Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Aika klo 14:00-18:06 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Valtuuston kokouksen päätösten laillisuus ja 186 täytäntöönpano 104 Leader ohjelman käynnistyminen ja kuntarahoitussopimus Korjaus- ja energia-avustukset Sivistystoimen täyttöluvat Hallintokeskuken henkilöstö- ja organisaatiomuutokset Rautjärven kunnan asiointiliikenteen henkilökuljetusten 192 järjestäminen 109 Kunnanhallituksen tulosalueiden kriittiset menestystekijät ja 194 tuloskortit vuosille Otto-oikeuden käyttäminen metsätilojen myyntitoimeksiantoon Lausunto nuohouspalvelujen järjestämisestä Etelä-Karjalan 198 pelastustoimen alueelle 112 Yhtenäiskoulun A-osan lisätyöurakat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Muut asiat 205

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Lonka Taina 14:00-18:06 puheenjohtaja Vuorela Harri 14:00-18:06 1. varapj ptk tark. Europaeus Teemu 14:00-18:06 2. varapj ptk tark. Kuru Katja 14:00-18:06 jäsen Lensu-Saukkonen Helena 14:00-18:06 Jäsen Tervonen Timo 14:00-18:06 jäsen Vanhatalo Mika 14:00-18:06 jäsen Anttila Harri 14:00-18:06 kj, pöytäkirjanpitäjä Hinkkanen Paula 14:00-18:06 talouspäällikkö Poissa Terävä Liisa valtuuston pj Luumi Kari valt 1. varapj Paajanen Timo valt 2. varapj Rita Annaleena kehitysjohtaja Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Taina Lonka Puheenjohtaja Harri Anttila Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Harri Vuorela Pöytäkirjantarkastaja Teemu Europaues Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Rautjärven kunnantalon yhteispalvelupiste klo Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kokous todetaan Hallintosäännön 4. luvun 3. :n mukaisesti laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kunnantalon yhteispalvelupisteessä Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Harri Vuorela ja Teemu Europaues. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Vuorela ja Teemu Europaeus.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Valtuuston kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmis te lus ta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnnasta. Saman lain 56 :n mukaan: "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on ylittänyt toi mi val tan sa tai, että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava val tuus ton uudelleen käsiteltäväksi." Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset muutenkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus hyväksyy seuraavat toimenpiteet valtuuston päätösten toimeenpanemiseksi: 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - ei toimenpiteitä 12 Pöytäkirjan tarkistajien valinta - ei toimenpiteitä 13 Eläinlääkärien palkkioiden korvaamisesta luopuminen - tiedoksi: Imatran seudun eläinlääkärit ja Imatran seudun ympäristötoimi 14 Vuoden 2014 tilinpäätös ja toimintakertomus - tiedoksi: toimialajohtajat 15 Vuoden 2014 arviointikertomus - tiedoksi: toimialajohtajat 16 Talousarvion toteumavertailu ajalta tiedoksi: talouspäällikkö 17 Muut asiat - ei toimenpiteitä 18 Tiedoksi - ei toimenpiteitä Hyväksyttiin.

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Leader ohjelman käynnistyminen ja kuntarahoitussopimus 501/ /2013 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Rautjärven kunnanvaltuusto sitoutui Kärki-Leader ry:n " Virtauk sia ja valintoja" ohjelman rahoitukseen. Hanke on saanuut MMM hyväksynnän ja sen toimenpiteet voidaan käynnis tää. Kuluvan ohjelmakauden kuntarahoitussopimus tulisi uudistaa, mm. yri tys hank kei siin käytettävän kuntarahoituksen suhteen sekä asu kas kohtai sen rahoituksen euromäärän mahdollisen nousun vuoksi. Kärki-Leader ry on toimittanut sopimusluonnoksen kuntiin käsiteltäväksi. Kärki-Leader ry ehdottaa, että edellisen ohjelmakauden hankkeista kun nille asukaslukujen suhteessa palautumassa oleva kuntarahoitusosuus, n euroa jäisi yhdistyksen käyttöön. Rautjärven kunnan osalta käy täntö on kannatettava, koska kunta on käyttänyt asukaslukuunsa nähden enem män kuntarahaa omissa hankkeissaan. Riitta Bagge on selostamassa kokouksessa asiaa. Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan rahoitussopimuksen sekä edelliseltä ohjal ma kau del ta palautumassa olevan kuntarahoitusosuuden jättämisen yhdis tyk sen käyttöön. Hyväksyttiin. Jakelu Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Imatran kaupunki Ruokolahden kunta Parikkalan kunta

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Korjaus- ja energia-avustukset / /2015 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on vahvistanut kunnille myönnettävät määrärahat. Rautjärven kunnan osalta määrärahaa haettiin ja saatiin: korjausavustukset 8267 (1 hakija) energia-avustukset 951 (1 hakija). Kunnanhallitus myöntää liitteiden mukaisesti korjausavustuksen ja energia-avustuksen 951. Hyväksyttiin. Liitteet Ara: korjaus- ja energia-avustusten avustusmääräraha 2015 Yhteenveto energia-avustuksista 2015 Yhteenveto korjausavustuksista 2015 Jakelu Harmanen Piritta Kastinen Heimo Kautto Pasi Kojo Satu

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Sivistystoimen täyttöluvat Kh Valmistelija: Eila Toppinen, sivistystoimenjohtaja p , s-posti: Sivistystoimessa on tullut avoimeksi seuraava tehtävä: Kivijärven koulun pitkällä opintovapaalla ollut koulunkäyntiavustaja on ir tisa nou tu nut tehtävästään lukien. Hänen sijaisenaan on toiminut lu ku vuo den varhaiskasvatuksesta vapautunut päi vä hoi to avusta ja. Hä nen on mahdollista jatkaa tehtävässä vakinaisena työntekijänä lukien. Hän on ilmoittanut aloittavansa oppisopimuskoulutuksen kou lun käyn ti avus ta jan tehtävään, mikäli tehtäväsiirto toteutuu. Op pi so pimus kou lu tuk sen ajan työsuhde on määräaikainen. Pätevyyden saamisen jäl keen tehtävä on mahdollista täyttää toistaiseksi voimassa olevana työsuh tee na. Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan koulunkäyntiavustajan toimeen oppisopimusajaksi. Hyväksyttiin. Jakelu Toppinen Eila Tuunanen Paula

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Hallintokeskuksen henkilöstö- ja organisaatiomuutokset 175/ /2015 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanjohtaja on laatinut muistion hallintokeskuksen henkilöstön tehtävissä ja organisoinnissa tarvittavista muutoksista. Seuraavien kolmen vuoden aikana hallintokeskuksessa on odotettavissa usei ta eläköitymisiä. Toiminnan häiriöttömyyden ja jatkuvuuden tur vaa misek si on tarpeen tehdä päätöksiä henkilöstön tehtävien muutoksista ja toimin nan organisoinnista. Vuoden 2015 talousarvion tavoitteiden mukaisesti kunnanhallitus on hyväk sy nyt taloushallinnon siirron Saimaan Talous ja Tieto Oy:n hoi det ta vaksi lukien. Muutos aiheuttaa pysyvän vakinaisesti hoidettavien tehtä vien vähennystarpeen sen jälkeen kun vuoden 2015 tilinpäätös on valmis tu nut Toimialasihteerin jäädessä eläkkeelle sivistyskeskuksen hallinnon tehtävät siir ty vät yksin sivistystoimenjohtajan hoidettavaksi, joka aiheuttaa mer kit tävän henkilöriskin Sivistyskeskuksen häiriöttömän jatkuvuuden tur vaa misek si. Teknisen keskuksen toimialasihteeripalvelut on jo nyt hoidettu hal lin to keskuk sen alaisella henkilöstöllä. Vastaavaan käytäntöön siirrytään myös sivis tys kes kuk sen osalta. Kevään 2014 jälkeen kehitysjohtajan hoidettujen tehtävien määrä on alentu nut merkittävästi. Vuoden 2015 talousarvion henkilöstösuunnitelmassa on todettu tehtävien määrän alentuneen puoleen, joten tehtävät edel lyt tävät järjestelyä. Kunnanvaltuuston hyväksymässä kuntastrategiassa 2015 kunnan hal lin toteh tä viin on asetettu kaikkiaan noin euron vuositason so peu tusvel voi te, jonka toteutuminen ei ole mahdollista ilman vakinaisen hen ki löstön vähennystä. Hallintokeskuksen kokonaishenkilöstötarpeeksi jälkeen ar vioidaan 9,5 henkilötyövuotta, joten muutoksessa nykyisten vakanssien ko konais työ mää räs tä poistuu 1,5 htv (tai 2 htv, jos otetaan huomioon täyt tä mättä jätetty sivistyskeskuksen toimialasihteerin tehtävä). Tällä muutoksella voidaan saavuttaa noin euron säästö hal lin to tehtä vis tä, joka vastaa noin 1/3 kokonaistavoitteesta. Asetetun tavoitteen saavut ta mi sek si kunnan hallintotehtävistä tulisi vielä löytää noin 3 htv työ määrää vastaava vähennys, jota ei kuitenkaan käsitellä tässä prosessissa. Vähennystarpeen lisäksi toiminnan uudelleen organisointi vaikuttaa koko hal lin to kes kuk sen henkilöstön tehtäviin.

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Muutoksen valmistelu toteutetaan yhteistoimintamenettelynä, jossa yh teistoi min ta neu vot te lu jen lisäksi tarjotaan kahden viikona aikana mahdollisuus tul la henkilökohtaisesti kuulluksi koko hallintokeskuksen henkilöstölle. Tavoit tee na on, että kunnanhallitus voisi tehdä päätökset niin henki lös tön kuin organisaationkin osalta. Kunnanhallitus päättää aloittaa yhteistoimintamenettelyn hallintokeskuksen hen ki lös tö- ja organisaatiomuutoksista oheisessa muistiossa esi te tyn mukaisesti. Kunnanjohtajan ja talouspäällikön tulee toimittaa mennessä henki lös töl le ja henkilöstöjärjestöjen edustajille tarkennettu kuvaus hal lin to keskuk sen tehtäväkokonaisuuksista ja niiden resurssoinnista. Yhteistoimintamenettelyssä Rautjärven kuntaa työnantajana edustavat kun nan hal li tuk sen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja talouspäällikkö. Kunnan hal li tus päättää muista kunnan edustajista yhteistoimintamenettelyssä. Li säk si asiantuntijoina toimivat teknisen ja sivistyskeskuksen toi mi ala joh tajat. Hyväksyttiin. Liitteet Jakelu Hallintokeskuksen vakinaisen henkilöstön ja organisaation muutokset Anttila Harri Hinkkanen Paula Lonka Taina Terävä Liisa Vuorela Harri JHL ry pääluottamusmies Juko ry pääluottamusmies Lankinen Helena Vento Seija Luhaniemi Tuula Kojo Satu Pesonen Kaija Kujantola-Nupponen Päivi Hellsten Riitta Partinen Tarja Rita Annaleena Kaakkois-Suomen työvoimatoimisto Ruokoniemi Hanna

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Rautjärven kunnan asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestäminen 172/ /2015 Kh Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Rautjärven kunnanhallitus on pyytänyt tarjoukset asiointiliikenteen hen ki lökul je tuk sis ta ajalle ja optio ajalle Hankintailmoitus on ilmoitettu Rautjärven kunnan in ter net-si vuil la ja HILMA-ilmoituskanavassa sekä Imatralaisessa Hankintamuotona on käytetty avointa menettelyä. Hanke on kil pai lu tet tu voimassa olevan lainsäädännön ja Kuntaliiton ohjeiden mu kai ses ti. Asiointiliikenne on kaikille avointa liikennettä. Liikenne perustuu ai ka tau lutet tui hin reitteihin, jotka kunta ilmoittaa kuntalaisille. Asiointiliikenne jär jes tetään niin, että asiakkailla on kaksi kertaa viikossa mahdollisuus asiointiin Sim pe leel lä tai Rautjärven Asemanseudulla. Tarjouspyynnössä on pyydetty tarjousta reittikokonaisuudesta. Tarjoaja voi an taa tarjouksen yhdestä tai useammasta reittikokonaisuudesta. Matkat ja rei tit tarkistetaan yhdessä tarjouskilpailussa kuljetusreitin hoitajaksi valitun lii ken nöit si jän kanssa. Hankittavat reittikokonaisuudet ovat: 1.Simpele-Punasvaara-Laikko-Metsäkylä-Pajari-Miettilä-Purnujärvi-Niskapie tilä, ajetaan kerran viikossa maanantaisin (paluumatka Simpeleeltä). Läh töai ka on noin klo 12 2.Simpele-Änkilä-Pitkäjärvi-Peruspohja-Sarajärvi-Torsansalo-Pallaitniemi, aje taan kerran viikossa maanantaisin (paluumatka Simpeleeltä). Läh tö ai ka on noin klo 12 3.Miettilä-Pajari-Metsäkylä-Laikko-Punasvaara-Änkilä-Simpele, ajetaan kerran viikossa torstaisin (meno-paluu) 4.Simolanmäki-Kokkola-Hinkanmäki-Untamo-Uimola-Porttinotko-Simpel e, ajetaan kerran viikossa torstaisin (meno-paluu) 5.Innasennurkka-Pitkäjärvi-Simpele-Peipontie-Ahmatie-Simpele, ajetaan kerran viikossa torstaisin (meno-paluu) 6.Niskapietilä-Korpjärvi-Purnujärvi-Partila-Rautjärven Ase man seutu-sim pe le, ajetaan kerran viikossa tiistaisin (meno-paluu) 7.Niskapietilä-Korpjärvi-Purnujärvi-Rautjärven Asemanseutu, ajetaan kerran viikossa perjantaisin (meno-paluu). Asiointiaika Rautjärven Asemanseudulla on noin kaksi tuntia.

12 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Meno-paluu kyytien lähtöaika on klo välillä. Asiointiaika Simpe leel lä on kaksi tai kolme tuntia. Määräaikaan klo 12:00 mennessä tarjouksen on toimittanut 6 yrit tä jää. Tarjoukset on avattu klo 10:10, avauksesta on tehty avaus pöy tä kir ja. Tarjouspyynnön vaatimukset täyttävistä tarjouksista valitaan kunkin reit ti koko nai suu den osalta hinnaltaan halvin. Tarjousten yhteenvedossa on tarkasteltu myös hinnan osuus 75 prosenttia ja laadun osuus 25 prosenttia. Laatuarvioinnissa on otettu huomioon vain ne tekijät, joilla on merkitystä liikenteenhoidon ja matkustajapalveluiden kan nal ta. Kunnanhallitus hyväksyy toimintakaudella Rautjärven kunnan asioin ti lii ken teen kul je tuk set hoidettavaksi kokonaistaloudellisesti edul li simman tarjouksen mukaisesti Taksi Harri Tiippanan muiden kuin reitin 3 osalta. Reitin 3 osalta valitaan palveluntuottajaksi toiseksi edullisimman tar jouk sen tehnyt Jukka Lääperi, koska Taksi Harri Tiippanan osalta linjaa ei ai ka taulul li ses ti ole mahdollista ajaa molempien taksien ollessa varattuna mui den reittien kuljetuksiin. Reittien mahdollinen yhdistäminen puolestaan vaa rantai si koululaiskuljetusten lähtöajan. Asiointikuljetuksissa reittien lähtöaikojen tulee olla tarjouspyynnössä mai nitus sa välissä eikä koululaiskuljetusten aikataulut saa vaarantua. Asioin ti liiken teen avustamisvelvollisuuden tulee kuulua sopimuksen mukaisesti perus pal ve luu un. Kunnanhallitus edellyttää, että jokaisen reitin ajetusta vuorosta tulee ra portoi da erikseen seurantaa varten. Hyväksyttiin. Jakelu Taksi ja Monipalvelu Erkki Karjalainen Heikki Partinen Taksi Harri Tiippana Lääperi Jukka Taksi Ilves Taksi Markku Lempiäinen Hinkkanen Paula

13 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen tulosalueiden kriittiset menestystekijät ja tuloskortit vuosille / /2014 Kh Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2015 talousarvion ja vuosien ta lous suun ni tel man. Samalla kunnanvaltuusto päätti kun ta stra te gian tarkistamisesta muut tu nei ta olosuhteita vastaavaksi ja talous ar vion liitteenä olevat toimialojen tuloskortit suuntaa-antavina. Tuloskorttien tavoitearvot ja mittarit määriteltiin strategisten tavoitteiden, ta lous suun ni tel man, hyvinvointikertomuksen sekä sisäisen valvonnan ja ris kien hal lin ta-asia kir jan pohjalta. Valtuuston tulosseminaarissa tar kas tel tiin osallisuus ja päätöksenteko -tulosalueen asiat ja koottiin yhteen strategisten tavoitteiden ja tuloskorttien kokonaisuus. Tulosalueiden tu los kor tit toimivat pohjana tulosyksiköiden tuloskorteille. Kunnanvaltuusto hyväksyi tarkistetun kun ta stra te gian ja vah vis ti uu det ta lous ar vion toiminnalliset tavoitteet vuosille Kunnanhallitus on painottanut lautakunnille, toimialoille ja tulosyksiköille talous ar vion haasteellisuutta, joka edellyttää jäntevää toiminnan suunnittelua se kä käyttötalous- ja investointimenojen tarkoituksenmukaista ja ta lou dellis ta käyttöä ja huolellista seurantaa. Vaikka talousarvio on laadittu ta sapai noi se na, syntyy kuntien talouteen edelleen haasteita verotulojen alentues sa ja valtionosuuksien pienentyessä. Kunnan päästrategiat ovat toimiva kuntalainen, turvallinen elinkaari, seudul li nen palveluverkko ja elinvoima. Kunnanhallituksen tulosalueiden kriit tiset menestystekijät on laadittu päästrategian pohjalta. Tuloskorteissa olevat tavoitteet muodostavat tulevien talousarvioiden ja talous suun ni tel mien sitovat toiminnalliset tavoitteet, joten mittareiden tulisi pai not tua näiden tavoitteiden saavuttamisen mittaamiseen., Kunnanhallitus hyväksyy kunnanhallituksen kriittisille menestystekijöille laa di tut tuloskortit ja esittää ne edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin. Liitteet Kunnanhallituksen tulosalueiden tuloskortit Jakelu Kunnanvaltuusto

14 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Otto-oikeuden käyttäminen metsätilojen myyntitoimeksiantoon 173/ /2015 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus päätti : Keskustan valtuustoryhmän aloitteen pohjalta on tekninen kes kus ja metsänhoitoyhdistys valmistelleet metsätilojen myyn tiä. Kuudesta palstasta on tehty arviokirjat. Pertti Lallukka on tiedustellut Imatran pal ve lus koi ra yh dis tyksen puolesta entisen Purnujärven koulun kentän ostamista har joit te lu alu eek si. Kunnanhallitus antaa tekniselle keskukselle tehtäväksi laittaa ar vioi dut palstat julkiseen myyntiin lukuun ottamatta Ahonmäen kan gas -tilan palstaa. Purnujärven koulun kenttä voidaan asettaa myös julkiseen myyn tiin. Ennen myyntiä tulee tarkistaa mahdollinen ky lä läisten kentän käyttö. Palstojen myynnistä tai myyntivaltuutuksesta päättää kunnan val tuus to, joten myynti on toteutettava ehdollisena. Hyväksyttiin. Tekninen johtaja Ari Pöllänen on tekemällään päätöksellä tehnyt pals to jen myynnistä toimeksiantosopimuksen Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy LKV:n kanssa. Kunnanjohtaja on päätänyf : Kuntalain ( /365 ) 51 :n mukaisesti otan teknisen joh ta jan päätöksen toimeksiantosopimuksen te kemi ses tä Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy LKV:n kanssa kunnan hal li tuk sen käsiteltäväksi. Sopimuksen mukainen toi meksi an to keskeytetään siihen asti, kun kunnanhallitus on ot to-oikeu den käyttämisen ja mahdollisen päätöksen muuttamisen kä si tel lyt. Kunnanjohtajan päätöksen perusteluissa todetaan: "Kuntalain 410/ voimaan tullen 130 :n mukaan "Kunta voi luovuttaa tai antaa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi omis ta man sa kiinteistön kilpailutilanteessa markkinoilla toimivalle tar jouskil pai lul la, jolle ei aseteta ehtoja. Tarjouskilpailun on oltava avoin ja siitä on

15 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus tie do tet ta va riittävästi." Hyväksytty toimeksiantosopimus, joka on luonteeltaan välitystoimeksianto ja määrittelee myyntikohteiden hintapyynnön on ilmeisesti voimassa olevan lain säädännön vastainen ja siten tekninen johtaja on mahdollisesti ylit tä nyt toimivaltuutensa." Selostus: Kunnanhallituksen toimeksiannon perusteella metsätilat tulee aset taa avoimeen tarjouskilpailuun, jonka perusteella kunnanhallitus voi teh dä mahdollisen päätösehdotuksen kunnanvaltuustolle metsätilojen kaupois ta, tai jos tarjoukset ovat arvioituun hintaan nähden liian alhaisia, hy lätä tehdyt tarjoukset ja harkita kiinteistöjen myynnin antamista myyn ti toimek sian nol la kiinteistönvälittäjälle pohjahinnalla, jonka tulee ylittää tar jouskil pai lus sa tarjotut hinnat, taikka pyytää toinen hinta-arvio metsätilojen arvos ta pohjahinnan asettamista varten, jos yhtään tarjousta kohteesta ei olisi määräaikaan mennessä tehty. Kunnanhallituksen päätöksessä myynnin toteuttaminen ehdollisena tar koittaa sitä, että kunnalle tulee jättää oikeus hylätä kaikki tarjoukset avoi messa tarjouskilpailussa. Teknisen johtajan tekemän tiedustelun perusteella paikallisilla asukkailla on käyttöä Purnujärven entisen koulun kentälle, joten se on jätetty pois toimek si an nos ta. Tekninen johtajan tekemä sopimus ei ole kuntalain 130 :n mukainen eikä täy tä edellä kuvatun myyntiprosessin ehtoja. Kun nan hal li tuk sen pää tökses sä ei myöskään ole annettu erityistä valtuutusta kiin teis tö vä lit tä jän käyttä mi seen myyntitoimeksiannon toteuttamisessa. Näiltä osin tek ni nen joh tajan voidaan katsoa ylittäneen toimivaltuutensa. Teknisellä johtajalla on kuitenkin teknisen keskuksen toimialajohtajan yleinen toimivalta päättää kyseisen suuruisista toimeksiannoista palveluiden os ta mi ses sa, joten Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy LKV:llä ei ole tämän vuok si ollut ai het ta epäillä teknisen johtajan toimivaltuutta sopimusta tehtäes sä. Teknisen johtajan yleinen toimivalta myynnin to teut ta mi ses sa kattaa asiantun ti ja-avun ostamisen myyntiasiakirjojen ja -ilmoitusten laa ti mi seen sekä jul kai suun, tarjousten vastaanottamiseen ja -vertailuun se kä kaup pa kir jojen laatimiseen käytössään olevien määrärahojen puit teis sa. Tässä ti lantees sa on syytä ottaa huomioon, että kunnan teknisessä toimessa ei ole eri tysitä asiantuntemusta metsäkiinteistökauppojen osalta. Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy LKV:llä on sopimuksen mukaan pu rettaes sa sopimus oikeus saada palkkiona vähintään välittäjälle aiheutuneet ku lut ja enintään / kauppa eli (sis., 24 % alv), joten kunnan vahinko toimeksiantosopimuksen purkamisesta voi olla enintään eu roa. Sopimusehtojen mukaisesti sopimuksen irtisanomisessa kulut voivat olla kor vaus pe rus tee na, jos myyntitoimeksianto on toimeksiantajasta riip pumat to mis ta syistä tullut suhteettoman epäedulliseksi.

16 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnalla on tässä tilanteessa käytännössä kaksi vaihtoehtoa: 1. Purkaa toimeksiantosopimus Kaakkois-Suomen Metsätilat OY LKV:n kanssa ja maksaa sopimuksen mukaisesti kulut tai palkkio 2. Muuttaa toimeksiantosopimusta siten, että se täyttää ainoastaan selos tuk sen alussa todetun yleisen tarjouskilpailun toteuttamiseen liitty vät toimet ja maksaa sopimuksen mukainen palkkio. 1. Kunnanhallitus päättää käyttää otto-oikeuttaan tekninen johtaja Ari Pöl lä sen päätökseen, jolla hän on tehnyt toi mek si an to so pimuk sen Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy LKV:n kanssa. 2. Kunnanhallitus päättää purkaa Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy LKV:n kanssa tehdyn toimeksiantosopimuksen ja korvata syntyneet ku lut. 3. Kunnanhallitus harkitsee mahdollisia jatkotoimia toimivallan ylit tä misen johdosta. 4. Metsätilojen myynnin valmistelu siirretään hallintokeskukseen kunnan joh ta jan ja talouspäällikön hoidettavaksi. 1. Hyväksyttiin. 2. Hyväksyttiin. 3. Kunnanhallitus kuulee kirjallisesti tekninen johtaja Ari Pöllästä toi mival lan ylittämisestä mahdollisia kurinpitotoimia varten. Selvitys tulee toi mit taa mennessä. 4. Hyväksyttiin. Jakelu Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy LKV Pöllänen Ari Hinkkanen Paula

17 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Lausunto nuohouspalvelujen järjestämisestä Etelä-Karjalan pelastustoimen alueelle 171/ /2015 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Etelä-Karjalan pelastuslaitos valmistelee piirinuohoksesta luopumista koko Ete lä-kar ja lan alueella ja siirtymistä sopimusperusteiseen nuo hous jär jestel mään. Sopimusperusteinen nuohousjärjestelmä luo mahdollisuuden asia kas lähtöis ten nuohouspalvelujen tuottamiseen, uusien nuohous palvelujen tuot tajien tulemisen markkinoille sekä alan yrityksille uusia toi min ta mah dol lisuuk sia. Lausuntonaan Rautjärven kunnanhallitus toteaa, että Rautjärven kunta kan nat taa sopimusperusteiseen nuohousjärjestelmään siirtymistä edel lyttäen, että nuohoussopimukset piirinuohoojien kanssa irtisanotaan koh tuulli sel la irtisanomisajalla ja että kiinteistöjen haltijoita informoidaan riittävästi jär jes tel män muutoksesta. Hyväksyttiin. Jakelu Etelä-Karjalan pelastuslaitos

18 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Yhtenäiskoulun A-osan lisätyöurakat 15/ /2015 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Simpeeleen yhtenäiskoulun rakennustoimikunta käsitteli kokouksessaan yhtenäiskouluhankkeeseen liittyviä lisätöitä ja totesi: Seuraavien urakoiden tarjoukset saadaan mennessä: - A-osan lämpökeskuksen LVI-työt - A-osan keittiön, ruokalan ja entisen VSS:n sisäilmakorjaustyöt - A-osan lukitukset Kyseiset urakoista tulisi tehdä päätökset ennen juhannusta, jotta työ voi sivat jatkua mahdollisimman joustavasti. Kokousaikatauluista johtuen rakennustoimikunta siirsi urakoiden hy väk synnän kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Ramboll CM Oy toimittaa urakkavertailut ja ehdotuksen kun nan ahal li tuksen käsittelyyn. Kunnanhallitus päättää kokouksessa tehtävän esittelyn pohjalta A-osa li sätyö ura kois ta. A-osan lämpökeskuksen LVI-työt Lämpökeskuksen LVI-töiden ainoa tarjous hylätään liian kalliina ja työ ti lataan laskutustyönä Suomen Talotekniikka Oy:ltä sovituin ehdoin. A-osan keittiön, ruokalan ja entisen VSS-tilan sisäilmakorjaustyöt Rakennustöiden osalta hylätään ainoa tarjous liian kalliina ja työ tilataan las ku tus työ nä Parikkalan Rakennus Oy:ltä sovituin lisätyöperustein. Ilmavaihtotöiden osalta hyväksytään IV-Asennus Ovaska Oy:n tarjous euroa. A-osan lukitukset Tarjouskilpailussa ei saatu yhtään tarjousta. Hyväksytään BLC-turva Oy:n eril lis tar jous ,77 euroa. Jakelu Parikkalan Rakennus Oy IV-Asennus Ovaska Oy Suomen Talotekniikka Oy BLC-turva Oy Ramboll CM Oy Rakennustoimikunta Kautto Pasi

19 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kh Rautjärven kunnan toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja viranhaltijapäätöksiä: Rakennustoimikunta - pöytäkirja Sivistyslautakunta - pöytäkirja Kunnanjohtaja - viranhaltijapäätös , 3 : Teknisen johtajan päätös/toimeksiantosopimus K-S Metsätilat Oy/otto-oikeuden käyttäminen - viranhaltijapäätös , : Kiinteistönluovutusilmoitukset 5/2015 Tekninen johtaja - viranhaltijapäätös , 1 : Siivoustyöntekijän lomauttaminen Sivistystoimenjohtaja - viranhaltijapäätös , 6 : Eron myöntäminen koulunkäyntiavustja Katja Vanhatalolle Kivijärven koulun koulunjohtajan viranhaltijapäätös: /2, koulunkäyntiavustajan sijaisuuden täyttäminen ajaksi Rosmariinin ruokapalvelupäällikön viranhaltijapäätös: /1, ravitsemistyöntekijä Jaana Innasen siirto siivouspalveluihin Yhteiskoulun rehtorin viranhaltijapäätökset: /1, Simpeleen yhteiskoulun ja Rautjärven lukion päätoiminen tuntiopettaja (historia, yhteiskuntaoppi) ajalle FM Lilli Tuuha. Kyseessä on historian ja yhteiskuntaopin lehtorin hoitovapaan sijaisuus, joka hoidetaan tuntiopettajuutena /2, Simpeleen yhteiskoulun ja Rautjärven lukion päätoiminen tuntiopettaja (äidinkieli, matematiikka) ajalle HuK Päivi Näreaho /3, Simpeleen yhteiskoulun ja Rautjärven lukion sivutoiminen tuntiopettaja (musiikki, uskonto) ajalle MuK Sari Simmelvuo /4, Simpeleen yhteiskoulun päätoimisen tuntiopettajan äitiysloman sijaisuus (kotitalous, terveystieto, englanti) ajalle KM Satu Tepponen /5, Simpeleen yhteiskoulun sivutoiminen tuntiopettaja (venäjä) ajalle Juhana Solasaari Muiden toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja viranhaltijapäätöksiä:

20 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Etelä-Karjalan sosiaalli- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - hallituksen pöytäkirja hallituksen esityslista valtuuston esityslista Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä - hallituksen esityslista Etelä-Karjalan liitto - maakuntavaltuuston kokouskutsu ja asialista Etelä-Karjalan pelastuslautakunta - pöytäkirja ote pöytäkirjasta : Kuntien maksuosuudet - ote pöytäkirjasta : Toiminta ja talous ote pöytäkirjasta : Toimintakertomus 2014 Tietomaakunta ekarjala Oy - yhtiökokouksen pöytäkirja Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedokseen. Hallitus ei käytä otto-oikeutta sivistyslautakunnan tai rakennustoimikunnan päätöksiin. Hyväksyttiin. Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi kunnanjohtaja Harri Anttila vuosiloman ja

21 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh Kunnanhallitukselle tiedoksi tulleita kirjeitä ja päätöksiä: Oikeusministeriö - Kirje , OM 14/51/2015 Kunnanhallitukselle: Eduskuntavaalit 2015; Kunnille suoritettava kertakorvaus vaalimenoista KEVA - Virkakirje 1/2015, , 78/ /2015: Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto jäsenyhteisöille Etelä-Karjalan liitto - Tiedote : Venäjä esittää Parikkala-Syväoro-rajanylityspaikan kansainvälistämistä - Tiedote : Sarviniemn yleinen virkistyskäyttö turvattava Maanmittauslaitos - Kusu maanmittaustoimitukseen , toimitus koskee yksikköä Merosenrinne Suomen kuntaliitto - Yleiskirje , 8/2015: Uusi ympärisötnsuojelulaki ja -asetus sekä niihin tehdyt muutokset - Muistio : Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain keskeiset muutokset - Yleiskirje , 8/80/2014: Lait vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Kaakkois-Suomen poliisi - Neuvottelukunnan pöytäkirja Imatran seudun ympäristötoimi - Pöytäkirjan ote : Imatran seudun ympäristötoimen asiakaspalvelun muutokset Valvira - Päätös , Dnro: 3935/ /2015: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen: Suomen Terveystalo Oy, Helsinki Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus - Päätös , Kasely/932/2015: Luonnonsuojelulain 72 a 4:n mukainen päätös liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan sijainnin ja sallitun metsän käsittelyn määrittämisestä Seututyövaliokunta - kokousmuistio Kärki-Leader puolletut hankkeet kunnittain työvaliokunta esitys Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi saapuneet ilmoitusasiat.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 19.03.2014 klo 16:00-16:45 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2016 35 Tarkastuslautakunta Aika 07.09.2016 klo 14:00-15:05 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-15:35 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 12:00-12:41.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 12:00-12:41. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 21.07.2016 Aika 21.07.2016 klo 12:00-12:41 Paikka Savonlinna Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Toimintakertomus vuodelta 2015 / tekninen

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Sivistyslautakunta 17.11.2015 AIKA 17.11.2015 kello 18:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Sivu 64 Sivistyslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja 3 65

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2016 16 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 15.03.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 tarkastusta varten 14.12.2011 AIKA 14.12.2011 klo 16:30-17:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 21.01.2015 klo 14:00-15:20 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 8/11 Kokousaika: 29.06.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Teknisen toimen kokoustila Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 18 Länsisataman laajennusalueen syvätiivistysurakka 2015 HEL 2014-014030 T 02 08 03 00 Päätös päätti tilata Länsisataman syvätiivistysurakan edullisimman tarjouksen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 tarkastusta varten 23.02.2011 AIKA 23.02.2011 klo 16:30-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 Elämänlaatujaosto AIKA 26.06.2012 klo 17:00-18:30 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, Kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot