Laatinut Klaus Castren

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laatinut Klaus Castren"

Transkriptio

1

2 Laatinut Klaus Castren Tätä kirjaa on numeroituna painettu 500 kappaletta, joista tämä on numero 108 Sanomapaino 1970

3 Korkeimpien suomalaisten kunniamerkkien haltijat

4 Korkeimpien suomalaisten kunniamerkkien haltijat Luettelo suomalaisista,jotka ovat saaneet Vapaudenristin suurristin, Vapaudenristin 1luokan Mannerheim-ristin, Vapaudenristin 1 luokan rintatähden kera, Suomen Valkoisen Ruusun suurristinketjuineen, Suomen Valkoisen Ruusun suurristin, Suomen Valkoisen Ruusun 1 luokan komentajamerkin, Suomen Leijonan suurristinja Suomen Leijonan 1 luokan komentajamerkin Tietosanakirja Oy

5 Sisällysluettelo ALKU LAUSE VÄRI KUVA ARVOJÄRJESTYS V AP AUDENRISTIN RITARIKUNTA Vapaudenristin ritarikunnan Suurmestaritja hallitukset Vapaudenristin suurristi Vapaudenristin 1luokan Mannerheim-risti Vapaudenristin 1luokka rintatähden kera SUOMEN VALKOISEN RUUSUN RITARIKUNTA Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan Suurmestaritjahallitukset Suomen Valkoisen Ruusun suurristi ketjuineen Suomen Valkoisen Ruusun suurristi Suomen Valkoisen Ruusun 1luokan komentajamerkki SUOMEN LEIJONAN RITARIKUNTA Suomen Leijonan ritarikunnan Suurmestaritja hallitukset Suomen Leijonan suurristi Suomen Leijonan 1luokan komentajamerkki LIITE l Vuosina Suomen kansalaisille myönnettyj en Vapaudenristin, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien korkeimpien kunniamerkkien lukumäärät 62 LIITE2 Viittausnumeroihin liittyvät täydentävät tiedot 63 HENKILÖHAKEMISTO 65

6 Alkulause Vuonna 1939 julkaistiin»suomen Valkoisen Ruusun ritarikunta»-niminen kirja ritarikunnan perustamisen 20-vuotispäivänjohdosta. Siihen oli kerätty tämän ritarikunnan esi- ja 20-vuotisvaiheisiin liittyvän merkityksellisimmän kuva- ja tekstiaineiston lisäksi aakkosellinen luettelo Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan koko silloisesta suomalaisesta ritaristosta. Kun tämä kirja ilmestyi jo 30 vuotta sitten, on selvää, että sanotun ritarikunnan ritaristo on sen jälkeen huomattavasti laajentunut ja ettei tuon kirjan sisältö ole enää ajan tasalla. Tänä vuonna tuli kuluneeksi 50 vuotta siitä kun silloinen Valtiouhoitaja, vapaaherra G. Mannerheim perusti Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan edellisenä vuonna perustetun Vapaudenristin ritarikunnan lisäksi. Tämän johdosta heräsi allekirjoittaneessa ajatus laatia luettelo Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan korkeimpien - ja samalla protokolaarisen sijoitusjärjestyksen kannalta merkityksellisten - kunniamerkkien suomalaisista saajista ritarikunnan perustamisesta aina merkkivuoteen 1969 asti, tämä vuosi mukaanlukien. Tällöin tuntui kuitenkin aiheelliselta laatia luettelot myös kahden muun ritarikuntamme - Vapaudenristin ritarikunnan ja vuonna 1942 perustetun Suomen Leijonan ritarikunnan - korkeimpien kunniamerkkien saajista, joista niistäkin on tähän mennessä ollut ainoastaan vuoteen 1946 asti ulottuvia hajanaisluontoisia mainintoja vapaaherra E. F. Wreden kunniamerkkialamme klassillisessa teoksessa»finlands utmärkelsetecken». Kuten nyt julkisuuteen saatettavan kirjan alaotsikostakin ilmenee täyttää se juuri mainitun tarkoituksen sisältäen luettelot kolmen ritarikuntamme korkeimpien kunniamerkkien suomalaisista haltijoista vuosina Tämän kirjan luettelot on laadittu kunniamerkkien saajia osoittavaan, historialliselta kannalta epäilemättä aakkosellista mielenkiintoisempaan kronologiseenjärjestykseen kunniamerkkiluokittain. Tällöin on erikoistunnuksiset kunniamerkit - jalokivien, miekkojen ja tammenlehvän kera - huomioitu erillisinä alaryhminä. Kaikki asianomaisen saamat, luetteloinnin kohteena oleviin luokkiin kuuluvat kunniamerkit on ilmoitettu, eikä siis ole rajoituttu mainitsemaan ainoastaan hänen kussakin ritarikunnassa saamaansa korkeinta kunnia- 7

7 merkkiä, kuten alussa mainitussa vuonna 1939 ilmestyneessä teoksessa. Kunkin kunniamerkin saajan jälkeen on merkitty myös kunniamerkin saamispäivämäärä, josta sinänsä ehkä vähäpätöiseltä tuntuvasta detaljitiedosta on hyötyä henkilöhistorioitsijoille ja protokolaarisia kysymyksiä ratkaistaessa. Ammatiksi ja/tai arvonimeksi on jo historiallisen mielenkiinnonkin vuoksi merkitty se, joka asianomaisella on ollut kunniamerkin saamishetkellä tai ritarikuntien eri korkeisiin luottamustehtäviin nimityshetkellä ja tällöin on seurattu päiväkäskyihin sekä ritarikuntien kunniamerkkiluetteloihin, pöytäkirjoihin, matrikkeleihin ja kortistoihin tehtyjä merkintöjä. Näitä samoja lähteitä on käytetty kunniamerkkien saamispäivämäärien ja erikoistunnuksien kohdalla, elleivät ne ole osoittautuneet vaillinaisiksi tai muut riidattomammiksi tulkittavat lähteet ole osoittaneet niiden antamia tietoja erheellisiksi. Joissakin tapauksissa on ammattien ja/tai arvonimien suhteen tehty erinäisiä lähinnä yhdenmukaistamiseen tähdänneitä täydentäviä täsmennyksiä. Myös etunimiin on jouduttu eräissä tapauksissa tekemään lisäyksiä. Nimenmuutoksia ei ole huomioitu, vaan on ilmoitettu ainoastaan kunniamerkin saamishetkellä käytössä olleet nimet. Kolmen ritarikuntamme kunniamerkkejä ei yhtenä kokonaisuutena ole merkitty keskinäiseen arvojärjestykseen, vaan ne on luetteloitu ritarikunnittain, jotka puolestaan on jaoiteltu edellä jo mainittujen erikoistunnuksisten kunniamerkkien mukaisiin alaryhmiin. Kokonaiskuvan saamiseksi tässä kirjassa käsiteltyj en kunniamerkkien keskinäisestä arvojärjestyksestä on kirjan alkuun sisällytetty tätä tarkoittava luettelo, joka pohjautuu Tasavallan Presidentti Urho Kekkosen ritarikuntien Suurmestarin ominaisuudessa vuonna 1958 tekemään päätökseen. Ennen kussakin ritarikunnassa lueteltuja kunniamerkkien saajia on kronologisessa järjestyksessä mainittu sekä ritarikuntien Suurmestarit että ritarikuntien hallitukset kanslereineen, varakanslereineen, hallituksen jäsenineen, rahastonhoitajineen ja sihteereineen, jotka kaikki on ilmoitettu toimikausineen päivämäärien tarkkuudella. Taulukon muotoon laaditun liitteen (liite 1) tarkoituksena on antaa 8

8 havainnollinenja vertailukelpoinen kuva kirjassa käsiteltyjen korkeiden kunniamerkkien vuosittaisesta myöntämismäärästä , Vapaudenristin ritarikunnan kohdalla 52, Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan kohdalla 51 ja Suomen Leijonan ritarikunnan kohdalla 28 vuoden osalta. Taulukossa käytetyt kunniamerkkilyhennykset ovat samat kuin nykyisessä Valtioka1enterissa noudatetut. Itse tekstissä esiintyviin viittaus numeroihin liittyvät, ritarikuntiaja myönnettyjä kunniamerkkejä koskevat lyhyet täydentävät tiedot löytyvät erillisestä liitteestä (liite 2). Käytännön tarkoitusperiä palvelee tämän kirjan lopussa oleva, kaikkia siinä mainittuja henkilöitä koskeva 764 nimeä käsittävä aakkosellinen henkilöhakemisto. Lukijaa, joka ehkä ei aikaisemmin ole joutunut lähemmin tekemisiin ennenkaikkea pöytäsijoituksen kannalta tärkeän ns. sijoitusjärjestyksen kanssa, saattanee kiinnostaa tieto, että nykyisin maassamme noudatettavan virallisen protokollan mukaan Vapaudenristin samoinkuin Suomen Valkoisen Ruusun suurristin haltija kuuluu samaan arvoluokkaan - sotilaallisia arvoja tässä yhteydessä vertailukohteina käyttäen - kuin kenraali, Suomen Leijonan suurristin haltija samaan kuin kenraaliluutnantti, Vapaudenristin 1 luokan rintatähden kera haltija samoinkuin Suomen Valkoisen Ruusun 1luokan komentaja samaan kuin kenraalimajurija Suomen Leijonan ritarikunnan 1luokan komentaja arvoluokkaan,joka on kenraalimajurinja everstin välillä. Kolmen ritarikuntamme kanslerit taas kuuluvat korkeimpaan eli 1arvoluokkaan, varakanslerit samaan kuin kenraalit ja ritarikuntien hallituksenjäsenet samaan kuin kenraaliluutnantit. Kiitän Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien hallituksen jäsentä, professori EINOE. SUOLAHTEAsiitä, että hän ensimmäisenä rohkaisi minua tämän työni julkisuuteen saattamiseen. Erityisesti haluan kiittää Vapaudenristin sekä Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien sihteeriä, kenraalimajuri RAGNARR. GRÖNVALLIAhänen avustaanja kiinnostuksestaan tämän kirjan suhteen. Se on ilmennyt, hänen luettuaan käsikirjoitukseni, sekä arvokkaissa neuvoissa perustavaa laatua olevissa toimitusteknillisissä kysymyksissä että eräiden korvaamattomien, muistiin perustu- 9

9 vien historiallisten detaljitietojen antamisessa. Kiitollisuuteni kohdistuu myös Tietosanakirja Oy:n hallituksen puheenjohtajaan, pääkonsuli SVENSEVELIUKSEEN. Ilman hänen myötävaikutustaanja kulttuuriystävällistä asennoitumistaan tämän kirjan julkaiseminen ainakaan esillä olevassa asussa tuskin olisi ollut mahdollista. Lämmintä kiitollisuutta tunnen Suomen Valkoisen Ruusunja Suomen Leijonan ritarikuntien kanslistia, rouva GUNVOROLJEMARKIAja pääesikunnan komento-osastolla palvelevaa rouva ELLISEPPÄSTÄkohtaan heidän aina osoittamastaan avuliaisuudesta. Toivon tämän kunniamerkkialan suppeaa kirjallisuutta maassamme omalta rajoitetulta osaltaan täydentävän teoksen voivan valottaa Suomen itsenäisyyden ensimmäisen puolivuosisadan henkilöhistoriaa antamalla kaikessa karussa luettelomaisuudessaankin jonkinlaisen pelkistetyn läpileikkauksen - eräitä harvoja periaatteellisista syistä kunniamerkkejä vastaanottamasta kieltäytyneitä huomattavia kansalaisia lukuunottamatta - tuona merkittävänä aikakautena vastuunalaisilla paikoilla toimineista tai muuten erityisesti ansioituneista yhteiskuntamme palvelijoista, joille kirja samalla on tarkoitettu kunnianteoksi. 10 Helsingissä uudenvuodenaattona Klaus Castren

10

11

12 Arvojärjestys Tässäjulkaisussa käsiteltyjen Vapaudenristin ritarikunnan sekä Suomen Valkoisen Ruusunja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkkien keskinäinen arvojärjestys Tasavallan Presidentin ritarikuntien Suurmestarin ominaisuudessa tekemän päätöksen mukaisesti: 11 Suomen Valkoisen Ruusun suurristi ketjuineen Vapaudenristin suurristi Suomen Valkoisen Ruusun suurristi Suomen Leijonan suurristi Vapaudenristin 1luokan Mannerheim-risti Vapaudenristin 1luokka rintatähden kera Suomen Valkoisen Ruusun 1luokan komen tajamerkki Suomen Leijonan 1luokan komentajamerkki

13 Vapaudenristin ritarikunta

14 Vapaudenristin ritarikunnan Suurmestarit ja hallitukset SUURMESTARIT 13 MANNERHEIM,Carl Gustaf Emil, vapaaherra, Sotamarsalkka, Puolustusvoimain Ylipäällikkö, PAASIKIVI,juho Kusti, Tasavallan Presidentti, KEKKONEN,Urho Kaleva, Tasavallan Presidentti, KANSLERIT WALDEN,Karl Rudolf,kenraaliluutnantti, VALVE,Väinö Lahja Richard,kenraaliluutnantti, V ARAKANSLERIT TUOMPO,Viljo Einar, kenraalimajuri, MARTOLA,Ilmari Armas Eino,kenraa1imajuri, maaherra, RAHASTONHOITAJ AT OLENIUS,Oiva Oskar, kenraalimajuri, SUITEERIT GRÖNVALL,Ragnar Robert, everstiluutnantti,

15 Vapaudenristin suurristi VAPAUDENRISTINSUURRISTIJALOKIVIENJA MIEKKOJENKERA 14 MANNERHEIM, Carl Gustaf Emil, vapaaherra, Sotamarsalkka, Puolustusvoimain Ylipäällikkö, VAPAUDENRISTINSUURRISTIMIEKKOJENKERA MANNERHEIM, Carl Gustaf Emil, vapaaherra, ratsuväenkenraali, Suomen Sotaväen Ylipäällikkö, HEINRICHS, Axel Erik, kenraaliluutnantti, RYTI, Risto Heikki, pääministeri, WALDEN, Karl Rudolf,kenraalimajuri, ent. puolustusministeri, NENONEN, Vilho Petter, tykistönkenraali, ent. puolustusministeri, LUNDQvIsT,Jarl Fritiof, kenraaliluutnantti, VALVE, Väinö Lahja Richard,kenraaliluutnantti, puolustusministeri, OESCH, Karl Lennart,kenraaliluutnantti, ent. apulaissisäasiainministeri, PAASIKIVI,Juho Kusti, Tasavallan Presidentti, SIHVO, Aarne, jalkaväenkenraali, puolustusvoimain komentaja, HEISKANEN, Kaarlo Aleksander,jalkaväenkenraali, puolustusvoimain komentaja, VAPAUDENRISTIN SUURRISTI SVINHUFVUD,Pehr Evind, senaattori, KALLIO, Kyösti, Tasavallan Presidentti, KEKKONEN, Urho Kaleva, pääministeri,

16 Vapaudenristin 1 luokan Mannerheim-risti MANNERHEIM, Carl Gustaf Emil, vapaaherra, Sotamarsalkka, Puolustusvoimain Yli päällikkö, HEINRICHS, Axel Erik,jalkaväenkenraali, puolustusvoimain komentaja,

17 Vapaudenristin 1 luokka rintatähden kera VAPAUDENRISTIN1LUOKKARINTATÄHDEN,MIEKKOJENJA TAMMENLEHVÄNKERA 16 HÄGGLUND,Johan Voldemar, kenraalimajuri, Tuour-o, Viljo Einar, kenraalimajuri, VALVE, Väinö Lahja Richard, kenraaliluutnantti, OESCH,Karl Lennart, kenraaliluutnantti, ent. apulaissisäasiainministeri, LAATIKAINEN,Taavetti, kenraaliluutnantti, MÄKINEN,Einar Nikolai, kenraaliluutnantti, AIRo, Aksel Fredrik, kenraaliluutnantti, yleisesikunnan päällikkö, BLICK,Aarne Leopold, kenraalimajuri, HEISKANEN,Kaarlo Aleksander, kenraalimajuri, HERSALO,Niilo Viktor, kenraalimajuri, ISAKSSON,Selim Engelbert, kenraalimajuri, RAAPPANA,Erkkijohannes, kenraalimajuri, SARLIN,Unio Bernhard, kenraaliluutnantti, SVANSTRÖM, Väinö Vilhelm, kenraalimajuri, SVENSSON,Aarne Johannes, kenraalimajuri, TALVELA,Paavo Juho, kenraaliluutnantti, ÖHQUlST,Harald, kenraaliluutnantti, HELMINEN,Frans Edvard, eversti, VAPAUDENRISTINI LUOKKARINTATÄHDENJA MIEKKOJENKERA von GERICH, Paul Bruno, kenraalimajuri, IGNATIUS,Johannes Ferdinand (Hannes), kenraalimajuri, LöFsTRöM, Ernst Berthold, kenraaliluutnantti, THEsLöF, Carl Gustaf (Gösta), kenraalimajuri, WETZER, Paul Martin, kenraalimajuri, WILKAMA,Karl Fredrik (Kalle), kenraalimajuri, HÄGGLUND,Johan Voldemar, kenraalimajuri, VALVE, Väinö Lahja Richard, kenraalimajuri, '10 Tuoxrro, Viljo Einar, kenraalimajuri, AIRO,Aksel Fredrik, kenraalimajuri, HANELL,Edvard Fritjof, kenraaliluutnantti,

18 MALMBERG,Kaarlo Lauri Torvald, kenraaliluutnantti, ent. puolustusministeri, OESCH,Karl Lennart, kenraaliluutnantti, ent. apulaissisäasiainministeri, SIILASVUO,Hjalmar Fridolf, kenraalimajuri, TALVELA,Paavo Juho, kenraalimajuri, ÖHQ.UIST,Harald, kenraaliluutnantti, ÖSTERMAN,Hugo Viktor, kenraaliluutnantti, ent. apulaispuolustusministeri, TAPOLA,Kustaa Anders, eversti, GRANDELL,Leonard August Mathias, kenraalimajuri, ENCKELL,Oskar Paul, kenraaliluutnantti, NENONEN,Vilho Petter, tykistönkenraali, ent. puolustusministeri, RANGELL,Johan Vilhelm (Jukka), pääministeri, LUNDQ.vIsT,Jarl Fritiof, kenraaliluutnantti, SIHVO,Aarne, kenraaliluutnantti, RAAPPANA,Erkki Johannes, kenraalimajuri, BÄCKSTRÖM, Runar, insinöörieversti, KEKONl,Kaarle Heikki, kenraalimajuri, LUUKKONEN, Fanni Maria, lotta, Roos, Harald Vilhelm, kenraalimajuri, BJÖRKLUND, Julius Johannes, kenttäpiispa, HACKZELL,Anders Verner (Antti), varatuomari, ent. pääministeri, AUTTI, Pietari Aleksanteri, kenraalimajuri, LAGUS,Ernst Ruben, kenraalimajuri, JYIARTOLA, Ilmari Armas Eino, kenraalimajuri, ent. apulaisu1koasiainministeri, alenius, Oiva Oskari, kenraalimajuri, RAHOLA,Eero Akseli, kontra-amiraali, SUNDMAN,Svante August, kontra-amiraali, KAILA,Auno Antero, eversti, ROSCHIER,Elof, kenraaliluutnantti, SIMELIUS,Jaakko Sakari, kenraaliluutnantti,

19 VAPAUDENRISTINI LUOKKARINTATÄHDENKERA 18 INGMAN,Lauri Johannes, pääministeri, CASTREN,Jalmar, rautatiehallituksen pääjohtaja, ent. senaattori, KOTILAINEN,Väinö Aleksanteri, kauppa- ja teollisuusministeri, reservimajuri, KIVIMÄKI,Toivo Mikael, erikoislähettiläsja täysivaltainen ministeri, ent. pääministeri, PAASIKIVI,Juho Kusti, erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri, ent. pääministeri, TALAS,Onni Eugen, erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri, ent. senaattori, RAMSAY,Carl Henrik Wolter, apulaiskansanhuoltoministeri, LINKOMIES, Edwin Johan Hildegard, pääministeri, JATKOLA,Emil Julius, maaherra, ent. oikeusministeri, CASTREN,Urho Jonas, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, ent. pääministeri, ENCKELL,Carl Johan Alexis, ulkoasiainministeri,

20 Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunta

21 Suomen Valkoisen Ruusun Suurmestarit ja hallitukset ritarikunnan SUURMESTARIT 21 MANNERHEIM,Carl Gustaf Emil, vapaaherra, Valtionhoitaja, STÅHLBERG,Kaarlojuho, Tasavallan Presidentti, RELANDER,Lauri Kristian, Tasavallan Presidentti, SVINHUFVUD, Pehr Evind, Tasavallan Presidentti, KALLIO,Kyösti, Tasavallan Presidentti, RYTI, Risto Heikki, Tasavallan Presidentti, MANNERHEIM,Carl Gustaf Emil, vapaaherra, Tasavallan Presidentti, PAASIKIVI,Juho Kusti, Tasavallan Presidentti, KEKKONEN,Urho Kaleva, Tasavallan Presidentti, KANSLERIT STENROTH,Otto Eliel, Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtaja, MANTERE,Oskari, kouluhallituksen ylijohtaja, TULENHEIMO,Antti Agaton, ylipormestari, RYDMAN,Eero Hjalmar, ylipormestari, TARJANNE,Toivo, korkeimman oikeuden presidentti, V ARAKANSLERIT GRIPENBERG,Frans Michael, reservimajuri, huhtik EHRNROOTH,Leo Reinhold, lakitiedettentohtori, pankinjohtaja, SUNILA,Juho Emil, maataloushallituksen ylijohtaja, MANTERE,Oskari, kouluhallituksen ylijohtaja, CAJANDER,Aimo Kaarlo, metsähallituksen pääjohtaja, RYDMAN,Eero Hjalmar, kansaneläkelaitoksen pääjohtaja, KEKKONEN,Urho Kaleva, pääministeri, lakitieteentohtori,

22 TÖRNGREN,Ralf Johan Gustaf, ulkoasiainministeri, valtiokonttorin pääjohtaja, LÖNNROTH,Erik Johannes, professori, PALIN,Eduard Hjalmar, suurlähettiläs, HALLITUKSENJÄSENET BRANDER,Uuno Edvard, maataloushallituksen ent. ylijohtaja, marrask MALMBERG,Kaarlo Lauri Torvald, eversti, suojeluskuntain ylipäällikkö, marrask SUNILA,Juho Emil, maataloushallituksen ylijohtaja, marrask MANTERE,Oskari, kouluhallituksen ylijohtaja, TOLLET,Ernst Artur, lääkintöneuvos, OESCH,Karl Lennart, kenraalimajuri, WREDE,Ernst Fabian, vapaaherra, HYNNINEN,Eemil, filosofiantohtori, VALVE,Väinö Lahja Richard, kenraaliluutnantti, OLENIUS,Oiva Oskar, kenraalimajuri, L 1964 KEKKONEN,Urho Kaleva, lakitieteentohtori, pankinjohtaja, ~ SOLIN,Arnold Henrik (Arno), vuorineuvos, TÖRNGREN,Ralf Johan Gustaf, apulaisulkoasiainministeri, valtiokonttorin pääjohtaja, LÖNNROTH,Erik Johannes, professori, KLEEMOLA,Kauno Antero, kauppa- ja teollisuusministeri, VAHERVUORI,Torsten Oskar, valtiosihteeri, HALLAMA,Eino Jaakko Untamo, valtiosihteeri, l. 5. Fl67 SERLACHIUS, Ralph Erik, vuorineuvos, SUOLAHTI,Eino Edvard, filosofiantohtori, NIEMI,Juho Eino Kullervo, varatuomari, VANAMo,JormaJaakko, valtiosihteeri,

23 RAHASTONHOITAJAT 23 LEINBERG,Georg Mikael, filosofianmaisteri, toimistonjohtaja, RAUTAVAARA,A1bin Ewald, esittelijäsihteeri, ENWALD,Hjalmar Emil, Tasavallan Presidentin kanslian kansliapäällikkö, RAUTAVAARA,Albin Ewald, Tasavallan Presidentin kanslian kansliapäällikkö, WREDE, Ernst Fabian, vapaaherra, KIVIKOSKI,Bruno Rafael, Tasavallan Presidentin kanslian kansliapäällikkö, SOHLBERG,Ernst Bertil, Tasavallan Presidentin kanslian kansliapäällikkö, TÖTTERMAN,Richard Evert Björnson, Tasavallan Presidentin kanslian kansliapäällikkö, SIHTEERIT KOSKIMIES,Eero Waldemar, varatuomari, valtioneuvoston kanslisti, lokak STANDERTSKJÖLD, Georg, vapaaherra, HACKMAN,Wo1demar Fredrik, lähetystösihteeri, PALOHEIMO,Arvi Henrik, pääkonsuli, varatuomari, PAJULA,Paavo Päiviö, lähetystöneuvos, lakitiedettenkandidaatti, TARJANNE,Päiviö Kaukomieli, lähetystöneuvos, lakitiedettenkandidaatti, KOISTINEN,Uno Salomon, lähetystöneuvos, filosofianmaisteri, WÄLIKANGAS, Eino, ulkovaltojen lähettiläiden esittelijä, GRÖNVALL,Ragnar Robert, kenraalimajuri,

24 Suomen Valkoisen Ruusun suurristi ketjuineen SUOMENVALKOISEN RUUSUN SUURRISTIKETJUINEENJALOKIVIENJA MIEKKOJENKERA 24 MANNERHEIM, Carl Gustaf Emil, vapaaherra, Suomen Marsalkka, SUOMENVALKOISEN RUUSUN SUURRISTIKETJUINEEN MANNERHEIM, Carl Gustaf Emil, vapaaherra, Valtionhoitaja, STÅHLBERG, Kaarlo] uho, Tasavallan Presidentti, RELANDER, Lauri Kristian, Tasavallan Presidentti, SVINHUFVUD,Pehr Evind, ent. Valtionhoitaja, KALLIO, Kyösti, Tasavallan Presidentti, RYTI, Risto Heikki, Tasavallan Presidentti, PAASIKIVI,]uho Kusti, Tasavallan Presidentti, KEKKONEN, Urho Kaleva, Tasavallan Presidentti,

25 Suomen Valkoisen Ruusun suurristi SUOMENVALKOISENRUUSUNSUURRISTI JALOKIVIENKERA STENROTH,Otto Eliel, varatuomari, ent. senaattori, ent. ulkoasiainministeri, ENCKELL,Carl johan Alexis, ulkoasiainministeri, SIBELIUs,johan Christian julius (Jean), professori, säveltäjä, SUOMENVALKOISENRUUSUNSUURRISTIMIEKKOJENKERA SIILASVUO,Hjalmar Fridolf, kenraaliluutnantti, HANELL,Edvard Fritjof, kenraaliluutnantti, SUOMENVALKOISENRUUSUNSUURRISTI CASTREN,Kaarlo, lakitiedettenkandidaatti, ent. pääministeri, INGMAN,Lauri johannes, professori, ent. pääministeri, JOHANSSON,Gustaf, arkkipiispa, NYBERGH,August, korkeimman oikeuden presidentti, STÅHLBERG,Kaarlo juho, korkeimman oikeuden presidentti, SÖDERHOLM,Karl Gustaf, oikeusministeri, hovioikeudenpresidentti, DANIELSON-KALMARI,johanRichard, valtioneuvos, REIN, Karl Gabriel Thiofold, täysinpalvellut professori, WREDE,Rabbe Axel, vapaaherra, ent. senaattori, STENROTH,Otto Eliel, Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtaja, ent. senaattori, ent. ulkoasiainministeri, Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan kansleri, HERMANSON,Robert Fredrik, täysinpalvellut professori, GROTENFELT,Berndt julius, korkeimman oikeuden presidentti, PAASIKIVI,juho Kusti, Kansallis-Osake-Pankin pääjohtaja, ent. pääministeri, RAuTAPÄÄ,Hugo Valentin, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, VENNOLA,juho Heikki, professori, ent. pääministeri, WILKAMA,Karl Fredrik (Kalle), kenraalimajuri, sotaväen päällikkö, ENCKELL,Carl johan Alexis, erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri, ent. ulkoasiainministeri, ERICH,Rafael Waldemar, erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri, professori, ent. pääministeri,

26 CAJANDER,Aimo Kaarlo, professori, metsähallituksen vt. ylijohtaja, ent. pääministeri, DONNER,Anders Severin, valtioneuvos, Helsingin yliopiston vt. kansleri, KALLIO,Kyösti, eduskunnan puhemies, ent. pääministeri, SIBELIUs,Johan Christian Julius (Jean), professori, säveltäjä, DONNER,Ossian, erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri, TULENHEIMO,Antti Agaton, pääministeri, SETÄLÄ,Emil Nestor, professori, ent. ministeri, SUOLAHTI,Viktor Hugo, professori, Helsingin yliopiston kansleri, CHARPENTIER,Axel Fredrik, ent. oikeuskansleri, SÖDERHJELM,Jarl Werner, professori, erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri, RAMSAY,August, filosofian tohtori, todellinen valtioneuvos, SUNILA,Juho Emil, maataloushallituksen ylijohtaja, filosofiantohtori, ent. pääministeri, Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan varakansleri, GEBHARD,Hannes, professori, MANTERE,Oskari, kouluhallituksen ylijohtaja, ent. pääministeri, PROCOPE,Hjalmar Johan Fredrik, ulkoasiainministeri, KROGIUS,Lars Karl, kauppaneuvos, RELANDER,Hugo Magnus Johannes, valtiovarainministeri, PEHKONEN,Frans Albert, korkeimman oikeuden presidentti, KIVIMÄKI,Toivo Mikael, pääministeri, KAILA, Erkki, arkkipiispa, RYTI, Risto Heikki, Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtaja, ent. valtiovarainministeri, IGNATIUs,Johannes Ferdinand (Hannes), kenraaliluutnantti, SIHVO,Aarne, kenraaliluutnantti, WALDEN,Karl Rudolf, kenraalimajuri, ent. puolustusministeri, WETZER,Paul Martin, jalkaväenkenraali, CASTREN,Jalmar, rautatiehallituksen pääjohtaja, ent. senaattori, HJELMMAN,Alexander Leonard, professori, Teknillisen korkeakoulun ent. rehtori, ent. puolustusministeri, KOMPPA,Gustaf, professori, Turun yliopiston kansleri,

27 VONGERICH,Paul Bruno, kenraaliluutnantti, ANDERSON,Amos Valentin, päätoimittaja, HIRN, Yrjö, professori, LINDELÖF,Ernst Leonard, professori, CASTREN,Urho Jonas, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, ent. oikeusministeri, NEOVIUS,Nils Hjalmar, korkeimman oikeuden presidentti, PEHKONEN,Eero Yrjö, maaherra, ent. maatalousministeri, HONKAJUURI,Ivar Mauritz (Mauri), Kansallis-Osake-Pankin pääjohtaja, RANGELL,Johan Wilhelm, pääministeri, WITTING,Rolf Johan, ulkoasiainministeri, FREY,Alexander, Pohjoismaiden Yhdyspankin pääjohtaja, lakitieteentohtori, ent.senaattori, HACKZELL,Anders Verner, varatuomari, ent. ulkoasiainministeri, LINKOMIES,Edwin Johan Hildegard, professori, ent. pääministeri, RAMSAY,Carl Henrik Wolter, erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri, filosofian tohtori, toimitusjohtaja, ent. ministeri, LEHTONEN,Aleksi Emanuel, arkkipiispa, MÖLLER,Oskar, korkeimman oikeuden presidentti, SALOMIES, Ilmari Johannes, arkkipiispa, TARJANNE,Toivo, korkeimman oikeuden presidentti, KEKKONEN,Urho Kaleva, pääministeri, lakitieteentohtori, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien varakansleri, TÖRNGREN,Ralf Johan Gustaf, valtiokonttorin pääjohtaja, ent. ministeri, Suomen Valkoisen Ruusunja Suomen Leijonan ritarikuntien hallituksen jäsen, TUOMIOJA,Sakari Severi, Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtaja, erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri, ent. pääministeri, FAGERHOLM,Karl August, eduskunnan puhemies, Oy Alkoholiliike Ab:n pääjohtaja, ent. pääministeri, SUKSELAINEN, Vieno Johannes, kansaneläkelaitoksen pääjohtaja, ent. pääministeri, VONFIEANDT,Berndt Rainer, erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri, ent. pääministeri, GRIPENBERG,Georg Achates, suurlähettiläs,

28 KUUSKOSKI,Reino Iisakki, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, 28 ent. pääministeri, MYRBERG,Pekka Juhana, professori, Helsingin yliopiston kansleri, RYDMAN,Eero Hjalmar, ylipormestari, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kansleri, KLEEMOLA,Kauno Antero, eduskunnan puhemies, ent. ministeri, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien hallituksen jäsen, MIETTUNEN,Martti Juhani, maaherra, ent. pääministeri, KARJALAINEN,Ahti Kalle Samuli, ulkoasiainministeri, ent. pääministeri, LEHTO,Reino Ragnar, maaherra, ent. pääministeri, PIIPPONEN,Matti, ent. korkeimman oikeuden presidentti, HANNIKAINEN,Antti Juhana, korkeimman oikeuden presidentti, ent. oikeusministeri, SIMELIus,Jaakko Sakari,jalkaväenkenraali, ent. puolustusvoimain komentaja, NUORVALA,Aarne Johannes, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, ent. ministeri, SIMOJOKI,Martti Ilmari, arkkipiispa, VIROLAINEN,Johannes, eduskunnan puhemies, ent. pääministeri,

29 Suomen Valkoisen Ruusun 1 luokan komentajamerkki SUOMENVALKOISEN RUUSUN 1LUOKANKOMENTAJAMERKKIJALOKIVIEN KERA 29 VON COLLAN, Clas Herman, pankinjohtaja, SOLITANDER, Karl Axel Wa1frid, pääkonsuli, ent. kauppa- ja teollisuusministeri, SUOMENVALKOISEN RUUSUN 1LUOKANKOMENTAJAMERKKIMIEKKOJENKERA ALFTAN, Harry Uno, kenraalimajuri, EKBERG, Leo Alexander, kenraalimajuri, FAGERNÄS,Frans U no, kenraalimajuri, GUSTAFSSON,Gustaf Verner, kenraalimajuri, JÄRVINEN, Eino Iisakki, kenraalimajuri, KÄÄRIÄINEN, Antti, kenraalimajuri, MELANDER, Lars Rafael, kenraalimajuri, OINONEN, Voldemar (Volde),kenraalimajuri, RAATIKAINEN, Tuomas Volmar, eversti, Snrvo.Tohannes (Jussi), kenraalimajuri, STÅHLSTRöM,johan Viktor, eversti, SUNDMAN,Viktor Alonzo, kenraalimajuri, SUOMENVALKOISEN RUUSUN 1LUOKANKOMENTAJAMERKKI BRANDER, Uuno Edvard, maataloushallituksen ylitirehtööri, ent. maatalousministeri, COLLIANDER, Otto Immanuel, piispa, EHRNROOTH, Leo Reinhold, apulaisulkoasiainministeri, lakitieteentohtori, ent. senaattori, ERKKo, Eero, kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri, HOLSTI, Eino RudolfWoldemar, ulkoasiainministeri, KOSKIMIES,juho Rudolf, piispa, RÅBERGH, Herman, piispa, SAASTAMOINEN,Armas Herman, erikoislähettiläs j a täysivaltainen ministeri, TULENHEIMO, Antti Agaton, professori, ent. senaattori, VENNOLA,juho Heikki, pääministeri, professori,

Pääministerinä Suomessa. Mari Kiviniemi

Pääministerinä Suomessa. Mari Kiviniemi Pääministerinä Suomessa Mari Kiviniemi Suomen pääministerit (1) 1. Svinhufvud, Pehr Evind 27.11.1917-27.5.1918 2. Paasikivi, Juho Kusti 27.5.1918-27.11.1918 3. Ingman, Lauri Johannes 27.11.1918-17.4.1919

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

SUOMEN VALKOISEN RUUSUN RITARIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ SUOMEN LEIJONAN

SUOMEN VALKOISEN RUUSUN RITARIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ SUOMEN LEIJONAN SUOMEN VALKOISEN RUUSUN RITARIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ ASETUS SUOMEN LEIJONAN RITARIKUNNAN PERUSTAMISESTA MÄÄRÄYKSET SUOMEN VALKOISEN RUUSUN JA SUOMEN LEIJONAN RITARIKUNTAIN KUNNIAMERKKIEN ANTAMISESTA Minä Carl

Lisätiedot

Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010

Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010 Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010 Vuosi 1840 Venäjän keisarina ja Suomen Suuriruhtinaana on Nikolai I Kantaäitimme Ulriika syntyi Liedossa Vuosi 1842 Kantaisämme Kustaa

Lisätiedot

Sukuselvityksen kohde. Anders "Antti" Bro. s. 1748. ja hänen jälkeläisiään yhteensä 25 taulua. Tulostettu: 20.04.2015

Sukuselvityksen kohde. Anders Antti Bro. s. 1748. ja hänen jälkeläisiään yhteensä 25 taulua. Tulostettu: 20.04.2015 Sukuselvityksen kohde Anders "Antti" Bro s. 1748 ja hänen jälkeläisiään yhteensä 25 taulua Tulostettu: 20.04.2015 Tekijä: Asko Vuorinen Lokirinne 8 A 25 02320 Espoo Puhelin 0440-451022 askovuorinen@gmail.com

Lisätiedot

Nuijamaan Sankarihautausmaa NIMILUETTELO Nimi syntymäaika kotipaikka kaatumisaika kaatumispaikka rivi paikka Kadonnut Risti Haud. Nuijamaalla muualle

Nuijamaan Sankarihautausmaa NIMILUETTELO Nimi syntymäaika kotipaikka kaatumisaika kaatumispaikka rivi paikka Kadonnut Risti Haud. Nuijamaalla muualle Aalto Arvo Johannes 02.07.1918 Nuijamaa 29.05.1942 - Neuvostoliitto 6 1 x x Aalto Onni Aukusti 11.07.1912 Nuijamaa 12.08.1944 Vasikkasaari 6 2 x Aalto Uuno Alfred 13.06.1909 Nuijamaa 13.03.1940-5 11 x

Lisätiedot

Puutiojärvi 16.1.2014

Puutiojärvi 16.1.2014 Puutiojärvi 16.1.2014 TAULU 1 I Lars Laakkonen, Drg. Torp., s. 1798, k. 17.4.1838 Kuopio Ryönä. Puoliso: 29.7.1827 Riistavesi Hedvig Hämäläinen, s. 1802. Brita Caisa Laakkonen, s. 20.3.1824 Kuopio Ristavesi.

Lisätiedot

Henkilöhistoriaa Suomen Pankissa

Henkilöhistoriaa Suomen Pankissa Juha Tarkka Suomen Pankki Henkilöhistoriaa Suomen Pankissa Profiileja Risto Rytistä Mauno Koivistoon 8.6.2015 Julkinen 1 Risto Ryti pääjohtaja 1923-1940, 1944-1945 Pankkimiehestä poliitikoksi Talvisodan

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

Uno Hildén - Ruotsal. Onni Hiltunen - SDP Einar Holmberg - SDP Toivo Horelli - Kokoomus Vihtori Huhta - SDP Laura Härmä - SDP Emil Hästbacka -

Uno Hildén - Ruotsal. Onni Hiltunen - SDP Einar Holmberg - SDP Toivo Horelli - Kokoomus Vihtori Huhta - SDP Laura Härmä - SDP Emil Hästbacka - Eduskunta Eduskunnan kirjasto Mirja Pakarinen 16.10.2014 Liite tietopakettiin: Eduskunta mukana rauhanteossa vuonna 1944 Istunto 79 Lauantaina 2. syyskuuta 1944 klo 20 Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2010-09-24. Ylivieska toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2010-09-24. Ylivieska toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) K1 Ainassaari Mika Juhani K2 Alahäivälä Jussi Petteri Alahäivälä Ville Johannes K3 Elo Pauli Armas Elo Helena

Lisätiedot

Puoliso: Petter Korhonen, s. 26.11.1809. Vanhemmat: Johan Korhonen ja Margareta Korhonen. 17.4.1808.

Puoliso: Petter Korhonen, s. 26.11.1809. Vanhemmat: Johan Korhonen ja Margareta Korhonen. 17.4.1808. TAULU 1 I Pekka Korhonen, s. 1575, k. 1635. Vilppu s. 1615. Tauluun 2. Heikki s. 1601. Tauluun 86. Sipi s. 1603. Tauluun 97. TAULU 2 (taulusta 1) II Vilppu Korhonen, s. 1615, k. 1675. Vilppu s. 1645. Tauluun

Lisätiedot

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi , Aloitti edustajana:

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi , Aloitti edustajana: EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansanedustajat Vaalikausi 1950, 22.07. 20.07.1951 Nimi: Aaltonen, Aimo Anshelm 1945 Aattela (v:een 1921 Virtanen), Hugo Emil Ahmavaara (v:een 1906 Aulin), Kaarlo Arvi Eliel Aloitti

Lisätiedot

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Oulun läänin eteläinen ja pohjoinen, Oulun läänin ja Oulun vaalipiiri

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Oulun läänin eteläinen ja pohjoinen, Oulun läänin ja Oulun vaalipiiri EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansanedustajat 1907 2014 Oulun läänin eteläinen ja pohjoinen, Oulun läänin ja Oulun vaalipiiri 1907 2014 242 edustajaa Nimi: Ahde, Matti Allan 1970 Ahmala, Heikki 1914 Ahmala, Kustaa

Lisätiedot

Mannerheim-luento. Pääjohtaja Erkki Liikanen Päämajasymposium 6.7.2012 Mikkeli. 6.7.2012 Erkki Liikanen

Mannerheim-luento. Pääjohtaja Erkki Liikanen Päämajasymposium 6.7.2012 Mikkeli. 6.7.2012 Erkki Liikanen Mannerheim-luento Pääjohtaja Päämajasymposium Mikkeli 1 Carl Gustaf Emil Mannerheim Suomen valtionhoitaja 12.12.1918 25.7.1919 Suomen tasavallan presidentti 4.8.1944 4.3.1946 Kuva: Museovirasto 2 Neljä

Lisätiedot

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Turun läänin eteläinen ja Varsinais-Suomen vaalipiiri edustajaa. Aloitti edustajana:

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Turun läänin eteläinen ja Varsinais-Suomen vaalipiiri edustajaa. Aloitti edustajana: EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansanedustajat 2014 Turun läänin eteläinen ja Varsinais-Suomen vaalipiiri 2014 215 edustajaa Nimi: Aalle-Teljo (v:een 1906 Ahlstedt), Ida Sofia Aalto, Kalle Nestor 1919 Aaltonen, Aimo

Lisätiedot

SUKUSELVITYKSEN KOHDE. Ulrika (Ulla*) Pietarintytär (Sahlström) Uotila s. 24.12.1822 Pälkäne

SUKUSELVITYKSEN KOHDE. Ulrika (Ulla*) Pietarintytär (Sahlström) Uotila s. 24.12.1822 Pälkäne SUKUSELVITYKSEN KOHDE Ulrika (Ulla*) Pietarintytär (Sahlström) Uotila s. 24.12.1822 Pälkäne ja hänen jälkeläisiään kolme sukupolvea yhteensä 36 taulua Tulostettu: 18.09.2011 Tekijä: Marja-Liisa Siikonen

Lisätiedot

Suurlähettiläs Klaus Castrén 1923 2011

Suurlähettiläs Klaus Castrén 1923 2011 Suurlähettiläs Klaus Castrén 1923 2011 Antti Matikkala Kunniamerkkialan pitkäaikainen vaikuttaja, suurlähettiläs Klaus Castrén kuoli 17. tammikuuta 2011. Huhtikuun 13. päivänä 1923 syntynyt Castrén ilmoitti

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatti Herman Frithiof Anteli vain a j an testamenttaamia kokoelmia. kokoelmia hoitamaan asetettu. Valtuuskunnalle.

Lääketieteen lisensiaatti Herman Frithiof Anteli vain a j an testamenttaamia kokoelmia. kokoelmia hoitamaan asetettu. Valtuuskunnalle. 1907. - Edusk. Kirj. - H. F. Antellin kokoelmat. Suomen Eduskunnan kirjelmä sen kertomuksen johdosta, minkä lääketieteen lisensiaatti H. F. Anteli vainajan testamenttaamia kokoelmia hoitamaan asetettu

Lisätiedot

edellisestä kuukaudesta

edellisestä kuukaudesta Päivitetty 31.10.2008 A-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-uudet Muutos edellisestä kuukaudesta Osakkeiden määrä Osuus Osuus äänistä 1 Koskenkorva Matti Olavi

Lisätiedot

1 ( 5 ) Lista Ylivieska toimitukset

1 ( 5 ) Lista Ylivieska toimitukset 1 ( 5 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) K1 Ahistus Jorma Tapio Ahistus Eeva-maija K2 Eskola Ilkka Tapani Eskola Sirpa Aune Helena K3 Eskola Seppo Erkki Martimo

Lisätiedot

Virkaanastujaisesitelmien kutsut

Virkaanastujaisesitelmien kutsut 1854 2001 Seuraava luettelo sisältää keskusarkiston julkaisuarkistossa olevien 870 virkaanastujaisesitelmän kutsut vuosilta 1854 2001. Luettelon viimeinen vuosi on 2001 siksi, että sen jälkeiseltä ajalta

Lisätiedot

Valmistavan poikain Ammattikoulun Johtokunta.

Valmistavan poikain Ammattikoulun Johtokunta. XIV. Valmistavan poikain Ammattikoulun Johtokunta. Kaupunginvaltuustolle on Valmistavan poikain Ammattikoulun Johtokunta antanut seuraavan kertomuksen lukuvuodelta 1903 1904. Opetusta Valmistavassa Ammattikoulussa

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset 1 ( 10 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) K1 AchrØn Raija Maria AchrØn Eero Tapani K2 Ahonperä Jukka Mauri Ahonperä Tuuli Katariina K3 Ahonperä Jukka Mauri K4 Ahosola

Lisätiedot

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi 1917 II 1918 v, Aloitti edustajana:

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi 1917 II 1918 v, Aloitti edustajana: EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansanedustajat Vaalikausi, 01.11.1917 31.03.1919 Nimi: Ahmala, Kustaa Aloitti edustajana: Ahmavaara (v:een 1906 Aulin), Pekka Airola (e. Bruus), Matts Alexander (Matti Aleksanteri)

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Viipurin läänin läntinen ja itäinen, Kymen läänin läntinen ja itäinen

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Viipurin läänin läntinen ja itäinen, Kymen läänin läntinen ja itäinen EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansanedustajat 2014 Viipurin läänin läntinen ja itäinen, Kymen läänin läntinen ja itäinen 1948 209 edustajaa Nimi: Aalto (e. Ståhlberg), Johan Fredrik (J.F.) 1924 Airola (e. Bruus),

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-12-20. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-12-20. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) K1 Ahonen Anna Liisa Ahonen Veikko Juhani Ahonen Aarno Allan Ahonen Paavo Olavi Ahonen Pertti Kalevi Ahonen Pauli

Lisätiedot

PÄÄTÖS 13.9.2007 VNK007:00/2006

PÄÄTÖS 13.9.2007 VNK007:00/2006 VALTIONEUVOSTON KANSLIA PÄÄTÖS 13.9.2007 VNK007:00/2006 Asia MERKKIVUODEN 1809 MUISTAMISEN VALMISTELU Asettaminen Toimikausi Taustaa Tehtävät Valtioneuvoston kanslia on 26.6.2006 asettanut merkkivuoden

Lisätiedot

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 KULTTUURITYÖN KESKUS hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 puheenjohtaja Toivo Kujala sihteeri Risto Hölttä varapuheenjohtajayrjö Sivonen varasihteeri Johan W.Slup taloudenhoitaja Aug.Niemistö muut jäsenet

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 06.12.2015

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 06.12.2015 1(5) YLIVÄÄPELI Hokkanen Kari Pekka Laukaa Hämäläinen Juha Pekka Pihtipudas Löfman Sami Markus Närhi Timo Tapani Laukaa Pentikäinen Martti Olavi VÄÄPELI Heikkinen Panu Jarkko Laukaa Junka Janne Sakari

Lisätiedot

Sortokaudet loivat vastarinnan ja synnyttivät itsenäisyysliikkeet

Sortokaudet loivat vastarinnan ja synnyttivät itsenäisyysliikkeet Sortokaudet loivat vastarinnan ja synnyttivät itsenäisyysliikkeet Lukuisia itsenäisyysliikkeitä, joiden päämäärät ja keinot olivat hyvin erilaisia. Yliopistopiirit ja osakunnat olivat aktiivisia vaikuttajia

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Uudenmaan läänin ja Uudenmaan vaalipiiri edustajaa. Aloitti edustajana:

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Uudenmaan läänin ja Uudenmaan vaalipiiri edustajaa. Aloitti edustajana: EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansanedustajat 1907 2014 Uudenmaan läänin ja Uudenmaan vaalipiiri 1907 2014 376 edustajaa Nimi: Aalto (e. Silfver), Arthur (Artturi) August 1919 Ahlroos, Frans Fredrik Wilhelm 1907

Lisätiedot

Mitä tietoja Titanic-onnettomuudesta kannattaa etsiä suomalaisista arkistoista?

Mitä tietoja Titanic-onnettomuudesta kannattaa etsiä suomalaisista arkistoista? Mitä tietoja Titanic-onnettomuudesta kannattaa etsiä suomalaisista arkistoista? Uponneet unelmat - muistoseminaari Siirtolaisinstituutissa 13.4.2012 Jarno Linnolahti Arkisto - kirjasto - asiakirja arkisto

Lisätiedot

YLENNYSPÄÄTÖS. Sotilasläänin komentaja on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 04.06.2010

YLENNYSPÄÄTÖS. Sotilasläänin komentaja on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 04.06.2010 1(7) YLIVÄÄPELI Alanen Kaarlo Tapio Paloposki Aarre Antti Gunnar Pirkkala Setälä Pasi Juhani Akaa Toivakainen Matti Juhani VÄÄPELI Ahola Petri Juhani Ylöjärvi Esko Niko Mikael Hoivanen Jari Tapio Huurne

Lisätiedot

Historialliset johtokunnat

Historialliset johtokunnat r.y. Sivu 1 (14) 1902-1903 Historialliset johtokunnat 1897 Väliaikainen toimikunta (valittu 10.10.97) Santeri Ingman (Ivalo) 3+ 8 v. Alpo Noponen J.H. Erkko Matti Kurikka rahastonhoitaja 1898-1899 Santeri

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Kirj. H. F. Anteilta kokoelmat Suomen Eduskunnan alamainen kirjelmä lääketieteen lisensiaatti H. F. Anteli vainajan testamenttaamien kokoelmain hoidosta. Suurivaltaisin, Armollisin Keisari

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 16/2005 4.4.2005

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 16/2005 4.4.2005 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 16/2005 4.4.2005 ESITYKSET RITARIKUNTIEN KUNNIAMERKEIKSI ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ 2005 Opetusministeriö on lähettänyt Kirkkohallitukselle ohjeensa Suomen Valkoisen Ruusun ja

Lisätiedot

SANKARIVAINAJAT MUOLAAN SANKARIHAUTAAN HAUDATTUJEN NIMILISTA

SANKARIVAINAJAT MUOLAAN SANKARIHAUTAAN HAUDATTUJEN NIMILISTA SANKARIVAINAJAT MUOLAAN SANKARIHAUTAAN 1941-1944 HAUDATTUJEN NIMILISTA 122 Eerikäinen Eino Johannes Pällilä 26.02.1910 24.02.40 20.12.42 Vainaja kaivettu Ilveksen korsusta 6 Haikonen Väinö Pyykkölä 08.05.1904

Lisätiedot

Valmistavan poikain ammattikoulun Johtokunta.

Valmistavan poikain ammattikoulun Johtokunta. XIV. Valmistavan poikain ammattikoulun Johtokunta. Kaupunginvaltuustolle on Valmistavan paikain ammattikoulun johtokunta jättänyt seuraavan kertomuksen lukuvuodelta 1904 1905: Opetusta Helsingin Valmistavassa

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2012-03-01. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2012-03-01. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Alatalo Pertti Antero K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski

Lisätiedot

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat 1907 Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ja edeltäjät edustajaa. Aloitti edustajana:

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat 1907 Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ja edeltäjät edustajaa. Aloitti edustajana: EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansanedustajat 1907 Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ja edeltäjät 1944 2014 212 edustajaa Nimi: Aaltonen, Aimo Anshelm 1945 Aho, Raila Orvokki 1987 Aitio, Paavo Johannes 1951 Alenius,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 418. Laki. eräiden Euroopan unionin valtioiden kansalaisen työntekoa koskevien tietojen rekisteröinnistä

SISÄLLYS. N:o 418. Laki. eräiden Euroopan unionin valtioiden kansalaisen työntekoa koskevien tietojen rekisteröinnistä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu N:o 418 422 SISÄLLYS N:o Sivu 418 Laki eräiden Euroopan unionin valtioiden kansalaisen työntekoa koskevien tietojen rekisteröinnistä... 1269 419 Laki ulkomaalaisrekisteristä

Lisätiedot

Sarja- ja harjoitusottelut. Turnausjoukkueet. Blues 01 Blue. Blues MK 00 Yellow HPK. HPK 99 Siniset. HPK 99 Valkoiset. Ilves 99. Jokerit 97.

Sarja- ja harjoitusottelut. Turnausjoukkueet. Blues 01 Blue. Blues MK 00 Yellow HPK. HPK 99 Siniset. HPK 99 Valkoiset. Ilves 99. Jokerit 97. Blues 01 Blue Blues MK 00 Yellow HPK HPK 99 Siniset HPK 99 Valkoiset Ilves 99 Jokerit 97 K-Kissat Laser HT LoKV 00 NuPS 00 Tappara Tappara Cherokee Turnausjoukkueet Turnauksen otteluohjelma Nro Pvm Aika

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä ja edeltäjät Aloitti edustajana:

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä ja edeltäjät Aloitti edustajana: EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansanedustajat Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä ja edeltäjät 2014 Nimi: Aaltio, Sampsa Eino Urmas 1979 Aalto, Anna-Kaarina 1971 Aalto-Setälä (e. Aalto), Toivo Armas (T.A.) 1927

Lisätiedot

1 ( 11 ) Lista 2012-03-01. Oulu toimitukset

1 ( 11 ) Lista 2012-03-01. Oulu toimitukset 1 ( 11 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Alapere Maire Kyllikki K2 Alapere Urho Eino Ilmari Alapere Maire Kyllikki K3 Ammunet Pauli Olavi Ammunet

Lisätiedot

2. Laki tasavallan presidentin kansliasta annetun lain muuttamisesta... 15

2. Laki tasavallan presidentin kansliasta annetun lain muuttamisesta... 15 HE 146/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisen arvonannon osoituksista ja tasavallan presidentin kansliasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Kaapre * do Metsäpirtti Arkuntanhua. Tuomas * Sakkola Saaroinen 1832 do. Antti Hanna 1786

Kaapre * do Metsäpirtti Arkuntanhua. Tuomas * Sakkola Saaroinen 1832 do. Antti Hanna 1786 Kalevi Hyytiä 1 Sukutaulut 1.1 Sukupolvet 1-3 Juho Repo Juho 1723 Jaakko 1760 Taulu 1 Antti 1783 Hanna 1786 Kaarina 1789 Anna 1792 Jaakko 1825 Eeva 1826 Kaapre 1829 Tuomas 1832 Juho Repo * 1723 Sakkola

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

535-402-6-170 (K108-1) KURU

535-402-6-170 (K108-1) KURU Toimitusnro 2008-262892 1 (87) 535-402-6-170 (K108-1) KURU Haapala Anneli Marjatta Uusioja Maarit Hannele Valtaojitus T2013-10009 752,91 Salaojitus T2013-10012 5551,47 Yhteensä 6304,38 Nimi Tunnus Valtaojitus

Lisätiedot

535-402-6-170 (K108-1) KURU

535-402-6-170 (K108-1) KURU Toimitusnro 2008-262892 1 (87) 535-402-6-170 (K108-1) KURU Haapala Anneli Marjatta Uusioja Maarit Hannele Valtaojitus T2013-10009 774,89 Salaojitus T2013-10012 5583,45 Yhteensä 6358,34 Valtaojitus T2013-10009

Lisätiedot

LUETTELO EDESMENNEISTÄ KILTALAISISTA v. 1990 ALKAEN

LUETTELO EDESMENNEISTÄ KILTALAISISTA v. 1990 ALKAEN JÄÄKÄRIPRIKAATIN KILTA ry 99600 SODANKYLÄ LUETTELO EDESMENNEISTÄ KILTALAISISTA v. 1990 ALKAEN tiedot päivitetty 27.05.2012 ENNEN VUOTTA 1990 KUOLLEITA PERINNEJOUKKOJEN PALVELIJOITA, KILTALAISIA *); *)

Lisätiedot

Perhe 1. 1. Erik Utriainen s. 1655 Pielisjärvi, Lieksa. Lapset: Hemming s. 1689. Perhe 2. Perhe 2. 2. Hemming Utriainen, (perheestä1) s. 1689.

Perhe 1. 1. Erik Utriainen s. 1655 Pielisjärvi, Lieksa. Lapset: Hemming s. 1689. Perhe 2. Perhe 2. 2. Hemming Utriainen, (perheestä1) s. 1689. Sivu 1/11 Paluu 1. Erik Utriainen s. 1655 Pielisjärvi, Lieksa. Perhe 1 Hemming s. 1689. Perhe 2 2. Hemming Utriainen, (perheestä1) s. 1689. Perhe 2 Puoliso: Anna Jugoin s. 1690. Paavo s. 1722. Perhe 3

Lisätiedot

1 60.17824 29.48068 4

1 60.17824 29.48068 4 Ino Koordinaattijärjestelmä WGS84 Lähteet: Maanmittauslaitos Karjalan kartat Talojen numerointi perustuu "Kylät kujasineen" -kirjan sivujen 172-173 piirrokseen ja talojen asukkaat s. 169-171 Oiva Uutun,

Lisätiedot

Jääkärilippu. Itsenäisen Suomen ensimmäinen joukkoosastolippu.

Jääkärilippu. Itsenäisen Suomen ensimmäinen joukkoosastolippu. Jääkärilippu Itsenäisen Suomen ensimmäinen joukkoosastolippu. Jääkärilippu vihittiin Kuninkaallisen Preussin Jääkäripataljoona 27:n edessä Libaun (Liepajan) Pyhän Kolminaisuuden Kirkossa (Trinitatiskirkko)13.

Lisätiedot

Carolina Pekantytär Hannikainen, Torpparin tytär, s. 20.7.1784 Sulkava Erikkala, k. 4.3.1809 Sulkava. Erikkala. Tauluun 6.

Carolina Pekantytär Hannikainen, Torpparin tytär, s. 20.7.1784 Sulkava Erikkala, k. 4.3.1809 Sulkava. Erikkala. Tauluun 6. TAULU 1 I Jöran Hannunpoika Kosonen, Talollinen, s. 1688 Kerimäki Haapaniemi Rantala, k. 15.9.1728 Kerimäki Lötjölä Mutajärvi. Jöran Hansinpojan pojista, Jöran ja Peter polveutuu Sulkavan Hannikaiset.

Lisätiedot

LUETTELO. Painatuksen aikana tapahtuneet muutokset. päätöksessä, edellyttämistä hankinta/liikkeistä (B) ja. Karjakunta r. 1., Helsinki.

LUETTELO. Painatuksen aikana tapahtuneet muutokset. päätöksessä, edellyttämistä hankinta/liikkeistä (B) ja. Karjakunta r. 1., Helsinki. Liite Kh-lomakkeeseen E 75 b. LUETTELO lihan säännöstelystä 21 päivänä elokuuta 1941 annetun valtioneuvoston päätöksen 9 :n edellyttämistä keskusliikkeistä (A) ja 10 :n, sellaisena kuin se on 12 päivänä

Lisätiedot

TAULU 3. k. 11.6.1868 Kivijärvi Jauhoniemi 6 Palomäki

TAULU 3. k. 11.6.1868 Kivijärvi Jauhoniemi 6 Palomäki Poikosten sukuseura Rönn 1 (8) TAULU 1 I Maja Johansdotter Riekko o.s. Poikonen (90), itsellisen vaimo, s. 1785 Karstula Pääjärvi, k. 22.10.1842 Karstula Kalavastinki 6, kuolinsyy halvaus (slag). Aluksi

Lisätiedot

Rautajärven torpat ja torpparit Asutus1694-1713 sivu 1/29

Rautajärven torpat ja torpparit Asutus1694-1713 sivu 1/29 Rautajärven torpat ja torpparit Asutus1694-1713 sivu 1/29 Rautajärvi Pietilä Esko Pekanpoika 1695 Sipi Sipinpoika 1695 Kollanen Yrjö Paavonpoika 1695 Niilo Pertinpoika 1695 Erkki Juhonpoika 1701 Erkki

Lisätiedot

Ohje 1 (6) 16.2.2016. Ohje kunniamerkkiesitysten tekemisestä

Ohje 1 (6) 16.2.2016. Ohje kunniamerkkiesitysten tekemisestä Ohje 1 (6) 16.2.2016 Ohje kunniamerkkiesitysten tekemisestä Kunniamerkin saaminen edellyttää Suomen Valkoisen Ruusun (SVR) ritarikunnanohjesäännön mukaan ansioituneisuutta isänmaan palveluksessa ja Suomen

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

PÄÄESIKUNTA EMBARGO! Ei saa julkaista ennen 4.6.2016 klo 00.00!!!

PÄÄESIKUNTA EMBARGO! Ei saa julkaista ennen 4.6.2016 klo 00.00!!! Joukko-osastojen komentajien antamat aliupseerien palvelusarvot ja ylennykset reservissä 4.6.2016 1. LOGISTIIKKARYKMENTTI RITALA Niko Matias Alajärvi VERLIN Tero Tapani Ähtäri HERTSI Miki Moorits Lahti

Lisätiedot

Kantolan torpat ja torpparit Asutus1600-19 sivu 1/40

Kantolan torpat ja torpparit Asutus1600-19 sivu 1/40 Kantolan torpat ja torpparit Asutus1600-19 sivu 1/40 Kantola Seppälä Sipi Sipinpoika, Herr Hogensköld (Rautajärvi) Sipi Sipinpoika, Lahisten kartanon alainen Sipi Pekanpoika, Samson De la Motz 1/2 Seppälä

Lisätiedot

Aleksis Kivi KIRJEET KRIITTINEN EDITIO. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ^ Helsinki. Juhani Niemi, päätoimittaja. Sakari Katajamäki.

Aleksis Kivi KIRJEET KRIITTINEN EDITIO. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ^ Helsinki. Juhani Niemi, päätoimittaja. Sakari Katajamäki. Aleksis Kivi KIRJEET KRIITTINEN EDITIO TOIMITTANEET Juhani Niemi, päätoimittaja Sakari Katajamäki Ossi Kokko Petri Lauerma Jyrki Nummi Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ^ Helsinki Sisällys ESIPUHE 10 EDITION

Lisätiedot

Siilinjärvi_2 TAULU 1. I Henrik Laakkonen,Drg. Lamp., s.1778.

Siilinjärvi_2 TAULU 1. I Henrik Laakkonen,Drg. Lamp., s.1778. Siilinjärvi_2 I Henrik Laakkonen,Drg. Lamp., s.1778. TAULU 1 1. Lapsen äiti: Susanna Laakkonen, s. 1793 Kuopion msrk Rönä. (i) Lars P. Laakkonen, Tps.U.Torppari Rönä 3., s. 1761. (ä) Christina G. Hätinen,

Lisätiedot

Heikki Ruuskasen ja Margareetta Ylösen sukuhara. Taulu 853

Heikki Ruuskasen ja Margareetta Ylösen sukuhara. Taulu 853 Heikki Ruuskasen ja Margareetta Ylösen sukuhara Taulu 853 V. Heikki Ruuskanen (isä Matti Ruuskanen, taulu 852). Syntynyt noin 1682. (yhteys isään oletettu). (RK s. 91) itsellinen 1740 Kuopio, Kaaraslahti.

Lisätiedot

Lilliputti -turnaus 2015. Turnausjoukkueet. Ahmat Oranssi. Ahmat Valkoinen BJR LV. Jääkobrat. Kiekko-Oulu 1. Kiekko-Oulu 2 KKP.

Lilliputti -turnaus 2015. Turnausjoukkueet. Ahmat Oranssi. Ahmat Valkoinen BJR LV. Jääkobrat. Kiekko-Oulu 1. Kiekko-Oulu 2 KKP. Lilliputti turnaus 2 Ahmat Oranssi Ahmat Valkoinen BJR LV Jääkobrat KiekkoOulu KiekkoOulu 2 KKP KKP Sininen KKP Valkoinen KLaser KLaser 2 KLaser KLaser 4 Kärpät Keltainen Kärpät Musta Kärpät Valkoinen

Lisätiedot

Varhaiseen mormonismiin Suomessa liittyviä henkilötietoja

Varhaiseen mormonismiin Suomessa liittyviä henkilötietoja Varhaiseen mormonismiin Suomessa liittyviä henkilötietoja Alustava versio, 29.12.2009 Koonnut Kim Östman (kim.ostman@abo.fi) Sisällysluettelo 1. Suomessa työskennelleet mormonilähetyssaarnaajat, 1875 1900...2

Lisätiedot

1. Veikko Huuskonen HV 1. Sulo Gustafsson HNS 2. Kalevi Alanne TVS 2. Aarne Piiparinen Sunilan Sisu 3. Topi Rytkönen ViiN 3.

1. Veikko Huuskonen HV 1. Sulo Gustafsson HNS 2. Kalevi Alanne TVS 2. Aarne Piiparinen Sunilan Sisu 3. Topi Rytkönen ViiN 3. SNL:N MESTARUUSKILPAILUT 2. 3.3.1941 HELSINGISSÄ 1. Olli Lehtinen HV 1. Olavi Kaartinen HV 2. Sven Nyström EIF 2. Åke Granö HNS 3. Väinö Hämäläinen KotkV 3. Kalle Karlsson HNS 1. Veikko Huuskonen HV 1.

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

Siilinjärvi Kasurila 22.12.2007 TAULU 1 I Jöran Antinpoika Laakkonen, s. 1712 Kuopio, k. 22.9.1769 Kuopio,Kasurila. 26.3.1733 Kasurila Jör. And.ss.

Siilinjärvi Kasurila 22.12.2007 TAULU 1 I Jöran Antinpoika Laakkonen, s. 1712 Kuopio, k. 22.9.1769 Kuopio,Kasurila. 26.3.1733 Kasurila Jör. And.ss. Siilinjärvi Kasurila 22.12.2007 TAULU 1 I Jöran Antinpoika Laakkonen, s. 1712 Kuopio, k. 22.9.1769 Kuopio,Kasurila. 26.3.1733 Kasurila Jör. And.ss. Lakoin Kirst. Christ. Lapvetel. Räimä. Puoliso: 26.3.1733

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Presidenttien elämäkertatyöryhmän mietintö. Valtioneuvoston kanslian raporttisarja

Presidenttien elämäkertatyöryhmän mietintö. Valtioneuvoston kanslian raporttisarja Presidenttien elämäkertatyöryhmän mietintö Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 5/2008 Presidenttien elämäkertatyöryhmän mietintö Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 5/2008 Julkaisija VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Anders Axel Forssin esipolvet. Taulu 3

Anders Axel Forssin esipolvet. Taulu 3 Anders Axel Forssin esipolvet Taulu 1. Anders Axel Forss. Syntynyt 20.03.1834 Karkussa. Kuollut 23.10.1921. Luotsivanhin. Mitali luotsityöstä. Äiti Taulu 3. Puoliso Maria Kristina Sandberg. Syntynyt 20.04.1841.

Lisätiedot

Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliiton myöntämät kultaiset kunniamerkit 2014-1947

Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliiton myöntämät kultaiset kunniamerkit 2014-1947 Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliiton myöntämät kultaiset kunniamerkit 20141947 Kultainen kunniamerkki annetaan erittäin etevästä, koko maan teatterielämän hyväksi suoritetusta toiminnasta. Kunniamerkki

Lisätiedot

TAIVALKOSKEN KOULUJEN VÄLISET YU-KISAT

TAIVALKOSKEN KOULUJEN VÄLISET YU-KISAT TAIVALKOSKEN KOULUJEN VÄLISET YU-KISAT 30.8.2012 P 9 40 m 1. Seiteri Pekka Huttu 7,00 2. Keränen Juho Kk 7,30 3. Rauhala Kristoffer Kk 7,60 4. Elomaa Reko Kk 5. Kananen Ossian Kk 6. Karppinen Kalle Huttu

Lisätiedot

Kalle Kallenpoika Sorri

Kalle Kallenpoika Sorri 1 Perhe 1 I Hanna Kustaantytär Rekola Kansakoululla keittäjänä sodan aikana ja jälkeen, s. 13.2.1872 Kulkkila, Teisko, k. 4.8.1960. Ollut Wärmälän kylän, Iso-kartanon palkollisten kirjoilla. 2.6.1891 Muutti

Lisätiedot

TAITEILIJAKIRJEKOKOELMA

TAITEILIJAKIRJEKOKOELMA Suomen Kansallisgalleria - Arkistokokoelmat TAITEILIJAKIRJEKOKOELMA LÄHETTÄJÄN MUKAAN AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ Signum Lähettäjä Vastaanottaja Lähetyspaikka Pvm A TKK/Aa1 Aalberg-Kivekäs, Ida Sparre, Louis

Lisätiedot

Ylennykset itsenäisyyspäivänä Joukko-osastojen komentajien antamat aliupseerien palvelusarvot ja ylennykset reservissä

Ylennykset itsenäisyyspäivänä Joukko-osastojen komentajien antamat aliupseerien palvelusarvot ja ylennykset reservissä 1 (5) Ylennykset itsenäisyyspäivänä 6.12.2016 Joukko-osastojen komentajien antamat aliupseerien palvelusarvot ja ylennykset reservissä 1. LOGISTIIKKARYKMENTTI HALONEN Timo Hannu Tapani VIRTANEN Teemu Ilmari

Lisätiedot

SATAKUNNAN KANSAN JUNIOR- JA SEURACUP 4/4 PARKANO KÄENKOSKEN HIIHTOKESKUS SU 17.3.2013 klo 12.00 TULOSLUETTELO

SATAKUNNAN KANSAN JUNIOR- JA SEURACUP 4/4 PARKANO KÄENKOSKEN HIIHTOKESKUS SU 17.3.2013 klo 12.00 TULOSLUETTELO SATAKUNNAN KANSAN JUNIOR- JA SEURACUP 4/4 PARKANO KÄENKOSKEN HIIHTOKESKUS SU 17.3.2013 klo 12.00 TULOSLUETTELO Parkanon Urheilijat SATAKUNNAN KANSAN JUNIOR- JA SEURACUP PARKANOSSA KÄENKOSKEN HIIHTOKESKUKSESSA

Lisätiedot

TERVEHDYSSANOJA FILOSOFIAN-MAISTEREILLE 30 P. TOUKOKUUTA V KEISARILLISESSA SUOMEN ALEKSANTERIN-YLIOPISTOSSA SEPPELÖITÄVILLE

TERVEHDYSSANOJA FILOSOFIAN-MAISTEREILLE 30 P. TOUKOKUUTA V KEISARILLISESSA SUOMEN ALEKSANTERIN-YLIOPISTOSSA SEPPELÖITÄVILLE TERVEHDYSSANOJA KEISARILLISESSA SUOMEN ALEKSANTERIN-YLIOPISTOSSA 30 P. TOUKOKUUTA V. 1907 SEPPELÖITÄVILLE FILOSOFIAN-MAISTEREILLE KORKEASTI-OPPINEILLE EETU ATIEL ALHA HELMI SOFIA ANTMAN SELMA CHARLOTTA

Lisätiedot

KOULU JA MENNEISYYS SUOMEN KOULU HISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIR] A 1951-1955 HELSINKI1955

KOULU JA MENNEISYYS SUOMEN KOULU HISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIR] A 1951-1955 HELSINKI1955 KOULUJA MENNEISYYS IX KOULU JA MENNEISYYS SUOMEN KOULU HISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIR] A 1951-1955 IX HELSINKI1955 Vuosikirjaan Koulu ja menneisyys IX saaduista kirjoituksista esittää Suomen Kouluhistoriallinen

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

Nyman-Frisk - sukutapaaminen. Askola, 16.4.2016. Varhaista sukutietoa

Nyman-Frisk - sukutapaaminen. Askola, 16.4.2016. Varhaista sukutietoa Nyman-Frisk - sukutapaaminen Askola, 16.4.2016 Varhaista sukutietoa K. Kajantie Pojan (Vihtori Vaara) tyttären (Sirkku Kajantie) poika http://www.helsinki.fi/~kajantie/nyman.html Maria Frisk 30.9.1835

Lisätiedot

Ilmavoimien Mannerheim-ristin ritarit

Ilmavoimien Mannerheim-ristin ritarit Ilmavoimien Mannerheim-ristin ritarit Vuonna 1940 perustettu Mannerheim-risti on arvostetuin suomalainen sotilasansioista myönnetty kunniamerkki. Mannerheim-ristin ritareiksi nimitettiin jatkosodan aikana

Lisätiedot

MERKKIPÄIVÄLUETTELO Tasavallan presidentin myöntämät arvonimet

MERKKIPÄIVÄLUETTELO Tasavallan presidentin myöntämät arvonimet MERKKIPÄIVÄLUETTELO Tasavallan presidentin myöntämät arvonimet LIITE TASAVALLAN PRESIDENTIN 17.6.2016 MYÖNTÄMÄT ARVONIMET Kauppaneuvos Jauhiainen Paavo Veli Petteri, toimitusjohtaja, agronomi, Siilinjärvi

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

HALLITUKSEN JÄSENET 1970-2010

HALLITUKSEN JÄSENET 1970-2010 Perustamista valmisteleva toimikunta (9.9.-4.11.1970): Esko Mauno (pj), Raimo Fieandt (siht.), Lars Ramstedt, Visa Ryynänen, Taisto Arminen ja Paavali Sokura 1970 Erkki Turunen (pj), Raimo Fieandt (siht.),

Lisätiedot

Pojat 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Tytöt 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Sija Nimi Seura Tulos Ero

Pojat 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Tytöt 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Sija Nimi Seura Tulos Ero Pojat 1.lk 1 km V Sija Nimi Seura Tulos Ero 1. Jarkko Kukkonen Simon koulu 6.21,8 2. Taneli Teppola Maksniemi 9.50,2 3.28,4 3. Eetu Anttila Simon koulu 9.51,9 3.30,1 4. Joel Alakärppä Simon koulu 9.55,7

Lisätiedot