Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1"

Transkriptio

1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Elinkeinotoimikunta Aika klo 16:00-17:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Bonden Aimo 16:00-17:30 puheenjohtaja Wessman Kristiina 16:00-17:30 varapuheenjohtaja Asp Jarmo 16:00-17:30 jäsen Hietanen Heikki 16:00-17:30 jäsen Mäkelä Sari 16:00-17:30 jäsen Malin Sinikka 16:00-17:30 Teittisen varajäsen Niemiaho Päivi 16:00-17:30 Parikan varajäsen Pekkala Jukka 16:00-17:30 Jääskeläisen varajäsen Kaattari Timo 16:00-17:30 esittelijä / pöytäkirjanpitäjä Muu Hildén Raili 16:00-17:30 kaupunginhallituksen pj. Hertsi Juha 16:30-17:30 aluekehityspäällikkö, P-H liitto Poissa Jääskeläinen Pasi jäsen Liikanen Petri jäsen Parikka Pia jäsen Teittinen Jussi jäsen Kauranen Sinikka rakennerahoitusyksikön päällikkö, Hämeen ELY-kesku Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat 8-14 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Mäkelä ja Päivi Niemiaho. Pöytäkirjan allekirjoitus ja Aimo Bonden Timo Kaattari varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusaika ja allekirjoitukset Sari Mäkelä Päivi Niemiaho pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

2 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Pöytäkirja yleisesti Konsernihallinnon nähtävillä asianhallintakeskuksessa Todistaa Arkistosihteeri Ella Vuorela

3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Elinkeinotoimikunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 9 Heinolan seudun kesäasukkaiden asiointitutkimuksen jatkotoimenpiteet 10 Elinkeinotoimikunnan toimenpiteet palvelu- ja hankintastrategian laadinnassa Heinola Resort -hankkeen ohjausryhmän kokous Heinolan yrittäjämessut Korjaamisrakentamisen osaamiskeskus -hanke Liiketoimintamallin rakentaminen terveysmatkailun vientituotteen kehittämiseksi Heinolassa 14 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Elinkeinotoimikunta Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Elinktmk 8 Ehdotus: EU-koordinaattori (TK): Elinkeinotoimikunta päättää hyväksyä esi tyslis tan tämän kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Elinkeinotoimikunta Elinkeinotoimikunta Elinkeinotoimikunta Heinolan seudun kesäasukkaiden asiointitutkimuksen jatkotoimenpiteet 34/ /2012 Elinktmk Valmistelija: EU-koordinaattori Timo Kaattari, puh. (03) , etu ni Heinola Resort -hanke on toteuttanut lähinnä kesäasumiseen liit tyvän kyselytutkimuksen syksyn aikana. Kyselyn aiheena olivat mie liku vat ym. näkemykset koskien kakkos- ja vapaa-ajan asumista Heino las sa, Hartolassa ja Sysmässä. Elinkeinotoimikunnan toteuttaman, lähinnä heinolalaisiin koh dis tuneen asiointikampanjan jatkoksi on suunniteltu laajalla otoksella Heino lan seudun kesäasukkaisiin kohdistuvaa asiointitutkimusta ja sen tu los ten perusteella toteutettavaa markkinointikampanjaa. Tavoitteena olisi syksyn ja talven aikana selvittää kesäasukkaiden os tos- ym. asiointikäyttäytymistä sekä toiveita palvelujen ja tar vik keiden saatavuudesta, tarjonnasta ym. Elinkeinotoimikunnan tavoitteena on kohdentaa oikeanlaiset tie dotus- ja markkinointitoimenpiteet alueen kesäasukkaille, jotta asia kasmää rät Heinolan kaupoissa ja toimipisteissä nousisivat ny kyi ses tä lä hes ympärivuotisen kakkos- ja vapaa-ajanasukkaiden osalta. Tutkimuksen tekoon ja suunnitteluun voidaan todennäköisesti käyttää Heinola Resort -hankkeen varoja. Tältä osin asiaa hoitaa pro jekti koor di naat to ri Essi Carlson. Lisäksi on syytä varautua myös elin keino toi men määrärahojen käyttöön ainakin markkinointi- ja tie do tus toimen pi tei den kohdalla. Elinkeinotoimikunnan varajäsenistä Jukka Pekkala ja Päivi Niemiaho ovat lupautuneet suunnittelemaan ja tuomaan yrittäjien näkökulmaa asioin ti tut ki muk sen suunnitteluun ja kysymysten asetteluun. Vie rumä ki Oy on myös halukas olemaan mukana ja on nimennyt hen kilön sä suunnittelutyötä tekemään. Ehdotus: EU-koordinaattori (TK): Elinkeinotoimikunta päättää hyväksyä valmis te lun periaatteet kesäasukkaiden asiointitutkimuksen suun nit te lemi ses ta ja toteuttamisesta. Tutkimuksen tuloksista ja sen pohjalta teh tä vis tä markkinointi- ja tiedotustoimenpiteistä raportoidaan elinkei no toi mi kun nal le erikseen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksianto: Kopio projektikoordinaattori Essi Carlson

6 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Elinkeinotoimikunta Elinkeinotoimikunta Elinkeinotoimikunta Elinktmk Valmistelija: EU-koordinaattori Timo Kaattari, puh. (03) , etu ni Tutkimuksen kohteena ovat Heinolan seudun (Heinola, Hartola, Sysmä) vapaa-ajan asukkaat. Lisäksi selvitetään, minkälaisin kus tannuk sin tutkimukseen on mahdollista sisällyttää myös Per tun maan, Asik ka lan ja Mäntyharjun vapaa-ajan asukkaita. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää: 1) vapaa-ajan asunnolla oleskelua (milloin ja minkälaisissa jak sois sa mö kil lä ollaan) 2) vapaa-ajan asukkaiden osto-/asiointitottumuksia (paikallisten palve lui den käyttö, tiedon saanti, palvelutarjonnan kattavuus, eri tyi ses ti ha lu taan selvittää asiointia Heinolan keskustassa) 3) näkemyksiä palveluiden saatavuudesta (paikoitus, opastus, ongel mat palveluiden saavutettavuudessa) Haastattelut toteutetaan puhelinhaastatteluina ja työn suo rit ta miseen kilpailutetaan virallinen tutkimustalo. Asiointitutkimus to teu tetaan Heinola Resort hankkeen toi men pi tee nä, jolloin han ke vastaa myös kaikista tutkimuksesta ai heu tu vis ta kus tan nuksis ta. Sihteeri Timo Kaattari selvittää asiaa kokouksessa. Ehdotus: EU-koordinaattori (TK): Elinkeinotoimikunta päättää hyväksyä täs sä vai hees sa tehdyt toimenpiteet Elinkeinotoimikunnan sihteeri raportoi Heinola Resort -hankkeen kans sa tehdystä yhteisestä selvitystyöstä koskien Heinolan, Har tolan, Sysmän, Asikkalan ja Pertunmaan alueen kesäasukkaita, sekä Ete lä-suo men Sanomien ja Ladecin kanssa tehdystä koko Päi jät- Hä met tä koskevasta laajemmasta kesäasukkaiden os to tot tu muk sia kä sit te le väs tä laajemmasta tutkimuksesta. Lisäksi hän raportoi tutkimustulosten hyödyntämisestä sähköisen uu tis kir jeen sekä muun markkinoinnin apuvälineenä. Elinkeinotoimikunta merkitsi selvityksen tiedoksi. Tiedoksianto: Kopio projektikoordinaattori Essi Carlson Elinktmk 9 Valmistelija: elinkeinopäällikkö Timo Kaattari, puh. (03) , etu ni

7 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Elinkeinotoimikunta Elinkeinotoimikunta Elinkeinotoimikunta Asiointitutkimuksen kohderyhmää ovat: ALUE 1; Heinolan, Har to lan ja Sysmän vapaa-ajan asukkaat sekä ALUE 2; Asikkalan, Män ty harjun ja Pertunmaan vapaa-ajan asukkaat. Haastattelut suo ri te taan pu he lin haas tat te lui na. Otoskoko on yhteensä 600 haas tat te lua (1 haas tat te lu / mökkitalous). Haastatteluista 400 kpl kohdennetaan Alu eel le 1 ja 200 kpl Alueelle 2. Haastattelut teh dään vuo tiail le. Haastattelututkimuksen toteutus kilpailutettiin mar ras-jou lu kuus sa Tarjouskilpailun voitti Taloustutkimus Oy. Työ käyn nis tyi aloitus pa la ve ril la , jonka jälkeen aloitettiin lo ma ke luon nok sen (ky sy mys pat te ris ton) laadinta. Lo ma ke luon nos laadittiin yhteistyössä ti laa jan kanssa. Myös tutkimuksen val mis te lus sa mukana olleet yrittä jät saivat kommentoida lo ma ke luon nos ta ennen varsinaisten haastat te lu jen käynnistymistä. Lo mak keel la on 21 kysymystä ja 5 taus tatie to ky sy mys tä. Pu he lin haas tat te lut aloitettiin tiistaina ja tut ki mus val mis tuu näillä näkymin viikolla 12. Asiointitutkimuksen lopullisen raportin perusteella määritellään erikseen ohikulkuliikenteeseen sekä kesäasukkaille suunnatut markkinointitoimenpiteet yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen kanssa. Esityslistan liitteenä 1 asiointitutkimus kyselylomake. Ehdotus: Elinkeinopäällikkö (TK): Elinkeinotoimikunta päättää merkitä sel vityk sen tiedokseen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi päätettiin käsitellä asiointitutkimuksen tulokset ensin elin keino toi mi kun nas sa. Tämän jälkeen järjestetään erillinen info-tilaisuus tut ki muk sen tuloksista ja toimenpiteistä. Tiedoksianto: Kopio elinkeinopäällikkö Timo Kaattari

8 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Elinkeinotoimikunta Elinkeinotoimikunnan toimenpiteet palvelu- ja hankintastrategian laadinnassa 3330/ /2014 Elinktmk 10 Valmistelija: elinkeinopäällikkö Timo Kaattari, puh. (03) , etu ni Elinkeinotoimikunta on hyväksynyt yhdeksi elinkeinostrategian yrit täjä myön tei sek si toimenpiteeksi palvelu- ja hankintastrategian laa ti misen Heinolan kaupungille yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen ja kon ser nihal lin non kanssa. Tavoitteena on myös parantaa hankintaosaamista ja tukea yritysten ar ki toi min taa ke hit tä mäl lä kilpailuttamisen mekanismia sekä pai kallis ta tiedottamista. Tässä selvitystyössä analysoidaan kaupungin palvelustrategian nyky ti lan ne sekä selvitetään pal ve lu jen tuottamisen ja järjestämisen mah dol li suu det myös yri tys nä kö kul mas ta. Lopullisen ehdotuksen palvelu- ja hankintastrategiaksi laatii kon sernin hal lin to. Yrittäjämyönteisyyden tavoitteita ja toimenpiteitä käsittelevä YRI- TYS- JA SEUTUTIIMI käsitteli asiaa tiimin ensimmäisessä ko koontu mi ses sa To Heinolan Yrittäjät ry aloittaa oman jäsenistönsä kouluttamisen hankin ta osaa mi ses sa sekä kil pai lu tuk ses sa. Lisäksi Päijät-Hämeen Yrittäjät ja Heinolan Yrittäjät ovat kutsuneet osa na VAIN KILPAILU JA LOS TAA teemapäivää Heinolan kaupun gin luot ta mus hen ki lö joh don ja virkamiesjohdon yh teis työ lou naalle Palvelu- ja hankintastrategian laatiminen oli esillä myös yrittäjien aamu kah vi ti lai suu des sa To klo 8 9. Ehdotus: Elinkeinopäällikkö (TK): Elinkeinotoimikunta antaa oman eväs tyksen sä palvelu- ja hankintastrategian laa ti mi seen. Asiasta käydyn keskustelun jälkeen elinkeinotoimikunnan tehtäväksi mää ri tel tiin palvelu- ja hankintastrategian laatimiseen tarvittavien yritys ten ja yrittäjien näkemysten ja mielipiteiden selvittäminen sekä niihin liittyvät valmistelutyöt ja neuvottelut. Tiedoksianto: Kopio elinkeinopäällikkö Timo Kaattari

9 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Elinkeinotoimikunta Heinola Resort -hankkeen ohjausryhmän kokous / /2012 Elinktmk 11 Valmistelija: elinkeinopäällikkö Timo Kaattari, puh. (03) , etu ni Esityslistan liitteenä 2 on Heinola Resort -hankkeen oh jaus ryh män kokouksen pöytäkirja liitteineen. Koska elinkeinotoimikunnan jäsenistä ohjausryhmän kokoukseen osal lis tui ainoastaan kaksi henkilöä, on ohjausryhmän asiat syytä tuo da elinkeinotoimikunnalle erikseen tiedoksi. Elinkeinotoimikunta on kirjannut elinkeinostrategian tavoitteeksi erillisen verkko-osallistumista kehittävän ja toteuttavan työryhmän perustaminen. Työryhmän tavoitteena on sähköisen si säl lön tuo tannon ja yhteismarkkinoinnin kehittäminen. Elinkenopäällikkö Timo Kaattari antaa selvityksen elin kei no toi mi kunnal le Heinoa Resort -hankkeen hallinnointiin, henkilöstöön sekä sivus ton kehittämiseen liittyvistä järjestelyistä. Ehdotus Elinkeinotoimikunta merkitsee Heinola Resort -ohjausryhmän pöytäkirjan tiedokseen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi elinkeinopäällikkö Timo Kaattari informoi elin kei no toi mi kuntaa Heinola Resort -hankkeen toiminnallisista muutoksista v ai ka na. Tiedoksianto: Kopio elinkeinopäällikkö Timo Kaattari

10 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Elinkeinotoimikunta Heinolan yrittäjämessut / /2014 Elinktmk 12 Valmistelija: elinkeinopäällikkö Timo Kaattari, puh. (03) , etu ni Ryhmä Heinolan yrittäjiä on päättänyt ryhtyä järjestämään Heinolan yrit tä jä mes su ja syyskuulle Heinolassa on n. 900 yritystä, jotka myy vät tuotteitaan ja palvelujaan heinolalaisille yrittäjille ja ku lut ta jille. Yrittäjien mielestä Heinolan yrityksiä ei kuitenkaan tunneta eikä heidän tuotteitaan ja palvelujaan osata hakea paikallisesti. Hyvin usein ku lut ta jat ja yritykset hakevat tarvitsemansa Heinolan ulkopuolelta Lisäksi yksi yritysmessujen keskeisistä tavoitteista on yrittäjien ja pai kal lis ten toimijoiden tutustuminen toisiinsa. Tapahtuman järjestelyistä ja luonteesta on informoitu useaan kertaa mm. Yrittäjien aamukahvitilaisuudessa viimeksi To Näytteille voivat asettua: 1. Heinolalainen yritys, yrittäjä 2. Heinolalainen yhdistys, järjestö 3. Muu paikkakuntalainen toimijataho 4. Itä- / Päijät-Hämeen alueen yritys, yrittäjä, yhdistys. järjestö, muu toi mi ja Näytteilleasettajia toivotaan n kpl. Tapahtumapaikka on Heino lan lukio. Tapahtuman nimikilpailu on tätä kirjoitettaessa käynnissä, ta pah tuma-ajan koh ta on syyskuun toinen viikonloppu. Heinolan Yrittäjät ry ovat hyväksyneet tapahtuman osaksi omaa toimin taan sa, tapahtuman rahaliikenne kulkee yrittäjäjärjestön kautta. Tapahtuman budjetti on tällä hetkellä n euroa. Tapahtuman me not on tarkoitus kattaa myynti-, messupaikka- ym. tuloilla. Koska kyseessä on Heinolan yrittäjien merkittävä yhteistyöhanke, elin kei no toi men budjettiin on varattu euron avustus ta pah tumaa varten. Ehdotus: Elinkeinopäällikkö (TK): Elinkeinotoimikunta merkitsee selvityksen tie dok seen. Elinkeinotoimikunta voi myös esittää toivomuksensa ja nä ke myk sen sä tapahtuman järjestelyistä.

11 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Elinkeinotoimikunta Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi elinkeinotoimikunnan varajäsen Jukka Pekkala informoi Yhdes sä enemmän -yritysmessujen järjestelyjen tilanteesta sekä messu ta pah tu maa järjestävän työryhmän toiminnasta.

12 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Elinkeinotoimikunta Korjaamisrakentamisen osaamiskeskus -hanke 410/14.02/2012 Elinktmk 13 Valmistelija: elinkeinopäällikkö Timo Kaattari, puh. (03) , etu ni Elinkeinotoimen tämän vuoden talousarviossa on erillinen mää rä raha Ely - keskuksen rahoittamaa Korjausrakentamisen osaa mis keskus- hanketta varten. Projektin alkuperäinen tehtävä on luoda korjausrakentamista (KO- RA) koskeva toimintamalli, jossa suunnitellaan 1) korjausrakentamisen osaamis- ja neuvontakeskus -konsepti sekä 2) korjausrakentamiseen tarvittavaan erityisosaamiseen keskittyvä koulutus. Tavoitteena on, että em. toimintamallin pohjalta saadaan riit tä vät lähtötiedot ja työkalut varsinaisen KORA-keskuksen pe rus tamis ta varten. Koulutustoiminta pyritään käynnistämään syksyllä 2014 jatkuen v Projektin tarve perustuu korjausrakentamisen kysyntään, kor jaus raken ta mi sen asiantuntijoiden vajeeseen ja koulutustarpeeseen sekä Hei no lan alueellisiin ja paikallisiin tarpeisiin ja mahdollisuuksiin luoda korjausrakentamisen osaamiskeskus. Toteutuessaan uusi toi minta mal li lisää työllistymistä sekä tukee alueen työvoima-, yri tys- ja kou lu tus yh teis työ tä. Ely-keskuksen kanssa on neuvoteltu hankkeen fokuksen muut ta mises ta siten, että hankkeessa korjausrakentamista tarkastellaan clean techin ja puu ra ken ta mi sen näkökulmasta. Näin hanke tukee pa rem min Heinolan elin kei no stra te gian välineitä ja tavoitteita. Valitut asiantuntijat ja viranomaiset (rakentamisstrategiatiimien edustajat) työstävät alustavan esityksen Heinolan vahvuuksista (yrityk set / osaaminen) esim. talo- ja rakennustekniikka, lämmitys, materiaalit, teolliset korjausrakentamisratkaisut). Selvitetään korjausrakentamisen mahdollisuudet Heinolassa ja Suomes sa, sekä miten kaupunki voi osaltaan tukea kysynnän syn tyä ja osaamisen kehittämistä. Lisäksi laaditaan konkreettiset toimenpide-ehdotukset tukea cleantech / korjausrakentamista sekä puurakentamista Hei no las sa Elinkeinostrategian sekä muiden Heinolan kaupungin hankkeiden ja in ves toin tien puitteissa. Samalla selvitetään Heinolan yri tys ten osaami nen ja vahvuudet sekä mahdollisuudet pääs tä mukaan to teut tamaan hankkeita.

13 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Elinkeinotoimikunta Ehdotus: Elinkeinopäällikkö (TK): Elinkeinotoimikunta päättää omalta osal taan hy väk syä KORA-hankkeen toteuttamiseen liittyvät muu tok set. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksianto: Kopio elinkeinopäällikkö Timo Kaattari

14 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Elinkeinotoimikunta Liiketoimintamallin rakentaminen terveysmatkailun vientituotteen kehittämiseksi Heinolassa 1568/ /2012 Elinktmk 14 Valmistelija: elinkeinopäällikkö Timo Kaattari, puh. (03) , etu ni Terveyspalveluiden tulevaisuuden fokus Eurooppalainen terveydenhuoltojärjestelmä elää parhaillaan mur rosvai het ta. Koko Euroopan mantere ikääntyy seuraavan vii den kym menen vuoden ajan. Suomi kulkee ikääntymisjunan ensimmäisessä vau nus sa. Suomen väestöllinen huoltosuhde on EU mai den korkein vuon na Ennusteen mukaan 2039 mennessä Suo men ohi kiilaa vat kuitenkin suuret jäsenmaat Saksa, Rans ka, Italia. Suomalaisilla yrityksillä on nyt mahdollisuus kehittää ikääntymisen ym pä ril le uusia toi min ta mal le ja joista voi leipoa vientikelpoisia. Lisäk si mahdollisuudet ovat terveyspalveluissa joita ul ko maa lai set tulevat hakemaan. Ihmiset maailmalla ovat kiinnostuneita ja valmiita matkustamaan saa dak seen laadukasta hoi toa, tutkimuksia, operaatioita, kun tou tusta yhdistettynä matkailuun, kulttuuriin, luontoon ja hy vin voin ti pal velui hin. Vakuutusyhtiöt tulevat tulevaisuudessa valitsemaan hoitopaikan poti laan puolesta. Hoi to pai kan valinnalla haetaan hoidon laatua ja nopeut ta. Vuonna 2013 lakisääteisten va kuu tus kor vauk sien ja lisänä vapaaehtoisten vakuutuskorvauksien summa nousi lähes mil jar diin. Vakuutusyhtiöille on siis tärkeää, että potilas saadaan no peas ti takaisin töihin. Mistä asiakkaat erikoissairaanhoidon toimintamalliin: KOTIMAA: Vakuutusyhtiöt (tapaturmat, liikenneonnettomuudet) Yksityiset asiakkaat (terveysmatkailu) Sairaanhoidon piirit antavat erikoisosaamisen hoidon potilaita Elinkeinoyhtiöiden panos sijoittaa terveysmatkailun edistämiseen ULKOMAISET ASIAKKAAT Vakuutusyhtiöt (yhteistyökumppanuudet) Yksityiset asiakkaat, terveysmatkailu (Venäjällä on esim kiin nos tu nut ta).

15 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Elinkeinotoimikunta Hankeen etenemissuunnitelman konseptivalintaan vaikuttavat Heino lan alueen palveluiden inf ran kokonaistarjonta (sijainti, kes kus tapal ve lut, majoitus, tapahtumat, kulttuuri ja vapaa-aika). Liiketoimintamalliin valitaan kaksi vaihtoehtoista konseptia (esi merkik si kuvantaminen, or to pe dia, verisuoni, sydän, geriatria, silmä, korva, diabetes, synnytys). Heinola Resort -hankekokonaisuuden osahankkeena on Matkailun si säl tö tuo tan non ke hit tä mi nen. Hankkeen määrärahan turvin Hei nolan kaupungilla on mahdollisuus kilpailuttaa eri toi mi joi den kesken Hei no lan infraan, palveluihin sekä muiden ke hit tä mis hank kei den puit tei siin sopiva liiketoimintamallin kehittäminen. Kilpailutuksen valmis te lu työt on aloitettu siten, että kil pai lu tus voidaan tehdä maa liskuun aikana. Ehdotus: Elinkeinopäällikkö (TK): Elinkeinotoimikunta päättää omalta osaltaan hy väk syä terveysmatkailun liiketoimintamallin ke hit tä mi sen sekä kilpai lu tus toi men pi teet. Elinkeinotoimikunnalle raportoidaan kilpailutuksen tu lok ses ta, sekä kehittämistyön eri vaiheista ja lop pu tu lok ses ta. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksianto: Kopio elinkeinopäällikkö Timo Kaattari

16 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Toimielin Elinkeinotoimikunta Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis- täytäntöönpanoa. Pykälät 8-14 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisu vaatimus viranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Heinolan kaupunki Elinkeinotoimikunta Rauhankatu 3, Heinola sähköpostiosoite: Pykälät Oikaisu vaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

17 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Valitusosoitus Valitusviranomainen ja vanettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta anlitusaika Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kouvolan hallinto-oikeus Kauppalankatu 43 C, PL KOUVOLA sähköposti: fax: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus kirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valitusasiakirjojen toimittaminen Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ) Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) Kunnanhallitus Aika 20.10.2014 klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen esteellinen 181 klo 18.07-18.14 Lehtonen Harri

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot