Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Loimaan kaupungissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Loimaan kaupungissa"

Transkriptio

1 Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Loimaan kaupungissa Hyväksytty ympäristölautakunnassa Voimaantulo

2 Sisällys 1 YLEISTÄ RAKENNUSLUVAT Rakennuksen rakentaminen (MRL ) tai laajentaminen (MRL ) Rakenteiltaan ja varusteiltaan yksinkertaisen tai vähäisen rakennuksen rakentaminen (MRL ) tai laajentaminen (MRL ) Rakennuksen rakentamiseen verrattava tai kerrosalaa lisäävä korjaus- ja muutostyö (MRL ) Turvallisuus- tai terveysoloihin vaikuttava korjaus- ja muutostyö sekä käyttötarkoituksen olennainen muutos (MRL ja ) Muut toimenpiteet, jotka maankäyttö- ja rakennuslain 113 :n perusteella ovat rakennuksia ja vaativat 125 :n perusteella rakennusluvan TOIMENPIDELUVAT JA -ILMOITUKSET Toimenpiteet, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen edellyttää toimenpidelupaa Rakennusjärjestyksen toimenpideilmoitus, PURKAMISLUVAT Rakennuksen purkaminen erillisessä purkamislupamenettelyssä, Rakennuksen purkaminen niin, että se sisältyy rakennuslupahakemukseen, Rakennuksen purkamisilmoitus, MAISEMATYÖLUVAT Maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen tai muu näihin verrattava toimenpide, Puiden kaataminen enintään kaksi asuntoa käsittäviltä asuinrakennustonteilta MUITA LUPAKÄSITTELYN JA RAKENNUSTYÖN VALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIÄ Lupahakemuksen vireille tulosta ilmoittaminen (MRL 133.1, 173 ), Katselmuksen pitäminen naapurien kuulemiseksi (MRL ), Aloittamisoikeuden myöntäminen (MRL 144 ), Kokoontumistilan enimmäishenkilömäärän vahvistaminen erillisellä päätöksellä (MRA 54 ), Lupa naapurin alueen käyttämiseen hakijalle välttämättömän rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen (MRL ), Rakennustyön työnjohtajan, kvv-työnjohtajan sekä iv-työnjohtajan hakemus tai ilmoitus sekä rakennustyönjohdon vaihtaminen, kun rakennuskohteeseen hyväksytään uusi työnjohtaja aikaisemman sijaan, Päätös rakennuttajavalvonnasta ja valvontasuunnitelmasta, Päätös asiantuntijatarkastuksesta ja ulkopuolisesta tarkastuksesta, Viranomaisen suorittama muu kuin lupapäätöksessä määrätty katselmus sekä viranomaisen myöntämä todistus tai lausunto, Suunnitelmista poikkeaminen (MRA 79 ), VOIMASSAOLEVIIN LUPIIN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET Myönnetyn luvan voimassaolon pidentäminen töiden aloittamiseksi ja työn loppuunsaattamiseksi (MRL ) sekä asetetun määräajan tai lupaehdon muuttaminen tai muu rakennusluvan muuttaminen, PAIKAN JA KORKEUSASEMAN MERKITSEMINEN SEKÄ SIJAINTIKATSELMUS Enintään kahden asunnon asuinrakennus tai lomarakennus ja sitä palveleva samanaikaisesti merkittävä talousrakennus,... 10

3 2 8.2 Erikseen merkittävä talousrakennus tai vastaava pienehkö rakennus, Muut rakennukset, Sijaintikatselmus, RAKENNUSRASITE, YHDYSKUNTATEKNINEN LAITE, VEDEN JOHTAMINEN, OJITTAMINEN, KIINTEISTÖJEN YHTEISJÄRJESTELY JA LUONNOLLISEN VEDENJUOKSUN MUUTTAMINEN Rakennusrasitteen perustaminen, muuttaminen tai poistaminen, Yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon, vähäisen laitteen, rakennelman, laitoksen, vesijohdon, ojan, suojapenkereen tai pumppuaseman sijoittamispäätös, Päätös kiinteistöjen yhteisjärjestelystä, Luonnollisen vedenjuoksun muuttaminen kiinteistöllä, Hulevesisäännösten perusteella annettu päätös tai määräys, RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITO SEKÄ LUVATON JA LUVANVASTAINEN RAKENTAMINEN Viranhaltijan antama kirjallinen määräys, Korttelialueen järjestelyä koskeva määräys, Keskeneräinen rakennustyö, velvoitepäätös, Viranhaltijan antama keskeyttämismääräys ja rakennusvalvontaviranomaisen keskeyttämisen pysyttämis- tai poistamispäätös, Rakennusvalvontaviranomaisen päätös, johon sisältyy uhkasakon asettaminen tai teettämisuhka, Päätös uhkasakon tuomitsemisesta tai teettämisuhan täytäntöönpanosta, POIKKEAMISPÄÄTÖS, SUUNNITTELUTARVERATKAISU JA VÄHÄINEN POIKKEAMINEN Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu, Lupaviranomaisen lupapäätöksen yhteydessä myöntämä vähäinen poikkeaminen, MUUT MAKSUPERUSTEET JA -EHDOT Maksun palauttaminen, alentaminen ja korottaminen eräissä tapauksissa Maksun suorittaminen Rakennuskohtainen perusmaksu ja kokonaisalan laskenta maksua määrättäessä Muistutukset ja muutoksenhaku määrätystä maksusta MAKSUJEN HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO... 16

4 3 1 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 145 :n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Maksu voidaan periä ennalta. Jos toimenpide jää kokonaan tai osittain suorittamatta, maksu palautetaan hakemuksesta perusteettomilta osilta. Jos tarkastus- ja valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että luvanhakija tai toimintaan velvollinen on laiminlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän, maksu voidaan periä korotettuna ottaen huomioon suoritetuista toimista kunnalle aiheutuneet kulut. Luvassa määrätyt katselmukset on pidettävä luvan voimassa ollessa ja katselmusten toimittamista on pyydettävä rakennusvalvontaviranomaiselta luvan voimassa ollessa. Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa säädetään. Maksut voidaan periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään. Kun tämän taksan mukainen maksu määrätään valvontatyömäärän mukaan, kunnan viranhaltija määrää kunkin valvontatehtävän maksun liukuvasti kunnan hyväksymän taksan alaja ylärajan puitteissa. Jos rakennusvalvonnan yhteydessä tarjotaan palveluja, jotka eivät kuulu viranomaistehtäviin, kunta laatii ja hyväksyy erillisen rakennusvalvonnan palvelutaksan. Tämä taksa on kokonaisuus ja eri toimenpiteiden maksut on sijoitettu omiksi ryhmikseen, joista muodostuu lopullinen maksu.

5 4 2 RAKENNUSLUVAT Rakennuksen rakentamisen tai laajentamisen valvonta (MRL 125.1, 125.2, ) Yksinkertaisen tai vähäisen rakentamisen tai laajentamisen valvonta (MRL ja MRL ) Rakennuksen perusteellisen tai kerrosalaa lisäävän korjaamisen valvonta (MRL 125.2) Käyttäjien turvallisuuteen vaikuttavan korjaamisen tai rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksien valvonta, myös hormin ja tulisijan rakentaminen olemassa olevaan rakennukseen (MRL ja ). Erilaisten rakennuslupaa edellyttävien rakennusten ja hankkeiden valvonta (MRL 113, 115, 125 ja 125 ja 125.5, 176 ) 2.1 Rakennuksen rakentaminen (MRL ) tai laajentaminen (MRL ) Rakennusta kohti 340,00 euroa ja lisäksi rakennuksen tai laajennuksen kokonaisalan mukaan 3,00 euroa/m Rakenteiltaan ja varusteiltaan yksinkertaisen tai vähäisen rakennuksen rakentaminen (MRL ) tai laajentaminen (MRL ) Rakennusta kohti 240,00 euroa ja lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan 2,00 euroa/m Rakennuksen rakentamiseen verrattava tai kerrosalaa lisäävä korjaus- ja muutostyö (MRL ) Rakennusta kohti 240,00 euroa ja lisäksi rakennuksen muutettavan tai lisättävän osan kokonaisalan mukaan 2,00 euroa/m 2.

6 5 2.4 Turvallisuus- tai terveysoloihin vaikuttava korjausja muutostyö sekä käyttötarkoituksen olennainen muutos (MRL ja ) Rakennusta tai LVI-järjestelmää kohti 240,00 euroa ja lisäksi rakennuksen muutettavan osan kokonaisalan mukaan 2,00 euroa/m 2. Omakotitalon, loma-asunnon ja asumiseen liittyvän talousrakennuksen vähäisen korjaus- ja muutostyön perusmaksu on puolet tämän kohdan mukaisesta maksusta. 2.5 Muut toimenpiteet, jotka maankäyttö- ja rakennuslain 113 :n perusteella ovat rakennuksia ja vaativat 125 :n perusteella rakennusluvan tuulivoimala (suurikokoinen), 2 900,00 euroa / tuulivoimayksikkö, samalle rakennuspaikalle rakennettavaa kahta tai useampaa tuulivoimayksikköä sisältävää hanketta kohti maksu on 4900,00 euroa. laituri (suurikokoinen), matkaviestintukiasema ja masto, kylmäasema ja mittarikatos, mainospyloni, 340,00 euroa kevytrakenteinen rakennelma tai pienehkö laitos rakennuslupana, ravintolateltta ja vastaava sekä muut toimenpiteet, jotka edellyttävät rakennuslupaa, 220,00 euroa Tämän 2 :n mukaisista määräaikaista rakennuksista tai toimenpiteistä peritään 70 % ja tilapäisistä 50 % pykälässä mainituista maksuista.

7 6 3 TOIMENPIDELUVAT JA -ILMOITUKSET Toimenpidelupaa edellyttävien erilaisten hankkeiden valvonta (MRL 126, MRA 62, MRL 138 ) Toimenpideilmoitusta edellyttävien hankkeiden valvonta (MRL 129, MRA 62, 63 ) 3.1 Toimenpiteet, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen edellyttää toimenpidelupaa tuulivoimala enintään kahden asunnon kiinteistössä, maalämpökaivon poraaminen tai maalämmönkeruuputkiston asentaminen, 340,00 euroa julkisivutoimenpide, julkisivu- ja kattomateriaalin sekä kattomuodon muutos, 340,00 euroa, enintään kaksi asuntoa käsittävän rakennuksen osalta 220,00 euroa jätekatos, kevytrakenteinen rakennelma, ravintolaterassi, kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä, masto, suurehko antenni, suurehko valaisinpylväs, piippu, silta, varastointisäiliö, melueste, muistomerkki, laituri, mainoslaite, mainostaulu, aitaaminen tai muu vastaava rakentaminen tai toimenpide, 220,00 euroa 3.2 Rakennusjärjestyksen toimenpideilmoitus, ilmoituksenvaraisen talousrakennuksen rakentaminen, 100,00 euroa muut toimenpideilmoitukset, 70,00 euroa

8 7 4 PURKAMISLUVAT Rakennuksen tai sen osan purkamisen valvonta (MRL 127.1, MRA 67, 69 ) Rakennuksen purkamisilmoituksen valvonta (MRL 127.3, MRA 67, 69 ) 4.1 Rakennuksen purkaminen erillisessä purkamislupamenettelyssä, 4.2 Rakennuksen purkaminen niin, että se sisältyy rakennuslupahakemukseen, 70,00 euroa 4.3 Rakennuksen purkamisilmoitus, 70,00 euroa 5 MAISEMATYÖLUVAT Maisemaa muuttavan maanrakennustyön ja puiden kaatamisen valvonta (MRL 128, 140, MRA 69 ) 5.1 Maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen tai muu näihin verrattava toimenpide, 5.2 Puiden kaataminen enintään kaksi asuntoa käsittäviltä asuinrakennustonteilta 70,00 euroa

9 8 6 MUITA LUPAKÄSITTELYN JA RAKENNUSTYÖN VALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIÄ Viranomaisen toimesta tapahtuva rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupahakemuksen sekä suunnittelutarve- ja poikkeamista koskevan hakemuksen vireille tulosta naapureille ilmoittaminen (MRL 133.1, 173, 174, MRA 65 ). Viranomaisen toimesta rakennuspaikalla tapahtuvan katselmuksen järjestäminen (MRL ). Huom. Jos naapuria ei ole ennen katselmusta kuultu erillisessä menettelyssä, niin katselmuskutsu rinnastetaan vireille tulon ilmoittamiseen. Rakennustyön tai toimenpiteen aloittamisoikeuden myöntäminen ennen luvan lainvoimaisuutta (MRL 144) Kokoontumistilan enimmäishenkilömäärän vahvistaminen (MRA 54 ) Lupa naapurin alueen käyttämiseen (MRL ) Rakennustyön työnjohdon, kvv työnjohdon ja iv-työnjohdon hakemus tai ilmoitus sekä työnjohdon vaihtaminen (MRL 122 ) Rakennuttajavalvonta (MRL ) Asiantuntijatarkastus (MRL ) Ulkopuolinen tarkastus (MRL ) Suunnitelmista poikkeaminen (MRA 79 ) 6.1 Lupahakemuksen vireille tulosta ilmoittaminen (MRL 133.1, 173 ), 35,00 euroa / naapuri, lisäksi mahdolliset kuulutus- ja ilmoituskustannukset todellisten kustannusten mukaan. 6.2 Katselmuksen pitäminen naapurien kuulemiseksi (MRL ), 150,00 euroa 6.3 Aloittamisoikeuden myöntäminen (MRL 144 ), 350,00 euroa / hanke, enintään kaksiasuntoisen pientalon rakennuspaikkaa koskevan aloittamisoikeuden osalta maksusta peritään 20 %. 6.4 Kokoontumistilan enimmäishenkilömäärän vahvistaminen erillisellä päätöksellä (MRA 54 ),

10 9 6.5 Lupa naapurin alueen käyttämiseen hakijalle välttämättömän rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen (MRL ), 6.6 Rakennustyön työnjohtajan, kvv-työnjohtajan sekä iv-työnjohtajan hakemus tai ilmoitus sekä rakennustyönjohdon vaihtaminen, kun rakennuskohteeseen hyväksytään uusi työnjohtaja aikaisemman sijaan, 30,00 euroa 6.7 Päätös rakennuttajavalvonnasta ja valvontasuunnitelmasta,, hyvitys rakennuslupamaksusta (2 ) harkitaan tapauskohtaisesti. 6.8 Päätös asiantuntijatarkastuksesta ja ulkopuolisesta tarkastuksesta, 6.9 Viranomaisen suorittama muu kuin lupapäätöksessä määrätty katselmus sekä viranomaisen myöntämä todistus tai lausunto, 150,00 euroa 6.10 Suunnitelmista poikkeaminen (MRA 79 ), 120,00 euroa, lisäksi muutettavan rakennuksen tai sen osan kokonaisalan mukaan 1,20 euro/m 2, pientalon ja talousrakennuksen osalta maksusta peritään 50 %.

11 10 7 VOIMASSAOLEVIIN LUPIIN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET Luvan voimassaolon pidentäminen, asetetun määräajan tai lupaehdon muuttaminen (MRL 143, 141, 176 ) 7.1 Myönnetyn luvan voimassaolon pidentäminen töiden aloittamiseksi ja työn loppuunsaattamiseksi (MRL ) sekä asetetun määräajan tai lupaehdon muuttaminen tai muu rakennusluvan muuttaminen, 100,00 euroa 8 PAIKAN JA KORKEUSASEMAN MERKITSEMINEN SEKÄ SI- JAINTIKATSELMUS Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen (MRL 150, MRA 75 ) 8.1 Enintään kahden asunnon asuinrakennus tai lomarakennus ja sitä palveleva samanaikaisesti merkittävä talousrakennus, 231,00 euroa 8.2 Erikseen merkittävä talousrakennus tai vastaava pienehkö rakennus, 185,00 euroa 8.3 Muut rakennukset, 350,00 euroa Paikan merkitseminen sisältää neljä pistettä/rakennus ja kultakin lisäpisteeltä veloitetaan 33,00 euroa. Mikäli kyseessä on olemassa olevan rakennuksen laajennus, maksu on 50 % taksan mukaisesta maksusta jos olemassa olevaa rakennusta voidaan käyttää hyväksi mittauksessa. 8.4 Sijaintikatselmus, 79,00 euroa

12 11 9 RAKENNUSRASITE, YHDYSKUNTATEKNINEN LAITE, VEDEN JOHTAMINEN, OJITTAMINEN, KIINTEISTÖJEN YHTEISJÄR- JESTELY JA LUONNOLLISEN VEDENJUOKSUN MUUTTAMINEN Rakennusrasitteen perustaminen (MRL 158 ) Asemakaavan edellyttämä rasite (MRL 159 ) Yhdyskuntaa tai kiinteistöä koskevan johdon sijoittaminen (MRL 161 ) Veden johtaminen ja ojittaminen (MRL 161 a ) Kiinteistöjen yhteisjärjestely (MRL 164 ) Luonnollisen vedenjuoksun muuttamista koskeva haitta (MRL 165 ) Hulevesiä koskevat erityiset säännökset (MRL 13 a luku) 9.1 Rakennusrasitteen perustaminen, muuttaminen tai poistaminen, 9.2 Yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon, vähäisen laitteen, rakennelman, laitoksen, vesijohdon, ojan, suojapenkereen tai pumppuaseman sijoittamispäätös, 9.3 Päätös kiinteistöjen yhteisjärjestelystä, 9.4 Luonnollisen vedenjuoksun muuttaminen kiinteistöllä, / kiinteistö, jonka todetaan laiminlyöneen huolehtimisvelvollisuuden 9.5 Hulevesisäännösten perusteella annettu päätös tai määräys,

13 12 10 RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITO SEKÄ LUVATON JA LUVAN- VASTAINEN RAKENTAMINEN Rakennuksen kunnossapito (MRL 166 ) Korttelialueen järjestely (MRL 167 ) Velvoitepäätös (MRL 170 ) Rakennustyön keskeyttäminen (MRL 180 ) Uhkasakko ja teettämisuhka (MRL 182, uhkasakkolaki 6, 10, 15 ) Maankäyttö- ja rakennuslain 182 :n mukaan jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin näihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin Viranhaltijan antama kirjallinen määräys, 10.2 Korttelialueen järjestelyä koskeva määräys, 10.3 Keskeneräinen rakennustyö, velvoitepäätös, 10.4 Viranhaltijan antama keskeyttämismääräys ja rakennusvalvontaviranomaisen keskeyttämisen pysyttämis- tai poistamispäätös, 10.5 Rakennusvalvontaviranomaisen päätös, johon sisältyy uhkasakon asettaminen tai teettämisuhka, 500,00 euroa 10.6 Päätös uhkasakon tuomitsemisesta tai teettämisuhan täytäntöönpanosta, 500,00 euroa

14 13 11 POIKKEAMISPÄÄTÖS, SUUNNITTELUTARVERATKAISU JA VÄ- HÄINEN POIKKEAMINEN Suunnittelutarveratkaisu (MRL 16, 137 ) Poikkeamispäätös (MRL 171, 172, 173 ) Vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä (MRL 175, 171, 172 ) Naapureille tiedottaminen/kuuleminen taksan 6 :n mukaan 11.1 Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu, 550,00 euroa, jos hakemus hylätään, maksu on 250,00 euroa Lupaviranomaisen lupapäätöksen yhteydessä myöntämä vähäinen poikkeaminen, Kohtiin lisätään kuulemiskustannukset taksan kohdan 6 mukaisesti. 12 MUUT MAKSUPERUSTEET JA -EHDOT Maankäyttö- ja rakennuslain 145 :n mukaan, jos toimenpide jää kokonaan tai osittain suorittamatta, maksu on hakemuksesta perusteettomilta osin palautettava. Jos tarkastus- ja valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että luvanhakija tai toimintaan velvollinen on laiminlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän, maksu voidaan periä korotettuna ottaen huomioon suoritetuista toimista kunnalle aiheutuneet kulut Maksun palauttaminen, alentaminen ja korottaminen eräissä tapauksissa Jos hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus toteaa, että hakija ei ole hakemansa luvan tarpeessa, luvasta peritty maksu palautetaan hakemuksesta kokonaisuudessaan. Kun luvanhakija ilmoittaa luopuvansa voimassa olevasta luvasta, ennen kuin mihinkään luvan tarkoittamiin toimenpiteisiin on ryhdytty, luvanhaltijalle palautetaan ha-

15 14 kemuksesta 50 % suoritetusta maksusta. Maksun palautusta on haettava kahden vuoden kuluessa ilmoituksesta luopua luvasta. Jos luvan voimassa ollessa haetaan lupaa rakennustyön tai toimenpiteen suorittamiseen uusien suunnitelmien mukaisesti, vanhasta lupamaksusta hyvitetään hakemuksesta 50 % luvan maksua määrättäessä. Jos rakennuksen rakentamista varten myönnetyn rakennusluvan voimassaolo raukeaa, luvanhaltijalle palautetaan hakemuksesta osa suoritetusta lupamaksusta riippuen viranomaisen siihen mennessä suorittamasta tarkastustoimenpiteestä, kuitenkin enintään 50 %. Jos rakennuslupa koskee useita rakennuksia ja lupa on toteutettu jonkin rakennuksen osalta, voidaan hakemuksesta palauttaa se maksun osa, joka vastaa luvan rauenneesta osasta suoritettua maksua. Mikäli lupahakemus hylätään, peritään luvanhakijalta enintään 50 % maksuperusteiden mukaisesta maksusta. Jos oikaisuvaatimuksen tuloksena viranhaltijan päätöstä muutetaan, peritään hakijalta lopullisen päätöksen mukaan määräytyvä maksu ja otetaan huomioon suoritettu maksu. Rakennuksen sijaintia ja korkeusasemaa koskeva viranomaismaksu (kohta 8) palautetaan tai hyvitetään hakemuksesta siltä osin, kuin luvassa määrätty tätä koskeva toimenpide on jäänyt suorittamatta. Jos kaupungin päättämien maksujen mukaan määräytyvä maksu on yksittäistapauksessa olennaisesti suurempi, kuin mitä ovat asian käsittelystä kaupungille aiheutuvat kulut, maksua voidaan alentaa ottaen huomioon asian käsittelyyn kulunut työaika, työmäärä ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Alennus voi olla enintään 25 %. Jos näiden maksujen mukaan määräytyvä maksu on yksittäistapauksessa olennaisesti pienempi, kuin mitä ovat asian käsittelystä kaupungille aiheutuvat kulut, maksua

16 15 voidaan korottaa ottaen huomioon asian käsittelyyn kulunut työaika, työmäärä ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Korotus voi olla enintään 25 %. Jos tarkastus- ja valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että luvanhakija tai toimintaan velvollinen on laiminlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän, maksu voidaan periä korotettuna ottaen huomioon suoritetuista toimista kaupungille aiheutuneet kulut, kuitenkin enintään kaksinkertaisena Maksun suorittaminen Kun lupapäätös on tehty tai muu viranomaistehtävä on suoritettu, niin näiden maksujen mukainen maksu on maksettava laskussa määrätyssä ajassa. Jos maksua ei makseta laskussa määrätyssä ajassa, erääntyneelle maksulle on maksettava viivästyskorkoa siten, kuin korkolaissa on määrätty. Korkolain mukainen viivästyskorkoprosentti merkitään kuhunkin laskuun. Asiakirjojen lunastusmaksu sisältyy maksuun. Jos näiden maksujen mukaisia laskuja ei makseta määräajassa, maksut ovat maankäyttö- ja rakennuslain 145 :n mukaisesti ulosottokelpoisia Rakennuskohtainen perusmaksu ja kokonaisalan laskenta maksua määrättäessä Jos rakennuksessa suoritetaan samanaikaisesti useita tämän taksan eri kohtien mukaisia toimenpiteitä, rakennuskohtainen perusmaksu veloitetaan vain kertaalleen. Jos rakennuksen tai sen osan kokonaisala ylittää neliömetriä, ylittävältä osalta otetaan huomioon 75 % kokonaisalasta maksua määrättäessä. Jos kokonaisala ylittää neliömetriä, ylittävältä osalta otetaan huomioon 50 % kokonaisalasta maksua määrättäessä.

17 16 Rakennuksen kokonaisalaan lasketaan kerrosten, kellarikerroksen ja käyttöullakon pinta-ala ulkoseinän ulkopinnan mukaan. Kokonaisalaan ei kuitenkaan lasketa alle 1,6 metriä matalampia tiloja. Myöskään rakennuksen parvekkeita ja vähäisiä katoksia ei lasketa kokonaisalaan. Rakennuksen tai rakennuksen osan korjaus- ja muutosalueiden pinta-ala lasketaan soveltuvin osin kokonaisalan laskemista koskevien periaatteiden mukaan Muistutukset ja muutoksenhaku määrätystä maksusta Näiden maksujen perusteella määrättyä maksua koskevat muistutukset on tehtävä laskusta ilmenevässä ajassa kaupungin rakennusvalvonnalle. Rakennusvalvonta voi muistutuksen johdosta korjata laskussa olevan virheen. Jos muistutus on tehty määräajassa eikä maksua ole rakennusvalvonnassa muutettu, voi muistutuksen tekijä hakea oikaisua annettuun päätökseen siten kuin kuntalaissa säädetään. 13 MAKSUJEN HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO Nämä maksut ovat Loimaan ympäristölautakunnan hyväksymät ja tulevat voimaan Maksu määräytyy niiden taksojen mukaan, jotka ovat voimassa lupapäätöksen tekopäivänä tai viranomaistehtävän suorittamishetkellä. Maksut eivät ole arvonlisäverollisia. Näiden maksujen hyväksymispäätöksellä kumotaan ympäristölautakunnan hyväksymät rakennusvalvonnan maksut.

EURAJOEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT

EURAJOEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT EURAJOEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA. Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA. Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Kunnanhallitus 15.12.2014 547 Voimaantulo 1.1.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA-TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUIS- TA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA-TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUIS- TA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Ymp.ltk. 11.11.2014 162 Liite no. 2. RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA-TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUIS- TA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Ympäristölautakunta hyväksynyt 11.11.2014 Voimaantulo

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 Suositus TEKIJÄ Markku Axelsson 1. painos ISBN 978-952-213-845-3 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 2014 SISÄLTÖ JA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN YKSITYISKOHTAISET MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Maksut 01.01.2014 alkaen Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA Ympäristölautakunta hyväksynyt 13.12.2012 Voimaantulopäivä 17.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista. 1 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan kaupungissa 2.3.2015 alkaen 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupamaksut... 2

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT

HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT 1 LIITE 1 HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen

Lisätiedot

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 MAKSUPERUSTEET Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen

Lisätiedot

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA.

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT KANGASALAN KUNTA 1(6) KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 MAKSUPERUSTEET Rakennuttaja, toimenpiteen suorittaja

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Viranomaislautakunta 05.11.2014 94 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.11.2014 398 PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HÄMEENLINNAN KAUPUNGISSA

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HÄMEENLINNAN KAUPUNGISSA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN T A K S A K O K O E L M A RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HÄMEENLINNAN KAUPUNGISSA Kv Taksan nimi 9.12.2014 Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 Sotkamon kunta Rakennusvalvonta SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Ympäristöosaston taksat ja maksut 2014 Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi ja rakennuksen paikan

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman. viranomaistehtävistä perittävät maksut Loimaan kaupungissa

Maa-ainesten ottamissuunnitelman. viranomaistehtävistä perittävät maksut Loimaan kaupungissa Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut Loimaan kaupungissa Hyväksytty ympäristölautakunnassa 27.02.2013 Voimaantulo

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA 14.12.2012 1 Sisällysluettelo 1. Rakennusvalvonnan laatupolitiikka...2 1.1 Toiminta-ajatus..2 1.2 Palvelua ohjaavat tavoitteet.2 1.3 Toiminnalliset

Lisätiedot

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE Kiinteistötunnus Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys Rakennuslupa Toimenpidelupa Toimenpideilmoitus Purkamislupa Maisematyölupa Rakennussuunnittelutehtävän

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS 2 HATTULAN KUNTA Rakennusvalvonta Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS LUVAN HAKEMINEN JA ASIAKIRJAT Hattulassa rakennuslupaa haetaan joko

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

Viittaus: MRL 113, 117 ja 118 ja MRA 51, Muinaismuistolaki 295/1963

Viittaus: MRL 113, 117 ja 118 ja MRA 51, Muinaismuistolaki 295/1963 RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN 9 Rakennuksen sopeutuminen ympäristöön Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan luonnonmukaisuus sekä säästettävä arvokkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä,

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja)

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 Poikkeaminen MRL 171 174 Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Kiinteistötunnus Lupanumero/ilmoitusnumero 1 Hakija (rakennuspaikan

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS +107,61 2. +104,60 4. 2. 3. KAAKKOON 4. +96,00 PIENTALO - OHJE 2009 17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAIS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 1. YLEISTÄ...5 2. MILLAINEN

Lisätiedot

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta 1 Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta Jari Heikkilä, dosentti kaupunginarkkitehti 20.10.2010 2 3 4 5 6 7 Rakennusvalvonnan tehtävä Rakennusvalvonta

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus 4 Suunnittelutarvealue 5 Toimenpiteiden luvan-/ilmoituksenvaraisuus

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1

SIILINJÄRVEN KUNTA. Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1 Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1 SIILINJÄRVEN KUNTA Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Luonnosta koskevat muutos- ja täydennysesitykset ymv. ovat merkitty sinisellä värillä

Lisätiedot