SISÄLLYS. N:o 130. Valtioneuvoston asetus. asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista. Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2001

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 130. Valtioneuvoston asetus. asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista. Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2001"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2001 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 130 Valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista Valtioneuvoston asetus eräiden maaseutuelinkeinojen rahoituslainsäädäntöön liittyvien lakien voimaantulosta Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 :ssä tarkoitettujen verovuodelta 2001 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarvikeviraston suoritteista perittävistä maksuista Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Telehallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta N:o 130 Valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2001 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun kuluttajansuojalain (38/1978) 2 luvun 6 :n 1 ja 2 kohdan nojalla: Soveltamisala 1 Tässä asetuksessa säädetään, mitä tietoja elinkeinonharjoittajan on annettava markkinoidessaan kiinteistöä tai sen osaa, rakennusta tai huoneistoa asumistarkoitukseen tai vastaista asumiskäyttöä varten (asunto) kuluttajille. Tätä asetusta ei sovelleta kuluttajansuojalain (38/1978) 10 luvussa tarkoitettujen aikaosuusasuntojen markkinointiin. Ilmoittaminen 2 Ilmoitettaessa myytävästä asunnosta lehtiilmoituksessa, kuluttajille jaettavassa tai kuluttajien saatavilla olevassa mainoksessa taikka muulla vastaavalla tavalla on ilmoituksesta käytävä ilmi ainakin: 1) asunnon tyyppi, kuten pientalo-, kerrostalo- tai vapaa-ajan asunto taikka rakentamaton maa-alue; 2) asunnon sijaintikunta sekä kylä, kaupunginosa tai muu asunnon sijaintia vastaavalla tavalla tarkemmin ilmaiseva tieto; 3) asumiskäyttöön myytävästä rakennuksesta ja huoneistosta asuintilojen pinta-ala ja huoneluku sekä rakentamattomasta maa-alueesta ja vapaa-ajan asunnosta maa-alueen pinta-ala; 4) suunnitteilla tai rakenteilla olevan asunnon arvioitu valmistumisaika; 5) markkinoinnista vastaavan elinkeinonharjoittajan nimi ja yhteystiedot. Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, on ilmoitettava: 1) osaomistusasunnosta ensi vaiheessa myytävän osuuden suuruus ja hinta, onko loppuosuus mahdollista myöhemmin ostaa sekä asunnon käyttöoikeudesta perittävät maksut;

2 330 N:o 130 2) asumisoikeusasunnosta asumisoikeusmaksu ja käyttövastike; 3) muusta myytävästä asunnosta myyntihinta sekä velaton hinta, jos se poikkeaa myyntihinnasta. Osaomistusasunnolla tarkoitetaan asuntoa, jonka hallinnan saaminen edellyttää osakkeiden tai osuuksien osan ostamista ja vuokratai muun sopimuksen tekemistä. 3 Ilmoitettaessa vuokrattavasta asunnosta 2 :n 1 momentissa mainitulla tavalla ilmoituksesta on käytävä ilmi ainakin: 1) asunnon sijainti, tyyppi ja huoneluku sekä vuokralaisen yksinomaisessa käytössä olevien asuintilojen pinta-ala; 2) vuokra sekä mahdollinen ennakkovuokra ja vakuus; 3) määräaikaisen vuokrasopimuksen kesto; 4) markkinoinnista vastaavan elinkeinonharjoittajan nimi ja yhteystiedot. 4 Jos asunto on keskeneräinen tai sen varustus on olennaisesti puutteellinen siihen verrattuna, mitä vastaavanlaiseen asuntoon samalla paikkakunnalla tavanmukaisesti kuuluu, ilmoituksessa on mainittava siitä. Jos asunto on vuokrattu taikka jos myytävänä oleva pientaloasunto tai vapaa-ajan asunto on vuokramaalla, myös siitä on mainittava. Esittely 5 Kun kuluttajille annetaan tilaisuus tutustua asuntoon joko asunnossa tai muualla (esittely), nähtävänä on oltava esite asunnosta. Esitteeksi asunnosta katsotaan myös yhdistelmä, jossa yhtenä tai useampana luettelona esitetään tiedot useasta samanaikaisesti markkinoitavasta asunnosta. 6 Myytävää asuntoa koskevassa esitteessä on mainittava ainakin: 1) asunnon tyyppi, kuten pientalo-, kerrostalo- tai vapaa-ajan asunto taikka rakentamaton maa-alue; 2) onko myytävänä kiinteistö, kiinteistön määräosa tai määräala, vuokramaalla oleva rakennus, asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet tai osuudet, osaomistusasunto vai asumisoikeusasunto; 3) miten asunto vapautuu ostajan käyttöön tai mikä on asunnon arvioitu valmistumisaika; 4) asuinalueen kaavoitustilanne ja viranomainen, jolta voi saada siitä lisätietoja, jollei näiden mainitsemista voida asunnon sijainti huomioon ottaen pitää tarpeettomana; 5) keskeiset liikenneyhteydet ja alueen palvelut, jollei näiden mainitsemista asunnon sijainti huomioon ottaen voida pitää tarpeettomana; 6) 2 :n 2 momentissa mainitut hintatiedot ja suunnitteilla tai rakenteilla olevan asunnon maksuaikataulu; 7) markkinoinnista vastaavan elinkeinonharjoittajan nimi ja yhteystiedot. 7 Kiinteistöä tai sen osaa taikka vuokramaalla olevaa rakennusta myytäessä esitteessä on 6 :ssä säädetyn lisäksi mainittava: 1) maa-alueesta a) sijaintikunta sekä kaupunginosa tai kylä, kiinteistötunnus ja lähiosoite; b) pinta-ala; c) rakennusoikeus; d) alueella sijaitsevat rakennukset ja rakennelmat; e) alueen käyttöä tai luovutusta koskevat rajoitukset sekä vuokramaasta vuokranantaja, jäljellä oleva vuokra-aika, vuokran suuruus ja vuokraoikeuden siirtoa koskevat rajoitukset; f) kiinnitykset, ostajan maksettaviksi tulevat maksut sekä muut rasitukset ja rasitteet; 2) asumiskäyttöön myytävästä rakennuksesta a) käyttöönottovuosi tai, jollei se ole selvitettävissä, arvio siitä; b) pääasiallinen rakennusmateriaali, kattotyyppi ja katon päällystemateriaali; c) lämmitysjärjestelmä; d) huoneluku ja pinta-ala eriteltyinä asuintiloihin ja muihin tiloihin; e) jos rakennus myydään vakituiseen asumiskäyttöön, keskimääräiset lämmityskustannukset tai sähkölämmitteisestä rakennuksesta keskimääräiset kustannukset kokonaissähkönkulutuksesta taikka, jos kyseessä on suunnitteilla tai rakenteilla oleva rakennus, arvio niistä.

3 N:o Esittelyssä on oltava nähtävinä: 1) kartta ja selvitys myytävän alueen rajoista; 2) maa-alueen vuokrasopimus; 3) suunnitteilla tai rakenteilla olevan rakennuksen kalusteita, varusteita ja pinnoitteita koskeva seloste; 4) asumiskäyttöön myytävän rakennuksen pohjapiirros. 8 Asunnon hallintaan oikeuttavia osakkeita tai osuuksia, osaomistusasuntoa tai asumisoikeusasuntoa myytäessä esitteessä on 6 :ssä säädetyn lisäksi mainittava: 1) asunnon osoite ja kerrostaloasunnosta asuinkerros; 2) yhteisön nimi ja myytävinä olevien osakkeiden tai osuuksien numerot tai muut yksilöintitiedot; 3) isännöitsijän tai muun vastaavassa asemassa olevan henkilön nimi ja yhteystiedot; 4) asunnon huoneluku sekä pinta-alat eriteltyinä asuintiloihin ja muihin tiloihin; 5) yhteisön hallitseman maa-alueen pintaala ja vuokramaasta vuokranantajan nimi, jäljellä oleva vuokra-aika ja vuokran suuruus; 6) rakennuksen käyttöönottovuosi tai, jollei se ole selvitettävissä, arvio siitä, kerrosluku, pääasiallinen rakennusmateriaali ja lämmitysjärjestelmä; 7) pientaloasunnosta kattotyyppi ja katon päällystemateriaali; 8) yhteisön kaikkien huoneistojen lukumäärä ja muut tilat sekä asuinhuoneistojen ja liikehuoneistojen pinta-alat; 9) yhteisölle kuuluvat asukkaiden käytössä olevat pysäköintitilat; 10) yhteisöllä tai sen osakkaalla oleva oikeus lunastaa uudelle omistajalle siirtyvä osake tai osuus ja muut asunnon käyttöä tai luovutusta koskevat rajoitukset; 11) onko ostajalla mahdollisuus myöhemmin ostaa loppuosa osaomistusasunnosta ja loppuosan hinta tai sen määräytymisperusteet sekä muut kaupan keskeiset ehdot; 12) asumiskustannukset, kuten vastikkeet, vesimaksut ja muut asunnon käytöstä perittävät korvaukset, taikka, jos esitellään suunnitteilla tai rakenteilla olevaa asuntoa, arvio niistä; 13) asunnon osalle tuleva osuus yhteisön veloista ja mahdollisuus maksaa tämä osuus pois; 14) yhteisön velvoitteet, jotka voivat myöhemmin aiheuttaa ostajalle kustannuksia; 15) yhteisön päättämät tai muutoin varmuudella tiedossa olevat rakennuksen tai kiinteistön huomattavat korjaukset ja perusparannukset sekä arvio niiden toteuttamisajankohdasta ja niistä ostajalle aiheutuvista kustannuksista. Esittelyssä on oltava nähtävinä: 1) yhtiöjärjestys taikka osuuskunnan tai asumisoikeusyhdistyksen säännöt; 2) yhteisön viimeinen tilinpäätös sekä yhteisön taloudellisen aseman arvioimiseksi mahdollisesti tarvittavat muut selvitykset taikka, jos esitellään suunnitteilla tai rakenteilla olevaa asuntoa, yhteisön taloussuunnitelma; 3) suunnitteilla tai rakenteilla olevan asunnon rakennustapaseloste; 4) asunnon pohjapiirros; 5) jos asunnon hallintaan saanti edellyttää kauppakirjan lisäksi muita sopimuksia, malli sopimuksista. 9 Vuokrattavaa asuntoa koskevassa esitteessä on mainittava 3 :ssä säädetyn lisäksi ainakin seuraavat tiedot: 1) vuokrasuhteen tyyppi, jos kyseessä on alivuokrasuhde tai jälleenvuokrasuhde; 2) miten asunto vapautuu vuokralaisen hallintaan; 3) vuokralaisen käytettävissä olevat asunnon ulkopuoliset tilat, kuten pesutupa ja sauna; 4) keskeiset liikenneyhteydet ja alueen palvelut, jollei näiden mainitsemista voida asunnon sijainti huomioon ottaen pitää tarpeettomana; 5) yhteisön päättämät tai muutoin varmuudella tiedossa olevat rakennuksen tai kiinteistön huomattavat korjaukset ja perusparannukset sekä arvio niiden toteuttamisajankohdasta. 10 Jos asunto poikkeaa olennaisesti siitä, mitä kuluttajalla on kohtuudella aihetta olettaa, on esitteessä mainittava siitä. Tällainen tieto on annettava erityisesti, jos vakituiseen asumiskäyttöön tarkoitetussa asunnossa ei ole vesi-

4 332 N:o 130 johtoa, viemäriä, keskuslämmitystä, sähköä tai muuta siihen verrattavaa perusvarustusta, joka vastaavanlaiseen asuntoon samalla paikkakunnalla tavanomaisesti kuuluu. 11 Jos elinkeinonharjoittaja markkinoidessaan suunnitteilla tai rakenteilla olevaa asuntoa varaa itselleen mahdollisuuden muuttaa asunnon ominaisuuksia taikka kauppakirjan tai muun markkinoitavaa asuntoa koskevan sopimuksen ehtoja, esitteessä on näkyvästi mainittava siitä. Voimaantulo 12 Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta Tällä asetuksella kumotaan asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista 18 päivänä marraskuuta 1983 annettu asetus (847/1983) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2001 Oikeusministeri Johannes Koskinen Lainsäädäntöjohtaja Mikko Könkkölä

5 333 N:o 131 Valtioneuvoston asetus eräiden maaseutuelinkeinojen rahoituslainsäädäntöön liittyvien lakien voimaantulosta Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2001 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään: 1 Seuraavat lait tulevat voimaan 21 päivänä helmikuuta 2001: 1) kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 25 :n muuttamisesta 12 päivänä maaliskuuta 1999 annettu laki (332/1999), 2) kalatalouden korkotukilainoista annetun lain 2 :n muuttamisesta 12 päivänä maaliskuuta 1999 annettu laki (335/1999), 3) perintökaaren 25 luvun 4 :n muuttamisesta 12 päivänä maaliskuuta 1999 annettu laki (340/1999), 4) luopumiseläkelain muuttamisesta 12 päivänä maaliskuuta 1999 annettu laki (341/1999), 5) yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain 1 :n muuttamisesta 21 päivänä tammikuuta 2000 annettu laki (47/2000), 6) maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa annetun lain 1 :n muuttamisesta 21 päivänä tammikuuta 2000 annettu laki (48/2000), 7) aravalain 1 :n muuttamisesta 21 päivänä tammikuuta 2000 annettu laki (50/2000) sekä 8) omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 1 :n muuttamisesta 21 päivänä tammikuuta 2000 annettu laki (51/2000). 2 Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä helmikuuta Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2001 Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä Vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa

6 334 N:o 132 Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 :ssä tarkoitettujen verovuodelta 2001 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissäsovellettavista jako-osuuksista Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2001 Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 5 :n nojalla: 1 Verovuoden 2001 ennakonpidätysten, ennakon täydennysmaksun ja kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä sovelletaan tämän asetuksen määräyksiä. 2 Verovuodelta 2001 suoritettavissa verontilityslain 5 :n mukaisissa tilityksissä käytetään seuraavia jako-osuuksia: Valtionveron osuus 41,48 % Kunnallisveron osuus 50,53 % Kirkollisveron osuus 3,12 % Vakuutetun sairausvakuutusmaksu 4,87 % 3 Verovuodelta 2001 suoritettavia verontilityslain 5 :n mukaisia tilityksiä varten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 1999 toimitetussa verotuksessa vahvistettu kunnallisvero muutetaan kuntakohtaisiksi laskennallisiksi äyrimääriksi soveltamalla kunkin kunnan tuloveroprosenttia. Näin saatuja kuntakohtaisia äyrimääriä korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta 2000 ja 1 päivän tammikuuta 1999 asukaslukujen suhde. Korjattuihin äyrimääriin sovelletaan vuoden 2001 kunnan tuloveroprosenttia, ja kunkin kunnan jakoosuus lasketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen summasta. Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että kirkollisveron osuudesta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelis-luterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen äyrimääriin vuoden 2001 kirkollisveroäyrin hintaa. Ennen kuntien ja evankelisluterilaisten seurakuntien jako-osuuksien laskentaa äyrimääriä tarkistetaan seuraavasti: Evankelisluterilainen seurakunta Äyrimäärän alennus Kunta Halikko Halikko Kemijärvi Kemijärvi Kempele Kempele Kirkkonummi Kirkkonummi Kuusjoki Kuusjoki Lieto Lieto Muurla Muurla Naantali Naantali Salo Salo Särkisalo Särkisalo Tarvasjoki Tarvasjoki Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä helmikuuta Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2001 Valtiovarainministeri Sauli Niinistö Vanhempi finanssisihteeri Merja Taipalus

7 335 N:o 133 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarvikeviraston suoritteista perittävistä maksuista Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2001 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994: 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään Elintarvikeviraston maksullisista suoritteista ja niistä perittävistä maksuista. Lihantarkastuksen, teurastamojen ja niiden yhteydessä olevien leikkaamojen ja kylmävarastojen sekä kala-alan laitosten valvonnan ja Euroopan yhteisön maksamien tukien edellytyksenä olevien tarkastusten maksullisuudesta säädetään erikseen. 2 Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet Elintarvikeviraston julkisoikeudellisia suoritteita, joista maksu peritään omakustannusarvon mukaisena, ovat: 1) teurastamojen yhteydessä olevien muiden laitosten kuin leikkaamojen ja kylmävarastojen valvonta; 2) luonnonmukaisen tuotannon valvonta; 3) naudanlihan vapaaehtoisen merkintäjärjestelmän valvonta. Luonnonmukaisen tuotannon valvontamaksua ei kuitenkaan peritä luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistuksen valvonnasta silloin, kun valmistus tapahtuu luonnonmukaisen tuotannon yhteydessä maatilalla ja siinä käytetään pääosin kyseisellä maatilalla tuotettuja raaka-aineita. Elintarvikeviraston maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään maksu liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti, ovat: 1) päätökset; 2) todistusten antaminen. 3 Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet Maksullisia suoritteita, jotka Elintarvikevirasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat: 1) asiakkaan pyynnöstä toimitettavat Elintarvikeviraston tuottamat ja kustantamat julkaisut ja muu aineisto; 2) muut kuin viranomaisvalvontaan liittyvät koulutus-, konsultointi- ja tietopalvelut; 3) Elintarvikeviraston tiedostojen tai niiden käyttöoikeuksien luovuttaminen sekä tiedostoissa olevien tietojen luovuttaminen tilauksesta; 4) tilojen ja laitteiden käyttö; 5) valokopio- ja muut jäljennökset ja niiden lähettäminen; 6) muut edellä tarkoitettuihin verrattavat, tilaukseen perustuvat suoritteet.

8 336 N:o Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2001 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2001 saakka. Tässä asetuksessa säädetyt maksut peritään sen voimassaoloaikana tilatuista suoritteista. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa tilatuista suoritteista peritään maksu sen mukaan kuin kyseisten suoritteiden maksullisuudesta Elintarvikeviraston maksullisista suoritteista annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (394/1997), Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (626/1993) ja Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen maksullisista suoritteista perittävistä maksuista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1243/2000) säädetään. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2001 Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä Hallitusneuvos Kristiina Pajala

9 N:o Liite MAKSUTAULUKKO Tämän maksutaulukon mukainen maksu peritään myös silloin, jos hakemusta ei hyväksytä. Jos asia raukeaa hakijasta johtuvasta syystä peritään asian käsittelystä aiheutuneet kustannukset, kuitenkin enintään tämän maksutaulukon mukainen maksu. I Elintarvikeviraston päätökset / kiinteä maksu 1) Teurastamon hyväksymishakemuksen käsittely: a) laitoksen, jonka teurastuskapasiteetti on enintään kg vuodessa, mk; b) laitoksen, jonka teurastuskapasiteetti on yli kg vuodessa, mk; 2) teurastamon yhteydessä toimivan laitoksen hyväksymishakemuksen käsittely mk. Samalla laitosalueella sijaitsevien, toiminnallisesti toisiinsa liittyvien laitosten lupahakemusten käsittelystä määrätään yhdistetty maksu. Yhdistetty maksu määrätään siten, että lupahakemusten käsittelystä määrättävään suurimpaan kiinteään maksuun lisätään muiden lupahakemusten osuutena 50 prosenttia niiden kiinteistä maksuista. 3) vitamiinien ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin annetun asetuksen (281/1972) 1 ja 9 :ssä tarkoitetun hakemusasian käsitteleminen mk; 4) erityisvalmisteasetuksen (349/1989) 14 :ssä tarkoitetun ilmoituksen käsitteleminen mk; 5) pakasteasetuksen valvonnasta ja siinä käytettävistä menetelmistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (340/1994) 3 :ssä tarkoitetun hyväksymispyynnön käsitteleminen 950 mk; 6) erityisruokavaliovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (662/2000) 8 :ssä tarkoitetun ilmoituksen käsitteleminen mk; 7) luontaisten kivennäisvesien hyödyntämistä ja markkinoille saattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 80/777/ETY 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun luontaisen kivennäisveden tunnustamista koskevan hakemusasian käsitteleminen mk; 8) juustoasetuksen soveltamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (316/1977) 8, 9 ja10 :ssä tarkoitettujen hakemusasioiden käsitteleminen mk; 9) maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen VI sisällöstä ja mainitun asetuksen 5 artiklan 4 kohdan säännösten soveltamisesta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (ETY) N:o 207/ artiklan b kohdassa tarkoitetun tavanomaisesti tuotetun maataloudesta peräisin olevan ainesosan käyttöä luonnonmukaisesti tuotetuissa elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa koskevan lupahakemuksen käsitteleminen 450 markkaa; luvan uusiminen 120 mk; 10) toiminnanharjoittajan merkitseminen luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin 500 markkaa / toiminnanharjoittaja sekä luonnonmukaisen tuotannon valvonnan vuosittainen perusmaksu 300 markkaa / toiminnanharjoittaja. II Elintarvikeviraston päätökset / tuntihinnan (275 mk / tunti) mukaan määräytyvä maksu 1) elintarvikelisäaineista annetun asetuksen (521/1992) 5 :n säännöksestä poikkeamista koskevan hakemusasian käsitteleminen; 2) helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan /17

10 338 N:o 133 sopimuksen valvonnasta annetun asetuksen 5 :n 2 momentissa (15/1999) tarkoitetun testauslaitoksen hyväksymisasian käsitteleminen; lisäksi peritään asian käsittelyssä tarvittavien asiantuntijalausuntojen hankkimisesta aiheutuvat kustannukset sekä välttämättömät matkakustannukset; 3) kliinisistä ravintovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (406/2000) 11 :ssä tarkoitetun kliinisen ravintovalmisteen markkinoille saattamista koskevan ilmoituksen käsitteleminen; 4) maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 6 a kohdassa tarkoitetun kolmannesta maasta maahantuodun luonnonmukaisesti tuotetun maataloustuotteen, elintarvikkeen ja alkoholijuoman kaupanpitoa koskevan hakemusasian käsitteleminen; 5) teurastamojen ja niiden yhteydessä olevien laitosten toiminnan muuttamista koskevien lupahakemusten käsittely. III Elintarvikeviraston toimialaan kuuluvien todistusten antaminen 1) sertifikaatit 90 mk 2) muu pyynnöstä annettu todistus 60 mk

11 339 N:o 134 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Telehallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2001 Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti lisätään Telehallintokeskuksen maksuista 22 päivänä joulukuuta 1998 annetun liikenneministeriön päätöksen (1155/1998) 17 :n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on liikenneministeriön päätöksessä 1186/1999, seuraavasti: 17 Televerkon numerointimaksut 2) operaattoritunnusmaksu viisinumeroinen yleinen operaattoritunnus mk 21 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2001 Liikenne- ja viestintäministeri Olli-Pekka Heinonen Viestintäneuvos Antti Kohtala

12 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS N:o , 1 1 /2 arkkia OY EDITA AB, HELSINKI 2001 PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN

Mallisivut. 2. Asuntokauppa. 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö

Mallisivut. 2. Asuntokauppa. 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö 2. Asuntokauppa 1 2 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö Asuntokaupalla tarkoitetaan irtainta asuntokauppaa vastakohtana kiinteistönkaupalle. Keskeisimpiä asuntokaupan kohteita ovat asunto-osakkeet. Asunto-osakkeen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610. Laki. N:o 604

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610. Laki. N:o 604 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610 SISÄLLYS N:o Sivu 604 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta... 1553 605 Laki yhteishallinnosta

Lisätiedot

Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta

Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta 12.5.2010/365 1 Pinta-alan laskeminen. Rakennusalalla yleisesti hyväksyttynä huoneiston pinta-alan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 825. Valtioneuvoston asetus. aluksessa käytettävistä suojeluvälineistä ja mittauslaitteista

SISÄLLYS. N:o 825. Valtioneuvoston asetus. aluksessa käytettävistä suojeluvälineistä ja mittauslaitteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2001 N:o 825 833 SISÄLLYS N:o Sivu 825 Valtioneuvoston asetus aluksessa käytettävistä suojeluvälineistä ja mittauslaitteista... 2509

Lisätiedot

SISÄLLYS. kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta... 102

SISÄLLYS. kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta... 102 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2005 N:o 28 33 SISÄLLYS N:o Sivu 28 Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta... 89 29 Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 624. Laki. kotikuntalain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 624. Laki. kotikuntalain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2004 N:o 624 628 SISÄLLYS N:o Sivu 624 Laki kotikuntalain muuttamisesta... 1767 625 Laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006. Laki. N:o 997

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006. Laki. N:o 997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006 SISÄLLYS N:o Sivu 997 Laki työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006... 4593 998 Laki kansaneläkelain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1065. Laki. kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2009

SISÄLLYS. N:o 1065. Laki. kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1065 1075 SISÄLLYS N:o Sivu 1065 Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta... 5181 1066 Laki mielenterveyslain

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1096 1100. Laki. N:o 1096. valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1096 1100. Laki. N:o 1096. valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1096 1100 SISÄLLYS N:o Sivu 1096 Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta............... 5369 1097 Valtioneuvoston

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2000 N:o 942 948 SISÄLLYS N:o Sivu 942 Laki eläkesäätiölain muuttamisesta... 2397 943 Laki vakuutuskassalain muuttamisesta... 2400

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1468. Laki. päästökauppalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1468. Laki. päästökauppalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1468 1475 SISÄLLYS N:o Sivu 1468 Laki päästökauppalain muuttamisesta... 5671 1469 Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista...

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 746. Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 746. Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2010 N:o 746 753 SISÄLLYS N:o Sivu 746 Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta... 2537 747 Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2000 N:o 608 609 SISÄLLYS N:o Sivu 608 Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 496. Laki. euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 496. Laki. euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2002 N:o 496 503 SISÄLLYS N:o Sivu 496 Laki euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta... 3127 497 Laki

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnos 8.10 2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1998 N:o 824 831. Laki. N:o 824. osakeyhtiölain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1998 N:o 824 831. Laki. N:o 824. osakeyhtiölain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1998 N:o 824 831 SISÄLLYS N:o Sivu 824 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta... 2243 825 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343 SISÄLLYS N:o Sivu 329 Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki... 885 330 Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2000 N:o 1235 1239. Valtioneuvoston asetus. N:o 1235

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2000 N:o 1235 1239. Valtioneuvoston asetus. N:o 1235 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2000 N:o 1235 1239 SISÄLLYS N:o Sivu 1235 Valtioneuvoston asetus lihan kuljetusavustuksesta vuonna 2000... 3289 1236 Sosiaali- ja

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SISÄLLYS N:o Sivu 44 Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta... 138 45 Porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1240. Asetus ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle myönnettävästä taloudellisesta avustuksesta

SISÄLLYS. N:o 1240. Asetus ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle myönnettävästä taloudellisesta avustuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1240 1249 SISÄLLYS N:o Sivu 1240 Asetus ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle myönnettävästä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 240/2015 Valtioneuvoston asetus. maatalouden rakennetuesta

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 240/2015 Valtioneuvoston asetus. maatalouden rakennetuesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 240/2015 Valtioneuvoston asetus maatalouden rakennetuesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

SISÄLLYS Liiteosa Valtiovarainministeriö... 1 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus... 8 Valtiokonttori... 12 Verohallinto... 27 Tullilaitos...

SISÄLLYS Liiteosa Valtiovarainministeriö... 1 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus... 8 Valtiokonttori... 12 Verohallinto... 27 Tullilaitos... SISÄLLYS Liiteosa Valtiovarainministeriö... 1 LIITE 1: Valtiovarainministeriön maksullisen toiminnan yleiskuvaus... 2 LIITE 2: Valtiovarainministeriön maksupäätös... 4 LIITE 2a: JHTT-lautakunnan maksupäätös...

Lisätiedot

1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET 1.1.2004 ALKAEN

1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET 1.1.2004 ALKAEN 21.11.2003 Nro 38/2003 1 (3) Sisältää: 1. Arvonlisäverolakiin tulevat muutokset 1.1.2004 alkaen 2. Tilinpäätöksen valmistusaikataulun määrääminen Kirkkojärjestyksessä 1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 494 501. Asetus. N:o 494

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 494 501. Asetus. N:o 494 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 494 501 SISÄLLYS N:o Sivu 494 Asetus valtakunnallisesta terveydenhuollon eettisestä neuvottelukunnasta... 1471 495 Valtioneuvoston

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 80/2015 Valtioneuvoston asetus. maaseudun yritystuesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 80/2015 Valtioneuvoston asetus. maaseudun yritystuesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2015 80/2015 Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883. Laki. N:o 874

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883. Laki. N:o 874 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883 SISÄLLYS N:o Sivu 874 Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta... 4773

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 546 554. Laki. N:o 546

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 546 554. Laki. N:o 546 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 546 554 SISÄLLYS N:o Sivu 546 Laki liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä... 1587 547 Laki tieliikennelain

Lisätiedot