Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 134 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 135 Lausunto maalämpökaivon toimenpidelupahakemuksesta YMPJARAKL 136 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousseuranta 11/2013 YMPJARAKL 137 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan käyttösuunnitelman hyväksyminen YMPJARAKL 138 Rakennusvalvonnan sekä muiden viranomaistehtävien tarkastus- ja valvontamaksut YMPJARAKL 139 n kunnan rakennusvalvonnan palveluhinnasto YMPJARAKL 140 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vakituiset kokouspäivät keväällä 2014 YMPJARAKL 141 Tiedoksiantoasiat YMPJARAKL 142 Muut asiat YMPJARAKL 143 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL 144 Pieneläinkrematorion täytäntöönpanohakemus YMPJARAKL 145 Keskeyttämispäätös, Eräkare Raimo ja Majala Kimmo

2 Sivu 2 Nro 10/2013 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Tekninen toimisto Honkasalo Antero, puheenjohtaja Kokkonen Yrjö, varapuheenjohtaja Berglund Hans, jäsen Kämäräinen Paula, jäsen Maxenius Katarina, varajäsen Mäkinen Lea, jäsen Nummenmaa Rauli, jäsen Suomalainen Jani, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Karell Anders, kunnanhallituksen edustaja Flythström Kenneth, vs. rakennustarkastaja Hynninen Anu, ympäristötarkastaja Kantele Martta, hallinnonsuunnittelija Kääntee Virve, toimistosihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS YMPJARAKL 134 ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (Tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) YMPJARAKL PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ LUPA-ASIASSA 134 Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan julkipanon jälkeen PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Antero Honkasalo Virve Kääntee PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi lukuun ottamatta Tarkastusaika Allekirjoitukset Katarina Maxenius Paula Kämäräinen JULKIPANOTODISTUS (MRL 198 ) Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on ollut julkipantuna kunnan ilmoitustaululla Virka-asema Toimistosihteeri Allekirjoitus Virve Kääntee

3 Sivu 3 YMPJARAKL 134 Ehdotus: KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää - todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi - valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. - totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi - valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Katarina Maxeniuksen ja Paula Kämäräisen - päätti ottaa käsiteltäväkseen lisäpykälän 145, keskeyttämispäätös, Eräkare Raimo ja Majala Kimmo - myönsi puhe- ja läsnäolo-oikeuden tässä kokouksessa hallinnonsuunnittelija Martta Kanteleelle.

4 Sivu 4 YMPJARAKL:663 /2013 YMPJARAKL 135 LAUSUNTO MAALÄMPÖKAIVON TOIMENPIDELUPAHAKEMUKSESTA Ympäristötarkastajan ehdotus: n rakennusvalvonta on pyytänyt ympäristöviranomaisen lausuntoa koskien maalämpökaivon rakentamista Bollstadin kylään kiinteistölle Holmgård , osoitteeseen Bollstadintie 7, Kiinteistö ja suunnitellun maalämpökaivon paikka sijaitsevat I-luokan tärkeällä pohjavesialueella. Nikuksen vedenottamo sijaitsee noin 1 km:n etäisyydellä rakennuspaikasta. Ympäristönsuojelulain 8 :n mukaan pohjaveden pilaamiskielto kieltää toimenpiteet, joiden seurauksena tärkeällä tai muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella pohjavesi voi käydä haitallisen aineen päästöstä johtuen terveydelle vaaralliseksi tai sen laatu muutoin oleellisesti huonontua tai toisen kiinteistöllä oleva pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää. Pohjaveden laadun kannalta riskin muodostavat porauksen aikaiset öljyvuodot, lämmitysjärjestelmässä käytettyjen lämmönsiirtonesteiden ja niiden sisältämien lisäaineiden vuotaminen ja pintaveden pääsy porausreikään. Määrällinen riski aiheutuu siitä, että kaivon poraaminen maa- ja kallioperään voi muuttaa pohjaveden virtausolosuhteita ja vaikuttaa siten läheisten kaivojen pohjaveden pinnankorkeuteen. Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen, puh , s-posti: n ympäristö- ja rakennuslautakunta katsoo, että maalämpökaivon rakentaminen tärkeälle pohjavesialueelle muodostaa pohjaveden laadulle ja määrälle riskitekijän. Lautakunta suosittelee ympäristön kannalta riskittömämmän lämmitysvaihtoehdon valintaa. Mikäli maalämpökaivon rakentamiselle myönnetään lupa, on varmistuttava siitä, ettei putkistoissa johdettava aine ole terveydelle tai ympäristölle vaarallista. Maalämpökaivon porauksessa syntyvä karkea kiviaines sekä veden ja kiintoaineen muodostama liete tulee käsitellä siten, ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle tai naapureille. Pintavesien pääsy pohjaveteen on estettävä porausreikään riittävän syvälle asennettavalla tiiviillä pintavesieristyksellä.

5 Sivu 5 Hakemukseen on lisäksi liitettävä asiantuntijan tekemä arvio hankkeen pohjavesivaikutuksista. Arvioon on sisällytettävä selvitykset alueen pohjavesija ympäristöolosuhteista, maa- ja kallioperän ominaisuuksista sekä hankkeen vaikutuksista em. tekijöihin. Lisäksi on selvitettävä vaikutusalueella oleville kaikentyyppisille yksityisille talousvesikaivoille aiheutuvat riskit. Ehdotuksen mukaan

6 Sivu 6 YMPJARAKL 136 Oheismateriaali YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TALOUSSEURANTA 11/2013 Marraskuun loppuun mennessä oli ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion mukaisista tuotoista toteutunut 92,5 % ja talousarvion mukaisista kuluista 82,9 %. Rakennustarkastajan ehdotus: Lautakunnan tulot koostuvat pääasiallisesti rakennusvalvonnan maksuista, joiden ennustettavuus voidaan lähinnä arvioida. Toteutuneiden tuottojen ja tulleiden rakennuslupahakemusten perusteella voidaan arvioida, että talousarvion mukaiset tuotot lähes toteutuvat. Lautakunnan kulut koostuvat pääosin henkilökunnan palkoista, avustuksista ja ostopalveluista. Tammi- marraskuussa toteutuneiden kulujen perusteella on tilanne hallinnassa talousarviota ajatellen. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä sen alaisten kustannuskohtien tiliraportit tammi-marraskuulta Esittelijä: vs. rakennustarkastaja Kenneth Flythström, puh , s-posti: Lautakunta merkitsee talousseurannan tiedoksi. Lautakunta merkitsi talousseurannan tiedoksi.

7 Sivu 7 YMPJARAKL 137 Liite 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan n kunnan talousarvion vuodelle 2014 Rakennustarkastajan ehdotus: Talousarvion sitovia tavoitteita ovat kunnallislain 65 mukaan kunnanvaltuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarvio. Lautakuntien toimintakate on sitova kunnanvaltuustoon nähden. Lautakuntien tehtäviin kuuluu määrärahojen käytön valvominen siten, että ne käytetään strategisten tavoitteiden mukaisesti. Siksi lautakuntien tulee hyväksyä kustannuspaikkakohtaiset käyttösuunnitelmat sen jälkeen, kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion. Kunnanvaltuuston lautakunnalle myöntämä nettositova määräraha (euro) vuodelle 2014 on: Talousarvio 2014 Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Toimintakate (nettositova valtuustoa kohtaan) Ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisuudessa toimii yksi vastuualue, rakennusvalvonta. Rakennusvalvonnan tulosalue Rakennusvalvonta käsittää seuraavan tulosalueen 610 Rakennusvalvonta 620 Ympäristönsuojelu 720 Yksityistiet Oheismateriaali ja liitteet: - liitteenä kustannuspaikkojen käyttösuunnitelma Esittelijä: vs. rakennustarkastaja Kenneth Flythström, puh , s-posti: hyväksyy liitteessä esitetyn ehdotuksen kustannuspaikkojen käyttösuunnitelmaksi. Ehdotuksen mukaan

8 Sivu 8 YMPJARAKL 138 RAKENNUSVALVONNAN SEKÄ MUIDEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN TARKASTUS- JA VALVONTAMAKSUT Liite 2 Oheismateriaali Maksuja tarkastettiin viimeksi , jolloin hintoja korotettiin noin 10 %. Hintoja ei ole korotettu yli neljään vuoteen. Nyt ehdotetaan tehtäväksi vuotuinen noin 2 %:n korotus alkaen , jotta hinnat pysyisivät ajanmukaisina. Rakennustarkastajan ehdotus: Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina voimassaoleva hinnasto - liitteenä ehdotus uudeksi hinnastoksi Esittelijä: vs. rakennustarkastaja Kenneth Flythström, puh , s-posti: hyväksyy rakennusvalvonnan tarkastusja valvontatehtävien sekä muiden viranomaistehtävien noin 2 %:n hintojen korotuksen alkaen. Ehdotuksen mukaan

9 Sivu 9 YMPJARAKL 139 SIUNTION KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN PALVELUHINNASTO Liite 3 Oheismateriaali Rakennusvalvonnan palveluhinnasto on tarkastettu viimeksi Koska tekninen toimisto muuttaa ja arkistoon tulee pidempi matka, täytyy arkistokäynnin maksua korottaa. Rakennustarkastajan ehdotus: Yleiskaava- tai asemakaavaotteen hintaa täytyy myös korottaa. Koska yleiskaavoja ja suurta osaa asemakaavoista ei vielä ole digitaalisessa muodossa, ei nykyinen maksu vastaa otteen antamiseen kuluvaa työaikaa. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina voimassa oleva hinnasto - liitteenä ehdotus uudeksi hinnastoksi Esittelijä: vs. rakennustarkastaja Kenneth Flythström, puh , s-posti hyväksyy ehdotetun palveluhinnaston muutoksen. Ehdotuksen mukaan

10 Sivu 10 YMPJARAKL 140 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN VAKITUISET KOKOUSPÄIVÄT KEVÄÄLLÄ 2014 Rakennustarkastajan ehdotus: kokoontuu kuukauden toisena keskiviikkona (jollei tämä ole pyhäpäivä) klo teknisen toimiston kokoushuoneessa (Suitia) sillä edellytyksellä, että on käsiteltäviä asioita. Lautakunta ei kokoonnu tammi- eikä heinäkuussa, mutta lisäkokouksia pidetään tarpeen vaatiessa. Esittelijä: vs. rakennustarkastaja Kenneth Flythström, puh , s-posti: Lautakunta päättää pitää kokouksensa keväällä 2014 Suitiassa seuraavasti:12.2., 12.3., 9.4., ja Ehdotuksen mukaan

11 Sivu 11 YMPJARAKL 141 TIEDOKSIANTOASIAT Rakennustarkastajan ehdotus: Rakennustarkastajan vierailuaika ja puhelinpäivystysajat muuttuvat seuraavasti vuonna 2014: Rakennustarkastaja on tavattavissa teknisessä toimistossa joka maanantai ja torstai klo (ei pyhäpäivinä) tai sopimuksen mukaan. Rakennustarkastajalla on puhelinpäivystys joka maanantai, tiistai ja torstai (ei pyhäpäivinä) klo Esittelijä: vs. rakennustarkastaja Kenneth Flythström, puh , s-posti: Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi. Lautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

12 Sivu 12 YMPJARAKL 142 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista. Käytiin keskustelua Pikkalan louhoshankkeesta. Lautakunta pitää tärkeänä, että toiminnanharjoittajan ja asukkaiden vuoropuhelua kehitetään, ja että ennen kuin suojavalli on valmis, murskaustoimintaa harjoitetaan vain siinä määrin kuin on tarpeellista suojavallin rakentamiseksi. Ehdotus: Lautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi. Lautakunta merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.

13 Sivu 13 YMPJARAKL 143 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN JA JAOSTON LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösluettelot edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Ehdotus: Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisten viranhaltijoiden asioita: Rakennustarkastaja on myöntänyt seuraavat hakemukset: : Sjöberg Göran ja Mirja Tyyskylä Kirkkotie 139 A, Lämpökaivon poraus (Toimenpidelupa); Söderholm Dick ja Mattila Maria Hästböle Hästbölentie 270 C, Autotalli (Uudisrakennus, korvaa lupaa 08-41); Penttinen Risto ja Salmi Iina Bollstad Palonummentie 18, Varasto (Uudisrakennus) ja Katettu terassi (Toimenpidelupa) : Bost.Ab Vesterby As Oy Vesterby Lappersintie 72-74, Lämpökaivon poraaminen (Toimenpidelupa); Huovinen Veijo Harvs RN:r 2:49, Omakotitalo (Jatko-aika) : Henriksson John Nyby Annilantie 26 B, Julkisuvumuutos (Toimenpidelupa) : Randström Kim Pikkala Sågarsudden 86, Omakotitalo (Laajennus); Herse Fredrik ja Savolainen Veera Sunnanvik Ruohosuonkuja 6, Omakotitalo (Uudisrakennus); Koponen Harri Pikkala Marsuddenintie 240 B, Erillislaite/Tuulivoimala (Toimenpidelupa). - Rakennustarkastaja on hyväksynyt seuraavat työnjohtajat: Hans Ahokainen lupa T. Ehdotuksen mukaan

14 Sivu 14 YMPJARAKL:537 /2013 YMPJARAKL 144 PIENELÄINKREMATORION TÄYTÄNTÖÖNPANOHAKEMUS YMPJARAKL Liite 1 Oheismateriaali Sami Viljanen on toimittanut n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunnalle ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen ympäristölupahakemuksen koskien pieneläinkrematorion perustamista kiinteistölle Bergbo 1, Östermalmintie 43, Evitskog. Pieneläinkrematorion toimintaan sisältyy tuhkattavien lemmikkien noutaminen eläinlääkäriasemilta tai asiakkaiden luota ja eläinten tuhkaaminen. Tuhkaaminen tapahtuu pääasiallisesti arkisin (ma pe) klo välisenä aikana. Sesonkiaikoina (talvi/routa) toimintaa harjoitetaan myös lauantaisin klo Laitoksessa voidaan tuhkata enimmillään noin kg lemmikkejä vuodessa. Arvioitu toteutumismäärä toiminnan ensimmäiselle vuodelle on noin kg. Päivittäin eläimiä tuhkataan arviolta 5 kpl tai vähemmän. Polttouuni vastaa teholtaan pientalojen lämmityslaitteita. Polttouuni toimii kevyellä polttoöljyllä, jota kuluu vuodessa arviolta litraa. Uunissa on kaksi poltinta, joista ensimmäinen polttaa tuhkattavan lemmikin ja jälkimmäinen polttaa jäljelle jääneen palokaasun. Palokaasut kuumennetaan kahden sekunnin ajaksi yli 850 ºC:een, mikä estää haju- tai muiden päästöjen syntymisen. Polttouuni on kooltaan 2990 x 2220 x 3860 mm ja sen piipun korkeus on 5 m maanpinnasta mitattuna. Polttouuni sijoitetaan 150 mm betonilaatalle, jonka päälle tulee lisäksi 2000 l:n polttoöljysäiliö. Öljysäiliö varustetaan ylitäytönestimellä ja metallisella ylivuotosäiliöllä. Polttouunin ylle rakennetaan katos, joka on kooltaan 3 x 5 m. Katos sijaitsee 10 m:n etäisyydellä lähimmästä rakennuksesta. Lemmikit tuhkataan pääsääntöisesti samana päivänä kuin ne on tuotu. Ruuhka-aikoina raatoja säilytetään ennen polttouuniin viemistä 400 l:n arkkupakastimessa, joka sijaitsee läheisessä piharakennuksessa. Raadot ovat koko käsittelyn ajan kaksinkertaisissa jätesäkeissä tai ruumispusseissa, jotka on sijoitettu tiiviiseen ja lukittavaan laatikkoon. Alue on maatalousvaltaista aluetta. Pohjois-n osayleiskaavassa alue on merkitty erillispientalojen alueeksi (A), jonne voidaan rakentaa raken-

15 Sivu 15 Ympäristötarkastajan ehdotus: nusjärjestyksen mukaisesti erillispientaloja talousrakennuksineen ja/tai sellaisia työtiloja, jotka eivät aiheuta asumiselle haittaa. Lähimmät naapuritalot sijaitsevat noin 50 m, 50 m, 90 m ja 100 m etäisyydellä tuhkaamosta. Toiminnalla ei ole vaikutusta naapuruston yleiseen viihtyvyyteen tai ihmisten terveyteen. Normaalissa käyttötilanteessa ei synny vaikutuksia luontoon tai rakennettuun ympäristöön. Laitoksessa ei synny merkittäviä ilmapäästöjä, hajuhaittoja tai melua. Toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään, pohjavesiin eikä pintavesiin. Laitoksella syntyy tuhkaa pois vietäväksi arviolta kg vuodessa. Hakemuksen vireille tulosta on kuulutettu n kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla Asiakirjat ovat olleet kuulutusajan nähtävillä n kunnantalolla. Kuulutuksesta on ilmoitettu Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nyland lehdessä. Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Länsi-Uudenmaan ympäristöterveydenhuollolta ja Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalta toiminnan sijoittuessa n ja Kirkkonummen rajalle. Hakemuksesta on lähetetty lähinaapureille tieto kirjeitse (12 kpl). Oheismateriaali ja liitteet - liitteenä ympäristölupapäätös - oheismateriaalina kartta Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen, puh , s-posti: Ympäristölautakunta myöntää liitteenä olevan ympäristölupapäätöksen mukaisen ympäristöluvan pieneläinkrematorion toiminnalle n kunnan kiinteistöllä Bergbo 1. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Käsittely: Esittelijän selostusosaan tekemät muutokset on otettu huomioon pöytäkirjassa. Ehdotuksen mukaan. YMPJARAKL 144

16 Sivu 16 Ympäristötarkastajan ehdotus: Sami Viljaselle myönnettiin ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukainen lupa pieneläinkrematorion perustamiseksi kiinteistölle Bergbo 1, osoitteeseen Östermalmintie 43, Evitskog. Sami Viljanen hakee hyväksymispäätöksen täytäntöönpanoa muutoksenhausta huolimatta. Ympäristönsuojelulain 101 :n mukaan lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupapäätöksessä määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen, puh , s-posti: Täytäntöönpanohakemus hyväksytään. Pieneläinkrematorion polttouuni sijoitetaan konttiin, jolloin ympäristön siistimisestä ei aiheudu kustannuksia. Vakuutta ei tämän vuoksi tarvitse asettaa. Ehdotuksen mukaan

17 Sivu 17 YMPJARAKL 145 Liite 4 KESKEYTTÄMISPÄÄTÖS, ERÄKARE RAIMO JA MAJALA KIMMO Rakennustarkastaja on päättänyt keskeyttää kahden talousrakennuksen rakentamisen kiinteistöllä K172T1 Rnr 1:754 Palonummella, osoitteessa Palonummenmutka 2, 02580, lupanumero R ja R. Rakennustarkastajan ehdotus: Päätös on lähetetty kiinteistönomistajille postitse. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan täytyy kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle heti ilmoittaa rakennustyön keskeyttämisestä. Rakennusvalvontaviranomainen päättää siitä, pidetäänkö keskeyttämispäätös voimassa. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tulee myös päättää tehdäänkö poliisille esitutkintapyyntö. Ilmoitus voidaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteisiin nähden voidaan pitää pienenä tai jos syyttäminen ei ole yleisen edun mukaista. Kiinteistönomistajien rakennuslupa koskee kahta autokatosta ja molempien yhteyteen rakennettavaa kylmää varastotilaa. Nyt on rakennettu kaksi lämmintä autotallia, joiden koko eikä sijoitus vastaa alkuperäisiä autokatoksia. Rakennustarkastajan tekemän rakennustöiden keskeyttämispäätöksen jälkeen molempiin kiinteistönomistajiin otettiin samana päivänä puhelimitse yhteys. Tästä huolimatta on talousrakennuksen rakentamista jatkettu kiinteistön A puolella. Ikkunat on laitettu paikoilleen ja myös julkisivu on tehty valmiiksi. Oheismateriaali ja liitteet: - rakennustarkastajan keskeytyspäätös liitteenä Esittelijä: rakennustarkastaja Kenneth Flythström, puh , s-posti: päättää: - pitää keskeyttämispäätöksen voimassa. - tehdä ilmoituksen poliisille, koska rakentamista on jatkettu rakennustarkastajan päätöksen jälkeen. Käsittely: Pykälä ja rakennustarkastajan keskeytyspäätös jaettiin pöydälle kokouksessa. Ehdotuksen mukaan

18 Sivu 18 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös perusteet koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Hallintolain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea kirjallisen oikaisuvaatimuksen., jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, posti- ja e-postiosoite: Suitia 51 B, Pykälät: 138, 139 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Muutoksenhakuviranomainen ja - aika Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten, Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, voi jättää kirjallisen muutoshakemuksen osoitteella: Pykälät: Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon kyseisestä päätöksestä sekä hakemusosoituksen. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

19 Sivu 19 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuk- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta valitusaika sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, Helsinki s-posti: Hallintovalitus, pykälä: 145 Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43, PL Vaasa s-posti: Valitusaika 30 päivää Valituskirjelmä Hallintovalitus, pykälä: 144 Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolaissa säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 26 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 27 Oy Ingvald Lindberg Ab:n ympäristölupahakemus YMPJARAKL 28 Lausunto Upinniemen tykkilaiturin ja veneluiskan rakentamisesta,

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 123 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 124 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 9/2013 7.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 9/2013 7.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 79 SIVLTK 80 SIVLTK 81 SIVLTK 82 SIVLTK 83 SIVLTK 84 SIVLTK 85 SIVLTK 86 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n kunnan varhaiskasvatus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 31 PTLTK 32 PTLTK 33 PTLTK 34 PTLTK 35 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Perhetyöntekijän virkanimikkeen muutos erityissosiaaliohjaajaksi

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 11.12.2014 klo 11:08-11:25 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot