TAMMELAN KUNNAN RAKENNUS- VALVONNAN TAKSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMMELAN KUNNAN RAKENNUS- VALVONNAN TAKSA"

Transkriptio

1 1 TAMMELAN KUNNAN RAKENNUS- VALVONNAN TAKSA Ympäristölautakunta

2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA RAKENNUSLUVAN ERITYISTEN EDELLYTYSTEN OLEMASSAOLON RATKAISEMINEN SUUNNITTELUTARVEALUEELLA LUVANVARAISTEN TOIMENPITEIDEN VALVONTA ILMOITUKSENVARAISTEN TOIMENPITEIDEN VALVONTA SEKÄ TOIMENPIDELUPA PURKAMISEEN LIITTYVÄ VALVONTA MAISEMATYÖLUPA TILAPÄINEN RAKENNUSLUPA POIKKEAMISLUVAN MYÖNTÄMINEN RAKENTAMISTA TAI MUUTA TOIMENPIDETTÄ KOSKEVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ, MÄÄRÄYKSISTÄ, KIELLOISTA JA MUISTA RAJOITUKSISTA VOIMASSA OLEVAAN LUPAAN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET ALOITUSKOKOUS JA KATSELMUKSET SEKÄ TARKASTUKSET VASTAAVIEN JA ERITYISALAN TYÖNJOHTAJIEN HYVÄKSYMINEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELTA PYYDETTY LAUSUNTO TAI ARVIO RAKENNUKSEN PAIKAN JA KORKEUSASEMAN MAALLE MERKITSEMINEN JA SIJAINTIKATSELMUKSEN SUORITTAMINEN RAKENNUSRASITTEET AIDAN RAKENTAMINEN YHDYSKUNTATEKNISTEN LAITTEIDEN SIJOITTAMINEN LUONNOLLISEN VEDENJUOKSUN MUUTTAMINEN KIINTEISTÖLLÄ VIRANOMAISEN SUORITTAMAN KUULEMINEN JA LAUSUNNOT ALOITTAMISOIKEUS RAKENNUTTAJAVALVONTA RAKENNUSTEN YLLÄPITO JA YMPÄRISTÖNHOITO PAKKOKEINOPÄÄTÖKSISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT KOKOONTUMISTILOJEN TARKASTUS PELASTUSLAIN MUKAISET TEHTÄVÄT ARAVA-ASETUKSEN JA MAASEUTUELINKEINOLAIN MUKAISET TEHTÄVÄT MUUT LAUSUNNOT JA SELVITYKSET MAKSUN MÄÄRÄÄMINEN VIRANOMAISTEHTÄVÄN VAATIVUUDEN MUKAAN MAKSUN SUORITTAMINEN MAKSUN PALAUTTAMINEN KOKONAISALAN LASKENTA KIINTEISTÖNMUODOSTUSLAIN MUKAINEN LOHKOMISLUPAPÄÄTÖS MAKSUPERUSTEIDEN HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO

3 3 MAKSUPERUSTEET Tammelan kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään tässä taksassa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 145 :n ja muiden säännösten nojalla. Maksut eivät ole arvonlisäverollisia. 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA (MRL 125 ) 2.1 Rakennuksen rakentaminen ja rakennuksen laajentaminen Rakennusta kohti 150,- Lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan /m 2 2, Samalla rakennuspaikalla olevan asumiseen liittyvän varasto- tai talousrakennuksen rakentaminen Rakennusta kohti 120,- Lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan /m 2 1, Vapaa-ajan asunnon tai lisärakennuksen sekä näiden käyttöön liittyvän talousrakennuksen rakentaminen tai uudestaan rakentaminen Rakennusta kohti 150,- Lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan /m 2 2,80

4 4 2.4 Rakenteiltaan ja varusteiltaan yksinkertaisen rakennuksen tai rakennelman rakentaminen tai uudelleen rakentaminen Rakennusta/rakennelmaa kohti 100,- Lisäksi rakennuksen/rakennelman kokonaisalan mukaan /m 2 1, Kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen (muu kuin laajennus) Rakennusta kohti 150,- Lisäksi kerrosalan lisäyksen mukaan /m 2 2,- 2.6 Korjaus- ja muutostyö (MRL 125,2 ), joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai jolla on vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin Rakennusta kohti 150,- Lisäksi korjattavan/muutettavan rakennuksen tai sen osan kokonaisalan mukaan /m 2 2,- 2.7 Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen (MRL 125,3 ) Rakennusta kohti 150,- Lisäksi muutettavan rakennuksen tai sen osan kokonaisalan mukaan /m 2 1, Loma-asunnon käytön muuttaminen pysyvään asumiseen Rakennusta kohti 150,- Lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan /m 2 2,- 2.9 Muut toimenpiteet, jotka edellyttävät rakennuslupaa sekä muutospiirustusten käsittely 150,-

5 Rakennushanketietolomakkeiden Käsittely/hakemus 40, Tuulivoimala napakorkeus 20 m 50 m perusmaksu 500,- napakorkeus > 50 m perusmaksu 500,- lisäksi napakorkeuden mukaan 50 m ylittävältä osalta /m 50, Asiakirjojen käsittelymaksu lähetystä kohti 20,- 3 RAKENNUSLUVAN ERITYISTEN EDELLYTYSTEN OLEMAS- SAOLON RATKAISEMINEN SUUNNITTELUTARVEALUEEL- LA (Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 ) 300,- 4 LUVANVARAISTEN TOIMENPITEIDEN VALVONTA (MRL 126, MRA 62 ) Toimenpiteen luvanvaraisuuden arvioimiseksi Suoritettu paikalliskatselmus/-tarkastus 70,- 5 ILMOITUKSENVARAISTEN TOIMENPITEIDEN VALVONTA (MRL 129, MRA 62, 63) SEKÄ TOIMENPIDELUPA 5.1 Kunnan rakennusjärjestyksen mukaisen Ilmoituksen käsittely 90,- 5.2 Toimenpidelupa 130,- 6 PURKAMISEEN LIITTYVÄ VALVONTA (MRL 127 ) 6.1 Rakennuksen purkamisilmoituksen Käsittely 70,- 6.2 Purkamislupa 120,-

6 6 7 MAISEMATYÖLUPA (MRL 128 ) 7.1 Maisemaa muuttava maanrakennustyö 200,- 7.2 Puiden kaataminen 50,- 7.3 Muu näihin verrattava toimenpide 80,- 7.4 Metsänhakkuu 150,- 8 TILAPÄINEN RAKENNUSLUPA (MRL 176 ) Tilapäisen rakennuksen rakentaminen enintään 5 vuoden ajaksi Rakennusta kohti 150,- Lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan /m 2 2,- 9 POIKKEAMISLUVAN MYÖNTÄMINEN RAKENTAMISTA TAI MUUTA TOIMENPIDETTÄ KOSKEVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ, MÄÄRÄYKSISTÄ, KIELLOISTA JA MUISTA RAJOITUKSISTA (MRL 171 ) 9.1 Poikkeamisluvan myöntäminen 400,- 9.2 Lausunto poikkeamislupahakemukseen 200,- 9.3 Vähäinen poikkeaminen (MRL 175 ) 50,- 10 VOIMASSA OLEVAAN LUPAAN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET 10.1 Luvan voimassaoloajan pidentäminen työn aloittamista varten (MRL 143 ) rakennusta kohti 100, Luvan voimassaoloajan pidentäminen työn loppuunsaattamista varten 100, Lupapäätöksessä asetetun määräajan tai lupaehdon muuttaminen 100,-

7 Vanhentuvan/ vanhentuneen luvan raukeamisilmoituksen lähettäminen 50,- 11 ALOITUSKOKOUS JA KATSELMUKSET SEKÄ TARKAS- TUKSET 11.1 Aloituskokouksen pitäminen (MRL 121, MRA 74 ) 80, Rakennuttajasta tai toimenpiteen suorittajasta johtuva ylimääräinen katselmus tai tarkastus (MRA 76,4 ) katselmus 80,- tarkastus 80, Naapuruussuhdelain mukainen katselmus (naapuruussuhdelaki 19 ) 120,- 12 VASTAAVIEN JA ERITYISALAN TYÖNJOHTAJIEN HY- VÄKSYMINEN Rakennustyön vastaavan työnjohtajan hyväksyminen 30,- Erityisalan työnjohtajan hyväksyminen 30,- Ilmoituksen käsittely 30,- Hyväksynnän peruuttaminen 30,- Työnjohtajamaksu on lupakohtainen kertamaksu. 13 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELTA PYYDETTY LAUSUNTO TAI ARVIO 13.1 Rakennusvalvontaviranomaisen pyynnöstä rakennushankkeeseen ryhtyvälle annettava kirjallinen ennakkolausunto tai arvio toimenpiteeseen liittyvästä laajuudeltaan rajatusta asiasta (esim. sopeutumisesta ympäristöön, lujuudesta tai turvallisuudesta) lausunto tai arvio 100,-

8 8 14 RAKENNUKSEN PAIKAN JA KORKEUSASEMAN MAALLE MERKITSEMINEN JA SIJAINTIKATSELMUKSEN SUORIT- TAMINEN (MRL 150, MRA 75 ) 14.1 Enintään 2 asuinhuoneistoa käsittävä rakennus ja sitä palvelevat samalla rakennuspaikalla olevat saman aikaisesti merkittävät talousrakennukset 150, Erikseen merkittävä talousrakennus tai vastaava pienehkö rakennus tai rakennelma 100, Muu rakennus 150, Sijaintikatselmuksen suorittaminen 100,- Mikäli kysymyksessä on olemassa olevan rakennuksen laajennus, maksu on 50 % taksan mukaisesta maksusta, jos olemassa olevaa rakennusta voidaan käyttää hyväksi mittauksessa. Rakennuksen paikan uudelleen merkitseminen 50 % mainituista maksuista. 15 RAKENNUSRASITTEET (MRL 158, 159, 160 ) 15.1 Asemakaavassa edellytetty rakennusrasite 200, Tonttia tai rakennuspaikkana olevaa kiinteistöä varten perustettu toista kiinteistöä rasittava oikeus (rakennusrasite) a) Rakennusrasitteen perustaminen 150,- b) Rakennusrasitteen muuttaminen 100,- c) Rakennusrasitteen poistaminen 100, Kiinteistöjen yhteisjärjestely 150,-

9 9 16 AIDAN RAKENTAMINEN (MRA 82 ) Rakennusvalvontaviranomaisen hakemuksesta antama määräys aidan rakentamisvelvollisuudesta ja/tai aidan laadusta, sijoituksesta sekä kustannusten jakautumisesta naapurien kesken Päätös 100,- 17 YHDYSKUNTATEKNISTEN LAITTEIDEN SIJOITTAMINEN (MRL 161, 162 ) Yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon, vähäisen laitteen, rakennelman tai laitoksen sijoittamista koskeva päätös 300,- /päätös. Edellä mainitun toimenpiteen sijoittamista koskeva muutospäätös 100,- /päätös. 18 LUONNOLLISEN VEDENJUOKSUN MUUTTAMINEN KIIN- TEISTÖLLÄ (MRL 165 ) Hakemuksesta annettu määräys haitan korjaamisesta tai poistamisesta 100,- 19 VIRANOMAISEN SUORITTAMAN KUULEMINEN JA LAU- SUNNOT (MRL 133, MRL 173, MRA 65, MRA 86 ) 19.1 Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta ilmoittaminen naapuria kohti 30, Kunnallisen ilmoituksen julkaiseminen lehdessä 150,- Peritään ilmoituskulut todellisten kulujen mukaisina Katselmus rakennuksen ympäristöön soveltuvuuden arvioimiseksi 30, Kuuleminen poikkeusta koskevan hakemuksen johdosta (MRL 173 )

10 Hakemuksesta tiedottaminen/ naapuri 30, Hakemuksesta kuuluttaminen lehti-ilmoituksella 150,-. Peritään todellisten kulujen mukaan. 20 ALOITTAMISOIKEUS (MRL 144 ) Luvan antaminen hakemuksesta rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen vakuuden turvin osaksi tai kokonaan ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman 120,- 21 RAKENNUTTAJAVALVONTA (MRL 151, MRA 78 ) 21.1 Päätös valvontasuunnitelmasta 150,- Mikäli viranomainen päättää, että olennainen osa rakennusvalvontaan liittyvistä tehtävistä jää rakennuttajan valvottavaksi, tulee rakennusvalvontamaksusta antaa vastaava alennus. Alennus on enintään 50 % lupamaksusta, pois lukien rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisen osuus maksusta. Jos rakennuttajalle myönnetty valvontaoikeus peruutetaan, on rakennusvalvontamaksu suoritettava alentamattomana ellei rakennusvalvontaviranomainen erityisistä syistä toisin päätä Ulkopuolinen tarkastus Ulkopuolisen asiantuntijan antaman lausunnon käsittelyn kustannuksista vastaa rakennushankkeeseen ryhtyvä aiheutuneiden kustannusten mukaisesti.

11 11 22 RAKENNUSTEN YLLÄPITO JA YMPÄRISTÖNHOITO ( MRL 166, 167 ) 22.1 Rakennuksen tai ympäristön kunnossapitovelvollisuuden laiminlyönnin johdosta annettu korjaus- tai siistimiskehoitus 80,- 23 PAKKOKEINOPÄÄTÖKSISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 180, 182, uhkasakkolaki 10, 15 ) 23.1 Viranhaltijan työn keskeyttämismääräys (MRL 180,1 ) ja lautakunnan keskeyttämisen poistamis- tai pysyttämispäätös (MRL 180,2 ) 100, Lautakunnan päätös tehdyn työn tai laiminlyönnin oikaisemisesta määräajassa (MRL 182,1 ) 100, Uhkasakon asettamispäätös (MRL 182,2 ) 120, Teettämisuhan asettamispäätös (MRL 182,2 ) 120, Uhkasakon tuomitsemispäätös (uhkasakkol 10 ) 120, Teettämisuhan täytäntöönpano- Päätös (uhkasakkol 15 ) 120,- Pakkotoimenpiteen tulee kohdistua MRL:n 145 :n mukaiseen luvan hakijaan tai toimenpiteen suorittajaan.

12 12 24 KOKOONTUMISTILOJEN TARKASTUS (MRA 54 ) Mikäli rakennusluvassa tai toimenpideluvassa vahvistetaan kyseisessä tilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärä, taksan mukainen henkilöiden enimmäismäärän vahvistamismaku lisätään lupamaksuun Kokoontumistilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärän vahvistaminen 120,- lisäksi kokonaisalan mukaan /m 2 0, Kokoontumisalueiden tarkastus aluetta kohti 120,- 25 PELASTUSLAIN MUKAISET TEHTÄVÄT (PL 71, 75 ) 25.1 Poikkeuksen myöntäminen väestönsuojalle asetuksessa tai rakenteellisissa määräyksissä asetetuista vaatimuksista (milloin siihen on perusteltu syy eikä poikkeuksen tekeminen olennaisesti heikennä suojautumismahdollisuuksia). Poikkeamispäätös 300, Kahta tai useampaa rakennusta varten myönnetty lupa yhteisen väestönsuojan rakentamiseksi viiden vuoden kuluessa ensimmäisen rakennuksen valmistumisesta 150,- 26 ARAVA-ASETUKSEN (14 ) JA MAASEUTUELINKEINO- LAIN (48 ) MUKAISET TEHTÄVÄT 26.1 Tarkastukset ja vaihetodistukset, jotka eivät sisälly rakennusvalvontatehtäviin tarkastukset 60,-

13 Arviointitehtävät Asuinrakennukset 120,- Tuotantorakennukset 120,- Varasto- ja muut rakennukset 80,- 27 MUUT LAUSUNNOT JA SELVITYKSET Rakennuksiin liittyvät selvityspyynnöt ja tiedustelut 27.1 Rakennustarkastajan selvitys/ lausunto 100, Ympäristölautakunnan selvitys/ päätös 200, Kaupallisiin tarkoituksiin tavanomaisten lupaasiakirjojen/ tietojen selvitys 50,- 28 MAKSUN MÄÄRÄÄMINEN VIRANOMAISTEHTÄVÄN VAA- TIVUUDEN MUKAAN 28.1 Näiden maksuperusteiden mukaan määräytyvää maksua voidaan korottaa tai alentaa hankekohtaisesti ottaen huomioon hankkeen laajuus, laatu, vaativuus, suunnitteluratkaisun tavanomaisesta poikkeavuus sekä rakentamisolosuhteet ja käytettävät erityismenetelmät, mikäli näillä on olennaista vaikutusta viranomaistehtävien vaativuuteen Maksun määrääminen korotettuna Jos viranomaisen tarkastus- tai valvontatehtävä johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että luvanhakija tai toimintaan velvollinen on laiminlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän, maksu voidaan periä korotettuna ottaen huomioon suoritetuista toimenpiteistä kunnalle aiheutuneet kulut, kuitenkin enintään kaksinkertaisena. Mahdollisista hallinnollisista pakkotoimenpiteistä peritään maksu 23 :n mukaan.

14 Erääntynyt maksu Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa säädetään. 29 MAKSUN SUORITTAMINEN Maksuperusteiden mukaiset maksut on suoritettava, kun päätös on annettu. Muiden kuin luvan yhteydessä perittyjen maksujen osalta maksu peritään, kun ko. viranomaistehtävä on suoritettu. Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa kohdan 28.3 mukaisesti. Maksuihin sisältyy päätösasiakirjojen lunastusmaksu. 30 MAKSUN PALAUTTAMINEN 30.1 Luvan raukeaminen Mikäli rakennuslupa tai muu lupa on rauennut tai rakennuttaja luvan voimassa ollessa luopuu siitä, luvan hakijalle palautetaan hakemuksesta 50 % suoritetusta maksusta. Palautus suoritetaan vain, mikäli rakennustyö on aloittamatta. Kuitenkin pidätetään käsittelykuluina rakennusluvan osalta 150,- muiden lupien osalta 80,- 14 :n mukainen maksu palautetaan kokonaan, mikäli toimenpidettä valmisteleviin töihin ei ole ryhdytty Uuden luvan käsittely vanhan ollessa voimassa Jos rakennuttaja rakennusluvan ollessa voimassa luopuu siitä ja hakee lupaa suorittaa rakennustyö uusien rakennuspiirustusten mukaisesti, hyvitetään 50 % aikaisemmin suoritetusta maksusta uuden hakemuksen maksua määrättäessä.

15 15 Kuitenkin pidätetään aikaisemmasta maksusta käsittelykuluina rakennusluvan osalta 150,- muiden lupien osalta 80,- 14 :n mukainen maksu palautetaan kokonaan, mikäli toimenpidettä valmisteleviin töihin ei ole ryhdytty Myönnetyn luvan toteutuminen osittain Mikäli rakennuslupa koskee useita rakennuksia ja lupa on osittain rauennut, määrätään hakemuksesta palautettavan maksun suuruus siitä valvontamaksun osasta, joka vastaa luvan rauenneesta osasta suoritettua maksua. Mikäli rakennuslupa on rauennut, mutta sitä koskeva rakennustyö on kesken rakennuttajasta johtuvasta syystä, ei maksuja palauteta. Mikäli muu lupa kuin rakennuslupa on rauennut, noudatetaan maksua palautettaessa soveltuvin osin tämän kohdan perusteita Lupahakemuksen peruuttaminen tai hylkääminen tai oikaisuvaatimuksen tekeminen Mikäli lupahakemus hylätään tai hakija peruuttaa hakemuksen ennen päätöksen antamista, mutta päätösesitys on jo valmisteltu, peritään 50 % maksuperusteiden mukaisesta maksusta. 14 :n mukainen maksu palautetaan kokonaan, mikäli toimenpidettä valmisteleviin töihin ei ole ryhdytty. Mikäli viranhaltijan päätökseen tyytymätön hakija tekee oikaisuvaatimuksen lautakunnalle ja lautakunta muuttaa viranhaltijan kielteisen päätöksen ja myöntää luvan, peritään hakijalta maksuperusteiden mukainen maksu. Maksua määrättäessä otetaan hyvityksenä huomioon viranhaltijapäätöksestä jo mahdollisesti peritty maksu.

16 16 Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voimassa olleen taksan mukaan. 31 KOKONAISALAN LASKENTA Maksua määrättäessä rakennuksen kokonaisalaan lasketaan kerrosten, kellareiden ja ullakon alat ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettuina. Mukaan ei lasketa 160 cm matalampia tiloja eikä parvekkeita. Tätä määritelmää soveltaen lasketaan myös rakennuksen osan tai säiliön, katoksen tai vastaavan rakennelman kokonaisala. Rakennusvalvontamaksua määrättäessä otetaan rakennuksen maksuperusteen mukaisesti kokonaisalasta huomioon 2000 m 2 ylittävältä osalta huomioon 75 % ja 5000 m 2 ylittävältä osalta 50 %. 32 KIINTEISTÖNMUODOSTUSLAIN (33 ) MUKAINEN LOH- KOMISLUPAPÄÄTÖS 200,- 33 MAKSUPERUSTEIDEN HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTU- LO Nämä maksuperusteet ovat Tammelan ympäristölautakunnan hyväksymät ja tulevat voimaan alkaen. Rakennusvalvontamaksu määräytyy lupahakemuksen saapumispäivänä kunnassa voimassa olevien maksuperusteiden mukaan.

TEUVAN KUNNAN RAKENNUS- VALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET. Voimaantulo 1.1.2008. Kh 10.12.2007 328, lisäys kh 13.1.2014 11 ja 27.1.

TEUVAN KUNNAN RAKENNUS- VALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET. Voimaantulo 1.1.2008. Kh 10.12.2007 328, lisäys kh 13.1.2014 11 ja 27.1. TEUVAN KUNNAN RAKENNUS- VALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET Voimaantulo 1.1.2008 Kh 10.12.2007 328, lisäys kh 13.1.2014 11 ja 27.1.2014 39 TEUVAN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 MAKSUPERUSTEET Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen

Lisätiedot

VAALAN KUNTA Ymp.ltk 4.12.2013

VAALAN KUNTA Ymp.ltk 4.12.2013 VAALAN KUNTA Ymp.ltk 4.12.2013 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT Liite 79 Vaalan kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Lisätiedot

Polvijärven kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä

Polvijärven kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä Kunnanvaltuusto 27.1.2014 8 1 MAKSUPERUSTEET Polvijärven kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 4.11.2014 Kunnanhallitus 17.11.2014 Voimaan 1.1.2015

Ympäristölautakunta 4.11.2014 Kunnanhallitus 17.11.2014 Voimaan 1.1.2015 1 Ympäristölautakunta 4.11.2014 Kunnanhallitus 17.11.2014 Voimaan 1.1.2015 Uuraisten kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 2

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA

LAUKAAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Sivu 1/12 LAUKAAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Laukaan valtuusto 2.4.2012 5 Sisällys: 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta 3 Poikkeaminen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT Puolangan kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

MÄNTYHARJUN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT MÄNTYHARJUN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Sastamalan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Sastamalan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KEMIÖNSAAREN KUNNASSA

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KEMIÖNSAAREN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KEMIÖNSAAREN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET Sisällysluettelo: 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 Sotkamon kunta Rakennusvalvonta SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Viranomaislautakunta 05.11.2014 94 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.11.2014 398 PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA Ympäristölautakunta hyväksynyt 13.12.2012 Voimaantulopäivä 17.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KITTILÄN KUNNASSA

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KITTILÄN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KITTILÄN KUNNASSA VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KITTILÄN KUNNASSA Sisällysluettelo: 1 yleistä 2 rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT IITIN KUNNASSA

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT IITIN KUNNASSA 1 405/02.03.00/2014 Rakltk 4.6.2014 53 RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT IITIN KUNNASSA Kunnanvaltuusto Voimaantulo xx.xx.2014 1 IITIN

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA JA KATUALUEEN AITAAMISESTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA JA KATUALUEEN AITAAMISESTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA JA KATUALUEEN AITAAMISESTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutosten valvonta 3 Rakennusluvan erityisten edellytysten ratkaiseminen

Lisätiedot

Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Maksut 01.01.2014 alkaen Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutosten valvonta 3 Rakennusluvan erityisten edellytysten ratkaiseminen suunnittelutarvealueella

Lisätiedot

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA.

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

PUNKALAITUMEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT PUNKALAITUMEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT LAIHIAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT PERTUNMAAN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI KANNONKOSKEN KUNNAN, KIVIJÄRVEN KUNNAN, PIHTIPUTAAN KUNNAN JA VIITASAAREN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTATAKSA

POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI KANNONKOSKEN KUNNAN, KIVIJÄRVEN KUNNAN, PIHTIPUTAAN KUNNAN JA VIITASAAREN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTATAKSA Hyväksytty: Ympäristölautakunta 18.9.2013 107 Voimaantulo: 1.1.2014 POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI KANNONKOSKEN KUNNAN, KIVIJÄRVEN KUNNAN, PIHTIPUTAAN KUNNAN JA VIITASAAREN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTATAKSA

Lisätiedot

rakennusta/rakennelmaa kohti 168,3 lisäksi rakennuksen/rakennelman kokonaisalan sekä katoksen alan mukaan/m² 1,98

rakennusta/rakennelmaa kohti 168,3 lisäksi rakennuksen/rakennelman kokonaisalan sekä katoksen alan mukaan/m² 1,98 LOHJAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Kaupunginhallitus 2.3.2015 95 Kaupunginvaltuusto 11.3.2015 34 Nämä maksut tulevat

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan taksa. Taksa voimassa 1.4.2014 alkaen

Rakennusvalvonnan taksa. Taksa voimassa 1.4.2014 alkaen Rakennusvalvonnan taksa Taksa voimassa 1.4.2014 alkaen KARKKILAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Yleistä 2 2 Rakentamisen

Lisätiedot

2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA. Perusmaksu rakennusta / huoneistoa kohti 300,00 (sis. lupakäsittely, loppukatselmus yms.

2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA. Perusmaksu rakennusta / huoneistoa kohti 300,00 (sis. lupakäsittely, loppukatselmus yms. 1 Rantasalmen kunta Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut Rantasalmen kunnanvaltuuston 27.1.2014 / 2 hyväksymä. Voimassa 1.2.2014 alkaen

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa

Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa 1.6.2013 Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa Sipoon kunta Sipoon kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa 1.1.2015

Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa 1.1.2015 Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa 1.1.2015 Sipoon kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Sisällys 1 Yleistä...

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa -.-.2013

Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa -.-.2013 Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa -.-.2013 Sipoon kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Sisällys 1 Yleistä...

Lisätiedot