1 ",.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 ",.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta"

Transkriptio

1

2 1 ",.,.. :N: a.l Neljä kertaa vuodesaa ilmestyyä jäsenleht i ::1.. Julkai. aija Interplanetiatit ry - Interplaneti sterna rf Pääto imittaja Aili Nurmi aho To imitussihteeri P. Teerikorpi Ki rjoitusten laina.-inen sallittu lähde ainiten. Tieto ja julkai ai jayhd istykaestäa Yhdistyksen tarko ituksena tutkia ja väl ittää on "lentäriä lautasia" ko skevia tietoja. Puheenjohtaja Ilpo Ko skinen Vuotuinen jäsenmaksu 10 mk Yhdi styksen postioaoitea po sti l okero Helsinki 10 Po stisiirtotili Paikalli akerho ta Jyväskylä Kotka Erkki Törröaen os. Puuppola Pekka Teerikorpi, os. Lappeenruta "UFO 66" Merikatu 4 B Tapui KUDiagas os. Uro kk. Pori Jarl L1md os. Valtak. 5 D Se iai,ioki. Runar S.edlund Miltei 20 vuotta on kulunut siitä, kun maap llon lehdi stöi ssä alkoi liikkua tietoja "lentävi stä lautasista". Kaksikymmentä vuotta olemme saaneet seurata - yleensä ulkopuoliaina tarkkai})joina - tunniatamattomien lentävien esine iden alaan li ittyne itä tapahtumia, jotka ovat olleet me rkke jä jostakin uude sta, jostakin, jonka me rkitystä olemme tuskin vo ineet arvio ida. Omana aikanamme me i dän on va i keata käsi ttää sitä jyrkkää, repivää ri stiriitaa, joka on ilmennyt aina, kun ihmisen maa i lmankuvaa on pyritty muuttamaan. Olemme lukeneet Ga lile in ja Kopernikuksen vaikeasta poluata he idän kertoessaan aikalais illeen uus ista näkemyksi stään maailmanka ikkeudesta, Brunon kohtalosta hänen väitettyään, että on olemassa tuhansia oman aur inko.me kaltai sia hehkuvia kappale ita, joiden ym pärillä kiertää planeettoja. Bruno kuoli po l ttorovi olla näkemyksensä johdosta. i, Vi rallinen lybenne tälle nimitykselle on UFO joka johtuu vastaavien englanninkielisten sano jen alkukirjaimista ( unidentified flyi ng object ). Paitsi vi ittaamaan johonki n yk sityiseen tunn istamattomaan esineeseen käytämme tuota lyhe nnettä myös vi itateasamme yle ensä koko tähän alaan ja ka ikke en siihe n enne stään tuntemattomaan, myötä mahdo llisesti avautuu eteemme. joka sen 1

3 Mutta meidän on vaikea todella ymmärtää sitä ristiriitaa, joka vallitai tuon ajan ihmisen käsitysten ja noiden uusien käsitysten välillä1 saatamme pitää sellaista huvittavan&. Ja kuitenkin nykypäivinä on niin monien vaikeata hyväksyä ja pitää loogisena sellaista mahdollisuutta, että me emme ole yksin, että elämä ei ole sidottu vain omalle planeetallemme. "Lentävät lautaset eivät ole uuaia, ainoastaan julkisuus niiden ympärillä on uutta", sanoi nyttemmin kuollut arvostettu kanadalainen UFOtutkija Wilbert B. Smith. Jo vuonna 1878 käytti eräs maanviljelijä nimitystä "lautanen" kuvaillessaan maatilansa yläpuolella kiitänyttä tuntematonta esinettä. Vanhoista muistiinpanoista löytyy paljon merkintöjä oudoista taivaan ilmiöistä. Lehtemme tarkoi tul,sena on välittää mahdoll i- suuksiensa mukaan tietoja tältä merkitt vältä, ehkäpä suorastaan kumou lliselta alalta, jonka vaikutukset saattavat ulottua elämän kaikkiin ilmiöihin. Suomessa on kiinnostus UFO-alaå kohtaan kasvanut huomattavasti viime vuosien aikana. Toivomme, että VIMANA tulee toimimaan todellisena yhdyssiteenä maassamme alan harrastajien keskuudessa ja uskoome, että lehtemme alkuvaiheiden mahdolliset vaikeudet tullaan luf<ijakuntauune myötävaikutuksella voittamaan. Mitä tulemme lehdessäwne kertomaan? Lehtemme sivumäärä ja koko ei salli pitkiä kertomuksia, mutta sen ilmestyessä ainakin toistaiseksi vain neljä kertaa vuodessa pyrimme antamaan välähdykaii niistä tapahtumista ja käsityksistä, joita pulppuaa tuhkatiheä n alalta UFO. Mahdollisesti myöhemmin voimme saada VIMANAn ilmestymään useammin ja sit'n yhä paremmin palvelemaan lukijakuntaamme. Elämä. on suurta seikl{ailua, sanotaan. Tuntuu siltä, ettii maapallon ihminen on tullut "seikkailunsa" erääseen käänteentekeväiin vaiheeseen. Alam me irrottautua itsellemme maapallon pinnalla luo- 2 maatamme ajatuksellisesta kammiosta ja nähdä syyem mälle avaruuteen - ja omaan itseemme. e Toivomme, että lukijamme, joilla on omia käsityksiä, tietoja, kokemuksia jne. edustamaltamme alalta (sekä lehdessämme julkaistuista artikkeleista ) kirjoittaisivat niistä lehdellemme. Olisimme myös kovin kiitollisia paikallisista lehdistä saksituista leikkeistä. Jotta voisimme tulevaisuudessa julkaista lihettämistänne kirjeistä mahdollisimman monia, pyydämme Teitä pitiimiiän kirjeenne, jotka haluaisitte julkaistavikai, lyhyehköinä. Toivomme Teidän liittävän kirjeaseenne nimenne ja osoitteenne, vaikka julkaistavissa kirjeissä. voi luonnollisesti esiintyä nimimerkillä. Kaikenlaiset ehdotukset, korj ukset, asiatiedot ja mielipitee.t ovat tervetulleita. Kiitämme niistä jo etukäteen.... esanskritinkielinen sana vimana, palinkieleaaä vimanam, tarkoit jokia taa mitata tai kulkea matka, taivaan vaunu, lentävä joka kuljettaa itae it vaunu, seään ja kulkee itsestään, lentävä palatai (kta. tarkemmin esim. Leslie & Adamakia Lentävät lautaset - onko nii tä, Oaa 1). 3

4 PROF. H Y N E K - 1 N K 1 R J E E S T Ä S c i e n c e - 1 e h d e 1 1 e ta ja kirjallisista. kertomuksiata, jotka sisältävät vain vähän tietoja. Meitä kiinnostavat ainoastaan "kylmät tosiasiat", joilla tässä yhteydessä tarkoitamme useiden luotettavien henkijöiden samanaikaisesti tekemiä kauan kestäneiti havaintoja joiden kuvaukset jälkeenpäin olivat yhtäpitäviä.:. Tri Allen J. Bynek on toiminut vuodesta 1948 l htien USAn Ilmavoimien neuvonantajana tunnistamattomien lentävien esineiden suhteen. Hän on Evanstonissa,lllinoiaissa, sijaitsevan yliopiston (Northwestern University) tähtitieteellisen laitokeen esimies. Viime vuoteen saakka hän on lausunnoissaan esittänyt, ettei ole todisteita UFOjen olemassaolosta. Siksi onkin merkittävää, että hän viime vuoden syksynä amerikkalaiselle tieteelliselle aikakausilehdelle Science (kirje julkaistiin ) lähettämässään kirjeessä korosti UFOjen tutkimisen tärkeyttä ja varoitti samankaltaisesta suhtautumisesta tähän ilmiöön kuin mihin Ranskan Tiedeakatemia: aikoinaan syyllistyi kumoteasaan tiedot "taivaasta pudonneiata kivistä" (meteoriiteista). Saksalainen UFO-Nachrichten julkaisi em. kirjeen tämän vuoden maaliakuun numerossaan. Tri Hynek korostaa kirjeesaään,.että hän tuntee itsensä velvolliseksi välittämään tiedemieskollegoilleen pitkäaikaisen kokemuksensa tulokset ja täten puhua myös niiden tuntemiensa tiedemiesten puolesta, jotka katsovat parhaaksi olla hiljaa käsityksistään tältä alalta. Tri Hynek kirjoittaa& "Eräs päå.syy siihen, miksi tiedemiehet eivät ole kuluneina vuosina suhtautuneet vakavasti havaintoilmoituksiin, on nuo monet laajalle levinneet väärinkäsitykset, mitä tulee UFO-havaintojen ja niitä tehneiden ihmisten olemukseen. Puhun nyt vain arvoituksellisista tapauksista, meidän ei tarvitse välittää kertomuksista, jotka voidaan helposti osoittaa aiheutuneiksi ilmapalloista, tel,okuista, meteoriiteista jne. Yhtä vähän meidän tulee puhua epämääräisistä suullisia- 4. "Tarkka tutkimuskoneisto, jonka avulla saadaan lopulliset tulokset, on tällä alalla välttämätöntä koska me vielä 20 vuoden epätietoisuuden jälkeen ' kai aa e eräisiin kysymyksiin vastausta. Nyt kun ens1mma1set askeleet sellaiseen tutkimukseen on te ty,? sk isi olevan eri alojen kollegoilleni hyodyka1, JOS JUlkaisiaio jotain siitä mitä olen. t ' UF0i8ta usein esitettyihin lausuntoihin,.1otka saattaisivat johtaa väärinkäsityksiin Mainitsen muutamia näistä harhaanjohtavista lausunnoistaa 1) Vain "UFO-fanaatikot" puhuvat UFOista opp1nu matkojeni ai kana, erikoisesti mitä tulee Täysin vastakkainen väite on totuutta lähempänä. Ainoastaan hyvin pieni määrä kertomuksista, joita saapuu Ilmavoimille tai, sikäli kuin tiedän joillekin muille tutkimuajärjestöille, on peräi;in "a.idoilta uskovilta", niiltä, jotka käyvät UFOkokouksissa ja ovat "vala.istuneiden ryhmien" jäseniä. Nämä 1hm1set,.. kuten kulttien kannattajat, ovat itse niin vakuuttuneita siitä, että maapalloa tarkkailevat hyvää tahtovat avaruusihmiset, jotka antavat maapallon ihmisille toistuvia kehoituksia - usein telepaattisesti - kieltää pommit ja yleensäkin käyttäytyä kunnollisesti, ettei heidän ole tarpeen esittää todisteita. Mistä tulevat havaintotiedot? Kuka tarvitsee todisteita? Kokemukseni mukaan todella arvoitukselliset UFO-kertomukset saapuvat ihmisiltä, jotka tuskin Bkaisemmin - jos koskaan - olivat pohtineet UFOja ja jotlu o olivat pitäneet niitä yleensä hölynpölynä, kunr es olivat joutuneet oman kokemuksensa vavahduttamiksi. 5

5 2) Epäluotettavat, tasapainottomat, sivistymittömät ihmiset kertovat UFOista. Tämä on luonnollisesti totta. Mutta yhä suuremmassa määrin luotettavat, tasapainoiset ja sivistyneet ihmiset kertovat UFOista. Parhaat, yksityiskohtaiset ja yhtäpitävät kuvaukset ovat sangen älykkäiden henkilöiden kertomia. 3) Tieteellisen koulutuksen saaneet henkilöt eivät koskaan kerro havainneensa UFOja. Tämä on täysin väärä väite. Eräät parhaista, yhtäpitävistä kertomuksista ovat tieteellisen koulutuktuksen saaneiden henkilö den antamia. Kuitenkin on totta, että on vilpittömiä tiedemiehiä, jotka useimmiten eivät ole halukkaita laatimaan havaintoilmoitusta ja julkaisemaan sitä. Olen itse saanut ilmoituksia, joissa silminnäkijät tunsivat velvollisuudekseen kertoa havainnoistaan, mutta eivät halunneet joutua ju lkisuuteen. 4) UFOja ei koskaan nähdä selvästi tai läheltä, vaan aina epävarmoissa olosuhteissa, jolloin kuvaukset niistä ovat.aina vain epämääräisiä. Puhuessamme vuosien varrella kertyneistä arvoituksellisista tapauksista suljemme pois sellaiset, joihin pätee em. kuvaus. Määritelmämme mukaan on arvoituksellinen havainto sellainen, johon on olemassa vain kaksi vaihtoehtoa & silminnäkijä on psykopaatti tai synnynnäinen valehtelija tai hän näki selvästi jotain, jota emme voi ainakaan ilman muuta selvittää. Saattaa olla olemassa hyviä fysikaalisia selityksiä - ja täytyykin olla rationaalisessa maailmassa - ja juuri.tästä syystä vaadin UFO-ilmiöiden tieteellistä tarkkailua. Arkistoissani on useita satoja kertomuksia, jotka ovat todella "kov ia pähkinäitä purtaviksi" ja joista helposti saattaa muodostua hedelmällinen keskinäisen pohtimis en aihe fyysikoille ja sosiologeille. 6 5) Ilmavoimilla ei ole todisteita, että UFOt tulevat avaruudesta tai toimivat joidenkin pitkälle kehittyneiden teknillisten periaatteiden mukaan. Tämä lausunto on oikea ja lisäksi rehellinen, mutta se johtaa siihen käsitykseen, että olisi todisteita näitä molempia. olettamuksia vastaan Niin kauan kuin on olemassa "tunnistamattomia", tulee kysymyksen jäädä avoimeksi. Jos tietäisimme, mitä ne ovat, eivät ne enää olisi tunnistamattomia lentäviä esineitä - ne olisivat silloin tunnistettuja lentäviä esineitä. Ja silloin ei luonnollisesti olisi syytä tähän kirjeeseen. Kun tiedetään vastaus etukäteen, ei kysymyksessä enää ole tutkimus. Huolimatta "kylmien tosiasioiden" suuresta määrästä ei UFO-ilmiöistä ole vielä suoritettu todellista tieteellistä tutkimusta. Emme kai tee samaa virhettä kuin Ranskan Tiedeakatemia, joka suoralta kädeltä kielsi "kertomukset kivistä, jotka putosivat taivaasta". (Kuinka herkkäuskoisia ihmiset ovatkaan - kivi, joka putoaa taivaasta, tosiaankin.) Mutta lopulta meteoriitit hyväksyttiin tieteen silmissä. 6) UFO-kertomukset saavat alkunsa julkisuuden tavoittelusta. Kun tiedot havainnoista leviävät laajalle, syntyy epäilemättä positiivinen vastavaikutus. Meidän on aina otettava joukkosuggestion (minä myös) osuus. Toisaalta havainnoista kertovat - niiden ollessa suuren yleisön puheenaiheena - luotettavat henkilöt, jotka haluavat jäädä tuntemattomiksi ja jotka vakuuttavat, etteivät olisi naurunalaiseksi joutumisen pelosta kertoneet kokemuksistaan, elleivät olisi kuulleet muiden tuotettavien henl,ilöiden kertomuksia. Ei voida kieltää, etteikö UFO-kertomuksiin liittyisi myös liiottelua, mutta on epä.oikeudenmulcaista. viii ttää, että tämä. olisi ainoa syy UFO-kertomusten lukuisiin esiintymisiin. 7

6 7) UFOja ei ole koskaan nähty tutkalla tai valokuvattu meteoriitteja tai tekokuita seuraavilla kameroilla. Vu.atatessaan tähän kysymykseen tri Hynek sanoi, että vaikkakin joskus tutkaan tai filmeihin ilmestyneitä "outoja asioita" on yleensä pidetty joikaikin tavanomaisikai ilmiöiksi tunnistettavina, olisi kuitenkin kiinnitettävä huomiota eräisiin erikoisiin valokuviin, joita on otettu taivaalla näkyneistä oudoista ilmiöistä. "Tällainen on siis UFO-til,uine. Kiinnostukseni asiaa kohtaan ei johdu eräistä kertomuksista, joita on tutkittu niihin liittyneiden häm mästyttivien seikkojen johdosta, vaan siitä, että tutkiessani useita vuosia tätä ilmiötä, olen. huomannut, kuinka siinä on esiintynyt eräitä säännönmukaisuuksia ja samankaltaisuuksia. Näiden saannänmukaisuuksien johdosta voidaan sanoa, että jotakin on tapahtumassa". Tällaisia säännönmukaisuuksia ovat tri Hynekin mukaan luotettaviasa havaintoilmoituksissa vähän väliä esiintyneet tiedot Ub jen liikehdintätavasta, ulkomuodostö ja valaistuksesta. "En voi kieltää UFO-ilmiötä yksinkertaisesti olankohautujc:sella. Olen saanut tunteen, että 20. vuosisadan tieteessä ollaan taipuvaisia unohtamaan, että on vielä oleva 21. vuosisadan tiede ja myöskin 30. vuosisadan tiede. Niiden pohjalta katseltuna saattavat tietomme maailmankaikkeudesta näyttää täysin erilaisilta kuin nykyisin. Kärsimme ehkä eräänlai aesta ajalle ominaisesta poroporvarillisuudeata, joka on aina ärsyttänyt jälkimaailmaa" "taalan" kysyjd3's Sanakriitinkielisellä historialla on VIMANANSA ja Kauaatulla on "tuliset vaununaa", "pilvi- ja tulipatsaansa",m. Neekerit laulatat "sweet cha riqta sta" ja toisen maailmansodan taistelulentä jät näkivät "Foo-Fightera"-ilmiöi:tä. Sitten 24 päivänä kesäkuuta 1947 näki yksityis lentäjä Kenneth Arnold Washingtonin valtiosaa uount Rainier vuoren rinnettä vasten yhdeksän tun temattoman esineen kiitävän muodoatelmasaa noin 2600 km/t nopeudella. Rådiollaan hän kertoi Seatac-lentoken än valvontatorniin, että "ne lentävät kuin lautaset". Vuonna 1947, kun Kenneth Arnold lisäsi sanava rastoamme "lentävät lautaset" termillä, oli jo aikaisemmin saatu ilmoitukset 122 tapauksesta. Seuraavina vuosina niitä tuli lisää suunnilleen sa maa Tauhtia, kunnes vuonna 1952 ilmoitettiin (USA) 1501 havaintoa. Samana vuonna räjäytettiin ensim mäinen vetypommi, englantilaiset räjäyttivät en simmäisen atomipomminsa, ja liikenne suihkumoot torikoneilla alkoi. Havaintoja ilmoitettiin vaihdellen vuosittain vuoteen 1957 aati, jolloin niitä oli Tällöin venäläiset saivat radalleen ensimmäisen vety-pomminaa. VUoteen 1964 mennessä vaihteli havaintojen vuotuinen luku.äärä ja oli vuonna ja vuonna 1966 yli 856. Kaikkiaan kerättiin USAan Ilmavoimissa havaintoa vuosien välisenä aikana ja näistä jäi täysin selvittä.ättä 646 ta pausta, joissa valokuva tai muu konkreattinen seikka esti käyttämästä selif,ystä "harhanäky". 9

7 erikan Ilmavoimissa alkoi lentävien lautasten tutkiminen puoli-vuotta Arnoldin havainnon jälkeen sen saatottaman suunnattoman huomion takia. Joulukuun 30 pnä 1947 perustettiin ATICan (Air Technical Intelligence Center) alaisuuteen PROJECT SIGN, joka sai apua myös CIAalta {Central Intelligence Agency). Osaston johtajana toimi Edward J. Ruppelt, joka armeijan palveluksesta vapau uttuaan kirjoitti SIGN-havaintomateriaalia hyyäksikäyttäen kirjan "The Report on Unidentified Flying Objects". Samoja ja myöhäisempiä lähteitä hyväksikäyttäen on majuri Donald Keyhoe kirjoittanut viisi erittäin mielenkiintoista kirjaa UFO-iata. Erottuaan armeijasta hän perusti v.l956 CAPain, yksityisen UFO-tutkijajärjestön. Työn lisäännyttyä ja o ganisation uututtua muutti IlmaToimien PROJECT SIG oaaato myös nimensä ja oli joulukuun 16 pstä 1948' lähtien PROJECT GRUDGE. Elokuun 1 pnä 1952 muutettiin t as osaston kokoonpanoa ja nimeksi tuli4project BLUE BOOK. Vasta syyskuusaa 1966 siirrettiin nämä tehtävät poia Ilmavoimien tiedutelupalvelulta ja tehtätään värvättiin tiedemiehiä eri tutkimuslaitoksista. UFO-tutkijaoaaston pienuus on yksi osoitus siitä, kuinka Tähäpätöiaekai koko UFO-asia Ilmavoimissa arvioitiin. Osasto aai havaintoilmoituksia yli sadalta Ilma Toimien, tukikohdalta, oli velvollinen suorittamaan kuulusteluja ja tutkimuksia paikan päällä ja antoi vuosittain 14 tiedotusta esimiehilleen ylöspäin. Täatä huolimatta PROJECT BLUE BOOK#in muodosti kakai upseeria, majuri llector Quintanilla ja luut nuttt Wi lli lfarley, sekä esikuntakersantti Ha rold Jones ja Takinainen jäaen ja sihteeri rouva Marilyn Stanco be. Majuri Quintanilla ilmoitti ke räämänsä ti laatotiedot kenraalimajuri Ben LeBai l lylle, joka oli Il atoimien tiedotuspäälli kkö. Lentävät lautaset oli Tat hänen vaikein PR-pulmaa aa. Häntä syytetti in, että hän salaa jotai n kan salta. Kongreaain jäsenet painostitat häntä kysy- 10..ykailläia iiileat.äjien Y&ati.ukaeata. "Me emme aa- laa llit.ääa", -oi LeBai lly " 111tta me emme pyaty t.odiat = ai. Ol.._e aina suhtautuneet konser Yat.iiYiaeati UfO a ihi n,... e ol e väi ttäne et vastaan,.. t.t.a... ole akään pyatyneet esittämään puolesta itään todiateit.a. Itae.-me kokeile lentä Yi llä lautaailla,... ekä uako, että kukaan uukaaa t.ekee ai. åiaa aelyi ttä.i aekai olemme et aineet henkilökuntaa, joka ti eteelli seltä po hjalta tutkiai aitä." Il aavoi.. t on tarjonnut sille, joka vaat.aa kya aee n a ONKO LEtlfiVIl LAUTASIA OLDf.ASSA? Vaat... aan on val i ttu Coloradon yl iopiston atomifyyai kko Edward u. Condon. Hänellä on alai senaan viiden fyyai kon ja ko l en psykologi n esikunta ja hei llä on käytettäväniän n. 100 eri alojen asi an tuntijaa, jotka kai kki ovat aan kuuluja huipputiede iehiä dollaria on noin markkaa. Se vaikuttaa suurelta rahalta, mutta puoluatu a mini ateri Me N.. aran miel atä alle dollarin äärärahalla ei vo ida saada ai kaan mi tään tutkimustulo sta, jolla oli si to della merkitystä. Vi etnami n sodassa riittää vain niihin 648 pommi in (' 500 -), jotka kuusi B-52 konetta pudottaa yhdellä pommituaretkell ä. IDi tenkia tllti tutki ukaelta voi daaa odottaa lelenki intoi ata tuloata. Be1 ikauaaa 1988 tal.. Condonin antaa vaa taua ai n kyay.ykaeen. "KlaSsikkoja" U F On _historiass a Lehtemme joka numerosaa on tarkoitus esittää pari tapausta, jotka syystä tai toisesta otat jääneet erityiaeati UFO-tutkijoiden aikakirjoihin. Tällä tayalla toitomme ToiTamme Tähitellen ant a mahdol liaimman oikean kuvan alamme tap htumiata. 11

8 1957a Levelland, Texas, USA Vuoden 1957 marraskuu muodostui USAsaa todelliseksi UFO-bavaintojen vyöryksi. Tuon kuukauden aikana tehtiin USAsaa joka päivä useita havaintoja joita ei voitu selittää "luonnollisista" syistä aiheutu neiksi. Merkittävää on, että useissa tapauksissa havaitiin UFOjen yhteydessä ilmeisiä sähkömagneettisia häiriöitä. Eräs tällainen todellinen tapahtumasarja sattui marraskuun 2 ja 3 päivien välisenä yönä Levellandissa, Texasissa ja se on jäänyt UFOn historiaan eräänä kaikkein ihmeelli- ' simmistäja samalla merkittävimmistä havainnoista. Eräs NICAPin xj tieteellinen neuvonantaja, Haydenplanetaarion luennoitsija Walter N. Webb on koonnut Levellandin tapahtumista yhteenvedon, jok i ) on julkaistu NICAPin raportissa The UFO-Evidence Julkaisemme yhteenvedon sellaisenaan, koska uskomme Walter N. Webbillä olleen hyvät mahdqllisuudet saada mahdollisimman todellinen kuva tuon yön tapahtumista& "Levelland on öljy- ja puuvillakaupunki, jossa on noin asukasta. Se sijaitsee Luoteia Texasissa 32 mai 1 ia länteen Lubboctcista, tasaisella maaseudulla. Aikaisin aamulla marraskuun 3 pnä kaupungin sheriffi, Weir Clem, huomasi yhtäkkiä joutuneensa julkisuuden valokeilaaa seurauksena useista peräkkäisistä painajaismaisista havaintoilmoituksista. Klo 22, 50 poliisiupseeri A. J. Fowler vastaanotti puhelinsoiton "kauhistuneelta" maatalon apumieheltä Pedro Saucedolta. Hän oli ollut ystävänsä Joe Salazin kanssa ajamassa tiellä 116, kun he ollessaan noin neljän mailin päässä länteen Levellandista näkivät valon välähdyksen eräällä pellolla. e kiinnittäneet siihen paljonkaan huomiota" sanoi Saucedo, "mutta sitten se kohosi pel- '.. lolta ja suuntasi kulkuosa meitä kohti nopeut en vauhtiansa. Kun se tuli lähemmäksi, sammuivat kuorma-autoni valot,ja moottori pysähtyi. Hyppäsin ulos autosta ja tapasin maaperän juuri kun tuo esi 12 ne ylitti kuorma-auton. Siitä kuului kova ääni ja sitä seurasi voimakas ilmavirta. Esineen ääni kuu- - losti ukkosen jyrinältä ja kuorma-auto heilahti ilmavirran vaikutuksest. Tunsin suurta kuumuutta. " Kun esine oli mennyt ohi, ' sa.uctdo nousi ylös ja katseli, kun se katosi näkyvistä kulkien kohti Levellandia. Se oli "torpedon muotoinen, kuin raketti" ja noin 200 jalkaa (n. 60 m) pitkä. UFOn etääntyessä syttyivät kuorma-auton valot uudelleen. Saucedo pystyi käynni stämiiän Jcuorma-auton ja ajamaan puhelimen luo. Poliisiupseeri Fowler arveli puhujaa juopuneeksi ja kohautti ilmoitukselle vain ol-. kapäi tään. Noin tunti myöhemmin puhelin soi jälleen. Jim Whe ler oli kohdannut tielle asettuneen noin 200 jalan pituisen munanmuotoisen esineen ollessaan ajamassa tiellä 116 noin neljän mailin päässä itään kaupungista. Tuo kirkas esine valaisi lähitj noot. Kun \Vheeler lähestyi esinettä, hänen autonsa valot ja moottori sammuivat. Wheelerin alkaessa astua ulos autosta UFO kohosi taivaalle. Kun U.FOn valo häipyi, auton valot syttyivät jälleen. Seuraava puhelu tuli Jose Alvarezilta \Vhitharral#sta 11 mailin päästä kaupungista pohjoiseen. Ajaessaan tiellä 51 hän oli lähestynyt samanlaista hehkuvaa, tiellä ollutta esinettä ja hänen autonsa moottori ja valot olivat sammuneet. klo 0,0 Newell Wrightin (joka ilmoitti kokemuksestaan vasta seuraavana päivänä ja silloinkin vain vanhempiensa kehotuksesta) auton koneeseen tuli "vikaa", kun hän ajoi kohti Levellandia idästä päin tiellä 116. Hänen autonsa virtamittari al-. koi hyppiä, moottori pysähtyi vähitellen, sitten valot sammuivat. Hämmästyneenä Wright meni ulos ja nosti konepeilin tarkistaakseen akun ja sähköjohdot. Havaittuaan, että kaikki oli kunnossa, hän sulki konepeilin ja kääntyi ympäri. Silloin hän huomasi ensi.kertaa oikean esineen, joka oli asettunut tielle hänen autonsa eteen. Esine näytti olevan yli 100 jalkaa (n. 30 m) pitkä ja hehlcui sini sen- vihreänä.. Pel,J:styneen:i Wright hyppäsi autoonsa ja 13

9 '1 fcoetti raivokkaasti käynnistää sitä, mutta ilman tulosta. Sitten hän istui toivottomana katsellen esinettä ja toivoen jonkun ajavan paikalle. Useiden minuuttien kuluttua UFO kohosi "melkein suoraan ylös" ja suuntasi kulkuosa pohjoiseen ja katosi milteiv&ittömästi. Sitten auto käynnistyi vaikeulcsi tta. Tällä välin oli tehty puhelinilmoitus klo 0, 15. Frank Williams oli kohdannut samanlaisen esineen tiellä lähellä paikkaa, jossa Alvarez oli nähnyt sen. Hän oli myös kokenut auton koneen ja valojen sammumisen. UFOn valo syttyi ja sammui säännöllisesti, aina kun sen valo syttyi, sammuivat Williamsin auton valot. Lopulta se kohosi nopeasti, jolloin siitä kuului ukkosen jyrinän kaltainen ääni, ja katosi. Tämän jälkeen auto toimi normaalisti. Tähän mennessä olivat sheriffi Clem ja muu poliisiupseerit alkaneet tutkia.levellandin lähellä olleita teitä jatkuvasti saapuneiden ilmoitusten johdosta. Klo 0,45 Ronald Martin näki punertavana hehkuneen UFOn laskeutuvan tielle 116 hänen kuorma-autonsa eteen. Sitten se muuttui sinertävän vihreäksi. Kuorma-auton sähköjärjestelmään tuli. vika. Kun esine lähti pois, se muuttui jälleen punaiseksi. Noin klo 1,15 kohtasi James Long hehkuvan munannruotoisen esineen maatilalta kaupunkiin johtavalla tiellä aivan kaupungin pohjoispuolella. Hänen autonsa moottori ja valot sammuivat. Sitten esine kohosi nopeasti ja kiiti pois.. Noin klo 1, 30 sheriffi Clem ja hänen apulaisensa olivat tutkimassa samaa tietä. Lähellä paikkaa, iossa. Long oli nähnyt UFOn, clem näki soikean valon "aivan kuin loistavan punaisena laskevan auringon" pyyhkäisevän poil{ki tien noin 300 jaardin päässä {miltei'300 m ) hänen autonsa edessä valaisten kulkuväylän. Palopäällikkö Ray Joneskin koki kauempana pohjoisessa joskus klo la n jälkeen samanlaistaa hänen autonsa valot hirnmenivät ja kone "miltei sammui, sitten käynn istyi jälleen". Pettitin tapaus, joka sattui samana yönä (lä hellä Levellandia ), tu}i ilmi NICAPin jäsenen 14 James Leen tutkimuksien yhteydessä. Kaksi vilja puimuria, joissa oli molemmissa kaksi moottoria, lak siyat toimimasta, kun UFOn nähtiin kulkevan paikan yli. Vaikuttava pi irr näissä kertomuksissa on se, että silminnäkijät (useimmissa tapauksissa) olivat työmatkallaan UFOn tunkeutuessa näyttämölle. Ei ole todisteita siitä, että silminnäkijät oli- - siv t tarkkailleet taivasta ta i muuten odottaneet näke... änsä jotain epätavallista. He ovat kertoneet toisistaan riippumatta yhtäp' tävän ker tomuksen." Uusi Guinea 1959a Isä Giliin tapaus Eräs aikamme kaikkein luotettavimmista lähihavainnoista lentävästä lautasesta ja eten in sen miehistöstä tapahtui parina peräkltäi senä päivänä syrjiiisellä Boia_n in anglikaanisella lähetysasemalla Kaakkois-Papuasaa kesäkuussa vuonna Kaikkiaan ainakin 38 silminnäkijää oli todistamassa ta ahtumaa, heidän joukossaan lähetysaseman johtaja Isä Gill sekä useita opettajia. Kun tarkaste lemme tätä hava'intosar jaa, pi täkäämme mielessä, että samana kesänä tehtiin kaikkiall Kaakkois-Papuasaa lukuisia havaintoja valaistuiita, tuntemattomista esine iatä. N.E.G. Gruttwell, joka julkaisi Flying Saucer Review'ssa (6/60) artikkelin "WQat happened in Papua_ in 1959?'' (Mitä tapahtui Papuasaa v.l959?) mainitsee pääasiallisten havainnontekijöiden, paikallisten alkuasukkaiden suhtautumisesta näihin esineisiina "Nämä alkukantaiset ihmiset eiv:ät koskaan olleet kuulleet lentäyistä lautasista ja nämä esineet askarruttivat ja usein pelottivat heitä kovasti. Monet arvelivat niiden olevan jokin valkoisen miehen ihmekone ja Boianain asukkaat sanoivat, että Amerikan Ilmavoimat ovat varmasti tulossa takaisin." Samana yönä kuin Isä. Gill teki ensimmäisen havaintonsa, näki hänestä täysin tietämättä Ernest Everett niminen mies -noin 15 mailin päässä.

10 Boianaiata soikean asineen laskeutuvan n. 500 jalan {n. 150 m) korkeudelle hänen yläpuolelleen. Sitä kiersi reunus, jonka alapuolella oli ne ljä ikkuna-aukkoa. Se leijaili änen yläpuolellaan neljä minuuttia ja oli n ennäisesti niin suuri, että silminnäkijän ojennetun käden nyrkki peitti siitä vain puolet. Kun se läht i pois, siitä kuului kolme kertaa outo ääni. Se alkoi hohtaa kirkasta vihreätä valoa ja se kiiti po is vuorten 7l i. Mutta siirtykäämme nyt varsinaiselle päänäyttämölle, Boianain lähetys11emalle. Kirjassa The Great Flying Saucer Hoax x es ttää Coral enzen kuvauksen tuosta tapahtumasarjasta. APROn Australian edustaja, asianajaja Peter R. Norris oli haastatel lut pääsilminnäkijää Isä Gilliä. "Alkuasukkaiden, liiäkintähenkilökunnan ja lähetysaseman apulaisten 21 päivänä kesäkuuta tekemien havaintojen jälkeen oli kiillti.ostus UFOja kohtaan korkea Boianaissa. Perjantaina 26 päivänä kesäkuuta klo tuli kirkas valo näkyvi in luoteesta päin ja klo Isä Gi ll kutsui toisia katselemawl esinettä, joka lähestyi nopeasti. Kl o kuten Gi ll huolellisesti merkitsi mui stiin, oli esine arviolta 500 jalan (n. l50 m) päässä havaitti,joista. Klo alkoi jokin esine tuon kiekonmuotoisen aluksen yläo sassa liikkua ja kolme hehkuvaa ihmisen kaltaista olentoa alkoi liikehtiä aluksen pääl lä, sitten he katosivat näkyvistä. Klo 19 kak-. si mie stä ilmestyi jäl leen näkyviin kad otal<seen klo Oili sanoi, että klo pilvikerros peitti tai vaan noin 2000 jalan {n. 600 m) korkeudelta.. Ne ljä iestä näyttkytyi klo 19, 10, sitten ohut, sininen va lonheittimen kii la tuli näkyviip ja miehet katosivat jälleen. Kaksi minuuttia myöhemmin kaksi no i sta ihmisen kaltaisista olenno ista ilmestyi siniseen valoon. Klo valo heitin ja iehet häipyivät näkyvi stä ja alus siirtyi pilveen. Klo tuo sama tai jokin toinen alus ilmestyi ja Isä Oili kut sui toisia paikalle esineen näyt- 16 täe_ssä lähestyvän. Se ei ollut yhtä suuri kuin enai.mäinen e sine, mutta se näytti olevan lähempänä. Seuraavan puo lentoista turanin aiktt.na kaikkiaan ne lj erillistä esinettä liikehti luhellä luhetysasemaa sukellellen pilvistä ulos ja taas sisäl le kaikkien ilmeisesti liikkuessa järjestelmäl lisesti. Yksi niistä oli tuo suuri alus, jossa oli miehi stöä ja taidokas kansirakennelma, toi set olivat pienem piä, kiekonmuoto isia, joissa ei ollut näkyviä ulkonemia. Havaintohetkellä huomattiin myö s seuraavat seikat, vaikkei niitä silloin kirjoitettu mui stiina pi lvenkorkeudet arvioiti in suhteessa ymp röivien vuorten korke impaan näkyvänä olleeseen kohtaan.koska esineet olivat usein pilvien alapuolella ja niiden hehl<u he itti laajan valo!<ehän, joka hei jastui pilvi stä, pääte ltiin esineiden laskeutuneen alle 2000 jalan (n. 600 m) korkeuteen. Esineiden väri oli harmaankeltainen tai kalpeanoranssi, liikkuessaan ne olivat hyvin kirkkaita. Kun ne lopulta poi stui vat lähetysaseman alueelta klo 21.30, ni iden väri muuttui valkeasta syvän punai seksi ja sitte vihreäkai. Summittainen luonnos esineestä, jonka 38 ihmi stä havaitsi klo väl isenä aikana, esitti sen yl ösalaisin kää nettynä lautasena, jossa oli ulkoreunan yläpuolelle kohoutuva "kansi" ja neljä tikkwnai sta jalkaa alapuo Ie lla. "Afiebet", jotka oli pi i rretty kannelle, näkyivät keskivartalosta yl öspäin ja sininen ylöspäin he ijastunut valo oli kuvattu yhdensuuntaisin ka.tkovi ivoin. Ke säkuun 27. päiyän, lauantain, havainto osoittautui kaikkein tärkeimmäksi Boiananin alueella. Klo 18 eräs lähetystyöntekijöistä näki suuren esineen ilmeisesti samassa paikassa kuin edellisenä iltana havaittu esine oli ollut. H n kut sui pai- 1 alle Isä Gi 11 in joka kutsui muun henlci löfcunnu.n los tarklco.ilema n outoa alusta. Vöikku. aur nf< 1. laskenut oli valoa riittävästi vi idcks1to1sta 0 1, tk.1 minuutiksi nähdii selvästi neljä. miestä, _ jo a 1 - mestyi vät näl<yvi in heti, kun.esine oli havaittu. 17

11 Lähelll leijaili kaksi pienempää esinettä - toinen läntisten kukkuloiden yläpuolella, toinen aivan lähetysaseman ylipuolella. Tuolla suurella alul sella näytti kaksi hahmoa nojaavan yli ukaiteep" ja ostelevan käsiään aivankuin he olisivat 1asetelleet paikoilleen tai panneet kokoon jotakin, jota havaitsijat eivät nähneet. Isä Gill kohotti vaistomaisesti kättään jo. heilutti. Hänen hämmästyksekseen toinen oudolla aluksell olleista hahmoista vastasi tähän tervehdykseen. Sitten Ananias eräs lähetystyöntekijöistä, heilutti molempia kä siään päänsä yläpuolella' ja kaksi muuta aluksella ollutta hahmoa tekivät samoin. Sekä Isä Oili että Ananias jatkoivat he-iluttelua ja kaikki n ljä muukalaista vastasivat samoin. Pimeys alkoi laskeutua ja Oili lähetti Eric Ko-. dawaran noutamaan lyhtyä, sillä hän suuntasi sarjan pitkiä valomerkkejä kohti UFOa. Minuutin tai parin päästä esie.e heilahteli useasti edestakaisin. Maassa olleet miehet jatkoivat k sien heiluttamista ja lyhdyn väläyttelyä, kun esine näytti suurenevan, ilmeisesti lähestyessään heitä. Noin puolen minuutin kuluttua se pysähtyi eij'ä lähestynyt enä-ä. Kaksi tai kolme minuuttia myöhemmin olennot kadottivat kiinnostuksensa maan pinnalla olleeseen joukkoon ja palasivat työhönsä ja katosivat sitten "kannen alle". Noin klo kaksi hahmoa näytti jatl<avan työtäi.i.n ja sininen valonhei ttimen kiila i lmestyf kaksi kertaa peräkkäin muutaman sekunṅin ajaksi. Tällä välin kaksi muuta UFOa pysyivät paikallaan hyvin l<orkealla. Klo Isä Gi 11 meni. sisään päivälliselle. Kun hän palasi klo 19 tuo suuri esine oli vielä näkyvissä, mutta näytti olevan kauempana. Gill lähti jumalanpalvelukseen. Klo iltavirren j lkeen taivas oli pilvien peittämä ja näkyvyys oli rajoitettu - TJFOt olivat ilmeisesti lähteneet." Jiilkihuomautusa haluaisiujde kiinnittää lukijan huomion erääseen kohtaan, nim. siihen kuinka aluk.sen kannella nähdyt miehet (tai naiset) olivat valaistut. Puitsi itse aluksesta hehkunutta valoa 18 ympäröi heitä myös "oma" valo, jonkinlainen he1uär äiiriviivojaan myötäillyt, mutta it'ae kehosta irrallaan ollut erikoinen sädekehä tai valojuova.on useita tapauksia, jolloin on kuvailtu hehkuvapukuisia avaruusihmisiä, joita on nähty laskeutuneen lautasen yhteydessä. Valo, hehku ja loiate liitt.yvät usein,jollakin tavalla sekä tuntemattorniin lentiiviin esineisiin e ttä niiden ohju.ajiin. Aluksesta ei kuulunut mit än ääntä. Kannella olleet olennot vaikuttivat ull<omuodoltaan ja suhteiltaan ihmisen kaltaisilta, mutta tarkempia yksityiskohtia ei pitkän etäisyyden vuoksi voitu havaita. x) NICAP (National Investigationa Committee on Aerial Phenomena), amerikkalainen outojen avaruusilmiöiden tutkimuskomi tea, os Connectic.ut Ave., N. w. Washington 36, D.C. Julkaisi v laajan raportin The UFO Evidence. xx) APRO (Aerial Phenomena. Research Organization), amerikkalainen UFO-tukimusjärjestö, oa East Desert PJl).ce, Tucson, Arizona. APROn johtajan, C. Lorenzenin kirja The Great Flying Sa.ucer Iloax ilmestyi v.l962. Oheiaen lehtileikkeen (Länai-Suomi ) on lähettän J. Ahtola Rauma, Kullanperä. Vrt. seuraa.v an Jarl t Lundin kirjoitukseen kohta 3). 19

12 Jarl Lundi Suomessa tehtyjä.havaintoja 1) Oli heinäkuun loppupuoli vuonna Ajoimme autolla Luopidiaiata päin Pälkäneelle. Noin 6 km ennen kirkonkylää iintyi huomiomme esineeseen, joka liikkui oudosti pilvien alapuolella. Pysäytin auton ja nousimme uloa. euto esine oli noin m päässä meistä, liikkui aivan äänettömästi ja oli liik iatavaltaan hyvin erikoinen. Vaikutti siltä kuin tämä esine, joka oli kiekon muot inen, olisi pyörinyt samalla tavoin kuin hyrrä, mutta lisäkai sen liike oli vaappuvaa muistuttaen putoavaa lehteä tai tpäonnistunutta kiekonheitto&. Seurasimme hämmästyneinä tämän UFOn matkantekoa ehkä a kunnin ajan, sitten se hävt si näkyvistä pi l vien lomaan. 2) t.faaliskuun Kello oli 3.40, ajoin autolla Pori - T.-pereen pikatietä Leineperiin hoi amaan kiireellistä eläinsairauatapau sta. Oli voi-..akas, kirkas tähtitaivas ja tavoilleni uskollisena tähyilin siinä ajaessani tähtiä ja myös mahdollisia yöllisiä taivaalla liikkujia. Sain voimakkaan tunteen, että varmaan voisin nähdä vaikka " entävän lautasen", mutta tapauksen kiireellisyyden vuoksi en voinut pysähtyä-vaan ' jatkoin matkaani. Eräässä tienhaarassa. oli talon faäntä vastassa ja kiiruhdimme parantelemaan eläinparkaa. Siinä eläintä hoidelleasani kertoi isäntä nähneensä minua tiellä odotellessaan oudon, voimakkaan valoilmiön. Oli vaikuttanut siltä niinkuin puiden lat ojen yläpuolelta olisi valaistu alonheittimillä siten, että koko tienoo tuli silmänräpäyksessä päivänkirkkaakai. Tässä vaiheessa talon emäntä keskeytti ja l'ertoi nähneensä ilmiön taron pihamaalta, joka oli aukeampaa maastoa, aivan selvästi. Hänkin kert i koko ympäristön tulleen valtavan kirkkaakai ja samalla hän oli nähnyt korkeuk- 20 aiata las k eutuvan kirkkaan, pommin muotoisen esineen, joka häipyi puiden taakse. Hän-kertoi peliatyneen. tavattomaati ja luulleensa maailmanlopun tulleen Mitään ääntä eivät kummatkaan olleet kuulleet. Tie duatelleaaani isännältä, tapahtuiko tämä n. 10 minuuttia ennen minun.tie haaraan aaapumiatani, myönsi hän, arvionsa mukaan aik.-äärän samakai- aiia juuri siksi, jolloin minulla oli voimakaa tunne UFOn läa näol ata. 3) Huhtikuun ' Olin Noormarkuaaa pitämäsai eaitel ää lentäviatä lautasista. Kuulijakunta vaikutti varsin kiinnoatuneelta, keskustelua ja kyselyjä riitti. Olipa joukosaa sellaisiakin, jotk olivat itse nähneet "lentolautaaia". Vilkkaaata keskusteluata johtuen tilaisuus päättyi vasta klo Kotiin aaavuttuani tunsin halua lähteä vaimoni kanssa uloa kataelemaan yöllisiä ilmiöitä. Jostain ayyati vaimoni ei kuitenkaan ollut halukas lähtemään, joten luovui-n tuwnaata. Tätä aaidde kuitenkin katua, sillä seuraavana päivänä kertoi laboranttirouva R.. nähneensä miehensä kansaa edellisenä iltana noin puolen tunnin ajan klo välillä oudon valoilmiön. Täysik u uta huomattavasti suurempi esfne oli näkynyt Porisaa Kirjurinluodon yl puolella. Se oli keskeltä ayklaaminpunainen muuttuen reunoilta. vihreäksi. Esine näytti aluksi pyöreältä, jossa punainen osa oli hallitseva. Sitten ae uuttui vähitellen soikeakai koko esineen uuttueasa v ä riltään vireäkai. Yåhitellen se häipyi näkyvistä raimo heiskanena UFOjen liepeillä UFO-aallot ja muu tamat yksi tyi stapaukaet ovat virittäneet ihmisiä erilaisiin spekulatioihin ja otakåumiin. Vastauksia "näihin poikkeuailmiöihin" on_haettu byvin kaukaa menneisyydestä ts.i sitten "on saatu tietää" ratkaisun olevan lähellä. 21

13 Joka tapauksessa tämän UFO-ilmiön arv1o1m1nen käy UFO-havai ntojen kautta, ni iden piiristä löytyneet "lait" ovat omiaan vapauttamaan UFO-tutkimuksenkin ja yleisen mielipiteen niistä mahdo llisuuksista, joissa pe lkästään venytetään pitkäkai omia luulojaan maai lmasta ja elämästä yleensä. Ja jo tähän menne ssä vallitsevat eri näkemykset UFOi sta yleensä juoruavat juuri spekuletioista itsensä tietä ilman rat kai sua varsinaisessa merkityksessä. Se, joka spekuloi, ei tarvitse ns. ratkai sua, sillä hänellä Qn spekulatiossa enemmän kuin ns. ratkai suissa yleensä Ve näläinen fyysikko, prof. Agrest on UFOjen liepeillä kehittänyt niin kuin eräät toi setkin "teorian muinaisaikoina planeetallemme tapahtuneista vierailuista". Prof. Agrestin mukaan nämä vierai lijat eivät ole tul leet omasta aurinkokunnaatamme vaan jostakin kauempaa, mi sä on aurinkoja kiertäviä asutettuja planeettoja. Agrest sanookin, että vierailijat ovat luultavasti valinneet laskeutumispaikakseen Lähi-Idän, misaä on omituisia ikivanhoja rakenne lmia, mm. Baalbek käy tiistä ilmi. Agrest perustaa väittee -. sä ne ljään (4) koht ana 1. Tektiitit, omituiset l&simaiset kivet, joisaa on alumiinin ja berylliumin radi oal{tiivisia isotooppeja, ovat n. vi iden mi lj. vuoden ikäisiä ja saattavat olla vierailijoitten/"näitten vierailijoitten" tekemien kokeitten jätteitä. 2. Muinaisaikojen taiteen monumentit, varsinkin sellaiset, joissa kuvataan pyöreäpiiisiä hahmoja niinkuin esim. Saharassa, vo ivat olla näitten avaruusmiesten kuvia. 3. Muinaisuskontojen traditioita ja legendoja, jotka puhuvat "jumalista" ja ''jumalien poj ista", jotka astuivat Maahan ja miehe stä nimeltä Enok, ;oka vietiin elävänä ylös taivaaseen, v idaan pi ;ää viitte inä samo ihin tapahtumiin ( 1 ja 2). 4. Muinaiaaikojen tieteessä, miiä näyttää sisältävän enemmän kuin luullaankaan, on luultavasti "vierai 1 ijoi tten" a.n.tamia opetuksia. 22 Misr&kin teoria on myöskin spekuloiva. Misraki on perehtynyt vanho ihin teksteihin ja tutkinut kristinuskon alkuperää. Ni inkuin Agrest, venäläinen astronomi Kazantsev on väittänyt ennen Mi srakia ja L Poer Trenchiä, että enkelit ovat voineet olla avaruusihmisiä. (Genesis 19a3, Genesis 18a4-5, Benesis 6a4). Misraki oso ittaa, että käsi tys enkelien hengellieestä olemuksesta/henkisestä olemuksesta ei esiinny kirkon opetuksissa ennekuin kuudennella vuosisadalla j.kr. Kirkkoisät nlivat siihen ast i pitäneet enkeleitä. fyysisinä. Misrakin mukaan "Jahven kirkkaus", kirkas pilvi, mikä johti israelilaiset erämaasta ja mikä leijui usein Jerusalemin yläpuolella, olikin itse asiassa avaruuslaiva. Mi sraki hakee väitteilleen tukea nykyisistä ilmestykeistä mm. Fatiman ihmeestä vuonna Misraki on ajan hengestä poi kkeava a hän ei pidä uskontojen ilmestyksiäja.suurtapahtumia pelkkinä myytteini ja primitiivisinä legendoina vaan hänen nähdäkseen nämä uskontojen suurtapahtumat olivat fyysisten olen tojen aika nsaamia. VUonna 1954 såttui tunnettu UFO-aålto, ja tästä mm. Fletcher, Kenian tähtitieteellisen yhdiä yksen johtajå sai ilmoi lle paljon puhutun kuvana UFOt ovat interplanetaa isia ja ni\tä on lähetetty kartoittamaan maapalloa. Aime Michel tunnetaan meilläkin kirjastaan "Flying Saucers and the Straight-Line Mystery". Aim U che l kuuluu nan. APROon, vuonna 1952 perustettuuntieteellisellä pohjalla toimivaan UFO-järjestöön ja hän on esittänyt neljä kohtaansa "yhteyden mahdolliauudesta"a 1. Niin avaruustutkimuksen aikana yhteys eri rotujen kesken, joilla on me istä poikkeava iologinen rakenne, on ehkä mahdoton tai sitten yhteys oi noudattaa yksisuuntaista tietä, niinkuin esim. eläintieteilijän ja hyönteisen. väl inen yhtey s. Hyönteinen, jota eläin ietei lijä havainnoi, taju tämän yhteyden, mutta vain omalta tasoltaan eikä ' 23

14 se kykene.,ajatusten" vapaaseen vaihtoon. 2. On myös mahdo llista, että tätä yhteyttä systemaattisesti tai ajoittaisesti vältetään. 3.Tämä yhteys on jo saattanut tapahtua salassa. 4.Yhteys saatetaan tajuta "henkisellä tasolla". Me idän nykyinen "tajuntamme tila" ei noudata samaa järjestelmää. kuin "tässä yhteydessä" edellytetään. On olemassa muutamia muitakin teorioita yhteyksiatä riippuen. llermann Oberth puhuu nn. z "UFOt ovat peräisin aurinkokuntamme ulkopuolelta, noin 11 valovuoden päästä meistä". Joka tapauksessa nämäkään ns. teoriat eivät peitä UFO-havaintoja, jos kohta teorioilla on tapana pei ttää ajattelu ja virrata jokaisen ihmisen suupielistä. UFOn tai UFOjen laskeutumistapaus Kelly ssä vuonna 1955 ja Uuden Guinean tapaus vuonna 1959 tuovat "luonnollisuudellaan" uutta valoa UFOjen synkretismi in. Jos me siis haluamme etsiä UFOista johtuvia vaikutuksia niin me ill e suorastaan annetaan niitä, mutta jos haluamme 1 ähteä UFO-havainrto i_sta ja päästä "totuuteen" ni in meihin åvät enää vaikuta ylei-. set k 1tykset tutkimusperuateistaa mitä on tutkittava, mitä ei. To isin sanoen UFOi sta johtuvat vaikutuk&et (ellei oteta lukuun UFO-havaintoja yms) kääntävät ihmisen alussa sisääbpäina hän katsoo ko ilmiösarjaa omalta tasoltaan ja jos hän atsoo, että hän vo i ratkaista ko. ilmiöarvo ituksen menettämättä mitään tasostaan, niin hän toimi i kuin hakisi vain ruokaa 26 Pertti Oksanenz Lento lautaset ja raålll.attu Lento lautaaaja on erittäin laaja ulottaen va ikutuksensa miltei ka ikille aloille. Tämä on luonnollinen seuraus uusien sivi lisaatioiden kohtaamisesta. Kyseinen "avaruuateoria" tuo juuri sellaista tietoa Maan asukkaid en keskuuteen, jonka puutteessa kipeimmin olemme, sekä auttaa meitä näkemään laaje pia asiayhteyksiä. Näin on laita myös uskonnon kohdal la. Plan.eetallamme on runsaasti eri uskontoja. Pyrim me osoittamaan niiden väl isiä eroja, jotta muutenkin yl lin kyl lin hajanainen maailmamme olisi entistä luokitellwnpi. Nykyisin on kuitenkin havaittavissa uskontokuntien väl istä lähentymistä. Tämän vuosisadan 1 oppupuo le 11 a on tässä suhteessa enttustettu saatavan paljon aikaan. Monien uskontojen pyhissä kirjoissa kerrotaan tapahtumista jai.lmiöistä, jotka viittaavat - joskus sangen selvästi - Ientolautaaiin tai vierai luihin Maan.ul kopuolelta. Amerikan intiaanien keskuudessa eli uskomus, että va lkoi*et miehet olivat eräänlailaisia jumalia, kunnes kul lanhuuhtojat baihduttivat "punanahoilta" oletettavasti aikaisempien historiallisten tapahtumien pohjalta - ennen Mayflower... n ja jo ennen Kristoffer Kolumbuksen tai viikinkien uloa - syntyneet käsi tykset. Ikivanhat intialaiset vii saudenkirjat kertovat esinei stä, jotka lii tel ivät taivaalla äänettömästi. Islamin uskonnon pyhässä kirjassa, Koraanissa, on mainintoja ar oituksel lisista. valoilmiöistä. Muinaisten juutalaisten joukossa pieni ryhmä säilytti keskuudessaan salaisuuden "merkabasta", enkelien taivaallisesta kulkuneuvosta. Sanskriitinkielisia- 27

15 sä kertomuksissa kuvataan ilmassa kulkevia koneita, "vimano ita". Faaraot merkitsivät muistiin hayain. tojaan käsittimättömistä lentiivistä armeijoista. Roomalaiset historioitsijat, kuten Plinius vanhem pi, kertovat yläilmoissa vi ilettävistä kilvi stä. Ja ensimmäinen lentokone lensi vasta vuosisatamme alussa. Kaikki kunrda ve l jekset Wrightil le mutta lentävä lautanen on paljon parempi ja vanhempi keksintö. Kristittyjen pyhässä kirjassa, Raamatussa, väitetään olevan no in 300 v11 Causta avaruusvierailuihin tai lentävi in lautasiin. Luultavasti historiamme tunnetuin lentol autanen tai sellaisen em laiva, on nk. Betl ehemin tähti. Matteus 2a9 " Tähti, jonka he olivat itäisillä mai lla nähneet, kulki he idän edellään, kunne s se tuli sen paikan päälle, jossa lapsi oli, ja pysähtyi siihen. " Jos oletamme, että Betlehemin tähti todella oli toi se 1 ta tai vaankappaleel ta i lmakehäämme me rki ttäväl le vierai lulle tul lut avaruuaalus, selittää se tähden älyl lisen toiminnan, eikä si is ole mikään ihme, että tähti kulki tieti.ijien edellä ja pysähtyi määrätyssä paikassa. Runsaat kolmekymmentä vuotta Kri stuksen syntymän jälkeen kerrotaan seuraavaa a Apostolien la9 " Kohotettiin hänet (Kristus) ylös heidän nähtensä, ja p i 1 vi ve i hänet pois he id'iin niikyvi stäij.n. " Pro f eetta Eliaan liittyy samankaltainen tapaus, II Kuningasten kirjan 2all " Äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset hevoset ja Elisa nousi tuu- - lispäänä taivaaseen. " Paavali kirjoittaa korinttola'isillea II Kor. 12a2-4 "TunDen miehen nel jätoista vuotta sitten hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen ja minä tiedän, että_ tämä mies temmattiin paratiisi in ja kuuli sanattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa pubua." Myös Joh. ilm. llal2 ''. ni in he nousivat taivaaseen pilvessä. " Hesekiel aloittaa kirjansa pitk ll'ä. kuvauksella - nykyään kutsuisimme niitä lentolautasiksi, Hesekiel la4 "Ja minä näin, ja katsoa myrskytuuli tuli pohjoisesta, suuri pilvi ja leimahteleva tuli, ja 28 pilveä ympäröi hohde, ja tulen keskeltä näkyi ikäänkuin hehkuva& malmia, keskeltä!ulta. " la5 "Jo. sen keskeltä näkyivät ne ljän olennon hahmot ja näöltän sä ne olivat tällaiseta niillä oli ihmisen hahmo." lal6 "Pyörät olivat näöltään ja teoltaan niinkuin kryaoliitti, ja niillä neljällä {pyöräl lä) oli sama muoto, ja ne olivat näö ltään ja teoltaan, kuin olisi ollut sisäkkäin p.yörä pyörässä. " l a27 "Ja minä näin ikäänkuin hehkuvaa malmia, tulen näköistä, jota ympäröi kehä ylöspäin siitä, mikä näytti hänen lanteiltanaa, ja alaspäin siitä minä näin kuin tulen näkö is ä,. ja sitä ympäröitai hohde." la28 "Kuin kaari, joka on pi lve ssä sadepäivänä, niin oli näö ltään sitä ymp'äröivä hohde." Kymmenennestä luvusta käy ilmi, että tämän Kebar-joen kertomuksen kaltainen ilmiö sattui myöhemmin Jerusalemi ssa. Hesekiel oli sangen tarkka havainto.ien tekijä. llä. nen aikanaan ei vain käytetty nimitystä lentolautanen, mikäli tässä sellainen on kysymyksessä. Kuuden valaehtoisen todistajan silmien edessä amenikkalainen Geor. Adamaki kohtasi marraskuun 20 pnä 1952 venuslaisen, "Orthonin". Hän on vain yksi aikamme kontaktihenkilöistä. Jos tämä olisi tapahtunut saman verran ennen Kristuksen syntymää, saisimme kenties lukea tuon tapahtuman Raamatusta. Jotkut Raamatun profeetat olivat ilmeisesti aikansa yhdysmiehiä. Täl lai seen vi ittaa esimerkiksi Israelin kansan vaellus Egyptistä Kaanaan maahan Mooseksen johdolla. II.Moos. 13a21-22 "Ja Herra kulki heidän edellänsä, päiväl lä pilvenpatsaassa johdattaakseen heitä tietä myöten ja yö llä tulenpatsaassa valaistakseen he idän kulkunsa. Pi lven patsas ei poi stunut päiväl lä eikä tulenpatsas yö l- lä kansan edestä." Hyvin samaan tapaan kuvai ltiin pystyssä ollutta lentolautasten sikarinmuotoi sta tukialusta, joka nähtiin taivaal la v. l954 lähellä Parii sia. II.Mooa. 24al6-17 "Kun Mooses oli noussut vuorelle, peitti pilvi vuoren. Ja Herran kirkkaus laskeutui Siinain vuorelle, ja pilvi peitti sen kuusi päivä, ja seitsemäntenä päivänä hän huusi Mooaesta pilven keskeltä. Ja Herran kirkkaus 29

16 vuoren kukkulalla näytti israelilaisten silmissä kuluttavalta tulelta." II Moos. 33a9-10 "Ja aina kun Mooses meni majaan laskeutui pilvenpatsas ja seisahtui majan ovel le, ja Herra puhutteli Moosesta. Ja kaikki kansa näki pilvenpatsaan seiwovan majan ovella " II Moos. 40a "Sitten pilvi peitti ilmestysmajan, ja Herran kirkkaus täytti asumuksen, eikä Mooses voinut mennä, ilmestysmajaan, sillä pilvi oli laskeutunut sen päälle, ja Herran kirkkaus täytti asumuksen. Ja joka kerta kun pilvi kohosi asumuksen päältä, lähtivät israelilaiset liikkeelle, näin oli koko heidän aelluksensa ajan. Mutta. milloin pilvi ei kohonnut, he. eivät lähteneet liikkeelle, ennen ku.in sinä päivänä, jona se taas kohosi. Sillä Herran pilvi oli päivällä asumuksen päällä, ja yöllä oli pilvessä tulen bohde kaikkien israelilaisten silmien edessä, näin oli koko heidä.l vaelluksensa ajan. " Sama asia toistetaan vielä IV Mooa. 9al5-23, 10a 33-36, 12a 5, V Moos. la 33 ja 3la l5. Taivaalla näkyvä outo ilmiö johdatti siis israelilaiset Egyptistä Kaanaan maahan samaan tapaan kuin tietä.jät Betlehemiin. Epäilemättä kyseinen "pilvi" ylitti roimasti normaalipilven ominaisuudet. Tämä, ja se että ilmiö kesti määräajan ja että sillä oli tietty tarkoitus, antaa aiheen otaksua pilvipilarin ai tulipatsaan olleen älyllisen kontrollin alainen avaruusalus. Tähän viittaa myös se, että ilmiötä ei saanut mennä lähelle (IIMoos. 40a 35). Tunnetaanbao meidän päiviltämme tapauksia, jolloin ihminen on vahingoittunut tultuaan tietyissä olosuhteissa vaaral lisen lähelle lento lautas a. Mooseksen kuolema on yhä. arvoitus. Ainakaan hänen hautaansa ei ole löydetty. Häneri kuolemastaan sanotaana V Moos. '32a 50 " ja tulet otetuksi heimosi tykö " YI{si seikka niin Mooseksen. kuin Elu kohdalla on varmaa he tulivat vielä ai nakin. kerran käymään maan päällä oletettavasti planeettainvälisessä kulkuneuvossa. Luukkaan evankeliumin mukaan Jeesus, Pietari, Johannes ja Ja kob nousivat vuorelle rukoilemaan ja tapahtui mm. seuraavaaa Luukas 9a30 "Ja katso, Hänen kanssaan.puhui kaksi 30 miestä, ja ne olivat Mooses ja Elias (Elia)." Luukas 9a34 "Ja Hänen tätä sanoessaan tuli pilvi ja peitti heidät varjoonsa." Nykyä:inkin maapallolla elää järkeviä ihmisiä, jotka väittävät käyneensä toisella planeetalla. Pyhän Hengen vuodattamisen yhteydessä tapahtui myös merkille pantavaaa Apostolien teot 2a 2-3 "Ja tuli yhtäkkiä humaus.taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat heidän itsekunkin piiiille. "Jeesusta kastettaessa sattui samankaltainen ilmiö Tällöin ilmassa oli jotakin kiinteääa Luukas 3a " Ja myöskin Jeesus oli saanut kasteen ja rukoili, niin tapahtui, että taivas aukeni ja Pyhä Henki laskeutui Hänen pä; illensä ruumiill isessa muodossa niinkuin kyyhkynen, ja taivaasta tuli äiini 1 "Tämä. on " Luuku.s korostaa, että se ruwniillinen muoto massa, ei ollut kyyhkynen, mutta liikkui samalla tapaa, siis lentäen. - Olisikohan uhkarohkeaa ajatella, että kun Jeesus rukoili, Hän oli yhteydessä. lentolautasen ohjaajaan. Myös ennen kuin Mooses, Elias ja nk. pilvi ilmestyivät Jeesuksen; Pietarin, Johanneksen ja Jaakobin luokse vuorel le, ' keskittyi Jeesus lähettämään ajatul{sensa ylös taivaiai in, rukoi 1 i. Myös Salomon rukous I{uu l ti ina II Aikakirja 7al "Kun Salomo oli lakannut rukoilemasta, tuli taivaasta tuli ja kulutti polttouhrin ja teurasuhrit, ja Herran kirkkaus täytti temppelin." 7a 3 " kaikki israelilaiset näkivät tulen tulevan alas ja näkivät temppelin päällä Herran kirld{auden " Truman Bethurumi lle, yhdysmiehelle, sanottiina "Kun haluat meidän (Maan ulkopuolelta tulevien) ottavan yhteyttä sinuun, ajattele vain meitä, paikkaa ja aikaa." Monet kontaktiheakilöt ovat päässeet matkusta8 maan lentäviissä lautasessa, jopa sellaisessa auunnattomassa,, sikarinmuotoisessa em laiva sa, noissa avaruuden kulkuneuvoissa. Tämä saattaa ylittää atomiajan ihmisen kä.sity kyvyn, vie läpä mielikuvituksen. Kuitenkin historia toistaa itseään. J.ti ten vai- 31

17 keaa o nkaan ollut selittää matka ilmo jen halki paikasta toi seen sata t i tuhat vuotta sitten. Näin kertoo llesekiel 8& 2-3 "Ja minä näin,.i a katso a tulen näköinen hahmo näkyi loiste, joka oli nähdä niinkuin hehkuva mal mi. Ja hän ojensi ikäänkuin käden ja otti minua pääni hiussuortuvasta. Ja herdci nosti minut maan ja taivaan välille ja vei minut Jerusalemiin Jumalan näyissä, sisemmän portin ovelle, joka oli pohjoi sta kohden " llal "Sitten henki nosti minut ja ve i minut Herran huo neen itäportille " Tämä ei ollut Hesekielin ensimmäinen outo elämys ilmassa, sillä 3&12 "Niin henki nosti minut, jo. minä kuul n " 3: 13 "Olen tojen siipien kohinan- pyöräin jyrinän ja suuren, jyli sevän äänen." 3al5 "Ja. inä tul in Tell Aabibiin pakkosiirtolaisten tykö " Edel leen myöhemmin& lla23 "Ja Herran kirkkaus kohosi ylös, poi skaupungin ke skeltä, ja ase tui vuorelle, j ka oli itään päin kaupungista. " 11&24 "Mutta henk1 nosti ja vei minut Kaldeaan pakkosiirtolaisten tykö, näyssä Jumalan hengen voimalla, ja näky, jonka olin nähnyt, katosi mi nulta." Ehkäpä Ilesekiel ei osannut ilmaista matkaansa aluksessa paredddin kuin sanalla "näyssä", sillä moinen kokemus jäljestä päin ajatellen on varmaankin kuin näky, eikä aluk,.en kiiyttövoimaa s n tieteellisenunin kuin "Jumalan hengen voimalla". Ni inpä loppuosa kuuluisi nykyaikaisemmassa muodossa& " näyssä {alulcsessa) Jumalan hengen vo imalla {He sekielin selitys käyttövoima sta)j ja näky ( alus) jonka olin nähnyt, katosi minulta. (nä.kyvi st )." Pakkosiirtolaisten luona Kaldeassa Hesek1el ol1 kunnesa Hesekiel 40& 1-2 " tuli mi nun päälleni Herran käsi, ja Hän ve i minut sinne. Jumalan näyissä Hän vei minut Israelin maahan ja laski minut hyvin korkealle vuorelle " Vo imme vain arvai lla, leneikö Fi lippuskin kenties UFOssa, millä nimellä tuntemattomi a lentä!iä esine itä nykyi sin kutsutaan, Apostolien teot 8s39 " tempasi Her ran henki Fi lippuksen po is, eikä hoviherra häntfi en::iä nähnyt " 8a40 "Mutta Fi lippus ta- 32. vattiin Asdonissa1 ja h n vaelsi ympäri ja julisti evankeliuaia kail<issa kaupungeissa " Lentiivistä lautasista on vaikea saada onnistune i ta valokuvia, koska ne liikkuvat hyvin nopeasti ja ovat usein häikäisevän kirkkaita, niin että niiden. ääriviivat eivät erotu. Vo i olla, että Saulus!arsolainen näki vastaavaa kääntyessään Paavaliksia Apostolien teot 22&6 "Niin tapahtui, kun minä matkal la ollessani lähestyin Damaskoa, että keskipäivän aikaan yhtäkkiä lei mahti taivaasta suuri valo minun ympärilläni." 22a7 "Ja minä kaaduin maahan ja kuul in äänen sanovan minul lea Saul, Saul, miksi vainoat minua?" Tässä voi olla kysymyksessä telepaattinen viesti, sillä 22a9 "Ja minun seuralaiseni näkivät kyl lä valon, mutta eivät kuul leet sen ääntä, joka minulle puhui." Vo iko mitään täl laista tapahtua nykyaikana? Ilmeisesti voi& lokakuussa 1966 Turun taivaal la. nähtiin valoilmiöitä ja ylhäältä kuului ikäänkuin vieraskielistä miehen puhetta. Vastaavat ilmiöt h vaitti'in kolmella muulla pai kkakunnalla Varsinai s Suomessa. Arvo itusta ratkottaessa esitettiin selitystä hanhista lentolautaseen, jota mahdollisuutta muuan radiotekniikan profe ssori kannatti. Jesaja kysyy: 60&8 "Keitä nuo ovat, jotka lentävät.niinkuin pilvet ja niinkuin kyyhkyset lakkoihinsa?" Sama. kysymys askarruttaa 20. vuo sisadan kiireistä, väl inpitämätöntä ihmistä, jol le taivaan merkit {Jeremia 10a2) näyttäytyvät yhä kohutummassa määrin. Psalmi 68 &18 "Jwnalan sotavaunuja on kymmenet tuhannet, on tuhannen kertaa tuhannet " Toisen maailmansodan jälkeen on kirjattuja hava. intoja tuntemattomista lentäviatä esineistä tehty yli Kaikkiaan havaintoja arvioidaan olevan toi stasataatuhatta. Emme voi moittia keskia.ian tuo stareiden kirjoituksissa esiintyviä tnunkkien havaintoja huonosti tehdyiksi tai Raamatun kertomuksia liian vertauskuvailisiksi tai yleensa.. kään historiallisten havaintojen yl imalkaisuutta, sillä kyse isten aikakausien ihmisillä ei ollut 33

18 edellytyksiä paremp11n sel i tyj,si in, koska heidän sanavarastonsa oli rajoitetumpi ja vertauskohdat, kuten lentokoneet, puuttuivat. Siksi on ymmärrettävä, että lentolautasia on verrattu pilviin tai tulivaunuihin. Noihin aikoihin ei oltu keksitty ujullemme tyypillisiä mekaanisia koneita, joten 1entolautasiakin kuvailtiin kuin eläviä olentojaa Hesekiel lal8 "Kulkiessaan ne eivät kääntyneet, ja niiden kehät olivat täynnä silmiä, yltympäri, niissä neljässä." Moderneissa kuvauksissa ei enää puhuta "silmistä", sen sijaan pyöreät ikkuna-aukot ovat tavanomainen selostus samasta asiasta. Noita avaruusaluksia myös. verrattiin eläviin olen toihioa "laskeutui kuin kyyhkynen" tai luonnonilmiöihin "myrskytuuli tuli pohjoisesta, suuri pilvi ja leimahteleva tuli, ja pilveä ympäröitai hohde" tai "Elia nousi tuuliapäässä taivaaseen." Roomalaisille ki 1 vet o 1 i vat tuttuja tai ste 1 u väline itä, joten he johdonmukaisesti puhuivat lentä.vistä ki lvistä. Kuvu.sta.neeko nylcyajan ihmisen rappeutuneisuutta se, että väittelemme lentiivistä "lautasista", koska hyvä ruoka on usein mielessäm me. Joka tapauksessa vuoden 1966 tammikuussa Konginkankaalla lentolautasen nähnyt emäntä kuvasi lautasen toisen syrjän hehkuneen sateenkaaren väreissä. Saman vuoden huhtikuussa Ron Suliivan niminen mies näki lentolautasen Australiassa. Hiinkln kertoi aluksen toisen puolen loistaneen kuin sateenkaari kaikissa spektrin väreissä. Saman huomion teki jo llesekiel (Hesekiel la 28). Myös Joh.ilm. loal Ja minä näin erään toisen, väkevän enkelin tulevan alas taivaasta, hänen verhonaan oli pilvi, ja tai vaankaari (ruotsinkielisessa kää.n11öksessä "regnb&ge" eli sateenkaari) oli hänen päänsä päällä, ja hänen kasvonsa olivat niinkuin aurinko, ja hänen jalkansa kuin tulipatsaat." Palatkaamme hetkeen, jolloin Kristus otettiin ylös & Apostolien teot 1&10 "Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, ni in katso, heidän t:r könänsä seisoi kaksi miestä va ikeissa vaatteissa." 1&11 "Ja nämä. sanoivat: Galilean miehet, mitä sei- 34 sotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte Hänen taivaaseen menevän.". erkittävä.ä on, että kyseiset kaksi miestä erosivat muista tietonsa ja mahdollisesti vaatetuksensa puolesta. Jeesuksen syntymästä paimenille antoivat tiedon enkelit (Luukas 2 &8-9). Enkelit ilmoittivat myös Jeesuksen kuolleista nousemisen& Matteus 28a 2 "Ja katso, tapahtui suuri maanjäristys, sillä Herran enkeli astui alas taivaasta, tuli ja vieritti kiven pois ja istuutui sille." 28a 3 "Hän oli näöltään niinkuin salama ja hänen vaatteensa olivat valke'at kuin lumi." 28a5 "Mutta enkeli puhutteli naisia ja sanoi heille& älkää te peljiitkö " Enkelien inhimillisyyteen viittaa mm. seuraavaa 1 Moos. 19a3 " ja hän (Loot) valmisti heille (kahdelle enkelille, miehiä) aterian ja leipoi happamattornia leipiä, ja he söivät " Päinvastainen tapaus sattui, kun enkeli valmisti Elialle aterian pelastaen tämän nälkäkuolemasta erämaassa. Raamatun mukaan Elia& I Kuningasten kirja 19a4 "Meni itse erämaahan päivämatkan päähän. Hän tuli ja istuutui kinsteripensaa.n juureen ja hän toivotti itselleen kuolemaa " 19&5 "Ja hän paneutui maata ja nukkui kinsteripensaan juurelle. Mutta katso, enkeli kosketti häntä ja sanoi hänelle & Nouse ja syö." 19a6 "Ja kun hän katsahti, niin katso, hänen päänsä pohjissa oli kuumennetuilla kivillä pai stettu kaitiainen ja vesiastia. Niin hän söi ja joi ja paneutui jälleen maata." 19a7 "Mutta Herran enkeli kosketti häntä ja sanoi& Nouse ylös ja syö, sillä muutoin käy matka sinulle liian pitkäksi." Ruoka oli kin sagen ravitsevaa, sillä 19&8 "Niin hän nousi ja söi ja joi, ja hän kulki sen ruuan voimalla neljäkymmentä päiväii. ja neljäkymmentä yötä " Mistä enkeli tuli Elian luo päivämatkan päähä:n eramaahan mukanaan vesiastia ja erittäin ravinnollista ruokaa? Ainoa järkevä, luonnollinen selitys toi staiseksi lienee se, ett enkeli saapui eräaaahan kirjon värein kimlite leva.ssa., metall inhohtoi se ssa riul{ sessa, jollaista nykypäivinä kansantajuisesti nimitetään lentolautaseksi. 35

19 Tuomarien kirja 13a6 kertooa " Jumalan mies tuli minun luoksenij hän oli näöltään ni inkuin Jum n enkeli, hyvin peljättävä. En kysynyt häneltä, mistä hän oli, eikä hän ilmai ssut minulle nimeänsä." 13al8 "Herran enkeli vastasi hänellea Minkä. tähden kysyt minun nimeäni? Se on ihmeellinen. u 13a20 "Liekin kohotessa alttarilta taivasta kohti H rran enkeli kohosi alttarin liekissä ylös Maanoahin ja hä nen vaimonsa nähden " Apostolit enkeli vapautti vankil asta (Ap.teot 5al9), samo in Pietari n (Ap.teot l2j7). llesekiel saattoi erottö.a lentävien pyörien. pi'lotit (Ilesekiel la5). Niinpä Ru.amatun enkelit it...: se asiassa olivat toisi lta planeetoilta tulleit ihmisiä, jotka kävivät Maassa. Klassinen käsitys, jonka mukaan enkeleillä olisi siivet, johtunee siitu, että. he saapdvat lentävillä aluksilla, eikä tuolloin osattu ajatella muuta kuin siivin tapahtuvaa lentomuotoa lintujen - vai kkapa kyyhkysen - tapaan. Esimerkiks i Hesekiel 10al9 "Ja lähtiessään kerubit nostivat siipensä ja kohosivat maasta minun silmäini edessä, ja pyö rät samalla kuin ne " Ni inpä avaruusvierailijoidemme aluksia yksinkertaisesti kutsuttiin heidän siivikseen. Usein kysytdän, onko enkeleitä yhä nykyaikana. Sama kysymys on puettu myö s muotoona ovatko nk. yhdysmiehet todella tavanneet toi sten taivaankappa- leiden asukkaita? Näin ollen Gabriel ei ollut vii- ' me isiä enkeleitä eikä Orthon ensimmdi siä avaruusvierai lijo ita. Kun Keski- ja Etelä-Amerikka uuden ajan alussa val loitettiin, tuotti inkoille ja atsteekeille hämmästystä se, että he luulivat valloittajan ratsua ju. ratsastajaa yhdeksi ja samaksi olioksi. Ehkä joskus on lentolautasta ja sen ohjaaj a luultu yhdeksi ja samaksi olennoksi. Tällaiseen vi ittaavat enkelit joilla on tuliset jalat, sekä puhuvat pilvet. Jos näin on, se el ittänee osaltaan historiallisten havaintojen vaikeatajuisuutta nykypolvelle. Esitetyt ajatukset eivät ole tarkoitetut Raama un vähättelemiseksi eikä kumoamaan Jumalan olemassaoloa, päin vastoin. Ns. lentolautaskirjojen, 3 6 JOissa usein annetaan suunvuoro Maan ulkopuolisille, pääsi sältö on filosofinen, ja niiden fil osofinen pääsisältö on sama kuin Raamatuna "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi." Kristus sanoo myösa Job. l0j16 ''Minul la on myö s n uita lampaita, jotka eivät ole tästii lammashuoneesta " Ja Joh. 14:2 " rinun Isän i kodissa on monta asuinsi jaa. " Kukaan ei ki llä ajattelemasta, etteikö Hän vo isi tällä tarkoittaa muita asuttuja planee toja. CCCCQOOCCCCC=t UFOT JA SÄHKijMAGNEETTISET HÄIRIÖT - n ru ;;;t eräitä piirteitä Jonkin aikaa on jo ollut tunnettua, että UFOjen läsnäolo on ollut ilmeisenä syynä. moniin sähkömagneettisiin häiriöihin. Tämän johdosta on esim. fysiikan ja matematiikan professori Defiancen Collegesaa (Ohio ), Charles A. Maney asunut uskovansa, että. UFOt ovat avaruuskulkuneuvoja, joiden käyttövoimalla on jotain teke istä magneetti sten kenttien kanssa. Paitai että UFO jen aiheuttamat aähkömagneettiset häiriöt ovat ilmei sesti omi aan osoittamaan jotakin UFOjen fyysillisestä todellisuudesta, saatamme tutkimalla ao. tapauksia oppia paremmin ymmärtämään niitä tekijö tä. ja madollisuuksia, joita liittyy sähkömagneetti siin ilmiöihin yleensä.. Mm. tä män johdosta olisimme kiitollisia, jos lukijamme joilla on tietoja tai omia käsityksiä. sä.hkömagneettisiin kenttiin liittyvistä tekijöistä, kirjoittaisivat niistä lehdellemme. Luonnollisesti otamme kiitollisina vastaan myös mahdo lliset omakohtaiset kokemukset, mitä tulee UFOjen aiheuttamiin vaikutuksiin ja aähkömagneettiaiin vaikutuk i in yl eensä. Lehtemme eräänä toimintamuotona tulee olemaan juuri tietojen kerääminen ja mahdollisuuksien mukaan niiden julkaiseminen. 37

20 Esitämme tässä yhteydessä pienen yhteenvedon niistä erilaisista häiriöistä ja vaikutuksi sta, joita on havaittu UFOjen yhteydessä. e ole.. i ninneet luettelossuae "enkelintukkaa", UFOi s'ta joskus pudonnutta kuitumaista aine'tt.a, vaikka saattaa olla, että sekin jollakin 'taval la liit.t,yy erikoisiin sähköisiin olosuhteisiin. Toivomme v i vamme käsitellä tuota ilmiötä lähemmin j ossakin tulevai suuden numerossamme. 1) Sähkölaitteisiin tulleet häiriöt ja muutokset, - autojen valot ja moottori sammuneet UFOn lähettyvillä, toimineet nor.aalisti UFOn etääntyessä sähkö agneetti set kel lot pysähtyneet, passit häiriyt,yneet - häiriöitä radiossa ja televi si o ssa - katkoja sähkövi rranjakelussa - me'tal liesineet magneti soi'tuneet kom 2) Erilaiaet fysikaaliset, näkyvät muutokset, jotka oletetaan UFOjen säteilyn aikaanaa.. iksi - palaneet kohdat aaasa ja penaaissa UFOjen laskeutumispaikoi lla - palovammat ihmi ai aaä ja eläimi sai 3) Eräitä muita eriko i sia vai kutuksia elävi in olentoihin - eläimet ovat tulleet rauhattomiksi, er äi ssä tapauksissa vai kkeivät vo ineet mitenkään nähdä UFOa - lw.möntunnc omituisten äänien kuul em i nen x la tuoksujen tunteminen - väliaikai set halvautu.i s- tai liikuntakyvyttömyystapauk.set Eaimerkkeinä e. tapaukaista on tässä lehtemme numerosaa vuonna 1957 Levellandiaaa Texaaiaaa sat tuneet tapaukaet (Kl aaaikkoja UFO j'n hiatoriaaaa) aekä Englaniasa vuoden 1966 ayyakuuaaa aattunut r-) kittävä tapaaa, jota Flying Saucer Revi ew-lebd ati xx laina.aaaa.-me artikkel i aaa aeloataa tri Bernard 38 \ E. Finch, maini tun lehden neuvo nantaja. Täsaä yhteydessä lehtemme lau suu kiitokaensa Flying Saucer Review -lle luvasta saada julkaiata eräi'tä tämän engl antilai aen, ympäri maapal loa levinneen erinoaai sen lehden artikkelei ta. määrättyjä x ) Prof. Ingalls Corne l lin yliopistoata on osoittanut, että ihminen pystyy " kuulemaan" aähkö agneettisia aaltoja (UFO-Inveatigator 6/65). xx) Pl ying Saucer Review oa. 49 a Ki ngagrove, London, S.E. 15. England. Tri Bernard B. Fiao a Langenhoe t n tapaus (Flying Saucer Review 6/66) Syyakuun 14. päivänä 196,6 tehtiin hyvin mielen kiintoinen havainto lähellä Meraean aaarta Essexia a, Englannissa. Tapaua aattui klo 1 yöllä ja ailminnäkij inä oli älykäa inainööri Paul Green, joka oli tuolloin 29 vuotias. Tapaua oli j ärkyttinyt häntä huomattavasti, mutta hän ymmärai merkitä mui s tiin koko tapauksen. Kak ai vi ikkoa yöhemmin haaatattel in ja ristikuuluetelin häntä kahden muun henkilön läsnäoll es a. Hänen kertomuksftaa on epäi l emättä 'to si, ja lisäk si hän kuvai li usei a i tsessään hava it semiaan oireita, joita vo idaan pitää aiheutuneina vain ihmiskehon joutumiae st hyvi n vo imakkaan magneetti sen kentän alai aekai. Ilmei aesti tuo kenttä on niin vo imaka s, että ae aiheuttaa jonkinlaisen valon, joka on vielä tun'tematon me idän tieteelleame. 39

21 Seuraava on sanasta aanaan Paul Greenin kertomus kokemuksestaan: "Kello oli noin 1 yö llä sunnuntaina, syyskuun 14 päivänä, kun ensimmäi sen kerran näin "esineen". Oli kirkas yö, kuu oli taivaalla ja yläpuolellani näkyivät tähdet tuikkivan. Olin palaamassa kotiini länsi Merseaan. Olin käynyt morsiameni luona Calchesterissa. En ollut juonut lai sinkaan ja tunsin oloni oikein hyväksi. Ajoin moottoripyörällä nopeuteni ollessa keskimäärin 40 mai lia tunni ssa (n.60 km/t). Juuri ennen aaapumi stani Pete Tye en niityn luokse, joka sijaitsee jonkin matkan päässä Langenhoe sta etelään, ohitin skooterin. Pyöräni hyrräsi eteenpäin, mistään viasta ei näkynyt merkkiäkään. Läheatyessäni suoraa tietä, joka on Langenhoe Hal l'ista etelä än päin, kuul in korkeaääni stä huminaa vasemmalta puolelta (idästä). Tämä ääni voimistui ja katsoin ylös nähdäkseni mahdollisen lähestyvän lentokoneen. En nähnyt lentokonetta, mutta huomasin pienen sini sen valopisteen Bri ghtlingseasta itään, noin viiden ailin. päässä (n. 8 ). Valo vilkkui ja auureni nopeaati ja aitten oivalsin, että se oli tulosaa minun auuntaaai yl i Langenhoe-n suon. Sitten humina tuli paljon voimakka...akai ja muuttui kimeäkai aurinakai. Minulle valkeni, että valo ja ääni olivat yhteydessä toisiinsa. Sitten oottoripyöräni kone alkoi yskiä, se sammui useita kertoja ja sitten pysähtyi kokonaan ja valot aammuivat. Tuo sininen välkkyvä valo oli nyt noin ailin (puolitoista kilometriä) etäisyydellä idässä. Pystyin erott.-aan jonkinlai sen äärivi ivan ja suunnaton esine vyöryi esiin ilmestyen suurena ja kamottavana taivaalle. Se mui stutti hyrrän yl eapää puoliskoa ja oli suunnilleen kaasukellon o oi?. en. Sen yläosassa näytti -olevan kupu, jonka alaal la vilkkyi outo aininen valo. Esine laskeutui hitaasti... alla kalliatuen, ja pystyin näkemään aen vatsapuolen, jota ympäröi lukui aat pyör ät esineet, koko laitteen mui stuttaessa "pallorybmää". Olin noussut pyi.räni selästä ja astuin muut.. an askeleen kohti esinet ä. Tunain itseni lu.otukai 40 a sininen välkkyvä valo b kiekon reuna c "palloryhmä" valot d = savuava aukko enkä pystynyt liikkumaan enk puhumaan aivan kuin olisin ollut halvautunut. Vå lkkyvä sininen valo tuli niin kirkkaaksi, että se oli tuskallista, ja se tuntui vilkkyvän samassa rytmi ssä sydimeni kansaa, joka takoi rinnassani. Tunsin kaikkial la keho s aani pistelyä samanlaista kuin sähköi skun yhteydessä, jonka saa käsitell easä sähköistettyä karja-aitausta liian kauan. Sitten surina hiljeni ja esine laskeutui Wi ckin alueelle, mi ssä on useita maataloja. Yhtäkkiä skooteri, jonka olin ohi ttanut tiellä, lähestyi, sen kone yski ja pysähtyi ja sen ajaja, nahkatakkiin pukeutunut nuorukainen, nousi skooter n selästä ja seisoi jähmettyneenä katsellen sinistä valo&j hän ei puhunut eikä katsonut minuun päin. Päätäni alkoi pakottaa ja tuntui kuin sen ympärillä olisi ollut kiri stävä rengas. Pystyin ailti liikkumaan suurin ponnistuksin ja tartuin pyörääni yrittäen käynnistää sitä. Työnsin sitä pitkin tietä ja olin kiitollinen kuul lessani koneen yht kkiä pörähtävän käyntiin. Nousin pyörän selkään ja ajoin pois mahdollisimman nopeasti pelottavan ja "tuskallisen" sini sen valon luota. Vi ilettäeasäni tietä pitkin peittivät. esineen näkyvi stäni tien vi e rellä olevat pensasaidat, mutta näin vi elä jonkin aikaa sini stä hehkua taivaalla. 41

22 Saavuin kotiini melkein klo 2 ja herätin äitini {sellaista en ollut tehnyt koskaån aikai semmin). Olin niin pelästynyt kokemuksestani, että minun oli kerrottava siitä jo 11 el<in. Seuraavana päivänä huomasin, että tukkani ja vaattee i rätisivät oudolla tavalla ja näyttivät olevan sähköisesti varattuja. Muutamia päiviä myöhemmin keskustelin kokemuksestani ystäväni kanssa, joka aauu Shrub Endissä, 5 mailia {8 km) Wi cki stä luoteeseen. Hän kertoi minulle, että suunni lleen samoihin aikoihin hänen koiransa oli alkanut haukkua ja avatessaan oven päästääkseen koi ran ulos hän näki suuren sinisen valon kulke an nopeasti taivaalla suoraan hänen yläpuolel laan. Se kulki luodetta kohti." e Lehtemme äänä tarkoituksena on keskustelun ja etenkin omakohtaisen ajattelun synnyttäminen. Toivomme, että seuraava Flying Saucer Review'ssa (2/63) julkai-stu artikkeli'olisi siinäkin suiteessa paikallaan. Mielipiteet ovat kirjoittajan, mutta ne saa tavat avartaa käsityksiämme kysymyksestä "Onko heitä jo joukossaddde?" Kirjoi ttaja on asunut monta TUotta Thaimaassa. Frank Burrs Vierailijoita jostakin kaukaa Herra Siragusan x } kertomus siitä, kuinka hän on nähnyt avaruusihmisiä ja puhunut heidän kanssaan ja kuinka hänet oli johdatettu kohtauspaikalle telepatian avul la saattaa vaikuttaa monesta mei stä lennokkaan mielikuvituksen tuotteelta, unen tai sadun muun- 42 tamiselta todellisuudeksi. Ne jotka suhtautuvat epäileväisimmin herra Siragusan kertomukseen, ovat ihmi siä, jotka hyvinkin saattavat olla vakavia kirkossakävijöitä ja jotka saattavat uakoa kuol e antakaiseen elämään palkintona hyvästä käyttäytymi sestä maapal lolla. Jos voidaan pitää jotakin tuollaista mahdollisena, miksi meidän on sitten suhtauduttava epäuskoisesti elämän mahdollis uteen ainakin jollain toisella planeetalla. Itämainen mieli hyyäksyy luonnollisina todellisuuksina monia asioita, joita eurooppalainen mieli pitää typeränä mielikuvituksen&; Magia ja okkultismi ovat itämaisen päivittäisen. elämäntavan osa ja buddhalaiset, vielä suuremmassa määrin kuin muut, ovat hyväksyneet uskontonsa perustaksi jotakin, joka länsimaisesta ihmi sestä vaikuttaa mystiikalta. Buddhalais,t munkit, jotka ovat omistautuneet uskonnolleen, ovat oppine et levitaatiokyvyn ja vo i vat suorittaa normaalin ihmiskestävyyd4n yl ittäväl lä nopeudella pitkiä matkoja. He matkaavat yli vuorten ja jyrkänteiden ilman näennäistä ponnistelua. Hengen hal lintaa aineen yl i edustaa lootusasennossa istuva yogi ja telepaattiset sanomat ovat hyvin yleinen yhteydenpitokeino. Kaikki tämä rohkaisee minua olettamaan, että kaikista ilmei sin paikka, jossa jonkin toi sen planeetan asukkaat Toisivat siirtyä maapal lon ihmi sten keskuuteen, olisi sellainen, jossa he eivät aiheuttai si suurta hämmästystä. Omat avaruusasiantuntijamme suunnittelevat mie hen lähettämistä Kuuhun tai jollekin muulle planeetal le saadakseen selvi lle, mi llai sta elämää näillä esiintyy. Vo idaan siksi sanoa, että mahdollisesti muiden planeettojen asukkaat tietävät aikomuksistamme ja että hei llä on samanl ai sia suunnitelmia meidän suhtee 111e. Monet ihmi set ovat nähneet lent viä lautasiaj he ovat olleet täysin terveitä ja johdonmukaisia henkilöitä, eräät hei stä ovat vastuussa satojen ihmi sten hengestä lennettäessä tuhansien mailien matkoja maapal lon. eri osi in. Liikennelentokoneiden kapteenit ja miehistöt ilmoittavat vähän väliä lautasen muotoi sten alusten havaitsemisesta. 43

23 HJTäksykäämme tällöin, että jos näitä aluksia on nähty, niitä ohjaa varmasti jonkinlainen olento. Tä mä olento on siten ainakin yhtä älykäs kuin e älykkäw.pikin, koska hänen lentomenetelmänsä ovat tai kehittyneempiä kuin meidän. Tämä kohta johtaakin minut herra Siragusan kertomukseen ja hänen saamaansa sanomaan. On mahdollista, että avaruusihmiset ovat joskus kokeneet atomiaseiden aiheuttaman tuhon ja ovat kasvaneet atomiaseiden käytön yläpuolel le. He säilyivät ponnistuksin, jotka jäävät ehkä ainaisesti meil- 1 tuntemattomiksi, ja säilyttyään elossa he tarjoa vat nyt omaa vii sauttaan meille estääkseen meitä itsetuhosta. Maapallolla saattaa olla useita ihmi siä, joita he ovat kohdanneet, mutta jotka kieltäytyvät kertomasta kokemuksi staan naurunalaiseksi joutumisen pelosta. Buddhan usko opettaa pitämään elämää pyhänäa on kiellettyä tuhota mitään elollista. Aikoinaan opetti Buddha useita seikkoja, jotka suuresti mui stutta vat kristi llistä uskoamme. Muistiinpanojen mukaan hän eli 2505 vuotta sitten eli 600 vuotta ennen Kri s tusta, ja kuitenkin heidän oppinsa ovat melko samanlai sia. Ei ole todi steita siitä, että joukossamme tässä maailmassa eläisi avaruusibmi siä, mutta ei ole myö s kään todisteita siitä, ettei heitä ol si joukossamme. IIe vo isivat hyvin helposti s4oittua Tiibetin vuoristolai skansojen keskuuteen. Sieltä he vo isivat kulkea moniin muihin valtioihin ja sekoittua joukkoomme. On ilmeistä, että ihmi set, jotka uskovat okkultismiin ja jotka eivät joudu ilveilyn kohteeksi kertoessaan nähneensä jotain epätaval lista, hyväksyi sivät heidät helposti. Heidän äki llinen ilmestymi sensä ei aiheuttai si maahanmuuttoviranomaisten tai po liisin tutkimuksia ja he saiaivat oikeuden elää maapallolla tarvitsematta selittää, mistä he ovat kotoisin. "Tuolta kaukaa" olisi täysin tyydyttävä vastaus heidän kotipaikkaansa koskevaan kyaymykaeen. ' Olen ollut monta vuotta näi ssä Itämaissa 44 ja luulen tuntevani ne ja monet niissä vallitsevista uskomukaiata. Jokin aika sitten, kun olin mieleltäni rauhaton ja hermo stunut, kutaui eräs kuninkaal linen prinssi minut ystävänä temppeliinsä ja me vain iatuskel imme ja keskustelimme, hän, hänen pappinsa ja minä, ja hän soi minulle mielenrauhan. Juuri näid en ihmi sten pariin avaruusvierai lijat saattai sivat hyvin sekoittua. Avaruusihmisiä saattaa hyvinkin olla keskuudessamme. He ovat ehkä ajoittaneet saapumisensa siten, että he ovat maapallolla hiukan aikaisemmin kuin me mui lla planeetoilla. He saattave t tuntea, että on aika kehoittaa meitä luopumaan a.tomiaseiden käytöstä ja ohjata tarmomme rauhanomaisiin päwmääri in. Amerikan yläpuolella lennelleet alukset ovat ehkä tarkastelleet intiaaneja eivätkä amerikkalaisia, ehkäpä he vielä kerran ovat etsimässä ihmismieltä, jota kaukaa saapuneen matkamiehen ilmestyminen ei hätkähdyt täisi. Mahdo llisesti Italia on eräs ulkoraja, mitä tulee maihin, joi ssa on vastaanottavai sia mieliä. (Kirj. vii ttaa herra Siragusan kotimaahan. ) Katolilaiset uskovat moniin outoihin asioihin, mutta italialaiset ovat kriitillisempiä kuin buddhalaiset. Emme tiedä erästä asiaaa valmistautuvatko avaruusihmi set elämään joukossamme vai harjoittavatko he vastaanottavaisia ihmismi eliä. Monia koh taamisia on väitetty tapahtuneen ja näitä varten valitaan alueita, jotka ovat suotuisimpia. Jo he kaipaavat ohuempaa ilmakehää kuin mei llä on, silloin korkeiden vuorten huiput olisiv't sopivimpia 1 kuin merenp1nnan tasolla o eva maa. mel an u- XX u d t lee harjoitella, kun halu e harrastaa esim.vuoristokiipeilyäf avaruusvierailijoiden on ehkä harjaannuttava laskeutumi seen. Olen melko varma, että nykyi sten rajoitusten vallitessa, mitä tulee maasta toi seen siirtymiseen, avaruusihmi set voisivat tul la maapallolle pohjois-intian ja muiden itäisten alueiden vuoristojen kautta. Ehdotan, että sellaisi lta alueilta tulisi hankkia lisää todisteita. 45

24 En ole tietääkseni tavannut avaruusihmisiä, mutta olen tavannut monia vuoristolaisheimoja, joilla on keskuudessaan miehiä, jotka eivät ole syntyperältään heikäläisiä ja ovat aina kotoisin "jostakin kaukaa". On monia, jotka ovat matkannee muihin maihin ja jotka on hyväksytty kaukaisista vuoriatoista tulleiksi. Kiinan tunkeutuminen Ti i heti in aiheutti ihmisten Ollu'ftovyöryn ja monet ovat lähteneet maasta, josta ne eivät kos kaan uskoneet voivansa erota. Näiden joukosaa saattaisi hyvinkin olla avaruu svierailijoita. He vois.i vat vapaasti matkustaa käytännöllisesti katsoen mihin tahansa maapallon maahan. He eivät tarvitsisi valuuttaa, ja kultaa heillä saattaisi olla mukanaan. Muinaisen Tiibetin jalokivillä ja aarteilla on kova kysyntä keräilijöiden keskuudessa. Entä kieliongelma? Yrittikö Cook oppia mitiin uutta kieltä, ennenkuin hän lähti tutkimusmatkoilleen? Ei, niinpä ellei muukalainen osaa puhua jotakin tiettyä kieltä, hän pian kyllä oppii sen. x)herra Siragusa on italialainen tullivirkailija, joka väittää useita kertoja kohdanneensa avaruusihmisiä. xx) Tämä kohta tuo väistämättömästi mieleen Etelä Amerikasta tulleet olettamukset, joiden mukaan Andeilla sijaitsisi aruusihmisten tukikohtia. On muistettava, että juuri Etelä-Amerikassa on vi i e vuosien aikana nähty ehkä eniten tuntemattomia lentäviä ja myöskin laskeutuneita esineitä. (P. T. ) SuiD.ID.ary in English The Finni sh Interpl anet iat Society, founded in 1962, haa by now about 2 0 m people in al l walks of life, interested in UFO-research and in th' spreading of UFO-info ation. The So ciety haa entered the publ iahing of a magazine acheduled to appear 4 ti e per year and ment to be of intereat not only to the membera, al ao to the general publ ic. but In thi a the f irat iasue of the "VIMANA" the editorial stresses the probability that mankind now has reached a turning point in evolutiona we are starting to free ourselves from the mental confinement that we h ve created around ouraelves on Earth, and ao we begin to aee deeper into space - and into ourselvea. Sofar in history it haa never been easy for peopl e to accept great ehangea in their views of life and univerae. In our days we might think it rantaatie and ridiculous that en like Galilei, Kopernikua and Bruno had to have au ch rough ti wi th their contempo rariea. However,aituat ion ia not uch better to-d&yf the new and revolutionary po int thi a ti e being the atate enta and concluaiona that we are not al one in the Univerae. 46 The articles in thi a isaue touch upon a ride variety of UFO-aubjecta. Fi rat comea a tran a lation of prof. Hynek ' a r.. oua letter to the Science magazine (page 4 )."The Dollar Queation" (page 9) ia a preaentation of the 47

25 preaent official US Ai r FOrce UFO-vi ewa. Then "Some UFO-claaaica" (page 11), "Recent UFOobaervationa in Fi nland " (page 20 ), "UFO theoriea auggested by Soviet ac i enti at a and connected to prehiatoric and mythical events" (page 21). "UFOs and the Bible" {page 27 ) ia tht name of a both speculative and informative article by Pertti Oksanen. "UFOs and electromagnetic disturbances" {page 37 ), as well as the translation of Frank Burr s article "Visi tors from Afar" {page 42) are baaed on material published in the Flying Saucer Re view, England. We are grateful to the editora ot thia magazine for their kind permiasion to let ua use some of their material. Among the recent UFO-sighti gs over Finland the following incident might be of general interest. lt happened to our vice-chairman dr. Jarl Lund, who is a veterinary, and this is how he tells ita "1 was driving along the Pori-Tampere motorroad (southwestern Finland ) to Lei neperi on March 17th, 1967 at 3.40 a.m. to handle an urgent professional call. lt was a very clear night and the stars were bright, and so - as it has become my custom - 1 was studying the sky through the car-window as much as 1 was able to, wh ile driving hard. Suddenly 1 had a strong feeling that if l wanted to see a "flying saucer", there was now an opportunity for it. But becauae ot the very urgent case 1 was heading for, 1 could not stop and start looking around. ln about 10 minutes 1 reached the croas-roada wher the far.er waa waiting for me, and we soon reacbed the aick animal. While we were treating the ani al the farmer then told me that when he was waiting at the cross-roads he had seen a strange bright phenomenon of light. lt had appeared as an inatant flushing of a floodlight from above the tree- 48 topa, making the wbole area auddenly bri ght aa in tbe day. Now the fa er a wife broke. into converaation telling ahe had obaerved the pheno enon from the frontyard ot the houae. She too had noticed the who le area auddenly becoaing quite br i ght, and ahe had aeen a bo b-. ahaped object deacending from the aky aad diaappearing behind the tree-topa. She waa anormously scared by the incident, as she had at the moment thought thia _was the end of the world. No sound was heard. 1 aaked the farmer, did the phenomenon take place about 10 minutea before 1 reached the croaa-roads, and he aaid that waa about the right time." Thi s atory ia intereating aa we apparently here have a case where a telepathic impreaaion and an observation are noticed at about the aame time by different persons in different localities. 1 This magazine ri ll have an English SWDilary in every issue, and we shall be glad to exchange publicationa with organisationa in other countries. The address iaa The Finnish lnterplanetiat Society, P.O.Box 10101, Helsinki 10, Finland. 49

26 . SuoDleksi ildlestynyttä alan kirjallisuutta ;- ; ; ; ; ( ).oli amerikkalainen, opiskellut Youngstown- ja Akroh-koulu.ts sa Ohiossa, anlauatil taan insinööri ja konesuunni t telija. Hänen harra3tuksensa ulottuivat varsin monille aloille, hän oli perehtynyt sekä elektroniikkaan että laki tieteeseen. Hän oli myös sekä kirjailija että :free lancer-journalisti. Hänen kiinnoe tuksttnsa eri teh täviään kohtaan oli elävä ja ai to. Telanoo läheinen ys tävä oli tunne ttu raketti- insinööri Haniel W'. Fry, joka kuten Telanokin oli yhteydessä avaruusihmisiin. Eräs näi stä avaruuden sanansaattajista on B o r e a l is papi tar Venuksel ta, jonka sanomaan Die tässä kirjassa tutustua. Sanoman vastaano tti H.olf' Telano telepaattisesti vuonna k e r t o oa eyi lättäti ä paljastuksia ataruuamatkai luata.suurten Tärähtelynopeuksien maai lmoista eyatätiemme elämästä ataruuaalukailla Deaaond Lealie - George Ad.. aki a LentäTät lautaaet - onko niitä? I (loppuu-yyty) George Adamaki a Olen ollu lentätiitä lautasella. Daniel w. Frya LentäTät lautaset kertotat. ja II osa.

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

1 ",.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta

1 ,.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta 1 ",.,.. :N: a.l Neljä kertaa vuodesaa ilmestyyä jäsenleht i ::1.. Julkai. aija Interplanetiatit ry - Interplaneti sterna rf Pääto imittaja Aili Nurmi aho To imitussihteeri P. Teerikorpi Ki rjoitusten

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Kinnulan humanoidi 5.2.1971.

Kinnulan humanoidi 5.2.1971. Kinnulan humanoidi 5.2.1971. Peter Aliranta yritti saada kiinni metsään laskeutuneen aluksen humanoidin, mutta tämän saapas oli liian kuuma jotta siitä olisi saanut otteen. Hän hyökkäsi kohti ufoa moottorisahan

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Vainoajan tie saarnaajaksi

Nettiraamattu lapsille. Vainoajan tie saarnaajaksi Nettiraamattu lapsille Vainoajan tie saarnaajaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Loisto yllättää Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Matt. 17:1-3 1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Vainoajan tie saarnaajaksi

Vainoajan tie saarnaajaksi Nettiraamattu lapsille Vainoajan tie saarnaajaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ?

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? 1. Kertomuksen taustatietoja a) Vieraat termit Synti on Jumalan käskyjen rikkomista. Raamattu nimittää sitä mm. laittomuudeksi,

Lisätiedot

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupungin lähellä. Jeriko on Juudeassa oleva kaupunki

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35: Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin kahden tunnin kävelymatka*. 14. He keskustelivat kaikesta siitä,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ELIA OTETAAN TAIVAASEEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Elia otettiin taivaaseen jossakin Jordanin itäpuolella, Jerikon kohdalla.

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA 1. Kertomuksen taustatietoja Nyt meillä on poikkeuksellisesti kaksi eri kertomusta. Ne eivät

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO Ylösnousemustutkimukseen liittyy laaja filosofinen keskustelu, koska kyseessä on kristinuskon oppijärjestelmän kannalta varsin keskeinen uskonkappale Jeesuksen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunta vaikeuksissa

Nettiraamattu lapsille. Seurakunta vaikeuksissa Nettiraamattu lapsille Seurakunta vaikeuksissa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Mooses, Aaron ja Mirjam sekä Aaronin poika, Eleasar

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Mooses, Aaron ja Mirjam sekä Aaronin poika, Eleasar Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VASKIKÄÄRME 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - Siinain erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Sen 40 vuoden aikana,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Seurakunta vaikeuksissa

Seurakunta vaikeuksissa Nettiraamattu lapsille Seurakunta vaikeuksissa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

PÄÄSIÄISAAMUNA. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa

PÄÄSIÄISAAMUNA. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PÄÄSIÄISAAMUNA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus oli kuollut ja haudattu

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Taivas, Jumalan kaunis koti

Taivas, Jumalan kaunis koti Nettiraamattu lapsille Taivas, Jumalan kaunis koti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Tapahtuman paikka on joku kylä Samarian ja Galilean rajalla b) Vieraat

Lisätiedot

Gideonin pieni armeija

Gideonin pieni armeija Nettiraamattu lapsille Gideonin pieni armeija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Gideonin pieni armeija

Nettiraamattu lapsille. Gideonin pieni armeija Nettiraamattu lapsille Gideonin pieni armeija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Nooa ja vedenpaisumus

Nooa ja vedenpaisumus Nettiraamattu lapsille Nooa ja vedenpaisumus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Joosua johtaa kansaa

Nettiraamattu lapsille. Joosua johtaa kansaa Nettiraamattu lapsille Joosua johtaa kansaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 49/52 MARIA MAGDALEENA SAA NÄHDÄ JEESUKSEN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 49/52 MARIA MAGDALEENA SAA NÄHDÄ JEESUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) MARIA MAGDALEENA SAA NÄHDÄ JEESUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Yhä ollaan Jeesuksen tyhjällä haudalla. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Nettiraamattu lapsille Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60.

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60. Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 55/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa Nettiraamattu lapsille Joosua johtaa kansaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia Saarna 16.7.2017 Evankeliumi Matt. 16: 13-19 Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat: Toisten

Lisätiedot

8-99- vuotiaille taikuri + yleisö

8-99- vuotiaille taikuri + yleisö 8-99- vuotiaille taikuri + yleisö Pelin tavoite: Tulla taikuriksi FI Sisältö: 61 korttia (48 kortin pakka + 6 tuplatausta korttia + 1 lyhyt kortti + 6 temppukorttia 4 perhettä (punainen, sininen, vihreä,

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17 Vainoista herätykseen Ap t. 8:1-17 Jumalan sanallinen ilmoitus on lisääntyvää ja se huipentuu Jeesuksen ihmiseksi tulemiseen. Pelastusilmoitus loppuu apostolien ajan päättyessä. Jeesuksen antaessa lähetyskäskyn

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(7) Luterilainen Kirkko 3. vuosi nro VT2 _2 /28 www.pyhäkoulu.fi lapsille@luterilainen.com 8.12.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(7) Luterilainen Kirkko 3. vuosi nro VT2 _2 /28 www.pyhäkoulu.fi lapsille@luterilainen.com 8.12. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(7) PALAVA PENSAS 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siinain erämaassa, Hoorebin vuoren juurella. b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Nooa ja vedenpaisumus

Nettiraamattu lapsille. Nooa ja vedenpaisumus Nettiraamattu lapsille Nooa ja vedenpaisumus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 J O TA I N K Ä S I T TÄ M ÄT Ö N TÄ Jumala vaikuttaa pakanakuninkaan toteuttamaan suunnitelmansa Kuin kastelupuro on

Lisätiedot

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan 1. syyskuuta Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Ps. 63:2 Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan kiihkeästi Jumalan

Lisätiedot

Totta Mooses? Mitä mieltä on Jeesus? Mitä mieltä apostolit? Ajatuksia Ken Hamin kirjan VALHE EVOLUUTIO äärellä

Totta Mooses? Mitä mieltä on Jeesus? Mitä mieltä apostolit? Ajatuksia Ken Hamin kirjan VALHE EVOLUUTIO äärellä Totta Mooses? Mitä mieltä on Jeesus? Mitä mieltä apostolit? Ajatuksia Ken Hamin kirjan VALHE EVOLUUTIO äärellä AIKOINAAN käytettiin leikillisenä sanontana totta Mooses. Se lienee lähtöisin politiikkojen

Lisätiedot

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Jerusalemissa, temppelin lähellä, Ylimmäisen papin palatsin pihalla.

Lisätiedot

Me lähdemme Herran huoneeseen

Me lähdemme Herran huoneeseen Me lähdemme l Herran huoneeseen "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta Ilo valtasi minut, kun

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää Aikamedia 2 En voinut enää kieltää JUMALAN OLEMASSAOLOA n Vuosia sitten ajattelin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Identiteettiongelmien keskellä minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka minä olen, mistä

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus Herodeksen

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot