SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015"

Transkriptio

1 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta ja VUOKRAT Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta /481. Vuokra määräytyy sen mukaan, mitä vuokrasopimuksessa on sovittu. Tuuskodon asumispalvelut Ennen Tuuskodon asumispalveluissa asuneiden ns. vanhojen asiakkaiden vuokra* 9,94 /m 2 10,08 /m tai sen jälkeen Tuuskodon asumispalveluihin siirtyneiden asiakkaiden vuokra 12,98 /m 2 12,79 /m 2 Kunnan todellinen sisäinen vuokra v on 12,98 /m2 ja v.2015 on 12,79 /m2 Riihikallion asumispalveluyksikkö v.2014 v.2015 Asiakkaiden vuokra on ARAn ilmoittama enimmäisvuokra, jota voidaan periä. 13,40 /m 2 13,40 /m 2 Kunnan todellinen vuokra v on 15,14 /m2. Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta (soteltk ) asettivat asiakasvuokraksi 13,40 /m2. *Vuokra on kunnanhallituksen päätöksellä sidottu elinkustannusindeksiin ja on käytetty syyskuun indeksiä. Viimeksi vuokra on tarkistettu alkaen. Indeksi 9/2013 = 1894 ja 9/2014 = Vuokran tarkistus vuodelle 2015: 9,94/1894 x 1920 = 10,08 ASUMISPALVELUJEN HOIVAPALVELU- JA TUKIPALVELUMAKSUT Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista / Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää palvelusta perittävän maksun enimmäismäärä ja maksu määräytyväksi maksukyvyn mukaan. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää myös maksun tarkistamiseksi indeksin muutoksen mukaisesti. Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /912 3, 5 Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta kotipalvelusta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. Maksu ei saa kuitenkaan ylittää palveluasumisen aiheuttamia kustannuksia, asetus sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta

2 2 Sosiaalihuoltolaki / Asumispalveluja annetaan henkilölle, joka erityisestä syystä tarvitsee apua tai tukea asunnon tai asumisensa järjestämisessä. Asumisesta asukas maksaa vuokran, ateriat sekä hoivapalveluista asiakasmaksun, jonka kunta perii hoivasta ja huolenpidosta kunnallisen jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon palvelumaksuperusteen mukaisesti. Asumispalvelun asiakasmaksua määriteltäessä on asiakkaalle jätettävä kohtuullinen käyttövaraosuus, jonka suuruutta määriteltäessä otetaan huomioon asiakkaan yksilölliset olosuhteet (toimintaohje sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun asiakasmaksu). Käyttövaraksi jätetään kuukausittain vähintään valtioneuvoston vuosittain vahvistama toimeentulotuen perusosa vähennettynä ruokarahaosuudella. Asumispalveluista perittävä asiakasmaksu ei saa aiheuttaa säännöllisen toimeentulotuen tarvetta. Palvelun tuottaja tekee asiakkaan kanssa vuokrasopimuksen. Hoivapalvelut määrä /kk asumispalvelusta perittävän maksun Koskee kunnan omia ja ostopalveluyksiköitä (brutto) %-osuudet tulorajan ylittävästä osuudesta 35 % Hoivapalvelumaksu noudattaa kotona annettavan jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon maksutaulukkoa. Tarkemmin tästä alla ko. kohdassa. Poissaolot ja karenssi: Säännöllisen palvelun keskeytyessä yli viideksi päiväksi, ei asumispalvelujen hoivapalveluista ja tukipalveluista peritä kuukausimaksuja viittä vuorokautta ylittävältä ajalta. Jos palvelu keskeytyy lyhyemmäksikin ajaksi kunnasta johtuvasta syystä tai palvelun saajan ollessa kunnallisessa laitoshoidossa, ei kuukausimaksuja peritä myöskään mainitulta viiden vuorokauden ajalta. Asumispalvelujen tukipalvelumaksu (koskee vain vanhuspalveluja) Uusi maksu v.2015 Koskee kunnan omia ja ostopalveluyksiköitä. 75 /kk 76,50 /kk Asumispalvelun tukipalvelumaksuun sisältyy turvapalvelu (24 h/vrk), siivous, vaate- ja liinavaatehuolto sekä muut em. palveluihin sekä asumiseen liittyvät aineet/tarvikkeet/tuotteet (esim. wc-paperi, siivousaineet). Saatto- ja asiointipalvelu (asumispalvelu, palvelukeskus Tuuskoto) Asetus sos.- ja terv.huollon as.maksuista /912 3 Tarkoitettu henkilöille, jotka toimintakykynsä vuoksi eivät selviydy asioinneistaan itsenäisesti tai omaisen tuella ja tarvitsevat saattajan. Maksu peritään palvelun määrän mukaan. Todell. kulut 53,02 /tunti (Tuotteistettu hinta) Tunti/kerta Alle 2 tuntia 10,00 10, tuntia 20,00 20,40 yli 4 tuntia 30,00 30,60 Vanhusten lyhytaikainen asumispalvelu Uusi maksu v. 2015

3 3 Vanhusten lyhytaikainen asumispalvelumaksu sisältää asumisen, asumisen tukipalvelumaksun, perus- ja sairaanhoidon sekä ateriat. Omaishoidon tuen vapaan osalta maksu 11,30 /vrk. Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta /vrk 28,50 /vrk HOIVAPALVELUJEN ATERIAMAKSUT Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734 2 Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /912 3 Valtioneuvoston asetus ja stm-ilmoitus asiakasmaksuista Kunnan asumispalvelut (palvelukeskus Tuuskoto) Vuorokaudessa tarjotaan aamupala, lounas, iltapäiväkahvi, päivällinen 15,20 /vrk 15,30 /vrk ja iltapala. Asukkaan siirtyessä toiseen yksikköön lähtöpäivältä ei laskuteta ateriahintaa Todell.kulut: v ,31 /vrk (ei sis. ruoan jakelutoimintaan liittyvää työpanosta) Poissaolot ja karenssi: Säännöllisen palvelun keskeytyessä ateriamaksun periminen katkeaa heti ensimmäiseltä poissaolopäivältä. Muiden palveluntuottajien yksiköissä Ateriahinta on ko. toimintayksikön vahvistamien hintojen mukainen. Mikäli toimintayksikkö (asumispalvelu tms.) ei ole hoivamaksussa eritellyt ateriamaksuja, noudatetaan kunnallisen yksikön (palvelukeskus Tuuskoto) ateriamaksuja.

4 4 MUUT ATERIAMAKSUT Toimintakeskus Kettunen v v ( alk) Ateria (lounas + välipala). Raaka-aineista. maksuton 4,95 Huom: Eteva otti maksun (4,60 ) käyttöön Muissa erityishuollon yksiköissä Ateriamaksu (raaka-aineista) ja muun ylläpidon maksu on ko. toimintayksikön vahvistamien hintojen mukainen. Mikäli toimintayksikkö ei ole vahvistanut maksuja noudatetaan seuraavia ateria -ja ylläpitomaksuja. Työ- ja päivätoiminnan ateria (lounas + välipala) Asumispalveluissa ateria ja ylläpito koko päivä Asumispalveluissa ateria ja ylläpito osapäivä Peruste: Maksu on yhdenmukainen Eteva kuntayhtymän kanssa 4,60 /päivä 10,20 /päivä 5,10 /päivä 4,60 /päivä 10,20 /päivä 5,10 /päivä KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734 2 Asetus sosiaali- ja terveydenhu ollon Kotona annettavasta jatkuvasta ja säännöllisestä palvelusta peritään palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. Maksu saa olla enintään jäljempänä olevan maksuprosentin mukainen euromäärä tulorajan ylittävistä kuukausituloista (bruttotulot). Säännölliseksi kotihoito katsotaan, kun palvelusuhde jatkuu yli kolmen kuukauden yhtäjaksoisesti. Perheen koko Tuloraja euroa Enimmäismaksu % 1-luokka 2-luokka 3-luokka 4-luokka 5-luokka 6-luokka Enintään 2 tuntia/kk Korvausluokka/käynnit tuntia/kuukaudessa 2,01-5 tuntia/kk 5,01-11 tuntia/kk 11,01-20 tuntia/kk 20,01-30 tuntia/kk Yli 30 tuntia/kk % 8 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % % 6 % 11 % 14 % 18 % 20 % 22 % % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % Todell. kulut 54,96 /tunti (Tuotteistettu hinta)

5 5 Asiakasmaksulain 2 :n mukaan enimmäismäärä voi olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten suuruinen. Ylärajana käytetään 54,96 tuntihintaa. Jos tulojen mukaan määräytyvä kuukausimaksu on tuntia kohden suurempi, maksuna peritään 54,96 /tunti kerrottuna palveluja hoitosuunnitelmassa määritellyllä tuntimäärällä. Hoito- ja palvelusuunnitelman mukainen tuntimäärä pyöristetään lähimpään täyteen tuntiin ja kerrotaan tuntihinnalla. Tilapäinen (alle 3 kk) kotiin annettava palvelu Tunti/kerta Alle 1 tunti 9,30 9, tuntia 17,00 17,35 Yli 3 tuntia 30,00 30,60 Todell. kulut 54,54 /tunti (Tuotteistettu hinta) Kotisairaanhoidon tilapäinen käynti lääkärin käynti 14,80 /käynti 14,70 /käynti hoitajan käynti 9,30 /käynti 9,30 /käynti Saunotusmaksu Tarkoitettu henkilöille, joilla on puutteelliset peseytymistilat ja tarvitsevat apua peseytymisessä, eivätkä ole säännöllisen kotihoidon piirissä. Todell. kulut 120,87 Tuotteistettu hinta kuljetuksineen 9,20 /käynti 9,40 /käynti Saunotuksen kuljetusmaksu Yhdensuuntainen kuljetus 5,50 5,70 Todell. kulut 15,00 Saatto- ja asiointipalvelu (kotihoito) Tarkoitettu henkilöille, jotka toimintakykynsä vuoksi eivät selviydy asioinneistaan itsenäisesti tai tarvitsevat saattajan. Ensisijaisesti omaiset hoitavat asiointiavun. Pankkiasioista vastaa valtakirjalla omainen tai edunvalvoja. Todell. kulut 53,02 /tunti (Tuotteistettu hinta) Tunti/kerta Alle 2 tuntia 10,00 10, tuntia 20,00 20,40 yli 4 tuntia 30,00 30,60

6 6 Kauppakassipalvelu Tarkoitettu henkilöille, jotka toimintakykynsä vuoksi eivät selviydy ruokakauppakäynneistä itsenäisesti Todell.kulut: 13,90 Ostopalvelun hinta 9,00 /kerta 9,20 /kerta Kotiin kuljetettu ateria Tarkoitettu henkilöille, joiden toimintakyky on heikentynyt 7,50 /ateria 7,80 /ateria eikä mm. aterian valmistaminen enää onnistu Todell.kulut: ma-pe 9,40 /ateria Ostopalvelun hinta la 12,90 /ateria su 13,50 /ateria Pyykkipalvelu Pikkupyykinpesu asiakkaan/taloyhtiön pesukoneella kuuluu maksuton maksuton kotihoidon käyntiin, jolloin pyykinpesusta ei peritä erillistä maksua. Mattoja ei pestä. Siivouspalvelu Siivousta voi saada henkilö, jolla toimintakyky on alentunut eikä itse 12,00 /h 12,25 /h kykene siivoamaan ja jonka bruttotulot jäävät alle 1056 /kk (v sama) yhden hengen taloudessa ja kahden hengen taloudessa 1950 /kk (v sama). Siivousta voi saada 2 tuntia/kk. Siivous tapahtuu asiakkaan omilla välineillä ja aineilla. Todell.kulut: ostopalvelua /tunti Ikäihmisten päivätoiminta Palvelu myönnetään henkilölle, jonka toimintakyky on alentunut ja hän tarvitsee tukea kotona asumisen tukemiseksi, sosiaalisen kanssakäymisen ja virikkeellisyyden ylläpitämiseksi tai tukee omaishoitajan jaksamista ja mahdollistaa mm. omaishoitajan vapaa hoitotyöstä. Päiväsiraala ja päivätoiminta on yhdistetty ikäihmisten päivätoiminnaksi 16,10 päivä 17,60 päivä

7 7 Ikäihmisten päivätoiminnan kuljetusmaksu Yhdensuuntainen kuljetus 3,50 3,60 Turvapuhelinpalvelu Todell.kulut: 5,99 /kk puhelimen ylläpito + auttamiskäynnit toteutuneiden mukaisesti 35 /kerta Palveluntuottajan hintojen mukaan Palveluntuottajan hintojen mukaan *V turvapuhelinpalvelun maksut: Turvapuhelinlaitteen vuokra kuukaudessa 4,50, turvahälytysten vastaanotto kuukaudessa 1,50, auttamiskäynti 35 /kerta laskutetaan enintään kerta kuukaudesta. Turvapuhelinpalvelu on tarkoitettu turvaamaan kotona asumista ensisijaisesti yksin asuville vanhuksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille, joiden bruttotulot jäävät alle 1056 /kk yhden hengen taloudessa ja kahden hengen taloudessa 1950 /kk. Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut * Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi hoidettavalle hoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa voidaan periä tuloista 11,30 11,30 järjestetyistä palveluista siltä osin kuin ne korvaavat omais- riippumaton maksu, joka on enintään 11,30 /vuorokausi /vrk /vrk 11,30 /vrk 11,30 /vrk alle 16-vuotiaille maksuton Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734 6b Valtioneuvosto määrittää indeksitarkistukset asetuksella.

8 8 SOTAINVALIDIEN JA VETERAANIEN PALVELUT Sotainvalidien palvelut Sotainvalideja, joilla on sotavamman aiheuttama vähintään 20 %:n invaliditeetti on oikeus saada lounasseteleitä (60kpl/2 kuukaudeksi) tai kotiin kuljetetun aterian, sekä tarveharkintaan perustuen kotipalveluja kotipalvelut: kodinhoitoapu ja tukipalvelut (kuten ateria-, siivous-, kylvetys-, vaatehuolto-, kuljetusja saattajapalvelut, sosiaalisen kanssakäymisen palvelut ja päiväkeskustoiminta) omaishoidon tuki asumispalvelut (esim. palvelutalossa) Sekä terveyspalveluja mm. kuntouttava lyhytaikainen laitoshoito pitkäaikainen laitoshoito esim. vanhainkodeissa kansanterveyslain nojalla järjestetty koti-, päivä- ja yösairaanhoito sekä lääkinnällinen kuntoutus ja siihen sisältyvät apuvälineet terveydenhuollon erityislakien nojalla avohoitona järjestetty lääkinnällinen kuntoutus ja siihen sisältyvät apuvälineet sairaansijalla annettu ympärivuorokautinen lyhytaikainen hoito, jos hoidon pääasiallisena tarkoituksena on kuntouttaminen pitkäaikainen laitoshoito (ympärivuorokautinen hoito, josta voitaisiin periä potilaan maksukyvyn mukainen maksu) Sotainvalideille tarveharkinnalla myönnetyt palvelut ovat maksuttomia. Veteraanien palvelut Kunnan rahoittamista veteraanipalveluista ei peritä asiakasmaksua.

9 9 PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan laissa tarkoitetusta nettokuukausitulosta, jollei laissa toisin säädetä. Asiakkaalle jätettävien käyttövarojen vähimmäismäärä tulee olla 15 % henkilön nettotuloista. Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 105 euroa. ( 7c.) Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta perittävä maksu voi olla enintään 42,5 prosenttia edellä mainituin perustein yhteenlasketuista kuukausituloista. Laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön tulee kuitenkin jäädä vähintään 105 euroa kuukaudessa. LYHYTAIKAINEN LAITOSHOITO Uusi maksu v Maksu peritään kerran kalenterivuorokaudessa. Asiakkaan siirtyessä toiseen laitokseen, 34,80 38,10 lähettävä laitos ei peri maksua siirtopäivältä. päivä päivä Hoitopäivähinta maksukaton täyttymisen jälkeen. 16,10 17,60 Päivä- ja yöhoidon maksu 16,10 17,60 Asiakasmaksuasetus 13 mukaan, jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että henkilö on sosiaalihuollon laitoksessa tai muussa toimintayksikössä hoidettavana vain joko päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito) voidaan häneltä periä enintään 17,60 euroa/vrk. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu v v vapaa-ajan, asiointi- ym. matkat Tuusula ja lähikunnat 3,50 /yhdens. matka 3,60 /yhdens. matka vapaa-ajan, asiointi- ym. matkat Helsinki, Espoo 6,00 yhdens. matka 6,10 yhdens. matka opiskelumatkat 43 /kk 43,00 /kk työmatkat poikkeavat liikennöintialueet noudattaa julkisen joukkoliikenteen taksoitusta noudattaa julkisen joukkoliikenteen taksoitusta Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu v v. 2015

10 10 opiskelumatkat vapaa-ajan matkat, taksi (tulosidonnainen) 43 /kk 6,50 /yhdens.matka 43,00 /kk 6,60 yhdens. matka vapaa-ajan matkat Sampo-kyyti Sampo-liikenteen taksojen mukainen Opiskelumatkojen asiakasosuus vastaa Kelan myöntämän koulumatkatuen omavastuuosuutta Tulosidonnaisuus: Sosiaalihuoltolain mukaista kuljeuspalvelua voi saada henkilö, jonka bruttotulot jäävät yhden hengen taloudessa alle 1056 /kk (v sama) ja kahden hengen taloudessa 1950 /kk (v sama). Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987) maksuttomia ovat päivätoiminta kuljetusta ja aterioita lukuun ottamatta sekä palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut. Palveluasumisen erityiskustannuksista voidaan kuitenkin periä maksu silloin, kun henkilö saa niihin korvausta muun lain kuin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain nojalla. Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 :n 2 momentissa tarkoitetuista vaikeavammaisille järjestettävistä kuljetuspalveluista voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu. KEHITYSVAMMAISTEN ERITYISHUOLTONA MYÖNNETTÄVÄT PALVELUT Kehitysvammaisten erityishuoltosta annetussa laissa (519/77) tarkoitettu erityishuolto on pääasiallisesti maksutonta. Lukuunottamatta erityishuoltoon liittyvä ylläpito, josta voidaan periä maksu. Asiakasmaksua ei peritä alle 16-vuotiaalle annetusta osittaisesta ylläpidosta (mm. tilapäishoito). Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan järjestetystä täydestä ylläpidosta voidaan periä maksu lyhytaikaisessa laitoshoidossa siten kuin asiakasmaksuasetuksen 1 2 :ssä säädetään ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa siten kuin asiakasmaksulain 7 c :ssä säädetään. Milloin kunta on järjestänyt henkilölle laitoshoitoa tai -huoltoa taikka perhehoitoa, voi kunta periä ja nostaa hänelle tulevat eläkkeet, elinkorot, elatusavut, avustukset tai muut jatkuvat taikka kertakaikkiset tulot, korvaukset tai saamiset siltä ajalta, jonka laitoshoito tai perhehoito kestää. Kunta voi periä ja nostaa mainitut tulot, korvaukset ja saatavat sen estämättä, mitä muussa laissa säädetään sekä käyttää niitä hoidosta, ylläpidosta tai huollosta määrätyn maksun korvaamiseen ottaen kuitenkin huomioon, mitä sellaisten varojen käyttämisestä muualla lailla tai asetuksella säädetään.

11 11 Pitkäaikainen asuminen Asiakas tekee vuokrasopimuksen asumisyksikön kanssa ja vastaa vuokrakuluista. Asiakas voi hakea Kelalta asumistukea vuokrakuluihin. Mikäli toimintayksikön vuokran suuruutta ei ole määritelty erikseen, noudatetaan seuraavia vuokria: Vuokra on vuokrasopimuksen mukainen yhden hengen huone kahden hengen huone 323,50 /kk 210,00 /kk 323,50 /kk 210,00 /kk Lyhytaikainen asuminen, alle 16-vuotiaat v v.2015 Alle 1 kk yhtäjaksoisesti asumisyksikössä ja perhehoidossa, sisältää asumisen, ateriat ja ylläpidon maksuton 11,30 /vrk Lyhytaikainen asuminen, 16 vuotta täyttäneellä v v.2015 Alle 1 kk yhtäjaksoisesti asumisyksikössä, sisältää asumisen, ateriat ja 29,20 ylläpidon /vrk 29,20 /vrk Alle 1 kk yhtäjaksoisesti perhehoidossa, sisältää asumisen, ateriat ja ylläpidon 11,30 /vrk 11,30 /vrk Asumisvalmennus ja -kokeilu v.2014 v.2015 Enintään 1 kk yhtäjaksoisesti asumisyksikössä, sisältää ateriat ja ylläpidon yli 1 kk yhtäjaksoisesti asumisyksikössä, sisältää ateriat, asumisen ja ylläpidon * 11,30 /vrk Pitkäaikaisen asumisen mukaan *v vuotta täyttäneillä alle 7vrk asumisyksikössä 29,20 /vrk ja yli 1 kk yhtäjaksoisesti asumisyksikössä maksu pitkäaikaisen asumisen mukaan Tuntihoito v.2014 Ei Asumisyksikössä tai toimintakeskuksessa, alle 12 tuntia palvelua Kotiin annettavassa tuntihoidossa ei ole asiakasmaksua, koska ateriat ja ylläpidon kustantaa perhe itse Uusi maksu ,75 /vrk JATKUVA PERHEHOITO Maksu määräytyy kuten pitkäaikainen laitoshoito, huomioiden kuitenkin että asiakkaalle tulee jäädä käyttöönsä kohtuullinen käyttövaraosuus, jonka suuruutta määriteltäessä otetaan huomioon asiakkaan yksilölliset olosuhteet (sovelletaan toimintaohjetta sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun asiakasmaksu).

12 asumispalvelun asiakasmaksu). 12 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU Sosiaalihuoltolaki / Kunnan on huolehdittava sosiaalipalvelujen, kuten mm. kotipalvelujen järjestämisestä. ( /581). 20 Kotipalveluilla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Asiakasmaksuasetus / Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu. Tilapäinen (alle 3 kk) kotiin annettava palvelu tai max 10 krt/vuosi Tunti/kerta Alle 1 tunti 9, tuntia 17,35 Yli 3 tuntia 30,60 Yli 6 tuntia 50,00 Todell. kulut 31,89 /tunti ostopalvelu Jatkuvasta ja säännöllisestä lapsiperheiden kotipalvelusta peritään säännöllisen kotiin annettavan palvelun mukainen maksu. Säännöllisenä palvelua pidetään, kun palvelu on jatkunut yli 3 kk. Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 342 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Perheen koko Tuloraja euroa Enimmäismaksu Korvausluokka/käynnit tuntia/kuukaudessa 1-luokka 2-luokka 3-luokka 4-luokka 5-luokka 6-luokka Enintään 2,01-5 5, , ,01-30 Yli %% 8 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % % 6 % 11 % 14 % 18 % 20 % 22 % % 5 % 10 % 12 % 15 % 17 % 18 % 15 % 4 % 8 % 10 % 12 % 14 % 15 % % 4 % 7 % 9 % 10 % 12 % 13 % % 3 % 6 % 8 % 8 % 10 % 11 % Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 342 eurolla ja

13 13 maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Esim. Kolmehenkisen perheen bruttotulot ovat 2200 euroa ja hoitokäyntejä on yhteensä 4 tuntia kuukauden aikana. Maksu määräytyy siten, että 2200 eurosta vähennetään tuloraja 1628 euroa. Jää LASTENSUOJELUN ASIAKASMAKSUT Lastensuojelulain ( /417) 19 perusteella lastensuojelusta voidaan periä asiakasmaksuja Asiakasmaksulain ( /734) 7 mukaan avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetusta perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi voidaan perustellusti periä lapsen vanhemmilta maksu, joka saa olla enintään lapsen elatusavun suuruinen. Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 20 Vahvistetun elatusavun periminen enintään Lapsen/nuoren tuloista, korvauksista ja saamisista perittävä korvaus on enintään elatusavun suuruinen 1 432, , , ,40 Vanhemmilta perittävät lastensuojelun asiakasmaksut Kuukausimaksu määrätään käytettävistä olevista nettokuukausituloista. Vanhemmalta, joille ei ole vahvistettu elatusapua tai sitä ei peritä, peritään lastensuojelun Tulot vähennysten jälkeen Perintä % Ei perintää % % % % Kun sijoitettuja lapsia on useampia, maksua korotetaan sijoitettujen lasten lukumäärän mukaan. Sijoitettuja lapsia Korotus % 1 Ei korotusta 2 15 % 3 30 % 4 45 % 5 tai useampia 60 % Esimerkki: Vanhemmalle on laskettu hoidosta perittävä asiakasmaksu 140 euroa. Sijaishuollossa olevia lapsia on kolme, jolloin taulukon mukaan perittävää maksua korotetaan 30%. Maksuksi tulee 182 euroa ja kun se jaetaan kolmeen osaan, tulee perittäväksi maksuksi 60,67 euroa lasta kohden TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734 Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelut v v.2015

14 14 Tk-lääkärin vastaanotto Käyntimaksu 14,70 16,10 - peritään kalenterivuoden aikana enintään 3 käyntikerralta Päivystysmaksu 20,20 22,10 - käyntimaksun lisäksi perittään päivystysmaksu Päivystysmaksu peritään lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Maksu voidaan periä myös henkilöltä joka on jo maksanut kolme kertamaksua Käynti- ja päivystysmaksusta on vapautettu alle 18-vuotiaat, alle 25-vuotiaat keski- ja korkea-asteen Sairaanhoitajan vastaanottokäynti 8,00 8,80 Käyntimaksu erikoislääkärin vastaanotolla 29,30 32,10 - maksu peritään iästä riippumatta kaikilta Rokottaminen (ei rokotusohjelmaan kuuluva), 18v.-> 19,70 19,70 Yleiseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset ovat potilaalle maksuttomia, muista peritään maksu. Asiakasmaksuasetus 7 1mom.2 kohta Yksilökohtainen fysioterapiakäynti 8,00 8,80 Asiakasmaksuasetus 7 Kuntoutushoidon maksu 12,10 13,20 Asiakasmaksuasetus 14 Päivä- ja yöhoidon maksu 16,10 17,60 - Henkilön ollessa hoidossa vain päivällä tai yöllä Asiakasmaksuasetus 13 Peruuttamaton aika Asiakasmaksulaki 3 Käyttämättä jätetystä ajasta perittävä maksu. Jos henkilö on varannut ennakolta Asiakasmaksuasetu 25 1mom. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta 36,20 39,60

15 15 Todistukset Asiakasmaksuasetuksen 23 Maksu lääkärintodistuksesta mukaan lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta v v.2015 Terveyskeskuskäyntimaksu peritään lausuntomaksun lisäksi ellei Ajokorttitodistus 43,60 47,70 T-todistus 36,20 39,60 B-lausunto, perus 36,20 39,60 E-lausunto 36,20 39,60 Todistus oikeudenkäyntiä varten 36,20 39,60 Todistus työkyvyttömyyseläkettä varten 36,20 39,60 Todistus terveystarkastuksesta 36,20 39,60 Kansanvälinen rokotustodistus 36,20 39,60 Todistus verottajaa varten 36,20 39,60 Todistus terveysmatkaa varten 36,20 39,60 Todistukset yksityisen asian ajamista varten, esim. vaihto-oppilas 36,20 39,60 Todistus koulukypsyydestä 36,20 39,60 Muut hoitoon liittyvät aikaa vievät todistukset 36,20 39,60 C-todistus 36,20 39,60 Todistus veteraanikuntoutukseen 0,00 0,00 Elintarviketodistus 12,50 12,75 Tuberkuloositodistus 0,00 0,00 Laboratoriotodistus 0,00 0,00 "Turvavyö" todistus 36,20 39,60 Muut lyhyet todistukset 16,90 17,25 CD-tuloste 25,20 25,70 Kihlakuntaan menevät lausunnot - riippuen lausunnosta 16,90-44,10 17,25-45,00

16 16 Hammashoito Asiakasmaksuasetuksen 9 mukaan suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät maksut. Perusmaksut Suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon perusmaksu, suuhygienisti 8,00 8,00 Hammaslääkärin antaman hoidon perusmaksu 10,20 10,20 Erikoishammaslääkärin antaman hoidon perusmaksu 14,90 14,90 Maksu tutkimuksesta ja toimenpiteistä, vaativuusluokka: 0-2 6,60 6, ,70 14, ,30 29, ,90 42, ,20 60,20 Proteettiset toimenpidemaksut - pohjauksella 42,90 42,90 29,30 29,30 -korjaus Akryyliosa- ja kokoproteesi 143,20 143,20 Kruunut ja sillat hampaalta 143,20 143,20 Rankaproteesi 173,90 173,90

17 17 Työterveyshuolto Työterveyshuollossa asiakasyrityksiltä perittävillä maksuilla katetaan toiminnan Lakisääteinen työterveyshuolto KL I Työterveyshoitaja Työhöntulo- ja alkutarkastus 66,00 /h Määräaikais- ja seurantatarkastus Työkyvyn ja kuntoutuksen arviointi Työpaikkakäynti ja raportointi Työterveysneuvottelu Aikaveloituksella tehtävä muu työ Puh/sähköposti/kirje 22,50 Työfysioterapeutti Terveystarkastus 76,50 /h Yksilön tietojen anto ja ohjaus Työkyvyn ja kuntoutuksen arviointi Työpaikkakäynti ja raportointi Työterveysneuvottelut Aikaveloituksella tehtävä muu työ Puh/sähköposti/kirje 22,50 Työterveyspsykologi Terveystarkastus 107,50 /h Yksilön tietojen anto ja ohjaus Työkyvyn ja kuntoutuksen arviointi Työpaikkakäynti ja raportointi Työterveysneuvottelut Aikaveloituksella tehtävä muu työ Koulutus, ryhmäohjaus tai luento 255,00 /h Puh/sähköposti/kirje 24,00 Työterveyslääkäri Työhöntulo- ja alkutarkastus 120,00 /h Määräaikais- ja seurantatarkastus Työkyvyn ja kuntoutuksen arviointi Työpaikkakäynti ja raportointi Työterveysneuvottelu Aikaveloituksella tehtävä muu työ Puh/sähköposti/kirje 24,00

18 18 Kokonaisvaltainen työterveyshuolto KL II Työterveyshoitaja Käynti 20 min 29,00 Käynti 30 min 33,00 Käynti 60 min 66,00 Työterveyslääkäri Käynti 20 min 45,00 Käynti 30 min 60,00 Käynti 45 min 90,00 Käynti 60 min 120,00 Reseptin uusinta 12,50 Puh/sähköposti/kirje 24,00 B-lausunto, peruslausunto 71,00 B-lausunto, asiakas maksaa 39,60 B-lausunto, laaja 108,00 Lääkehoidot B-hepatiittirokotus 22,00 Nivelrikon injektiohoito 12,50 Vaativa nivelpisto 130,00 Laboratorion näytteenottomaksu/lähete 8,50 Röntgenin kuvausmaksu/lähete 10,00 Verensokerimittaus työterveyshuollossa 5,50 Pika-CRP mittaus työterveyshuollossa 15,00 Erityistutkimukset Audiogrammi 29,00 Näköseula 29,00 Spirometria 29,00 Työkykyindeksikysely 16,50 Todistukset Muut aikaa vievät todistukset 39,60 Peruuttamaton poisjäänti 55,00 Peruutus on tehtävä viimeistään edellisenä työpäivänä joko puhelimitse tai sähköpostitse Työterveyshuollon yleismaksut Lakisääteinen työterveyshuolto: työntekijä/vuosi 30,00 Kokonaisvaltainen työterveyshuolto: työntekijä/vuosi 35,00

19 Yleismaksun perusteet Työterveyshuollon toiminnanohjausjärjestelmien ylläpitäminen, terveystarkastuskutsujen koordinointi, KELA:n korvaustietojen toimittaminen, toimistotyö, yritysten laskuttamaton puhelinneuvonta Matkakustannusten korvaukset veloitetaan voimassa olevan KVTES:n mukaan Työnantaja saa Kelasta korvausta tarpellisista ja kohtuullisista työterveyshuollon ja sairaanhoidon kustannuksista. Toiminnan on tällöin täytettävä hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteet. Työnantajan on haettava Kelasta korvausta kuukauden kuluessa yrityksen tilikauden päättymisestä. 19

20 20 Maksukatto Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734 6a. Kohtuuttoman korkeaksi Alle 18-vuotiaiden maksut otetaan huomioon huoltajan maksukatossa. Maksukattoon lasketaan mukaan - terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut, v Uusi maksukatto ,00 679,00 - fysioterapiamaksut - sairaalan poliklinikkamaksut - päiväkirurgian maksut - lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa - yö - ja päivähoidon maksut - kuntoutushoidon maksut Lääkekustannuksilla on oma kalenterivuosittainen määriteltävä kattonsa. 610,00 610,00 (esitys) Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen Asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää se kokonaan perimättä tapauskohtaisen tarve- ja tilannearvion perusteella. Asiakamaksulain 11 mom. velvoittaa alentamaan tai jättämään perimättä maksun silloin kun sen periminen vaarantaa henkilön tai hänen perheensä toimeentulotuen edellytyksiä. Säännös koskee velvoittavana sosiaalihuollon palveluista määrättyjä maksuja ja terveydenhuollon maksukyvyn mukaan määrättyjä maksuja (pitkäaikainen laitoshoito).

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyv. Liite nro 87/ Perusturvalautakunta 11.12.2014 ( 133) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA SISÄLLYSLUETTELO PERUSTURVALAUTAKUNNAN PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 1 MAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ... 1 MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN...

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Rääkkylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen

Rääkkylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen Sivu 1 / 5 Rääylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla eli kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Yhtymähallitus 29.1.2014 Sisällysluettelo 1. Ikäihmisten perhehoito... 2 1.1. Toimeksiantosuhteinen

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä Vammaispalvelulain palveluasuminen ravintomenoista. Asumisvalmennus, VpL Vuokra ja käyttökustannukset Asuntoon liittyvät keskitetyt hankinnat ja yhteiskäyttö a) Ateriamaksu kun tarjotaan keskitetyt ateriapalvelut

Lisätiedot

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1. HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17 Kirjoittajat: Päivitys: Anne Saaristo Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Anne Saaristo 1. painos 1999 2. täysin

Lisätiedot

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.)

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.) Lastensuojelun asiakasmaksut ohjeistus 1.3.2014 Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetuista perhehoidosta, laitoshoidosta tai asumispalveluista

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

1) Vuokrasopimus ja vuokra sekä muuttoilmoitus ja asumistuki

1) Vuokrasopimus ja vuokra sekä muuttoilmoitus ja asumistuki ASUMISPALVELUIDEN MAKSUT 2014 Tehostetun palveluasumisen asukasmaksu koostuu seuraavista osa-alueista: 1) Vuokra 2) Hoidon ja hoivan kuukausimaksu 3) Ateriamaksu 4) Tukipalvelumaksu 5) Muut asukkaan maksettavaksi

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN ELÄKKEENSAAJAN ETUUDET PALVELUJEN HANKINTAAN Eläkkeensaajana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankintaan. Avun tarve

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Sosiaalityön palvelualue Maahanmuuttajatyön palvelualue Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunnan Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen hyväksytty 10.12.2013 Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Vammaispalveluopas Yhteystiedot www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Käyntiosoite: Perusturvakeskus (Rentto) Suutarinkatu 2 C, 4 krs 05900 Hyvinkää

Lisätiedot

ISBN 978-952-486-122-9 (nid.) ISBN 978-952-486-123-6 (pdf)

ISBN 978-952-486-122-9 (nid.) ISBN 978-952-486-123-6 (pdf) DIABEETIKON SOSIAALITURVA 2012 Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Mervi Lyytinen Taitto: Aino Myllyluoma Paino: Hämeen Kirjapaino Oy, 2012 ISBN 978-952-486-122-9

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEEN PALVELUOPAS 2014 Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti sosiaali ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat olla ajankohtaisia,

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt...

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt... Onneksi on omaishoitaja 1991 2011 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2011-2012 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille 1 6.6.2011 2 Sisällysluettelo 1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN... 6 1.2. Ikäihmisten palvelulinja... 6 2. APUVÄLINEET... 7 3. ASUMINEN;

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET VUODELLE 2015

SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET VUODELLE 2015 SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET VUODELLE 2015 1 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON HOITOPALKKIO, KULU- JA KÄYNNISTÄMIS 3 Saarikan maksama

Lisätiedot

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tervetuloa

Lisätiedot

4. PERHEPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT

4. PERHEPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT MUUT MAKSUT Sarjassa annettava valohoito 8,80 Röntgenlääkärin ultraäänitutkimus (tk-maksun mukainen käyntimaksu) 14,70 Natiivikuvien tallentaminen cd-levykkeelle 12,00 Terveyden edistämisen ryhmämaksu

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET V.2014

SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET V.2014 SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET V.2014 1 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON HOITOPALKKIO, KULU- JA KÄYNNISTÄMIS 3 Saarikan maksama hoitopalkkio

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot