.4 Kvalt t 10, lute nrc 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ".4 Kvalt 7.5.2014.t 10, lute nrc 5"

Transkriptio

1 72 Poytakirjantarkastajien valinta Otsikko 71 Kokouksen laiiiisuus ja paätäsvaltaisuus Paikka KaupunginhaNituksen kokoushuone Käsitellyt asiat IStO kchta Aika kb 13:00 Saspunut J..&i On1 KONO Hallftus L...2& Valtuusto J Kaupunginhallitus maaseutulautakuntaan toimikaudeksi tekemisestä maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen 75 Jasen ja henkilokohtaisen varajasenen nimeäminen 73 Nuottiniemen ranta-asemakaava 74 Kirjastosopimuksen tarkentaminen 76 Ensio Vatasen varajäsen nimeäminen tekniseen Iautakuntaan 77 Tiedoksi esitettavat asiat ja kirjelmat 78 Keskusteluasiat 79 Rautavaaran kunnan esitys palveluyhteistyoselvityksen JUANKOSKEN KAUPUNKI I. POYTAKIRJA 7/ Kvalt t 10, lute nrc 5

2 Lasna Hansen Aurora 13:25 - Losonen Jouko 13:25-15:00 kaupunginvaltuuston I Hartikainen Kari 13:25-15:00 jasen Konttinen Eeva 13:25-15:00 jäsen Riekkinen Maaht 13:25-15:00 jasen Tirkkonen Veijo 13:25-15:00 Romppanen Matti 13:25-15:00 varapuheenjohtaja Partanen Anna 13:25-15:00 jasen 15:00 jäsen puheenjohtaja Wallius Mika 13:25-15:00 jasen Konttinen Heimo 13:25 kaupunginvaltuuston - pj. 15:00 Nimi Kb Tehtava Lisatiedot Osallistujat poytakirjanpitaja Juankoskella Poytakirja on ollut yleisesti nähtavillä Maarit Riekkinen Matti Romppanen Juankoskella Poytäkirja on tarkastettu Käsitellyt asiat puheenjohtaja poytakirjanpitaja Veijo Tirkkonen Kaisu Matinniemi Allekirjoitukset Poissa Nykanen Jarmo jäsen Kangasperko Petri 13:25-15:00 kaupunginjohuesittelija Heikkinen Matti J. 13:25-15:00 varajãsen Jarmo Nykasen Matinniemi Kaisu 13:25-15:00 hallintojohupbytakirjanpit aja sijalla vpj. Vartialnen Pekka 13:25-15:00 Kaupunginvaltuuston II VP. JUANKOSKEN KAUPUNKI POYrAKIRJA 7/

3 JUANKOSKEN KAUPUNKI i<pnglnpailitus - - 2ZQ414 OTE POYTAKIRJASTA Rautavaaran kunnan esitys palveluyhteistyöselvityksen tekemisesta Kh 79 VaImisteIijaRisatedot: Kaupunginjohtaja Petri Kangasperko, puh , petri.kangasperko(at)juankoski.fi Rautavaaran kunnanhallitus on kokouksessaan päätänyt esit taa, etta kuntarakennelain 4 g :n mukaisesti valtionvarainministeriolle, et tä lain edellyttama kuntajakoselvitysvelvonisuus toteutettaisiin palveluyh teistyoselvityksena. Rautavaaran kunta esittää palveluyhteistyoselvityksen tekemista Kysterin Koillis-Savon palveluyksikon kuntien Juankosken ja Kaavin kanssa sekä naapurikuntien SBlinjarvi ja Lapinlahden kanssa. Talla palvelveluyhteistyoselvityksella täytetään kuntarakennelain selvitysvelvolli suus ja samalla kartoiteteaan yhteistyan tnvistamista Juankosken, Kaavin Siilinjarven ja Lapinlahden kuntien kanssa. Rautavaaran kunnalle kuntain tosta parempi vaihtoehto on lisata aidosti ja avoimesti kuntien valista yh teistyotä, joka rakentuu yhteisista tarpeista kasin. Kau punginjobtajan Paatosehdotus Paatos Juankosken kaupunki toteaa Iausuntonaan, ella Juankosken kaupunki ja Kuopion kaupunki ovat tehneet yhdessa kuntaliitosselvitysta siten, ella kuntalhtossopimukset tulevat hyvaksyttavaksi molempien kuntien hallituk sun kuluvan vuoden toukokuussa ja valtuustoihin elokuussa. Koska esitetty palveluyhteistyo koskisi aikaa jalkeen, jolloin Juankoski todenna koisesti on osa Kuopion kaupunkia, tulisi Rautavaaran kunnan neuvotella palveluyhteistyostä Kuopion kaupungin kanssa. Esittelijan esitys hyvaksyttiin. Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta seka yleisesti nahtavana olleesta paytakirjasta otetun otteen oikeaksi todistaa Juankoskella Marjut Rissanen keskusarkistonhoitaja

4 * JUANKOSKEN KAUPUNKI OTE POYTAKIRJASTA Kaupunginhallitus 79 Q4P14 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista paatoksista el saa tehda kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eika kunnallisvali tusta, koska päätos koskee vain valmistelua tai täytäntöonpanoa. Pykalat: Koska paatoksesta voidaan tehda kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjailinen oikaisuvaatimus, seu raavun paatoksbn el saa hakea muutosta valittamalla. Pykälat: HVaIL 3 :n 1 mom/muun Iainsaadannon mukaan seuraavnn paataksbn el saa hakea muutosta valit tamalla. Pykalat ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika SeuraavNn paatoksnn tyytymätön vol tehda kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdaan, osoite ja postiosoite: Juankosken kaupunginhallitus Juankoskentie JUANKOSKI Pykälät: Oikaisuvaatimuksen sisälto Oikaisuvaatimus on tehtava 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on kaytava ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijan allekirjoitettava. VALIT U S OS0IT U S Seuraaviin paatuksnn voidaan hakea muutosta kirjalhsella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun paatokseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikali paatos on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa paatokseen hakea muutosta kunnal Iisvalituksin myös asianosainen seka kunnan jäsen. Valitusviranomainen ja valitusaika Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Itä-Suomen hallinto-olkeus Puijonkatu 29 A, 2. krs, Kuoplo PL 1744, KUOPIO Puhelin: Faksi: Sahkoposti: Kunnallisvalitus, pykälat: Valitusaika 30 päiväã

5 JUANKOSKEN KAUPUNKI OTE POYTAKIRJASTA 74 Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivaa Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus Eroftajankatu 1-3 PL HELS$NKI Pykälat: Valitusaika 14 päivää Valitusasiakirjat on toimitettava 1): Nimi, osoite ja postiosoite Pykalät: 1) Jo5 toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Valitusaika alkaa päatoksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa Iaskettaessa tiedoksisaantipäivaa ei ote ta Iukuun. Asianosaisen katsotaan saaneen paätoksesta tiedon, joiiei muuta nãytetä, seitseman päi van kuluttua kirjeen Iahettamisesta. Kunnan jasenen katsotaan saaneen paatuksesta tiedon, lain poytakirja on asetettu yleisesti nahtavaksi. Julkipanon jalkeen annetun paatoksen katsotaan tulleen kaikkien tietoon paatoksen antopäivana. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätus, johon haetaan muutosta - milta osin paatoksesta valitetaan ja muutos, joka shhen vaaditaan tehtavaksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun Iaatijan omakatisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan Iaatija on allekirjoittanut vahtuskirjan, snna on mainittava myos Iaatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on INtettava pathos, josta valitetaan, alkuperaisena tai viran puolesta aikeaksi todistet tuna jaljennoksena seka todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakiriat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omaha vastuuhha valitusasiakirjat voi Iahettaa postitse tal lahetin valityksella. PostNn valitusasiakirjat on jãtettävä nun ajoissa, että ne ehtivat pedlie ennen valitusajan pãättymistä. Lisätietoja Tuomloistuinten ja erãiden oikeushallintoviranomaisten suodtteista perittavista maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkayntimaksua hallinto-oikeudessa 97 eu roa ja markkinatuomioistuimessa 244 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/vahitusosoitus lhtetaan poytakirjanotteeseen.

6 Te rye, Lãheftäjä: An Sopanen Marianne Lahtcniemi CC: Kaavi Marja-Liisa Holopainen Marko Korhonen Vesa Lbtjönen Vastaanoftaja: Unto Murto Petri Kangasperko C MUKAISEEN KU NTAJAKOSELVIWKSEEN Aihe: VS: LISASELVITYSTA ASIAAN: RAUTAVAARAN KUNNAN ESIWS KUNTARAKENNELAIN 4 Päiväys: : :07 nrc 7/ :ss06 tekem p4+en hiaman 1is%foa: Viitaten allaclevaan mailiini 15. huhtikuuta 2014 Rautavaaran kunnanha] Arvo±sat vastaanottajat! KUNTAJAKQSELVWYKSEEN Aihe: USASELVrFYSTA ASIAAN: RAUTAVMRAN KUNNAN ESTYS KUNTARAKENNELAIN 4 C MUKAISEEN Lätjonen ; Marko Korhonen Vastaanottaja: Kaavi; SiilinjaM; Lapinlahti; An Sopanen; Petri Kangasperko; Vesa Lähettajä: Unto F4urto [mailto:unto.murto rautavaara.fl] Lähetetty: 17. huhtikuuta :09 Kaavin vapaat toimitilat loydät täältä: wwwkiinteistotkaavlfi Kuntaesitteen Ioydät täáltã: v.ww. esitteemme. fl/kaavinkunta Katso kotisivumme wwwkaavlfi Kaavi iuonnostaan timanttinen yrittajyyskunta ja Kaillis-Sa von kaupan keskus pub Kaavi Kaavin kunta Kaivotie 1 kunnanjohtaja Terveisin. Asiasta keskusteltaessa todethin, ettei palvelutarveselvitykselle nahdä tarvetta huomioiden Jo olemassa oleva Kysteni-yhteistyb. Kaavjn kunnanhallitus merkitsi Rautavaaran esityksen tiedoksi. VS: LISASELVITYSTA ASIMN: RAUTAVAARAN KUNNAN ESITYS... An Sopanen

7 kunnanj ohtaj a 1) palveluiden jestflsen, rahoittamisen ja kehittftsen kannalta riittl Kunnan, jossa on alle asukasta, tulee yhdessuiden kuntien k IS: LISASELVITYSTA ASIMN: RAUTAVAARAN KUNNAN ESITYS... 2 / :07 Unto Murto Rautavaara-Savotta- terveisin palvelurakennetta koskevalla selvitykse1lkunnan tulee selvittjnineno Kuntarakennelain nukaista selvitysvelvollisuutta ei voida lain mukaan 2) erityisesti sosiaali- ja tez-veydenhuolbon jestsen kannalta vnt siihen liittyvu>yhdistymissopimus. Kuntarakennelain 4 b :n mukaan yhdistymisselvityksen tavoitteena on e mielisesti: Selvityksen tube ama sis%kvsnt suunnitelma hallinnon ja palveluj Mci taasen Rautavaaran kunnanhallitus pti kokcuksessa nrc 7/ :ss06 yksi tilanteesta, arvio asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksier tuottamisesta selvitysalueella, selvitys yhdistymisen vaikutuksista kin yksityiskohtainen arvio kuntien yhdistymisen eduista ja haitoista. KakE velvoittamana: selvityksessn anioitava kielellisten oikeuksien toteutumista. Kunnanhallitus ehdcttaa valtuustclle, ettfl-)a1tuustc pfftijkuntarakenne1ain (1698/201 Rautavaaran kunnan hakemukseen kuntarakennelain 4 c :ssfljetyn palvelupenisteen os Kuntarakennelain 4 b :n mukaisesta selvitysvelvcllisuudesta ci voida my+floikkeu 1. merkitietoonsa saatetuksi valticvarainministeriø tekefl5jhy1kis 2. esittjkuntar&cenne1ain 4 g :t mukaisesti valtiovarainministeri+4, ettain ed kartoitetaan yhteisty44iiviststj?jjuankos-ken, Kaavin, Sii1injen ja Lapinlahden Rautavaaran kunnalle kuntaliitosta parempi vaihtoehto on 1isf aidosti ja avoimesti ALUSTAVAA KANTAAENE PALVELtWHTEI STYELVITYKSEN TEKEMI SEEN. 3. t a1ve1uyhteisty+4vitykse11jtetf5 kuntarakennelain selvitysvelvollisuus ja yhteisty* joka rakentuu yhteisistqtarpeista kun. (kunnanvaltuusto nrc 6/ VALMISTELEN ASIAA JA EDELL0LEVAN JONDOSTA RAUTAVAARAN KUNTA TIEDUSTELEE VASTAUSTA TOIVOTAAN KLO MENNESSI KIITOS. LIITTEENOLEVAT ASIAKIRJAT SELVITTE ASIAA.

8 VSLISASELVITYSTA ASIMN: RAUTAVMRAN KUNNAN ESITYS... RAUTAVAARA- SAVOTTA- terveisin Unto Murto kunnanjohtaj a/savottanies puh ctel: %208100> sp: unto.murtorautavaara.fi cmai1to:unto.rnurtorautavaara.ti> :07

9 kuntarakennelain mukaisesta selvitysvelvollisuudesta. Ministeria hylkasi Rautavaaran Rautavaaran kunta on pyytanyt naapurikunnilta (SHlinjarvi, Kaavi) ja Kysteri:n Koillis-Savon tekemiseen. Rautavaaran kunta haki valtiovarainministeriolta poikkeamista palveluyksikon kunnilta (Juankoski, Kaavi) kannanottoa palveluyhteistyoselvityksen s3 kuntarakennelain mukaisia toimenpiteita. Nain ollen Lapinlahden kunta ei näe talla hetkella tarvetta aloiftaa palveluyhteistyoselvitysta Rautavaaran kunnan kanssa. kunnanjohtaja hallintojohtaja, vt. Marko Korhonen Antti JokIkokko Lapinlahdella koskea askettain kuntalñtoksen Jo tehneita kuntia. avoimesti kuntien valistä yhteistyuta, joka rakentuu yhteisista tarpeista kasin. mukaisesti valtiovarainministeriolle, että lain edellyttamä kuntajakoselvitysvelvollisuus Aiklstokohta Lapinlahti Asematie 4 Valtuusto i 20 Lapinlahden kunta Hallitus. Saapunut..fl..2.. on± KONO. PALVELUYHTEISTYOSELVITYS Rautavearan kunta Lapinlahden kunta on aiemmassa Iausunnossaan todennut, ettei selvitysvelvollisuuden tulisi useamman kunnan kanssa. Lapinlahden kunta teki kuntalhtoksen Varpaisjärven kunnan kanssa vuoden 2011 alusta lukien. Lapinlahden kunnassa ei ole nyt vireillã kuntaliitosta naapurikunnan tai monikuntalhtosta Lapinlahden kunta on valtuuston paatoksen mukaisesti ilmoittanut valtionvarainministeriolle seuraavaa: kunnan hakemuksen. Rautavaaran kunnanhallitus esittaa, kuntarakennelain 4 g :n toteutettaishn palveluyhteistyaselvityksena. Tarkoituksena on, että kuntien kanssa. Rautavaaran kunnalle kuntaliltosta parempi vaihtoehto on lisata aidosti 18 palveluyhteistybselvityksella täytetään kuntarakennelain selvitysvelvollisuus ja samalla Vaikka Sote-uudistus on mennyt eteenpain, katsomme valtuuston peruslinjauksen olevan kartoitetaan yhteistyon thvistamistä Juankosken, Kaavin, Siilinjarven ja Lapinlahden edelleen ajanmukainen. Lapinlahden kunnassa ei ole tassa vaiheessa vireilla perustuslakivaliokunnan lausuntoon (PeVL 20/2013 vp)1 Jonka mukaan kuntien ilmoitusten johdosta ministeribsse ei tehda mitãn velvoittavaa paatdsta. todetean perustusvaliokunnan kantana, ettë kuntien perustuslainvoimaisesti suojatun itsehallinnon asetelmassa epvarmaan tietoon perustuen. Mahdollista on, ettei sote - lakia edes Iainkaan perusraikaisujen rhttava tasmallisyys ja varmuus on edellytys sille, ett uudistetussa Dikeuskanslerin (vastaus kanteluun, , okv/958/1/2013) mukaan Sote-uudistuksen saateta eduskuntaan tai sitã ei hyvãksytë. Oikeuskansleri viittaa kannanotossaan kuntarakennelaissa kuntalutosselvitykset ovat ylipaansa toimeenpantavissa. Vastuukuntamallin perustuslaillinen hyvaksynta ratkeaa vasta kevaalla Oikeuskanslerin em. vastauksessa kannalta ei ole hyvaksyttavaa velvoittaa kuntaa tekemaan ratkaisuaan tämankaltaisessa

10 tub ja valmistebuaineiston nähtaville asettaminen 86 Asemanseutu ja SNIinpaa / asemakaava ja asemakaavan muutos / vireille Otsikko Asiat Kokousaika kello 14:00-17:17 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 89 TayttOlupa perusopetuksen tuntiopettajan (pããtoimisen) toistaiseksi 92 Tayttolupa alkaen/ravitsemistyontekija-shvoojan tehtävã/ koulu 95 Tãyttolupa atkaen / Kaaripolun palvelukodin lãhihoitajan tehtava 98 Lausunto Maanmittauslaitoksen palvelupisteitä ja nhiden aukioloaikoja 100 Rautavaaran kunnan esitys kuntarakennebain 4 G mukaiseen 102 Tiedonannot, kokouspoytakirjat ja viranhaltijapaatokset 101 Paikallinen virka- ja tyaehtosopimus sãannollisen synnytyksen 91 TãyttOlupa alkaen / ravitsemistyantekijan tehtävã / Vuorelan täytettãvãàn tehtavaan alkaen / Suininlahden koulu varhaiskasvatuspabveluiden kayttoon Kuuslahden koulu tunnus 0035) / SNlinlahden koubu erityiskoulutuksessa olevan Iaäkãrin virka kuntajakoselvitykseen koskevasta suunnitebmasta 87 Vuoreban vesiepidemia / asian jatkokãsittely 88 HuoltoHtto ry:n Kunnonpaikan toimiulojen varustaminen terveys- ja 90 TãyttOlupa alkaen / perusopetuksen luokanopettajan virka (viran koulun keittiö 93 Täyttölupa alkaen / osa-aikainen silvoojan tehtava / Sülinlahden 94 Tayttobupa alkaen I shvoojan tehtavã / Kirjasto ja kansalaisopisto 96 TäyttOlupa alkaen / vuodeosaston Iahihoitajan tehtava 97 Täyffölupa abkaen / erikoistuvan Iaãkarin/yleisbaaketieteen 99 Siilinjãrven kunnan bausunto Kehittämisyhdistys Kabakukko ry:n strategiasta jalkitarkastuksun Iiittyvasta suorilepalkkiopibotista Siilinjärven kunta Poytakirja 7/2014

11 Kolehmainen Jan Pitkanen Marjaana Rautiainen Merja Korhonen Tarja Rekola Jukka Mikkonen Marjaana jãsen jãsen jäsen jãsen jãsen aikana. Poistui kokouksesta kello 17:06 :n 102 kásittelyn Jetsu Jouni jãsen Ojala Kari varapuheenjohiaja I II varapuheenjohtaja OSALLISTUJAT Siilinjärven kunta Poytäkirja 7/ NAHTAVANA PIDETIY YLEISESTI PÔYTAKIRJAN TARKASTUS Poytakirjantarkastajiksi valium Jouni Jetsu ja Jan Kolehmainen. ALLEKIRJOITUS POYTAKIRJA ON LAILLISUUS JA PAATOSVALTAISUUS ASIAT POYTAKIHJAN POYTAKIRJAN Siilinjarvi Hallintosihteeni Tuula Kohonen TAR KASTUSTAPA SHlinjárven kunnantalo Jouni Jetsu Jan Kolehmainen samalla varumettu nirnik:tjairnisamme. kuun mukaiscsi.poytakrjan kasitolylondet on Poylakir an :a las:enu a lodaflu kckavksen puheenjohiaja poytäkirjanpitajä JA VARMENNUS Ilmari Hartikainen Tuula Kohonen Puheenjohtaja totesi kokouksen Iailliseksi ja päatosvaltaiseksi. Latjönen Vesa Kellokumpu Jukka Nykanen Erkko Kohonen Tuula Kainulainen An Markkanen Pirkko Korhonen Mikko Kotimaki Jukka Vãätäinen Tuula Nenonen Time Simpanen Tuna Kemppainen Ilpo Kantanen Kati puhtauspalvelujahtaja esiffelija/kun nanjohtaja asiantuntija/toimitilapaallikko valtuuston puheenjohtaja asiantuntij&kaavoituspaalhkko valtuuston varapuheenjohtaja I valtuuston II varapuheenjohtaja poytakirjanpitajalhallintosihteeri asiantuntij&tekninen johtaja asiantuntij&rehtori asiantuntijalrehtori asiantuntij&hoiva- ja vanhustyon johtaja asiantuntijalruoka- ja asiantuntij&johtava Iaakari Lasna :n 89 esiffelyn ajan Lasna :ien esittelyn ajan kello 16:01-1 6:08. ajan kello 16:14-16:31. kello 15:12-15:29. kello 15:52-1 5:54. kello 16:10-1 6:12. kello 14:02-14:46. kello 14:47-1 5:10. kello 15:58-16:00. Lãsnä :n 86 esittelyn ajan Lasna :n 87 esittelyn ajan Lãsnä :n 88 esittelyn ajan Lasnã :n 90 esittelyn ajan Lasnã :n 95 esittelyn ajan Lasná :ien esiffelyjen Muut Läsnä Hartikainen Ilmari puheenjohtaja Nimi Tchtavä Lisätiedot

12 Siilinjärven kunla Pöytäkirjanote 3 Kunnanhallitus Rautavaaran kunnan Kh 100 esitys kuntarakennelain 4 G mukaiseen kuntajakoselvitykseen Valmistelijaflisatiedot: kunnanjobtaja Vesa LOtjbnan, puh Rautavaaran kunnanhallitus on Iãheftanyt Siilinjarven kunnalle tiedaksi kokouksensa paãtoksen asiakohdasta 1061 joka on tämãn asiakohdan Iiilleena. Paalöksessãan Rautavaaran kunnanhallitus esittää yhteisen palveluselvityksen tekemista Juankosken kaupungin sekã Kaavin, SNlinjarven ja Lapinlahden kuntien kanssa. Päãtäksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali Päãtosehdotus PaatOs SNlinjarven kunta tekee kunnanvaltuuston päãtöksen mukaisesti Kuopion seudun kuntien kanssa yhteisen kuntahitosselvityksen. Tãten Sülinjarven kunta ei vaiheessa näe tarpeelliseksi Iãhteã tekemaan Rautavaaran kunnan esittãmäa palveluselvitysta. tässä Keskustelun kuluessa esillelija muufti paatosehdotuksen kuulumaan seuraavasti: Siilinjãrven kunta tekee kunnanvaltuuston paatoksen mukaisesti Kuopion seudun kuntien kanssa yhteisen kuntalutosselvitvksen. Täten Sülinjarven kunta ei Iahde tekemaan Rautavaaran kunnan esittämää erillistã palveluselvitystã. Muutettu paalosehdotus hyvaksyttiin yksimielisesti. Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta puytakirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Siilinjawella Pirjo Viasoff, arkistonhoitaja

13 Siillnjärven kunta Pöytäkirjanote 4 Kokouspãivamaara MUUTOKSENHAKUKIELTO Tähän pããtökseen 01 saa Kuntalain 91 perusteella hakea muutosta, koska pãatös koskee vain valmistelua tai täytäntoönpanoa. NJ?- Pc

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2017 KOKOUSAIKA 3.7.2017 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hilkka Tiilikainen, puheenjohtaja Antti Miettinen

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 22.03.2016 AIKA 22.03.2016 klo 14:30-17:14 PAIKKA Kaupungintalon 3. krs kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Kunnantalo, lautakunnan kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Kunnantalo, lautakunnan kokoushuone SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä Nro 1/2017 1/1 Kokousaika Torstaina, klo 18:00 18:55 Kokouspaikka Kunnantalo, lautakunnan kokoushuone Jäsenet: Varajäsenet: Ahlsved, Pasi Åstrand, Ulla-Maria

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, käynti ovesta K. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Pornaisten Yhtenäiskoulu, käynti ovesta K. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 8/2015 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 25.9.2015 KOKOUSAIKA Torstai 1.10.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, käynti ovesta K KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 88 Sosiaalilautakunta Aika 28.10.2016 klo 09:00-10:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 13 / 2017 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 13 / 2017 Kunnanhallitus PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 13 / 2017 Kokousaika Maanantai 21. elokuuta 2017 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali 129 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelman laadintaohjeet...

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot