Natura-arvioinnin tarveselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Natura-arvioinnin tarveselvitys 11.10.2011 6.6.2013 28.4.2014"

Transkriptio

1 Kuokkalan - Hakkarin - Herralan osayleiskaavan ja Pirko/Tredu kiinteistö Oy:n alueen lisärakentamisen vaikutukset Ahtialanjärven alueen NATURA-suojeluarvoille Natura-arvioinnin tarveselvitys

2 2 Lempäälän kunta Tekninen toimi 2012, 2013 ja 2014 Taitto: Marita Palokoski Kannen kuvat: Ahtialanjärvi, Marita Palokoski Selostuksen kuvat: Ilmakuvat: SkyFoto Group Marita Palokoski Tredu:n suunnitelmakuvia: Arkkitehtitoimisto Helamaa/Heiskanen Hakevoimalan suunnitelma: Arkkitehtitoimisto J10 Hakevoimalan ympäristöselvitykset: Sito Oy

3 johdanto 3 Lempäälän kunta laatii Kuokkalan Hakkarin Herralan osayleiskaavaa, joka sijoittuu Ahtialanjärven Natura 2000 alueen länsipuolelle ja pohjoispuolelle. Natura alueen lähituntumaan sijoittuvalla uudella maankäytöllä saattaa olla vaikutuksia suojeluarvoille välillisesti ja näiden vaikutusten laatu, laajuus ja merkittävyys katsottiin tarpeelliseksi tutkia kaavasuunnittelun yhteydessä. Keskeisiä arvioitavia vaikutuksia alueella aiheuttavat kaavassa osoitetut toiminnot ovat: ulkoilureitit Ahtialanjärven ympäristössä ja lisääntyvän virkistyskäytön ohjautuminen Natura-alueelle sekä tiivistyvän maankäytön aiheuttama muutos Ahtialanjärveen johtuvassa huleveden määrässä ja laadussa seä vaikutukset linnustoon. Luonnonsuojelulain 65 :ssä säädetään, että jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää Valtioneuvoston Natura 2000 verkostoon ehdottoman tai verkostoon sisällytetyn alueen luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 verkostoon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset. Virkistyskäytön aiheuttamia vaikutuksia Natura alueen luonnonarvoihin tutkitaan ja tarkasteluun otetaan mukaan hulevesien vaikutukset Natura alueelle. Lisäksi tarkastellaan olemassa olevan seututien 190 ja Saarentien nimen eli Pirkon alueen mahdollisen täydennysrakentamisen vaikutuksia Natura alueelle. Natura arvioinnin tarveselvitys voidaan laatia luonnonsuojelulain 65 :n mukaisen Natura arvioinnin tarpeellisuuden selvittämiseksi. Selvityksessä sekä Natura alueen että hankkeen tietojen perusteella tehdään vaikutusarviointi ja johtopäätös siitä, onko hankkeella todennäköisesti merkittäviä heikentäviä vaikutuksia ja onko varsinainen luonnonsuojelulain 65 :n mukainen Natura-arviointi tarpeen. Arviointi on laadittu olevan kirjallisen aineiston pohjalta ja lähtöaineiston tarkkuuden tarkastelutasolla. Arvioinnin ovat laatineet kunnan puutarhuri Kari Laamanen ja projektipäällikkö Marita Palokoski.

4 4 sisällysluettelo Johdanto...3 Arvioinnin menetelmät...5 Osayleiskaavahankkeen kuvaus ja vaikutusten määrittely...6 Vaikutusten tunnistaminen...7 VAIKUTUKSET... 7 VIRKISTYSKÄYTTÖ... 7 HULEVEDET... 8 MelU...8 Käytetyt lähtötiedot...8 Ahtialanjärven natura-alue...9 YLEISKUVAUS... 9 AHTIALANJÄRVEN LUONNONSUOJELUALUEIDENPERUSTAMINEN...11 OSAYLEISKAAVOJEN VAIKUTUKSET AHTIALANJÄRVEN ALUEEN LUONTOARVOIHIN...14 VAIHETTUMIS- JA RANTYASUOT...14 Lajikohtainen arviointi Lintudirektiivin liitteen l lajeihin...15 säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut...16 Luontodirektiivin liitteen ll lajiin...16 AHTIALANJÄRVEN KASVILLISUUSVYÖHYKKEET..17 ERITYISET LUONTOTYYPIT...18 TREDU -HANKKEEN LÄHTÖTIETOJA TREDU -hankkeen vaikutuksia...23 LEMPÄÄLÄN HAKEVOIMALA...24 Hakevoimalan hulevesien vaikutuksia...24 Epävarmuustekijät johtopäätökset ja suositukset natura 2000-alueisiin liittyvät säädökset... 27

5 arvioinnin menetelmät 5 Natura-arvioinnin tarveselvityksessä pyritään arvioimaan, muodostuuko osayleiskaavan mukaisista maankäyttöratkaisuista ja Saarentien niemen lisärakentamisesta todennäköisesti Ahtialanjärven Natura 2000-alueen suojeluarvoille merkittäviä heikentäviä vaikutuksia vai ei. Työssä otetaan huomioon sekä suorat että välilliset vaikutukset. Luonto- tai lintudirektiivissä ei ole määritelty milloin luonnonarvot heikentyvät tai milloin ne merkittävästi heikentyvät. Euroopan komission (2000) julkaisemassa ohjeessa todetaan, että vaikutusten merkittävyys on kuitenkin määritettävä suhteessa suunnitelman tai hankkeen kohteena olevan suojeltavan alueen erityispiirteisiin ja luonnonolosuhteisiin ottaen erityisesti huomioon alueen suojelutavoitteet. Arvioitaessa häiriön merkittävyyttä voidaan käyttää lähtökohtana Neuvoston direktiivin 92/43/ETY määritelmää luontotyypin ja lajin suotuisan suojelun tasoa Lempäälän keskusta ja taustalla Ahtialanjärvi. Suotuisa suojelun taso tarkoittaa luontotyypeillä: luontotyypin luontainen levinneisyys sekä alueet, joilla sitä esiintyy tällä alueella ovat vakaita tai laajenemassa, erityinen rakenne ja erityiset toiminnot, jotka ovat tarpeen luontotyypin säilyttämiseksi pitkällä aikavälillä, ovat olemassa ja säilyvät todennäköisesti ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa ja alueelle luonteenomaisten lajien suojelun taso on suotuisa. Suotuisa suojelun taso tarkoittaa lajeilla: lajin kannan kehittymistä koskevat tiedot osoittavat, että laji pystyy pitkällä aikavälillä selviytymään luonnollisten elinympäristöjensä elinkelpoisena osana, lajin luontainen levinneisyysalue ei pienene eikä ole vaarassa pienentyä ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa ja lajin kantojen pitkäaikaiseksi säilymiseksi on ja tulee todennäköisesti olemaan riittävän laaja elinympäristö. Vaikutusten merkittävyyttä koko alueen kannalta arvioidaan alueen koskemattomuuskäsitteen kautta. Luontodirektiivissä ja komission tulkintaohjeissa korostetaan, että hanke ei saa uhata alueen koskemattomuutta ts. koko Natura-alueen ekologisen rakenteen ja toiminnan täytyy säilyä elinkelpoisena ja niiden luontotyyppien ja lajien kantojen täytyy säilyä elinkelpoisena, joiden vuoksi alue on valittu Natura verkostoon. Natura-arvioinnissa keskitytään niihin luontoarvoihin, joiden perusteella arvioinnin kohteena oleva Natura alue on valittu Natura 2000 suojeluverkostoon. Muihin lajeihin tai niiden elinympäristöihin kohdistuvilla merkittävilläkään haitallisilla vaikutuksilla ei tarkastelussa ole merkitystä. Ahtialanjärvi

6 6 osayleiskaavahankkeen kuvaus ja vaikutusalueen määrittely Lempäälän - Kuokkalan - Hakkarin - Herralan osayleiskaavalla luodaan puitteet maankäytön kehittämiselle kaava-alueella 2040-luvulle asti. Osayleiskaavan maankäyttöratkaisut tiivistävät ja eheyttävät yhdyskuntarakennetta. Alueen asukaspohjan vahvistaminen täydennysrakentamisen avulla mahdollistaa mm. tehokkaan joukkoliikenteen järjestämisen. Uusille asukkaille on tarjolla asuinympäristö palveluineen ja erinomaisine liikenneyhteyksineen. Osayleiskaavan valmisteluvaihe sisältää kaksi maankäytön vaihtoehtoa, joiden pohjalta kaavasuunnittelua jatketaan. Ahtialanjärven länsi- ja pohjoispuolelle osoitettujen luonnosvaiheen maankäyttövarausten määräykset lähellä 190 tietä ovat seuraavat: MA MAISEMALLISESTI ARVOKAS PELTOALUE Alueella tulee ottaa huomioon kulttuurihistoriallisesti arvokkaan peltoalueen luonne avoimena maisematilana. MU MAA- JA METSÄTALOUALUE, JOLLA ON ERITYISTÄ ULKOILUN OHJAAMISTARETTA Suunnitteluohje: Arvokkaidenluontokohteiden läheisyyteen suunniteltaessa ja rakennettaessa vaalitaan luonnon monimuotoisuutta. Nykyisen latu - ja polkuverkoston osien kehittämis- ja kunnostustoimet tulee suunnitella siten, että niistä metsäkasvillisuudelle, eläimistölle ja maankamaralle aiheutuvat vauriot ovat mahdollisimman vähäiset. Jokamiehenoikeuden piiriin kuuluvia käyttömuotoja ei alueella rajoiteta. Liito-oravan elinympäristö ja kulkureitti alueen läpi tulee turvata. Puuston käsittely tulee toteuttaa liito-oravan elinympäristön edellytykset huomioon ottaen. RM MATKAILUPALVELUJEN ALUE Alue voidaan asemakaavalla soittaa matkailukeskuksille, hotelleille, majataloille ja muille vastaaville matkailua palveleville toiminnoille. Suunnitteluohje: Arvokkaiden luontokohteiden läheisyyteen suunniteltaessa ja rakennettaessa vaalitaan luonnon monimuotoisuutta. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön tai sen läheisyyteen kohdistuvat muutokset tulee suunnitella paikan henkeä kunnioittaen. A/res ASUNTOALUE RESERVI Alue asemakaavoitetaan asuinalueeksi siinä vaiheessa kun alue on liitettävissä kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon, kun alueelle rakennetaan turvallinen kevyenliikenteen reitti keskustasta ja kun alue saadaan joukkoliikenteen piiriin. Saarentien niemen eli käsi- ja taideteollisen oppilaitoksen alueen itäpuolinen ranta on lehtipuuvaltaista rantametsää. Rannassa on hyvin kapea alue isosorsimovaltaista avoluhtaa. Alueen mahdollinen täydennysrakentaminen ei uhkaa ranta-aluetta. Alueen paikoitusalueen hulevedet tulee johtaa niin, että niistä ei aihedu haittaa suojeluarvoille. Saarentien niemen ruovikkoa Saarentien niemen rannan puustoa Niemestä johtaa silta pieneen saareen

7 vaikutusten tunnistaminen 7 Vaikutukset Hankkeiden ja suunnitelmien arviointitarvetta mietittäessä tulee tarkastella kyseisen Natura 2000 alueen niihin luonnonarvoihin kohdistuvia vaikutuksia, joiden mukaan alue on otettu mukaan Natura 2000 verkostoon. Luonnonarvoja ovat luontodirektiivin liitteen I luontotyypit ja liitteen II lajit sekä lintudirektiivin liitteen I lajit. Luontotyyppi heikentyy, jos sen pinta-ala supistuu tai sen ekosysteemin rakenne tai toimivuus huonontuu. Lajin elinympäristö heikentyy tai laji häiriintyy, jos lajin elinympäristön pintaala supistuu tai laji ei ole alueella enää elinkelpoinen. Hankkeen tai suunnitelman vaikutus on merkittävä, jos muutos on laaja-alainen. Vaikutusta on tarkasteltava suhteessa alueen kokoon sekä luontoarvojen merkittävyyteen ja sijoittumiseen. Hankkeen vaikutusten laajuus ei ole ratkaisevaa, vaan hankkeen vaikutusten merkittävyys. Vaikutusten todennäköisyyttä tulee tarkastella varovaisuusperiaatteella. Vaikutusten arviointiin on syytä ryhtyä, vaikka vaikutuksia ei pidettäisikään varmoina. Hanke tai suunnitelma voidaan hyväksyä vasta kun on voitu varmistua, että haitallisia vaikutuksia ei ole. Valtioneuvoston päätöksellä hanke tai suunnitelma voidaan toteuttaa kuitenkin erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä ja kun vaihtoehtoista ratkaisua ei ole (luonnonsuojelulain 66 ). Virkistyskäyttö Ahtialanjärvi on erittäin matala. Järven länsiosan läpi kulkevaa Liuhanvuolletta lukuun ottamatta veden syvyys on keskimäärin noin yksi metri. Liuhanvuolteen kohdalla veden syvyys on useissa paikoissa 4 5 m. Ahtialanjärvi kuuluu kasvillisuuden perusteella rehevään osmankäämi ratamosarpio tyyppiin. Kasvillisuus vyöhykkeet ovat leveimmät itärannalla, jossa sijaitsee laaja luhta-alue. (Lammi, Lempäälän Ahtialanjärven hoito- ja käyttösuunnitelman perusselvitys, 2000) Lempääläläiset käyttävät jo olemassa olevia uimarantoja ja venerantoja. Alueella sijaitsee Hääkiven ja Ahtialanjärven uimapaikat. Havaslahden rannalla on venepaikka ja uudelle satama-alueelle on osoitettu paikka Havaslahteen kanavan suulle. Edelleen virkistysaluesuunnittelussa suunnitellaan virkistysreittiä, joka kulkisi Ahtialanjärven ympäri, mutta kuitenkin niin etäällä ranta-alueesta, ettei eliöstä ja kasvisto vaarannu. Talvisin on Laasonportista latuyhteys Ahtialanjärvelle. Ahtialantieltä johtaa polku ja pitkospuut lintutornille Ahtialanjärven rannalle. Keskustan lainvoimaisen osayleiskaava-alueen nykyinen asukasmäärä n. 2000, ja osayleiskaavan mukainen asukasta 2030 mennessä, riippuen rakentamisen tehokkuudesta eri alueilla ja asumisväljyyden kasvusta. Kuokkalan - Hakkarin - Herralan osayleiskaavassa Hääkiven alueelle suunnitellaan mm. matkailupalveluja ja 190 tien varren Ahtialan alueelle on kaavailtu n. 200 ihmisen asuntoaluetta VE B:ssä. Ahtialan luontopolulle ohjautuu kaava-alueelta virkistyskäyttöä. Keskustan osayleiskaavan-alueen ja Ahtialan alueen asukasmäärän lisäys aiheuttaa todennäköisesti kasvavaa virkistyskäyttöä Ahtialanjärven rannoille ja uimarannoille varsinkin keskustan tuntumassa. Todennäköisesti merkittävin osa lisääntyvästä virkistyskäytöstä ohjautuu kuitenkin Kanavan rannoille, Myllyrantaan ja Haljasten alueelle sekä laajemmille ulkoilualueille, mm. Hakkariin. Osayleiskaavoituksen yhteydessä on tarkoitus kehittää ranta-alueiden virkistyskäyttöä mm. Haljasten alueen rannat ja Kirkkojärven ympäristö. Kuokkalan - Hakkarin - Herralan osayleiskaavassa tarkastellaan virkistys- ja viheryhteyksiä Hakkarin ja Herralan vuoren alueille. Virkistyalueiden mitoitus on todennäköisesti riittävä; lisäksi kevyen liikenteen väylät toimivat virkistysreitteinä ja ohjaavat virkistyskäyttöä Natura-alueen ohi muille alueille. Selostuksessa olevaan karttaan n:o 2 on merkitty nykyiset uimapaikat, venerannat, lintutorni ja suunnitteilla oleva lintutorni ja venesatama. Lisäksi virkistyskäytöstä aiheutuvaa häiriövaikutusta voidaan lieventää selkeällä reittiopastuksella ja infotauluilla, joissa kerrotaan muiden luontoarvojen ohella linnustollisista arvoista ja kehotetaan pysymään merkityillä reiteillä pitäen koirat kytkettyinä.

8 8 Hulevedet Ahtialanjärveen keskusta alueelta ohjautuu Hääkiven alueen kautta nykyistä enemmän hulevesiä. Enemmän hulevesiä ohjautuu Ahtialanjärven itäosaan Laasonportin alueelta ja Myllyojan kautta laajoilta peltoalueilta, sekä Vuolteen alueelta. Hulevesillä voi olla vaikutuksia vedenlaatuun ja eroosio vaikutuksia valumauomissa ja sen kautta kasvillisuusmuutoksia uomien läheisyydessä. Hulevesien hallinnoimiseksi onsuunniteltu viivytysalueita, jotka sijaitsisivat Natura-alueen ulkopuolella mm. keskustassa. Kuokkala - Hakkari - Herralan osayleiskaavan yhteydessä suunnitellaan myös hulevesien viivytysalataita. Melu Keskustan osayleiskaavan luonnosvaiheessa laaditussa meluselvityksessä (Trafix 2009) ja Kuokkalan - Hakkarin - Herralan osayleiskaavan meluselvityksessä (Sito 2012) on mallinnettu kaava-alueen liikennemelutilanne nykyisen ja tulevan maankäytön mukaisessa tilanteessa. Kaavan toteuttamiseen liittyvissä rakennustöissä Natura-alueen läheisyyteen sijoittuvat melua tuottavat työvaiheet ja työmaaliikenne saattavat aiheuttaa väliaikaista häiriövaikutusta linnustolle, mikäli tällaisia rakentamistöitä tehdään litujen herkimpään pesimäaikaan tai muuttoaikaan. Tulevaisuudessa mahdollisen virkistysreitin rakentamistöiden ajoittamisella on merkitystä linnuille aiheutuvan häiriön kannalta. Käytetyt lähtötiedot Osayleiskaavaan liittyvät tiedot, Natura-aluetta koskevina lähtötietoina on käytetty ELY keskuksen Natura-alueen virallista tietolomaketta ja Natura-alueelta aiemmin laadittuja arviointeja ja selvityksiä, joita ovat: Pirkanmaan Natura 2000 verkoston hoidon ja käytön yleissuunnitelma, 2005, Marja-Liisa Pitkänen, Ahtialanjärven hoitoja käyttösuunnitelma on laadittu vuosille Suomen ympäristökeskuksen, Lempäälän kunnan ja Pirkanmaan Lintutieteellisen yhdistyksen yhteistyönä ja Keskustan osayleiskaavan ja Kuokkala-Hakkari-Herrala osayleiskaavan luontoselvitys. Pirkanmaan ELY-keskuksen selvitys, viitasammakot ja korennot Lempäälän hakevoimalan ympäristöselvitys, Sito Oy ja TREDU/hankesuunnittelu Hulavesien viivyttäminen. Tien 190 liikenne aiheuttaa väliaikaista häiriötä.

9 ahtialan järven natura-alue 9 Yleiskuvaus Ahtialanjärvi (F ) kuuluu Natura 2000 ohjelmaan. Alue on mukana lintudirektiivin mukaisena SPA alueena, jonka yhteispintaala on ilmoituslomakkeen mukaan 159 ha. Ahtialanjärvi on matala, rehevä lintujärvi keskustan läheisyydessä. Järven vedenkorkeuteen vaikuttaa Vanajavesi Pyhäjärvi reitin säännöstely. Linnuston kannalta järven saaret ovat erityisen tärkeitä mm. pesimärauhan kannalta. Ahtialanjärvi on tärkeä lintujen muuttoaikainen levähdysalue etenkin sisämaassa harvoin pysähtyville kahlaajille. Ahtialanjärvi Ahtialanjärvi on tärkeä opetus- ja luontoharrastuskohde. Luontodirektiivin luontotyyppien Vaihettumissuot ja rantasuot osuus on 14 %. Ne sijoittuvat Ahtialanjärven eteläosiin. Kasvisto on edustavaa, alueen erikoisuutena on ojakaali. Järvellä kasvaa mm. isosorsimoa, leveä- ja kapeaosmankäämiä sekä näiden risteymää, vaateliasta sarjarimpeä, vesinenättiä, isohierakkaa, muatyrttiä, kiehkuraärviää, kurjenmiekkaa, pikkuja isovesihernettä, karvalehteä, kilpukkaa, pikku- ja isolimaskaa sekä maksasammalia, kelluhankasammal ja sorsansammal. Ahtialanjärven hoitoja käyttösuunnitelma on laadittu vuosille Suomen ympäristökeskuksen, Lempäälän kunnan ja Pirkanmaan Lintutieteellisen yhdistyksen yhteistyönä.

10 10 ahtialan järven natura-alue Lisäksi alue kuuluu valtioneuvoston vuonna 1982 hyväksymään valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Ohjelma perustuu ministeriön asettaman lintuvesityöryhmän vuonna 1981 valmistuneeseen mietintöön (komiteamietintö 1981:32) ja siitä annettuihin lausuntoihin. Lintuvesien suojeluohjelman tavoite on alueiden säilyminen mahdollisimman luonnonvaraisina. Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa alue on merkinnällä nat eli Natura 2000 alue. Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston päätöksen mukaiset Natura 2000 ohjelman alueet. Suunnittelumääräys kuuluu seuraavasti: Alueelle tai sen läheisyyteen ei tule suunnitella toimenpiteitä, jotka merkityksellisesti heikentävät niitä lintu- tai luontodirektiivin mukaisia luonnonarvoja, joiden perusteella alue on otettu ohjelmaan. Alueen suojeluarvojen huomioon ottamisesta on säädetty LSL 65 ja 66 :ssä. Natura-alueen suojelun toteuttamiskeinona ovat luonnonsuojelulaki ja vesilaki. Alueella on metsästys ja kalastus sallittuja, mikäli niitä ei muun syyn perusteella kielletä. Ahtialanjärven Natura-ilmoituslomakkeella mainitaan seuraavat lintudirektiivin liitteen I lajit: kalatiira, kaulushaikara, kurki, laulujoutsen, liro, luhtahuitti, mustakurkku-uikku, niittysuohaukka, räyskä, ruskosuohaukka, suokukko, suopöllö, uhanalainen laji, uhanalainen laji, uivelo, valkoposkihanhi päivätyssä salaisessa listassa on mainittu lisäksi muutama laji. Muita alueelta ilmoituslomakkeella mainittuja lajeja ovat lapasorsa, luhtakana, naurulokki, pikkulokki, pikkutikka, rastaskerttunen, rytikerttunen. Nämä lajit eivät ole perusteena Natura 2000 verkoston kannalta, mutta ne kertovat alueen linnustollisesta arvosta. Luontodirektiivin liitteen II lajina on mainittu saukko (Lutra Lutra), rahoitettu vuonna 1974 ja kuuluu uhanalaisiin eläinlajeihin.

11 12 ahtialan järven natura-alue Rauhoitetuilla alueilla on kielletty: ojien kaivaminen, vesien perkaaminen ja patoaminen sekä kaikenlainen muu maa- ja kallioperän vahingoittaminen ja sen ainesten ottaminen, metsänhakkuu, lahopuiden poistaminen, kasvien ja kasvienosien ottaminen ja vahingoittaminen marjojen ja sienien poimimista lukuun ottamatta, rakennusten, laitteiden, teiden ja polkujen rakentaminen, kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedellisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen. Vesialuetta RN:O 3:0 ja maa-aluetta RN:O 3:1 sekä vesialuetta RN:O 876:1 koskee seuraavat rauhoitusmääräykset: 1.Yleiset rajoitukset Alueella on kielletty: rakennusten, rakennelmien ja teiden rakentaminen, maa-ainesten ja kaivoskivennäisten ottaminen sekä maa- tai kallioperän vahingoittaminen, ojien kaivaminen, kuivattaminen ja muut vesirakennushankkeet, liikkuminen saarta reunustavalla kasvillisuusvyöhykkeellä lintujen pesimäaikana Sallitut toimet ja hoitosuunnitelma Edellä olevien määräysten estämättä alueella on sallittu: metsästys, kalastus ja laiduntaminen, olemassa olevien kaivantojen ja venepaikkojen kunnossapito niin, että kunnostustyössä kertyvä kasvijäte ja ruoppausmassat sijoitetaan kovan maan puolelle, olemassa olevien ojien ja niiden laskeutusaltaiden kunnossapito ympäröivien alueiden kuivatustilanteen ylläpitämiseksi, muut ympäröivien alueiden kuivatustilanteen ylläpitämiseksi tarvittavat toimet ympäristökeskuksen kanssa erikseen sovittavalla tavalla, vesihuoltolaitoksen paineviemärin huolto- ja kunnostustyöt ja ympäristökeskuksessa erikseen hyväksyttävän hoitosuunnitelman mukaiset toimet, jotka ovat tarpeellisia alueen säilyttämiseksi sopivana linnustolle ja muulle suojeltavalle eliölajistolle. Rahoitus ei estä vedenottamoiden toimintaan liittyviä toimenpiteitä. Lempäälän Ahtialan jakokunnan yhteistä vesialuetta RN:O 6:0 koskee seuraavat rahoitusmääräykset: 1.Yleiset rajoitukset Alueella on kielletty: rakennusten, rakennelmien ja teiden rakentaminen, maa-ainesten ja kaivoskivennäisten ottaminen sekä maa- tai kallioperän vahingoittaminen, ojien kaivaminen ja vesien perkaaminen, kuivattaminen ja muut vesirakennushankkeet, metsästys, lukuun ottamatta minkin ja supikoiran pyyntiä, sekä muu selkärankaisten eläinten tappaminen, pyydystäminen, hätyyttäminen ja pesien vahingoittaminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen keräilyä varten, leiriytyminen ja avotulen teko lukuun ottamatta (sinisellä ympyrällä karttaan merkittyä Ahtialan yhteistä uima- ja venerantaa, moottoriveneily ja vesiskootterilla ajelu, moottorikelkkailu keväällä 15.3 alkaen, liikkuminen muulla moottoriajoneuvolla ranta- ja luhta-alueella, veneellä liikkuminen Myllyojan suulla vinoviivoituksin karttaan merkityllä alueella lintujen pesimäaikaan , samoin kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen.

12 ahtialan järven natura-alue Sallitut toimet ja hoitosuunnitelma Edellä olevien määräysten estämättä alueella on sallittua: edellä mainitun Ahtialan yhteisen uimaja venerannan kunnossapito niin, että ruoppausmassat sijoitetaan suojelualueen ulkopuolelle, olemassa olevien ojien kunnossapito ympäröivien alueiden kuivatustilanteen ylläpitämiseksi, muut ympäröivien alueiden kuivatustilanteen ylläpitämiseksi tarvittavat toimet Pirkanmaan ympäristökeskuksen kanssa erikseen sovittavalla tavalla, ympäristökeskuksessa erikseen hyväksyttävän hoitosuunnitelman mukaiset toimet, jotka ovat tarpeellisia alueen säilyttämiseksi sopivana linnustolle ja muulle suojeltavalle eliölajistolle. Kartta n:o 2

13 14 ahtialan järven natura-alue OsayleiskaavOJEN JA PIRKON ALUEEN LISÄRAKENTAMISEN vaikutukset ahtialanjärven alueen luontoarvoihin Vaihettumis- ja rantasuot Osayleiskaavoitettaville alueille Ahtialanjärven länsi- ja pohjoispuolelle ei sijoitu vaihettumissuot ja rantasuot luontotyyppiä. Luontotyypin alueille ei sijoitu sellaisia valumareittejä, joita pitkin kaava-alueilta johtuisi hulevesiä. Osayleiskaavoista ei siten aiheudu luontotyypille suoria pinta-alan menetyksiä. Koska Ahtialanjärven vedenlaadulle ei aiheudu merkittäviä hulevesivaikutuksia, eivät vaihettumissuot ja rantasuot luontotyypin ominaispiirteet ole vedenlaadun kautta välisesti uhattuina. Osayleiskaavat lisännevät virkistyskäyttöä tulevalle Ahtialanjärveä kiertävälle kevyenliikenteen reitille, mutta tämän ei voida katsoa merkittävästi heikentävän luontotyyppien ominaispiirteitä, sillä kevytliikenne ohjataan omalle reitille lähelle nykyistä tietä, joka sijaitsee etäällä Ahtialanjärven rantavyöhykkeestä. Lintutornille kuljetaan pitkospuita pitkin.

14 ahtialan järven natura-alue 15 Lajikohtainen vaikutusarviointi Vaikutukset lintudirektiivin l lajeihin Kalatiira Kalatiira pesii lokkisaaressa (v paria) muiden lokkilajien lähellä. Kalatiira puolustaa kiivaasti pesäänsä liian lähelle tunkeilevaa vastaan. Pesät sijaitsevat lähes kilometrin päässä kuntakeskustan rakentamisalueista eikä näin ollen ole lajin pesintä heikentävää vaikutusta. Tien 190 liikenne on vähentynyt moottoritien rakentamisen ansiosta, joten Turkutien liikenteellä ei ole ollut heikentävää vaikutusta kalatiiran pesintään. Kaulushaikara Kaulushaikara on pesinyt järvellä mm. lokkisaaressa ja kaakkoisrannalla pumppuaseman ruovikossa. Kaulushaikara valitsee reviirinsä rauhalliselta alueelta ruovikon suojasta keväällä huhtikuussa. Kaulushaikara ei ole itse pesinnässään arka; se poistuu pesältä vasta viime tingassa. Keskustan osayleiskaavan mukaiset ratkaisut eivät heikennä lajin muuttoaikaista levähtämistä ja mahdollista pesintää Natura-alueella. Kurki Ahtialanjärvellä on kesäaikaan tavattu kurkipari. pesintää ei kuitenkaan ole varmistettu. Lajille sopivaa rauhallista, pensaikkojen suojaamaa rantaluhtaa on Ahtialanjärvellä erityisesti Lastusten puolella Myllyojan suulla. Laji on pesinnässään arka. Nykyinen lintutorni sijaitsee lajin kannalta epäedullisessa paikassa. Jos liikkuminen rannassa lisääntyy kovasti, voi se haitata lajin pesinnän todennäköisyyttä. Keskustan rakentuminen ei vaikuta lajin pesintään ja levähtämiseen Natura-alueella. Laulujoutsen Joutsen levittäytyminen etelämmäksi näkyy myös Ahtia-lanjärvellä. Aiemmin yksi pari on pesinyt Natura-alueen kaakkoiskulmassa. Laji on erittäin aggressiivinen muita vesilintuja kohtaan ja se karkottaa myös ihmisen pesän lähettyviltä. Laulujoutsen tekee pesän mättäälle rauhalliseen paikkaan. Laji levähtää muuttoaikana Ahtialanjärvellä. keskustan osayleiskaavan mukaiset ratkaisut eivät todennäköisesti heikennä lajin levähtämistä alueelle eikä mahdollista pesintää. Liro Liro on ollut Ahtialanjärvellä muuttoaikainen ravintovieras. laji ei ole erityisen arka ja se antaa tarkkailla itseään melko läheltä. Lajia on havaittu mm. lintutornilta ja lokkisaaren liepeiltä. Osayleiskaavan mukaiset ratkaisut eivät todennäköisesti heikennä lajin levähtämistä alueella. Mikäli Natura-alueen välittömään läheisyyteen sijoittuvat melua tuottavat rakentamistyöt ajoitetaan ne muuttokauden ulkopuolelle. Luhtahuitti Luhtahuitin reviiri sijaitsi Ahtialanjärven kaakkoiskulmalla luhdassa. Laji on pesinnän suhteen arka häirinnälle. Keskustan osayleiskaavan mukaiset ratkaisut eivät todennäköisesti uhkaa lajia. Mustakurkku-uikku Lajia on havaittu Ahtialnajärvellä muuttoaikaan. Yleensä se pesii lokkiyhdyskunnan suojissa tiheissä ruovikoissa. Pesintä voi olla mahdollista Ahtialanjärvelläkin, mikäli kevätkesäiset häiriöt eivät lisäänny potentiaalisilla pesäalueilla. Keskustan osayleiskaavan mukaiset ratkaisut eivät todennäköisesti heikennä lajin pesimistä eikä levähtämistä alueella. Lisääntyvä liikunta pesäalueiden tuntumassa voi estää lajin potentiaalisen pesinnän onnistumisen, ellei rantaniityille kulkua rajoiteta. Räyskä Räyskä on säännöllinen ruokavieras muuttoaikoina. keskustan osayleiskaavan mukaiset ratkaisut eivät todennäköisesti uhkaa lajia. Ruskosuohaukka Ruskosuohaukka on Ahtialanjärven tyyppilajeja. Laji pesii ruovikkojen kätköissä. Järvellä tiedetään pesineen jopa kolme paria. Pesät ovat sijainneet Ahtilanjärven kaakkoiskulmassa, lokkisaaressa ja Myllyojan suulla. Lisääntyvä liikunta pesäpaikkojen läheisyydessä haittaisi pesäpaikallaan aran lajin pesintärauhaa. Keskustan osayleiskaavan mukaiset ratkaisut eivät todennäköisesti uhkaa lajia. Ahtialanjärven idänpuoleiset rantojen virkistysreitit tulisi ohjata niin etäällä rannasta, että ne eivät uhkaa lajia. Suokukko Suokukko lepäilee Natura-alueella muuttoaikana järven etelä- ja itäpäässä. Laji ei le erityisen arka, kunhan virkistysreitit kanavoidaan omille reiteilleen. Suopöllö Suopöllö on säännöllinen muuttoaikainen ravintovieras järven rantaluhdilla sekä Laasonportin pellolla.

15 16 ahtialan järven natura-alue Häirinnän lisäksi uhkana on ojanvarsien pensoittuminen. Keskustan osayleiskaavan mukaiset ratkaisut eivät todennäköisesti heikennä lajin leviämistä alueella, mikäli Natura -alueen välittömään läheisyyteen sijoittuvat melua tuottavat rakentamistyöt ajoitetaan muuttokauden ulkopuolelle. Uivelo Uivelo on säännöllinen muuttoaikainen ravintovieras. Laji sukeltelee ravintoaan avoveden puolella. Keskustan osayleiskaavan mukaiset ratkaisut eivät todennäköisesti uhkaa lajia. Valkoposkihanhi Valkoposkihanhi on muuttoaikainen ravintovieras Ahtialanjärvellä Laji laiduntaa matalakasvustoisilla rantaluhdilla ja lähinurmikoilla. Keskustan osayleiskaavan mukaiset ratkaisut eivät todennäköisesti uhkaa lajia. Kolme uhanalaista lajia Kalasääksi, merikotka ja pikkujoutsen eivät pesi alueella, mutta niitä on nähty alueella. Keskustan osayleiskaavan mukaiset ratkaisut eivät todennäköisesti uhkaa lajeja. Vaikutukset muihin lintulajeihin Alueella esiintyy lapasorsa, luhtakana, naurulokki, pikkulokki, pikkutikka, rastaskerttunen ja rytikerttunen. Keskustan osayleiskaavan mukaiset ratkaisut eivät todennäköisesti heikennä lajien levähtämistä ja oleskelua alueella. Luontodirektiivin liitteen II laji Saukko Saukolla on laaja elinpiiri, jonka alueella se pesii yleensä koloissa, jotka ovat kuuluneet muille eläimille kuten ketuille tai mäyrille. Elinalueensa saukko merkitsee ulostemerkeillä. Jotkin saukkolajit puolustavat omaa reviiriä, joillakin elinpiirit voivat olla osittain tai jopa kokonaan päällekkäin. Saukolle luonteva elintapa on jatkuva kiertely. Useimmiten saukot kulkevat erakkoina omaa vesistöreittiään edestakaisin. Koiras voi hallita jopa 40 km:n pituudelta rantaa ja vaellella saalisretkillään keskimäärin noin 10 km yössä. Saukko pysyttelee mieluiten vedessä tai sen läheisyydessä. Se voi kuitenkin kulkea suuriakin matkoja maalla, esimerkiksi nälän ajamana. Saukot ovat leikkisiä eläimiä ja saattavat esimerkiksi laskea mäkeä lumipenkalta joen jäälle öisin. Saukko on aktiivisempi yöaikaan kuin päivisin, mikä voi johtua ihmisten pelosta. Toisaalta tunnetaan myös lukuisia tapauksia, joissa seurallinen ja leikkisä saukko on hakeutunut ihmisasunnoille, varsinkin jäätyään syystä tai toisesta yksin. Saukko syö lähinnä kalaa, esimerkiksi ahvenia, haukia, mateita, särkikaloja ja lohikaloja. Ruokavalioon kuuluu myös pikkunisäkkäitä, lintuja, rapuja, sammakoita ja simpukoita. Aikuinen saukko syö päivässä 1-1,5 kiloa kalaa. Osayleiskaavojen mukaiset ratkaisut ja Pirkon alueen lisärakentaminen eivät todennäköisesti uhkaa lajia.

16 17 Ahtialanjärven kasvillisuusvyöhykkeet Faunatica Oy on tutkinut vuonna 2010 Ahtialanjärven kasvillisuusvyöhykkeitä. Järven kasvillisuus ilmentää runsasravinteisuutta ja järvi on selkeästi rehevöitynyt. suo-ohdakkeita, rantakukkia ja leskenlehtiä. Kosteuden lisääntyessä kohti rantaviivaa, luhdat muuttuvat heinävaltaisemmiksi ja vaihettuvat avoluhdiksi. Puustoisen luhdan ja avoluhdan vaihettumisvyöhykkeessä on paikoin pienialaisia pajuluhtia, joissa kasvaa kiilto- ja virpapajuja. = Kuusivaltainen metsä = Lehtipuuvaltainen rantametsä = rannan isosorsimovaltainen avoluhta (C-kirjaimien välinen alue saraluhtaa) = vesialueen ilmaversoiskasvillisuus = kelluslehtinen kasvillisuus = karvalehtivaltainen irtokeijujakasvusto Kuva: Faunatica Oy Valtalajien symbolit: E = Järvikorte G = Isosorsimo N/N/Pe = Ulpukka/Lumme/Vesitatar P = Järviruoko Pe = Vesitatar T = Kapeaosmankäämi Kuusimetsäinen alue Lintutornin lähellä on kuusivaltaista, lähes kenttäkerroksetonta talousmetsää. Alueella on myös raitoja ja hieskoivuja. Karikekerros on erittäin paksu, jonka johdosta pohja- ja kenttäkerros on heikosti kehittynyttä. Lehtipuuvaltaiset rantametsät Lehtipuuvaltaisia rantametsiä sijaitsee Ahtialanjärven koillis-, itä-, kaakkois- ja eteläosissa. Kaakkoiskulman koivikko on yhtenäisin, pinta-alisesti suurin puustoinen alue, joka on ojitusten välittömässä vaikutuspiirissä. Metsäisten rantaluhdissa kasvaa tervaleppiä, harmaaleppiä, hieskoivuja, raitoja, tumia ja pihlajia sekä lisäksi harvakseltaan kuusia ja mäntyjäkin. Pensaskerroksessa kasvaa tuomia, paatsamia, vadelmia, herukoita ja etelärannalla kuusamia. Puusto on yleisilmeeltään nuorta ja paikoin se kasvaa tiheänä. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. mansikoita, käenkaalia, metsäorvokkeja ja niittylauhoja. Luhtaisemmilla osuuksilla kasvaa suo-orvokkeja, mesiangervoja, isosorsimoja, viitakastikkoja, luhtasaroja, rönsyleinikkejä, ojakellukoita, Rantojen avoluhdat Rantojen avoluhdissa valtalajina kasvaa Isosorsimoa. Lisäksi avoluhdissa kasvaa viitakastikoita, rantakukkia, myrkkykeisoja, suoputkia, rantalemmikkejä, luhta- ja rantamataroita, ranta-alpeja, vesitataria, rentukoita punakoisoja. Isosorsimovaltaisen vyöhykkeen jälkeen valtalajiksi vaihettuu alueellisesti vaihdellen joko järviruoko tai kapeaosmankäämi. Luhta- ja pullosaroja kasvaa paikallisesti. Paikoitellen avoluhta on kuivumassa ja metsittymässä, joten hieskoivun ja harmaalepän taimia tulisi poistaa, mikäli luhta halutaan säilyttää avonaisena. Ahtialanjärven kaakkoisrannalla esiintyy suursaraluhtia mm. luhta-, pullo- ja viiltosaroja, rönsyröllejä, rantapuntarpäitä, luhtavuohennokkia, myrkkykeisoja, viitakastikoita, rantakukkia ja kurjenjalkoja. Ilmaversokasvillisuus Rantaluhtaa seuraten rantaa ympäröi vaihtelevasti järviruoko- ja kapeaosmankäämikasvustot. Rannan kasvustoista löytyy myös sarjarimpeä, pystykeiholehtiä, korpikaisloja, myrkkykeisoja, rantayrttejä, rantakukkia, isohierakoita, luhtavuohennok-

17 18 kia ja rantapalpakkoja. Yhtenäiset järvikortekasvustot oli selvitystä tehtäessä niitetty niin rannan läheisyydestä kuin keskemmältäkin järveä. Kelluslehtinen kasvillisuus Kelluslehtisiä esiintyy rantojen läheisyydessä sekä muutama suurempi saareke keskemmällä järveä. Vesitatar on valtalajikkeena. Lisäksi alueella kasvaa ulpukoita, pohjanlumpeita ja uistinvitoja. Kasvustot ovat melko selvärajaisesti yksilajisia. Irtokellujat Paikoitellen esiintyy karvalehtiä ja isovesiherneitä tiheinä, suurina ja limoittuneina massakasvustoina matalissa lahdelmissa ja tuulen painamissa kasaumissa. Järven itälaidalla tavataan ristilimaska kasvustoja. Uposlehtinen kasvillisuus Uposlehtistä kasvillisuutta on huomattavan vähän ja lajeina ainoastaan ahvenvitaa ja pikkuvitaa, jotka eivät tutkimusajankohtana muodostaneet varsinaisia kasvustoja, vaan esiintyivät muutamien versojen ryhminä tai yksittäin. Tämän vuoksi uposlehtisen kasvillisuuden kuvioita ei rajattu alueelle. Erityiset luontotyypit Lehtipuuvaltainen rantaluhta Ahtialanjärven eteläreunalla on vajaatuottoinen, lehtomainen, vesitaloudeltaan luonnontilainen rantaluhta. Siellä kasvaa harmaaleppiä, tervaleppiä, koivuja, tuomia, raitoja, paatsamia, kuusamia ja taikinamarjoja. Alikasvoksena löytyy muutamia kuusia. Paikoin on lahopuuta. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. mesiangervoja, kurjenjalkoja, rantamataroita, vehkoja, isosorsimoja, viitakastikoita, rantaalpia, kurjenmiekkoja, rantalemmikkejä, käenkaaleja, suo-orvokkeja, ojakellukoita ja nokkosia. Luhdat ovat metsälain tarkoittamia ympäristöstään selvästi erottuvia, erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Lajistollisesti alue on keskinkertainen. Tämä on järven luhtaisista metsistä luonnontilaisin, luhtaisin ja monimuotoisin. Alue on merkityksellinen kokonaisuuden monimuotoisuuden kannalta. Alueella on korkeat luontoarvot. Luhtaiset rantaniityt, -luhdat ja ruovikot Luhtaiset rantaniityt ovat puuttomia tai lähes puuttomia, vajaatuottoisia rantaluhtia- ja ruovikoita, jotka ovat metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä luontotyyppejä. Pienialaisuuden kriteeriä nämä luhdat eivät kuitenkaan täytä. Osin nämä rantaluhdat luetaan kuuluviksi myös Natura-luontotyyppien vaihettumis- ja rantasoiksi. Natura-luontotyypin rajaus on metsälakikirjausta niukempi; siihen eivät sisälly rantaviivan ulkopuoliset ruovikot. Myllyojan suistoalue on osin maatunut, paikoin lampareinen ja ilmeisesti myös niitetty/ruopattu aiemmin. Pohjoisosassa olevaa rantaluhtaa on laidunnettu, mutta laidunnuksella ei ole nähtävää vaikutusta kasvillisuuteen eikä luontoarvoihin. = Lehtipuuvaltainen rantaluhta = Rantaluhta (metsälaki) = vaihettumis- ja rantasuo (Natura) / rantaluhta (metsälaki) Kuva: Faunatica Oy Lokkisaari kuuluu metsälain avoluhtiin sekä Natura-luontotyyppiin vaihettumis- ja rantasuot. Alueella kasvaa valtalajina isosorsimoiden lisäksi kapeaosmankäämejä, järviruokoja, viiltosaroja, vesisaroja, nokkosia, suo- ja amerikanhorsmia, isohierakoita, luhtavuohennokkia, vehkoja, konnanleinikkejä, tummarusokkeja, rantalemmikkejä, rantamataroita, rantakukkia, rantanenättejä, luhtalitukoita, kurjenjalkoja ja rantayrttejä. Saareen on kaivettu allikoita. Saari muodostaa mosaiikkimaisen kokonaisuuden, joka muodostuu ruoho- ja heinäkasvien saarekkeista, rimpipinnoista ja lietteestä. Saarella ei ole juurikaan pohjakerrosta, maksasammalia lukuun ottamatta. Luontoarvoltaan saari on korkea (linnusto ja saaren rakenteellinen monimuotoisuus), kasvillisuudeltaan keskinkertainen. johtopäätöksiä Ahtialanjärvi on matala ja rehevä, parhaillaan niitoin kunnostettava lintuvesi. Kasvillisuus ilmentää runsasravinteisuutta ja järvi on selkeästi rehevöitynyt: useat yleisimmät kasvilajit ovat rehevien ja likaisten vesien indikaattorilajeja. Pohja on liejuinen ja kuollutta kasviainesta on paikoin kerrostunut kymmenien senttimetrien paksuudelta.

18 19 = Viitasammakoiden soidinalueet Ahtialanjärvellä Kuva: Faunatica Oy Täplälampikorento: Kuva: Faunatica Oy 1-2 yksilöä 3-10 yksilöä yli 10 yksilöä

19 20 TREDU HANKKEEN LÄHTÖTIETOJA Tampereen ja Pirkanmaan ammattiopistot yhdistyivät vuoden 2013 alussa Tampereen seudun ammattiopis-toksi, TREDU:ksi. Yhdistymisen yhteydessä tapahtuu muutoksia myös TREDU:n palveluverkossa, toimipisteitä vähennetään ja toimipisteiden sisällä koulutustarjonta muuttuu. Lempäälän lukio on tarkoitus siirtää TREDU:n toimipisteeseen. TREDU Lempäälän päätontilla ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Tontti muodostuu useammasta eri kiinteistöstä, joihin yhdistetään myös niemen kärjen tontti, joka on jo PIRKO Kiinteistö Oy:n omistuksessa. Koko ammattiopiston tontin koko olisi noin 2,1 hehtaaria. Tonttia koskevaa uutta asemakaavaa valmistellaan, sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä.. Laajennusosa Laajennusosan tieltä puretaan 50-luvun huonokuntoinen asuinrakennus. Laajennusosan keskellä on iso kolmeen pienempään yksikköön jaettava liikuntasali aputiloineen ja toisessa kerroksessa sijaitsevine kuntosaleineen. Liikuntasalin ja vanhan osan väliin jää iso keskusaula. Laajennusosan keskellä on iso kolmeen pienempään yksikköön jaettava liikuntasali. Uudisrakennuksen kerrosala on kem2. Seuraavalla sivulla on esitetty asemapiirros alueesta. Alustavien pohjatutkimusten mukaan uudisrakennusosa tulee perustaa kovaan pohjaan lyötävien tukipaalujen varaan. Alapohjat tehdään joko maanvastaisina kantavina rakenteina tai ryömintätilallisina tuuletettuina rakenteina. Perusmaakerrokset ovat routivia, joten rakenteet on routasuojattava. Hankesuunnitelmaluonnoksen mukaisen uuden rakennusosan kantavat rakenteet ovat teräsbetonia/terästä, julkisivut vanhaan sopeutuvaa tiiltä/tiililaatta, lasirakenteita, mahdollisesti osin puuverhousta. TREDU Lempäälän tontti kattaa koko suojeltavaan Natura järvialueeseen työntyvän niemen. Tontilla on runsaasti arvokasta puustoa,jota joudutaan kaatamaan rakentamisen alta, mutta tavoitteena tulee olla säilyttää mahdollisimman paljon ranta-alueen puustoa. Niemenkärjen ulokkeelle on tarkoitus rakentaa puurakenteinen lintutorni alueella jo nyt parveileville lintubongareille. Tontin autopaikat ovat myös heidän käytettävissään, ainakin opetuksen ulkopuolisina aikoina. Autopaikkoja tontille mahtuu vähintään sen verran kuin asemakaavassa tultaneen edellyttämään. Hankesuunnitelmaluonnoksessa on esitetty autoja mopoautopaikkoja myös nykyisen rakennuksen ja maantien väliin. Osa autopaikoista (esim. rakennuksen koillispuolen mahdolliset autopaikat) olisivat sora/hiekkapintaisia, jolloin hulevesien imeytyminen helpottuu. Joukkoliikenteen palvelun parantamisesta on jo käynnistetty neuvottelut. Tredu Lempäälän rakentamisen aikataulu linkittyy valmisteilla olevan asemakaavan vahvistumisaikatauluun. Asemakaava on parhaillaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa. Tavoite on saada asemakaava vahvistettua hyvissä ajoin ennen rakentamista. Nykyinen rakennus perusparannetaan tämän hankkeen yhteydessä ja tilat uudistetaan tulevan tarpeen mukaisiksi. Nykyinen pajarakennus puretaan ja sen sijalle rakennetaan uusi kaksikerroksinen laajennusosa. Laajennus liittyy nykyiseen rakennukseen korkealla keskusaulatilalla.

20 80 uusi uusi uusi uusi Vaihe Kerrosalat Kerros Kem 38 3! !994 5!543 m2 B-osassa lukion tiloja ja yhteiskäyttöisiä tiloja Piha-alue 80 1:128 C-osassa lukion tiloja lintutorni vanha vanha ! vanha Kerrosalat: Olemassa oleva n kem 2 Uudisrakennus 5540 kem 2 yht. n kem 2 1!604 3!857 m2 9!400 m2 Pysäköintinormi n. 1 ap/100 m2 = 94 ap Suunnitelmassa: autopaikkoja 91+29=120 kpl m-autopaikkoja 19 kpl mopopaikkoja 11 kpl PP-paikkoja 188 kpl Auditorio II k 1 B II :127 E I 2300 C PP 65 II 900 II ap-varaus 29 ap D PP 25 I mp/mopot ,0 m 2 10 ap/m-auto 29 ap Käsi- ja taideteoll. PP 25 I 40 oppilaitos ,7 D-osassa lukion ja kiinteistöhuollon opetuksen tiloja E-osassa liikuntaja aputilat Ruokala Katettu aula, katossa valolyhdyt 876:3: PP 25 6:4 28 ap 84 3 A-osassa Tredu atto, retail soteala, matkailuala sekä hallinto , :14 A PP 24 I-II 3860 PP 24 1:68 +82,70 +82,60 14 ap +83,10 muuri, 1,2 m +83,10 +84,20 +84, ap/m-auto 1:86 82,9 1:87 +83,00 muuri, 1,2 m +82,80 +84,20 +84,40 14 ap 6 ap 82,9 1:88 895:2:12 ASEMAPIIRROS 1:1000 TREDU LEMPÄÄLÄ HANKESUUNNITELMA

21 22

22 23 TREDU -hankkeen vaikutuksia Vaikutukista linnustollle Tässä vaiheessa tontin ongelmakohde on erityisesti niemen itäpuolinen ranta-alue. Koska tilanpuutteen vuoksi pysäköintialueita joudutaan suunnittelemaan ja toteuttamaan erittäin lähelle NATURA -alueen rantaluhtaa ja osittain lehtipuuvaltaiseen rantametsään. Koulun vilkas liikennöinti saattaa häiritä lintujen pesintää keväisin. Tosin kokemus on osoittanut, että NA- TURA -alueen läheinen Valkeakoskentien vilkas liikenne ei ole vaikuttanut lintujen pesintään. Liikennöintiä ja sen aiheuttamaan mahdollista häirintää lähellä rantaluhtaa tulee pyrkiä minimoimaan mm. oikein valituilla luonnonmukaisilla istutuksilla, jotka voidaan määrittää asemakaavoitusvaiheessa tai suunnittelemalla tontin käyttöä tavalla, joka aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa. Hulevesien hallintatoimenpiteet Tredun niemessä Hulevesien määrällinen hallinta on tarpeen suunnitella rakennussuunnittelun yhteydessä. Hulevesien laadun vaikutus Ahtialanjärven tilaan on epätodennäköistä, koska järven vedenlaatu on riippuvaista Vanajaveden laadusta sekä Ahtialanjärven itäpään Myllyojan vedenlaadusta (valuma-alue noin 60 km2). Alueen hulevedet on hoidettavissa niin, että niistä ei aiheudu haittaa Ahtialanjärvelle. Virtaamamatka Ahtialanjärveen on rakentamisalueelta verrattain lyhyt, tästä syystä on suositeltavaa toteuttaa rakennusvaiheen sekä pysyvätkin järjestelyt vesien viivyttämiseksi ja kiintoaineen laskeuttamiseksi. Alueen hulevesien keräämisessä tulisi pyrkiä keskitettyyn ratkaisuun, jolloin purku voisi tapahtua yhden pisteen kautta. Poikkeustilanteissa hulevedet olisivat paremmin hallittavissa. Niemenkärjen uloke, jonne on suunniteltu sijoitettavaksi lintutorni Niemen itäpuolen ruovikkoa ja kulku koulun tontille

23 24 LEMPÄÄLÄN HAKEVOIMALA Hakevoimalalle on varattu alue Lempäälän Kuokkalan- Hakkarin Herralan osayleiskaavassa Ahtialan alueelle Turuntien ja Ahtialantien välissä. Lähialueen maankäyttö on tällä hetkellä pääasiassa peltoa, hankkeen etelä ja koillispuolella metsää. Lähin pysyvä asunto on alueen kaakkoispuolella noin 130 metrin päässä hankealueen rajasta ja lähin loma-asunto noin 60 metrin päässä. Hakevoimala käsittää ensimmäisessä vaiheessa yhden 10 MW lämpövoimalan sekä polttoaineenaan käytettävän puhtaan puuhakkeen valmistamisen ja varastoinnin tontilla. Tontille varataan laajennusmahdollisuus toiselle 10 kw haketta polttavalle yksikölle. Tuki- ja käynnistyspolttoaineena käytetään maakaasua. Myös hakkeen valmistukseen ja siirtelyyn käytettävien työkoneiden polttoaineena käytetään maakaasua. Lisäksi tontin yhteyteen on suunniteltu biokaasun yleistä tankkausasemaa. Alueella ei laajemmalti käytetä sekä säilytetä nestemäisiä polttoaineita (öljy, bensiini). Hakkeen valmistus tapahtuu siirrettävällä hakkurilla, jossa on oma moottori. Malli ja tyyppi on Kesla C645, jonka mitoitusarvoja on käytetty myös haketusmelun tarkastelussa. Hakkeen valmistus ja varastointi tapahtunee katetussa tilassa osittain tai kokonaan. Laitos jää Turuntien, Ahtialantien ja koillispuolen mäen rajaamalle ympäristöään alempana olevalle alueelle. Tontin kaakkoissivulle rakennetaan pintamaista maavalli melu- ja näkösuojaksi. Hulevesien vaikutuksia Suunniteltu hakevoimala sijaitsee Ahtialanjärven valuma-alueella etäisyys virtaussuunnassa on järvestä noin 1,2 km. Liuhanalueen ja Ahtialanjärven valuma-alueiden päävedenjakaja sijaitsee suunnittelualueen luoteisreunalla. Rakennettava osa tontista sijoittuu lähes kokonaan Ahtialantien alitse noin 11 hehtaarin valuma-alueelle ja hakevoimalan toteuttamisella ei arvioida olevan mainittavaa vaikutusta vedenjakajan sijaintiin. Alue on muodoltaan kulhomainen ja vedet purkautuvat yhden selkeän pisteen kautta alueelta kaakkoon pelto-ojaan ja Ahtialantien alitse. Alueella muodostuva pintavalunta on nykytilanteessa vähäistä ja se aiheutuu lumen sulamisesta tai pitkistä sadejaksoista. Lyhyillä rankkasateilla purkuvirtaama on pieni. Suunniteltu lämpövoimalahanke muuttaa noin 2,8 ha:n alueen lähes kokonaan läpäisemättömäksi katto- ja asfalttipinnoiksi. Tontilla on viheralueiksi jääviä osia, joissa ei hulevesivalunnassa käytännössä tapahdu muutosta nykytilanteeseen verrattuna. Varsinaisella muutosalueella keskimääräisen valuntakertoimen voidaan arvioida kasvavan arvosta 0.20 arvoon 0.80 eli sateella muodostuvan valunnan määrä kasvaa nelinkertaiseksi. Tämän lisäksi virtausnopeudet kasvavat huomattavasti tehokkaasta kuivatuksesta ja kovien pintojen pienestä virtausvastustuksesta johtuen. Tällöin myös lyhyillä, intensiteetiltään suurilla sateilla muodostuu virtaamapiikkejä, mitä ei nykytilanteessa tapahdu. Laitosalueelta tulevaisuudessa purkautuvan virtaaman voidaan arvioida olevan esim. 150l/s *ha sateella 340 l/s, mikä on suuruusluokaltaan noin kymmenkertainen verrattuna nykytilanteeseen. Lämpövoimalan alapuoliset pelto-ojat ja rummut eivät pysty johtamaan tällaisia virtaamia, mistä johtuen eroosio ja paikalliset tulvahaitat ovat todennäköisiä ilman hulevesien määrällistä hallintaa. Määrällisellä hallinnalla viivytetään rankkasateella muodostuvaa virtaamapiikkiä tasolle, jonka alapuoliset uomat pystyvät johtamaan ongelmitta. Viivytys esitetään toteutettavaksi meluvallin viereen allasmaisena rakenteena, jonne tontin hulevesiviemärit puretaan ja josta vedet johdetaan säätökaivon kauttameluvallin alitse pelto-ojaan. Alustava mitoitus on 1 m3 / 100m2. Osana määrällistä hallintaa tontin koillispuolelle on rakennettava niskaojat, joilla yläpuoliselta rinteeltä tuleva luonnonvalunta johdetaan tontin ohitse. Tällöin ulkopuoliset vedet eivät kuormita tontin hulevesijärjestelmää eivätkä sekoitu laitosalueella muodostuvaan veteen. Huleve-

24 25 sien viivytysallas on rakennettava siten, että kelluvien roskien kulkeutuminen sen läpi on estetty, esim. tulo- ja purkuputkiin asennettavien välppien avulla. Hulevesien laatuvaikutukset Hakevoimalan alue lähivaluma-alueineen laskee Ahtialanjärveen. Alueen hulevesillä voi teoriassa olla vaikutusta Ahtialanjärven tilaa, mutta se on epätodennäköistä, koska järven vedenlaatu on riippuvainen Vanajaveden laadusta sekä Ahtialanjärven itäpäähän purkavan Myllyojan (valuma-alue noin 60 km2) vedenlaadusta. Pintavesien ekologinen tila -määrittelyn mukaan Myllyoja on luokitukseltaan välttävä. Ottaen huomioon Vanajaveden ja Myllyojan vaikutus voidaan luotettavasti todeta, että lämpövoimalan alueelta purkautuvien tavanomaisten hulevesien kuormituksella ei ole mainittavaa haitallista vaikutusta Ahtialanjärven tilaan eikä NATURA -arvoihin. Laitoksen toimintavaiheen mahdolliset haitalliset laatuvaikutukset liittyvät poikkeustilanteisiin, joista aiheutuisi yksittäinen päästö. Laitosalueella ei käytetä tai varastoida nestemäisiä polttoaineita, mistä johtuen esim. öljypäästöjen todennäköisyys on pieni ja vaikuttavuus erittäin pieni. Vaikuttavuudeltaan suurin päästöriski liittyy tulipalotilanteeseen, jolloin sammutusvesien mukana voi kulkeutua erilaisia epäpuhtauksia ja haitta-aineita. Hulevesien hallintajärjestelyt tulee toteuttaa siten, että poikkeustilanteissakin vesien hallinta on mahdollista. Esteettistä haittaa voi aiheutua huleveden kuljettamasta hakkeesta, kuoren palasista ym. puujätteestä, jota alueella muodostuu hakkeen valmistamisen ja varastoinnin yhteydessä. Tällä ei arvioida olevan mainittavaa vaikutusta huleveden laatuun, mutta roskaantumisen estäminen laitosalueen ulkopuolella edellyttää välppiä tai vastaavia erottimia hulevesijärjestelmään. Lämpövoimalahankkeen rakennusvaiheessa huleveden kiintoainekuormitus on huomattavasti lopullista tilannetta suurempaa, kun pintamaat on kuorittu ja sade pääsee huuhtomaan maakerroksia vapaasti. Rakennusvaiheen kestosta riippuen kiintoaineesta voi aiheutua selvää haittaa ainakin laskuojien ja rumpujen liettymisen muodossa. Virtausmatka alueelta Ahtialanjärveen on verrattain pitkä, mistä syystä haitta ei välttämättä näy vesistössä asti. Mutta tästä huolimatta on suositeltavaa toteuttaa tilapäiset järjestelyt rakennusvaiheen vesien viivyttämiseksi ja kiintoaineksen laskeuttamiseksi.

25 26 Epävarmuustekijät Keskustan ja Kuokkalan - Hakkarin - Herralan osayleiskaavojen mukaisiin ratkaisuihin ja muihin Natura -alueelle aiheuttamiin vaikutuksiin ei liity merkittäviä epävarmuustekijöitä. Virkistyskäytön osalta on jossain määrin epävarmaa ennustaa sen suuntautumista eli kuinka suuri osa keskustan nykyisistä ja tulevista asukkaista käyttää tulevaisuudessa aktiivisesti Natura alueen lähistön virkistys- ja ulkoilureittejä. Epävarmuustekijöitä liittyy myös yksilöiden tekemiin valintoihin käyttäytymisessään eli kunnioitetaanko alueen luontoarvoja, pidetäänkö ulkoilutettavat koirat kytkettyinä ja liikutaanko alueella vain merkityillä reiteillä. Johtopäätökset ja suositukset Edellä esitetyn aineiston perusteella voidaan todeta, että Lempäälän keskustan ja Kuokkalan - Hakkarin - Herralan osayleiskaavojen mukaisilla ratkaisuilla ei ole Ahtialanjärven alueen Natura suojeluarvoille todennäköisesti merkittäviä heikentäviä vaikutuksia. Lisäksi edellä esitetyn perusteella koskien Pirko/ Tredu:n lisärakentamista voidaan todeta, että rakentamisella ei ole NATURA suojeluarvoille todennäköisesti heikentäviä vaikutuksia, kun rakentaminen ajoitetaan niin, että vältetään tuottamasta melua lintujen herkimpään pesimäaikaan. Täten osayleiskaavahankkeesta ja siinä esitetyn hakevoimalan rakentamisesta ja sen käytöstä sekä Pirkon/Tredun lisärakentamisesta, kun niemen rantaalueet jäävät luonnontilaisiksi, ei ole tarvetta laatia varsinaista luonnonsuojelulain 65 :n mukaista Natura -arviointia. Edellytyksenä tälle johtopäätökselle on, että muiden vaikutusarviointien yhteydessä ei nouse esille heikentäviä vaikutuksia.

26 27 Natura 2000 alueisiin liittyvät säädöstekstit: Neuvoston direktiivi 79/409/ETY. Direktiivi luonnonvaraisten lintujen suojelusta. Neuvoston direktiivi 92/43/ETY. Direktiivi luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta. Kalastuslaki 286/1982 ja asetus 1116/28. Koskiensuojelulaki 35/1987. Luonnonsuojelulaki 553/2004 ja asetus 160/97. Maa-aineslaki 555/1981 ja asetus 91/1982. Maankäyttö ja rakennuslaki 132/1999 ja asetus 895/1999. Maastoliikennelaki 1710/1995. Metsälaki 1093/1996 ja asetus 1200/96. Metsästyslaki 615/1993 ja asetus 666/1993. Vesilaki 264/1961. Vesiliikennelaki 463/1996. Ympäristönsuojelulaki 86/2000 ja asetus 169/2000

Kuokkalan - Hakkarin - Herralan osayleiskaavan ja Pirkon alueen lisärakentamisen vaikutukset Ah alanjärven alueen NATURA-suojeluarvoille

Kuokkalan - Hakkarin - Herralan osayleiskaavan ja Pirkon alueen lisärakentamisen vaikutukset Ah alanjärven alueen NATURA-suojeluarvoille Kuokkalan - Hakkarin - Herralan osayleiskaavan ja Pirkon alueen lisärakentamisen vaikutukset Ah alanjärven alueen NATURA-suojeluarvoille Natura-arvioinnin tarveselvitys 11.10.2011 6.6.2013 2 LEMPÄÄLÄN

Lisätiedot

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola )

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola ) Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu 635-417-3-28, Kataja 635-417-3-34 ja Ainola 935-417-3-26) Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net

Lisätiedot

KANGASALAN KIRKKOJÄRVEN NATURA-ALUE MAANKÄYTÖN MUUTOKSET NATURA-VERKOSTOON LIITTÄMISEN JÄLKEEN LAATIJA: JUSSI MÄKINEN TARKASTAJA: MARKETTA HYVÄRINEN

KANGASALAN KIRKKOJÄRVEN NATURA-ALUE MAANKÄYTÖN MUUTOKSET NATURA-VERKOSTOON LIITTÄMISEN JÄLKEEN LAATIJA: JUSSI MÄKINEN TARKASTAJA: MARKETTA HYVÄRINEN KANGASALAN KIRKKOJÄRVEN NATURA-ALUE MAANKÄYTÖN MUUTOKSET NATURA-VERKOSTOON LIITTÄMISEN JÄLKEEN LAATIJA: JUSSI MÄKINEN TARKASTAJA: MARKETTA HYVÄRINEN 30.1.2017 TARKASTELUN TAUSTA, TAVOITE JA MENETELMÄ Pirkanmaan

Lisätiedot

llypuron luonnonsuojelualuatutmustu Tampereen luontoon

llypuron luonnonsuojelualuatutmustu Tampereen luontoon llypuron luonnonsuojelualuatutmustu Tampereen luontoon Luonnonsuojelualueet, luonnonmuistomerkit, luontopolut Halimasjärven luonnonsuojelualue 2 Tampereen kaupungin ympäristövalvonta 2006 Halimasjärven

Lisätiedot

Erityispiirteinen Puruvesi Natura 2000-vesistönä PURUVESI-SEMINAARI 20.7.2013

Erityispiirteinen Puruvesi Natura 2000-vesistönä PURUVESI-SEMINAARI 20.7.2013 Erityispiirteinen Puruvesi Natura 2000-vesistönä PURUVESI-SEMINAARI 20.7.2013 Esityksen sisältö Puruveden erityispiirteet suojeluohjelmissa Natura 2000 suojelun toteuttaminen Suuntaviivoja Puruveden vesiensuojeluun

Lisätiedot

Luonnonsuojelualueiden laiduntaminen

Luonnonsuojelualueiden laiduntaminen Luonnonsuojelualueiden laiduntaminen 1 LUONNONSUOJELUALUEET Suomen pinta-alasta suojeltu noin yhdeksän prosenttia luonnonsuojelu- ja erämaalailla. Lisäksi suojelutavoitteita tukevia muita alueita sisältyy

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Suot ja kosteikot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Suot ja kosteikot Suot ja kosteikot 47. Mantereenrahka Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status: Metso soveltuvuus: 4,2 ha Hulaus Yksityinen Arvokas luontokohde Kyllä Mantereenrahka sijaitsee Hulausjärven rannalla Vesilahden ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 23.10.2014 Sivu 1 / 1 3336/11.01.02/2014 107 Sääksen eli kalasääsken pesimäsaaren rauhoittaminen luonnonsuojelulain 24 :n mukaiseksi suojelualueeksi Valmistelijat / lisätiedot: Tia

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET Vesistöt 40. Ahtialanjärvi Pinta-ala: 158,4 ha Kylä: Ahtiala Omistaja: Yhteinen vesialue (osakaskunnat) Status: Natura 2000 -alue, Luonnonsuojelualue LSL, Lintujensuojelu ohjelman kohde, Arvokas luontokohde

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari

PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 INVENTOITU ALUE... 3 1. Repolahden perukka. 3 LIITTEET Kansikuva: Repolahden perukan rantaa

Lisätiedot

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Pyhtään kunta Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Petri Parkko 2.12.2011 1. Selvityksen taustoja Keihässalmen satama-alueen ja sen ympäristön kehittämistä varten tarvittiin tietoja

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA VERKOSTON ALUEISIIN

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA VERKOSTON ALUEISIIN ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA 2000 -VERKOSTON ALUEISIIN 2007 1. Taustaa Natura 2000 verkosto on Euroopan Unionin kattava luonnonsuojelulle tärkeiden

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

KANNUSJÄRVEN NIITTOSUUNNITELMA

KANNUSJÄRVEN NIITTOSUUNNITELMA KANNUSJÄRVEN NIITTOSUUNNITELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 286/2014 Laura Kokko YLEISTÄ 15.8.2014 Tämä työ on osa Kymijoen alueen järvikunnostushankkeessa laadittua Kannusjärven

Lisätiedot

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 31.10.2012 VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 3 Kaava-alueen luonnonolot...

Lisätiedot

Liite 2. Toimenpidealueiden kuvaukset

Liite 2. Toimenpidealueiden kuvaukset Liite 2. Toimenpidealueiden kuvaukset Toimenpidealue 1 kuuluu salmi/kannas-tyyppisiin tutkimusalueisiin ja alueen vesipinta-ala on 13,0 ha. Alue on osa isompaa merenlahtea (kuva 1). Suolapitoisuus oli

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI MYLLYPURO, VT-3 LÄNSIPUOLI - KOLMENKULMAN TYÖPAIKKA-ALUEEN TOINEN OSA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

TAMPEREEN KAUPUNKI MYLLYPURO, VT-3 LÄNSIPUOLI - KOLMENKULMAN TYÖPAIKKA-ALUEEN TOINEN OSA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TAMPEREEN KAUPUNKI 24.3.2017 MYLLYPURO, VT-3 LÄNSIPUOLI - KOLMENKULMAN TYÖPAIKKA-ALUEEN TOINEN OSA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava nro 8189 Dno: TRE: 1216 / 10.02.01 / 2016 PALAUTEKOOSTE Ehdotusvaiheen

Lisätiedot

Ekologinen kompensaatio ja liito-oravan suotuisa suojelun taso. Espoo Nina Nygren, Tampereen yliopisto

Ekologinen kompensaatio ja liito-oravan suotuisa suojelun taso. Espoo Nina Nygren, Tampereen yliopisto Ekologinen kompensaatio ja liito-oravan suotuisa suojelun taso Espoo 11.4.2013 Nina Nygren, Tampereen yliopisto Luontodirektiivin tavoitteet Tavoite: edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä suojelemalla

Lisätiedot

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 asemakaavan luontoselvitys Osa-alueet 478-483 Lotta Raunio Sisällys 1. Johdanto 1 2. Sijainti

Lisätiedot

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 1 SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Juha Saajoranta 2 Sisällysluettelo 1. Luontoselvityksen toteutus 3 2. Asemakaava-alueen luonnon yleispiirteet..3 3. Kasvillisuus- ja

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonsuojelussa

Ajankohtaista luonnonsuojelussa Ajankohtaista luonnonsuojelussa Kaavoituksen ajankohtaispäivä Ruissalo 6.6.2013 Luonnonsuojeluyksikkö, ylitarkastaja Leena Lehtomaa Luontoarvot ja luonnon monimuotoisuus Luonnon monimuotoisuuden vähenemisellä

Lisätiedot

Jokamiehenoikeudet kiertueella

Jokamiehenoikeudet kiertueella Jokamiehenoikeudet kiertueella Toimittanut Anne Rautiainen Mukana tiiviisti Markku Tornberg Jokamiehenoikeus on mahdollisuus Jokamiehenoikeudelle on ominaista - Oikeudet ovat yleisiä, kuuluvat kaikille

Lisätiedot

Luontoselvitykset ja lainsäädäntö

Luontoselvitykset ja lainsäädäntö Luontoselvitykset ja lainsäädäntö Helsinki 16.12.2016 Ympäristölakimies Pasi Kallio Suomen luonnonsuojeluliitto ry Luontoselvitysten merkitys Hyvällä taustoituksella ja suunnittelulla voidaan säilyttää

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Natura-2000 ohjelman huomioon ottaminen erilaisissa hankkeissa ja kaavoituksessa. Esko Gustafsson

Natura-2000 ohjelman huomioon ottaminen erilaisissa hankkeissa ja kaavoituksessa. Esko Gustafsson Natura-2000 ohjelman huomioon ottaminen erilaisissa hankkeissa ja kaavoituksessa Esko Gustafsson Natura 2000 ohjelma Taustalla luontodirektiivin määräykset Kohteet luontodirektiivin mukaisia (erityisten

Lisätiedot

Luontoarvot ja luonnonsuojelu Jyväskylässä. Katriina Peltonen Metsäohjelman yhteistyöryhmä

Luontoarvot ja luonnonsuojelu Jyväskylässä. Katriina Peltonen Metsäohjelman yhteistyöryhmä Luontoarvot ja luonnonsuojelu Jyväskylässä Katriina Peltonen Metsäohjelman yhteistyöryhmä 26.4.2017 27.4.2017 Sisältö Miksi ekologinen näkökulma on tärkeä? Mitä kuuluu Suomen metsäluonnolle? Suojelutaso

Lisätiedot

Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut

Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? 22.09.2015 Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut Mitä ovat arvokkaat pienvedet? Pienvedet = purot ja norot, lammet, lähteiköt

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus

Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus 67050263SP 3.3.2008 Naantalin kaupunki Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus Lähtötietoraportin täydennys Sisällysluettelo 1 LINNUSTO...2 2 ARVOKKAAT KALLIOALUEET...2 3 RAKENNUSPAIKAT...4

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Natura-arvioinnin tarveharkinta 22.8.2011

KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Natura-arvioinnin tarveharkinta 22.8.2011 KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Natura-arvioinnin tarveharkinta 22.8.2011 1. JOHDANTO Suomen Natura 2000 verkosto on osa Euroopan unionin alueen kattavaa luonnonsuojeluverkostoa. Verkostoon kuuluu alueita,

Lisätiedot

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki Porttipuiston kauppakeskuksen tontin alustava hulevesiselvitys Vantaa, Helsinki Maaliskuu 2008 Porttipuiston kauppakeskus, Vantaa, Helsinki 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 HULEVESIMÄÄRÄT...

Lisätiedot

Heinijärvien elinympäristöselvitys

Heinijärvien elinympäristöselvitys Heinijärvien elinympäristöselvitys Kuvioselosteet Kuvio 1. Lehto Kuviolla kahta on lehtotyyppiä. Ylempänä tuoretta runsasravinteista sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja alempana kosteaa keskiravinteista

Lisätiedot

Uusi vesilaki ja asetus astuivat voimaan 1.1.2012 Mikä muuttuu? Ylitarkastaja Arto Paananen

Uusi vesilaki ja asetus astuivat voimaan 1.1.2012 Mikä muuttuu? Ylitarkastaja Arto Paananen Uusi vesilaki ja asetus astuivat voimaan 1.1.2012 Mikä muuttuu? Ylitarkastaja Arto Paananen Pirkanmaan ELY-keskus Ympäristövalvontayksikkö Vesilaki yleistä Yleiskäyttöoikeudet Vesistössä kulkeminen, veden

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI Kylän Hirvijärvi tila: Metsätunturi 747-402-6-45 ja Itälaakso 747-402-7-8 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12014 28.8.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Alustavia Natura-arvioinnin suuntaviivoja

HELSINGIN YLEISKAAVA. Alustavia Natura-arvioinnin suuntaviivoja HELSINGIN YLEISKAAVA Alustavia Natura-arvioinnin suuntaviivoja 2.10.2014 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:26 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21350 Loppuraportti 1 (8) Sisällysluettelo

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Pirkkalan Kotolahden vesi- ja rantakasvillisuusselvitys 2016

Pirkkalan Kotolahden vesi- ja rantakasvillisuusselvitys 2016 Pirkkalan Kotolahden vesi- ja rantakasvillisuusselvitys 2016 Pirkkalan kunta Ympäristönsuojelu Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry./ Pekka Rintamäki 2016 1. Johdanto Pirkkalan Kotolahdelta ei ole

Lisätiedot

ELY-keskuksen näkökulma pohjavedenoton luontovaikutusten arviointiin

ELY-keskuksen näkökulma pohjavedenoton luontovaikutusten arviointiin ELY-keskuksen näkökulma pohjavedenoton luontovaikutusten arviointiin Ilpo Huolman Uudenmaan ELY-keskus Vedenottolupaseminaari 3.11.2016 Pohjavesiin liittyvät luonnonarvot Pohjavesistä suoraan riippuvaisia

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

Alueella havaittiin runsaasti korentoja, sekä vaalea haikara (mahdollisesti harmaahaikara?) ja haukkoja.

Alueella havaittiin runsaasti korentoja, sekä vaalea haikara (mahdollisesti harmaahaikara?) ja haukkoja. Niittotarveselvitykset Pieksämäki Letvetlampi Letvetlampi on matala, lähes umpeenkasvanut lampi, jonka läpi laskee Törmäjoki Härkäjärvestä Siikalahteen. Vedenkorkeus oli selvitystä tehtäessä noin 20-30

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 07.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee Jämin palvelukeskuksen

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA

KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ KALLIOMÄKI 635-432-3-108 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 02.10.2015 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

M U L T I S I L T A. Lyhyt selvitys Multisillan täydennysalueen luontoarvoista kaavoituksen aloitusta varten

M U L T I S I L T A. Lyhyt selvitys Multisillan täydennysalueen luontoarvoista kaavoituksen aloitusta varten Multisillan koulun alue kaava 8647 M U L T I S I L T A Perkkoonpuisto Kenkä Matin tontti kaava 8629 Lyhyt selvitys Multisillan täydennysalueen luontoarvoista kaavoituksen aloitusta varten 30.11.2016 Liittyy

Lisätiedot

Hailuoto Oulu liikenneyhteyden kehittäminen ja merialueen osayleiskaavoitus

Hailuoto Oulu liikenneyhteyden kehittäminen ja merialueen osayleiskaavoitus Hailuoto Oulu liikenneyhteyden kehittäminen ja merialueen osayleiskaavoitus Yleisötilaisuus 10.9.2014 POP ELY Oulunsalo Hailuoto Oulun seutu Metsähallitus Lumituuli Oulun Seudun Sähk Lähtökohdat kaava-alue

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LUONNONSUOJELUALUEEN LAAJENTAMINEN ERÄPYHÄN ALUEELLA

LUONNONSUOJELUALUEEN LAAJENTAMINEN ERÄPYHÄN ALUEELLA Ympäristölautakunta 149 16.12.2014 Kaupunginhallitus 5 19.01.2015 Kaupunginhallitus 66 02.03.2015 LUONNONSUOJELUALUEEN LAAJENTAMINEN ERÄPYHÄN ALUEELLA 190/66.668.02/2014 Ympäristölautakunta 16.12.2014

Lisätiedot

Storörenin asemakaava 30.10.2008 1 STORÖRENIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTO

Storörenin asemakaava 30.10.2008 1 STORÖRENIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTO Storörenin asemakaava 30.10.2008 1 STORÖRENIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTO Storörenin asemakaava-alueen luonto 30.10.2008 2 1. YLEISKUVAUS 3 2. TULOKSET 3 2.1 Kasvillisuus 3 2.2 Linnusto 6 2.3 Lepakot 7 2.4

Lisätiedot

Natura arviointia koskeva sääntely, arviointivelvollisuuden syntyminen. Lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen

Natura arviointia koskeva sääntely, arviointivelvollisuuden syntyminen. Lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen Natura arviointia koskeva sääntely, arviointivelvollisuuden syntyminen Lainsäädäntöneuvos Hankkeita ja suunnitelmia koskevia ennakkovalvonta Luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohta: Kaikki suunnitelmat tai

Lisätiedot

Tikkalan osayleiskaava-alueen luontoarvoista Taru Heikkinen Kaavoitus Jyväskylän kaupunki

Tikkalan osayleiskaava-alueen luontoarvoista Taru Heikkinen Kaavoitus Jyväskylän kaupunki Tikkalan osayleiskaava-alueen luontoarvoista 18.6.2009 Tämän työn tarkoituksena oli tarkentaa Korpilahden Tikkalan kylän alueella vuonna 2003 tehdyssä luontoselvityksessä (Anna-Riikka Ihantola) havaittujen

Lisätiedot

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Markku Mikkola-Roos Suomen ympäristökeskus Kuva: Tero Taponen Kosteikkoluontotyyppien jakautuminen uhanalaisuusluokkiin (koko maa) 100 % 10 12 21 17 70 14 n 90 % 80

Lisätiedot

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus MRL 72 mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Silloin kun kaavaa ei ole, rakentamiseen

Lisätiedot

Luontoarvojen oikeudellinen sääntely kunnostushankkeissa. Tuire Taina, KHO Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari 2017 Tampere 13.6.

Luontoarvojen oikeudellinen sääntely kunnostushankkeissa. Tuire Taina, KHO Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari 2017 Tampere 13.6. 1 16.6.2017 Luontoarvojen oikeudellinen sääntely kunnostushankkeissa Tuire Taina, KHO Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari 2017 Tampere 13.6.2017 Esityksen sisältö Vesilaki Luonnonsuojelulaki Vesienhoidon

Lisätiedot

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus.

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus. Hulevesitarkastelu Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus talvi 2015 v.2 SISÄLLYS Hulevesien hallinta 2 Kaavoitettavan alueen sijainti 2 Valuma-alue 3 Hulevedet kaava-alueella 4 Hulevesimäärät 5-6 1 HULEVESIEN

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa Linnuston huomioiminen hankealueella

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa Linnuston huomioiminen hankealueella Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa Linnuston huomioiminen hankealueella ympäristöalan asiantuntija Heikki Pönkkä ja Helena Haakana KESÄKUU 2012 Sisällys 1. Johdanto... 1 2.

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

Epoon asemakaavan luontoselvitys

Epoon asemakaavan luontoselvitys Epoon asemakaavan luontoselvitys Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 Lotta Raunio 1. Johdanto Tämä luontoselvitys koostuu olemassa olevan tiedon kokoamisesta sekä maastokäynneistä ja se

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Vastineet / luonnosvaihe P14011 30.5.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Vastineet / luonnosvaihe

Lisätiedot

Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio

Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio 1 Sami Mäkikyrö 10.10.2013 Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio Luontoselvitys, Natura-tarveharkinta 2 SISÄLLYS 1. Johdanto....3 2. Suojelualueet ja -ohjelmat..3 2.1.Luonnonsuojeluohjelmat....3

Lisätiedot

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS 2.7.2014 Outi Tuomivaara, hortonomi ylempi AMK Kempeleen kunta 2 JOHDANTO Kempeleen Riihivainiolle on käynnistynyt asemakaavan laajennus, jonka pohjaksi on

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b 7 LAUSUNTO PORVARINLAHDEN ETELÄRANNAN LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISESITYKSESTÄ SEKÄ HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMASTA Kslk 2007-56, Ylk 2 9.1.2007 Karttaruudut L6,

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Natura-arvioinnin sisällöt

Natura-arvioinnin sisällöt Natura-arviointi -hankkeen päätösseminaari, 1.12.2015, Rovaniemi Erikoissuunnittelija Kristiina Hoikka Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kristiina.hoikka@ely-keskus.fi Natura-arvioinnin tarkoitus

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA

SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Natura-arviointi 0630-C8968 18.12.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Natura-arviointi I 18.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

Vesijärvi on yksi eteläisen Suomen hienoimmista lintujärvistä.

Vesijärvi on yksi eteläisen Suomen hienoimmista lintujärvistä. Vesijärvi on yksi eteläisen Suomen hienoimmista lintujärvistä. Vesijärven tilan muutokset ovat heijastuneet järven pesimälinnustoon. Järvelle pesimään kotiutuneet linnut kertovat siitä, millaista ravintoa

Lisätiedot

Ylöjärvellä sijaitsevat Natura 2000 verkostoon kuuluvat alueet

Ylöjärvellä sijaitsevat Natura 2000 verkostoon kuuluvat alueet Ylöjärvellä sijaitsevat Natura 2000 verkostoon kuuluvat alueet 1. Alhonlahden alue 2. Aurejärvi 3. Hirvijärvi 4. Ilvesmäki-Läämännevanmetsä 5. Isoneva-Raitakulonneva 6. Korpijärven haka 7. Lymylampi 8.

Lisätiedot

Suojeluesitys: Saimaan kanavan rantametsät. Suomen Luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry:n kirje

Suojeluesitys: Saimaan kanavan rantametsät. Suomen Luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry:n kirje Kaupunginhallitus 491 09.10.2017 Lappeenrannan kaupungin lausunto Suomen Luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry:n Liikennevirastolle tekemästä Saimaan kanavan rantametsien luonnonsuojeluhanke-esityksestä

Lisätiedot

Ramoninkadun luontoselvitys

Ramoninkadun luontoselvitys Ramoninkadun luontoselvitys Elina Lehtinen Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 7.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Työmenetelmät... 3 2.1 Esiselvitys... 3 2.2 Maastotyöskentely... 3 2.3

Lisätiedot

Koodi FI 130 0908. Kunta. Sodankylä. Pelkosenniemi, Kemijärvi. Pinta-ala. 14 325 ha. Aluetyyppi. SPA (sisältää SCI:n)

Koodi FI 130 0908. Kunta. Sodankylä. Pelkosenniemi, Kemijärvi. Pinta-ala. 14 325 ha. Aluetyyppi. SPA (sisältää SCI:n) Pyhä-Luosto Koodi FI 130 0908 Kunta Sodankylä. Pelkosenniemi, Kemijärvi Pinta-ala 14 325 ha Aluetyyppi SPA (sisältää SCI:n) Pelkosenniemen Natura 2000 -kohteet 3 / Pyhätunturin kansallispuisto 9 / Pyhä-Luosto

Lisätiedot

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Seija Väre 25.5.2009 1 (5) RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Pyhäjärven pohjoisrannalla. Maantien eteläpuolella rannalla on omakotitalojen rivi.

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

Teernijärvi (Nokia) rantakaava

Teernijärvi (Nokia) rantakaava RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUSLIITTEET 2.12.2015 Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky LIITE 3 Karrakuja 6, 66400 LAIHIA gsm 0405145359 jari.venetvaara@svk.fi www.venetvaara.fi Teernijärvi (Nokia) rantakaava

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net TYÖN TAUSTAA JA ALUEEN YLEISKUVAUSTA Selvityksen kohteena oleva lomakodin

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

SAC-työryhmän ehdotukset Kuuleminen Hallitusneuvos Satu Sundberg, Ympäristöministeriö

SAC-työryhmän ehdotukset Kuuleminen Hallitusneuvos Satu Sundberg, Ympäristöministeriö SAC-työryhmän ehdotukset Kuuleminen 15.5.2013 Hallitusneuvos Satu Sundberg, Ympäristöministeriö 1) SAC alueiden perustamismenettely ja suojelutoimenpiteiden toteuttaminen Luontodirektiivin 1 artiklan l-kohta

Lisätiedot

Jaakonsuon jätevedenpuhdistamo Maakunnallisesti arvokas lintualue

Jaakonsuon jätevedenpuhdistamo Maakunnallisesti arvokas lintualue 29.10.2014 Teksti: Ari Aalto Kuvat: Markku Saarinen Jaakonsuon jätevedenpuhdistamo Maakunnallisesti arvokas lintualue Huom! Puhdistamoalueella liikkuminen on luvanvaraista. Vierailuja koskevista pelisäännöistä

Lisätiedot

Koirasuonmäen-Pertinkulman luonnonsuojelualue Kunta: Hollola Kiinteistö: Koirasuonmäki-Pertinkulma ( ) Pinta-ala:

Koirasuonmäen-Pertinkulman luonnonsuojelualue Kunta: Hollola Kiinteistö: Koirasuonmäki-Pertinkulma ( ) Pinta-ala: Elinkeino-, liikenne- ja PÄÄTÖS HAMELY/1088/2017 j%.. ympäristäkeskus Häme Luonnonvarayksikkö 2292017 LUO/1 70N201 7 ASIA Luonnonsuojelualueen perustaminen MAANOMISTAJA Luonnonperintösäätiö (1565224-7)

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys. Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys. Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta Etelä-Siilinjärvi -Vuorela, Toivala ja Jännevirta Etelä-Siilinjärven yleiskaava - hulevedet Tavoitteena

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

VIITASAMMAKKOSELVITYS 16UEC VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi

VIITASAMMAKKOSELVITYS 16UEC VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi VIITASAMMAKKOSELVITYS 1.10.2012 VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 ALUEET JA MENETELMÄT 2 3 TULOKSET 4 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 5 5 VIITTEET 5 Pöyry Finland Oy Mika Welling,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER 16WWE1027.B711 11.5.2011 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER Kirstulan alueen asemakaavan muutokseen liittyvä Rautamonojan hulevesimitoitus 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

Kankaan liito-oravaselvitys

Kankaan liito-oravaselvitys Kankaan liito-oravaselvitys 2017 Anni Mäkelä Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 4.7.2017 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1 Liito-oravan suojelu... 3 1.2 Liito-oravan biologiaa... 3 2.

Lisätiedot

Vesi asema- ja rantaasemakaavassa

Vesi asema- ja rantaasemakaavassa Vesi asema- ja rantaasemakaavassa Vantaanjoki-neuvottelukunnan seminaari Etelä-Suomen lääninhallituksen auditorio Yliarkkitehti Anne Jarva 1 Vesi asema- ja ranta-asemakaavassa Asemakaavan ja ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Akaan kaupunki Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö PL 34 37801 TOIJALA Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Tmi Mira Ranta Isorainiontie 8 38120 SASTAMALA p. 050-5651584

Lisätiedot