1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT"

Transkriptio

1 Päiväys Edellinen päiväys /6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Tunnuskoodi Kemikaalin käyttötarkoitus Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Kiillotusaine esim. autojen renkaiden ja kojelautojen kiillotukseen Toimialakoodi 245. Pesuaineiden, kosmetiikka ja toalettituotteiden valmistus Käyttötarkoituskoodi 61 Pintakäsittelyaineet kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen: Ei 1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Tampereen Pesuainepalvelu Oy, Keskuojankatu 5, FIN33900 Tampere, Finland, puh +358(0) , fax: +358(0) Ytunnus:FI Ulkomaisen valmistajan tiedot 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite h (vaihde ) Myrkytystietokeskus, Haartmaninkatu 4, PL 340, HUS 2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 2.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat CASnumero tai muu koodi Aineosan nimi Pitoisuus Varoitusmerkki, Rlausekkeet ja muut tiedot aineosasta EINECS Muut tiedot Teollisuusbensiini (maaöljy), raskas alkylaatti Tuote sisältää lisäksi silikonivalmistetta noin 2530% Rlausekkeet katso kohdasta % Xn; R VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS Luokitus: R65. Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. R66:Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

2 Päiväys Edellinen päiväys /6 Muut vaarat: Pitkäaikainen tai toistuva kosketus saattaa aiheuttaa ihon rasvojen vähenemistä, mikä voi aiheuttaa ihotulehduksen. Tuote on hitaasti haihtuva, palava neste. Saattaa muodostaa syttyvän/räjähtävän höyryilmaseoksen. haitallista luonnossa, maaperän ja pohjaveden saastumisvaara. Lämpötiloissa yli 150 C voi vapautua formaldehydiä. 4. ENSIAPUOHJEET 4.1 Erityiset ohjeet 4.2 Hengitys 4.3 Iho Tuotetta hengittänyt on siirrettävä raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa annetaan happea tai tekohengitystä ja otetaan yhteys lääkäriin. Tuotteen likaamat vaatteet kastellaan ja riisutaan. saastunut vaatetus saattaa olla paloriski. iho pestään runsaalla vedellä ja saippualla. Mikäli ärsytys jatkuu on hakeuduttava lääkärin hoitoon. 4.4 Roiskeet silmiin Roiskeet huuhdeltava huolellisesti runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta. silmävammojen tarkistus lääkärillä. 4.5 Nieleminen Ei saa oksennuttaa. Tuotetta niellyt on toimitettava välittömästi lääkärin hoitoon. 4.6 Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 5.1 Sopivat sammutusaineet Vaahto. Jauhe, hiilidioksidi, hiekka tai maaaines pieniin tulipaloihin. 5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä Voimakas suora vesisuihku. 5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa Höyry on ilmaa raskaampaa ja leviää pitkin maan pintaa, jolloin etäsyttyminen on mahdollista. Tuote kelluu veden pinnalla. Silikonivalmisteen palamistuotteina muodostuu piidioksidia, hiilidioksidia, hiilen muita palamistuotteita ja pieniä määriä formaldehydiä. 5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten Käytettävä eristävää hengityssuojainta (esim. paineilmalaite) ja sopivaa suojavaatetusta. 5.5 Muita ohjeita Tulelle alttiita suljettuja ja ehjiä astioita on jäähdytettävä vesisuihkuin. 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä Huolehdittava työtilojen hyvästä ilmastoinnista. Käytettävä tarvittavia suojaimia. 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Ei saa päästää maaperään, vesistöön tai viemäriin (räjähdysvaara!!). 6.3 Puhdistusohjeet Imeytetään vuoto inerttiin imeytysaineeseen (hiekkaan vermikuliittiin, tai vastaavaan materiaaliin) ja kootaan sopiviin jäteastioihin hävitettäväksi. Jäännökset huuhdellaan vedellä. huuhteluvedet käsitellään ongelmajätteen tavoin. 6.4 Muita ohjeita 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

3 Päiväys Edellinen päiväys /6 7.1 Käsittely Huolehdittava työtilojen hyvästä ilmastoinnista. Vältettävä tuotehöyryjen hengittämistä. Vältettävä toistuvaa tai pitkäaikaista ihokosketusta. Käsittelyalueelta on poistettava mahdolliset sytytyslähteet. Käsittelyn aikana ei saa tupakoida. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Vältettävä käsittelyä yli 55 C lämpötilassa. 7.2 Varastointi Varastoidaan huoneenlämpötilassa hyvin tuuletetussa paikassa tiiviisti suljettuna. suojeltava kuumuudelta, kipinöiltä ja avotulelta. Suojeltava suoralta auringonvalolta. sopivat säilytysmateriaalit: ruostumaton teräs, seostamaton teräs. sopivat säiliömateriaalit: epoksihartsit, sinkkisilikaatti. 7.3 Erityiset käyttötavat 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET 8.1 Altistuksen rajaarvot HTParvot CASnumero Aineosan nimi Liuotinbensiini, arom. < 1%, kp. 110 C 900 mg/m³ (8 h) 1200 mg/m³ (15 min), Formaldehydi 0,3 ppm (8 h) Muut rajaarvot 0,37 mg/m³ (8 h) 1ppm, 1.2 mg/m3, hetkellinen, 2002 Formaldehydiä voi vapautua lämpötiloissa yli 150 C, siksi sen rajaarvo ilmoitettu Muissa maissa annettuja rajaarvoja 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistuksen torjunta Kädet pestävä ennen taukoja ja työpäivän jälkeen. Likaantunet vaatteet on pestävä ennen uudelleen käyttöä Hengityksensuojaus Tarvittaessa käytettävä sopivaa hengityksensuojainta, suodatintyyppi: A Käsiensuojaus Käytettävä sopivia läpäisemättömiä suojakäsineitä, nitriilikumi Silmiensuojaus Käytettävä sopivia tiiviitä silmäsuojaimia Ihonsuojaus Käytettävä sopivaa suojaasua. Kemikaaleja kestävät kengät tai saappaat Ympäristöaltistuksen ehkäiseminen Ei saa päästää maaperään, vesistöön tai viemäriin. Tuote sisältää haihtuvia orgaanisia liuottimia, katso VOCdirektiivit 1999/13/EY ja 2004/42/EY sekä valtioneuvoston asetus 435/ FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Öljymäinen neste

4 Päiväys Edellinen päiväys /6 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot Kiehumispiste/kiehumisalue C (ASTM D1078) (liuotin) Leimahduspiste 60 C (ASTM D93/PMCC) liuotin) Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja 0.6 til% (liuotin) Ylempi räjähdysraja 6.0 til% (liuotin) Höyrynpaine 100 Pa (20 C) (liuotin) Suhteellinen tiheys 0.79 (liuotin) Liukoisuus Vesiliukoisuus liukenematon Rasvaliukoisuus (liuotinöljy, yksilöitävä) Jakaantumiskerroin: n oktanoli/vesi log Pow: (arvioitu) (liuotin) Viskositeetti 1.85 mm2/s (25 C, ASTM D445) (liuotin) Haihtumisnopeus 0.09 (nbuac=1) liuotin) 9.3 Muut tiedot Pintajännitys: 23.5 mn/m (20 C, ASTM D971) liuotin) Haihtuvan orgaanisen hiilen pitoisuus: 6065% (VOC) 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Vältettävät olosuhteet Tuote on pysyvä normaaleissa työskentely ja varastointiolosuhteissa. Suojeltava kuumuudelta, avotulelta ja kipinöiltä. Suojeltava suoralta auringonvalolta Vältettävät materiaalit 10.3 Vaaralliset hajoamistuotteet Kuumennettaessa yli 150 C, voi formaldehydiä vapautua. 11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Välitön myrkyllisyys Raakaainetoimittajan tiedot: Tuote on hyvin lievästi myrkyllistä. LD50: > 2000 mg/kg, suun kautta, rotta, LD50: > 2000 mg/kg, ihon kautta, kani, LC50: > 5mg/l/4h, hengitysteitse, rotta Ärsyttävyys ja syövyttävyys Ärsyttää ihoa lievästi Herkistyminen 11.4 Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys 11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin HENGITTÄMINEN: Ei ilmoitettu. IHO: Pitkäaikainen tai toistuva kosketus saattaa aiheuttaa ihon rasvojen vähenemistä, mikä voi aiheuttaa ihotulehduksen. ROISKEET SILMIIN: Ei ilmoitettu. NIELEMINEN: terveydelle haitallista nieltynä. Niellyn tuotteen aspiroituminen keuhkoihin voi aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot

5 Päiväys Edellinen päiväys /6 Normaaleissa olosuhteissa ei vapaudu formaldehydiä, mutta jos tuotetta kuumennetaan lämpötiloihin yli 150 C sekä ilman läsnä ollessa, voi siitä vapautua formaldehydin höyryjä. Jopa formaldehydin pienet höyrypitoisuudet ( < 1ppm) ilmassa ovat terveydelle haitallisia ja voivat ärsyttää silmiä ja hengitysteitä. 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Ekotoksisuus Myrkyllisyys vesieliöille Liuotin: Raakaainetoimittajan mukaan tuote on käytännöllisesti katsoen myrkytöntä vesieliöille. Silikonivalmiste: Suurmolekyylinen polymeeri myrkyllisyys vesieliöille on vähäistä Myrkyllisyys muille eliöille 12.2 Liikkuvuus Liuotin: Liukenee heikosti veteen. Kelluu veden pinnalla. Imeytyy maaperään eikä ole liikkuvaa. Suuret määrät voivat saastuttaa maaperän ja pohjaveden. Haihtuu osittain vedestä tai maan pinnalta olosuhteista riippuen. Silikonivalmiste on suurmolekyylinen polymeeri, jolla on hyvin alhainen höyrynpaine (< 1 mm Hg), alhainen vesiliukoisuus (<1%), on vettä raskaampaa ja vajoaa pohjaan Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Liuotin: Ei biologisesti hajoava. Silikonivalmiste: Tuote on polydimetyylisiloksaani, joka hajoaa hitaasti muodostaen pienempiä molekyylejä. Nämä puolestaan ovat joko biologisesti hajoavia maaperässä tai haihtuvat ilmaan ja hajoavat auringon vaikutuksesta. Sopivissa olosuhteissa lopulliset hajoamistuotteet ovat epäorgaaninen pii, hiilidioksidi ja vesi Kemiallinen hajoavuus Liuotin: Hapettuu nopeasti ilmassa fotokemiallisten reaktioiden kautta. Integroiduksi ympäristölliseksi puoliintumisajaksi arvioidaan 10 < 100 päivää Biokertyvyyspotentiaali Liuotin: Jakaantumiskerroin, log pow (arvioitu). Mahdollisesti biologisesti kertyvä. Silikonivalmiste on suurimolekyylinen eikä siten ole biologisesti kertyvä. 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY Tuote on luokiteltu haitalliseksi jolloin jätteet ovat ongelmajätettä. 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YKnumero Pakkausryhmä III 14.3 Maakuljetukset Kuljetusluokka 3,III Vaaran tunnusnumero ADR/RIDVaroituslipukkeet Rahtikirjan mukainen nimitys Hiilivedyt, nestemäiset, n.o.s. (liuotin nafta) Muita tietoja 14.4 Merikuljetukset IMDGluokka Oikea tekninen nimi Hydrocarbons, liquid, n.o.s. (solvent naphta) EmS FE, SD Pakkausryhmä III Merta saastuttava aine Marine pollutant: no Muita tietoja

6 Päiväys Edellinen päiväys / Ilmakuljetukset ICAO/IATAluokka Oikea tekninen nimi Hydrocarbons, liquid, n.o.s. (solvent naphta) ICAOVaroituslipukkeet Muita tietoja 15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 15.1 Varoitusetiketin tietoja EYnumero Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi Xn Haitallinen Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet Teollisuusbensiini (maaöljy), raskas alkylaatti Rlausekkeet R65 R Slausekkeet S23 S24 S62 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Vältettävä höyryn hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset 15.2 Kansalliset määräykset 16. MUUT TIEDOT 16.1 Luettelo kemikaalia koskevista Rlausekkeista R65 R Koulutusohjeet 16.3 Käyttörajoitukset 16.4 Lisätiedot Tampereen Pesuainepalvelu Oy 16.5 Käytetyt tietolähteet Raakaainetoimittajien tiedotteet Lisäykset, poistot ja muutokset Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Tiedote päivitetty asetuksen 372/2002 mukaisesti. Lähes kaikkiin kohtiin tehty muutoksia. Päiväys

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.11.2006 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.08.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Päiväys: 09.10.2008 Edellinen päiväys: 20.12.2005

Päiväys: 09.10.2008 Edellinen päiväys: 20.12.2005 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Carbon Kick Assimilator Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Structurite

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 07.09.2006 Edellinen päiväys:.. 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

Päiväys: 16.3.2009 Edellinen päiväys: 28.1.2008 SPC019

Päiväys: 16.3.2009 Edellinen päiväys: 28.1.2008 SPC019 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi PAX18BU, PAX18IBCAL, PAX18IBCOW, PAX18JC,

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Maalarin REMONTTIMAALI 20 Tunnuskoodi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.06.2004 Edellinen päiväys: 04.06.1999 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.01.2006 Edellinen päiväys: 11.03.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PX9 PE-KEVYTKITTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PX9 PE-KEVYTKITTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

OH 17 (epoksiohenne)

OH 17 (epoksiohenne) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE sekä KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi OH 17 (epoksiohenne) Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 450 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi BUEHLER

Lisätiedot

Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003

Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K10 NA Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 MC200 - MOTORCYCLE CLEANER 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 MC200 - MOTORCYCLE CLEANER 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TALON-PALASYÖTTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TALON-PALASYÖTTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: 2010-02-05 Edellinen päiväys: 2001-08-09

Päiväys: 2010-02-05 Edellinen päiväys: 2001-08-09 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEM IKAALIILM OITUS Päiväys: 20100205 Edellinen päiväys: 20010809 1. AINEEN T AI VALMISTEEN JA YHTIÖN T AI YRIT YKSEN TUNNIST ETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7069,T7069.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/5 Kauppanimi: MYCOTAL 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot Kauppanimi MYCOTAL

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT OKTOeriste 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi OKTOeriste CE 0416 OKTOeriste 0/6 (standardi SFSEN 13242)

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Super HPD 10W-30, 15W-40 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Super HPD 10W-30, 15W-40 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Vaaralliset kemikaalit

Vaaralliset kemikaalit Työsuojeluoppaita ja ohjeita 20 Vaaralliset kemikaalit SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Tampere

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.2.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.15731752

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi R5060 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 01-2119471330-49

Lisätiedot