JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 329. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus AIKA :00-17:40 PAIKKA kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 156 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO RAKENTAMISEN JATKOAIKA/PIRKKALAINEN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN PÄIVITTÄMINEN MAA-AINESLUPA/HÄNNIKÄINEN KALERVO, HIEKKALA RN:O 7: LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA 163 LAUSUNTO RIIKINVOIMA OY:N VOIMALAITOKSEN RAKENNUSLUPAHAKEMUKSESTA 164 LISÄMAAN MYYNTI/PÄIVI PAINOMAA ILMOITUSASIAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

2 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ OSALLISTUJAT Kunnanhallitus LÄSNÄ Kuronen Jaakko pj Isoniemi Ari-Pekka I varapj Jaakkola Antero II varapj. Björn Irma jäsen Hytönen Sirpa jäsen Kansanoja Maija-Riitta jäsen Kautto Jani jäsen Kotivuori Esko jäsen Lahti Mari jäsen Juutilainen Sari valtuuston pj. Tervonen Paavo valtuuston II vpj. Hotarinen Tenho esittelijä Savolainen Marjatta pöytäkirjanpitäjä Lisätiedot POISSA Intke Juha valtuuston I vpj ALLEKIRJOITUKSET Jaakko Kuronen Puheenjohtaja Marjatta Savolainen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Joroinen Antero Jaakkola Ari-Pekka Isoniemi PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ todistaa Marjatta Savolainen hallintojohtaja

3 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KH 156 Kutsu kunnanhallituksen kokoukseen on lähetettävä vähintään vii si päivää ennen kokousta kunnanhallituksen jäsenille, valtuuston puheenjohtajille ja kunnanjohtajalle. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Kuntalain 58 :n 2 mom. mukaan kunnan muu toimielin kuin kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KH 157 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa vuorotellen aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat Ari-Pekka Isoniemi ja Antero Jaakkola. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari-Pekka Isoniemi ja Antero Jaakkola.

5 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KH 158 Kuntalain 23 mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syn tyneet laillisessa järjestyksessä ei vätkä ole menneet valtuus ton toi mi valtaa ulommaksi eivätkä muu toinkaan ole lain taikka ase tuk sen vastaisia, joten kunnanhallitus päättää panna valtuuston kokouksen päätökset täytäntöön. Täytäntöönpanotoimet jä tetään kes kushallinnon tehtäväksi.

6 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus RAKENTAMISEN JATKOAIKA/PIRKKALAINEN 203/02.06/ /02.06/2011 KH Juho Pirkkalainen on halukas ostamaan Kerisalon kylästä si jait sevas ta Rämäkangas -tilasta 1,1 hehtaarin suuruisen määräalan omako ti ta lon tontiksi. Kauppakirja liitteenä nro 9. Kunnanhallitus myy Juho Pirkkalaiselle Kerisalon kylässä si jait sevas ta Rämäkangas -tilasta noin n neliömetrin suuruisen mää rä alan omakotitalon tontiksi. Kiinteistötunnus Kaup pa hin ta on 5212 euroa. KH 34 Juho Pirkkalainen on halukas ostamaan n m2 aiemmin kunnal ta ostamansa määräalan lisämaaksi. Kyseessä on määräalan ja Mus ta lam men välinen maa-alue, jonka kautta Pirkkalainen käyttää Mus ta lam pea. Juho Pirkkalaisen täytyi hakea rakennukselleen poikkeuslupaa, koska rakentaminen tulkittiin rantarakentamiseksi. Näin ollen nyt pu heena olevalla lisämaa-alueella ei ole merkitystä ran ta ra ken ta mis oikeuk sien kannalta. Metsänhoitoyhdistyksestä Heikki Tuunainen on tehnyt määräalan puu ar vion. Kauppakirjaluonnos liitteenä nro 4. Kunnanhallitus myy Juho Pirkkalaiselle n m2 suuruisen määrä alan Rämäkangas -tilasta 2000 euron kauppahinnalla ja hyväksyy ohei sen kauppakirjaluonnoksen.. KH 159

7 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus Kauppakirjan ehdoissa oli maininta, että ostaja sitoutuu ra ken tamaan piirustusten mukaisen uudisrakennuksen kolmen vuoden kulues sa kaupantekopäivästä siihen valmiusasteeseen, että ra ken nustar kas tus vi ran omai nen voi siinä suorittaa rakennusjärjestyksen edellyt tä män hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Myyjä voi ha kemuk ses ta pidentää tässä mainittua rakentamisaikaa. Juho Pirkkalainen on hakenut vuoden jatkoaikaa rakentamiselle perus tel len jatkoaikaa mm. sateisella kesällä. Kunnanhallitus myöntää Juho Pirkkalaiselle hakemuksen mukaisen vuo den jatkoajan rakentamiselle myymälleen tilalle.

8 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Ympäristölautakunta Kunnanhallitus RAKENNUSJÄRJESTYKSEN PÄIVITTÄMINEN 83/00.01/2014 Ympäristölautakunta (Valmistelija Mikko Luostarinen puh ) Kunnassa tulee olla maankäyttö- ja rakennuslain 14 mukaan rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuurija luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset, jotka voivat olla erilaisia kunnan eri osa-alueilla. Rakennusjärjestyksen määräyksiä ei sovelleta, mikäli oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty. Joroisten kunnassa on voimassa Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kuntien yhteinen rakennusjärjestys, joka on hyväksytty valtuustossa Kuntien välisen yhteistyön purkautumisen jälkeen on noussut esille tarvetta rakennusjärjestyksen päivittämiseen. Huomioon otettavia asioita ovat erityisesti paikallisten ominaispiirteiden ja kulttuuriympäristön esiintuominen, joidenkin rakentamista ohjaavien ohjeiden ja määräysten tarkentaminen ja selventäminen sekä Juvan ja Rantasalmen paikallisten määräysten ja liitteiden poistaminen tarpeettomina. Rakennusjärjestyksen valmistelussa on noudatettava soveltuvin osin mitä maankäyttö- ja rakennuslain 62 :ssä säädetään vuorovaikutuksesta kaavaa valmisteltaessa, 63 :ssä osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista ja 65 :ssä kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville. Rakennusjärjestyksen päivittämisessä on lähdetty siitä, että voimassa olevaa rakennusjärjestystä päivitetään vain tarpeelliselta osaltaan ja muutos on lähinnä tekninen. Suuria muutoksia rakennusjärjestyksen sisältöön ei ole tarkoitus tehdä. Tämän vuoksi on päädytty menettelytavaltaan kevyempään vaihtoehtoon, jossa rakennusjärjestyksen luonnoskäsittelyä ei järjestetä lainkaan. Rakennusjärjestyksen päivittämisestä on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS, MRL 63 ), jossa esitetään päivittämistä koskevat keskeiset tiedot ja vuorovaikutusmenettelyt vaiheittain. Prosessin vireille tulosta tiedotetaan ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville. Saatujen kommenttien ja muutostarpeiden mukainen ehdotus asetetaan mahdollisten

9 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Ympäristölautakunta Kunnanhallitus KH neuvotteluiden pohjalta nähtäville. Ehdotuksesta saatavien muistutusten ja lausuntojen pohjalta laaditaan mahdollinen muutosehdotus uudelleen nähtäville tai rakennusjärjestys saatetaan hyväksymismenettelyyn. Rakennusjärjestyksen hyväksyy MRL 15 mukaisesti kunnanvaltuusto. Liite nro 3: Joroisten kunta, rakennusjärjestyksen päivittäminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelma Joroisten ympäristölautakunta päättää käynnistää rakennusjärjestyksen päivittämiseen tähtäävän prosessin ja hyväksyy esitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy esitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen nähtäville 14 päivän ajaksi. Vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta kuulutetaan MRL 62 mukaisesti kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla sekä paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä. Liite nro 1, osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kunnanhallitus hyväksyy ympäristölautakunnan esityksen sekä esite tyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen nähtäville 14 päivän ajaksi. Ympäristölautakunta (Valmistelija Mikko Luostarinen puh ) Rakennusjärjestyksen päivittämiseen liittyen osallistumis-ja

10 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Ympäristölautakunta Kunnanhallitus arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä Nähtävillä oloaikana ei ole saapunut kommentteja asiaan liittyen. Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa on asia neuvoteltu niin, että koska rakennusjärjestyksen päivittäminen on kyseisessä tapauksessa vähäistä ja liittyy lähinnä teknisiin yksityiskohtiin, ei ole tarvetta rakennusjärjestyksen luonnosvaiheen nähtäville asettamiselle. Rakennustarkastaja on valmistellut olemassa olevan muutostarpeen pohjalta ehdotuksen rakennusjärjestykseksi. Liite nro 3, Ehdotus rakennusjärjestykseksi Ympäristölautakunta hyväksyy ehdotuksen rakennusjärjestykseksi ja päättää esittää kunnanhallitukselle, että ehdotus rakennusjärjestykseksi asetetaan MRA 6 mukaisesti nähtäville 30 vrk ajaksi ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. KH 160 Rakennusjärjestysluonnos liitteenä nro 1. Kunnanhallitus asettaa ehdotuksen rakennusjärjestykseksi MRA 6 mukaisesti nähtäville 30 vrk ajaksi ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot.

11 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Ympäristölautakunta Kunnanhallitus MAA-AINESLUPA/HÄNNIKÄINEN KALERVO, HIEKKALA RN:O 7: /10.09/2014 Ympäristölautakunta (Valmistelija Mikko Luostarinen puh ) Hakemus ja luvat Kalervo Hännikäinen hakee Joroisten kunnanhallitukselta maa-aineslupaa soran ja hiekan ottamiseen k-m3 määrälle kiinteistöllä Hiekkala 7:161. Alue sijaitsee Joroisten kirkonkylältä noin 3 km valtatie 5:ltä pohjoisen suuntaan, välittömästi valtatie 5:n itäpuolella, Kotkatharjun alueella. Suunnitelma sisältää Hiekkalan alueella olevalle vanhalle ottamispaikalle laaditun suunnitelman maa-ainesten ottamisen jatkamisesta. Alueelle on myönnetty maa-ainesten ottamislupa k-m3 kokonaismäärälle. Luvan voimassaolo päättyi Maa-aineksia on otettu 3,76 ha:n alueelta kaikkiaan n k-m3. Ottamisalueen pohjaa on käytetty tuotteiden varastopaikkana, jossa on seulottuja tuotteita varastossa edelleen. Alueen viimeistelyä ei ole aloitettu, koska ottamista on tarkoitus jatkaa nyt toimitetun hakemuksen mukaisesti. Hakija pyytää lupaa maa-aineslain 21 mukaan toiminnan aloittamiselle ennen päätöksen lainvoimaa. Ottamisalue, kaavoitus ja ympäristö Nyt laadittu maa-ainesten ottamissuunnitelma ja ottamisvaihe on valtaosin samalle alueelle kuin vuonna 2004 laadittu suunnitelma ja myönnetty lupa. Ottamisaluetta on laajennettu 1,71 ha kaakon ja etelän suuntaan ensimmäisen vaiheen suunnitelmasta. Ottamisalueen kokonaispinta-ala on 5,47 ha ja kaivualueen 3,12 ha. Hiekkala -tilalta on tarkoitus jatkaa maa-ainesten ottamista vaiheittain koko tilan alueelta, joka on kokonaisalaltaan 19,62 ha. Ottamislupia tullaan hakemaan useassa jaksossa ja suunnitelmat päivitetään kunkin lupakauden lopussa. Nyt haettavan vaiheen suunnitelma-alueesta valtaosa on jo puutonta ottoaluetta lukuunottamatta alueen lounais- ja eteläosassa olevalla, noin 1.3 ha laajennusalueella olevaa, mäntypuuvaltaista nuorta kasvatusmetsäaluetta. Suunnitelma-alueen ympärillä on pääasiassa eri ikävaiheessa olevaa kasvatusmetsää sekä vanhoja ja toiminnassa olevia maa-ainesten ottamisalueita. Suunnitelma-alueella on voimassa Etelä-Savon maakuntakaava, joka on vahvistettu Maakuntakaavassa Hiekkala -tila sijaitsee kokonaisuudessaan Kotkatharjun I-luokan

12 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Ympäristölautakunta Kunnanhallitus pohjavesialueella (pv). Lisäksi ottamisalue on osittain maakuntakaavassa merkinnällä ge 492 luokiteltu arvokkaaksi geologiseksi muodostumaksi. Ottamisalueen läheisyydessä, lähimmillään 30 m etäisyydellä koillisen suunnassa, on Kotkatharjun suojelualue (SL 420) ja natura-alue (nat 401). Ottoalueen lounaispuolella on Kotkatharjun virkistysmatkailualue (V-rm 4.60). Hiekkala kiinteistö rajoittuu koko länsireunaltaan valtatie 5 linjaukseen.yleisesti alue on laajalti toiminnassa olevaa maa-ainestenottoaluetta. Lähimmät asutut kiinteistöt sijaitsevat 500 m päässä lännen suunnalla ja n. 700 m päässä idässä ja etelässä. Nykyinen ottoalue on vireillä olevassa Kotkatharju-Valvatus osayleiskaavassa merkinnällä EO-1/M-1 osoitettu maa-ainesten ottoalueeksi, jossa toiminnan päättymisen jälkeen noudatetaan maa-ja metsätalousalueen kaavamääräyksiä. Suunnitelma-alueen korkeimmat kohdat sijoittuvat valtatie 5:n varteen ja ovat tasolla ja matalimmat alueet ovat vanhoissa soranottopaikoissa tasolla Päättyneen lupakauden ottoalueen pohja on luvan mukaisesti tasolla Ottoalueen itäpuolella oleva Kaidanlampi on tasolla Pohjaveden korkeutta on seurattu viereisellä Soramäki -kiinteistöllä pohjaveden havaintoputkesta. Pohjaveden ylin korko on havaintojen perusteella Nyt esitetyn suunnitelman mukaan maa-ainesten ottamista ei uloteta tason alapuolelle, jolloin pohjaveteen muodostuu 4 m paksuinen suojakerros. Maa-aineksia on suunnitelmavaiheessa tarkoitus ottaa 10 vuoden aikana k-m3. Ottaminen suoritetaan loppuun ensin nykyisen ottamisalueen länsireunalta, valtatien reunasta ja alue viimeistellään. Viimeistelyn yhteydessä tienpuoleiselle reunalle jätetään suojapenger, joka voidaan metsittää. Ottamista jatketaan vanhasta linjauksesta kaakon ja etelän suuntaan, jolloin toiminta pysyy pääosin pois valtatien näkymästä. Ottamissyvyys on alueella keskimäärin 8 m ja paikoin korkeimmillaan 20 m. Ottaminen tehdään tämän vuoksi kahdessa tasossa. Ensin otetaan tasoon , josta myöhemmin pohjatasoon Luiskat otetaan kaltevuuteen 1:1,5 ja loivennetaan viimeistelyn yhteydessä 1:2,5-1:3 tai loivemmiksi. Maa-aines on hiekkaa ja hienoa soraa, joten murskaustarvetta ei ole. Pintamaita alueella on varastossa noin k-m ja arvioidaan muodostuvan vielä noin k-m3. Pintamaat varastoidaan alueella ja on tarkoitus käyttää jälkihoitotyössä. Pintamaita pyritään varastoimaan enintään 3 vuotta kerrallaan. Pyrkimyksenä on tehdä ottaminen ja jälkihoito vaiheittain, jolloin uuden alueen pintamaita voidaan käyttää jälkihoitoon. Alueella ei hakemuksen mukaan säilytetä poltto- tai voiteluaineita.

13 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Kuormauskalustoa säilytetään alueella ajoittain ja ne tulevat suojatulle tukitoiminta-alueelle. Mikäli alueella varastoidaan ottamistoimintaa liittyviä poltto-ja voiteluaineita, sijoitetaan ne tukitoiminta-alueelle, joka on nesteitä läpäisemätön ja siellä on käyttöön hyväksytyt säiliöit, joissa on tarvittavat turvalaitteet. Jätteitä ei varastoida alueella. Alueelle on tehty kesäkuussa 2014 kasvillisuuskartoitus, jossa todetaan, että suunnitelma-alueella kasvaa tyypillistä kangasmetsäkasvillisuutta ja on metsätyypiltään mustikka- ja puolukkatyyppiä. Luonnontilaisesti kehittyneitä metsiä ei alueella ole ja maaperä on uudistushakkuun jäljiltä pääosin muokattua. METSO-ohjelman elinympäristöä alueella ei ole havaittu. Kartoituksessa on löydetty Hiekkala -tilan etelärinteeltä muutama yksilö kangasvuokkoa, joka kuuluu harvinaisten, uhanalaisten ja suojeltujen kasvien joukkoon. Hakijan arviot ympäristö-, luonto- ja maisemavaikutuksista Suunnitelma-alue sijaitsee I-luokan pohjavesialueella. Ottamistason ja pohjaveden pinnan väliin jää 4 m häiriintymätön suojakerros, joka on myös Kotkatharjulle vuonna 2010 Etelä-Savon ELY-keskuksen laatiman pohjavesien suojelusuunnitelman mukainen. Toimimalla ottamisuunnitelman mukaan ja maisemoimalla aluetta vaiheittain, ei hankkeesta arvioida aiheutuvan haittaa pohjaveden tilaan. Pintavesistä ei aiheudu haittaa vesistöjen tilaan. Lähimmät mahdollisesti häiriintyvät kiinteistöt ovat yli 500 m päässä ja välillä on metsävyöhykkeet eikä kiinteistöiltä ole näköyhteyttä alueelle. Melusta tai pölystä ei arvioida aiheutuvan haittaa ottoalueen ympäristölle. Alueen koillispuolella olevan suojelu- ja natura-alueen puoleinen luiska on matala eikä sortumia pääse tapahtumaan. Toiminnalla ei ole huonontavaa vaikutusta Natura- ja suojelualueen suojeluarvoihin. Alueella on ollut luvanvaraista maa-ainestenottoa 1990-luvulta lähtien ja kyseessä on vanhan toiminnan jatkaminen. Toiminnassa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Suunnitelmassa esitetyllä maa-ainesten otolla ei ole huonontavaa vaikutusta alueen ympäristöarvoihin nykytilanteeseen verrattuna. Ottamisen maisemavaikutukset ovat ottamisalueeseen liittyviä ja vain lähimaisemaan vaikuttavia. Metsän uudistuttua alue sulautuu ympäröivään maastoon. Hakemuksen käsittely, kuuluttaminen ja lausunnot Hakemuksen vireillä olosta on kuulutettu

14 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Naapureita on kuultu lähetetyllä kirjeellä. Hakemuksesta ei ole saapunut yhtään muistutusta. Hakemuksesta on pyydetty lausunnot: - Etelä-Savon ELY-keskukselta - Pohjois-Savon ELY-keskukselta - Etelä-Savon Maakuntaliitolta Etelä-Savon ELY-keskus huomauttaa lausunnossaan seuraavaa: " Tilalle 7:161 ollaan hakemassa uutta soranottolupaa uuden valtatien itäpuolisille osille. Vanhat länsipuoliset osat ovat kuitenkin maisemoimatta. Maastonmuotoilut ja istutusvelvoitteet tulisi suorittaa välittömästi. Alueella on merkittäviä vaikutuksia tiemaisemaan. Uusi soranotto on sovittu tapahtuvaksi idästä länteen, jolloin toiminta pysyy pois tiemaisemasta ainakin alkuvaiheessa. Etelä-Savon Ely-keskus katsoo, että ottamista ei tule ulottaa maakuntakaavan ge-alueelle ilman maisema- ja luontoselvityksiä ja vanhojen ottoalueiden maisemointi on suoritettava päätökseen mahdollisimman nopeasti." Pohjois-Savon ELY-keskus katsoo, että maa-ainesten ottamisen vaiheistuksessa on otettu huomioon valtatie 5:n uuden linjauksen ympäristön maisemointisuunnitelma. Ottamisen valvonnassa tulee kiinnittää huomiota valtatien ja kaivualueen väliseeen suojapenkereeseen. Pohjois-Savon ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa maa-aineslupahakemuksesta. Etelä-Savon Maakuntaliitto huomauttaa seuraavaa: " Arvokkaita geologisia muodostumia(ge) koskevan maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan on alueen käytön suunnittelussa otettava huomioon alueen maisemakuvan, luonnonkauneuden, geologisten muodostumien sekä erikoisten luonnonolosuhteiden- ja esiintymien säilyminen. Ottosuunnitelmassa ei ole inventoitu näitä arvoja tai esiintymiä. Lisäksi ge-alueita koskevan maakuntakaavan suosituksen mukaan on erityisesti kiinnitettävä huomiota ehjien harjumuodostumien säilymiseen ja pohjaveden suojeluun. Mahdolliset ottotoiminnan vaikutukset Kotkatharjun luonnonsuojelualueeseen ja Natura 2000 alueeseen tulee arvioida. Maakuntaliiton mielestä Kotkatharjun alueelle ei tule myöntää uusia maa-ainesten ottolupia vielä avaamattomille harjualueille. Ottolupa voidaan myöntää jo avatun alueen maa-ainesten oton loppuun saattamiseksi ja alueen maisemoimiseksi, mikäli se ei vaaranna pohjaveden laatua tai Natura-alueen luontoarvoja." Hakijan vastine saaduista lausunnoista

15 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Ympäristötoimi on pyytänyt hakijalta vastinetta saaduista lausunnoista Hakija on toimittanut vastineensa Hakija on toimittanut vastineen yhteydessä kasvillisuuskartoituksen suunnitelma-alueelta. Hakija toteaa, että Etelä-Savon ELY-keskuksen mainitsemat länsipuoliset alueet ovat vuokrattuina TVL:n Kuopion piirille valtatie 5:n rakentamisessa syntyvien ylijäämämassojen sijoittamista varten. Sopimus sisältää myös alueen siistimisen. Lupahakemus ja ottosuunnitelma perustuvat Hiekkala -tilalle 10 vuotta sitten tehtyyn kokonaissuunnitelmaan. Ympäristötoimi on pyytänyt Etelä-Savon ELY-keskusta ja Maakuntaliittoa kommentoimaan esitettyä luontokartoitusta. Etelä-Savon ELY-keskus huomauttaa, että suunnitelma-alueella esiintyviä kangasvuokkoja ei saa hävittää. Kasvupaikkojen ympärille tulee jättää vähintään 15 m suojavyöhyke. Lisäksi maa-ainesten otto tulee järjestää niin, ettei Kotkatharjun Natura-alueen suojeluarvot vaarannu. Maakuntaliitto on ilmoittanut, ettei aiemmin annettua lausuntoa ole tarpeen muuttaa. Samalla kommentoidaan, että luontokartoitus on tarpeellinen osa hakemusta, mutta ei anna kokonaiskuvaa ottamisen vaikutuksista nimenomaan ge-alueen arvoihin. Maakuntaliiton mukaan alueelle tulisi tehdä kokonaisvaltainen maankäytön suunnitelma ja vaikutusten arviointi. Ottamisen tulisi tähdätä avattujen alueiden maisemointiin, ei uusien alueiden avaamiseen. Lupahakemus suunnitelmineen on kokonaisuudessaan nähtävillä rakennustarkastajan työhuoneessa ja kokouksessa. Liite nro 2: Ympäristölautakunnan esitys lupamääräyksiksi Ympäristölautakunta toteaa kunnanhallitukselle, että hakemuksen liitteenä oleva ottamisuunnitelma sekä suunnitelmakartat ovat laadukkaita ja suunnitelma-alueen luonnonolosuhteista ja kasvillisuudesta toimitettu selvitys on ympäristölautakunnan mielestä riittävä. Alueen geologisten arvojen arviointi on lautakunnan mielestä osin puutteellinen. Kun otetaan huomioon esitetty suunnitelma ja maakuntakaavan ge-rajaus, voidaan niiden todeta menevän osin päällekkäin. Ympäristölautakunta kuitenkin katsoo, että hakemuksen mukainen ottamistoiminta tukee nimenomaan alueen maisemointia ottoalueen itäosissä, ge-alueen rajauksen suunnassa. Hakemuksen

16 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Ympäristölautakunta Kunnanhallitus mukainen toiminnan jatkaminen I-vaiheessa parantaa valtatien tienäkymää ja siistii harjun pohjoisosaa. Valtaosa suunnitelman I-vaiheen toiminnasta on jo avatulla alueella. Ottamissuunnitelmassa on lisäksi Pohjois-Savon ELY:n mukaan huomioitu valtatie 5 maisemointisuunnitelma ja ottamistoimintaa on esitetty jatkettavaksi nimenomaan niin, että alueen valtatienäkymä maisemoituu. Ottamistoiminnassa on huomioitava uhanalaisten kangasvuokkojen esiintyminen ja läheinen Natura-alue sekä Kotkatharjun pohjavesialueen tuomat rajoitukset toiminnalle. Ympäristölautakunta katsoo, että hakemuksen mukaisesta I-vaiheen ottamistoiminnasta ei aiheudu maa-aineslaissa mainittua: - kauniin maisemakuvan turmeltumista; - luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista; - huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa; tai - tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista. Ottamistoiminnassa tulee noudattaa ottamissuunnitelmaa ja liitteenä olevia ympäristölautakunnan esittämiä lupamääräyksiä. Ympäristölautakunta katsoo, että hakijalle voidaan myöntää maaineslain 21 mukainen lupa toiminnan aloittamiselle ennen päätöksen lainvoimaa, kun lupamääräyksissä esitetty vakuus on hyväksyttävästi asetettu. KH 161 Lupahakemus suunnitelmineen on kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. Liitteenä nro 2 lupamääräykset ja kartta. Kunnanhallitus myöntää Kalervo Hännikäiselle maa-ainesluvan soran ja hiekan ottamiseen k-m3 määrälle kiinteistöllä Hiekkala 7:161. Lupa toiminnan aloittamiselle myönnetään ennen päätöksen lainvoimaa, kun lupamääräyksissä esitetty vakuus on hyväksyttävästi asetettu. Lupa myönnetään ympäristölautakunnan esittämin ehdoin.

17 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Asia jätettiin pöydälle.

18 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA 284/05.00/2013 KH 162 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu - uu dis tuk sen parlamentaarinen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen edus kun nal le annettavaksi hallituksen esitykseksi sosiaali- ja ter veyden huol lon järjestämislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Luonnos perustuu hallitusohjelmaan sekä eduskuntapuolueiden pu heenjoh ta jien tekemään sopimukseen sosiaali- ja ter vey denhuol lon järjestämisen periaatteista. Hallituksen esitys sisältää säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden jär jes tä mi ses tä, tuottamisesta ja rahoittamisesta sekä erillisen voimaan pa no lain, jossa määritellään toimeenpanon kannalta keskeiset asiat. Lakiesitys on osoitteessa: STM:n perehdytysmateriaalia on sivulla: Lausunto pyydetään antamaan sähköisenä. Kuntia pyydetään ottamaan kantaa myös siihen, minkä eri tyis vastuu alu een pohjalta muodostettavaan sote-alueeseen kunta pe rus tellus ti katsoo kuuluvansa. Tämän takia kysely on suunnattu val tuustoil le. Koska kuitenkin Joroisten osalta on selvää, että Joroinen kuuluu KYS-erva-alueen pohjalle muodostettavaan sote-alueeseen eikä sen osalta tarvita erillistä valtuuston virallista kantaa, an taa lau sunnon kunnanhallitus. Koska sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ovat varsin suurten muu tos ten edessä, olisi Joroisten kunnan voitava arvioida ja sel vittää omaa tulevaa asemaansa perusteellisesti ja erilaisten ky seeseen tulevien vaihtoehtojen pohjalta. Joroisten kunnan osalta ns. järjes tä mis vas tuu on siirretty yhteistoimintasopimuksella Varkauden kau pun gil le, mikä sitoo kunnan liikkumatilaa selvitystyössä. Lakiluonnoksen 14 :n mukaan "Sosiaali- ja terveysalue päättää tuot ta mis vas tuun antamisesta kunnalle ja kuntayhtymälle, jolla on so si aa li- ja terveyspalvelujen tuottamisvastuun edellyttämä oma hen ki lös tö ja muut voimavarat. Tuottamisvastuuseen on kuuluttava eh käi se vät, korjaavat ja hoitavat, kuntouttavat sekä muut sosiaali- ja ter vey den huol lon palvelut yhtenäisenä kokonaisuutena." Lakiluonnoksen perusteluosassa todetaan, että "Tuottamisvastuu on kat ta va ja käsittää kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät ja pal ve lut."

19 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus On hyvin luultavaa, että Joroisten ja Varkauden yhteistoiminta-alue ei voi saada lakiluonnoksen 14 :n mukaista laajaa tuot ta mis vas tuuta hoitaakseen. Alueen väestöpohja on liian pieni vaativan eri koissai raan hoi don ja yhtenäispäivystyksen ylläpitämiseen sekä myös nykyi sen palvelutason säilyttämiseen. Tämän johdosta lakiluonnoksen tar koit ta mat vaihtoehtoiset tuottamisvastuualueet saattavat muo dostua Kuopion ja Mikkelin ympäristöihin ja ne saattavat olla jopa maakun ta poh jai sia. Joroisten kunnan osalta on tärkeää, että kunta voisi osal lis tua molemmilla alueilla tapahtuvaan selvitystyöhön. Luonnos kunnan lausunnoksi sosiaali- ja terveydenhuollon jär jes tämis lain hallituksen esityksen luonnoksesta on oheismateriaalina. Kunnanhallitus päättää antaa oheismateriaalina olevan lau sun toluon nok sen mukaisen lausunnon Sosiaali- ja terveysministeriölle kos kien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnosta ja saat taa lausunnon kunnanvaltuustolle tiedoksi. Hyväksyttiin pienin tarkennuksin. Kunnanhallitus edellyttää, että kunta on mukana neuvotteluissa sekä Pohjois- Savon että Etelä-Savon tuotantovastuualueita muodostettaessa.

20 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus LAUSUNTO RIIKINVOIMA OY:N VOIMALAITOKSEN RAKENNUSLUPAHAKEMUKSESTA 217/10.03/2014 KH 163 (Valmistelija rakennustarkastaja Mikko Luostarinen, puh ) Riikinvoima Oy hakee rakennuslupaa voimalaitoksen rakentamiseen kiin teis töl le Riikinroska, osoitteessa Riikinnevantie 153, Leppävirta. Kiinteistö rajoittuu eteläiseltä rajaltaan Jorois ten kunnan kiinteistöihin Ruununpuisto, Rn:o 14:0 ja Metsälän Van ho jen metsien suojelualueeseen, Rn:o 1:1. Molemmat kiinteistöt omis taa Suomen Valtio. Rakennuslupaa haetaan noin 9500 k-m2 suuruisen voi ma lai tos ko konai suu den rakentamiseen Riikinnevan kaatopaikan yhteyteen. Raken nus han ke koostuu vastaanotto- ja voimalaitosrakennuksesta sekä niihin liittyvistä apurakennuksista ja rakennelmista sekä laitteista. Rakennuslupaa hankkeelle haetaan kahdessa vaiheessa. En simmäi ses sä vaiheessa hankkeesta esitetään asemapiirros, poh ja piirros, julkisivut ja apurakennuksen leikkaus. Ensimmäisen vaiheen luvan perusteella tehdään rakennusalueen raivaus-, kaivu- ja täyt tötyöt sekä rakennetaan liittymät ja kunnallistekniikan runkolinjat. Toises sa vaiheessa suunnitelmia tarkennetaan ja täydennetään voi malai tok sen laitteistojen ja koneiden lopullisten tilavarausten laa juu dessa. Leppävirran kunnan rakennusvalvonta varaa MRL 133 sekä MRA 65 nojalla Joroisten kunnalle tilaisuuden lausua mielipiteensä raken nus lu pa ha ke muk sen johdosta. Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että esitettyjen suunnitelmien ja voimalaitoshankkeessa aiemmin saatujen selvitysten perusteella hank keen rakentamisen aikaiset vaikutukset eivät poikkea vas taavan kokoluokan teollisuusrakentamisesta. Rakentamisen ym pä ris tövai ku tuk set ovat paikallisia ja kohdistuvat rakentamisalueelle sekä kes tä vät laitoksen rakentamisen ajan. Rakentamisella ei ole merkittävää vaikutusta Joroisten kunnan puolel la tapahtuvaan maankäyttöön eikä rakentaminen heikennä van hojen metsien suo je lu oh jel maan kuuluvan Jäppilän ja Joroisten vanhat met sät -alueen suo je lu ar vo ja. Joroisten kunnalla ei ole huo mau tet tavaa Riikinvoima Oy:n voimalaitoksen rakennuslupahakemuksesta.

21 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus LISÄMAAN MYYNTI/PÄIVI PAINOMAA 221/02.06/2014 KH 164 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen puh ) Päivi Painomaa on halukas ostamaan aiemmin ostamansa asuintontin lisämaaksi 470 m2:n suuruisen määräalan Lemmetinhaka 1:176 -tilasta. Tontti on aiemminkin kuulunut hänen äskettäin ostamaansa tonttiin, mutta vuokrasopimus on ollut suullinen. Määräalalla on purkukuntoiset talousrakennukset. Kiinteistötunnus Kauppakirja oheismateriaalina. Kunnanhallitus myy Pävi Painomaalle 470 m2 suuruisen määräalan Lemmetinhaka 1:176 tilasta 940 euron kauppahinnalla.

22 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KH 165 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusasiat: - Varkauden perusturvalautakunta; pidetyn kokouksen pöy tä kir ja. - Yt-lain mukainen neuvottelu- ja kuulemistilaisuuden muistio Jo roisten Energialaitoksen mahdolliseen myyntiin liittyvästä tilaisuudesta Etelä-Savon sairaanhoitopiiri; pidetyn hallituksen kokouk sen pöytäkirja. - Ympäristölautakunta; pidetyn kokouksen pöytäkirja. - Soisalon Työterveysliikelaitoksen johtokunta; pidetyn kokouk sen pöytäkirja. - Vaalijalan kuntayhtymä; pidetyn hallituksen kokouksen pöy tä kir ja. - Energialaitoksen johtokunta; pidetyn kokouksen pöytäkirja. - Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan päätös Nordauto ma ti on Oy:n kanteluun Joroisten kunnan tilintarkastaja, JHTT-yh tei sö Kuntatarkastajien Oy Clavisin ja JHTT-yhteisön vastuun alai sen tilintarkistajan, JHHT Osmo Aallon toiminnasta vuoden 2010 tilintarkastuksesta. JHHT-lautakunta on, käsiteltyään asiaa päättänyt, ettei Nor dauto mati on Oy:n kantelu anna aihetta JHTT-lautakunnan enempiin toi menpi tei siin. - Adressi Kolman koulun korjaamisen ja säilyttämisen puolesta, 510 al le kir joit ta jaa. - Kiinteistönluovutusilmoituksia 2 kpl. Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoon saatetuiksi.

23 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KH 166 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja maa seu tutoimensihteerin (asuntoasiat) viranhaltijapäätökset edel li sen ko kouk sen jäl kei seltä ajal ta. Kunnanhallitus on päättänyt, että kunnanhallituksen tie doksi ei tarvitse saattaa viranhaltija päätöksiä, jotka koskevat vuo silo mien tai virkavapauksien/työlomien myöntämistä sekä vuosisi don naisten lisien myöntämistä. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi viranhaltijapää tökset ja päättää, ettei kunnanhallitus käytä kuntalain 51 :n mukais ta otto-oikeuttaan ko. päätöksiin.

24 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: , 162, 163, 165, 166. Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: 164. HallintolainkäyttöL 5 /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tos ta va lit tamal la. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Joroisten kunta, Mutalantie 2, JOROINEN Pykälät: 164. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2 krs, KUOPIO PL 1744, KUOPIO Kunnallisvalitus, pykälät: 161. Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Markkinaoikeus PL HELSINKI Pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kaava-asioiden valitusaika alkaa päätöksen nähtävillä olosta. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet

25 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan allekirjoitettava. Jos valittajan puheval taa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjaan on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitus asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle) nimi, osoite ja postiosoite: Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 44 Energialaitoksen johtokunta 10.03.2014 AIKA 10.03.2014 16:30-17:00 PAIKKA Energialaitos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2018 189 Kunnanhallitus 02.05.2018 AIKA 02.05.2018 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2017 475 Kunnanhallitus 30.10.2017 AIKA 30.10.2017 09:00-15:35 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 199 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8 Pieksämäen kaupunki Rakennusvalvonta/ Juhani Ronkainen juhani.ronkainen@pieksamaki.fi 5/2016 Viite: pyyntö 2.2.2016 17/10.03.00.00/2016 maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II,

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90 Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2014 AIKA 18:00-18:55 PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 37 PORNAINEN, POIKKEAMISLUPA

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö Ympäristölautakunta 10 28.04.2016 MAA-AINESLUPA / SAVON KULJETUS OY, OMANIEMI 7:231 31/10.09/2016 Ympäristölautakunta 28.04.2016 10 (Valmistelija Marika Limatius puh. 040 673 8488) Hakemus ja luvat Savon

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 40 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 41 Marsuddenin alue yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEKNLTK 42 Golfkartanon pohhjoispuoleisen alueen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 10 Sivistystoimenlautakunta 23.06.2015 Aika 23.06.2015 klo 16:30-16:45 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11 Tekninen lautakunta 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40 Paikka Toivakan kirjasto, kirjastosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2019 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 10.01.2019 klo 07:30-10:45 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, Parikkala Käsitellyt asiat

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 99 Energialaitoksen johtokunta 20.05.2014 AIKA 20.05.2014 16:30-19:00 PAIKKA Energialaitoksen toimitalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 54 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö Ympäristölautakunta 10 28.04.2016 Kunnanhallitus 101 23.05.2016 MAA-AINESLUPA / SAVON KULJETUS OY, OMANIEMI 7:231 31/10.09/2016 Ympäristölautakunta 28.04.2016 10 (Valmistelija Marika Limatius puh. 040

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 8 Tiejaos 14.11.2017 AIKA 14.11.2017 17:30-17:51 PAIKKA Kokoushuone 2 krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 10 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4.12.2012/11.12.2012 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS. Aika: Tiistai 11.12.2012 klo 18.00 HUOM! PÄIVÄ TIISTAI. Käsiteltävät asiat:

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4.12.2012/11.12.2012 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS. Aika: Tiistai 11.12.2012 klo 18.00 HUOM! PÄIVÄ TIISTAI. Käsiteltävät asiat: SIIKAISTEN KUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU 4.12.2012/11.12.2012 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistai 11.12.2012 klo 18.00 HUOM! PÄIVÄ TIISTAI Paikka: Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat: 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 6 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 7 Valitus koskien metsätien rikkomista ja korjaamista. TIETOIMJ 8 Valitus Kalliojärven tiekunnan vuosikokouksesta Sivu 2 Nro 2/2014

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (12) Aika 03.11.2015, klo 16:30-16:50 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Talousarvio

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen..

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Rakennuslautakunta 17.2.2015 24 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2 / 2015 Kokousaika 17.2.2015 klo 15.00 15.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 Kokousaika 4.11.2014 klo 18.00 20.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Ympäristölautakunta Aika Torstai 19.03.2015 klo 18:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235 Kunnanhallitus 235 Aika 7.12.2015 klo 16.00-16.17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 158 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 159 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Aksels Tuulikki Jäsen

Aksels Tuulikki Jäsen PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 11 Tarkastuslautakunta 2009-2012 AIKA 29.04.2013 klo 14:00-15:00 PAIKKA Pyhtään kirjasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Saarinen Sami Varapuheenjohtaja Aksels Tuulikki

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Ympäristölautakunta 04.02.2016 AIKA 04.02.2016 18:00-18:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

6 hyväksyminen 48 Maastopyöräilyyn liittyvän kartta-aineiston liittäminen

6 hyväksyminen 48 Maastopyöräilyyn liittyvän kartta-aineiston liittäminen Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Elinkeinolautakunta Aika 13.12.2012 klo 11:00-12:10 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Aika 08.10.2014 klo 17:00-17:35 Paikka Penttilänkatu 7-9, 80220 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 15 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS PORLAMMI LIITE 1 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 15 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS PORLAMMI LIITE 1 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 14.6.2012 klo 18.30 19.50 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus Liite MUUTOKSENH

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus Liite MUUTOKSENH Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.2.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Vapaa-ajan lautakunta 30.11.2015 AIKA 30.11.2015 klo 19:22-19:51 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanviraston yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanviraston yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika 29.5.2012 klo 17.30-18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015 Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanhallitus, 135, 14.09.2015 Kunnanhallitus, 150, 28.09.2015 Kunnanvaltuusto, 37, 28.09.2015 37 Muut mahdolliset asiat / Korholan koulun myyminen KNGDno-2015-647

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 67 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 19.05.2017 09:00-09:20 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, 3-kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 5.5.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhtään kunnanvirasto klo

Pyhtään kunnanvirasto klo PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 26.04.2017 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot