Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa -.-.2013"

Transkriptio

1 Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa

2 Sipoon kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Sisällys 1 Yleistä Rakennuslupa Toimenpidelupa/-ilmoitus Purkamislupa/-ilmoitus Maisematyölupa Jätevesisuunnitelma Tilapäinen rakennuslupa Voimassa olevaan lupaan liittyvät päätökset Poikkeamispäätös, suunnittelutarveratkaisu Aloituskokous sekä katselmukset ja tarkastukset Vastaavat työnjohtajat Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen sekä sijaintikatselmus Naapurin kuuleminen Rakennustyön aloittamisoikeuden myöntäminen Jatkuva valvonta Rakennusrasitteet, yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen, kiinteistöjärjestelyt Aidan rakentaminen Lupa käyttää naapurin aluetta Rakennuttajavalvonta Kokoontumistilat ja kokoontumisalueet Valtion tukeman asunto- ja elinkeinotoiminnan rakentamiseen liittyvät tehtävät Pelastuslain mukaiset tehtävät Muut Rakennusvalvonnan tai valiokunnan suorittamat tehtävät Maksun määrääminen viranomaistehtävän vaativuuden mukaan Maksun suorittaminen Maksun palauttaminen Kokonaisalan laskenta Maksuperusteiden hyväksyminen ja voimaantulo Kansikuva: 3D Render Oy 1

3 1 Yleistä Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 145 :n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt nämä rakennusvalvonnan maksut. Tästä taksasta on kuulutettu..201_. Taksa tulee voimaan _._2013. Tämän taksan perusteella määrätyt maksut eivät ole arvonlisäverollisia. Uusi hinta mustalla Vanha hinta sinisellä Uudet maksuperusteet/ hinnat punaisella 2 Rakennuslupa (MRL 125 ) Rakennuksen rakentaminen ja/tai laajentaminen (sauna ja vierasmaja luokitellaan tähän) o lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan Talousrakennuksen tai siihen verrattavan rakennuksen rakentaminen o katosta kohti o lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan Kasvihuoneen taksa on 50 % talousrakennuksen taksasta. Alle 15 m²:n talousrakennuksen taksa on 50 % talousrakennuksen taksasta ,50 /m² 3, ,00 /m² 2,00 Vapaa-ajanasunnon tai lisärakennuksen rakentaminen tai uudestaan rakentaminen o lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan Korjaus- ja muutostyö (MRL ), joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai jolla on vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin o lisäksi korjattavan/muutettavan rakennuksen tai sen osan kokonaisalan mukaan Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen (MRL ), asuinrakennus talousrakennus o lisäksi muutettavan rakennuksen tai sen osan kokonaisalan mukaan ,50 /m² 3, ,30 /m² 3, ,30 /m² 3,10 tai 2,00 /m² 2,00 2

4 Loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen pysyvään asumiseen o lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan Maanalainen pysäköintiluola tai vastaava maanalainen rakennushanke o rakennushanketta kohti o lisäksi rakennushankkeen tai sen osan kokonaisalan mukaan Kevytrakenteinen, kangas- tai vastaavakatteinen hallirakennus o ja lisäksi rakennuksen tai sen osan kokonaisalan mukaan Muut toimenpiteet, jotka edellyttävät rakennuslupaa o viranomaisen työmäärän perusteella 3 Toimenpidelupa/-ilmoitus (MRL 126, MRA 62, MRL 129, MRA 62, 63 ) Rakennusta, rakennelmaa tai toimenpidettä kohti ,50 /m² 3, ,00 /m ,20 /m Kuitenkin o yleisörakennelma (esim. liikuntapaikka, katsomo) o erillislaite (esim. masto, suurehko antenni) o vesirajalaite (esim. suurehko laituri, aallonmurtaja) o säilytys- tai varastointialue o maalämpö / lämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen Kunnan rakennusjärjestyksen mukaisen ilmoituksen käsittely o edellisen lisäksi talousrakennusten osalta kokonaisalan mukaan ,00 /m² 4 Purkamislupa/-ilmoitus (MRL 127 ) Rakennuksen tai sen osan purkaminen Rakennuksen purkaminen niin, että purkutoimenpide sisältyy rakennuslupahakemukseen 150 Jos rakennuksella saattaa olla suojeluarvoa ja suojeluarvo joudutaan tutkimaan luvan myöntämisedellytysten selvittämiseksi, päätöstä kohden veloitetaan lisäksi 100 Rakennuksen purkamisilmoituksen käsittely

5 5 Maisematyölupa (MRL 128 ) Maisemaa muuttava maanrakennustyö tai vastaava (rasitetiet, metsäautotiet ja korotukset luokitellaan tähän) Kuitenkin Puiden kaataminen o maavallit, meluvallit o asemakaava-alueet ja haja-asutusalueiden pihapiirit o metsänhakkuu ja 35 / 18 jokainen alkava ha Toimenpiteen vähäisyyden arviointi 60 6 Jätevesisuunnitelma Jätevesisuunnitelman käsittely rakennusluvan, muun kuin tätä koskevan toimenpideluvan tai päätöksen yhteydessä 60 7 Tilapäinen rakennuslupa (MRL 176 ) Tilapäisen rakennuksen rakentaminen enintään viideksi vuodeksi o sekä lisäksi kokonaisalan sekä katosten alan mukaan 8 Voimassa olevaan lupaan liittyvät päätökset (MRL 143, MRA 79 ) 480 2,70 /m² Luvan voimassaoloajan pidentäminen työn aloittamista varten (MRL 143 ) o omakotitalot, paritalot o kerros- ja rivitalot, teollisuus- ja toimistorakennukset Luvan voimassaoloajan pidentäminen työn loppuunsaattamista varten /vuosi /vuosi o omakotitalot, paritalot /vuosi o kerros- ja rivitalot, teollisuus- ja toimistorakennukset /vuosi Lupapäätöksessä asetetun määräajan tai lupaehdon muuttaminen Rakennustarkastajan suostumus lupapäätöksessä hyväksytystä suunnitelmasta poikkeamiseen eräin edellytyksin (MRA 79 )

6 Suostumus merkitään rakentajan laatimiin muutospiirustuksiin. 9 Poikkeamispäätös (MRL 171, 175 ), suunnittelutarveratkaisu (MRL 137 ) Suunnittelutarveratkaisu Poikkeamispäätös Suunnittelutarveratkaisun lisäksi päätös sisältää myös poikkeamispäätöksen tai päätös koskee useampaa kuin yhtä rakennusta veloitetaan 750 Suunnittelutarveratkaisu / Poikkeamispäätös, pienehköt laajennukset Suunnittelutarveratkaisu / Poikkeamispäätös, lupaehtojen muutos Lausunto hakemuksesta toimivaltaiselle viranomaiselle (kun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on lopullinen päätösvalta) 200 Viranomaisen toimesta mahdollisesti tapahtuvasta naapureiden kuulemisesta peritään lisäksi taksan mukainen maksu. Peruutetut hakemukset o asiasisältöistä valmistelua ei aloitettu o hakemuksen valmistelun ollessa kesken o päätösehdotusvaiheessa Rakennuslupapäätöksen yhteydessä asemakaavasta myönnetty vähäinen poikkeaminen o edellisen lisäksi kaksi tai useampia vähäisiä poikkeamisia 10 Aloituskokous sekä katselmukset ja tarkastukset Aloituskokouksen pitäminen (MRL 121, MRA 74 ) Aloituskatselmus 80 Rakennuttajasta tai toimenpiteen suorittajasta johtuva ylimääräinen katselmus (MRA 76.4, NaapuruussuhdeL 19 ) Loppukatselmus luvan voimassaolon päättymisen jälkeen Vastaavat työnjohtajat 5

7 Työnjohtajamaksu on lupakohtainen kertamaksu. Maksu on sama rakennusten lukumäärästä tai työnjohtajien määrästä riippumatta. Maksu peritään lupamaksun yhteydessä etukäteen lupapäätöksessä vaadittujen työnjohtajien määrän mukaisesti. Rakennustyön vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan hyväksyminen tai ilmoituksen käsittely työnjohtajaa kohden Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen Sijaintikatselmus (MRL 150, MRA 75 ) Enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävä uudisasuinrakennus tai laajennus (huom.) Talousrakennus tai vastaava pienehkö rakennus tai rakennelma Muu uudisrakennus tai laajennus (esim. rivitalo, kerrostalo, liike-, teollisuus- tai toimistorakennus) Sijaintikatselmuksen suorittaminen Sijainnin merkitsemisen ja sijaintikatselmuksen suorittaa Mittaus- ja kiinteistöyksikkö. 13 Naapurin kuuleminen (MRL 133, MRL 173, MRA 65, MRA 86 ) Naapureiden kuuleminen (rakennuslupahakemuksen vireilletulosta ilmoittaminen naapuria kohti) 65 / 50 naapurikiinteistö Naapureiden kuuleminen poikkeamispäätöksen/suunnittelutarveratkaisun yhteydessä 65 / 50 naapurikiinteistö Kunnallisen ilmoituksen julkaiseminen (lisäksi ilmoituskustannukset peritään todellisten kustannusten perusteella) Katselmus rakennuksen ympäristöön soveltuvuuden arvioimiseksi Rakennustyön aloittamisoikeuden myöntäminen (MRL 144 ) Luvan antaminen hakemuksesta rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen vakuuden turvin osaksi tai kokonaan ennen kuin rakennus-, toimenpide- tai maisematyölupapäätös on saanut lainvoiman. Aloittamisoikeushakemus käsitellään lupahakemuksen tai oikaisunhaun yhteydessä Aloittamisoikeus käsitellään lupapäätöksen tekemisen jälkeen erillisenä asiana 15 Jatkuva valvonta (MRL 182, UhkasakkoL 10, 15 ) Rakennusvalvontaviranomaisen antama kirjallinen kehotus tai määräys Valvontatehtävän käsittelymaksu 150 6

8 Keskeneräinen rakennustyö, velvoitepäätös (MRL 170 ) 360 Viranhaltijan antama työn keskeyttämismääräys (MRL ) Valiokunnan antama keskeyttämisen poistamis- tai pysyttämispäätös (MRL ) Valiokunnan päätös tehdyn työn tai laiminlyönnin oikaisemisesta määräajassa (MRL ) Uhkasakon asettamispäätös (MRL ) Teettämisuhan asettamispäätös (MRL ) Uhkasakon tuomitsemispäätös (UhkasakkoL 10 ) Teettämisuhan täytäntöönpanopäätös (UhkasakkoL 15 ) Pakkotoimenpiteen tulee kohdistua MRL:n 145 :n mukaiseen luvan hakijaan tai toimenpiteen suorittajaan. Jos luvattoman tai luvanvastaisen rakentamisen tai laiminlyönnin johdosta on suoritettu tarkastus- tai valvontatoimenpiteitä ja asia saatetaan tämän jälkeen lupa-asiana Rakennusvalvonnan käsiteltäväksi, näiden tehtävien mukaan määräytyvää maksua voidaan korottaa niin, että se kattaa suoritetuista toimista kunnalle aiheutuneet kulut. o käsittelymaksu o ja lisäksi enintään kolminkertainen maksu normaaliin lupamaksuun verrattuna käsittelyyn kuluneesta työmäärästä riippuen Rakennusrasitteet (MRL 158, 159, 160 ) Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen (MRL 161, 162 ) Kiinteistöjärjestelyt (MRL 164 ) Asemakaavassa edellytetty rakennusrasite Tonttia tai rakennuspaikkana olevaa kiinteistöä varten perustettu toista kiinteistöä rasittava oikeus (rakennusrasite) o rakennusrasitteen perustaminen o rakennusrasitteen muuttaminen o rakennusrasitteen poistaminen Rasitejärjestely Yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon, vähäisen laitteen, rakennelman tai laitoksen sijoittamista koskeva päätös

9 Edellä mainitun toimenpiteen sijoittamista koskeva muutospäätös Luonnollisen vedenjuoksun muuttaminen kiinteistöllä (MRL 165 ) o Hakemuksesta annettu määräys haitan korjaamisesta tai poistamisesta Kiinteistöjen yhteisjärjestely (MRL 164 ) o Rakennusvalvontaviranomaisen kiinteistön omistajan aloitteesta antama määräys korttelialueen tai sen osan tai kiinteistöön liittyvän tilan yhteisestä käytöstä Aidan rakentaminen (MRA 82 ) Rakennusvalvontaviranomaisen hakemuksesta antama määräys aidan rakentamisvelvollisuudesta ja/tai aidan laadusta, sijoituksesta sekä kustannusten jakautumisesta naapurien kesken Lupa käyttää naapurin aluetta (MRL ) Rakennusvalvontaviranomaisen antama lupa naapurin alueen käyttämiseen hakijalle välttämättömän rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseksi Viranomaisen toimesta mahdollisesti tapahtuvasta naapureiden kuulemisesta peritään lisäksi taksan mukainen maksu/kiinteistö. 500 /päätös /kiinteistö 19 Rakennuttajavalvonta (MRL 151, MRA 78 ) Päätös valvontasuunnitelmasta Mikäli viranomainen päättää, että olennainen osa rakennusvalvontaan liittyvistä tehtävistä jää rakennuttajan valvottavaksi, tulee rakennusvalvontamaksusta antaa vastaava alennus. Alennus on vähintään 10 % ja enintään 25 % lupamaksusta, pois lukien rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisen osuus maksusta. Jos rakennuttajalle myönnetty valvontaoikeus peruutetaan, on rakennusvalvontamaksu suoritettava alentamattomana, ellei rakennusvalvontaviranomainen erityisistä syistä toisin päätä. Ulkopuolinen tarkastus Ulkopuolisen asiantuntijan antaman lausunnon käsittelyn kustannuksista vastaa rakennushankkeeseen ryhtyvä aiheutuneiden kustannusten mukaisesti. 20 Kokoontumistilat ja kokoontumisalueet (MRA 54 ) Mikäli rakennusluvassa tai toimenpideluvassa vahvistetaan kyseisessä tilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärä, taksan mukainen henkilöiden enimmäismäärän vahvistamismaksu lisätään lupamaksuun. 8

10 Kokoontumistilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärän vahvistaminen o huoneistoa kohti o lisäksi huoneiston kokonaisalan mukaan Suuren hallimaisen kokoontumistilan kokonaisalasta otetaan maksua määrättäessä huomioon m² ylittävältä osalta puolet (50 %). Kokoontumisalueiden tarkastus o aluetta kohti o lisäksi alueen kokonaisalan mukaan 21 Valtion tukeman asunto- ja elinkeinotoiminnan rakentamiseen liittyvät tehtävät Tarkastukset ja vaihetodistukset, jotka eivät sisälly rakennusvalvontatehtäviin, toimenpidettä kohti o 1 2 asunnon asuinrakennukset o muut asuinrakennukset o tuotantorakennukset o varasto- ja muut rakennukset ,00 /m² 0, ,60 /m² Arviointitehtävät o 1 2 asunnon asuinrakennukset o muut asuinrakennukset o tuotantorakennukset o varasto- ja muut rakennukset Pelastuslain mukaiset tehtävät (PL 60 ja 66 ) Poikkeuksen myöntäminen väestönsuojalle asetuksessa tai rakenteellisissa määräyksissä asetetuista vaatimuksista 300 Kahta tai useampaa rakennusta varten myönnetty lupa yhteisen väestönsuojan rakentamiseksi viiden vuoden kuluessa ensimmäisen rakennuksen rakentamisesta Muut Rakennusvalvonnan tai valiokunnan suorittamat tehtävät Valiokunnan suorittama paikallakäynti Valiokunnan nimeämien katselmusmiesten paikallakäynti Valiokunnan nimeämien katselmusmiesten suorittama katselmus Rakennusvalvontapäällikön, rakennustarkastajan, lupa-arkkitehdin, lupavalmistelijan, ympäristötarkastajan paikallakäynti /alkava tunti 50 9

11 24 Maksun määrääminen viranomaistehtävän vaativuuden mukaan Näiden maksuperusteiden mukaan määräytyvää maksua voidaan korottaa tai alentaa hankekohtaisesti ottaen huomioon hankkeen laajuus, laatu, vaativuus, suunnitteluratkaisun tavanomaisesta poikkeavuus sekä rakentamisolosuhteet ja käytettävät erityismenetelmät, mikäli näillä on olennaista vaikutusta viranomaistehtävien vaativuuteen. Maksun korotus on % 10-50% tämän maksuperusteen mukaisesta maksusta. Maksun vähennys on % tämän maksuperusteen mukaisesta maksusta. Maksun määrääminen korotettuna Jos viranomaisen tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta rakentamisesta tai siitä, että luvanhakija tai toimintaan velvollinen on laiminlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän, maksu voidaan periä korotettuna ottaen huomioon suoritetuista toimenpiteistä kunnalle aiheutuneet kulut (MRL ). Maksua korotetaan tehdyn työmäärän mukaan, kuitenkin enintään kolminkertaiseksi. Lisäksi peritään maksut laiminlyönnistä aiheutuvasta ylimääräisestä katselmuksesta, aloituskokouksesta tai vastaavan työnjohtajan hakemusten käsittelystä. Mikäli rakennustyön loppuunsaattamiseksi haetaan määräajan pidennystä yhden tai useamman jatkoajan jo umpeuduttua, peritään em. väliin jääneiden jatkopäätösten johdosta 8. :n mukainen maksu korotettuna, eli kaksinkertaisena, jos kaksi määräaikaa on umpeutunut, ja kolminkertaisena, jos kolme tai useampia määräaikoja on umpeutunut. Korotus vastaa lähtökohtaisesti asian käsittelystä kunnalle aiheutuneita kuluja. 25 Maksun suorittaminen Maksuperusteiden mukaiset maksut on suoritettava, kun päätös on annettu. Muiden kuin luvan yhteydessä perittyjen maksujen osalta maksu peritään, kun kyseinen viranomaistehtävä on suoritettu. Erääntyneelle maksulle on suoritettava viivästyskorkoa korkolain mukaisesti. Jos näiden maksujen mukaisia laskuja ei makseta määräajassa, laskun periminen voidaan antaa perintätoimiston hoidettavaksi. 26 Maksun palauttaminen Luvan raukeaminen Mikäli rakennuslupa tai muu lupa on rauennut tai rakennuttaja luvan voimassa ollessa luopuu siitä, luvanhaltijalle palautetaan hakemuksesta 50 % suoritetusta maksusta. Palautus suoritetaan vain, mikäli rakennustyö on aloittamatta. Kuitenkin pidätetään käsittelykuluina vähintään

12 Uuden luvan käsittely vanhan ollessa voimassa Jos rakennuttaja rakennusluvan ollessa voimassa luopuu siitä ja hakee lupaa suorittaa rakennustyö uusien rakennuspiirustusten mukaisesti, hyvitetään 50 % aikaisemmin suoritetusta maksusta uuden hakemuksen maksua määrättäessä. Myönnetyn luvan toteutuminen osittain Kuitenkin pidätetään käsittelykuluina vähintään Mikäli rakennuslupa on rauennut, mutta sitä koskeva rakennustyö on kesken rakennuttajasta johtuvasta syystä, ei maksuja palauteta. Mikäli muu lupa kuin rakennuslupa on rauennut, noudatetaan maksua palautettaessa soveltuvin osin tämän kohdan perusteita. Lupahakemuksen peruuttaminen tai hylkääminen Mikäli lupahakemus hylätään tai hakija peruuttaa hakemuksen ennen päätöksen antamista, mutta päätösesitys on jo valmisteltu, peritään 50 % maksuperusteiden mukaisesta maksusta (ei koske suunnittelutarveratkaisuja ja poikkeamispäätöksiä). Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisen sekä sijaintikatselmuksen mukaiset maksut palautetaan kokonaan, mikäli toimenpidettä valmisteleviin töihin ei ole ryhdytty. Oikaisuvaatimuksen tekeminen Mikäli viranhaltijan päätökseen tyytymätön hakija tekee oikaisuvaatimuksen rakennus- ja ympäristövaliokunnalle ja valiokunta muuttaa viranhaltijan kielteisen päätöksen ja myöntää luvan, peritään hakijalta maksuperusteiden mukainen maksu. Maksua määrättäessä otetaan hyvityksenä huomioon viranhaltijapäätöksestä jo mahdollisesti peritty maksu. Mikäli valiokunta pysyttää viranhaltijan kielteisen päätöksen, peritään lisäksi käsittelymaksu 27 Kokonaisalan laskenta Maksua määrättäessä rakennuksen kokonaisalaan luetaan kaikkien kerrosten, kellareiden ja lämpöeristettyjen ullakoiden pinta-ala ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettuna. Mukaan ei kuitenkaan lasketa 160 cm matalampia tiloja eikä parvekkeita. Tätä määritelmää soveltaen lasketaan myös rakennuksen osan, katoksen sekä säiliön tai vastaavan kokonaisala. Avoimen autosuojan tai muun vastaavan rakennuksen tai katoksen kokonaisalaan lasketaan ajateltavissa olevien ulkoseinien rajaama kaikkien kerrostasojen pinta-ala. Rakennusvalvontamaksua määrättäessä otetaan rakennuksen maksuperusteena olevasta kokonaisalasta huomioon: m 2 ylittävältä osalta 75 % ja m 2 ylittävältä osalta 50 %. 11

13 28 Maksuperusteiden hyväksyminen ja voimaantulo Nämä maksut tulevat voimaan _._ Maksu määräytyy niiden maksujen mukaan, jotka ovat voimassa lupapäätöksen antamispäivänä tai viranomaistehtävän suorittamishetkellä. Näitä maksuja koskevalla päätöksellä kumotaan Sipoon kunnanvaltuuston ( 95) hyväksymät maksuperusteet ja Sipoon tekniikka- ja ympäristölautakunnan ( 212 ) hyväksymä taksa. 12

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 MAKSUPERUSTEET Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen

Lisätiedot

Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Maksut 01.01.2014 alkaen Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA Ympäristölautakunta hyväksynyt 13.12.2012 Voimaantulopäivä 17.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA.

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Viranomaislautakunta 05.11.2014 94 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.11.2014 398 PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 Sotkamon kunta Rakennusvalvonta SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT

HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT 1 LIITE 1 HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT KANGASALAN KUNTA 1(6) KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 MAKSUPERUSTEET Rakennuttaja, toimenpiteen suorittaja

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 2014 SISÄLTÖ JA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN YKSITYISKOHTAISET MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA. Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA. Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Kunnanhallitus 15.12.2014 547 Voimaantulo 1.1.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT

EURAJOEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT EURAJOEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA-TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUIS- TA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA-TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUIS- TA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Ymp.ltk. 11.11.2014 162 Liite no. 2. RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA-TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUIS- TA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Ympäristölautakunta hyväksynyt 11.11.2014 Voimaantulo

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HÄMEENLINNAN KAUPUNGISSA

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HÄMEENLINNAN KAUPUNGISSA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN T A K S A K O K O E L M A RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HÄMEENLINNAN KAUPUNGISSA Kv Taksan nimi 9.12.2014 Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Ympäristöosaston taksat ja maksut 2014 Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi ja rakennuksen paikan

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista. 1 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan kaupungissa 2.3.2015 alkaen 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupamaksut... 2

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 Suositus TEKIJÄ Markku Axelsson 1. painos ISBN 978-952-213-845-3 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman. viranomaistehtävistä perittävät maksut Loimaan kaupungissa

Maa-ainesten ottamissuunnitelman. viranomaistehtävistä perittävät maksut Loimaan kaupungissa Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut Loimaan kaupungissa Hyväksytty ympäristölautakunnassa 27.02.2013 Voimaantulo

Lisätiedot

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE Kiinteistötunnus Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys Rakennuslupa Toimenpidelupa Toimenpideilmoitus Purkamislupa Maisematyölupa Rakennussuunnittelutehtävän

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS 2 HATTULAN KUNTA Rakennusvalvonta Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS LUVAN HAKEMINEN JA ASIAKIRJAT Hattulassa rakennuslupaa haetaan joko

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA 14.12.2012 1 Sisällysluettelo 1. Rakennusvalvonnan laatupolitiikka...2 1.1 Toiminta-ajatus..2 1.2 Palvelua ohjaavat tavoitteet.2 1.3 Toiminnalliset

Lisätiedot

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta 1 Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta Jari Heikkilä, dosentti kaupunginarkkitehti 20.10.2010 2 3 4 5 6 7 Rakennusvalvonnan tehtävä Rakennusvalvonta

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1

SIILINJÄRVEN KUNTA. Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1 Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1 SIILINJÄRVEN KUNTA Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Luonnosta koskevat muutos- ja täydennysesitykset ymv. ovat merkitty sinisellä värillä

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien

Lisätiedot

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS +107,61 2. +104,60 4. 2. 3. KAAKKOON 4. +96,00 PIENTALO - OHJE 2009 17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAIS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 1. YLEISTÄ...5 2. MILLAINEN

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus 4 Suunnittelutarvealue 5 Toimenpiteiden luvan-/ilmoituksenvaraisuus

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot