UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 12/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 12/2014 1"

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 12/ Tekninen lautakunta Aika klo 16:30-17:35 Paikka Virastotalo, kokoushuone 326, III kerros Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 185 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien vaali Teknisen toimen valmiussuunnitelma Työkoneiden, kuljetuskaluston ja talvikunnossapidon sopimukset Tiedotusasiat 9 6

2 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 12/ Tekninen lautakunta Aika klo 16:30-17:35 Paikka Virastotalo, kokoushuone 326, III kerros Läsnä Kallinen Arto puheenjohtaja 16:30-17:35 Löfstedt Raimo varapuheenjohtaja 16:30-17:35 Jokinen Martti jäsen 16:30-17:35 Kutila Johanna jäsen 16:30-17:35 Pihlava-Lahtinen Virve jäsen 16:30-17:35 Polojärvi Eila jäsen 16:30-17:35 Sjöblom Mika jäsen 16:30-17:35 Toivonen Päivi jäsen 16:30-17:35 Junnila Eerik varajäsen 16:30-17:35 Vainio Atso kaupunginjohtaja 16:30-17:35 Arvela-Hellén Leena kaupunginarkkitehti 16:30-17:35 Arola Rami vs. rakennuttajainsinööri 16:30-17:35 Vehanti Terhi toimistosihteeri/sihteeri 16:30-17:35 Aarnio Raimo konsultti 16:30-17:10 Poissa Partanen Mauri jäsen Taurén Tarja jäsen Tissari Jouni jäsen Junkola-Lehtonen Maija khall:n pj Runola Birgitta khall:n edustaja Kivistö Iiro nuorisovalt. edustaja Takala Anne talousjohtaja Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Arto Kallinen Käsitellyt asiat Terhi Vehanti Pöytäkirjan Uusikaupunki tarkastus Virve Pihlava-Lahtinen Pöytäkirja ylei klo 9-15 sesti nähtävillä Toimistosihteeri Päivi Toivonen Terhi Vehanti

3 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 12/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TEKLA 185 Uudenkaupungin kaupungin hallintosäännön 42 :n mu kaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estynee nä ol lessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnä olo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 2 momentin mukaan muu kunnallinen toimi elin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 12/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastajien vaali TEKLA 186 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Hallintosäännön 53 :n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tar kastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Ehdotus: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mauri Partanen ja Virve Pihlava-Lahtinen. Pöytäkirja tarkastetaan klo jälkeen. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Virve Pihlava- Lahtinen ja Päivi Toivonen. Pöytäkirja tarkastetaan klo jälkeen.

5 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 12/ Tekninen lautakunta Teknisen toimen valmiussuunnitelma TEKLA 187 Tekninen toimi on työstänyt vuoden 2014 aikana tekniselle toimelle tarkoitettua valmiussuunnitelmaa, jossa käsitellään teknisen toimen tehtäviä ja valmiuksia kriisi- ja häiriötilanteiden varalle. Valmissuunnitelman laatijakonsulttina on toiminut Raimo Aarnio, joka tulee kokoukseen esittelemään suunnitelmaa. Lisätietoja Vs. rakennuttajainsinööri Rami Arola, puh Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Merkittiin, että Raimo Aarnio poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo

6 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 12/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Työkoneiden, kuljetuskaluston ja talvikunnossapidon sopimukset / /2014 TEKLA Liite Tarjousten vertailut Rakennuttaminen on jättänyt kuljetus- ja tal vi kun nos sa pi to ka lus toista, kaivinkoneista, traktoreista, kallionporauskalustosta tai muusta vas taa vas ta kalustosta, jotka soveltuvat rakennus- ja kun nos sa pi totöi hin, tarjouspyyntöilmoitukset Hilma-kanavaan (www.hankintailmoitukset.fi). Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset avattiin avoimessa avaus ti lai suu des sa perjantaina klo Avaus ti lai suudes sa oli läsnä myös teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja Raimo Löfstedt. Tarjousten pisteytykset suorittivat rakennusmestari Mikko Jalonen, va ri kon esimies Tommi Lehtonen ja vs. rakennuttajainsinööri Rami Aro la. Lisätietoja Vs. rakennusinsinööri Rami Arola, puh Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että työkoneiden, kuljetuskaluston ja tal vi kun nos sa pi don työkoneiden sopimukset teh dään tuntihintojen, pisteytyksen sekä kaluston soveltuvuuden anta man edullisuusjärjestyksen mukaisesti seuraavien urakoitsijoiden kans sa: Pyöräalustainen kaivinkone 1. Mattilan Maansiirto Oy, Volvo EW160 C 2. Mattilan Maansiirto Oy, Volvo EW140 C 3. V-S Pihakivi Oy, Liebherr A 309 Litronic Tela-alustainen kaivinkone (alle 10 tn) 1. Mattilan Maansiirto Oy, Volvo ECR58C 2. Mattilan Maansiirto Oy, Volvo ECR58C 3. Länsi-Suomen Maarakennus Oy, Hitachi UR V-S Pihakivi Oy, Yanmar V10 57 Tela-alustainen kaivinkone (10-20 tn) 1. Mattilan Maansiirto Oy, Volvo EC140 BLC 2. Kuljetusliike A ja J Lehtonen Oy, Volvo ECR145CL 3. Kaivuu ja muokkaus Raitamäki Oy, Hyundai 140 LC9 4. Länsi-Suomen Maarakennus Oy, Volvo BLC180 Tela-alustainen kaivinkone (yli 20 tn) 1. Mattilan Maansiirto Oy, Volvo EC210C

7 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 12/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Mattilan Maansiirto Oy, Doosan DX225LC 3. Länsi-Suomen Maarakennus Oy, Volvo BLC210 Pitkäpuomikaivinkoneet 1. Länsi-Suomen Maarakennus Oy, Daewoo LCV 220 Traktorit 1. Mattilan Maansiirto Oy, Valtra A 93 Hitec 2. V-S Pihakivi Oy, Valtra N142 D 3. Kaivuu ja muokkaus Raitamäki Oy, Valtra T Kaivuu ja muokkaus Raitamäki Oy, Valtra T Mattilan Maansiirto Oy, Valtra T203 D Pyöräkuormaaja 1. Mattilan Maansiirto Oy Murskain 1. Erkka Tuuna Jyrä 1. Mattilan Maansiirto Oy Poralaitteet 1. M & M Murske Oy 2. Mattilan Maansiirto Oy Kuljetuskalusto 1. Kuljetusliike A ja J Lehtonen Oy, MB Actros Mattilan Maansiirto Oy, Volvo FH12 Talvikunnossapito 1. Kuljetusliike A. ja J. Lehtonen Oy, MB 3255 Actros 2. Kuljetusliike A. ja J. Lehtonen Oy, Volvo 70D 3. Lasse Vuola, New Holland T Mattilan Maansiirto Oy, Valtra A 93 Hitec 5. Mattilan Maansiirto Oy, Valtra T 203 D 6. Mattilan Maansiirto Oy, Volvo L 90 C 7. Mattilan Maansiirto Oy, Volvo L25 F 8. Miika Nummi, Volvo FH16 9. Olli Lehmusvaara, Valtra A U:gin Kuljetus Oy, Volvo BM L 90 C 11. V-S Pihakivi Oy, Valtra N 142 D Polanteen poisto 1. Kaivuu ja muokkaus Raitamäki Oy, Valtra T163 Jos urakoitsija kieltäytyy antamasta työkoneiden edul li suus jär jes tyksen mukaista työkonetta ilman tilaajan hyväksymää perustetta ti laajan pyytämään työhön, ja tästä syystä tilaaja joutuu käyttämään kalliim paa työkonetta, on ko. urakoitsija velvollinen maksamaan ti laa jal-

8 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 12/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta le työkoneiden välisen kustannuseron. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Birgitta Runola ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn. TEKLA 188 Kaupunginhallitus on kokouksessaan käyttänyt ot to-oikeut ta teknisen lautakunnan päätökseen ja palauttanut asian tek nisel le lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää uudistaa kokouksessaan te ke män sä päätöksen työkoneiden, kuljetuskaluston ja tal vi kun nossa pi don työ ko nei den sopimuksista So pimuk set tehdään tuntihintojen, pis tey tyk sen sekä kaluston so vel tuvuu den antaman edul li suus jär jes tyk sen mukaisesti. Lisäksi tekninen lautakunta päättää lisätä sopimusten eh toi hin kohdan, jossa todetaan, että sopimus ir ti sa no taan, jos so pi muk sen osapuo lis ta urakoitsija on saanut ammattinsa har joit ta mi seen liittyvästä lain vas tai ses ta teosta lainvoimaisen tuomion (han kin ta la ki 54 kohta 3). Tarjouspyynnössä on maininta, että irtisanomisaikaa ei ole. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Rakennuttaminen Urakoitsijat

9 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 12/ Tekninen lautakunta Tiedotusasiat TEKLA Viranhaltijapäätökset Liite Luettelot viranhaltijapäätöksistä 2. Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Varsinais-Suomen maakunnassa Liite ELY-keskuksen päätös Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

10 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 12/ Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 187, 189 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaa timus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 188 HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. ja valituskieltojen perusteet 181 Kuntalaki 365/1995, hallintolainkäyttölaki 586/1996 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Uudenkaupungin tekninen lautakunta Välskärintie 2 C, PL UUSIKAUPUNKI Faksi: (02) Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen 188 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaati muksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoi tettava. Liitetään pöytäkirjaan

11 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 12/ VALITUSOSOITUS Valitusvi ranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituk sella. Oi kaisuvaa timuk sen johdosta annettuun pää tök seen saa hakea muu tosta kun nallisvalituk sin vain se, joka on tehnyt oi kaisuvaatimuksen. Mikäli pää tös on oi kaisuvaati muk sen johdos ta muuttunut, saa päätök seen hakea muu tosta kunnallisvalituk sin myös asian osainen sekä kun nan jäsen. Valitusviranomainen, osoite, postiosoite, sähköpostiosoite ja faksi Turun hallinto-oikeus Yliopistonkatu 34, PL 32, TURKU Faksi Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. päivää päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos aino astaan laa tija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am matti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luetta va. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin vali tusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymis tä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Uudenkaupungin tekninen lautakunta, Välskärintie 2 C, PL 20, UUSIKAUPUNKI Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 17:30-18:35 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 17.04.2015 klo 17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 11

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 18.06.2014 AIKA 18.06.2014 klo 13:00-14:30 PAIKKA Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Tarkastuslautakunta 20.06.2013 AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA 01.12.2011 klo 16:00-17:45 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot