SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015"

Transkriptio

1 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta ja VUOKRAT Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta /481. Vuokra määräytyy sen mukaan, mitä vuokrasopimuksessa on sovittu. Tuuskodon asumispalvelut Ennen Tuuskodon asumispalveluissa asuneiden ns. vanhojen asiakkaiden vuokra* 9,94 /m 2 10,08 /m tai sen jälkeen Tuuskodon asumispalveluihin siirtyneiden asiakkaiden vuokra 12,98 /m 2 12,79 /m 2 Kunnan todellinen sisäinen vuokra v on 12,98 /m2 ja v.2015 on 12,79 /m2 Riihikallion asumispalveluyksikkö v.2014 v.2015 Asiakkaiden vuokra on ARAn ilmoittama enimmäisvuokra, jota voidaan periä. 13,40 /m 2 13,40 /m 2 Kunnan todellinen vuokra v on 15,14 /m2. Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta (soteltk ) asettivat asiakasvuokraksi 13,40 /m2. *Vuokra on kunnanhallituksen päätöksellä sidottu elinkustannusindeksiin ja on käytetty syyskuun indeksiä. Viimeksi vuokra on tarkistettu alkaen. Indeksi 9/2013 = 1894 ja 9/2014 = Vuokran tarkistus vuodelle 2015: 9,94/1894 x 1920 = 10,08 ASUMISPALVELUJEN HOIVAPALVELU- JA TUKIPALVELUMAKSUT Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista / Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää palvelusta perittävän maksun enimmäismäärä ja maksu määräytyväksi maksukyvyn mukaan. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää myös maksun tarkistamiseksi indeksin muutoksen mukaisesti. Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /912 3, 5 Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta kotipalvelusta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. Maksu ei saa kuitenkaan ylittää palveluasumisen aiheuttamia kustannuksia, asetus sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta

2 2 Sosiaalihuoltolaki / Asumispalveluja annetaan henkilölle, joka erityisestä syystä tarvitsee apua tai tukea asunnon tai asumisensa järjestämisessä. Asumisesta asukas maksaa vuokran, ateriat sekä hoivapalveluista asiakasmaksun, jonka kunta perii hoivasta ja huolenpidosta kunnallisen jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon palvelumaksuperusteen mukaisesti. Asumispalvelun asiakasmaksua määriteltäessä on asiakkaalle jätettävä kohtuullinen käyttövaraosuus, jonka suuruutta määriteltäessä otetaan huomioon asiakkaan yksilölliset olosuhteet (toimintaohje sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun asiakasmaksu). Käyttövaraksi jätetään kuukausittain vähintään valtioneuvoston vuosittain vahvistama toimeentulotuen perusosa vähennettynä ruokarahaosuudella. Asumispalveluista perittävä asiakasmaksu ei saa aiheuttaa säännöllisen toimeentulotuen tarvetta. Palvelun tuottaja tekee asiakkaan kanssa vuokrasopimuksen. Hoivapalvelut määrä /kk asumispalvelusta perittävän maksun Koskee kunnan omia ja ostopalveluyksiköitä (brutto) %-osuudet tulorajan ylittävästä osuudesta 35 % Hoivapalvelumaksu noudattaa kotona annettavan jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon maksutaulukkoa. Tarkemmin tästä alla ko. kohdassa. Poissaolot ja karenssi: Säännöllisen palvelun keskeytyessä yli viideksi päiväksi, ei asumispalvelujen hoivapalveluista ja tukipalveluista peritä kuukausimaksuja viittä vuorokautta ylittävältä ajalta. Jos palvelu keskeytyy lyhyemmäksikin ajaksi kunnasta johtuvasta syystä tai palvelun saajan ollessa kunnallisessa laitoshoidossa, ei kuukausimaksuja peritä myöskään mainitulta viiden vuorokauden ajalta. Asumispalvelujen tukipalvelumaksu (koskee vain vanhuspalveluja) Uusi maksu v.2015 Koskee kunnan omia ja ostopalveluyksiköitä. 75 /kk 76,50 /kk Asumispalvelun tukipalvelumaksuun sisältyy turvapalvelu (24 h/vrk), siivous, vaate- ja liinavaatehuolto sekä muut em. palveluihin sekä asumiseen liittyvät aineet/tarvikkeet/tuotteet (esim. wc-paperi, siivousaineet). Saatto- ja asiointipalvelu (asumispalvelu, palvelukeskus Tuuskoto) Asetus sos.- ja terv.huollon as.maksuista /912 3 Tarkoitettu henkilöille, jotka toimintakykynsä vuoksi eivät selviydy asioinneistaan itsenäisesti tai omaisen tuella ja tarvitsevat saattajan. Maksu peritään palvelun määrän mukaan. Todell. kulut 53,02 /tunti (Tuotteistettu hinta) Tunti/kerta Alle 2 tuntia 10,00 10, tuntia 20,00 20,40 yli 4 tuntia 30,00 30,60 Vanhusten lyhytaikainen asumispalvelu Uusi maksu v. 2015

3 3 Vanhusten lyhytaikainen asumispalvelumaksu sisältää asumisen, asumisen tukipalvelumaksun, perus- ja sairaanhoidon sekä ateriat. Omaishoidon tuen vapaan osalta maksu 11,30 /vrk. Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta /vrk 28,50 /vrk HOIVAPALVELUJEN ATERIAMAKSUT Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734 2 Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /912 3 Valtioneuvoston asetus ja stm-ilmoitus asiakasmaksuista Kunnan asumispalvelut (palvelukeskus Tuuskoto) Vuorokaudessa tarjotaan aamupala, lounas, iltapäiväkahvi, päivällinen 15,20 /vrk 15,30 /vrk ja iltapala. Asukkaan siirtyessä toiseen yksikköön lähtöpäivältä ei laskuteta ateriahintaa Todell.kulut: v ,31 /vrk (ei sis. ruoan jakelutoimintaan liittyvää työpanosta) Poissaolot ja karenssi: Säännöllisen palvelun keskeytyessä ateriamaksun periminen katkeaa heti ensimmäiseltä poissaolopäivältä. Muiden palveluntuottajien yksiköissä Ateriahinta on ko. toimintayksikön vahvistamien hintojen mukainen. Mikäli toimintayksikkö (asumispalvelu tms.) ei ole hoivamaksussa eritellyt ateriamaksuja, noudatetaan kunnallisen yksikön (palvelukeskus Tuuskoto) ateriamaksuja.

4 4 MUUT ATERIAMAKSUT Toimintakeskus Kettunen v v ( alk) Ateria (lounas + välipala). Raaka-aineista. maksuton 4,95 Huom: Eteva otti maksun (4,60 ) käyttöön Muissa erityishuollon yksiköissä Ateriamaksu (raaka-aineista) ja muun ylläpidon maksu on ko. toimintayksikön vahvistamien hintojen mukainen. Mikäli toimintayksikkö ei ole vahvistanut maksuja noudatetaan seuraavia ateria -ja ylläpitomaksuja. Työ- ja päivätoiminnan ateria (lounas + välipala) Asumispalveluissa ateria ja ylläpito koko päivä Asumispalveluissa ateria ja ylläpito osapäivä Peruste: Maksu on yhdenmukainen Eteva kuntayhtymän kanssa 4,60 /päivä 10,20 /päivä 5,10 /päivä 4,60 /päivä 10,20 /päivä 5,10 /päivä KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734 2 Asetus sosiaali- ja terveydenhu ollon Kotona annettavasta jatkuvasta ja säännöllisestä palvelusta peritään palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. Maksu saa olla enintään jäljempänä olevan maksuprosentin mukainen euromäärä tulorajan ylittävistä kuukausituloista (bruttotulot). Säännölliseksi kotihoito katsotaan, kun palvelusuhde jatkuu yli kolmen kuukauden yhtäjaksoisesti. Perheen koko Tuloraja euroa Enimmäismaksu % 1-luokka 2-luokka 3-luokka 4-luokka 5-luokka 6-luokka Enintään 2 tuntia/kk Korvausluokka/käynnit tuntia/kuukaudessa 2,01-5 tuntia/kk 5,01-11 tuntia/kk 11,01-20 tuntia/kk 20,01-30 tuntia/kk Yli 30 tuntia/kk % 8 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % % 6 % 11 % 14 % 18 % 20 % 22 % % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % Todell. kulut 54,96 /tunti (Tuotteistettu hinta)

5 5 Asiakasmaksulain 2 :n mukaan enimmäismäärä voi olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten suuruinen. Ylärajana käytetään 54,96 tuntihintaa. Jos tulojen mukaan määräytyvä kuukausimaksu on tuntia kohden suurempi, maksuna peritään 54,96 /tunti kerrottuna palveluja hoitosuunnitelmassa määritellyllä tuntimäärällä. Hoito- ja palvelusuunnitelman mukainen tuntimäärä pyöristetään lähimpään täyteen tuntiin ja kerrotaan tuntihinnalla. Tilapäinen (alle 3 kk) kotiin annettava palvelu Tunti/kerta Alle 1 tunti 9,30 9, tuntia 17,00 17,35 Yli 3 tuntia 30,00 30,60 Todell. kulut 54,54 /tunti (Tuotteistettu hinta) Kotisairaanhoidon tilapäinen käynti lääkärin käynti 14,80 /käynti 14,70 /käynti hoitajan käynti 9,30 /käynti 9,30 /käynti Saunotusmaksu Tarkoitettu henkilöille, joilla on puutteelliset peseytymistilat ja tarvitsevat apua peseytymisessä, eivätkä ole säännöllisen kotihoidon piirissä. Todell. kulut 120,87 Tuotteistettu hinta kuljetuksineen 9,20 /käynti 9,40 /käynti Saunotuksen kuljetusmaksu Yhdensuuntainen kuljetus 5,50 5,70 Todell. kulut 15,00 Saatto- ja asiointipalvelu (kotihoito) Tarkoitettu henkilöille, jotka toimintakykynsä vuoksi eivät selviydy asioinneistaan itsenäisesti tai tarvitsevat saattajan. Ensisijaisesti omaiset hoitavat asiointiavun. Pankkiasioista vastaa valtakirjalla omainen tai edunvalvoja. Todell. kulut 53,02 /tunti (Tuotteistettu hinta) Tunti/kerta Alle 2 tuntia 10,00 10, tuntia 20,00 20,40 yli 4 tuntia 30,00 30,60

6 6 Kauppakassipalvelu Tarkoitettu henkilöille, jotka toimintakykynsä vuoksi eivät selviydy ruokakauppakäynneistä itsenäisesti Todell.kulut: 13,90 Ostopalvelun hinta 9,00 /kerta 9,20 /kerta Kotiin kuljetettu ateria Tarkoitettu henkilöille, joiden toimintakyky on heikentynyt 7,50 /ateria 7,80 /ateria eikä mm. aterian valmistaminen enää onnistu Todell.kulut: ma-pe 9,40 /ateria Ostopalvelun hinta la 12,90 /ateria su 13,50 /ateria Pyykkipalvelu Pikkupyykinpesu asiakkaan/taloyhtiön pesukoneella kuuluu maksuton maksuton kotihoidon käyntiin, jolloin pyykinpesusta ei peritä erillistä maksua. Mattoja ei pestä. Siivouspalvelu Siivousta voi saada henkilö, jolla toimintakyky on alentunut eikä itse 12,00 /h 12,25 /h kykene siivoamaan ja jonka bruttotulot jäävät alle 1056 /kk (v sama) yhden hengen taloudessa ja kahden hengen taloudessa 1950 /kk (v sama). Siivousta voi saada 2 tuntia/kk. Siivous tapahtuu asiakkaan omilla välineillä ja aineilla. Todell.kulut: ostopalvelua /tunti Ikäihmisten päivätoiminta Palvelu myönnetään henkilölle, jonka toimintakyky on alentunut ja hän tarvitsee tukea kotona asumisen tukemiseksi, sosiaalisen kanssakäymisen ja virikkeellisyyden ylläpitämiseksi tai tukee omaishoitajan jaksamista ja mahdollistaa mm. omaishoitajan vapaa hoitotyöstä. Päiväsiraala ja päivätoiminta on yhdistetty ikäihmisten päivätoiminnaksi 16,10 päivä 17,60 päivä

7 7 Ikäihmisten päivätoiminnan kuljetusmaksu Yhdensuuntainen kuljetus 3,50 3,60 Turvapuhelinpalvelu Todell.kulut: 5,99 /kk puhelimen ylläpito + auttamiskäynnit toteutuneiden mukaisesti 35 /kerta Palveluntuottajan hintojen mukaan Palveluntuottajan hintojen mukaan *V turvapuhelinpalvelun maksut: Turvapuhelinlaitteen vuokra kuukaudessa 4,50, turvahälytysten vastaanotto kuukaudessa 1,50, auttamiskäynti 35 /kerta laskutetaan enintään kerta kuukaudesta. Turvapuhelinpalvelu on tarkoitettu turvaamaan kotona asumista ensisijaisesti yksin asuville vanhuksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille, joiden bruttotulot jäävät alle 1056 /kk yhden hengen taloudessa ja kahden hengen taloudessa 1950 /kk. Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut * Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi hoidettavalle hoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa voidaan periä tuloista 11,30 11,30 järjestetyistä palveluista siltä osin kuin ne korvaavat omais- riippumaton maksu, joka on enintään 11,30 /vuorokausi /vrk /vrk 11,30 /vrk 11,30 /vrk alle 16-vuotiaille maksuton Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734 6b Valtioneuvosto määrittää indeksitarkistukset asetuksella.

8 8 SOTAINVALIDIEN JA VETERAANIEN PALVELUT Sotainvalidien palvelut Sotainvalideja, joilla on sotavamman aiheuttama vähintään 20 %:n invaliditeetti on oikeus saada lounasseteleitä (60kpl/2 kuukaudeksi) tai kotiin kuljetetun aterian, sekä tarveharkintaan perustuen kotipalveluja kotipalvelut: kodinhoitoapu ja tukipalvelut (kuten ateria-, siivous-, kylvetys-, vaatehuolto-, kuljetusja saattajapalvelut, sosiaalisen kanssakäymisen palvelut ja päiväkeskustoiminta) omaishoidon tuki asumispalvelut (esim. palvelutalossa) Sekä terveyspalveluja mm. kuntouttava lyhytaikainen laitoshoito pitkäaikainen laitoshoito esim. vanhainkodeissa kansanterveyslain nojalla järjestetty koti-, päivä- ja yösairaanhoito sekä lääkinnällinen kuntoutus ja siihen sisältyvät apuvälineet terveydenhuollon erityislakien nojalla avohoitona järjestetty lääkinnällinen kuntoutus ja siihen sisältyvät apuvälineet sairaansijalla annettu ympärivuorokautinen lyhytaikainen hoito, jos hoidon pääasiallisena tarkoituksena on kuntouttaminen pitkäaikainen laitoshoito (ympärivuorokautinen hoito, josta voitaisiin periä potilaan maksukyvyn mukainen maksu) Sotainvalideille tarveharkinnalla myönnetyt palvelut ovat maksuttomia. Veteraanien palvelut Kunnan rahoittamista veteraanipalveluista ei peritä asiakasmaksua.

9 9 PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan laissa tarkoitetusta nettokuukausitulosta, jollei laissa toisin säädetä. Asiakkaalle jätettävien käyttövarojen vähimmäismäärä tulee olla 15 % henkilön nettotuloista. Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 105 euroa. ( 7c.) Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta perittävä maksu voi olla enintään 42,5 prosenttia edellä mainituin perustein yhteenlasketuista kuukausituloista. Laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön tulee kuitenkin jäädä vähintään 105 euroa kuukaudessa. LYHYTAIKAINEN LAITOSHOITO Uusi maksu v Maksu peritään kerran kalenterivuorokaudessa. Asiakkaan siirtyessä toiseen laitokseen, 34,80 38,10 lähettävä laitos ei peri maksua siirtopäivältä. päivä päivä Hoitopäivähinta maksukaton täyttymisen jälkeen. 16,10 17,60 Päivä- ja yöhoidon maksu 16,10 17,60 Asiakasmaksuasetus 13 mukaan, jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että henkilö on sosiaalihuollon laitoksessa tai muussa toimintayksikössä hoidettavana vain joko päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito) voidaan häneltä periä enintään 17,60 euroa/vrk. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu v v vapaa-ajan, asiointi- ym. matkat Tuusula ja lähikunnat 3,50 /yhdens. matka 3,60 /yhdens. matka vapaa-ajan, asiointi- ym. matkat Helsinki, Espoo 6,00 yhdens. matka 6,10 yhdens. matka opiskelumatkat 43 /kk 43,00 /kk työmatkat poikkeavat liikennöintialueet noudattaa julkisen joukkoliikenteen taksoitusta noudattaa julkisen joukkoliikenteen taksoitusta Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu v v. 2015

10 10 opiskelumatkat vapaa-ajan matkat, taksi (tulosidonnainen) 43 /kk 6,50 /yhdens.matka 43,00 /kk 6,60 yhdens. matka vapaa-ajan matkat Sampo-kyyti Sampo-liikenteen taksojen mukainen Opiskelumatkojen asiakasosuus vastaa Kelan myöntämän koulumatkatuen omavastuuosuutta Tulosidonnaisuus: Sosiaalihuoltolain mukaista kuljeuspalvelua voi saada henkilö, jonka bruttotulot jäävät yhden hengen taloudessa alle 1056 /kk (v sama) ja kahden hengen taloudessa 1950 /kk (v sama). Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987) maksuttomia ovat päivätoiminta kuljetusta ja aterioita lukuun ottamatta sekä palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut. Palveluasumisen erityiskustannuksista voidaan kuitenkin periä maksu silloin, kun henkilö saa niihin korvausta muun lain kuin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain nojalla. Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 :n 2 momentissa tarkoitetuista vaikeavammaisille järjestettävistä kuljetuspalveluista voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu. KEHITYSVAMMAISTEN ERITYISHUOLTONA MYÖNNETTÄVÄT PALVELUT Kehitysvammaisten erityishuoltosta annetussa laissa (519/77) tarkoitettu erityishuolto on pääasiallisesti maksutonta. Lukuunottamatta erityishuoltoon liittyvä ylläpito, josta voidaan periä maksu. Asiakasmaksua ei peritä alle 16-vuotiaalle annetusta osittaisesta ylläpidosta (mm. tilapäishoito). Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan järjestetystä täydestä ylläpidosta voidaan periä maksu lyhytaikaisessa laitoshoidossa siten kuin asiakasmaksuasetuksen 1 2 :ssä säädetään ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa siten kuin asiakasmaksulain 7 c :ssä säädetään. Milloin kunta on järjestänyt henkilölle laitoshoitoa tai -huoltoa taikka perhehoitoa, voi kunta periä ja nostaa hänelle tulevat eläkkeet, elinkorot, elatusavut, avustukset tai muut jatkuvat taikka kertakaikkiset tulot, korvaukset tai saamiset siltä ajalta, jonka laitoshoito tai perhehoito kestää. Kunta voi periä ja nostaa mainitut tulot, korvaukset ja saatavat sen estämättä, mitä muussa laissa säädetään sekä käyttää niitä hoidosta, ylläpidosta tai huollosta määrätyn maksun korvaamiseen ottaen kuitenkin huomioon, mitä sellaisten varojen käyttämisestä muualla lailla tai asetuksella säädetään.

11 11 Pitkäaikainen asuminen Asiakas tekee vuokrasopimuksen asumisyksikön kanssa ja vastaa vuokrakuluista. Asiakas voi hakea Kelalta asumistukea vuokrakuluihin. Mikäli toimintayksikön vuokran suuruutta ei ole määritelty erikseen, noudatetaan seuraavia vuokria: Vuokra on vuokrasopimuksen mukainen yhden hengen huone kahden hengen huone 323,50 /kk 210,00 /kk 323,50 /kk 210,00 /kk Lyhytaikainen asuminen, alle 16-vuotiaat v v.2015 Alle 1 kk yhtäjaksoisesti asumisyksikössä ja perhehoidossa, sisältää asumisen, ateriat ja ylläpidon maksuton 11,30 /vrk Lyhytaikainen asuminen, 16 vuotta täyttäneellä v v.2015 Alle 1 kk yhtäjaksoisesti asumisyksikössä, sisältää asumisen, ateriat ja 29,20 ylläpidon /vrk 29,20 /vrk Alle 1 kk yhtäjaksoisesti perhehoidossa, sisältää asumisen, ateriat ja ylläpidon 11,30 /vrk 11,30 /vrk Asumisvalmennus ja -kokeilu v.2014 v.2015 Enintään 1 kk yhtäjaksoisesti asumisyksikössä, sisältää ateriat ja ylläpidon yli 1 kk yhtäjaksoisesti asumisyksikössä, sisältää ateriat, asumisen ja ylläpidon * 11,30 /vrk Pitkäaikaisen asumisen mukaan *v vuotta täyttäneillä alle 7vrk asumisyksikössä 29,20 /vrk ja yli 1 kk yhtäjaksoisesti asumisyksikössä maksu pitkäaikaisen asumisen mukaan Tuntihoito v.2014 Ei Asumisyksikössä tai toimintakeskuksessa, alle 12 tuntia palvelua Kotiin annettavassa tuntihoidossa ei ole asiakasmaksua, koska ateriat ja ylläpidon kustantaa perhe itse Uusi maksu ,75 /vrk JATKUVA PERHEHOITO Maksu määräytyy kuten pitkäaikainen laitoshoito, huomioiden kuitenkin että asiakkaalle tulee jäädä käyttöönsä kohtuullinen käyttövaraosuus, jonka suuruutta määriteltäessä otetaan huomioon asiakkaan yksilölliset olosuhteet (sovelletaan toimintaohjetta sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun asiakasmaksu).

12 asumispalvelun asiakasmaksu). 12 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU Sosiaalihuoltolaki / Kunnan on huolehdittava sosiaalipalvelujen, kuten mm. kotipalvelujen järjestämisestä. ( /581). 20 Kotipalveluilla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Asiakasmaksuasetus / Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu. Tilapäinen (alle 3 kk) kotiin annettava palvelu tai max 10 krt/vuosi Tunti/kerta Alle 1 tunti 9, tuntia 17,35 Yli 3 tuntia 30,60 Yli 6 tuntia 50,00 Todell. kulut 31,89 /tunti ostopalvelu Jatkuvasta ja säännöllisestä lapsiperheiden kotipalvelusta peritään säännöllisen kotiin annettavan palvelun mukainen maksu. Säännöllisenä palvelua pidetään, kun palvelu on jatkunut yli 3 kk. Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 342 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Perheen koko Tuloraja euroa Enimmäismaksu Korvausluokka/käynnit tuntia/kuukaudessa 1-luokka 2-luokka 3-luokka 4-luokka 5-luokka 6-luokka Enintään 2,01-5 5, , ,01-30 Yli %% 8 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % % 6 % 11 % 14 % 18 % 20 % 22 % % 5 % 10 % 12 % 15 % 17 % 18 % 15 % 4 % 8 % 10 % 12 % 14 % 15 % % 4 % 7 % 9 % 10 % 12 % 13 % % 3 % 6 % 8 % 8 % 10 % 11 % Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 342 eurolla ja

13 13 maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Esim. Kolmehenkisen perheen bruttotulot ovat 2200 euroa ja hoitokäyntejä on yhteensä 4 tuntia kuukauden aikana. Maksu määräytyy siten, että 2200 eurosta vähennetään tuloraja 1628 euroa. Jää LASTENSUOJELUN ASIAKASMAKSUT Lastensuojelulain ( /417) 19 perusteella lastensuojelusta voidaan periä asiakasmaksuja Asiakasmaksulain ( /734) 7 mukaan avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetusta perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi voidaan perustellusti periä lapsen vanhemmilta maksu, joka saa olla enintään lapsen elatusavun suuruinen. Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 20 Vahvistetun elatusavun periminen enintään Lapsen/nuoren tuloista, korvauksista ja saamisista perittävä korvaus on enintään elatusavun suuruinen 1 432, , , ,40 Vanhemmilta perittävät lastensuojelun asiakasmaksut Kuukausimaksu määrätään käytettävistä olevista nettokuukausituloista. Vanhemmalta, joille ei ole vahvistettu elatusapua tai sitä ei peritä, peritään lastensuojelun Tulot vähennysten jälkeen Perintä % Ei perintää % % % % Kun sijoitettuja lapsia on useampia, maksua korotetaan sijoitettujen lasten lukumäärän mukaan. Sijoitettuja lapsia Korotus % 1 Ei korotusta 2 15 % 3 30 % 4 45 % 5 tai useampia 60 % Esimerkki: Vanhemmalle on laskettu hoidosta perittävä asiakasmaksu 140 euroa. Sijaishuollossa olevia lapsia on kolme, jolloin taulukon mukaan perittävää maksua korotetaan 30%. Maksuksi tulee 182 euroa ja kun se jaetaan kolmeen osaan, tulee perittäväksi maksuksi 60,67 euroa lasta kohden TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734 Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelut v v.2015

14 14 Tk-lääkärin vastaanotto Käyntimaksu 14,70 16,10 - peritään kalenterivuoden aikana enintään 3 käyntikerralta Päivystysmaksu 20,20 22,10 - käyntimaksun lisäksi perittään päivystysmaksu Päivystysmaksu peritään lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Maksu voidaan periä myös henkilöltä joka on jo maksanut kolme kertamaksua Käynti- ja päivystysmaksusta on vapautettu alle 18-vuotiaat, alle 25-vuotiaat keski- ja korkea-asteen Sairaanhoitajan vastaanottokäynti 8,00 8,80 Käyntimaksu erikoislääkärin vastaanotolla 29,30 32,10 - maksu peritään iästä riippumatta kaikilta Rokottaminen (ei rokotusohjelmaan kuuluva), 18v.-> 19,70 19,70 Yleiseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset ovat potilaalle maksuttomia, muista peritään maksu. Asiakasmaksuasetus 7 1mom.2 kohta Yksilökohtainen fysioterapiakäynti 8,00 8,80 Asiakasmaksuasetus 7 Kuntoutushoidon maksu 12,10 13,20 Asiakasmaksuasetus 14 Päivä- ja yöhoidon maksu 16,10 17,60 - Henkilön ollessa hoidossa vain päivällä tai yöllä Asiakasmaksuasetus 13 Peruuttamaton aika Asiakasmaksulaki 3 Käyttämättä jätetystä ajasta perittävä maksu. Jos henkilö on varannut ennakolta Asiakasmaksuasetu 25 1mom. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta 36,20 39,60

15 15 Todistukset Asiakasmaksuasetuksen 23 Maksu lääkärintodistuksesta mukaan lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta v v.2015 Terveyskeskuskäyntimaksu peritään lausuntomaksun lisäksi ellei Ajokorttitodistus 43,60 47,70 T-todistus 36,20 39,60 B-lausunto, perus 36,20 39,60 E-lausunto 36,20 39,60 Todistus oikeudenkäyntiä varten 36,20 39,60 Todistus työkyvyttömyyseläkettä varten 36,20 39,60 Todistus terveystarkastuksesta 36,20 39,60 Kansanvälinen rokotustodistus 36,20 39,60 Todistus verottajaa varten 36,20 39,60 Todistus terveysmatkaa varten 36,20 39,60 Todistukset yksityisen asian ajamista varten, esim. vaihto-oppilas 36,20 39,60 Todistus koulukypsyydestä 36,20 39,60 Muut hoitoon liittyvät aikaa vievät todistukset 36,20 39,60 C-todistus 36,20 39,60 Todistus veteraanikuntoutukseen 0,00 0,00 Elintarviketodistus 12,50 12,75 Tuberkuloositodistus 0,00 0,00 Laboratoriotodistus 0,00 0,00 "Turvavyö" todistus 36,20 39,60 Muut lyhyet todistukset 16,90 17,25 CD-tuloste 25,20 25,70 Kihlakuntaan menevät lausunnot - riippuen lausunnosta 16,90-44,10 17,25-45,00

16 16 Hammashoito Asiakasmaksuasetuksen 9 mukaan suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät maksut. Perusmaksut Suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon perusmaksu, suuhygienisti 8,00 8,00 Hammaslääkärin antaman hoidon perusmaksu 10,20 10,20 Erikoishammaslääkärin antaman hoidon perusmaksu 14,90 14,90 Maksu tutkimuksesta ja toimenpiteistä, vaativuusluokka: 0-2 6,60 6, ,70 14, ,30 29, ,90 42, ,20 60,20 Proteettiset toimenpidemaksut - pohjauksella 42,90 42,90 29,30 29,30 -korjaus Akryyliosa- ja kokoproteesi 143,20 143,20 Kruunut ja sillat hampaalta 143,20 143,20 Rankaproteesi 173,90 173,90

17 17 Työterveyshuolto Työterveyshuollossa asiakasyrityksiltä perittävillä maksuilla katetaan toiminnan Lakisääteinen työterveyshuolto KL I Työterveyshoitaja Työhöntulo- ja alkutarkastus 66,00 /h Määräaikais- ja seurantatarkastus Työkyvyn ja kuntoutuksen arviointi Työpaikkakäynti ja raportointi Työterveysneuvottelu Aikaveloituksella tehtävä muu työ Puh/sähköposti/kirje 22,50 Työfysioterapeutti Terveystarkastus 76,50 /h Yksilön tietojen anto ja ohjaus Työkyvyn ja kuntoutuksen arviointi Työpaikkakäynti ja raportointi Työterveysneuvottelut Aikaveloituksella tehtävä muu työ Puh/sähköposti/kirje 22,50 Työterveyspsykologi Terveystarkastus 107,50 /h Yksilön tietojen anto ja ohjaus Työkyvyn ja kuntoutuksen arviointi Työpaikkakäynti ja raportointi Työterveysneuvottelut Aikaveloituksella tehtävä muu työ Koulutus, ryhmäohjaus tai luento 255,00 /h Puh/sähköposti/kirje 24,00 Työterveyslääkäri Työhöntulo- ja alkutarkastus 120,00 /h Määräaikais- ja seurantatarkastus Työkyvyn ja kuntoutuksen arviointi Työpaikkakäynti ja raportointi Työterveysneuvottelu Aikaveloituksella tehtävä muu työ Puh/sähköposti/kirje 24,00

18 18 Kokonaisvaltainen työterveyshuolto KL II Työterveyshoitaja Käynti 20 min 29,00 Käynti 30 min 33,00 Käynti 60 min 66,00 Työterveyslääkäri Käynti 20 min 45,00 Käynti 30 min 60,00 Käynti 45 min 90,00 Käynti 60 min 120,00 Reseptin uusinta 12,50 Puh/sähköposti/kirje 24,00 B-lausunto, peruslausunto 71,00 B-lausunto, asiakas maksaa 39,60 B-lausunto, laaja 108,00 Lääkehoidot B-hepatiittirokotus 22,00 Nivelrikon injektiohoito 12,50 Vaativa nivelpisto 130,00 Laboratorion näytteenottomaksu/lähete 8,50 Röntgenin kuvausmaksu/lähete 10,00 Verensokerimittaus työterveyshuollossa 5,50 Pika-CRP mittaus työterveyshuollossa 15,00 Erityistutkimukset Audiogrammi 29,00 Näköseula 29,00 Spirometria 29,00 Työkykyindeksikysely 16,50 Todistukset Muut aikaa vievät todistukset 39,60 Peruuttamaton poisjäänti 55,00 Peruutus on tehtävä viimeistään edellisenä työpäivänä joko puhelimitse tai sähköpostitse Työterveyshuollon yleismaksut Lakisääteinen työterveyshuolto: työntekijä/vuosi 30,00 Kokonaisvaltainen työterveyshuolto: työntekijä/vuosi 35,00

19 Yleismaksun perusteet Työterveyshuollon toiminnanohjausjärjestelmien ylläpitäminen, terveystarkastuskutsujen koordinointi, KELA:n korvaustietojen toimittaminen, toimistotyö, yritysten laskuttamaton puhelinneuvonta Matkakustannusten korvaukset veloitetaan voimassa olevan KVTES:n mukaan Työnantaja saa Kelasta korvausta tarpellisista ja kohtuullisista työterveyshuollon ja sairaanhoidon kustannuksista. Toiminnan on tällöin täytettävä hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteet. Työnantajan on haettava Kelasta korvausta kuukauden kuluessa yrityksen tilikauden päättymisestä. 19

20 20 Maksukatto Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734 6a. Kohtuuttoman korkeaksi Alle 18-vuotiaiden maksut otetaan huomioon huoltajan maksukatossa. Maksukattoon lasketaan mukaan - terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut, v Uusi maksukatto ,00 679,00 - fysioterapiamaksut - sairaalan poliklinikkamaksut - päiväkirurgian maksut - lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa - yö - ja päivähoidon maksut - kuntoutushoidon maksut Lääkekustannuksilla on oma kalenterivuosittainen määriteltävä kattonsa. 610,00 610,00 (esitys) Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen Asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää se kokonaan perimättä tapauskohtaisen tarve- ja tilannearvion perusteella. Asiakamaksulain 11 mom. velvoittaa alentamaan tai jättämään perimättä maksun silloin kun sen periminen vaarantaa henkilön tai hänen perheensä toimeentulotuen edellytyksiä. Säännös koskee velvoittavana sosiaalihuollon palveluista määrättyjä maksuja ja terveydenhuollon maksukyvyn mukaan määrättyjä maksuja (pitkäaikainen laitoshoito).

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta VUOKRAT Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 31.3.1995/481. Vuokra määräytyy sen mukaan, mitä vuokrasopimuksessa on sovittu.

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Soteltk 26.1.2016 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut tulevat voimaan 1.2.2016. Tulojen mukaan määräytyvät maksut tarkistetaan 1.2.2016. Avopalvelujen

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 19.08.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.10.2015 1. VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sivu 1 (7) Kunnanhallitus 18.12.2012 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50 LIITE 26 PERUSTURVALAUTAKUNTA 9.12.2015 60 HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 alkaen: Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 16,10 20,90 - sairaanhoitajakäynti

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja Kangasalan kunnan hallintosäännön 8 6-kohdan nojalla sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt: 1. SOVELTAMISALA

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 26.02.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.5.2014 1. Laissa ja asetuksessa olevat maksut, joihin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi indeksitarkistukset 22.1.2014

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

hlöä / talous tuloraja 0-3,99h/kk 4-10,99h/kk 11-19,99h/kk 20-28,99h/kk 29- h/kk 1 573 10 % 14 % 20 % 28 % 35 % 2 1057 10 % 12 % 14 % 18 % 22 %

hlöä / talous tuloraja 0-3,99h/kk 4-10,99h/kk 11-19,99h/kk 20-28,99h/kk 29- h/kk 1 573 10 % 14 % 20 % 28 % 35 % 2 1057 10 % 12 % 14 % 18 % 22 % Sivu 1 / 9 KINNULAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT VUONNA 2016 TERVEYSPALVELUT, TUKIPALVELUT JA KOTIHOITO 1.1.2016 ALKAEN, TULOSIDONNAISET ASIAKASMAKSUT 1.4.2016 ALKAEN 1 SOVELTAMISALA Asiakasmaksulakia

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalvelulautakunta on hyväksynyt asiakasmaksut kokouksessaan 10.12.15 91. TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

Selite. Peritään 15-vuotta täyttäneeltä ja sitä vanhemmalta.

Selite. Peritään 15-vuotta täyttäneeltä ja sitä vanhemmalta. (Sosiaali - ja terveyslautakunta 15.12.2015 151) TERVEYSKESKUSTOIMINTA Terveyskeskuksen avohoidon maksut Asiakasmaksu 1.1.2016 Selite Terveyskeskusmaksu 16,40 /käynti A sos.- ja terv.huollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 7 ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 LUKIEN Sisällys 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b. palvelumaksu c.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.12.2016 99 ASUMISPALVELUJEN HOIVAPALVELU- JA TUKIPALVELUMAKSUT Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN SOSIAALIPALVELUMAKSUJEN TAKSA ALKAEN

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN SOSIAALIPALVELUMAKSUJEN TAKSA ALKAEN 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN SOSIAALIPALVELUMAKSUJEN TAKSA 1.1.2017 ALKAEN Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista säädetään Asiakasmaksulaissa (734/1992) ja Asiakasmaksuasetuksessa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2010 A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksu Nykyinen maksu Uusi maksu Uuden maksun voimaantulo ajankohta Terveyspalveluiden tulosalue Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 7.3.2016 alkaen Kaupunginallituksen päätös 29.2.2016, 75 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1. Kuljetuspalvelu 1.1 Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten enkilöiden

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Nykyinen yksikköhinta tai kaavan sisältö, jos hinta perustuu kaavaan * liitännäiset) * vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50

Nykyinen yksikköhinta tai kaavan sisältö, jos hinta perustuu kaavaan * liitännäiset) * vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50 1 Terveyspalvelut Avohoito, terveyskeskuslääkärin luona käynneistä perittävät maksut vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50 käyntimaksu, jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö 563,00/kk 573,00/kk Asetus 2 henkilöä 1 039,00/kk 1

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 10.12.2013 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2014 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO 1 PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut Pitkäaikainen laitoshoito Ei määritelty erikseen asiakasmaksua. Ei ole saatu tietoa siitä, peritäänkö hoidon korvauksena etuudet tai korvaukset, esim. lapsilisä ja vammaistuki. Pitkäaikainen perhehoito

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 573,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat ta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus

Lisätiedot

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki Vanhusten palvelujen asiakas esitettävät muutokset vuodelle 2016 Vanhusneuvosto 10.12.2015 Asiakasmaksulaki Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992, ns. asiakasmaksulaki)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Maksukatto (L 6 a ) 679,00 691,00 1 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b)

Lisätiedot

Perittävä maksu Nykyinen maksu: 01.01.2016 voimaantulevaksi esitetty maksu:

Perittävä maksu Nykyinen maksu: 01.01.2016 voimaantulevaksi esitetty maksu: 1 ASIAKASMAKSUT LOIMAAN KAUPUNGIN TERVEYS- JA HOIVAPALVELUISSA 2016 LAKI 734/1992 ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista / Valtioneuvoston muutos asetukseen 19. marraskuuta 2015 1. AVOTERVEYDENHUOLTO

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia Terveyspalvelut Avohoito, terveyskeskuslääkärin käynneistä perittävät maksut yli 18-vuotiailta 1.1.2015 alk., soteltk 18.12.2014 1.1.2016 alk. V, sote-ltk vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 32,10 35,30

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN Maksut v. 2014 TERVEYSPALVELUT Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu 14,70

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % %

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % % ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.12.2015, liite nro 4 Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut alkaen - esitys

Vammaispalvelujen asiakasmaksut alkaen - esitys Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 alkaen - esitys Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.1.2014 Sisältö 1. t, joiden asiakasmaksut muuttuvat lainsäädännön indeksikorotuksen perusteella 2. t, joiden sovellettu

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Terveyskeskusmaksut vuosimaksu * 35,30 17.12.15 41,70 voimassa kalenterivuoden käyntimaksu * 17,70 17.12.15 20,90 jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Oiva liikelaitos 2

Peruspalvelukeskus Oiva liikelaitos 2 Peruspalvelukeskus Oiva liikelaitos 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2010 alkaen Terveyspalvelut Vanha hinta Hinta 1.1.2010 Terveyskeskuksen kertakäynti 12,80 13,70 TERVEYSKESKUSMAKSU

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun % -määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa 1-5 yli 5-12 yli yli yli yli 33

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun % -määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa 1-5 yli 5-12 yli yli yli yli 33 Perusturvalautakunta 21.12.2016 liite nro 3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2017 ALKAEN Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun % -määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 344 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2016 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen 17.11.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- MAKSUISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä

Lisätiedot

Hinta 1.1.2014. Palvelu

Hinta 1.1.2014. Palvelu 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Terveyspalvelut Maksu Vanha hinta Hinta 1.1.2014 Palvelu Terveyskeskuksen kertakäynti 13,80 14,70 TERVEYSKESKUSMAKSU Kertakäyntimaksu peritään

Lisätiedot

Tukipalvelumaksut Kotipalveluina järjestetyistä tukipalveluista peritään niiden laadun mukaan seuraavat maksut:

Tukipalvelumaksut Kotipalveluina järjestetyistä tukipalveluista peritään niiden laadun mukaan seuraavat maksut: 18.12.2015 Sivu 1 (10) Siilinjärven kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2015 75 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015. Perusturvalautakunta 17.12.2014 116

VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015. Perusturvalautakunta 17.12.2014 116 VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 17.12.2014 116 2 (11) PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Palveluasuminen/asiakasmaksu Maksun määräytymiseen käytetään säännöllisen kotihoidon

Lisätiedot

PERUSTURVAN MAKSUT JA PALKKIOT INKOON KUNNASSA ALKAEN 1.3.2016

PERUSTURVAN MAKSUT JA PALKKIOT INKOON KUNNASSA ALKAEN 1.3.2016 PERUSTURVAN MAKSUT JA PALKKIOT INKOON KUNNASSA ALKAEN 1.3.2016 TERVEYSPALVELUT Maksuja määrittäessä perusteena on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki (viimeksi muutettu nro 1329/2010) ja valtioneuvoston

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

VESANNON PERUSTURVALAUTAKUNTA

VESANNON PERUSTURVALAUTAKUNTA VESANNON PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUTAKSA 1.1.2014 Perusturvalautakunta 14.1.2014 9 Liite 5 Perusturvalautakunta 10.12.2014 76 tarkistus kohtaan: 6. Perhehoidon maksut Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet alkaen

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet alkaen 1 LOIMAAN KAUPUNKI / VANHUSTENHUOLLON PALVELUMAKSUT 1. LAITOSHOIDON MAKSUT Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet 01.08.2008 alkaen Hoitomaksut määritellään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Sote asiakasmaksu Terveydenhoidonasiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa,

Lisätiedot

103 KOTI- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 2015. Jatkuva ja säännöllinen kotihoito

103 KOTI- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 2015. Jatkuva ja säännöllinen kotihoito 1 Dno: AHT/ 480/2014 103 KOTI- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 2015 Jatkuva ja säännöllinen kotihoito Kotihoito on sosiaalihuoltolakiin perustuvaa kotipalvelua ja terveydenhuoltolakiin

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30 Yksikkö Maksut 2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40 Suppea lääkärintodistus, esim. SV-etuutta varten 17,10 Lääkärintodistus ajo-oikeuden 48,50 saamiseksi/säilyttämiseksi Sairaanhoitajan

Lisätiedot

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 316/02.05.00/2015 37 Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru 4.3.2015: Lastensuojelulain (13.4.2007/417)

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 1.1.2016 lukien

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 1.1.2016 lukien 1 (8) Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 1.1.2016 lukien asumispalvelut perhehoito kotihoito terveydenhuolto kehitysvammahuolto sosiaalityö Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

KOTONA ANNETTAVA PALVELU (asiakasmaksuasetus 3, ei kerrytä maksukattoa) TILAPÄINEN KOTIHOITO

KOTONA ANNETTAVA PALVELU (asiakasmaksuasetus 3, ei kerrytä maksukattoa) TILAPÄINEN KOTIHOITO KOTONA ANNETTAVA PALVELU (asiakasmaksuasetus 3, ei kerrytä maksukattoa) TILAPÄINEN KOTIHOITO Tilapäinen kotihoito, kotisairaanhoito tai tehostettu kotisairaanhoito Lääkärin/hammaslääkärin kotikäynti 19,10

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

Kun palveluasumisen asuinhuoneistossa asuu enemmän kuin yksi asukas, asuinhuoneistosta perittävä vuokra jaetaan asukkaiden kesken.

Kun palveluasumisen asuinhuoneistossa asuu enemmän kuin yksi asukas, asuinhuoneistosta perittävä vuokra jaetaan asukkaiden kesken. Tehostetun palveluasumisen maksut Tehostetun palveluasumisen asukasmaksu koostuu seuraavista osa-alueista: 1) Vuokra 2) Hoidon ja hoivan kuukausimaksu 3) Ateriamaksu 4) Tukipalvelumaksu 5) Muut asukkaan

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

Asiakasmaksut ikääntyneiden asumispalvelussa ja laitoshoidossa sekä myöntämisperusteet

Asiakasmaksut ikääntyneiden asumispalvelussa ja laitoshoidossa sekä myöntämisperusteet Sivu 1 / 5 Asiakasmaksut ikääntyneiden asumispalvelussa ja laitoshoidossa sekä myöntämisperusteet 1.1.2016 Rääkkylän kunta on hyväksynyt terveydenhuollon laitoshoidon ja sosiaalihuoltolain mukaisen palveluasumisen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Sivu 1 / 7 HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Soveltamisala Terveydenhuoltolaissa (30.12.2010/1326) tarkoitetuista terveyspalveluista

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen hinnasto 1.1.2016 alkaen

Ikäihmisten palvelujen hinnasto 1.1.2016 alkaen Ikäihmisten palvelujen hinnasto 1.1.2016 alkaen 11.1.2016/ LA-H SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 5 2 KOTIHOITO... 5 2.1 Kotihoidon tukipalvelut alkaen 1.1.2016... 5 2.2 Kotihoidon asiakasmaksut alkaen 1.1.2016...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN TERVEYSPALVELUT Hinta 1.2.2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN TERVEYSPALVELUT Hinta 1.2.2015 Sivu 1 (21) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN TERVEYSPALVELUT Maksu Hinta 1.2.2015 Hinta Palvelu 1.2.2016 TERVEYSASEMAN AVOSAIRAANHOIDON LÄÄKÄRIPALVELU (TERVEYSKESKUSMAKSU) -

Lisätiedot

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS Designed by M. Hakala KOTIHOITO Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalveluja, kotisairaanhoitoa ja erilaisia tukipalveluja. Kotihoidon tarkoituksena on auttaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121 11.12.2013 Sivu 1 / 1 5215/02.05.00/2013 121 Vammaisilta asiakkailta perittävistä asiakasmaksuista päättäminen (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Kekki, puh. 046 877 1993 Nina Hiltunen, puh. 046 877

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT SULKAVALLA

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT SULKAVALLA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT SULKAVALLA 1.1.2017 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa

Lisätiedot

Hallitus 214 16.12.2015. Asiakasmaksut 2016 927/02.05.00.00.00/2015 EKSTPHAL 214

Hallitus 214 16.12.2015. Asiakasmaksut 2016 927/02.05.00.00.00/2015 EKSTPHAL 214 Hallitus 214 16.12.2015 Asiakasmaksut 2016 927/02.05.00.00.00/2015 EKSTPHAL 214 Hallintosäännön 5 :n 5 kohdan mukaan hallitus päättää kuntayhtymän toiminnasta perittävistä maksuista. Suurin osa sosiaali-

Lisätiedot

PERUS 10.12.2013 111 liite 1 LAPINLAHDEN KUNTA / TERVEYSOSASTO. ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 lukien

PERUS 10.12.2013 111 liite 1 LAPINLAHDEN KUNTA / TERVEYSOSASTO. ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 lukien PERUS 10.12.2013 111 liite 1 LAPINLAHDEN KUNTA / TERVEYSOSASTO ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 lukien Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992). Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja,

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 Hallituksen päätös 16.12.2015 / 214 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.4.2016 ALKAEN

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.4.2016 ALKAEN SOTE KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto 10.3.2016 3 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.4.2016 ALKAEN Erilliskorotus 14 %huomioitu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT...3 2 AVOPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT...3

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 PIEK- SÄMÄEN KAUPUNGISSA

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 PIEK- SÄMÄEN KAUPUNGISSA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 PIEK- SÄMÄEN KAUPUNGISSA Maksut kotiin annettavista palveluista Säännöllinen kotihoito 1.1.2016 lukien Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu on palvelun

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei TERVEYDENHUOLLON LAILLA TAI ASETUKSELLA MÄÄRITELLYT JA MUUT ASIAKASMAKSUT Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, muutokset 19.11.2015 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista,

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 16.12.2015 Mielenterveys- ja päihdekuntoutuksesta perittävät maksut 1.1.2016 2305/02.05.00.01/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2015 149 Valmistelija: terveyspalvelujen

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLLON PALVELUMAKSUT ALKAEN

VANHUSTENHUOLLON PALVELUMAKSUT ALKAEN LOIMAAN KAUPUNKI / VANHUSTENHUOLLON PALVELUMAKSUT 1.1.2009 ALKAEN 1. LAITOSHOIDON MAKSUT Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet Hoitomaksut määritellään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Asiakasmaksut alkaen

Asiakasmaksut alkaen Asiakasmaksut 1.3.2016 alkaen Kemijärven kaupunki Hyvinvointipalvelut Yhteiset hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.3.2016 26 Kemijärven kaupunki ASIAKASMAKSUT 1 Sisällys Kotihoidon asiakasmaksut

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2010 1 274 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-1366 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty 17.2.2016 23 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/palvelut/perusturva_ja_terveys/vanh uspalvelut/asumispalvelut/ YMPÄRIVUOROKAUTISEN

Lisätiedot