Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Aika klo 14:00-18:06 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Valtuuston kokouksen päätösten laillisuus ja 186 täytäntöönpano 104 Leader ohjelman käynnistyminen ja kuntarahoitussopimus Korjaus- ja energia-avustukset Sivistystoimen täyttöluvat Hallintokeskuken henkilöstö- ja organisaatiomuutokset Rautjärven kunnan asiointiliikenteen henkilökuljetusten 192 järjestäminen 109 Kunnanhallituksen tulosalueiden kriittiset menestystekijät ja 194 tuloskortit vuosille Otto-oikeuden käyttäminen metsätilojen myyntitoimeksiantoon Lausunto nuohouspalvelujen järjestämisestä Etelä-Karjalan 198 pelastustoimen alueelle 112 Yhtenäiskoulun A-osan lisätyöurakat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Muut asiat 205

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Lonka Taina 14:00-18:06 puheenjohtaja Vuorela Harri 14:00-18:06 1. varapj ptk tark. Europaeus Teemu 14:00-18:06 2. varapj ptk tark. Kuru Katja 14:00-18:06 jäsen Lensu-Saukkonen Helena 14:00-18:06 Jäsen Tervonen Timo 14:00-18:06 jäsen Vanhatalo Mika 14:00-18:06 jäsen Anttila Harri 14:00-18:06 kj, pöytäkirjanpitäjä Hinkkanen Paula 14:00-18:06 talouspäällikkö Poissa Terävä Liisa valtuuston pj Luumi Kari valt 1. varapj Paajanen Timo valt 2. varapj Rita Annaleena kehitysjohtaja Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Taina Lonka Puheenjohtaja Harri Anttila Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Harri Vuorela Pöytäkirjantarkastaja Teemu Europaues Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Rautjärven kunnantalon yhteispalvelupiste klo Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kokous todetaan Hallintosäännön 4. luvun 3. :n mukaisesti laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kunnantalon yhteispalvelupisteessä Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Harri Vuorela ja Teemu Europaues. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Vuorela ja Teemu Europaeus.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Valtuuston kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmis te lus ta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnnasta. Saman lain 56 :n mukaan: "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on ylittänyt toi mi val tan sa tai, että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava val tuus ton uudelleen käsiteltäväksi." Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset muutenkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus hyväksyy seuraavat toimenpiteet valtuuston päätösten toimeenpanemiseksi: 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - ei toimenpiteitä 12 Pöytäkirjan tarkistajien valinta - ei toimenpiteitä 13 Eläinlääkärien palkkioiden korvaamisesta luopuminen - tiedoksi: Imatran seudun eläinlääkärit ja Imatran seudun ympäristötoimi 14 Vuoden 2014 tilinpäätös ja toimintakertomus - tiedoksi: toimialajohtajat 15 Vuoden 2014 arviointikertomus - tiedoksi: toimialajohtajat 16 Talousarvion toteumavertailu ajalta tiedoksi: talouspäällikkö 17 Muut asiat - ei toimenpiteitä 18 Tiedoksi - ei toimenpiteitä Hyväksyttiin.

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Leader ohjelman käynnistyminen ja kuntarahoitussopimus 501/ /2013 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Rautjärven kunnanvaltuusto sitoutui Kärki-Leader ry:n " Virtauk sia ja valintoja" ohjelman rahoitukseen. Hanke on saanuut MMM hyväksynnän ja sen toimenpiteet voidaan käynnis tää. Kuluvan ohjelmakauden kuntarahoitussopimus tulisi uudistaa, mm. yri tys hank kei siin käytettävän kuntarahoituksen suhteen sekä asu kas kohtai sen rahoituksen euromäärän mahdollisen nousun vuoksi. Kärki-Leader ry on toimittanut sopimusluonnoksen kuntiin käsiteltäväksi. Kärki-Leader ry ehdottaa, että edellisen ohjelmakauden hankkeista kun nille asukaslukujen suhteessa palautumassa oleva kuntarahoitusosuus, n euroa jäisi yhdistyksen käyttöön. Rautjärven kunnan osalta käy täntö on kannatettava, koska kunta on käyttänyt asukaslukuunsa nähden enem män kuntarahaa omissa hankkeissaan. Riitta Bagge on selostamassa kokouksessa asiaa. Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan rahoitussopimuksen sekä edelliseltä ohjal ma kau del ta palautumassa olevan kuntarahoitusosuuden jättämisen yhdis tyk sen käyttöön. Hyväksyttiin. Jakelu Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Imatran kaupunki Ruokolahden kunta Parikkalan kunta

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Korjaus- ja energia-avustukset / /2015 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on vahvistanut kunnille myönnettävät määrärahat. Rautjärven kunnan osalta määrärahaa haettiin ja saatiin: korjausavustukset 8267 (1 hakija) energia-avustukset 951 (1 hakija). Kunnanhallitus myöntää liitteiden mukaisesti korjausavustuksen ja energia-avustuksen 951. Hyväksyttiin. Liitteet Ara: korjaus- ja energia-avustusten avustusmääräraha 2015 Yhteenveto energia-avustuksista 2015 Yhteenveto korjausavustuksista 2015 Jakelu Harmanen Piritta Kastinen Heimo Kautto Pasi Kojo Satu

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Sivistystoimen täyttöluvat Kh Valmistelija: Eila Toppinen, sivistystoimenjohtaja p , s-posti: Sivistystoimessa on tullut avoimeksi seuraava tehtävä: Kivijärven koulun pitkällä opintovapaalla ollut koulunkäyntiavustaja on ir tisa nou tu nut tehtävästään lukien. Hänen sijaisenaan on toiminut lu ku vuo den varhaiskasvatuksesta vapautunut päi vä hoi to avusta ja. Hä nen on mahdollista jatkaa tehtävässä vakinaisena työntekijänä lukien. Hän on ilmoittanut aloittavansa oppisopimuskoulutuksen kou lun käyn ti avus ta jan tehtävään, mikäli tehtäväsiirto toteutuu. Op pi so pimus kou lu tuk sen ajan työsuhde on määräaikainen. Pätevyyden saamisen jäl keen tehtävä on mahdollista täyttää toistaiseksi voimassa olevana työsuh tee na. Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan koulunkäyntiavustajan toimeen oppisopimusajaksi. Hyväksyttiin. Jakelu Toppinen Eila Tuunanen Paula

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Hallintokeskuksen henkilöstö- ja organisaatiomuutokset 175/ /2015 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanjohtaja on laatinut muistion hallintokeskuksen henkilöstön tehtävissä ja organisoinnissa tarvittavista muutoksista. Seuraavien kolmen vuoden aikana hallintokeskuksessa on odotettavissa usei ta eläköitymisiä. Toiminnan häiriöttömyyden ja jatkuvuuden tur vaa misek si on tarpeen tehdä päätöksiä henkilöstön tehtävien muutoksista ja toimin nan organisoinnista. Vuoden 2015 talousarvion tavoitteiden mukaisesti kunnanhallitus on hyväk sy nyt taloushallinnon siirron Saimaan Talous ja Tieto Oy:n hoi det ta vaksi lukien. Muutos aiheuttaa pysyvän vakinaisesti hoidettavien tehtä vien vähennystarpeen sen jälkeen kun vuoden 2015 tilinpäätös on valmis tu nut Toimialasihteerin jäädessä eläkkeelle sivistyskeskuksen hallinnon tehtävät siir ty vät yksin sivistystoimenjohtajan hoidettavaksi, joka aiheuttaa mer kit tävän henkilöriskin Sivistyskeskuksen häiriöttömän jatkuvuuden tur vaa misek si. Teknisen keskuksen toimialasihteeripalvelut on jo nyt hoidettu hal lin to keskuk sen alaisella henkilöstöllä. Vastaavaan käytäntöön siirrytään myös sivis tys kes kuk sen osalta. Kevään 2014 jälkeen kehitysjohtajan hoidettujen tehtävien määrä on alentu nut merkittävästi. Vuoden 2015 talousarvion henkilöstösuunnitelmassa on todettu tehtävien määrän alentuneen puoleen, joten tehtävät edel lyt tävät järjestelyä. Kunnanvaltuuston hyväksymässä kuntastrategiassa 2015 kunnan hal lin toteh tä viin on asetettu kaikkiaan noin euron vuositason so peu tusvel voi te, jonka toteutuminen ei ole mahdollista ilman vakinaisen hen ki löstön vähennystä. Hallintokeskuksen kokonaishenkilöstötarpeeksi jälkeen ar vioidaan 9,5 henkilötyövuotta, joten muutoksessa nykyisten vakanssien ko konais työ mää räs tä poistuu 1,5 htv (tai 2 htv, jos otetaan huomioon täyt tä mättä jätetty sivistyskeskuksen toimialasihteerin tehtävä). Tällä muutoksella voidaan saavuttaa noin euron säästö hal lin to tehtä vis tä, joka vastaa noin 1/3 kokonaistavoitteesta. Asetetun tavoitteen saavut ta mi sek si kunnan hallintotehtävistä tulisi vielä löytää noin 3 htv työ määrää vastaava vähennys, jota ei kuitenkaan käsitellä tässä prosessissa. Vähennystarpeen lisäksi toiminnan uudelleen organisointi vaikuttaa koko hal lin to kes kuk sen henkilöstön tehtäviin.

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Muutoksen valmistelu toteutetaan yhteistoimintamenettelynä, jossa yh teistoi min ta neu vot te lu jen lisäksi tarjotaan kahden viikona aikana mahdollisuus tul la henkilökohtaisesti kuulluksi koko hallintokeskuksen henkilöstölle. Tavoit tee na on, että kunnanhallitus voisi tehdä päätökset niin henki lös tön kuin organisaationkin osalta. Kunnanhallitus päättää aloittaa yhteistoimintamenettelyn hallintokeskuksen hen ki lös tö- ja organisaatiomuutoksista oheisessa muistiossa esi te tyn mukaisesti. Kunnanjohtajan ja talouspäällikön tulee toimittaa mennessä henki lös töl le ja henkilöstöjärjestöjen edustajille tarkennettu kuvaus hal lin to keskuk sen tehtäväkokonaisuuksista ja niiden resurssoinnista. Yhteistoimintamenettelyssä Rautjärven kuntaa työnantajana edustavat kun nan hal li tuk sen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja talouspäällikkö. Kunnan hal li tus päättää muista kunnan edustajista yhteistoimintamenettelyssä. Li säk si asiantuntijoina toimivat teknisen ja sivistyskeskuksen toi mi ala joh tajat. Hyväksyttiin. Liitteet Jakelu Hallintokeskuksen vakinaisen henkilöstön ja organisaation muutokset Anttila Harri Hinkkanen Paula Lonka Taina Terävä Liisa Vuorela Harri JHL ry pääluottamusmies Juko ry pääluottamusmies Lankinen Helena Vento Seija Luhaniemi Tuula Kojo Satu Pesonen Kaija Kujantola-Nupponen Päivi Hellsten Riitta Partinen Tarja Rita Annaleena Kaakkois-Suomen työvoimatoimisto Ruokoniemi Hanna

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Rautjärven kunnan asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestäminen 172/ /2015 Kh Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Rautjärven kunnanhallitus on pyytänyt tarjoukset asiointiliikenteen hen ki lökul je tuk sis ta ajalle ja optio ajalle Hankintailmoitus on ilmoitettu Rautjärven kunnan in ter net-si vuil la ja HILMA-ilmoituskanavassa sekä Imatralaisessa Hankintamuotona on käytetty avointa menettelyä. Hanke on kil pai lu tet tu voimassa olevan lainsäädännön ja Kuntaliiton ohjeiden mu kai ses ti. Asiointiliikenne on kaikille avointa liikennettä. Liikenne perustuu ai ka tau lutet tui hin reitteihin, jotka kunta ilmoittaa kuntalaisille. Asiointiliikenne jär jes tetään niin, että asiakkailla on kaksi kertaa viikossa mahdollisuus asiointiin Sim pe leel lä tai Rautjärven Asemanseudulla. Tarjouspyynnössä on pyydetty tarjousta reittikokonaisuudesta. Tarjoaja voi an taa tarjouksen yhdestä tai useammasta reittikokonaisuudesta. Matkat ja rei tit tarkistetaan yhdessä tarjouskilpailussa kuljetusreitin hoitajaksi valitun lii ken nöit si jän kanssa. Hankittavat reittikokonaisuudet ovat: 1.Simpele-Punasvaara-Laikko-Metsäkylä-Pajari-Miettilä-Purnujärvi-Niskapie tilä, ajetaan kerran viikossa maanantaisin (paluumatka Simpeleeltä). Läh töai ka on noin klo 12 2.Simpele-Änkilä-Pitkäjärvi-Peruspohja-Sarajärvi-Torsansalo-Pallaitniemi, aje taan kerran viikossa maanantaisin (paluumatka Simpeleeltä). Läh tö ai ka on noin klo 12 3.Miettilä-Pajari-Metsäkylä-Laikko-Punasvaara-Änkilä-Simpele, ajetaan kerran viikossa torstaisin (meno-paluu) 4.Simolanmäki-Kokkola-Hinkanmäki-Untamo-Uimola-Porttinotko-Simpel e, ajetaan kerran viikossa torstaisin (meno-paluu) 5.Innasennurkka-Pitkäjärvi-Simpele-Peipontie-Ahmatie-Simpele, ajetaan kerran viikossa torstaisin (meno-paluu) 6.Niskapietilä-Korpjärvi-Purnujärvi-Partila-Rautjärven Ase man seutu-sim pe le, ajetaan kerran viikossa tiistaisin (meno-paluu) 7.Niskapietilä-Korpjärvi-Purnujärvi-Rautjärven Asemanseutu, ajetaan kerran viikossa perjantaisin (meno-paluu). Asiointiaika Rautjärven Asemanseudulla on noin kaksi tuntia.

12 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Meno-paluu kyytien lähtöaika on klo välillä. Asiointiaika Simpe leel lä on kaksi tai kolme tuntia. Määräaikaan klo 12:00 mennessä tarjouksen on toimittanut 6 yrit tä jää. Tarjoukset on avattu klo 10:10, avauksesta on tehty avaus pöy tä kir ja. Tarjouspyynnön vaatimukset täyttävistä tarjouksista valitaan kunkin reit ti koko nai suu den osalta hinnaltaan halvin. Tarjousten yhteenvedossa on tarkasteltu myös hinnan osuus 75 prosenttia ja laadun osuus 25 prosenttia. Laatuarvioinnissa on otettu huomioon vain ne tekijät, joilla on merkitystä liikenteenhoidon ja matkustajapalveluiden kan nal ta. Kunnanhallitus hyväksyy toimintakaudella Rautjärven kunnan asioin ti lii ken teen kul je tuk set hoidettavaksi kokonaistaloudellisesti edul li simman tarjouksen mukaisesti Taksi Harri Tiippanan muiden kuin reitin 3 osalta. Reitin 3 osalta valitaan palveluntuottajaksi toiseksi edullisimman tar jouk sen tehnyt Jukka Lääperi, koska Taksi Harri Tiippanan osalta linjaa ei ai ka taulul li ses ti ole mahdollista ajaa molempien taksien ollessa varattuna mui den reittien kuljetuksiin. Reittien mahdollinen yhdistäminen puolestaan vaa rantai si koululaiskuljetusten lähtöajan. Asiointikuljetuksissa reittien lähtöaikojen tulee olla tarjouspyynnössä mai nitus sa välissä eikä koululaiskuljetusten aikataulut saa vaarantua. Asioin ti liiken teen avustamisvelvollisuuden tulee kuulua sopimuksen mukaisesti perus pal ve luu un. Kunnanhallitus edellyttää, että jokaisen reitin ajetusta vuorosta tulee ra portoi da erikseen seurantaa varten. Hyväksyttiin. Jakelu Taksi ja Monipalvelu Erkki Karjalainen Heikki Partinen Taksi Harri Tiippana Lääperi Jukka Taksi Ilves Taksi Markku Lempiäinen Hinkkanen Paula

13 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen tulosalueiden kriittiset menestystekijät ja tuloskortit vuosille / /2014 Kh Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2015 talousarvion ja vuosien ta lous suun ni tel man. Samalla kunnanvaltuusto päätti kun ta stra te gian tarkistamisesta muut tu nei ta olosuhteita vastaavaksi ja talous ar vion liitteenä olevat toimialojen tuloskortit suuntaa-antavina. Tuloskorttien tavoitearvot ja mittarit määriteltiin strategisten tavoitteiden, ta lous suun ni tel man, hyvinvointikertomuksen sekä sisäisen valvonnan ja ris kien hal lin ta-asia kir jan pohjalta. Valtuuston tulosseminaarissa tar kas tel tiin osallisuus ja päätöksenteko -tulosalueen asiat ja koottiin yhteen strategisten tavoitteiden ja tuloskorttien kokonaisuus. Tulosalueiden tu los kor tit toimivat pohjana tulosyksiköiden tuloskorteille. Kunnanvaltuusto hyväksyi tarkistetun kun ta stra te gian ja vah vis ti uu det ta lous ar vion toiminnalliset tavoitteet vuosille Kunnanhallitus on painottanut lautakunnille, toimialoille ja tulosyksiköille talous ar vion haasteellisuutta, joka edellyttää jäntevää toiminnan suunnittelua se kä käyttötalous- ja investointimenojen tarkoituksenmukaista ja ta lou dellis ta käyttöä ja huolellista seurantaa. Vaikka talousarvio on laadittu ta sapai noi se na, syntyy kuntien talouteen edelleen haasteita verotulojen alentues sa ja valtionosuuksien pienentyessä. Kunnan päästrategiat ovat toimiva kuntalainen, turvallinen elinkaari, seudul li nen palveluverkko ja elinvoima. Kunnanhallituksen tulosalueiden kriit tiset menestystekijät on laadittu päästrategian pohjalta. Tuloskorteissa olevat tavoitteet muodostavat tulevien talousarvioiden ja talous suun ni tel mien sitovat toiminnalliset tavoitteet, joten mittareiden tulisi pai not tua näiden tavoitteiden saavuttamisen mittaamiseen., Kunnanhallitus hyväksyy kunnanhallituksen kriittisille menestystekijöille laa di tut tuloskortit ja esittää ne edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin. Liitteet Kunnanhallituksen tulosalueiden tuloskortit Jakelu Kunnanvaltuusto

14 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Otto-oikeuden käyttäminen metsätilojen myyntitoimeksiantoon 173/ /2015 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus päätti : Keskustan valtuustoryhmän aloitteen pohjalta on tekninen kes kus ja metsänhoitoyhdistys valmistelleet metsätilojen myyn tiä. Kuudesta palstasta on tehty arviokirjat. Pertti Lallukka on tiedustellut Imatran pal ve lus koi ra yh dis tyksen puolesta entisen Purnujärven koulun kentän ostamista har joit te lu alu eek si. Kunnanhallitus antaa tekniselle keskukselle tehtäväksi laittaa ar vioi dut palstat julkiseen myyntiin lukuun ottamatta Ahonmäen kan gas -tilan palstaa. Purnujärven koulun kenttä voidaan asettaa myös julkiseen myyn tiin. Ennen myyntiä tulee tarkistaa mahdollinen ky lä läisten kentän käyttö. Palstojen myynnistä tai myyntivaltuutuksesta päättää kunnan val tuus to, joten myynti on toteutettava ehdollisena. Hyväksyttiin. Tekninen johtaja Ari Pöllänen on tekemällään päätöksellä tehnyt pals to jen myynnistä toimeksiantosopimuksen Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy LKV:n kanssa. Kunnanjohtaja on päätänyf : Kuntalain ( /365 ) 51 :n mukaisesti otan teknisen joh ta jan päätöksen toimeksiantosopimuksen te kemi ses tä Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy LKV:n kanssa kunnan hal li tuk sen käsiteltäväksi. Sopimuksen mukainen toi meksi an to keskeytetään siihen asti, kun kunnanhallitus on ot to-oikeu den käyttämisen ja mahdollisen päätöksen muuttamisen kä si tel lyt. Kunnanjohtajan päätöksen perusteluissa todetaan: "Kuntalain 410/ voimaan tullen 130 :n mukaan "Kunta voi luovuttaa tai antaa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi omis ta man sa kiinteistön kilpailutilanteessa markkinoilla toimivalle tar jouskil pai lul la, jolle ei aseteta ehtoja. Tarjouskilpailun on oltava avoin ja siitä on

15 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus tie do tet ta va riittävästi." Hyväksytty toimeksiantosopimus, joka on luonteeltaan välitystoimeksianto ja määrittelee myyntikohteiden hintapyynnön on ilmeisesti voimassa olevan lain säädännön vastainen ja siten tekninen johtaja on mahdollisesti ylit tä nyt toimivaltuutensa." Selostus: Kunnanhallituksen toimeksiannon perusteella metsätilat tulee aset taa avoimeen tarjouskilpailuun, jonka perusteella kunnanhallitus voi teh dä mahdollisen päätösehdotuksen kunnanvaltuustolle metsätilojen kaupois ta, tai jos tarjoukset ovat arvioituun hintaan nähden liian alhaisia, hy lätä tehdyt tarjoukset ja harkita kiinteistöjen myynnin antamista myyn ti toimek sian nol la kiinteistönvälittäjälle pohjahinnalla, jonka tulee ylittää tar jouskil pai lus sa tarjotut hinnat, taikka pyytää toinen hinta-arvio metsätilojen arvos ta pohjahinnan asettamista varten, jos yhtään tarjousta kohteesta ei olisi määräaikaan mennessä tehty. Kunnanhallituksen päätöksessä myynnin toteuttaminen ehdollisena tar koittaa sitä, että kunnalle tulee jättää oikeus hylätä kaikki tarjoukset avoi messa tarjouskilpailussa. Teknisen johtajan tekemän tiedustelun perusteella paikallisilla asukkailla on käyttöä Purnujärven entisen koulun kentälle, joten se on jätetty pois toimek si an nos ta. Tekninen johtajan tekemä sopimus ei ole kuntalain 130 :n mukainen eikä täy tä edellä kuvatun myyntiprosessin ehtoja. Kun nan hal li tuk sen pää tökses sä ei myöskään ole annettu erityistä valtuutusta kiin teis tö vä lit tä jän käyttä mi seen myyntitoimeksiannon toteuttamisessa. Näiltä osin tek ni nen joh tajan voidaan katsoa ylittäneen toimivaltuutensa. Teknisellä johtajalla on kuitenkin teknisen keskuksen toimialajohtajan yleinen toimivalta päättää kyseisen suuruisista toimeksiannoista palveluiden os ta mi ses sa, joten Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy LKV:llä ei ole tämän vuok si ollut ai het ta epäillä teknisen johtajan toimivaltuutta sopimusta tehtäes sä. Teknisen johtajan yleinen toimivalta myynnin to teut ta mi ses sa kattaa asiantun ti ja-avun ostamisen myyntiasiakirjojen ja -ilmoitusten laa ti mi seen sekä jul kai suun, tarjousten vastaanottamiseen ja -vertailuun se kä kaup pa kir jojen laatimiseen käytössään olevien määrärahojen puit teis sa. Tässä ti lantees sa on syytä ottaa huomioon, että kunnan teknisessä toimessa ei ole eri tysitä asiantuntemusta metsäkiinteistökauppojen osalta. Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy LKV:llä on sopimuksen mukaan pu rettaes sa sopimus oikeus saada palkkiona vähintään välittäjälle aiheutuneet ku lut ja enintään / kauppa eli (sis., 24 % alv), joten kunnan vahinko toimeksiantosopimuksen purkamisesta voi olla enintään eu roa. Sopimusehtojen mukaisesti sopimuksen irtisanomisessa kulut voivat olla kor vaus pe rus tee na, jos myyntitoimeksianto on toimeksiantajasta riip pumat to mis ta syistä tullut suhteettoman epäedulliseksi.

16 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnalla on tässä tilanteessa käytännössä kaksi vaihtoehtoa: 1. Purkaa toimeksiantosopimus Kaakkois-Suomen Metsätilat OY LKV:n kanssa ja maksaa sopimuksen mukaisesti kulut tai palkkio 2. Muuttaa toimeksiantosopimusta siten, että se täyttää ainoastaan selos tuk sen alussa todetun yleisen tarjouskilpailun toteuttamiseen liitty vät toimet ja maksaa sopimuksen mukainen palkkio. 1. Kunnanhallitus päättää käyttää otto-oikeuttaan tekninen johtaja Ari Pöl lä sen päätökseen, jolla hän on tehnyt toi mek si an to so pimuk sen Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy LKV:n kanssa. 2. Kunnanhallitus päättää purkaa Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy LKV:n kanssa tehdyn toimeksiantosopimuksen ja korvata syntyneet ku lut. 3. Kunnanhallitus harkitsee mahdollisia jatkotoimia toimivallan ylit tä misen johdosta. 4. Metsätilojen myynnin valmistelu siirretään hallintokeskukseen kunnan joh ta jan ja talouspäällikön hoidettavaksi. 1. Hyväksyttiin. 2. Hyväksyttiin. 3. Kunnanhallitus kuulee kirjallisesti tekninen johtaja Ari Pöllästä toi mival lan ylittämisestä mahdollisia kurinpitotoimia varten. Selvitys tulee toi mit taa mennessä. 4. Hyväksyttiin. Jakelu Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy LKV Pöllänen Ari Hinkkanen Paula

17 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Lausunto nuohouspalvelujen järjestämisestä Etelä-Karjalan pelastustoimen alueelle 171/ /2015 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Etelä-Karjalan pelastuslaitos valmistelee piirinuohoksesta luopumista koko Ete lä-kar ja lan alueella ja siirtymistä sopimusperusteiseen nuo hous jär jestel mään. Sopimusperusteinen nuohousjärjestelmä luo mahdollisuuden asia kas lähtöis ten nuohouspalvelujen tuottamiseen, uusien nuohous palvelujen tuot tajien tulemisen markkinoille sekä alan yrityksille uusia toi min ta mah dol lisuuk sia. Lausuntonaan Rautjärven kunnanhallitus toteaa, että Rautjärven kunta kan nat taa sopimusperusteiseen nuohousjärjestelmään siirtymistä edel lyttäen, että nuohoussopimukset piirinuohoojien kanssa irtisanotaan koh tuulli sel la irtisanomisajalla ja että kiinteistöjen haltijoita informoidaan riittävästi jär jes tel män muutoksesta. Hyväksyttiin. Jakelu Etelä-Karjalan pelastuslaitos

18 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Yhtenäiskoulun A-osan lisätyöurakat 15/ /2015 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Simpeeleen yhtenäiskoulun rakennustoimikunta käsitteli kokouksessaan yhtenäiskouluhankkeeseen liittyviä lisätöitä ja totesi: Seuraavien urakoiden tarjoukset saadaan mennessä: - A-osan lämpökeskuksen LVI-työt - A-osan keittiön, ruokalan ja entisen VSS:n sisäilmakorjaustyöt - A-osan lukitukset Kyseiset urakoista tulisi tehdä päätökset ennen juhannusta, jotta työ voi sivat jatkua mahdollisimman joustavasti. Kokousaikatauluista johtuen rakennustoimikunta siirsi urakoiden hy väk synnän kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Ramboll CM Oy toimittaa urakkavertailut ja ehdotuksen kun nan ahal li tuksen käsittelyyn. Kunnanhallitus päättää kokouksessa tehtävän esittelyn pohjalta A-osa li sätyö ura kois ta. A-osan lämpökeskuksen LVI-työt Lämpökeskuksen LVI-töiden ainoa tarjous hylätään liian kalliina ja työ ti lataan laskutustyönä Suomen Talotekniikka Oy:ltä sovituin ehdoin. A-osan keittiön, ruokalan ja entisen VSS-tilan sisäilmakorjaustyöt Rakennustöiden osalta hylätään ainoa tarjous liian kalliina ja työ tilataan las ku tus työ nä Parikkalan Rakennus Oy:ltä sovituin lisätyöperustein. Ilmavaihtotöiden osalta hyväksytään IV-Asennus Ovaska Oy:n tarjous euroa. A-osan lukitukset Tarjouskilpailussa ei saatu yhtään tarjousta. Hyväksytään BLC-turva Oy:n eril lis tar jous ,77 euroa. Jakelu Parikkalan Rakennus Oy IV-Asennus Ovaska Oy Suomen Talotekniikka Oy BLC-turva Oy Ramboll CM Oy Rakennustoimikunta Kautto Pasi

19 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kh Rautjärven kunnan toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja viranhaltijapäätöksiä: Rakennustoimikunta - pöytäkirja Sivistyslautakunta - pöytäkirja Kunnanjohtaja - viranhaltijapäätös , 3 : Teknisen johtajan päätös/toimeksiantosopimus K-S Metsätilat Oy/otto-oikeuden käyttäminen - viranhaltijapäätös , : Kiinteistönluovutusilmoitukset 5/2015 Tekninen johtaja - viranhaltijapäätös , 1 : Siivoustyöntekijän lomauttaminen Sivistystoimenjohtaja - viranhaltijapäätös , 6 : Eron myöntäminen koulunkäyntiavustja Katja Vanhatalolle Kivijärven koulun koulunjohtajan viranhaltijapäätös: /2, koulunkäyntiavustajan sijaisuuden täyttäminen ajaksi Rosmariinin ruokapalvelupäällikön viranhaltijapäätös: /1, ravitsemistyöntekijä Jaana Innasen siirto siivouspalveluihin Yhteiskoulun rehtorin viranhaltijapäätökset: /1, Simpeleen yhteiskoulun ja Rautjärven lukion päätoiminen tuntiopettaja (historia, yhteiskuntaoppi) ajalle FM Lilli Tuuha. Kyseessä on historian ja yhteiskuntaopin lehtorin hoitovapaan sijaisuus, joka hoidetaan tuntiopettajuutena /2, Simpeleen yhteiskoulun ja Rautjärven lukion päätoiminen tuntiopettaja (äidinkieli, matematiikka) ajalle HuK Päivi Näreaho /3, Simpeleen yhteiskoulun ja Rautjärven lukion sivutoiminen tuntiopettaja (musiikki, uskonto) ajalle MuK Sari Simmelvuo /4, Simpeleen yhteiskoulun päätoimisen tuntiopettajan äitiysloman sijaisuus (kotitalous, terveystieto, englanti) ajalle KM Satu Tepponen /5, Simpeleen yhteiskoulun sivutoiminen tuntiopettaja (venäjä) ajalle Juhana Solasaari Muiden toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja viranhaltijapäätöksiä:

20 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Etelä-Karjalan sosiaalli- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - hallituksen pöytäkirja hallituksen esityslista valtuuston esityslista Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä - hallituksen esityslista Etelä-Karjalan liitto - maakuntavaltuuston kokouskutsu ja asialista Etelä-Karjalan pelastuslautakunta - pöytäkirja ote pöytäkirjasta : Kuntien maksuosuudet - ote pöytäkirjasta : Toiminta ja talous ote pöytäkirjasta : Toimintakertomus 2014 Tietomaakunta ekarjala Oy - yhtiökokouksen pöytäkirja Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedokseen. Hallitus ei käytä otto-oikeutta sivistyslautakunnan tai rakennustoimikunnan päätöksiin. Hyväksyttiin. Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi kunnanjohtaja Harri Anttila vuosiloman ja

21 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh Kunnanhallitukselle tiedoksi tulleita kirjeitä ja päätöksiä: Oikeusministeriö - Kirje , OM 14/51/2015 Kunnanhallitukselle: Eduskuntavaalit 2015; Kunnille suoritettava kertakorvaus vaalimenoista KEVA - Virkakirje 1/2015, , 78/ /2015: Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto jäsenyhteisöille Etelä-Karjalan liitto - Tiedote : Venäjä esittää Parikkala-Syväoro-rajanylityspaikan kansainvälistämistä - Tiedote : Sarviniemn yleinen virkistyskäyttö turvattava Maanmittauslaitos - Kusu maanmittaustoimitukseen , toimitus koskee yksikköä Merosenrinne Suomen kuntaliitto - Yleiskirje , 8/2015: Uusi ympärisötnsuojelulaki ja -asetus sekä niihin tehdyt muutokset - Muistio : Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain keskeiset muutokset - Yleiskirje , 8/80/2014: Lait vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Kaakkois-Suomen poliisi - Neuvottelukunnan pöytäkirja Imatran seudun ympäristötoimi - Pöytäkirjan ote : Imatran seudun ympäristötoimen asiakaspalvelun muutokset Valvira - Päätös , Dnro: 3935/ /2015: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen: Suomen Terveystalo Oy, Helsinki Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus - Päätös , Kasely/932/2015: Luonnonsuojelulain 72 a 4:n mukainen päätös liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan sijainnin ja sallitun metsän käsittelyn määrittämisestä Seututyövaliokunta - kokousmuistio Kärki-Leader puolletut hankkeet kunnittain työvaliokunta esitys Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi saapuneet ilmoitusasiat.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 19.03.2014 klo 16:00-16:45 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 1 Kuntayhtymän hallitus 25.05.2017 Aika 25.05.2017 klo 10:30-11:30 Paikka Vantaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

kuntatekniikan päällikkö Meijerinranta, rakentamistapaohjeiden sekä katujen ja verkostojen yleissuunnitelman laatiminen

kuntatekniikan päällikkö Meijerinranta, rakentamistapaohjeiden sekä katujen ja verkostojen yleissuunnitelman laatiminen Asia Meijerinranta, rakentamistapaohjeiden sekä katujen ja verkostojen yleissuunnitelman laatiminen Kiteen kaupunki on päättänyt laatia korttelikohtaiset rakentamistapaohjeet Meijerinrannan asemakaavamuutosalueelle

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2016 35 Tarkastuslautakunta Aika 07.09.2016 klo 14:00-15:05 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016. Sivltk

38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016. Sivltk Sivistyslautakunta 64 17.08.2016 Kunnanhallitus 147 29.08.2016 Sivistyslautakunta 17 15.02.2017 Kunnanhallitus 30 20.02.2017 Kunnanhallitus 38 06.03.2017 38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 17.11.2017 klo 08:30-11:34 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 klo 16:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Luotosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen avaus 3 59 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Asia Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Kesälahtitalon ruokasalin kalusteet ovat huonokuntoiset ja osittain rikkinäisiä. Hankitaan uudet pöydät ja tuolit. Kiteen kaupunki on mukana Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 18.01.2017, klo 17:00-17:48 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Adressi Mäntyharjun

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rakennuslautakunta Aika 16.02.2017 klo 17:00-17:10 Paikka Kunnantalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Rakennuslautakunnan kokousten pitäminen vuonna 2017

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus 30.01.2018 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano Osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus/ yhtymähallitus... 1 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 09:00-13:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-15:35 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (9)

PÖYTÄKIRJA 1 (9) PÖYTÄKIRJA 1 (9) 26.9.2017 Tapiolan lukio Johtokunnan kokous Aika 19.09.2017 klo18.00 Paikka Tapiolan lukio, luokka C2. Tiedoksi Johtimo Nina pj. Malkamäki Mika, vpj. Grann Mirva, jäsen Kari Hannu, jäsen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 24 Asianro 1160/00.02.03/2013 KTL tiedonannot 2013 Toimitusjohtaja, henkilöstöasiat 4 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen / Terhi Holländer 5 Teknisen henkilöstön

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91.

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUKIELTO Liikelaitosten johtokunta :t 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUOHJE

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sivistyslautakunta Aika 20.01.2016 klo 14:00-15:20 Paikka Rautjärven kunnantalo, neuvotteluhuone Eila, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 12:00-12:41.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 12:00-12:41. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 21.07.2016 Aika 21.07.2016 klo 12:00-12:41 Paikka Savonlinna Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.04.2016 Aika 15.04.2016 klo 14:00-15:40 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Toimitilapäällikkö Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Toimitilapäällikkö Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-1046 Kansalaisopiston vesikattourakka Hankinta sisältää Kaukametsän kansalaisopiston vanhan huopakaton purkamisen ja uuden huopakaton rakentamisen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 104 Tekninen lautakunta 24.11.2016 AIKA 24.11.2016 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 106 72 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2015 AIKA: Maanantai 30.3.2015 klo 18.00 18.25 Huom. kellonaika aiemmin ilmoitettua myöhäisempi PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2017 1 Kuntayhtymän hallitus 09.05.2017 Aika 09.05.2017 klo 09:00-10:52 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot