Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen. Åström Petteri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen. Åström Petteri"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:00-19:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Slunga-Poutsalo Riikka 1. varapuheenjohtaja Virtanen Nina 2. varapuheenjohtaja Alanne Päivi jäsen Hillner Tom jäsen Hägg Toni jäsen Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen Palenius Aslak jäsen Piekka Tuija jäsen Rintanen Leo jäsen Sassi Jukka jäsen Åström Petteri jäsen Petrell Märta asiantuntijavarajäsen POISSA Lehtonen Markku asiantuntijajäsen Räsänen Joona valtuuston pj MUUT Pajuoja Matti valtuuston 1. vpj Kyttälä Kari valtuuston 2. vpj Perämäki Pasi kaupunginjohtaja vs. Grandell Hanna-Maria hallintojohtaja 261 Kalske Katri sivistysjohtaja klo Partanen Henri talousjohtaja klo Haukka Veli toimitusjohtaja/lohjan klo Vuokra-asunnot Oy Vienonen Jukka toimitusjohtaja/lohjan Liikuntakeskus Oy klo KÄSITELLYT ASIAT :t ALLEKIRJOITUKSET Irene Äyräväinen Puheenjohtaja Hanna-Maria Grandell Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lohja Petteri Åström Jukka Sassi

2 PÖYTÄKIRJA 14/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lohja Asiakaspalvelukeskus, Karstuntie 4, Lohja todistaa Hanna-Maria Grandell, hallintojohtaja

3 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus KÄSITELLYT ASIAT Sivu 259 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset Etuosto-oikeuden käyttäminen Nälköönlammella Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n hakemus Niilonpirtin rakennusaikaisen rahoituksen järjestämiseksi 264 Osallistuminen Länsi-Uudenmaan seudulliseen tietohallintoyhteistyöhön Lohjan kaupungin telejärjestelmien tilannekatsaus Asunto Oy Sato-Ahti/Atlaanhaantie 5 B myynti Aloite kesäteatterin paikasta Kaupunginhallituksen jaostojen pöytäkirjat Alueiden johtokunnan pöytäkirja Tiedotusluonteiset asiat Matkakorvauksia koskeva luottamushenkilöiden palkkiosäännön tulkinta 23 11

4 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 259 Kj vs. Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

5 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajat KH 260 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaupunginhallituksen jäsenet Petteri Åström ja Jukka Sassi. Ennen esityslistalla olleiden asioiden käsittelyä toimitusjohtajat Veli Haukka/Lohjan Vuokra-asunnot Oy ja Jukka Vienonen/Lohjan Liikuntakeskus Oy pitivät konserniyhtiöiden ajankohtaiskatsauksen. Sivistysjohtaja Katri Kalske piti kaivosmuseon tilannekatsauksen. Hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell esitteli Nummi-Pusulan kuntaliitoskyselyn tulokset sekä Kirjasto kunnan olohuoneeksi -hanketta.

6 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset 154/ /2015, 156/ /2015, 558/ /2014, 155/ /2015 KH 261 Kuntalain 51 :n mukaan kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen pu heenjoh ta ja ja kaupunginjohtaja voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen tai kaupunginhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen vi ranomai nen on tehnyt päätöksen mennessä ovat saapuneet seuraavat lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset: Lautakunnat ja jaostot: - Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Toimikunnat ja työryhmät: - Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä Viranhaltijapäätökset: - Kaupunginlakimiehen yrityspysäköintipäätös 8 - Palvelussuhdepäällikön päätökset :t Talousjohtajan päätös 14 - Tietohallintojohtajan päätös 7 Kaupunginjohtaja on tarkastanut aikaisempien vi ran hal ti ja pää tösten osalta, ettei niiden ottamiseen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ole aihetta. Erikseen jaettavat asiakirjat: - asialistat lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjoista - viranhaltijoiden päätösluettelot - esitys kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen laillisuuden tutkimiseksi Kj vs. Muutosesitys Kaupunginhallitus päättää merkitä edellä esitetyt lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja to de ta, ettei kaupunginhallitus käytä tehtyjen päätösten osalta ot to-oi ke uttaan. Keskustelun aikana kaupunginhallituksen jäsen Hannele Maittila teki seuraavan muutosesityksen: Kaupunginhallitus päättää käyttää otto-oikeutta kasvatus- ja opetuslautakunnan tekemistä seuraavista päätöksistä: 72 Hyrsylän koulun opetuksen siirtäminen Oinolan kouluun 75 Neitsytlinnan koulun toiminnan siirtäminen Ojamon kouluun.

7 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Perustelut: Edellä mainituissa päätöksissä on kysymys Hyrsylän ja Neitsytlinnan koulujen lakkauttamisesta alkaen. Koulun lakkauttaminen on laajavaikutteinen asia jonka vireille tulosta ja asiaan vaikuttamisessa tulee noudattaa hyvää hallintoa, kuntalakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ennen päätöksentekoa. Kaupunginhallituksen jäsenet Toni Hägg ja Päivi Alanne kannattivat jäsen Maittilan tekemää muutosesitystä otto-oikeuden käyttämisestä. Äänestys Puheenjohtajan esityksestä äänestys käytiin nimenhuutoäänestyksenä siten, että esittelijän päätösesitystä kannattaneet äänestävät JAA ja jäsen Maittilan tekemää muutosesitystä äänestävät EI. Esittelijän päätösesitystä kannattivat kaupunginhallituksen jäsenet Tom Hillner, Paula Nordström, Aslak Palenius, Tuija Piekka, Leo Rintanen, Jukka Sassi, Riikka Slunga-Poutsalo, Nina Virtanen sekä puheenjohtaja Irene Äyräväinen. Jäsen Maittilan muutosesitystä kannattivat kaupunginhallituksen jäsenet Päivi Alanne, Toni Hägg ja Petteri Åström. Esittelijän esitys sai yhdeksän (9) ääntä ja jäsen Maittilan muutosesitys neljä (4) ääntä. Kaupunginhallitus päätti äänin 9-4, että kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeutta kasvatus- ja opetuslautakunnan tekemiin päätöksiin 72 Hyrsylän koulun opetuksen siirtäminen Oinolan kouluun ja 75 Neitsytlinnan koulun toiminnan siirtäminen Ojamon kouluun. Sivistysjohtaja Katri Kalske oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

8 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Etuosto-oikeuden käyttäminen Nälköönlammella 264/ /2015 KASULK ) Yleistä Etuostolain (68/1977) mukaan kunnalla on oikeus käyttää etuosto-oikeutta kun nan alueella tehdyssä kiinteistönkaupassa tietyin rajoituksin. Etuostooikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeutta ei kuitenkaan ole alle 5000 m²:n kaupoissa, sukulaiskaupoissa, valtion ollessa ostajana, pak ko huu to kau pas sa eikä silloin, kun sen käyttämistä on pidettävä il meisen kohtuuttomana. Etuosto-oikeus on vain kaupassa; se ei koske vaihtoa, lah jaa, jakosopimusta, ositusta eikä apporttia. Etuostossa kunta tulee ostajan sijaan kauppakirjassa mainitulla hinnalla ja muil la mainituilla ehdoilla. Etuosto ei sinällänsä vaikuta myyjän asemaan. 2) Menettely Etuosto-oikeuden käyttämisestä päättää em. lain mukaan kunnanhallitus. Pää tös on tehtävä kolmen (3) kuukauden kuluessa kaupan tekemisestä. Pää tös on viivytyksettä annettava todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle. Päätöksestä on ilmoitettava myös kiinteistöasioiden kirjaamisvi ran omai sel le eli maanmittauslaitokselle. Päätöksestä on sekä ostajalla et tä myyjällä valitusoikeus hallinto-oikeuteen. Etuosto on menettelynä saatet tu loppuun, kun kunnan päätös on saanut lainvoiman. Tämän jälkeen kunta korvaa ostajalle kauppahinnan sekä mahdolliset kiinteis tön hallinnasta, hoidosta ja kunnossapidosta sekä kaupan ra hoi tuk sesta aiheutuneet tarpeelliset kustannukset. Näille suorituksille maksetaan kor ko lain mukaista korkoa. 3) Kaupan tiedot Kielo Paavola on myynyt Ilkka Takaiselle kiinteistön Nälköönlammen työpaikka-alueen länsipuolella. Kiinteistön pin ta-ala on 1,049 ha ja kauppahinta 7000 (0,67 /m 2 ). Kiinteistö on koko nai suu des saan metsämaata. Kiinteistön kohdalla ei ole asema- kaavaa. Yleis kaa va on kunnan aikainen oikeusvaikutukseton yleiskaava (1992) mer kin näl lä MU eli maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaa mis tar vet ta. Taajamaosayleiskaavassa, joka ei valitusten takia ole voimas sa, kiinteistön kohta on merkinnällä TP eli työpaikka-alue ja varaus Es poo-sa lo -oikoradalle. Kiinteistön keskikohta sijaitsee noin 160 metrin päässä olevan asemakaa van mukaisesta Hepolammentien kadusta. Kiinteistö ei kuitenkaan rajau du kaupungin maaomistukseen. Kiinteistön ympäristö on samanlaista met sä maa ta ja lähistöllä ei ole asutusta. Kauppakirjassa ei ole mitään erityi siä ehtoja.

9 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus ) Etuosto-oikeuden käyttäminen Ympäristötoimi on edellä esitetyn perusteella harkinnutta ehdottaa kau punki suun nit te lu lau ta kun nan kautta kaupunginhallitukselle, että Lohjan kaupun ki käyttää etuosto-oikeuttaan. Kiinteistön sijainti, tulevat maankäytön suun ni tel mat sekä hinta puoltavat etuosto-oikeuden käyttämistä. Kauppakirjan laatija on selkeästi tuonut kauppakirjassa esille, että kau pungil la on tässä kaupassa etuosto-oikeus. Olen hyvän hallintotavan mu kaises ti tiedottanut ympäristötoimen ehdotuksen ja mahdollisen kokous- ja pää tös ai ka tau lun sekä ostajalle että myyjälle. He ovat yhdessä jättäneet tie dos to liit teen mukaisen lausuman. Ympäristötoimen mukaan siinä esille tuo duis sa seikoissa ei ole kuitenkaan mitään sellaista, miksi etu os to-oi keuden käyttäminen tässä tilanteessa olisi kohtuutonta. (Riku Korhonen) Erikseen jaettavat asiakirjat: - pohjakartta, - yleiskaavakartta, - virellä olevan taajamaosayleiskaavan kartta, ja - ostajan ja myyjän yhteinen lauselma Yj Muutosesitys Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää esittää kaupunginhal li tuk sel le, että Loh jan kaupunki käyttää etuosto-oikeuttaan Kielo Paavolan ja Ilkka Ta kaisen allekirjoittamassa kaupassa koskien kiin teis töä Metsäkukka. Jäsen Juhana Salmenpohja jäsenten Jari Åström ja Päivi Kuitunen kan natta ma na esitti seuraavan muutosesityksen: Kaupunkisuunnittelulautakunta ei esitä kaupunginhallitukselle etu os to-oikeu den käyttämistä edellä mainitussa kiinteistökaupassa. Kaupan kohde on pieni kiinteistö joka ei rajaudu kaupungin maan omis tukseen. Yhden pienen alueen omistaminen ei edistä kaupungin maankäyttöä alu eel la. Kaupungin maanomistus alueella ei ole välttämätöntä, koska kaupun ki voi tarvittaessa tehdä maankäyttösopimuksia. Kaupungilla ei ole etuostolain 6 1. mom mukaan etuosto-oikeutta kauppaan, sillä ostaja ja myyjä ovat entinen aviopari ja heillä on yhteisiä lapsia. Kaup pa on käytännössä sukulaiskauppa jossa myyjä myy ostajalle takaisin os ta jan sukutilasta osituksessa saamansa maa-alueen. Myös kauppahinta in di koi vahvasti sukulaiskauppaa, joten etuosto-oikeuden käyttäminen on il mei sen kohtuutonta. Äänestys Puheenjohtajan esityksestä äänestys suoritettiin sähköisenä ää nes tyk se nä si ten, että ympäristöjohtajan päätösesitystä kannattaneet äänestivät JAA ja jäsen Juhana Salmenpohjan muutosesitystä kannattaneet EI. Ympäristöjohtajan päätösesitystä kannattivat kau pun ki suun nit te lu lau ta kunnan jäsenet Raimo Ikola, Irmeli Järvinen, Leena Levonperä, Juha Lip ponen, Merja Nevalainen, Rolf Oinonen, Piritta Poikonen ja Pirjo Sjögren.

10 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Jä sen Juhana Salmenpohjan muutosesitystä kannattivat kau pun ki suun nitte lu lau ta kun nan jäsenet Lassi Huhtala, Päivi Kuitunen, Ilkka Lähteenmäki, Ju ha na Salmenpohja ja Jari Åström. Ympäristöjohtajan päätösesitys sai 8 ääntä ja jäsen Juhana Salmenpohjan muu tos esi tys 5 ääntä. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi äänestyksen jälkeen ym pä ris töjoh ta jan päätösesityksen. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti pitää kymmenen minuutin tauon klo Kokousta jatkettiin klo ja se todettiin edelleen lainvoimaiseksi. Jäsen Juhana Salmenpohja jätti päätökseen eriävän mielipiteen muu tosesi tyk ses tä ilmenevin perustein. KH 262 Kj vs. Erikseen jaettavat asiakirjat: - pohjakartta, - yleiskaavakartta, - vireillä olevan taajamaosayleiskaavan kartta, ja - ostajan ja myyjän yhteinen lauselma Kaupunginhallitus päättää käyttää etu os to-oi keut ta Kielo Paavolan ja Ilkka Takaisen allekirjoittamassa kau pas sa koskien kiinteistöä Metsäkukka. Kaupunginjohtajan vs. uusi päätösesitys Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä etuosto-oikeutta Kielo Paavolan ja Ilkka Takaisen allekirjoittamassa kaupassa koskien kiinteistöä Metsäkukka.

11 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n hakemus Niilonpirtin rakennusaikaisen rahoituksen järjestämiseksi 333/ /2015 KH 263 Lohjan kaupunki konserniin kuuluva Lohjan Vuokra-asunnot Oy hakee päivätyllä kirjeellään tilapäistä sisäisen limiitin nostoa nykyisestä 1 miljoonan euron limiitistä 2 miljoonan euron limiittiin. Kyseinen nosto pyyde tään suorittamaan syksyllä 2015 ja järjestely olisi voimassa vuoden. Lohjan Vuokra-asunnot Oy perustelee limiitin nostoa turvatakseen Nii lonpir tin rakennusaikaisen rahoituksen järjestymisen. Tällä hetkellä Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n vapaat kiinnitykset ovat Män tynum men tie 23 peruskorjauksen rakennusaikaisen velan panttina. Ilman euron rakentamiseen varattua erillistä lyhytaikaista rahoitusta Loh jan Vuokra-asunnot Oy ei kykene rakentamaan Niilonpirtin eri tyis asumis yk sik köä. Lohjan kaupungin hallintosäännön 19 :n mukaan kaupunginvaltuusto päättää lainojen ottamista, antamista ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet. (Henri Partanen) Kj vs. Kaupungin hallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä nostaa Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n kau pun ki kon ser nin sisäisen limiitin alkaen euroon Nii lon pir tin erityisasumisyksikön rakentamisen ajaksi enintään asti. Talousjohtaja Henri Partanen oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

12 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Osallistuminen Länsi-Uudenmaan seudulliseen tietohallintoyhteistyöhön 1012/ /2012 KH 264 Lohjan ja Karkkilan kaupungit, Vihdin kunta, Perusturvakuntayhtymä Karviai nen ja ammattikoulutuskuntayhtymä Luksia päättivät vuoden 2012 lopul la siirtää tietotekniikan palvelutuotantonsa liikkeenluovutuksena Kuntien Tie ra Oy:lle. Taustana edellä kuvattuun yhteistoimintaan on ollut Län si-uuden maan kuntien 2000-luvun alusta saakka tekemä yhteistyö ja halu välttää päällekkäistä ylläpitotyötä, vähentää henkilöriskiä ja osaamisvajetta sekä alentaa kustannuksia käytettäessä yhteisiä järjestelmiä. Samalla on halut tu valmistautua tulevaisuuden isoihin tietojärjestelmämuutoksiin varsinkin sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla. Lohjan kaupunki hylkäsi Kuntien Tiera Oy:n tarjoaman laatiman tie to tek nisen palvelusopimuksen kokouksessa. Hylkäyksen perusteena oli kus tan nus ta son suurehko nousu nykyisestä tilanteesta, tulevan sosiaali- ja ter vey den huol lon palvelurakenneuudistus sekä suunniteltu ke hit tä mis-resurs sin määrä alueella. Edellä mainitun päätöksen myötä Lohjan kau pungin val tuus to päätti kokouksessaan irtisanoa Kuntien Tieran kans sa tekemän puitesopimuksen 12 kuukauden irtisanomisajalla. Lohjan kau pun gin ja Kuntien Tieran välisten irtisanomisneuvotteluiden perusteella Loh jan kaupunki voi päättää liikkeenluovutuksen päättymään Kevään 2015 aikana on valmisteltu Länsi-Uudenmaan seudullista tie to hallin to yh teis työ tä. Yhteistyötä on koordinoinut Kuntien Tiera Oy. Län si-uuden maan kuntien yhteistyön tavoitteena on saada luotua uusi seudullinen tie to hal lin to mal li sekä luoda linjauksia tulevalle soteict:n suunnittelulle ja toi min nal le. Lisäksi selvitystyön tuli luoda suuntaviivat seudulliselle tie totek ni sel le palvelutuotantomallille. Selvitystyön tulokset valmistuivat toukokuun lopussa ja esitetyssä toi min tamal lis sa kunnat sitoutuisivat ns. virtuaaliseen tietohallintoyhteistoimintaan. Esi te tys sä mallissa tietohallintoprojekteja ja käyttöönottoja toteutetaan seu dul li ses ti yhteistyössä siten, että kunnat luovuttavat seudulliseen toimin taan henkilöresurssia tai vaihtoehtoisesti osallistuvat toimintaan os to resurs sien kautta. Lohjan osalta yhteistyötä toteutettaisiin henkilöresurssien kaut ta. Tämä tarkoittaa, että Lohjan kaupungin tietohallintohenkilöstöä osal lis tui si seudullisten hankkeiden suunnitteluun ja käyttöönottoihin. Tarvit ta va henkilöresurssimäärä määritetään aina uusien hankkeiden käyn nistä mi sen yhteydessä. Kevään aikana selvitystyö painottui seudullisen tietohallintoyhteistyön mallien kehittämiseen. Tietotekniseen palvelutuotantoon keskitytään, kun seudul li nen tietohallintomalli olisi käynnistynyt. Seudullista tie to tek niik ka pal velu tuo tan toa on suunniteltu selvitettävän vuoden 2016 aikana. Ei ole ole tetta vaa, että syksyn aikana syntyisi muuta seudullista tietoteknistä pal ve lutuo tan toa. Näin ollen on järkevää, että Lohjan kaupunki aikaistaa liikkeen-luo vu tuk sen päättymään (Pasi Perämäki)

13 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kj vs. Kaupunginhallitus päättää 1) hyväksyä Länsi-Uudenmaan seudullisen tietohallinnon toi min ta pe ri aatteet ja oikeuttaa keskushallinnon jatkoneuvottelemaan yhteistoiminnan yksityiskohdista edellyttäen, että muut Länsi-Uudenmaan kunnat osallistuvat laa jas ti yhteistoimintaan; 2) aikaistaa liikkeenluovutus päättymään ; 3) oikeuttaa keskushallinnon ryhtymään tarpeellisiin henkilökunnan kuu lemi siin sekä aloittamaan liikkeenluovutuksen peruutuksen toteuttamiseen edel lyt tä mät tarvittaviin järjestelyihin. Tietohallintojohtaja, vs. kaupunginjohtaja Pasi Perämäki oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

14 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Lohjan kaupungin telejärjestelmien tilannekatsaus 356/ /2015 KH 265 Vuonna 2006 aikana valmistui Hiiden alueella (Karkkila, Vihti, Nummi-Pusula, Sam mat ti, Karjalohja, Lohja, Siuntio, Luksia) kuntien yhteinen telestrategia, jos sa tavoitetilana oli yhdenmukainen teleympäristö ja toimintamalli. Vuosien aikana on toteutettu yhdenmukainen teleympäristö Hiiden alu eel le. Vuonna 2007 Hiiden alueen kunnat kilpailuttivat GSM-puheliikenteen ja toimit ta jak si valittiin DNA. Vuonna 2008 Vihti, Nummi-Pusula ja Karkkila kilpai lut ti vat puhelinvaihdejärjestelmät Hiiden telestrategian mukaisesti. Kilpai lu tuk sen voitti DNA samanlaisella ratkaisulla, kuin Lohjan kaupungilla oli käytössä. Vuoteen 2010 saakka Lohjan kaupungin puhelinjärjestelmät oli toteutettu omil la puhelinvaihteilla sekä osin ostopalveluna DNA:lta. Lohja on käyt tänyt omaa puhelinvaihdejärjestelmää vuodesta 1998 lähtien. Vuoden 2011 ai ka na puhelinvaihteiden vikaantumisten takia osa käytössä olevista pu helin vaih teis ta purettiin pois ja osa korvattiin ostopalveluin. Samassa yh teydes sä suurin osa käyttäjistä siirtyi GSM-käyttäjiksi. Puhdin kilpailuttama tele so pi mus päätyi vuonna Tämän jälkeen Puhti on jatkanut so pi musta vuosi kerrallaan. Lohjalla on voimassa toistaiseksi voimassa oleva so pimus, joka voidaan irtisanoa kuukauden irtisanomisajalla. Vuonna 2012 aikana valmisteltiin Lohjan monikuntaliitos (Lohja, Nummi-Pu su la, Karjalohja) ja LOST-terveydenhuollon (Lohja, Inkoo, Siuntio) pur kau tu mi nen. Suunnittelun yhteydessä sovittiin alueellisesti, että muutok sis sa hyödynnetään Hiiden telestrategin synnytettyä toimintaympäristöä ja teleteknisiä ratkaisuja. Kuntaliitoksen yhteydessä Nummi-Pusulan te lejär jes tel mät siirrettiin Liikelaitos Puhdin (Vihti, Karkkila, Nummi-Pusula, Kar viai nen) teleympäristöstä Lohjan teleympäristöön. Karjalohjan pu he linjär jes tel mät noudattivat Lohjan ratkaisuja. Samalla sovittiin, että Hiiden alu een kunnat jäävät odottamaan KL-Kuntahankintojen tulevaa te le kil pai lutus ta. KL-Kuntahankinnat ovat saaneet valmiiksi telejärjestelmien kilpailutuksen. Kil pai lu tus valmistui loppuvuodesta Hiiden alueen kunnat ovat tu tustu neet KL-Kuntahankintojen kilpailutuksen voittaneen Soneran ratkaisuihin ja hinnoitteluun. KL-Kuntahankintojen kilpailutukseen kuuluu GSM-yhteydet sekä ns. mo biili pu he lin vaih de rat kai sut. GSM-yhteyksien operaattorimuutokset ovat ny kyään suhteellisen helppo toteuttaa, mutta puhelinvaihdeympäristön siirto on suu rem pi projekti. Käytännössä puhelinvaihdeympäristöt ovat laajasti käytös sä sosiaali- ja terveystoimessa. Ko. toimintaympäristöön on vuosien var rel la rakennettu laajasti eri lisätoimintoja mm. puhelinsarjatoiminnat, teks ti vies ti- ja takaisinsoittojärjestelmät. Näiden ratkaisujen osalta jou dutaan muodostamaan oma hanke- ja selvityskokonaisuus, jossa kil pai lu tettua Soneran teleratkaisua joudutaan sovittamaan kaupungin toi min ta ympä ris töön.

15 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Telejärjestelmien oma kilpailutus on mahdollista, mutta ei välttämätöntä ny ky ti lan tees sa, eikä mahdollisesti toisi lisäsäästöjä verrattuna KL-kun tahan kin to jen kilpailutukseen. Tulevat sosiaali- ja terveystoimen sekä muut mah dol li set kunta- ja toimintamuutokset huomioiden olisi järkevää jatkaa ny kyi sen operaattorin (DNA) kanssa yhteistyötä, ennen kuin aletaan in vestoi maan uuteen toimintaympäristöön. Erillisen telekonsultin selvityksen mu kaan Lohjan kaupungin nykyinen hintataso on kilpailukykyinen KL-Kunta han kin to jen tekemään kilpailutukseen verrattuna. (Pasi Perämäki) Kj vs. Kaupunginhallitus päättää, että Lohjan kaupunki jatkaa nykyisillä telejärjestelmillä ja sopimusehdoilla, mikäli DNA hintataso ei muutu vuosien aikana. Tietohallintojohtaja, vs. kaupunginjohtaja Pasi Perämäki oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

16 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Asunto Oy Sato-Ahti/Atlaanhaantie 5 B myynti 427/ /2013 KH Asunto Oy Sato-Ahti on vuonna 1992 valmistunut kuuden asunnon rivitaloyhtiö osoitteessa Atlaanhaantie 5 B, Karjalohja. Lohjan kaupunki omistaa yhtiöstä neljä asuntoa ja Eino Raunion säätiö omistaa kaksi asuntoa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myönsi päätöksellään vapautuksen aravarajoituslain mukaisista rajoituksista Asunto Oy Sato-Ahti nimisen yhtiön neljälle kaupungin omistamalle huoneistolle. Rajoitusten poistamisen jälkeen huoneistot on tarkoitus asettaa myyntiin silloin, kun ne vapautuvat nykyisiltä vuokralaisilta perusturvalautakunnan ja kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Taru Leino SKV Kiinteistönvälitys Oy:stä on käynyt tekemässä hinta-arvion vuokralaiselta vapautuneesta Asunto Oy Sato-Ahdin huoneistosta B. Huoneisto B on 83 m²:n suuruinen 3h+k+s. Huoneisto on välttävässä kunnossa. Yhtiö on velkainen, josta johtuen rahoitusvastike on tällä hetkellä 311,25 /kk. Huoneistoon kohdistuu yhtiölainaa ,45 ( ). Hoitovastike on 332 /kk, mikä ei sisällä sähkölämmityksestä aiheutuvia kuluja. Kiinteistönvälittäjä arvioi huoneiston B velattomaksi myyntihinnaksi euroa. (Lisätiedot: asuntopäällikkö Kati Kaukoniemi) Hallintopäällikkö Mikko Kerkola saapui kokoukseen tämän asian käsittelyyn klo ja vastasi kaupunginhallituksen jäsenten kysymyksiin. Kj Kaupunginhallitus päättää 1. asettaa myyntiin Asunto Oy Sato-Ahti nimisen yhtiön osakkeet nro , jotka oikeuttavat huoneiston B hallintaan, euron velattomalla kauppahinnalla; 2. tehdä erillisen toimeksiantosopimuksen SKV Kiinteistönvälitys Oy:n kanssa kyseisen huoneiston myynnin hoitamisesta ja valtuuttaa asuntopäällikön allekirjoittamaan toimeksiantosopimuksen; sekä 3. valtuuttaa asuntopäällikön hyväksymään ostajan em. kauppahinnalla ja allekirjoittamaan huoneiston kauppakirjan. Hallintopäällikkö Mikko Kerkola poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Ympäristöjohtaja Pekka Puistosalo ja vs. ympäristöpäällikkö Auli Kokkonen saapuivat samalla kokoukseen.

17 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KH 266 Kj vs. Koska kiinnostus huoneistoa kohtaan on ollut erittäin vähäistä, myyntihintaa on tarkoituksenmukaista tarkistaa. Kaupunginhallitus päättää 1. asettaa myyntiin Asunto Oy Sato-Ahti nimisen yhtiön osakkeet nro , jotka oikeuttavat huoneiston B hallintaan, euron velattomalla kauppahinnalla; 2. tehdä erillisen toimeksiantosopimuksen SKV Kiinteistönvälitys Oy:n kanssa kyseisen huoneiston myynnin hoitamisesta ja valtuuttaa asuntopäällikön allekirjoittamaan toimeksiantosopimuksen; sekä 3. valtuuttaa asuntopäällikön hyväksymään ostajan em. kauppahinnalla ja allekirjoittamaan huoneiston kauppakirjan.

18 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginvaltuusto Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Aloite kesäteatterin paikasta 102/ /2015 KV Perussuomalaisten ryhmän valtuutettu Alfonso Parnetti esitti seuraavan aloitteen: Ehdotan kesäteatterin paikaksi Porlan alueesta sopivaa kohtaa, etenkin Ojamon puoleista aluetta, että vanhainkoti saa oman rauhansa. Erinomainen paikka kesäiselle teatterille kauniin luonnon keskellä. Aurlahden rantaan suunnitellun rantaravintolan oheen rakennettava kesäkatsomo on tietenkin tarpeellinen, mutta kesäteatterille levottomuutta aiheuttava paikka. Valtuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. KUVALK Kaupunginvaltuuston hyväksymässä Aurlahden ranta-alueen asemakaavan muutoksessa on osoitettu sijainti ja rakennusoikeudet rantaravintolalle ja polttoaineenjakelutoiminnalle. Rakennusalat ja rakennusoikeudet on osoitettu asemakaavan mukaiseen puistoon. Rakennuspaikkoja ei muodosteta omiksi tonteiksi, vaan rakennusoikeus on mahdollista vuokrata pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella. Kaupunki haki ilmoittautumismenettelyllä toimijaa rantaravintolalle ja polttoainejakelulle. Neuvotteluiden perusteella alun perin neljästä toimijasta jäi yksi jäljelle. Toimijan mukaan taloudellinen yhtälö rantaravintolan ja polttoaineen jakelutoiminnan toteutukselle on todettu olevan haasteellinen. Toimijan mukaan rantaravintola edellyttäisi rinnalleen ns. kesäkatsomon toteuttamista. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokouksessaan antaa ympäristötoimelle tehtäväksi valmistella Aurlahden ranta-aluetta koskeva kaavoitus ja uusi kilpailutus niin, että kilpailutukseen sisältyy myös kesäkatsomo tapahtumien järjestämistä varten. Kaupunki toteuttaisi kesäkatsomon ja kilpailussa valikoitunut toimija vuokraisi katsomon pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Vuokrasumma kattaisi vuosien myötä katsomon rakentamiskustannukset. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan , 58 käynnistää nopealla aikataululla kesäkatsomon investoinnin valmistelun ja edellyttää, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta sekä tekninen lautakunta valmistelevat kesäkatsomon (ja kesäteatterin) tarveselvityksen siten, että se voidaan käsitellä huhtikuun valtuustossa. Aurlahden ranta-alueen elävöittämistä on suunniteltu vuosikymmeniä. Nyt suunnitelmissa oleva ravintola-kesäkatsomo -hanke veisi ranta-alueen

19 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginvaltuusto Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus elävöittämistä paljon eteenpäin. Kesäkatsomon ohjelmisto koostuisi kaupungin itse tuottamasta ohjelmasta ja kilpailutuksessa valikoituneen toimijan tuottamasta ohjelmistosta. Kaupungin tuottamaa toimintaa ovat Lohjan Teatterin kesäteatteritoiminta, Lohjan kaupunginorkesterin konsertit, Lohjan Kesän konsertit ja muut tapahtumat, musiikkiopiston konsertit ja nuorisopalvelujen tapahtumat. Tältä osin kaupungin omat yksiköt eivät maksaisi kilpailutuksessa valitulle toimijalle vuokraa ja lipputulot jäisivät tuottajalle. Muulta osin kesäkatsomon varsinainen vuokraaja tuottaisi omaa ohjelmaansa ja ottaisi itselleen lipputulot. Hanketta varten tulee laatia tarveselvitys. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan , ettei kesäkatsomo-hanketta viedä eteenpäin. Hankkeen käsittely päättyi. Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt hyväksyä kesäteatterin sijaintipaikaksi Iso-Pappilan alueeni ja että suunnittelun jatkamisesta päätetään erikseen. Erikseen jaettavat asiakirjat: - Aloite kesäteatterin paikasta Sj Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että kaupunginhallituksen voimassa oleva päätös kesäteatterin paikasta Iso-Pappilan alueella on hyvä ja päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että aloite kesäteatterin paikasta todetaan loppuun käsitellyksi. KH 267 Kj vs. Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan selvityksen; 2. esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa aloitteen kesäteatterin paikasta loppuun käsitellyksi.

20 PÖYTÄKIRJA 14/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen jaostojen pöytäkirjat 153/ /2015 KH 268 Kuntalain 51 :n mukaan kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen pu heenjoh ta ja ja kaupunginjohtaja voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen tai kaupunginhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen vi ranomai nen on tehnyt päätöksen mennessä kaupunginhallitukselle on saapunut hen ki lös tö jaos ton pöy tä kir ja. Pöytäkirjakopio on kaupunginhallituksen jäsenten näh tä vä nä kau pun gin hal li tuk sen kokouksessa. Henkilöstöjaosto Asia 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 38 Pöytäkirjan tarkastajat 39 Tietopalveluhenkilökunnan työn vaativuuskriteerit 40 Teknisten sopimuksen paikallinen järjestelyvaraerä Perusturvajohtajan sijaisen virkajärjestelyjen valmisteluvaihe Kj vs. Kaupunginhallitus päättää merkitä henkilöstöjaoston pöytäkirjan tie dok si sekä todeta, ettei se käytä tehtyjen päätösten osalta ot tooi keut taan.

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 06.07.2010 klo 17:00-18:16 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot