Laatinut Klaus Castren

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laatinut Klaus Castren"

Transkriptio

1

2 Laatinut Klaus Castren Tätä kirjaa on numeroituna painettu 500 kappaletta, joista tämä on numero 108 Sanomapaino 1970

3 Korkeimpien suomalaisten kunniamerkkien haltijat

4 Korkeimpien suomalaisten kunniamerkkien haltijat Luettelo suomalaisista,jotka ovat saaneet Vapaudenristin suurristin, Vapaudenristin 1luokan Mannerheim-ristin, Vapaudenristin 1 luokan rintatähden kera, Suomen Valkoisen Ruusun suurristinketjuineen, Suomen Valkoisen Ruusun suurristin, Suomen Valkoisen Ruusun 1 luokan komentajamerkin, Suomen Leijonan suurristinja Suomen Leijonan 1 luokan komentajamerkin Tietosanakirja Oy

5 Sisällysluettelo ALKU LAUSE VÄRI KUVA ARVOJÄRJESTYS V AP AUDENRISTIN RITARIKUNTA Vapaudenristin ritarikunnan Suurmestaritja hallitukset Vapaudenristin suurristi Vapaudenristin 1luokan Mannerheim-risti Vapaudenristin 1luokka rintatähden kera SUOMEN VALKOISEN RUUSUN RITARIKUNTA Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan Suurmestaritjahallitukset Suomen Valkoisen Ruusun suurristi ketjuineen Suomen Valkoisen Ruusun suurristi Suomen Valkoisen Ruusun 1luokan komentajamerkki SUOMEN LEIJONAN RITARIKUNTA Suomen Leijonan ritarikunnan Suurmestaritja hallitukset Suomen Leijonan suurristi Suomen Leijonan 1luokan komentajamerkki LIITE l Vuosina Suomen kansalaisille myönnettyj en Vapaudenristin, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien korkeimpien kunniamerkkien lukumäärät 62 LIITE2 Viittausnumeroihin liittyvät täydentävät tiedot 63 HENKILÖHAKEMISTO 65

6 Alkulause Vuonna 1939 julkaistiin»suomen Valkoisen Ruusun ritarikunta»-niminen kirja ritarikunnan perustamisen 20-vuotispäivänjohdosta. Siihen oli kerätty tämän ritarikunnan esi- ja 20-vuotisvaiheisiin liittyvän merkityksellisimmän kuva- ja tekstiaineiston lisäksi aakkosellinen luettelo Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan koko silloisesta suomalaisesta ritaristosta. Kun tämä kirja ilmestyi jo 30 vuotta sitten, on selvää, että sanotun ritarikunnan ritaristo on sen jälkeen huomattavasti laajentunut ja ettei tuon kirjan sisältö ole enää ajan tasalla. Tänä vuonna tuli kuluneeksi 50 vuotta siitä kun silloinen Valtiouhoitaja, vapaaherra G. Mannerheim perusti Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan edellisenä vuonna perustetun Vapaudenristin ritarikunnan lisäksi. Tämän johdosta heräsi allekirjoittaneessa ajatus laatia luettelo Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan korkeimpien - ja samalla protokolaarisen sijoitusjärjestyksen kannalta merkityksellisten - kunniamerkkien suomalaisista saajista ritarikunnan perustamisesta aina merkkivuoteen 1969 asti, tämä vuosi mukaanlukien. Tällöin tuntui kuitenkin aiheelliselta laatia luettelot myös kahden muun ritarikuntamme - Vapaudenristin ritarikunnan ja vuonna 1942 perustetun Suomen Leijonan ritarikunnan - korkeimpien kunniamerkkien saajista, joista niistäkin on tähän mennessä ollut ainoastaan vuoteen 1946 asti ulottuvia hajanaisluontoisia mainintoja vapaaherra E. F. Wreden kunniamerkkialamme klassillisessa teoksessa»finlands utmärkelsetecken». Kuten nyt julkisuuteen saatettavan kirjan alaotsikostakin ilmenee täyttää se juuri mainitun tarkoituksen sisältäen luettelot kolmen ritarikuntamme korkeimpien kunniamerkkien suomalaisista haltijoista vuosina Tämän kirjan luettelot on laadittu kunniamerkkien saajia osoittavaan, historialliselta kannalta epäilemättä aakkosellista mielenkiintoisempaan kronologiseenjärjestykseen kunniamerkkiluokittain. Tällöin on erikoistunnuksiset kunniamerkit - jalokivien, miekkojen ja tammenlehvän kera - huomioitu erillisinä alaryhminä. Kaikki asianomaisen saamat, luetteloinnin kohteena oleviin luokkiin kuuluvat kunniamerkit on ilmoitettu, eikä siis ole rajoituttu mainitsemaan ainoastaan hänen kussakin ritarikunnassa saamaansa korkeinta kunnia- 7

7 merkkiä, kuten alussa mainitussa vuonna 1939 ilmestyneessä teoksessa. Kunkin kunniamerkin saajan jälkeen on merkitty myös kunniamerkin saamispäivämäärä, josta sinänsä ehkä vähäpätöiseltä tuntuvasta detaljitiedosta on hyötyä henkilöhistorioitsijoille ja protokolaarisia kysymyksiä ratkaistaessa. Ammatiksi ja/tai arvonimeksi on jo historiallisen mielenkiinnonkin vuoksi merkitty se, joka asianomaisella on ollut kunniamerkin saamishetkellä tai ritarikuntien eri korkeisiin luottamustehtäviin nimityshetkellä ja tällöin on seurattu päiväkäskyihin sekä ritarikuntien kunniamerkkiluetteloihin, pöytäkirjoihin, matrikkeleihin ja kortistoihin tehtyjä merkintöjä. Näitä samoja lähteitä on käytetty kunniamerkkien saamispäivämäärien ja erikoistunnuksien kohdalla, elleivät ne ole osoittautuneet vaillinaisiksi tai muut riidattomammiksi tulkittavat lähteet ole osoittaneet niiden antamia tietoja erheellisiksi. Joissakin tapauksissa on ammattien ja/tai arvonimien suhteen tehty erinäisiä lähinnä yhdenmukaistamiseen tähdänneitä täydentäviä täsmennyksiä. Myös etunimiin on jouduttu eräissä tapauksissa tekemään lisäyksiä. Nimenmuutoksia ei ole huomioitu, vaan on ilmoitettu ainoastaan kunniamerkin saamishetkellä käytössä olleet nimet. Kolmen ritarikuntamme kunniamerkkejä ei yhtenä kokonaisuutena ole merkitty keskinäiseen arvojärjestykseen, vaan ne on luetteloitu ritarikunnittain, jotka puolestaan on jaoiteltu edellä jo mainittujen erikoistunnuksisten kunniamerkkien mukaisiin alaryhmiin. Kokonaiskuvan saamiseksi tässä kirjassa käsiteltyj en kunniamerkkien keskinäisestä arvojärjestyksestä on kirjan alkuun sisällytetty tätä tarkoittava luettelo, joka pohjautuu Tasavallan Presidentti Urho Kekkosen ritarikuntien Suurmestarin ominaisuudessa vuonna 1958 tekemään päätökseen. Ennen kussakin ritarikunnassa lueteltuja kunniamerkkien saajia on kronologisessa järjestyksessä mainittu sekä ritarikuntien Suurmestarit että ritarikuntien hallitukset kanslereineen, varakanslereineen, hallituksen jäsenineen, rahastonhoitajineen ja sihteereineen, jotka kaikki on ilmoitettu toimikausineen päivämäärien tarkkuudella. Taulukon muotoon laaditun liitteen (liite 1) tarkoituksena on antaa 8

8 havainnollinenja vertailukelpoinen kuva kirjassa käsiteltyjen korkeiden kunniamerkkien vuosittaisesta myöntämismäärästä , Vapaudenristin ritarikunnan kohdalla 52, Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan kohdalla 51 ja Suomen Leijonan ritarikunnan kohdalla 28 vuoden osalta. Taulukossa käytetyt kunniamerkkilyhennykset ovat samat kuin nykyisessä Valtioka1enterissa noudatetut. Itse tekstissä esiintyviin viittaus numeroihin liittyvät, ritarikuntiaja myönnettyjä kunniamerkkejä koskevat lyhyet täydentävät tiedot löytyvät erillisestä liitteestä (liite 2). Käytännön tarkoitusperiä palvelee tämän kirjan lopussa oleva, kaikkia siinä mainittuja henkilöitä koskeva 764 nimeä käsittävä aakkosellinen henkilöhakemisto. Lukijaa, joka ehkä ei aikaisemmin ole joutunut lähemmin tekemisiin ennenkaikkea pöytäsijoituksen kannalta tärkeän ns. sijoitusjärjestyksen kanssa, saattanee kiinnostaa tieto, että nykyisin maassamme noudatettavan virallisen protokollan mukaan Vapaudenristin samoinkuin Suomen Valkoisen Ruusun suurristin haltija kuuluu samaan arvoluokkaan - sotilaallisia arvoja tässä yhteydessä vertailukohteina käyttäen - kuin kenraali, Suomen Leijonan suurristin haltija samaan kuin kenraaliluutnantti, Vapaudenristin 1 luokan rintatähden kera haltija samoinkuin Suomen Valkoisen Ruusun 1luokan komentaja samaan kuin kenraalimajurija Suomen Leijonan ritarikunnan 1luokan komentaja arvoluokkaan,joka on kenraalimajurinja everstin välillä. Kolmen ritarikuntamme kanslerit taas kuuluvat korkeimpaan eli 1arvoluokkaan, varakanslerit samaan kuin kenraalit ja ritarikuntien hallituksenjäsenet samaan kuin kenraaliluutnantit. Kiitän Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien hallituksen jäsentä, professori EINOE. SUOLAHTEAsiitä, että hän ensimmäisenä rohkaisi minua tämän työni julkisuuteen saattamiseen. Erityisesti haluan kiittää Vapaudenristin sekä Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien sihteeriä, kenraalimajuri RAGNARR. GRÖNVALLIAhänen avustaanja kiinnostuksestaan tämän kirjan suhteen. Se on ilmennyt, hänen luettuaan käsikirjoitukseni, sekä arvokkaissa neuvoissa perustavaa laatua olevissa toimitusteknillisissä kysymyksissä että eräiden korvaamattomien, muistiin perustu- 9

9 vien historiallisten detaljitietojen antamisessa. Kiitollisuuteni kohdistuu myös Tietosanakirja Oy:n hallituksen puheenjohtajaan, pääkonsuli SVENSEVELIUKSEEN. Ilman hänen myötävaikutustaanja kulttuuriystävällistä asennoitumistaan tämän kirjan julkaiseminen ainakaan esillä olevassa asussa tuskin olisi ollut mahdollista. Lämmintä kiitollisuutta tunnen Suomen Valkoisen Ruusunja Suomen Leijonan ritarikuntien kanslistia, rouva GUNVOROLJEMARKIAja pääesikunnan komento-osastolla palvelevaa rouva ELLISEPPÄSTÄkohtaan heidän aina osoittamastaan avuliaisuudesta. Toivon tämän kunniamerkkialan suppeaa kirjallisuutta maassamme omalta rajoitetulta osaltaan täydentävän teoksen voivan valottaa Suomen itsenäisyyden ensimmäisen puolivuosisadan henkilöhistoriaa antamalla kaikessa karussa luettelomaisuudessaankin jonkinlaisen pelkistetyn läpileikkauksen - eräitä harvoja periaatteellisista syistä kunniamerkkejä vastaanottamasta kieltäytyneitä huomattavia kansalaisia lukuunottamatta - tuona merkittävänä aikakautena vastuunalaisilla paikoilla toimineista tai muuten erityisesti ansioituneista yhteiskuntamme palvelijoista, joille kirja samalla on tarkoitettu kunnianteoksi. 10 Helsingissä uudenvuodenaattona Klaus Castren

10

11

12 Arvojärjestys Tässäjulkaisussa käsiteltyjen Vapaudenristin ritarikunnan sekä Suomen Valkoisen Ruusunja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkkien keskinäinen arvojärjestys Tasavallan Presidentin ritarikuntien Suurmestarin ominaisuudessa tekemän päätöksen mukaisesti: 11 Suomen Valkoisen Ruusun suurristi ketjuineen Vapaudenristin suurristi Suomen Valkoisen Ruusun suurristi Suomen Leijonan suurristi Vapaudenristin 1luokan Mannerheim-risti Vapaudenristin 1luokka rintatähden kera Suomen Valkoisen Ruusun 1luokan komen tajamerkki Suomen Leijonan 1luokan komentajamerkki

13 Vapaudenristin ritarikunta

14 Vapaudenristin ritarikunnan Suurmestarit ja hallitukset SUURMESTARIT 13 MANNERHEIM,Carl Gustaf Emil, vapaaherra, Sotamarsalkka, Puolustusvoimain Ylipäällikkö, PAASIKIVI,juho Kusti, Tasavallan Presidentti, KEKKONEN,Urho Kaleva, Tasavallan Presidentti, KANSLERIT WALDEN,Karl Rudolf,kenraaliluutnantti, VALVE,Väinö Lahja Richard,kenraaliluutnantti, V ARAKANSLERIT TUOMPO,Viljo Einar, kenraalimajuri, MARTOLA,Ilmari Armas Eino,kenraa1imajuri, maaherra, RAHASTONHOITAJ AT OLENIUS,Oiva Oskar, kenraalimajuri, SUITEERIT GRÖNVALL,Ragnar Robert, everstiluutnantti,

15 Vapaudenristin suurristi VAPAUDENRISTINSUURRISTIJALOKIVIENJA MIEKKOJENKERA 14 MANNERHEIM, Carl Gustaf Emil, vapaaherra, Sotamarsalkka, Puolustusvoimain Ylipäällikkö, VAPAUDENRISTINSUURRISTIMIEKKOJENKERA MANNERHEIM, Carl Gustaf Emil, vapaaherra, ratsuväenkenraali, Suomen Sotaväen Ylipäällikkö, HEINRICHS, Axel Erik, kenraaliluutnantti, RYTI, Risto Heikki, pääministeri, WALDEN, Karl Rudolf,kenraalimajuri, ent. puolustusministeri, NENONEN, Vilho Petter, tykistönkenraali, ent. puolustusministeri, LUNDQvIsT,Jarl Fritiof, kenraaliluutnantti, VALVE, Väinö Lahja Richard,kenraaliluutnantti, puolustusministeri, OESCH, Karl Lennart,kenraaliluutnantti, ent. apulaissisäasiainministeri, PAASIKIVI,Juho Kusti, Tasavallan Presidentti, SIHVO, Aarne, jalkaväenkenraali, puolustusvoimain komentaja, HEISKANEN, Kaarlo Aleksander,jalkaväenkenraali, puolustusvoimain komentaja, VAPAUDENRISTIN SUURRISTI SVINHUFVUD,Pehr Evind, senaattori, KALLIO, Kyösti, Tasavallan Presidentti, KEKKONEN, Urho Kaleva, pääministeri,

16 Vapaudenristin 1 luokan Mannerheim-risti MANNERHEIM, Carl Gustaf Emil, vapaaherra, Sotamarsalkka, Puolustusvoimain Yli päällikkö, HEINRICHS, Axel Erik,jalkaväenkenraali, puolustusvoimain komentaja,

17 Vapaudenristin 1 luokka rintatähden kera VAPAUDENRISTIN1LUOKKARINTATÄHDEN,MIEKKOJENJA TAMMENLEHVÄNKERA 16 HÄGGLUND,Johan Voldemar, kenraalimajuri, Tuour-o, Viljo Einar, kenraalimajuri, VALVE, Väinö Lahja Richard, kenraaliluutnantti, OESCH,Karl Lennart, kenraaliluutnantti, ent. apulaissisäasiainministeri, LAATIKAINEN,Taavetti, kenraaliluutnantti, MÄKINEN,Einar Nikolai, kenraaliluutnantti, AIRo, Aksel Fredrik, kenraaliluutnantti, yleisesikunnan päällikkö, BLICK,Aarne Leopold, kenraalimajuri, HEISKANEN,Kaarlo Aleksander, kenraalimajuri, HERSALO,Niilo Viktor, kenraalimajuri, ISAKSSON,Selim Engelbert, kenraalimajuri, RAAPPANA,Erkkijohannes, kenraalimajuri, SARLIN,Unio Bernhard, kenraaliluutnantti, SVANSTRÖM, Väinö Vilhelm, kenraalimajuri, SVENSSON,Aarne Johannes, kenraalimajuri, TALVELA,Paavo Juho, kenraaliluutnantti, ÖHQUlST,Harald, kenraaliluutnantti, HELMINEN,Frans Edvard, eversti, VAPAUDENRISTINI LUOKKARINTATÄHDENJA MIEKKOJENKERA von GERICH, Paul Bruno, kenraalimajuri, IGNATIUS,Johannes Ferdinand (Hannes), kenraalimajuri, LöFsTRöM, Ernst Berthold, kenraaliluutnantti, THEsLöF, Carl Gustaf (Gösta), kenraalimajuri, WETZER, Paul Martin, kenraalimajuri, WILKAMA,Karl Fredrik (Kalle), kenraalimajuri, HÄGGLUND,Johan Voldemar, kenraalimajuri, VALVE, Väinö Lahja Richard, kenraalimajuri, '10 Tuoxrro, Viljo Einar, kenraalimajuri, AIRO,Aksel Fredrik, kenraalimajuri, HANELL,Edvard Fritjof, kenraaliluutnantti,

18 MALMBERG,Kaarlo Lauri Torvald, kenraaliluutnantti, ent. puolustusministeri, OESCH,Karl Lennart, kenraaliluutnantti, ent. apulaissisäasiainministeri, SIILASVUO,Hjalmar Fridolf, kenraalimajuri, TALVELA,Paavo Juho, kenraalimajuri, ÖHQ.UIST,Harald, kenraaliluutnantti, ÖSTERMAN,Hugo Viktor, kenraaliluutnantti, ent. apulaispuolustusministeri, TAPOLA,Kustaa Anders, eversti, GRANDELL,Leonard August Mathias, kenraalimajuri, ENCKELL,Oskar Paul, kenraaliluutnantti, NENONEN,Vilho Petter, tykistönkenraali, ent. puolustusministeri, RANGELL,Johan Vilhelm (Jukka), pääministeri, LUNDQ.vIsT,Jarl Fritiof, kenraaliluutnantti, SIHVO,Aarne, kenraaliluutnantti, RAAPPANA,Erkki Johannes, kenraalimajuri, BÄCKSTRÖM, Runar, insinöörieversti, KEKONl,Kaarle Heikki, kenraalimajuri, LUUKKONEN, Fanni Maria, lotta, Roos, Harald Vilhelm, kenraalimajuri, BJÖRKLUND, Julius Johannes, kenttäpiispa, HACKZELL,Anders Verner (Antti), varatuomari, ent. pääministeri, AUTTI, Pietari Aleksanteri, kenraalimajuri, LAGUS,Ernst Ruben, kenraalimajuri, JYIARTOLA, Ilmari Armas Eino, kenraalimajuri, ent. apulaisu1koasiainministeri, alenius, Oiva Oskari, kenraalimajuri, RAHOLA,Eero Akseli, kontra-amiraali, SUNDMAN,Svante August, kontra-amiraali, KAILA,Auno Antero, eversti, ROSCHIER,Elof, kenraaliluutnantti, SIMELIUS,Jaakko Sakari, kenraaliluutnantti,

19 VAPAUDENRISTINI LUOKKARINTATÄHDENKERA 18 INGMAN,Lauri Johannes, pääministeri, CASTREN,Jalmar, rautatiehallituksen pääjohtaja, ent. senaattori, KOTILAINEN,Väinö Aleksanteri, kauppa- ja teollisuusministeri, reservimajuri, KIVIMÄKI,Toivo Mikael, erikoislähettiläsja täysivaltainen ministeri, ent. pääministeri, PAASIKIVI,Juho Kusti, erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri, ent. pääministeri, TALAS,Onni Eugen, erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri, ent. senaattori, RAMSAY,Carl Henrik Wolter, apulaiskansanhuoltoministeri, LINKOMIES, Edwin Johan Hildegard, pääministeri, JATKOLA,Emil Julius, maaherra, ent. oikeusministeri, CASTREN,Urho Jonas, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, ent. pääministeri, ENCKELL,Carl Johan Alexis, ulkoasiainministeri,

20 Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunta

21 Suomen Valkoisen Ruusun Suurmestarit ja hallitukset ritarikunnan SUURMESTARIT 21 MANNERHEIM,Carl Gustaf Emil, vapaaherra, Valtionhoitaja, STÅHLBERG,Kaarlojuho, Tasavallan Presidentti, RELANDER,Lauri Kristian, Tasavallan Presidentti, SVINHUFVUD, Pehr Evind, Tasavallan Presidentti, KALLIO,Kyösti, Tasavallan Presidentti, RYTI, Risto Heikki, Tasavallan Presidentti, MANNERHEIM,Carl Gustaf Emil, vapaaherra, Tasavallan Presidentti, PAASIKIVI,Juho Kusti, Tasavallan Presidentti, KEKKONEN,Urho Kaleva, Tasavallan Presidentti, KANSLERIT STENROTH,Otto Eliel, Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtaja, MANTERE,Oskari, kouluhallituksen ylijohtaja, TULENHEIMO,Antti Agaton, ylipormestari, RYDMAN,Eero Hjalmar, ylipormestari, TARJANNE,Toivo, korkeimman oikeuden presidentti, V ARAKANSLERIT GRIPENBERG,Frans Michael, reservimajuri, huhtik EHRNROOTH,Leo Reinhold, lakitiedettentohtori, pankinjohtaja, SUNILA,Juho Emil, maataloushallituksen ylijohtaja, MANTERE,Oskari, kouluhallituksen ylijohtaja, CAJANDER,Aimo Kaarlo, metsähallituksen pääjohtaja, RYDMAN,Eero Hjalmar, kansaneläkelaitoksen pääjohtaja, KEKKONEN,Urho Kaleva, pääministeri, lakitieteentohtori,

22 TÖRNGREN,Ralf Johan Gustaf, ulkoasiainministeri, valtiokonttorin pääjohtaja, LÖNNROTH,Erik Johannes, professori, PALIN,Eduard Hjalmar, suurlähettiläs, HALLITUKSENJÄSENET BRANDER,Uuno Edvard, maataloushallituksen ent. ylijohtaja, marrask MALMBERG,Kaarlo Lauri Torvald, eversti, suojeluskuntain ylipäällikkö, marrask SUNILA,Juho Emil, maataloushallituksen ylijohtaja, marrask MANTERE,Oskari, kouluhallituksen ylijohtaja, TOLLET,Ernst Artur, lääkintöneuvos, OESCH,Karl Lennart, kenraalimajuri, WREDE,Ernst Fabian, vapaaherra, HYNNINEN,Eemil, filosofiantohtori, VALVE,Väinö Lahja Richard, kenraaliluutnantti, OLENIUS,Oiva Oskar, kenraalimajuri, L 1964 KEKKONEN,Urho Kaleva, lakitieteentohtori, pankinjohtaja, ~ SOLIN,Arnold Henrik (Arno), vuorineuvos, TÖRNGREN,Ralf Johan Gustaf, apulaisulkoasiainministeri, valtiokonttorin pääjohtaja, LÖNNROTH,Erik Johannes, professori, KLEEMOLA,Kauno Antero, kauppa- ja teollisuusministeri, VAHERVUORI,Torsten Oskar, valtiosihteeri, HALLAMA,Eino Jaakko Untamo, valtiosihteeri, l. 5. Fl67 SERLACHIUS, Ralph Erik, vuorineuvos, SUOLAHTI,Eino Edvard, filosofiantohtori, NIEMI,Juho Eino Kullervo, varatuomari, VANAMo,JormaJaakko, valtiosihteeri,

23 RAHASTONHOITAJAT 23 LEINBERG,Georg Mikael, filosofianmaisteri, toimistonjohtaja, RAUTAVAARA,A1bin Ewald, esittelijäsihteeri, ENWALD,Hjalmar Emil, Tasavallan Presidentin kanslian kansliapäällikkö, RAUTAVAARA,Albin Ewald, Tasavallan Presidentin kanslian kansliapäällikkö, WREDE, Ernst Fabian, vapaaherra, KIVIKOSKI,Bruno Rafael, Tasavallan Presidentin kanslian kansliapäällikkö, SOHLBERG,Ernst Bertil, Tasavallan Presidentin kanslian kansliapäällikkö, TÖTTERMAN,Richard Evert Björnson, Tasavallan Presidentin kanslian kansliapäällikkö, SIHTEERIT KOSKIMIES,Eero Waldemar, varatuomari, valtioneuvoston kanslisti, lokak STANDERTSKJÖLD, Georg, vapaaherra, HACKMAN,Wo1demar Fredrik, lähetystösihteeri, PALOHEIMO,Arvi Henrik, pääkonsuli, varatuomari, PAJULA,Paavo Päiviö, lähetystöneuvos, lakitiedettenkandidaatti, TARJANNE,Päiviö Kaukomieli, lähetystöneuvos, lakitiedettenkandidaatti, KOISTINEN,Uno Salomon, lähetystöneuvos, filosofianmaisteri, WÄLIKANGAS, Eino, ulkovaltojen lähettiläiden esittelijä, GRÖNVALL,Ragnar Robert, kenraalimajuri,

24 Suomen Valkoisen Ruusun suurristi ketjuineen SUOMENVALKOISEN RUUSUN SUURRISTIKETJUINEENJALOKIVIENJA MIEKKOJENKERA 24 MANNERHEIM, Carl Gustaf Emil, vapaaherra, Suomen Marsalkka, SUOMENVALKOISEN RUUSUN SUURRISTIKETJUINEEN MANNERHEIM, Carl Gustaf Emil, vapaaherra, Valtionhoitaja, STÅHLBERG, Kaarlo] uho, Tasavallan Presidentti, RELANDER, Lauri Kristian, Tasavallan Presidentti, SVINHUFVUD,Pehr Evind, ent. Valtionhoitaja, KALLIO, Kyösti, Tasavallan Presidentti, RYTI, Risto Heikki, Tasavallan Presidentti, PAASIKIVI,]uho Kusti, Tasavallan Presidentti, KEKKONEN, Urho Kaleva, Tasavallan Presidentti,

25 Suomen Valkoisen Ruusun suurristi SUOMENVALKOISENRUUSUNSUURRISTI JALOKIVIENKERA STENROTH,Otto Eliel, varatuomari, ent. senaattori, ent. ulkoasiainministeri, ENCKELL,Carl johan Alexis, ulkoasiainministeri, SIBELIUs,johan Christian julius (Jean), professori, säveltäjä, SUOMENVALKOISENRUUSUNSUURRISTIMIEKKOJENKERA SIILASVUO,Hjalmar Fridolf, kenraaliluutnantti, HANELL,Edvard Fritjof, kenraaliluutnantti, SUOMENVALKOISENRUUSUNSUURRISTI CASTREN,Kaarlo, lakitiedettenkandidaatti, ent. pääministeri, INGMAN,Lauri johannes, professori, ent. pääministeri, JOHANSSON,Gustaf, arkkipiispa, NYBERGH,August, korkeimman oikeuden presidentti, STÅHLBERG,Kaarlo juho, korkeimman oikeuden presidentti, SÖDERHOLM,Karl Gustaf, oikeusministeri, hovioikeudenpresidentti, DANIELSON-KALMARI,johanRichard, valtioneuvos, REIN, Karl Gabriel Thiofold, täysinpalvellut professori, WREDE,Rabbe Axel, vapaaherra, ent. senaattori, STENROTH,Otto Eliel, Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtaja, ent. senaattori, ent. ulkoasiainministeri, Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan kansleri, HERMANSON,Robert Fredrik, täysinpalvellut professori, GROTENFELT,Berndt julius, korkeimman oikeuden presidentti, PAASIKIVI,juho Kusti, Kansallis-Osake-Pankin pääjohtaja, ent. pääministeri, RAuTAPÄÄ,Hugo Valentin, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, VENNOLA,juho Heikki, professori, ent. pääministeri, WILKAMA,Karl Fredrik (Kalle), kenraalimajuri, sotaväen päällikkö, ENCKELL,Carl johan Alexis, erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri, ent. ulkoasiainministeri, ERICH,Rafael Waldemar, erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri, professori, ent. pääministeri,

26 CAJANDER,Aimo Kaarlo, professori, metsähallituksen vt. ylijohtaja, ent. pääministeri, DONNER,Anders Severin, valtioneuvos, Helsingin yliopiston vt. kansleri, KALLIO,Kyösti, eduskunnan puhemies, ent. pääministeri, SIBELIUs,Johan Christian Julius (Jean), professori, säveltäjä, DONNER,Ossian, erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri, TULENHEIMO,Antti Agaton, pääministeri, SETÄLÄ,Emil Nestor, professori, ent. ministeri, SUOLAHTI,Viktor Hugo, professori, Helsingin yliopiston kansleri, CHARPENTIER,Axel Fredrik, ent. oikeuskansleri, SÖDERHJELM,Jarl Werner, professori, erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri, RAMSAY,August, filosofian tohtori, todellinen valtioneuvos, SUNILA,Juho Emil, maataloushallituksen ylijohtaja, filosofiantohtori, ent. pääministeri, Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan varakansleri, GEBHARD,Hannes, professori, MANTERE,Oskari, kouluhallituksen ylijohtaja, ent. pääministeri, PROCOPE,Hjalmar Johan Fredrik, ulkoasiainministeri, KROGIUS,Lars Karl, kauppaneuvos, RELANDER,Hugo Magnus Johannes, valtiovarainministeri, PEHKONEN,Frans Albert, korkeimman oikeuden presidentti, KIVIMÄKI,Toivo Mikael, pääministeri, KAILA, Erkki, arkkipiispa, RYTI, Risto Heikki, Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtaja, ent. valtiovarainministeri, IGNATIUs,Johannes Ferdinand (Hannes), kenraaliluutnantti, SIHVO,Aarne, kenraaliluutnantti, WALDEN,Karl Rudolf, kenraalimajuri, ent. puolustusministeri, WETZER,Paul Martin, jalkaväenkenraali, CASTREN,Jalmar, rautatiehallituksen pääjohtaja, ent. senaattori, HJELMMAN,Alexander Leonard, professori, Teknillisen korkeakoulun ent. rehtori, ent. puolustusministeri, KOMPPA,Gustaf, professori, Turun yliopiston kansleri,

27 VONGERICH,Paul Bruno, kenraaliluutnantti, ANDERSON,Amos Valentin, päätoimittaja, HIRN, Yrjö, professori, LINDELÖF,Ernst Leonard, professori, CASTREN,Urho Jonas, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, ent. oikeusministeri, NEOVIUS,Nils Hjalmar, korkeimman oikeuden presidentti, PEHKONEN,Eero Yrjö, maaherra, ent. maatalousministeri, HONKAJUURI,Ivar Mauritz (Mauri), Kansallis-Osake-Pankin pääjohtaja, RANGELL,Johan Wilhelm, pääministeri, WITTING,Rolf Johan, ulkoasiainministeri, FREY,Alexander, Pohjoismaiden Yhdyspankin pääjohtaja, lakitieteentohtori, ent.senaattori, HACKZELL,Anders Verner, varatuomari, ent. ulkoasiainministeri, LINKOMIES,Edwin Johan Hildegard, professori, ent. pääministeri, RAMSAY,Carl Henrik Wolter, erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri, filosofian tohtori, toimitusjohtaja, ent. ministeri, LEHTONEN,Aleksi Emanuel, arkkipiispa, MÖLLER,Oskar, korkeimman oikeuden presidentti, SALOMIES, Ilmari Johannes, arkkipiispa, TARJANNE,Toivo, korkeimman oikeuden presidentti, KEKKONEN,Urho Kaleva, pääministeri, lakitieteentohtori, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien varakansleri, TÖRNGREN,Ralf Johan Gustaf, valtiokonttorin pääjohtaja, ent. ministeri, Suomen Valkoisen Ruusunja Suomen Leijonan ritarikuntien hallituksen jäsen, TUOMIOJA,Sakari Severi, Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtaja, erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri, ent. pääministeri, FAGERHOLM,Karl August, eduskunnan puhemies, Oy Alkoholiliike Ab:n pääjohtaja, ent. pääministeri, SUKSELAINEN, Vieno Johannes, kansaneläkelaitoksen pääjohtaja, ent. pääministeri, VONFIEANDT,Berndt Rainer, erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri, ent. pääministeri, GRIPENBERG,Georg Achates, suurlähettiläs,

28 KUUSKOSKI,Reino Iisakki, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, 28 ent. pääministeri, MYRBERG,Pekka Juhana, professori, Helsingin yliopiston kansleri, RYDMAN,Eero Hjalmar, ylipormestari, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kansleri, KLEEMOLA,Kauno Antero, eduskunnan puhemies, ent. ministeri, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien hallituksen jäsen, MIETTUNEN,Martti Juhani, maaherra, ent. pääministeri, KARJALAINEN,Ahti Kalle Samuli, ulkoasiainministeri, ent. pääministeri, LEHTO,Reino Ragnar, maaherra, ent. pääministeri, PIIPPONEN,Matti, ent. korkeimman oikeuden presidentti, HANNIKAINEN,Antti Juhana, korkeimman oikeuden presidentti, ent. oikeusministeri, SIMELIus,Jaakko Sakari,jalkaväenkenraali, ent. puolustusvoimain komentaja, NUORVALA,Aarne Johannes, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, ent. ministeri, SIMOJOKI,Martti Ilmari, arkkipiispa, VIROLAINEN,Johannes, eduskunnan puhemies, ent. pääministeri,

29 Suomen Valkoisen Ruusun 1 luokan komentajamerkki SUOMENVALKOISEN RUUSUN 1LUOKANKOMENTAJAMERKKIJALOKIVIEN KERA 29 VON COLLAN, Clas Herman, pankinjohtaja, SOLITANDER, Karl Axel Wa1frid, pääkonsuli, ent. kauppa- ja teollisuusministeri, SUOMENVALKOISEN RUUSUN 1LUOKANKOMENTAJAMERKKIMIEKKOJENKERA ALFTAN, Harry Uno, kenraalimajuri, EKBERG, Leo Alexander, kenraalimajuri, FAGERNÄS,Frans U no, kenraalimajuri, GUSTAFSSON,Gustaf Verner, kenraalimajuri, JÄRVINEN, Eino Iisakki, kenraalimajuri, KÄÄRIÄINEN, Antti, kenraalimajuri, MELANDER, Lars Rafael, kenraalimajuri, OINONEN, Voldemar (Volde),kenraalimajuri, RAATIKAINEN, Tuomas Volmar, eversti, Snrvo.Tohannes (Jussi), kenraalimajuri, STÅHLSTRöM,johan Viktor, eversti, SUNDMAN,Viktor Alonzo, kenraalimajuri, SUOMENVALKOISEN RUUSUN 1LUOKANKOMENTAJAMERKKI BRANDER, Uuno Edvard, maataloushallituksen ylitirehtööri, ent. maatalousministeri, COLLIANDER, Otto Immanuel, piispa, EHRNROOTH, Leo Reinhold, apulaisulkoasiainministeri, lakitieteentohtori, ent. senaattori, ERKKo, Eero, kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri, HOLSTI, Eino RudolfWoldemar, ulkoasiainministeri, KOSKIMIES,juho Rudolf, piispa, RÅBERGH, Herman, piispa, SAASTAMOINEN,Armas Herman, erikoislähettiläs j a täysivaltainen ministeri, TULENHEIMO, Antti Agaton, professori, ent. senaattori, VENNOLA,juho Heikki, pääministeri, professori,

VUOSI 1956 (UKA 1/26) 1. Kirjeenvaihto A J

VUOSI 1956 (UKA 1/26) 1. Kirjeenvaihto A J VUOSI 1956 (UKA 1/26) Alussa muistio Tasavallan Presidentin päiväohjelmista 1. Kirjeenvaihto A J A Aalto, Alvar akateemikko, Hki Aaltonen, Vilho Lauritsala (2+1) UK-> Agraarikylä Malmi Aho, Lauri päätoimittaja,

Lisätiedot

1900 18.1. NATUNEN 19.1. KUMLIN 23.1. CAUTÓN Aksel (Axel) Johannes 26.1. JUNG 12.2. ETHOLÉN Karin Juliane 19.3. KRAUSE 16.5.

1900 18.1. NATUNEN 19.1. KUMLIN 23.1. CAUTÓN Aksel (Axel) Johannes 26.1. JUNG 12.2. ETHOLÉN Karin Juliane 19.3. KRAUSE 16.5. 1900 18.1.: 26626. NATUNEN Karl William, Savokarj. * Helsinki 12.3.1880, vanht työmies Karl Gustaf Natunen ja Aleksandra Vilhelmina Stinell. Yo Hgin norm.lys. Fm-yo 1905. Sanomalehdentoimittaja. Helsinki?

Lisätiedot

Aalberg - Uexkull - von Gyllenband, Ida Emilia (1857-1915) näyttämötaiteilija Signum: Coll. 1

Aalberg - Uexkull - von Gyllenband, Ida Emilia (1857-1915) näyttämötaiteilija Signum: Coll. 1 HENKILÖARKISTOT Aalberg - Uexkull - von Gyllenband, Ida Emilia (1857-1915) näyttämötaiteilija Sisältö: Kirjeet; näytelmien käsikirjoitukset ja analyysit, roolivihkot, teatterikiertueiden asiakirjat, henkilökohtainen

Lisätiedot

Kansalliskirjasto Käsikirjoituskokoelma. Henkilöarkistot

Kansalliskirjasto Käsikirjoituskokoelma. Henkilöarkistot Kansalliskirjasto Käsikirjoituskokoelma Henkilöarkistot Arkistoluettelot ovat käytettävissä ainoastaan kirjaston erikoislukusalissa. Käsikirjoitustilauksien toimitusaika on työpäivinä yksi vuorokausi.

Lisätiedot

Veteraanikuntoutus muutosvaiheessa (sivu 16)

Veteraanikuntoutus muutosvaiheessa (sivu 16) Veteraanikuntoutus muutosvaiheessa (sivu 16) N:o 6/2004 Tarkastettu levikki 77 606 Joulukuun 15. päivänä 2004 Vaikeiden aikojen tapahtumia muisteltiin Loppuvuonna 2004 ja alkuvuonna 2005 on kulunut tasavuosia

Lisätiedot

KERTOMUS. Eduskunnan Pankkivaliokunnalle. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten. vuodelta 1907.

KERTOMUS. Eduskunnan Pankkivaliokunnalle. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten. vuodelta 1907. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten KERTOMUS Eduskunnan Pankkivaliokunnalle vuodelta 1907. Helsingissä 1908, Suomalaisen Kirjall. Seuran Kirjapainon Osakeyhtiö. y u o s i 1907 on maailmanmarkkinoilla

Lisätiedot

Taidemuseoiden kokoelmakartoitus

Taidemuseoiden kokoelmakartoitus Taidemuseoiden kokoelmakartoitus Valtakunnallinen taidekokoelmaprojekti Valtion taidemuseo Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, 2006 http://www.fng.fi/kehys Virpi Harju Siina Hälikkä Helka Ketonen Kartoitus

Lisätiedot

Pankin tilinpäätös. B i 1 a, n s s i. Setelinanto.

Pankin tilinpäätös. B i 1 a, n s s i. Setelinanto. 13 12 Ulkomaiset suhteet. Kun se markan arvon tukemiseksi ulko mailla tehty luottosopimus, joka mainitaan Pankkivaltuusmiesten edellisessä kertomuk sessa, kuluvan vuoden helmikuussa, erääntyi, ei sitä

Lisätiedot

J. Kivi-Koskinen VIIPURIN TALOUDELLINEN KORKEAKOULUSEURA 40 VUOTTA

J. Kivi-Koskinen VIIPURIN TALOUDELLINEN KORKEAKOULUSEURA 40 VUOTTA J. Kivi-Koskinen VIIPURIN TALOUDELLINEN KORKEAKOULUSEURA 40 VUOTTA 1919 1959 VIIPURIN TALOUDELLINEN KORKEAKOULUSEURA r.y. 1919 1959 Kirjoitti varatuomari J. Kivi-Koskinen Alkusanat Jo Viipurin esihistoriallisena

Lisätiedot

Hymy-lehdessä 2/2013 julkaistu vapaamuurari- lista

Hymy-lehdessä 2/2013 julkaistu vapaamuurari- lista Hymy-lehdessä 2/2013 julkaistu vapaamuurari- lista Hymy-lehdessä 2/2013 julkaistu vapaamuurari- lista Tämä on uusin vapaamuurarien salainen jäsenlista vuodelta 2011. Oheisessa listassa vapaamuurarit esitetään

Lisätiedot

sukukirjaa. Aineisto perustuu laajan suvun jäsenten lähettämiin

sukukirjaa. Aineisto perustuu laajan suvun jäsenten lähettämiin 30.6.2005 Jyrki Vesikansa Sjöstedt-sukukirjan täydennysosa 2005 Johdanto-osat ja kuvatekstit ALKUPÄÄ - kansi (tulee Kristo Vesikansalta lähipäivinä) Sjöstedt-suku 2005 Täydennysosa vuoden 1976 sukukirjaan.

Lisätiedot

19.975.6 19.022.6 19.160.5 20 212.6 20.709.8 21.049.8 21.183.1 22.584.9 22.852.5 23.966.5 23.229.1 24.270.1 22,397.4

19.975.6 19.022.6 19.160.5 20 212.6 20.709.8 21.049.8 21.183.1 22.584.9 22.852.5 23.966.5 23.229.1 24.270.1 22,397.4 17 16 elämälle antama luotto siten lisääntyi 1,571.8 milj. markkaa eli lähes 71 %. Suomen Pankin luotonannon pääosana oli kertomusvuonna, niinkuin aikaisemmin kin, vekselien diskonttaaminen. Kertomus vuoden

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

/O 54.o % 42.0 47.4. Vientiteollisuus Kotimarkkinateolli 49.3

/O 54.o % 42.0 47.4. Vientiteollisuus Kotimarkkinateolli 49.3 13 12 raan diskontattujen vekselien määrä pysyt teli pitkin vuotta, talouselämän vilkastumi sesta huolimatta, alemmalla tasolla kuin edel lisenä vuonna ja oli kertomusvuoden päät tyessä 1871 milj. markkaa

Lisätiedot

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y.

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTO US TOIMINTAVUODELTA 969 Suomen Olympiayhdistys r.y. S isä 1 1 Y s 1 u e t tel 0 1 YLEISKATSAUS sivu 1 II JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistn VaI tuusk 1.l.nta Puheenjohtajisto Hallitus,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 69 1956 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISE MA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1958 SISÄLLYSLUETTELO Sivu III Alkulause 1. Kaupunginvaltuusto 1. 2. 3.

Lisätiedot

6,227,548: 03 6,116,501: 96 16,556,529 24 19,113,350: 16 609,963-14 2,584,028 61 100,000,000-100,000,000 50,000,000 50,000,000.

6,227,548: 03 6,116,501: 96 16,556,529 24 19,113,350: 16 609,963-14 2,584,028 61 100,000,000-100,000,000 50,000,000 50,000,000. 12 kan (heinäkuun 15 päivänä) välillä. Vas- Suomen Pankin tilinpäätös. taava käyttämätön setelin anto-oikeus on vaihdellut 143.6 milj. markan (heinäkuun Suomen Pankin tila vuoden 1924 päät- 8 päivänä)

Lisätiedot

943.7. Vastattava Liikkeessä olevat setelit..

943.7. Vastattava Liikkeessä olevat setelit.. 11 10 Kertomusvuonna jatkettiin rahalaitosten kanssa lyhytaikaisia termiinikauppoja val tion vuoden 1962 ensimmäisen 8 % : n raha laitoslainan obligaatioilla. Niitä oli pankin omistuksessa vuoden lopussa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 72 1959 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1962 SISÄLLYSLUETTELO Sivu HI Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

Talvisodasta 75 vuotta - sotaveteraanit muistelevat (sivut 18-19 ja 22)

Talvisodasta 75 vuotta - sotaveteraanit muistelevat (sivut 18-19 ja 22) Talvisodasta 75 vuotta - sotaveteraanit muistelevat (sivut 18-19 ja 22) N:o 6/2014 n Tarkastettu levikki 54 583 n Joulukuun 17. päivänä 2014 Hämeenlinnassa pääjuhla sivu 6 Itsenäisyyspäivänä kunniamerkkejä

Lisätiedot

U. Kivi-Koskinen VIIPURIN TALOUDELLINEN KORKEAKOULUSEURA 70 VUOTTA

U. Kivi-Koskinen VIIPURIN TALOUDELLINEN KORKEAKOULUSEURA 70 VUOTTA U. Kivi-Koskinen VIIPURIN TALOUDELLINEN KORKEAKOULUSEURA 70 VUOTTA 1980-1989 Yleistä Viipuri oli aikanaan Itä-Suomen kaupan keskus ja ajoittain sillä oli kaupan alalla kärkisija Suomen kaupunkien joukossa.

Lisätiedot

Lohjan Rotaryklubi - Lojo Rotaryklubb 50 vuotta

Lohjan Rotaryklubi - Lojo Rotaryklubb 50 vuotta Lohjan Rotaryklubi - Lojo Rotaryklubb 50 vuotta Perustettu 30.5.1949 ja hyväksytty Rl:n jäseneksi 21.6.1949 r' ) TOIMITUSKUNTA Teuvo Moisio vastaavana Erkki Alhonen, Lauri Leskinen ja Jaakko Mäkelä Julkaisija:

Lisätiedot

Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistys ry. 2242-7597 Jyrki Uutela ja Nina Schleifer Sähköposti: vapaussota.helsinki@gmail.

Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistys ry. 2242-7597 Jyrki Uutela ja Nina Schleifer Sähköposti: vapaussota.helsinki@gmail. VAPAUSSODAN PERINTÖ 4/2012 59. numero 1 Julkaisija ISSN Toimitus ja taitto Paino Kansikuva Aineisto Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistys ry. 2242-7597 Jyrki Uutela ja Nina Schleifer Sähköposti:

Lisätiedot

Silmä- ja kudospankkisäätiö Ögon- och vävnadsbankstiftelsen

Silmä- ja kudospankkisäätiö Ögon- och vävnadsbankstiftelsen Silmä- ja kudospankkisäätiö Ögon- och vävnadsbankstiftelsen SILMÄ- JA KUDOSPANKISÄÄTIÖ ÖGON- OCH VÄVNADSBANKSTIFTELSEN 1956-1996 1996-2006 TERO KIVELÄ MATTI J. VUORELA MARKKU VIRKKI ROLAND GUILLOU TIMO

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatti Herman Frithiof Anteli vain a j an testamenttaamia kokoelmia. kokoelmia hoitamaan asetettu. Valtuuskunnalle.

Lääketieteen lisensiaatti Herman Frithiof Anteli vain a j an testamenttaamia kokoelmia. kokoelmia hoitamaan asetettu. Valtuuskunnalle. 1907. - Edusk. Kirj. - H. F. Antellin kokoelmat. Suomen Eduskunnan kirjelmä sen kertomuksen johdosta, minkä lääketieteen lisensiaatti H. F. Anteli vainajan testamenttaamia kokoelmia hoitamaan asetettu

Lisätiedot

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki " SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. Helsinki HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967 Lähestyvien kisojen vuoksi on toiminta kertomusvuonna tähdännyt valmennuksen tehostamiseen. Valmennettavien lukumäärää

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 77 1964 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1969 SISÄLLYSLUETTELO Sivu III Alkulause 1. Kaupunginvaltuusto 1. 2. 3.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 75 1962 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1965 SISÄLLYSLUETTELO Sivu HI Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

SOTILASLÄÄKETIETEEN AIKAKAUSLEHTI 3/2010

SOTILASLÄÄKETIETEEN AIKAKAUSLEHTI 3/2010 SOTILASLÄÄKETIETEEN AIKAKAUSLEHTI 3/2010 I SOTILASLÄÄKETIETEEN AIKAKAUSLEHTI ANNALES MEDICINAE MILITARIS FENNIAE Vuodesta 1926, vuosikerta (vol.) LXXXV TOIMITUS Vastaava päätoimittaja: tiedottaja Maria

Lisätiedot

Tasavallan Presidentin Arkistosäätiö Urho Kekkosen arkisto

Tasavallan Presidentin Arkistosäätiö Urho Kekkosen arkisto Tasavallan Presidentin Arkistosäätiö Urho Kekkosen arkisto HAKEMISTO KIRJEENVAIHTO 1940-1955 19.2.2002 Hakemistotiedosto sarjan UKA 1 kirjeenvaihtoon vuosille 1940-1955. Presidenttikauden 1956-1981 kirjeenvaihdosta

Lisätiedot