Tabletti Valkoinen tai luonnonvalkoinen, kaksoiskupera, pitkänomainen tabletti, jonka toiselle puolelle on kaiverrettu T200.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tabletti Valkoinen tai luonnonvalkoinen, kaksoiskupera, pitkänomainen tabletti, jonka toiselle puolelle on kaiverrettu T200."

Transkriptio

1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI INTELENCE 200 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 200 mg a. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta LÄÄKEMUOTO Tabletti Valkoinen tai luonnonvalkoinen, kaksoiskupera, pitkänomainen tabletti, jonka toiselle puolelle on kaiverrettu T KLIINISET TIEDOT 4.1 Käyttöaiheet INTELENCE, jota käytetään yhdistelmänä tehostetun proteaasinestäjän ja muiden antiretroviruslääkevalmisteiden kanssa, on tarkoitettu tyypin 1 immuunikatovirusinfektion (HIV-1) hoitoon aikuispotilaille, jotka ovat saaneet aiempaa antiretroviraalista hoitoa, ja vähintään 6-vuotiaille pediatrisille potilaille, jotka ovat saaneet aiempaa antiretroviraalista hoitoa (ks. kohdat 4.4, 4.5 ja 5.1). Aikuisten käyttöaihe perustuu kahdessa vaiheen III tutkimuksessa viikolla 48 tehtyyn analyysiin useita aiempia hoitoja saaneista potilaista. Tutkimuksissa tutkittiin INTELENCE-valmisteen käyttöä yhdessä darunaviirin ja ritonaviirin yhdistelmästä koostuvan mahdollisimman suotuisan peruslääkityksen (optimized background regimen, OBR) kanssa. Pediatristen potilaiden käyttöaihe perustuu vaiheen II yhden hoitoryhmän tutkimuksessa viikolla 48 tehtyyn analyysiin aiempaa antiretroviruslääkehoitoa saaneista pediatrisista potilaista (ks. kohta 5.1). 4.2 Annostus ja antotapa Hoito aloitetaan HIV-infektion hoitoon perehtyneen lääkärin toimesta. INTELENCE-hoito on annettava aina yhdistelmänä muiden antiretroviruslääkevalmisteiden kanssa. Annostus Aikuiset Aikuisille suositeltu INTELENCE-annos on 200 mg (yksi 200 mg:n tabletti) suun kautta kaksi kertaa aterian jälkeen (ks. kohta 5.2). Pediatriset potilaat (6-vuotiaista alle 18-vuotiaisiin saakka) Pediatrisille potilaille (6-vuotiaista alle 18-vuotiaisiin saakka ja vähintään 16 kg:n painoisille) suositeltu INTELENCE-annnos perustuu potilaan painoon (ks. seuraava taulukko). INTELENCEtabletti(tabletit) otetaan suun kautta aterian jälkeen (ks. kohta 5.2). 1

2 Pediatrisille potilaille (6-vuotiaista alle 18-vuotiaisiin saakka) suositeltu INTELENCE-annos Paino Annos Tabletteja 16 < 20 kg 100 mg kaksi kertaa neljä 25 mg:n tablettia kaksi kertaa tai yksi 100 mg:n tabletti kaksi kertaa 20 < 25 kg 125 mg kaksi kertaa viisi 25 mg:n tablettia kaksi kertaa tai yksi 100 mg:n tabletti ja yksi 25 mg:n tabletti kaksi 25 < 30 kg 30 kg 150 mg kaksi kertaa 200 mg kaksi kertaa kertaa kuusi 25 mg:n tablettia kaksi kertaa tai yksi 100 mg:n tabletti ja kaksi 25 mg:n tablettia kaksi kertaa kahdeksan 25 mg:n tablettia kaksi kertaa tai kaksi 100 mg:n tablettia kaksi kertaa tai yksi 200 mg:n tabletti kaksi kertaa Annoksen unohtuminen Jos INTELENCE-annos myöhästyy alle 6 tuntia tavanomaisesta ottamisajankohdasta, potilaan tulee ottaa unohtunut annos aterian jälkeen mahdollisimman pian ja seuraava annos tavanomaisena lääkkeenottoajankohtana. Jos potilaan annos myöhästyy enemmän kuin 6 tuntia tavanomaisesta ottamisajankohdasta, potilaan on jätettävä unohtunut annos ottamatta ja jatkettava lääkitystä tavanomaisena lääkkeenottoajankohtana. Iäkkäät potilaat Yli 65-vuotiaiden hoidosta INTELENCE-valmisteella on vähän tietoa (ks. kohta 5.2), joten varovaisuutta on noudatettava tämän potilasryhmän hoidossa. Maksan vajaatoiminta Lievää tai kohtalaista maksan vajaatoimintaa sairastavien (Child Pugh luokka A tai B) annostusta ei tarvitse muuttaa, mutta INTELENCE-valmisteen käytössä kohtalaista maksan vajaatoimintaa sairastavien hoidossa on noudatettava varovaisuutta. Etraviriinin farmakokinetiikkaa ei ole tutkittu vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavilla (Child Pugh luokka C). Siksi INTELENCE-hoitoa ei suositella vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastaville (ks. kohdat 4.4 ja 5.2). Munuaisten vajaatoiminta Annosta ei tarvitse muuttaa, jos potilaalla on munuaisten vajaatoiminta (ks. kohta 5.2). Pediatriset potilaat (alle 6-vuotiaat) INTELENCE-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 6 vuoden ikäisten tai alle 16 kg:n painoisten lasten hoidossa ei ole vielä varmistettu (ks. kohta 5.2). Tietoja ei ole saatavilla. Antotapa Suun kautta. Potilasta on neuvottava nielemään tabletti/tabletit kokonaisena nesteen, esim. veden, kanssa. Jos potilas ei kykene nielemään tablettia/tabletteja, tabletti/tabletit voidaan liuottaa lasilliseen vettä. Ks. kohdasta 6.6 ohjeet lääkevalmisteen liuottamisesta ennen lääkkeen antoa. 4.3 Vasta-aiheet Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille. 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Tehokkaan retroviruslääkityksen on osoitettu olennaisesti vähentävän sukupuoliteitse tapahtuvan tartunnan riskiä. Silti tartunnan riskiä ei voida täysin sulkea pois. Kansallisten suositusten mukaisista varotoimenpiteistä on huolehdittava tartuntojen ehkäisemiseksi. 2

3 INTELENCE-valmistetta tulisi optimaalisesti käyttää yhdistelmänä muiden antiretroviruslääkkeiden kanssa, joiden on osoitettu tehoavan potilaan virukseen (ks. kohta 5.1). Potilailla, joiden viruskanta sisälsi vähintään kolme seuraavista mutaatioista, havaittiin virologisen vasteen heikkenemistä lle: V90I, A98G, L100I, K101E/P, V106I, V179D/F, Y181C/I/V ja G190A/S (ks. kohta 5.1). Yksittäisten mutaatioiden tai mutaatiokaavojen merkitystä koskevat johtopäätökset voivat muuttua, kun asiasta saadaan lisätietoja. Siksi suositellaan, että aina tarkistetaan kulloinkin noudatettavat tulkintakäytännöt ennen resistenssitestien tulosten analysointia. Etraviriinin käytöstä yhdistelmänä raltegraviirin tai maravirokin kanssa ei ole muita kuin lääkkeiden yhteisvaikutuksia koskevia tietoja (ks. kohta 4.5). Vaikeat iho- ja yliherkkyysreaktiot INTELENCE-hoidon yhteydessä on raportoitu vaikeita ihon haittavaikutuksia. Stevens Johnsonin oireyhtymää ja erythema multiformea on raportoitu harvoin (<0,1 %). INTELENCE-hoito on lopetettava, jos potilaalle kehittyy vaikea ihoreaktio. Kliiniset tiedot ovat vähäiset eikä voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että ihoreaktioiden vaara olisi suurempi potilailla, joilla on aiemmin esiintynyt NNRTI-lääkkeeseen liittyviä ihoreaktioita. Näiden potilaiden hoidossa on noudatettava varovaisuutta erityisesti, jos potilaalla on aiemmin ollut vaikea ihoon kohdistuva haittavaikutus. INTELENCE-hoidon yhteydessä on raportoitu vaikeita yliherkkyysoireyhtymätapauksia, mukaan lukien lääkeaineihottuma, johon liittyy eosinofiliaa ja systeemisiä oireita (DRESS, drug rash with eosinophilia and systemic symptoms), sekä toksinen epidermaalinen nekrolyysi (TEN), jotka toisinaan johtivat kuolemaan (ks. kohta 4.8). DRESS-oireyhtymälle ovat ominaista ihottuma, kuume, eosinofilia ja systeemiset oireet (mukaan lukien muun muassa vaikea ihottuma tai ihottuma, johon liittyy kuumetta, yleistä huonovointisuutta, väsymystä, lihas- tai nivelsärkyä, rakkuloita, suun leesioita, sidekalvontulehdusta, maksatulehdusta ja eosinofiliaa). Oireyhtymä kehittyy yleensä noin 3 6 viikon kuluessa, ja useimmissa tapauksissa potilas toipuu, kun INTELENCE-hoito lopetetaan ja kortikosteroidihoito aloitetaan. Potilasta on neuvottava ottamaan yhteys lääkäriin, jos hänellä ilmenee vaikeaa ihottumaa tai yliherkkyysreaktio. Jos potilaalla todetaan yliherkkyysreaktio INTELENCE-hoidon aikana, hoito on lopetettava välittömästi. Jos INTELENCE-hoitoa ei lopeteta viipymättä vaikean ihottuman ilmaannuttua, seurauksena voi olla hengenvaarallinen reaktio. INTELENCE-hoitoa ei saa aloittaa uudelleen, jos se on aiemmin lopetettu potilaan vaikean yliherkkyysreaktion takia. Ihottuma INTELENCE-hoidon yhteydessä on raportoitu ihottumaa. Ihottuma oli tavallisesti lievää tai kohtalaista, se ilmaantui toisen hoitoviikon aikana ja oli harvinaista viikon 4 jälkeen. Ihottuma parani useimmiten itsestään ja hävisi yleensä 1 2 hoitoviikon kuluessa. Määrättäessä INTELENCE-tabletteja naisille lääkkeen määrääjän on syytä tiedostaa, että ihottuman ilmaantuvuus on suurempi naisilla kuin miehillä (ks. kohta 4.8). Iäkkäät potilaat Iäkkäiden potilaiden hoidosta on vain vähän kokemusta. Vaiheen III tutkimuksissa INTELENCEhoitoa sai 6 iältään vähintään 65-vuotiasta potilasta ja 53 iältään vuotiasta potilasta. Yli 55- vuotiailla esiintyneet haittavaikutukset olivat luonteeltaan ja esiintyvyydeltään samankaltaisia kuin nuoremmilla potilailla (ks. kohdat 4.2 ja 5.2). 3

4 Potilaat, joilla on muita samanaikaisia sairauksia Maksan vajaatoiminta Etraviriini metaboloituu ja eliminoituu pääasiassa maksan kautta ja sitoutuu voimakkaasti plasman proteiineihin. Altistuksen sitoutumattomalle lääkeaineelle voidaan odottaa muuttuvan (joskaan sitä ei ole tutkittu) ja siksi varovaisuutta on syytä noudattaa kohtalaista maksan vajaatoimintaa sairastavien hoidossa. INTELENCE-valmistetta ei ole tutkittu vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavilla (Child Pugh luokka C) eikä valmisteen käyttöä siten suositella tälle potilasryhmälle (ks. kohdat 4.2 ja 5.2). Samanaikainen HBV- (B-hepatiittivirus) tai HCV- (C-hepatiittivirus) infektio Hoidossa on noudatettava varovaisuutta, kun potilaalla on samanaikaisesti hepatiitti B- tai C -virusinfektio, koska INTELENCE-hoidosta on vähän tietoa tässä potilasryhmässä. Kohonnutta maksaentsyymiarvojen nousun riskiä ei voida sulkea pois. Rasvakudoksen uudelleenjakautuminen Antiretroviraaliseen yhdistelmähoitoon on HIV-potilailla liittynyt kehon rasvakudoksen uudelleenjakautumista (lipodystrofiaa). Tämän ilmiön pitkäaikaisvaikutuksia ei vielä tunneta. Ilmiön syntymekanismia ei ole vielä täysin selvitetty. Viskeraalisen rasvakudoksen lisääntymisen ja proteaasinestäjien sekä lipoatrofian ja käänteiskopioijaentsyymin estäjälääkkeiden (NRTI) välillä on mahdollisesti jokin yhteys. Lipodystrofiariskin suurenemiseen vaikuttavat sekä yksilölliset tekijät (mm. korkea ikä) että lääkkeeseen liittyvät seikat (mm. pitkäkestoinen antiretrovirushoito ja siihen liittyvät aineenvaihduntahäiriöt). Potilaiden kliinisessä tutkimuksessa tulee kiinnittää huomiota löydöksiin, jotka viittaavat rasvan uudelleenjakautumiseen (ks. kohta 4.8). Immuunireaktivaatio-oireyhtymä Sellaisille HIV-potilaille, joilla on vaikea-asteinen immuunivaje antiretroviraalista yhdistelmähoitoa aloitettaessa, saattaa kehittyä tulehduksellinen reaktio oireettomia tai latentteja opportunistipatogeeneja kohtaan. Tämä reaktio voi aiheuttaa vakavia kliinisiä oireita tai pahentaa aikaisempia oireita. Tällaisia oireita on todettu etenkin yhdistelmähoidon ensimmäisinä viikkoina tai kuuukausina. Esimerkkejä näistä reaktioista ovat sytomegaloviruksen aiheuttama retiniitti, yleistynyt ja/tai paikallinen mykobakteeri-infektio ja Pneumocystis jirovecin aiheuttama keuhkokuume. Kaikki tulehdusoireet tulee arvioida ja tarvittaessa hoitaa. Immuunireaktivaation yhteydessä on raportoitu myös autoimmuunisairauksia (kuten Basedowin tautia). Taudin puhkeamiseen kuluvan ajan on raportoitu kuitenkin olevan vaihteleva, ja näitä tapahtumia voi ilmaantua useita kuukausia hoidon aloittamisen jälkeen (ks. kohta 4.8). Osteonekroosi Osteonekroositapauksia on ilmoitettu erityisesti potilailla, joilla on pitkälle edennyt HIV-tauti ja/tai pitkäaikainen altistus antiretroviraaliselle yhdistelmähoidolle (CART). Tosin osteonekroosilla katsotaan olevan monitekijäinen etiologia (mukaan lukien kortikosteroidien käyttö, alkoholinkäyttö, vaikea immunosuppressio, suuri painoindeksi). Potilasta on kehotettava ottamaan yhteys lääkäriin, jos hänellä esiintyy nivelsärkyä tai -kipua, niveljäykkyyttä tai liikkumisvaikeuksia. Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa Etraviriinin käyttöä yhdessä tipranaviirin ja ritonaviirin yhdistelmän kanssa ei suositella, koska näiden lääkkeiden yhteiskäyttöön liittyy merkittävä farmakokineettinen yhteisvaikutus (etraviirinin AUCarvon 76 % lasku), mikä saattaa heikentää virologista vastetta lle huomattavasti. Tarkemmat tiedot yhteisvaikutuksista muiden lääkevalmisteiden kanssa, ks. kohta Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset Etraviriinialtistukseen vaikuttavat lääkevalmisteet Etraviriini metaboloituu CYP3A4-, CYP2C9- ja CYP2C19-entsyymien vaikutuksesta, mitä seuraa uridiinidifosfaatti-glukuronyylitransferaasin (UDPGT) katalysoima metaboliittien glukuronidaatio. CYP3A4-, CYP2C9- tai CYP2C19-entsyymejä indusoivat lääkevalmisteet saattavat tehostaa n puhdistumaa, mikä johtaa plasman pitoisuuden pienenemiseen. 4

5 INTELENCE-valmisteen samanaikainen käyttö CYP3A4-, CYP2C9- tai CYP2C19-entsyymejä estävien lääkevalmisteiden kanssa saattaa pienentää n puhdistumaa ja suurentaa n pitoisuuksia plasmassa. Lääkevalmisteet, joihin n käyttö vaikuttaa Etraviriini on CYP3A4-entsyymin heikko induktori. INTELENCE-valmisteen samanaikainen käyttö pääasiassa CYP3A4-entsyymin vaikutuksesta metaboloituvien lääkevalmisteiden kanssa saattaa johtaa tällaisten lääkkeiden pitoisuuden pienenemiseen plasmassa, mikä saattaa heikentää tai lyhentää niiden hoitovaikutusta. Etraviriini on CYP2C9- ja CYP2C19-entsyymien heikko estäjä. Etraviriini on myös P-glykoproteiinin heikko estäjä. Samanaikainen käyttö pääasiassa CYP2C9- tai CYP2C19-entsyymin vaikutuksesta metaboloituvien tai P-glykoproteiinin kuljettamien lääkevalmisteiden kanssa saattaa johtaa tällaisten lääkkeiden pitoisuuden suurenemiseen plasmassa, mikä saattaa tehostaa tai pidentää niiden hoitovaikutusta tai muuttaa niiden haittavaikutusprofiilia. Tiedossa olevat tai teoreettiset yhteisvaikutukset tiettyjen antiretroviraalisten ja muiden kuin antiretroviraalisten lääkevalmisteiden kanssa on lueteltu taulukossa 1. Yhteisvaikutustaulukko Taulukossa 1 kuvataan n yhteisvaikutuksia samanaikaisesti annettavien muiden lääkevalmisteiden kanssa (suureneminen on merkitty, pieneneminen, ei muutosta, ei tutkittu ND, luottamusväli CI ). Taulukko 1. YHTEISVAIKUTUKSET JA ANNOSSUOSITUKSET SAMANAIKAISESSA KÄYTÖSSÄ MUIDEN LÄÄKEVALMISTEIDEN KANSSA Lääkevalmiste (terapeuttisen ryhmän mukaan luokiteltuna) Vaikutus lääkeainepitoisuuksiin Pienimmän neliösumman keskimääräinen suhde (90 % luottamusväli; 1,00 = ei vaikutusta) Suositukset samanaikaiseen käyttöön liittyen INFEKTIOLÄÄKKEET Antiretroviruslääkkeet NRTI-lääkkeet (nukleosidirakenteiset käänteiskopioijaentsyymin estäjät) Didanosiini 400 mg kerran Tenofoviiridisoproksiilifumaraatti 300 mg kerran Muut NRTI-lääkkeet didanosiini AUC 0,99 (0,79 1,25) C min ND C max 0,91 (0,58 1,42) AUC 1,11 (0,99 1,25) C min 1,05 (0,93 1,18) C max 1,16 (1,02 1,32) tenofoviiri AUC 1,15 (1,09 1,21) C min 1,19 (1,13 1,26) C max 1,15 (1,04 1,27) AUC 0,81 (0,75 0,88) C min 0,82 (0,73 0,91) C max 0,81 (0,75 0,88) Ei tutkittu, mutta yhteisvaikutuksia ei odoteta esiintyvän, koska muut NRTI-lääkkeet (esim. abakaviiri, emtrisitabiini, lamivudiini, stavudiini ja tsidovudiini) eliminoituvat pääasiassa munuaisten kautta. Merkittävää vaikutusta didanosiinin tai n farmakokineettisiin muuttujiin ei havaittu. INTELENCE-tabletteja ja didanosiinia voidaan käyttää yhdessä ilman Merkittävää vaikutusta tenofoviirin tai n farmakokineettisiin muuttujiin ei havaittu. INTELENCE-tabletteja ja tenofoviiriä voidaan käyttää yhdessä ilman Etraviriinia voidaan käyttää yhdessä näiden NRTIlääkkeiden kanssa ilman 5

6 NNRTI-lääkkeet (ei-nukleosidirakenteiset käänteiskopioijaentsyymin estäjät) Efavirentsi Kahden NNRTI-lääkkeen yhdistelmähoito ei ole Nevirapiini osoittautunut hyödylliseksi. INTELENCEvalmisteen samanaikainen käyttö efavirentsin tai Rilpiviriini nevirapiinin kanssa voi aiheuttaa plasman pitoisuuksien huomattavaa pienenemistä ja siten INTELENCE-hoidon vaikutuksen heikkenemistä. INTELENCE-valmisteen samanaikainen käyttö rilpiviriinin kanssa voi aiheuttaa plasman rilpiviriinipitoisuuden pienenemistä ja rilpiviriinihoidon vaikutuksen heikkenemistä. HIV-proteaasinestäjät - tehostamattomat (eli ilman samanaikaista pientä ritonaviiriannosta) Indinaviiri INTELENCE-valmisteen samanaikainen käyttö indinaviirin kanssa voi aiheuttaa plasman indinaviiripitoisuuksien huomattavaa pienenemistä ja siten indinaviirihoidon vaikutuksen heikkenemistä. Nelfinaviiri Ei tutkittu. INTELENCE-hoidon odotetaan suurentavan plasman nelfinaviiripitoisuuksia. HIV-proteaasinestäjät - tehostetut (samanaikainen pieni ritonaviiriannos) Atatsanaviiri/ritonaviiri AUC 0,86 (0,79 0,93) atatsanaviiri 300/100 mg kerran C min 0,62 (0,55 0,71) C max 0,97 (0,89 1,05) AUC 1,30 (1,18 1,44) C min 1,26 (1,12 1,42) Darunaviiri/ritonaviiri 600/100 mg kahdesti Fosamprenaviiri/ ritonaviiri 700/100 mg kahdesti Lopinaviiri/ritonaviiri (tabletti) 400/100 mg kahdesti C max 1,30 (1,17 1,44) darunaviiri AUC 1,15 (1,05 1,26) C min 1,02 (0,90 1,17) C max 1,11 (1,01 1,22) AUC 0,63 (0,54 0,73) C min 0,51 (0,44 0,61) C max 0,68 (0,57 0,82) amprenaviiri AUC 1,69 (1,53 1,86) C min 1,77 (1,39 2,25) C max 1,62 (1,47 1,79) AUC a C min a C max a lopinaviiri AUC 0,87 (0,83 0,92) C min 0,80 (0,73 0,88) C max 0,89 (0,82 0,96) AUC 0,65 (0,59 0,71) C min 0,55 (0,49 0,62) C max 0,70 (0,64 0,78) INTELENCE-tablettien ja muiden NNRTI-lääkkeiden samanaikaista käyttöä ei suositella. INTELENCE-tablettien ja indinaviirin samanaikaista käyttöä ei suositella. INTELENCE-tablettien ja nelfinaviirin samanaikaista käyttöä ei suositella. INTELENCE-tabletteja voidaan käyttää yhdessä atatsanaviirin ja ritonaviirin yhdistelmän kanssa ilman INTELENCE-tabletteja voidaan käyttää yhdessä darunaviirin ja ritonaviirin yhdistelmän kanssa ilman annosmuutoksia (ks. myös kohta 5.1). Amprenaviirin tai fosamprenaviirin ja ritonaviirin yhdistelmän annosta saattaa olla tarpeen pienentää, kun niitä käytetään samanaikaisesti INTELENCE-tablettien kanssa. Annoksen muuttamisessa voidaan harkita oraaliliuoksen käyttämistä. INTELENCE-tabletteja voidaan käyttää yhdessä lopinaviirin ja ritonaviirin yhdistelmän kanssa ilman 6

7 Sakinaviiri/ritonaviiri 1 000/100 mg kahdesti Tipranaviiri/ritonaviiri 500/200 mg kahdesti CCR5:n estäjät Maraviroki 300 mg kahdesti Maraviroki/darunaviiri/ ritonaviiri 150/600/100 mg kahdesti Fuusionestäjät Enfuvirtidi 90 mg kahdesti sakinaviiri AUC 0,95 (0,64 1,42) C min 0,80 (0,46 1,38) C max 1,00 (0,70 1,42) AUC 0,67 (0,56 0,80) C min 0,71 (0,58 0,87) C max 0,63 (0,53 0,75) tipranaviiri AUC 1,18 (1,03 1,36) C min 1,24 (0,96 1,59) C max 1,14 (1,02 1,27) AUC 0,24 (0,18 0,33) C min 0,18 (0,13 0,25) C max 0,29 (0,22 0,40) maraviroki AUC 0,47 (0,38 0,58) C min 0,61 (0,53 0,71) C max 0,40 (0,28 0,57) AUC 1,06 (0,99 1,14) C min 1,08 (0,98 1,19) C max 1,05 (0,95 1,17) maraviroki* AUC 3,10 (2,57 3,74) C min 5,27 (4,51 6,15) C max 1,77 (1,20 2,60) * verrattuna maravirokiin 150 mg x 2 * AUC a C 0h a Enfuvirtidipitoisuuksia ei ole tutkittu, ja vaikutuksia niihin ei odoteta esiintyvän. * perustuu populaatiofarmakokineettisiin analyyseihin INTELENCE-tabletteja voidaan käyttää yhdessä sakinaviirin ja ritonaviirin yhdistelmän kanssa ilman INTELENCE-tablettien samanaikaista käyttöä tipranaviirin ja ritonaviirin yhdistelmän kanssa ei suositella (ks. kohta 4.4). Maravirokin suositeltu annos, kun sitä käytetään yhdistelmänä INTELENCE-tablettien kanssa ja kun samanaikaisesti käytetään voimakkaita CYP3Aestäjiä (esim. tehostettuja proteaasinestäjiä), on 150 mg x 2 paitsi kun sitä käytetään samanaikaisesti fosamprenaviirin ja ritonaviirin yhdistelmän kanssa, jolloin maravirokin annos on 300 mg x 2. INTELENCE-tablettien annostusta ei tarvitse muuttaa. Ks. myös kohta 4.4. INTELENCE-tablettien ja enfuvirtidin samanaikaisessa käytössä ei odoteta esiintyvän yhteisvaikutuksia. 7

8 Integraasientsyyminestäjät (integrase strand transfer inhibitors) Dolutegraviiri dolutegraviiri 50 mg kerran AUC 0,29 (0,26 0,34) C min 0,12 (0,09 0,16) C max 0,48 (0,43 0,54) AUC a C min a C max a Dolutegraviiri + darunaviiri/ritonaviiri 50 mg kerran + 600/100 mg kahdesti Dolutegraviiri + lopinaviiri/ritonaviiri 50 mg kerran + 400/100 mg kahdesti Raltegraviiri 400 mg kahdesti dolutegraviiri AUC 0,75 (0,69 0,81) C min 0,63 (0,52 0,77) C max 0,88 (0,78 1,00) AUC a C min a C max a dolutegraviiri AUC 1,11(1,02 1,20) C min 1,28 (1,13 1,45) C max 1,07 (1,02 1,13) AUC a C min a C max a raltegraviiri AUC 0,90 (0,68 1,18) C min 0,66 (0,34 1,26) C max 0,89 (0,68 1,15) AUC 1,10 (1,03 1,16) C min 1,17 (1,10 1,26) C max 1,04 (0,97 1,12) SYDÄMEN RYTMIHÄIRIÖLÄÄKKEET Digoksiini 0,5 mg kerta-annos Amiodaroni Bepridiili Disopyramidi Flekainidi Lidokaiini (systeemisesti) Meksiletiini Propafenoni Kinidiini ANTIBIOOTIT Atsitromysiini digoksiini AUC 1,18 (0,90 1,56) C min ND C max 1,19 (0,96 1,49) Ei tutkittu. INTELENCE-hoidon voidaan odottaa pienentävän näiden rytmihäiriölääkkeiden pitoisuutta plasmassa. Ei tutkittu. Koska atsitromysiini eliminoituu sapen kautta, atsitromysiinin ja INTELENCE-tablettien välillä ei odoteta esiintyvän yhteisvaikutuksia. Etraviriini pienensi huomattavasti dolutegraviirin pitoisuutta plasmassa. Darunaviirin ja ritonaviirin yhdistelmän tai lopinaviirin ja ritonaviirin yhdistelmän samanaikainen käyttö vähensi, ja atatsanaviirin ja ritonaviirin yhdistelmän samanaikainen käyttö oletettavasti vähentää n dolutegraviiripitoisuutta plasmassa pienentävää vaikutusta. INTELENCE-tabletteja voi käyttää dolutegraviirin kanssa vain, jos samaan aikaan käytetään atatsanaviirin ja ritonaviirin yhdistelmää, darunaviirin ja ritonaviirin yhdistelmää tai lopinaviirin ja ritonaviirin yhdistelmää. Tällaista yhdistelmää voidaan käyttää ilman INTELENCE-tabletteja ja raltegraviiria voidaan käyttää yhdessä ilman INTELENCE-tabletteja ja digoksiinia voidaan käyttää yhdessä ilman Digoksiinipitoisuuksien seurantaa suositellaan, kun digoksiinia käytetään yhdessä INTELENCEtablettien kanssa. Kun rytmihäiriölääkkeitä käytetään samanaikaisesti INTELENCE-tablettien kanssa, hoidossa on noudatettava varovaisuutta ja rytmihäiriölääkkeiden pitoisuuksia suositellaan seurattavavaksi hoidon aikana, mikäli mahdollista. INTELENCE-tabletteja ja atsitromysiiniä voidaan käyttää yhdessä ilman 8

9 Klaritromysiini 500 mg kahdesti ANTIKOAGULANTIT Varfariini EPILEPSIALÄÄKKEET Karbamatsepiini Fenobarbitaali Fenytoiini SIENILÄÄKKEET Flukonatsoli 200 mg kerran aamulla Itrakonatsoli Ketokonatsoli Posakonatsoli Vorikonatsoli 200 mg kahdesti klaritromysiini AUC 0,61 (0,53 0,69) C min 0,47 (0,38 0,57) C max 0,66 (0,57 0,77) 14-hydroksiklaritromysiini AUC 1,21 (1,05 1,39) C min 1,05 (0,90 1,22) C max 1,33 (1,13 1,56) AUC 1,42 (1,34 1,50) C min 1,46 (1,36 1,58) C max 1,46 (1,38 1,56) Ei tutkittu. INTELENCE-hoidon voidaan odottaa suurentavan plasman varfariinipitoisuutta. Ei tutkittu. Karbamatsepiinin, fenobarbitaalin ja fenytoiinin voidaan odottaa pienentävän plasman pitoisuutta. flukonatsoli AUC 0,94 (0,88 1,01) C min 0,91 (0,84 0,98) C max 0,92 (0,85 1,00) AUC 1,86 (1,73 2,00) C min 2,09 (1,90 2,31) C max 1,75 (1,60 1,91) Ei tutkittu. Voimakas CYP3A4-entsyymin estäjä posakonatsoli saattaa suurentaa plasman pitoisuutta. Itrakonatsoli ja ketokonatsoli ovat CYP3A4-entsyymin voimakkaita estäjiä ja substraatteja. INTELENCE-tablettien ja itrakonatsolin tai ketokonatsolin samanaikainen systeeminen käyttö saattaa suurentaa plasman pitoisuutta. INTELENCE saattaa samalla pienentää plasman itrakonatsoli- tai ketokonatsolipitoisuutta. vorikonatsoli AUC 1,14 (0,88 1,47) C min 1,23 (0,87 1,75) C max 0,95 (0,75 1,21) AUC 1,36 (1,25 1,47) C min 1,52 (1,41 1,64) C max 1,26 (1,16 1,38) Etraviriini pienensi klaritromysiinialtistusta, mutta aktiivisen metaboliitin, 14- hydroksiklaritromysiinin, pitoisuus suureni. Koska 14- hydroksiklaritromysiinin teho Mycobacterium avium -kompleksiin (MAC) on heikompi, kokonaisteho tähän taudinaiheuttajaan saattaa muuttua. MACinfektion hoidossa on siksi harkittava vaihtoehtoa klaritromysiinihoidolle. INR-arvon (International Normalised Ratio) seuraamista suositellaan, kun varfariinia käytetään yhdessä INTELENCEtablettien kanssa. Yhteiskäyttöä ei suositella. INTELENCE-tabletteja ja flukonatsolia voidaan käyttää yhdessä ilman INTELENCE-tabletteja ja näitä sienilääkkeitä voidaan käyttää yhdessä ilman INTELENCE-tabletteja ja vorikonatsolia voidaan käyttää yhdessä ilman 9

10 MALARIALÄÄKKEET Artemeetteri/ lumefantriini 80/480 mg, 6 annosta, jotka annetaan 0., 8., 24., 36., 48. ja 60. tunti MYKOBAKTEERILÄÄKKEET Rifampisiini Rifapentiini Rifabutiini 300 mg kerran BENTSODIATSEPIINIT Diatsepaami KORTIKOSTEROIDIT Deksametasoni (systeemisesti) artemeetteri AUC 0,62 (0,48 0,80) C min 0,82 (0,67 1,01) C max 0,72 (0,55 0,94) dihydroartemisiniini AUC 0,85 (0,75 0,97) C min 0,83 (0,71 0,97) C max 0,84 (0,71 0,99) lumefantriini AUC 0,87 (0,77 0,98) C min 0,97 (0,83 1,15) C max 1,07 (0,94 1,23) AUC 1,10 (1,06 1,15) C min 1,08 (1,04 1,14) C max 1,11 (1,06 1,17) Ei tutkittu. Rifampisiinin ja rifapentiinin voidaan odottaa pienentävän plasman npitoisuutta. INTELENCE-tabletteja tulee käyttää yhdistelmänä tehostetun proteaasinestäjähoidon kanssa. Rifampisiinin käyttö yhdessä tehostetun proteaasinestäjähoidon kanssa on vasta-aiheista. Yhdistelmänä tehostetun proteaasinestäjän kanssa: Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty. Aiempien tietojen perusteella altistuksen voidaan odottaa pienenevän kun taas rifabutiinialtistuksen ja erityisesti 25-O-desasetyylirifabutiinialtistuksen voidaan odottaa suurenevan. Ilman tehostettua proteaasinestäjää (n suositellusta käyttöaiheesta poiketen): rifabutiini AUC 0,83 (0,75 0,94) C min 0,76 (0,66 0,87) C max 0,90 (0,78 1,03) 25-O-desasetyylirifabutiini AUC 0,83 (0,74 0,92) C min 0,78 (0,70 0,87) C max 0,85 (0,72 1,00) AUC 0,63 (0,54 0,74) C min 0,65 (0,56 0,74) C max 0,63 (0,53 0,74) Ei tutkittu. Etraviriinin odotetaan suurentavan plasman diatsepaamipitoisuutta. Ei tutkittu. Deksametasonin odotetaan pienentävän plasman pitoisuutta. Vastetta malarialääkkeille on seurattava tarkoin, kun niitä käytetään samanaikaisesti INTELENCE-tablettien ja artemeetterin/lumefantriinin kanssa, koska altistus artemeetterille ja/tai sen aktiiviselle metaboliitille dihydroartemisiniinille voi vähentyä, mikä saattaa heikentää malarialääkkeiden tehoa. INTELENCE-annosta ei tarvitse muuttaa. Yhteiskäyttöä ei suositella. INTELENCE-tablettien ja tehostetun proteaasinestäjän yhdistelmän ja rifabutiinin yhteiskäytössä on noudatettava varovaisuutta, koska siihen liittyy altistuksen pienenemisen ja rifabutiinija 25-O-desasetyylirifabutiini altistuksen suurenemisen vaara. Virologisen vasteen ja rifabutiinin käyttöön liittyvien haittavaikutusten huolellista seurantaa suositellaan. Tarvittava rifabutiiniannoksen muutos on tarkistettava yhdessä sen kanssa käytettävän tehostetun proteaasinestäjän valmisteyhteenvedosta. Vaihtoehtoja diatsepaamille on harkittava. Systeemisesti annettavaa deksametasonia on käytettävä varoen tai muita hoitovaihtoehtoja on harkittava etenkin pitkäaikaishoidossa. 10

11 ESTROGEENIPOHJAISET EHKÄISYVALMISTEET Etinyyliestradioli etinyyliestradioli 0,035 mg kerran AUC 1,22 (1,13 1,31) C min 1,09 (1,01 1,18) Noretisteroni C max 1,33 (1,21 1,46) 1 mg kerran noretisteroni AUC 0,95 (0,90 0,99) C min 0,78 (0,68 0,90) C max 1,05 (0,98 1,12) AUC a C min a C max a HEPATIITTI C -VIRUKSEEN (HCV) SUORAAN VAIKUTTAVAT VIRUSLÄÄKKEET Ribaviriini Ei tutkittu, mutta yhteisvaikutuksia ei odoteta esiintyvän, koska ribaviriini eliminoituu munuaisten kautta. Bosepreviiri 800 mg bosepreviiria kolmesti mg a 12 tunnin välein Telapreviiri 750 mg 8 tunnin välein ROHDOSVALMISTEET Mäkikuisma (Hypericum perforatum) bosepreviiri AUC 1,10 (0,94 1,28) C max 1,10 (0,94 1,29) C min 0,88 (0,66 1,17) AUC 0,77 (0,66 0,91) C max 0,76 (0,68 0,85) C min 0,71 (0,54 0,95) telapreviiri AUC 0,84 (0,71-0,98) C max 0,90 (0,79-1,02) C min 0,75 (0,61-0,92) AUC 0,94 (0,85-1,04) C max 0,93 (0,84-1,03) C min 0,97 (0,86-1,10) HMG-CoA-REDUKTAASIN ESTÄJÄT Atorvastatiini 40 mg kerran Ei tutkittu. Mäkikuisman odotetaan pienentävän plasman pitoisuutta. atorvastatiini AUC 0,63 (0,58 0,68) C min ND C max 1,04 (0,84 1,30) 2-hydroksiatorvastatiini AUC 1,27 (1,19 1,36) C min ND C max 1,76 (1,60 1,94) AUC 1,02 (0,97 1,07) C min 1,10 (1,02 1,19) C max 0,97 (0,93 1,02) Estrogeeni- ja/tai progestiinipohjaisia ehkäisyvalmisteita ja INTELENCE-tabletteja voidaan käyttää yhdessä ilman INTELENCE-tabletteja ja ribaviriinia voidaan käyttää yhdessä ilman Etraviriinin farmakokineettisten parametrien ja bosepreviirin C min -arvon pienenemisen kliinistä merkitystä yhdistelmäkäytössä sellaisten antiretroviraalisten HIVlääkkeiden kanssa, jotka myös vaikuttavat n ja/tai bosentaanin farmakokineettisiin ominaisuuksiin, ei ole suoraan tutkittu. HIV- ja HCV-suppression kliinistä ja laboratorioseurantaa suositellaan tehostamaan. INTELENCE-tabletteja ja telapreviiria voidaan käyttää yhdessä ilman Yhteiskäyttöä ei suositella. INTELENCE-tabletteja ja atorvastatiinia voidaan käyttää yhdessä ilman Atorvastatiinin annosta saattaa kuitenkin olla tarpeen muuttaa kliinisen vasteen perusteella. 11

12 Fluvastatiini Lovastatiini Pravastatiini Rosuvastatiini Simvastatiini H 2 -RESEPTORIN ANTAGONISTIT Ranitidiini 150 mg kahdesti Ei tutkittu. Pravastatiinin ja INTELENCE-tablettien välillä ei odoteta esiintyvän yhteisvaikutuksia. Lovastatiini, rosuvastatiini ja simvastatiini ovat CYP3A4-entsyymin substraatteja, ja samanaikainen käyttö INTELENCE-tablettien kanssa saattaa johtaa HMG-CoA-reduktaasin estäjien pitoisuuden pienenemiseen plasmassa. Fluvastatiini ja rosuvastatiini metaboloituvat CYP2C9-entsyymin välityksellä ja INTELENCEtablettien samanaikainen käyttö saattaa johtaa HMG-CoA-reduktaasin estäjien pitoisuuden suurenemiseen plasmassa. AUC 0,86 (0,76 0,97) C min ND C max 0,94 (0,75 1,17) IMMUNOSUPPRESSIIVISET LÄÄKKEET Siklosporiini Ei tutkittu. Etraviriinin odotetaan pienentävän Sirolimuusi siklosporiinin, sirolimuusin ja takrolimuusin Takrolimuusi pitoisuuksia plasmassa. HUUMAAVAT KIPULÄÄKKEET Metadoni R(-)-metadoni yksilöllinen annos 60 AUC 1,06 (0,99 1,13) 130 mg kerran C min 1,10 (1,02 1,19) C max 1,02 (0,96 1,09) S(+)-metadoni AUC 0,89 (0,82 0,96) C min 0,89 (0,81 0,98) C max 0,89 (0,83 0,97) AUC a C min a C max a FOSFODIESTERAASI TYYPPI 5:N (PDE5) ESTÄJÄT Sildenafiili 50 mg kerta-annos Tadalafiili Vardenafiili sildenafiili AUC 0,43 (0,36 0,51) C min ND C max 0,55 (0,40 0,75) N-desmetyylisildenafiili AUC 0,59 (0,52 0,68) C min ND C max 0,75 (0,59 0,96) Näiden HMG- CoA-reduktaasin estäjien annoksen muuttaminen saattaa olla tarpeen. INTELENCE-tabletteja voidaan käyttää yhdessä H 2 -reseptorin antagonistien kanssa ilman Systeemisesti annettavien immunosuppressiivisten lääkkeiden ja INTELENCE-tablettien samanaikaisessa käytössä on noudatettava varovaisuutta, koska plasman siklosporiini-, sirolimuusi- ja takrolimuusipitoisuus saattaa muuttua INTELENCE-tablettien samanaikaisen käytön yhteydessä. Kliininen tila ei edellyttänyt metadoniannostuksen muuttamista samanaikaisen INTELENCE-hoidon aikana tai sen jälkeen. PDE5-estäjien ja INTELENCE-tablettien samanaikainen käyttö saattaa edellyttää PDE5- estäjän annoksen muuttamista, jotta saadaan haluttu kliininen vaikutus. 12

Yksi tabletti sisältää 240 mg vemurafenibia (vemurafenibin ja hypromelloosiasetaattisuksinaatin presipitaattina).

Yksi tabletti sisältää 240 mg vemurafenibia (vemurafenibin ja hypromelloosiasetaattisuksinaatin presipitaattina). Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

Yksi tabletti sisältää sitagliptiinifosfaattimonohydraattia, joka vastaa 25 mg sitagliptiinia.

Yksi tabletti sisältää sitagliptiinifosfaattimonohydraattia, joka vastaa 25 mg sitagliptiinia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Januvia 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää sitagliptiinifosfaattimonohydraattia, joka vastaa 25 mg sitagliptiinia.

Lisätiedot

Yksi tabletti sisältää sitagliptiinifosfaattimonohydraattia, joka vastaa 50 mg sitagliptiinia.

Yksi tabletti sisältää sitagliptiinifosfaattimonohydraattia, joka vastaa 50 mg sitagliptiinia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Januvia 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää sitagliptiinifosfaattimonohydraattia, joka vastaa 50 mg sitagliptiinia.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

RoActemraa voidaan antaa monoterapiana näille potilaille, jos he eivät siedä MTX:a tai, jos jatkuva MTX-hoito ei sovi heille.

RoActemraa voidaan antaa monoterapiana näille potilaille, jos he eivät siedä MTX:a tai, jos jatkuva MTX-hoito ei sovi heille. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI RoActemra 20 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml konsentraattia sisältää 20 mg tosilitsumabia*. Yksi 4 ml:n injektiopullo

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, joka on noin 2,60 mm paksu, ja jossa toisella puolella tunnus 414.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, joka on noin 2,60 mm paksu, ja jossa toisella puolella tunnus 414. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ezetrol 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg etsetimibiä. Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen tabletti sisältää 25 mg tetrabenatsiinia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: jokainen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI RISPERDAL 0,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen RISPERDAL 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen RISPERDAL 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen RISPERDAL 3 mg tabletti,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 311, 312, 313 tai 315.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 311, 312, 313 tai 315. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Inegy 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg ja 10 mg/80 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg etsetimibiä ja 10, 20,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 6,25 mg, 12,5 mg tai 25

Lisätiedot

Yksi tabletti sisältää 2,5 mg saksagliptiinia (hydrokloridina) ja 1 000 mg metformiinihydrokloridia.

Yksi tabletti sisältää 2,5 mg saksagliptiinia (hydrokloridina) ja 1 000 mg metformiinihydrokloridia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Komboglyze 2,5 mg/1 000 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 2,5 mg saksagliptiinia (hydrokloridina) ja 1 000 mg metformiinihydrokloridia.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI XALKORI 200 mg kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kova kapseli sisältää 200 mg kritsotinibia. Täydellinen apuaineluettelo, ks.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 10 mg: Jokainen enterotabletti sisältää 10,3 mg omepratsolimagnesiumia

Lisätiedot

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 90 mg ustekinumabia 1 ml:ssa injektionestettä.

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 90 mg ustekinumabia 1 ml:ssa injektionestettä. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI STELARA 90 mg injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi esitäytetty ruisku sisältää 90 mg ustekinumabia 1 ml:ssa injektionestettä.

Lisätiedot

Xeloda on tarkoitettu käytettäväksi metastasoituneen kolorektaalisyövän hoitoon (ks. kohta 5.1).

Xeloda on tarkoitettu käytettäväksi metastasoituneen kolorektaalisyövän hoitoon (ks. kohta 5.1). 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xeloda 500 mg kalvopäällysteinen tabletti. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 500 mg kapesitabiinia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

Xeloda on tarkoitettu käytettäväksi metastasoituneen kolorektaalisyövän hoitoon (ks. kohta 5.1).

Xeloda on tarkoitettu käytettäväksi metastasoituneen kolorektaalisyövän hoitoon (ks. kohta 5.1). 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xeloda 150 mg kalvopäällysteinen tabletti. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 150 mg kapesitabiinia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Quetiapine Accord 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Valdoxan 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 25 mg agomelatiinia. Apuaine(et),

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lyrica 25 mg kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kova kapseli sisältää 25 mg pregabaliinia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gabapentin Pfizer 100 mg kovat kapselit Gabapentin Pfizer 300 mg kovat kapselit Gabapentin Pfizer 400 mg kovat kapselit

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gabapentin Pfizer 100 mg kovat kapselit Gabapentin Pfizer 300 mg kovat kapselit Gabapentin Pfizer 400 mg kovat kapselit 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gabapentin Pfizer 100 mg kovat kapselit Gabapentin Pfizer 300 mg kovat kapselit Gabapentin Pfizer 400 mg kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi 100 mg kova kapseli

Lisätiedot

nikotiinihappo/laropiprantti depottabletti

nikotiinihappo/laropiprantti depottabletti nikotiinihappo/laropiprantti depottabletti R TREDAPTIVE 1000 mg/20 mg depottabletit I 11 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TREDAPTIVE 1000 mg/20 mg depottabletit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Duloxetine Lilly 30 mg kova enterokapseli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 30 mg duloksetiinia (hydrokloridina). Apuaineet,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nexium Control 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 20 mg esomepratsolia (magnesiumtrihydraattina). Apuaineet,

Lisätiedot

MabTheran ihon alle annettava lääkemuoto on tarkoitettu aikuisille Non-Hodgkin-lymfooman (NHL) hoitoon:

MabTheran ihon alle annettava lääkemuoto on tarkoitettu aikuisille Non-Hodgkin-lymfooman (NHL) hoitoon: 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI MabThera 1400 mg injektioneste, liuos, ihon alle 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen millilitra sisältää 120 mg rituksimabia. Jokainen injektiopullo sisältää 1400 mg/11,7

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Plavix 75 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää klopidogreelivetysulfaattia,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Sildenafil Sandoz 25 mg tabletti Sildenafil Sandoz 50 mg tabletti Sildenafil Sandoz 75 mg tabletti Sildenafil Sandoz 100 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Leflunomide medac 20 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 20 mg leflunomidia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 15 mg

Lisätiedot