Energiapaaluilla energiatehokkaita rakennuksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiapaaluilla energiatehokkaita rakennuksia"

Transkriptio

1 WHITE PAPER Energiapaaluilla energiatehokkaita rakennuksia

2 Ruukin energiapaalut yhdistävät rakennuksen perustamisen ja maalämmön keräämisen. Energiapaalut soveltuvat erityisesti toimistoihin, hotelleihin sekä yksi- ja monikerroksisiin liikerakennuksiin, jotka tarvitsevat sekä lämmitystä että jäähdytystä vuodenajasta riippuen. Energiapaaluja hyödynnetään rakennuskohteissa, jotka on joka tapauksessa paalutettava. Energiapaalujen käyttökelpoisuus erityyppisille rakennuksille on selvitetty analyyseillä, testikentille asennetuilla koepaaluilla ja simuloinnilla. Esimerkiksi yksikerroksisessa kaupan rakennuksessa 71 prosenttia lämmitysenergiasta voidaan saada paaluilla ilmaisenergiana ja jäähdytysenergiasta jopa 100 prosenttia. Energiapaaluratkaisu hyödyntää uusiutuvaa, paikallista energiaa. Tämä parantaa kiinteistön ympäristötehokkuutta koko rakennuksen elinkaaren ajan. Sen lisäksi että sertifiointijärjestelmät huomioivat uusiutuvat energiajärjestelmät pisteytyksissään, on niillä merkitystä myös tilojen käyttäjille. Ympäristötehokkaissa rakennuksissa on huomattavasti korkeampi vuokrausaste kuin vastaavissa rakennuksissa, joissa ympäristötehokuutta ei ole huomioitu. Vertailtaessa energiapaaluja perinteiseen kaukolämpö- ja kompressoriratkaisuun oli energiapaaluratkaisu kustannuksiltaan 32 prosenttia alempi. Tarkastelujakso on 25 vuotta ja siihen sisältyivät investointi ja energiakustannukset. Perinteisiin lämmitys- ja jäähdytysratkaisuihin verrattuna investointi teräspaaluihin perustuvaan maalämpöjärjestelmään maksaa itsensä takaisin parhaimmillaan 5-8 vuodessa olosuhteista ja vaihtoehtoisesta lämmitysmuodosta riippuen. Maasta energiaa Ruukin teräspaaluilla Ruukin teräspaaluja voidaan käyttää energiapaaluina maa- ja kallioenergian keräämiseen ja niitä voidaan hyödyntää sekä rakennuksen lämmittämiseen että viilentämiseen. Energiapaaluina käytössä ovat sekä poraamalla asennettavat erd-teräspaalut että lyömällä asennettavat err-teräspaalut. Energiapaaluja käyttämällä edistetään uusiutuvien energian lähteiden käyttöä ja voidaan pitkällä aikavälillä säästää energiakuluissa ympäristö huomioiden. Energiapaalujen tuottopotentiaali riippuu rakennuspaikan pohjaolosuhteista, käytettävien paalujen lukumäärästä ja paalupituudesta sekä rakennuksen ominaisuuksista. Teräspaaluja käytetään erilaisten rakennusten ja rakenteiden kuten pientalojen, monikerrosrakennusten, teollisuusrakennusten, liikenneväylien ja siltojen perustamiseen. Perustamisolosuhteet määrittävät sen, käytetäänkö lyömällä asennettavia vai poraamalla asennettavia teräspaaluja. Ruukin energiapaaluratkaisu yhdistää rakennuksen perustamisen ja maasta saatavan energian keräämisen. Energiapaalu- ja maaenergiajärjestelmä soveltuu esimerkiksi toimistoihin, hotelleihin sekä yksi- ja monikerroksisiin liikerakennuksiin, jotka tarvitsevat sekä lämmitystä että jäähdytystä vuodenajasta riippuen. Kesällä jäähdytyksessä syntynyt lämpö ohjataan maaperään, jolloin maaperän lämpötase saadaan pidettynä energiantuottoon sopivana ja vältetään muun muassa maan jäätyminen. Teräspaaluja kannattaa yleensä hyödyntää maaenergian keräämiseen, jos paalutussyvyys on noin 15 metriä tai enemmän. Niin sanotussa hybridiratkaisussa, jossa teräspaalujen lisäksi maaenergian keräämiseen käytetään kalliolämpökaivoja, on mahdollista hyödyntää myös lyhempiä paaluja. Verrattuna perinteisempään maalämmön keräämiseen lämpökaivoista, tarvitaan energiapaaluja lukumääräisesti enemmän. Teräspaalujen hyödyntäminen on silti taloudellisesti kannattavaa, sillä erillisiä lämpökaivoja energiapaaluissa ei pääsääntöisesti tarvita. Perinteisemmässä maaenergiaratkaisussa kolmannes kustannuksista syntyy juuri lämpökaivojen rakentamisesta. Mitä maalämpö on ja miten sitä kerätään Maalämpöön perustuvilla lämmitys- ja jäähdytysratkaisuilla hyödynnetään ilmaista energiaa. Verrattuna suoraan sähkölämmitykseen tai kaukolämpöön, maalämpö on paikallisesti, kiinteistön alla tuotettua energiaa, jota ei siirretä pitkiä matkoja. Maalämpö on maaperään varastoitunutta aurinkoenergiaa ja geotermistä energiaa. Perinteisesti lämpö kerätään maasta joko vaakasuuntaan noin 1 metrin syvyyteen asennetuilla putkilenkeillä tai kallioon porattuun reikään upotetulla putkistolla. Kallioon poratut lämpökaivot ovat tyypillisesti noin 14 senttimetrin levyisiä ja noin 200 metrin syvyisiä. Jos kallion päällä on irtomaata, joudutaan tämä osuus varustamaan suojaputkella. Sekä pinnassa että lämpökaivoissa kulkevissa putkissa kiertää veden ja jäätymispistettä alentavan lisäaineen muodostama liuos. Tavallisimmat lisäaineet ovat alkoholi tai kaliumformiaatti. Maalämpöä voidaan hyödyntää sekä suurissa rakennuksissa että pientaloissa. Jotta energia voidaan muuttaa lämmöksi, tarvitaan siihen lämpöpumppua. Lämpöpumppukoneiston toiminta perustuu koneistossa kiertävän aineen, ns. kylmäaineen höyrystymiseen ja lauhtumiseen. Höyrystyminen vaatii lämpöä, mikä saadaan putkiston kautta maan syvyydestä. Höyrystyminen tapahtuu 2

3 lämpöpumpun höyrystimessä. Syntyvä höyry puristetaan kompressorilla korkeampaan paineeseen, jolloin se myös lämpiää. Korkeapaineinen lämmin höyry jäähdytetään lauhduttimessa, jossa se nesteytyy. Vapautuva lämpö lämmittää lauhduttimen läpi virtaavan veden tai ilman. Lämmennyt ilma tai vesi johdetaan lämmitysjärjestelmään. Oikein suunniteltu ja asennettu maalämpöpumppu toimii luotettavasti ja hyvällä lämpökertoimella. Lämpöpumpun tehokkuutta mitataan lämpökertoimella, joka on saadun lämmitystehon suhde tarvittavaan sähkötehoon. Esimerkiksi lämpökertoimella 3 saadaan jokaista 1 kw:n sähkötehoa kohti lämpötehoa 3 kw. Maalämpöratkaisussa kannattaa suosia matalalämpötilaan perustuvia lämmönjakotapoja. Lämpöpumpun kannalta parhaat lämmönjakotavat ovat lattialämmitys ja erilaiset säteilypaneeleihin perustuvat järjestelmät. Vastaavasti jäähdytysratkaisuissa kannattaa suosia suuripinta-alaisia korkealämpötilajärjestelmiä. Maalämpöön perustuvaa lämmitysjärjestelmää ei kustannussyistä kannata mitoittaa kattamaan rakennuksen suurinta hetkellistä tarvetta. Jotta investointi pysyy kannattavana, huipputehoja varten kannattaa olla olemassa toissijainen energianlähde. Esimerkiksi kylmän talven lämmityshuippuina se voi olla vaikka sähkölämmitys. Osan aikaa vuodesta, lähinnä keväällä, koneellinen kompressorijäähdytys voidaan korvata vapaakierrolla. Maaperästä saatavan nesteen alempaa lämpötilaa hyödynnetään sellaisenaan ilman, että jäähdyttämiseen käytetään sähköenergiaa kuluttavaa kompressoria. Kesällä jäähdytyksen synnyttämä lauhdelämpö voidaan ohjata maaperään, mikä parantaa maaperän koko vuoden energiatasetta. Kesäaikana maasta saatava kylmäenergia voidaan hyödyntää myös esimerkiksi ilmanvaihdon esijäähdyttämiseen. Tämä vaihtoehtoa on erityisen käyttökelpoinen esimerkiksi asuinkerrostaloissa, joissa ei yleensä ole erillisiä jäähdytyslaitteistoja. 3

4 Miten paalun ja energian keräämisen liitto toimii Teräspaalutyyppi valitaan aina perustamisolosuhteiden mukaan ja sen jälkeen valitaan tähän paaluun sopivin lämmönkeräintyyppi. Lämmönkeräysputket asennetaan tyhjään teräspaaluun. Tämän jälkeen paalu betonoidaan, jotta maaperän energia saadaan siirrettyä tehokkaasti putkistossa kulkevaan lämmönsiirtoliuokseen. Kun liuos kulkee paalun alimman pisteen kautta, sen lämpötila muuttuu, talvella lämpenee ja kesällä viilenee. Prosessi etenee sen jälkeen lämpöpumppukoneistossa samaan tapaan kuin perinteisessä lämpökaivoilla toteutetussa ratkaisussa. Energiapaaluja voidaan hyödyntää myös niin sanotussa hybridiratkaisussa, jossa osa energiasta kerätään teräspaaluista ja osa kallioon poratuista perinteisistä lämpökaivoista. Ruukin poraamalla asennettava erd-teräspaaluja käytettäessä voidaan paalun jatkeeksi porata paalun halkaisijaa pienempi kalliolämpökaivo. Näin vältytään maakerroksen pituisen erillisen suojaputken käytöltä. Energiapaalu- ja lämpökaivokentän suunnittelu on aina tapauskohtaista ja periaatteessa seuraavat vaihtoehdot ovat käytössä: Hyödynnetään vain teräspaaluja maaenergian keräämiseen. Hyödynnetään teräspaalujen lisäksi kalliolämpökaivoja ns. hybridiratkaisuna. Kerätään energia vain kalliolämpökaivoista, mutta hyödynnetään teräspaalut suojaputkina kallioperän päällä olevan maakerroksen osalla. Vaihtoehtojen valintaan vaikuttavat saatavilla olevat rinnakkaiset energianlähteet ja se, kuinka suuri osa energiasta paaluratkaisulla voidaan kattaa. Myös rakennuksen muoto ja kerrosluku vaikuttavat valintaan. Esimerkiksi matalassa rakennuksessa on suhteessa enemmän käytettävissä olevia paaluja rakennustilavuutta kohden. Kustannuksia voidaan vertailla elinkaarikustannusten perusteella. Energiapaalujen tehokas hyödyntäminen edellyttää rakennuksen lämmitys- ja jäähdytysratkaisujen suunnittelua maaenergialle sopivaksi. Energiaa ja ympäristöä säästäen Energiapaaluratkaisu vähentää energiankulutusta ja tuo säästöjä kiinteistön käyttökustannuksiin. Paaluja voidaan hyödyntää usean rinnakkaisen energialähteen kanssa. Lämmitysenergian lähde, hankinta voidaan sovittaa markkinahintojen mukaan. Tämä tarkoittaa, että vaikka rinnakkainen energianlähde jouduttaisiin muuttamaan, toimivat energiapaalut myös uuden energialähteen kanssa. Kun kiinteistöä jäähdytetään, toimivat energiapaalut ilmaisena energianlähteenä, eikä liittymisestä kaukoviilennysverkkoon tarvitse maksaa. Perinteisiin lämmitys- ja jäähdytysratkaisuihin verrattuna, investointi teräspaaluihin perustuvaan maalämpöjärjestelmään maksaa itsensä takaisin parhaimmillaan 5-8 vuodessa, olosuhteista ja vaihtoehtoisesta lämmitysmuodosta riippuen. Paalut hyödyntävät uusiutuvaa energiaa, joka kohentaa kiinteistön ympäristötehokkuutta. Paikallisesti tuotettu energia tukee sekä ympäristömyönteistä rakentamista että ympäristömyönteistä rakennuksen käyttöä koko rakennuksen elinkaaren ajan. Siksi useat sertifointifointijärjestelmät huomioivat uusiutuvat energiajärjestelmät pisteytyksissään. Myös tilojen käyttäjille, vuokralaisille uusiutuvan energian käyttö merkitsee entistä enemmän. Yhdysvaltalaisissa tutkimuksessa on osoitettu, että vuokrausaste ympäristötehokkaissa rakennuksissa on huomattavasti korkeampi verrattuna vastaaviin rakennuksiin, joissa ympäristötehokkuutta ei ole samaan tapaan huomioitu. 4

5 5

6 Esimerkkejä energiapaalujen soveltamisesta Tehdyssä arvioinnissa energiapaalut todettiin erittäin soveltuviksi uusiutuvan energian hyödyntämiseen. Soveltuvuutta on arvioitu sellaisiin kiinteistöihin, joihin ollut saatavissa mallinnettuja lämmitys- ja jäähdytysenergiaprofiileja. Sovellusarviointi tehtiin simuloimalla. Esimerkkeinä esitellään tulokset yksikerroksisesta liikerakennuksesta ja kolmikerroksisesta toimistorakennuksesta. 1-kerroksinen liikerakennus 1-kerroksiseksi liikerakennukseksi valittiin rautakaupan tyyppinen rakennus. Rakennuksen lämmöneristystaso vastaa vuoden 2010 määräyksiä ja ilmanvaihdon lämmöntalteenotto on tasoltaan hyvä. Rakennuksessa on vesikiertoinen lattialämmitys ja -viilennys. Kokonaispinta-ala = 8400 m energiapaalua, paalutussyvyys 20 m Maaperän lämmönjohtavuus 1,1 W/m,K Lämmitysenergian tarve = 34 kwh/m 2,a Jäähdytysenergian tarve = 10,4 kwh/m 2,a Lattialämmitys ja -jäähdytys Energiapaaluratkaisulla ilmaisenergiana saatiin lämmitysenergiasta 71 prosenttia ja jäähdytysenergiasta 100 prosenttia. Mikäli tarkasteltavana olleessa liikkeessä olisi suurempi tarve jäähdytysenergialla, voitaisiin kylmälaitteiden lauhdelämpö varastoida tehokkaasti maaperään energiapaaluilla. Edullisemmasta lämmitys-jäähdytyssuhteesta hyötyisivät ennen kaikkea paljon jäähdytyslaitteita käyttävät elintarvikeliikkeet, kuten supermarketit. 3-kerroksinen toimistorakennus Soveltuvuusarvioinnissa mukana olleen pienehkön 3-kerroksisen toimistorakennuksen energiatehokkuus vastaa lämmöneristykseltään vuoden 2010 määräyksiä ja lämmön talteenotossa on käytössä tyypillinen toimistotaloissa käytetty tekniikka. Kiinteistössä tarvitaan suhteellisen paljon energiaa jäähdyttämiseen. Kokonaispinta-ala = 2700 m 2 30 energiapaalua, paalutussyvyys 15 m Maaperän lämmönjohtavuus 1,6 W/m,K Lämmitysenergian tarve = 54 kwh/m 2,a Jäähdytysenergian tarve = 53 kwh/m 2,a Säteilypaneelilämmitys ja -jäähdytys Paaluilla maaperästä saatavan ilmaisen lämmitysenergian osuus koko lämmittämiseen tarvittavasta energiasta vuositasolla on 58 prosenttia. Maalämpöjärjestelmä hyödyntää paaluista saatavaa energiaa ja vaatii toimiakseen sähköverkosta saatavaa sähköä. Maalämpöjärjestelmällä katetaan lähes 80 prosenttia rakennuksen lämmitysenergiatarpeesta ja loput 20 prosenttia katetaan kaukolämmöllä. 6

7 Jäähdytysenergiasta maaperästä saadaan ilmaisenergiana peräti 88 prosenttia. Jäähdytysenergian osalta hyvään tasoon päästään, koska se saadaan pääsääntöisesti vapaakierrolla. Kompressorijäähdytys on tarpeen huipputehojen aikaan, eli kuumina ajanjaksoina. Kohteeseen tehdyn 25 vuoden mittaisen elinkaaritarkastelun mukaan perinteisen kaukolämpö- ja kompressorijäähdytysratkaisun kustannukset olivat euroa ja energiapaaluratkaisun kustannukset euroa. Vertailu sisältää molemmissa tavoissa sekä investointi- että energiakustannukset. Energiapaalujärjestelmän laskennallinen hiilijalanjälki (tn CO 2 ekv.) 25 vuoden ajanjaksolla oli vain noin 40 prosenttia kaukolämpöratkaisun arvosta, kun käyttämättä jääneen kaukolämmön vaikutusta sähköenergian tuotantotapaan ei huomioitu. Lisätietoja Hannu Vesamäki Tuoteryhmäpäällikkö Ruukki Jyrki Kesti Teknologiajohtaja Ruukki Mediayhteydet Tapani Tuominen Viestintäpäällikkö

8 Ruukki on metalliosaaja, johon voit tukeutua alusta loppuun, kun tarvitset metalleihin pohjautuvia materiaaleja, komponentteja, järjestelmiä ja ratkaisukokonaisuuksia. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja tuotevalikoimaamme vastaamaan tarpeitasi. CFI.001FI/ /AN/JJ Rautaruukki Oyj U Suolakivenkatu 1, Helsinki S w Copyright 2011 Rautaruukki Oyj. Kaikki oikeudet pidätetään. Ruukki, Rautaruukki, More With Metals ja Ruukin tuotenimet ovat Rautaruukki Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ

LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ ELLO - Etelä-Suomen logistiikka WP4:EcoHub konseptin kehittäminen Forssa Maria Virtanen Maria Virtanen TIIVISTELMÄ FORSSA WP4:EcoHub konseptin kehittäminen

Lisätiedot

Rakennusten lämmöntuotantotavat

Rakennusten lämmöntuotantotavat Rakennusten lämmöntuotantotavat Markku Lappalainen, Tekn. tri, arkkitehti Tietopalvelujohtaja, Rakennustieto Oy markku.lappalainen@rakennustieto.fi Rakentajain kalenteri 2011 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto

Lisätiedot

Maalämmön kannattavuus

Maalämmön kannattavuus Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Maalämmön kannattavuus The cost-effectiveness of geothermal

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä.

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä. Maalämpöpumppu kerää maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä. Maalämmöllä on lämmitetty pientaloja 1970-luvun puolivälistä lähtien, ja lämmitystapa on kasvattanut suosiotaan 2000-luvulle

Lisätiedot

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 2/28 Tervasaaren alueen aloituskorttelien uusiutuvan energian ratkaisuselvitys Sisällys 1.

Lisätiedot

Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu

Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Loppuraportti 1.12.211 Juha Vanhanen, Aki Pesola, Iivo Vehviläinen Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Rakennuskannan

Lisätiedot

Lämpöpumpun toiminta. Toiminnan periaate

Lämpöpumpun toiminta. Toiminnan periaate Lämpöpumpun toiminta Lämpöpumppu eroaa monissa suhteissa perinteisestä öljylämmityksestä sekä suorasta sähkölämmityksestä. Kuten öljylämmitys, lämpöpumppulämmitys on keskuslämmitys, toisin sanoen lämpö

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Jussi Tuunanen LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA Työn tarkastajat: Professori Samuli

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

Asuinkerrostalon maalämpöjärjestelmän optimointi uudis- ja korjausrakentamiskohteissa

Asuinkerrostalon maalämpöjärjestelmän optimointi uudis- ja korjausrakentamiskohteissa Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma Henri Oksanen Asuinkerrostalon maalämpöjärjestelmän optimointi uudis- ja korjausrakentamiskohteissa Diplomityö,

Lisätiedot

Lähienergian valintaopas

Lähienergian valintaopas Lähienergian valintaopas Ilmalämpö Ilma-vesilämpö Maalämpö Aurinkolämpö ja -sähkö Energiavaraajat Ohjausjärjestelmät SISÄLLYSLUETTELO Parhaasta sopivaksi Yhä useampi suomalainen käyttää uusiutuvaa, paikallisesti

Lisätiedot

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA Työn

Lisätiedot

Maalämpöprojektin loppuraportti

Maalämpöprojektin loppuraportti Maalämpöprojektin loppuraportti Päivämäärä: 3.4.2009 Kuopio Laatija: Ville Matikka 1 1 Projektin toimenpiteet...4 2 Yleistä maalämpöpumpuista...5 2.1. Toimintaperiaate...5 2.2. Lämmönkeruu vesistöstä...5

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ostajan opas

Maalämpöpumpun ostajan opas Maalämpöpumpun ostajan opas Sisällysluettelo Johdanto... 2 Mitä on maalämpö?... 3 Maalämmön soveltuvuus... 3 Miksi maalämpö?... 4 Säästö... 4 Esimerkki 1. Rintamamiestalo Vantaa... 4 Esimerkki 2. Uudiskohde

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE Maalämpö Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE-MAALÄMPÖ 2 + Auringon lämpöä maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Mitä näet katsoessasi ulos ikkunasta? Kadun?

Lisätiedot

Kivitalojen ENERGIATEHOKKUUS

Kivitalojen ENERGIATEHOKKUUS Betoni ja tiili ovat erinomaisia rakennusmateriaaleja, kun rakennetaan tulevaisuuden vähän energiaa kuluttavia rakennuksia. Kivimateriaalit säästävät massiivisuutensa ansiosta sekä lämmitys- että jäähdytysenergiaa.

Lisätiedot

Jaakko Lehtonen SANEERAUSKOHTEIDEN SIIRTYMINEN KAUKOLÄMMÖSTÄ MAALÄMMÖN KÄYTTÖÖN

Jaakko Lehtonen SANEERAUSKOHTEIDEN SIIRTYMINEN KAUKOLÄMMÖSTÄ MAALÄMMÖN KÄYTTÖÖN Jaakko Lehtonen SANEERAUSKOHTEIDEN SIIRTYMINEN KAUKOLÄMMÖSTÄ MAALÄMMÖN KÄYTTÖÖN SANEERAUSKOHTEIDEN SIIRTYMINEN KAUKOLÄMMÖSTÄ MAALÄMMÖN KÄYTTÖÖN Jaakko Lehtonen Opinnäytetyö Kevät 2012 Talotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus

Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus 11. Pääsuunnittelijakoulutus Elina Saarisalo CROSSOVER AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPUT. Lämpöpumpputyyppejä. Tiesitkö! Maalämpöpumput. Ilma-vesilämpöpumput Poistoilmalämpöpumput. Ilmalämpöpumput MIKSI TARVITAAN LÄMPÖPUMPPUJA

LÄMPÖPUMPUT. Lämpöpumpputyyppejä. Tiesitkö! Maalämpöpumput. Ilma-vesilämpöpumput Poistoilmalämpöpumput. Ilmalämpöpumput MIKSI TARVITAAN LÄMPÖPUMPPUJA Tiesitkö! 1.2.2013 Energiakorjaus Tekninen kortti kortti 16 LÄMPÖPUMPUT pientalot Lämpöpumpputyyppejä Maalämpöpumput. Ilma-vesilämpöpumput Poistoilmalämpöpumput Nykyään suosittu ilmalämpöpumppu on järkevä

Lisätiedot

UUSIA TUULIA UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUJA KOTIIN JA MÖKILLE

UUSIA TUULIA UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUJA KOTIIN JA MÖKILLE UUSIA TUULIA UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUJA KOTIIN JA MÖKILLE 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. INFOTAULU AURINKOPUHALLIN AURINKOGRILLI AURINKOSÄHKÖPANEELI ILMALÄMPÖPUMPPU WATTSON-MITTARI PIENTUULIVOIMALA AURINKOLÄMPÖKERÄIN

Lisätiedot

Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut

Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut Opas palvelukiinteistön rakennuttajalle, suunnittelijalle ja käyttäjälle 2 KIINTEISTÖN ENERGIATEHOKKAAT SÄHKÖTEKNISET RATKAISUT ENERGIATEHOKKUUS OHJAA

Lisätiedot

NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN

NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN NIBE KIINTEISTÖLÄMPÖ 2 + Auringon lämpö maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Katso ulos ikkunasta. Mitä

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS 15.4.2014

VARKAUDEN KAUPUNKI UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS 15.4.2014 VARKAUDEN KAUPUNKI UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS 15.4.2014 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: POSELY/0157/05.02.09/2013 Päätöksen päivämäärä: 17.12.2013 MOTIVA-ENERGIAKATSELMUS

Lisätiedot

Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen

Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen 2010 Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Biostuli-hanke Jukka Väkeväinen www.pkamk.fi/biostuli 5.7.2010 2 Sisällysluettelo Taustaa... 3 Selvityksen

Lisätiedot

Teknologiakeskus Merinova PL 810 65101 Vaasa VAASAN LOGISTIIKKA-ALUEEN ENERGIASELVITYS

Teknologiakeskus Merinova PL 810 65101 Vaasa VAASAN LOGISTIIKKA-ALUEEN ENERGIASELVITYS Teknologiakeskus Merinova PL 810 65101 Vaasa VAASAN LOGISTIIKKA-ALUEEN ENERGIASELVITYS Projekti nro H07694.P000 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AIn Tark. / Hyv. TLS / PrS GRANLUND OY Antti Inermo Tom

Lisätiedot

Kalliolämpö osana uusiutuviin energioihin perustuvaa arktista lämmitysjärjestelmää

Kalliolämpö osana uusiutuviin energioihin perustuvaa arktista lämmitysjärjestelmää AALTO-YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Energiatekniikan laitos Johanna Nylund Kalliolämpö osana uusiutuviin energioihin perustuvaa arktista lämmitysjärjestelmää

Lisätiedot

Sähkölämmitys ja lämpöpumput sähkönkäyttäjinä ja päästöjen aiheuttajina Suomessa

Sähkölämmitys ja lämpöpumput sähkönkäyttäjinä ja päästöjen aiheuttajina Suomessa TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Rakentamistalouden laitos. Raportti 2005:2 Institute of Construction Economics. Report 2005:2 Juhani Heljo, Hannele Laine Sähkölämmitys

Lisätiedot