momentti 3_10.fm Page 1 Friday, April 9, :46 AM 3/2010 Sisältö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "momentti 3_10.fm Page 1 Friday, April 9, 2010 9:46 AM 3/2010 Sisältö"

Transkriptio

1 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 Korkeimman oikeuden valitusluvat 15 momentti 3_10.fm Page 1 Friday, April 9, :46 AM 3/2010 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 8 MIETINNÖT YM. 10 ASETETUT TOIMIELIMET 11 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 12 Korkein hallinto-oikeus 14 KKO:N VALITUSLUVAT 15

2 HE 282/2009 vp VaVM 9/2010 vp Laki tuli voimaan Verohallinto voi myöhentää paperimuotoisena annettavan kausivemomentti 3_10.fm Page 2 Friday, April 9, :46 AM Momentti 3/2010 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta (147/ ja laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 2 ja 4 :n muuttamisesta (148/ HE 79/2009 vp PuVM 1/2010 vp Lait tulivat voimaan Tietojen luovuttamista koskevia säännöksiä täsmennetään niin, että asevelvollisen terveystarkastuksesta huolehtivat terveydenhuollon toimijat voivat saada asevelvollista koskevia tietoja suoraan toisilta terveydenhuollon toimijoilta. Lisäksi säädetään ajokorttia ja ajolupaa koskevien tietojen luovuttamisesta asevelvollisrekisterin ja ajoneuvoliikennerekisterin välillä. Kahden valtion kansalaista koskevia säännöksiä täsmennetään asepalveluksen vapauttamisperusteeseen vetoamisen osalta. Ulkomailta palvelukseen tultaessa tehdyn matkan korvaamista koskevia säännöksiä täsmennetään. Oikaisuvaatimusmenettelyä koskevaa sääntelyä täsmennetään menettelyn kohteena olevan päätöksen ja käsittelevän viranomaisen osalta. Lisäksi säädetään oikaisuvaatimuksen vaikutuksesta täytäntöönpanoon. Muutoksenhakua koskevaa sääntelyä täydennetään niin, että myös joukko-osaston päätöksestä haetaan muutosta kutsuntaasiain keskuslautakunnalta. Naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annettuun lakiin tehdään vastaava muutoksenhakua koskeva tarkistus. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksun suorittamisesta urheilemisesta saaduista palkkioista annetun lain kumoamisesta (149/ ja laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta (150/ HE 259/2009 vp StVM 1/2010 vp Lait tulevat voimaan Laki, jonka perusteella urheilutyönantajat on vapautettu maksamasta työnantajan sosiaaliturvamaksua, kumotaan. Työnantajan sosiaaliturvamaksuna maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu suoritetaan urheilijalle maksettavan palkan perusteella. Maksua ei suoriteta sellaisten urheilijoille maksettavien palkkioiden perusteella, jotka eivät perustu työsuhteeseen. Laki veronkantolain 9 :n muuttamisesta (158/2009) HE 242/2009 vp VaVM 1/2010 vp Laki tulee voimaan Veron suoritusajankohtaa koskevia veronkantolain säännöksiä muutetaan. Sekä ulkomailla että kotimaassa suoritettu vero katsotaan maksetuksi päivänä, jona se on kirjattu Verohallinnon pankkitilille, jos tietoa maksu- tai veloituspäivästä ei ole välitetty maksun mukana. Muutokset johtuvat yhtenäiseen euromaksualueeseen (SEPA) siirtymisestä. Laki rikoslain 7 luvun muuttamisesta (179/, laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 29 :n muuttamisesta (180/ ja laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 18 :n muuttamisesta (181/ HE 261/2009 vp LaVM 1/2010 vp Lait tulevat voimaan Rikoslain säännöksiä aikaisemmin tuomitun vankeusrangaistuksen huomioon ottamisesta ja aikaisemmin tuomitun yhdyskuntapalvelurangaistuksen huomioon ottamisesta voidaan soveltaa tapauksissa, joissa aikaisempi rangaistus on tuomittu Euroopan unionin jäsenvaltiossa, Islannissa tai Norjassa. Muutokset perustuvat neuvoston puitepäätökseen Euroopan unionin jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden huomioon ottamisesta uudessa rikosprosessissa. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 :n väliaikaisesta muuttamisesta (170/ HE 270/2009 vp VaVM 8/2010 vp Laki tuli voimaan Luottolaitosten niin sanottujen järjestämättömien saamisten tiettyjä maksamatta olevia korkoja ei lueta veronalaiseksi tuloksi verovuosina 2009 ja Tällaisia korkoja ovat korot, joita ei saanut merkitä tilinpäätöksessä tuotoksi arvonalentumistappioiden määrittämisessä olleen siirtymäkauden aikana. Lakia sovelletaan verovuosilta 2009 ja 2010 toimitettavissa verotuksissa. Laki verotililain 8 :n muuttamisesta (171/ 2

3 momentti 3_10.fm Page 3 Friday, April 9, :46 AM roilmoituksen antamisen määräpäivää kuukauden seitsemännestä päivästä. Määräajan pidentäminen koskee niitä kuukausia, joissa juhlapyhien vuoksi ilmoituksen antamiselle ei muutoin jää kohtuulliseksi katsottavaa aikaa. Valmisteverotuslaki (182/ ja laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 27 :n muuttamisesta (183/ HE 263/2009 vp VaVM 10/2010 vp Lait tulivat voimaan Valmisteverotuslailla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivi valmisteverojen yleisestä järjestelmästä. Euroopan unionin alueella valmisteveron alaisten tuotteiden verottomiin siirtoihin liittyvä valvontamenettely uudistetaan. Laissa säädetään valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumisen valvontaan tarkoitetun tietokoneistetun järjestelmän käyttöönotosta ja käytöstä. Samalla uudistetaan väliaikaisen verottomuuden järjestelmää koskevat säännökset. Valmisteverotusta koskevat perusperiaatteet säilyvät ennallaan. Valmisteveroa on suoritettava Suomessa kulutukseen luovutetuista valmisteveron alaisista tuotteista. Verovelvollisuutta ja lupia koskevia säännöksiä uudistetaan. Valmisteveron alaisten tuotteiden valmistaminen, jalostaminen ja hallussapito sekä siirtäminen verottomana säilyy luvanvaraisena. Lisäksi valmisteverotuslain rakenne uudistetaan, ja lakiin tehdään useita muita muutoksia lain ajantasaistamiseksi. Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annettua lakia muutetaan valmisteveron alaisten tuotteiden verottomien siirtojen valvomiseksi Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan välillä samalla yksinkertaistetulla menettelyllä, jota sovelletaan muutoin Suomen alueella. Laki työaikalain 37a :n muuttamisesta (184/ HE 2/2010 vp TyVM 2/2010 vp Laki tuli voimaan Moottoriajoneuvon kuljettajan on pidettävä ajon aikana mukanaan kuluvan viikon ja edellisen viikon viimeisen ajopäivän ajopäiväkirja. Työnantajan on säilytettävä ajopäiväkirjoja yhden vuoden ajan. Laki CE-merkintärikkomuksesta (187/ HE 289/2009 vp TaVM 1/2010 vp Laki tuli voimaan Lailla CE-merkintärikkomuksesta pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevassa asetuksessa edellytetyt seuraamukset CE-merkintärikkomuksesta. Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/, laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta (211/ ja laki hukkakauran torjunnasta annetun lain 22 :n muuttamisesta (212/ HE 232/2009 vp MmVM 2/2010 vp Lait tulivat voimaan Kunnat velvoitetaan perustamaan maaseutuhallinnon tehtävien hoitamiseksi yhteistoiminta-alueita siinä tapauksessa, ettei toiminnallista kokonaisuutta voida muutoin muodostaa niiden alueella. Toiminnallinen kokonaisuus muodostuu alueesta, jolla toimii vähintään 800 maatalousyrittäjää ja jossa tehtäviä hoitaa yhteisen johdon alaisuudessa vähintään viisi henkilöä. Edellä mainituista vaatimuksista voi poiketa laissa säädetyllä perusteella. Laissa säädetään myös poikkeuksista, jotka koskevat erityisesti saaristoisia alueita, Lapin ja Kainuun pitkien etäisyyksien kuntia. Poikkeaminen sallitaan myös kielellisten oikeuksien turvaamiseksi. Lisäksi kunta voi saada tapauskohtaisen kokonaisharkinnan perusteella poikkeuksen maatalousyrittäjien lukumäärää koskevasta vaatimuksesta. Maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettuun lakiin sekä hukkakauran torjunnasta annettuun lakiin tehdään eräitä muutoksia. Aluehallinnon uudistamisesta aiheutuvat muutokset toteutetaan. Laki yhteistoiminta-asiamiehestä, laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 49 :n muuttamisesta, laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 64 ja 66 :n muuttamisesta, laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain 48 :n muuttamisesta, laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 13 ja 14 :n muuttamisesta, laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) annetun lain muuttamisesta, laki henkilöstörahastolain muuttamisesta ja laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 8 ja 16 :n muuttamisesta HE 177/2009 vp TyVM 1/2010 vp Lait tulevat voimaan Yhteistoiminta-asiamies toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on valvoa yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja muiden henkilöstön osallistumisjärjestelmiä koskevien lakien noudattamista. Yhteistoiminta-asiamiehen ensisijaisena tehtävänä on antaa ohjeita lakien soveltamisesta. Hänellä on myös valtuudet antaa työnantajalle kehotus lainvastaisen menettelyn korjaamiseksi, saattaa asia esitutkintaan ja vaatia eräissä tapauksissa tuomioistuimelta uhkasakon asettamista. Henkilöstörahastojen valvonta ja henkilöstörahastorekisterin ylläpito siirtyvät myös yhteistoiminta-asiamiehen tehtäviksi. Momentti 3 Momentti 3/2010

4 momentti 3_10.fm Page 4 Friday, April 9, :46 AM Laki Intian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (164/ HE 286/2009 vp VaVM 7/2010 vp Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Sopimuksen ensisijainen tarkoitus on kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle mallisopimukselle. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. HALLITUKSEN ESITYKSET Hallituksen esitys (HE 6/2010 vp) laeiksi puoluelain, ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain ja rahankeräyslain muuttamisesta Puoluelakiin lisätään säännökset tuesta puolueille, puolueyhdistyksille ja puolueiden lähiyhteisöille sekä eräistä rajoituksista vastaanottaa tukea. Lisäksi säädetään velvollisuudesta tehdä ilmoitus puolueen, puolueyhdistyksen ja puolueen lähiyhteisön saamista vähintään euron arvoisista tuista ja niiden antajista. Puolueiden on myös eriteltävä vaalikampanjoidensa kulut ja rahoitus. Ilmoitukset ja tiedot pidetään puoluerahoituksen ilmoitusrekisterissä yleisön saatavilla. Muutoksia tehdään myös puolueiden varainkäytön valvontaa koskevaan sääntelyyn. Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo tukea, vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen erittelyä sekä näihin liittyvien asiakirjojen laatimista ja toimittamista koskevien säännösten noudattamista. Oikeusministeriö valvoo puoluelain noudattamista vain siltä osin kuin valvonta ei kuulu Valtiontalouden tarkastusvirastolle. Puoluelakiin lisätään säännös puoluetuen takaisinperinnästä. Lisäksi säädetään useita täydennyksiä ja tarkennuksia puoluelain säännöksiin kirjanpitovelvollisuudesta, tilintarkastuksesta ja tilinpäätösasiakirjojen toimittamisesta. Ehdokkaan vaalirahoituksesta annettuun lakiin lisätään säännökset kiellosta ottaa vastaan ulkomaista tukea ja tukea eräiltä julkisyhteisöiltä samoin kuin säännökset välitetystä tuesta ja jälki-ilmoituksesta. Eräitä ilmoitusrajoja alennetaan. Rahankeräyslakia täydennetään säännöksellä, jonka mukaan lupaa ei tarvita yleisissä vaaleissa ehdokkaana olevan tukemiseksi toimivan yhdistyksen eikä puolueyhdistyksen järjestämään rahankeräykseen vaalikampanjan kulujen kattamiseksi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään kuusi kuukautta ennen vuoden 2011 eduskuntavaalien vaalipäivää. Hallituksen esitys (HE 7/2010 vp) laeiksi Suomen perustuslain 25 :n, vaalilain ja puoluelain 9 :n muuttamisesta Eduskuntavaalien vaalijärjestelmää muutetaan siten, että vaalien tulos määräytyy ehdokkaita asettaneiden koko maassa saamien äänimäärien perusteella. Lisäksi otetaan käyttöön valtakunnallinen kolmen prosentin äänikynnys. Puolueiden mahdollisuus muodostaa vaaliliittoja eduskuntavaaleissa poistetaan. Toisaalta eri vaalipiireissä perustetut valitsijayhdistykset voivat muodostaa yhteislistan. Muutoksella mahdollistettaisiin puoluetuen maksaminen sellaisille puolueille, jotka eivät ylitä valtakunnallista äänikynnystä, mutta saavat vähintään kaksi prosenttia koko maassa annetuista äänistä. Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä toimitettaviin eduskuntavaaleihin ei ehdoteta muutoksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan siten, että ne olisivat sovellettavissa vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Hallituksen esitys (HE 8/2010 vp) laiksi vaalilain muuttamisesta Säännönmukaisten eduskuntavaalien ja presidentinvaalin toimittamisajankohtia muutetaan. Eduskuntavaalien vaalipäivä on huhtikuun kolmas sunnuntai. Jos huhtikuun kolmas sunnuntai kuitenkin on pääsiäispäivä tai pääsiäispäivän jälkeinen sunnuntai, vaalipäivä on pääsiäispäivää edeltävä sunnuntai. Presidentinvaalin ensimmäisen vaalin vaalipäivää myöhennetään yhdellä viikolla, jolloin vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai. Vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan vuoden 2010 alussa voimaan tulleita kuntajaon muutoksia. Ennakkoäänestysmahdollisuuksia laajennetaan niin, että kotiäänestykseen oikeutetun omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin kotiäänestykseen oikeutettu hoidettavansa. Lisäksi vaalilain ehdokasrekisterin tietojen hävittämistä koskeva säännös kumotaan. Hallituksen esitys (HE 9/2010 vp) antaa valtuus myöntää valtiontakaus Suomen Pankin Kansainväliselle Valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta antaisi perustuslain 82 :n 2 momentissa tarkoitetun suostumuksensa siihen, että valtioneuvosto voi myöntää vastavakuuksia vaatimatta omavelkaisen valtiontakauksen Suomen Pankille Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan 1,3 miljardin euron suuruisen lainan sekä IMF:n tilivaluutassa määritellyn 2,23 miljardin SDR (erityinen nosto-oikeus) suuruisen uuden lainajärjestelyn (New Arrangements to Borrow) vakuudeksi. Hallituksen esitys (HE 10/2010 vp) Andorran kanssa veroasioita koskevista tiedoista teh- 4

5 momentti 3_10.fm Page 5 Friday, April 9, :46 AM dyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Andorran kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa verotusta koskevien tietojen vaihtaminen. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille kahdenkeskisille mallisopimuksille. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Hallituksen esitys (HE 11/2010 vp) laiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 :n muuttamisesta Valtioneuvostosta annettua lakia muutetaan siten, että opetusministeriön nimi muutetaan opetus- ja kulttuuriministeriöksi. Ministeriöiden nimet on pyritty valitsemaan niin, että ne kuvaavat ministeriön keskeisen toimialan. Kulttuuripolitiikka on laaja opetusministeriön koordinoima yhteiskuntapoliittinen kokonaisuus, johon liittyy muun muassa kulttuuriperintöä, kulttuurivientiä, monikulttuurisuutta ja kansainvälistä yhteistyötä koskevat asiat. Kulttuuripolitiikkaan liittyvän hallinnonalojen välisen yhteistyön toteuttamiseksi on tärkeää, että kulttuuri näkyy yhteistyötä koordinoivan ministeriön nimessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 12/2010 vp) pintataistelualusten alumiinirakennesuunnittelusta Suomen, Saksan liittotasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi pintataistelualusten alumiinirakennesuunnittelusta tehdyn sopimuksen sekä lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta. Sopimuksella sovitaan Suomen, Saksan ja Yhdysvaltojen yhteisestä tutkimushankkeesta, jonka tavoitteena on kehittää simulointi- ja laskentamenetelmiä sotalaivojen suunnitteluun. Hallituksen esitys (HE 13/2010 vp) laeiksi viestintämarkkinalain 134 :n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, viestintämarkkinalain 134 :n ja televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamiseksi Viestintämarkkinalain säännöksiä ohjelmistojen siirtovelvoitteesta muutetaan sekä lisätään televisioja radiotoiminnasta annettuun lakiin säännökset ohjelmistoihin liitettävistä tekstityksestä ja äänitekstityksestä. Ohjelmistojen siirtovelvoitetta rajoitetaan siten, että sen piiriin jäävät julkisen palvelun ohjelmistojen lisäksi vain ne vapaasti vastaanotettavat yleisen edun mukaiset valtakunnallisen ohjelmistoluvan nojalla lähetettävät televisioohjelmistot, joihin tulee liittää äänija tekstityspalvelu. Televisio- ja radiotoiminnasta annettuun lakiin tehtävillä muutoksilla pyritään edistämään näkö- ja kuulorajoitteisten mahdollisuutta päästä osallisiksi televisiolähetyksistä. Velvoite hyödyttää myös muita ryhmiä, kuten ikääntyviä sekä maahanmuuttajia. Nykyistä siirtovelvoitesääntelyä jatkavan viestintämarkkinalain 134 :n voimaantulo-säännöksen muutoksen on tarkoitus tulla voimaan ja sitä on tarkoitus soveltaa toukokuun 2011 loppuun. Viestintämarkkinalain ja televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muutosten on tarkoitus tulla voimaan Siirtovelvoitesääntely ehdotetaan säädettäväksi kaupallisten kanavien osalta määräajaksi siten että se on voimassa vuoden 2016 joulukuun loppuun. Hallituksen esitys (HE 14/2010 vp) laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain 9 :n muuttamisesta Urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain haittarahaa koskevia viittaussäännöksiä muutetaan. Urheilijalle maksetaan haittarahaa tapaturmavakuutuslain säännösten mukaisesti. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 15/2010 vp) laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun muuttamisesta Rekisteröidyn parisuhteen osapuolen oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen vanhempainpäivärahaan määräytyy perheen sisäisen, enintään yhden vuoden ikäisen lapsen adoption toteutumisen jälkeen samalla tavalla kuin jos aviopuolisot adoptoivat yhteisen lapsen. Uudistuksen mukaan naisparitkin saavat oikeuden isyysrahan kaltaiseen etuuteen. Uutta on myös oikeus isäkuukauteen verrattavaan vanhempainpäivärahakauteen sekä nais- että miespareilla. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 16/2010 vp) laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta Lakiin tehdään ulkomaanedustuksen korvausjärjestelmän kehittämiseksi tarpeellisia muutoksia ja säädösteknisiä tarkistuksia. Uudistuksella pyritään myös keventämään järjestelmän hallinnointia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 17/2010 vp) valvontarangaistusta ja sähköistä valvontaa avolaitoksissa koskevaksi lainsäädännöksi Käyttöön otetaan uusi rikosoikeudellinen seuraamus, jonka nimeksi tulee valvontarangaistus. Valvontarangaistus voidaan tuomita enintään kahdeksan kuukauden ehdot- Momentti 5 Momentti 3/2010

6 momentti 3_10.fm Page 6 Friday, April 9, :46 AM toman vankeusrangaistuksen sijasta, jos yhdyskuntapalveluun tuomitsemiselle olisi este. Lisäksi valvontarangaistuksen tulee olla perusteltu rikoksentekijän sosiaalisten valmiuksien edistämiseksi tai ylläpitämiseksi. Valvontarangaistukseen tuomittu on velvollinen pysymään asunnossaan ja osallistumaan työhön tai muuhun toimintaan toimeenpanosuunnitelmassa vahvistetulla tavalla. Valvontarangaistuksen toistuva tai vakava rikkominen johtaa valvontarangaistuksen muuntamiseen ehdottomaksi vankeudeksi. Esityksessä ehdotetaan myös sähköisten valvontamenetelmien käyttöönottoa joissakin avolaitoksissa, joista Rikosseuraamuslaitos päättää erikseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Laki vankeuslain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 18/2010 vp) Eurojustin vahvistamista koskevan päätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi Lailla Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta pannaan täytäntöön vuonna 2008 tehty päätös Eurojustin vahvistamisesta. Eurojust on perustettu vuonna 2002 ja sen tehtävänä on avustaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia rikosoikeudellisessa yhteistyössä sekä kansainvälisiä rikosasioita koskevien tutkinta- ja syytetoimien koordinoimisessa. Lakiin otetaan säännökset muun ohella kansallisen jäsenen tehtävistä ja toimivaltuuksista, kansallisista yhteyshenkilöistä sekä tietojen toimittamisesta Eurojustille. Esitykseen sisältyy myös ehdotus yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 2 :n muuttamisesta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään Hallituksen esitys (HE 19/2010 vp) laiksi kirkkolain 16 luvun ja 25 luvun 12 :n muuttamisesta Kirkkolakia muutetaan siten, että seurakuntien ja useamman seurakunnan yhteisten keskusrekistereiden ylläpitämät jäsenrekisterijärjestelmät korvataan kirkon yhteisellä jäsenrekisterijärjestelmällä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2011 alkupuoliskolla. Hallituksen esitys (HE 20/2010 vp) laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta Luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annettua lakia muutetaan siten, että lakiin lisätään säännökset ei-tuotannollisten investointien vähimmäispinta-alasta ja mahdollisuudesta siirtää ei-tuotannollisten investointien tukea koskevan päätöksen mukainen oikeus toiselle taholle sekä sopimuksen purkamisesta. Lakiin lisätään myös säännös siitä, ettei täydentävien ehtojen laiminlyönnistä johtuvia tuen vähennyksiä panna toimeen, jos laiminlyönti on vähäinen ottaen huomioon sen vakavuus, laajuus ja jatkuvuus. Hallituksen esitys (HE 21/2010 vp) laeiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain sekä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta Lakia laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla muutetaan Euroopan komission valtiontuen ilmoitusmenettelyn yhteydessä edellyttämällä tavalla. Lakiin lisätään säännökset muun muassa maakuntien hankeohjelmiin sisältyvistä laajakaistahankkeista tehtävistä markkina-analyyseista ja hankkeiden toteuttajiksi valittavien teleyritysten vertailuperusteista. Lisäksi laissa tarkennetaan säännöksiä tukikelpoisista kustannuksista. Hallituksen esitys (HE 22/2010 vp) laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 :n muuttamisesta Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia muutetaan siten, että harkinnanvaraisen kuntoutuksen varoja ei voida enää käyttää Kansaneläkelaitoksen yhteistoimintasäätiöiden piiriin kuuluvien kuntoutuslaitosten ja muiden Kansaneläkelaitoksen avustamien kuntoutuslaitosten perusparannusmenoihin ja käyttöavustuksiin. Lain voimaantulosäännöksessä säädetään harkinnanvaraisen kuntoutuksen varoista maksettujen avustusten palautusvelvollisuudesta, jos avustuksen saaneen säätiön omistama kuntoutuslaitos siirtyy toiselle omistajalle, lopettaa toimintansa tai muuttaa toimintaansa oleellisesti. Hallituksen esitys (HE 23/2010 vp) laiksi asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 32 ja 34 :n muuttamisesta Asunto-osakeyhtiölakia muutetaan siten, että hissin jälkiasennuksen kustannuksista voidaan kokonaan vapauttaa sellaiset rakennuksen pääsisäänkäynnin tason (katutaso) liikehuoneistot ja autotallit, jotka eivät hyödy hissistä edes osakkeiden arvonnousun muodossa. Lisäksi säädetään, että tuomioistuimen päätökseen perustuvaa yhtiöjärjestyksen muutosta noudatetaan heti, kun päätös on tullut lainvoimaiseksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 24/2010 vp) laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Kulutusluottoja koskeva kuluttajansuojalain 7 luku uudistetaan. Lisäksi osamaksukaupasta annettuun lakiin ja luottotietolakiin tehdään eräitä tarkistuksia. EU:n uusi kulutusluottodirektiivi pannaan täytäntöön. Kansallisten luottomarkkinoiden kehittymisen johdosta säädetään laki eräiden luo- 6

7 momentti 3_10.fm Page 7 Friday, April 9, :46 AM tonantajien rekisteröinnistä, jonka mukaan kuluttajaluottoja saa tarjota vain luotonantajarekisteriin merkitty luotonantaja. Lakia sovelletaan tietyin poikkeuksin sellaisiin kuluttajaluottoja tarjoaviin luotonantajiin, jotka eivät kuulu Finanssivalvonnan valvonnan piiriin. Rekisteri- ja valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lisäksi tehdään tarkistuksia panttilainauslaitoksista annettuun lakiin ja kolmeen muuhun luotonantoa koskevaan lakiin. Hallituksen esitys (HE 25/2010 vp) laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 3 ja 19c :n muuttamisesta Lakeja muutetaan siten, että turvapaikanhakija, joka on Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin kansalainen, ei kuuluisi vastaanoton piiriin sen jälkeen, kun hän on saanut tiedoksi Maahanmuuttoviraston kielteisen päätöksen kansainvälistä suojelua koskevaan hakemukseensa. Tietyissä erityistilanteissa hän voi kuitenkin kuulua vastaanoton piiriin lyhyen ajan vielä kielteisen päätöksen saatuaan. Hallituksen esitys (HE 26/2010 vp) vuoden 2010 lisätalousarvioksi Tuloarvioiden lisäykset ovat nettomääräisesti 891 miljoonaa euroa, josta arvonlisäveron tuottoarvion osuus on 773 miljoonaa euroa. Arviota valtiolle takaisinmaksettavista lainoista korotetaan 90 miljoonalla eurolla ja Veikkaus Oy:n jakamattomien voittovarojen tuloutusta 30 miljoonalla eurolla osana nuorisotyöttömyyden torjuntatoimia. Määrärahojen lisäykset ovat nettomääräisesti 79 miljoonaa euroa, joka pääosin kohdennetaan työttömyyden, varsinkin nuorisotyöttömyyden torjumiseen. Lisäksi esitykseen sisältyy telakkateollisuustoimenpiteitä. Kehykseen luettavia menoja lisätään noin 48 miljoonalla eurolla. Loppuvuodelle 2010 jäljelle jäävä jakamaton varaus on 241 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 lisätalousarvioesitys on siten 812 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Valtion nettolainanotto vuonna 2010 on 12,3 miljardia euroa. Hallituksen esitys (HE 27/2010 vp) laiksi valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin annetun lain 15 :n muuttamisesta Valtion mahdollisuutta tehdä toimintakykyisiin ja vakavaraisuusvaatimukset täyttäviin talletuspankkeihin pääomasijoituksia jatketaan. Lain soveltamisaikaa pidennetään asti. Valtio voi merkitä pääomalainoja enintään neljän miljardin euron määrään asti taikka valtion talousarviossa myönnettyjen määrärahojen tai valtuuksien puitteissa. Valtio saa merkitä vain sellaisen pääomalainan, jonka määrä vastaa enintään 25 prosenttia liikkeeseenlaskijan luottolaitostoiminnasta annetussa laissa säädetystä omien varojen vaatimuksesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 28/2010 vp) laiksi yliopistolain muuttamisesta Yliopistolakia muutetaan siten, että Helsingin yliopistolle ja Itä-Suomen yliopistolle korvataan määrä, joka vastaa niiden apteekkien elinkeinotulosta maksamaa yhteisöveroa. Helsingin yliopistoon erillisenä yksikkönä kuuluvan Svenska social- och kommunalhögskolanin opiskelijoiden osalta yliopistolakiin lisätään säännös heidän oikeudestaan jatkaa opintoja Helsingin yliopistossa valtiotieteiden maisterin tutkintoa varten. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 29/2010 vp) laiksi kalastuslain muuttamisesta Lakiin lisätään säännös valtioneuvoston valtuudesta antaa uhanalaisten eläinlajien suojelemiseksi tarpeellisia asetuksia kalastuksen rajoittamisesta. Maa- ja metsätalousministeriö voi asetuksella antaa uhanalaisten eläinten suojelemiseksi tarpeellisia tarkkarajaisia säännöksiä pyydysten käytöstä. Vesialueen omistajille ja vesialuetta koskevan erityisen oikeuden haltijoille säädetään oikeus saada korvausta valtioneuvostoa koskevan valtuussäännöksen nojalla annettavien kalastusrajoitusten aiheuttamista merkityksellisistä haitoista. Tarkoituksena on mahdollistaa muun muassa saimaannorpan suojelemiseksi välttämättömien kalastusrajoitusten säätäminen ja niistä aiheutuvien mahdollisten haittojen korvaaminen. Hallituksen esitys (HE 30/2010 vp) laiksi tulvariskien hallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Laki tulvariskien hallinnasta säädetään sekä muutetaan vesilakia, ympäristönsuojelulakia ja vesienhoidon järjestämisestä annettua lakia. Yleisenä tavoitteena on vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvista aiheutuvia menetyksiä sekä edistää varautumista tulviin. Lailla tulvariskien hallinnasta pannaan täytäntöön tulvariskien arviointia ja hallintaa koskeva direktiivi (2007/60/EY). Vesistöjen tulvimisesta, merenpinnan noususta aiheutuvista tulvista ja taajamien rankkasadetulvista aiheutuvat riskit arvioidaan ja tulvariskien hallinta suunnitellaan nykyistä järjestelmällisemmin sekä valtakunnallisesti yhdenmukaisin perustein. Vesitaloudellisten keinojen ohella kiinnitetään huomiota erityisesti alueiden käytön suunnitteluun ja rakentamisen ohjaukseen sekä pelastustoimintaan. Vesistö- ja meritulvariskien hallinnan suunnittelussa viranomaisten yhteistyö järjestetään niin sanotuissa tulvaryhmissä. Kansalaisille ja etutahoille turvataan mahdollisuudet osallistua suunnitteluun. Hallituksen esitys (HE 31/2010 vp) kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen muuttamisesta annettujen määräysten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lain- Momentti 7 Momentti 3/2010

8 Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuomomentti 3_10.fm Page 8 Friday, April 9, :46 AM säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan saattamisesta ja tieliikennelain 92a :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehtyyn sopimukseen (AETR) tehdyt kaksi muutosta. Ensimmäinen muutos koskee uusien ajoaikojen valvontalaitteiden eli digitaalisten ajopiirtureiden käyttöön ottamista ja toinen eräitä muutoksia ajoaikoihin ja niiden kansainväliseen valvontaan. Molemmat ovat voimassa EU:n lainsäädännön nojalla Suomen alueella Suomessa tai muussa Euroopan talousalueen valtioissa rekisteröidyissä ajoneuvoissa. Muutokset tulisivat voimaan sopimuksen nojalla myös AETR-sopimukseen liittyneissä valtioissa rekisteröityihin ajoneuvoihin, joista Suomelle tärkein valtio on Venäjä. Samalla muutetaan tieliikennelakia niin, että siinä AETR-sopimuksesta annetut säännökset koskevat myös mainittuja sopimusten muutoksia. Sopimuksen muutokset ja voimaanpanosta annetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan, kun jälkimmäinen sopimuksen muutos tulee voimaan Hallituksen esitys (HE 32/2010 vp) laiksi taksiliikennelain muuttamisesta Taksiliikennelakia muutetaan niin, että paketti- tai kuorma-autolla harjoitettava ammattimainen henkilöiden kuljetus kielletään eräitä erikseen mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta ja säädetään rangaistavaksi. Tavoitteena on parantaa taksipalveluja käyttävien asiakkaiden turvallisuutta ja kuluttajansuojaa sekä ylläpitää taksipalveluiden laatua, luotettavuutta ja toimivuutta käytännössä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 33/2010 vp) laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta Mittatekniikan keskuksen johtokuntaa koskevat säännökset saatetaan vastaamaan työ- ja elinkeinoministeriön tulosohjauskäytäntöä. Lailla muutetaan Mittatekniikan keskuksen johtokunnan toimikauden kestoa ja kokoonpanoa sekä selkeytetään johtokunnan roolia suhteessa keskuksen ylimpään johtoon. Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikön akkreditointiasiain valtuuskuntaa koskevat säännökset ovat olleet soveltuvin osin yhdenmukaisia keskuksen johtokuntaa koskevien säännösten kanssa. Lailla muutetaan siten vastaavat valtuuskuntaa koskevat säännökset. Hallituksen esitys (HE 34/2010 vp) laiksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta sisältää säännökset laitosten, viranomaisten ja elinten toimivallasta sekä tehtävistä ja sähköisestä tiedonvaihdosta sovellettaessa Euroopan unionin sosiaaliturvalainsäädäntöä Suomessa. Lisäksi tehdään muutoksia ja täydennyksiä Eläketurvakeskuksesta annettuun lakiin, työeläkelakeihin, kansaneläkelakiin, sairausvakuutuslakiin, asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annettu lakiin ja työttömyysturvalakiin. Muutokset johtuvat Euroopan unionin sosiaaliturvalainsäädännön uudistuksesta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 35/2010 vp) laiksi suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin annetun lain 3 :n muuttamisesta Lakia muutetaan siten, että kunnat voivat tehdä niin kutsuttujen 10 prosentin suhdanneluonteisten korjausavustusten myöntämispäätöksiä kuluvan vuoden elokuun loppuun asti. Tämän jälkeen voidaan myöntää vain energiapainotteisia suhdanneluonteisia avustuksia. Hallituksen esitys (HE 36/2010 vp) laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 3 ja 8 :n muuttamisesta Avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annettua lakia muutetaan niin, että kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen rakentamisen, hankinnan ja perusparantamisen enimmäisavustusprosentti nousee 50 prosenttiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvoston asetus arvonlisäveroasetuksen 1 ja 2 :n muuttamisesta (136/ Asetus tuli voimaan Asetukseen tehdään verotilimenettelystä ja pienyritysten pidennetyistä verokausista aiheutuvat muutokset. Muutosten seurauksena ajankohta johon mennessä kirjanpitovelvollisen verovelvollisen on kirjattava suoritettavan ja vähennettävän veron määrään vaikuttavat liiketapahtumat vastaa sitä ajankohtaa, jona vero on verotilimenettelyssä maksettava. Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä (128/ Asetus tuli voimaan Asetuksessa annettaan tarkempia säännöksiä muun muassa väestötietojärjestelmään talletettavien tietojen yksityiskohtaisesta sisällöstä, ulkomaan kansalaista koskevien tietojen ylläpidosta, tietojen ilmoittamisesta väestötietojärjestelmään sekä toimivallan järjestelyistä eräissä väestötietojärjestelmän tietojen ylläpitoon liittyvissä tehtävissä. 8

9 momentti 3_10.fm Page 9 Friday, April 9, :46 AM sina annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (137/ Asetus tuli voimaan Asetuksesta kumotaan tilakohtainen euron tukikatto Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan tehdyn muutoksen mukaisesti. Lisäksi asetusta muutetaan siten, että tuen perusehtoihin kuuluvat terveydenhuoltokäynnit ja terveydenhuoltosuunnitelma ovat mahdollista toteuttaa ensimmäisen sitoumusvuoden loppuun mennessä. Asetukseen tehdään myös teknisluonteisia täsmennyksiä. Valtioneuvoston asetus maitoalan erityisestä markkinatukitoimenpiteestä (138/ Asetus tuli voimaan Asetuksella säädetään erityisenä markkinatukitoimenpiteenä maidontuottajille maksettavasta tuesta. Tuen maksaminen perustuu erityisen markkinatukitoimenpiteen vahvistamisesta maitoalalla annetun komission asetuksen (EU) N:o 1233/ artiklaan. Maidontuottajille, joilla oli kiintiökaudella 2008/2009 tuotantoa, maksetaan tukea yhteensä enintään 4,831 miljoonaa euroa. Valtioneuvoston asetus mittayksikköasetuksen muuttamisesta (130/ Asetus tuli voimaan Asetuksella saatetaan voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/3/EY, jolla muutettiin mittayksiköistä annettua neuvoston direktiiviä 80/181/ETY vastaamaan kansainvälisiä sopimuksia. Lisäksi saatetaan kansainvälisen ilmailuliikenteen käyttämät mittayksiköt osaksi kansallista lainsäädäntöä. Erikoisaloilla sallittuihin yksiköihin lisätään jalometallien kaupassa käytettävä massan yksikkö troy unssi. Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi optiselle säteilylle altistumisesta aiheutuvilta vaaroilta (146/ Asetus tuli voimaan Asetuksella pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (keinotekoinen optinen säteily) aiheutuville riskeille (2006/25/EY). Valtioneuvoston asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta (155/ non siirtämistä koskevissa asioissa. Lukuun sisältyy menettelysäännökset hoitoseuraamusten kansainvälisestä täytäntöönpanosta. Asetuksen 1 :ään lisätään edellä mainitut kansainvälisiin hoitoseuraamuksiin liittyvät asiantuntijaviranomaisen tehtävät. Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (165/ Asetus tuli voimaan Innovaatioihin myönnettävän valtionavustuksen hallinnointi ja osittainen päätöksenteko siirretään työ- ja elinkeinoministeriöltä Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. Keskus valmistelee avustuspäätökset ja myöntää avustukset koko maan osalta keskitetysti. Milloin myönnettävän avustuksen määrä ylittää viisi miljoonaa euroa, avustuspäätöksen tekee kuitenkin työja elinkeinoministeriö. Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 5 :n muuttamisesta (172/ Asetus tuli voimaan Asetukseen lisätään viestintäjohtajan kelpoisuusvaatimukset ja määritellään nimittävä viranomainen. Momentti Valtioneuvoston asetus vesikulkuneuvorekisteristä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (139/ Asetus tuli voimaan Asetuksen 2 pykälää muutetaan niin, että Itä-Suomen aluehallintovirasto on nykyisen Länsi-Suomen lääninhallituksen sijasta vesikulkuneuvorekisterin tietojärjestelmästä vastaava viranomainen. Muutos tehdään voimaan tulleen aluehallintouudistuksen johdosta, kun läänien tilalle tulivat aluehallintovirastot. Asetus tuli voimaan Asetukseen tehdään mielenterveyslain (1116/1990) muutoksista johtuva tarvittava muutos. Mielenterveyslain muutoksin (419/2009) on mahdollistettu kansainvälinen yhteistyö rangaistukseen tuomitsematta jätetylle, syyntakeettomaksi todetulle henkilölle määrätyn tahdosta riippumattoman psykiatrisen sairaalahoidon (hoitoseuraamus) järjestämiseksi siinä valtiossa, jonka kansalainen hoitoon määrätty henkilö on tai jossa hänellä on kotipaikka. Mielenterveyslain 4b luvussa säädetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävistä hoitoseuraamuksen täytäntöönpa- Valtioneuvoston asetus lukioasetuksen 14 :n muuttamisesta (185/ Asetus tuli voimaan Asetuksen 14 :stä poistetaan säännös, jonka mukaan lukiolain 4 :ssä tarkoitettu opetuksen järjestämislupahakemus on toimitettava lääninhallitukselle. Muutoksen jälkeen lupahakemukset tulevat suoraan opetusministeriön käsiteltäväksi. Ministeriö pyytää hakemuksista edelleen tarvittaessa aluehallintoviranomaisen lausunnon. Vastaava muutos on tehty myös perusopetusasetukseen opetustoimen rahoitusuudistuksen yhtey- 9 Momentti 3/2010

10 momentti 3_10.fm Page 10 Friday, April 9, :46 AM dessä. Muutos on tullut voimaan Valtioneuvoston asetus eläinsuojeluasetuksen muuttamisesta (191/ Asetus tuli voimaan Asetukseen tehdään valtion aluehallinnon uudistuksesta johtuvat virastojen nimen muutokset. Valtioneuvoston asetus eläintautiasetuksen 4 ja 6 :n muuttamisesta (192/ Asetus tuli voimaan Asetukseen tehdään valtion aluehallinnon uudistuksesta johtuvat virastojen nimen muutokset. Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 29 :n muuttamisesta (200/ Asetus tuli voimaan Asetuksen 29 :n 2 ja 3 momentissa muutetaan opetusministeriön ja Opetushallituksen valtionapuviranomaisuutta koskevaa tehtäväjakoa esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja taiteen perusopetuksen valtionavustuksia koskevissa kehittämisavustuksissa. Valtioneuvoston asetus elintarvikeneuvottelukunnasta (201/ Asetus tuli voimaan Asetuksella säädetään maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä toimivan elintarvikeneuvottelukunnan tehtävistä, kokoonpanosta ja toiminnan järjestämisestä. Valtioneuvoston asetus laivavarusteista annetun asetuksen 2 :n muuttamisesta (202/ Asetus tuli voimaan Muutoksella pannaan täytäntöön komission direktiivi 2009/26/EY, jolla on saatettu laivavarustedirektiivi 96/98/EY vastaamaan muuttuneita laivavarusteita koskevia kansainvälisiä yleissopimuksia ja testausstandardeja. Lisäksi asetukseen otetaan kahden vuoden siirtymäsäännös koskien direktiivin liitteeseen A.1 lisättyjen uusien varusteiden markkinoille saattamista ja sijoittamista suomalaisiin aluksiin. MIETINNÖT YM. Biometriset tunnisteet sisältäviä oleskelulupakortteja ja unionin kansalaisten perheenjäsenten oleskelukortteja pohtineen työryhmän esitys Biometristen tunnisteiden liittämisellä oleskelulupaan pyritään estämään väärinkäytöksiä luomalla entistä luotettavampi yhteys oleskeluluvan haltijan ja itse oleskeluluvan välillä. Muutokset perustuvat vuonna 2008 annettuun EU-asetukseen. Asetuksessa edellytetään, että jäsenvaltioissa ryhdytään myöntämään oleskelulupia korttimuodossa ja että kortin sirulle sisällytetään biometrisinä tunnisteina kasvokuva ja kaksi sormenjälkikuvaa. Sormenjäljet ehdotetaan talletettavaksi kansalliseen tietokantaan. Tietokantaan talletettuja sormenjälkitietoja voisi käyttää oleskeluluvan aitouden toteamiseksi ja oleskeluluvan haltijan henkilöllisyyden todentamiseksi. Esitys on osoitteessa 003e5fdc/$file/he%20nettiin.pdf Tienvarsimainontaa pohtineen työryhmän muistio Työryhmä esittää, että mainoskylttien poikkeuslupien myöntämisessä käytettäisiin enemmän harkintaa. Työryhmä katsoo, että erityisesti harvaan asutuilla alueilla tulisi käyttää kokonaisharkintaa ja ottaa nykyistä vahvemmin huomioon kuntien ja paikallisten yritysten lausunnot. Myös kunkin maantien liikenteellinen merkitys tulisi ottaa huomioon tehtäessä päätöksiä mainoskylttien poikkeusluvista. Suurimmilla teillä, kuten Eurooppa- ja TEN-tieverkolla (Trans European Network) tienvarsimainonnan poikkeuslupaharkinnassa tulisi käyttää liikenteellisistä syistä kriittisempää arviointia kuin muulla tieverkolla. Muistio on osoitteessa web/fi/julkaisu/view/ Uutta jätelakia valmistelleen työryhmän ehdotus Jätelainsäädännön soveltamisala sekä keskeiset periaatteet ja velvollisuudet säilyisivät ehdotuksen mukaan jokseenkin ennallaan. Suurimmat uudistukset koskisivat pakkausjätteen tuottajavastuuta, valvonnan tehostamista ja menettelyjä, joilla pyritään ehkäisemään jätteen syntyä ja parantamaan sen hyödynnettävyyttä. Pakkausjätteiden tuottajavastuuta yhdenmukaistettaisiin ehdotuksen mukaan muiden tuottajavastuujärjestelmään kuuluvien tuotteiden sääntelyn kanssa. Tämä tarkoittaa, että pakkausten tuottajat velvoitettaisiin järjestämään elinkeinotoiminnan pakkausjätteen ohella myös kuluttajapakkausten, kuten kartonki-, lasi- ja metallipurkkien erilliskeräys ja jätehuolto. Ehdotus on osoitteessa Pysäköinninvalvontatyöryhmän ehdotus Työryhmä ehdottaa pysäköinninvalvontaa koskevan lainsäädännön uudistamista, jotta voitaisiin entistä tehokkaammin ehkäistä pysäköintivirheitä ja puuttua niihin. Ehdotuksen mukaan julkisesta pysäköinninvalvonnasta huolehtisivat edelleen poliisi ja kunnallinen pysäköinninvalvonta. Lisäksi laissa säädettäisiin yksityisestä pysäköinninvalvonnasta. Työryhmä ehdottaa muun muassa, että pysäköintivirhemaksun katto korotettaisiin nykyisestä 50 eurosta 80 euroon, ja että pysäköintivirheeseen voitaisiin tulevaisuudessa puuttua uutena keinona myös rengaslukolla. Raportti on osoitteessa 10

11 momentti 3_10.fm Page 11 Friday, April 9, :46 AM Postityöryhmän esitys postipalvelulain uudistamisesta Työryhmän tehtävänä oli tehdä ehdotus postilainsäädännön uudistamisesta. Työryhmä esittää, että lakia uudistettaessa yleispalvelu on turvattava samalla kun alalle tulon esteitä madalletaan. Yleispalveluvelvolliselle postiyritykselle liiketoiminnan edellytykset turvattaisiin velvoitteeseen liittyvää taakkaa keventämällä. Esityksen mukaan yleispalvelu koskisi aikaisempaa pienempää määrää tuotteita. Muutos on tarpeen, koska ala kehittyy aikaisempaa avoimemmaksi ja kilpaillummaksi. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että kuluttajille suunnatut postipalvelut olisivat yleispalveluita, mutta esimerkiksi yritysposti ei enää olisi velvoitteen piirissä. Yleispalvelun vähimmäistasoksi määriteltäisiin kirje, joka voi viipyä matkalla kaksi arkipäivää. Jos yleispalveluvelvollisuudesta aiheutuvat kustannukset olisivat kohtuuttomia, taakkaa voitaisiin kompensoida valtion varoista. Työryhmä arvioi lisäksi muita postipalvelulain uudistamistarpeita. Raportti on osoitteessa document_library/get_file?folde- rid=964900&name=dlfe pdf&title=Julkaisuja% Työryhmämietinnöt yleisten tuomioistuinten asianhallinnan kehittämisestä sekä asiakirjahallinnan, raportoinnin ja sähköisen asioinnin kehittämisestä hallintotuomioistuimissa tellyistä asioista ja tuomioistuinten toiminnasta. Tietojen avulla voidaan seurata toiminnallisuutta ja tehokkuutta. Tietoja voidaan käyttää nykyistä enemmän myös tuomioistuinten johtamisen välineenä. Raportit ovat osoitteessa ja Rahanpesua koskevien kriminalisointien muutostarpeet työryhmän mietintö Työryhmä ehdottaa toimia rahanpesun torjunnan tehostamiseksi. Rikoksella hankittujen varojen hallussapito rikoshyödyn peittämistai häivyttämistarkoituksessa tulisi rangaistavaksi ja yritysten ja yhteisöjen rangaistusvastuuta laajennettaisiin. Työryhmä toteaa, että Suomen lainsäädäntö täyttää kansainvälisissä sopimuksissa asetetut velvoitteet. Työryhmä ehdottaa, että rahanpesun tunnusmerkistöön lisättäisiin tekotavaksi rikoksella hankittujen varojen hallussapito. Ehdotuksen mukaan tekijä syyllistyisi rahanpesuun myös silloin, kun varat eivät ole hänen hallussaan, vaan hänellä on niihin määräysvalta. Samalla työryhmä yhdenmukaistaisi lainsäädäntöä siten, että myös yritys tai yhteisö voitaisiin tuomita rahanpesusta, jos se törkeästä huolimattomuudesta osallistuu rahanpesutoimiin. Raportti on osoitteessa Maanvuokralain tarkistamistyöryhmän mietintö mista ja mahdollistaisivat nykyistä laajemmin maatalous- ja ympäristötukien myöntämisen vuokramaille. Lakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset siitä, että vuokralainen voi purkaa maanvuokrasopimuksen, jos vuokranantaja rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Raportti on osoitteessa Ulkomaalaisomistustyöryhmän mietintö Työryhmä ehdottaa, että nykyinen laki ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta korvattaisiin uudella lailla. Avoin suhtautuminen kansainvälisiin investointeihin ja maailmankaupan vapauttamiseen on työryhmän mukaan eräs Suomen taloudellisen menestyksen perustekijöistä tulevaisuudessakin. Uusi laki parantaisi valtioneuvoston viimekätisiä mahdollisuuksia puuttua suunniteltuun yritysostoon, kun erittäin tärkeä kansallisen etu niin vaatii. Työryhmä katsoo, että ehdotus on sopusoinnussa Suomen kansainvälisten velvoitteiden kanssa. Työryhmä ehdottaa, että yritysostojen valvonta keskitetään työ- ja elinkeinoministeriöön. Nykyisin puolustusteollisuutta koskevia yritysostoja valvoo puolustusministeriö. Mietintö on osoitteessa /ulkomaalaisomistustyoryhma _kor.pdf ASETETUT TOIMIELIMET Momentti Työryhmämietintöjen mukaan sekä yleisten tuomioistuinten että hallintotuomioistuinten sähköisiä asianhallintajärjestelmiä olisi kehitettävä, jotta ne palvelisivat nykyistä tehokkaammin sekä tuomioistuinten omaa toimintaa että tietojen siirtoa tuomioistuimesta toiseen ja tietojen vaihtoa muiden viranomaisten sekä sidosryhmien kanssa. Keskeisenä tavoitteena on muun muassa parantaa oikeudenkäynnin kokonaiskeston seurantaa ja siten ehkäistä viivästymisiä. Yhtenäisillä järjestelmillä saadaan myös vertailukelpoisia tietoja käsi- Työryhmä ehdottaa muutoksia maanvuokralakiin. Pellonvuokrauksen enimmäisvuokra-aikaa pidennettäisiin ehdotuksen mukaan kymmenellä vuodella. Samalla lakiin ehdotetaan uusia säännöksiä, joilla selkeytettäisiin ja parannettaisiin vuokralaisen asemaa muun muassa tilanteissa, joissa vuokranantaja rikkoo vuokrasopimuksen ehtoja. Maatalousmaan vuokrauksessa enimmäisaikaa ehdotetaan pidennettäväksi 10 vuodesta 20 vuoteen. Pitkät vuokrasopimukset helpottaisivat maatalouselinkeinon pitkäjänteistä harjoitta- Jatkotyöryhmä valmistelemaan tuomioistuinharjoittelun käytännön uudistamista Oikeusministeriö on asettanut jatkotyöryhmän valmistelemaan tuomarin ammattiin valmentavan tuomioistuinharjoittelun eli auskultoinnin käytännön uudistamista. Uusi työryhmä jatkaa valmistelua annetun ehdotuksen ja siitä saadun lausuntopalautteen pohjalta. Työryhmän taannoisen ehdotuksen mukaan maahan luotaisiin valtakunnallisesti yhtenäinen koulutusohjelma ja harjoittelua 11 Momentti 3/2010

12 momentti 3_10.fm Page 12 Friday, April 9, :46 AM laajennettaisiin käräjäoikeuksista hovi- ja hallinto-oikeuksiin. Tavoitteena on kehittää harjoittelua siten, että se antaisi entistä paremmat valmiudet tuomarin tehtäviin. Toukokuun loppuun mennessä työryhmän on annettava ehdotus siitä, miten harjoittelijoiden toimivaltuuksia voitaisiin aikaistaa nykyisestään. Lokakuun loppuun on annettava ehdotus siitä, miten uuteen harjoittelujärjestelmään siirrytään käytännössä. Uusi harjoittelujärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuoden loppupuolella. Työryhmän puheenjohtaja on laamanni Erkki Hämäläinen. Työryhmä valmistelemaan elatusapujen kansainvälisen perinnän muutoksia Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotus elatusapujen kansainvälistä perintää koskeviksi lainsäädäntömuutoksiksi ja valmistella keskusviranomaistehtävien siirtoa ulkoasiainministeriöstä oikeusministeriöön. Nykyisin ulkoasiainministeriö välittää vieraaseen valtioon meneviä tai sieltä tulevia elatusavun perintää koskevia hakemuksia. Nyt nämä keskusviranomaisen tehtävät on tarkoitus siirtää oikeusministeriölle, koska se hoitaa muitakin vastaavia tehtäviä. Lisäksi työryhmän on laadittava ehdotus lainsäädäntömuutoksiksi, joita tammikuussa 2009 voimaan tulleen EU:n elatusapuasetuksen voimaantulo aiheuttaa. Elatusapuasetusta sovelletaan elatusvelvoitteisiin, jotka johtuvat perhe-, sukulaisuus-, avio- tai lankoussuhteesta. Työryhmän on saatava ehdotus valmiiksi mennessä. Työryhmän puheenjohtaja on lainsäädäntöneuvos Markku Helin. KORKEIN OIKEUS KKO:2010:12 Tavaramerkki - Sekoitettavuus Valio Oy käytti leviterasvojen tunnuksena rekisteröityjä tavaramerkkejä VOIMARIINI ja OIVARIINI. Arla Ingman Oy Ab käytti leviterasvan tunnuksena myöhemmin rekisteröityä tavaramerkkiä ING- MARIINI. Tavaramerkkien välillä ei ollut sellaista samankaltaisuutta eikä siten sellaista tavaramerkkilain 6 :n 2 momentin edellyttämää yhteyttä, jonka perusteella kohdeyleisö yhdistäisi tavaramerkit toisiinsa. Tämän vuoksi tavaramerkin INGMARIINI käyttäminen leviterasvan tunnuksena ei loukannut Valio Oy:n oikeutta sanottuihin tavaramerkkeihin. (Ään.) TavaramerkkiL 6 2 mom. KKO:2010:13 Maanvuokra Maanvuokralain 5 luvussa tarkoitetussa maanvuokrasopimuksessa maanomistaja oli sitoutunut, jos vuokrasuhde päättyi vuokranantajasta johtuvasta syystä, lunastamaan vuokralaisen vuokra-alueelle rakentaman asemakaavassa määrätyissä kortteleissa olevien kiinteistöjen tarpeita palvelevan pysäköintitalon. Kysymys pysäköintitalon omistus- ja hallintaoikeuden siirtymisestä maanomistajalle, lunastuskorvauksen vanhentumisesta ja lunastuskorvauksen vahvistamisesta. KKO:2010:14 Luvaton terveydenhuollon ammattitoimen harjoittaminen Laillisuusperiaate - Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate A, joka oli ammatiltaan silmälasilinssien hioja, oli suorittanut liikkeessään asiakkailleen näöntarkastuksia silmälasien määräämistä varten. A:n katsottiin suorittaneen optikon ammattiin kuuluvia tehtäviä ja syyllistyneen luvattomaan terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamiseen. Kysymys myös rikosoikeudellisesta laillisuusperiaatteesta. RL 44 luku 3 1 mom. RL 3 luku 1 1 mom. L terveydenhuollon ammattihenkilöistä 2 (559/1994) L terveydenhuollon ammattihenkilöistä 5 (559/1994, 614/2005) L terveydenhuollon ammattihenkilöistä 34 A terveydenhuollon ammattihenkilöistä 16 KKO:2010:15 Tapaturmakorvaus - Syy-yhteys Kysymys siitä, oliko A:lla todettu RSD-oireyhtymä seurausta tapaturman aiheuttamista oikean käden puremavammasta ja oikean ranteen nyrjähdyksestä. KKO:2010:16 Lapsen huolto Kysymys lapsen huollon uskomisesta äidin ohella tämän kanssa rekisteröimättömässä parisuhteessa elävälle kumppanille, joka oli antanut tähän suostumuksensa. L lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 9 1 mom. 4 kohta KKO:2010:17 Asunto-osakeyhtiö - Isännöitsijäntodistus - Hallituksen jäsenen vastuu Asuntokauppa - Asuntokauppalain soveltaminen Vahingonkorvaus Isännöitsijäntodistuksesta ei ollut ilmennyt, että osa huoneiston tarkistusmitatuksi ilmoitetusta pintaalasta käsitti tiloja, joiden rakentamiseen ei ollut haettu rakennuslupaa. Huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostajalla katsottiin olevan asuntokauppalain säännöksistä riippumaton oikeus vaatia vahingonkorvausta isännöitsijäntodistuksen antaneelta asunto-osakeyhtiön edustajalta asunto-osakeyhtiölain nojalla. AsOYL 55 OYL 15 luku 1 (734/1978) AsuntokauppaL 6 luku 27 (843/ 1994) AsuntokauppaL 7 luku 1 KKO:2010:18 Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuslajin valinta A oli syyllistynyt yli sataan pääosin polkupyöriin kohdistuneisiin varkauksiin sekä yhdeksään liikennetuhotyön yritykseen ja eräisiin muihin rikoksiin. Kysymys siitä, mikä merkitys A:n kehitysvammalla oli rangaistuksen määräämisessä. (Ään.) RL 6 luku 3 RL 6 luku 4 12

13 momentti 3_10.fm Page 13 Friday, April 9, :46 AM RL 6 luku 9 RL 6 luku 10 KKO:2010:19 Tahallisuus Murhan yritys Rattijuopumuksesta epäilty A, jota poliisimies yritti pysäyttää, jatkoi pysäytysmerkistä piittaamatta ajoaan. Hyppäämällä viime hetkellä syrjään poliisimies onnistui välttämään yliajetuksi joutumisen. Kysymys siitä, oliko A syyllistynyt murhan tai törkeän pahoinpitelyn yritykseen. RL 21 luku 2 2 mom. KKO:2010:20 Työsopimus - Yhteistoiminta yrityksissä Euroopan unionin oikeus - Joukkovähentämisdirektiivi Eurooppaoikeus Alankomaalaisen emoyhtiön suomalaisessa tytäryhtiössä käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen tytäryhtiö oli irtisanonut noin 450 tuotantolaitoksensa työntekijää. Yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (725/1978) 6 :n 1 momentin 3 kohtaa ja 7 :ää oli tulkittava joukkovähentämisdirektiivin perusteella siten, että tytäryhtiön olisi tullut käydä yhteistoimintaneuvottelut ennen kuin emoyhtiö oli tehnyt sellaisen tuotannon keskittämistä konsernissa koskevan lopullisen ratkaisun, joka oli merkinnyt tytäryhtiön toiminnan olennaista supistamista. Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että emoyhtiö oli tehnyt tosiasiallisesti tällaisen ratkaisun ennen kuin yhteistoimintaneuvottelut tytäryhtiössä oli aloitettu. Tytäryhtiö oli työnantajana laiminlyönyt yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain mukaisen neuvotteluvelvoitteensa ja se velvoitettiin suorittamaan irtisanotuille työntekijöille hyvitystä. (Ään.) L yhteistoiminnasta yrityksissä 6 1 mom. 3 kohta (725/1978) L yhteistoiminnasta yrityksissä 7 (725/1978) Joukkovähentämisdirektiivi (98/ 59/ETY) 4 art. KKO:2010:21 Yhdistys - Hallitus - Yhdistyksen edustaminen Yhdistyksen kokouksessa oli valittu uusi hallitus, johon eivät enää olleet kuuluneet aikaisemman hallituksen jäsenet. Käräjäoikeus, jossa oli vaadittu uuden hallituksen valitsemista koskevan päätöksen julistamista mitättömäksi, oli turvaamistoimipäätöksillään yhtäältä kieltänyt mainitun päätöksen täytäntöönpanon ja toisaalta kieltänyt aikaisemman hallituksen jäseniä ryhtymästä yhdistysoikeudellisiin toimenpiteisiin. Käräjäoikeuden tuomiosta, jolla uuden hallituksen valintapäätös oli julistettu mitättömäksi, oli valitettu hovioikeuteen. Tässä vaiheessa aikaisemman hallituksen puheenjohtaja oli antanut asianajotoimistolle toimeksiannon hoitaa yhdistystä koskevia asioita. Kysymys siitä, oliko toimeksianto yhdistystä sitova. (Ään.) KKO:2010:22 Vahingonkorvaus Syyttömästi pidätetyn korvaus A oli ollut rikoksesta epäiltynä pidätettynä kaksi päivää. A:lle rikoksesta tuomitusta sakkorangaistuksesta oli tuon vapaudenmenetysajan perusteella vähennetty kuusi päiväsakkoa. Tämä vähennys otettiin huomioon harkittaessa A:lle valtion varoista vapaudenmenetyksen johdosta kärsimyksestä maksettavan korvauksen määrää. (Ään.) L syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta 2 KKO:2010:23 Sopimus - Sopimuksen syntyminen - Sopimuksen sitovuus Yksityiselle alueelle oli asetettu opastetauluja, joiden mukaan pysäköinti oli sallittu merkityille paikoille pysäköintiluvan saaneille. Tauluissa oli lisäksi ilmoitettu, että Ehtojen vastaisesta pysäköinnistä veloitetaan valvontamaksu 40 euroa ja että Pysäköimällä hyväksyt ehdot. Kysymys siitä, oliko auton pysäköimisellä alueelle syntynyt pysäköinnin valvontaa alueella harjoittaneen yhtiön ja alueelle pysäköineen auton kuljettajan välille opastetaulun ehtojen mukainen pysäköimistä koskeva sopimus, joka on siten sisältänyt velvoitteen suorittaa valvontamaksu siinä tapauksessa, että pysäköinti oli tapahtunut ehtojen vastaisesti. (Ään.) KKO:2010:24 Oikeudenkäyntikulut - Asianomistaja Muutoksenhaku Käräjäoikeus oli tuominnut vastaajan törkeästä kavalluksesta ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja velvoittanut tämän suorittamaan asianomistajille vahingonkorvausta. Vastaajan vaadittua hovioikeudessa syytteen ja korvausvaatimuksen hylkäämistä hovioikeus oli katsonut, ettei kavallusta ollut pidettävä törkeänä, ja lieventänyt rangaistuksen sakoksi. Vahingonkorvauksen osalta hovioikeus ei ollut muuttanut käräjäoikeuden tuomiota. Muutosvaatimuksia hovioikeudessa vastustaneilla asianomistajilla oli oikeus saada täysi korvaus oikeudenkäyntikuluistaan hovioikeudessa, koska asia oli vahingonkorvausvaatimuksen osalta ratkaistu kokonaan heidän hyväkseen ja koska sillä, minkä he olivat rangaistusvaatimuksen osalta hävinneet, oli ollut vain vähäinen merkitys asiassa. ROL 9 luku 8 2 mom. ROL 9 luku 9 OK 21 luku 3 OK 21 luku 16 KKO:2010:25 Vakuutussopimus - Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus - Vakuutussopimuksen tulkinta - Sijoitussidonnainen eläkevakuutus Vakuutusyhtiön katsottiin markkinoinnissaan antaneen vakuutuksenottajalle puutteellisia ja harhaanjohtavia tietoja sijoitussidonnaisen eläkevakuutuksen hinnasta ja eläkkeen kertymästä. Vakuutussopimuksen sisältö määräytyi vakuutuksenottajan saaman käsityksen perusteella, vaikka se johti siihen, että vakuutusyhtiön hallinnointikuluja koskeva vakuutusehto ei tullut lainkaan noudatettavaksi. (Ään.) Momentti 13 Momentti 3/2010

14 momentti 3_10.fm Page 14 Friday, April 9, :46 AM VakSopL 5 1 mom. VakSopL 9 1 mom. KKO:2010:26 Takavarikko - Takavarikoidun esineen palauttaminen Poliisi oli pakkokeinolain 4 luvun 1 :n nojalla takavarikoinut A:lta erilaisia esineitä katsoen olevan syytä olettaa, että esineet oli rikoksella joltakulta viety. Takavarikko oli sittemmin kumottu. Kukaan muu kuin A ei ollut vaatinut esineitä itselleen. Koska takavarikko oli kumottu eikä esineitä ollut määrätty luovutettaviksi jollekulle muulle kuin A:lle tai tuomittu valtiolle menetetyiksi, esineet oli palautettava niitä vaatineelle A:lle. PakkokeinoL 4 luku 1 KKO:2010:27 Perintökaari - Perintö - Ennakkoperintö A vaati, että B:n vuonna 1985 saama ennakkoperintö oli arvostettava perinnönjaon suorittamisajankohdan eli vuoden 2005 arvon mukaan. Korkein oikeus katsoi, ettei perintökaaren 6 luvun 5 :n mukaisesta pääsäännöstä ollut syytä poiketa, koska perittävä ei ollut selvästi ilmaissut tahtoansa eikä muutoinkaan ollut aihetta pääsäännöstä poikkeamiseen. Ennakkoperinnölle oli perinnönjaossa pantava se arvo, mikä sillä lahjoitusta vastaanotettaessa oli. PK 6 luku 5 KKO:2010:28 Vahingonkorvaus - Kiinteistönomistajan korvausvastuu Vanhempiensa seurassa kulkenut lapsi oli pudonnut Suomenlinnassa Kuninkaanportin yläpuolelta rintamuurilla olevalta, käytössä muodostuneelta polulta noin 15 metriä alas ja kuollut. Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että Suomenlinnan hoitokunta, joka vastasi valtion puolesta Suomenlinnan alueen hoidosta ja kunnossapidosta, oli laiminlyönyt huolehtia siitä, että alueella nähtävyyksiin tutustuminen tavanomaisella tavalla kulkien oli voinut tapahtua ilman kävijöiden turvallisuudelle aiheutuvaa vaaraa. Valtio oli korvausvelvollinen aiheutuneesta henkilövahingosta. VahL 2 luku 1 VahL 3 luku 2 VahL 5 luku 3 KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Yleishallintoasiat KHO:2010:10 Omaishoidon tuki - Omaishoitajan vapaapäivä - Palvelusetelin käyttötarkoitus - Hallintoriita Omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien toteuttamiseksi myönnettyjä palveluseteleitä ei voitu käyttää hoidettavan lääkärikäynteihin eikä tämän kampaamo- ja kauneushoitolamaksuihin. Laki omaishoidon tuesta 1, 2, 3 ja 4 KHO:2010:11 Maatalousasia - Tilatuki - Oikeuden siirtäminen - Vuokrapellot - Valitusoikeus - Valituslupahakemus - Päätöksen perustelut Toisen omistamia peltoja aikaisemmin vuokranneelle A:lle oli myönnetty tilatukioikeuksia vuokrasopimuksen perusteella. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta oli pellot myöhemmin vuokranneen B:n vireille panemiin hakemuksiin annettuja päätöksiä koskevassa valitusasiassa siirtänyt asian tilatukioikeuden siirtoa ja uudelleen vahvistamista koskevilta osin kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ensi asteen hallintopäätöksen antamista varten. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta oli päätöksensä perusteluissa lausunut tilatukilain 20 :n 3 momentin soveltamisesta asiaan. Kyseistä päätöstä ei ollut kohdistettu A:han. Päätöksen perustelut eivät olleet saaneet oikeusvoimaa eikä perusteluista voinut valittaa. Perusteluissa lausutuilla kannanotoilla ei ollut kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen ratkaisua sitovaa vaikutusta. Näin ollen valituslautakunnan päätöksellä ei ollut vaikutusta A:n asemaan. Päätös ei siten vaikuttanut välittömästi A:n oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun hallintolainkäyttölain 6 :n 1 momentin tarkoittamalla tavalla. Tämän vuoksi A:n valituslupahakemus oli jätettävä tutkimatta. Hallintolainkäyttölaki 6 1 momentti Verotusasiat KHO:2010:9 Elinkeinotulon verotus - Osittaisjakautuminen - Osakeyhtiö - Liiketoimintakokonaisuus - Tytäryhtiön osakekanta A Oy omisti B Oy:n osakekannan. A Oy harjoitti tuotannollista valmistustoimintaa kahdessa tuotantolaitoksessaan ja B Oy harjoitti tästä toiminnasta erillistä liiketoimintaa. A Oy:n oli tarkoitus tehdä osakeyhtiölain 17 luvun 2 :n 1 momentin 2 kohdan mukainen osittaisjakautuminen siten, että siirron kohteena oli pelkästään B Oy:n osakekanta. Siirrettävään kokonaisuuteen ei liittynyt muita varoja tai vastuita kuin tytäryhtiön osakkeet. Kun otettiin huomioon, että B Oy:n harjoittama toiminta muodosti A Oy:n muusta liiketoiminnasta erillisen ja omavaraiseen toimintaan kykenevän yksikön, katsottiin B Oy:n osakekannan muodostavan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52c :n 2 momentissa tarkoitetun liiketoimintakokonaisuuden. Järjestelyyn sovellettiin mainitun lain 52c :n säännöksiä osittaisjakautumisesta. Ennakkoratkaisu vuosille 2008 ja Äänestys 3-2. Laki elinkeinotulon verottamisesta 52c KHO:2010:12 Elinkeinotulon verotus - Holdingyhtiö - Pääomasijoitustoimintaa harjoittava osakeyhtiö - Purkutappion vähennyskelpoisuus A Oy oli pääosin suomalaisten pääomasijoitusrahastojen omistama yhtiö, joka oli perustettu vuonna 2006 useissa maissa olevien yhtiöiden muodostaman liiketoiminnan hankintaa varten. A Oy omisti sataprosenttisesti operatiivista toimintaa harjoittavat suomalaiset B Oy ja C Oy:n sekä ruotsalaisen D 14

15 momentti 3_10.fm Page 15 Friday, April 9, :46 AM AB:n. A Oy:llä oli neljä työntekijää ja se myi omistamilleen yhtiöille konsernipalveluja. Ottaen huomioon A Oy:n asema ja tarkoitus pääomasijoitusrahastojen pääosin omistamassa konsernikokonaisuudessa, yhtiön katsottiin harjoittavan pääomasijoitustoimintaa. A Oy:llä oli siten oikeus vähentää B Oy:n tai C Oy:n purkautumisesta mahdollisesti aiheutuva purkutappio. Ennakkoratkaisu vuosille 2009 ja Äänestys 3-2. Laki elinkeinotulon verottamisesta 5 1 momentti 1 kohta, 6 1 momentti 1 kohta, 6b, 8 1 momentti 2 kohta, 42 2 momentti ja 51d KHO:2010:13 Elinkeinotulon verotus - Verotusmenettely - Luottamuksensuoja - Yleishyödyllinen yhteisö - Veroilmoitus - Veroilmoituksen antamatta jättäminen A ry oli harjoittanut työterveysasematoimintaa vuosikymmeniä ja merkitty vuonna 1980 verohallinnon työnantajarekisteriin. Yhdistys ei ollut koskaan antanut veroilmoitusta, vaikka se olisi verotusmenettelystä annetun lain 7 :n nojalla ollut velvollinen sellaisen vuosittain antamaan. Yhdistykseltä ei oltu pyydetty veroilmoituksia eikä se ollut ollut tulo- ja varallisuusverotuksen kohteena. Yhdistykseltä pyydettiin veroilmoitus ensimmäisen kerran vuodelta 2004 toimitettavaa verotusta varten. Yhdistystä ei pidetty toimitetussa verotuksessa yleishyödyllisenä yhteisönä ja sille vahvistettiin verotettava elinkeinotulo ja verotettava varallisuus. Hallinto-oikeus katsoi yhdistyksen valituksesta myös, ettei yhdistys ollut yleishyödyllinen yhteisö vaan verovelvollinen tulonsa ja varallisuutensa perusteella, mutta luottamuksensuojan huomioon ottaen poisti yhdistykseltä tuloveron ja varallisuusveron suorittamisvelvollisuuden. Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja saattoi toimitetun verotuksen voimaan. Yhdistyksen tulo- ja varallisuusverovelvollisuuteen liittyvät kysymykset eivät ole olleet tuloja varallisuusverotuksen toimittamiseen toimivaltaisen verohallinnon yksikön ratkaistavina. Vastuu siitä, että veroilmoitus verotettavasta tulosta annetaan, on verovelvollisella. Yhdistyksellä ei tämän vuoksi ollut perustetta luottaa siihen, ettei sen tarvitse suorittaa veroa tuloistaan, jos siltä ei pyydetä veroilmoitusta. Yhdistyksen verotuksessa ei ollut muodostunut tässä tilanteessa yleishyödyllisyydestä tai yhdistyksen tulojen ja varallisuuden veronalaisuudesta sellaista käytäntöä, jonka mukaisesti yhdistys olisi toiminut. Yhdistys ei voinut saada asiassa säännönmukaisessa verotuksessa luottamuksensuojaa. Verovuosi Laki verotusmenettelystä 26 2momentti KKO:N VALITUSLUVAT VL: Oikeudenkäyntimenettely - Todistelu Takavarikko Voitiinko verotarkastajien tarkastushavainnostaan laatimaa kirjallista muistiota oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 11 :n säännökset huomioon ottaen käyttää todisteena takavarikkoa koskevassa turvaamistoimiasiassa. VL: Tapaturmakorvaus Ammattitauti Työntekijällä oli todettu molempien ranteiden rannekanavaoireyhtymä. Kysymys siitä, oliko kenkien viimeistelytyössä toimineen jalkinetyöntekijän molemminpuolinen rannekanavaoireyhtymä aiheutunut todennäköisesti pääasiallisesti fysikaalisista tekijöistä hänen työssään. VL: Tapaturmakorvaus Ammattitauti Kysymys siitä, oliko metallimuottien hionta- ja kiillotustyötä tehneen yrittäjän molempien ranteiden rannekanavaoireyhtymä aiheutunut todennäköisesti pääasiallisesti fysikaalisista tekijöistä hänen työssään. VL: Asianosainen - Asianosaiskelpoisuus Osakeyhtiö Kysymys konkurssin johdosta purkautuneen ja kaupparekisteristeriin lakanneeksi merkityn osakeyhtiön asianosaiskelpoisuudesta oikeudenkäynnissä. VL: Kiinteistönmuodostamislaki - Rasite Kysymys kulkuyhteyttä varten tarvittavan rasitteen perustamisen edellytyksistä asemakaava-alueella. VL: Osakeyhtiö - Rekisteristä poistettu yhtiö - Puhevalta Yksipuolinen tuomio - Takaisinsaanti yksipuoliseen tuomioon Kysymys rekisteristä poistetun osakeyhtiön puhevallan käyttämisestä oikeudenkäynnissä. VL: Syyteoikeus - Syyteoikeuden vanhentuminen Kysymys syyteoikeuden vanhentumisesta sisäpiiritiedon väärinkäyttöä koskevassa asiassa. VL: Tapaturmakorvaus - Syy-yhteys Kysymys siitä, oliko hauislihaksen etäisemmän pään jänteen repeäminen syy-yhteydessä vahinkotapahtumaan. VL: Isyyden vahvistaminen Kysymys isyyslain voimaanpanosta annetun lain 7 :n 2 momentin soveltamisesta. VL: Seksuaalirikos - Seksuaalinen hyväksikäyttö Lääkäri Kysymys siitä, oliko lääkäri syyllistynyt potilaan tutkimisen yhteydessä seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Momentti 15 Momentti 3/2010

16 momentti 3_10.fm Page 16 Friday, April 9, :46 AM VL: Oikeudenkäyntimenettely - Pääkäsittely hovioikeudessa - Rikosasia Kysymys hovioikeuden velvollisuudesta järjestää pääkäsittely kirjanpitorikosta koskevassa asiassa. VL: Säkringsåtgärd - Tvångsmedel Domstolens domförhet Turvaamistoimi - Pakkokeino Tuomioistuimen päätösvaltaisuus Fråga om hovrätten var domför att avgöra besvär som gällde en säkringsåtgärd i en sammansättning bestående av endast en ledamot. VL: Euroopan unionin oikeus - Ylivarausasetus Kysymys siitä, oliko lentomatkustajalla oikeus saada niin sanotun ylivarausasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004) 7 artiklan mukainen korvaus. VL: Muutoksenhaku - Vastavalitus Syyttäjä ja vastaaja A ilmoittivat tyytymättömyyttä käräjäoikeuden tuomioon. A:n pyynnöstä käräjäoikeus asetti hänelle uuden määräajan valitusta varten. Syyttäjä valitti lainmukaisessa määräajassa käräjäoikeuden tuomiosta. A jätti hänelle valitusta varten asetetun uuden määräajan ja syyttäjän valitusta koskeneen lainmukaisen vastavalitusajan kuluessa vastavalitukseksi nimeämänsä muutoksenhakemuksensa, minkä jälkeen syyttäjä ja asianomistaja B tekivät vastavalitukset. Hovioikeus katsoi, etteivät syyttäjä ja B voineet hakea vastavalituksella muutosta vastavalituksen tehnyttä A:ta vastaan, ja jätti syyttäjän ja B:n vastavalitukset tutkimatta. Kysymys hovioikeuden menettelyn oikeellisuudesta. VL: Toimeksianto Kysymys siitä, oliko A:n ja B:n välille syntynyt toimeksiantosuhde, jonka perusteella A:lla oli oikeus saada palkkio suorittamistaan toimenpiteistä. VL: Tapaturmakorvaus - Syy-yhteys Postitoimiston palvelumyyjä A oli joutunut työpaikallaan aseellisen ryöstön kohteeksi, minkä yhteydessä naamioitunut ryöstäjä oli pitänyt asetta A:n ohimolla. Vakuutusyhtiö oli suorittanut korvausta A:lle äkillisen stressireaktion aiheuttaman työkyvyttömyyden perusteella saakka. Kysymys siitä, olivatko psyykkinen oireilu jälkeenkin sekä molempien lonkkien seudun ja selän vaivat syy-yhteydessä tuohon sattuneeseen tapaturmaan. VL: Työsopimus - Osa-aikatyö - Lisätyön tarjoamisvelvollisuus Kysymys työnantajan velvollisuudesta tarjota työsopimuslain 2 luvun 5 :n nojalla lisätyötä työntekijälle, jonka työsopimuksen mukainen 37,5 tunnin viikkotyöaika oli työsuhteessa sovellettavan teknologia-alan työehtosopimuksen osapuolten yhteisen näkemyksen mukaan osa-aikatyötä. Toimitus: Anne Vilppula Talentum Media Oy

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tieliikennelain ja ajoneuvolain 89 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia ja ajoneuvolakia muutettavaksi. Lakeihin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp

EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia HE 33/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mittatekniikan keskuksesta annettua lakia. Ehdotettavat muutokset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä

Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä Lausuntopyyntö 07.11.2017 OM 21/41/2016 Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä Johdanto Euroopan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 178. Laki. Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 178. Laki. Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1999 N:o 178 182 SISÄLLYS N:o Sivu 178 Laki Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 5/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi yhteistoiminta-asiamiehestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 5/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi yhteistoiminta-asiamiehestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 5/2010 vp Hallituksen esitys laiksi yhteistoiminta-asiamiehestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 193/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi nimilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nimilakia. Lainmuutoksella ehdotetaan henkilön suku- ja

Lisätiedot

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle.

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle. HE 69/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 144 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hevostalouslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hevostalouslakia siltä osin kuin se koskee hevosten

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON MÄÄRÄYS

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON MÄÄRÄYS Valtiontalouden tarkastusvirasto MÄÄRÄYS 1 (3) Dnro 361/41/2010 10.12.2010 Valtiontalouden tarkastusviraston määräyskokoelma 2/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.1.2011 toistaiseksi. tostiedot: -

Lisätiedot

Laki. kirkkolain muuttamisesta

Laki. kirkkolain muuttamisesta Laki kirkkolain muuttamisesta Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kirkkolain (1054/1993) 19 luvun 7, sellaisena kuin se on laeissa 1274/2003 ja 1008/2012, muutetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 38 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että mielenterveyslakia muutettaisiin siten, että mielenterveystyön

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä EDUSKUNNAN VASTAUS 45/2011 vp Hallituksen esitys laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 25/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että sairaanhoitopiiriä

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

Annettu Naantalissa 16 päivänä heinäkuuta 2010. Laki. puoluelain muuttamisesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Annettu Naantalissa 16 päivänä heinäkuuta 2010. Laki. puoluelain muuttamisesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 16 päivänä heinäkuuta 2010 Laki puoluelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan puoluelain (10/1969) 8, 9, 9 a ja 10 12, sellaisina kuin niistä ovat 8 ja 9 a laissa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp Hallituksen esitys lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ja yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1991 vp - HE 23 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan eräiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT HE 105/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sotilasavustuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan sotilasavustuslakia muutettavaksi siten, että asevelvollisille

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä Esityksessä ehdotetaan eduskunnalle annettua

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA Valtiontalouden tarkastusvirasto OHJE 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.1.2012 toistaiseksi. Sovelletaan 17.4.2011 pidettyjen eduskuntavaalien jälki-ilmoituksen tekemiseen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi pelastuslain 91 :n ja Pelastusopistosta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia ja Pelastusopistosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

HE 78/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta

HE 78/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin

Lisätiedot

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 44/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikenteen tietojärjestelmästä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Eläketurvakeskuksen lausunto Eläketurvakeskuksen kanta asiakastietolakiin

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

Vaali- ja puoluerahoitustoimikunta 13.10.2009

Vaali- ja puoluerahoitustoimikunta 13.10.2009 1 Vaali- ja puoluerahoitustoimikunta 13.10.2009 Toimikunnan ehdotukset pykälämuutoksiksi Puoluelaki 8 Puolue ja sen sääntöjen mukaan siihen suoraan tai välillisesti kuuluva yhdistys ovat oikeutettuja vastaanottamaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 1316/2011 Laki autoverolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta... 3219 664 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia HE 160/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pelastuslain 69 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia siten, että pelastustoimen toimenpiderekisterin

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 26/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 26/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 26/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa, maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot