KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta AIKA klo 13:00-15:45

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45"

Transkriptio

1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta AIKA klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastaminen Teknisen osaston ajankohtaiset asiat Teknisen osaston talouden toteutuma Vesi- ja viemärilaitoksen taksojen tarkistaminen Esitys talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitteluksi vuosille Investointiesitys vuosille Kylpylä-uimahalli Poukaman siivouspalvelutarjouksen hyväksyminen 173 Seminaarinkatu 7-10 rakennusten siivouspalvelutarjouksen hyväksyminen 174 Täyttölupa-anomus sähkö-/säätölaiteasentajan toimen täyttämiseksi 175 Viranhaltijoiden päätökset Ilmoitusasiat Muut asiat

2 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta AIKA klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kostamovaara Teemu 13:00-15:45 puheenjohtaja Alakurtti Urpo 13:00-15:45 varajäsen Alaluusua Teuvo 13:00-15:45 jäsen Hannola Jaana 13:00-15:45 jäsen Jaakkola-Räisänen Hannele 13:00-15:45 jäsen Kaisanlahti Tarja 13:00-15:45 jäsen Kangas Esa 13:00-15:45 varapuheenjohtaja Ojala Kirsti 13:00-15:45 jäsen Poropudas Pertti 13:00-15:45 jäsen POISSA Tikkanen Jani jäsen Somppi Marianne nuorisoneuvoston edustaja MUU Jaakkola Kauko 13:00-15:45 kh:n edustaja Kankaanranta Markku 13:00-15:45 esittelijä Ruuskanen Anja 13:00-15:45 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Kemijärvellä..201 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Teemu Kostamovaara Anja Ruuskanen KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kemijärvellä..201 Kemijärvellä..201 Tarja Kaisanlahti Urpo Alakurtti PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Kemijärven kaupungin Teknisellä osastolla, Vapaudenkatu 8 B, KEMIJÄRVI tiistaina klo Anja Ruuskanen, toimistopäällikkö

3 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TEKL 165 Hallintosäännön 5 :n mukaan toimielimen kokouksesta tulee ilmoittaa neljää päivää en nen kokousta sen jäsenille. Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja julkaistu kau pungin ko tisivuilla Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen TEKL 166 Kuntalain mukaan pöytäkirja tulee tarkastaa toimielimen päättämällä tavalla. Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta valitsee kokouksessa läsnä ole vista jäsenistään kaksi tarkastamaan pöytäkirjan ja sopii tarkastamisajasta. Pöytäkirjantarkastajina ovat vuorossa Tarja Kaisanlahti ja Jani Tikkanen. Tarkastus on torstaina heti kokouksen jälkeen. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Kaisanlahti ja Urpo Alakurtti Tarkastus on torstaina heti kokouksen jälkeen.

5 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Teknisen osaston ajankohtaiset asiat TEKL 167 Tekninen johtaja esittelee tekniselle lautakunnalle teknisen osaston ajankohtaisia asioita. Päätösehdotus (tekninen johtaja): Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Teknisen osaston talouden toteutuma /04/041/2013 TEKL 168 Vuoden 2014 talousarvion toimeenpano-ohjeiden mukaan lautakunnat käsittelevät alai sen sa osaston talouden seurantaraportit hallintosäännön mukaisesti mää rä välein. Vuonna 2014 käsittely toteutetaan neljännesvuosittain. Tulosaluetasolla tarkasteltuna toimintakatteen toteutuma on seuraava: Tulosalue Hallintopalvelut Tuotot Kulut Netto Maankäyttö Tuotot Kulut Netto Rakennukset Tuotot Kulut Netto Kunnallistekniikka Tuotot Kulut Netto Vesihuoltolaitos Tuotot Kulut Netto Pelastustoimi Tuotot Kulut Netto Yritystilat Tuotot Kulut Netto Tekninen osasto yh teen sä Tuotot Kulut Netto Käyttö Käyttö TA Käyttö % ,3 67,9 66,5 93,7 69,2 32,3 72,4 60,2 102,7 89, ,3 73,0 71,8 74,3 75,5 75,5 66,4 63,3 111,3 73,2 64,4 157,7 Henkilöstökulujen toteutuma oli tilanteessa ,5 %.

7 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Käyttösuunnitelman toteutumaraportti on oheisena. (toimistopäällikkö Anja Ruuskanen puh ) Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta merkitsee talouden to teutu man ajalta tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Vesi- ja viemärilaitoksen taksojen tarkistaminen 491/03/031/2014 TEKL 169 Vuoden 2015 talousarvioesityksessä vesi- ja viemärilaitoksen liikevaihto on , jota liikevaihdon tasoa edellytetään, että vesi- ja viemärilaitos kykenee kat ta maan tuloillaan kaikki vesihuoltotoiminnasta aiheutuvat menot ja tuottamaan ny kyi sen tasoiset vesihuoltopalvelut. Veden myynnin ja laskutettavan jäteveden määrän on taksalaskelmissa arvioitu vähe ne vät noin 2 % nykytasosta. Tarvittava taksojen korotus on kohdistettu ku lu tusmak sui hin. Perusmaksut säilyvät nykyisellä tasolla. Edellä olevan perusteella veden ja jäteveden kulutusmaksua tulisi korottaa viisi sent tiä niin, että veden kulutusmaksu olisi 1,53 /m 3 (nykyinen 1,48 /m 3 ) ja jä te veden kulutusmaksu 1,73 /m 3 (nykyinen 1,68 /m 3 ). Korotus merkitsee noin 2,7 %:n ko ro tus ta kiinteistöjen vesi- ja jätevesimaksuihin. Korotuksen vaikutus esimerkiksi tyy pil li sel le omakotitalokuluttajalle on talousveden osalta noin 7,50 /vuosi ja jä teve den osalta noin 7,50 /vuosi. Vesi- ja viemärilaitoksen yhtenä toiminnallisena tavoitteena on, että laitoksen taksat ovat taksavertailussa maan keskimääräistä tasoa. Nyt esitettyjen korotusten jälkeen kin taksat jäävät alle maan keskimääräisen tason. (kunnallistekniikan päällikkö Markku Koivisto puh ) Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää korottaa veden ja jä te ve den kulutusmaksua vuodelle 2015 seuraavasti: Vesilaitoksen kulutusmaksu Viemärilaitoksen kulutusmaksu 1,53 /m 3 + alv 1,73 /m 3 + alv Uudet maksut astuvat voimaan Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösesityksen. Tiedoksi: Kaupungin netti-sivut Vesilaskuttaja Vesihuoltoteknikko Työnjohtaja

9 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Esitys talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitteluksi vuosille /04/041/2014 TEKL 170 Kemijärven kaupungilla on meneillään laaja palvelurakenne- ja or ga ni saa tio uu distus, jota on ollut konsultoimassa mm. FCG. Vuoden 2014 aikana on joka osastolla pi det ty työpajoja nykytilasta ja tavoiteltavasta tulevaisuuden kehityksestä. Lisäksi on nimetty useita työryhmiä, joiden tehtävänä on esittää pal ve lu ra ken ne uu dis tuksen toteuttamisvaihtoehtoja. Tarkoituksena on, että vuoden 2015 talousarvion yhtey des sä käsitellään selvityksessä esiintulleet palvelurakenteeseen liittyvät asiat toi min nan tehostamiseksi ja että varsinainen organisaatiouudistus valmistellaan vuo den 2015 aikana ja toteutetaan alkaen. Palvelurakenteeseen liittyvänä asiana esitetään, että kaupungin varastotoiminta ml. vaatehuolto sivistys- ja sote-osastolta keskitetään teknisen osaston hal lin noi mak si ja että laitoshuolto sote-osastolta siirretään tekniselle osastolle yhden esi mie hen, siivoustyönjohtajan alaisuuteen erilliseksi Tukipalvelut-tulosyksiköksi. Nyt esi tet täväs sä talousarvioehdotuksessa esitetään, että sote-osastolta siirtyy 22 va ki tuis ta ja yksi oppisopimuksella, määräaikaisella työsopimuksella työskentelevä hen ki lö ja sivistysosastolta 1 varastossa työskentelevä henkilö teknisen osaston pal ve lukseen. Henkilöstösiirto tarkoittaa yli miljoonan euron lisämenoa tekniselle osas tol le. Asiaan kuuluvat yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut on jo aloitettu. So te-osas to ostaa tarvitsemansa palvelun sisäisesti tekniseltä osastolta, joten tek ni sel le osastolle siirrolla ei ole raamivaikutusta vuodelle Kemijärven valtuustoryhmät ovat allekirjoittaneet valtuustosopimuksen, johon on kir jat tu mm, että "kaupungin menoja leikataan 3-4 % vuosittain vuoteen 2017 saakka, vertailulukuna käytetään vuotta Henkilöstön määrä ja tehdyt hen ki lös tötyö vuo det laskevat keskimäärin 2-4 %/v." Teknisen osaston talousarviossa esi te tyt menot pienenisivät ilman edellä mainittuja henkilöstösiirtoja n. 5 % ja hen ki lös tö työvuo det n. 3 %. Kaupunginhallitus on antanut kokouksessaan osastoille raamin ta lous ar vio vuo del le 2015 ja kehyksen vuo sille Tekniselle osastolle on annettu yksi raami, joka jaetaan Tekni siin pal ve lui hin ja Yritys ti loihin. Tulosalueittain tarkasteltuna talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma on seuraava: Tulosalue TA 2014 netto TAE 2015 netto TS 2016 netto TS 2017 netto TS 2018 netto Hallintopalvelut Maankäyttö Kiinteistöt Kunnallistekniikka Vesihuolto Pelastustoimi

10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Tekniset palvelut yht Yritystilat Tekninen osas to yht Talousarvio-ohjeiden mukaan palkkoja korotetaan 0.4 %. Teknisen osaston toimintakulut koostuvat seuraavista tekijöistä: Meno TA TAE Muutos % Henkilöstömenot ,4 Palveluiden ostot ,8 Tarvikkeiden ostot Avustukset Muut toimintakulut ,8 Yhteensä menot ,5 Suurimmat yksittäiset menoerät ovat henkilöstömenojen lisäksi lämmitys n 1,35 M ja sähkö 1,08 M, sisäiset kiinteistöhoitopalvelut 1,7M sekä pe las tus toimi 0,8 M. Teknisen osaston toimintatuotot koostavat seuraavista tekijöistä: Tuotto TA TAE Muutos % Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,6 Muut toimintatuotot ,7 Yhteensä tuotot ,8 Suurimmat tuloerät ovat sisäiset vuokrat yhteensä 7,2 M (ed. vuonna 8 M ) ja sisäi set muut tulot 2,7 M eli sisäisten tulojen osuus kaikista tuloista on n. 10 M eli yli 70 %. Ulkoisista tuloista suurimmat ovat vesi- ja jätemaksut ja veden perusmaksut yhteen sä 1,6 M, yritys tilojen vuok rat n ja tonttien vuokrat se kä muiden rakennusten vuokratulot n Osaston tärkeänä toiminnallisena tavoitteena on kiinteistöjen peruskorjaus- ja kunnossapitotarpeen arviointi ja pitkän tähtäimen toteutusohjelman laatiminen tavoitteena käytössä olevien kiinteistöjen arvon säilyttäminen ja ylläpitokustannusten optimointi. Osastolta on saavuttamassa henkilökohtaisen eläkeiän 17 henkilöä suun nit te lu kaute na. Eläk keellejäännin hyödyntäminen on suuri haaste ja mahdollisuus osas ton

11 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta teh tä vien uu delleenorganisoinnin kannalta. Kaikki vapautuvat virat/toimet ja nii den teh tävät tar kastellaan paremman tuottavuuden saavuttamiseksi. Teh tä vä mi toi tuk sia tarkis te taan. Työprosesseja avataan siten, että oikeaa osaamista voidaan koh dentaa oi keaan paikkaan. Laaditaan tuottavuusohjelma yhdessä henkilöstön kans sa. Liitteenä 1 on teknisten palveluiden ja yritystilojen tulosaluekohtaiset toiminnalliset ta voit teet ja ta lous ar vio esitys 2015 ja TS (toimistopäällikkö Anja Ruuskanen puh ) Esitys (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen 1 mu kai set talousarvioesi tykset 2015 ja ta loussuunni telmat teknisten palve lui den ja yri tys ti lo jen osalta ja esittää niiden hy väksymis tä kaupunginhallitukselle ja edelleen -val tuus tol le. Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösesityksen.

12 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Investointiesitys vuosille /04/041/2014 TEKL 171 Tekninen osasto on valmistellut investointiesityksen vuodelle 2015 ja suunnitelmavuosille , liitteenä 2. Toimintakateraamia ei investoinneille ole annettu. Suurin investointi on Patokankaan liimapuuhallin ostaminen (3 M ). Ke hi tys vammai sil le on suunnitteilla ryhmäkoti joko uudisrakennus- tai peruskorjauskohteena (0,85 M netto). Muut investoinnit ovat lähes kokonaisuudessaan peruskorjaus- tai pe rus pa ran nusin ves toin te ja. Lisäksi kuluvalta vuodelta siirtyy jo päätettyjen investointien lop puunsaat ta mi nen talousarviovuodelle 2015 noin 0,7 M :n edestä. Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta esittää kau pun gin hal li tuksel le ja edelleen -valtuustolle liitteenä 2 olevan investointiohjelman hyväksymis tä. Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösesityksen.

13 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kylpylä-uimahalli Poukaman siivouspalvelutarjouksen hyväksyminen 493/54/541/2014 TEKL 172 Kylpylä-uimahalli Poukaman siivouspalvelun on tehnyt ISS Palvelut Oy. Nykyinen sopimus päättyy Poukaman siivouspalvelusta on pyydetty tarjoukset ajalle Sopimukseen sisältyy mahdollinen optio 1 vuotta, jonka tilaaja päättää sopimuskauden päättyessä. Siivouspalvelun tarjouspyyntö on ollut nähtävillä internetissä jul kis ten hankintojen ilmoituskanava HILMA:ssa ja Kemijärven kaupungin kotisivuilla. Tarjouksen antamisen edellytyksenä oli yhteiseen tutustumiskierrokseen osallistumi nen. Kierrokseen osallistui neljä palveluntuottajaa. Näistä kolme vastasi tar jouspyyn töön. Liitteenä 3 on tarjousten avauspöytäkirja. Tarjousvertailun (liite 4) perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin palvelun tuottaja on ISS Palvelut Oy. (siivoustyönjohtaja Teija Hoisko puh ) Ehdotus (tekninen johtaja): Kylpylä-uimahalli Poukaman siivouspalvelu hanki taan ISS Palvelut Oy:stä tarjouksen mukaisella hinnalla 5089,00 /kk (alv 0 %). Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösesityksen. Tiedoksi: Tarjouksen tehneet Toimeksi: Siivoustyönjohtaja

14 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Seminaarinkatu 7-10 rakennusten siivouspalvelutarjouksen hyväksyminen 494/54/541/2014 TEKL 173 Seminaarinkatu 7-10 tilojen siivouspalvelun on tehnyt Lassila & Tikanoja Oyj. Ny kyi nen sopimus päättyy Seminaarinkatu 7-10 rakennusten siivouk sesta on pyydetty tarjoukset ajalle Sopimukseen sisältyy mah dollinen optio 1 vuotta, jonka tilaaja päättää sopimuskauden päättyessä. Siivouspalvelun tar jous pyyn tö on ol lut HIL MAs sa sekä kaupungin nettisivuilla. Tarjouksen antamisen edellytyksenä oli yhteiseen tutustumiskierrokseen osallistuminen. Kierrokseen osallistui neljä palveluntuottajaa. Tarjoukseen vastasi kolme pal ve lun tuot ta jaa. Liitteenä 5 on tarjousten avauspöytä kir ja. Tarjousvertailun (liite 6) perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin palvelun tuotta ja on ISS Palvelut Oy. (siivoustyönjohtaja Teija Hoisko puh ) Päätösehdotus (tekninen johtaja): Särkelän koulun ja ammattiopiston sii vous palve lut han kitaan ISS Palvelut Oy:ltä tarjouksen mukaisesti 3824,00 /kk (alv 0 %). Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösesityksen. Tiedoksi: Tarjouksen tehneet Toimeksi: Siivoustyönjohtaja

15 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Täyttölupa-anomus sähkö-/säätölaiteasentajan toimen täyttämiseksi 55/02/022/2014 TEKL 174 Teknisellä osastolla on tarve ylläpitää teknistä huoltoa joka vastaa kaupungin omis tuk ses sa olevien kiinteistöjen automaation sekä sähkölaitteiden kunnosta sekä huollosta. Tällä hetkellä kiinteistönhoidossa työskentelee osa-aikainen (50 %) säh kö-/sää tö lai teasen ta ja. Kiinteistöille on tehty työmäärämitoitus vuoden 2014 aikana. Joka antaa perusteet säh kö-/sää tö lai teasen ta ja tarpeellisuudesta kiinteistöiden sekä muiden kohteiden säh kö lai te huollon määrästä. Sähkö-/säätölaiteasentaja työskentelee ensisijaisesti kiinteistönhoitokeskuksen hal lin noi mis sa kiinteistöissä. Kustannustehokkaan ja sujuvan kiinteistöhoito- ja teknisten palvelujen ta kaa mi seksi kiinteistöhoitoyksikön kannalta on erittäin tärkeää, että on käytettävissä oma säh kö-/sää tö lai teasen ta ja, joka tuntee riittävästi rakennukset sekä niiden tekniikan ja laitekannan. Sähkö- /säätölaiteasentajan tehtäviä on yritetty tehdä tilapäisjärjestelyin. Tehtävien hoi to tilapäisjärjestelyin ei ole onnistunut toivotulla tavalla, palvelunosto ul ko puo lelta ei ole taloudellisesti järkevää lähimmät palvelun tarjoajat ovat Rovaniemellä ja Kuu sa mos sa. Sähkö-/säätölaiteasentajan toimi on ollut sisäisessä haussa ja määräaikaan mennes sä tuli 1 määräaikaisessa palvelussuhteessa olevan hakemus. Ajantasainen teh tä vän ku vaus on ohessa. (isännöitsijä Markku Taavo puh ) Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta pyytää kau pun gin hal lituk sel ta lupaa saada täyttää sähkö-/säätölaiteasentajan toimi. Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösesityksen.

16 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Viranhaltijoiden päätökset 48/00/007/2014 TEKL 175 Kuntalain 51 :n mukaan lautakunta tai sen puheenjohtaja tai johtosäännössä mää rät ty kunnan viranhaltija voivat ottaa lautakunnan käsiteltäväksi lautakunnan alai sen viranomaisen toimivaltaan siirretyn asian, jollei kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen puheenjohtaja tai kaupunginjohtaja ole ilmoittanut asian ottamisesta kau pun gin hal li tuk sen käsiteltäväksi. Teknisen johtajan päätös: : Särkelän koulun rakenneteknisen korjaustarveselvityksen ja hait ta-ai ne tut ki muk sen tekijäksi valitaan Vahanen Oy. Hankinnan arvo on n ,00. Isännöitsijän päätökset: : Räisäläntie 645:n ilma-vesilämpöpumppu hankitaan LVI-Lämsä Oy:ltä hintaan ,00 (alv 0 %) : Seminaarinkatu 10:n iso nosto-ovi hankitaan Turner Doorilta hintaan 4.519,00 (alv 0 %) : Liikuntahallin vastustoiminen kostutuslaitteisto hankitaan Brautek Oy:ltä hintaan 8.802,20 (alv 0 %). (toimistopäällikkö Anja Ruuskanen puh ) Päätösehdotus (puheenjohtaja/tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää, ett ei se ota käsiteltäväkseen edellä mainittuja viranhaltijapäätöksiä. Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi päätösesityksen.

17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat TEKL 176 Teknisen johtajan päätös: : Pelastusaseman vesikaton uusiminen tilataan Rakennusliike Vintte ri Oy:ltä hintaan ,00 (alv 0 %). Kunnallistekniikan päällikön päätös: : JPT-Jaskari Oy:ltä tilataan nestesäiliö lisävarusteineen hintaan ,00 (alv 0 %). Isännöitsijän päätös: : Pyhätunturin liikekeskuksen talvikunnossapito hankitaan tal vi kau delle Huoltokero Oy:ltä hintaan 4.450,00 (alv 0 %). (toimistopäällikkö Anja Ruuskanen puh ) Päätösehdotus (tekninen johtaja): Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Muut asiat TEKL 177 Seuraava lautakunnan kokous on klo 16:00.

19 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. perusteet Pykälät 165, 166, 167, 168, 170, 171, 174,176, 177 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät HvalL 3 :n 1 mom /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja ai ka Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite: Tekninen lautakunta, Vapaudenkatu 8 B, KEMIJÄRVI, Pykälät 169, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jä senen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asian osai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista säh köis tä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päi vä nä viestin lähettämisestä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää / nähtäväksi asettamispäivää ei lueta määräaikaan. Sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUOHJE HANKINTA-ASIASSA Pykälät 172, 173, VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja aika Muutoksenhakuohje liitteenä Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika alkaa kunnanjäsenellä nähtävilläolopäivästä ja asianosaisella tiedoksisaannista. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, PL 189, OULU Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjassa on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päätymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

20 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. 1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. VALITUSOSOITUS KAUPUNGINHALLITUKSEN MYÖNTÄMÄÄN POIKKEAMISLUPAAN Kaupunginhallituksen päätös Antopäivä: Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Osoite: PL 189, OULU Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu Valitusaika: 30 päivää Maankäyttö- ja rakennuslain 198 :n mukaan päätös annetaan julkipanon jälkeen. Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten tietoon. Valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 49

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 49 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 49 Tekninen lautakunta Aika 03.10.2014 klo 8:00-10:10 Paikka Kaupungintalo, kh:n kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot