Laatinut Klaus Castren

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laatinut Klaus Castren"

Transkriptio

1

2 Laatinut Klaus Castren Tätä kirjaa on numeroituna painettu 500 kappaletta, joista tämä on numero 108 Sanomapaino 1970

3 Korkeimpien suomalaisten kunniamerkkien haltijat

4 Korkeimpien suomalaisten kunniamerkkien haltijat Luettelo suomalaisista,jotka ovat saaneet Vapaudenristin suurristin, Vapaudenristin 1luokan Mannerheim-ristin, Vapaudenristin 1 luokan rintatähden kera, Suomen Valkoisen Ruusun suurristinketjuineen, Suomen Valkoisen Ruusun suurristin, Suomen Valkoisen Ruusun 1 luokan komentajamerkin, Suomen Leijonan suurristinja Suomen Leijonan 1 luokan komentajamerkin Tietosanakirja Oy

5 Sisällysluettelo ALKU LAUSE VÄRI KUVA ARVOJÄRJESTYS V AP AUDENRISTIN RITARIKUNTA Vapaudenristin ritarikunnan Suurmestaritja hallitukset Vapaudenristin suurristi Vapaudenristin 1luokan Mannerheim-risti Vapaudenristin 1luokka rintatähden kera SUOMEN VALKOISEN RUUSUN RITARIKUNTA Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan Suurmestaritjahallitukset Suomen Valkoisen Ruusun suurristi ketjuineen Suomen Valkoisen Ruusun suurristi Suomen Valkoisen Ruusun 1luokan komentajamerkki SUOMEN LEIJONAN RITARIKUNTA Suomen Leijonan ritarikunnan Suurmestaritja hallitukset Suomen Leijonan suurristi Suomen Leijonan 1luokan komentajamerkki LIITE l Vuosina Suomen kansalaisille myönnettyj en Vapaudenristin, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien korkeimpien kunniamerkkien lukumäärät 62 LIITE2 Viittausnumeroihin liittyvät täydentävät tiedot 63 HENKILÖHAKEMISTO 65

6 Alkulause Vuonna 1939 julkaistiin»suomen Valkoisen Ruusun ritarikunta»-niminen kirja ritarikunnan perustamisen 20-vuotispäivänjohdosta. Siihen oli kerätty tämän ritarikunnan esi- ja 20-vuotisvaiheisiin liittyvän merkityksellisimmän kuva- ja tekstiaineiston lisäksi aakkosellinen luettelo Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan koko silloisesta suomalaisesta ritaristosta. Kun tämä kirja ilmestyi jo 30 vuotta sitten, on selvää, että sanotun ritarikunnan ritaristo on sen jälkeen huomattavasti laajentunut ja ettei tuon kirjan sisältö ole enää ajan tasalla. Tänä vuonna tuli kuluneeksi 50 vuotta siitä kun silloinen Valtiouhoitaja, vapaaherra G. Mannerheim perusti Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan edellisenä vuonna perustetun Vapaudenristin ritarikunnan lisäksi. Tämän johdosta heräsi allekirjoittaneessa ajatus laatia luettelo Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan korkeimpien - ja samalla protokolaarisen sijoitusjärjestyksen kannalta merkityksellisten - kunniamerkkien suomalaisista saajista ritarikunnan perustamisesta aina merkkivuoteen 1969 asti, tämä vuosi mukaanlukien. Tällöin tuntui kuitenkin aiheelliselta laatia luettelot myös kahden muun ritarikuntamme - Vapaudenristin ritarikunnan ja vuonna 1942 perustetun Suomen Leijonan ritarikunnan - korkeimpien kunniamerkkien saajista, joista niistäkin on tähän mennessä ollut ainoastaan vuoteen 1946 asti ulottuvia hajanaisluontoisia mainintoja vapaaherra E. F. Wreden kunniamerkkialamme klassillisessa teoksessa»finlands utmärkelsetecken». Kuten nyt julkisuuteen saatettavan kirjan alaotsikostakin ilmenee täyttää se juuri mainitun tarkoituksen sisältäen luettelot kolmen ritarikuntamme korkeimpien kunniamerkkien suomalaisista haltijoista vuosina Tämän kirjan luettelot on laadittu kunniamerkkien saajia osoittavaan, historialliselta kannalta epäilemättä aakkosellista mielenkiintoisempaan kronologiseenjärjestykseen kunniamerkkiluokittain. Tällöin on erikoistunnuksiset kunniamerkit - jalokivien, miekkojen ja tammenlehvän kera - huomioitu erillisinä alaryhminä. Kaikki asianomaisen saamat, luetteloinnin kohteena oleviin luokkiin kuuluvat kunniamerkit on ilmoitettu, eikä siis ole rajoituttu mainitsemaan ainoastaan hänen kussakin ritarikunnassa saamaansa korkeinta kunnia- 7

7 merkkiä, kuten alussa mainitussa vuonna 1939 ilmestyneessä teoksessa. Kunkin kunniamerkin saajan jälkeen on merkitty myös kunniamerkin saamispäivämäärä, josta sinänsä ehkä vähäpätöiseltä tuntuvasta detaljitiedosta on hyötyä henkilöhistorioitsijoille ja protokolaarisia kysymyksiä ratkaistaessa. Ammatiksi ja/tai arvonimeksi on jo historiallisen mielenkiinnonkin vuoksi merkitty se, joka asianomaisella on ollut kunniamerkin saamishetkellä tai ritarikuntien eri korkeisiin luottamustehtäviin nimityshetkellä ja tällöin on seurattu päiväkäskyihin sekä ritarikuntien kunniamerkkiluetteloihin, pöytäkirjoihin, matrikkeleihin ja kortistoihin tehtyjä merkintöjä. Näitä samoja lähteitä on käytetty kunniamerkkien saamispäivämäärien ja erikoistunnuksien kohdalla, elleivät ne ole osoittautuneet vaillinaisiksi tai muut riidattomammiksi tulkittavat lähteet ole osoittaneet niiden antamia tietoja erheellisiksi. Joissakin tapauksissa on ammattien ja/tai arvonimien suhteen tehty erinäisiä lähinnä yhdenmukaistamiseen tähdänneitä täydentäviä täsmennyksiä. Myös etunimiin on jouduttu eräissä tapauksissa tekemään lisäyksiä. Nimenmuutoksia ei ole huomioitu, vaan on ilmoitettu ainoastaan kunniamerkin saamishetkellä käytössä olleet nimet. Kolmen ritarikuntamme kunniamerkkejä ei yhtenä kokonaisuutena ole merkitty keskinäiseen arvojärjestykseen, vaan ne on luetteloitu ritarikunnittain, jotka puolestaan on jaoiteltu edellä jo mainittujen erikoistunnuksisten kunniamerkkien mukaisiin alaryhmiin. Kokonaiskuvan saamiseksi tässä kirjassa käsiteltyj en kunniamerkkien keskinäisestä arvojärjestyksestä on kirjan alkuun sisällytetty tätä tarkoittava luettelo, joka pohjautuu Tasavallan Presidentti Urho Kekkosen ritarikuntien Suurmestarin ominaisuudessa vuonna 1958 tekemään päätökseen. Ennen kussakin ritarikunnassa lueteltuja kunniamerkkien saajia on kronologisessa järjestyksessä mainittu sekä ritarikuntien Suurmestarit että ritarikuntien hallitukset kanslereineen, varakanslereineen, hallituksen jäsenineen, rahastonhoitajineen ja sihteereineen, jotka kaikki on ilmoitettu toimikausineen päivämäärien tarkkuudella. Taulukon muotoon laaditun liitteen (liite 1) tarkoituksena on antaa 8

8 havainnollinenja vertailukelpoinen kuva kirjassa käsiteltyjen korkeiden kunniamerkkien vuosittaisesta myöntämismäärästä , Vapaudenristin ritarikunnan kohdalla 52, Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan kohdalla 51 ja Suomen Leijonan ritarikunnan kohdalla 28 vuoden osalta. Taulukossa käytetyt kunniamerkkilyhennykset ovat samat kuin nykyisessä Valtioka1enterissa noudatetut. Itse tekstissä esiintyviin viittaus numeroihin liittyvät, ritarikuntiaja myönnettyjä kunniamerkkejä koskevat lyhyet täydentävät tiedot löytyvät erillisestä liitteestä (liite 2). Käytännön tarkoitusperiä palvelee tämän kirjan lopussa oleva, kaikkia siinä mainittuja henkilöitä koskeva 764 nimeä käsittävä aakkosellinen henkilöhakemisto. Lukijaa, joka ehkä ei aikaisemmin ole joutunut lähemmin tekemisiin ennenkaikkea pöytäsijoituksen kannalta tärkeän ns. sijoitusjärjestyksen kanssa, saattanee kiinnostaa tieto, että nykyisin maassamme noudatettavan virallisen protokollan mukaan Vapaudenristin samoinkuin Suomen Valkoisen Ruusun suurristin haltija kuuluu samaan arvoluokkaan - sotilaallisia arvoja tässä yhteydessä vertailukohteina käyttäen - kuin kenraali, Suomen Leijonan suurristin haltija samaan kuin kenraaliluutnantti, Vapaudenristin 1 luokan rintatähden kera haltija samoinkuin Suomen Valkoisen Ruusun 1luokan komentaja samaan kuin kenraalimajurija Suomen Leijonan ritarikunnan 1luokan komentaja arvoluokkaan,joka on kenraalimajurinja everstin välillä. Kolmen ritarikuntamme kanslerit taas kuuluvat korkeimpaan eli 1arvoluokkaan, varakanslerit samaan kuin kenraalit ja ritarikuntien hallituksenjäsenet samaan kuin kenraaliluutnantit. Kiitän Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien hallituksen jäsentä, professori EINOE. SUOLAHTEAsiitä, että hän ensimmäisenä rohkaisi minua tämän työni julkisuuteen saattamiseen. Erityisesti haluan kiittää Vapaudenristin sekä Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien sihteeriä, kenraalimajuri RAGNARR. GRÖNVALLIAhänen avustaanja kiinnostuksestaan tämän kirjan suhteen. Se on ilmennyt, hänen luettuaan käsikirjoitukseni, sekä arvokkaissa neuvoissa perustavaa laatua olevissa toimitusteknillisissä kysymyksissä että eräiden korvaamattomien, muistiin perustu- 9

9 vien historiallisten detaljitietojen antamisessa. Kiitollisuuteni kohdistuu myös Tietosanakirja Oy:n hallituksen puheenjohtajaan, pääkonsuli SVENSEVELIUKSEEN. Ilman hänen myötävaikutustaanja kulttuuriystävällistä asennoitumistaan tämän kirjan julkaiseminen ainakaan esillä olevassa asussa tuskin olisi ollut mahdollista. Lämmintä kiitollisuutta tunnen Suomen Valkoisen Ruusunja Suomen Leijonan ritarikuntien kanslistia, rouva GUNVOROLJEMARKIAja pääesikunnan komento-osastolla palvelevaa rouva ELLISEPPÄSTÄkohtaan heidän aina osoittamastaan avuliaisuudesta. Toivon tämän kunniamerkkialan suppeaa kirjallisuutta maassamme omalta rajoitetulta osaltaan täydentävän teoksen voivan valottaa Suomen itsenäisyyden ensimmäisen puolivuosisadan henkilöhistoriaa antamalla kaikessa karussa luettelomaisuudessaankin jonkinlaisen pelkistetyn läpileikkauksen - eräitä harvoja periaatteellisista syistä kunniamerkkejä vastaanottamasta kieltäytyneitä huomattavia kansalaisia lukuunottamatta - tuona merkittävänä aikakautena vastuunalaisilla paikoilla toimineista tai muuten erityisesti ansioituneista yhteiskuntamme palvelijoista, joille kirja samalla on tarkoitettu kunnianteoksi. 10 Helsingissä uudenvuodenaattona Klaus Castren

10

11

12 Arvojärjestys Tässäjulkaisussa käsiteltyjen Vapaudenristin ritarikunnan sekä Suomen Valkoisen Ruusunja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkkien keskinäinen arvojärjestys Tasavallan Presidentin ritarikuntien Suurmestarin ominaisuudessa tekemän päätöksen mukaisesti: 11 Suomen Valkoisen Ruusun suurristi ketjuineen Vapaudenristin suurristi Suomen Valkoisen Ruusun suurristi Suomen Leijonan suurristi Vapaudenristin 1luokan Mannerheim-risti Vapaudenristin 1luokka rintatähden kera Suomen Valkoisen Ruusun 1luokan komen tajamerkki Suomen Leijonan 1luokan komentajamerkki

13 Vapaudenristin ritarikunta

14 Vapaudenristin ritarikunnan Suurmestarit ja hallitukset SUURMESTARIT 13 MANNERHEIM,Carl Gustaf Emil, vapaaherra, Sotamarsalkka, Puolustusvoimain Ylipäällikkö, PAASIKIVI,juho Kusti, Tasavallan Presidentti, KEKKONEN,Urho Kaleva, Tasavallan Presidentti, KANSLERIT WALDEN,Karl Rudolf,kenraaliluutnantti, VALVE,Väinö Lahja Richard,kenraaliluutnantti, V ARAKANSLERIT TUOMPO,Viljo Einar, kenraalimajuri, MARTOLA,Ilmari Armas Eino,kenraa1imajuri, maaherra, RAHASTONHOITAJ AT OLENIUS,Oiva Oskar, kenraalimajuri, SUITEERIT GRÖNVALL,Ragnar Robert, everstiluutnantti,

15 Vapaudenristin suurristi VAPAUDENRISTINSUURRISTIJALOKIVIENJA MIEKKOJENKERA 14 MANNERHEIM, Carl Gustaf Emil, vapaaherra, Sotamarsalkka, Puolustusvoimain Ylipäällikkö, VAPAUDENRISTINSUURRISTIMIEKKOJENKERA MANNERHEIM, Carl Gustaf Emil, vapaaherra, ratsuväenkenraali, Suomen Sotaväen Ylipäällikkö, HEINRICHS, Axel Erik, kenraaliluutnantti, RYTI, Risto Heikki, pääministeri, WALDEN, Karl Rudolf,kenraalimajuri, ent. puolustusministeri, NENONEN, Vilho Petter, tykistönkenraali, ent. puolustusministeri, LUNDQvIsT,Jarl Fritiof, kenraaliluutnantti, VALVE, Väinö Lahja Richard,kenraaliluutnantti, puolustusministeri, OESCH, Karl Lennart,kenraaliluutnantti, ent. apulaissisäasiainministeri, PAASIKIVI,Juho Kusti, Tasavallan Presidentti, SIHVO, Aarne, jalkaväenkenraali, puolustusvoimain komentaja, HEISKANEN, Kaarlo Aleksander,jalkaväenkenraali, puolustusvoimain komentaja, VAPAUDENRISTIN SUURRISTI SVINHUFVUD,Pehr Evind, senaattori, KALLIO, Kyösti, Tasavallan Presidentti, KEKKONEN, Urho Kaleva, pääministeri,

16 Vapaudenristin 1 luokan Mannerheim-risti MANNERHEIM, Carl Gustaf Emil, vapaaherra, Sotamarsalkka, Puolustusvoimain Yli päällikkö, HEINRICHS, Axel Erik,jalkaväenkenraali, puolustusvoimain komentaja,

17 Vapaudenristin 1 luokka rintatähden kera VAPAUDENRISTIN1LUOKKARINTATÄHDEN,MIEKKOJENJA TAMMENLEHVÄNKERA 16 HÄGGLUND,Johan Voldemar, kenraalimajuri, Tuour-o, Viljo Einar, kenraalimajuri, VALVE, Väinö Lahja Richard, kenraaliluutnantti, OESCH,Karl Lennart, kenraaliluutnantti, ent. apulaissisäasiainministeri, LAATIKAINEN,Taavetti, kenraaliluutnantti, MÄKINEN,Einar Nikolai, kenraaliluutnantti, AIRo, Aksel Fredrik, kenraaliluutnantti, yleisesikunnan päällikkö, BLICK,Aarne Leopold, kenraalimajuri, HEISKANEN,Kaarlo Aleksander, kenraalimajuri, HERSALO,Niilo Viktor, kenraalimajuri, ISAKSSON,Selim Engelbert, kenraalimajuri, RAAPPANA,Erkkijohannes, kenraalimajuri, SARLIN,Unio Bernhard, kenraaliluutnantti, SVANSTRÖM, Väinö Vilhelm, kenraalimajuri, SVENSSON,Aarne Johannes, kenraalimajuri, TALVELA,Paavo Juho, kenraaliluutnantti, ÖHQUlST,Harald, kenraaliluutnantti, HELMINEN,Frans Edvard, eversti, VAPAUDENRISTINI LUOKKARINTATÄHDENJA MIEKKOJENKERA von GERICH, Paul Bruno, kenraalimajuri, IGNATIUS,Johannes Ferdinand (Hannes), kenraalimajuri, LöFsTRöM, Ernst Berthold, kenraaliluutnantti, THEsLöF, Carl Gustaf (Gösta), kenraalimajuri, WETZER, Paul Martin, kenraalimajuri, WILKAMA,Karl Fredrik (Kalle), kenraalimajuri, HÄGGLUND,Johan Voldemar, kenraalimajuri, VALVE, Väinö Lahja Richard, kenraalimajuri, '10 Tuoxrro, Viljo Einar, kenraalimajuri, AIRO,Aksel Fredrik, kenraalimajuri, HANELL,Edvard Fritjof, kenraaliluutnantti,

18 MALMBERG,Kaarlo Lauri Torvald, kenraaliluutnantti, ent. puolustusministeri, OESCH,Karl Lennart, kenraaliluutnantti, ent. apulaissisäasiainministeri, SIILASVUO,Hjalmar Fridolf, kenraalimajuri, TALVELA,Paavo Juho, kenraalimajuri, ÖHQ.UIST,Harald, kenraaliluutnantti, ÖSTERMAN,Hugo Viktor, kenraaliluutnantti, ent. apulaispuolustusministeri, TAPOLA,Kustaa Anders, eversti, GRANDELL,Leonard August Mathias, kenraalimajuri, ENCKELL,Oskar Paul, kenraaliluutnantti, NENONEN,Vilho Petter, tykistönkenraali, ent. puolustusministeri, RANGELL,Johan Vilhelm (Jukka), pääministeri, LUNDQ.vIsT,Jarl Fritiof, kenraaliluutnantti, SIHVO,Aarne, kenraaliluutnantti, RAAPPANA,Erkki Johannes, kenraalimajuri, BÄCKSTRÖM, Runar, insinöörieversti, KEKONl,Kaarle Heikki, kenraalimajuri, LUUKKONEN, Fanni Maria, lotta, Roos, Harald Vilhelm, kenraalimajuri, BJÖRKLUND, Julius Johannes, kenttäpiispa, HACKZELL,Anders Verner (Antti), varatuomari, ent. pääministeri, AUTTI, Pietari Aleksanteri, kenraalimajuri, LAGUS,Ernst Ruben, kenraalimajuri, JYIARTOLA, Ilmari Armas Eino, kenraalimajuri, ent. apulaisu1koasiainministeri, alenius, Oiva Oskari, kenraalimajuri, RAHOLA,Eero Akseli, kontra-amiraali, SUNDMAN,Svante August, kontra-amiraali, KAILA,Auno Antero, eversti, ROSCHIER,Elof, kenraaliluutnantti, SIMELIUS,Jaakko Sakari, kenraaliluutnantti,

19 VAPAUDENRISTINI LUOKKARINTATÄHDENKERA 18 INGMAN,Lauri Johannes, pääministeri, CASTREN,Jalmar, rautatiehallituksen pääjohtaja, ent. senaattori, KOTILAINEN,Väinö Aleksanteri, kauppa- ja teollisuusministeri, reservimajuri, KIVIMÄKI,Toivo Mikael, erikoislähettiläsja täysivaltainen ministeri, ent. pääministeri, PAASIKIVI,Juho Kusti, erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri, ent. pääministeri, TALAS,Onni Eugen, erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri, ent. senaattori, RAMSAY,Carl Henrik Wolter, apulaiskansanhuoltoministeri, LINKOMIES, Edwin Johan Hildegard, pääministeri, JATKOLA,Emil Julius, maaherra, ent. oikeusministeri, CASTREN,Urho Jonas, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, ent. pääministeri, ENCKELL,Carl Johan Alexis, ulkoasiainministeri,

20 Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunta

21 Suomen Valkoisen Ruusun Suurmestarit ja hallitukset ritarikunnan SUURMESTARIT 21 MANNERHEIM,Carl Gustaf Emil, vapaaherra, Valtionhoitaja, STÅHLBERG,Kaarlojuho, Tasavallan Presidentti, RELANDER,Lauri Kristian, Tasavallan Presidentti, SVINHUFVUD, Pehr Evind, Tasavallan Presidentti, KALLIO,Kyösti, Tasavallan Presidentti, RYTI, Risto Heikki, Tasavallan Presidentti, MANNERHEIM,Carl Gustaf Emil, vapaaherra, Tasavallan Presidentti, PAASIKIVI,Juho Kusti, Tasavallan Presidentti, KEKKONEN,Urho Kaleva, Tasavallan Presidentti, KANSLERIT STENROTH,Otto Eliel, Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtaja, MANTERE,Oskari, kouluhallituksen ylijohtaja, TULENHEIMO,Antti Agaton, ylipormestari, RYDMAN,Eero Hjalmar, ylipormestari, TARJANNE,Toivo, korkeimman oikeuden presidentti, V ARAKANSLERIT GRIPENBERG,Frans Michael, reservimajuri, huhtik EHRNROOTH,Leo Reinhold, lakitiedettentohtori, pankinjohtaja, SUNILA,Juho Emil, maataloushallituksen ylijohtaja, MANTERE,Oskari, kouluhallituksen ylijohtaja, CAJANDER,Aimo Kaarlo, metsähallituksen pääjohtaja, RYDMAN,Eero Hjalmar, kansaneläkelaitoksen pääjohtaja, KEKKONEN,Urho Kaleva, pääministeri, lakitieteentohtori,

22 TÖRNGREN,Ralf Johan Gustaf, ulkoasiainministeri, valtiokonttorin pääjohtaja, LÖNNROTH,Erik Johannes, professori, PALIN,Eduard Hjalmar, suurlähettiläs, HALLITUKSENJÄSENET BRANDER,Uuno Edvard, maataloushallituksen ent. ylijohtaja, marrask MALMBERG,Kaarlo Lauri Torvald, eversti, suojeluskuntain ylipäällikkö, marrask SUNILA,Juho Emil, maataloushallituksen ylijohtaja, marrask MANTERE,Oskari, kouluhallituksen ylijohtaja, TOLLET,Ernst Artur, lääkintöneuvos, OESCH,Karl Lennart, kenraalimajuri, WREDE,Ernst Fabian, vapaaherra, HYNNINEN,Eemil, filosofiantohtori, VALVE,Väinö Lahja Richard, kenraaliluutnantti, OLENIUS,Oiva Oskar, kenraalimajuri, L 1964 KEKKONEN,Urho Kaleva, lakitieteentohtori, pankinjohtaja, ~ SOLIN,Arnold Henrik (Arno), vuorineuvos, TÖRNGREN,Ralf Johan Gustaf, apulaisulkoasiainministeri, valtiokonttorin pääjohtaja, LÖNNROTH,Erik Johannes, professori, KLEEMOLA,Kauno Antero, kauppa- ja teollisuusministeri, VAHERVUORI,Torsten Oskar, valtiosihteeri, HALLAMA,Eino Jaakko Untamo, valtiosihteeri, l. 5. Fl67 SERLACHIUS, Ralph Erik, vuorineuvos, SUOLAHTI,Eino Edvard, filosofiantohtori, NIEMI,Juho Eino Kullervo, varatuomari, VANAMo,JormaJaakko, valtiosihteeri,

23 RAHASTONHOITAJAT 23 LEINBERG,Georg Mikael, filosofianmaisteri, toimistonjohtaja, RAUTAVAARA,A1bin Ewald, esittelijäsihteeri, ENWALD,Hjalmar Emil, Tasavallan Presidentin kanslian kansliapäällikkö, RAUTAVAARA,Albin Ewald, Tasavallan Presidentin kanslian kansliapäällikkö, WREDE, Ernst Fabian, vapaaherra, KIVIKOSKI,Bruno Rafael, Tasavallan Presidentin kanslian kansliapäällikkö, SOHLBERG,Ernst Bertil, Tasavallan Presidentin kanslian kansliapäällikkö, TÖTTERMAN,Richard Evert Björnson, Tasavallan Presidentin kanslian kansliapäällikkö, SIHTEERIT KOSKIMIES,Eero Waldemar, varatuomari, valtioneuvoston kanslisti, lokak STANDERTSKJÖLD, Georg, vapaaherra, HACKMAN,Wo1demar Fredrik, lähetystösihteeri, PALOHEIMO,Arvi Henrik, pääkonsuli, varatuomari, PAJULA,Paavo Päiviö, lähetystöneuvos, lakitiedettenkandidaatti, TARJANNE,Päiviö Kaukomieli, lähetystöneuvos, lakitiedettenkandidaatti, KOISTINEN,Uno Salomon, lähetystöneuvos, filosofianmaisteri, WÄLIKANGAS, Eino, ulkovaltojen lähettiläiden esittelijä, GRÖNVALL,Ragnar Robert, kenraalimajuri,

24 Suomen Valkoisen Ruusun suurristi ketjuineen SUOMENVALKOISEN RUUSUN SUURRISTIKETJUINEENJALOKIVIENJA MIEKKOJENKERA 24 MANNERHEIM, Carl Gustaf Emil, vapaaherra, Suomen Marsalkka, SUOMENVALKOISEN RUUSUN SUURRISTIKETJUINEEN MANNERHEIM, Carl Gustaf Emil, vapaaherra, Valtionhoitaja, STÅHLBERG, Kaarlo] uho, Tasavallan Presidentti, RELANDER, Lauri Kristian, Tasavallan Presidentti, SVINHUFVUD,Pehr Evind, ent. Valtionhoitaja, KALLIO, Kyösti, Tasavallan Presidentti, RYTI, Risto Heikki, Tasavallan Presidentti, PAASIKIVI,]uho Kusti, Tasavallan Presidentti, KEKKONEN, Urho Kaleva, Tasavallan Presidentti,

25 Suomen Valkoisen Ruusun suurristi SUOMENVALKOISENRUUSUNSUURRISTI JALOKIVIENKERA STENROTH,Otto Eliel, varatuomari, ent. senaattori, ent. ulkoasiainministeri, ENCKELL,Carl johan Alexis, ulkoasiainministeri, SIBELIUs,johan Christian julius (Jean), professori, säveltäjä, SUOMENVALKOISENRUUSUNSUURRISTIMIEKKOJENKERA SIILASVUO,Hjalmar Fridolf, kenraaliluutnantti, HANELL,Edvard Fritjof, kenraaliluutnantti, SUOMENVALKOISENRUUSUNSUURRISTI CASTREN,Kaarlo, lakitiedettenkandidaatti, ent. pääministeri, INGMAN,Lauri johannes, professori, ent. pääministeri, JOHANSSON,Gustaf, arkkipiispa, NYBERGH,August, korkeimman oikeuden presidentti, STÅHLBERG,Kaarlo juho, korkeimman oikeuden presidentti, SÖDERHOLM,Karl Gustaf, oikeusministeri, hovioikeudenpresidentti, DANIELSON-KALMARI,johanRichard, valtioneuvos, REIN, Karl Gabriel Thiofold, täysinpalvellut professori, WREDE,Rabbe Axel, vapaaherra, ent. senaattori, STENROTH,Otto Eliel, Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtaja, ent. senaattori, ent. ulkoasiainministeri, Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan kansleri, HERMANSON,Robert Fredrik, täysinpalvellut professori, GROTENFELT,Berndt julius, korkeimman oikeuden presidentti, PAASIKIVI,juho Kusti, Kansallis-Osake-Pankin pääjohtaja, ent. pääministeri, RAuTAPÄÄ,Hugo Valentin, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, VENNOLA,juho Heikki, professori, ent. pääministeri, WILKAMA,Karl Fredrik (Kalle), kenraalimajuri, sotaväen päällikkö, ENCKELL,Carl johan Alexis, erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri, ent. ulkoasiainministeri, ERICH,Rafael Waldemar, erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri, professori, ent. pääministeri,

26 CAJANDER,Aimo Kaarlo, professori, metsähallituksen vt. ylijohtaja, ent. pääministeri, DONNER,Anders Severin, valtioneuvos, Helsingin yliopiston vt. kansleri, KALLIO,Kyösti, eduskunnan puhemies, ent. pääministeri, SIBELIUs,Johan Christian Julius (Jean), professori, säveltäjä, DONNER,Ossian, erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri, TULENHEIMO,Antti Agaton, pääministeri, SETÄLÄ,Emil Nestor, professori, ent. ministeri, SUOLAHTI,Viktor Hugo, professori, Helsingin yliopiston kansleri, CHARPENTIER,Axel Fredrik, ent. oikeuskansleri, SÖDERHJELM,Jarl Werner, professori, erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri, RAMSAY,August, filosofian tohtori, todellinen valtioneuvos, SUNILA,Juho Emil, maataloushallituksen ylijohtaja, filosofiantohtori, ent. pääministeri, Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan varakansleri, GEBHARD,Hannes, professori, MANTERE,Oskari, kouluhallituksen ylijohtaja, ent. pääministeri, PROCOPE,Hjalmar Johan Fredrik, ulkoasiainministeri, KROGIUS,Lars Karl, kauppaneuvos, RELANDER,Hugo Magnus Johannes, valtiovarainministeri, PEHKONEN,Frans Albert, korkeimman oikeuden presidentti, KIVIMÄKI,Toivo Mikael, pääministeri, KAILA, Erkki, arkkipiispa, RYTI, Risto Heikki, Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtaja, ent. valtiovarainministeri, IGNATIUs,Johannes Ferdinand (Hannes), kenraaliluutnantti, SIHVO,Aarne, kenraaliluutnantti, WALDEN,Karl Rudolf, kenraalimajuri, ent. puolustusministeri, WETZER,Paul Martin, jalkaväenkenraali, CASTREN,Jalmar, rautatiehallituksen pääjohtaja, ent. senaattori, HJELMMAN,Alexander Leonard, professori, Teknillisen korkeakoulun ent. rehtori, ent. puolustusministeri, KOMPPA,Gustaf, professori, Turun yliopiston kansleri,

27 VONGERICH,Paul Bruno, kenraaliluutnantti, ANDERSON,Amos Valentin, päätoimittaja, HIRN, Yrjö, professori, LINDELÖF,Ernst Leonard, professori, CASTREN,Urho Jonas, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, ent. oikeusministeri, NEOVIUS,Nils Hjalmar, korkeimman oikeuden presidentti, PEHKONEN,Eero Yrjö, maaherra, ent. maatalousministeri, HONKAJUURI,Ivar Mauritz (Mauri), Kansallis-Osake-Pankin pääjohtaja, RANGELL,Johan Wilhelm, pääministeri, WITTING,Rolf Johan, ulkoasiainministeri, FREY,Alexander, Pohjoismaiden Yhdyspankin pääjohtaja, lakitieteentohtori, ent.senaattori, HACKZELL,Anders Verner, varatuomari, ent. ulkoasiainministeri, LINKOMIES,Edwin Johan Hildegard, professori, ent. pääministeri, RAMSAY,Carl Henrik Wolter, erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri, filosofian tohtori, toimitusjohtaja, ent. ministeri, LEHTONEN,Aleksi Emanuel, arkkipiispa, MÖLLER,Oskar, korkeimman oikeuden presidentti, SALOMIES, Ilmari Johannes, arkkipiispa, TARJANNE,Toivo, korkeimman oikeuden presidentti, KEKKONEN,Urho Kaleva, pääministeri, lakitieteentohtori, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien varakansleri, TÖRNGREN,Ralf Johan Gustaf, valtiokonttorin pääjohtaja, ent. ministeri, Suomen Valkoisen Ruusunja Suomen Leijonan ritarikuntien hallituksen jäsen, TUOMIOJA,Sakari Severi, Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtaja, erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri, ent. pääministeri, FAGERHOLM,Karl August, eduskunnan puhemies, Oy Alkoholiliike Ab:n pääjohtaja, ent. pääministeri, SUKSELAINEN, Vieno Johannes, kansaneläkelaitoksen pääjohtaja, ent. pääministeri, VONFIEANDT,Berndt Rainer, erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri, ent. pääministeri, GRIPENBERG,Georg Achates, suurlähettiläs,

28 KUUSKOSKI,Reino Iisakki, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, 28 ent. pääministeri, MYRBERG,Pekka Juhana, professori, Helsingin yliopiston kansleri, RYDMAN,Eero Hjalmar, ylipormestari, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kansleri, KLEEMOLA,Kauno Antero, eduskunnan puhemies, ent. ministeri, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien hallituksen jäsen, MIETTUNEN,Martti Juhani, maaherra, ent. pääministeri, KARJALAINEN,Ahti Kalle Samuli, ulkoasiainministeri, ent. pääministeri, LEHTO,Reino Ragnar, maaherra, ent. pääministeri, PIIPPONEN,Matti, ent. korkeimman oikeuden presidentti, HANNIKAINEN,Antti Juhana, korkeimman oikeuden presidentti, ent. oikeusministeri, SIMELIus,Jaakko Sakari,jalkaväenkenraali, ent. puolustusvoimain komentaja, NUORVALA,Aarne Johannes, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, ent. ministeri, SIMOJOKI,Martti Ilmari, arkkipiispa, VIROLAINEN,Johannes, eduskunnan puhemies, ent. pääministeri,

29 Suomen Valkoisen Ruusun 1 luokan komentajamerkki SUOMENVALKOISEN RUUSUN 1LUOKANKOMENTAJAMERKKIJALOKIVIEN KERA 29 VON COLLAN, Clas Herman, pankinjohtaja, SOLITANDER, Karl Axel Wa1frid, pääkonsuli, ent. kauppa- ja teollisuusministeri, SUOMENVALKOISEN RUUSUN 1LUOKANKOMENTAJAMERKKIMIEKKOJENKERA ALFTAN, Harry Uno, kenraalimajuri, EKBERG, Leo Alexander, kenraalimajuri, FAGERNÄS,Frans U no, kenraalimajuri, GUSTAFSSON,Gustaf Verner, kenraalimajuri, JÄRVINEN, Eino Iisakki, kenraalimajuri, KÄÄRIÄINEN, Antti, kenraalimajuri, MELANDER, Lars Rafael, kenraalimajuri, OINONEN, Voldemar (Volde),kenraalimajuri, RAATIKAINEN, Tuomas Volmar, eversti, Snrvo.Tohannes (Jussi), kenraalimajuri, STÅHLSTRöM,johan Viktor, eversti, SUNDMAN,Viktor Alonzo, kenraalimajuri, SUOMENVALKOISEN RUUSUN 1LUOKANKOMENTAJAMERKKI BRANDER, Uuno Edvard, maataloushallituksen ylitirehtööri, ent. maatalousministeri, COLLIANDER, Otto Immanuel, piispa, EHRNROOTH, Leo Reinhold, apulaisulkoasiainministeri, lakitieteentohtori, ent. senaattori, ERKKo, Eero, kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri, HOLSTI, Eino RudolfWoldemar, ulkoasiainministeri, KOSKIMIES,juho Rudolf, piispa, RÅBERGH, Herman, piispa, SAASTAMOINEN,Armas Herman, erikoislähettiläs j a täysivaltainen ministeri, TULENHEIMO, Antti Agaton, professori, ent. senaattori, VENNOLA,juho Heikki, pääministeri, professori,

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010

Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010 Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010 Vuosi 1840 Venäjän keisarina ja Suomen Suuriruhtinaana on Nikolai I Kantaäitimme Ulriika syntyi Liedossa Vuosi 1842 Kantaisämme Kustaa

Lisätiedot

Sukuselvityksen kohde. Anders "Antti" Bro. s. 1748. ja hänen jälkeläisiään yhteensä 25 taulua. Tulostettu: 20.04.2015

Sukuselvityksen kohde. Anders Antti Bro. s. 1748. ja hänen jälkeläisiään yhteensä 25 taulua. Tulostettu: 20.04.2015 Sukuselvityksen kohde Anders "Antti" Bro s. 1748 ja hänen jälkeläisiään yhteensä 25 taulua Tulostettu: 20.04.2015 Tekijä: Asko Vuorinen Lokirinne 8 A 25 02320 Espoo Puhelin 0440-451022 askovuorinen@gmail.com

Lisätiedot

Fredric Kihlmanin jälkeinen 4. polvi

Fredric Kihlmanin jälkeinen 4. polvi Fredric Kihlmanin jälkeinen 4. polvi 1.1 Elias Fredrikinp. Kihlman, synt. 8.4.1792, k. 8.4.1792 1.2 Fredrik Fredrikinp. Kihlman, synt. 10.12.1792, k. 10.1.1793 1.3 Elias Fredrikinp. Kihlman, synt. 24.11.1793,

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

Nuijamaan Sankarihautausmaa NIMILUETTELO Nimi syntymäaika kotipaikka kaatumisaika kaatumispaikka rivi paikka Kadonnut Risti Haud. Nuijamaalla muualle

Nuijamaan Sankarihautausmaa NIMILUETTELO Nimi syntymäaika kotipaikka kaatumisaika kaatumispaikka rivi paikka Kadonnut Risti Haud. Nuijamaalla muualle Aalto Arvo Johannes 02.07.1918 Nuijamaa 29.05.1942 - Neuvostoliitto 6 1 x x Aalto Onni Aukusti 11.07.1912 Nuijamaa 12.08.1944 Vasikkasaari 6 2 x Aalto Uuno Alfred 13.06.1909 Nuijamaa 13.03.1940-5 11 x

Lisätiedot

Uno Hildén - Ruotsal. Onni Hiltunen - SDP Einar Holmberg - SDP Toivo Horelli - Kokoomus Vihtori Huhta - SDP Laura Härmä - SDP Emil Hästbacka -

Uno Hildén - Ruotsal. Onni Hiltunen - SDP Einar Holmberg - SDP Toivo Horelli - Kokoomus Vihtori Huhta - SDP Laura Härmä - SDP Emil Hästbacka - Eduskunta Eduskunnan kirjasto Mirja Pakarinen 16.10.2014 Liite tietopakettiin: Eduskunta mukana rauhanteossa vuonna 1944 Istunto 79 Lauantaina 2. syyskuuta 1944 klo 20 Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään

Lisätiedot

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi 1908 II 1909 I, Aloitti edustajana:

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi 1908 II 1909 I, Aloitti edustajana: EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansanedustajat Vaalikausi 1909 I, 01.08.1908 31.05.1909 Nimi: Aalle-Teljo (v:een 1906 Ahlstedt), Ida Sofia Ahlroos, Frans Fredrik Wilhelm Ahlström, Anton (Antti) Ahmavaara (v:een 1906

Lisätiedot

Puoliso: Petter Korhonen, s. 26.11.1809. Vanhemmat: Johan Korhonen ja Margareta Korhonen. 17.4.1808.

Puoliso: Petter Korhonen, s. 26.11.1809. Vanhemmat: Johan Korhonen ja Margareta Korhonen. 17.4.1808. TAULU 1 I Pekka Korhonen, s. 1575, k. 1635. Vilppu s. 1615. Tauluun 2. Heikki s. 1601. Tauluun 86. Sipi s. 1603. Tauluun 97. TAULU 2 (taulusta 1) II Vilppu Korhonen, s. 1615, k. 1675. Vilppu s. 1645. Tauluun

Lisätiedot

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Oulun läänin eteläinen ja pohjoinen, Oulun läänin ja Oulun vaalipiiri

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Oulun läänin eteläinen ja pohjoinen, Oulun läänin ja Oulun vaalipiiri EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansanedustajat 1907 2014 Oulun läänin eteläinen ja pohjoinen, Oulun läänin ja Oulun vaalipiiri 1907 2014 242 edustajaa Nimi: Ahde, Matti Allan 1970 Ahmala, Heikki 1914 Ahmala, Kustaa

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi , Aloitti edustajana:

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi , Aloitti edustajana: EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansanedustajat Vaalikausi 1950, 22.07. 20.07.1951 Nimi: Aaltonen, Aimo Anshelm 1945 Aattela (v:een 1921 Virtanen), Hugo Emil Ahmavaara (v:een 1906 Aulin), Kaarlo Arvi Eliel Aloitti

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

1 ( 5 ) Lista Ylivieska toimitukset

1 ( 5 ) Lista Ylivieska toimitukset 1 ( 5 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) K1 Ahistus Jorma Tapio Ahistus Eeva-maija K2 Eskola Ilkka Tapani Eskola Sirpa Aune Helena K3 Eskola Seppo Erkki Martimo

Lisätiedot

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Turun läänin eteläinen ja Varsinais-Suomen vaalipiiri edustajaa. Aloitti edustajana:

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Turun läänin eteläinen ja Varsinais-Suomen vaalipiiri edustajaa. Aloitti edustajana: EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansanedustajat 2014 Turun läänin eteläinen ja Varsinais-Suomen vaalipiiri 2014 215 edustajaa Nimi: Aalle-Teljo (v:een 1906 Ahlstedt), Ida Sofia Aalto, Kalle Nestor 1919 Aaltonen, Aimo

Lisätiedot

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset 1 ( 10 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) K1 AchrØn Raija Maria AchrØn Eero Tapani K2 Ahonperä Jukka Mauri Ahonperä Tuuli Katariina K3 Ahonperä Jukka Mauri K4 Ahosola

Lisätiedot

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi , Aloitti edustajana:

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi , Aloitti edustajana: EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansanedustajat Vaalikausi 1944, 01.09. 05.04.1945 Nimi: Aarniokoski, Paavo Paatrikki Aattela (v:een 1921 Virtanen), Hugo Emil Ampuja, Mikko 1919 Andersson, Sven Gunnar Andersson, Kauko

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi , Aloitti edustajana: Aakula, Petter (Pekka)

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi , Aloitti edustajana: Aakula, Petter (Pekka) EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansanedustajat Vaalikausi, 02.02. 03.04.1917 Nimi: Aakula, Petter (Pekka) Aloitti edustajana: Aalle-Teljo (v:een 1906 Ahlstedt), Ida Sofia Ahmala, Heikki Ahmavaara (v:een 1906 Aulin),

Lisätiedot

Virkaanastujaisesitelmien kutsut

Virkaanastujaisesitelmien kutsut 1854 2001 Seuraava luettelo sisältää keskusarkiston julkaisuarkistossa olevien 870 virkaanastujaisesitelmän kutsut vuosilta 1854 2001. Luettelon viimeinen vuosi on 2001 siksi, että sen jälkeiseltä ajalta

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 06.12.2015

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 06.12.2015 1(5) YLIVÄÄPELI Hokkanen Kari Pekka Laukaa Hämäläinen Juha Pekka Pihtipudas Löfman Sami Markus Närhi Timo Tapani Laukaa Pentikäinen Martti Olavi VÄÄPELI Heikkinen Panu Jarkko Laukaa Junka Janne Sakari

Lisätiedot

Historialliset johtokunnat

Historialliset johtokunnat r.y. Sivu 1 (14) 1902-1903 Historialliset johtokunnat 1897 Väliaikainen toimikunta (valittu 10.10.97) Santeri Ingman (Ivalo) 3+ 8 v. Alpo Noponen J.H. Erkko Matti Kurikka rahastonhoitaja 1898-1899 Santeri

Lisätiedot

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi 1917 II 1918 v, Aloitti edustajana:

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi 1917 II 1918 v, Aloitti edustajana: EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansanedustajat Vaalikausi, 01.11.1917 31.03.1919 Nimi: Ahmala, Kustaa Aloitti edustajana: Ahmavaara (v:een 1906 Aulin), Pekka Airola (e. Bruus), Matts Alexander (Matti Aleksanteri)

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2012-03-01. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2012-03-01. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Alatalo Pertti Antero K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski

Lisätiedot

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi 1917 I 1917 I, Aloitti edustajana: Aakula, Petter (Pekka)

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi 1917 I 1917 I, Aloitti edustajana: Aakula, Petter (Pekka) EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansanedustajat Vaalikausi, 04.04.1917 31.10.1917 Nimi: Aakula, Petter (Pekka) Aloitti edustajana: Aalle-Teljo (v:een 1906 Ahlstedt), Ida Sofia Airola (e. Bruus), Matts Alexander (Matti

Lisätiedot

YLENNYSPÄÄTÖS. Sotilasläänin komentaja on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 04.06.2010

YLENNYSPÄÄTÖS. Sotilasläänin komentaja on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 04.06.2010 1(7) YLIVÄÄPELI Alanen Kaarlo Tapio Paloposki Aarre Antti Gunnar Pirkkala Setälä Pasi Juhani Akaa Toivakainen Matti Juhani VÄÄPELI Ahola Petri Juhani Ylöjärvi Esko Niko Mikael Hoivanen Jari Tapio Huurne

Lisätiedot

Lapinlahden sukuhaara kotisivuversio TAULU 1 I Johan Laakko (Laacko Lako), s. 1773, k Ollikkala. 1. Puoliso:?????? Lapset: 1.

Lapinlahden sukuhaara kotisivuversio TAULU 1 I Johan Laakko (Laacko Lako), s. 1773, k Ollikkala. 1. Puoliso:?????? Lapset: 1. Lapinlahden sukuhaara kotisivuversio 01.01.2006 TAULU 1 I Johan Laakko (Laacko Lako), s. 1773, k. 19.03.1842 Ollikkala. 1. Puoliso:?????? 1. Magdalena Laakko (Laako), s. 1796. Tauluun 2. 2. Fredrik Laakko

Lisätiedot

Suurlähettiläs Klaus Castrén 1923 2011

Suurlähettiläs Klaus Castrén 1923 2011 Suurlähettiläs Klaus Castrén 1923 2011 Antti Matikkala Kunniamerkkialan pitkäaikainen vaikuttaja, suurlähettiläs Klaus Castrén kuoli 17. tammikuuta 2011. Huhtikuun 13. päivänä 1923 syntynyt Castrén ilmoitti

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Omia esi-isiä suoraan ylenevässä polvessa

Omia esi-isiä suoraan ylenevässä polvessa Omia esi-isiä suoraan ylenevässä polvessa Merikarvian kirkkoherra Tuomas Kellander Längelmäen kirkkoherra Henrik Rainenius Vihdin kirkkoherra Göran Agricola Messukylän kirkkoherra Gustav Lilius Vesilahden

Lisätiedot

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Viipurin läänin läntinen ja itäinen, Kymen läänin läntinen ja itäinen

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Viipurin läänin läntinen ja itäinen, Kymen läänin läntinen ja itäinen EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansanedustajat 2014 Viipurin läänin läntinen ja itäinen, Kymen läänin läntinen ja itäinen 1948 209 edustajaa Nimi: Aalto (e. Ståhlberg), Johan Fredrik (J.F.) 1924 Airola (e. Bruus),

Lisätiedot

Sortokaudet loivat vastarinnan ja synnyttivät itsenäisyysliikkeet

Sortokaudet loivat vastarinnan ja synnyttivät itsenäisyysliikkeet Sortokaudet loivat vastarinnan ja synnyttivät itsenäisyysliikkeet Lukuisia itsenäisyysliikkeitä, joiden päämäärät ja keinot olivat hyvin erilaisia. Yliopistopiirit ja osakunnat olivat aktiivisia vaikuttajia

Lisätiedot

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Uudenmaan läänin ja Uudenmaan vaalipiiri edustajaa. Aloitti edustajana:

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Uudenmaan läänin ja Uudenmaan vaalipiiri edustajaa. Aloitti edustajana: EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansanedustajat 1907 2014 Uudenmaan läänin ja Uudenmaan vaalipiiri 1907 2014 376 edustajaa Nimi: Aalto (e. Silfver), Arthur (Artturi) August 1919 Ahlroos, Frans Fredrik Wilhelm 1907

Lisätiedot

SANKARIVAINAJAT MUOLAAN SANKARIHAUTAAN HAUDATTUJEN NIMILISTA

SANKARIVAINAJAT MUOLAAN SANKARIHAUTAAN HAUDATTUJEN NIMILISTA SANKARIVAINAJAT MUOLAAN SANKARIHAUTAAN 1941-1944 HAUDATTUJEN NIMILISTA 122 Eerikäinen Eino Johannes Pällilä 26.02.1910 24.02.40 20.12.42 Vainaja kaivettu Ilveksen korsusta 6 Haikonen Väinö Pyykkölä 08.05.1904

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Sarja- ja harjoitusottelut. Turnausjoukkueet. Blues 01 Blue. Blues MK 00 Yellow HPK. HPK 99 Siniset. HPK 99 Valkoiset. Ilves 99. Jokerit 97.

Sarja- ja harjoitusottelut. Turnausjoukkueet. Blues 01 Blue. Blues MK 00 Yellow HPK. HPK 99 Siniset. HPK 99 Valkoiset. Ilves 99. Jokerit 97. Blues 01 Blue Blues MK 00 Yellow HPK HPK 99 Siniset HPK 99 Valkoiset Ilves 99 Jokerit 97 K-Kissat Laser HT LoKV 00 NuPS 00 Tappara Tappara Cherokee Turnausjoukkueet Turnauksen otteluohjelma Nro Pvm Aika

Lisätiedot

1 ( 11 ) Lista 2012-03-01. Oulu toimitukset

1 ( 11 ) Lista 2012-03-01. Oulu toimitukset 1 ( 11 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Alapere Maire Kyllikki K2 Alapere Urho Eino Ilmari Alapere Maire Kyllikki K3 Ammunet Pauli Olavi Ammunet

Lisätiedot

Kaapre * do Metsäpirtti Arkuntanhua. Tuomas * Sakkola Saaroinen 1832 do. Antti Hanna 1786

Kaapre * do Metsäpirtti Arkuntanhua. Tuomas * Sakkola Saaroinen 1832 do. Antti Hanna 1786 Kalevi Hyytiä 1 Sukutaulut 1.1 Sukupolvet 1-3 Juho Repo Juho 1723 Jaakko 1760 Taulu 1 Antti 1783 Hanna 1786 Kaarina 1789 Anna 1792 Jaakko 1825 Eeva 1826 Kaapre 1829 Tuomas 1832 Juho Repo * 1723 Sakkola

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat 1907 Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ja edeltäjät edustajaa. Aloitti edustajana:

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat 1907 Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ja edeltäjät edustajaa. Aloitti edustajana: EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansanedustajat 1907 Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ja edeltäjät 1944 2014 212 edustajaa Nimi: Aaltonen, Aimo Anshelm 1945 Aho, Raila Orvokki 1987 Aitio, Paavo Johannes 1951 Alenius,

Lisätiedot

Motocrossin Suomenmestarit

Motocrossin Suomenmestarit Motocrossin Suomenmestarit 125 250 500 1954 1. Rein Raimo 2. Carl-Gustaf Wendelin 3. Olle Helander 1955 1. Rein Raimo 2. 3. 1956 1. Kiviranta Olli-Kalevi Honkala Tarkko 2. 3. 1957 1. Kiukkonen Osmo Rein

Lisätiedot

pos no pair points % 1 2 Heikki Pilvinen - Olli A.Manni Aarne Heikinheimo - Jouko Oksanen

pos no pair points % 1 2 Heikki Pilvinen - Olli A.Manni Aarne Heikinheimo - Jouko Oksanen PÖRSSIKLUBI * 7.3.2006 Standings after 18 boards 1 2 Heikki Pilvinen - Olli A.Manni 90 62.50 2 8 Aarne Heikinheimo - Jouko Oksanen 86 59.72 3 10 Kari Stadigh - Finn Wardi 85 59.02 4 3 Christer Sjöblom

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 128. Kiertokirje eräiden valtion viran tai toimen haltijain palkkausta koskevien säännösten

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 128. Kiertokirje eräiden valtion viran tai toimen haltijain palkkausta koskevien säännösten POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1949 N:o 128 H 29 N: o 128. Kiertokirje eräiden valtion viran tai toimen haltijain palkkausta koskevien säännösten lähettämisestä toimipaikoille. Tämän

Lisätiedot

LUETTELO EDESMENNEISTÄ KILTALAISISTA v. 1990 ALKAEN

LUETTELO EDESMENNEISTÄ KILTALAISISTA v. 1990 ALKAEN JÄÄKÄRIPRIKAATIN KILTA ry 99600 SODANKYLÄ LUETTELO EDESMENNEISTÄ KILTALAISISTA v. 1990 ALKAEN tiedot päivitetty 27.05.2012 ENNEN VUOTTA 1990 KUOLLEITA PERINNEJOUKKOJEN PALVELIJOITA, KILTALAISIA *); *)

Lisätiedot

28. Nordiska Mästerskapen i Svartkrutskytte

28. Nordiska Mästerskapen i Svartkrutskytte 28. Nordiska Mästerskapen i Svartkrutskytte Orivesi, Finland 17.-18.7.2010 Kooste sarjoittain Miquelet Original 1 86 Wikstedt Robert SWE 2 83 Flatnes Øyvind NOR 3 78 Hegge Ragnar NOR 4 75 Johansson Anders

Lisätiedot

1. Hannu Turunen Vesa Leskelä % 2. Risto Suomio Jussi Itkonen 45 56,3 % Kustaa Poutiainen Seppo Niemi 45 56,3 %

1. Hannu Turunen Vesa Leskelä % 2. Risto Suomio Jussi Itkonen 45 56,3 % Kustaa Poutiainen Seppo Niemi 45 56,3 % PÖRSSIKLUBI 10.1.2008 PARIKILPAILU 1. Aarne Heikinheimo Christer Sjöblom 23 57,5 1. Mikko Mäntynen Leif Schauman 23 57,5 3. Ilkka Brinck Risto Suomio 22 55 4. Jaakko Elokorpi Finn Wardi 20 50 5. Kustaa

Lisätiedot

Rautajärven torpat ja torpparit Asutus1694-1713 sivu 1/29

Rautajärven torpat ja torpparit Asutus1694-1713 sivu 1/29 Rautajärven torpat ja torpparit Asutus1694-1713 sivu 1/29 Rautajärvi Pietilä Esko Pekanpoika 1695 Sipi Sipinpoika 1695 Kollanen Yrjö Paavonpoika 1695 Niilo Pertinpoika 1695 Erkki Juhonpoika 1701 Erkki

Lisätiedot

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä ja edeltäjät Aloitti edustajana:

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä ja edeltäjät Aloitti edustajana: EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansanedustajat Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä ja edeltäjät 2014 Nimi: Aaltio, Sampsa Eino Urmas 1979 Aalto, Anna-Kaarina 1971 Aalto-Setälä (e. Aalto), Toivo Armas (T.A.) 1927

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 16/2005 4.4.2005

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 16/2005 4.4.2005 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 16/2005 4.4.2005 ESITYKSET RITARIKUNTIEN KUNNIAMERKEIKSI ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ 2005 Opetusministeriö on lähettänyt Kirkkohallitukselle ohjeensa Suomen Valkoisen Ruusun ja

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1960 N:o 74 N:o 74. Kiertokirje eräiden posti- ja lennätinlaitoksen vakinaisten virkojen ja tointen sekä ylimääräisten tointen perustamisesta, muuttamisesta

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

LUETTELO. Painatuksen aikana tapahtuneet muutokset. päätöksessä, edellyttämistä hankinta/liikkeistä (B) ja. Karjakunta r. 1., Helsinki.

LUETTELO. Painatuksen aikana tapahtuneet muutokset. päätöksessä, edellyttämistä hankinta/liikkeistä (B) ja. Karjakunta r. 1., Helsinki. Liite Kh-lomakkeeseen E 75 b. LUETTELO lihan säännöstelystä 21 päivänä elokuuta 1941 annetun valtioneuvoston päätöksen 9 :n edellyttämistä keskusliikkeistä (A) ja 10 :n, sellaisena kuin se on 12 päivänä

Lisätiedot

Lilliputti -turnaus 2015. Turnausjoukkueet. Ahmat Oranssi. Ahmat Valkoinen BJR LV. Jääkobrat. Kiekko-Oulu 1. Kiekko-Oulu 2 KKP.

Lilliputti -turnaus 2015. Turnausjoukkueet. Ahmat Oranssi. Ahmat Valkoinen BJR LV. Jääkobrat. Kiekko-Oulu 1. Kiekko-Oulu 2 KKP. Lilliputti turnaus 2 Ahmat Oranssi Ahmat Valkoinen BJR LV Jääkobrat KiekkoOulu KiekkoOulu 2 KKP KKP Sininen KKP Valkoinen KLaser KLaser 2 KLaser KLaser 4 Kärpät Keltainen Kärpät Musta Kärpät Valkoinen

Lisätiedot

Carolina Pekantytär Hannikainen, Torpparin tytär, s. 20.7.1784 Sulkava Erikkala, k. 4.3.1809 Sulkava. Erikkala. Tauluun 6.

Carolina Pekantytär Hannikainen, Torpparin tytär, s. 20.7.1784 Sulkava Erikkala, k. 4.3.1809 Sulkava. Erikkala. Tauluun 6. TAULU 1 I Jöran Hannunpoika Kosonen, Talollinen, s. 1688 Kerimäki Haapaniemi Rantala, k. 15.9.1728 Kerimäki Lötjölä Mutajärvi. Jöran Hansinpojan pojista, Jöran ja Peter polveutuu Sulkavan Hannikaiset.

Lisätiedot

Jääkärilippu. Itsenäisen Suomen ensimmäinen joukkoosastolippu.

Jääkärilippu. Itsenäisen Suomen ensimmäinen joukkoosastolippu. Jääkärilippu Itsenäisen Suomen ensimmäinen joukkoosastolippu. Jääkärilippu vihittiin Kuninkaallisen Preussin Jääkäripataljoona 27:n edessä Libaun (Liepajan) Pyhän Kolminaisuuden Kirkossa (Trinitatiskirkko)13.

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

TAIVALKOSKEN KOULUJEN VÄLISET YU-KISAT

TAIVALKOSKEN KOULUJEN VÄLISET YU-KISAT TAIVALKOSKEN KOULUJEN VÄLISET YU-KISAT 30.8.2012 P 9 40 m 1. Seiteri Pekka Huttu 7,00 2. Keränen Juho Kk 7,30 3. Rauhala Kristoffer Kk 7,60 4. Elomaa Reko Kk 5. Kananen Ossian Kk 6. Karppinen Kalle Huttu

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

SATAKUNNAN KANSAN JUNIOR- JA SEURACUP 4/4 PARKANO KÄENKOSKEN HIIHTOKESKUS SU 17.3.2013 klo 12.00 TULOSLUETTELO

SATAKUNNAN KANSAN JUNIOR- JA SEURACUP 4/4 PARKANO KÄENKOSKEN HIIHTOKESKUS SU 17.3.2013 klo 12.00 TULOSLUETTELO SATAKUNNAN KANSAN JUNIOR- JA SEURACUP 4/4 PARKANO KÄENKOSKEN HIIHTOKESKUS SU 17.3.2013 klo 12.00 TULOSLUETTELO Parkanon Urheilijat SATAKUNNAN KANSAN JUNIOR- JA SEURACUP PARKANOSSA KÄENKOSKEN HIIHTOKESKUKSESSA

Lisätiedot

KOULU JA MENNEISYYS SUOMEN KOULU HISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIR] A 1951-1955 HELSINKI1955

KOULU JA MENNEISYYS SUOMEN KOULU HISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIR] A 1951-1955 HELSINKI1955 KOULUJA MENNEISYYS IX KOULU JA MENNEISYYS SUOMEN KOULU HISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIR] A 1951-1955 IX HELSINKI1955 Vuosikirjaan Koulu ja menneisyys IX saaduista kirjoituksista esittää Suomen Kouluhistoriallinen

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Siilinjärvi Kasurila 22.12.2007 TAULU 1 I Jöran Antinpoika Laakkonen, s. 1712 Kuopio, k. 22.9.1769 Kuopio,Kasurila. 26.3.1733 Kasurila Jör. And.ss.

Siilinjärvi Kasurila 22.12.2007 TAULU 1 I Jöran Antinpoika Laakkonen, s. 1712 Kuopio, k. 22.9.1769 Kuopio,Kasurila. 26.3.1733 Kasurila Jör. And.ss. Siilinjärvi Kasurila 22.12.2007 TAULU 1 I Jöran Antinpoika Laakkonen, s. 1712 Kuopio, k. 22.9.1769 Kuopio,Kasurila. 26.3.1733 Kasurila Jör. And.ss. Lakoin Kirst. Christ. Lapvetel. Räimä. Puoliso: 26.3.1733

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

Pojat 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Tytöt 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Sija Nimi Seura Tulos Ero

Pojat 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Tytöt 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Sija Nimi Seura Tulos Ero Pojat 1.lk 1 km V Sija Nimi Seura Tulos Ero 1. Jarkko Kukkonen Simon koulu 6.21,8 2. Taneli Teppola Maksniemi 9.50,2 3.28,4 3. Eetu Anttila Simon koulu 9.51,9 3.30,1 4. Joel Alakärppä Simon koulu 9.55,7

Lisätiedot

Kantolan torpat ja torpparit Asutus1600-19 sivu 1/40

Kantolan torpat ja torpparit Asutus1600-19 sivu 1/40 Kantolan torpat ja torpparit Asutus1600-19 sivu 1/40 Kantola Seppälä Sipi Sipinpoika, Herr Hogensköld (Rautajärvi) Sipi Sipinpoika, Lahisten kartanon alainen Sipi Pekanpoika, Samson De la Motz 1/2 Seppälä

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMAAN

KIERTOKIRJE KOKOELMAAN LIITE A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMAAN 1962 H e lm ik u u \J;o 2 Kuolleet: (7/2) Heinolan posti- ja lennätinkonttorin ensimmäinen kirjuri Aino Maria Sallinen; (10/2) Helsingin postikonttorin

Lisätiedot

TAULU 3. k. 11.6.1868 Kivijärvi Jauhoniemi 6 Palomäki

TAULU 3. k. 11.6.1868 Kivijärvi Jauhoniemi 6 Palomäki Poikosten sukuseura Rönn 1 (8) TAULU 1 I Maja Johansdotter Riekko o.s. Poikonen (90), itsellisen vaimo, s. 1785 Karstula Pääjärvi, k. 22.10.1842 Karstula Kalavastinki 6, kuolinsyy halvaus (slag). Aluksi

Lisätiedot

PÄÄESIKUNTA EMBARGO! Ei saa julkaista ennen 4.6.2016 klo 00.00!!!

PÄÄESIKUNTA EMBARGO! Ei saa julkaista ennen 4.6.2016 klo 00.00!!! Joukko-osastojen komentajien antamat aliupseerien palvelusarvot ja ylennykset reservissä 4.6.2016 1. LOGISTIIKKARYKMENTTI RITALA Niko Matias Alajärvi VERLIN Tero Tapani Ähtäri HERTSI Miki Moorits Lahti

Lisätiedot

2. Laki tasavallan presidentin kansliasta annetun lain muuttamisesta... 15

2. Laki tasavallan presidentin kansliasta annetun lain muuttamisesta... 15 HE 146/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisen arvonannon osoituksista ja tasavallan presidentin kansliasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

TULOSLUETTELO Satakunnan Maakuntaviesti Su Perinteinen

TULOSLUETTELO Satakunnan Maakuntaviesti Su Perinteinen TULOSLUETTELO Satakunnan Maakuntaviesti Su 9.2.2014 Perinteinen Maakuntaviestin osuusisännät 2014: 1. osuus Finnblock Europa Oy Ltd 2. osuus 3. osuus Maanrakennus Mäenpää Oy 4. osuus 5. osuus 6. osuus

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

Suomen Cup - Rovaniemi

Suomen Cup - Rovaniemi 9..206,4 km Sprintti - 0:7:00,4 km Sprintti Apulais- 2 249843 Ristomatti Hakola 2:50.44 0.00 2 4 23328468 Matias Strandvall 2:50.48 +0.04 3 5 2752649 Juho Mikkonen Kuhmo-Ski 2:5.65 +.2 4 0 2247565 Ari

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Ohje 1 (6) 16.2.2016. Ohje kunniamerkkiesitysten tekemisestä

Ohje 1 (6) 16.2.2016. Ohje kunniamerkkiesitysten tekemisestä Ohje 1 (6) 16.2.2016 Ohje kunniamerkkiesitysten tekemisestä Kunniamerkin saaminen edellyttää Suomen Valkoisen Ruusun (SVR) ritarikunnanohjesäännön mukaan ansioituneisuutta isänmaan palveluksessa ja Suomen

Lisätiedot

Ylennykset itsenäisyyspäivänä Joukko-osastojen komentajien antamat aliupseerien palvelusarvot ja ylennykset reservissä

Ylennykset itsenäisyyspäivänä Joukko-osastojen komentajien antamat aliupseerien palvelusarvot ja ylennykset reservissä 1 (5) Ylennykset itsenäisyyspäivänä 6.12.2016 Joukko-osastojen komentajien antamat aliupseerien palvelusarvot ja ylennykset reservissä 1. LOGISTIIKKARYKMENTTI HALONEN Timo Hannu Tapani VIRTANEN Teemu Ilmari

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Kalle Kallenpoika Sorri

Kalle Kallenpoika Sorri 1 Perhe 1 I Hanna Kustaantytär Rekola Kansakoululla keittäjänä sodan aikana ja jälkeen, s. 13.2.1872 Kulkkila, Teisko, k. 4.8.1960. Ollut Wärmälän kylän, Iso-kartanon palkollisten kirjoilla. 2.6.1891 Muutti

Lisätiedot

LHS - XCX piirikunnalliset Lahti 8.1.2015 klo 18:30 LOPPUTULOKSET

LHS - XCX piirikunnalliset Lahti 8.1.2015 klo 18:30 LOPPUTULOKSET N0 0,km Hilma Ampuja Lahden Hiihtoseura 00:0:, 00:00:00,0 Lahja Kallinen Lahden Hiihtoseura 00::, 00:0:, 8..0 0:: M0 0,km 0 Leo Rajaniemi Lahden Hiihtoseura 00:0:09, 00:00:00,0 Hermanni Latonummi Hollolan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 357. Laki. kuntajakolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 357. Laki. kuntajakolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2008 N:o 357 363 SISÄLLYS N:o Sivu 357 Laki kuntajakolain muuttamisesta... 945 358 Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1. 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.OSUUS 1 48 JOUTSA-1 Räsänen Veli-Matti 22.56,8 2 6 SAARIJÄRVI-1 Vertanen Olli 22.59,1 3 3 JYVÄSKYLÄ-1 Mikkonen Tomi 23.04,8

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

Presidenttien elämäkertatyöryhmän mietintö. Valtioneuvoston kanslian raporttisarja

Presidenttien elämäkertatyöryhmän mietintö. Valtioneuvoston kanslian raporttisarja Presidenttien elämäkertatyöryhmän mietintö Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 5/2008 Presidenttien elämäkertatyöryhmän mietintö Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 5/2008 Julkaisija VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

XVIII A. Tiinuksen muistokilpailut

XVIII A. Tiinuksen muistokilpailut Hirvialhon koulu Viiala 13. - 15:21:00 10m Ilmakivääri 60 ls, sarja Y 1. Antti Raittinen LamAs 96 97 97 99 98 94 581 2. Pekka Raittinen LamAs 94 93 96 95 97 96 571 3. Johan Fagerström RS 92 94 96 94 94

Lisätiedot

Nyman-Frisk - sukutapaaminen. Askola, 16.4.2016. Varhaista sukutietoa

Nyman-Frisk - sukutapaaminen. Askola, 16.4.2016. Varhaista sukutietoa Nyman-Frisk - sukutapaaminen Askola, 16.4.2016 Varhaista sukutietoa K. Kajantie Pojan (Vihtori Vaara) tyttären (Sirkku Kajantie) poika http://www.helsinki.fi/~kajantie/nyman.html Maria Frisk 30.9.1835

Lisätiedot

Meido-kan ry. Junnu-Cup I/2007 11.2.2007. Sarja: PE-51,5. Tuplapooli 6 osallistujaa RYHMÄ A

Meido-kan ry. Junnu-Cup I/2007 11.2.2007. Sarja: PE-51,5. Tuplapooli 6 osallistujaa RYHMÄ A 11.2.2007 Sarja: PE-51,5 Tuplapooli 6 osallistujaa RYHMÄ A Nro Kilpailija Paino 1 2 3 Voitot Pisteet Sija 1 Kosti Kalke 6k Akagi, Järvenpää 46,9 0 7 1 7 2 2 Ville Tuupanen 5k Judo-kan 47,6 10 7 2 17 1

Lisätiedot

VII Pohjankyrö murtsikka-cup 2012: KyVo, YK-V, VäVi, LaihLu

VII Pohjankyrö murtsikka-cup 2012: KyVo, YK-V, VäVi, LaihLu KyVo YK-V VäVi LaihLu CUP Kilpailija Seura Vapaa Vapaa Perinteinen Perinteinen Yht: väliaikalähtö väliaikalähtö väliaikalähtö takaa-ajo 8.1.2012 15.1.2012 29.1.2012 4.3.2012 Tytöt 5, 2007 ja myöh. syntyneet

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Pääjohtajan estyneenä ollessa: Johtaja Einar Risberg. N :o 130. Kiertokirje

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Pääjohtajan estyneenä ollessa: Johtaja Einar Risberg. N :o 130. Kiertokirje POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 129-131 N :o 129. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeenottamista ja toimesta eroamista koskeviin ohjeisiin sisältyvän D-liitteen

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

VEIKKO HOKKANEN: SUURPORKUN PAAKKISIA

VEIKKO HOKKANEN: SUURPORKUN PAAKKISIA VEIKKO HOKKANEN: SUURPORKUN PAAKKISIA Taulu 1 I. Simo Paakkinen. Syntynyt 26.10.1785 Raudussa (Porkku). Talollinen. Kuollut 01.04.1824 Raudussa (Porkku). Puoliso Maria Miina. Syntynyt 31.01.1783 Raudussa.

Lisätiedot

07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu.

07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu. 07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu. Harry Ulvi* - Seppo Järvisalo Stig Svens - Vesa Ala-Kulju* Erkki Saarinen - Lasse Wallin Teuvo Lahti - Kalevi Lehtinen Jussi

Lisätiedot

MERKKIPÄIVÄLUETTELO Tasavallan presidentin myöntämät arvonimet

MERKKIPÄIVÄLUETTELO Tasavallan presidentin myöntämät arvonimet MERKKIPÄIVÄLUETTELO Tasavallan presidentin myöntämät arvonimet LIITE TASAVALLAN PRESIDENTIN 17.6.2016 MYÖNTÄMÄT ARVONIMET Kauppaneuvos Jauhiainen Paavo Veli Petteri, toimitusjohtaja, agronomi, Siilinjärvi

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

NORDIC SHOOTING OF VETERANS

NORDIC SHOOTING OF VETERANS Hollolan Hälvälä ja Vierumäki Areena 06. - 08.07.2012 300m Kivääri 40 ls, makuu, sarja N45 1. Helle Mark DEN 95 98 98 95 386 2. Marianne Lamhauge DEN 97 94 98 92 381 3. Sys Hansen DEN 95 95 93 92 375 4.

Lisätiedot