuitenkin periä maksu silloin, kun henkilö saa niihin korvausta muun lain kuin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain nojalla. Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 :n 2 momentissa tarkoitetuista vaikeavammaisille järjestettävistä kuljetuspalveluista voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu. KEHITYSVAMMAISTEN ERITYISHUOLTONA MYÖNNETTÄVÄT PALVELUT Kehitysvammaisten erityishuoltosta annetussa laissa (519/77) tarkoitettu erityishuolto on pääasiallisesti maksutonta. Lukuunottamatta erityishuoltoon liittyvä ylläpito, josta voidaan periä maksu. Asiakasmaksua ei peritä alle 16-vuotiaalle annetusta osittaisesta ylläpidosta (mm. tilapäishoito). Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan järjestetystä täydestä ylläpidosta voidaan periä maksu lyhytaikaisessa laitoshoidossa siten kuin asiakasmaksuasetuksen 1 2 :ssä säädetään ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa siten kuin asiakasmaksulain 7 c :ssä säädetään. Milloin kunta on järjestänyt henkilölle laitoshoitoa tai -huoltoa taikka perhehoitoa, voi kunta periä ja nostaa hänelle tulevat eläkkeet, elinkorot, elatusavut, avustukset tai muut jatkuvat taikka kertakaikkiset tulot, korvaukset tai saamiset siltä ajalta, jonka laitoshoito tai perhehoito kestää. Kunta voi periä ja nostaa mainitut tulot, korvaukset ja saatavat sen estämättä, mitä muussa laissa säädetään sekä käyttää niitä hoidosta, ylläpidosta tai huollosta määrätyn maksun korvaamiseen ottaen kuitenkin huomioon, mitä sellaisten varojen käyttämisestä muualla lailla tai asetuksella säädetään.

11 11 Pitkäaikainen asuminen Asiakas tekee vuokrasopimuksen asumisyksikön kanssa ja vastaa vuokrakuluista. Asiakas voi hakea Kelalta asumistukea vuokrakuluihin. Mikäli toimintayksikön vuokran suuruutta ei ole määritelty erikseen, noudatetaan seuraavia vuokria: Vuokra on vuokrasopimuksen mukainen yhden hengen huone kahden hengen huone 323,50 /kk 210,00 /kk 323,50 /kk 210,00 /kk Lyhytaikainen asuminen, alle 16-vuotiaat v v.2015 Alle 1 kk yhtäjaksoisesti asumisyksikössä ja perhehoidossa, sisältää asumisen, ateriat ja ylläpidon maksuton 11,30 /vrk Lyhytaikainen asuminen, 16 vuotta täyttäneellä v v.2015 Alle 1 kk yhtäjaksoisesti asumisyksikössä, sisältää asumisen, ateriat ja 29,20 ylläpidon /vrk 29,20 /vrk Alle 1 kk yhtäjaksoisesti perhehoidossa, sisältää asumisen, ateriat ja ylläpidon 11,30 /vrk 11,30 /vrk Asumisvalmennus ja -kokeilu v.2014 v.2015 Enintään 1 kk yhtäjaksoisesti asumisyksikössä, sisältää ateriat ja ylläpidon yli 1 kk yhtäjaksoisesti asumisyksikössä, sisältää ateriat, asumisen ja ylläpidon * 11,30 /vrk Pitkäaikaisen asumisen mukaan *v vuotta täyttäneillä alle 7vrk asumisyksikössä 29,20 /vrk ja yli 1 kk yhtäjaksoisesti asumisyksikössä maksu pitkäaikaisen asumisen mukaan Tuntihoito v.2014 Ei Asumisyksikössä tai toimintakeskuksessa, alle 12 tuntia palvelua Kotiin annettavassa tuntihoidossa ei ole asiakasmaksua, koska ateriat ja ylläpidon kustantaa perhe itse Uusi maksu ,75 /vrk JATKUVA PERHEHOITO Maksu määräytyy kuten pitkäaikainen laitoshoito, huomioiden kuitenkin että asiakkaalle tulee jäädä käyttöönsä kohtuullinen käyttövaraosuus, jonka suuruutta määriteltäessä otetaan huomioon asiakkaan yksilölliset olosuhteet (sovelletaan toimintaohjetta sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun asiakasmaksu).

12 asumispalvelun asiakasmaksu). 12 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU Sosiaalihuoltolaki / Kunnan on huolehdittava sosiaalipalvelujen, kuten mm. kotipalvelujen järjestämisestä. ( /581). 20 Kotipalveluilla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Asiakasmaksuasetus / Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu. Tilapäinen (alle 3 kk) kotiin annettava palvelu tai max 10 krt/vuosi Tunti/kerta Alle 1 tunti 9, tuntia 17,35 Yli 3 tuntia 30,60 Yli 6 tuntia 50,00 Todell. kulut 31,89 /tunti ostopalvelu Jatkuvasta ja säännöllisestä lapsiperheiden kotipalvelusta peritään säännöllisen kotiin annettavan palvelun mukainen maksu. Säännöllisenä palvelua pidetään, kun palvelu on jatkunut yli 3 kk. Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 342 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Perheen koko Tuloraja euroa Enimmäismaksu Korvausluokka/käynnit tuntia/kuukaudessa 1-luokka 2-luokka 3-luokka 4-luokka 5-luokka 6-luokka Enintään 2,01-5 5, , ,01-30 Yli %% 8 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % % 6 % 11 % 14 % 18 % 20 % 22 % % 5 % 10 % 12 % 15 % 17 % 18 % 15 % 4 % 8 % 10 % 12 % 14 % 15 % % 4 % 7 % 9 % 10 % 12 % 13 % % 3 % 6 % 8 % 8 % 10 % 11 % Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 342 eurolla ja

13 13 maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Esim. Kolmehenkisen perheen bruttotulot ovat 2200 euroa ja hoitokäyntejä on yhteensä 4 tuntia kuukauden aikana. Maksu määräytyy siten, että 2200 eurosta vähennetään tuloraja 1628 euroa. Jää LASTENSUOJELUN ASIAKASMAKSUT Lastensuojelulain ( /417) 19 perusteella lastensuojelusta voidaan periä asiakasmaksuja Asiakasmaksulain ( /734) 7 mukaan avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetusta perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi voidaan perustellusti periä lapsen vanhemmilta maksu, joka saa olla enintään lapsen elatusavun suuruinen. Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 20 Vahvistetun elatusavun periminen enintään Lapsen/nuoren tuloista, korvauksista ja saamisista perittävä korvaus on enintään elatusavun suuruinen 1 432, , , ,40 Vanhemmilta perittävät lastensuojelun asiakasmaksut Kuukausimaksu määrätään käytettävistä olevista nettokuukausituloista. Vanhemmalta, joille ei ole vahvistettu elatusapua tai sitä ei peritä, peritään lastensuojelun Tulot vähennysten jälkeen Perintä % Ei perintää % % % % Kun sijoitettuja lapsia on useampia, maksua korotetaan sijoitettujen lasten lukumäärän mukaan. Sijoitettuja lapsia Korotus % 1 Ei korotusta 2 15 % 3 30 % 4 45 % 5 tai useampia 60 % Esimerkki: Vanhemmalle on laskettu hoidosta perittävä asiakasmaksu 140 euroa. Sijaishuollossa olevia lapsia on kolme, jolloin taulukon mukaan perittävää maksua korotetaan 30%. Maksuksi tulee 182 euroa ja kun se jaetaan kolmeen osaan, tulee perittäväksi maksuksi 60,67 euroa lasta kohden TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734 Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelut v v.2015

14 14 Tk-lääkärin vastaanotto Käyntimaksu 14,70 16,10 - peritään kalenterivuoden aikana enintään 3 käyntikerralta Päivystysmaksu 20,20 22,10 - käyntimaksun lisäksi perittään päivystysmaksu Päivystysmaksu peritään lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Maksu voidaan periä myös henkilöltä joka on jo maksanut kolme kertamaksua Käynti- ja päivystysmaksusta on vapautettu alle 18-vuotiaat, alle 25-vuotiaat keski- ja korkea-asteen Sairaanhoitajan vastaanottokäynti 8,00 8,80 Käyntimaksu erikoislääkärin vastaanotolla 29,30 32,10 - maksu peritään iästä riippumatta kaikilta Rokottaminen (ei rokotusohjelmaan kuuluva), 18v.-> 19,70 19,70 Yleiseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset ovat potilaalle maksuttomia, muista peritään maksu. Asiakasmaksuasetus 7 1mom.2 kohta Yksilökohtainen fysioterapiakäynti 8,00 8,80 Asiakasmaksuasetus 7 Kuntoutushoidon maksu 12,10 13,20 Asiakasmaksuasetus 14 Päivä- ja yöhoidon maksu 16,10 17,60 - Henkilön ollessa hoidossa vain päivällä tai yöllä Asiakasmaksuasetus 13 Peruuttamaton aika Asiakasmaksulaki 3 Käyttämättä jätetystä ajasta perittävä maksu. Jos henkilö on varannut ennakolta Asiakasmaksuasetu 25 1mom. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta 36,20 39,60

15 15 Todistukset Asiakasmaksuasetuksen 23 Maksu lääkärintodistuksesta mukaan lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta v v.2015 Terveyskeskuskäyntimaksu peritään lausuntomaksun lisäksi ellei Ajokorttitodistus 43,60 47,70 T-todistus 36,20 39,60 B-lausunto, perus 36,20 39,60 E-lausunto 36,20 39,60 Todistus oikeudenkäyntiä varten 36,20 39,60 Todistus työkyvyttömyyseläkettä varten 36,20 39,60 Todistus terveystarkastuksesta 36,20 39,60 Kansanvälinen rokotustodistus 36,20 39,60 Todistus verottajaa varten 36,20 39,60 Todistus terveysmatkaa varten 36,20 39,60 Todistukset yksityisen asian ajamista varten, esim. vaihto-oppilas 36,20 39,60 Todistus koulukypsyydestä 36,20 39,60 Muut hoitoon liittyvät aikaa vievät todistukset 36,20 39,60 C-todistus 36,20 39,60 Todistus veteraanikuntoutukseen 0,00 0,00 Elintarviketodistus 12,50 12,75 Tuberkuloositodistus 0,00 0,00 Laboratoriotodistus 0,00 0,00 "Turvavyö" todistus 36,20 39,60 Muut lyhyet todistukset 16,90 17,25 CD-tuloste 25,20 25,70 Kihlakuntaan menevät lausunnot - riippuen lausunnosta 16,90-44,10 17,25-45,00

16 16 Hammashoito Asiakasmaksuasetuksen 9 mukaan suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät maksut. Perusmaksut Suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon perusmaksu, suuhygienisti 8,00 8,00 Hammaslääkärin antaman hoidon perusmaksu 10,20 10,20 Erikoishammaslääkärin antaman hoidon perusmaksu 14,90 14,90 Maksu tutkimuksesta ja toimenpiteistä, vaativuusluokka: 0-2 6,60 6, ,70 14, ,30 29, ,90 42, ,20 60,20 Proteettiset toimenpidemaksut - pohjauksella 42,90 42,90 29,30 29,30 -korjaus Akryyliosa- ja kokoproteesi 143,20 143,20 Kruunut ja sillat hampaalta 143,20 143,20 Rankaproteesi 173,90 173,90

17 17 Työterveyshuolto Työterveyshuollossa asiakasyrityksiltä perittävillä maksuilla katetaan toiminnan Lakisääteinen työterveyshuolto KL I Työterveyshoitaja Työhöntulo- ja alkutarkastus 66,00 /h Määräaikais- ja seurantatarkastus Työkyvyn ja kuntoutuksen arviointi Työpaikkakäynti ja raportointi Työterveysneuvottelu Aikaveloituksella tehtävä muu työ Puh/sähköposti/kirje 22,50 Työfysioterapeutti Terveystarkastus 76,50 /h Yksilön tietojen anto ja ohjaus Työkyvyn ja kuntoutuksen arviointi Työpaikkakäynti ja raportointi Työterveysneuvottelut Aikaveloituksella tehtävä muu työ Puh/sähköposti/kirje 22,50 Työterveyspsykologi Terveystarkastus 107,50 /h Yksilön tietojen anto ja ohjaus Työkyvyn ja kuntoutuksen arviointi Työpaikkakäynti ja raportointi Työterveysneuvottelut Aikaveloituksella tehtävä muu työ Koulutus, ryhmäohjaus tai luento 255,00 /h Puh/sähköposti/kirje 24,00 Työterveyslääkäri Työhöntulo- ja alkutarkastus 120,00 /h Määräaikais- ja seurantatarkastus Työkyvyn ja kuntoutuksen arviointi Työpaikkakäynti ja raportointi Työterveysneuvottelu Aikaveloituksella tehtävä muu työ Puh/sähköposti/kirje 24,00

18 18 Kokonaisvaltainen työterveyshuolto KL II Työterveyshoitaja Käynti 20 min 29,00 Käynti 30 min 33,00 Käynti 60 min 66,00 Työterveyslääkäri Käynti 20 min 45,00 Käynti 30 min 60,00 Käynti 45 min 90,00 Käynti 60 min 120,00 Reseptin uusinta 12,50 Puh/sähköposti/kirje 24,00 B-lausunto, peruslausunto 71,00 B-lausunto, asiakas maksaa 39,60 B-lausunto, laaja 108,00 Lääkehoidot B-hepatiittirokotus 22,00 Nivelrikon injektiohoito 12,50 Vaativa nivelpisto 130,00 Laboratorion näytteenottomaksu/lähete 8,50 Röntgenin kuvausmaksu/lähete 10,00 Verensokerimittaus työterveyshuollossa 5,50 Pika-CRP mittaus työterveyshuollossa 15,00 Erityistutkimukset Audiogrammi 29,00 Näköseula 29,00 Spirometria 29,00 Työkykyindeksikysely 16,50 Todistukset Muut aikaa vievät todistukset 39,60 Peruuttamaton poisjäänti 55,00 Peruutus on tehtävä viimeistään edellisenä työpäivänä joko puhelimitse tai sähköpostitse Työterveyshuollon yleismaksut Lakisääteinen työterveyshuolto: työntekijä/vuosi 30,00 Kokonaisvaltainen työterveyshuolto: työntekijä/vuosi 35,00

19 Yleismaksun perusteet Työterveyshuollon toiminnanohjausjärjestelmien ylläpitäminen, terveystarkastuskutsujen koordinointi, KELA:n korvaustietojen toimittaminen, toimistotyö, yritysten laskuttamaton puhelinneuvonta Matkakustannusten korvaukset veloitetaan voimassa olevan KVTES:n mukaan Työnantaja saa Kelasta korvausta tarpellisista ja kohtuullisista työterveyshuollon ja sairaanhoidon kustannuksista. Toiminnan on tällöin täytettävä hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteet. Työnantajan on haettava Kelasta korvausta kuukauden kuluessa yrityksen tilikauden päättymisestä. 19

20 20 Maksukatto Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734 6a. Kohtuuttoman korkeaksi Alle 18-vuotiaiden maksut otetaan huomioon huoltajan maksukatossa. Maksukattoon lasketaan mukaan - terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut, v Uusi maksukatto ,00 679,00 - fysioterapiamaksut - sairaalan poliklinikkamaksut - päiväkirurgian maksut - lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa - yö - ja päivähoidon maksut - kuntoutushoidon maksut Lääkekustannuksilla on oma kalenterivuosittainen määriteltävä kattonsa. 610,00 610,00 (esitys) Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen Asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää se kokonaan perimättä tapauskohtaisen tarve- ja tilannearvion perusteella. Asiakamaksulain 11 mom. velvoittaa alentamaan tai jättämään perimättä maksun silloin kun sen periminen vaarantaa henkilön tai hänen perheensä toimeentulotuen edellytyksiä. Säännös koskee velvoittavana sosiaalihuollon palveluista määrättyjä maksuja ja terveydenhuollon maksukyvyn mukaan määrättyjä maksuja (pitkäaikainen laitoshoito).

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta VUOKRAT Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 31.3.1995/481. Vuokra määräytyy sen mukaan, mitä vuokrasopimuksessa on sovittu.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.12.2011 121 VUOKRAT Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 31.3.1995/481. Vuokra määräytyy sen mukaan, mitä vuokrasopimuksessa

Lisätiedot

Säännöllisen kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun kuukausimaksutaulukko: Henkilö -määrä. Valvottu h/kk

Säännöllisen kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun kuukausimaksutaulukko: Henkilö -määrä. Valvottu h/kk ASIAKASMAKSUT 2017 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 mom:n 2 kohdan

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito

ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito ASIAKASMAKSUT 2016 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 mom:n 2 kohdan

Lisätiedot

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 (keltaisella merkityt muutoksia/tarkennuksia) Sosiaalihuoltolain (388/2008) mukaisista palveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 Kunnanhallitus 9.12.2013 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut Perusturvalautakunta 65 19.12.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet asiakasmaksut 1.1.2014 Ptltk 65 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Soteltk 26.1.2016 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut tulevat voimaan 1.2.2016. Tulojen mukaan määräytyvät maksut tarkistetaan 1.2.2016. Avopalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 LUKIEN (AMA = asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT 1.1.2015 AMA 7 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 22.01.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sivu 1 (7) Kunnanhallitus 18.12.2012 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 19.08.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.10.2015 1. VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT 2018, SOSIAALIPALVELUT

ASIAKASMAKSUT 2018, SOSIAALIPALVELUT ASIAKASMAKSUT 2018, SOSIAALIPALVELUT SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU Kotiin annettavalla palvelulla, kotihoito, tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (14/2014) 19 :ssä tarkoitettua kotipalvelua

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen 1 (5) 1 MUUT AVOSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 31.12.2017 saakka 1.1.2018 lukien Lääkärintodistus tai - lausunto Lääkärintodistus ja lausunto Maksullisuus riippuu todistuksen / lausunnon laadusta. Ks. tarkemmin

Lisätiedot

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50 LIITE 26 PERUSTURVALAUTAKUNTA 9.12.2015 60 HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 alkaen: Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 16,10 20,90 - sairaanhoitajakäynti

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja Kangasalan kunnan hallintosäännön 8 6-kohdan nojalla sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt: 1. SOVELTAMISALA

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1 Kouvolan kaupunki 1 (6) SOSIAALIPALVELUT (ti) Liite nro x Pela 1.1.2009 Erityisryhmien asiakasmaksut 2009 Erityisryhmien asiakasmaksut ovat asumispalvelujen ja niihin liittyvien tukipalvelujen maksuja.

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA 1.1.2015 lukien 1.1.2014 1.1.2015 Jatkuva ja säännöllinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito * vähintään yhtenä päivänä viikossa Jäljempänä mainitun maksuprosentin

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä Vammaispalvelulain palveluasuminen ravintomenoista. Asumisvalmennus, VpL Vuokra ja käyttökustannukset Asuntoon liittyvät keskitetyt hankinnat ja yhteiskäyttö a) Ateriamaksu kun tarjotaan keskitetyt ateriapalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Terveydenhoidon asiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa, lukuunottamatta

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 26.02.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.5.2014 1. Laissa ja asetuksessa olevat maksut, joihin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi indeksitarkistukset 22.1.2014

Lisätiedot

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 6 ASIAKASMAKSUT 1.6.2015 LUKIEN Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b.

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.12.2016 99 ASUMISPALVELUJEN HOIVAPALVELU- JA TUKIPALVELUMAKSUT Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

hlöä / talous tuloraja 0-3,99h/kk 4-10,99h/kk 11-19,99h/kk 20-28,99h/kk 29- h/kk 1 573 10 % 14 % 20 % 28 % 35 % 2 1057 10 % 12 % 14 % 18 % 22 %

hlöä / talous tuloraja 0-3,99h/kk 4-10,99h/kk 11-19,99h/kk 20-28,99h/kk 29- h/kk 1 573 10 % 14 % 20 % 28 % 35 % 2 1057 10 % 12 % 14 % 18 % 22 % Sivu 1 / 9 KINNULAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT VUONNA 2016 TERVEYSPALVELUT, TUKIPALVELUT JA KOTIHOITO 1.1.2016 ALKAEN, TULOSIDONNAISET ASIAKASMAKSUT 1.4.2016 ALKAEN 1 SOVELTAMISALA Asiakasmaksulakia

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT Perusturvalautakunta 14.12.2017 63 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1.2018 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä 6.11.2017 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- MAKSUISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä

Lisätiedot

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3. Päätös voimaan 1.5.2013. Perusturvalautakunta 27.2.2013 Liite 8 KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2013 alkaen (Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki ja asetus 17.11.2011)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/ 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut alkaen Kaupunginhallituksen päätös Kaupunginhallituksen päätös 6.3.

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut alkaen Kaupunginhallituksen päätös Kaupunginhallituksen päätös 6.3. Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 1.4.2017 alkaen Kaupunginhallituksen päätös Kaupunginhallituksen päätös 6.3.2017 Pykälä 67 Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sisällys 1. Kuljetuspalvelu... 2 2. Asumispalvelut...

Lisätiedot

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 %

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 % LIITE VANHUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 (VUONNA 2015 PERITTY MAKSU YLIVIIVATTU) VANHUSPALVELUT Kotihoito, jatkuva ja säännöllinen Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään maksuasetuksen

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sisällys

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sisällys Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 1.4.2017 alkaen Kaupunginhallituksen päätös Kaupunginhallituksen päätös 6.3.2017 Pykälä 67 Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sisällys 1. Kuljetuspalvelu... 2 2. Asumispalvelut...

Lisätiedot

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalvelulautakunta on hyväksynyt asiakasmaksut kokouksessaan 10.12.15 91. TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

Selite. Peritään 15-vuotta täyttäneeltä ja sitä vanhemmalta.

Selite. Peritään 15-vuotta täyttäneeltä ja sitä vanhemmalta. (Sosiaali - ja terveyslautakunta 15.12.2015 151) TERVEYSKESKUSTOIMINTA Terveyskeskuksen avohoidon maksut Asiakasmaksu 1.1.2016 Selite Terveyskeskusmaksu 16,40 /käynti A sos.- ja terv.huollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT Sosiaali- ja terveyslautakunta ASUMISPALVELUJEN HOIVAPALVELU- JA TUKIPALVELUMAKSUT

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT Sosiaali- ja terveyslautakunta ASUMISPALVELUJEN HOIVAPALVELU- JA TUKIPALVELUMAKSUT 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2018 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.12.2017 ASUMISPALVELUJEN HOIVAPALVELU- JA TUKIPALVELUMAKSUT Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN SOSIAALIPALVELUMAKSUJEN TAKSA ALKAEN

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN SOSIAALIPALVELUMAKSUJEN TAKSA ALKAEN 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN SOSIAALIPALVELUMAKSUJEN TAKSA 1.1.2017 ALKAEN Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista säädetään Asiakasmaksulaissa (734/1992) ja Asiakasmaksuasetuksessa

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016

SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016 Peruspalvelultk 10.12.2015 Peruspalvelultk 5.4.2016 Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016 1. Säännöllinen kotihoito Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu Talouden koko

Lisätiedot

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 7 ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 LUKIEN Sisällys 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b. palvelumaksu c.

Lisätiedot

VANHUS- JA KEHITYSVAMMAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 01.01.2015 ALKAEN

VANHUS- JA KEHITYSVAMMAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 01.01.2015 ALKAEN 1 VANHUS- JA KEHITYSVAMMAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 01.01.2015 ALKAEN Vahvistettu perusturvalautanassa 18.11.2014 2 KOTIHOITO Tilapäinen kotihoito Omaishoidon lomittaja 9,30 /alkava tunti 11,30 /kerta (enint.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 2.12.2014 81 13. TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON MAKSUT 13.1. Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelumaksu - maksuja ei saa

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 Palvelu Maksu / Tuloraja 2014 Maksu / Tuloraja 1.1.2015 alkaen Korotusperuste VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat

Lisätiedot

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2010 A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksu Nykyinen maksu Uusi maksu Uuden maksun voimaantulo ajankohta Terveyspalveluiden tulosalue Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 7.3.2016 alkaen Kaupunginallituksen päätös 29.2.2016, 75 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1. Kuljetuspalvelu 1.1 Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten enkilöiden

Lisätiedot

Nykyinen yksikköhinta tai kaavan sisältö, jos hinta perustuu kaavaan * liitännäiset) * vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50

Nykyinen yksikköhinta tai kaavan sisältö, jos hinta perustuu kaavaan * liitännäiset) * vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50 1 Terveyspalvelut Avohoito, terveyskeskuslääkärin luona käynneistä perittävät maksut vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50 käyntimaksu, jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

LAIHIAN KUNTA. Perusturvan asiakasmaksut 1.3.2015 lukien. Sisällys AVOPALVELUMAKSUT. 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu

LAIHIAN KUNTA. Perusturvan asiakasmaksut 1.3.2015 lukien. Sisällys AVOPALVELUMAKSUT. 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu Sivu 1 / 5 Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b. palvelumaksu c. peruspalvelumaksu d. hygieniamaksu

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1 HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Soveltamisala Terveydenhuoltolaissa (30.12.2010/1326) tarkoitetuista terveyspalveluista

Lisätiedot

Kotihoidon asiakasmaksut alkaen

Kotihoidon asiakasmaksut alkaen Hallitus 263 16.12.2015 Kotihoidon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 263 (Valmistelija: vs. vastuualuepäällikkö Marja Heikkinen) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on edellisen kerran

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO 1 PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 10.12.2013 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2014 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA ASIAKASMAKSUT 1.1.2015, 1.2.2015

SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA ASIAKASMAKSUT 1.1.2015, 1.2.2015 SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA ASIAKASMAKSUT 1.1.2015, 1.2.2015 TERVEYSKESKUSTOIMINTA Terveyskeskuksen avohoidon maksut Asiakasmaksu Terveyskeskusmaksu 16,10 /käynti A sos.- ja terv.huollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö 563,00/kk 573,00/kk Asetus 2 henkilöä 1 039,00/kk 1

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2017 ja 2018

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2017 ja 2018 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2017 ja 2018 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 576,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

PTL 1/10.12.2015 147 Perusturvalautakunnan hyväksymä 10.12.2015 Dno 955/02.05.00/2015

PTL 1/10.12.2015 147 Perusturvalautakunnan hyväksymä 10.12.2015 Dno 955/02.05.00/2015 Sosiaali-ja terveyspalveluiden asiakasmaksut 2016 Luettavuuden parantamiseksi kohdat, joissa maksu ei muutu, ovat vuoden 2016 sarakkeessa tyhjiä. A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksut Tk-lääkärin

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Terveyskeskusmaksut vuosimaksu * 41,70 15.9.16 41,70 voimassa kalenterivuoden käyntimaksu * 20,90 15.9.16 20,90 jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia Terveyspalvelut Avohoito, terveyskeskuslääkärin käynneistä perittävät maksut yli 18-vuotiailta 1.1.2015 alk., soteltk 18.12.2014 1.1.2016 alk. V, sote-ltk vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 32,10 35,30

Lisätiedot

Perittävä maksu Nykyinen maksu: 01.01.2016 voimaantulevaksi esitetty maksu:

Perittävä maksu Nykyinen maksu: 01.01.2016 voimaantulevaksi esitetty maksu: 1 ASIAKASMAKSUT LOIMAAN KAUPUNGIN TERVEYS- JA HOIVAPALVELUISSA 2016 LAKI 734/1992 ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista / Valtioneuvoston muutos asetukseen 19. marraskuuta 2015 1. AVOTERVEYDENHUOLTO

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat ta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut Pitkäaikainen laitoshoito Ei määritelty erikseen asiakasmaksua. Ei ole saatu tietoa siitä, peritäänkö hoidon korvauksena etuudet tai korvaukset, esim. lapsilisä ja vammaistuki. Pitkäaikainen perhehoito

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN MAKSUT 2013

SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN MAKSUT 2013 R RAUTAVAARAN KUNTA 1 Pr Perusturvalautakunta 19.11.2012/ 91, liite 1 SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN MAKSUT 2013 2 SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Sosiaalipalveluista perittävät maksut määräytyvät sosiaali-

Lisätiedot

Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen

Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen 1 Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Liite nro: Kehitysvammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnot Päivätoiminta Lounas 4,00 Kahvi ja pulla / aamupala 1,50 (Hinnat v. 2010 sama)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Maksukatto (L 6 a ) 679,00 691,00 1 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b)

Lisätiedot

LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN

LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/92): Kotona annettava palvelu (1648/92): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta

Lisätiedot

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen lautakunta 20.12.2017 liite nro 2 (1/7) Asiakasmaksulain ja laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakas 1 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 683,00 Terveyskeskusmaksu (lääkäri, käyntimaksu) ei peritä

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 573,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2015

PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2015 PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2015 Hyväksytty perusturvalautakunnassa 20.1.2015, 5 1 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali-

Lisätiedot

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10.

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10. Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009 1 (5) Perusturva Terveydenhuollon asiakast 1.1.2009 alkaen Avoterveydenhuolto nimi Terveyskeskuksen lääkäripalvelun Terveyskeskuksen päivystyksen 12,80 1*)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Terveydenhoidon asiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa, lukuunottamatta

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Terveyskeskusmaksut vuosimaksu * 35,30 17.12.15 41,70 voimassa kalenterivuoden käyntimaksu * 17,70 17.12.15 20,90 jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit Hyväksytty johtokunta 29.2.2009 230 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..200 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (92/92): Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sivu 1 (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.12.2013 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN Maksut v. 2014 TERVEYSPALVELUT Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu 14,70

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut alkaen - esitys

Vammaispalvelujen asiakasmaksut alkaen - esitys Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 alkaen - esitys Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.1.2014 Sisältö 1. t, joiden asiakasmaksut muuttuvat lainsäädännön indeksikorotuksen perusteella 2. t, joiden sovellettu

Lisätiedot

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki Vanhusten palvelujen asiakas esitettävät muutokset vuodelle 2016 Vanhusneuvosto 10.12.2015 Asiakasmaksulaki Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992, ns. asiakasmaksulaki)

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2015

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja Kangasalan kunnan hallintosäännön 8 6-kohdan nojalla sosiaali- ja terveyslautakunta ja yhteislautakunta

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % %

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % % ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.12.2015, liite nro 4 Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhus- ja vammaispalvelut 2013 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,20 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,20 Kotiin toimitettu

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT. 1.3.2014 alkaen. Kotihoito 2014. Tukipalvelut 2014. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Liite 1/10 Yhall 18.12.2013.

ASIAKASMAKSUT. 1.3.2014 alkaen. Kotihoito 2014. Tukipalvelut 2014. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Liite 1/10 Yhall 18.12.2013. 1.3. alkaen ASIAKASMAKSUT Kotihoito Kotihoito Palveluseteli 27,00 Tilapäinen kotihoito 8,00 tunti Tilapäisen kotihoidon tarkistussoitto (uusi maksu) 2,00 kpl Tilapäinen kotisairaanhoito 9,30 käynti Vaativa

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Oiva liikelaitos 2

Peruspalvelukeskus Oiva liikelaitos 2 Peruspalvelukeskus Oiva liikelaitos 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2010 alkaen Terveyspalvelut Vanha hinta Hinta 1.1.2010 Terveyskeskuksen kertakäynti 12,80 13,70 TERVEYSKESKUSMAKSU

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.12.2014 Sivu 1 (8) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN MAKSUT 2012

SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN MAKSUT 2012 R RAUTAVAARAN KUNTA 1 Pr Perusturvalautakunta 28.11.2011/ 93, liite 2 SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN MAKSUT 2012 2 SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Sosiaalipalveluista perittävät maksut määräytyvät sosiaali-

Lisätiedot

KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013

KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013 Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaaville toimielimille, sairaanhoitopiireille sekä erityishuoltopiireille

Lisätiedot

Hinta 1.1.2014. Palvelu

Hinta 1.1.2014. Palvelu 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Terveyspalvelut Maksu Vanha hinta Hinta 1.1.2014 Palvelu Terveyskeskuksen kertakäynti 13,80 14,70 TERVEYSKESKUSMAKSU Kertakäyntimaksu peritään

Lisätiedot

Tukipalvelumaksut Kotipalveluina järjestetyistä tukipalveluista peritään niiden laadun mukaan seuraavat maksut:

Tukipalvelumaksut Kotipalveluina järjestetyistä tukipalveluista peritään niiden laadun mukaan seuraavat maksut: 18.12.2015 Sivu 1 (10) Siilinjärven kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2015 75 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot