.4 Kvalt t 10, lute nrc 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ".4 Kvalt 7.5.2014.t 10, lute nrc 5"

Transkriptio

1 72 Poytakirjantarkastajien valinta Otsikko 71 Kokouksen laiiiisuus ja paätäsvaltaisuus Paikka KaupunginhaNituksen kokoushuone Käsitellyt asiat IStO kchta Aika kb 13:00 Saspunut J..&i On1 KONO Hallftus L...2& Valtuusto J Kaupunginhallitus maaseutulautakuntaan toimikaudeksi tekemisestä maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen 75 Jasen ja henkilokohtaisen varajasenen nimeäminen 73 Nuottiniemen ranta-asemakaava 74 Kirjastosopimuksen tarkentaminen 76 Ensio Vatasen varajäsen nimeäminen tekniseen Iautakuntaan 77 Tiedoksi esitettavat asiat ja kirjelmat 78 Keskusteluasiat 79 Rautavaaran kunnan esitys palveluyhteistyoselvityksen JUANKOSKEN KAUPUNKI I. POYTAKIRJA 7/ Kvalt t 10, lute nrc 5

2 Lasna Hansen Aurora 13:25 - Losonen Jouko 13:25-15:00 kaupunginvaltuuston I Hartikainen Kari 13:25-15:00 jasen Konttinen Eeva 13:25-15:00 jäsen Riekkinen Maaht 13:25-15:00 jasen Tirkkonen Veijo 13:25-15:00 Romppanen Matti 13:25-15:00 varapuheenjohtaja Partanen Anna 13:25-15:00 jasen 15:00 jäsen puheenjohtaja Wallius Mika 13:25-15:00 jasen Konttinen Heimo 13:25 kaupunginvaltuuston - pj. 15:00 Nimi Kb Tehtava Lisatiedot Osallistujat poytakirjanpitaja Juankoskella Poytakirja on ollut yleisesti nähtavillä Maarit Riekkinen Matti Romppanen Juankoskella Poytäkirja on tarkastettu Käsitellyt asiat puheenjohtaja poytakirjanpitaja Veijo Tirkkonen Kaisu Matinniemi Allekirjoitukset Poissa Nykanen Jarmo jäsen Kangasperko Petri 13:25-15:00 kaupunginjohuesittelija Heikkinen Matti J. 13:25-15:00 varajãsen Jarmo Nykasen Matinniemi Kaisu 13:25-15:00 hallintojohupbytakirjanpit aja sijalla vpj. Vartialnen Pekka 13:25-15:00 Kaupunginvaltuuston II VP. JUANKOSKEN KAUPUNKI POYrAKIRJA 7/

3 JUANKOSKEN KAUPUNKI i<pnglnpailitus - - 2ZQ414 OTE POYTAKIRJASTA Rautavaaran kunnan esitys palveluyhteistyöselvityksen tekemisesta Kh 79 VaImisteIijaRisatedot: Kaupunginjohtaja Petri Kangasperko, puh , petri.kangasperko(at)juankoski.fi Rautavaaran kunnanhallitus on kokouksessaan päätänyt esit taa, etta kuntarakennelain 4 g :n mukaisesti valtionvarainministeriolle, et tä lain edellyttama kuntajakoselvitysvelvonisuus toteutettaisiin palveluyh teistyoselvityksena. Rautavaaran kunta esittää palveluyhteistyoselvityksen tekemista Kysterin Koillis-Savon palveluyksikon kuntien Juankosken ja Kaavin kanssa sekä naapurikuntien SBlinjarvi ja Lapinlahden kanssa. Talla palvelveluyhteistyoselvityksella täytetään kuntarakennelain selvitysvelvolli suus ja samalla kartoiteteaan yhteistyan tnvistamista Juankosken, Kaavin Siilinjarven ja Lapinlahden kuntien kanssa. Rautavaaran kunnalle kuntain tosta parempi vaihtoehto on lisata aidosti ja avoimesti kuntien valista yh teistyotä, joka rakentuu yhteisista tarpeista kasin. Kau punginjobtajan Paatosehdotus Paatos Juankosken kaupunki toteaa Iausuntonaan, ella Juankosken kaupunki ja Kuopion kaupunki ovat tehneet yhdessa kuntaliitosselvitysta siten, ella kuntalhtossopimukset tulevat hyvaksyttavaksi molempien kuntien hallituk sun kuluvan vuoden toukokuussa ja valtuustoihin elokuussa. Koska esitetty palveluyhteistyo koskisi aikaa jalkeen, jolloin Juankoski todenna koisesti on osa Kuopion kaupunkia, tulisi Rautavaaran kunnan neuvotella palveluyhteistyostä Kuopion kaupungin kanssa. Esittelijan esitys hyvaksyttiin. Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta seka yleisesti nahtavana olleesta paytakirjasta otetun otteen oikeaksi todistaa Juankoskella Marjut Rissanen keskusarkistonhoitaja

4 * JUANKOSKEN KAUPUNKI OTE POYTAKIRJASTA Kaupunginhallitus 79 Q4P14 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista paatoksista el saa tehda kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eika kunnallisvali tusta, koska päätos koskee vain valmistelua tai täytäntöonpanoa. Pykalat: Koska paatoksesta voidaan tehda kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjailinen oikaisuvaatimus, seu raavun paatoksbn el saa hakea muutosta valittamalla. Pykälat: HVaIL 3 :n 1 mom/muun Iainsaadannon mukaan seuraavnn paataksbn el saa hakea muutosta valit tamalla. Pykalat ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika SeuraavNn paatoksnn tyytymätön vol tehda kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdaan, osoite ja postiosoite: Juankosken kaupunginhallitus Juankoskentie JUANKOSKI Pykälät: Oikaisuvaatimuksen sisälto Oikaisuvaatimus on tehtava 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on kaytava ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijan allekirjoitettava. VALIT U S OS0IT U S Seuraaviin paatuksnn voidaan hakea muutosta kirjalhsella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun paatokseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikali paatos on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa paatokseen hakea muutosta kunnal Iisvalituksin myös asianosainen seka kunnan jäsen. Valitusviranomainen ja valitusaika Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Itä-Suomen hallinto-olkeus Puijonkatu 29 A, 2. krs, Kuoplo PL 1744, KUOPIO Puhelin: Faksi: Sahkoposti: Kunnallisvalitus, pykälat: Valitusaika 30 päiväã

5 JUANKOSKEN KAUPUNKI OTE POYTAKIRJASTA 74 Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivaa Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus Eroftajankatu 1-3 PL HELS$NKI Pykälat: Valitusaika 14 päivää Valitusasiakirjat on toimitettava 1): Nimi, osoite ja postiosoite Pykalät: 1) Jo5 toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Valitusaika alkaa päatoksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa Iaskettaessa tiedoksisaantipäivaa ei ote ta Iukuun. Asianosaisen katsotaan saaneen paätoksesta tiedon, joiiei muuta nãytetä, seitseman päi van kuluttua kirjeen Iahettamisesta. Kunnan jasenen katsotaan saaneen paatuksesta tiedon, lain poytakirja on asetettu yleisesti nahtavaksi. Julkipanon jalkeen annetun paatoksen katsotaan tulleen kaikkien tietoon paatoksen antopäivana. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätus, johon haetaan muutosta - milta osin paatoksesta valitetaan ja muutos, joka shhen vaaditaan tehtavaksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun Iaatijan omakatisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan Iaatija on allekirjoittanut vahtuskirjan, snna on mainittava myos Iaatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on INtettava pathos, josta valitetaan, alkuperaisena tai viran puolesta aikeaksi todistet tuna jaljennoksena seka todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakiriat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omaha vastuuhha valitusasiakirjat voi Iahettaa postitse tal lahetin valityksella. PostNn valitusasiakirjat on jãtettävä nun ajoissa, että ne ehtivat pedlie ennen valitusajan pãättymistä. Lisätietoja Tuomloistuinten ja erãiden oikeushallintoviranomaisten suodtteista perittavista maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkayntimaksua hallinto-oikeudessa 97 eu roa ja markkinatuomioistuimessa 244 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/vahitusosoitus lhtetaan poytakirjanotteeseen.

6 Te rye, Lãheftäjä: An Sopanen Marianne Lahtcniemi CC: Kaavi Marja-Liisa Holopainen Marko Korhonen Vesa Lbtjönen Vastaanoftaja: Unto Murto Petri Kangasperko C MUKAISEEN KU NTAJAKOSELVIWKSEEN Aihe: VS: LISASELVITYSTA ASIAAN: RAUTAVAARAN KUNNAN ESIWS KUNTARAKENNELAIN 4 Päiväys: : :07 nrc 7/ :ss06 tekem p4+en hiaman 1is%foa: Viitaten allaclevaan mailiini 15. huhtikuuta 2014 Rautavaaran kunnanha] Arvo±sat vastaanottajat! KUNTAJAKQSELVWYKSEEN Aihe: USASELVrFYSTA ASIAAN: RAUTAVMRAN KUNNAN ESTYS KUNTARAKENNELAIN 4 C MUKAISEEN Lätjonen ; Marko Korhonen Vastaanottaja: Kaavi; SiilinjaM; Lapinlahti; An Sopanen; Petri Kangasperko; Vesa Lähettajä: Unto F4urto [mailto:unto.murto rautavaara.fl] Lähetetty: 17. huhtikuuta :09 Kaavin vapaat toimitilat loydät täältä: wwwkiinteistotkaavlfi Kuntaesitteen Ioydät täáltã: v.ww. esitteemme. fl/kaavinkunta Katso kotisivumme wwwkaavlfi Kaavi iuonnostaan timanttinen yrittajyyskunta ja Kaillis-Sa von kaupan keskus pub Kaavi Kaavin kunta Kaivotie 1 kunnanjohtaja Terveisin. Asiasta keskusteltaessa todethin, ettei palvelutarveselvitykselle nahdä tarvetta huomioiden Jo olemassa oleva Kysteni-yhteistyb. Kaavjn kunnanhallitus merkitsi Rautavaaran esityksen tiedoksi. VS: LISASELVITYSTA ASIMN: RAUTAVAARAN KUNNAN ESITYS... An Sopanen

7 kunnanj ohtaj a 1) palveluiden jestflsen, rahoittamisen ja kehittftsen kannalta riittl Kunnan, jossa on alle asukasta, tulee yhdessuiden kuntien k IS: LISASELVITYSTA ASIMN: RAUTAVAARAN KUNNAN ESITYS... 2 / :07 Unto Murto Rautavaara-Savotta- terveisin palvelurakennetta koskevalla selvitykse1lkunnan tulee selvittjnineno Kuntarakennelain nukaista selvitysvelvollisuutta ei voida lain mukaan 2) erityisesti sosiaali- ja tez-veydenhuolbon jestsen kannalta vnt siihen liittyvu>yhdistymissopimus. Kuntarakennelain 4 b :n mukaan yhdistymisselvityksen tavoitteena on e mielisesti: Selvityksen tube ama sis%kvsnt suunnitelma hallinnon ja palveluj Mci taasen Rautavaaran kunnanhallitus pti kokcuksessa nrc 7/ :ss06 yksi tilanteesta, arvio asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksier tuottamisesta selvitysalueella, selvitys yhdistymisen vaikutuksista kin yksityiskohtainen arvio kuntien yhdistymisen eduista ja haitoista. KakE velvoittamana: selvityksessn anioitava kielellisten oikeuksien toteutumista. Kunnanhallitus ehdcttaa valtuustclle, ettfl-)a1tuustc pfftijkuntarakenne1ain (1698/201 Rautavaaran kunnan hakemukseen kuntarakennelain 4 c :ssfljetyn palvelupenisteen os Kuntarakennelain 4 b :n mukaisesta selvitysvelvcllisuudesta ci voida my+floikkeu 1. merkitietoonsa saatetuksi valticvarainministeriø tekefl5jhy1kis 2. esittjkuntar&cenne1ain 4 g :t mukaisesti valtiovarainministeri+4, ettain ed kartoitetaan yhteisty44iiviststj?jjuankos-ken, Kaavin, Sii1injen ja Lapinlahden Rautavaaran kunnalle kuntaliitosta parempi vaihtoehto on 1isf aidosti ja avoimesti ALUSTAVAA KANTAAENE PALVELtWHTEI STYELVITYKSEN TEKEMI SEEN. 3. t a1ve1uyhteisty+4vitykse11jtetf5 kuntarakennelain selvitysvelvollisuus ja yhteisty* joka rakentuu yhteisistqtarpeista kun. (kunnanvaltuusto nrc 6/ VALMISTELEN ASIAA JA EDELL0LEVAN JONDOSTA RAUTAVAARAN KUNTA TIEDUSTELEE VASTAUSTA TOIVOTAAN KLO MENNESSI KIITOS. LIITTEENOLEVAT ASIAKIRJAT SELVITTE ASIAA.

8 VSLISASELVITYSTA ASIMN: RAUTAVMRAN KUNNAN ESITYS... RAUTAVAARA- SAVOTTA- terveisin Unto Murto kunnanjohtaj a/savottanies puh ctel: %208100> sp: unto.murtorautavaara.fi cmai1to:unto.rnurtorautavaara.ti> :07

9 kuntarakennelain mukaisesta selvitysvelvollisuudesta. Ministeria hylkasi Rautavaaran Rautavaaran kunta on pyytanyt naapurikunnilta (SHlinjarvi, Kaavi) ja Kysteri:n Koillis-Savon tekemiseen. Rautavaaran kunta haki valtiovarainministeriolta poikkeamista palveluyksikon kunnilta (Juankoski, Kaavi) kannanottoa palveluyhteistyoselvityksen s3 kuntarakennelain mukaisia toimenpiteita. Nain ollen Lapinlahden kunta ei näe talla hetkella tarvetta aloiftaa palveluyhteistyoselvitysta Rautavaaran kunnan kanssa. kunnanjohtaja hallintojohtaja, vt. Marko Korhonen Antti JokIkokko Lapinlahdella koskea askettain kuntalñtoksen Jo tehneita kuntia. avoimesti kuntien valistä yhteistyuta, joka rakentuu yhteisista tarpeista kasin. mukaisesti valtiovarainministeriolle, että lain edellyttamä kuntajakoselvitysvelvollisuus Aiklstokohta Lapinlahti Asematie 4 Valtuusto i 20 Lapinlahden kunta Hallitus. Saapunut..fl..2.. on± KONO. PALVELUYHTEISTYOSELVITYS Rautavearan kunta Lapinlahden kunta on aiemmassa Iausunnossaan todennut, ettei selvitysvelvollisuuden tulisi useamman kunnan kanssa. Lapinlahden kunta teki kuntalhtoksen Varpaisjärven kunnan kanssa vuoden 2011 alusta lukien. Lapinlahden kunnassa ei ole nyt vireillã kuntaliitosta naapurikunnan tai monikuntalhtosta Lapinlahden kunta on valtuuston paatoksen mukaisesti ilmoittanut valtionvarainministeriolle seuraavaa: kunnan hakemuksen. Rautavaaran kunnanhallitus esittaa, kuntarakennelain 4 g :n toteutettaishn palveluyhteistyaselvityksena. Tarkoituksena on, että kuntien kanssa. Rautavaaran kunnalle kuntaliltosta parempi vaihtoehto on lisata aidosti 18 palveluyhteistybselvityksella täytetään kuntarakennelain selvitysvelvollisuus ja samalla Vaikka Sote-uudistus on mennyt eteenpain, katsomme valtuuston peruslinjauksen olevan kartoitetaan yhteistyon thvistamistä Juankosken, Kaavin, Siilinjarven ja Lapinlahden edelleen ajanmukainen. Lapinlahden kunnassa ei ole tassa vaiheessa vireilla perustuslakivaliokunnan lausuntoon (PeVL 20/2013 vp)1 Jonka mukaan kuntien ilmoitusten johdosta ministeribsse ei tehda mitãn velvoittavaa paatdsta. todetean perustusvaliokunnan kantana, ettë kuntien perustuslainvoimaisesti suojatun itsehallinnon asetelmassa epvarmaan tietoon perustuen. Mahdollista on, ettei sote - lakia edes Iainkaan perusraikaisujen rhttava tasmallisyys ja varmuus on edellytys sille, ett uudistetussa Dikeuskanslerin (vastaus kanteluun, , okv/958/1/2013) mukaan Sote-uudistuksen saateta eduskuntaan tai sitã ei hyvãksytë. Oikeuskansleri viittaa kannanotossaan kuntarakennelaissa kuntalutosselvitykset ovat ylipaansa toimeenpantavissa. Vastuukuntamallin perustuslaillinen hyvaksynta ratkeaa vasta kevaalla Oikeuskanslerin em. vastauksessa kannalta ei ole hyvaksyttavaa velvoittaa kuntaa tekemaan ratkaisuaan tämankaltaisessa

10 tub ja valmistebuaineiston nähtaville asettaminen 86 Asemanseutu ja SNIinpaa / asemakaava ja asemakaavan muutos / vireille Otsikko Asiat Kokousaika kello 14:00-17:17 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 89 TayttOlupa perusopetuksen tuntiopettajan (pããtoimisen) toistaiseksi 92 Tayttolupa alkaen/ravitsemistyontekija-shvoojan tehtävã/ koulu 95 Tãyttolupa atkaen / Kaaripolun palvelukodin lãhihoitajan tehtava 98 Lausunto Maanmittauslaitoksen palvelupisteitä ja nhiden aukioloaikoja 100 Rautavaaran kunnan esitys kuntarakennebain 4 G mukaiseen 102 Tiedonannot, kokouspoytakirjat ja viranhaltijapaatokset 101 Paikallinen virka- ja tyaehtosopimus sãannollisen synnytyksen 91 TãyttOlupa alkaen / ravitsemistyantekijan tehtävã / Vuorelan täytettãvãàn tehtavaan alkaen / Suininlahden koulu varhaiskasvatuspabveluiden kayttoon Kuuslahden koulu tunnus 0035) / SNlinlahden koubu erityiskoulutuksessa olevan Iaäkãrin virka kuntajakoselvitykseen koskevasta suunnitebmasta 87 Vuoreban vesiepidemia / asian jatkokãsittely 88 HuoltoHtto ry:n Kunnonpaikan toimiulojen varustaminen terveys- ja 90 TãyttOlupa alkaen / perusopetuksen luokanopettajan virka (viran koulun keittiö 93 Täyttölupa alkaen / osa-aikainen silvoojan tehtava / Sülinlahden 94 Tayttobupa alkaen I shvoojan tehtavã / Kirjasto ja kansalaisopisto 96 TäyttOlupa alkaen / vuodeosaston Iahihoitajan tehtava 97 Täyffölupa abkaen / erikoistuvan Iaãkarin/yleisbaaketieteen 99 Siilinjãrven kunnan bausunto Kehittämisyhdistys Kabakukko ry:n strategiasta jalkitarkastuksun Iiittyvasta suorilepalkkiopibotista Siilinjärven kunta Poytakirja 7/2014

11 Kolehmainen Jan Pitkanen Marjaana Rautiainen Merja Korhonen Tarja Rekola Jukka Mikkonen Marjaana jãsen jãsen jäsen jãsen jãsen aikana. Poistui kokouksesta kello 17:06 :n 102 kásittelyn Jetsu Jouni jãsen Ojala Kari varapuheenjohiaja I II varapuheenjohtaja OSALLISTUJAT Siilinjärven kunta Poytäkirja 7/ NAHTAVANA PIDETIY YLEISESTI PÔYTAKIRJAN TARKASTUS Poytakirjantarkastajiksi valium Jouni Jetsu ja Jan Kolehmainen. ALLEKIRJOITUS POYTAKIRJA ON LAILLISUUS JA PAATOSVALTAISUUS ASIAT POYTAKIHJAN POYTAKIRJAN Siilinjarvi Hallintosihteeni Tuula Kohonen TAR KASTUSTAPA SHlinjárven kunnantalo Jouni Jetsu Jan Kolehmainen samalla varumettu nirnik:tjairnisamme. kuun mukaiscsi.poytakrjan kasitolylondet on Poylakir an :a las:enu a lodaflu kckavksen puheenjohiaja poytäkirjanpitajä JA VARMENNUS Ilmari Hartikainen Tuula Kohonen Puheenjohtaja totesi kokouksen Iailliseksi ja päatosvaltaiseksi. Latjönen Vesa Kellokumpu Jukka Nykanen Erkko Kohonen Tuula Kainulainen An Markkanen Pirkko Korhonen Mikko Kotimaki Jukka Vãätäinen Tuula Nenonen Time Simpanen Tuna Kemppainen Ilpo Kantanen Kati puhtauspalvelujahtaja esiffelija/kun nanjohtaja asiantuntija/toimitilapaallikko valtuuston puheenjohtaja asiantuntij&kaavoituspaalhkko valtuuston varapuheenjohtaja I valtuuston II varapuheenjohtaja poytakirjanpitajalhallintosihteeri asiantuntij&tekninen johtaja asiantuntij&rehtori asiantuntijalrehtori asiantuntij&hoiva- ja vanhustyon johtaja asiantuntijalruoka- ja asiantuntij&johtava Iaakari Lasna :n 89 esiffelyn ajan Lasna :ien esittelyn ajan kello 16:01-1 6:08. ajan kello 16:14-16:31. kello 15:12-15:29. kello 15:52-1 5:54. kello 16:10-1 6:12. kello 14:02-14:46. kello 14:47-1 5:10. kello 15:58-16:00. Lãsnä :n 86 esittelyn ajan Lasna :n 87 esittelyn ajan Lãsnä :n 88 esittelyn ajan Lasnã :n 90 esittelyn ajan Lasnã :n 95 esittelyn ajan Lasná :ien esiffelyjen Muut Läsnä Hartikainen Ilmari puheenjohtaja Nimi Tchtavä Lisätiedot

12 Siilinjärven kunla Pöytäkirjanote 3 Kunnanhallitus Rautavaaran kunnan Kh 100 esitys kuntarakennelain 4 G mukaiseen kuntajakoselvitykseen Valmistelijaflisatiedot: kunnanjobtaja Vesa LOtjbnan, puh Rautavaaran kunnanhallitus on Iãheftanyt Siilinjarven kunnalle tiedaksi kokouksensa paãtoksen asiakohdasta 1061 joka on tämãn asiakohdan Iiilleena. Paalöksessãan Rautavaaran kunnanhallitus esittää yhteisen palveluselvityksen tekemista Juankosken kaupungin sekã Kaavin, SNlinjarven ja Lapinlahden kuntien kanssa. Päãtäksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali Päãtosehdotus PaatOs SNlinjarven kunta tekee kunnanvaltuuston päãtöksen mukaisesti Kuopion seudun kuntien kanssa yhteisen kuntahitosselvityksen. Tãten Sülinjarven kunta ei vaiheessa näe tarpeelliseksi Iãhteã tekemaan Rautavaaran kunnan esittãmäa palveluselvitysta. tässä Keskustelun kuluessa esillelija muufti paatosehdotuksen kuulumaan seuraavasti: Siilinjãrven kunta tekee kunnanvaltuuston paatoksen mukaisesti Kuopion seudun kuntien kanssa yhteisen kuntalutosselvitvksen. Täten Sülinjarven kunta ei Iahde tekemaan Rautavaaran kunnan esittämää erillistã palveluselvitystã. Muutettu paalosehdotus hyvaksyttiin yksimielisesti. Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta puytakirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Siilinjawella Pirjo Viasoff, arkistonhoitaja

13 Siillnjärven kunta Pöytäkirjanote 4 Kokouspãivamaara MUUTOKSENHAKUKIELTO Tähän pããtökseen 01 saa Kuntalain 91 perusteella hakea muutosta, koska pãatös koskee vain valmistelua tai täytäntoönpanoa. NJ?- Pc

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila 1 Kokousaika Maanantai 5.3.2012 kello 17.08-17:57. Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Kokouspaikka Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila Käsitellyt

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Teknisen johtajan virkavaali

Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Teknisen johtajan virkavaali MUHOKSEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 445 446 447 448 449 450 451 452 453 KOKOUSKUTSU Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto,

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 26 Valtuusto 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.5.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 18.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 17.04.2015 klo 17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 11

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ote: Maakuntahallitus 23.03.2015 33 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen ja nähtäville asettaminen

Ote: Maakuntahallitus 23.03.2015 33 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen ja nähtäville asettaminen Ote: 33 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen ja nähtäville asettaminen Läsnäolijat... 1 33 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot