Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Aika klo 14:00-18:06 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Valtuuston kokouksen päätösten laillisuus ja 186 täytäntöönpano 104 Leader ohjelman käynnistyminen ja kuntarahoitussopimus Korjaus- ja energia-avustukset Sivistystoimen täyttöluvat Hallintokeskuken henkilöstö- ja organisaatiomuutokset Rautjärven kunnan asiointiliikenteen henkilökuljetusten 192 järjestäminen 109 Kunnanhallituksen tulosalueiden kriittiset menestystekijät ja 194 tuloskortit vuosille Otto-oikeuden käyttäminen metsätilojen myyntitoimeksiantoon Lausunto nuohouspalvelujen järjestämisestä Etelä-Karjalan 198 pelastustoimen alueelle 112 Yhtenäiskoulun A-osan lisätyöurakat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Muut asiat 205

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Lonka Taina 14:00-18:06 puheenjohtaja Vuorela Harri 14:00-18:06 1. varapj ptk tark. Europaeus Teemu 14:00-18:06 2. varapj ptk tark. Kuru Katja 14:00-18:06 jäsen Lensu-Saukkonen Helena 14:00-18:06 Jäsen Tervonen Timo 14:00-18:06 jäsen Vanhatalo Mika 14:00-18:06 jäsen Anttila Harri 14:00-18:06 kj, pöytäkirjanpitäjä Hinkkanen Paula 14:00-18:06 talouspäällikkö Poissa Terävä Liisa valtuuston pj Luumi Kari valt 1. varapj Paajanen Timo valt 2. varapj Rita Annaleena kehitysjohtaja Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Taina Lonka Puheenjohtaja Harri Anttila Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Harri Vuorela Pöytäkirjantarkastaja Teemu Europaues Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Rautjärven kunnantalon yhteispalvelupiste klo Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kokous todetaan Hallintosäännön 4. luvun 3. :n mukaisesti laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kunnantalon yhteispalvelupisteessä Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Harri Vuorela ja Teemu Europaues. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Vuorela ja Teemu Europaeus.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Valtuuston kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmis te lus ta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnnasta. Saman lain 56 :n mukaan: "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on ylittänyt toi mi val tan sa tai, että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava val tuus ton uudelleen käsiteltäväksi." Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset muutenkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus hyväksyy seuraavat toimenpiteet valtuuston päätösten toimeenpanemiseksi: 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - ei toimenpiteitä 12 Pöytäkirjan tarkistajien valinta - ei toimenpiteitä 13 Eläinlääkärien palkkioiden korvaamisesta luopuminen - tiedoksi: Imatran seudun eläinlääkärit ja Imatran seudun ympäristötoimi 14 Vuoden 2014 tilinpäätös ja toimintakertomus - tiedoksi: toimialajohtajat 15 Vuoden 2014 arviointikertomus - tiedoksi: toimialajohtajat 16 Talousarvion toteumavertailu ajalta tiedoksi: talouspäällikkö 17 Muut asiat - ei toimenpiteitä 18 Tiedoksi - ei toimenpiteitä Hyväksyttiin.

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Leader ohjelman käynnistyminen ja kuntarahoitussopimus 501/ /2013 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Rautjärven kunnanvaltuusto sitoutui Kärki-Leader ry:n " Virtauk sia ja valintoja" ohjelman rahoitukseen. Hanke on saanuut MMM hyväksynnän ja sen toimenpiteet voidaan käynnis tää. Kuluvan ohjelmakauden kuntarahoitussopimus tulisi uudistaa, mm. yri tys hank kei siin käytettävän kuntarahoituksen suhteen sekä asu kas kohtai sen rahoituksen euromäärän mahdollisen nousun vuoksi. Kärki-Leader ry on toimittanut sopimusluonnoksen kuntiin käsiteltäväksi. Kärki-Leader ry ehdottaa, että edellisen ohjelmakauden hankkeista kun nille asukaslukujen suhteessa palautumassa oleva kuntarahoitusosuus, n euroa jäisi yhdistyksen käyttöön. Rautjärven kunnan osalta käy täntö on kannatettava, koska kunta on käyttänyt asukaslukuunsa nähden enem män kuntarahaa omissa hankkeissaan. Riitta Bagge on selostamassa kokouksessa asiaa. Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan rahoitussopimuksen sekä edelliseltä ohjal ma kau del ta palautumassa olevan kuntarahoitusosuuden jättämisen yhdis tyk sen käyttöön. Hyväksyttiin. Jakelu Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Imatran kaupunki Ruokolahden kunta Parikkalan kunta

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Korjaus- ja energia-avustukset / /2015 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on vahvistanut kunnille myönnettävät määrärahat. Rautjärven kunnan osalta määrärahaa haettiin ja saatiin: korjausavustukset 8267 (1 hakija) energia-avustukset 951 (1 hakija). Kunnanhallitus myöntää liitteiden mukaisesti korjausavustuksen ja energia-avustuksen 951. Hyväksyttiin. Liitteet Ara: korjaus- ja energia-avustusten avustusmääräraha 2015 Yhteenveto energia-avustuksista 2015 Yhteenveto korjausavustuksista 2015 Jakelu Harmanen Piritta Kastinen Heimo Kautto Pasi Kojo Satu

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Sivistystoimen täyttöluvat Kh Valmistelija: Eila Toppinen, sivistystoimenjohtaja p , s-posti: Sivistystoimessa on tullut avoimeksi seuraava tehtävä: Kivijärven koulun pitkällä opintovapaalla ollut koulunkäyntiavustaja on ir tisa nou tu nut tehtävästään lukien. Hänen sijaisenaan on toiminut lu ku vuo den varhaiskasvatuksesta vapautunut päi vä hoi to avusta ja. Hä nen on mahdollista jatkaa tehtävässä vakinaisena työntekijänä lukien. Hän on ilmoittanut aloittavansa oppisopimuskoulutuksen kou lun käyn ti avus ta jan tehtävään, mikäli tehtäväsiirto toteutuu. Op pi so pimus kou lu tuk sen ajan työsuhde on määräaikainen. Pätevyyden saamisen jäl keen tehtävä on mahdollista täyttää toistaiseksi voimassa olevana työsuh tee na. Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan koulunkäyntiavustajan toimeen oppisopimusajaksi. Hyväksyttiin. Jakelu Toppinen Eila Tuunanen Paula

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Hallintokeskuksen henkilöstö- ja organisaatiomuutokset 175/ /2015 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanjohtaja on laatinut muistion hallintokeskuksen henkilöstön tehtävissä ja organisoinnissa tarvittavista muutoksista. Seuraavien kolmen vuoden aikana hallintokeskuksessa on odotettavissa usei ta eläköitymisiä. Toiminnan häiriöttömyyden ja jatkuvuuden tur vaa misek si on tarpeen tehdä päätöksiä henkilöstön tehtävien muutoksista ja toimin nan organisoinnista. Vuoden 2015 talousarvion tavoitteiden mukaisesti kunnanhallitus on hyväk sy nyt taloushallinnon siirron Saimaan Talous ja Tieto Oy:n hoi det ta vaksi lukien. Muutos aiheuttaa pysyvän vakinaisesti hoidettavien tehtä vien vähennystarpeen sen jälkeen kun vuoden 2015 tilinpäätös on valmis tu nut Toimialasihteerin jäädessä eläkkeelle sivistyskeskuksen hallinnon tehtävät siir ty vät yksin sivistystoimenjohtajan hoidettavaksi, joka aiheuttaa mer kit tävän henkilöriskin Sivistyskeskuksen häiriöttömän jatkuvuuden tur vaa misek si. Teknisen keskuksen toimialasihteeripalvelut on jo nyt hoidettu hal lin to keskuk sen alaisella henkilöstöllä. Vastaavaan käytäntöön siirrytään myös sivis tys kes kuk sen osalta. Kevään 2014 jälkeen kehitysjohtajan hoidettujen tehtävien määrä on alentu nut merkittävästi. Vuoden 2015 talousarvion henkilöstösuunnitelmassa on todettu tehtävien määrän alentuneen puoleen, joten tehtävät edel lyt tävät järjestelyä. Kunnanvaltuuston hyväksymässä kuntastrategiassa 2015 kunnan hal lin toteh tä viin on asetettu kaikkiaan noin euron vuositason so peu tusvel voi te, jonka toteutuminen ei ole mahdollista ilman vakinaisen hen ki löstön vähennystä. Hallintokeskuksen kokonaishenkilöstötarpeeksi jälkeen ar vioidaan 9,5 henkilötyövuotta, joten muutoksessa nykyisten vakanssien ko konais työ mää räs tä poistuu 1,5 htv (tai 2 htv, jos otetaan huomioon täyt tä mättä jätetty sivistyskeskuksen toimialasihteerin tehtävä). Tällä muutoksella voidaan saavuttaa noin euron säästö hal lin to tehtä vis tä, joka vastaa noin 1/3 kokonaistavoitteesta. Asetetun tavoitteen saavut ta mi sek si kunnan hallintotehtävistä tulisi vielä löytää noin 3 htv työ määrää vastaava vähennys, jota ei kuitenkaan käsitellä tässä prosessissa. Vähennystarpeen lisäksi toiminnan uudelleen organisointi vaikuttaa koko hal lin to kes kuk sen henkilöstön tehtäviin.

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Muutoksen valmistelu toteutetaan yhteistoimintamenettelynä, jossa yh teistoi min ta neu vot te lu jen lisäksi tarjotaan kahden viikona aikana mahdollisuus tul la henkilökohtaisesti kuulluksi koko hallintokeskuksen henkilöstölle. Tavoit tee na on, että kunnanhallitus voisi tehdä päätökset niin henki lös tön kuin organisaationkin osalta. Kunnanhallitus päättää aloittaa yhteistoimintamenettelyn hallintokeskuksen hen ki lös tö- ja organisaatiomuutoksista oheisessa muistiossa esi te tyn mukaisesti. Kunnanjohtajan ja talouspäällikön tulee toimittaa mennessä henki lös töl le ja henkilöstöjärjestöjen edustajille tarkennettu kuvaus hal lin to keskuk sen tehtäväkokonaisuuksista ja niiden resurssoinnista. Yhteistoimintamenettelyssä Rautjärven kuntaa työnantajana edustavat kun nan hal li tuk sen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja talouspäällikkö. Kunnan hal li tus päättää muista kunnan edustajista yhteistoimintamenettelyssä. Li säk si asiantuntijoina toimivat teknisen ja sivistyskeskuksen toi mi ala joh tajat. Hyväksyttiin. Liitteet Jakelu Hallintokeskuksen vakinaisen henkilöstön ja organisaation muutokset Anttila Harri Hinkkanen Paula Lonka Taina Terävä Liisa Vuorela Harri JHL ry pääluottamusmies Juko ry pääluottamusmies Lankinen Helena Vento Seija Luhaniemi Tuula Kojo Satu Pesonen Kaija Kujantola-Nupponen Päivi Hellsten Riitta Partinen Tarja Rita Annaleena Kaakkois-Suomen työvoimatoimisto Ruokoniemi Hanna

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Rautjärven kunnan asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestäminen 172/ /2015 Kh Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Rautjärven kunnanhallitus on pyytänyt tarjoukset asiointiliikenteen hen ki lökul je tuk sis ta ajalle ja optio ajalle Hankintailmoitus on ilmoitettu Rautjärven kunnan in ter net-si vuil la ja HILMA-ilmoituskanavassa sekä Imatralaisessa Hankintamuotona on käytetty avointa menettelyä. Hanke on kil pai lu tet tu voimassa olevan lainsäädännön ja Kuntaliiton ohjeiden mu kai ses ti. Asiointiliikenne on kaikille avointa liikennettä. Liikenne perustuu ai ka tau lutet tui hin reitteihin, jotka kunta ilmoittaa kuntalaisille. Asiointiliikenne jär jes tetään niin, että asiakkailla on kaksi kertaa viikossa mahdollisuus asiointiin Sim pe leel lä tai Rautjärven Asemanseudulla. Tarjouspyynnössä on pyydetty tarjousta reittikokonaisuudesta. Tarjoaja voi an taa tarjouksen yhdestä tai useammasta reittikokonaisuudesta. Matkat ja rei tit tarkistetaan yhdessä tarjouskilpailussa kuljetusreitin hoitajaksi valitun lii ken nöit si jän kanssa. Hankittavat reittikokonaisuudet ovat: 1.Simpele-Punasvaara-Laikko-Metsäkylä-Pajari-Miettilä-Purnujärvi-Niskapie tilä, ajetaan kerran viikossa maanantaisin (paluumatka Simpeleeltä). Läh töai ka on noin klo 12 2.Simpele-Änkilä-Pitkäjärvi-Peruspohja-Sarajärvi-Torsansalo-Pallaitniemi, aje taan kerran viikossa maanantaisin (paluumatka Simpeleeltä). Läh tö ai ka on noin klo 12 3.Miettilä-Pajari-Metsäkylä-Laikko-Punasvaara-Änkilä-Simpele, ajetaan kerran viikossa torstaisin (meno-paluu) 4.Simolanmäki-Kokkola-Hinkanmäki-Untamo-Uimola-Porttinotko-Simpel e, ajetaan kerran viikossa torstaisin (meno-paluu) 5.Innasennurkka-Pitkäjärvi-Simpele-Peipontie-Ahmatie-Simpele, ajetaan kerran viikossa torstaisin (meno-paluu) 6.Niskapietilä-Korpjärvi-Purnujärvi-Partila-Rautjärven Ase man seutu-sim pe le, ajetaan kerran viikossa tiistaisin (meno-paluu) 7.Niskapietilä-Korpjärvi-Purnujärvi-Rautjärven Asemanseutu, ajetaan kerran viikossa perjantaisin (meno-paluu). Asiointiaika Rautjärven Asemanseudulla on noin kaksi tuntia.

12 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Meno-paluu kyytien lähtöaika on klo välillä. Asiointiaika Simpe leel lä on kaksi tai kolme tuntia. Määräaikaan klo 12:00 mennessä tarjouksen on toimittanut 6 yrit tä jää. Tarjoukset on avattu klo 10:10, avauksesta on tehty avaus pöy tä kir ja. Tarjouspyynnön vaatimukset täyttävistä tarjouksista valitaan kunkin reit ti koko nai suu den osalta hinnaltaan halvin. Tarjousten yhteenvedossa on tarkasteltu myös hinnan osuus 75 prosenttia ja laadun osuus 25 prosenttia. Laatuarvioinnissa on otettu huomioon vain ne tekijät, joilla on merkitystä liikenteenhoidon ja matkustajapalveluiden kan nal ta. Kunnanhallitus hyväksyy toimintakaudella Rautjärven kunnan asioin ti lii ken teen kul je tuk set hoidettavaksi kokonaistaloudellisesti edul li simman tarjouksen mukaisesti Taksi Harri Tiippanan muiden kuin reitin 3 osalta. Reitin 3 osalta valitaan palveluntuottajaksi toiseksi edullisimman tar jouk sen tehnyt Jukka Lääperi, koska Taksi Harri Tiippanan osalta linjaa ei ai ka taulul li ses ti ole mahdollista ajaa molempien taksien ollessa varattuna mui den reittien kuljetuksiin. Reittien mahdollinen yhdistäminen puolestaan vaa rantai si koululaiskuljetusten lähtöajan. Asiointikuljetuksissa reittien lähtöaikojen tulee olla tarjouspyynnössä mai nitus sa välissä eikä koululaiskuljetusten aikataulut saa vaarantua. Asioin ti liiken teen avustamisvelvollisuuden tulee kuulua sopimuksen mukaisesti perus pal ve luu un. Kunnanhallitus edellyttää, että jokaisen reitin ajetusta vuorosta tulee ra portoi da erikseen seurantaa varten. Hyväksyttiin. Jakelu Taksi ja Monipalvelu Erkki Karjalainen Heikki Partinen Taksi Harri Tiippana Lääperi Jukka Taksi Ilves Taksi Markku Lempiäinen Hinkkanen Paula

13 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen tulosalueiden kriittiset menestystekijät ja tuloskortit vuosille / /2014 Kh Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2015 talousarvion ja vuosien ta lous suun ni tel man. Samalla kunnanvaltuusto päätti kun ta stra te gian tarkistamisesta muut tu nei ta olosuhteita vastaavaksi ja talous ar vion liitteenä olevat toimialojen tuloskortit suuntaa-antavina. Tuloskorttien tavoitearvot ja mittarit määriteltiin strategisten tavoitteiden, ta lous suun ni tel man, hyvinvointikertomuksen sekä sisäisen valvonnan ja ris kien hal lin ta-asia kir jan pohjalta. Valtuuston tulosseminaarissa tar kas tel tiin osallisuus ja päätöksenteko -tulosalueen asiat ja koottiin yhteen strategisten tavoitteiden ja tuloskorttien kokonaisuus. Tulosalueiden tu los kor tit toimivat pohjana tulosyksiköiden tuloskorteille. Kunnanvaltuusto hyväksyi tarkistetun kun ta stra te gian ja vah vis ti uu det ta lous ar vion toiminnalliset tavoitteet vuosille Kunnanhallitus on painottanut lautakunnille, toimialoille ja tulosyksiköille talous ar vion haasteellisuutta, joka edellyttää jäntevää toiminnan suunnittelua se kä käyttötalous- ja investointimenojen tarkoituksenmukaista ja ta lou dellis ta käyttöä ja huolellista seurantaa. Vaikka talousarvio on laadittu ta sapai noi se na, syntyy kuntien talouteen edelleen haasteita verotulojen alentues sa ja valtionosuuksien pienentyessä. Kunnan päästrategiat ovat toimiva kuntalainen, turvallinen elinkaari, seudul li nen palveluverkko ja elinvoima. Kunnanhallituksen tulosalueiden kriit tiset menestystekijät on laadittu päästrategian pohjalta. Tuloskorteissa olevat tavoitteet muodostavat tulevien talousarvioiden ja talous suun ni tel mien sitovat toiminnalliset tavoitteet, joten mittareiden tulisi pai not tua näiden tavoitteiden saavuttamisen mittaamiseen., Kunnanhallitus hyväksyy kunnanhallituksen kriittisille menestystekijöille laa di tut tuloskortit ja esittää ne edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin. Liitteet Kunnanhallituksen tulosalueiden tuloskortit Jakelu Kunnanvaltuusto

14 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Otto-oikeuden käyttäminen metsätilojen myyntitoimeksiantoon 173/ /2015 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus päätti : Keskustan valtuustoryhmän aloitteen pohjalta on tekninen kes kus ja metsänhoitoyhdistys valmistelleet metsätilojen myyn tiä. Kuudesta palstasta on tehty arviokirjat. Pertti Lallukka on tiedustellut Imatran pal ve lus koi ra yh dis tyksen puolesta entisen Purnujärven koulun kentän ostamista har joit te lu alu eek si. Kunnanhallitus antaa tekniselle keskukselle tehtäväksi laittaa ar vioi dut palstat julkiseen myyntiin lukuun ottamatta Ahonmäen kan gas -tilan palstaa. Purnujärven koulun kenttä voidaan asettaa myös julkiseen myyn tiin. Ennen myyntiä tulee tarkistaa mahdollinen ky lä läisten kentän käyttö. Palstojen myynnistä tai myyntivaltuutuksesta päättää kunnan val tuus to, joten myynti on toteutettava ehdollisena. Hyväksyttiin. Tekninen johtaja Ari Pöllänen on tekemällään päätöksellä tehnyt pals to jen myynnistä toimeksiantosopimuksen Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy LKV:n kanssa. Kunnanjohtaja on päätänyf : Kuntalain ( /365 ) 51 :n mukaisesti otan teknisen joh ta jan päätöksen toimeksiantosopimuksen te kemi ses tä Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy LKV:n kanssa kunnan hal li tuk sen käsiteltäväksi. Sopimuksen mukainen toi meksi an to keskeytetään siihen asti, kun kunnanhallitus on ot to-oikeu den käyttämisen ja mahdollisen päätöksen muuttamisen kä si tel lyt. Kunnanjohtajan päätöksen perusteluissa todetaan: "Kuntalain 410/ voimaan tullen 130 :n mukaan "Kunta voi luovuttaa tai antaa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi omis ta man sa kiinteistön kilpailutilanteessa markkinoilla toimivalle tar jouskil pai lul la, jolle ei aseteta ehtoja. Tarjouskilpailun on oltava avoin ja siitä on

15 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus tie do tet ta va riittävästi." Hyväksytty toimeksiantosopimus, joka on luonteeltaan välitystoimeksianto ja määrittelee myyntikohteiden hintapyynnön on ilmeisesti voimassa olevan lain säädännön vastainen ja siten tekninen johtaja on mahdollisesti ylit tä nyt toimivaltuutensa." Selostus: Kunnanhallituksen toimeksiannon perusteella metsätilat tulee aset taa avoimeen tarjouskilpailuun, jonka perusteella kunnanhallitus voi teh dä mahdollisen päätösehdotuksen kunnanvaltuustolle metsätilojen kaupois ta, tai jos tarjoukset ovat arvioituun hintaan nähden liian alhaisia, hy lätä tehdyt tarjoukset ja harkita kiinteistöjen myynnin antamista myyn ti toimek sian nol la kiinteistönvälittäjälle pohjahinnalla, jonka tulee ylittää tar jouskil pai lus sa tarjotut hinnat, taikka pyytää toinen hinta-arvio metsätilojen arvos ta pohjahinnan asettamista varten, jos yhtään tarjousta kohteesta ei olisi määräaikaan mennessä tehty. Kunnanhallituksen päätöksessä myynnin toteuttaminen ehdollisena tar koittaa sitä, että kunnalle tulee jättää oikeus hylätä kaikki tarjoukset avoi messa tarjouskilpailussa. Teknisen johtajan tekemän tiedustelun perusteella paikallisilla asukkailla on käyttöä Purnujärven entisen koulun kentälle, joten se on jätetty pois toimek si an nos ta. Tekninen johtajan tekemä sopimus ei ole kuntalain 130 :n mukainen eikä täy tä edellä kuvatun myyntiprosessin ehtoja. Kun nan hal li tuk sen pää tökses sä ei myöskään ole annettu erityistä valtuutusta kiin teis tö vä lit tä jän käyttä mi seen myyntitoimeksiannon toteuttamisessa. Näiltä osin tek ni nen joh tajan voidaan katsoa ylittäneen toimivaltuutensa. Teknisellä johtajalla on kuitenkin teknisen keskuksen toimialajohtajan yleinen toimivalta päättää kyseisen suuruisista toimeksiannoista palveluiden os ta mi ses sa, joten Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy LKV:llä ei ole tämän vuok si ollut ai het ta epäillä teknisen johtajan toimivaltuutta sopimusta tehtäes sä. Teknisen johtajan yleinen toimivalta myynnin to teut ta mi ses sa kattaa asiantun ti ja-avun ostamisen myyntiasiakirjojen ja -ilmoitusten laa ti mi seen sekä jul kai suun, tarjousten vastaanottamiseen ja -vertailuun se kä kaup pa kir jojen laatimiseen käytössään olevien määrärahojen puit teis sa. Tässä ti lantees sa on syytä ottaa huomioon, että kunnan teknisessä toimessa ei ole eri tysitä asiantuntemusta metsäkiinteistökauppojen osalta. Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy LKV:llä on sopimuksen mukaan pu rettaes sa sopimus oikeus saada palkkiona vähintään välittäjälle aiheutuneet ku lut ja enintään / kauppa eli (sis., 24 % alv), joten kunnan vahinko toimeksiantosopimuksen purkamisesta voi olla enintään eu roa. Sopimusehtojen mukaisesti sopimuksen irtisanomisessa kulut voivat olla kor vaus pe rus tee na, jos myyntitoimeksianto on toimeksiantajasta riip pumat to mis ta syistä tullut suhteettoman epäedulliseksi.

16 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnalla on tässä tilanteessa käytännössä kaksi vaihtoehtoa: 1. Purkaa toimeksiantosopimus Kaakkois-Suomen Metsätilat OY LKV:n kanssa ja maksaa sopimuksen mukaisesti kulut tai palkkio 2. Muuttaa toimeksiantosopimusta siten, että se täyttää ainoastaan selos tuk sen alussa todetun yleisen tarjouskilpailun toteuttamiseen liitty vät toimet ja maksaa sopimuksen mukainen palkkio. 1. Kunnanhallitus päättää käyttää otto-oikeuttaan tekninen johtaja Ari Pöl lä sen päätökseen, jolla hän on tehnyt toi mek si an to so pimuk sen Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy LKV:n kanssa. 2. Kunnanhallitus päättää purkaa Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy LKV:n kanssa tehdyn toimeksiantosopimuksen ja korvata syntyneet ku lut. 3. Kunnanhallitus harkitsee mahdollisia jatkotoimia toimivallan ylit tä misen johdosta. 4. Metsätilojen myynnin valmistelu siirretään hallintokeskukseen kunnan joh ta jan ja talouspäällikön hoidettavaksi. 1. Hyväksyttiin. 2. Hyväksyttiin. 3. Kunnanhallitus kuulee kirjallisesti tekninen johtaja Ari Pöllästä toi mival lan ylittämisestä mahdollisia kurinpitotoimia varten. Selvitys tulee toi mit taa mennessä. 4. Hyväksyttiin. Jakelu Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy LKV Pöllänen Ari Hinkkanen Paula

17 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Lausunto nuohouspalvelujen järjestämisestä Etelä-Karjalan pelastustoimen alueelle 171/ /2015 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Etelä-Karjalan pelastuslaitos valmistelee piirinuohoksesta luopumista koko Ete lä-kar ja lan alueella ja siirtymistä sopimusperusteiseen nuo hous jär jestel mään. Sopimusperusteinen nuohousjärjestelmä luo mahdollisuuden asia kas lähtöis ten nuohouspalvelujen tuottamiseen, uusien nuohous palvelujen tuot tajien tulemisen markkinoille sekä alan yrityksille uusia toi min ta mah dol lisuuk sia. Lausuntonaan Rautjärven kunnanhallitus toteaa, että Rautjärven kunta kan nat taa sopimusperusteiseen nuohousjärjestelmään siirtymistä edel lyttäen, että nuohoussopimukset piirinuohoojien kanssa irtisanotaan koh tuulli sel la irtisanomisajalla ja että kiinteistöjen haltijoita informoidaan riittävästi jär jes tel män muutoksesta. Hyväksyttiin. Jakelu Etelä-Karjalan pelastuslaitos

18 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Yhtenäiskoulun A-osan lisätyöurakat 15/ /2015 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Simpeeleen yhtenäiskoulun rakennustoimikunta käsitteli kokouksessaan yhtenäiskouluhankkeeseen liittyviä lisätöitä ja totesi: Seuraavien urakoiden tarjoukset saadaan mennessä: - A-osan lämpökeskuksen LVI-työt - A-osan keittiön, ruokalan ja entisen VSS:n sisäilmakorjaustyöt - A-osan lukitukset Kyseiset urakoista tulisi tehdä päätökset ennen juhannusta, jotta työ voi sivat jatkua mahdollisimman joustavasti. Kokousaikatauluista johtuen rakennustoimikunta siirsi urakoiden hy väk synnän kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Ramboll CM Oy toimittaa urakkavertailut ja ehdotuksen kun nan ahal li tuksen käsittelyyn. Kunnanhallitus päättää kokouksessa tehtävän esittelyn pohjalta A-osa li sätyö ura kois ta. A-osan lämpökeskuksen LVI-työt Lämpökeskuksen LVI-töiden ainoa tarjous hylätään liian kalliina ja työ ti lataan laskutustyönä Suomen Talotekniikka Oy:ltä sovituin ehdoin. A-osan keittiön, ruokalan ja entisen VSS-tilan sisäilmakorjaustyöt Rakennustöiden osalta hylätään ainoa tarjous liian kalliina ja työ tilataan las ku tus työ nä Parikkalan Rakennus Oy:ltä sovituin lisätyöperustein. Ilmavaihtotöiden osalta hyväksytään IV-Asennus Ovaska Oy:n tarjous euroa. A-osan lukitukset Tarjouskilpailussa ei saatu yhtään tarjousta. Hyväksytään BLC-turva Oy:n eril lis tar jous ,77 euroa. Jakelu Parikkalan Rakennus Oy IV-Asennus Ovaska Oy Suomen Talotekniikka Oy BLC-turva Oy Ramboll CM Oy Rakennustoimikunta Kautto Pasi

19 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kh Rautjärven kunnan toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja viranhaltijapäätöksiä: Rakennustoimikunta - pöytäkirja Sivistyslautakunta - pöytäkirja Kunnanjohtaja - viranhaltijapäätös , 3 : Teknisen johtajan päätös/toimeksiantosopimus K-S Metsätilat Oy/otto-oikeuden käyttäminen - viranhaltijapäätös , : Kiinteistönluovutusilmoitukset 5/2015 Tekninen johtaja - viranhaltijapäätös , 1 : Siivoustyöntekijän lomauttaminen Sivistystoimenjohtaja - viranhaltijapäätös , 6 : Eron myöntäminen koulunkäyntiavustja Katja Vanhatalolle Kivijärven koulun koulunjohtajan viranhaltijapäätös: /2, koulunkäyntiavustajan sijaisuuden täyttäminen ajaksi Rosmariinin ruokapalvelupäällikön viranhaltijapäätös: /1, ravitsemistyöntekijä Jaana Innasen siirto siivouspalveluihin Yhteiskoulun rehtorin viranhaltijapäätökset: /1, Simpeleen yhteiskoulun ja Rautjärven lukion päätoiminen tuntiopettaja (historia, yhteiskuntaoppi) ajalle FM Lilli Tuuha. Kyseessä on historian ja yhteiskuntaopin lehtorin hoitovapaan sijaisuus, joka hoidetaan tuntiopettajuutena /2, Simpeleen yhteiskoulun ja Rautjärven lukion päätoiminen tuntiopettaja (äidinkieli, matematiikka) ajalle HuK Päivi Näreaho /3, Simpeleen yhteiskoulun ja Rautjärven lukion sivutoiminen tuntiopettaja (musiikki, uskonto) ajalle MuK Sari Simmelvuo /4, Simpeleen yhteiskoulun päätoimisen tuntiopettajan äitiysloman sijaisuus (kotitalous, terveystieto, englanti) ajalle KM Satu Tepponen /5, Simpeleen yhteiskoulun sivutoiminen tuntiopettaja (venäjä) ajalle Juhana Solasaari Muiden toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja viranhaltijapäätöksiä:

20 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Etelä-Karjalan sosiaalli- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - hallituksen pöytäkirja hallituksen esityslista valtuuston esityslista Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä - hallituksen esityslista Etelä-Karjalan liitto - maakuntavaltuuston kokouskutsu ja asialista Etelä-Karjalan pelastuslautakunta - pöytäkirja ote pöytäkirjasta : Kuntien maksuosuudet - ote pöytäkirjasta : Toiminta ja talous ote pöytäkirjasta : Toimintakertomus 2014 Tietomaakunta ekarjala Oy - yhtiökokouksen pöytäkirja Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedokseen. Hallitus ei käytä otto-oikeutta sivistyslautakunnan tai rakennustoimikunnan päätöksiin. Hyväksyttiin. Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi kunnanjohtaja Harri Anttila vuosiloman ja

21 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh Kunnanhallitukselle tiedoksi tulleita kirjeitä ja päätöksiä: Oikeusministeriö - Kirje , OM 14/51/2015 Kunnanhallitukselle: Eduskuntavaalit 2015; Kunnille suoritettava kertakorvaus vaalimenoista KEVA - Virkakirje 1/2015, , 78/ /2015: Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto jäsenyhteisöille Etelä-Karjalan liitto - Tiedote : Venäjä esittää Parikkala-Syväoro-rajanylityspaikan kansainvälistämistä - Tiedote : Sarviniemn yleinen virkistyskäyttö turvattava Maanmittauslaitos - Kusu maanmittaustoimitukseen , toimitus koskee yksikköä Merosenrinne Suomen kuntaliitto - Yleiskirje , 8/2015: Uusi ympärisötnsuojelulaki ja -asetus sekä niihin tehdyt muutokset - Muistio : Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain keskeiset muutokset - Yleiskirje , 8/80/2014: Lait vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Kaakkois-Suomen poliisi - Neuvottelukunnan pöytäkirja Imatran seudun ympäristötoimi - Pöytäkirjan ote : Imatran seudun ympäristötoimen asiakaspalvelun muutokset Valvira - Päätös , Dnro: 3935/ /2015: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen: Suomen Terveystalo Oy, Helsinki Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus - Päätös , Kasely/932/2015: Luonnonsuojelulain 72 a 4:n mukainen päätös liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan sijainnin ja sallitun metsän käsittelyn määrittämisestä Seututyövaliokunta - kokousmuistio Kärki-Leader puolletut hankkeet kunnittain työvaliokunta esitys Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi saapuneet ilmoitusasiat.

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 klo 14:00-16:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Kunnanhallitus Aika 16.06.2014 klo 14:00-17:27 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 136 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Tekninen lautakunta Aika 10.09.2014 klo 16:00-17:40 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot