Ravintolailmanpuhdistimien ominaisuudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ravintolailmanpuhdistimien ominaisuudet"

Transkriptio

1 Ravintolailmanpuhdistimien ominaisuudet Raportti TUR B016 Seppo Enbom Julkaistu Työsuojelurahaston avustuksella Tampere

2 AUTOMAATIO 2(22) Luokitus: A Työraportti B Julkinen raportti X C Luottamuks. rap. Tutkimusselostus Raportin nimi Ravintolailmanpuhdistimien ominaisuudet Toimeksiantaja/rahoittaja ja tilaus Raportin numero Työsuojelurahasto ja hankkeeseen osallistuneet yritykset TUR B016 Projekti Suoritenro Tupakansavuisen ravintolailman suodatuslaitteiden toimivuus A9SU00733 Laatija(t) Sivujen/liitteiden lukumäärä Seppo Enbom 22 Avainsanat Tupakansavu, ravintolat, ilmanpuhdistus, ilmastointi Tiivistelmä Raportissa tarkastellaan ravintoloiden sisäilman puhdistamiseen käytettävien ilmanpuhdistimien ominaisuuksia kuuden ilmanpuhdistimen osalta. Määritetyt suureet olivat ääniteho, ilmavirta, hiukkaserotusaste sekä tehokkuus (tehollinen ilmavirta) tupakansavun hiilivety- ja hiukkasosuuden suodatuksessa. Merkittävin ilmanpuhdistimien ominaisuutta kuvaava suure on tehollinen ilmavirta, joka vaihteli tupakansavun hiilivetyjen osalta välillä dm 3 /s ja tupakansavun hiukkasosuuden osalta välillä dm 3 /s. Hiilivetyjen erotusasteen vaihteluväli oli % ja tupakansavun hiukkasosuuden erotusasteen %. Hankkeessa ei voitu tarkastella ilmanpuhdistimien käytön kannattavuutta verrattuna ulkoilman käyttöön. Ilmanpuhdistimien kilpailukyky on todennäköisesti suurempi vanhassa rakennuskannassa, jossa ulkoilmavirran lisääminen voi aiheuttaa muutoksia myös rakennuksen rakenteisiin sekä lämmönjakojärjestelmiin. Allekirjoitukset Tampereella Matti Lehtimäki Seppo Enbom Aimo Taipale Tutkimuspäällikön varamies Projektipäällikkö Tarkastanut Jakelu: Työsuojelurahasto 5 kpl, yritykset, 1 kpl VTT Automaatio, 2 kpl VTT Automaatio Turvallisuustekniikka PL TAMPERE Puh.vaihde: (03) Telekopio: (03) Sähköposti: Seppo WWW:

3 3(22) Alkusanat Julkaisu on tutkimushankkeen Tupakansavuisen ravintolailman suodatuslaitteiden ominaisuudet tutkimusraportti. Tutkimuksen rahoittivat Työsuojelurahasto, Amer - Tupakka Oy ja hankkeessa tutkittuja ilmanpuhdistimia edustavat yritykset. Tutkimuksen johtoryhmään ovat osallistuneet johtaja Riitta-Liisa Lappeteläinen (Työsuojelurahasto), johtaja Kalle Soikkanen (Amer Tupakka Oy), asiamies Veli-Matti Aittoniemi (Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto), Bertil Birgerson (Birgerson International Ab, Ruotsi), Reino Immonen (Climecon Oy), Arto Krootila ja Asko Leppä (Filtec Finland Oy), Markku Luoto ja Erkki Sinisalo (Falktor Oy), Onni Partanen (N&O Partanen Oy), Jussi Penttilä (Delta Europe Industry S.A.), Jaakko Raippalinna, Harri Suoperä (Julkiskaluste Systems Oy), Pekka Särmö (PHJ-Markkinointi Oy), Mauri Tsutsunen (Ilmalinja Oy) ja Seppo Enbom (VTT Automaatio). Hankkeen projektipäällikkönä ja raportin laatijana toimi erikoistutkija Seppo Enbom. Koejärjestelyihin, mittauksiin ja tulosten analysointiin osallistuivat VTT Automaatiosta tutkimusinsinööri Veli-Pekka Suikkanen, mittaushygieenikko Matti Niemeläinen, laboratoriomestari Raija Ilme n, teknikko Kari Kantola sekä tutkijat Lasse Lamula ja Aimo Taipale. Lisäksi ilmanäytteiden analyysiin osallistuivat VTT Kemiantekniikasta tutkija Kirsi Villberg ja tutkimusavustaja Marja-Leena Wilke. VTT Automaatio lausuu parhaimmat kiitokset tutkimuksen rahoittajille, johtoryhmälle ja tutkimustyöhön osallistuneille henkilöille. Tampereella Seppo Enbom

4 4(22) Sisällysluettelo 1 Johdanto Tavoite Huoneilmanpuhdistimien ominaisuuksia kuvaavat suureet Tutkimuksessa mukana olleet laitteet Mittausmenetelmät Ääniteho Ilmavirta Hiukkaserotusaste Hiilimonoksidin erotusaste Otsonin tuotto Tupakansavun hiilivetyjen erotusaste Nikotiinin ja B-nikotyriinin summan erotusaste Tupakansavun hiukkasosuuden massaerotusaste Tulokset Ääniteho Ilmavirta Hiukkaserotusaste Hiilimonoksidin erotusaste Otsonin tuotto Tupakansavun hiilivetyjen erotusaste Tupakansavun hiukkasosuuden massaerotusaste Tehollinen ilmavirta Johtopäätökset Lähdeluettelo... 22

5 5(22) 1 Johdanto Ravintoloiden sisäilman laadun parantamiseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Myös voimaan astunut ns. tupakkalain muutos (487/1999) lisää tarvetta alentaa ravintoloiden sisäilman tupakansavupitoisuutta. Lisäksi lainmuutos ja sen seurauksena tulevat viranomaisohjeet ja määräykset asettavat selkeämmät, yhtenäiset tavoitteet ravintolailman sisäilman laadulle. Vaikka toistaiseksi ravintoloiden sisäilman laadulle ei ole asetettu viranomaisten toimesta tavoitearvoja, on kuitenkin selvää, että ravintoloiden on jaettava asiakastilansa savuttomiin ja savullisiin osiin. Samalla tupakansavun kulkeutuminen savuttomalle puolelle tulee estää. Pelkkä tilojen jako alentaa tupakoimattomien asiakkaiden ja osittain myös henkilökunnan altistumista. Selvää kuitenkin on, ettei pelkkä osastointi riitä. Ilmastoinnin avulla on lisäksi varmistettava, että ravintolan sisällä ilman virtaussuunta on pääosin savuttomalta puolelta savulliselle puolelle. On myös ilmeistä, että jos osastojen liityntä toisiinsa on avoin, on ilmastointiin käytettävä suurempia ilmavirtoja kuin nykyään. Ravintoloiden ilmastoinnin toiminta-arvoista sisäilman laatuun vaikuttaa lähinnä ilmamäärä sekä tulo- ja poistoilman jakotapa. Osastoimattomassa ravintolassa ilman jakotavalla on vähäisempi merkitys. Osastoidussa ravintolassa sen sijaan poistoa kannattaa kohdistaa mahdollisimman paljon savulliselle ja tuloa savuttomalle puolelle, mikä tehostaa ilman käyttöä. Lisäksi tuloilma tulisi jakaa niin, että tuloilmapuhallus aiheuttaa mahdollisimman vähän häiriövirtauksia osastojen välille. Ilmastoinnin tuloilmana on käytettävä ainakin osittain ulkoilmaa. Rakentamismääräysten mukaan ulkoilmavirran on ravintoloissa oltava vähintään 10 dm 3 /s/m 2 (Annon 1987), mikä määräys koskee vain niitä rakennuksia, jotka on toteutettu määräysten voimassaoloaikana. Vanhemman rakennuskannan ulkoilmavirrat ovat todennäköisesti alhaisemmat. Ulkoilman ohella ravintoloiden ilmaa voidaan puhdistaa ns. kierrättävillä ilmanpuhdistimilla, jotka palauttavat puhdistetun ilman takaisin siihen tilaan, mistä ilma on otettukin. Koska tupakansavuinen ilma tulkitaan kuuluvaksi ns. jäteluokkaan 5, ei ravintoloissa voida todennäköisesti käyttää savullisen osan ilmaa palautusilmana tai siirtoilmana savuttomille osastoille, vaikka ko. ilma puhdistettaisiin ulkoilmaakin puhtaammaksi. Huomattava osa ravintoloista toimii tiloissa, joiden ilmastointilaitosten ulkoilmavirtaa on hyvin vaikea lisätä. Jo riittävän suurten ilmastointikanavien sijoittelu tuottaa rakenteellisia vaikeuksia tai se voi olla jopa mahdotonta. Lisäksi lisääntyvä energiatarve voi johtaa huomattaviin kustannuksiin, jos esim. kaukolämmön jakokeskus joudutaan uusimaan. Tällaisissa tapauksissa eräs vaihtoehto on käyttää ilmastointia täydentäviä sisäilman puhdistimia. Ravintoloissa on perinteisesti käytetty ilmanpuhdistimia tupakansavun vähentämiseen. Yleisimmin käytössä ovat yhä edelleen ns. sähkösuodattimet, joilla poistetaan sisäilman hiukkasia. Koska tupakkalain muutoksen perusteella kiinnitetään huomiota myös tupakansavun kaasumaisiin epäpuhtauksiin, on markkinoille tullut ja todennäköisesti tulee lisää laitteita, joilla pystytään poistamaan myös kaasumaiset epäpuhtaudet.

6 6(22) Jotta ilmanpuhdistin toimii käyttäjän kannalta tyydyttävästi, on sen kyettävä poistamaan ilmasta kaasumaiset ja hiukkasmaiset epäpuhtaudet. Laitteen ilmavirran on oltava myös käyttötarkoitukseen riittävä ja melutason kohtuullinen. Lisäksi puhdistimien ominaisuuksien on pysyttävä pitkään hyvinä vaikeissakin käyttöolosuhteissa, eli lähinnä puhdistimen suodatusosien huoltovälin on oltava riittävän pitkä. Näistä hankintapäätösten kannalta oleellisista ominaisuuksista ei ravintoloiden edustajilla ole ollut riittävästi tietoa. 2 Tavoite Hankkeen tavoitteena oli määrittää erilaisten ravintolakäyttöön tarkoitettujen ilmanpuhdistimien käyttöön vaikuttavat ominaisuudet, kuten ääniteho, ilmavirta, hiukkaserotusaste, tupakansavun puhdistuskyky ja otsonin tuotto. Tavoitteena oli selvittää ko. suureet ensin käyttämättömille laitteille ja sen jälkeen tupakansavulla kuormitetuille laitteille. 3 Huoneilmanpuhdistimien ominaisuuksia kuvaavat suureet Erotusaste Ilmavirta Tehollinen ilmavirta Huoneilmanpuhdistimien erotusaste E ilmoittaa, kuinka suuri osa puhdistimeen tulevan ilman epäpuhtauksista jää puhdistimeen. Huoneilmanpuhdistimen ilmavirta q tarkoittaa laitteen läpi aikayksikössä virtaavan ilman määrää. Huoneilmanpuhdistimien tehokkuutta poistaa ilman epäpuhtauksia kuvataan usein erotusasteella E ja laitteen läpi virtaavan ilman määrällä q. Molemmat suureet ovat hyvin tärkeitä mm. tuotekehityksessä, mutta käyttäjien kannalta tarkasteltuna näiden suureiden tulo on tärkeämpi. Kerrottaessa nämä suureet keskenään, saadaan tulokseksi ns. tehollinen ilmavirta q e, jolle on voimassa kaava (1) q e = E q (1) Huoneilmanpuhdistimen tehokkuus riippuu suodatettavan epäpuhtauden ominaisuuksista. Siten eri huoneilmanpuhdistimien tehollinen ilmavirta voi vaihdella merkittävästi riippuen epäpuhtaudesta. Ravintoloissa ilmanpuhdistimien tehollinen ilmavirta on syytä tietää hiukkasille (tupakansavun hiukkaset) ja hiilivedyille (tupakansavun hiilivedyt). Tässä tutkimuksessa huoneilmanpuhdistimien tehokkuus mitattiin ilmasuodattimien erotusastemittauksissa yleisesti käytetyillä testihiukkasilla (DEHS) sekä tu-

7 7(22) pakansavun hiukkasilla ja hiilivedyillä. Lisäksi tehollinen ilmavirta määritettiin yhdelle laitteelle hiilimonoksidilla. Kuormitus Ilmansuodattimien, kuten myös huoneilmanpuhdistimien ominaisuudet muuttuvat käytön aikana. Ravintolaympäristössä ilmanpuhdistimet kuormittuvat eniten tupakansavun epäpuhtauksille. Tästä syystä huoneilmanpuhdistimet kuormitettiin tupakansavulla ja niiden suodatuksen tehokkuus määritettiin myös kuormituksen aikana ja sen jälkeen. Otsoni Ravintoloiden ilmanpuhdistimissa käytetään myös otsonisaattoreita. Niiden käytöllä pyritään vähentämään tupakansavun hajuhaittaa. Myös useimmat sähköiset huoneilmanpuhdistimet ja ionisaattorit tuottavat otsonia. Jos laitteen otsonin tuotto on voimakasta, voi sisäilman otsonipitoisuus nousta. Otsoni on epäpuhtaus, jonka pitoisuus ulkoilmassa ajoittain ylittää työpaikkojen ilman haitalliseksi tunnetun pitoisuuden (HTP 8h 0,05 ppm) (Annon 1998). Johtuen otsonin luonnollisesta hajoamisesta, sisäilman otsonipitoisuus on kuitenkin yleensä huomattavasti alhaisempi kuin ulkoilman. Jos otsonia tuotetaan tarkoituksella sisätiloihin, on mahdollista, että otsonin pitoisuus etenkin päästölähteen vieressä nousee liian suureksi. Ääniteho Äänen painetaso Huoneilmanpuhdistimien aiheuttama melu on tärkeä suure, joka vaikuttaa ilmanpuhdistimien käytettävyyteen. Huoneilmanpuhdistimien ääniteknisten ominaisuuksien perussuure on ääniteho, joka on yleisesti käytetty yhteismitallinen suure erilaisten koneiden ja laitteiden ominaisuuksien vertailussa. Äänen painetaso ilmoittaa, kuinka suuri melutaso syntyy esim. huoneilmanpuhdistimen käyttöpaikalla. Äänen painetasoon vaikuttaa laitteen ääniteho, sijoitushuoneen vaimennusominaisuudet sekä painetason mittauskohdan sijainti suhteessa meluavaan laitteeseen. Tässä tutkimuksessa ei laitteiden äänen painetasoa määritetty. Yleensä äänen painetaso on selvästi alhaisempi kuin ääniteho. 4 Tutkimuksessa mukana olleet laitteet Hankkeeseen osallistuvien yritysten toimesta tukittavaksi toimitettiin 6 ilmanpuhdistinta, jotka on esitetty taulukossa 1. Laitteet tutkittiin siinä kunnossa, jossa ne oli toimitettu VTT:lle. Laitteiden valokuvat ovat kuvissa 1 6.

8 8(22) Taulukko 1. Ilmanpuhdistimien valmistajat, markkinoijat, tuotemerkit ja tyyppi/sarjanumerot. Laite nro Valmistaja Markkinointi Tuotemerkki Tyyppi/sarja nro 1 Eagle Filter Oy PHJ-Markkinointi Oy Resto Clear Filtec Finland Oy Filtec Finland Oy Filtec Birgersson Falktor Oy Bingo 622 international Ab 4 Raippalinna Raippalinna Clean Air Stik environnement Julkiskaluste Systems Casadron D Oy 6 N&O Partanen Oy Ilmalinja Oy Air Cleaner 2000 Kuva 1. Laite no 1, virtaussuunta sivulta alas.

9 9(22) Kuva 2. Laite no 2, virtaussuunta alaosasta sivulta yläosaan sivulle. Kuva 3. Laite no 3, virtaussuunta sivulta ylös sivulle.

10 10(22) Kuva 4. Laite no 4, virtaussuunta ylhäältä oikealla olevan imulaatikon ja keskellä olevan äänenvaimennetun kanavaosan kautta ilman puhdistusosan kautta sivulle.

11 Kuva 5. Laite no. 5. Ilman virtaussuunta ylhäältä alas. 11(22)

12 12(22) Kuva 6. Laite no 6. Ilman virtaussuunta ylhäältä alas. Tutkittujen laitteiden hiukkasuodattimena oli laitteessa 5 sähkösuodatin ja muissa laitteissa kuitusuodatin. Laitteen 5 kaasusuodatinosa oli tarkoitettu laitteen tuottaman otsonin poistoon. Kaikki muut laitteet oli varustettu kaasusuodattimella, jonka tavoitteena oli poistaa tupakansavun kaasumaisia epäpuhtauksia. Lisäksi laitteet 2 ja 3 oli varustettu otsonisaattorilla, jonka käytön tarkoituksena oli vähentää tupakansavun hajuhaittoja.

13 13(22) 5 Mittausmenetelmät Ilmanpuhdistimista mitatut suureet olivat: - ääniteho - ilmavirta - hiukkaserotusaste - tupakansavun kokonaishiilivetyjen erotusaste - tupakansavun nikotiinin ja B-nikotyriinin summan erotusaste - tupakansavun hiukkasosuuden erotusaste - hiilimonoksidin erotusaste (vain yrityksen toivomuksesta) - otsonin tuotto. Mittaukset tehtiin äänitehon, hiilimonoksidin erotusasteen ja otsonin tuoton osalta vain käyttämättömille laitteille. Laitteiden ominaisuudet muuttuvat käytön aikana, minkä selvittämiseksi niitä kuormitettiin tupakansavulla. Tupakansavu tuotettiin passiivisesti palavilla savukkeilla. Kaikkia laitteita kuormitettiin suhteessa niiden maksimi-ilmavirtaan yhtä paljon. Kuormituksen määrä oli 12 savuketta/dm 3 /s. Esimerkiksi jos laitteen ilmavirta oli 100 dm 3 /s, kuormitus oli 1200 savuketta. Kuormitusaika oli aina 18 tuntia. Kuormituksen aikana seurattiin jatkuvasti laitteiden ilmavirtaa. Hiukkaserotusaste mitattiin ennen kuormitusvaihetta ja sen jälkeen. Tupakansavun hiilivetyjen ja hiukkasmaisten epäpuhtauksien erotusaste mitattiin kuormituksen alussa, puolessavälissä ja lopussa. Mittaustuloksista laskettiin kullekin laitteelle edelleen tehollinen ilmavirta tupakansavun hiukkasmaisten ja kaasumaisten epäpuhtauksien puhdistuksessa. Mittausten ja kuormituksen aikana ilmanpuhdistimiin menevän ilman suhteellinen kosteus oli 30 ± 3 % ja lämpötila 22 ± 2 C. 5.1 Ääniteho Ilmanpuhdistimien ääniteho mitattiin standardin ISO 3744 mukaan puolikaiuttomassa laboratoriossa. 5.2 Ilmavirta Ilmanpuhdistimien ilmavirta q mitattiin niin, että tutkittava laite asennettiin puhaltamaan ilmaa testikammion (Kuva 7) toisesta osakammiosta toiseen. Testikammioon puhallettiin ja siitä poistettiin ilmaa säädettävillä apupuhaltimilla, jotka säädettiin toimimaan niin, että osakammioiden välinen paine-ero oli = 0. Testikammion ilmavirta mitattiin ko. tilanteessa ja mittaustulos vastasi näin vapaasti toimivan ilmanpuhdistimen ilmavirtaa. Ilmavirran mittaukseen käytettiin kalibroitua mittarengasta.

14 14(22) HEPA-suodatin Puhallin Puhallin Testihiukkasten syöttö Savukkeiden poltto Sulkupelti Pöly- ja TVOCnäytteet Ilmanpuhdistin Pöly- ja TVOCnäytteet Venttiilikoneisto ja virtuaali-impaktori Hiukkaslaskuri ja tietokone Näytteenotto Imupumppu Näytteenotto Puhallin Ilmavirran mittaus Kuva 7. Ilmavirran ja suodatusominaisuuksien mittausjärjestelyt. 5.3 Hiukkaserotusaste Hiukkaserotusaste E p mitattiin siten, että testikammioon johdettiin HEPA - suodatettua ilmaa, johon sekoitettiin testihiukkasia (DEHS). Testihiukkasten lukumääräpitoisuus mitattiin vuorotellen ilmanpuhdistimen imu- ja painepuolelta hiukkaslaskurilla (PMS-Las-x). Kaikkiaan mitattiin kuusi mittausparia, joiden keskiarvon perusteella laskettiin laitteen erotusaste hiukkaskoon funktiona E p (D p ) kaavasta E ( D p p N2( Dp) ) = 1, (2) N ( D ) 1 p missä N 1 (D p ) on hiukkasten lukumääräpitoisuus ennen ilmanpuhdistinta, N 2 (D p ) hiukkasten lukumääräpitoisuus puhdistimen jälkeen ja hiukkaskoko. D p

15 15(22) 5.4 Hiilimonoksidin erotusaste Hiilimonoksidin erotusaste mitattiin siten, että testikammioon johdettiin hiilimonoksidia. Hiilimonoksidi tuotettiin kaasupullosta. Testikammioon menevän hiilimonoksidin määrä säädettiin virtaussäätimellä niin, että hiilimonoksidin pitoisuus ilmanpuhdistimen imupuolella oli 50 ppm. Hiilimonoksidin pitoisuus mitattiin infrapuna-analysaattorilla (Miran 1 A) ilmanpuhdistimen imu- ja painepuolelta ja erotusaste E CO määritettiin mittaustuloksista kaavalla E CO CCO2 = 1, (3) C CO1 missä C CO1 on hiilimonoksidin kokonaispitoisuus ennen ilmanpuhdistinta ja C CO2 hiilimonoksidin kokonaispitoisuus ilmanpuhdistimen jälkeen. 5.5 Otsonin tuotto Otsonin tuotto g O määritettiin mittaamalla otsonin pitoisuus ilmanpuhdistimen imu- ja painepuolelta. Tuotto laskettiin mittaustulosten perusteella kaavasta g O = q ( C C ) 1, (4) O2 O missä q on laitteen ilmavirta, C O2 otsonipitoisuus ilmanpuhdistimen painepuolella ja otsonipitoisuus ilmanpuhdistimen imupuolella. C O1 5.6 Tupakansavun hiilivetyjen erotusaste Hiilivetyjen kokonaiserotusaste E TVOC mitattiin ottamalla ilmanäytteet puhdistimien imu- ja painepuolelta TENAX-Gr- näytteenottoputkiin, jotka analysoitiin edelleen laboratoriossa (VTT Kemiantekniikka). Näytteenoton ilmamäärä määritettiin pumppujen käyttölaskurin ja kalibroinnin avulla, jolloin pitoisuus oli näytteenottoputken sisältämän hiilivetymäärä jaettuna näytteenoton ilmamäärällä. Näytteenotto tehtiin ilmanpuhdistimen imu- ja painepuolelta kahtena rinnakkaisena näytteenä. Näyteilmamäärä imupuolelta oli noin 0,8 dm 3 ja painepuolelta 2,5 dm 3. Hiilivetyjen kokonaiserotusaste laskettiin mittaustuloksista kaavalla E TVOC CTVOC 2 = 1, (5) C TVOC1 missä C TVOC1 on hiilivetyjen kokonaispitoisuus ennen ilmanpuhdistinta ja C TVOC2 hiilivetyjen kokonaispitoisuus ilmanpuhdistimen jälkeen.

16 16(22) 5.7 Nikotiinin ja B-nikotyriinin summan erotusaste Tupakansavu tuottamaa nikotiinia käytetään merkkiaineena, jonka perusteella arvioidaan ravintoloiden sisäilman tupakansavun pitoisuutta. Koska nikotiinin osuus tupakansavun hiilivedyissä on melko pieni ja tupakansavussa esiintyy myös kohtuullisessa määrin B-nikotyriiniä, jonka kiehumispiste ja näin oletettavasti myös suodatusominaisuudet ovat lähellä nikotiinin ominaisuuksia, oletettiin, että nikotiinin ja B-nikotyriinin yhteispitoisuuden perusteella laskettu erotusaste E Ni kuvaa tässä tapauksessa luotettavammin ilmanpuhdistimien ominaisuuksia nikotiinin suodatuksessa. Ko. erotusaste määritettiin kaavalla E Ni CNi2 = 1, (6) C Ni1 missä C Ni1 on nikotiinin ja B-nikotyriinin summapitoisuus ennen ilmanpuhdistinta ja C Ni2 nikotiinin ja B-nikotyriinin summapitoisuus ilmanpuhdistimen jälkeen. Koska nikotiinin ja B-nikotyriinin pitoisuus oli pieni, ovat ko. aineilla mitatut erotusasteet lähinnä suuntaa antavia. 5.8 Tupakansavun hiukkasosuuden massaerotusaste Tupakansavun hiukkasosuuden massaerotusaste E M mitattiin ns. suodatinmenetelmällä. Tällöin ilmanpuhdistimen imu- ja painepuolelta imettiin imupumpulla ilmanäytteet näytteenottosuodattimien läpi. Näytteenottosuodattimina käytettiin ilmanpuhdistimien imupuolella Millipore suodattimia (AAWP ) ja painepuolella Nuklepore suodattimia (polykarbonaatti, 0,4 µ, d= 37 mm). Näytteenotto tehtiin kahtena rinnakkaisena näytteenä. Näytteenoton ilmamäärä oli ilmanpuhdistimien imupuolella noin 0,65 m 3 ja painepuolella 2,1 m 3. Näytteenottosuodattimet punnittiin ennen näytteenottoa ja sen jälkeen. Painon muutos vastasi näytteenottosuodattimelle kertyneen tupakansavun määrää. Kun savun määrä jaettiin imupumpun ilmamäärällä, saatiin selville tupakansavun hiukkasosuuden pitoisuus. Edelleen ilmanpuhdistimen erotusaste määritettiin em. pitoisuuksien perusteella kaavalla E M CM 2 = 1, (7) C M1 missä C M1 on tupakansavun hiukkasten massapitoisuus ennen ilmanpuhdistinta ja C M2 tupakansavun hiukkasten massapitoisuus ilmanpuhdistimen jälkeen.

17 17(22) 6 Tulokset 6.1 Ääniteho Laitteiden ääniteho mitattiin puolikaiuttomassa laboratoriossa. Tulokset ovat taulukossa 1. Taulukko 1. Ilmanpuhdistimien A-painotetut äänitehotasot L wa (db). Laite Ääniteho L wa (db) Tehoporras 1 Tehoporras 2 Tehoporras 3 Tehoporras 4 Tehoporras ,7 59,5 66,5 76,6 2 < 37,4 47,9 53,1 60,9 73,1 3 49,4 55,7 61,8 66,4 69,9 4 < 38,6 54,5 60,4 64,4 68,5 5 52,4 65,7 6 < 45,6 54,6 59,8 64,6 70,0 6.2 Ilmavirta Laitteiden ilmavirrat mitattiin kuormituskammiossa ennen kuormitusta tasapainomenetelmällä. Ilmavirrat ovat taulukossa 2. Taulukko 2. Ilmanpuhdistimien ilmavirrat dm 3 /s. Laite Ilmavirta dm 3 /s Tehoporras 1 Tehoporras 2 Tehoporras 3 Tehoporras 4 Tehoporras 5 1 ei mitattu ei mitattu Hiukkaserotusaste Ilmanpuhdistimien hiukkaserotusasteet mitattiin kohdassa 5.3 esitetyllä menetelmällä. Hiukkaserotusasteet ovat taulukoissa 3 ja 4.

18 18(22) Taulukko 3. Ilmanpuhdistimien hiukkaserotusasteet, % (kuormittamattomat laitteet). Laite Erotusaste, % Hiukkaskoko 0,4 µm Hiukkaskoko 0,9 µm Hiukkaskoko 2,5 µm 1 99,1 99,7 99,9 2 98,5 99,3 99,9 3 99,8 99,8 99,9 4 84,2 94,5 99,4 5 71,0 84,2 99,0 6 98,7 99,7 99,8 Taulukko 4. Ilmanpuhdistimien hiukkaserotusasteet, % (kuormitetut laitteet). Laite Erotusaste, % Hiukkaskoko 0,4 µm Hiukkaskoko 0,9 µm Hiukkaskoko 2,5 µm 1 99,4 99,8 99,7 2 98,4 99,2 99,8 3 99,8 99,8 99,9 4 84,9 94,9 99,4 5 24,3 36,7 89,3 6 98,2 99,6 99,9 6.4 Hiilimonoksidin erotusaste Hiilimonoksidin erotusaste mitattiin vain laitteelle 2. Laitteen ei havaittu erottavan hiilimonoksidia. 6.5 Otsonin tuotto Otsonisaattoreilla varustettuja laitteita olivat 2 ja 3. Molempien laitteiden otsonin tuotto oli 18 cm 3 /h. Sähkösuodatinperiaatteella toimivan laitteen 5 otsonin tuotto oli alle määritysrajan. Kun otetaan huomioon otsonin haitalliseksi tunnettu pitoisuus HTP 8h = 0,05 ppm (Annon 1998), pystyvät molemmat otsonisaattoreilla varustetut laitteet nostamaan tilavuusvirraltaan 100 dm 3 /s ilmavirran otsonipitoisuuden haitalliseksi tunnettuun pitoisuuteen. Otsonointi siis todennäköisesti lisää ilmanpuhdistimien lähellä olevien henkilöiden mahdollisuutta altistua otsonille, jos otsonointia käytetään ravintolan aukioloaikana.

19 19(22) 6.6 Tupakansavun hiilivetyjen erotusaste Hiilivetyjen erotusaste mitattiin tupakansavukuormituksen yhteydessä. Hiilivetyjen kokonaispitoisuus ennen puhdistinta oli 5 8 mg/m 3. Hiilivetyjen erotusaste on esitetty taulukossa 5. Taulukko 5. Hiilivetyjen erotusaste, %. Laite Erotusaste, % Kuormitus 0 % Kuormitus 50 % Kuormitus 100 % epäonnistui Nikotiinin erotusastetta ei voitu luotettavasti määrittää. Nikotiinin ja B-Nicotyriinin summan erotusaste (suuntaa-antava tulos) on taulukossa 6. Taulukko 6. Nikotiinin ja B-Nikotyriinin summan erotusaste, %. Laite Erotusaste, % Kuormitus 0 % Kuormitus 50 % Kuormitus 100 % epäonnistui Tupakansavun hiukkasosuuden massaerotusaste Tupakansavun hiukkasosuuden massaerotusaste mitattiin suodatinmenetelmällä. Tupakansavun hiukkasosuuden pitoisuus ennen puhdistimia oli n. 3 mg/m 3. Tulokset ovat taulukossa 7. Taulukko 7. Massaerotusaste tupakansavun hiukkasille, %. Laite Erotusaste, % Kuormitus 0% Kuormitus 50 % Kuormitus 100 %

20 20(22) 6.8 Tehollinen ilmavirta Kierrätyskäytössä ilmanpuhdistimien vaikutusta sisäilmaan kuvaa parhaiten ns. tehollinen ilmavirta, joka on erotusasteen ja ilmavirran tulo. Hiilivetyjen osalta mitattujen laitteiden teholliset ilmavirrat on esitetty taulukossa 8. Tupakansavun hiukkasosuuden erottumisen perusteella määritetty tehollinen ilmavirta oli lähes sama kuin laitteiden ilmavirta (Taulukko 9). Taulukko 8. Ilmanpuhdistimien tehollinen ilmavirta hiilivetyjen suodatuksessa, dm 3 /s. Laite Tehollinen ilmavirta, dm3/s Kuormitus 0 % Kuormitus 50 % Kuormitus 100 % epäonnistui Taulukko 9. Ilmanpuhdistimien tehollinen ilmavirta tupakansavuhiukkasten suodatuksessa, dm 3 /s. Laite Tehollinen ilmavirta, dm 3 /s Kuormitus 0 % Kuormitus 50 % Kuormitus 100 % Johtopäätökset Hankkeessa saatiin selville erilaisten ravintolailman puhdistamiseen tarkoitettujen ilmanpuhdistimien merkittävimmät ominaisuudet. Tärkein ilmanpuhdistimien ominaisuus on tehollinen ilmavirta, ja sen muuttuminen käytön aikana. Osassa laitteista tehollinen ilmavirta aleni selvästi kuormituskokeiden yhteydessä. Muutos tapahtui kuitenkin vain kaasusuodatusominaisuuksissa. Hiukkasuodatuksen ja muutaman laitteen kaasusuodatusominaisuuksien muutoksen määrittämiseen ei kuormitusjakso ollut riittävän pitkä. Ravintoloiden ilmastoinnin eräänä tavoitteena on pitää sisäilman tupakansavupitoisuus riittävän alhaisena. Ilmanvaihdon ulkoilmaosuuden mitoitusilmavirtana käytetään usein rakentamismääräysten mukaista ilmavirtaa 10 dm 3 /s/m 2 (Annon 1987). Jos ravintolassa tupakoidaan runsaasti, kuten etenkin nykyään savullisilla osastoilla, nousee tupakansavupitoisuus mitoitusilmavirrallakin korkeaksi (Hyvärinen ym. 1998). Osassa ravintoloista ilmanvaihtuvuus ei

21 21(22) vastaa nykyisiä uusille rakennuksille tarkoitettuja ilmanvaihtomääräyksiä, jolloin ko. ravintoloissa tupakansavupitoisuus voi olla hyvin korkea. Ravintoloiden ilmanjakojärjestelmät toimivat käytännössä usein ns. sekoitusperiaatteella (Hyvärinen ym. 1998). Tällöin voidaan arvioida, että jos halutaan alentaa sisäilman epäpuhtauspitoisuutta esim. 50 %, on ilmanvaihtoa lisättävä 100 % (Kimmel 1986). Koska ravintoloiden ilmanvaihtuvuus on yleensä suuri, sisäilman laadun merkittävä parantaminen edellyttää siis ilmanvaihdon merkittävää lisäämistä tai tupakoinnin vähentämistä. Tupakkalain muutoksella pyritään rajoittamaan tupakansavun aiheuttamia haittoja ravintoloissa. Lakimuutoksen seurauksena ravintoloissa kannattaa keskittää poistoilmanvaihto savullisen puolen kautta ulos. Tämä nostaa ko. osaston ilmanvaihtuvuutta. Toisaalta koska kaikkea poistoa ei kuitenkaan oteta ko. osaston kautta, alenee tupakoivaa henkilöä kohden laskettu ilmamäärä. Tämän seurauksena savullisen puolen tupakansavupitoisuus todennäköisesti nousee korkeammaksi kuin ennen lainmuutosta, jolloin tupakoitiin koko ravintolassa. Jos savullisen puolen tupakansavupitoisuutta halutaan alentaa merkittävästi, tulee ko. osaston ilmanvaihtoa myös lisätä merkittävästi. Ilmanvaihdon lisäämiseen voidaan käyttää ulkoilmaa tai puhdistettua sisäilmaa. Ulkoilman käytön lisääminen edellyttää ilmanvaihtolaitoksen ja - kanavien koon lisäämistä. Lisääntyvä ulkoilmavirta johtaa myös lisääntyvään lämmitystehon tarpeeseen, mistä edelleen voi olla seurauksena tarve lisätä lämmön tuotantolaitteiston kokoa. Seurauksena on investointi- ja käyttökustannusten nousu. Jos tupakansavun pitoisuutta alennetaan ilmanpuhdistimilla ja tavoitteena on puolittaa tupakansavupitoisuus, joudutaan puhdistimia asentamaan useita kappaleita samaan ravintolaan. Esim. jos savullisen puolen ilmanvaihtuvuus ennen puhdistimien lisäystä on 15 dm 3 /s/m 2, pinta-ala 100 m 2 ja ilmanpuhdistimen tehollinen ilmavirta on 150 dm 3 /s, on ko. laitteita hankittava 10 kpl. Ravintoloiden savullisen puolen tupakansavupitoisuuden merkittävä alentaminen edellyttää siis huomattavaa puhdistetun kierrätysilmavirran lisäämistä. Toisena vaihtoehtona on lisätä lähes yhtä paljon ilmastoinnin ulkoilmavirtaa. Ilmanpuhdistimia käytettäessä on otettava huomioon, että niiden lämpökuorma tulee ravintolasaliin. Jos laitteen, jonka tehollinen ilmavirta on 150 dm 3 /s, sähköteho on 360 W, voi ko. laitteen lämpökuorma suhteessa savullisen osaston pinta-alaan olla noin 36 W/m 2. Jos osaston ilmanvaihtuvuus on 15 dm 3 /s/m 2, ilmanpuhdistin voi nostaa savullisen puolen lämpötilaa 1-2 C. Lämpötilan nousu taas tehostaa savuttoman ja savullisen osan välistä luonnollista ilmanvaihtoa (savupiippuvaikutus) (Enbom 2000), jolloin savuttoman tilan kannalta tarkasteltuna ko. laitteista ei saada täyttä hyötyä. Eräänä mahdollisuutena olisi usean erillisen puhdistimen sijasta käyttää suurempia, jäähdytyksellä varustettuja, kiinteästi asennettuja ilmanpuhdistimia. Näin ko. laitteilla voitaisiin alentaa myös savullisen osaton lämpötila samalle tasolle kuin savuttoman puolen lämpötila, jolloin osastojen välisen savupiippuvaikutuksen aiheuttama epäpuhtaan ilman virtaus saataisiin mahdollisimman pieneksi. Tämän tutkimuksen tavoitteena ei ollut tutkia ilmanpuhdistimien edullisuutta verrattuna ulkoilman käyttöön perustuvaan ilmastointiin. Etenkin vanhassa rakennuskannassa ilmastoinnin lisääminen muilla keinoilla voi olla vaikeaa tai käytännössä lähes mahdotonta, jolloin kierrätysilmansuodattimet voivat olla hyvin kilpailukykyinen vaihtoehto ulkoilman käytölle. Kun tarkastellaan luonnonvarojen käyttöä kokonaisuutena, tulisi pohtia, onko edullisempaa poistaa

22 22(22) sisäilman epäpuhtaudet suodattimiin sen sijaan, että epäpuhtaudet laimennetaan suureen, runsaasti energiaa kuluttavaan, ulos puhallettavaan ilmavirtaan. Koska ilmanpuhdistimet lisäävät ravintoloiden lämpökuormaa, on syytä kehittää myös jäähdytyksellä varustettuja ilmanpuhdistimia, joilla voitaisiin vähentää ravintoloissa usein muutoinkin esiintyvää ylilämpöä. Otsonisaattoreilla varustettujen ilmanpuhdistimien tehokkuus mitattujen suureiden osalta oli samaa luokkaa kuin niiden laitteiden, joissa ei käytetty otsonointia. Koska otsoni on ihmisten terveydelle haitallinen, tulisi otsonoinnin käyttöä välttää ravintoloiden aukioloaikoina. 8 Lähdeluettelo Annon, (1987). Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. Määräykset ja ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelma. Ympäristöministeriö. Helsinki. 19 s. Annon, (1998). HTP - Arvot Turvallisuustiedote 25. Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto, Tampere. 50 s. Enbom S. (2000). Ravintoloiden tupakansavuhaittojen vähentäminen. Raportti TURB 013. VTT Automaatio, Tampere. 39 s. Hyvärinen M, Mielo T, Reijula K, Welling I, ja Marttinen K. (1998). Passiivitupakoinnin vähentäminen ravintoloissa ilmanvaihtoteknisten ratkaisujen kehittäminen Hankkeen 245/96 loppuraportti, Sosiaali-ja terveysministeriö. 23 s + liit. Kimmel Jyrki (1986). Sähkösuodattimien vaikutus ravintolailman hiukkaspitoisuuteen. Tampereen teknillinen korkeakoulu, Fysiikan osasto. Raportti s + liit.

TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-06006-09 01.09.2009. Omakotitalojen suodattimien mittaus

TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-06006-09 01.09.2009. Omakotitalojen suodattimien mittaus TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-66-9 1.9.29 Omakotitalojen suodattimien mittaus Tilaaja: Eagle Filters Oy TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-66-9 1 (1) Tilaaja Eagle Filters Oy Kalervonkatu 1 486 KOTKA Tilaus Juha

Lisätiedot

Uusilla suodatusratkaisuilla ilmastointijärjestelmien kyky hallita sisäilman hiukkaspitoisuutta moninkertaiseksi

Uusilla suodatusratkaisuilla ilmastointijärjestelmien kyky hallita sisäilman hiukkaspitoisuutta moninkertaiseksi Uusilla suodatusratkaisuilla ilmastointijärjestelmien kyky hallita sisäilman hiukkaspitoisuutta moninkertaiseksi Sisäilmastoseminaari 2014 Seppo Enbom, Kimmo Heinonen, Tapio Kalliohaka, Matti Lehtimäki,

Lisätiedot

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet 25.11.2016 Liikuntahalli Lippitie 2 91900 Liminka Tilaaja: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka 1 (5) Sisällysluettelo Tilaaja... 2 Tilaus...

Lisätiedot

Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S

Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S LAUSUNTO Nro. RTE1890/05 12.5.2005 Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S Tilaaja: Vasatherm Finland Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA LAUSUNTO NRO RTE1890/05

Lisätiedot

APAD paineentasainjärjestelmän suoritusarvojen määrittäminen

APAD paineentasainjärjestelmän suoritusarvojen määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-01821-15 18.5.2015 APAD paineentasainjärjestelmän suoritusarvojen määrittäminen Tilaaja: APAD Teknologiat Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-01821-15 1(2) Tilaaja APAD Teknologiat Oy

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET 2.2 116 / KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU, SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET Mittaus toteutettiin 2.2 116 välisenä aikana. Mittaukset toteutettiin Are Oy:n langattomalla

Lisätiedot

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen 30.9.2016 Pertti Metiäinen 1 Valviran soveltamisohje Soveltamisohje on julkaistu viidessä osassa ja

Lisätiedot

BOREALIS POLYMERS OY AROMAATTITUOTANNON PÄÄSTÖMITTAUKSET 2013

BOREALIS POLYMERS OY AROMAATTITUOTANNON PÄÄSTÖMITTAUKSET 2013 Vastaanottaja Borealis Polymers Oy Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 28.8.2013 Viite 82137404-03A BOREALIS POLYMERS OY AROMAATTITUOTANNON PÄÄSTÖMITTAUKSET 2013 Päivämäärä 28.8.2013 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro. RTE590/05 14.2.2005. Sadeveden erotusasteen määrittäminen. KOMPASS-500-KS. VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

TESTAUSSELOSTE Nro. RTE590/05 14.2.2005. Sadeveden erotusasteen määrittäminen. KOMPASS-500-KS. VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TESTAUSSELOSTE Nro. RTE590/05 14.2.2005 Sadeveden erotusasteen määrittäminen. KOMPASS-500-KS. Tilaaja: Jeven Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TESTAUSSELOSTE NRO RTE590/05 1(2) Tilaaja Tilaus Jeven

Lisätiedot

Ilmakanaviston äänenvaimentimien (d=100-315 mm) huoneiden välisen ilmaääneneristävyyden määrittäminen

Ilmakanaviston äänenvaimentimien (d=100-315 mm) huoneiden välisen ilmaääneneristävyyden määrittäminen TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-02258-06 1 (2) Tilaaja IVK-Tuote Oy Helmintie 8-10 2 Jyväskylä Tilaus Tuomas Veijalainen, 9.1.2006 Yhteyshenkilö VTT:ssä VTT, Valtion teknillinen tutkimuskeskus Erikoistutkija

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE:

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE: 09.03.2012 IV-kuntotutkimus Kulomäen koulu Maauuninpolku 3 01450 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 31 11 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb b.fi keskus: 0207 311 160,

Lisätiedot

Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE

Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE Aalto yliopisto LVI-tekniikka 2013 SISÄLLYSLUETTELO TILAVUUSVIRRAN MITTAUS...2 1 HARJOITUSTYÖN TAVOITTEET...2 2 MITTAUSJÄRJESTELY

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Vallox 140 Effect SE 3,0.

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Vallox 140 Effect SE 3,0. Vallox 140 Effect SE Vallox 140 Effect SE Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE Sertifikaatti Nro VTT 1863 21 07 1 (2) Vallox 140 Effect SE on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena

Lisätiedot

Ilmanvaihdon riittävyys koulussa. Harri Varis

Ilmanvaihdon riittävyys koulussa. Harri Varis Ilmanvaihdon riittävyys koulussa Harri Varis Johdanto Ympäristöterveydenhuollossa on keskusteltu ilmanvaihdon riittävyydestä kouluissa Vaikutukset ilmanvaihtoon, kun ilmanvaihto on pois päältä yö- ja viikonloppuaikaan

Lisätiedot

TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen

TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S-03566-14 31.7.2014 Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen Tilaaja: Uponor Suomi Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-03566-14 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE9 (8) LIITE Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu Sisältö Sisältö... Johdanto... Tulokset.... Lämpökynttilät..... Tuote A..... Tuote B..... Päätelmiä.... Ulkotulet.... Hautalyhdyt,

Lisätiedot

Ilmanpuhdistimien käyttö sisäilmaongelmaisissa kohteissa Hanna Leppänen, Mari Turunen ja Anne Hyvärinen AVATER -hankkeen loppuseminaari

Ilmanpuhdistimien käyttö sisäilmaongelmaisissa kohteissa Hanna Leppänen, Mari Turunen ja Anne Hyvärinen AVATER -hankkeen loppuseminaari Ilmanpuhdistimien käyttö sisäilmaongelmaisissa kohteissa Hanna Leppänen, Mari Turunen ja Anne Hyvärinen 16.11.2016 AVATER -hankkeen loppuseminaari 1 Tavoitteet kirjallisuuskatsaus tehdyistä tutkimuksista

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA

RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA Sisäilmastoseminaari 2015 Kauppinen, Timo, Peltonen, Janne, Pietiläinen, Jorma, Vesanen, Teemu

Lisätiedot

Päiväkotien lepohuoneiden sisäilmanlaatu. Pia Gummerus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, terveystarkastaja

Päiväkotien lepohuoneiden sisäilmanlaatu. Pia Gummerus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, terveystarkastaja Päiväkotien lepohuoneiden sisäilmanlaatu Pia Gummerus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, terveystarkastaja TAUSTAA Päivähoitoasetus oli muuttumassa niin että ryhmäkokoa voidaan nostaa 21 lapsesta 24 lapseen

Lisätiedot

Deekax Air Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec

Deekax Air Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec Koja Fair 120 ec Koja Fair 120 ec Deekax Air Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec Sertifikaatti Nro VTT-C-9151-12 Myönnetty 26.11.2012 Päivitetty 31.03.2014 1 (2) Talteri Fair 120 ec on

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE DC

valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE DC Vallox 90 SE D Vallox 90 SE D Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE D Sertifikaatti Nro 327/05 1 (2) Vallox 90 SE D on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton

Lisätiedot

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet 23.6.2016 Liikuntahalli Lippitie 2 91900 Liminka Tilaaja: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka 1 (5) Sisällysluettelo Tilaaja... 2 Tilaus...

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Parmair Iiwari ExSK Parmair Iiwari ExSK Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Sertifikaatti Nro C325/05 1 (2) Parmair Iiwari ExSK (ExSOK, ExSEK) on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA Erikoistutkija Tuula Pellikka TUTKIMUKSEN TAUSTA Tavoitteena oli tutkia käytännön kenttäkokeiden avulla hevosenlannan ja kuivikkeen seoksen polton ilmaan vapautuvia

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen. Uponor Tacker lattiaeriste + kuitutasoitelaatta + lattianpäällyste

Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen. Uponor Tacker lattiaeriste + kuitutasoitelaatta + lattianpäällyste TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-03563-14 31.7.2014 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen Uponor Tacker lattiaeriste + kuitutasoitelaatta + lattianpäällyste Tilaaja: TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-03563-14

Lisätiedot

Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja lukiossa

Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja lukiossa 1 Helsingin kaupunki RAPORTTI HKR-Rakennuttaja Rakennuttamistoimisto 1 Riitta Harju 19.5.2010 Alppilan yläaste ja lukio Tammisaarenkatu 2 00510 HELSINKI Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

Consulting ROC and Cloud Service

Consulting ROC and Cloud Service Consulting ROC and Cloud Service Hiilidioksidi mittaukset Pähkinärinteen koulu Riika Rytkönen Jari Kauko 7.4.2015 Yleistiedot Peustiedot Kohde Osoite Käyttötarkoitus Rakennus vuosi Pähkinärinteen koulu

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen Mikko Krohn

Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen Mikko Krohn Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen 22.06.2009 Mikko Krohn 09 839 22377 Tässä tietoa Kivimäen koulun hiukkasmittauksista. Lämpötilat ja ilmamäärät opetustilassa n:o 149 Tarkastuskäynnin

Lisätiedot

Rakennuksen alapohjan yli vaikuttavan paine-eron hallinta ilmanvaihdon eri käyttötilanteissa

Rakennuksen alapohjan yli vaikuttavan paine-eron hallinta ilmanvaihdon eri käyttötilanteissa Rakennuksen alapohjan yli vaikuttavan paine-eron hallinta ilmanvaihdon eri käyttötilanteissa Lopputyön aiheen valinta Taustalla usein käytävä keskustelu ilmanvaihdon pysäyttämisen aiheuttamista vaikutuksista

Lisätiedot

Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen 15 mm KP-Floors kerrosrakenteinen lattialauta

Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen 15 mm KP-Floors kerrosrakenteinen lattialauta TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-02166-14 5.5.2014 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen 15 mm KP-Floors kerrosrakenteinen lattialauta Tilaaja: Kampin Puu Oy / Suupohjan Elinkeinotoimen

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280. yli D E F G HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280. yli D E F G HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox 280 Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280 Sertifikaatti Nro VTT--1281-21-07 Myönnetty 23.1.2007 Päivitetty 17.2.2012 1 (2) Vallox 280 on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena

Lisätiedot

Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa

Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa Dos. Ulla Haverinen-Shaughnessy, FM Mari Turunen ja Maria Pekkonen, FT Liuliu Du DI Virpi Leivo ja Anu Aaltonen, TkT Mihkel Kiviste Prof. Dainius

Lisätiedot

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE Asumisterveysasetus - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2016) Vesa Pekkola

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Pellettikoe. Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela

Pellettikoe. Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela Pellettikoe Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela Johdanto Tässä kokeessa LAMKin ympäristötekniikan opiskelijat havainnollistivat miten puupellettien kosteuden muutos vaikuttaa

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 Vastaanottaja Jätteenpolttolaitos TE Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.12.2013 Viite 1510005392-001A TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOS

Lisätiedot

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Lepolan Puutarha Oy pilotoi TTY:llä kehitettyä automaattista langatonta sensoriverkkoa Turussa 3 viikon ajan 7.-30.11.2009. Puutarha koostuu kokonaisuudessaan 2.5

Lisätiedot

RAPORTTI 16X Q METSÄ FIBRE OY JOUTSENON TEHDAS Kaasuttimen polttoainekuivurin poistokaasujen hiukkaspitoisuudet ja päästöt

RAPORTTI 16X Q METSÄ FIBRE OY JOUTSENON TEHDAS Kaasuttimen polttoainekuivurin poistokaasujen hiukkaspitoisuudet ja päästöt RAPORTTI 16X142729.10.Q850-002 6.9.2013 METSÄ FIBRE OY JOUTSENON TEHDAS Kaasuttimen polttoainekuivurin poistokaasujen hiukkaspitoisuudet ja päästöt Joutseno 21.8.2013 PÖYRY FINLAND OY Viite 16X142729.10.Q850-002

Lisätiedot

Ene LVI-tekniikan mittaukset ILMASTOINTIKONEEN MITTAUKSET TYÖOHJE

Ene LVI-tekniikan mittaukset ILMASTOINTIKONEEN MITTAUKSET TYÖOHJE Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMASTOINTIKONEEN MITTAUKSET TYÖOHJE Aalto yliopisto LVI-tekniikka 2013 SISÄLLYSLUETTELO ILMASTOINTIKONEEN MITTAUKSET...2 1 HARJOITUSTYÖN TAVOITTEET...2 2 TUTUSTUMINEN

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli tammikuussa muilla mittausasemilla tyydyttävä, paitsi ssa ja

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen

Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-07841-12 20.11.2012 Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen Tilaaja: Dir-Air Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-07841-12

Lisätiedot

Otsonointi sisäympäristöissä tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta

Otsonointi sisäympäristöissä tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta Otsonointi sisäympäristöissä tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta Hanna Leppänen, Matti Peltonen, Martin Täubel, Hannu Komulainen ja Anne Hyvärinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 24.3.2016 Otsonointi

Lisätiedot

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Vesa Pekkola. Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Vesa Pekkola. Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö ... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä Vesa Pekkola Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö Ympäristötekniikan DI, RTA Merkittävimmän osan työurastani olen ollut terveydensuojeluun liittyvissä viranomaistehtävissä

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa?

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007 Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö 8.2.2016 Soterko tutkimusseminaari 5.2.2016 1 Elin- ja työympäristön altisteisiin

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli maaliskuussa muilla mittausasemilla tyydyttävä, paitsi Paraisilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ elokuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli elokuussa kaikilla muilla asemilla hyvä, paitsi Paraisilla tyydyttävä.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-04123-13 10.6.2013 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen Sejotek EPS-askeläänieriste 20 mm / Knauf Lattiamassa FE 80 Tilaaja: Sejotek Oy TESTAUSSELOSTE NRO

Lisätiedot

PALLASTUNTURINTIEN KOULU Hiukkasmittaukset

PALLASTUNTURINTIEN KOULU Hiukkasmittaukset PALLASTUNTURINTIEN KOULU Hiukkasmittaukset Tutkimuksen ajankohta: vko 2-3 / 2010 Raportin päiväys: 25.01.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko Krohn, 09 839 22377 Kuntotutkimuksen suorittajat:

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

maaliskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

maaliskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Maaliskuussa hengitysilmaa heikensi katupöly. Hengitysilman tavallisin laatuluokitus maaliskuussa oli ssa välttävä, Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli tammikuussa hyvä Kaarinassa sekä Paraisilla ja tyydyttävä Turun

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA IV-Special Oy 19.12.2011 IV-kuntotutkimus Rekolanmäen päiväkoti Hansinkatu 4 01480 VANTAA HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi keskus:

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä ALTISTUMISEN ARVIOINTI SISÄILMASTON LAATUUN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN PERUSTEELLA Sisäilmastoseminaari 2015 Katja Tähtinen¹, Veli-Matti Pietarinen¹, Sanna Lappalainen¹, Anne Hyvärinen²,

Lisätiedot

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 Kaupunkirakenteen toimiala Rakentaminen ja Ympäristö Yleistä Tähän raporttiin on koottu yhteenveto Jyväskylän keskustan ja Palokan mittausasemien

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus marraskuussa oli kaikilla muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla tyydyttävä.

Lisätiedot

Vastksen ja diodin virta-jännite-ominaiskäyrät sekä valodiodi

Vastksen ja diodin virta-jännite-ominaiskäyrät sekä valodiodi Sivu 1/10 Fysiikan laboratoriotyöt 1 Työ numero 3 Vastksen ja diodin virta-jännite-ominaiskäyrät sekä valodiodi Työn suorittaja: Antero Lehto 1724356 Työ tehty: 24.2.2005 Uudet mittaus tulokset: 11.4.2011

Lisätiedot

Radon ja sisäilma Työpaikan radonmittaus

Radon ja sisäilma Työpaikan radonmittaus Radon ja sisäilma Työpaikan radonmittaus Pasi Arvela, FM TAMK, Lehtori, Fysiikka Radon Radioaktiivinen hajuton ja väritön jalokaasu Rn-222 puoliintumisaika on 3,8 vrk Syntyy radioaktiivisten hajoamisten

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Lasiseinä liukuovella, Fasad 30

TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Lasiseinä liukuovella, Fasad 30 TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S-01533-14 28.3.2014 Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Lasiseinä liukuovella, Fasad 30 Tilaaja: Scan-Mikael Oy TESTAUSSELOSTUS NRO VTT-S-01533-14 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ joulukuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli joulukuussa hyvä ssa, Kaarinassa sekä Paraisilla ja tyydyttävä

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-25-14.9. Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet Tilaaja: Redi-Talot Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-25-1 (5) Tilaaja Redi-Talot Oy Jarmo Puronlahti Yrittäjäntie 23 18 KLAUKKALA

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ joulukuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus joulukuussa oli kaikilla muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla tyydyttävä.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-00214-14 14.1.2014 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-00214-14 14.1.2014 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-00214-14 14.1.2014 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen 1. Lattialämmityslevy Turbo-Cupe EPS-DES WPS 045, 30mm 2. Lattialämmityslevy Styrox 30 mm Tilaaja:

Lisätiedot

Halton Zen Rectangular in Wall ZRW - syrjättävä tuloilmalaite

Halton Zen Rectangular in Wall ZRW - syrjättävä tuloilmalaite Halton Zen Rectangular in Wall ZRW - syrjättävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet

Lisätiedot

I n n o WWW.JEVEN.FI

I n n o WWW.JEVEN.FI SIVU JEVEN Säätö- ja vaimennus Sisällysluettelo Tuotekuvaus ja tuotemerkintä Mittatiedot Tekniset tiedot - Asennusohje Haluamme auttaa teitä ilmanvaihdon suunnittelussa tarjoamalla käyttöönne Jeven suunnittelijapalvelun.

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Iisalmen kaupunki Tekninen keskus/kaupunkisuunnittelu Jukka Virtanen PL 10 74101 Iisalmi Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.6.2014 Viite 15110012046 IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

Lisätiedot

ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 246518 20.02.2014 1 (4) Vahanen Tampere Oy Pasi Wahlfors Tampellan Esplanadi 2 33100 TAMPERE VOC-analyysi ilmanäytteestä Asiakasviite: KPS3180/1 Näytteen kerääjät: Pasi Wahlfors

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli marraskuussa hyvä Raisiossa, Kaarinassa sekä Paraisilla ja

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dos. Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.3.2015 Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa

Lisätiedot

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304 Toijalan asema-alueen tärinäselvitys Toijala Insinööritoimisto TÄRINÄSELVITYS Geotesti Oy RI Tiina Ärväs 02.01.2006 1(8) TYÖNRO 060304 Toijalan

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS OLLAKSEN PÄIVÄKOTI, KARHUNIITYN OPETUSTILA KORJAUSTARVESELVITYS 2.5.2011

TUTKIMUSSELOSTUS OLLAKSEN PÄIVÄKOTI, KARHUNIITYN OPETUSTILA KORJAUSTARVESELVITYS 2.5.2011 TUTKIMUSSELOSTUS OLLAKSEN PÄIVÄKOTI, KARHUNIITYN OPETUSTILA KORJAUSTARVESELVITYS Tutkimusselostus 2 (9) Sisällys 1 Alapohjaranteen sisäkuoren iliviys... 3 2 Ulkoseinäranteen sisäkuoren iliviys... 3 3 Ranteet...

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015 MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET Mittausraportti 2 (11) 1 YLEISTIEDOT 1.1 Tutkimuskohde Kenraalintie 6 01700 Vantaa 1.2 Tutkimuksen tilaaja Vantaan

Lisätiedot

KUITUPUUN PINO- MITTAUS

KUITUPUUN PINO- MITTAUS KUITUPUUN PINO- MITTAUS Ohje KUITUPUUN PINOMITTAUS Ohje perustuu maa- ja metsätalousministeriön 16.6.1997 vahvistamaan pinomittausmenetelmän mittausohjeeseen. Ohjeessa esitettyä menetelmää sovelletaan

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA. Oy Lindab Ab: Ilmavirran säätimen DIRU 160 soveltuvuus savunrajoittimeksi. Työ

MITTAUSPÖYTÄKIRJA. Oy Lindab Ab: Ilmavirran säätimen DIRU 160 soveltuvuus savunrajoittimeksi. Työ Työ 2978 31.3.2015 MITTAUSPÖYTÄKIRJA Oy Lindab Ab: Ilmavirran säätimen DIRU 160 soveltuvuus savunrajoittimeksi Insinööritoimisto W. Zenner Oy LVI- ja äänilaboratorio Vihdintie 11 C 25 00320 Helsinki puh.

Lisätiedot

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET Vastaanottaja VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, hankevalmistelut Kielotie 13, 01300 VANTAA Ulla Lignell Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 11.10.2013

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA. DirAir Oy: Ikkunarakoventtiilien virtaustekniset ominaisuudet. Työ

MITTAUSPÖYTÄKIRJA. DirAir Oy: Ikkunarakoventtiilien virtaustekniset ominaisuudet. Työ 2696 Mittauspöytäkirja_DirAir JU 27.04.2012 Työ 2696 3.5.2011 MITTAUSPÖYTÄKIRJA DirAir Oy: Ikkunarakoventtiilien virtaustekniset ominaisuudet Insinööritoimisto W. Zenner Oy Vihdintie 11 C 25 00320 HELSINKI

Lisätiedot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Arja Valtanen, Hanna Hovi ja Tapani Tuomi Työterveyslaitos, työympäristölaboratoriot Orgaanisille yhdisteille säädettyjä pitoisuusarvoja asuin-ja työskentelytilojen

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ helmikuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli helmikuussa muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

Ilmavirtasäädin BVAVd-LD

Ilmavirtasäädin BVAVd-LD säädin BVAVd-LD leistä Uusi ilmavirtasäädin perustuu hyväksi koettuun runkorakenteeseen, joka on varustettu uudella toimilaitteella. toimilaitteessa on säädin, paineanturi sekä ilmavirran jatkuva näyttö.

Lisätiedot

Tornion tehtaiden hiukkaspäästökohteet ja puhdistinlaitteet osastoittain

Tornion tehtaiden hiukkaspäästökohteet ja puhdistinlaitteet osastoittain LIITE 2 1 (13) Tornion tehtaiden hiukkaspäästökohteet ja puhdistinlaitteet osastoittain Ferrokromitehtaan hiukkaspäästökohteet puhdistinlaitteineen. Päästökohde Puhdistinlaite tai 1 Koksiasema, koksinkuivaus

Lisätiedot

Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen

Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dosentti Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 19.10.2016 Pikkuparlamentti

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI

TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR Y2008 10 Sivu 1 (7) Oy Turku Energia Jätteenpolttolaitos PL 105 (Linnankatu 65) 20101 Turku Turku 13.11.2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI Raportin vakuudeksi Olli

Lisätiedot

WC istuimien huuhtelusäiliöiden testaus

WC istuimien huuhtelusäiliöiden testaus TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 11139 07 20.12.2007 WC istuimien huuhtelusäiliöiden testaus Tuotteet: Mio 828717 ja 827713, Alessi 826971, Form 827673 ja Pro 826953 Tilaaja: Laattapiste Oy TESTAUSSELOSTE NRO

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

ILTO Comfort CE5 ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU AINUTLAATUINEN UUTUUS LÄMPÖPUMPPU JA ILMANVAIHDON LÄMMÖN- TALTEENOTTOLAITE YHDESSÄ MERKITTÄVÄSTI PIENEMMÄLLÄ INVESTOINNILLA MAALÄMPÖPUMPUN VEROISTA TEHOA LÄMPIMÄN

Lisätiedot

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Jorma Säteri. Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Jorma Säteri. Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry ... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä Jorma Säteri Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry Dipl.ins. (TKK/LVI-tekniikka) 1989 Sisäilmayhdistyksen toiminnanjohtaja vuodesta 1998 Lehtori ja Talotekniikan

Lisätiedot

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot