Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen. Åström Petteri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen. Åström Petteri"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:00-19:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Slunga-Poutsalo Riikka 1. varapuheenjohtaja Virtanen Nina 2. varapuheenjohtaja Alanne Päivi jäsen Hillner Tom jäsen Hägg Toni jäsen Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen Palenius Aslak jäsen Piekka Tuija jäsen Rintanen Leo jäsen Sassi Jukka jäsen Åström Petteri jäsen Petrell Märta asiantuntijavarajäsen POISSA Lehtonen Markku asiantuntijajäsen Räsänen Joona valtuuston pj MUUT Pajuoja Matti valtuuston 1. vpj Kyttälä Kari valtuuston 2. vpj Perämäki Pasi kaupunginjohtaja vs. Grandell Hanna-Maria hallintojohtaja 261 Kalske Katri sivistysjohtaja klo Partanen Henri talousjohtaja klo Haukka Veli toimitusjohtaja/lohjan klo Vuokra-asunnot Oy Vienonen Jukka toimitusjohtaja/lohjan Liikuntakeskus Oy klo KÄSITELLYT ASIAT :t ALLEKIRJOITUKSET Irene Äyräväinen Puheenjohtaja Hanna-Maria Grandell Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lohja Petteri Åström Jukka Sassi

2 PÖYTÄKIRJA 14/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lohja Asiakaspalvelukeskus, Karstuntie 4, Lohja todistaa Hanna-Maria Grandell, hallintojohtaja

3 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus KÄSITELLYT ASIAT Sivu 259 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset Etuosto-oikeuden käyttäminen Nälköönlammella Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n hakemus Niilonpirtin rakennusaikaisen rahoituksen järjestämiseksi 264 Osallistuminen Länsi-Uudenmaan seudulliseen tietohallintoyhteistyöhön Lohjan kaupungin telejärjestelmien tilannekatsaus Asunto Oy Sato-Ahti/Atlaanhaantie 5 B myynti Aloite kesäteatterin paikasta Kaupunginhallituksen jaostojen pöytäkirjat Alueiden johtokunnan pöytäkirja Tiedotusluonteiset asiat Matkakorvauksia koskeva luottamushenkilöiden palkkiosäännön tulkinta 23 11

4 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 259 Kj vs. Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

5 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajat KH 260 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaupunginhallituksen jäsenet Petteri Åström ja Jukka Sassi. Ennen esityslistalla olleiden asioiden käsittelyä toimitusjohtajat Veli Haukka/Lohjan Vuokra-asunnot Oy ja Jukka Vienonen/Lohjan Liikuntakeskus Oy pitivät konserniyhtiöiden ajankohtaiskatsauksen. Sivistysjohtaja Katri Kalske piti kaivosmuseon tilannekatsauksen. Hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell esitteli Nummi-Pusulan kuntaliitoskyselyn tulokset sekä Kirjasto kunnan olohuoneeksi -hanketta.

6 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset 154/ /2015, 156/ /2015, 558/ /2014, 155/ /2015 KH 261 Kuntalain 51 :n mukaan kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen pu heenjoh ta ja ja kaupunginjohtaja voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen tai kaupunginhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen vi ranomai nen on tehnyt päätöksen mennessä ovat saapuneet seuraavat lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset: Lautakunnat ja jaostot: - Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Toimikunnat ja työryhmät: - Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä Viranhaltijapäätökset: - Kaupunginlakimiehen yrityspysäköintipäätös 8 - Palvelussuhdepäällikön päätökset :t Talousjohtajan päätös 14 - Tietohallintojohtajan päätös 7 Kaupunginjohtaja on tarkastanut aikaisempien vi ran hal ti ja pää tösten osalta, ettei niiden ottamiseen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ole aihetta. Erikseen jaettavat asiakirjat: - asialistat lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjoista - viranhaltijoiden päätösluettelot - esitys kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen laillisuuden tutkimiseksi Kj vs. Muutosesitys Kaupunginhallitus päättää merkitä edellä esitetyt lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja to de ta, ettei kaupunginhallitus käytä tehtyjen päätösten osalta ot to-oi ke uttaan. Keskustelun aikana kaupunginhallituksen jäsen Hannele Maittila teki seuraavan muutosesityksen: Kaupunginhallitus päättää käyttää otto-oikeutta kasvatus- ja opetuslautakunnan tekemistä seuraavista päätöksistä: 72 Hyrsylän koulun opetuksen siirtäminen Oinolan kouluun 75 Neitsytlinnan koulun toiminnan siirtäminen Ojamon kouluun.

7 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Perustelut: Edellä mainituissa päätöksissä on kysymys Hyrsylän ja Neitsytlinnan koulujen lakkauttamisesta alkaen. Koulun lakkauttaminen on laajavaikutteinen asia jonka vireille tulosta ja asiaan vaikuttamisessa tulee noudattaa hyvää hallintoa, kuntalakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ennen päätöksentekoa. Kaupunginhallituksen jäsenet Toni Hägg ja Päivi Alanne kannattivat jäsen Maittilan tekemää muutosesitystä otto-oikeuden käyttämisestä. Äänestys Puheenjohtajan esityksestä äänestys käytiin nimenhuutoäänestyksenä siten, että esittelijän päätösesitystä kannattaneet äänestävät JAA ja jäsen Maittilan tekemää muutosesitystä äänestävät EI. Esittelijän päätösesitystä kannattivat kaupunginhallituksen jäsenet Tom Hillner, Paula Nordström, Aslak Palenius, Tuija Piekka, Leo Rintanen, Jukka Sassi, Riikka Slunga-Poutsalo, Nina Virtanen sekä puheenjohtaja Irene Äyräväinen. Jäsen Maittilan muutosesitystä kannattivat kaupunginhallituksen jäsenet Päivi Alanne, Toni Hägg ja Petteri Åström. Esittelijän esitys sai yhdeksän (9) ääntä ja jäsen Maittilan muutosesitys neljä (4) ääntä. Kaupunginhallitus päätti äänin 9-4, että kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeutta kasvatus- ja opetuslautakunnan tekemiin päätöksiin 72 Hyrsylän koulun opetuksen siirtäminen Oinolan kouluun ja 75 Neitsytlinnan koulun toiminnan siirtäminen Ojamon kouluun. Sivistysjohtaja Katri Kalske oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

8 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Etuosto-oikeuden käyttäminen Nälköönlammella 264/ /2015 KASULK ) Yleistä Etuostolain (68/1977) mukaan kunnalla on oikeus käyttää etuosto-oikeutta kun nan alueella tehdyssä kiinteistönkaupassa tietyin rajoituksin. Etuostooikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeutta ei kuitenkaan ole alle 5000 m²:n kaupoissa, sukulaiskaupoissa, valtion ollessa ostajana, pak ko huu to kau pas sa eikä silloin, kun sen käyttämistä on pidettävä il meisen kohtuuttomana. Etuosto-oikeus on vain kaupassa; se ei koske vaihtoa, lah jaa, jakosopimusta, ositusta eikä apporttia. Etuostossa kunta tulee ostajan sijaan kauppakirjassa mainitulla hinnalla ja muil la mainituilla ehdoilla. Etuosto ei sinällänsä vaikuta myyjän asemaan. 2) Menettely Etuosto-oikeuden käyttämisestä päättää em. lain mukaan kunnanhallitus. Pää tös on tehtävä kolmen (3) kuukauden kuluessa kaupan tekemisestä. Pää tös on viivytyksettä annettava todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle. Päätöksestä on ilmoitettava myös kiinteistöasioiden kirjaamisvi ran omai sel le eli maanmittauslaitokselle. Päätöksestä on sekä ostajalla et tä myyjällä valitusoikeus hallinto-oikeuteen. Etuosto on menettelynä saatet tu loppuun, kun kunnan päätös on saanut lainvoiman. Tämän jälkeen kunta korvaa ostajalle kauppahinnan sekä mahdolliset kiinteis tön hallinnasta, hoidosta ja kunnossapidosta sekä kaupan ra hoi tuk sesta aiheutuneet tarpeelliset kustannukset. Näille suorituksille maksetaan kor ko lain mukaista korkoa. 3) Kaupan tiedot Kielo Paavola on myynyt Ilkka Takaiselle kiinteistön Nälköönlammen työpaikka-alueen länsipuolella. Kiinteistön pin ta-ala on 1,049 ha ja kauppahinta 7000 (0,67 /m 2 ). Kiinteistö on koko nai suu des saan metsämaata. Kiinteistön kohdalla ei ole asema- kaavaa. Yleis kaa va on kunnan aikainen oikeusvaikutukseton yleiskaava (1992) mer kin näl lä MU eli maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaa mis tar vet ta. Taajamaosayleiskaavassa, joka ei valitusten takia ole voimas sa, kiinteistön kohta on merkinnällä TP eli työpaikka-alue ja varaus Es poo-sa lo -oikoradalle. Kiinteistön keskikohta sijaitsee noin 160 metrin päässä olevan asemakaa van mukaisesta Hepolammentien kadusta. Kiinteistö ei kuitenkaan rajau du kaupungin maaomistukseen. Kiinteistön ympäristö on samanlaista met sä maa ta ja lähistöllä ei ole asutusta. Kauppakirjassa ei ole mitään erityi siä ehtoja.

9 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus ) Etuosto-oikeuden käyttäminen Ympäristötoimi on edellä esitetyn perusteella harkinnutta ehdottaa kau punki suun nit te lu lau ta kun nan kautta kaupunginhallitukselle, että Lohjan kaupun ki käyttää etuosto-oikeuttaan. Kiinteistön sijainti, tulevat maankäytön suun ni tel mat sekä hinta puoltavat etuosto-oikeuden käyttämistä. Kauppakirjan laatija on selkeästi tuonut kauppakirjassa esille, että kau pungil la on tässä kaupassa etuosto-oikeus. Olen hyvän hallintotavan mu kaises ti tiedottanut ympäristötoimen ehdotuksen ja mahdollisen kokous- ja pää tös ai ka tau lun sekä ostajalle että myyjälle. He ovat yhdessä jättäneet tie dos to liit teen mukaisen lausuman. Ympäristötoimen mukaan siinä esille tuo duis sa seikoissa ei ole kuitenkaan mitään sellaista, miksi etu os to-oi keuden käyttäminen tässä tilanteessa olisi kohtuutonta. (Riku Korhonen) Erikseen jaettavat asiakirjat: - pohjakartta, - yleiskaavakartta, - virellä olevan taajamaosayleiskaavan kartta, ja - ostajan ja myyjän yhteinen lauselma Yj Muutosesitys Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää esittää kaupunginhal li tuk sel le, että Loh jan kaupunki käyttää etuosto-oikeuttaan Kielo Paavolan ja Ilkka Ta kaisen allekirjoittamassa kaupassa koskien kiin teis töä Metsäkukka. Jäsen Juhana Salmenpohja jäsenten Jari Åström ja Päivi Kuitunen kan natta ma na esitti seuraavan muutosesityksen: Kaupunkisuunnittelulautakunta ei esitä kaupunginhallitukselle etu os to-oikeu den käyttämistä edellä mainitussa kiinteistökaupassa. Kaupan kohde on pieni kiinteistö joka ei rajaudu kaupungin maan omis tukseen. Yhden pienen alueen omistaminen ei edistä kaupungin maankäyttöä alu eel la. Kaupungin maanomistus alueella ei ole välttämätöntä, koska kaupun ki voi tarvittaessa tehdä maankäyttösopimuksia. Kaupungilla ei ole etuostolain 6 1. mom mukaan etuosto-oikeutta kauppaan, sillä ostaja ja myyjä ovat entinen aviopari ja heillä on yhteisiä lapsia. Kaup pa on käytännössä sukulaiskauppa jossa myyjä myy ostajalle takaisin os ta jan sukutilasta osituksessa saamansa maa-alueen. Myös kauppahinta in di koi vahvasti sukulaiskauppaa, joten etuosto-oikeuden käyttäminen on il mei sen kohtuutonta. Äänestys Puheenjohtajan esityksestä äänestys suoritettiin sähköisenä ää nes tyk se nä si ten, että ympäristöjohtajan päätösesitystä kannattaneet äänestivät JAA ja jäsen Juhana Salmenpohjan muutosesitystä kannattaneet EI. Ympäristöjohtajan päätösesitystä kannattivat kau pun ki suun nit te lu lau ta kunnan jäsenet Raimo Ikola, Irmeli Järvinen, Leena Levonperä, Juha Lip ponen, Merja Nevalainen, Rolf Oinonen, Piritta Poikonen ja Pirjo Sjögren.

10 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Jä sen Juhana Salmenpohjan muutosesitystä kannattivat kau pun ki suun nitte lu lau ta kun nan jäsenet Lassi Huhtala, Päivi Kuitunen, Ilkka Lähteenmäki, Ju ha na Salmenpohja ja Jari Åström. Ympäristöjohtajan päätösesitys sai 8 ääntä ja jäsen Juhana Salmenpohjan muu tos esi tys 5 ääntä. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi äänestyksen jälkeen ym pä ris töjoh ta jan päätösesityksen. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti pitää kymmenen minuutin tauon klo Kokousta jatkettiin klo ja se todettiin edelleen lainvoimaiseksi. Jäsen Juhana Salmenpohja jätti päätökseen eriävän mielipiteen muu tosesi tyk ses tä ilmenevin perustein. KH 262 Kj vs. Erikseen jaettavat asiakirjat: - pohjakartta, - yleiskaavakartta, - vireillä olevan taajamaosayleiskaavan kartta, ja - ostajan ja myyjän yhteinen lauselma Kaupunginhallitus päättää käyttää etu os to-oi keut ta Kielo Paavolan ja Ilkka Takaisen allekirjoittamassa kau pas sa koskien kiinteistöä Metsäkukka. Kaupunginjohtajan vs. uusi päätösesitys Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä etuosto-oikeutta Kielo Paavolan ja Ilkka Takaisen allekirjoittamassa kaupassa koskien kiinteistöä Metsäkukka.

11 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n hakemus Niilonpirtin rakennusaikaisen rahoituksen järjestämiseksi 333/ /2015 KH 263 Lohjan kaupunki konserniin kuuluva Lohjan Vuokra-asunnot Oy hakee päivätyllä kirjeellään tilapäistä sisäisen limiitin nostoa nykyisestä 1 miljoonan euron limiitistä 2 miljoonan euron limiittiin. Kyseinen nosto pyyde tään suorittamaan syksyllä 2015 ja järjestely olisi voimassa vuoden. Lohjan Vuokra-asunnot Oy perustelee limiitin nostoa turvatakseen Nii lonpir tin rakennusaikaisen rahoituksen järjestymisen. Tällä hetkellä Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n vapaat kiinnitykset ovat Män tynum men tie 23 peruskorjauksen rakennusaikaisen velan panttina. Ilman euron rakentamiseen varattua erillistä lyhytaikaista rahoitusta Loh jan Vuokra-asunnot Oy ei kykene rakentamaan Niilonpirtin eri tyis asumis yk sik köä. Lohjan kaupungin hallintosäännön 19 :n mukaan kaupunginvaltuusto päättää lainojen ottamista, antamista ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet. (Henri Partanen) Kj vs. Kaupungin hallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä nostaa Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n kau pun ki kon ser nin sisäisen limiitin alkaen euroon Nii lon pir tin erityisasumisyksikön rakentamisen ajaksi enintään asti. Talousjohtaja Henri Partanen oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

12 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Osallistuminen Länsi-Uudenmaan seudulliseen tietohallintoyhteistyöhön 1012/ /2012 KH 264 Lohjan ja Karkkilan kaupungit, Vihdin kunta, Perusturvakuntayhtymä Karviai nen ja ammattikoulutuskuntayhtymä Luksia päättivät vuoden 2012 lopul la siirtää tietotekniikan palvelutuotantonsa liikkeenluovutuksena Kuntien Tie ra Oy:lle. Taustana edellä kuvattuun yhteistoimintaan on ollut Län si-uuden maan kuntien 2000-luvun alusta saakka tekemä yhteistyö ja halu välttää päällekkäistä ylläpitotyötä, vähentää henkilöriskiä ja osaamisvajetta sekä alentaa kustannuksia käytettäessä yhteisiä järjestelmiä. Samalla on halut tu valmistautua tulevaisuuden isoihin tietojärjestelmämuutoksiin varsinkin sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla. Lohjan kaupunki hylkäsi Kuntien Tiera Oy:n tarjoaman laatiman tie to tek nisen palvelusopimuksen kokouksessa. Hylkäyksen perusteena oli kus tan nus ta son suurehko nousu nykyisestä tilanteesta, tulevan sosiaali- ja ter vey den huol lon palvelurakenneuudistus sekä suunniteltu ke hit tä mis-resurs sin määrä alueella. Edellä mainitun päätöksen myötä Lohjan kau pungin val tuus to päätti kokouksessaan irtisanoa Kuntien Tieran kans sa tekemän puitesopimuksen 12 kuukauden irtisanomisajalla. Lohjan kau pun gin ja Kuntien Tieran välisten irtisanomisneuvotteluiden perusteella Loh jan kaupunki voi päättää liikkeenluovutuksen päättymään Kevään 2015 aikana on valmisteltu Länsi-Uudenmaan seudullista tie to hallin to yh teis työ tä. Yhteistyötä on koordinoinut Kuntien Tiera Oy. Län si-uuden maan kuntien yhteistyön tavoitteena on saada luotua uusi seudullinen tie to hal lin to mal li sekä luoda linjauksia tulevalle soteict:n suunnittelulle ja toi min nal le. Lisäksi selvitystyön tuli luoda suuntaviivat seudulliselle tie totek ni sel le palvelutuotantomallille. Selvitystyön tulokset valmistuivat toukokuun lopussa ja esitetyssä toi min tamal lis sa kunnat sitoutuisivat ns. virtuaaliseen tietohallintoyhteistoimintaan. Esi te tys sä mallissa tietohallintoprojekteja ja käyttöönottoja toteutetaan seu dul li ses ti yhteistyössä siten, että kunnat luovuttavat seudulliseen toimin taan henkilöresurssia tai vaihtoehtoisesti osallistuvat toimintaan os to resurs sien kautta. Lohjan osalta yhteistyötä toteutettaisiin henkilöresurssien kaut ta. Tämä tarkoittaa, että Lohjan kaupungin tietohallintohenkilöstöä osal lis tui si seudullisten hankkeiden suunnitteluun ja käyttöönottoihin. Tarvit ta va henkilöresurssimäärä määritetään aina uusien hankkeiden käyn nistä mi sen yhteydessä. Kevään aikana selvitystyö painottui seudullisen tietohallintoyhteistyön mallien kehittämiseen. Tietotekniseen palvelutuotantoon keskitytään, kun seudul li nen tietohallintomalli olisi käynnistynyt. Seudullista tie to tek niik ka pal velu tuo tan toa on suunniteltu selvitettävän vuoden 2016 aikana. Ei ole ole tetta vaa, että syksyn aikana syntyisi muuta seudullista tietoteknistä pal ve lutuo tan toa. Näin ollen on järkevää, että Lohjan kaupunki aikaistaa liikkeen-luo vu tuk sen päättymään (Pasi Perämäki)

13 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kj vs. Kaupunginhallitus päättää 1) hyväksyä Länsi-Uudenmaan seudullisen tietohallinnon toi min ta pe ri aatteet ja oikeuttaa keskushallinnon jatkoneuvottelemaan yhteistoiminnan yksityiskohdista edellyttäen, että muut Länsi-Uudenmaan kunnat osallistuvat laa jas ti yhteistoimintaan; 2) aikaistaa liikkeenluovutus päättymään ; 3) oikeuttaa keskushallinnon ryhtymään tarpeellisiin henkilökunnan kuu lemi siin sekä aloittamaan liikkeenluovutuksen peruutuksen toteuttamiseen edel lyt tä mät tarvittaviin järjestelyihin. Tietohallintojohtaja, vs. kaupunginjohtaja Pasi Perämäki oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

14 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Lohjan kaupungin telejärjestelmien tilannekatsaus 356/ /2015 KH 265 Vuonna 2006 aikana valmistui Hiiden alueella (Karkkila, Vihti, Nummi-Pusula, Sam mat ti, Karjalohja, Lohja, Siuntio, Luksia) kuntien yhteinen telestrategia, jos sa tavoitetilana oli yhdenmukainen teleympäristö ja toimintamalli. Vuosien aikana on toteutettu yhdenmukainen teleympäristö Hiiden alu eel le. Vuonna 2007 Hiiden alueen kunnat kilpailuttivat GSM-puheliikenteen ja toimit ta jak si valittiin DNA. Vuonna 2008 Vihti, Nummi-Pusula ja Karkkila kilpai lut ti vat puhelinvaihdejärjestelmät Hiiden telestrategian mukaisesti. Kilpai lu tuk sen voitti DNA samanlaisella ratkaisulla, kuin Lohjan kaupungilla oli käytössä. Vuoteen 2010 saakka Lohjan kaupungin puhelinjärjestelmät oli toteutettu omil la puhelinvaihteilla sekä osin ostopalveluna DNA:lta. Lohja on käyt tänyt omaa puhelinvaihdejärjestelmää vuodesta 1998 lähtien. Vuoden 2011 ai ka na puhelinvaihteiden vikaantumisten takia osa käytössä olevista pu helin vaih teis ta purettiin pois ja osa korvattiin ostopalveluin. Samassa yh teydes sä suurin osa käyttäjistä siirtyi GSM-käyttäjiksi. Puhdin kilpailuttama tele so pi mus päätyi vuonna Tämän jälkeen Puhti on jatkanut so pi musta vuosi kerrallaan. Lohjalla on voimassa toistaiseksi voimassa oleva so pimus, joka voidaan irtisanoa kuukauden irtisanomisajalla. Vuonna 2012 aikana valmisteltiin Lohjan monikuntaliitos (Lohja, Nummi-Pu su la, Karjalohja) ja LOST-terveydenhuollon (Lohja, Inkoo, Siuntio) pur kau tu mi nen. Suunnittelun yhteydessä sovittiin alueellisesti, että muutok sis sa hyödynnetään Hiiden telestrategin synnytettyä toimintaympäristöä ja teleteknisiä ratkaisuja. Kuntaliitoksen yhteydessä Nummi-Pusulan te lejär jes tel mät siirrettiin Liikelaitos Puhdin (Vihti, Karkkila, Nummi-Pusula, Kar viai nen) teleympäristöstä Lohjan teleympäristöön. Karjalohjan pu he linjär jes tel mät noudattivat Lohjan ratkaisuja. Samalla sovittiin, että Hiiden alu een kunnat jäävät odottamaan KL-Kuntahankintojen tulevaa te le kil pai lutus ta. KL-Kuntahankinnat ovat saaneet valmiiksi telejärjestelmien kilpailutuksen. Kil pai lu tus valmistui loppuvuodesta Hiiden alueen kunnat ovat tu tustu neet KL-Kuntahankintojen kilpailutuksen voittaneen Soneran ratkaisuihin ja hinnoitteluun. KL-Kuntahankintojen kilpailutukseen kuuluu GSM-yhteydet sekä ns. mo biili pu he lin vaih de rat kai sut. GSM-yhteyksien operaattorimuutokset ovat ny kyään suhteellisen helppo toteuttaa, mutta puhelinvaihdeympäristön siirto on suu rem pi projekti. Käytännössä puhelinvaihdeympäristöt ovat laajasti käytös sä sosiaali- ja terveystoimessa. Ko. toimintaympäristöön on vuosien var rel la rakennettu laajasti eri lisätoimintoja mm. puhelinsarjatoiminnat, teks ti vies ti- ja takaisinsoittojärjestelmät. Näiden ratkaisujen osalta jou dutaan muodostamaan oma hanke- ja selvityskokonaisuus, jossa kil pai lu tettua Soneran teleratkaisua joudutaan sovittamaan kaupungin toi min ta ympä ris töön.

15 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Telejärjestelmien oma kilpailutus on mahdollista, mutta ei välttämätöntä ny ky ti lan tees sa, eikä mahdollisesti toisi lisäsäästöjä verrattuna KL-kun tahan kin to jen kilpailutukseen. Tulevat sosiaali- ja terveystoimen sekä muut mah dol li set kunta- ja toimintamuutokset huomioiden olisi järkevää jatkaa ny kyi sen operaattorin (DNA) kanssa yhteistyötä, ennen kuin aletaan in vestoi maan uuteen toimintaympäristöön. Erillisen telekonsultin selvityksen mu kaan Lohjan kaupungin nykyinen hintataso on kilpailukykyinen KL-Kunta han kin to jen tekemään kilpailutukseen verrattuna. (Pasi Perämäki) Kj vs. Kaupunginhallitus päättää, että Lohjan kaupunki jatkaa nykyisillä telejärjestelmillä ja sopimusehdoilla, mikäli DNA hintataso ei muutu vuosien aikana. Tietohallintojohtaja, vs. kaupunginjohtaja Pasi Perämäki oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

16 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Asunto Oy Sato-Ahti/Atlaanhaantie 5 B myynti 427/ /2013 KH Asunto Oy Sato-Ahti on vuonna 1992 valmistunut kuuden asunnon rivitaloyhtiö osoitteessa Atlaanhaantie 5 B, Karjalohja. Lohjan kaupunki omistaa yhtiöstä neljä asuntoa ja Eino Raunion säätiö omistaa kaksi asuntoa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myönsi päätöksellään vapautuksen aravarajoituslain mukaisista rajoituksista Asunto Oy Sato-Ahti nimisen yhtiön neljälle kaupungin omistamalle huoneistolle. Rajoitusten poistamisen jälkeen huoneistot on tarkoitus asettaa myyntiin silloin, kun ne vapautuvat nykyisiltä vuokralaisilta perusturvalautakunnan ja kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Taru Leino SKV Kiinteistönvälitys Oy:stä on käynyt tekemässä hinta-arvion vuokralaiselta vapautuneesta Asunto Oy Sato-Ahdin huoneistosta B. Huoneisto B on 83 m²:n suuruinen 3h+k+s. Huoneisto on välttävässä kunnossa. Yhtiö on velkainen, josta johtuen rahoitusvastike on tällä hetkellä 311,25 /kk. Huoneistoon kohdistuu yhtiölainaa ,45 ( ). Hoitovastike on 332 /kk, mikä ei sisällä sähkölämmityksestä aiheutuvia kuluja. Kiinteistönvälittäjä arvioi huoneiston B velattomaksi myyntihinnaksi euroa. (Lisätiedot: asuntopäällikkö Kati Kaukoniemi) Hallintopäällikkö Mikko Kerkola saapui kokoukseen tämän asian käsittelyyn klo ja vastasi kaupunginhallituksen jäsenten kysymyksiin. Kj Kaupunginhallitus päättää 1. asettaa myyntiin Asunto Oy Sato-Ahti nimisen yhtiön osakkeet nro , jotka oikeuttavat huoneiston B hallintaan, euron velattomalla kauppahinnalla; 2. tehdä erillisen toimeksiantosopimuksen SKV Kiinteistönvälitys Oy:n kanssa kyseisen huoneiston myynnin hoitamisesta ja valtuuttaa asuntopäällikön allekirjoittamaan toimeksiantosopimuksen; sekä 3. valtuuttaa asuntopäällikön hyväksymään ostajan em. kauppahinnalla ja allekirjoittamaan huoneiston kauppakirjan. Hallintopäällikkö Mikko Kerkola poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Ympäristöjohtaja Pekka Puistosalo ja vs. ympäristöpäällikkö Auli Kokkonen saapuivat samalla kokoukseen.

17 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KH 266 Kj vs. Koska kiinnostus huoneistoa kohtaan on ollut erittäin vähäistä, myyntihintaa on tarkoituksenmukaista tarkistaa. Kaupunginhallitus päättää 1. asettaa myyntiin Asunto Oy Sato-Ahti nimisen yhtiön osakkeet nro , jotka oikeuttavat huoneiston B hallintaan, euron velattomalla kauppahinnalla; 2. tehdä erillisen toimeksiantosopimuksen SKV Kiinteistönvälitys Oy:n kanssa kyseisen huoneiston myynnin hoitamisesta ja valtuuttaa asuntopäällikön allekirjoittamaan toimeksiantosopimuksen; sekä 3. valtuuttaa asuntopäällikön hyväksymään ostajan em. kauppahinnalla ja allekirjoittamaan huoneiston kauppakirjan.

18 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginvaltuusto Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Aloite kesäteatterin paikasta 102/ /2015 KV Perussuomalaisten ryhmän valtuutettu Alfonso Parnetti esitti seuraavan aloitteen: Ehdotan kesäteatterin paikaksi Porlan alueesta sopivaa kohtaa, etenkin Ojamon puoleista aluetta, että vanhainkoti saa oman rauhansa. Erinomainen paikka kesäiselle teatterille kauniin luonnon keskellä. Aurlahden rantaan suunnitellun rantaravintolan oheen rakennettava kesäkatsomo on tietenkin tarpeellinen, mutta kesäteatterille levottomuutta aiheuttava paikka. Valtuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. KUVALK Kaupunginvaltuuston hyväksymässä Aurlahden ranta-alueen asemakaavan muutoksessa on osoitettu sijainti ja rakennusoikeudet rantaravintolalle ja polttoaineenjakelutoiminnalle. Rakennusalat ja rakennusoikeudet on osoitettu asemakaavan mukaiseen puistoon. Rakennuspaikkoja ei muodosteta omiksi tonteiksi, vaan rakennusoikeus on mahdollista vuokrata pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella. Kaupunki haki ilmoittautumismenettelyllä toimijaa rantaravintolalle ja polttoainejakelulle. Neuvotteluiden perusteella alun perin neljästä toimijasta jäi yksi jäljelle. Toimijan mukaan taloudellinen yhtälö rantaravintolan ja polttoaineen jakelutoiminnan toteutukselle on todettu olevan haasteellinen. Toimijan mukaan rantaravintola edellyttäisi rinnalleen ns. kesäkatsomon toteuttamista. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokouksessaan antaa ympäristötoimelle tehtäväksi valmistella Aurlahden ranta-aluetta koskeva kaavoitus ja uusi kilpailutus niin, että kilpailutukseen sisältyy myös kesäkatsomo tapahtumien järjestämistä varten. Kaupunki toteuttaisi kesäkatsomon ja kilpailussa valikoitunut toimija vuokraisi katsomon pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Vuokrasumma kattaisi vuosien myötä katsomon rakentamiskustannukset. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan , 58 käynnistää nopealla aikataululla kesäkatsomon investoinnin valmistelun ja edellyttää, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta sekä tekninen lautakunta valmistelevat kesäkatsomon (ja kesäteatterin) tarveselvityksen siten, että se voidaan käsitellä huhtikuun valtuustossa. Aurlahden ranta-alueen elävöittämistä on suunniteltu vuosikymmeniä. Nyt suunnitelmissa oleva ravintola-kesäkatsomo -hanke veisi ranta-alueen

19 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginvaltuusto Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus elävöittämistä paljon eteenpäin. Kesäkatsomon ohjelmisto koostuisi kaupungin itse tuottamasta ohjelmasta ja kilpailutuksessa valikoituneen toimijan tuottamasta ohjelmistosta. Kaupungin tuottamaa toimintaa ovat Lohjan Teatterin kesäteatteritoiminta, Lohjan kaupunginorkesterin konsertit, Lohjan Kesän konsertit ja muut tapahtumat, musiikkiopiston konsertit ja nuorisopalvelujen tapahtumat. Tältä osin kaupungin omat yksiköt eivät maksaisi kilpailutuksessa valitulle toimijalle vuokraa ja lipputulot jäisivät tuottajalle. Muulta osin kesäkatsomon varsinainen vuokraaja tuottaisi omaa ohjelmaansa ja ottaisi itselleen lipputulot. Hanketta varten tulee laatia tarveselvitys. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan , ettei kesäkatsomo-hanketta viedä eteenpäin. Hankkeen käsittely päättyi. Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt hyväksyä kesäteatterin sijaintipaikaksi Iso-Pappilan alueeni ja että suunnittelun jatkamisesta päätetään erikseen. Erikseen jaettavat asiakirjat: - Aloite kesäteatterin paikasta Sj Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että kaupunginhallituksen voimassa oleva päätös kesäteatterin paikasta Iso-Pappilan alueella on hyvä ja päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että aloite kesäteatterin paikasta todetaan loppuun käsitellyksi. KH 267 Kj vs. Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan selvityksen; 2. esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa aloitteen kesäteatterin paikasta loppuun käsitellyksi.

20 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen jaostojen pöytäkirjat 153/ /2015 KH 268 Kuntalain 51 :n mukaan kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen pu heenjoh ta ja ja kaupunginjohtaja voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen tai kaupunginhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen vi ranomai nen on tehnyt päätöksen mennessä kaupunginhallitukselle on saapunut hen ki lös tö jaos ton pöy tä kir ja. Pöytäkirjakopio on kaupunginhallituksen jäsenten näh tä vä nä kau pun gin hal li tuk sen kokouksessa. Henkilöstöjaosto Asia 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 38 Pöytäkirjan tarkastajat 39 Tietopalveluhenkilökunnan työn vaativuuskriteerit 40 Teknisten sopimuksen paikallinen järjestelyvaraerä Perusturvajohtajan sijaisen virkajärjestelyjen valmisteluvaihe Kj vs. Kaupunginhallitus päättää merkitä henkilöstöjaoston pöytäkirjan tie dok si sekä todeta, ettei se käytä tehtyjen päätösten osalta ot tooi keut taan.

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus 30.01.2018 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano Osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus/ yhtymähallitus... 1 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstöjaosto 09.03.2017 AIKA 09.03.2017 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot