SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. PLATS - PAIKKA Villa Rainer, Skråbbontie 244, Kirjala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. PLATS - PAIKKA Villa Rainer, Skråbbontie 244, 21610 Kirjala"

Transkriptio

1 6/ Suomenkielinen koulutuslautakunta TID - AIKA klo 17:30-18:15 PLATS - PAIKKA Villa Rainer, Skråbbontie 244, Kirjala 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA MAKSAMATTOMIEN LASKUJEN POISTO PARAISTEN KANSALAISOPISTON TILILTÄ 67 MAKSAMATTOMIEN LASKUJEN POISTO SUOMENKIE- LISEN PERUSOPETUKSEN TILILTÄ MUSIIKKIOPETUKSEN JÄJRESTÄMINEN SELVITYS KOULUJEN VANHEMPAINVARTTIEN KÄY- TÄNNÖISTÄ 70 TIEDOKSI: PERUSOPETUKSEN LAADUN KEHITTÄMI- NEN -HANKE (KELPO) ILMOITUSASIAT 131 Det justerade protokollet till vilket bifogas besvärsanvisning är till all män hetens påseende i stadshuset: Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kaupungintalossa: Ordförande/Puheenjohtaja: Raimo Pärssinen

2 6/ Suomenkielinen koulutuslautakunta TID - AIKA klo 17:30-18:15 PLATS - PAIKKA Villa Rainer, Skråbbontie 244, Kirjala NÄRVARANDE LEDAMÖTER - SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Pärssinen Raimo puheenjohtaja Kujala Petri varapuheenjohtaja Filatoff Jyrki jäsen Kallinen Johanna jäsen Karlsson Hanna jäsen Nikkanen Eija jäsen ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT SAAPUVILLA OLLEET Johansson Bert khall ed. Sundqvist Paula esittelijä, sihteeri FRÅNVARANDE - POISSAOLLEET Heinaro Ilkka Laakso Tuula Gustafsson Raili Ahosola Terhi Andersson Kirsi UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Raimo Pärssinen Ordförande/Puheenjohtaja Paula Sundqvist Sekreterare/Sihteeri BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Pargas/Parainen Jyrki Filatoff Johanna Kallinen

3 6/ PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT TILL PÅSEENDE Pargas/Parainen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Aila Hägerstrand Kanslist/Kanslisti

4 6/ Suomenkielinen koulutuslautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SUOMKOUL 64 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 6/ Suomenkielinen koulutuslautakunta PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA SUOMKOUL 65 Ehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jyrki Filatoff ja Johanna Kallinen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 6/ Suomenkielinen koulutuslautakunta MAKSAMATTOMIEN LASKUJEN POISTO PARAISTEN KANSALAISOPISTON TILILTÄ 1380/14/2008 SUOMKOUL 66 Paraisten kansalaisopiston kursseilla käyneille henkilöille postitetaan maksulomake kurssimaksusta. Ainoastaan aktiivikortin maksun voi suorittaa kätei sellä joko ilmoittautumisen yhteydessä tai ilmoittautumisen jälkeen kansa laisopiston kansliassa. Kurssimaksun voi suorittaa normaalisti kaikis sa rahalaitoksissa. Opinto-oppaassa lukee, että edellisen vuoden maksamat tomat laskut vaikuttavat kursseille osallistumiseen. Paraisten kaupungissa maksamatto mat laskut siirtyvät perintätoimistolle. Perintätoimisto on ilmoittanut, että Paraisten kansalaisopiston yhden laskun pe rin tä ei jat ku. Vuonna 2007 maksamattomien las ku jen mää rä on 1 kpl, yh teen sä 30. Ehdotus: Suomenkielinen koulutuslautakunta päättää poistaa Paraisten kansalaisopistolle maksamatta jääneen kurssimaksun yhteensä 30 vuoden 2007 osalta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjanote: Talouspäällikkö

7 6/ Suomenkielinen koulutuslautakunta MAKSAMATTOMIEN LASKUJEN POISTO SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN TILILTÄ 1381/02/020/2008 SUOMKOUL 67 Suomenkielisen koulutuksen iltapäivätoimintaan osallistuvien oppilaiden huoltajilta las ku te taan kuu kau sit tain kerhomaksu. Kerhomaksun voi suorittaa nor maalisti kaikis sa ra ha laitoksissa. Lukuvuonna on jäänyt kerhomaksuja saamatta. Paraisten kaupun gis sa mak sa mat to mat las kut siir tyvät perintätoimistolle. Perintä ei ole tuottanut tulosta. Mak sa matto mien las ku jen mää rä on vuonna kpl, yhteensä 200, ja vuonna kpl, yh teen sä 160. Ehdotus: Suomenkielinen koulutuslautakunta päättää poistaa suomenkieliselle koulutuk selle mak sa matta jääneet kerhomaksut vuoden 2007 osalta 3 las kua yhteen sä 200 ja vuoden 2008 osalta 2 laskua yhteensä 160. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjanote: Talouspäällikkö

8 6/ Suomenkielinen koulutuslautakunta MUSIIKKIOPETUKSEN JÄJRESTÄMINEN 1234/40/2008 SUOMKOUL 68 Suomenkielinen koulutuslautakunta pyysi Paraistenseudun kou lun reh to rilta ja musiikinopettaja Irma Gerdekseltä selvityksen musiikki luo kan op pi mis ympä ristön tilasta. Työterveyslääkäri teki työpaikkakäynnin ke vääl lä 2008 Pa raistenseudun koulussa. Rehtori Seija Halme ja päätoiminen musiikin tuntiopettaja Irma Gerdes ovat antaneet liitteenä (Liite A1) olevan selvityksen musiikkiluokan oppimisympäristön tilasta. Ehdotus: Suomenkielinen koulutuslautakunta merkitsee rehtori Seija Halmeen ja päätoi misen tuntiopettaja Irma Gerdeksen antaman selvityksen tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjanote: koululääkäri

9 6/ Suomenkielinen koulutuslautakunta SELVITYS KOULUJEN VANHEMPAINVARTTIEN KÄYTÄNNÖISTÄ 1218/10/2008 SUOMKOUL 69 Suomenkielinen koulutuslautakunta pyysi koulujen rehtoreilta selvityksen koulujen vanhempainvarttien käytännöistä ja kehittämissuunnitelmista. Kunkin perusopetuksen koulun rehtori on antanut liitteenä (Liite A2) olevat selvitykset koulujen vanhempainvarttien käytännöistä ja kehittämissuunnitelmista. Ehdotus: Suomenkielinen koulutuslautakunta merkitsee rehtorien antamat selvitykset koulujen vanhempainvarttien käytännöistä ja kehittämissuunni telmista tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjanote: perusopetuksen koulujen rehtorit

10 6/ Suomenkielinen koulutuslautakunta TIEDOKSI: PERUSOPETUKSEN LAADUN KEHITTÄMINEN -HANKE (KELPO) 1382/11/110/2008 SUOMKOUL 70 Opetushallitus on myöntänyt valtion avustusta Paraisten kau pungille pe rusope tuksen laadun kehittämiseen vuosille Toiminnan kohteena ovat sekä esi- että perusopetuksen oppilaat. Hankkeessa tulee ke hittää palvelurakennetta ja/tai suunnitella toimintamalli, jossa on otettu huo mioon tehostettu tuki ja erityistä tukkea tarvitsevien oppilaiden opetusjär jestelyt alueella. Avus tus on käy tet tä vis sä saakka. Liitteenä ke hittämistoiminnan esittely (liite B3). Ehdotus: Suomenkielinen koulutuslautakunta merkitsee Opetushallituk sen päätöksen tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 6/ Suomenkielinen koulutuslautakunta ILMOITUSASIAT SUOMKOUL 71 Opetusministeriö: - Opetusministeriön yksikköhinta- ja suoritepäätökset vuonna 2009/ Opetusministeriön raportit perustietokyselyistä/ Opetushallitus: - Valtionavustus kansainväliseen yhteistyöhön lukuvuonna /Päätös Dnro 132/381/2008/ Valtionavustus JOPO R -joustavan perusopetuksen toiminnan järjestämiseen/tiedota 47/2008/ Tämä toimii! -teknologiakilpailu/ Opetushallituksen koulutustietojärjestelmän kouluta:n (entinen OPTI) koulutustarjonta osion päivittäminen/tiedote 55/2008/ ALPO-hankkeen päätösseminaari /Kutsu Ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 2009/Tiedote Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen keväällä 2009/Tiedote huoltajille Länsi-Suomen lääninhallitus: Lääninhallitusten toimialan peruspalvelujen arviointi 2008, perusopetuksen alueellinen saavutettavuus/kysely Dnro LSLH /Ha-124/ Ohjeet vuosille tehtäviä oppilaitosten ja yleisten kirjastojen perustamishanke-ehdotuksia ja vuoden 2009 valtionosuus- ja -avustushakemuksia varten/kirje dnro LSLH /Op-61, LSLH / Op-61, LSLH /Op-61/ Yleissivistävien oppilaitosten myöntövaltuuden lisäys vuodelle 2009/Kirje Dnro LSLH /Op-61/ Paraisten kaupunki: - Opintoja varten myönnettävää virka- ja työvapaata sekä koulutuskustannus ten korvaamista koskeva ohje/khall 202/ Stig Engmanin ym. aloite ISS:n kanssa tehdyn siivoussopimuksen irtisanomisesta/khall 234/ Muutos viikkotyöaikaan (Tiina Lamminen)/Op.pääll. päätös nro 49/ Muutos viikkotyöaikaan (Anita Österlund)/Op.pääll. päätös nro 50/ Eron myöntäminen (Heidi Vatanen)/Op.pääll. päätös nro 51/ Päätös lehtorin palkkaamisesta (Sari Joronen)/Op.pääll. päätös nro 52/ Päätös oppilaanohjauksen lehtorin palkkaamisesta (Elina Rinne)/Op.pääll.

12 6/ päätös nro 53/ Päätös koulunkäyntiavustajan palkkaamisesta (Mikko Kotila)/Op.pääll. päätös nro 54/ Päätös esiopetuksen päätoimisen tuntiopettajan palkkaamisesta (Kirsimari Pohjanheimo/Op.pääll. päätös nro 55/ Eron myöntäminen (Virpi Revonoja-Dahl)/Op.pääll. päätös nro 57/ Päätös koulunkäyntiavustajan palkkaamisesta (Johanna Itkonen)/Op.pääll. päätös nro 58/ Päätös luokanopettajan palkkaamisesta (Linda Ristimäki)/Op.pääll. päätös nro 60/ Muutos viikkotyöaikaan (Mervi Impilä)/Op.pääll. päätös nro 61/ Muut ilmoitusasiat: - Päätös koulunkäyntioikeudesta/turun kaupunki, perusopetuspalvelut/päätöspöytäkirja 251/ Päätös koulunkäyntioikeudesta/turun kaupunki, perusopetuspalvelut/päätöspöytäkirja 253/ Sopimus opetuksen järjestämisestä Kiinamyllyn koulun nivelluokassa/turun kaupunki / Sopimus valmistavan opetuksen järjestämisestä maahanmuuttajaoppilaille/turun kaupunki / Masentunut lapsi ja nuori - miten tunnistan, mitä teen? /Raision kau pun ki Ehjä lapsen mieli -koulukampanja/mielenterveyden keskusliitto Ilmoitus vieraskuntalaisista oppilaista/paimion kaupunki, sivistyspalvelut Suorituskeskeisyys ei saa viedä lapsen iloa/lastensuojelun Keskusliitto/ Tiedote lap sen oi keuk sien päi vänä Ehdotus: Suomenkielinen koulutuslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 6/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Suomenkielinen koulutuslautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Kokouspäivämäärä Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät Hall.LainkäyttöL 5 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tos ta va lit ta mal la. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati-musviran - omainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite SUOMENKIELINEN KOULUTUSLAUTAKUNTA, Rantatie 28, Parainen Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisäl tö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

14 6/ VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusvirano mainen, osoi te ja postiosoi te Kunnallisvali tus, pykälät / Valitusaika 30 päivää Hallintovali tus, pykälät / Valitusaika 30 päivää Muu valitusvi ranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät / Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusviranomainen ja valitusaika Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n ojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 82 euroa. Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 17:30-18:35 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 17.04.2015 klo 17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 11

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 Koulutuslautakunta Aika 05.01.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

6 valvontasuunnitelman (2011-2014) toteutumisen arviointi vuodelta 2014 27 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sitoutuminen tietoon

6 valvontasuunnitelman (2011-2014) toteutumisen arviointi vuodelta 2014 27 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sitoutuminen tietoon Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus Aika 13.03.2015 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 23/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 19.12.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 628 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 9/2008 260 Kaupunginhallitus TID - AIKA 22.04.2008 klo 15:00-16:20 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 264 102 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot