ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ Maakuntahallitus. AIKA klo 15:30-17:05 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 152. Maakuntahallitus. AIKA 16.07.2015 klo 15:30-17:05 KÄSITELTÄVÄT ASIAT"

Transkriptio

1 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ Maakuntahallitus AIKA klo 15:30-17:05 PAIKKA Savonlinna KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 86 Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Edellisen kokouksen pöytäkirja Maakuntavaltuuston edellisen kokouksen pöytäkirja Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus Jäsenvaihdokset maakunnan yhteistyöryhmään Aluekehitysjohtajan valinta Maakuntahallituksen syksyn 2015 kokousaikataulut Päätös projektin "Saimaan alueen digitaalinen ja verkostoitunut luontomatkailu", rahoittamisesta 96 Tiedoksi asiat Muut asiat Seuraava kokous Kokouksen päättäminen

2 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ OSALLISTUJAT LÄSNÄ Varsinaiset jäse net Tehtävä Henkiökohtaiset varajäsenet Lisätiedot ( x ) Jukka Kopra ( x ) Tiina Wilén-Jäppinen ( x ) Ari Berg, saapui klo 15:38 91 aikana ( - ) Anneli Kiljunen ( x ) Marja-Leena Leppänen ( x ) Katri Pulli ( x ) Antti Rämä ( x ) Anu Urpalainen ( x ) Heikki Tanninen ( x ) Ari Torniainen ( x ) Tapio Virkki ( x ) Kari Metsäkallio pj. 1. varapj. 2. varapj. jäsen " " " " " mv pj. mv 1. vpj. mv 2. vpj. ( ) Tommi Vasama ( ) Suna Kymäläinen ( ) Timo Tervonen ( - ) Marja-Liisa Vesterinen ( ) Juhani Kylliäinen ( ) Leena Kaijansinkko ( ) Anna-Liisa Pekkanen ( ) Päivi Sandberg ( ) Kari Paldanius MUU ( x ) Matti Viialainen ( x ) Juuso Hieta esittelijä sihteeri maakuntajohtaja hallinto- ja kehittämisjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Jukka Kopra Puheenjohtaja Juuso Hieta Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Heikki Tanninen Pöytäkirjan tarkastaja Marja-Leena Leppänen Pöytäkirjan tarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Etelä-Karjalan liiton toimisto, hallinto- ja kehittämisjohtajan työhuone, Kauppakatu 40 D, Lappeenranta.

3 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ Maakuntahallitus Kokouksen avaus Maakuntahallitus Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra avaa kokouksen. Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra avasi kokouksen.

4 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ Maakuntahallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Maakuntahallitus Kuntalain mukaan maakuntahallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet eli vä hintään 5 jäsentä on ko kouksessa saapuvilla. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltai seksi. Todettiin.

5 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ Maakuntahallitus Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Maakuntahallitus Maakuntahallituksen kokousten pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan vuo rol laan aak kosjärjes tyksessä kaksi hallituksen jäsentä tai varajäsentä puheenjohtajaa tai varapuheenjoh tajia lu kuun ottamatta. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkas tusvuorossa ovat Heikki Tanninen ja Marja-Leena Leppänen. Maakuntahallitus valitsee Heikki Tannisen ja Marja-Leena Leppäsen tar kas ta maan tämän kokouksen pöytäkir jan. Maakuntahallitus valitsi Heikki Tannisen ja Marja-Leena Leppäsen tar kas ta maan kokouksen pöytäkir jan.

6 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ Maakuntahallitus Edellisen kokouksen pöytäkirja Maakuntahallitus Maakuntahallituksen pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on liiton kokoushallintapalvelimella Internetissä: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

7 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ Maakuntahallitus Maakuntavaltuuston edellisen kokouksen pöytäkirja Maakuntahallitus Maakuntavaltuuston pidetyn kokouksen pöytäkirja on esitys lis tan liitteenä. Maakuntahallitus toteaa, että maakuntavaltuuston päätökset ovat syntyneet asianmukaisessa järjestyksessä eivätkä me ne maakuntavaltuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä ole muutoin kaan lainvastaisia sekä päättää panna päätökset täytäntöön. Maakuntahallitus toteaa, että maakuntavaltuuston päätökset ovat syntyneet asianmukaisessa järjestyksessä eivätkä me ne maakuntavaltuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä ole muutoin kaan lainvastaisia sekä päättää panna päätökset täytäntöön. Liitteet 1 Maakuntavaltuuston kokouksen pöytäkirja

8 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ Maakuntahallitus Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus Maakuntahallitus Tilannekatsaus Lappeenrannan lentokentän alueellistamisen liittyvästä edunvalvonnasta. 2. ENI-rajayhteistöohjelman ohjelma-asiakirja on käsitelty Suomen valtioneuvostossa kesäkuussa ja se on lähetetty kään netty nä Venäjälle sekä määräpäivään mennessä Brysseliin kommen toi ta vak si. 3. Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistämisen osalta utvassa on päätetty, että kansainvälistämistä ei nyt lähdetä Suomen osalta aktiivisesti toteuttamaan, mutta mahdollisuus tähän jätettiin vielä myöhemmin auki. 4. Katselmus ja neuvottelu puolustusvoimien edustajien kanssa Sarviniemen pakkolunastusmenettelyyn liittyvistä asioista pidetään Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että Ari Berg saapui kokoukseen klo 15:38 ensimmäisen mom. käsittelyn aikana.

9 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ Maakuntahallitus Jäsenvaihdokset maakunnan yhteistyöryhmään 35/ /2014 Maakuntahallitus Maakuntavaltuusto valitsi kokouksessaan maa kun tahal li tuk sen kokoonpanon ajalle syksy Koska maa kun tahal li tuk sen jäsenet ja varajäsenet ovat myös maakunnan yh teis työryh män jäseniä ja varajäseniä, henkilövaihdokset aiheuttavat muutok sia myös maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanoon. Maa kunta hal li tuk sen 1. varapuheenjohtajaksi Jukka Kärnän tilalle on valittu Tii na Wi len-jäp pi nen. Maakuntahallituksen jäseneksi Jukka Kärnän ti lal le on valittu Heikki Tanninen. Tiina Wilen-Jäppisen hen ki lö koh taise na va ra jä se ne nä jatkaa Suna Kymäläinen. Heikki Tannisen va rajä se ne nä toimii Kari Paldanius, joka aiemmin on toiminut Jukka Kärnän va ra jä se ne nä. Jukka Kärnä on toiminut myös maakunnan yhteistyöryhmän 1. va rapu heen joh ta ja na. Hallitus nimeää maakunnan yhteistyöryhmän vara pu heen joh ta jat maakunnan yhteistyöryhmän ehdotuksen mu kaises ti. Seuraava maakunnan yhteistyöryhmän kokous pidetään Kaakkois-Suomen ELY-keskus on päättänyt vaihtaa yhden va ra jäse nis tään maakunnan yhteistyöryhmään. Satu Mäkelän va ra jä senek si vaihdetaan Juha Lindenin tilalle yksikön päällikkö Tea Raa tikai nen. Suomen metsäkeskuksen organisaation uudistuminen on ai heut ta nut muutoksia toimihenkilöiden tehtävissä ja vastuunjaoissa. Suo men metsäkeskus esittää, että Pekka Vainikan varajäseneksi Pek ka Kuitusen tilalle tulee aluejohtaja Antti Heikkilä. Kaakkois-Suomen ELY-keskus esittää henkilövaihdoksia myös asian tun ti ja jä se niin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön jäse niin. Maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen mukaan asiantun ti ja jä se net ja sihteeristön jäsenet hyväksyy maakunnan yh teis työryh mä. Maakuntahallitus nimeää maakunnan yhteistyöryhmään Heikki Tanni sen ja hänen varajäsenekseen Kari Paldaniuksen. Uudeksi Kaakkois-Suo men ELY-keskuksen varajäseneksi maa kun ta hal li tus nimeää Tea Raatikaisen ja Suomen metsäkeskuksen va ra jä se nek si Ant ti Heikkilän.

10 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ Maakuntahallitus Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Liitteet 2 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen edustajat maakunnan yhteistyöryhmään ja sihteeristön

11 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ Maakuntahallitus Aluekehitysjohtajan valinta 46/ /2015 Maakuntahallitus Etelä-Karjalan liiton maakuntahallituksen haettavaksi julkistama alue ke hi tys joh ta jan virka julkaistiin hakuilmoituksella te-pal ve lu den mol.fi -palvelussa, Etelä-Karjalan liiton Internet-sivuilla ja myöhemmin Helsingin Sanomissa, Etelä-Saimaassa ja Uu tis vuok ses sa. Viran hakuaika päättyi klo Alue kehi tys joh ta jan virkaa haki määräaikaan mennessä 17 hakijaa. Maakuntahallitus päätti perustaa viran haastatteluja varten haas tatte lu ryh män ( , 61), jonka jäseniksi nimettiin: maa kun ta johta ja Matti Viialainen, hallinto- ja kehittämisjohtaja Juuso Hieta sekä maa kun ta hal li tuk sen 2. vpj. Ari Berg ja jäsenet Anu Urpalainen sekä Tii na-wilén Jäppinen. Samassa pykälässä maakuntahallitus päätti kut sua haastateltavaksi Asko Jaakkolan, Esa Karhun, Juha Lin denin, Sari Paljakan ja Satu Sikasen. Haastattelujen perusteella haastatteluryhmä päätyi valitsemaan viides tä haastateltavasta kolme edelleen Psyconin so vel tu vuus ar viointei hin. Kolme soveltuvuusarviointeihin valittua olivat Asko Jaakkola, Sa ri Paljakka ja Satu Sikanen. Soveltuvuusarviointeihin valituista kolmesta testattavasta yhtä esi tetään virkaan valittavaksi ja yhtä varasijalle. Arviointiryhmä ja ar vioi tavat saivat soveltuvuusarviointien yhteenvetoraportit käytettäväkseen Arviointiaineistot ovat luottamuksellisia. Lisätietoja: Juuso Hieta, juuso.hieta(at)ekarjala.fi, Hakemusasiakirjoihin, haastatteluun ja soveltuvuusarviointiin pe rustuen maakuntajohtaja ehdottaa, että maakuntahallitus päättää valita alue ke hi tys joh ta jan virkaan Satu Sikasen ehdolla, että hän esittää hy väk syt tä vän lääkärintodistuksen. Varasijalle esitetään Asko Jaakkolaa. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

12 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ Maakuntahallitus Maakuntahallituksen syksyn 2015 kokousaikataulut Maakuntahallitus Maakuntahallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Kokouk sia on pidetty pääsääntöisesti Etelä-Karjalan liiton toimistossa Lap peen ran nas sa. Kokouksia pyritään pitämään mahdollisuuksien mu kaan myös maakunnan muissa kunnissa tai muissa maa kun tahal li tuk sen määräämissä paikoissa. Kokouspäivä on ollut maanantai. Kokoukset ovat alkaneet vuoden 2015 alkupuolella kello ja ryhmäkokoukset kello Hyväksi koet tua käytäntöä esitetään jatkettavaksi. Etelä-Karjalan liiton maakuntahallitus ja maakuntavaltuusto ko koontu vat loppuvuonna 2015 seuraavasti: Maakuntahallitus ja maakuntavaltuusto maanantai klo 9.00 maakuntahallitus klo maakuntavaltuusto Maakuntahallitus tiistai-keskiviikko I-S huippukokous Joensuu, kokous jos tarpeellista maanantai klo E-K liiton toimisto maanantai klo E-K liiton toimisto maanantai klo E-K liiton toimisto Maakuntahallituksen kokoukset alkavat klo 10.00, ryhmäkokoukset klo Etelä-Karjalan liiton maakuntahallitus ja maakuntavaltuusto ko koontu vat loppuvuonna 2015 seuraavasti: Maakuntahallitus ja maakuntavaltuusto maanantai klo 9.00 maakuntahallitus klo maakuntavaltuusto Maakuntahallitus tiistai-keskiviikko I-S huippukokous Joensuu, kokous vain jos tarpeellista maanantai klo E-K liiton toimisto maanantai klo E-K liiton toimisto maanantai klo E-K liiton toimisto

13 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ Maakuntahallitus Maakuntahallituksen kokoukset alkavat klo 10.00, ryhmäkokoukset klo Loppuvuoden kokousaikatauluja tarkastellaan uudelleen tarvittaessa.

14 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ Maakuntahallitus Päätös projektin "Saimaan alueen digitaalinen ja verkostoitunut luontomatkailu", rahoittamisesta Maakuntahallitus Hankkeen julkinen nimi Saimaan alueen digitaalinen ja verkostoitunut luontomatkailu Hakemusnumero Saapumispäivämäärä Käsittelijä Merja Taipale Hakijan virallinen nimi Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Kokouksen päivämäärä Diaarinumero EURA 2014/2642/ /2015/UML Viranomainen Uudenmaan liitto Osatoteuttajat Imatran kaupunki, Saimaan ammattikorkeakoulu Oy, Wirma Lappeenranta Oy Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Erityistavoite 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen Tukimuoto Alueellinen kehittämistuki: kehittämishanke Alkamispäivämäärä Päättymispäivämäärä Hankkeen sisältö Hankkeessa vahvistetaan maakunnallisissa ja kansallisissa matkailustrategioissa esiin nostettuja Etelä-Karjalan vahvuuksia ja kehittämisen painopistealueita yrityslähtöisillä, verkostomaisilla ja joustavilla toimenpiteillä. Kehittämistoimenpiteiden keskeiset teemat ovat Saimaa, luonto, geologia, sijainti idän ja lännen välissä ja laajaalainen ja kiinnostava tuote- ja palvelutarjonta (kohteet, tuotteet, palvelut, aktiviteetit ja niihin liittyvät tapahtumat ja paketit). Hankkeessa vastataan matkailun nykytilaa kuvaaviin kehittämistarpeisiin, esim. kuinka parannetaan ja laajennetaan palvelutarjontaa, lisätään tunnettavuutta erilaisille matkailijoille ja kuinka pienet yritykset saadaan vahvemmin mukaan verkostoihin, kasvu-uralle ja kansainvälistymään. Hankkeessa luodaan uusia verkostomaisia toimintamalleja yritysten, oppilaitosten, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin hyväksi. Hankkeen tavoitteena on laajentaa toimijaverkostoa ja integroida erityisesti ohjelmapalvelu-, aktiviteetti ja elämystalouden yrityksiä ja palveluntarjoajia vahvemmin mukaan matkailun kehittämiseen, verkostoihin ja käytännön matkailun operatiiviseen toimintaan. Tavoitteena on tukea pienten yrityksien toimintaedellytyksiä, heidän keskinäistä verkostoitumista ja kytkeytymistä maakunnallisiin ja kansallisiin verkostoihin, niiden kehittämistoimenpiteisiin ja käytännön liiketoiminnan operaatioihin. Kehittämistyössä korostuvat mm. palvelujen ja tuotteiden paketointi, yrityksien liiketoiminnan kehittäminen, tietoteknisten ratkaisujen hyödyntäminen, toimijoiden

15 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ Maakuntahallitus yhteistyön kehittäminen, uusien tuotteiden ja sisältöjen kehittäminen, yrityksien toiminnan laatutason parantaminen, olemassa olevien matkailubrändien kehittäminen ja uusimpien koulutus- ja tutkimustiedon vieminen matkailualan toimijoiden käyttöön. Hankkeen tavoitteena on viedä käytäntöön maakunnan tahtotila millaisena Etelä-Karjalan matkailun halutaan olla vuonna Hankkeen toimenpiteissä korostuvat matkailustrategiatyön alkukyselyssä esiin tulleet avaintoimenpiteet, joiden avulla Etelä-Karjalasta luodaan elinvoimaisempi matkailualue: - Toimijoiden ja toimialojen yhteistyön kehittäminen alueen sisällä ja matkailusta hyötyvien muiden toimialojen kanssa. - Etelä-Karjalan tunnettavuuden ja saavutettavuuden parantaminen. - Luonto-, geologia-, hyvinvointi-, liikuntapalveluja tarjoavien yrityksien toimintaedellytyksien tukeminen, liiketoiminnan kehittyminen ja kansainvälistäminen. - Maaseudun matkailutarjonnan ja matkailutoimijoiden yhteistyön kehittäminen ja tuotekehitys, joka samalla vahvistaa myös maaseudun elinvoimaisuutta. Hankkeen osatoteuttajat ovat Imatran Seudun Kehitysyhtiö, Wirma Lappeenranta, Imatran kaupunki ja Saimaan Ammattikorkeakoulu. Kehittämistoiminnan neljä osaa muodostavat loogisen kokonaisuuden ja mahdollistavat osatoteuttajien välisen tiiviin yhteistyön ja yhteistyön kehittämisen käytännön toimenpitein: Työpaketti 1: Kestävä malli kansainvälistymiseen (Saimaan ammattikorkeakoulu) Luodaan Etelä-Karjalassa toimiville matkailuyritykselle nopea ja luotettava toimintatapa omien matkailutuotteiden ja - palveluiden kansainvälisten odotusten ja vaatimusten tunnistamiseen ja testaukseen sekä digitaalisuuden hyödyntämiseen omassa liiketoiminnassa. Toimintatapa jakaantuu kolmeen toimintamalliin joissa korostuvat kv. opiskelijoiden ja opettajien osaamisen hyödyntäminen ja uusimman tiedon soveltaminen käytäntöön: Toimintamalli 1: kansainvälisen asiakasymmärryksen muodostaminen; Toimintamalli 2: kansainvälisten kiinnostavien digitaalisten kokemuksien ja matkailusisältöjen toteutuksien suunnittelu ja testaus; Toimintamalli 3: Matkailutuotteiden ja - palveluiden kansainvälisyystestaus. Toteutetaan pohjaselvitykset, esitestaukset, haastattelut ja kyselyt sekä varsinaisten toimintamallien rakentaminen työpajoissa, kenttätoteutukset ja mallin levittäminen. Toimintamalleilla pyritään varmistamaan myös mahdollisimman monen kansainvälisen opiskelijan työllistyminen Etelä-Karjalassa sekä varmistamaan alueen houkuttelevuus niin matkailijoiden kuin tulevien

16 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ Maakuntahallitus kansainvälisten opiskelijoidenkin silmissä. Työpaketti 2: Matkailuliiketoiminnan uudet sisällöt (Imatran kaupunki) Muokataan aikaisemmista geologiakartoituksesta saatuja tuloksia luontomatkailun ja yrittäjien käyttöön ja koulutetaan yrittäjät hyödyntämään Saimaan keskeistä sisältöä, geologiaa, uusien tuotteiden luomisessa ja yritystoiminnan kehittämisessä. Luodaan ja vahvistetaan Saimaalle Saimaan geologiasta eli Saimaan synnystä ja muotoutumisesta kertovia uusia matkailu- ja käyntikohteita. Koulutetaan (luonto)matkailun yrittäjiä käyttämään geologiasisältöä yritystuotteissaan ja liiketoiminnan kehittämisessä, esimerkiksi miten Saimaan (geologista) tarinaa voidaan tuoda esiin elämyksellisesti kestävän kehityksen periaatteella Geopark- ja UNESCOstandardeja noudattaen kohti kansainvälistä laatutasoa. Työpaketti 3: Matkailun liiketoimintaosaaminen kehittäminen (Wirma Lappeenranta) Tuetaan pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä niin, että yrityksen toiminta kantaa myös hiljaisempien aikojen yli, esimerkiksi kannattavuutta ja kustannustehokkuutta parantamalla ja uusien asiakasryhmiä hankkimalla asiakkaiksi uusista lähtömaista. Kehitetään yritysten liiketoiminta- ja viestintäosaamista ja edistetään sekä tuetaan yritysten verkottumista. Hankkeessa kehitetään uusia matkailutuotteita, jotka kokoavat yhteen eri alojen toimijoita ja yrityksiä. Kehitetään ja markkinoidaan Linnoitus - Pallonlahti - Myllysaari kokonaisuutena ja ympärivuotisena matkailualueena. Parannetaan valmiuksia toteuttaa tapahtumia ympärivuotisesti ja edistetään Lappeenrannan valmiuksia palvella matkailijoita ja asukkaita entistä paremmin. Hankkeen toimenpiteet liittyvät uusien tuotteiden ja tapahtumien rakentamiseen myös hiljaiselle sesongille ja kaupunkistrategian mukaisten matkailua tukevien infrastruktuurihankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Työpaketti 4: Digitaalisuus ja matkailuliiketoiminnan verkostot (Imatran Seudun Kehitysyhtiö) Kehitetään matkailualan toimijoiden omia ja yhteisöllisiä sähköisiä liiketoimintaprosesseja ja palvelumalleja tukemaan kasvua, asiakaslähtöistä ja kustannustehokasta toimintaa. Vahvistetaan alueen vetovoimakeskittymiä esimerkiksi täydentämällä palvelutarjontaa uusilla tuote- ja palvelukokonaisuuksilla ja aktiivisella sisäisellä ja ulkoisella tiedottamisella. Tunnistetaan alueelle uusia markkina-alueita, asiakassegmenttejä ja liiketoimintamahdollisuuksia ja testataan kohderyhmällä alueen uusia kärkituotteita ja niihin liittyviä sisältöjä. Luodaan uusia palvelu- ja tuotekokonaisuuksia erityisesti suunnattuna kansainvälisille luonto-, liikunta-, geologia- ja

17 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ Maakuntahallitus hyvinvointimatkailumarkkinoille, painopisteenä matkailijan elämykset ja kokemukset ja tarinat. Edistetään yrityksien muutosvalmiutta ja kehitetään alueen yrityksien osaamispääomaa jalkauttamalla käytäntöön pilottitoteutuksien avulla matkailullisia tutkimustietoja ja trendimuutoksia, erityisesti ICT:n tuomia mahdollisuuksia. Työpaketin toimenpiteet on jaettu neljään temaattiseen kokonaisuuteen: 1) Matkailualan palvelutarjonnan laadun parantaminen, 2) Sähköisten asiointi- ja liiketoimintaprosessien kehittäminen, 3) Internetpalvelujen hyödyntämisen tehostaminen ja käytön aktivointi ja 4) Partneriverkoston ja yhteistyökumppanuuksien kehitys. Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Kustannukset Yhteensä 1. Palkkakustannukset Ostopalvelut Kone- ja laiteinvestoinnit 0 4. Rakennukset ja maa-alueet 0 5. Muut kustannukset 0 6. Flat rate Kustannukset yhteensä Tulot 4000 Nettokustannukset yhteensä Rahoitus Yhteensä Osuus nettokustannuksista (%) 1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 2. Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus Yksityinen rahoitus 0 0 Rahoitus yhteensä Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy - kustannukset , haettu avustus Imatran kaupunki - kustannukset , haettu avustus Saimaan ammattikorkeakoulu Oy - kustannukset , haettu avustus Wirma Lappeenranta Oy - kustannukset , haettu avustus Rahoittajan arvio hankkeesta Hankkeen neljä eri osatoteuttajaa kehittävät tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa uusia innovatiivisia toimintamalleja matkailutuotteiden ja -palvelujen kehittämiseksi. Hanke tukee luonto,- geologia-, hyvinvointi- ja liikuntapalveluja tarjoavien

18 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ Maakuntahallitus yrityksien liiketoiminnan kehittämistä ja kansainvälistämistä. Hakemus on Suomen rakennerahasto-ohjelman mukainen ja rahoituskelpoinen. Rahoittajan esitys Hakemus esitetään hyväksyttäväksi Aiemmat käsittelyt Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli hanketta Sihteeristö esitti maakunnan yhteistyöryhmälle myönteistä kantaa hankkeen rahoittamiseksi EAKR-varoin seuraavin ehdoin: Ennen lopullista rahoituspäätöstä hakijan tulee täsmentää projektisuunnitelmaa siten, että hanke palvelee pienten ohjelmapalveluyritysten toimintaedellytyksiä ja heidän verkostoitumista. Todettiin, että kehittämishankkeessa voi olla vain pienimuotoisia, hankkeen kannalta välttämättömiä investointeja. Mikäli kalusteita ym. hankitaan, tulee niiden olla yleisesti hyödynnettävissä. Maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli hanketta Maakunnan yhteistyöryhmä totesi, että hakemusta on sihteeristön käsittelyn jälkeen täydennetty siten, että se palvelee pienten matkailuyritysten toimintaedellytyksiä ja heidän verkostoitumista. Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi hankkeen rahoittamisen EAKR -varoin Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Lisätietoja: hankekoordinaattori Merja Taipale puh Maakuntahallitus hyväksyy EAKR-rahoituksen kohdentamisen hankkeelle välisenä aikana enintään euron avustusosuudella Etelä-Karjalan rahoituskehyksestä. Rakennerahastotehtäviä koskevan sopimuksen mukaisesti yhsityiskohtaisen rahoituspäätöksen tekee Uudenmaan liitto. Hankerahoitukseen liittyvät päätöksen perusteet ja ehdot määritellään yksityiskohtaisessa hankepäätöksessä, johon liitetään oikaisuvaatimusohje. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

19 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ Maakuntahallitus Tiedoksi asiat Maakuntahallitus Viranhaltijapäätökset kesäkuu Lausunto liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan vuosille esitettävistä hankkeista. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Liitteet 3 Viranhaltijapäätökset kesäkuu Etelä-Karjalan liiton lausunto liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan vuosille esitettävistä hankkeista

20 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ Maakuntahallitus Muut asiat Maakuntahallitus Maakuntavaltuuston kokouksessa Kari Metsäkallio on esit tä nyt kannatetun aloiteen maakuntahallitukselle siitä, että maakun ta hal li tus antaisi valtuustolle selonteon edunvalvonnasta Brys selis sä ja katsauksen vaihtoehdoista sen kehittämiseksi. Merkitään asia tiedoksi ja aloitetaan katsauksen vi ran hal ti ja val mis telu siten, että maakuntahallitus voi esittää tehdyn valmistelun ja siitä muodostamansa näkemyksensä pohjalta katsauksen maa kun ta valtuus tolle joulukuun kokouksessa Merkittiin tiedoksi.

21 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ Maakuntahallitus Seuraava kokous Maakuntahallitus Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään Itä- ja Poh jois-suomen maakuntien huippukokouksen yhteydessä tarpeen niin vaa tiessa. Mi kä li elokuun lopussa ei ole tarpeen pitää kokousta, seuraava kokous pidetään kello Etelä-Karjalan liiton toi mis tol la. Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään kello Etelä-Karjalan liiton toimistolla.

22 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ Maakuntahallitus Kokouksen päättäminen Maakuntahallitus Maakuntahallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:05.

23 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Niistä päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kunta lain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla. HValL 3 :n 1 mom. perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä tarkoiteta toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta. Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimuskelpoisiin päätöksiin voidaan hakea oikaisua Etelä-Karjalan liiton maakuntahallitukselta, Etelä-Karjalan liitto, osoite Kauppakatu 40 D, Lappeenranta.. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Valituskelpoisiin päätöksiin haetaan muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksen myös asianosainen sekä jäsenkunta ja kunnan jäsen. Muutos haetaan Kuopion hallinto-oikeudelta: PL 1744 (Puijonkatu 29 A), Kuopio Sähköposti: kuopio.hao(at)oikeus.fi. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus Maankäyttö- ja rakennuslain 188 :n mukaan maakuntakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla siitä ympäristöministeriöön. Valitusaika on 30 päivää maakuntavaltuuston maakuntakaavan hyväksymistä koskevan pöytäkirjan nähtävillepanon alkamisesta. Valituskirjelmä osoitetaan: Ympäristöministeriö, PL 35, Valtioneuvosto. Ympäristöministeriön asetus YM:n maksullisista suoritteista 83/2013: 220 euroa. Valituskirjassa on ilmoitettava: * valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite * päätös, johon haetaan muutosta * miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi * muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on alle kirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakuntahallitus 11.05.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 11.05.2015 klo 08:30-08:57 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Maakuntahallitus 13.01.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 13.01.2014 klo 08:30-10:15 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Maakuntahallitus 10.11.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.11.2014 klo 08:30-10:30 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT

Lisätiedot

6 valvontasuunnitelman (2011-2014) toteutumisen arviointi vuodelta 2014 27 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sitoutuminen tietoon

6 valvontasuunnitelman (2011-2014) toteutumisen arviointi vuodelta 2014 27 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sitoutuminen tietoon Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus Aika 13.03.2015 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 1/2014 3.3.2014 Sivu 1 (11)

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 1/2014 3.3.2014 Sivu 1 (11) Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 1/2014 Kokousaika maanantai 3.3.2014 klo 10 12 Kokouspaikka Lappeenrannan kaupungintalo, valtuustosali Läsnä Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: ( ) Jukka

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013

Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013 Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 118 Pöytäkirjan tarkastaminen 119 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus 120 Varsinais-Suomen liiton henkilöstösuunnitelma

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) Kunnanhallitus Aika 20.10.2014 klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen esteellinen 181 klo 18.07-18.14 Lehtonen Harri

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot