Versio 3.4 Muutettu viimeksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Versio 3.4 Muutettu viimeksi 2014-07-22"

Transkriptio

1 AlphaPlus C20-24 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : AlphaPlus C20-24 EY-Nro.Rekisteröintinumero Kemiallinen nimi Alpha Olefin Fraction, C20-24 CAS-No. EC-No. Index No Legal Entity Rekisteröintinumero Qatar Chemical Company LTD (Q-Chem) Relevant Identified Uses Supported : Valmistus Jakelu Käyttö välituotteena Koostumus Käyttö öljy- ja kaasukentän porauksessa ja tuotantooperaatioissa teollinen Käyttö öljy- ja kaasukentän porauksessa ja tuotantooperaatioissa ammattilais Voiteluaineet teollinen Voiteluaineet ammattilais Voiteluaineet kuluttaja Metallintyöstönesteet / telaöljyt teollinen Metallintyöstönesteet / telaöljyt ammattilais Käyttö polttoaineena teollinen Käyttö polttoaineena ammatillinen Käyttö polttoaineena kuluttaja Toiminnalliset nesteet teollinen Toiminnalliset nesteet ammattilais Toiminnalliset nesteet kuluttaja Käyttö polymeerituotannossa teollisuus Muut kuluttajakäyttötarkoitukset Yritys : Qatar Chemical Company LTD (QChem) 1st Floor Salam Tower Al Corniche P.O. Box Doha, Qatar MSDS Requests: (+974) Technical Information: (+974) Responsible Party: Product Safety Group Paikallinen : Chevron Phillips Chemicals International N.V. Brusselsesteenweg 355 B-3090 Overijse Belgium Käyttöturvallisuustiedotteen numero: /37

2 Hätäpuhelinnumero: MSDS Requests: (800) Technical Information: (832) Responsible Party: Product Safety Group Terveys: (Pohjois-Amerikka) (Kansainvälinen) Kuljetus: North America: CHEMTREC or Asia: +800 CHEMCALL ( ) EUROPE: BIG (phone) or (telefax) South America SOS-Cotec Inside Brazil: Outside Brazil: Vastuullinen osasto : Tuotteen turvallisuus- ja toksikologiaryhmä Sähköpostiosoite : Verkkosivusto : KOHTA 2: Vaaran yksilöinti Aineen tai seoksen luokitus ASETUS (EY) N:o 1272/2008 Aspiraatiovaara, Luokka 1 H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Luokitus (67/548/ETY, 1999/45/EY) Haitallinen R65: Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Merkinnät Merkinnät (ASETUS (EY) N:o 1272/2008) Varoitusmerkit : Huomiosana : Vaara Vaaralausekkeet : H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Turvalausekkeet : Toimenpiteet: P301 + P310 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. EI saa oksennuttaa. P331 Varastointi: P405 Varastoi lukitussa tilassa. Jätteiden käsittely: P501 Sisältö/ astia on toimitettava hävitettäväksi hyväksyttyyn jätteenkäsittelylaitokseen. Käyttöturvallisuustiedotteen numero: /37

3 Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet: ALKENES, C20-24.ALPHA.- KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista Synonyymit : NAO C20-24 Alpha Olefin Fraction Molekyylikaava : UVCB Seokset Vaaraa aiheuttavat aineosat Kemiallinen nimi Alpha Olefin Fraction, C20-24 CAS-No. EC-No. Index No Luokitus (67/548/ETY) Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008) Xn; R65 Asp. Tox. 1; H Pitoisuus [wt%] Tässä kohdassa mainittujen R-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet Erityiset ohjeet : Siirrettävä pois vaaralliselta alueelta. Näytettävä tätä käyttöturvallisuustiedotetta hoitavalle lääkärille. Myrkytysoireet saattavat ilmetä vasta useiden tuntien kuluttua. Potilasta ei saa jättää ilman valvontaa. Hengitettynä : Jos potilas on tajuton, hänet asetetaan elvytysasentoon ja otetaan yhteys lääkäriin. Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat. Silmäkosketus : Silmät huuhdeltava vedellä varotoimenpiteenä. Poistettava piilolasit. Suojaa terve silmä. Silmä pidettävä kunnolla auki huuhtelun aikana. Yhteydenotto erikoislääkäriin, mikäli silmien ärsytys jatkuu. Nieltynä : Hengitystiet on pidettävä avoimina. EI saa oksennuttaa. Ei saa antaa maitoa eikä alkoholipitoisia juomia. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat. Potilas viedään välittömästi sairaalaan. KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet Leimahduspiste : 183 C (183 C) Menetelmä: PMCC Itsesyttymislämpötila : 239 C (239 C) Käyttöturvallisuustiedotteen numero: /37

4 Soveltumattomat sammutusaineet Erityiset palomiesten suojavarusteet : Suuritehoinen paloruisku. : Mikäli tarpeellista käytettävä paineilmalaitteita tulipalon sammutuksessa. : Standardimenettely kemikaalien tulipaloja varten. Käytä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä. Suojaaminen tulipaloa ja räjähdystä vastaan : Järjestettävä sopiva imutuuletus tiloihin, joissa voi muodostua pölyä. Vaaralliset hajoamistuotteet : Hiilioksidit. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä Henkilökohtaiset suojatoimet Ympäristöön kohdistuvat varotoimet : Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. Vältettävä pölyn muodostusta. Vältettävä pölyn hengittämistä. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. : Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. Estä lisävuodot ja läikkeet, jos on turvallista tehdä niin. Jos tuote likaa jokia ja järviä tai viemäreitä, on ilmoitettava vastaaville viranomaisille. Puhdistusohjeet : Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi Käsittely Turvallisen käsittelyn ohjeet : Vältettävä hengitettävien hiukkasten muodostumista. Ei saa hengittää höyryjä/pölyä. Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8. Tupakoinnin, syömisen ja juomisen tulee olla kiellettyä käyttöalueella. Huuhteluvettä on käsiteltävä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti. Palo-ja räjähdyssuojaus : Järjestettävä sopiva imutuuletus tiloihin, joissa voi muodostua pölyä. Varastointi Turvallisuusvaatimukset varastolle ja säiliöille : Säiliö on pidettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa. Noudatettava etiketin ohjeita. Sähkölaitteistojen / työaineiden tulee täyttää tekniset turvallisuusvaatimukset. KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet PNEC : Makea vesi Arvo: 0,001 mg/l Käyttöturvallisuustiedotteen numero: /37

5 PNEC : Merivesi Arvo: 0,001 mg/l Henkilökohtaiset suojaimet Käsiensuojaus : Sopivuudesta tietylle työpaikalle tulisi keskustella suojakäsinevalmistajien kanssa. Silmiensuojaus : Silmänhuuhtelupullo, jossa puhdasta vettä. Tiiviisti asettuvat suojalasit. Ihonsuojaus / Kehon suojaus Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita : Pölyä läpäisemätön suojapuku. Kehon suojaus valitaan työpaikalla olevan vaarallisen aineen määrän ja pitoisuuden mukaan. : Syöminen ja juominen kielletty kemikaalia käsiteltäessä. Tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Kädet pestävä ennen taukoja ja työpäivän jälkeen. For additional details, see the Exposure Scenario in the Annex portion of this SDS. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Muoto : Vaha, Kiinteä Olomuoto : Kiinteä Väri : Valkoinen Käyttöturvallisuustiedot Leimahduspiste : 183 C (183 C) Menetelmä: PMCC Räjähdysraja, alempi : Tietoja ei ole käytettävissä Räjähdysraja, ylempi : Tietoja ei ole käytettävissä Hapettavuus : ei Itsesyttymislämpötila : 239 C (239 C) Molekyylikaava Molekyylipaino ph Sulamispiste/sulamisalue valumislämpötila Kiehumispiste/kiehumisalue : UVCB : Vaihtelee : 35 C (35 C) Tietoja ei ole käytettävissä : C ( C) Käyttöturvallisuustiedotteen numero: /37

6 Höyrynpaine : < 0,01 kpa ssä 65 C (65 C) Suhteellinen tiheys Tiheys : 0,8, 15,6 C(15,6 C) : 815 kg/m3 ssä 15 C (15 C) 792 kg/m3 ssä 50 C (50 C) Vesiliukoisuus Jakautumiskerroin: n- oktanoli/vesi Viskositeetti, kinemaattinen Suhteellinen höyryntiheys Haihtumisnopeus : Liukenee hiilivetyliuottimiin, ei liukene veteen. : Tietoja ei ole käytettävissä : 6,356 cst ssä 40 C (40 C) KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus Kemiallinen stabiilisuus : Tämä materiaali on vakaata normaaleissa ympäristö- sekä tavallisissa varastointi- ja käsittelyolosuhteissa (lämpötila ja paine). Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vältettävät olosuhteet : Tietoja ei ole käytettävissä. Vältettävät materiaalit Muut tiedot : Saattaa reagoida hapen ja voimakkaiden hapettimien kanssa (kuten kloraattien, nitraattien, peroksidien jne. kanssa). : Hajoamista ei tapahdu, mikäli tuotetta varastoidaan ja käytetään ohjeiden mukaisesti. KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Välitön myrkyllisyys suun kautta Alpha Olefin Fraction, C20-24 : LD50, suun kautta: > 5000 mg/kg bw Laji: rotta Sukupuoli: Mies- ja naispuolinen Menetelmä: OECD-testiohje 423 Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta Alpha Olefin Fraction, C20-24 : LC50: > 8.5 mg/laltistumisaika: 1 h Laji: rotta Sukupuoli: uros Koeilmakehä: pöly/sumu Menetelmä: OECD TG 403 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: /37

7 Annetut tiedot perustuvat samantyyppisiä aineita koskeviin tietoihin. LC50: mg/laltistumisaika: 4 h Laji: rotta Sukupuoli: uros Koeilmakehä: höyry Menetelmä: OECD TG 403 Annetut tiedot perustuvat samantyyppisiä aineita koskeviin tietoihin. LC50: > 2.1 mg/laltistumisaika: 4 h Laji: rotta Sukupuoli: uros ja naaras Koeilmakehä: höyry Menetelmä: OECD TG 403 Annetut tiedot perustuvat samantyyppisiä aineita koskeviin tietoihin. AlphaPlus C20-24 Ihon ärsytys AlphaPlus C20-24 Silmien ärsytys Herkistyminen Alpha Olefin Fraction, C20-24 : Ei ihoärsytystä. : Höyryt voivat ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. : Laboratorioeläimissä tuote ei ole aiheuttanut herkistymistä. Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys Alpha Olefin Fraction, C20-24 : Laji: rotta, Mies- ja naispuolinen Sukupuoli: Mies- ja naispuolinen Altistustapa: oraalisella pakkosyötöllä Annos: 100, 500, 1000 mg/kg/d Altistumisaika: days Altistumisten lukumäärä: Daily NOEL: 1000 mg/kg bw/day Menetelmä: OECD-testiohje 423 Laji: rotta, Mies- ja naispuolinen Sukupuoli: Mies- ja naispuolinen Altistustapa: oraalisella pakkosyötöllä Annos: 100, 500, 1000 mg/kg/d Altistumisaika: 13 weeks Altistumisten lukumäärä: 7 d/wk NOEL: 1000 mg/kg bw/day Menetelmä: OECD-ohje 408 Laji: rotta, Mies- ja naispuolinen Sukupuoli: Mies- ja naispuolinen Altistustapa: Hengitys Annos: 300, 1000, 3000 ppm Altistumisaika: 13 weeks Altistumisten lukumäärä: 5 d/wk, 6 hrs/d NOEL: 3000 ppm Menetelmä: OECD-ohje 413 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: /37

8 Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Alpha Olefin Fraction, C20-24 : Laji: rotta Sukupuoli: Mies- ja naispuolinen Altistustapa: oraalisella pakkosyötöllä Annos: 100, 500, 1000 mg/kg/day Altistumisten lukumäärä: Daily Testiaika: days Menetelmä: OECD-testiohje 423 NOAEL Parent: 1000 mg/kg bw/day NOAEL F1: 1000 mg/kg bw/day Laji: rotta Sukupuoli: Mies- ja naispuolinen Altistustapa: oraalisella pakkosyötöllä Annos: 100, 500, 1000 mg/kg/d Altistumisten lukumäärä: Daily Testiaika: 42-51days Menetelmä: OECD-ohje 421 NOAEL Parent: 1000 mg/kg bw/day NOAEL F1: 1000 mg/kg bw/day AlphaPlus C20-24 Aspiraatiomyrkyllisyys CMR-vaikutukset Alpha Olefin Fraction, C20-24 : Aineet, joiden tiedetään aiheuttavan ihmiselle aspiraatiovaaroja tai joita tulee pitää aineina, jotka aiheuttavat ihmiselle aspiraatiovaaran. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. : Syöpää aiheuttavat vaikutukset: Ei määritetty Mutageenisuus: Eläinkokeet eivät osoittaneet mutageenisia vaikutuksia. Teratogeenisuus: Eläinkokeet eivät osoittaneet teratogeenisia vaikutuksia. Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset: Ei myrkyllistä vaikutusta lisääntymiskykyyn AlphaPlus C20-24 : Liuottimet saattavat poistaa ihon rasvaa. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Myrkyllisyys kalalle Alpha Olefin Fraction, C20-24 : LL50: > 1,000 mg/l Altistumisaika: 96 h Laji: Oncorhynchus mykiss (kirjolohi) semistaattinen testi Menetelmä: OECD TG 203 Tuote on niukkaliukoinen koeaineeseen. Testattiin vesidispersiota. Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille Alpha Olefin Fraction, C20- : EC50: 1,000 mg/l 24 Altistumisaika: 48 h Laji: Daphnia magna (vesikirppu) Käyttöturvallisuustiedotteen numero: /37

9 staattinen testi Menetelmä: OECD TG 202 Myrkyllisyys leville Alpha Olefin Fraction, C20-24 : EC50: > 1,000 mg/l Altistumisaika: 72 h Laji: Selenastrum capricornutum (levä) staattinen testi Menetelmä: OECD TG 201 Tuote on niukkaliukoinen koeaineeseen. Testattiin vesidispersiota. Biokertyminen Alpha Olefin Fraction, C20-24 : Biokertyvyystekijä (BCF): < 436,5 Materiaalin ei odoteta bioakkumuloituvan. Biologinen hajoavuus Alpha Olefin Fraction, C20-24 : Tämän materiaalin oletetaan hajoavan helposti biologisesti. Annetut tiedot perustuvat samantyyppisiä aineita koskeviin tietoihin. Ekotoksikologinen arviointi PBT-arvioinnin tulokset Alpha Olefin Fraction, C20-24 Muuta ekologista tietoa : Luokittelematon PBTaine, Luokittelematon vpvb-aine : Tämä aine ei odoteta olevan haitallista vesieliöille. KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Tämä käyttöturvallisuustiedote koskee tuotetta ainoastaan sen tehtaalta lähetetyssä muodossa. Käytä materiaalia sen alkuperäiseen tarkoitukseen tai kierrätä mahdollisuuksien mukaan. Jos materiaali täytyy hävittää, se ehkä täyttää vaarallista jätettä koskevat kriteerit niin kuin ne on määritetty Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (EPA) asettamassa resurssien säilytys- ja palautuslaissa (RCRA) (40 CFR 261) tai muissa valtiollisissa ja paikallisissa määräyksissä. Tiettyjen fyysisten ominaisuuksien mittaaminen ja säädeltyjen komponenttien analysoiminen voi olla tarpeen asianmukaista määritystä varten. Jos tämä materiaali luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, Yhdysvaltain liittovaltion laki määrää sen hävitettäväksi luvanvaraisessa vaarallisten jätteiden hävittämiskeskuksessa. Tuote Likaantunut pakkaus : Jätettä ei saa päästää viemäriin. Ei saa liata lampia, vesistöjä tai ojia kemikaalilla tai käytetyllä säiliöllä. Lähetetään valtuutettuun jätteenkäsittelylaitokseen. : Tyhjennettävä jäljellä oleva sisältö. Hävitettävä kuten käyttämätön tuote. Tyhjiä säiliöitä ei saa käyttää uudelleen. For additional details, see the Exposure Scenario in the Annex portion of this SDS. KOHTA 14: Kuljetustiedot Tässä esitetyt toimituskuvaukset koskevat vain massatoimituksia, eivätkä ehkä sovellu Käyttöturvallisuustiedotteen numero: /37

10 kuluttajapakkaustoimituksiin (ks. viranomaisvaatimukset). Saat lisätietoja toimituskuvausten vaatimuksista (esim. tekninen nimi tai nimet) tutustumalla asianmukaisiin kansallisiin tai kansainvälisiin kuljetustapa- ja määräkohtaisiin vaarallisia aineita koskeviin määräyksiin. Tämän vuoksi tässä näkyvät tiedot eivät aina vastaakonossementin toimituskuvausta materiaalille. Materiaalin leimahduspisteet voivat vaihdella hieman MSDS:n ja konossementin välillä. US DOT (UNITED STATES DEPARTMENT OF TRANSPORTATION) TÄMÄ VIRASTO EI OLE LUOKITELLUT MATERIAALIA VAARALLISEKSI MATERIAALIKSI TAI VAARALLISEKSI KULJETUSMATERIAALIKSI. IMO / IMDG (INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS) TÄMÄ VIRASTO EI OLE LUOKITELLUT MATERIAALIA VAARALLISEKSI MATERIAALIKSI TAI VAARALLISEKSI KULJETUSMATERIAALIKSI. IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION) TÄMÄ VIRASTO EI OLE LUOKITELLUT MATERIAALIA VAARALLISEKSI MATERIAALIKSI TAI VAARALLISEKSI KULJETUSMATERIAALIKSI. ADR (AGREEMENT ON DANGEROUS GOODS BY ROAD (EUROPE)) TÄMÄ VIRASTO EI OLE LUOKITELLUT MATERIAALIA VAARALLISEKSI MATERIAALIKSI TAI VAARALLISEKSI KULJETUSMATERIAALIKSI. RID (REGULATIONS CONCERNING THE INTERNATIONAL TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS (EUROPE)) TÄMÄ VIRASTO EI OLE LUOKITELLUT MATERIAALIA VAARALLISEKSI MATERIAALIKSI TAI VAARALLISEKSI KULJETUSMATERIAALIKSI. ADN (EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY INLAND WATERWAYS) TÄMÄ VIRASTO EI OLE LUOKITELLUT MATERIAALIA VAARALLISEKSI MATERIAALIKSI TAI VAARALLISEKSI KULJETUSMATERIAALIKSI. Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot Kansallisia määräyksiä Kemikaaliturvallisuusarviointi Aineosat : ALKENES, C20-24.ALPHA.- Tälle aineelle on suoritettu kemikaaliturvallisuusarviointi Suuronnettomuus lainsäädäntö : 96/82/EC Päivämäärä: 2003 Direktiivi 96/82/EY ei koske Käyttöturvallisuustiedotteen numero: /37

11 Vesiluokitus WGK (Saksa) : WGK 1 lievästi vesistöä pilaava Ilmoitustilanne Eurooppa REACH : Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen Yhdysvallat TSCA : Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen Kanada DSL : Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen Australian AICS : Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen Uuden-Seelannin NZIoC : Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen Japani ENCS : Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen Korea KECI : Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen Filippiinit PICCS : Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen Kiina IECSC : Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen KOHTA 16: Muut tiedot NFPA Luokitus : Terveysvaara: 0 Palovaara: 1 Reagoimisvaara: Vanhan käyttöturvallisuustiedotteen numero : QCHEM016 Edellisestä versiosta merkittävästi poikkeavat muutokset on korostettu marginaalissa. Tämä versio korvaa kaikki aiemmat versiot. Tämä käyttöturvallisuustiedote koskee tuotetta ainoastaan sen tehtaalta lähetetyssä muodossa. Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä. ACGIH AICS DSL NDSL Käyttöturvallisuustiedotteessa käytettyjen lyhenteiden ja akronyymien selitykset Yhdysvaltain teollisen hygienian LD50 Tappava annos 50 % järjestö Australia, kemiallisten aineiden LOAEL Alhaisin havaittu haittavaikutustaso luettelo Kanada, kotitalousaineiden NFPA Yhdysvaltain palontorjuntajärjestö luettelo Kanada, ei-kotitalousaineiden NIOSH luettelo Käyttöturvallisuustiedotteen numero: /37 Yhdysvaltain kansallinen työterveys- ja - turvallisuus&instituutti CNS Keskushermosto NTP Kansallinen toksikologiaohjelma CAS Kemikaalitietopalvelu NZloC Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

12 EC50 Vaikuttava pitoisuus NOAEL Ei havaittua haittavaikutustasoa EC50 Vaikuttava pitoisuus 50 % NOEC Ei havaittua vaikutuspitoisuutta EOSCAn geneerisen altistuksen skenaariotyökalu OSHA Yhdysvaltain työterveys-& ja - turvallisuusvirasto European Oilfield Specialty PEL Sallittu altistusraja Chemicals Association EINECS Euroopan luettelo olemassa olevista kemiallisista aineista PICCS Filippiinien luettelo kaupallisesti saatavista kemiallisista aineista MAK Saksassa pätevät PRNT Oletettavasti ei myrkyllinen maksimipitoisuusarvot GHS Globaalisti harmonisoitu järjestelmä RCRA Yhdysvaltain resurssien säilytys- ja palautuslaki >= Suurempi tai yhtä suuri kuin STEL Lyhytaikainen altistusraja IC50 Inhibitiopitoisuus 50 % SARA Yhdysvaltain vaarallisten aineiden päästöjä koskeva rahasto IARC Kansainvälinen TLV Enimmäisarvo syöpätutkimuslaitos IECSC Kiinan luettelo olemassa olevista TWA Aikapainotteinen keskiarvo kemiallisista aineista ENCS Japani, olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo TSCA Yhdysvaltain myrkyllisiä aineita rajoittava laki KECI Korea, olemassa olevien kemikaalien luettelo UVCB Tuntematon tai vaihteleva koostumus, monimutkaiset reaktiotuotteet ja biologiset materiaalit <= Vähemmän tai yhtä suuri kuin WHMIS Työpaikalla käsiteltävien vaarallisten materiaalien tietojärjestelmä LC50 Tappava pitoisuus 50 % R-lausekkeiden koko teksti, joihin viitataan kohdissa 2 ja 3 R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Käyttöturvallisuustiedotteen numero: /37

13 Liite 1. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko: Valmistus Prosessiluokka : SU 3: Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa : SU3, SU8, SU9: Tehdasmainen valmistus (kaikki), Massakemikaalien (myös öljytuotteiden) valmistus, Hienokemikaalien valmistus : PROC1: Käyttö suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä. PROC2: Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessis-sa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista PROC3: Käyttö suljetussa panosprosessissa (synteesi tai formulointi) PROC4: Käyttö eräprosesseissa ja muissa pro-sesseissa (synteesi), joissa on altistu-misen mahdollisuus PROC8a: Aineen tai valmisteen siirto (lataaminen/purkaminen) ajoneuvoihin/suuriin säiliöihin tai niistä pois ei-erityislaitoksilla PROC8b: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa PROC15: Käyttö laboratorioaineena : ERC1, ERC4: Aineiden valmistus, Jalostuksen apuaineiden teollinen käyttö prosesseis-sa ja tuotteissa mutta ei esineiden osana : Aineen valmistus tai käyttö prosessikemikaalina tai uuttoaineena. Sisältää kierrätyksen/keräyksen, materiaalisiirrot, varastoinnin, kunnossapidon ja lastauksen (mukaan lukien merialukset/proomut, tie-/rautatievaunut ja massatavarakontit), näytteenoton ja vastaavat laboratoriotoiminnot. 2.1 Myötävaikuttava skenaario ympäristöaltistumisen estämiseksi koskien:erc1, ERC4: Aineiden valmistus, Jalostuksen apuaineiden teollinen käyttö prosesseis-sa ja tuotteissa mutta ei esineiden osana 2.2 Myötävaikuttava skenaario työntekijän altistumisen estämiseksi koskien: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15: Käyttö suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä., Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessis-sa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, Käyttö suljetussa panosprosessissa (synteesi tai formulointi), Käyttö eräprosesseissa ja muissa pro-sesseissa (synteesi), joissa on altistu-misen mahdollisuus, Aineen tai valmisteen siirto (lataaminen/purkaminen) ajoneuvoihin/suuriin säiliöihin tai niistä pois ei- Käyttöturvallisuustiedotteen numero: /37

14 erityislaitoksilla, Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa, Käyttö laboratorioaineena 1. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko: Jakelu Prosessiluokka : SU 3: Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa : SU3: Tehdasmainen valmistus (kaikki) : PROC1: Käyttö suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä. PROC2: Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessis-sa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista PROC3: Käyttö suljetussa panosprosessissa (synteesi tai formulointi) PROC4: Käyttö eräprosesseissa ja muissa pro-sesseissa (synteesi), joissa on altistu-misen mahdollisuus PROC8a: Aineen tai valmisteen siirto (lataaminen/purkaminen) ajoneuvoihin/suuriin säiliöihin tai niistä pois ei-erityislaitoksilla PROC8b: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa : Aineen siirto tai valmistus pieniin astioihin (erityinen täyttölinja, mukaan lukien punnitus) PROC15: Käyttö laboratorioaineena : ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7: Aineiden valmistus, Valmisteiden formulointi, Formulointi materiaaleissa, Jalostuksen apuaineiden teollinen käyttö prosesseis-sa ja tuotteissa mutta ei esineiden osana, Teollinen käyttö, joka joh-taa matriisiin sisällyttämi-seen, Teollinen käyttö muun ai-neen valmistuksessa (väli-tuotteiden käyttö), Reaktiivisten jalostuksen apuaineiden teollinen käyttö, Monomeerien teollinen käyttö kestomuovien valmistuksessa, Polymerisointiprosessien säätöaineiden teollinen käyttö hartsien, kumin, polymeerien tuotannossa, Aineiden teollinen käyttö suljetuissa järjestelmissä : Aineen lastaus (mukaan lukien merialus-/proomu-, tie- /rautatievaunu- ja IBC-lastaus) ja uudelleenpakkaus (mukaan lukien tynnyrit ja pienpakkaukset), mukaan lukien sen Käyttöturvallisuustiedotteen numero: /37

15 näytteenotto, varastointi, purkujakelu ja vastaavat laboratoriotoiminnot. 2.1 Myötävaikuttava skenaario ympäristöaltistumisen estämiseksi koskien:erc1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7: Aineiden valmistus, Valmisteiden formulointi, Formulointi materiaaleissa, Jalostuksen apuaineiden teollinen käyttö prosesseis-sa ja tuotteissa mutta ei esineiden osana, Teollinen käyttö, joka johtaa matriisiin sisällyttämi-seen, Teollinen käyttö muun ai-neen valmistuksessa (välituotteiden käyttö), Reaktiivisten jalostuksen apuaineiden teollinen käyttö, Monomeerien teollinen käyttö kestomuovien valmistuksessa, Polymerisointiprosessien säätöaineiden teollinen käyttö hartsien, kumin, polymeerien tuotannossa, Aineiden teollinen käyttö suljetuissa järjestelmissä 2.2 Myötävaikuttava skenaario työntekijän altistumisen estämiseksi koskien: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b,, PROC15: Käyttö suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä., Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessis-sa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, Käyttö suljetussa panosprosessissa (synteesi tai formulointi), Käyttö eräprosesseissa ja muissa pro-sesseissa (synteesi), joissa on altistu-misen mahdollisuus, Aineen tai valmisteen siirto (lataaminen/purkaminen) ajoneuvoihin/suuriin säiliöihin tai niistä pois eierityislaitoksilla, Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa, Aineen siirto tai valmistus pieniin astioihin (erityinen täyttölinja, mukaan lukien punnitus), Käyttö laboratorioaineena 1. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko: Käyttö välituotteena : SU 3: Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa Käyttöturvallisuustiedotteen numero: /37

16 Prosessiluokka : SU3, SU8, SU9: Tehdasmainen valmistus (kaikki), Massakemikaalien (myös öljytuotteiden) valmistus, Hienokemikaalien valmistus : PROC1: Käyttö suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä. PROC2: Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessis-sa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista PROC3: Käyttö suljetussa panosprosessissa (synteesi tai formulointi) PROC4: Käyttö eräprosesseissa ja muissa pro-sesseissa (synteesi), joissa on altistu-misen mahdollisuus PROC8a: Aineen tai valmisteen siirto (lataaminen/purkaminen) ajoneuvoihin/suuriin säiliöihin tai niistä pois ei-erityislaitoksilla PROC8b: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa PROC15: Käyttö laboratorioaineena : ERC6a: Teollinen käyttö muun ai-neen valmistuksessa (välituotteiden käyttö) : Aineen käyttö välituotteena (ei liity tiukasti valvottuihin olosuhteisiin). Sisältää kierrätyksen/keräyksen, materiaalisiirrot, varastoinnin, kunnossapidon ja lastauksen (mukaan lukien merialukset/proomut, tie-/rautatievaunut ja massatavarakontit). 2.1 Myötävaikuttava skenaario ympäristöaltistumisen estämiseksi koskien:erc6a: Teollinen käyttö muun ai-neen valmistuksessa (väli-tuotteiden käyttö) 2.2 Myötävaikuttava skenaario työntekijän altistumisen estämiseksi koskien: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15: Käyttö suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä., Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessis-sa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, Käyttö suljetussa panosprosessissa (synteesi tai formulointi), Käyttö eräprosesseissa ja muissa pro-sesseissa (synteesi), joissa on altistu-misen mahdollisuus, Aineen tai valmisteen siirto (lataaminen/purkaminen) ajoneuvoihin/suuriin säiliöihin tai niistä pois eierityislaitoksilla, Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa, Käyttö laboratorioaineena Käyttöturvallisuustiedotteen numero: /37

17 1. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko: Koostumus Prosessiluokka : SU 3: Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa : SU3, SU 10: Tehdasmainen valmistus (kaikki), Valmisteiden sekoittaminen ja/ tai uudelleenpakkaaminen (metalliseoksia lukuun ottamatta) : PROC1: Käyttö suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä. PROC2: Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessis-sa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista PROC3: Käyttö suljetussa panosprosessissa (synteesi tai formulointi) PROC4: Käyttö eräprosesseissa ja muissa pro-sesseissa (synteesi), joissa on altistu-misen mahdollisuus : PROC 5: Sekoitus eräprosesseissa valmisteiden ja tuotteiden koostamiseen (monivaiheinen ja/tai merkittävä kontakti) PROC8a: Aineen tai valmisteen siirto (lataaminen/purkaminen) ajoneuvoihin/suuriin säiliöihin tai niistä pois ei-erityislaitoksilla PROC8b: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa : Aineen siirto tai valmistus pieniin astioihin (erityinen täyttölinja, mukaan lukien punnitus) PROC14: Seosten tai esineiden valmistus tabletoimalla, puristamalla, pursottamalla, pelletoimalla; teollisuuslaitos PROC15: Käyttö laboratorioaineena : ERC2: Valmisteiden formulointi : Aineen ja sen sekoitteiden koostaminen, pakkaus ja uudelleenpakkaus erissä tai jatkuvissa toiminnoissa, mukaan lukien varastointi, materiaalisiirrot, sekoitus, tabletointi, puristus, pelletointi, pursottaminen, suuren ja pienen skaalan pakkaus, näytteenotto, kunnossapito ja vastaavat laboratoriotoiminnot. 2.1 Myötävaikuttava skenaario ympäristöaltistumisen estämiseksi koskien:erc2: Valmisteiden formulointi Käyttöturvallisuustiedotteen numero: /37

18 2.2 Myötävaikuttava skenaario työntekijän altistumisen estämiseksi koskien: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4,, PROC8a, PROC8b,, PROC14, PROC15: Käyttö suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä., Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessis-sa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, Käyttö suljetussa panosprosessissa (synteesi tai formulointi), Käyttö eräprosesseissa ja muissa prosesseissa (synteesi), joissa on altistu-misen mahdollisuus, PROC 5: Sekoitus eräprosesseissa valmisteiden ja tuotteiden koostamiseen (monivaiheinen ja/tai merkittävä kontakti), Aineen tai valmisteen siirto (lataaminen/purkaminen) ajoneuvoihin/suuriin säiliöihin tai niistä pois ei-erityislaitoksilla, Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa, Aineen siirto tai valmistus pieniin astioihin (erityinen täyttölinja, mukaan lukien punnitus), Seosten tai esineiden valmistus tabletoimalla, puristamalla, pursottamalla, pelletoimalla; teollisuuslaitos, Käyttö laboratorioaineena 1. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko: Käyttö öljy- ja kaasukentän porauksessa ja tuotantooperaatioissa teollinen Prosessiluokka : SU 3: Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa : SU3: Tehdasmainen valmistus (kaikki) : PROC1: Käyttö suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä. PROC2: Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessis-sa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista PROC3: Käyttö suljetussa panosprosessissa (synteesi tai formulointi) PROC4: Käyttö eräprosesseissa ja muissa pro-sesseissa (synteesi), joissa on altistu-misen mahdollisuus PROC8a: Aineen tai valmisteen siirto (lataaminen/purkaminen) ajoneuvoihin/suuriin säiliöihin tai niistä pois ei-erityislaitoksilla PROC8b: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa Käyttöturvallisuustiedotteen numero: /37 : ERC4: Jalostuksen apuaineiden teollinen käyttö prosesseissa ja tuotteissa mutta ei esineiden osana

AlphaPlus 1-Octadecene (C18H36)

AlphaPlus 1-Octadecene (C18H36) AlphaPlus 1-Octadecene (C18H36) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : AlphaPlus 1-Octadecene (C18H36) EY-Nro.Rekisteröintinumero Kemiallinen

Lisätiedot

Versio 18.0 Muutettu viimeksi 02.02.2015 Päiväys 10.02.2015 : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX

Versio 18.0 Muutettu viimeksi 02.02.2015 Päiväys 10.02.2015 : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Rekisteröintinumero Aineen nimi : : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenoli Aine nro. : 203-632-7

Lisätiedot

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A7725M 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A6943E 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 114500E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 27-02-2015. Edellinen päiväys 27-02-2015. Tarkistuspäivä

Lisätiedot

000000000001104770 Versio 1 Muutettu viimeksi 11.03.2008 Päiväys 27.11.2008. : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön.

000000000001104770 Versio 1 Muutettu viimeksi 11.03.2008 Päiväys 27.11.2008. : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : TR 12 Tunnistusnumero : 61470 Aineen ja/tai valmisteen käyttötapa : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön.

Lisätiedot

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PURITY FG WO WHITE MINERAL OIL 15 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 Päiväys: 12.12.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Bayer CropScience KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

Bayer CropScience KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti K-OTHRINE SC 25 1/11 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi K-OTHRINE SC 25 Valmisteen tunnuskoodi 06520596 (UVP) 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.03.2010 Päiväys 07.12.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.03.2010 Päiväys 07.12.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.03.2010 Päiväys 07.12.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : SHopeanitraatti

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Desipower Alkoholi-12 80 % KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Desipower Alkoholi-12 80% 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : Propionihappo

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi Sikafloor1925 PurCem ECF (A) KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 09-06-2015. Edellinen päiväys 21-11-2014. Tarkistuspäivä

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi R5060 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 01-2119471330-49

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), 31 artikla Muutettu viimeksi: Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 31 artiklan mukaisesti vaarallisille aineille tai seoksille on toimitettava

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi Sikafloor-13 Pronto KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 31. REACHrekisteröintinumero 01211945504446

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 MC200 - MOTORCYCLE CLEANER 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 MC200 - MOTORCYCLE CLEANER 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.1 Muutettu viimeksi 30.04.2010 Päiväys 22.11.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.1 Muutettu viimeksi 30.04.2010 Päiväys 22.11.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.1 Muutettu viimeksi 30.04.2010 Päiväys 22.11.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : PFenoliftaleiini

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 303766, 306397 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot