Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen. Åström Petteri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen. Åström Petteri"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:00-19:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Slunga-Poutsalo Riikka 1. varapuheenjohtaja Virtanen Nina 2. varapuheenjohtaja Alanne Päivi jäsen Hillner Tom jäsen Hägg Toni jäsen Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen Palenius Aslak jäsen Piekka Tuija jäsen Rintanen Leo jäsen Sassi Jukka jäsen Åström Petteri jäsen Petrell Märta asiantuntijavarajäsen POISSA Lehtonen Markku asiantuntijajäsen Räsänen Joona valtuuston pj MUUT Pajuoja Matti valtuuston 1. vpj Kyttälä Kari valtuuston 2. vpj Perämäki Pasi kaupunginjohtaja vs. Grandell Hanna-Maria hallintojohtaja 261 Kalske Katri sivistysjohtaja klo Partanen Henri talousjohtaja klo Haukka Veli toimitusjohtaja/lohjan klo Vuokra-asunnot Oy Vienonen Jukka toimitusjohtaja/lohjan Liikuntakeskus Oy klo KÄSITELLYT ASIAT :t ALLEKIRJOITUKSET Irene Äyräväinen Puheenjohtaja Hanna-Maria Grandell Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lohja Petteri Åström Jukka Sassi

2 PÖYTÄKIRJA 14/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lohja Asiakaspalvelukeskus, Karstuntie 4, Lohja todistaa Hanna-Maria Grandell, hallintojohtaja

3 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus KÄSITELLYT ASIAT Sivu 259 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset Etuosto-oikeuden käyttäminen Nälköönlammella Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n hakemus Niilonpirtin rakennusaikaisen rahoituksen järjestämiseksi 264 Osallistuminen Länsi-Uudenmaan seudulliseen tietohallintoyhteistyöhön Lohjan kaupungin telejärjestelmien tilannekatsaus Asunto Oy Sato-Ahti/Atlaanhaantie 5 B myynti Aloite kesäteatterin paikasta Kaupunginhallituksen jaostojen pöytäkirjat Alueiden johtokunnan pöytäkirja Tiedotusluonteiset asiat Matkakorvauksia koskeva luottamushenkilöiden palkkiosäännön tulkinta 23 11

4 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 259 Kj vs. Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

5 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajat KH 260 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaupunginhallituksen jäsenet Petteri Åström ja Jukka Sassi. Ennen esityslistalla olleiden asioiden käsittelyä toimitusjohtajat Veli Haukka/Lohjan Vuokra-asunnot Oy ja Jukka Vienonen/Lohjan Liikuntakeskus Oy pitivät konserniyhtiöiden ajankohtaiskatsauksen. Sivistysjohtaja Katri Kalske piti kaivosmuseon tilannekatsauksen. Hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell esitteli Nummi-Pusulan kuntaliitoskyselyn tulokset sekä Kirjasto kunnan olohuoneeksi -hanketta.

6 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset 154/ /2015, 156/ /2015, 558/ /2014, 155/ /2015 KH 261 Kuntalain 51 :n mukaan kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen pu heenjoh ta ja ja kaupunginjohtaja voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen tai kaupunginhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen vi ranomai nen on tehnyt päätöksen mennessä ovat saapuneet seuraavat lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset: Lautakunnat ja jaostot: - Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Toimikunnat ja työryhmät: - Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä Viranhaltijapäätökset: - Kaupunginlakimiehen yrityspysäköintipäätös 8 - Palvelussuhdepäällikön päätökset :t Talousjohtajan päätös 14 - Tietohallintojohtajan päätös 7 Kaupunginjohtaja on tarkastanut aikaisempien vi ran hal ti ja pää tösten osalta, ettei niiden ottamiseen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ole aihetta. Erikseen jaettavat asiakirjat: - asialistat lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjoista - viranhaltijoiden päätösluettelot - esitys kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen laillisuuden tutkimiseksi Kj vs. Muutosesitys Kaupunginhallitus päättää merkitä edellä esitetyt lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja to de ta, ettei kaupunginhallitus käytä tehtyjen päätösten osalta ot to-oi ke uttaan. Keskustelun aikana kaupunginhallituksen jäsen Hannele Maittila teki seuraavan muutosesityksen: Kaupunginhallitus päättää käyttää otto-oikeutta kasvatus- ja opetuslautakunnan tekemistä seuraavista päätöksistä: 72 Hyrsylän koulun opetuksen siirtäminen Oinolan kouluun 75 Neitsytlinnan koulun toiminnan siirtäminen Ojamon kouluun.

7 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Perustelut: Edellä mainituissa päätöksissä on kysymys Hyrsylän ja Neitsytlinnan koulujen lakkauttamisesta alkaen. Koulun lakkauttaminen on laajavaikutteinen asia jonka vireille tulosta ja asiaan vaikuttamisessa tulee noudattaa hyvää hallintoa, kuntalakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ennen päätöksentekoa. Kaupunginhallituksen jäsenet Toni Hägg ja Päivi Alanne kannattivat jäsen Maittilan tekemää muutosesitystä otto-oikeuden käyttämisestä. Äänestys Puheenjohtajan esityksestä äänestys käytiin nimenhuutoäänestyksenä siten, että esittelijän päätösesitystä kannattaneet äänestävät JAA ja jäsen Maittilan tekemää muutosesitystä äänestävät EI. Esittelijän päätösesitystä kannattivat kaupunginhallituksen jäsenet Tom Hillner, Paula Nordström, Aslak Palenius, Tuija Piekka, Leo Rintanen, Jukka Sassi, Riikka Slunga-Poutsalo, Nina Virtanen sekä puheenjohtaja Irene Äyräväinen. Jäsen Maittilan muutosesitystä kannattivat kaupunginhallituksen jäsenet Päivi Alanne, Toni Hägg ja Petteri Åström. Esittelijän esitys sai yhdeksän (9) ääntä ja jäsen Maittilan muutosesitys neljä (4) ääntä. Kaupunginhallitus päätti äänin 9-4, että kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeutta kasvatus- ja opetuslautakunnan tekemiin päätöksiin 72 Hyrsylän koulun opetuksen siirtäminen Oinolan kouluun ja 75 Neitsytlinnan koulun toiminnan siirtäminen Ojamon kouluun. Sivistysjohtaja Katri Kalske oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

8 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Etuosto-oikeuden käyttäminen Nälköönlammella 264/ /2015 KASULK ) Yleistä Etuostolain (68/1977) mukaan kunnalla on oikeus käyttää etuosto-oikeutta kun nan alueella tehdyssä kiinteistönkaupassa tietyin rajoituksin. Etuostooikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeutta ei kuitenkaan ole alle 5000 m²:n kaupoissa, sukulaiskaupoissa, valtion ollessa ostajana, pak ko huu to kau pas sa eikä silloin, kun sen käyttämistä on pidettävä il meisen kohtuuttomana. Etuosto-oikeus on vain kaupassa; se ei koske vaihtoa, lah jaa, jakosopimusta, ositusta eikä apporttia. Etuostossa kunta tulee ostajan sijaan kauppakirjassa mainitulla hinnalla ja muil la mainituilla ehdoilla. Etuosto ei sinällänsä vaikuta myyjän asemaan. 2) Menettely Etuosto-oikeuden käyttämisestä päättää em. lain mukaan kunnanhallitus. Pää tös on tehtävä kolmen (3) kuukauden kuluessa kaupan tekemisestä. Pää tös on viivytyksettä annettava todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle. Päätöksestä on ilmoitettava myös kiinteistöasioiden kirjaamisvi ran omai sel le eli maanmittauslaitokselle. Päätöksestä on sekä ostajalla et tä myyjällä valitusoikeus hallinto-oikeuteen. Etuosto on menettelynä saatet tu loppuun, kun kunnan päätös on saanut lainvoiman. Tämän jälkeen kunta korvaa ostajalle kauppahinnan sekä mahdolliset kiinteis tön hallinnasta, hoidosta ja kunnossapidosta sekä kaupan ra hoi tuk sesta aiheutuneet tarpeelliset kustannukset. Näille suorituksille maksetaan kor ko lain mukaista korkoa. 3) Kaupan tiedot Kielo Paavola on myynyt Ilkka Takaiselle kiinteistön Nälköönlammen työpaikka-alueen länsipuolella. Kiinteistön pin ta-ala on 1,049 ha ja kauppahinta 7000 (0,67 /m 2 ). Kiinteistö on koko nai suu des saan metsämaata. Kiinteistön kohdalla ei ole asema- kaavaa. Yleis kaa va on kunnan aikainen oikeusvaikutukseton yleiskaava (1992) mer kin näl lä MU eli maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaa mis tar vet ta. Taajamaosayleiskaavassa, joka ei valitusten takia ole voimas sa, kiinteistön kohta on merkinnällä TP eli työpaikka-alue ja varaus Es poo-sa lo -oikoradalle. Kiinteistön keskikohta sijaitsee noin 160 metrin päässä olevan asemakaa van mukaisesta Hepolammentien kadusta. Kiinteistö ei kuitenkaan rajau du kaupungin maaomistukseen. Kiinteistön ympäristö on samanlaista met sä maa ta ja lähistöllä ei ole asutusta. Kauppakirjassa ei ole mitään erityi siä ehtoja.

9 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus ) Etuosto-oikeuden käyttäminen Ympäristötoimi on edellä esitetyn perusteella harkinnutta ehdottaa kau punki suun nit te lu lau ta kun nan kautta kaupunginhallitukselle, että Lohjan kaupun ki käyttää etuosto-oikeuttaan. Kiinteistön sijainti, tulevat maankäytön suun ni tel mat sekä hinta puoltavat etuosto-oikeuden käyttämistä. Kauppakirjan laatija on selkeästi tuonut kauppakirjassa esille, että kau pungil la on tässä kaupassa etuosto-oikeus. Olen hyvän hallintotavan mu kaises ti tiedottanut ympäristötoimen ehdotuksen ja mahdollisen kokous- ja pää tös ai ka tau lun sekä ostajalle että myyjälle. He ovat yhdessä jättäneet tie dos to liit teen mukaisen lausuman. Ympäristötoimen mukaan siinä esille tuo duis sa seikoissa ei ole kuitenkaan mitään sellaista, miksi etu os to-oi keuden käyttäminen tässä tilanteessa olisi kohtuutonta. (Riku Korhonen) Erikseen jaettavat asiakirjat: - pohjakartta, - yleiskaavakartta, - virellä olevan taajamaosayleiskaavan kartta, ja - ostajan ja myyjän yhteinen lauselma Yj Muutosesitys Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää esittää kaupunginhal li tuk sel le, että Loh jan kaupunki käyttää etuosto-oikeuttaan Kielo Paavolan ja Ilkka Ta kaisen allekirjoittamassa kaupassa koskien kiin teis töä Metsäkukka. Jäsen Juhana Salmenpohja jäsenten Jari Åström ja Päivi Kuitunen kan natta ma na esitti seuraavan muutosesityksen: Kaupunkisuunnittelulautakunta ei esitä kaupunginhallitukselle etu os to-oikeu den käyttämistä edellä mainitussa kiinteistökaupassa. Kaupan kohde on pieni kiinteistö joka ei rajaudu kaupungin maan omis tukseen. Yhden pienen alueen omistaminen ei edistä kaupungin maankäyttöä alu eel la. Kaupungin maanomistus alueella ei ole välttämätöntä, koska kaupun ki voi tarvittaessa tehdä maankäyttösopimuksia. Kaupungilla ei ole etuostolain 6 1. mom mukaan etuosto-oikeutta kauppaan, sillä ostaja ja myyjä ovat entinen aviopari ja heillä on yhteisiä lapsia. Kaup pa on käytännössä sukulaiskauppa jossa myyjä myy ostajalle takaisin os ta jan sukutilasta osituksessa saamansa maa-alueen. Myös kauppahinta in di koi vahvasti sukulaiskauppaa, joten etuosto-oikeuden käyttäminen on il mei sen kohtuutonta. Äänestys Puheenjohtajan esityksestä äänestys suoritettiin sähköisenä ää nes tyk se nä si ten, että ympäristöjohtajan päätösesitystä kannattaneet äänestivät JAA ja jäsen Juhana Salmenpohjan muutosesitystä kannattaneet EI. Ympäristöjohtajan päätösesitystä kannattivat kau pun ki suun nit te lu lau ta kunnan jäsenet Raimo Ikola, Irmeli Järvinen, Leena Levonperä, Juha Lip ponen, Merja Nevalainen, Rolf Oinonen, Piritta Poikonen ja Pirjo Sjögren.

10 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Jä sen Juhana Salmenpohjan muutosesitystä kannattivat kau pun ki suun nitte lu lau ta kun nan jäsenet Lassi Huhtala, Päivi Kuitunen, Ilkka Lähteenmäki, Ju ha na Salmenpohja ja Jari Åström. Ympäristöjohtajan päätösesitys sai 8 ääntä ja jäsen Juhana Salmenpohjan muu tos esi tys 5 ääntä. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi äänestyksen jälkeen ym pä ris töjoh ta jan päätösesityksen. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti pitää kymmenen minuutin tauon klo Kokousta jatkettiin klo ja se todettiin edelleen lainvoimaiseksi. Jäsen Juhana Salmenpohja jätti päätökseen eriävän mielipiteen muu tosesi tyk ses tä ilmenevin perustein. KH 262 Kj vs. Erikseen jaettavat asiakirjat: - pohjakartta, - yleiskaavakartta, - vireillä olevan taajamaosayleiskaavan kartta, ja - ostajan ja myyjän yhteinen lauselma Kaupunginhallitus päättää käyttää etu os to-oi keut ta Kielo Paavolan ja Ilkka Takaisen allekirjoittamassa kau pas sa koskien kiinteistöä Metsäkukka. Kaupunginjohtajan vs. uusi päätösesitys Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä etuosto-oikeutta Kielo Paavolan ja Ilkka Takaisen allekirjoittamassa kaupassa koskien kiinteistöä Metsäkukka.

11 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n hakemus Niilonpirtin rakennusaikaisen rahoituksen järjestämiseksi 333/ /2015 KH 263 Lohjan kaupunki konserniin kuuluva Lohjan Vuokra-asunnot Oy hakee päivätyllä kirjeellään tilapäistä sisäisen limiitin nostoa nykyisestä 1 miljoonan euron limiitistä 2 miljoonan euron limiittiin. Kyseinen nosto pyyde tään suorittamaan syksyllä 2015 ja järjestely olisi voimassa vuoden. Lohjan Vuokra-asunnot Oy perustelee limiitin nostoa turvatakseen Nii lonpir tin rakennusaikaisen rahoituksen järjestymisen. Tällä hetkellä Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n vapaat kiinnitykset ovat Män tynum men tie 23 peruskorjauksen rakennusaikaisen velan panttina. Ilman euron rakentamiseen varattua erillistä lyhytaikaista rahoitusta Loh jan Vuokra-asunnot Oy ei kykene rakentamaan Niilonpirtin eri tyis asumis yk sik köä. Lohjan kaupungin hallintosäännön 19 :n mukaan kaupunginvaltuusto päättää lainojen ottamista, antamista ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet. (Henri Partanen) Kj vs. Kaupungin hallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä nostaa Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n kau pun ki kon ser nin sisäisen limiitin alkaen euroon Nii lon pir tin erityisasumisyksikön rakentamisen ajaksi enintään asti. Talousjohtaja Henri Partanen oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

12 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Osallistuminen Länsi-Uudenmaan seudulliseen tietohallintoyhteistyöhön 1012/ /2012 KH 264 Lohjan ja Karkkilan kaupungit, Vihdin kunta, Perusturvakuntayhtymä Karviai nen ja ammattikoulutuskuntayhtymä Luksia päättivät vuoden 2012 lopul la siirtää tietotekniikan palvelutuotantonsa liikkeenluovutuksena Kuntien Tie ra Oy:lle. Taustana edellä kuvattuun yhteistoimintaan on ollut Län si-uuden maan kuntien 2000-luvun alusta saakka tekemä yhteistyö ja halu välttää päällekkäistä ylläpitotyötä, vähentää henkilöriskiä ja osaamisvajetta sekä alentaa kustannuksia käytettäessä yhteisiä järjestelmiä. Samalla on halut tu valmistautua tulevaisuuden isoihin tietojärjestelmämuutoksiin varsinkin sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla. Lohjan kaupunki hylkäsi Kuntien Tiera Oy:n tarjoaman laatiman tie to tek nisen palvelusopimuksen kokouksessa. Hylkäyksen perusteena oli kus tan nus ta son suurehko nousu nykyisestä tilanteesta, tulevan sosiaali- ja ter vey den huol lon palvelurakenneuudistus sekä suunniteltu ke hit tä mis-resurs sin määrä alueella. Edellä mainitun päätöksen myötä Lohjan kau pungin val tuus to päätti kokouksessaan irtisanoa Kuntien Tieran kans sa tekemän puitesopimuksen 12 kuukauden irtisanomisajalla. Lohjan kau pun gin ja Kuntien Tieran välisten irtisanomisneuvotteluiden perusteella Loh jan kaupunki voi päättää liikkeenluovutuksen päättymään Kevään 2015 aikana on valmisteltu Länsi-Uudenmaan seudullista tie to hallin to yh teis työ tä. Yhteistyötä on koordinoinut Kuntien Tiera Oy. Län si-uuden maan kuntien yhteistyön tavoitteena on saada luotua uusi seudullinen tie to hal lin to mal li sekä luoda linjauksia tulevalle soteict:n suunnittelulle ja toi min nal le. Lisäksi selvitystyön tuli luoda suuntaviivat seudulliselle tie totek ni sel le palvelutuotantomallille. Selvitystyön tulokset valmistuivat toukokuun lopussa ja esitetyssä toi min tamal lis sa kunnat sitoutuisivat ns. virtuaaliseen tietohallintoyhteistoimintaan. Esi te tys sä mallissa tietohallintoprojekteja ja käyttöönottoja toteutetaan seu dul li ses ti yhteistyössä siten, että kunnat luovuttavat seudulliseen toimin taan henkilöresurssia tai vaihtoehtoisesti osallistuvat toimintaan os to resurs sien kautta. Lohjan osalta yhteistyötä toteutettaisiin henkilöresurssien kaut ta. Tämä tarkoittaa, että Lohjan kaupungin tietohallintohenkilöstöä osal lis tui si seudullisten hankkeiden suunnitteluun ja käyttöönottoihin. Tarvit ta va henkilöresurssimäärä määritetään aina uusien hankkeiden käyn nistä mi sen yhteydessä. Kevään aikana selvitystyö painottui seudullisen tietohallintoyhteistyön mallien kehittämiseen. Tietotekniseen palvelutuotantoon keskitytään, kun seudul li nen tietohallintomalli olisi käynnistynyt. Seudullista tie to tek niik ka pal velu tuo tan toa on suunniteltu selvitettävän vuoden 2016 aikana. Ei ole ole tetta vaa, että syksyn aikana syntyisi muuta seudullista tietoteknistä pal ve lutuo tan toa. Näin ollen on järkevää, että Lohjan kaupunki aikaistaa liikkeen-luo vu tuk sen päättymään (Pasi Perämäki)

13 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kj vs. Kaupunginhallitus päättää 1) hyväksyä Länsi-Uudenmaan seudullisen tietohallinnon toi min ta pe ri aatteet ja oikeuttaa keskushallinnon jatkoneuvottelemaan yhteistoiminnan yksityiskohdista edellyttäen, että muut Länsi-Uudenmaan kunnat osallistuvat laa jas ti yhteistoimintaan; 2) aikaistaa liikkeenluovutus päättymään ; 3) oikeuttaa keskushallinnon ryhtymään tarpeellisiin henkilökunnan kuu lemi siin sekä aloittamaan liikkeenluovutuksen peruutuksen toteuttamiseen edel lyt tä mät tarvittaviin järjestelyihin. Tietohallintojohtaja, vs. kaupunginjohtaja Pasi Perämäki oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

14 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Lohjan kaupungin telejärjestelmien tilannekatsaus 356/ /2015 KH 265 Vuonna 2006 aikana valmistui Hiiden alueella (Karkkila, Vihti, Nummi-Pusula, Sam mat ti, Karjalohja, Lohja, Siuntio, Luksia) kuntien yhteinen telestrategia, jos sa tavoitetilana oli yhdenmukainen teleympäristö ja toimintamalli. Vuosien aikana on toteutettu yhdenmukainen teleympäristö Hiiden alu eel le. Vuonna 2007 Hiiden alueen kunnat kilpailuttivat GSM-puheliikenteen ja toimit ta jak si valittiin DNA. Vuonna 2008 Vihti, Nummi-Pusula ja Karkkila kilpai lut ti vat puhelinvaihdejärjestelmät Hiiden telestrategian mukaisesti. Kilpai lu tuk sen voitti DNA samanlaisella ratkaisulla, kuin Lohjan kaupungilla oli käytössä. Vuoteen 2010 saakka Lohjan kaupungin puhelinjärjestelmät oli toteutettu omil la puhelinvaihteilla sekä osin ostopalveluna DNA:lta. Lohja on käyt tänyt omaa puhelinvaihdejärjestelmää vuodesta 1998 lähtien. Vuoden 2011 ai ka na puhelinvaihteiden vikaantumisten takia osa käytössä olevista pu helin vaih teis ta purettiin pois ja osa korvattiin ostopalveluin. Samassa yh teydes sä suurin osa käyttäjistä siirtyi GSM-käyttäjiksi. Puhdin kilpailuttama tele so pi mus päätyi vuonna Tämän jälkeen Puhti on jatkanut so pi musta vuosi kerrallaan. Lohjalla on voimassa toistaiseksi voimassa oleva so pimus, joka voidaan irtisanoa kuukauden irtisanomisajalla. Vuonna 2012 aikana valmisteltiin Lohjan monikuntaliitos (Lohja, Nummi-Pu su la, Karjalohja) ja LOST-terveydenhuollon (Lohja, Inkoo, Siuntio) pur kau tu mi nen. Suunnittelun yhteydessä sovittiin alueellisesti, että muutok sis sa hyödynnetään Hiiden telestrategin synnytettyä toimintaympäristöä ja teleteknisiä ratkaisuja. Kuntaliitoksen yhteydessä Nummi-Pusulan te lejär jes tel mät siirrettiin Liikelaitos Puhdin (Vihti, Karkkila, Nummi-Pusula, Kar viai nen) teleympäristöstä Lohjan teleympäristöön. Karjalohjan pu he linjär jes tel mät noudattivat Lohjan ratkaisuja. Samalla sovittiin, että Hiiden alu een kunnat jäävät odottamaan KL-Kuntahankintojen tulevaa te le kil pai lutus ta. KL-Kuntahankinnat ovat saaneet valmiiksi telejärjestelmien kilpailutuksen. Kil pai lu tus valmistui loppuvuodesta Hiiden alueen kunnat ovat tu tustu neet KL-Kuntahankintojen kilpailutuksen voittaneen Soneran ratkaisuihin ja hinnoitteluun. KL-Kuntahankintojen kilpailutukseen kuuluu GSM-yhteydet sekä ns. mo biili pu he lin vaih de rat kai sut. GSM-yhteyksien operaattorimuutokset ovat ny kyään suhteellisen helppo toteuttaa, mutta puhelinvaihdeympäristön siirto on suu rem pi projekti. Käytännössä puhelinvaihdeympäristöt ovat laajasti käytös sä sosiaali- ja terveystoimessa. Ko. toimintaympäristöön on vuosien var rel la rakennettu laajasti eri lisätoimintoja mm. puhelinsarjatoiminnat, teks ti vies ti- ja takaisinsoittojärjestelmät. Näiden ratkaisujen osalta jou dutaan muodostamaan oma hanke- ja selvityskokonaisuus, jossa kil pai lu tettua Soneran teleratkaisua joudutaan sovittamaan kaupungin toi min ta ympä ris töön.

15 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Telejärjestelmien oma kilpailutus on mahdollista, mutta ei välttämätöntä ny ky ti lan tees sa, eikä mahdollisesti toisi lisäsäästöjä verrattuna KL-kun tahan kin to jen kilpailutukseen. Tulevat sosiaali- ja terveystoimen sekä muut mah dol li set kunta- ja toimintamuutokset huomioiden olisi järkevää jatkaa ny kyi sen operaattorin (DNA) kanssa yhteistyötä, ennen kuin aletaan in vestoi maan uuteen toimintaympäristöön. Erillisen telekonsultin selvityksen mu kaan Lohjan kaupungin nykyinen hintataso on kilpailukykyinen KL-Kunta han kin to jen tekemään kilpailutukseen verrattuna. (Pasi Perämäki) Kj vs. Kaupunginhallitus päättää, että Lohjan kaupunki jatkaa nykyisillä telejärjestelmillä ja sopimusehdoilla, mikäli DNA hintataso ei muutu vuosien aikana. Tietohallintojohtaja, vs. kaupunginjohtaja Pasi Perämäki oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

16 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Asunto Oy Sato-Ahti/Atlaanhaantie 5 B myynti 427/ /2013 KH Asunto Oy Sato-Ahti on vuonna 1992 valmistunut kuuden asunnon rivitaloyhtiö osoitteessa Atlaanhaantie 5 B, Karjalohja. Lohjan kaupunki omistaa yhtiöstä neljä asuntoa ja Eino Raunion säätiö omistaa kaksi asuntoa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myönsi päätöksellään vapautuksen aravarajoituslain mukaisista rajoituksista Asunto Oy Sato-Ahti nimisen yhtiön neljälle kaupungin omistamalle huoneistolle. Rajoitusten poistamisen jälkeen huoneistot on tarkoitus asettaa myyntiin silloin, kun ne vapautuvat nykyisiltä vuokralaisilta perusturvalautakunnan ja kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Taru Leino SKV Kiinteistönvälitys Oy:stä on käynyt tekemässä hinta-arvion vuokralaiselta vapautuneesta Asunto Oy Sato-Ahdin huoneistosta B. Huoneisto B on 83 m²:n suuruinen 3h+k+s. Huoneisto on välttävässä kunnossa. Yhtiö on velkainen, josta johtuen rahoitusvastike on tällä hetkellä 311,25 /kk. Huoneistoon kohdistuu yhtiölainaa ,45 ( ). Hoitovastike on 332 /kk, mikä ei sisällä sähkölämmityksestä aiheutuvia kuluja. Kiinteistönvälittäjä arvioi huoneiston B velattomaksi myyntihinnaksi euroa. (Lisätiedot: asuntopäällikkö Kati Kaukoniemi) Hallintopäällikkö Mikko Kerkola saapui kokoukseen tämän asian käsittelyyn klo ja vastasi kaupunginhallituksen jäsenten kysymyksiin. Kj Kaupunginhallitus päättää 1. asettaa myyntiin Asunto Oy Sato-Ahti nimisen yhtiön osakkeet nro , jotka oikeuttavat huoneiston B hallintaan, euron velattomalla kauppahinnalla; 2. tehdä erillisen toimeksiantosopimuksen SKV Kiinteistönvälitys Oy:n kanssa kyseisen huoneiston myynnin hoitamisesta ja valtuuttaa asuntopäällikön allekirjoittamaan toimeksiantosopimuksen; sekä 3. valtuuttaa asuntopäällikön hyväksymään ostajan em. kauppahinnalla ja allekirjoittamaan huoneiston kauppakirjan. Hallintopäällikkö Mikko Kerkola poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Ympäristöjohtaja Pekka Puistosalo ja vs. ympäristöpäällikkö Auli Kokkonen saapuivat samalla kokoukseen.

17 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KH 266 Kj vs. Koska kiinnostus huoneistoa kohtaan on ollut erittäin vähäistä, myyntihintaa on tarkoituksenmukaista tarkistaa. Kaupunginhallitus päättää 1. asettaa myyntiin Asunto Oy Sato-Ahti nimisen yhtiön osakkeet nro , jotka oikeuttavat huoneiston B hallintaan, euron velattomalla kauppahinnalla; 2. tehdä erillisen toimeksiantosopimuksen SKV Kiinteistönvälitys Oy:n kanssa kyseisen huoneiston myynnin hoitamisesta ja valtuuttaa asuntopäällikön allekirjoittamaan toimeksiantosopimuksen; sekä 3. valtuuttaa asuntopäällikön hyväksymään ostajan em. kauppahinnalla ja allekirjoittamaan huoneiston kauppakirjan.

18 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginvaltuusto Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Aloite kesäteatterin paikasta 102/ /2015 KV Perussuomalaisten ryhmän valtuutettu Alfonso Parnetti esitti seuraavan aloitteen: Ehdotan kesäteatterin paikaksi Porlan alueesta sopivaa kohtaa, etenkin Ojamon puoleista aluetta, että vanhainkoti saa oman rauhansa. Erinomainen paikka kesäiselle teatterille kauniin luonnon keskellä. Aurlahden rantaan suunnitellun rantaravintolan oheen rakennettava kesäkatsomo on tietenkin tarpeellinen, mutta kesäteatterille levottomuutta aiheuttava paikka. Valtuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. KUVALK Kaupunginvaltuuston hyväksymässä Aurlahden ranta-alueen asemakaavan muutoksessa on osoitettu sijainti ja rakennusoikeudet rantaravintolalle ja polttoaineenjakelutoiminnalle. Rakennusalat ja rakennusoikeudet on osoitettu asemakaavan mukaiseen puistoon. Rakennuspaikkoja ei muodosteta omiksi tonteiksi, vaan rakennusoikeus on mahdollista vuokrata pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella. Kaupunki haki ilmoittautumismenettelyllä toimijaa rantaravintolalle ja polttoainejakelulle. Neuvotteluiden perusteella alun perin neljästä toimijasta jäi yksi jäljelle. Toimijan mukaan taloudellinen yhtälö rantaravintolan ja polttoaineen jakelutoiminnan toteutukselle on todettu olevan haasteellinen. Toimijan mukaan rantaravintola edellyttäisi rinnalleen ns. kesäkatsomon toteuttamista. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokouksessaan antaa ympäristötoimelle tehtäväksi valmistella Aurlahden ranta-aluetta koskeva kaavoitus ja uusi kilpailutus niin, että kilpailutukseen sisältyy myös kesäkatsomo tapahtumien järjestämistä varten. Kaupunki toteuttaisi kesäkatsomon ja kilpailussa valikoitunut toimija vuokraisi katsomon pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Vuokrasumma kattaisi vuosien myötä katsomon rakentamiskustannukset. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan , 58 käynnistää nopealla aikataululla kesäkatsomon investoinnin valmistelun ja edellyttää, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta sekä tekninen lautakunta valmistelevat kesäkatsomon (ja kesäteatterin) tarveselvityksen siten, että se voidaan käsitellä huhtikuun valtuustossa. Aurlahden ranta-alueen elävöittämistä on suunniteltu vuosikymmeniä. Nyt suunnitelmissa oleva ravintola-kesäkatsomo -hanke veisi ranta-alueen

19 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginvaltuusto Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus elävöittämistä paljon eteenpäin. Kesäkatsomon ohjelmisto koostuisi kaupungin itse tuottamasta ohjelmasta ja kilpailutuksessa valikoituneen toimijan tuottamasta ohjelmistosta. Kaupungin tuottamaa toimintaa ovat Lohjan Teatterin kesäteatteritoiminta, Lohjan kaupunginorkesterin konsertit, Lohjan Kesän konsertit ja muut tapahtumat, musiikkiopiston konsertit ja nuorisopalvelujen tapahtumat. Tältä osin kaupungin omat yksiköt eivät maksaisi kilpailutuksessa valitulle toimijalle vuokraa ja lipputulot jäisivät tuottajalle. Muulta osin kesäkatsomon varsinainen vuokraaja tuottaisi omaa ohjelmaansa ja ottaisi itselleen lipputulot. Hanketta varten tulee laatia tarveselvitys. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan , ettei kesäkatsomo-hanketta viedä eteenpäin. Hankkeen käsittely päättyi. Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt hyväksyä kesäteatterin sijaintipaikaksi Iso-Pappilan alueeni ja että suunnittelun jatkamisesta päätetään erikseen. Erikseen jaettavat asiakirjat: - Aloite kesäteatterin paikasta Sj Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että kaupunginhallituksen voimassa oleva päätös kesäteatterin paikasta Iso-Pappilan alueella on hyvä ja päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että aloite kesäteatterin paikasta todetaan loppuun käsitellyksi. KH 267 Kj vs. Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan selvityksen; 2. esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa aloitteen kesäteatterin paikasta loppuun käsitellyksi.

20 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen jaostojen pöytäkirjat 153/ /2015 KH 268 Kuntalain 51 :n mukaan kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen pu heenjoh ta ja ja kaupunginjohtaja voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen tai kaupunginhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen vi ranomai nen on tehnyt päätöksen mennessä kaupunginhallitukselle on saapunut hen ki lös tö jaos ton pöy tä kir ja. Pöytäkirjakopio on kaupunginhallituksen jäsenten näh tä vä nä kau pun gin hal li tuk sen kokouksessa. Henkilöstöjaosto Asia 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 38 Pöytäkirjan tarkastajat 39 Tietopalveluhenkilökunnan työn vaativuuskriteerit 40 Teknisten sopimuksen paikallinen järjestelyvaraerä Perusturvajohtajan sijaisen virkajärjestelyjen valmisteluvaihe Kj vs. Kaupunginhallitus päättää merkitä henkilöstöjaoston pöytäkirjan tie dok si sekä todeta, ettei se käytä tehtyjen päätösten osalta ot tooi keut taan.

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2013 7.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Etuosto-oikeuden käyttäminen

Kunnanhallitus nro 12/2013 7.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Etuosto-oikeuden käyttäminen nro 12/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 183 KH 184 Kokouksen järjestäytyminen Etuosto-oikeuden käyttäminen Sivu 2 Nro 12/2013 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 18.00-18.10 Läsnä olevat jäsenet Laaksonen Merja,

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11 Tekninen lautakunta 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40 Paikka Toivakan kirjasto, kirjastosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen

Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen nro 8/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 111 KH 112 Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen Sivu 2 Nro 8/2012

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Aika 08.10.2014 klo 17:00-17:35 Paikka Penttilänkatu 7-9, 80220 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 AIKA Ke 16.12.2015 klo 16.30 18.40 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 Kokousaika 29.11.2011 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 40 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 41 Marsuddenin alue yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEKNLTK 42 Golfkartanon pohhjoispuoleisen alueen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot