PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu"

Transkriptio

1 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus AIKA kello 18:00-18:53 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 201 Talousarviolainan nostaminen Yhteispalvelusopimuksen hyväksyminen seudullisten yrityspalvelujen järjestämisestä eteläisellä Pirkanmaalla neljän pirkanmaalaisen kunnan, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pirkanmaan TE-toimiston kesken 203 Valtuustoaloite Rajalansaaren virkistysalueen säilyttämiseksi Pälkäneen kunnan omistuksessa ja kuntalaisten virkistysalueena Teknisen johtajan kokonaispalkan tarkistaminen alkaen Hallintojohtajan virkavaalin vahvistaminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Ilmoitusasiat 17

2 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus AIKA kello 18:00-18:53 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali LÄSNÄ JÄSENET Laesterä Eero puheenjohtaja Hakala Eveliina 1. varapj. Ahlqvist Tero jäsen Aspila Taina varajäsen jäsen Viitasen tilalla Jaakkola Pauliina jäsen Jokela Veikko varajäsen jäsen Lindholmin tilalla Pihkala Jarkko jäsen Rönni Heikki jäsen Vehkalahti Maisa jäsen MUUT Urkko Petri valtuuston pj. Zeitlin Rainer valtuuston 1.varapj. Koivisto Janita kunnanjohtaja pöytäkirjanpitäjä 205 ajan. Moisala Jarno hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä poissa 205 ajan klo Saukkoriipi Aleksi vs. talousjohtaja POISSA Lindholm Risto 2. varapj. Viitanen Outi jäsen Aho Maria valtuuston 2. varapj. LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT LIITTEET 1-2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eveliina Hakala ja Veikko Jokela Eero Laesterä Jarno Moisala Janita Koivisto puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjanpitäjä , PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pälkäneellä Eveliina Hakala Veikko Jokela PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Pöytäkirja on pidetty Pälkäneen kunnanvirastossa yleisesti nähtävänä kello Pöytäkirjanpitäjä Jarno Moisala

3 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Talousarviolainan nostaminen / /2015 KH Kunnanvaltuuston hyväksymässä vuoden 2015 talousarvion ra hoi tus las kel mas sa talousarviolainaa on merkitty nostettavaksi 4 miljoonaa eu roa. Rahoitustarvetta on arvioitu investointien toteutumisvauhdin pe rus teel la. Kunnanhallituksen käsittelemässä osavuosiraportissa ar vioidaan kuluvan talousarviovuoden vuosikatteen olevan n euroa parem pi kuin talousarviossa, joten tämä euroa parantaa kunnan rahoi tus ase maa kuluvana vuonna. Talousarvion jälkeen valtuusto on hy väksy nyt lisämäärärahaesityksiä yhteensä eurolla. Nämä hei ken tä vät kunnan maksuvalmiutta vastaavasti. Kunnan maksuvalmiuden varmistamiseksi lainatarjouksia on pyydetty rahoi tus lai tok sil ta koko 4 miljoonan euron talousarviolainan nostamiseksi vaih to eh toi ses ti 10 ja 15 vuoden maksuajoilla. Lai nan hankintaa ei han kinta lain mu kaan katsota han kin naksi ei kä siihen siten sovelleta han kin talakia. Jul ki suus lain 6 kohdan 3 mukaan hankintaa ja urakkaa samoin kuin muuta tar jous ten perusteella ratkaistavaa oikeustointa koskeva tarjouksen täy den nys pyyn tö ja tarjousasian käsittelyä varten laaditut selvitykset ja muut asia kir jat tulevat julkiseksi, kun sopimus asiassa on tehty. Rahoitustarjouspyyntö lähetettiin seuraaville rahoituslaitoksille: Kuntarahoitus Kangasalan seudun Osuuspankki Luopioisten Osuuspankki Tampereen seudun Osuuspankki Keva Danske Bank Handelsbanken Aito Säästöpankki Pälkäne Talousarvion liitteen 1 kohdan 7 mukaan kunnanhallituksella on oikeus nos taa talousarviolainaa talousarviovuonna rahoituslaskelman mukaiseen mää rään asti. Oheismateriaali: Tarjouspyyntö Liite 1. Tarjousvertailu Valmistelu ja lisätiedot: Aleksi Saukkoriipi, vs. talousjohtaja p , Kunnanhallitus päättää hyväksyä Tampereen seudun Osuuspankin lainatarjouksen Pälkäneen kunnalle seuraavasti:

4 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus lainan määrä: neljä miljoonaa ( ) euroa laina-aika: 10 vuotta laina sidotaan 12kk euriboriin 0,65% marginaalilla Käsittely Käsittelyn aikana kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle. KH 201 Kunnanhallituksen kokouksessa esille nousseet valmistelun ke hit tämis tar peet on huomioitu oheismateriaalina löytyvästä lainojen tar kem masta vertailusta. Lisäksi edellisen kokouksen esityslistan selostusosasta puuttui tieto siitä, mit kä rahoituslaitokset jättivät tarjousaikana tarjouksensa. Nämä ra hoi tuslai tok set ovat seuraavat: Kuntarahoitus Tampereen seudun Osuuspankki Handelsbanken Oheismateriaalina: Tarjouspyyntö ja lainojen tarkempi vertailu Liite 1. Tarjousvertailu Valmistelu ja lisätiedot: Aleksi Saukkoriipi, vs. talousjohtaja p , Kunnanhallitus päättää hyväksyä Tampereen seudun Osuuspankin lai natar jouk sen Pälkäneen kunnalle seuraavin ehdoin: - lainanmäärä: neljä miljoonaa ( ) euroa - laina-aika: 10 vuotta - laina sidotaan 12kk euriboriin 0,65%:n marginaalilla Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Rahoitustarjousten vertailu

5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Yhteispalvelusopimuksen hyväksyminen seudullisten yrityspalvelujen järjestämisestä eteläisellä Pirkanmaalla neljän pirkanmaalaisen kunnan, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pirkanmaan TE-toimiston kesken KH 202 Pirkanmaan TE-toimisto, Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan kun tajoh ta jat ovat syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana neuvotelleet työllisyys- ja elin kei no yh teis työn tiivistämisestä TE-toimiston ja kuntien välillä. Neu vot telu jen yhteydessä on keskusteltu nykyisistä yhteistyörakenteista ja joh to tason yhteistyötoiminnan ja suunnittelun lisäämisestä Pirkanmaan työl li syyden ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Tavoitteena on vahvistaa yhteistä ope ra tii vis ta toimintaa eri alueilla. On ehdotettu, että Pirkanmaalle perustettaisiin alueellisia työllisyys- ja elinkei no työ ryh miä kuntakohtaisten työllisyystyöryhmien sijaan. Alueellisen työl li syys- ja elinkeinotyöryhmän tehtävänä olisi mm. yhteisen alueellisen työl li syys- ja elinkeinosuunnitelman laatiminen vuosittain. Suunnitelmassa mää ri tel täi siin käytännön tasolla, miten eri tahojen toimintaa ohjaavat strate giat jalkautetaan yhteisen tekemisen tasolle. Käytyjen keskustelujen jälkeen Pirkanmaan TE-toimisto on esittänyt kunnil le aluejakoa työllisyys- ja elinkeinotyöryhmien osalta. Pirkanmaan ELY -kes kuk sen, Pirkanmaan TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on voi massa tällä hetkellä seitsemän Yritys-Suomi -sopimusta. Sopimukset kat ta vat ko ko Pirkanmaan. Nykyiset sopimukset ovat osin vanhentuneita ja vaa ti vat päi vit tä mis tä. Lisäksi sopijaosapuolten tilanteessa on tapahtunut ja ta pahtu mas sa muutoksia, joten Yritys-Suomi -yhteistyöstä on tar koi tuk sen mukais ta sopia uusin sopimuksin. Pirkanmaan kuntajohdon, TE-toimiston ja ELY-keskuksen kanssa käytyjen neu vot te lu jen yhteydessä on esitetty nykyisten Yritys-Suomi-sopimusten uu dis ta mis ta ja Yritys-Suomi -alueiden laajentamista yllä kuvatuille työl lisyys- ja elinkeinotyöryhmätoiminnan muodostamille alueille. Vuonna 2015 pe rus tet ta vat työllisyys- ja elinkeinoryhmät toimisivat vuoden 2016 alusta lu kien alueellisina Yritys-Suomi -johtoryhminä. Uudessa yh teis työ ra kentees sa Yritys-Suomi -toimintasuunnitelmat voisivat olla tai niitä voitaisiin kä si tel lä osana työllisyys- ja elinkeinoryhmien vuosittaista toi min ta suun nitel maa. Nykyiset yritys-suomi -sopimusalueet Yritys-Suomi Etelä-Pirkanmaa Yritys-Suomi Kaakkois-Pirkanmaa Yritys-Suomi Kyrösjärvi Yritys-Suomi Parkano-Kihniö Yritys-Suomi Sastamalan seutu Yritys-Suomi Tampereen kau pun kiseu tu Pirkanmaa Yritys-Suomi Ylä-Pirkanmaan seutu Uudet Yritys-Suomi -alueet Yritys-Suomi, eteläinen Pirkanmaa Yritys-Suomi, läntinen Pirkanmaa Yritys-Suomi, keskinen Pirkanmaa Yritys-Suomi, itäinen Pirkanmaa

6 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Pälkäneen kunta on aiemmin kuulunut Yritys-Suomi Kaakkois-Pirkanmaan alu ee seen. Tämä sopimus on päätetty irtisanoa kunnanhallituksen ko koukses sa Sopimus päättyy Akaa, Valkeakoski ja Urjala ovat siirtyneet kunnallisesti järjestettyyn elinkei no toi min taan ja irtisanoneet tällöin oman Yritys-Suomi -sopimuksensa (VAS KE). Pälkäne on vahvistamassa jatkossa yhteistyötään em. kuntien kans sa, muun muassa hankkimalla yhdessä yritysten pe rus ta mis neu vonnan Uusyrityskeskus Ensimetriltä. Esityksen mukaan Pälkäne kuuluu tu le vai suu des sa Yritys-Suomi eteläisen Pir kan maan alueeseen yhdessä Akaan, Ur ja lan ja Valkeakosken kanssa. So pi muk sen osapuolia ovat seuraavat jul ki sia neuvontapalveluja tarjoavat ta hot: Akaan kaupunki Pälkäneen kunta Urjalan kunta Valkeakosken kaupunki Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) Kaikissa kunnissa halutaan jatkossa turvata asiakaslähtöiset ja ko ko naisval tai set julkiset yrityspalvelut. Yritys-Suomi -palvelujärjestelmä on vastaus tä hän. Palvelujärjestelmän kautta kunnat ovat aikaisempaa kattavammin edus tet tui na maakunnallista yhteistyötä ja palveluja ohjaavissa pöydissä. Yri tys-suo mi- ja Team Finland -palvelujen hyvä saatavuus on turvattu sopi muk sen kautta. Yritys-Suomi-palvelukonsepti tuo Pälkäneen kunnan elinkei no asia mie hel le hyvät työkalut kunnan elinkeinojen ja yritysten ke hit tä miseen sekä parantaa yhteistyötä eteläisen Pirkanmaan kuntien kanssa. Yritys-Suomi-sopimus ei tuo Pälkäneen kunnalle lisäkustannuksia. Yh teyshen ki lö nä ja Yritys-Suomi-verkoston toimijana tulee olemaan kunnan elinkei no asia mies. Hallintosäännön 48 kohdan 31 mukaan on kunnanhallituksen tehtävänä päättää mm. sopimusten hyväksymisestä, joten kuuluu kunnanhallituksen toi mi val taan päättää Pälkäneen kunnan puolesta yhteispalvelusopimuksen hy väk sy mi ses tä seudullisten yrityspalvelujen järjestämisestä. Liite 2. yhteispalvelusopimukseksi seudullisten yrityspalvelujen jär jes tä mi ses tä eteläisellä Pirkanmaalla neljän pirkanmaalaisen kunnan, Pir kan maan ELY-keskuksen ja Pirkanmaan TE-toimiston kesken. Valmistelu ja lisätiedot: Jaana Koivisto-Virtanen, elinkeinoasiamies p , Kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä yhteispalvelusopimuksen seudullisten yrityspalvelujen jär jestä mi ses tä eteläisellä Pirkanmaalla neljän pirkanmaalaisen kunnan, Pirkan maan ELY-keskuksen ja Pirkanmaan TE-toimiston kesken ja

7 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus että sopimus tulee voimaan heti. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Liitteet Liite 2 Allekirjoitettava/Yhteispalvelusopimus seudullisten yrityspalvelujen järjestämisestä eteläisellä Pirkanmaalla

8 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuustoaloite Rajalansaaren virkistysalueen säilyttämiseksi Pälkäneen kunnan omistuksessa ja kuntalaisten virkistysalueena 103/12.04/2015 KV Valtuutettu Timo Ailio jätti kunnanvaltuustolle sosiaalidemokraattien ja vasemmistoliton valtuustoaloitteen koskien Rajansaaren virkistysalueen säilyttämistä Pälkäneen kunnan omistuksessa ja kuntalaisten virkitysalueena. Aloitteen ovat allekirjoittaneet Timo Ailio, Perttu Pohjanperä, Pauliina Jaakkola, Maria Aho, Hanna Keino ja Risto Lindholm. Puheenjohtaja otti aloitteen vastaan ja totesi, että aloite merkitään tiedoksi ja siirretään valmisteluun. Aloite liitetään pöytäkirjaan. KV Valtuutettu Timo Ailio jätti kunnanvaltuustolle sosiaalidemokraattien ja vasem mis to lii ton valtuustoaloitteen koskien Rajansaaren virkistysalueen säilyt tä mis tä Pälkäneen kunnan omistuksessa ja kuntalaisten vir kis tys alu eena. Aloitteen ovat allekirjoittaneet Timo Ailio, Perttu Pohjanperä, Pauliina Jaakko la, Maria Aho, Hanna Keino ja Risto Lindholm. Puheenjohtaja otti aloitteen vastaan ja totesi, että aloite merkitään tiedoksi ja siirretään valmisteluun. Aloite liitetään pöytäkirjaan. KH Kunnanhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen koskien Rajalansaaren virkis tys alu een säilyttämistä Pälkäneen kunnan omistuksessa ja kuntalaisten vir kis tys alu ee na hallinto-osastolle valmisteltavaksi. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. KH 203 Kunnanhallitus antoi kokouksessaan hallinto-osaston valmis tel ta vak si Rajalansaaren virkistysalueen säilyttämistä kunnan omis tukses sa ja kuntalaisten virkistysalueena koskevan valtuustoaloitteen.

9 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Aloitetta on valmisteltu hallinto-osastolla siten, että osana kun nan hal li tuksen kokouksen käytyä lähetekeskustelua sovittiin, että Ra ja lansaa ren kehittämistä jatketaan aloitteen pohjalta siten, että Rajalansaari säi ly tet täi siin kunnan omistuksessa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan talouden ta sa paino tus oh jel mas sa kunnan omistamista kiinteistöistä yhdeksi myytäväksi koh teek si Luopioisissa sijaitsevan Rajalansaaren. Tässä yhteydessä saares sa sijaitseva kunnan savusauna oli tarkoitus erottaa omaksi kiin teis tökseen myyntiä varten ja saaressa oleva kunnan metsämaa jalostaa so vel tuvil ta osin vapaa-ajanasumisen tonteiksi. Ottaen huomioon edellä esitetyn, on Rajalansaaren myymisestä tässä vaihees sa syytä luopua ja jatkaa saaren kehittämistä muista lähtökohdista. Oheismateriaali: Valtuustoaloite Rajalansaaren virkistysalueen säilyttämiseksi Valmistelu ja lisätiedot: Janita Koivisto, kunnanjohtaja p , Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päät tää 1. poistaa Rajalansaaren myynnin kunnanvaltuuston hyväk sy mäl tä kiinteistöjen myyntilistalta ja 2. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi. Käsittelyn aikana kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päät tää 1. poistaa Rajalansaaren myynnin kunnanvaltuuston hyväk sy mäl tä kiinteistöjen myyntilistalta; 2. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi sekä 3. että kunnan rantasauna Vohlisaaressa ja muu ympäristö asetetaan myynnin tarkastelun kohteeksi kun Vohlisaaren kaava valmistuu. Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

10 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Teknisen johtajan kokonaispalkan tarkistaminen alkaen 169/ /2012 KH KH 204 Teknisen johtajan tehtävään on valittu Matti Vesava. Hän aloittaa tehtäväs sään Matti Vesava on haastattelussa esittänyt palkkatovo muk senaan Kvtes:n mukaista palkkaa. Kunnan hallitus vahvisti kokonaispalkaksi 4373,10 euroa kuu kaudessa. Tekninen johtajan virkaa nykyisin hoitava henkilö on aloittanut viranhoidon Osana kunnanjohtajan johtoryhmän jäsenten (kunnanjohtaja sekä hal linto-, sivistys- ja teknisen osastojen päälliköt) tehtävänsisältöjen ja palk kauksen laajempaa tarkastelua, on ensi vaiheessa päädytty tarkastelemaan tek ni sen johtajan palkkausta vastaamaan paremmin Kuntatyönantajien ver tai lu palk ko jen sekä muun johtoryhmän jäsenten palkkaustasoa. Tavoitteena on, että kunnan toiminnan kannalta keskeisen viran palk kausta so säilyy kilpailukykyisellä tasolla. Pälkäneen kunnanjohtajan johtoryhmälle ei ole vahvistettu erillistä palkkaus oh jel maa, vaan johtoryhmän jäseniin sovelletaan kunta-alan yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen määräyksiä. Vaikka palkkausohjelmaa ei ole vahvistettu, on aiemmassa vaiheessa päädyt ty siihen, että johtoryhmän jäseniin sovelletaan kokonaispalkkaa. Ko konais palk kauk sen tyypillisiä ehtoja ovat mm. se, että kokonaispalkka si sältää ilta-, viikonloppu-, ylityö- ym. työaikakorvaukset sekä samoin pal ve lusai kaan perustuvat korvaukset eikä varsinaista viikkotyöaikaa noudateta tämän vuoksi lainkaan. Edelleen tyypillistä on, että työntekopaikkaa ei myöskään tarkoin määritetä, vaan työsuoritusta mitataan tulosten perusteella ja teh tä vän hoito on hyvin itsenäistä. Pälkäneellä nämä pelisäännöt ovat valmis teil la osana laajempaa johtoryhmän palkkausohjelman valmistelua. Teknisen johtajan viran kokonaispalkka on tällä hetkellä 4385,78 /kk. Tek ni nen johtaja toimii viranhoidon ohella myös teknisen osaston osas topääl lik kö nä. Teknisen johtajan viran tehtäväsisältö on muuttunut jonkin verran siihen näh den, mikä se oli nykyistä viranhaltijaa palkattaessa. Siitä huolimatta pal kan taso ei ole noussut tehtävän vaativuuden kasvaessa. Uudeksi tehtäväalueeksi on lisätty siivous- ja ruokapalveluiden teh tä väalue.

11 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntatyönantajien tuoreimman palkkatilaston 10/2014 ( as. kunnat) mukainen teknisen johtajan keskimääräinen kokonaispalkka oli 4947,00 /kk. Yhteenveto Ottaen huomioon edellä esitetyn, on teknisen johtajan kokonaispalkkaa syytä tarkistaa euroon/kk alkaen. Hallintosäännön 38 kohdan 33 mukaan on kunnanhallituksen rat kai suval las sa päättää virka- ja työehtosopimuksen tekemisestä Kunnallisen työmark ki na lai tok sen valtuutuksen nojalla ja sopimuspalkkaiseksi nimetyn viran hal ti jan palkasta sopimisesta työmarkkinalaitoksen suostumuksella. Edellä mainittu säännös viittaa jo vanhentuneeseen työ- ja vir ka eh to so pimuk sen terminologiaan, eikä Kuntatyönantajien suostumusta tai val tuu tusta johtoryhmän jäsenten palkkaukseen tarvita nykyisellään. Edellä mai nitun määräyksen nojalla on kuitenkin kunnanhallituksen tehtävänä päättää tek ni sen johtajan kokonaispalkan suuruudesta. Valmistelu ja lisätiedot: Janita Koivisto, kunnanjohtaja p , Kunnanhallitus päättää tarkistaa teknisen johtajan viran kokonaispalkkaa 4600 euroon/kk alkaen. Käsittely Kunnanjohtajan selostusosaan tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

12 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Hallintojohtajan virkavaalin vahvistaminen 50/ /2015 KH Pälkäneen kunnan hallintojohtajan virkaan on ollut 59 hakijaa. Kun nan valtuus ton ja kunnanhallituksen puheenjohtajat ja kunnanjohtaja ovat haas tatel leet 6 virkaa hakevaa henkilöä. Heistä on valittu kaksi ehdokasta, hal linto tie tei den kandi Jarno Moisala ja hallintotieteiden maisteri Sanna Luuk kanen, joita on pyydetty esittäytymään kunnanhallitukselle. Hallituksella on mah dol li suus esittää hakijoille muutamia kysymyksiä. Valmistelu ja lisätiedot: Janita Koivisto, kunnanjohtaja p , Kunnanhallitus merkitsee hakijat tiedoksi. Hallintojohtajaehdokkaat Sanna Luukkanen ja Jarno Moisala kävivät kokouksessa esittäytymässä kunnanhallitukselle ja vastaamassa kysymyksiin. Hallintojohtajan valintaa varten nimetty valintaryhmä esittää kunnanhallitukselle, että uudeksi hallintojohtajaksi valitaan Jarno Moisala ja varalle Sanna Luukkanen. Kunnanjohtaja muutti kokouksessa päätösehdotusta: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättäisi valita hallintojohtajaksi Jarno Moisalan ja varalle Sanna Luukkasen. Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuuston 1. varapuheenjohtaja Rainer Zeitlin saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo Kamreeri Toni Leino ja hallintokoordinaattori Aleksi Saukkoriipi poistuivat kokouksesta päätöksenteon ajaksi. KH Pälkäneen kunnan hallintojohtajan virkaan on ollut 59 hakijaa. Kun nan valtuus ton ja kunnanhallituksen puheenjohtajat ja kunnanjohtaja ovat haas tatel leet 6 virkaa hakevaa henkilöä. Heistä on valittu kaksi ehdokasta, hal linto tie tei den kandi Jarno Moisala ja hallintotieteiden maisteri Sanna Luuk kanen, joita on pyydetty esittäytymään kunnanhallitukselle. Hallituksella on mah dol li suus esittää hakijoille muutamia kysymyksiä.

13 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Valmistelu ja lisätiedot: Janita Koivisto, kunnanjohtaja p , Kunnanhallitus merkitsee hakijat tiedoksi. Hallintojohtajaehdokkaat Sanna Luukkanen ja Jarno Moisala kävivät kokouksessa esittäytymässä kunnanhallitukselle ja vastaamassa kysymyksiin. Hallintojohtajan valintaa varten nimetty valintaryhmä esittää kunnanhallitukselle, että uudeksi hallintojohtajaksi valitaan Jarno Moisala ja varalle Sanna Luukkanen. Kunnanjohtaja muutti kokouksessa päätösehdotusta: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättäisi valita hallintojohtajaksi Jarno Moisalan ja varalle Sanna Luukkasen. Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuuston 1. varapuheenjohtaja Rainer Zeitlin saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo Kamreeri Toni Leino ja hallintokoordinaattori Aleksi Saukkoriipi poistuivat kokouksesta päätöksenteon ajaksi. KV Kunnanvaltuusto päättää valita hallintojohtajaksi Jarno Moisalan ja varalle Sanna Luukkasen. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. KH 205 Kunnanvaltuusto on päätöksellään valinnut HTK Jarno Moisa lan hallintojohtajan virkaan. on saanut lainvoiman. Moisala on kirjeellään ilmoittanut ottavansa viran vastaan. Vi ranhoi don hän on aloittanut Moisala on lisäksi toimittanut kunnan työterveyshuollon laatiman to dis tuk sen terveydentilasta. Lausunnossa Moisalaa pidetään sopivana viran hoi toon, eikä todistuksessa ole varaumia. Hallintosäännön 48 kohdan 38 mukaan kunnanhallitus päättää val tuuston valitsemien viranhaltijoiden virkavaalin vahvistamisesta.

14 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Valmistelu ja lisätiedot: Janita Koivisto, kunnanjohtaja p , Käsittely Kunnanhallitus päättää hallintosäännön 48 kohdan 38 edellyttämällä taval la vahvistaa kunnanvaltuuston suorittaman hal lin to joh tajan virkavaalin tuloksen. Hallintojohtaja Moisala poistui esteellisenä kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi klo Pöytäkirjanpitäjänä tämän asiakohdan käsittelyn aikana toimi kunnanjohtaja Koivisto. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

15 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta KH 206 Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen pu heen joh taja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ot taa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirret ty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomai nen viranomainen on tehnyt päätöksen. Seuraavat toimielimet ja viranhaltijat ovat kunnan hallintosäännön 24 :n mu kai ses ti toimittaneet kunnanhallitukselle jäljennökset pöytäkirjoistaan: Kunnanhallitus päättää kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta kä si tel tä väkseen seuraavissa pöytäkirjoissa olevia asioita: Viranhaltijapäätökset Pykälä/vuosi Kunnanjohtaja 16 / 2015 Toimielinten pöytäkirjat Pykälä/vuosi Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

16 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat KH 207 Kunnanhallitukselle ovat saapuneet seuraavat ilmoitusluontoiset kirjelmät ja asiakirjat, jotka eivät vaatine kunnanhallituksen käsittelyä tai päättämistä: Nro Lähettäjä Otsikko/asiasisältö 1. Pirkanmaan liitto Maakuntahallitus esityslista Valkeakosken kaupunki Kaupunginhallitus ote /Yhteispalvelusopimus Yri tys-suo mi seudullisen yrityspalvelun jär jes tä mi sestä Etelä-Pirkanmaalla/So pi muk sen hyväk sy mi nen 3. Pirkanmaan ELY-keskus PIRELY/4603/2015 Ra ken ta misen poikkeamispäätös yhdystien 3200 suo ja-alu eel le rakentamiseksi, Kyynärö, Päl kä ne 4. Tampereen kaupunki Osela pöytäkirja Pirkanmaan liitto Uutiskirje Hämeen päihdehuollon ky Kirje /Hämeen päihdehuollon ky:n purkusopimus Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

17 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ M U U T O K S E N H A K U M u u t o k s e n h a k u k i e l l o t Muutoksenhakukiellot ja niiden perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät 203, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kir jallinen oikaisuvaati mus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät O i k a i s u v a a t i m u s o h j e e t Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Pykälät , 204 Viranomainen: Pälkäneen kunnanhallitus Keskustie PÄLKÄNE p f Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Hankintaoikaisuviran-omainen ja -aika Seuraaviin hankintaa koskeviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä hankintalain 81 :ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta: Pykälät: Hankintayksikkö: Pälkäneen kunta Keskustie PÄLKÄNE p f Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

18 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ V a l i t u s o h j e e t Valitusviranomainen ja -aika Asianomainen voi tehdä seuraaviin päätöksiin kirjallisen valituksen: Pykälät Viranomainen: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna p f Pykälät Viranomainen: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto PL Tampere Oikaisuvaatimuksen ja valituksen sisältö Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta ja valituksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Hakemusosoitus Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Pykälät Viranomainen: Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki p f Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä 14 päivä kuluessa tiedoksisaannista. L i s ä t i e t o j a Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Tämä pöytäkirja pidetään kuntalain 63 :n mukaisesti yleisesti nähtä vänä kello

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 04.02.2015 AIKA 04.02.2015 kello 18:00-19:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 13 Päätöksen antaminen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Rakennuslautakunta 03.12.2014 AIKA 03.12.2014 kello 18:00-19:30 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 84 Päätöksen antaminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot