JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 49"

Transkriptio

1 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Aika klo 8:00-10:10 Paikka Kaupungintalo, kh:n kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Teknisen lautakunnan kolmannesvuosiraportti 2/ Vesi- ja viemärilaitos, kolmannesvuosiraportti 2/ Teknisen toimen talousarvion hyväksyminen vuodelle Vesi- ja viemärilaitoksen talousarvion hyväksyminen vuodelle Investointiohjelma 2015 ja rakentamisohjelma Muuruveden koulun maalämpö, urakoitsijan valinta Tiedoksi esitettävät asiat 62 58

2 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Nieminen Erkki 8:00-10:10 jäsen Niskanen Jukka 8:00-10:10 jäsen Toivanen Anja 8:00-10:10 jäsen Vatanen Ensio 8:00-10:10 pj. Räsänen Ari 8:00-10:10 esittelijä Tomukorpi Virpi 8:00-10:10 pöytäkirjanpitäjä Semi Pirjo 8:00-10:10 varajäsen Päivi Marttilan varajäsen Poissa Antikainen Ari vpj. Karhunen Riitta jäsen Marttila Päivi jäsen Hartikainen Kari kh:n edustaja Allekirjoitukset Ensio Vatanen puheenjohtaja Virpi Tomukorpi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirja on tarkastettu Juankoskella Erkki Nieminen Jukka Niskanen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Juankoskella pöytäkirjanpitäjä

3 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Teknltk 32 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Teknltk 33 Pöytäkirjantarkatajiksi valittiin Erkki Nieminen ja Jukka Niskanen

5 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan kolmannesvuosiraportti 2/2014 Teknltk 34 Valmistelija/lisätiedot: Tekninen johtaja Ari Räsänen, puh , ari.ra sanen(at)juankos ki.fi Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion. Kaupunginhallituksen antamat täytäntöönpano-ohjeet ohjaavat vuoden 2014 talousarvion toteutumista. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa sanotaan: "Käyttötalousosan ja investointiosan meno- ja tulomääräraho jen toteutumisesta vastaa kukin toimielin omalta osaltaan. Toimielimet ra portoivat talousarvion toteutumista kaupunginhallitusta. Määrärahan riittävyyttä on seurattava. Talousarvioon varattua määrärahaa ei ole pyrittävä käyttämään kokonaan, jos todellinen tarve ei sitä vaadi. Määrärahaa ei saa ylittää, mutta jos on nähtävissä, että määrä raha tulee ylittymään, on siitä tiedotettava kaupunginhallitusta välittömästi ja haettava perusteltu ylityslupa kaupunginhallitukselta ja edelleen valtuus tolta Määrärahan seuranta tapahtuu hallintokunnissa. Vastuualuei den vastuuhenkilöt vastaavat, että toimielimillä on ajantasaiset tiedot määrärahojen ja tuloarvioiden sekä tavoitteiden toteutumisesta sekä siitä, että meno mää rärahat eivät ylity perusteettomasti. Vastuuhenkilön on ryh dyttävä tar vit taviin toimenpiteisiin heti, jos on nähtävissä määrärahojen ylittyminen. Kaupunginjohtaja vastaa siitä, että kaupunginhallitus saa kä siteltäväksi vähintään kaksi kertaa vuodessa osavuosikatsauksen. Tar kemmat ohjeet ovat sisäisen valvonnan ohjeessa. Osavuosikatsauksesta laaditaan ja tilanteesta. Osavuosikatsaukset on käsiteltävä toi mielimissä. Suositeltavaa on, että toimielin on käsitellyt osavuosikatsauk sen ainakin en nen kaupunginvaltuuston käsittelyä." Teknisen lautakunnan vastuualuetta ovat yhdyskuntapalvelut. Tekninen osasto on laatinut raportin tammi-elokuulta 2014, joka on liitteenä 12 Talousarvion tuloarvio ja määrärahat ovat ajan tasalla, eikä käyttöta louspuolella ei ole määrärahojen muutostarpeita. Investointiosaan kohtaan Kiinteistöt on avattava uusi inves tointikohde Entinen navetta, jonne siirretään kohdasta Muuruve den koulun korjaus. Valtuustolle esitetään, että investointiosan kohdasta kiinteis töt siirretään kohtaan Kadut, puistot ja yhteiset alueet. Ympäristötoimen menojen toteutuma rakennusvalvonnan osalta on 66,36 % (27.831, 19 ) ja ympäristötoimen osalta 45,46 % (20.000,33 ), yhteen-sä 55,66 % (47.831,52 ). Raportti liitteenä 13. Ehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy liitteinä 12 ja 13 olevat raportit ja esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle. Investointiosaan kohtaan Kiinteistöt avataan uusi investointi kohde Entinen navetta, jonne siirretään kohdasta Muuruveden koulun korjaus. Valtuustolle esitetään, että investointiosan kohdasta kiinteis töt siirretään

6 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta kohtaan Kadut, puistot ja yhteiset alueet. Esitys hyväksyttiin -----

7 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Vesi- ja viemärilaitos, kolmannesvuosiraportti 2/2014 Teknltk 35 Valmistelija/lisätiedot: Vesilaitosinsinööri Tiia Pelkonen, puh , Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion. Kaupunginhallituksen antamat täytäntöönpano-ohjeet ohjaavat vuoden 2014 talousarvion toteutumista. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa sanotaan: "Käyttötalousosan ja investointiosan meno- ja tulomäärärahojen toteutumisesta vastaa kukin toimielin omalta osaltaan. Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumista kaupunginhallitusta. Määrärahan riittävyyttä on seurattava. Talousarvioon varattua määrärahaa ei ole pyrittävä käyttämään kokonaan, jos todellinen tarve ei sitä vaadi. Määrärahaa ei saa ylittää, mutta jos on nähtävissä, että määräraha tulee ylittymään, on siitä tiedotettava kaupunginhallitusta välittömästi ja haettava perusteltu ylityslupa kaupunginhallitukselta ja edelleen valtuustolta. Määrärahan seuranta tapahtuu hallintokunnissa. Vastuualueiden vastuuhenkilöt vastaavat, että toimielimillä on ajantasaiset tiedot määrärahojen ja tuloarvioiden sekä tavoitteiden toteutumisesta sekä siitä, että menomäärärahat eivät ylity perusteettomasti. Vastuuhenkilön on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin heti, jos on nähtävissä määrärahojen ylittyminen. Kaupunginjohtaja vastaa siitä, että kaupunginhallitus saa käsiteltäväksi vähintään kaksi kertaa vuodessa osavuosikatsauksen. Tarkemmat ohjeet ovat sisäisen valvonnan ohjeessa. Osavuosikatsauksesta laaditaan ja tilanteesta. Osavuosikatsaukset on käsiteltävä toimielimissä. Suositeltavaa on, että toimielin on käsitellyt osavuosikatsauksen ainakin ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä." Vesi- ja viemärilaitos on laatinut raportin tammi-elokuulta 2014, joka on esitetty liitteenä 14. Ehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä 14 olevan raportin ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Esittelijän esitys hyväksyttiin -----

8 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Teknisen toimen talousarvion hyväksyminen vuodelle 2015 Teknltk 36 Valmistelija/lisätiedot: Tekninen johtaja Ari Räsänen, puh , ari.ra sanen(at)juankos ki.fi Teknisen lautakunnan vastuualueeseen kuuluvat palo- ja pelastustoimi, yhdyskuntasuunnittelu (kaavoitus, mittaus ja muu yhdyskuntasuunnittelu), liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, jätehuolto, maa- ja metsätilat, vuokratut liiketilat ja muut tilat, kiinteistöpalvelut ja asuntotoimisto sekä lii kuntatoimi. Kiinteistöpalvelut ja asuntotoimisto, sosiaalitoimen ja sivistys toimen rakennusten ylläpito ja budjetointi sekä liikuntatoimen huolto- ja hoitotehtävistä ovat alkaen kuuluneet myös teknisen lautakunnan vastuualueisiin. Vesihuoltolaitokset hoidetaan osaston toimesta, mutta ve sihuoltolaitoksen talous on eriytetty erilliseksi tulosyksiköksi. Vuoden 2015 talousarvio on laadittu ennestään tiukentuneessa talouden tilanteessa. Talousarvion raameissa pysyminen talousarviovuonna 2015 muodostaa ison haasteen hallintokunnalle. Talousarvio vuodelle 2015 on tehty seuraavista lähtökohdista lähtien verrattuna talousarvioon 2014: henkilöstökulut n. 0,5 %:n korotus, palvelujen ostot n. 5,3 %:n korotus (kunnossapito 3,4 % korotus), aineet tarvikkeet ja tavarat 5,3 % korotus (lämmitys 6,8 % korotus, sähkö 2,4 %:n korotus) ja muut toimintakulut (pääasiassa vuokrat ja vastikkeet) n. 2,4 %:n korotus. Kiinteistöjen sisäinen vuokra (tulo) koostuu ylläpitokuluista ja poistoista. Vertailu on suoritettu talousarvioon Talousarvion laadinnassa on tukeuduttu talousarvioon 2014 ja toteutumaan 1-8/2014. Yhdyskuntapalvelut (Hallinto, palo- ja pelastustoimi, kaavoitus ja mittaus, liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, liikuntatoimi, maa- ja metsätilat) Tulot ( ) 17,2 % enemmän kuin TA Kulut ( ) 3,4 % enemmän kuin TA Toimitilapalvelut Jakamaton kunnossapito pitää sisällään palkkoja, jotka jaetaan vuoden lopussa kiinteistöille. Hallinnon rakennukset (Virastotalo, tuotantokeittiö) Tulot ( ) +1,9 % TA 2014 verraten, menot ( ) +3,7 %. Sosiaalitoimen rakennukset (Iivolan palvelukeskus, terveyskeskus, toimintakeskus ja asuntola) Tulot (sisäisiä vuokria) +1,8 % verrattuna TA 2014, toimintakulut , kasvua 10,8 % verrattuna TA Sivistystoimen rakennukset (Koulut, kirjasto, liikuntatoimen rakennukset) Tuotot (+1,9 %), toimintakulut (+3,8 %). Teollisuus- ja muut rakennukset Toimitiloja vajaakäytöllä. Toimintatuotot (+6,5 %), toimintakulut (+2,2 %). Asuinkiinteistöt Asuntotoimen hallinnon henkilöstökuluja (isännöitsijä ja asuntosihteeri). Kiinteistönhoitopalvelujen hallinto ja työntekijöiden palkkakustannukset sekä tuottona sisäinen ja ulkoinen palvelumyynti. Asuinkiinteistöjen ja asuntotoimen osakehuoneistojen vuokratulot ja kiinteistömenot Tuotot (+0,7 %), toimintakulut (+1,8 %).

9 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Kaikki edellä mainittu teknisen toimen toiminta on koottu yhdyskuntapalvelut -nimen alle. Yhdyskuntapalveluiden tuotot talousarviovuonna 2015 ovat , joka on 3,0 % suurempi kuin talousarviovuoden 2014 tuotot. Toimintakulut talousarviovuonna ovat , 3,8 % suuremmat kuin talousarviossa Toimintakate on Tekstiosa liitteenä 15. Rakennusvalvonnan kulut vuodelle 2015 ovat (Kaavi laskuttaa ), +7,2 % verrattuna ta 2014 ja ympäristötoimen kulut (Kaavin laskutus ), -31,8 %. Tekstiosa liitteenä 16. Ehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimen vuoden 2015 käyttötalous-suunnitelman ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi Esittelijä muutti esitystään liitteen 15 osalta kohdassa tavoitteet ja siinä kohta 6 kuulumaan seuraavasti: Päiväkotihanke käynnistetään. Esittelijän esitykset hy väk syt tiin

10 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Vesi- ja viemärilaitoksen talousarvion hyväksyminen vuodelle 2015 Teknltk 37 Valmistelija/lisätiedot: Vesilaitosinsinööri Tiia Pelkonen, puh , Teknisen lautakunnan vastuualueeseen kuuluvan vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-ajatuksena on tuottaa puhdasta juomavettä ja huolehtia jäteveden puhdistamisesta toiminta-alueellaan. Vesihuoltolain mukaisesti kaupungin valtuusto vahvistaa vesi- ja viemärilaitokselle omat toiminnalliset ja talou delliset tavoitteet, eli oman menomäärärahan ja tuloarvion, jotka ovat mo lemmat sitovia. Vesi- ja viemärilaitok sen talousarvio vuodelle 2015 on laa dittu käyttäen voimaan tullei ta taksahintoja, taksahintoihin ei olla esittämässä muutosta vuodelle Taloussuunnitelmassa on lisäksi huomioitu Koillis-Savon Vesi Oy:ltä sekä Säyneiseen Vellikankaan vesi osuuskunnalta ostettavan veden hinta. Sa moin on huomioitu Koillis-Savon Ympäristöhuolto Oy:n maksut vuodelle Talousarviossa esitettyjen menojen lisäksi kirjataan vielä tuloslaskelmaan vuokrana kaupungille tuleva korvaus jäännöspääomasta, joka lasketaan valtuuston edelliselle vuodelle vahvistaman 7 % prosentin mukaan vesi- ja viemärilaitoksen käytössä olevalle pääomalle. Vesi- ja viemärilaitoksen toimintatuotot talousarvion 2015 mukaan ovat (- 13,1 % verrattuna TA 2014) ja toimintakulut -995,786 (+ 0,4 %). Taloussuunnitelman tekstiosa on esitetty liitteenä 17. Ehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy vesi- ja viemärilaitoksen vuoden 2015 käyttötaloussuunnitelman ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Esittelijän esitys hyväksyttiin

11 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Investointiohjelma 2015 ja rakentamisohjelma Teknltk 38 Valmistelija/lisätiedot: Tekninen johtaja Ari Räsänen, puh , ari.rasanen(at)juankoski.fi Osana Juankosken kaupungin talousarviota laaditaan vuosittain investointiohjelma sekä rakentamisohjelma. Tekninen toimi on laatinut osal taan investointiohjelman vuodelle 2015 sekä rakentamisohjelman vuosille Liite 18. Ehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyn investointiohjelman vuodelle 2015 sekä rakentamisohjelman vuosille ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle Esittelijä muutti esitystään, että kohtaa Uusi päiväkoti, suunnittelu muute taan kuu lu maan Päi väkoti, suunnittelu ja vuoden 2016 osalta kustannus muu te taan euroksi. Esitttelijä muutti esitystään siten, että Lapinpaaden talon purkaminen poistetaan vuodelta 2016 Esittelijä muutti esitystään siten, että kohdasta katuvalaistuksen rakentaminen poistetaan katujen nimet. Esittelijän esitykset hyväksyttiin

12 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Muuruveden koulun maalämpö, urakoitsijan valinta Teknltk 39 Valmistelija/lisätiedot: Tekninen johtaja Ari Räsänen, puh , ari.ra sanen(at)juankos ki.fi Juankosken kaupungin vuoden 2014 talousarvion investointiosassa on osoi-tettu :n määräraha Muuruveden koulun maalämpö-hankkeelle. Insinööritoimisto LVI-Insinöörit Ky:n laatiman suunnitelman mukaan nykyinen öljylämmityslaitteisto muutetaan toimimaan yhdessä maalämpölaitteiston kanssa, jolloin maalämpö kattaa n % kokonaisenergiasta. Suunnitelmassa on esitetty porattavaksi 10 kpl Ø 115 mm kaivoa syvyydeltään 200 metriä. Kaivoilta rakennetaan keruuputkistot, jotka viedään nykyiseen pannuhuoneeseen sijoitettaville lämpöpumpuille. Toinen vanhoista öljykattiloista jää kattamaan energian huippukulutusta. Kaupungille on myönnetty uusiutuvan energiankäytön investointitukea öljylämmityksen korvaamiseen maalämmöllä. ELY-keskuksen hyväksymät arvonlisäverottomat menot ovat ja avustusta on myönnetty käytettäväksi mennessä. Avustuksen kohteena olevaa omaisuutta tulee käyttää tukipäätöksessä määrättyyn tarkoitukseen viiden vuoden ajan tuen viimeisen erän maksamisesta eikä omaisuutta saa tuona aikana luovuttaa toiselle taikka siirtää toisen omistukseen tai hallintaan. Tekninen osasto on kilpailuttanut rakennushankkeen. Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi) Tarjoukset on jätettävä mennessä. Työt toteutetaan yhtenä urakkana, joka sisältää edellä kuvatut työt. Urakan on määrä valmistua mennessä. Juankosken hallintosäännön 9 :n mukaan teknisen lautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu alle :n urakkasopimuksista päättäminen. Tarjouspyyntöasiakirjat pyysi seitsemän urakoitsijaa ja tarjouksen teki näistä kuusi. Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan tarjoukset arvostellaan kaksivaiheisesti siten, että ensin todetaan tarjoajien kelpoisuus ja sitten suoritetaan valinta hintavertailuna ensimmäisen vaiheen läpäisseiden kesken. Tarjouksien arvostelun toiselle kierrokselle pääsevät tarjouk set, jotka täyt tävät vähintään seuraavat ehdot: -yrityksen yhteiskunnalliset velvoitteet on hoidettu (koskee kaikkia urakoitsijoita) -yrityksen liikevaihto on viimeisen 3 päättyneen tilikauden ai kana ollut vähintään ,00 /vuosi (koskee pääurakoitsijaa) -yrityksellä on viimeisen vuoden aikana vähintään 1 vastaavan koko-luokan rakennettu referenssikohde. -maalämpöpumpun COP vuositasolla tulee täyttää minimivaa timuksen 3. Kaikkien edellä mainittujen edellytysten tulee täyttyä, jotta tarjous otetaan mukaan hintavertailuun. Jos yksikin em. listan vaatimuksista alittuu, tarjous hylätään. Tarjoukset avattiin klo 14:10 pidetyssä tilaisuudessa. Kaksi tarjousta ei läpäissyt vaatimuksia ja ne hylättiin, eivätkä ne päässyt hintavertailuun. Halvimman hyväksytyn tarjouksen on tehnyt LVI-Tahko Oy Nilsiästä, ,00 alv 0 %.

13 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Ehdotus Tekninen lautakunta valitsee Muuruveden koulun maalämpö-hankkeen urakoitsijaksi LVI-Tahko Oy:n Nilsiästä hintaan ,00 alv 0 %. Esittelijän esitys hyväksyttiin lisäyksellä, mikäli urakkaneuvotteluissa ei ilmene mitään estettä, että urakkasopimus voidaan tehdä

14 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tiedoksi esitettävät asiat Teknltk 40 Ehdotus Teknisen johtajan päätöset: Pieksän järvien ja Muuruvesi-Karhonvesi rantaosayleiskaavo jen kaavamuutokset tilattu Maankäytönsuunnittelu Kaavaharjulta Muuruveden taajaman osayleiskaavan laatiminen tilattu Maankäytönsuunnittelu Kaavaharjulta Asun tosihteeri Eeva Kauppinen jää eläkkeelle Uudeksi asuntosihteeriksi on valittu Eija Tirkkonen alkae Koilllis-Savon luonnonystävät ry:lle myönnetty lupa käyttää Juankosken kaupungin omistamaa Ruutanalampi 14:181tilan osaa luontoaiheiseen näyttelyyn. Merkitään tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin, että jatkossa viranhaltija päätökset lähetetään heti päätöksenteon jälkeen tiedoksi lautakunnan puheenjohtajalle sähköisesti.

15 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisva litusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 32,33,34,35,36,37,38,40 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaati mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Juankosken tekninen lautakunta Juankoskentie JUANKOSKI Pykälät: 39 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin se, joka on tehnyt oi kaisuvaatimuk sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kun nallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen ja valitusaika Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2. krs, Kuopio PL 1744, KUOPIO Puhelin: Faksi: Sähköposti: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät:

16 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus Radanrakentajantie HELSINKI puh fax markkinaoikeus(at)oikeus.fi Pykälät: 39 Valitusaika 14 päivää Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäi vää ei oteta lukuun. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näyte tä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Julkipanon jälkeen anne tun päätöksen katsotaan tulleen kaikkien tietoon päätöksen antopäivänä. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuul la valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oi keudessa 97 euroa ja markkinatuomioistuimessa 244 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 17:30-18:35 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Tarkastuslautakunta 20.06.2013 AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 18.06.2014 AIKA 18.06.2014 klo 13:00-14:30 PAIKKA Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite 131 132 133 134 Liite 1 135 Liitteet 2-3 136 Liitteet 3-4 137 Liitteet 1-2 138 139 Liite

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot