momentti 3_10.fm Page 1 Friday, April 9, :46 AM 3/2010 Sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "momentti 3_10.fm Page 1 Friday, April 9, 2010 9:46 AM 3/2010 Sisältö"

Transkriptio

1 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 Korkeimman oikeuden valitusluvat 15 momentti 3_10.fm Page 1 Friday, April 9, :46 AM 3/2010 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 8 MIETINNÖT YM. 10 ASETETUT TOIMIELIMET 11 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 12 Korkein hallinto-oikeus 14 KKO:N VALITUSLUVAT 15

2 HE 282/2009 vp VaVM 9/2010 vp Laki tuli voimaan Verohallinto voi myöhentää paperimuotoisena annettavan kausivemomentti 3_10.fm Page 2 Friday, April 9, :46 AM Momentti 3/2010 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta (147/ ja laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 2 ja 4 :n muuttamisesta (148/ HE 79/2009 vp PuVM 1/2010 vp Lait tulivat voimaan Tietojen luovuttamista koskevia säännöksiä täsmennetään niin, että asevelvollisen terveystarkastuksesta huolehtivat terveydenhuollon toimijat voivat saada asevelvollista koskevia tietoja suoraan toisilta terveydenhuollon toimijoilta. Lisäksi säädetään ajokorttia ja ajolupaa koskevien tietojen luovuttamisesta asevelvollisrekisterin ja ajoneuvoliikennerekisterin välillä. Kahden valtion kansalaista koskevia säännöksiä täsmennetään asepalveluksen vapauttamisperusteeseen vetoamisen osalta. Ulkomailta palvelukseen tultaessa tehdyn matkan korvaamista koskevia säännöksiä täsmennetään. Oikaisuvaatimusmenettelyä koskevaa sääntelyä täsmennetään menettelyn kohteena olevan päätöksen ja käsittelevän viranomaisen osalta. Lisäksi säädetään oikaisuvaatimuksen vaikutuksesta täytäntöönpanoon. Muutoksenhakua koskevaa sääntelyä täydennetään niin, että myös joukko-osaston päätöksestä haetaan muutosta kutsuntaasiain keskuslautakunnalta. Naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annettuun lakiin tehdään vastaava muutoksenhakua koskeva tarkistus. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksun suorittamisesta urheilemisesta saaduista palkkioista annetun lain kumoamisesta (149/ ja laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta (150/ HE 259/2009 vp StVM 1/2010 vp Lait tulevat voimaan Laki, jonka perusteella urheilutyönantajat on vapautettu maksamasta työnantajan sosiaaliturvamaksua, kumotaan. Työnantajan sosiaaliturvamaksuna maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu suoritetaan urheilijalle maksettavan palkan perusteella. Maksua ei suoriteta sellaisten urheilijoille maksettavien palkkioiden perusteella, jotka eivät perustu työsuhteeseen. Laki veronkantolain 9 :n muuttamisesta (158/2009) HE 242/2009 vp VaVM 1/2010 vp Laki tulee voimaan Veron suoritusajankohtaa koskevia veronkantolain säännöksiä muutetaan. Sekä ulkomailla että kotimaassa suoritettu vero katsotaan maksetuksi päivänä, jona se on kirjattu Verohallinnon pankkitilille, jos tietoa maksu- tai veloituspäivästä ei ole välitetty maksun mukana. Muutokset johtuvat yhtenäiseen euromaksualueeseen (SEPA) siirtymisestä. Laki rikoslain 7 luvun muuttamisesta (179/, laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 29 :n muuttamisesta (180/ ja laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 18 :n muuttamisesta (181/ HE 261/2009 vp LaVM 1/2010 vp Lait tulevat voimaan Rikoslain säännöksiä aikaisemmin tuomitun vankeusrangaistuksen huomioon ottamisesta ja aikaisemmin tuomitun yhdyskuntapalvelurangaistuksen huomioon ottamisesta voidaan soveltaa tapauksissa, joissa aikaisempi rangaistus on tuomittu Euroopan unionin jäsenvaltiossa, Islannissa tai Norjassa. Muutokset perustuvat neuvoston puitepäätökseen Euroopan unionin jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden huomioon ottamisesta uudessa rikosprosessissa. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 :n väliaikaisesta muuttamisesta (170/ HE 270/2009 vp VaVM 8/2010 vp Laki tuli voimaan Luottolaitosten niin sanottujen järjestämättömien saamisten tiettyjä maksamatta olevia korkoja ei lueta veronalaiseksi tuloksi verovuosina 2009 ja Tällaisia korkoja ovat korot, joita ei saanut merkitä tilinpäätöksessä tuotoksi arvonalentumistappioiden määrittämisessä olleen siirtymäkauden aikana. Lakia sovelletaan verovuosilta 2009 ja 2010 toimitettavissa verotuksissa. Laki verotililain 8 :n muuttamisesta (171/ 2

3 momentti 3_10.fm Page 3 Friday, April 9, :46 AM roilmoituksen antamisen määräpäivää kuukauden seitsemännestä päivästä. Määräajan pidentäminen koskee niitä kuukausia, joissa juhlapyhien vuoksi ilmoituksen antamiselle ei muutoin jää kohtuulliseksi katsottavaa aikaa. Valmisteverotuslaki (182/ ja laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 27 :n muuttamisesta (183/ HE 263/2009 vp VaVM 10/2010 vp Lait tulivat voimaan Valmisteverotuslailla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivi valmisteverojen yleisestä järjestelmästä. Euroopan unionin alueella valmisteveron alaisten tuotteiden verottomiin siirtoihin liittyvä valvontamenettely uudistetaan. Laissa säädetään valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumisen valvontaan tarkoitetun tietokoneistetun järjestelmän käyttöönotosta ja käytöstä. Samalla uudistetaan väliaikaisen verottomuuden järjestelmää koskevat säännökset. Valmisteverotusta koskevat perusperiaatteet säilyvät ennallaan. Valmisteveroa on suoritettava Suomessa kulutukseen luovutetuista valmisteveron alaisista tuotteista. Verovelvollisuutta ja lupia koskevia säännöksiä uudistetaan. Valmisteveron alaisten tuotteiden valmistaminen, jalostaminen ja hallussapito sekä siirtäminen verottomana säilyy luvanvaraisena. Lisäksi valmisteverotuslain rakenne uudistetaan, ja lakiin tehdään useita muita muutoksia lain ajantasaistamiseksi. Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annettua lakia muutetaan valmisteveron alaisten tuotteiden verottomien siirtojen valvomiseksi Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan välillä samalla yksinkertaistetulla menettelyllä, jota sovelletaan muutoin Suomen alueella. Laki työaikalain 37a :n muuttamisesta (184/ HE 2/2010 vp TyVM 2/2010 vp Laki tuli voimaan Moottoriajoneuvon kuljettajan on pidettävä ajon aikana mukanaan kuluvan viikon ja edellisen viikon viimeisen ajopäivän ajopäiväkirja. Työnantajan on säilytettävä ajopäiväkirjoja yhden vuoden ajan. Laki CE-merkintärikkomuksesta (187/ HE 289/2009 vp TaVM 1/2010 vp Laki tuli voimaan Lailla CE-merkintärikkomuksesta pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevassa asetuksessa edellytetyt seuraamukset CE-merkintärikkomuksesta. Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/, laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta (211/ ja laki hukkakauran torjunnasta annetun lain 22 :n muuttamisesta (212/ HE 232/2009 vp MmVM 2/2010 vp Lait tulivat voimaan Kunnat velvoitetaan perustamaan maaseutuhallinnon tehtävien hoitamiseksi yhteistoiminta-alueita siinä tapauksessa, ettei toiminnallista kokonaisuutta voida muutoin muodostaa niiden alueella. Toiminnallinen kokonaisuus muodostuu alueesta, jolla toimii vähintään 800 maatalousyrittäjää ja jossa tehtäviä hoitaa yhteisen johdon alaisuudessa vähintään viisi henkilöä. Edellä mainituista vaatimuksista voi poiketa laissa säädetyllä perusteella. Laissa säädetään myös poikkeuksista, jotka koskevat erityisesti saaristoisia alueita, Lapin ja Kainuun pitkien etäisyyksien kuntia. Poikkeaminen sallitaan myös kielellisten oikeuksien turvaamiseksi. Lisäksi kunta voi saada tapauskohtaisen kokonaisharkinnan perusteella poikkeuksen maatalousyrittäjien lukumäärää koskevasta vaatimuksesta. Maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettuun lakiin sekä hukkakauran torjunnasta annettuun lakiin tehdään eräitä muutoksia. Aluehallinnon uudistamisesta aiheutuvat muutokset toteutetaan. Laki yhteistoiminta-asiamiehestä, laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 49 :n muuttamisesta, laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 64 ja 66 :n muuttamisesta, laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain 48 :n muuttamisesta, laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 13 ja 14 :n muuttamisesta, laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) annetun lain muuttamisesta, laki henkilöstörahastolain muuttamisesta ja laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 8 ja 16 :n muuttamisesta HE 177/2009 vp TyVM 1/2010 vp Lait tulevat voimaan Yhteistoiminta-asiamies toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on valvoa yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja muiden henkilöstön osallistumisjärjestelmiä koskevien lakien noudattamista. Yhteistoiminta-asiamiehen ensisijaisena tehtävänä on antaa ohjeita lakien soveltamisesta. Hänellä on myös valtuudet antaa työnantajalle kehotus lainvastaisen menettelyn korjaamiseksi, saattaa asia esitutkintaan ja vaatia eräissä tapauksissa tuomioistuimelta uhkasakon asettamista. Henkilöstörahastojen valvonta ja henkilöstörahastorekisterin ylläpito siirtyvät myös yhteistoiminta-asiamiehen tehtäviksi. Momentti 3 Momentti 3/2010

4 momentti 3_10.fm Page 4 Friday, April 9, :46 AM Laki Intian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (164/ HE 286/2009 vp VaVM 7/2010 vp Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Sopimuksen ensisijainen tarkoitus on kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle mallisopimukselle. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. HALLITUKSEN ESITYKSET Hallituksen esitys (HE 6/2010 vp) laeiksi puoluelain, ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain ja rahankeräyslain muuttamisesta Puoluelakiin lisätään säännökset tuesta puolueille, puolueyhdistyksille ja puolueiden lähiyhteisöille sekä eräistä rajoituksista vastaanottaa tukea. Lisäksi säädetään velvollisuudesta tehdä ilmoitus puolueen, puolueyhdistyksen ja puolueen lähiyhteisön saamista vähintään euron arvoisista tuista ja niiden antajista. Puolueiden on myös eriteltävä vaalikampanjoidensa kulut ja rahoitus. Ilmoitukset ja tiedot pidetään puoluerahoituksen ilmoitusrekisterissä yleisön saatavilla. Muutoksia tehdään myös puolueiden varainkäytön valvontaa koskevaan sääntelyyn. Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo tukea, vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen erittelyä sekä näihin liittyvien asiakirjojen laatimista ja toimittamista koskevien säännösten noudattamista. Oikeusministeriö valvoo puoluelain noudattamista vain siltä osin kuin valvonta ei kuulu Valtiontalouden tarkastusvirastolle. Puoluelakiin lisätään säännös puoluetuen takaisinperinnästä. Lisäksi säädetään useita täydennyksiä ja tarkennuksia puoluelain säännöksiin kirjanpitovelvollisuudesta, tilintarkastuksesta ja tilinpäätösasiakirjojen toimittamisesta. Ehdokkaan vaalirahoituksesta annettuun lakiin lisätään säännökset kiellosta ottaa vastaan ulkomaista tukea ja tukea eräiltä julkisyhteisöiltä samoin kuin säännökset välitetystä tuesta ja jälki-ilmoituksesta. Eräitä ilmoitusrajoja alennetaan. Rahankeräyslakia täydennetään säännöksellä, jonka mukaan lupaa ei tarvita yleisissä vaaleissa ehdokkaana olevan tukemiseksi toimivan yhdistyksen eikä puolueyhdistyksen järjestämään rahankeräykseen vaalikampanjan kulujen kattamiseksi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään kuusi kuukautta ennen vuoden 2011 eduskuntavaalien vaalipäivää. Hallituksen esitys (HE 7/2010 vp) laeiksi Suomen perustuslain 25 :n, vaalilain ja puoluelain 9 :n muuttamisesta Eduskuntavaalien vaalijärjestelmää muutetaan siten, että vaalien tulos määräytyy ehdokkaita asettaneiden koko maassa saamien äänimäärien perusteella. Lisäksi otetaan käyttöön valtakunnallinen kolmen prosentin äänikynnys. Puolueiden mahdollisuus muodostaa vaaliliittoja eduskuntavaaleissa poistetaan. Toisaalta eri vaalipiireissä perustetut valitsijayhdistykset voivat muodostaa yhteislistan. Muutoksella mahdollistettaisiin puoluetuen maksaminen sellaisille puolueille, jotka eivät ylitä valtakunnallista äänikynnystä, mutta saavat vähintään kaksi prosenttia koko maassa annetuista äänistä. Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä toimitettaviin eduskuntavaaleihin ei ehdoteta muutoksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan siten, että ne olisivat sovellettavissa vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Hallituksen esitys (HE 8/2010 vp) laiksi vaalilain muuttamisesta Säännönmukaisten eduskuntavaalien ja presidentinvaalin toimittamisajankohtia muutetaan. Eduskuntavaalien vaalipäivä on huhtikuun kolmas sunnuntai. Jos huhtikuun kolmas sunnuntai kuitenkin on pääsiäispäivä tai pääsiäispäivän jälkeinen sunnuntai, vaalipäivä on pääsiäispäivää edeltävä sunnuntai. Presidentinvaalin ensimmäisen vaalin vaalipäivää myöhennetään yhdellä viikolla, jolloin vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai. Vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan vuoden 2010 alussa voimaan tulleita kuntajaon muutoksia. Ennakkoäänestysmahdollisuuksia laajennetaan niin, että kotiäänestykseen oikeutetun omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin kotiäänestykseen oikeutettu hoidettavansa. Lisäksi vaalilain ehdokasrekisterin tietojen hävittämistä koskeva säännös kumotaan. Hallituksen esitys (HE 9/2010 vp) antaa valtuus myöntää valtiontakaus Suomen Pankin Kansainväliselle Valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta antaisi perustuslain 82 :n 2 momentissa tarkoitetun suostumuksensa siihen, että valtioneuvosto voi myöntää vastavakuuksia vaatimatta omavelkaisen valtiontakauksen Suomen Pankille Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan 1,3 miljardin euron suuruisen lainan sekä IMF:n tilivaluutassa määritellyn 2,23 miljardin SDR (erityinen nosto-oikeus) suuruisen uuden lainajärjestelyn (New Arrangements to Borrow) vakuudeksi. Hallituksen esitys (HE 10/2010 vp) Andorran kanssa veroasioita koskevista tiedoista teh- 4

5 momentti 3_10.fm Page 5 Friday, April 9, :46 AM dyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Andorran kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa verotusta koskevien tietojen vaihtaminen. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille kahdenkeskisille mallisopimuksille. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Hallituksen esitys (HE 11/2010 vp) laiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 :n muuttamisesta Valtioneuvostosta annettua lakia muutetaan siten, että opetusministeriön nimi muutetaan opetus- ja kulttuuriministeriöksi. Ministeriöiden nimet on pyritty valitsemaan niin, että ne kuvaavat ministeriön keskeisen toimialan. Kulttuuripolitiikka on laaja opetusministeriön koordinoima yhteiskuntapoliittinen kokonaisuus, johon liittyy muun muassa kulttuuriperintöä, kulttuurivientiä, monikulttuurisuutta ja kansainvälistä yhteistyötä koskevat asiat. Kulttuuripolitiikkaan liittyvän hallinnonalojen välisen yhteistyön toteuttamiseksi on tärkeää, että kulttuuri näkyy yhteistyötä koordinoivan ministeriön nimessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 12/2010 vp) pintataistelualusten alumiinirakennesuunnittelusta Suomen, Saksan liittotasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi pintataistelualusten alumiinirakennesuunnittelusta tehdyn sopimuksen sekä lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta. Sopimuksella sovitaan Suomen, Saksan ja Yhdysvaltojen yhteisestä tutkimushankkeesta, jonka tavoitteena on kehittää simulointi- ja laskentamenetelmiä sotalaivojen suunnitteluun. Hallituksen esitys (HE 13/2010 vp) laeiksi viestintämarkkinalain 134 :n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, viestintämarkkinalain 134 :n ja televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamiseksi Viestintämarkkinalain säännöksiä ohjelmistojen siirtovelvoitteesta muutetaan sekä lisätään televisioja radiotoiminnasta annettuun lakiin säännökset ohjelmistoihin liitettävistä tekstityksestä ja äänitekstityksestä. Ohjelmistojen siirtovelvoitetta rajoitetaan siten, että sen piiriin jäävät julkisen palvelun ohjelmistojen lisäksi vain ne vapaasti vastaanotettavat yleisen edun mukaiset valtakunnallisen ohjelmistoluvan nojalla lähetettävät televisioohjelmistot, joihin tulee liittää äänija tekstityspalvelu. Televisio- ja radiotoiminnasta annettuun lakiin tehtävillä muutoksilla pyritään edistämään näkö- ja kuulorajoitteisten mahdollisuutta päästä osallisiksi televisiolähetyksistä. Velvoite hyödyttää myös muita ryhmiä, kuten ikääntyviä sekä maahanmuuttajia. Nykyistä siirtovelvoitesääntelyä jatkavan viestintämarkkinalain 134 :n voimaantulo-säännöksen muutoksen on tarkoitus tulla voimaan ja sitä on tarkoitus soveltaa toukokuun 2011 loppuun. Viestintämarkkinalain ja televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muutosten on tarkoitus tulla voimaan Siirtovelvoitesääntely ehdotetaan säädettäväksi kaupallisten kanavien osalta määräajaksi siten että se on voimassa vuoden 2016 joulukuun loppuun. Hallituksen esitys (HE 14/2010 vp) laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain 9 :n muuttamisesta Urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain haittarahaa koskevia viittaussäännöksiä muutetaan. Urheilijalle maksetaan haittarahaa tapaturmavakuutuslain säännösten mukaisesti. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 15/2010 vp) laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun muuttamisesta Rekisteröidyn parisuhteen osapuolen oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen vanhempainpäivärahaan määräytyy perheen sisäisen, enintään yhden vuoden ikäisen lapsen adoption toteutumisen jälkeen samalla tavalla kuin jos aviopuolisot adoptoivat yhteisen lapsen. Uudistuksen mukaan naisparitkin saavat oikeuden isyysrahan kaltaiseen etuuteen. Uutta on myös oikeus isäkuukauteen verrattavaan vanhempainpäivärahakauteen sekä nais- että miespareilla. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 16/2010 vp) laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta Lakiin tehdään ulkomaanedustuksen korvausjärjestelmän kehittämiseksi tarpeellisia muutoksia ja säädösteknisiä tarkistuksia. Uudistuksella pyritään myös keventämään järjestelmän hallinnointia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 17/2010 vp) valvontarangaistusta ja sähköistä valvontaa avolaitoksissa koskevaksi lainsäädännöksi Käyttöön otetaan uusi rikosoikeudellinen seuraamus, jonka nimeksi tulee valvontarangaistus. Valvontarangaistus voidaan tuomita enintään kahdeksan kuukauden ehdot- Momentti 5 Momentti 3/2010

6 momentti 3_10.fm Page 6 Friday, April 9, :46 AM toman vankeusrangaistuksen sijasta, jos yhdyskuntapalveluun tuomitsemiselle olisi este. Lisäksi valvontarangaistuksen tulee olla perusteltu rikoksentekijän sosiaalisten valmiuksien edistämiseksi tai ylläpitämiseksi. Valvontarangaistukseen tuomittu on velvollinen pysymään asunnossaan ja osallistumaan työhön tai muuhun toimintaan toimeenpanosuunnitelmassa vahvistetulla tavalla. Valvontarangaistuksen toistuva tai vakava rikkominen johtaa valvontarangaistuksen muuntamiseen ehdottomaksi vankeudeksi. Esityksessä ehdotetaan myös sähköisten valvontamenetelmien käyttöönottoa joissakin avolaitoksissa, joista Rikosseuraamuslaitos päättää erikseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Laki vankeuslain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 18/2010 vp) Eurojustin vahvistamista koskevan päätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi Lailla Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta pannaan täytäntöön vuonna 2008 tehty päätös Eurojustin vahvistamisesta. Eurojust on perustettu vuonna 2002 ja sen tehtävänä on avustaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia rikosoikeudellisessa yhteistyössä sekä kansainvälisiä rikosasioita koskevien tutkinta- ja syytetoimien koordinoimisessa. Lakiin otetaan säännökset muun ohella kansallisen jäsenen tehtävistä ja toimivaltuuksista, kansallisista yhteyshenkilöistä sekä tietojen toimittamisesta Eurojustille. Esitykseen sisältyy myös ehdotus yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 2 :n muuttamisesta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään Hallituksen esitys (HE 19/2010 vp) laiksi kirkkolain 16 luvun ja 25 luvun 12 :n muuttamisesta Kirkkolakia muutetaan siten, että seurakuntien ja useamman seurakunnan yhteisten keskusrekistereiden ylläpitämät jäsenrekisterijärjestelmät korvataan kirkon yhteisellä jäsenrekisterijärjestelmällä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2011 alkupuoliskolla. Hallituksen esitys (HE 20/2010 vp) laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta Luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annettua lakia muutetaan siten, että lakiin lisätään säännökset ei-tuotannollisten investointien vähimmäispinta-alasta ja mahdollisuudesta siirtää ei-tuotannollisten investointien tukea koskevan päätöksen mukainen oikeus toiselle taholle sekä sopimuksen purkamisesta. Lakiin lisätään myös säännös siitä, ettei täydentävien ehtojen laiminlyönnistä johtuvia tuen vähennyksiä panna toimeen, jos laiminlyönti on vähäinen ottaen huomioon sen vakavuus, laajuus ja jatkuvuus. Hallituksen esitys (HE 21/2010 vp) laeiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain sekä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta Lakia laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla muutetaan Euroopan komission valtiontuen ilmoitusmenettelyn yhteydessä edellyttämällä tavalla. Lakiin lisätään säännökset muun muassa maakuntien hankeohjelmiin sisältyvistä laajakaistahankkeista tehtävistä markkina-analyyseista ja hankkeiden toteuttajiksi valittavien teleyritysten vertailuperusteista. Lisäksi laissa tarkennetaan säännöksiä tukikelpoisista kustannuksista. Hallituksen esitys (HE 22/2010 vp) laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 :n muuttamisesta Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia muutetaan siten, että harkinnanvaraisen kuntoutuksen varoja ei voida enää käyttää Kansaneläkelaitoksen yhteistoimintasäätiöiden piiriin kuuluvien kuntoutuslaitosten ja muiden Kansaneläkelaitoksen avustamien kuntoutuslaitosten perusparannusmenoihin ja käyttöavustuksiin. Lain voimaantulosäännöksessä säädetään harkinnanvaraisen kuntoutuksen varoista maksettujen avustusten palautusvelvollisuudesta, jos avustuksen saaneen säätiön omistama kuntoutuslaitos siirtyy toiselle omistajalle, lopettaa toimintansa tai muuttaa toimintaansa oleellisesti. Hallituksen esitys (HE 23/2010 vp) laiksi asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 32 ja 34 :n muuttamisesta Asunto-osakeyhtiölakia muutetaan siten, että hissin jälkiasennuksen kustannuksista voidaan kokonaan vapauttaa sellaiset rakennuksen pääsisäänkäynnin tason (katutaso) liikehuoneistot ja autotallit, jotka eivät hyödy hissistä edes osakkeiden arvonnousun muodossa. Lisäksi säädetään, että tuomioistuimen päätökseen perustuvaa yhtiöjärjestyksen muutosta noudatetaan heti, kun päätös on tullut lainvoimaiseksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 24/2010 vp) laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Kulutusluottoja koskeva kuluttajansuojalain 7 luku uudistetaan. Lisäksi osamaksukaupasta annettuun lakiin ja luottotietolakiin tehdään eräitä tarkistuksia. EU:n uusi kulutusluottodirektiivi pannaan täytäntöön. Kansallisten luottomarkkinoiden kehittymisen johdosta säädetään laki eräiden luo- 6

7 momentti 3_10.fm Page 7 Friday, April 9, :46 AM tonantajien rekisteröinnistä, jonka mukaan kuluttajaluottoja saa tarjota vain luotonantajarekisteriin merkitty luotonantaja. Lakia sovelletaan tietyin poikkeuksin sellaisiin kuluttajaluottoja tarjoaviin luotonantajiin, jotka eivät kuulu Finanssivalvonnan valvonnan piiriin. Rekisteri- ja valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lisäksi tehdään tarkistuksia panttilainauslaitoksista annettuun lakiin ja kolmeen muuhun luotonantoa koskevaan lakiin. Hallituksen esitys (HE 25/2010 vp) laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 3 ja 19c :n muuttamisesta Lakeja muutetaan siten, että turvapaikanhakija, joka on Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin kansalainen, ei kuuluisi vastaanoton piiriin sen jälkeen, kun hän on saanut tiedoksi Maahanmuuttoviraston kielteisen päätöksen kansainvälistä suojelua koskevaan hakemukseensa. Tietyissä erityistilanteissa hän voi kuitenkin kuulua vastaanoton piiriin lyhyen ajan vielä kielteisen päätöksen saatuaan. Hallituksen esitys (HE 26/2010 vp) vuoden 2010 lisätalousarvioksi Tuloarvioiden lisäykset ovat nettomääräisesti 891 miljoonaa euroa, josta arvonlisäveron tuottoarvion osuus on 773 miljoonaa euroa. Arviota valtiolle takaisinmaksettavista lainoista korotetaan 90 miljoonalla eurolla ja Veikkaus Oy:n jakamattomien voittovarojen tuloutusta 30 miljoonalla eurolla osana nuorisotyöttömyyden torjuntatoimia. Määrärahojen lisäykset ovat nettomääräisesti 79 miljoonaa euroa, joka pääosin kohdennetaan työttömyyden, varsinkin nuorisotyöttömyyden torjumiseen. Lisäksi esitykseen sisältyy telakkateollisuustoimenpiteitä. Kehykseen luettavia menoja lisätään noin 48 miljoonalla eurolla. Loppuvuodelle 2010 jäljelle jäävä jakamaton varaus on 241 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 lisätalousarvioesitys on siten 812 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Valtion nettolainanotto vuonna 2010 on 12,3 miljardia euroa. Hallituksen esitys (HE 27/2010 vp) laiksi valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin annetun lain 15 :n muuttamisesta Valtion mahdollisuutta tehdä toimintakykyisiin ja vakavaraisuusvaatimukset täyttäviin talletuspankkeihin pääomasijoituksia jatketaan. Lain soveltamisaikaa pidennetään asti. Valtio voi merkitä pääomalainoja enintään neljän miljardin euron määrään asti taikka valtion talousarviossa myönnettyjen määrärahojen tai valtuuksien puitteissa. Valtio saa merkitä vain sellaisen pääomalainan, jonka määrä vastaa enintään 25 prosenttia liikkeeseenlaskijan luottolaitostoiminnasta annetussa laissa säädetystä omien varojen vaatimuksesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 28/2010 vp) laiksi yliopistolain muuttamisesta Yliopistolakia muutetaan siten, että Helsingin yliopistolle ja Itä-Suomen yliopistolle korvataan määrä, joka vastaa niiden apteekkien elinkeinotulosta maksamaa yhteisöveroa. Helsingin yliopistoon erillisenä yksikkönä kuuluvan Svenska social- och kommunalhögskolanin opiskelijoiden osalta yliopistolakiin lisätään säännös heidän oikeudestaan jatkaa opintoja Helsingin yliopistossa valtiotieteiden maisterin tutkintoa varten. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 29/2010 vp) laiksi kalastuslain muuttamisesta Lakiin lisätään säännös valtioneuvoston valtuudesta antaa uhanalaisten eläinlajien suojelemiseksi tarpeellisia asetuksia kalastuksen rajoittamisesta. Maa- ja metsätalousministeriö voi asetuksella antaa uhanalaisten eläinten suojelemiseksi tarpeellisia tarkkarajaisia säännöksiä pyydysten käytöstä. Vesialueen omistajille ja vesialuetta koskevan erityisen oikeuden haltijoille säädetään oikeus saada korvausta valtioneuvostoa koskevan valtuussäännöksen nojalla annettavien kalastusrajoitusten aiheuttamista merkityksellisistä haitoista. Tarkoituksena on mahdollistaa muun muassa saimaannorpan suojelemiseksi välttämättömien kalastusrajoitusten säätäminen ja niistä aiheutuvien mahdollisten haittojen korvaaminen. Hallituksen esitys (HE 30/2010 vp) laiksi tulvariskien hallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Laki tulvariskien hallinnasta säädetään sekä muutetaan vesilakia, ympäristönsuojelulakia ja vesienhoidon järjestämisestä annettua lakia. Yleisenä tavoitteena on vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvista aiheutuvia menetyksiä sekä edistää varautumista tulviin. Lailla tulvariskien hallinnasta pannaan täytäntöön tulvariskien arviointia ja hallintaa koskeva direktiivi (2007/60/EY). Vesistöjen tulvimisesta, merenpinnan noususta aiheutuvista tulvista ja taajamien rankkasadetulvista aiheutuvat riskit arvioidaan ja tulvariskien hallinta suunnitellaan nykyistä järjestelmällisemmin sekä valtakunnallisesti yhdenmukaisin perustein. Vesitaloudellisten keinojen ohella kiinnitetään huomiota erityisesti alueiden käytön suunnitteluun ja rakentamisen ohjaukseen sekä pelastustoimintaan. Vesistö- ja meritulvariskien hallinnan suunnittelussa viranomaisten yhteistyö järjestetään niin sanotuissa tulvaryhmissä. Kansalaisille ja etutahoille turvataan mahdollisuudet osallistua suunnitteluun. Hallituksen esitys (HE 31/2010 vp) kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen muuttamisesta annettujen määräysten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lain- Momentti 7 Momentti 3/2010

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, 2009 12:12 PM 7/2009 Sisältö

momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, 2009 12:12 PM 7/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 4/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 8 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

3/2011 LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. ASETETUT TOIMIELIMET OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

3/2011 LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. ASETETUT TOIMIELIMET OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 3/2011 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 6 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 7 Korkein hallinto-oikeus 8 KKO:N VALITUS-

Lisätiedot

Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7

Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. 1/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 6 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 8 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

2006_6lmu.fm Page 1 Thursday, September 21, 2006 9:38 AM 6/2006. Sisältö

2006_6lmu.fm Page 1 Thursday, September 21, 2006 9:38 AM 6/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1

kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1 kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1 C M Y CM MY CY CMY K 3/2004 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston

Lisätiedot

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Puoluerahoituksen ymmärrettävyyden työryhmä (WP-PF)

Puoluerahoituksen ymmärrettävyyden työryhmä (WP-PF) b) c) LIITE 3 Lahjonnan vastainen valtioiden ryhmä EUROOPAN NEUVOSTO PÄÄOSASTO I LAKIASIAT RIKOSONGELMIEN OSASTO Strasbourg, 23. kesäkuuta 2006 Luottamuksellinen WP-PF (2006) 8E rev 2 Puoluerahoituksen

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2009:15. Kulutusluottoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2009:15. Kulutusluottoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2009:15 Kulutusluottoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2009:15 Kulutusluottoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus ISSN 1458-6452 ISBN 978-952-466-936-8

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi luottolaitostoiminnasta

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011 Yleisperustelut 2 SISÄLLYS SISÄLLYS...2 YLEISPERUSTELUT...3 1 JOHDANTO...3 2 NYKYTILA...4 2.1 Voimassaoleva lainsäädäntö,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ulkomaalaislaki. Lailla toteutettaisiin ja edistettäisiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia. Lakiin tehtäisiin laskutusta koskevan Euroopan unionin direktiivin edellyttämät

Lisätiedot

HE 25/2011 vp. henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa. soveltamisesta annetun lain muuttamisesta.

HE 25/2011 vp. henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa. soveltamisesta annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esitys Eduskunnalle rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 746. Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 746. Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2010 N:o 746 753 SISÄLLYS N:o Sivu 746 Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta... 2537 747 Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon

Lisätiedot

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS 37580 38876 33011 Ratkaistu Saapunut Vireillä 31.12. Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Kouvolan hallinto-oikeus Kuopion hallinto-oikeus Oulun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 3.7.2009 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot