HEINÄVEDEN KUNNAN KAKEN N USVALVONT AT AKSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINÄVEDEN KUNNAN KAKEN N USVALVONT AT AKSA"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNNAN KAKEN N USVALVONT AT AKSA Heinäveden kunnanvaltuusto h yv ä k s yn yt Taksa tulee voimaan

2 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä 3 2 Rakennusluvat 4 3 Toimenpideluvat ja -ilm oitukset 5 4 Purkam isluvat 5 5 Maisem atyöluvat 6 6 Muita lupakäsittelyn ja rakennustyön valvonnan viranomaistehtäviä 6 7 Voimassaoleviin lupiin liittyvät päätökset 7 8 Paikan ja korkeusaseman m erkitsem inen sekä sijaintikatselm us 7 9 Rakennusrasite, yhdyskuntatekninen laite, veden johtam inen, ojittaminen, kiinteistöjen yhteisjärjestely ja luonnollisen vedenjuoksun muuttam inen 8 10 Rakennusten kunnossapito sekä luvaton ja luvanvastainen rakentaminen 8 11 Poikkeamispäätös, suunnittelutarveratkaisu ja vähäinen poikkeus 9 12 Muista toimenpiteistä perittävät maksut 9 13 Muut maksuperusteet ja -ehdot Maksujen hyväksyminen ja voim aantulo 11

3 3 M aksut maankäyttö - ja r akennuslain sekä -asetuksen v iran omais tehtä v issä (raken nus val vontaviranom ainen) 1 Yleistä Maankäyttö- ja rakennuslain 145 :n m ukaan luvan hakija tai toim enpiteen suorittaja on velvollinen suorittam aan viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet m äärätään kunnan hyväksym ässä taksassa. Maksu voidaan periä ennalta. Jos toim enpide jää kokonaan tai osittain suorittam atta, maksu palautetaan hakem uksesta perusteettom ilta osilta. Jos tarkastus- ja valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että luvanhakija tai toimintaan velvollinen on laiminlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän, maksu voidaan periä korotettuna ottaen huom ioon suoritetuista toim ista kunnalle aiheutuneet kulut. Luvassa määrätyt katselm ukset on pidettävä luvan voim assa ollessa ja katselmusten toim ittamista on pyydettävä rakennusvalvontaviranom aiselta luvan voimassa ollessa. Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa säädetään. Maksut voidaan periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja m aksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään. Täm ä taksa on kokonaisuus ja eri toim enpiteiden m aksut on sijoitettu om iksi ryhm ikseen, joista m uodostuu lopullinen m aksu.

4 4 2 Rakennusluvat Rakennuksen rakent amisen tai laajentamis en valvonta (vrt. MRL 125.1, , ) Yksinkertaisen tai vähäisen rakentamisen tai laajentamisen valvonta (vrt. MRL ja MRL ) Rakennuksen perusteellisen tai kerrosalaa lisäävän ko rjaamisen valvo nta (vrt. MRL 125.2) Käyttäjien turvallisuuteen vaikuttavan ko rjaamisen tai rakennuksen käyttötarko ituksen muuto ksien valvo nta, myös ho rmin ja tulisijan rakentaminen olemassa olevaan rakennukseen (vrt. MRL ja ). Erilaisten rakennuslupaa edellyttävien rakennusten ja hankkeiden valvonta (vrt. MRL 113, 115, 125 ja 125 ja , 176 ) Maksuun sisältyy rakennustyönjohdon hyväksynnän valvonta (samaan aikaan tai erikseen haettuna) (vrt. MRL 122 ) 2. 1 Rakennuksen rakentaminen (MRL ) tai laajentaminen (MRL ) Maksu rakennusta kohti 125,00 euroa ja lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan 3,70 euroa/m Rakenteiltaan ja varusteiltaan yksinkertaisen / vähäisen rakennuksen rakentaminen (MRL ) tai laajentaminen (MRL ) Maksu rakennusta kohti ja lisäksi rakennuksen kokonaisalan m ukaan 1,10 euroa/m Rakennuksen rakentamiseen verrattav a tai kerrosalaa lisäävä kor jaus- ja muutos työ (MRL ) Rakennuksen korjaus- ja muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai rakennuksen kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen, maksu rakennusta kohti ja lisäksi rakennuksen muutettavan tai lisättävän osan kokonaisalan mukaan 1, 10 euroa/m Turv allisuus - tai terv eys oloihin v aik uttav a korj aus - ja muutos työ sekä käyttötar koituksen olennainen muutos (MRL ja ) Rakennuksen korjaus- ja muutostyö, jolla on vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muuttam inen. Myös horm in ja tulisijan rakentam inen olemassa olevaan rakennukseen. Maksu rakennusta/lvi-järjestelmää kohti ja lisäksi rakennuksen m uutettavan osan kokonaisalan mukaan 1,10 euroa/m Muut toimenpiteet, jotka maankäyttö - ja rakennuslain 113 :n per usteella ovat rakennuksia ja vaativ at 125 :n perusteella rakennusluvan: Maksu rakennusta/rakennelm aa kohti Tämän 2 :n m ukaisista määräaikaista rakennuksista tai toim enpiteistä peritään 70 ja tilapäisistä 50 % pykälässä m ainituista maksuista.

5 5 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset Toimenpidelupaa edellyttävien erilaisten hankkeiden valvonta (vrt. MRL 126, MRA 62 MRL 138 ) Toimenpideilmoitusta edellyttävien hankkeiden valvonta (vrt. MRL 129, MRA 62, 63 ) 3. 1 Toimenpiteet, joiden osalta lupa-asian r atkaiseminen edellyttää toimenpi de lupa a: - kevytrakenteinen rakennelm a - terassi olemassa olevaan rakennukseen - jätevesijärjestelm ä - julkisivutoimenpide, julkisivu- ja kattomateriaalin sekä -m uodon muutos - m ainoslaite, m ainostaulu - maalämpö, läm pökaivon poraam inen tai läm m önkeruuputkiston asentam inen - maston, suurehkon antennin, kiinteistön tuulivoimalan tai suurehkon valaisinpylvään, piipun, sillan, varastointisäiliön, m eluesteen, muistomerkin tai vastaavan rakentam inen suurehko laituri (yli 5 venepaikkaa tai yli 10 m ) aitaam inen kaava- tai suunnittelutarvealueella muut toim enpidelupaa vaativat toim enpiteet maksu rakennusta/rakennelm aa kohti ja lisäksi rakennuksen kokonaisalan m ukaan 1,10 euroa/m Rakennusjär jestyksen toimenpideilmoitus - yli 10 m 2 katos - grillikota - jo olem assa olevaan asuntoon kuuluva, kerrosalaltaan enintään 50 m 2:n suuruinen talousrakennus - ranta-alueella, jo olemassa olevaan asuntoon kuuluva, kerrosalaltaan enintään 30 m 2:n suuruinen talousrakennus - jo olemassa olevaan asuntoon kuuluva, maatalouden harjoittam isen kannalta tarpeellinen, kerrosalaltaan enintään 100 m 2:n suuruinen talousrakennus - m uut toimenpideilm oituksen tekemistä vaativat toim enpiteet maksu 90,00 euroa 4 Purkam isluvat Rakennuksen tai sen osan purkamisen valvonta ( vrt. MRL 127.1, MRA 67, 69 ) Rakennuksen purkamisilmoituksen valvon ta (vrt. MRL 127.3, MRA 67, 69 ) 4. 1 Rakennuksen purkaminen erillisessä purkamislupamenettelyssä maksu rakennusta kohti 4.2 Rakennuksen purkamisilmoitus maksu purkamisilmoitusta kohti 50,00 euroa

6 6 5 M aisem atyöluvat Maisemaa muuttavan maanrakennusty ön ja puiden kaat amisen valvonta (vrt. 128, 140, MRA 69 ) 5. 1 Maisemaa muuttav a maanrakennustyö verr attava toimenpide, maksu, puiden kaataminen ja muu näihin 130,00 euroa. 6 M uita lupakäsittelyn ja rakennustyön valvonnan viranom aistehtäviä Viranomaisen toimesta tapahtuva rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupahakemuksen sekä suunni ttelutarve- ja poikkeamista koskevan hakemuksen vireilletulosta naapureille ilmoittaminen (Vrt. MRL 133.1, 173, 174, MRA 65 ). Viranomaisen toimesta rakennuspaikalla tapahtuvan katselmuksen järjestäminen (Vrt. MRL ). Huom. Jos naapuria ei ole ennen katselmusta kuultu erillisessä menettelyssä, niin katselmuskutsu rinnastetaan vireilletulon ilmoittamiseen. Rakennustyön tai toimenpiteen aloittamisoikeuden myöntäminen ennen luvan lainvoimaisuutta (Vrt. MRL 144) Kokoontumistilan enimmäishenkilömäärän vahvistaminen (Vrt. MRA 54 ) Lupa naapurin alueen käyttämiseen (Vrt. MRL ) Kvv-ty önjohdon, I v-työnjohdo n hakemus / -ilmo itus ja rakennust yönjo hdon v aihtaminen (Vrt. MRL 122 ) Rakennuttajavalvonta (Vrt. MRL ) Asiantuntijatarkastus (Vrt. MRL ) Ulkopuolinen tarkastus (Vrt. MRL ) Suunnitelmista poikkeaminen (Vrt. MRA 79 ) 6. 1 Lupahakemuksen vireilletulosta ilmoittaminen (MRL 133.1, 173 ), maksu kuultavaa naapuria kohti 35,00 euroa Lisäksi m ahdolliset kuulutus- ja ilm oituskustannukset peritään todellisten kustannusten m ukaan. 6.2 Katselmuksen pitäminen naapurien kuulemiseksi (MRL ), maksu katselmusta kohti 85,00 euroa 6.3 Aloittamisoikeuden myöntäminen (MRL 144 ), maksu hanketta kohti 6.4 Aloitus kokouk sen pitäminen maksu hanketta kohti 6.5 Kokoontumistilan enimmäishenkilömäär än vahvistaminen erillisellä päätökse llä (MRA 54 ), maksu kokoontum istilaa kohti 125,00 euroa 6.6 Lupa naapurin alueen käyttämiseen hakijalle v älttämättömän rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen (MRL ), maksu lupaa kohti

7 7 6.7 Vastaavan työnjohdon, Kv v-työnjohdon, Iv -työnjohdon hakemus / - ilmoitus ja r akennustyönjohdon vaihtaminen, kun r akennuskohteeseen hyväksytään uusi työnjohtaja aikaisemman työnjohtajan sijaan, maksu hakem usta/ilm oitusta kohti 26,00 euroa 6.8 Päätös r akennuttajav alv onnasta ja v alv ontasuunnitelmasta, maksu /hakem us, kun toim enpiteen kokonaisala > 1200 m 2 maksu 125,00 euroa/hakem us, kun toim enpiteen kokonaisala < 1200 m 2 Hyvitys rakennuslupam aksusta (2 ) harkitaan tapauskohtaisesti. 6.9 Viranomaisen suorittama, muu kuin lupapäätöksessä määrätty katselmus, vir anomaisen myöntämä todistus tai lausunto, maksu toim enpidettä kohti 6.10 Suunnitelmista poikkeaminen (MRA 79 ), maksu ja lisäksi m uutettavan rakennuksen tai sen osan kokonaisalan m ukaan 126,00 euroa 1,10 euro/m2 Pientalon ja talousrakennuksen osalta maksusta peritään 50 % Luvan voimassaolon pä ät yt ty ä pidettävä k ats el m us tai m uu vir anomaistoimenpide, maksu katselmusta tai toim enpidettä kohti 7 Voim assaoleviin lupiin liittyvät päätökset Luvan voimassaolon pidentäminen, asetetun määräajan tai lupaehdon muuttaminen (Vrt. MRL 143, 141, 176 ) 7. 1 Myönnetyn luv an v oimassaolon pidentäminen töiden aloittamiseksi ja työn loppu unsaattamiseksi (MRL ) sekä asetetun määr äajan tai lupaehdon muuttaminen tai muu rakennusluvan muuttaminen, maksu 125,00 euroa 8 Paikan ja korkeusaseman m erkitseminen sekä sijaintikatselm us Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen (Vrt. MRL 150, MRA 75 ) maksu rakennusta kohti 135,00 euroa 8.2 Rakennelmien ja teknisten laitteiden sijainnin tar kastus, maksu 125,00 euroa

8 8 9 Rakennusrasite, yhdyskuntatekninen laite, veden johtam inen, ojittaminen, kiinteistöjen yhteisjärjestely ja luonnollisen vedenjuoksun muuttam inen Rakennusrasitteen perustaminen (Vrt. MRL 158 ) Asemakaavan edellyttämä rasite (Vrt. MRL 159 ) Yhdyskuntaa tai kiinteistöä koskevan johdon sijoittaminen (Vrt. MRL 161 ) Veden johtaminen ja ojittaminen (Vrt. MRL 161 a ) Kiinteistöjen yhteisjärjestely (Vrt. MRL 164 ) Luonnollisen vedenjuoksun muuttami sta koskeva haitt a (Vrt. MRL 165 ) 9. 1 Rakennusrasitteen perustaminen, muuttaminen tai poistaminen, 125,00 euroa 9.2 Yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon, v ähäisen laitteen, rakennelman, laitoksen, vesijohdon, ojan, suojapenker een tai pumppuaseman sijoittamispäätös, 420,00 euroa 9.3 Päätös kiinteistöjen yhteisjär jestelystä, 125,00 euroa 9.4 Luonnollisen vedenjuoksun muuttaminen kiinteistöllä, maksu /kiinteistö, joka todetaan laiminlyöneen huolehtim isvelvollisuuden tai /kiinteistö, jonka hakem us ei johda m ääräyksen antamiseen. 10 Rakennusten kunnossapito sekä luvaton ja luvanvastaisen rakentam inen Rakennuksen kunnossapito (Vrt. MRL 166 ) Korttelialueen järjestely (Vrt. MRL 167 ) Velvoitepäätös (Vrt. MRL 170 ) Rakennustyön keskeyttäminen (Vrt. MRL 180 ) Uhkasakko ja teettämisuhka (Vrt. MRL 182, uhkasakkolaki 6, 10, 15 )) 10.1 Maankäyttö - ja r akennuslain 182 :n mukaan jos joku r y h t y y toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin näihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi päätöksellään v elvoittaa niskoittelijan määr äajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Viranhaltijan antama kirjallinen määr äys maksu määräystä/ kehotusta kohti / kehotus 10.2 Kor ttelialueen järjestelyä koskeva määr äys, maksu määräystä kohti 10.3 Keskeneräinen rakennustyö, velvoitepäätös,

9 Viranhaltijan antama keskeyttämismäär äys ja rakennusvalvontav ir anomaisen keskeyttämisen pysyttämis - tai poistamispäätös, 315,00 euroa 10.5 Rak e nnu s va l vo nta vi r ano m ai s en päätös, j ohon s i s äl tyy uhk as ak on asettaminen tai teettämisuhka, 315,00 euroa 10.6 Päätös uhkasakon tuomitsemisesta tai teettämisuhan täytäntöönpanosta, 315,00 euroa 11 Poikkeamispäätös, suunnittelutarveratkaisu ja vähäinen poikkeus Suunnittelutarveratkaisu (Vrt. MRL 16, 137 ) Poikkeamispäätös ( Vrt. MRL 171, 172, 173 ) Vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä (Vrt. MRL 175, 171, 172 ) Naapureille tiedottaminen / kuuleminen taksan 6 :n mukaan Suunnittelutarv eratkaisu, maksu hakemusta kohti 420,00 euroa 11.2 Kunnan poikkeamispäätös, maksu hakemusta kohti 420,00 euroa Jos kohtien 11.1 tai 11.2 mukainen hakemus hylätään m aksu on 50 % em. maksuista Lupa v ir anomaisen lupapäätöksen yhteydessä myöntämä v ähäinen poikkeaminen, maksu hakemusta kohti Kohtiin lisätään kuulemiskustannukset taksan kohdan 6 :n mukaisesti. 12 M uista toimenpiteistä perittävät maksut R a k e n n u s l u p a p i i r u s t u s t e n l u o v u t t a mi n e n a r k i s t o s t a Pääpiirustussarja Vähäinen osa piirustuksista Lisäksi laskutetaan kopiointikulut 35,00 euroa 25,00 euroa 12.3 Ka rtta ote 6,00 euroa Tämän pykälän maksuihin lisätään arvonlisävero (24 %) silloin kun kyse ei ole viranomaistoiminnasta. Verokannassa mahdollisesti myöhemm in tapahtuvat muutokset otetaan huom ioon ilm an taksan tarkistuspäätöstä.

10 10 13 M uut maksuperusteet ja -ehdot Maankäyttö- ja rakennuslain 145 :n mukaan, jos toimenpide jää kokonaan tai osittain suorittamatta, maksu on hakemuksesta perusteettomilta osin palautettava. Jos tarkastus- ja valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että luvanhakija tai toimintaan velvollinen on laiminlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän, maksu voidaan periä korotettuna ottaen huomioon suoritetuista toimista kunnalle aiheutuneet kulut Maksun palauttaminen, alentaminen j a k o rot ta m i n en eräissä tapauksissa Jos hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus toteaa, että hakija ei ole hakem ansa luvan tarpeessa, luvasta peritty maksu palautetaan hakem uksesta kokonaisuudessaan. Kun luvanhakija ilm oittaa luopuvansa voim assa olevasta luvasta, ennen kuin mihinkään luvan tarkoittamiin toim enpiteisiin on ryhdytty, luvanhaltijalle palautetaan hakem uksesta 50 % suoritetusta m aksusta. Maksun palautusta on haettava kahden vuoden kuluessa ilmoituksesta luopua luvasta. Jos luvan voim assa ollessa haetaan lupaa rakennustyön tai toimenpiteen suorittam iseen uusien suunnitelm ien mukaisesti, vanhasta lupam aksusta hyvitetään hakem uksesta 50 % luvan m aksua määrättäessä. Jos rakennuksen rakentamista varten m yönnetyn rakennusluvan voimassaolo raukeaa, luvanhaltijalle palautetaan hakemuksesta osa suoritetusta lupamaksusta riippuen viranomaisen siihen m ennessä suorittam asta tarkastustoimenpiteestä, kuitenkin enintään 50 %. Jos rakennuslupa koskee useita rakennuksia ja lupa on toteutettu jonkin rakennuksen osalta, voidaan hakem uksesta palauttaa se m aksun osa, joka vastaa luvan rauenneesta osasta suoritettua maksua. Mikäli lupahakem us hylätään, peritään luvanhakijalta enintään 50 % maksuperusteiden m ukaisesta maksusta. Jos oikaisuvaatim uksen tuloksena viranhaltijan päätöstä m uutetaan, peritään hakijalta lopullisen päätöksen m ukaan m ääräytyvä m aksu ja otetaan huomioon suoritettu maksu. Rakennuksen sijaintia ja korkeusasem aa koskeva viranom aism aksu (8 ) palautetaan tai hyvitetään hakemuksesta siltä osin, kuin luvassa määrätty tätä koskeva toim enpide on jäänyt suorittam atta. Jos kunnan päättäm ien m aksujen m ukaan määräytyvä m aksu on yksittäistapauksessa olennaisesti suurem pi, kuin mitä ovat asian käsittelystä kunnalle aiheutuvat kulut, m aksua voidaan alentaa ottaen huom ioon asian käsittelyyn kulunut työaika, työm äärä ja m uut asiaan vaikuttavat seikat. Alennus voi olla enintään 25 %. Jos näiden maksujen m ukaan m ääräytyvä maksu on yksittäistapauksessa olennaisesti pienem pi, kuin mitä ovat asian käsittelystä kunnalle aiheutuvat kulut, maksua voidaan korottaa ottaen huom ioon asian käsittelyyn kulunut työaika, työmäärä ja m uut asiaan vaikuttavat seikat. Korotus voi olla enintään 25 %. Jos tarkastus- ja valvontatehtävät johtuvat luvattom asta tai luvanvastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että luvanhakija tai toim intaan velvollinen on laiminlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän, m aksu voidaan periä korotettuna ottaen

11 11 huom ioon suoritetuista toimista kunnalle aiheutuneet kulut, kuitenkin enintään kaksinkertaisena Mak sun suori ttaminen Kun lupapäätös on tehty tai muu viranom aistehtävä on suoritettu, niin näiden maksujen m ukainen m aksu on m aksettava laskussa määrätyssä ajassa. Jos m aksua ei makseta laskussa m äärätyssä ajassa, erääntyneelle maksulle on maksettava viivästyskorkoa siten, kuin korkolaissa on m äärätty. Korkolain mukainen viivästyskorkoprosentti m erkitään kuhunkin laskuun. Asiakirjojen lunastusmaksu sisältyy m aksuun. Jos näiden maksujen mukaisia laskuja ei makseta määräajassa, maksut ovat maankäyttö- ja rakennuslain 145 :n mukaisesti ulosottokelpoisia Rakennuskohtainen perusmaksu ja kokonaisalan laskenta maksua määr ättäessä Jos rakennuksessa suoritetaan samanaikaisesti useita tämän taksan eri kohtien mukaisia toim enpiteitä, rakennuskohtainen perusm aksu veloitetaan vain kertaalleen. Jos rakennuksen tai sen osan kokonaisala ylittää 5000 neliöm etriä, niin ylittävältä osalta otetaan huomioon 75 % kokonaisalasta maksua määrättäessä. Jos kokonaisala ylittää neliömetriä, niin ylittävältä osalta otetaan huom ioon 50 kokonaisalasta maksua määrättäessä. Rakennuksen kokonaisalaan lasketaan kerrosten, kellarikerroksen ja käyttöullakon pinta-ala ulkoseinän ulkopinnan mukaan. Kokonaisalaan ei kuitenkaan lasketa alle 1,6 metriä m atalam pia tiloja. Myöskään rakennuksen parvekkeita ja vähäisiä katoksia ei lasketa kokonaisalaan. Rakennuksen tai rakennuksen osan korjaus- ja muutosalueiden pinta-ala lasketaan soveltuvin osin kokonaisalan laskemista koskevien periaatteiden mukaan Muistutukset ja oikaisunhaku määr ätystä maksusta Näiden maksujen perusteella m äärättyä m aksua koskevat muistutukset on tehtävä laskusta ilmenevässä ajassa kunnan/kaupungin rakennusvalvonnalle. Rakennusvalvonta voi muistutuksen johdosta korjata laskussa olevan virheen. Jos m uistutus on tehty määräajassa, mutta maksua ei ole rakennusvalvonnassa muutettu, niin m uistutuksen tekijä voi hakea oikaisua annettuun päätökseen siten kuin kuntalaissa säädetään. 14 M ak suj en hyväk sym in en ja voimaantulo Nämä maksut on Heinäveden kunnanvaltuusto h y vä k s y n y t _ p vm. Näm ä m aksut tulevat voimaan. Maksu määräytyy niiden m aksujen mukaan, jotka ovat voim assa lupapäätöksen tekemispäivänä tai viranom aistehtävän suorittamishetkellä.

12 12 Näiden maksujen päätöksellä kumotaan Heinäveden kunnanvaltuuston hyväksym ät rakennusvalvonnan maksut. Näiden m aksujen perusteella m äärätyt m aksut eivät ole arvonlisäverollisia.

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA. Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA. Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Kunnanhallitus 15.12.2014 547 Voimaantulo 1.1.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT

EURAJOEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT EURAJOEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA-TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUIS- TA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA-TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUIS- TA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Ymp.ltk. 11.11.2014 162 Liite no. 2. RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA-TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUIS- TA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Ympäristölautakunta hyväksynyt 11.11.2014 Voimaantulo

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 Suositus TEKIJÄ Markku Axelsson 1. painos ISBN 978-952-213-845-3 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 2014 SISÄLTÖ JA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN YKSITYISKOHTAISET MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Maksut 01.01.2014 alkaen Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista. 1 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan kaupungissa 2.3.2015 alkaen 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupamaksut... 2

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT KANGASALAN KUNTA 1(6) KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 MAKSUPERUSTEET Rakennuttaja, toimenpiteen suorittaja

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA Ympäristölautakunta hyväksynyt 13.12.2012 Voimaantulopäivä 17.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 MAKSUPERUSTEET Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen

Lisätiedot

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA.

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HÄMEENLINNAN KAUPUNGISSA

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HÄMEENLINNAN KAUPUNGISSA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN T A K S A K O K O E L M A RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HÄMEENLINNAN KAUPUNGISSA Kv Taksan nimi 9.12.2014 Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT

HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT 1 LIITE 1 HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 Sotkamon kunta Rakennusvalvonta SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Viranomaislautakunta 05.11.2014 94 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.11.2014 398 PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

Lisätiedot

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Ympäristöosaston taksat ja maksut 2014 Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi ja rakennuksen paikan

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman. viranomaistehtävistä perittävät maksut Loimaan kaupungissa

Maa-ainesten ottamissuunnitelman. viranomaistehtävistä perittävät maksut Loimaan kaupungissa Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut Loimaan kaupungissa Hyväksytty ympäristölautakunnassa 27.02.2013 Voimaantulo

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE Kiinteistötunnus Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys Rakennuslupa Toimenpidelupa Toimenpideilmoitus Purkamislupa Maisematyölupa Rakennussuunnittelutehtävän

Lisätiedot

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta 1 Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta Jari Heikkilä, dosentti kaupunginarkkitehti 20.10.2010 2 3 4 5 6 7 Rakennusvalvonnan tehtävä Rakennusvalvonta

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA 14.12.2012 1 Sisällysluettelo 1. Rakennusvalvonnan laatupolitiikka...2 1.1 Toiminta-ajatus..2 1.2 Palvelua ohjaavat tavoitteet.2 1.3 Toiminnalliset

Lisätiedot

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja)

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 Poikkeaminen MRL 171 174 Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Kiinteistötunnus Lupanumero/ilmoitusnumero 1 Hakija (rakennuspaikan

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien

Lisätiedot

Viittaus: MRL 113, 117 ja 118 ja MRA 51, Muinaismuistolaki 295/1963

Viittaus: MRL 113, 117 ja 118 ja MRA 51, Muinaismuistolaki 295/1963 RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN 9 Rakennuksen sopeutuminen ympäristöön Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan luonnonmukaisuus sekä säästettävä arvokkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä,

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot alkaen 1.5.2015 Sisältö 1. Yleiset toimitusehdot ja määritelmät Yleiset toimitusehdot 5 1.1 Soveltamisala 5 1.2 Voimaantulo 5 1.3 Soveltamisjärjestys 5 Määritelmät

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1

SIILINJÄRVEN KUNTA. Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1 Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1 SIILINJÄRVEN KUNTA Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Luonnosta koskevat muutos- ja täydennysesitykset ymv. ovat merkitty sinisellä värillä

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus 4 Suunnittelutarvealue 5 Toimenpiteiden luvan-/ilmoituksenvaraisuus

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS 2 HATTULAN KUNTA Rakennusvalvonta Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS LUVAN HAKEMINEN JA ASIAKIRJAT Hattulassa rakennuslupaa haetaan joko

Lisätiedot