RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TEHTÄVÄ... 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 1 1 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TEHTÄVÄ... 1"

Transkriptio

1 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TEHTÄVÄ RAKENNUSTOIMENPITEEN LUVANVARAISUUS... 1 Osa-alueet... 2 Lupien ja ilmoitusten käsittely... 4 Ilmoitus... 4 Määräysten tarkennuksia... 4 Maisemaa muuttavat toimenpiteet RAKENNUKSEN SOPEUTUMINEN YMPÄRISTÖÖN RAKENNUKSEN SIJOITTUMINEN Asemakaava-alueet Ranta-asemakaava-alueet Muut alueet Asuinrakennusten etäisyys yleisistä ja yksityisistä teistä, tien keskilinjasta mitattuna ilman melusuojausta Tontin, rakennuspaikan rajan ylittäminen Pelastuslaitoksen pääsy rakennuksen viereen Rakennuksen osoitemerkintä YMPÄRISTÖNHOITO Yleistä Puiden kaato Katselmukset Tontin ja rakennuksen valaistus AITAAMINEN RAKENNUSPAIKKA RAKENTAMISEN MÄÄRÄ KAAVA-ALUEIDEN ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA Asuinrakennukset Lomarakennukset Suunnittelutarvealue VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN RADON ASEMAKAAVOJA TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET TYÖMAAT Työmaan perustaminen ja hoitaminen Katu- ja muun yleisen alueen käyttäminen Työmaan purkaminen ja siistiminen Saumamassojen PCB- ja lyijypitoisuus... 13

2 13 JÄTEHUOLTO MÄÄRÄYKSISTÄ POIKKEAMINEN VOIMAANTULOMÄÄRÄYS LIITTEET

3 1 HEINOLAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN Heinolan kaupungin rakennusvalvontaviranomainen on rakennuslautakunta. Rakennuslautakunnan alaisena toimii rakennusvalvontatoimisto. Osa rakennuslautakunnan toimivallasta on siirretty johtosäännöllä rakennusvalvontatoimistolle ja sen viranhaltijoille. 1 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TEHTÄVÄ Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi Heinolan kaupungissa on noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä. Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta sekä voimassaolevia asemakaavoja. Laki, asetus, oikeusvaikutteinen yleiskaava, asemakaava sekä Suomen rakentamismääräyskokoelma menevät rakennusjärjestyksen edelle (MRL 14 ). 2 RAKENNUSTOIMENPITEEN LUVANVARAISUUS Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös: C korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen C rakennuksen laajentamiseen ja sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen C muuta kuin edellä mainittua rakennuksen korjaus- tai muutostyötä varten, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen ja terveydellisiin oloihin C rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muuttamista varten, jolloin luvanvaraisuutta harkittaessa otetaan huomioon käyttötarkoituksen muutoksen vaikutus kaavan toteuttamiseen ja muuhun maankäyttöön sekä rakennukselta vaadittaviin ominaisuuksiin. Lupaa edellyttävänä käyttötarkoituksen muutoksena pidetään muun ohella loma-asunnon muuttamista pysyvään asumiseen (MRL 125 ) C maston/antennin rakentamiseen, mikäli korkeus on yli 60 m. Asuin- ja työtilojen pesutiloja uudisrakennettaessa/saneerattaessa pesutilojen lattia- ja seinärakenteet on varustettava vesieristyksin. Vesieristykset on tarkastettava ennen niiden peittämistä. Lupamenettelyn asemesta asemakaava-alueen ulkopuolella sovelletaan ilmoitusmenettelyä jo olemassa olevaan asuntoon kuuluvan, enintään 30 k-m²:n tai maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen, enintään 70 k-m²:n suuruisen muun talousrakennuksen kuin saunarakennuksen rakentamiseen. Talousrakennusten ja toimenpiteiden luvan- ja ilmoituksenvaraisuudesta määrätään seuraavan taulukon mukaisesti, vähäisemmät toimenpiteet eivät edellytä valvontatoimenpiteitä.

4 2 R = rakennuslupa haettava I = toimenpideilmoitus annettava T = toimenpidelupa haettava - = ei valvontatoimenpiteitä Rakennus- tai toimenpidelupa on haettava ja toimenpideilmoitus on annettava ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. Osa-alueet: A Taaja-asutus B Teollisuusalueet C Ranta-asemakaava-alueet D Muu alue (haja-asutus) Toimenpide / koko A B C D 2.1 RAKENNELMA (Rakentaminen) - saunarakennus tai muu tulisijallinen talousrakennus R R R R - lasten leikkimökki alle 4 kem², räystäskorkeus < 1,5 m vähäinen rakennelma (grillikatos / huvimaja) 4-12 m² I I I - - auto- tai varastokatos 4-15 m² (Vaipasta avointa > 30 %) I I I - - auto- tai varastokatos yli 15 m² T T T I - talousrakennus 4-15 kem². Eristämätön, ei tulisijaa I I I - - talousrakennus kem². Eristämätön, ei tulisijaa T T T I - aittarakennus alle 10 kem² I I I - - aittarakennus kem² T T T I - lantala / lietelantasäiliö T T T T 2.2 YLEISÖRAKENNELMA (Perustaminen / rakentaminen) - urheilupaikka T T T T - kokoontumispaikka I I I I - asuntovaunualue tai vastaava T T T T - katsomo T T T T - yleisöteltta tai vastaava, paikallaan yli 14 vrk I I I I 2.3 LIIKUTELTAVA LAITE Asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan pitäminen paikallaan sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn - asuntovaunut tai muu vastaava liikuteltava laite T T T T - asuntolaivat tai muut näihin verrattavat liikuteltavat laitteet T T T T

5 3 Toimenpide / koko A B C D 2.4 ERILLISLAITE - masto / antenni tai vastaava h < 60 m ja lisäksi laitetila T T T T - piiput, korkeus yli 10 m T T T I - maanpäälliset säiliöt, tilavuus 3-20 m³ T I T - - maanpäälliset säiliöt, tilavuus yli 20 m³ T T T I - julkisluonteiset muistomerkit I meluesteet T T T T - hiihtohissi / tuulivoimala tai vastaava T T T T 2.5 VESIRAJALAITE (rakentaminen) - venevajan tai -katoksen rakentaminen T T T T - suurehko laituri, pinta-ala yli 40 m² T T T I - muu vesirajaa muuttava tai siihen olennaisesti vaikuttava rakennelma, kanava, aallonmurtaja tai vastaava T T T T 2.6 SÄILYTYS- TAI VARASTOINTIALUE - muusta alueesta erotettu suurehko varastointi- tai pysäköinti alue tai tällaiseen alueeseen verrattava alue T T T T 2.7 JULKISIVUTOIMENPIDE - kattomuodon muuttaminen T T T T - rakennuksen julkisivun muuttaminen I I I I - vesikatteen materiaalin muutos I I I I - julkisivuverhouksen materiaalin muutos I I I I - ikkunajaon muutos I I I I 2.8 MAINOSTOIMENPIDE - myynti-, tiedotus- tai mainoslaitteen sijoittaminen tai ikkunan peittävän mainoksen pysyvä tai pitkäaikainen asettaminen (jollei laite ole vähä inen tai sitä sijoite ta rak ennusluvan m uka isesti) I I AITAAMINEN - näkösuoja-aita, korkeus yli 150 cm T T T -

6 4 - aidat, korkeus alle 150 cm I I I - Toimenpide / koko A B C D 3.0 KAUPUNKIKUVAJÄRJESTELY - tontin tai rakennuspaikan piha-alueen järjestelyt T I T - - muut kaupunki- tai ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestelyt ja muutokset T T T I - rakennuksen tai sen osan purkaminen I I I - Lupien ja ilmoitusten käsittely Ilmoitus Kirjalliset rakennus- ja toimenpidelupahakemukset sekä ilmoitukset osoitetaan rakennuslautakunnalle seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta: S Luvat myynti-, tiedotus- tai mainoslaitteen sijoittamiseen katu- tai muulle yleiselle alueelle haetaan tekniseltä palvelukeskukselta. S Asemakaava-alueiden ulkopuolella luvat ulkomainoksille haetaan ympäristökeskukselta. Luvat myöntää rakennuslautakunta edellä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta, jollei johtosäännössä asiaa ole siirretty viranhaltijan ratkaistavaksi. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivää ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. Ilmoituksen liitteenä tulee olla asemapiirroksen lisäksi hankkeen tai toimenpiteen arvioimiseksi muut tarpeelliset selvitykset. Purkuilmoitus on tehtävä 30 päivää ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. Toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, ellei rakennusvalvontaviranomainen mainitun ajan kuluessa vaadi rakennus-, toimenpide- tai purkuluvan hakemista. Ilmoitus raukeaa, ellei toimenpidettä ole saatettu loppuun vuoden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. Määräysten tarkennuksia Vaikka toimenpidelupaa tai ilmoitusta ei tarvittaisikaan, on rakentamisessa noudatettava tässä rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä. Toimenpidelupaa tai ilmoitusta ei tarvita: S jos toimenpide perustuu oikeusvaikutteiseen kaavaan, voimassa olevaan rakennuslupaan tai MRL:n mukaiseen katusuunnitelmaan tai yleisistä teistä annetun lain (234/1954) mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

7 5 Maisemaa muuttavat toimenpiteet Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa (toimenpiderajoitus): 1) asemakaava-alueella; 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä 3) alueella, jolla on voimassa 53 :ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty. Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten tai myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Lupa ei ole myöskään tarpeen, jos toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan. Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa (555/1981) tarkoitettu lupa (MRL 128 ). Maisematyölupa on voimassa kolme (3) vuotta (MRL 143 ). 3 RAKENNUKSEN SOPEUTUMINEN YMPÄRISTÖÖN Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan vältettävä tärvelemästä arvokkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä, erityisiä maastomuotoja, siirtolohkareita ja kauniita yksittäispuita. Rakennuspaikan luonnonmukaisuus on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä. Rakentamisessa ranta-alueille tai avoimeen maastoon tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennuksen korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja -väritykseen. Ranta-alueilla tulee rakennusten julkisivumateriaalin olla pääosin puuta. Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää, vain vähäinen harventaminen sallitaan. Rakennuspaikalla tulee rakennusten mahdollisuuksien mukaan muodostaa ympäristökuvaan yhtenäinen rakennusryhmä. Rakennettaessa olemassa olevien rakennusten yhteyteen, on uudisrakentamisen, lisärakentamisen ja uudestaan rakentamisen sopeuduttava noudatettuun rakennustapaan ja olemassa olevaan rakennuskantaan sijoituksensa, kokonsa, muotonsa, ulkomateriaaliensa ja -värityksensä sekä julkisivujen jäsennyksensä puolesta. Rakentamisen ohjaamiseksi rakennuslautakunta voi antaa alueellisia tai koko

8 kuntaa koskevia rakentamistapaohjeita. Ohjeiden tulee edistää alueen ominaispiirteisiin ja paikallisiin erityisoloihin sopivaa rakentamista. 6 4 RAKENNUKSEN SIJOITTUMINEN 1. Asemakaava-alueet Milloin asemakaavassa ei ole määrätty rakennusalaa, rakennuksen etäisyyden rakennuspaikan rajasta tulee olla vähintään yhtä suuri kuin sen rajan puoleinen korkeus, kuitenkin vähintään neljä (4) metriä. 2. Ranta-asemakaava-alueet 3. Muut alueet Milloin ranta-asemakaavassa ei ole määrätty rakennusalaa, rakennuksen etäisyyden rakennuspaikan rajasta tulee olla vähintään viisi (5) metriä. Rakennusten etäisyyden naapurin rajasta tulee olla vähintään yhtä suuri kuin rakennuksen korkeus, kuitenkin vähintään viisi (5) metriä. Edellä olevien kohtien 1-3 osalta rakennuslautakunta tai rakennustarkastaja voi kuitenkin erityisestä syystä sallia rakennuksen rakennettavaksi rajaan tai lähemmäksi rajaa, jollei siitä ole naapurille huomattavaa haittaa tai tämä on antanut rakentamiseen kirjallisen suostumuksen. Rakennusten etäisyyden rantaviivasta ja rakennusten sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Lisäksi tulee noudattaa seuraavien rakennusten ja rakennelmien etäisyyksiä rantaviivasta tai vesijätön reunasta (ks. liite 3): - Asuinrakennus, jonka kerrosala enintään 50 m²20 m - Edellistä suurempi asuinrakennus 30 m - Sauna, jonka kerrosala on enintään 20 m² ja jossa on enintään 10 m²:n suuruinen avokuisti 10 m - Sauna, jonka kerrosala on enintään 25 m² ja jossa on enintään 20 m²:n suuruinen avokuisti 15 m - Muut talousrakennukset 20 m - Enintään 12 m²:n suuruiset grillikatokset, huvimajat 10 m Etäisyydet mitataan rakennuksen ulkoseinään tai rakennelman reunaan. Rakennuksen alimman lattiatason tulee olla vähintään 1,0 metriä ylävesirajaa korkeammalla. Ellei vesiraja ole tiedossa, on alimman lattiatason oltava vähintään puolitoista (1,5) metriä keskivedenkorkeuden yläpuolella. Vain erityisistä syistä, milloin yleiset tarpeet tai ammatin harjoittaminen vaatii, voi venevajan tai -katoksen sijoittaa vesialueelle. Muussa käytössä oleva venevaja tai -katos on sijoitettava ranta-alueelle.

9 7 4. Asuinrakennusten etäisyys yleisistä ja yksityisistä teistä, tien keskilinjasta mitattuna ilman melusuojausta Valtatiet Vierumäki-Lusi Muualla Kanta- ja maantiet Paikallistiet Yksityistiet 100 m 50 m 30 m 12 m 12 m 5. Tontin, rakennuspaikan rajan ylittäminen Rakenteet: Rakennuslautakunta / rakennustarkastaja voi sallia, että seuraavat rakennusosat saavat ulottua tontin tai rakennuspaikan rajan yli kaupungin hallinnassa olevalle katu-, tie- tai muulle yleiselle alueelle: 1) Perusmuurin tai -pilarin antura maanpinnan alapuolella enintään 0,3 m:n etäisyydelle tai, jos antura on vähintään 1,5 m:n syvyydessä, enintään 0,6 m:n etäisyydelle. 2) Porrasaskel enintään 0,3 m:n ja jalustan osan sekä portin ja oven pielet enintään 0,15 m:n etäisyydelle. 3) Valo-, polttoaine- ja muu sellainen kuilu, joka on katettu ympäröivän alueen tasoon, enintään 1,2 m:n etäisyydelle. Ulokkeet: Rakennuslautakunta / rakennustarkastaja voi sallia, että erkkerit, parvekkeet, valokatteiset tilat, kattolistat, suojakatokset ja muut vastaavanlaiset rakennusosat saavat ulottua tontin tai rakennuksen rajan yli kaupungin hallitsemalle katu-, rakennuskaavatie- tai muulle yleiselle alueelle, kuitenkin niin, että 1) rajan ylitys ei saa olla 1,5 m:ä suurempi 2) ne on rakennettava, mikäli ne ulottuvat tontin tai rakennuspaikan rajan ulkopuolelle, vähintään 3 m:n korkeudelle maan pinnasta 3) erkkerit, parvekkeet ja valokatteiset tilat eivät saa ulottua 1,5 m:ä lähemmäksi naapuritontin tai -rakennuspaikan rajaa. Yleisen, liike- tai muun näihin verrattavan rakennuksen pääsisäänkäynnin suojakatos saa kuitenkin ulottua pidemmällekin, mikäli siitä ei ole haittaa liikenteelle. Tontin tai rakennuspaikan rajan yli ulottuvat erkkerit ja muut huoneistoalaan laskettavat ulkonemat eivät kuitenkaan saa lisätä tontin tai rakennuspaikan sallittua kerrosalaa.

10 8 Mainos- yms. laitteet: Rakennuslautakunta / rakennustarkastaja voi sallia, että myynti-, tiedotus-, mainosja muuta sellaista laitetta asennettaessa on noudatettava seuraavaa: 1) Laite, mikäli se kiinnitetään 2,4 m ylemmäksi maan pinnasta, saa ulottua enintään 0,9 m sekä muussa tapauksessa enintään 0,25 m julkisivun pinnasta. 2) Laite on kiinnitettävä tukevasti. 3) Laite ei saa olla liikennettä, liikenteen ohjausta, katuvalaistusta eikä muutoinkaan häiritsevä. 4) Laitteen muodon, värityksen ja rakenteen on sopeuduttava ympäristöön. Aurinko- yms. suojukset: Rakennuslautakunta / rakennustarkastaja voi sallia ikkunan aurinkosuojuksen asentamiseen siten, että aurinkosuojus asennetaan vähintään 2,4 m:n korkeuteen maanpinnasta ja että etäisyys ajoneuvoliikenteelle varatusta alueesta on vähintään 0,5 m. (Ks. liite 4) 6. Pelastuslaitoksen pääsy rakennuksen viereen Pelastuslaitoksen ajoneuvoille on oltava esteetön pääsy (pelastustie) kolmikerroksisen tai sitä korkeamman rakennuksen viereen siten, että pelastustoimenpiteet ovat mahdollisia. Kolmikerroksisen tai sitä korkeamman rakennuksen ulkoseinään tai pihamaalle on sijoitettava kyltti, josta ilmenee pelastustien sijainti. Maankäyttö- ja rakennuslain 167 :n mukaan rakennusluvassa osoitetut ja hälytysajoneuvoja tai huoltoajoa varten tarkoitetut kulkuyhteydet tulee säilyttää ajokelpoisina. 7. Rakennuksen osoitemerkintä Rakennuksen tonttiliittymän puoleiseen julkisivuun, näkyvälle paikalle on asennettava rakennuksen osoitenumero. Tarvittaessa osoitenumero tai sen ohjaus on sijoitettava kiinteistölle johtavan ajoväylän alkupäähän. Rakennuksen osoitemerkinnän on oltava valmis viimeistään rakennuksen käyttöönottokatselmuksessa.

11 9 5 YMPÄRISTÖNHOITO 1. Yleistä Rakennukset, rakennelmat, jätesäiliöt ja katokset, mainokset, aidat, portit ja varastointi ulkosalla sekä istutukset ympäristöineen, jotka vaikuttavat ympäristökuvaan, pidettävä asianmukaisessa kunnossa sekä niin, etteivät ne rumenna ympäristöä. Ympäristöä häiritsevien ulkovarastojen ympärille on tarvittaessa istutettava näkösuoja tai rakennettava aita. Rakennuspaikka tulee muutoinkin tarvittaessa sopivin istutuksin liittää ympäröivään maisemaan. Asemakaava-alueella ei puistoja, yleisiä alueita eikä rakentamattomia tontteja saa käyttää varastointiin, pysäköintiin ym. säilyttämiseen tai muuhun vastaavaan toimintaan asemakaavan vastaisesti. Vesirakentamisesta (ruoppaus, rannan pengertäminen) on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristöviranomaiselle. Mikäli laiturin rakentamisesta saattaa aiheutua Vesilain 1 luvun :ssä tarkoitettu muutos tai seuraus (esim. supistaa valtaväylää), on laiturin rakentamiseen hankittava ympäristölupaviraston lupa. 2. Puiden kaato Haluttaessa kaataa muutamia yksittäisiä puita kaava-alueella, tulee hankkeesta ilmoittaa rakennustarkastajalle. Asia siirretään kaupunginpuutarhurille, joka myöntää luvan. Kielteisissä ja epäselvissä tapauksissa asia muutetaan maisematyöluvaksi, jonka ratkaisee rakennustarkastaja. 3. Katselmukset Rakennuslautakunta tai rakennuslautakunnan valitsemat katselmuksen pitäjät valvovat ympäristönhoitoa pitämällä katselmuksia kulloinkin erikseen päättäminään ajankohtina. Katselmuksen ajankohdista ja niitä koskevista alueista on tiedotettava asianosaisille lautakunnan sopivaksi katsomalla tavalla. Havaitut puutteet on poistettava rakennuslautakunnan asettamassa määräajassa. Toimenpiteistä voi päättää myös johtosäännössä määrätty viranhaltija. Edellä mainituista toimenpiteistä päättäessään rakennuslautakunnan on otettava huomioon tontin tai rakennuspaikan sijainti ja siitä johtuva merkitys yleiselle ympäristökuvalle.

12 10 4. Tontin ja rakennuksen valaistus Tontin ja rakennuksen valaistusjärjestelyissä valolaitteiden sijoitus, suuntaus ja valoteho on sovitettava siten, että ne lisäävät alueen turvallisuutta eivätkä tarpeettomasti ja haitallisesti häiritse alueen asukkaita, alueella liikkuvia tai naapurialueita. 6 AITAAMINEN 7 RAKENNUSPAIKKA Katua, rakennuskaavatie- ja muuta yleistä aluetta vastassa oleva aita on rakennettava tai istutettava kokonaan tontin tai rakennuspaikan puolelle. Aita on rakennettava tai istutettava niin, ettei siitä aiheudu haittaa liikenteelle. Aidan tulee materiaaleiltaan, korkeusasemaltaan ja muodoltaan sopeutua ympäristöön. Aidan, joka ei ole naapuritontin tai -rakennuspaikan rajalla, rakentaa tai istuttaa ja pitää kunnossa tontin tai rakennuspaikan haltija. Tonttien tai rakennuspaikkojen välinen aita voidaan rakentaa tai istuttaa rajalle. Yhteisesti sovitun aidan rakentamiseen ja kunnossapitoon ovat kummankin tontin tai rakennuspaikan haltijat velvolliset osallistumaan puoliksi kumpikin, jollei velvollisuuden muunlaiseen jakamiseen ole erityistä syytä. Mikäli tonttien tai rakennuspaikkojen haltijat eivät sovi jakoperusteista, niistä päättää rakennuslautakunta. Rakennuspaikan on oltava pinta-alaltaan vähintään m², ellei asemakaava toisin määrää. Erillisten saarten pinta-alan tulee olla vähintään m² (2 ha), ellei asemakaavassa toisin määrätä. Rakennuspaikan tulee olla sijainniltaan, maastosuhteiltaan, muodoltaan (rakennusten etäisyys rajoista, rantaviivasta ja teistä) sekä maaperältään (perustamisolosuhteet) tarkoitukseen sovelias. Lisäksi tulee huomioida tulvan vaara. Asuinrakennusta varten tulee olla saatavilla riittävästi laadultaan soveltuvaa talousvettä. Uudestaan rakentaminen, peruskorjaus ja vähäinen lisärakentaminen saadaan suorittaa 1 ja 2 momentin estämättä, jos rakennuspaikka pysyy samana. Vesistön rantaan rajoittuvan rakennuspaikan rantaa kohti suuntautuvien rajojen rannanpuoleisten rajapisteiden välimatkan tulee olla vähintään 40 metriä. Tämän pykälän määräyksiä ei sovelleta alueella, jolla on rakennuskielto asemakaavan laatimista varten.

13 11 8 RAKENTAMISEN MÄÄRÄ KAAVA-ALUEIDEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA 1. Asuinrakennukset 2. Lomarakennukset Rakennuspaikan pinta-alasta saa käyttää rakentamiseen yhteensä enintään 10 prosenttia. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen ja tarpeelliset talousrakennukset. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen loma-asunnon, kerrosalaltaan enintään 120 kem². Yli 1 ha:n rakennuspaikoilla loma-asunnon kerrosala enintään 150 kem². Loma-asuntoa palvelevia talousrakennuksia saa rakentaa kerrosalaltaan seuraavasti: a) erillinen sauna (katso 4 kohta 3) 25 m² b) aitta majoitustarkoituksiin 20 m² c) varastotilaa 30 m² (yli 1 ha:n rakennuspaikat, rakennuksen etäisyys rannasta vähintään 50 m) (100 m²) d) savusauna edellyttäen, että rakentamis- ja palomääräysten mukaiset välimatkat saavutetaan 20 m² e) grillikatos tai huvimaja 12 m² 3. Suunnittelutarvealue Rakennusjärjestyksessä ei osoiteta MRL:n 16 :n mukaisia suunnittelutarvealueita. 9 VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN Asuinrakennusta varten tulee olla riittävästi saatavilla laadultaan soveltuvaa talousvettä Rakennuspaikat, joilla ei ole mahdollisuutta liittyä kunnalliseen jätevesiverkostoon on rakentamaan ryhtyvän tehtävä paikalliselle ympäristöviranomaiselle erillinen ilmoitus jätevesien käsittelystä. Ympäristöviranomaisen em. Ilmoituksesta tekemässä lausunnossa annettuja ohjeita tulee noudattaa rakentamisessa. Ilmoitusta jätevesien käsittelystä ei tarvitse tehdä, jos kiinteistöllä imeytetään vain vähäinen määrä saunavesiä.

14 Tärkeillä pohjavesialueilla öljy- ja polttoainesäiliöt sekä muut vaarallisten aineiden säiliöt ja varastot tulee sijoittaa maanpäälle sekä varustaa suoja-altaalla. Vesioikeuden määräämillä vedenottamoiden suojavyöhykkeillä tulee suunnittelussa ja rakentamisessa huomioida vesioikeuden päätöksessä annetut suojavyöhykkeitä koskevat ehdot RADON Seuraavilla alueilla on asuin- ja työtiloja rakennettaessa varauduttava radonhaittoihin. Varautumisesta on esitettävä erillinen suunnitelma. Vierumäki Urheiluopiston alue Sinilähde Niemelä Sulkavankoski 11 ASEMAKAAVOJA TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET Liitteessä 1 on rakentamismääräyksiä, jotka koskevat vanhoja rakennuskaavaalueita, jotka on vahvistettu ennen Heinolan maalaiskunnan kunnanvaltuuston hyväksymää rakennusjärjestystä ja joissa viitataan silloin voimassa olleeseen kunnan rakennusjärjestykseen. 12 TYÖMAAT 1. Työmaan perustaminen ja hoitaminen Ympäristönsuojelulain 60 :n mukaan melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös rakennustyömaita. Mikäli suoritetaan rakennusten julkisivujen tai muiden ulkona olevien rakenteiden, kuten siltojen, kaiteiden ja vastaavien käsittelyä piikkaamalla, hiekkapuhalluksella, hionnalla, kemikaaleilla tai muulla ympäristölle terveyshaittaa aiheuttavalla menetelmällä, on toimenpiteestä tehtävä ilmoitus kunnan ympäristöviranomaiselle vähintään seitsemän (7) päivää ennen töiden aloittamista. Työmaa on, ottaen erityisesti huomioon jalankulkuliikenteen sujuvuus, erotettava ympäristöstään turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti, tarvittaessa aitaamalla. Työmaa-aidan koon, rakenteen ja materiaalin on sovelluttava ympäristöön.

15 Työmaa on pidettävä hyvässä ja siistissä järjestyksessä. Työmaata on hoidettava niin, ettei siitä aiheudu henkilö- tai omaisuusvahinkoja tai muuta kohtuutonta haittaa ympäristölle. Jätteiden lajittelu suoritettava jätehuoltomääräysten mukaisesti. Rakennusmateriaalit on säilytettävä suojattuina valmistajan ohjeiden ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Mahdolliset työkoneiden poltto- ja voitelunesteet ja muut aineet on varastoitava siten, ettei vaarallisia tai haitallisia aineita joudu maaperään Katu- tai muun yleisen alueen käyttäminen Lupaa katu- tai muun yleisen alueen käyttämiseen työmaata ja sen huoltotiloja varten, on haettava tekniseltä palvelukeskukselta. Hakemukseen on sisällytettävä tarpeelliset suunnitelmat aitaamisesta, työmaahuollon, ajoneuvo- ja jalankulkuliikenteen järjestelyistä. Käyttöoikeuden hakijan on suoritettava kaupunginhallituksen hyväksymän taksan mukainen maksu. 3. Työmaan purkaminen ja siistiminen Rakennustyön valmistumisen jälkeen tilapäiset työmaarakennukset, työmaa-aidat ja vastaavat työmaarakenteet on viipymättä poistettava ja työmaa-alue siistittävä. Vaurioitunut katu- tai muu yleinen alue on viivytyksettä laitettava kuntoon. 4. Saumamassojen PCB- ja lyijypitoisuudet Saumausmassojen PCB- ja lyijypitoisuudet tulee selvittää ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä. Tämä koskee erilaisia julkisivuihin, parvekerakenteisiin sekä maaperään kohdistuvia korjaustöitä ennen vuotta 1980 valmistuneissa rakennuksissa, joissa on käytetty elastisia saumamassoja. Lyijypitoisuudet selvitetään luvulla valmistuneista taloista. Selvitys toimitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle ja kunnan ympäristöviranomaiselle. Mikäli korjaustoimenpide ei ole luvanvarainen, selvitys toimitetaan kunnan ympäristöviranomaiselle. 13 JÄTEHUOLTO Rakennuslupahakemuksessa on osoitettava rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten kokoon ja käyttöön suhteutetut, riittävät tilat jätteiden keräämistä ja lajittelua sekä jätehuollon muuta järjestämistä varten. Jos jätteiden keräysvälineet sijoitetaan tontin pihamaalle, niiden suojaksi on rakennettava jätesuoja, -katos tai -aitaus.

16 14 14 MÄÄRÄYKSISTÄ POIKKEAMINEN Rakennuslautakunta tai rakennustarkastaja voi myöntää poikkeuksen tämän rakennusjärjestyksen määräyksistä, mikäli se voi tapahtua syrjäyttämättä olennaisesti määräyksen tavoitteita. Silloin, kun poikkeaminen koskee erillisen saaren vähimmäiskokoa, etäisyyttä rantaviivasta tai rakentamisen määrää, voidaan lupa poikkeamiseen myöntää, mikäli rakentaminen ei vaikeuta vastaista kaavoittamista. Ennen asian ratkaisemista on hankittava kaupunginhallituksen, tai milloin lausunnon antaminen on annettu muun viranomaisen tehtäväksi, tämän lausunto. 15 VOIMAANTULOMÄÄRÄYS Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan Heinolan kaupunginvaltuuston hyväksymä rakennusjärjestys. Edellä kumotusta rakennusjärjestyksestä jäävät kuitenkin osittain voimaan liitteessä 1 Nynäsin rakennuskaava-aluetta koskevat lisämääräykset, joita sovelletaan vahvistettuun rakennuskaava-alueeseen. LIITE 1 Rakentamismääräykset, jotka koskevat Nynäsin vahvistettua rakennuskaava-aluetta LIITE 2 LIITE 3 LIITE 4 Osa-aluekartta Rakennusoikeus ja etäisyysvaatimukset rantarakentamisessa Tontin rajan ylittäminen kaupungin hallinnassa olevalle katu-, tie- tai muulle yleiselle alueelle a:\rajärj80.wpd) ( , )

17 Liite 1 RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET 25 Näitä määräyksiä noudatetaan rakennettaessa vahvistetulle Nynäsin rakennuskaava-alueelle, ellei kaavasta muuta johdu. 30 Rakennusoikeus, kortteli 5 Asuntokerrostaloa tai yhdistettyä liike- ja asuntokerrostaloa varten tarkoitetun rakennuspaikan pinta-alasta saa käyttää rakentamiseen enintään 25 %. Liikerakennusta varten tarkoitetun rakennuspaikan pinta-alasta saa käyttää rakentamiseen enintään 40 %. Rakennuspaikan kerrosala saa olla enintään 60 % rakennuspaikan pinta-alasta. 32 Omakotirakennusta tai muuta enintään kahden perheen taloa (rakennuskaavassa o) tai maatilan talousrakennusta varten tarkoitetun rakennuspaikan kerrosala saa olla enintään 25 % rakennuspaikan pinta-alasta. Kerrosluku on I-II. 35 Yleistä rakennusta (Y) varten tarkoitetun rakennuspaikan pinta-alasta saa käyttää rakentamiseen enintään 50 %. Rakennuspaikan kerrosala saa olla enintään 60 % rakennuspaikan pinta-alasta. Kerrosluku on I-II.

PYHÄRANNAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PYHÄRANNAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 PYHÄRANNAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1 Soveltamisala 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen 4

1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1 Soveltamisala 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen 4 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1 Soveltamisala 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen 4 2. luku LUPAJÄRJESTELMÄT 4 3 Talousrakennuksen luvan-/ilmoituksenvaraisuus 4 4 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Paraisten kaupungin rakennusjärjestys

Paraisten kaupungin rakennusjärjestys Paraisten kaupungin rakennusjärjestys Kaupunginhallituksen 2.10.2001 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 6.11.2001 hyväksymä Sovelletaan 13.1.2005 lukien. YLEISTÄ 1 Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ja maankäyttö-

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS

HAUSJÄRVEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS 1 HAUSJÄRVEN KUNA RAKENNUSJÄRJESYS 1. SOVELAMISALA JA VIRANOMAISE 1.1 SOVELAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

SALLAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

SALLAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS SALLAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA...3 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN...3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 TALOUSRAKENNUKSEN LUVAN- / ILMOITUKSENVARAISUUS...3

Lisätiedot

Ehdotus 4.12.2006 Liite nro 4 uuden Äänekosken kaupunginvaltuusto 11.12.2006

Ehdotus 4.12.2006 Liite nro 4 uuden Äänekosken kaupunginvaltuusto 11.12.2006 Ehdotus 4.12.2006 Liite nro 4 uuden Äänekosken kaupunginvaltuusto 11.12.2006 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt..200_ 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.LUKU YLEISTÄ 1 SOVELTAMISALA 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN 3 KATSELMUKSET

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS

RAKENNUSJÄRJESTYS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS RAKENNUSJÄRJESTYS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 27.10.1999 KUNNANHALLITUS 29.11.1999 KUNNANVALTUUSTO 22.12.1999 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

JUANKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS JUANKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Soveltamisala Maankäyttö ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on tekninen lautakunta. Sen alaisena toimii rakennustarkastaja.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on tekninen lautakunta. Sen alaisena toimii rakennustarkastaja. RANUAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Prof. Kai T. Kokko Lapin yliopisto, syksy 2011 Tentit 24.11. ja 26.1. Sisältö Rakentamisrajoitukset Toimenpiderajoitus Rakennuskiellot 1a Ehdollinen

Lisätiedot

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on valvontalautakunta. Sen alaisena toimii rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on valvontalautakunta. Sen alaisena toimii rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu. YLIKIIMINGIN KUNTA 1 RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 14.11.2001 69 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan rakennusjärjestys alkaen. (Alajärvi, Soini, Vimpeli)

Järvi-Pohjanmaan rakennusjärjestys alkaen. (Alajärvi, Soini, Vimpeli) Järvi-Pohjanmaan rakennusjärjestys 1.6.2011 alkaen (Alajärvi, Soini, Vimpeli) 2 RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132 Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 43 Rakentamis ja toimenpiderajoitukset Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan

Lisätiedot

KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Kosken Tl KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Kunnanvaltuusto hyväksynyt 27.2. 2001 Tullut voimaan 4.3.2002 Ehdotus / Päivitetty 10.10.2001 Kunnanhallitus 14.1.2002 Kosken Tl KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS LUKU I: SOVELTAMISALA

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

LAUKAAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS AUKAAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Kara ltk. 29.08.2001 138 Kunnanhallitus 01.10.2001 221 Kunnan valtuusto 15.10.2001 54 2 SISÄYSUETTEO 1. SOVETAMISAA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVETAMISAA... 3 1.2 RAKENNUSVAVONTAVIRANOMAINEN...

Lisätiedot

3.1 Rakennusten soveltuminen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan L: Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan

3.1 Rakennusten soveltuminen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan L: Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan Seuraavat muutokset tehty hyväksyttyyn ( 16.9.2014 91 Rakennus- ja ympäristölautakunta ) rakennusjärjestysluonnokseen 16.9.2014: L = hyväksytty luonnos 16.9.2014 E = hyväksytty ehdotus 24.3.2015 Sisällys

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LUPA- JA VALVONTAMAKSU (MRL 145 ) 1 Yleistä Luvan haltija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastusja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

MUONION KUNTA SÄÄNTÖ 1 (15) Kunnanvaltuusto RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty 9.5.2005

MUONION KUNTA SÄÄNTÖ 1 (15) Kunnanvaltuusto RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty 9.5.2005 MUONION KUNTA SÄÄNTÖ 1 (15) Kunnanvaltuusto RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty 9.5.2005 Voimaantulo 15.7.2005 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala ja viranomaiset 4 1.1 Soveltamisala 4 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Kokkolan kaupungin rakennusjärjestys, voimassa 1.12.2002 lukien

Kokkolan kaupungin rakennusjärjestys, voimassa 1.12.2002 lukien Kokkolan kaupungin rakennusjärjestys, voimassa 1.12.2002 lukien PERUSTELUT 1. Yleinen osa Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki antaa kunnille entistä laajemmat mahdollisuudet hoitaa ympäristöään koskevaa suunnittelua

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 2979/10.03.00/2012 135 Betoniharkkorakenteisen tukimuurin ja muiden piharakenteiden rakentamista koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi,

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.5.2010

HIRVENSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.5.2010 1. HRVENSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.5.2010 2. Hirvensalmen kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS sivu Sisällysluettelo 1. 1. Soveltamisala ja viranomaiset 2. 1.1 Soveltamisala 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Maisematyöluvat. Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen

Maisematyöluvat. Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen Maisematyöluvat Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen 10.3.2015 Maisematyölupavelvollisuus Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 128 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan maisemaa muuttavaa rakennustyötä, puiden

Lisätiedot

Rautalammin kunnan. rakennusjärjestys. Hyväksytty kunnanvaltuustossa XX.XX.2016. Voimaantulo XX.XX.2016.

Rautalammin kunnan. rakennusjärjestys. Hyväksytty kunnanvaltuustossa XX.XX.2016. Voimaantulo XX.XX.2016. Rautalammin kunnan rakennusjärjestys Hyväksytty kunnanvaltuustossa XX.XX.2016. Voimaantulo XX.XX.2016. Sisällysluettelo Tavoite....................................................... 4 Tavoite.........................................................

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA Harjukuja 6, Parikkala puh , fax RAKENNUSJÄRJESTYS

PARIKKALAN KUNTA Harjukuja 6, Parikkala puh , fax RAKENNUSJÄRJESTYS PARIKKALAN KUNTA Harjukuja 6, 59100 Parikkala puh. 0400 851 951, fax 05-430 136 e-mail: kunta@parikkala.fi www.parikkala.fi RAKENNUSJÄRJESTYS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1.

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Vihdin kunta 22.11.2016 Pekka Laitinen johtava rakennustarkastaja Mikä on rakennusjärjestys? (MRL 14 ) Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Kangasniemen kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS

Kangasniemen kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS 1 Kangasniemen kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty 8.11.2010 Voimaantulo 22.12.2010 2 Kangasniemen kunnan rakennusjärjestys 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

LIEDON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

LIEDON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS LIEDON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Voimaantulo 01.01.2016 Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan Liedon kunnanvaltuuston kesäkuun 1. päivänä 2007 hyväksymä ja Tarvasjoen kunnanvaltuuston joulukuun 20.päivänä

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS. 1 Lite kv SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA

RAKENNUSJÄRJESTYS. 1 Lite kv SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA RAKENNUSJÄRJESTYS 1 Lite kv 22 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

PÄIVITETTY SUUNNITTELUTARVEALUEIDEN OSALTA HYVÄKSYTTY KUNNANVALTUUSTOSSA 9.3.2015 14 / VOIMAANTULO 22.4.2015

PÄIVITETTY SUUNNITTELUTARVEALUEIDEN OSALTA HYVÄKSYTTY KUNNANVALTUUSTOSSA 9.3.2015 14 / VOIMAANTULO 22.4.2015 VESILAHDEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS HYVÄKSYTTY VESILAHDEN KUNNANVALTUUSTOSSA 27.09.2004 36 PÄIVITETTY SUUNNITTELUTARVEALUEIDEN OSALTA HYVÄKSYTTY KUNNANVALTUUSTOSSA 9.3.2015 14 / VOIMAANTULO 22.4.2015 I

Lisätiedot

Rakennusjärjestykset Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella

Rakennusjärjestykset Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Rakennusjärjestykset Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Rakennetun ympäristön neuvottelupäivä Seppo Hakala, Insinööri 1 MRL 14 Rakennusjärjestys Kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS TAIVALKOSKEN KUNTA

RAKENNUSJÄRJESTYS TAIVALKOSKEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS TAIVALKOSKEN KUNTA VOIMAANTULO 11.8.2015 VALTUUSTO 4.6.2015 35 1 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 2 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 1.3 RAKENTAMISTAPOHJEET... 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

KEITELEEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KEITELEEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Keiteleen kunnanvaltuusto hyväksynyt 23.04.2001 43 KEITELEEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Soveltamisala 3 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT. 3 2.1 Talousrakennuksen

Lisätiedot

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA Rakennuslautakunta 10 05.02.2013 Lupa nro 2012-497 / Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2:n rakennuslupahakemus RAKLA 10 Rakennuslupa nro 2012-497 Rakennuspaikka: 405-4-64-2 Pinta-ala 0.0 Laivastokatu

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus

Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 1. Onko väite oikein vai väärin? (10/03) Yleistä tietä ei saa suunnitella tai rakentaa asemakaavan vastaisesti Alueellinen ympäristökeskus vastaa maakuntakaavoituksesta

Lisätiedot

Forssan kaupunki Rakennusjärjestys Voimaantulo:

Forssan kaupunki Rakennusjärjestys Voimaantulo: 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAVOITE, SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 TAVOITE. 1.2 SOVELTAMISALA.. 1.3 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN 1.4 RAKENTAMISTAPAOHJEET.. 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 TALONRAKENNUKSEN LUVAN-

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS KÄRSÄMÄEN KUNTA

RAKENNUSJÄRJESTYS KÄRSÄMÄEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS 2004 KÄRSÄMÄEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSJÄRJESTYS... SISÄLLYSLUETTELO... I LUKU: YLEISTÄ... 1 1 Tavoite... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Rakentamistapaohjeet... 1 II LUKU: LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

Rakennusjärjestys 1. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on ympäristölautakunta. Sen alaisena toimii rakennustarkastaja ja muu palveluhenkilöstö.

Rakennusjärjestys 1. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on ympäristölautakunta. Sen alaisena toimii rakennustarkastaja ja muu palveluhenkilöstö. Rakennusjärjestys 1 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

TAAJAMAYLEISKAAVA. Kaavaluonnos PUUMALAN KUNTA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE

TAAJAMAYLEISKAAVA. Kaavaluonnos PUUMALAN KUNTA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE PUUMALAN KUNTA TAAJAMAYLEISKAAVA Kaavaluonnos MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE JA/TAI PALVELUIDEN ALUE Ranta-alueen virkistyskäyttömahdollisuus sekä järvinäkymä

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty. Voimaantulo

KOKEMÄEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty. Voimaantulo KOKEMÄEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty Voimaantulo Kokemäen kaupungin rakennusjärjestysluonnos 22.9.2015 1 Sisällys I LUKU... 2 YLEISTÄ... 2 1 SOVELTAMISALA... 2 2 TAVOITE... 2 3 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN...

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 LAPINLAHDEN KUNTA 1 LAPINLAHTI Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: Loma-asuntoalue Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-1-300-3 Pinta-ala 1254.0 Fasaaninpolku 8 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisärakennusoikeus

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Rakentamisen valvonta ja neuvonta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Rakentamisen valvonta ja neuvonta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia 1 Uudisrakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL) rakentaminen ja laajentaminen + 4,50 /m 2 vapaa-ajan asunto tai sen laajentaminen tai saunan rakentaminen 400,00 + 4,50 /m 2 (vapaa-ajan

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HÄMEENLINNAN KAUPUNGISSA

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HÄMEENLINNAN KAUPUNGISSA N:o 5 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN 2001 T A K S A K O K O E L M A RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HÄMEENLINNAN KAUPUNGISSA N:o Kv Taksan nimi 5/2001 12.11.2001 Rakennustyön valvonnasta suoritettavat

Lisätiedot

ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAYLEISKAAVA. KAAVAMÄÄRÄYKSET (kv. hyv. V.1994) LUKU MERKINNÄN ALLA OSOITTAA ASUINPIENTALOJEN RAKENNUSPAIKKOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄN.

ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAYLEISKAAVA. KAAVAMÄÄRÄYKSET (kv. hyv. V.1994) LUKU MERKINNÄN ALLA OSOITTAA ASUINPIENTALOJEN RAKENNUSPAIKKOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄN. ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAYLEISKAAVA. KAAVAMÄÄRÄYKSET (kv. hyv. V.1994) PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE LUKU MERKINNÄN ALLA OSOITTAA ASUINPIENTALOJEN RAKENNUSPAIKKOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄN. ALUEELLE SAA SIJOITTAA ENINTÄÄN

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIKARVIAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIKARVIAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESYS Ympäristölautakunta 23.10.2006 41 Kunnanhallitus 6.11.2006 310 Kunnanvaltuusto 13.11.2006 53 VOIMAANULO 18.12.2006 SISÄLLYSLUEELO 1. YLEISÄ 1 avoite 2 Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Maksut maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen viranomaistehtävissä (rakennusvalvontaviranomainen)... 4 1 Yleistä... 4 2 Rakennusluvat...

Maksut maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen viranomaistehtävissä (rakennusvalvontaviranomainen)... 4 1 Yleistä... 4 2 Rakennusluvat... Kurikan kaupunki Rakennusvalvonnan taksat 1.3.2016 Sivu 2/13 Sisällysluettelo: Maksut maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen viranomaistehtävissä (rakennusvalvontaviranomainen)... 4 1 Yleistä... 4

Lisätiedot

PIENTALOILTA. Kaupunkikuva pientalohankkeiden lupakäsittelyssä

PIENTALOILTA. Kaupunkikuva pientalohankkeiden lupakäsittelyssä PIENTALOILTA Kaupunkikuva pientalohankkeiden lupakäsittelyssä 23.2.2017 1 Sisältö 1. Kaupunkikuvalliset vaatimukset: ohjausvelvollisuus laista ja rakennusjärjestyksestä 2. Kolme esimerkkialuetta ja suunnittelua

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu

Tampereen kaupunkiseutu en kaupunkiseutu Rakennus-, purkamis-, toimenpide- ja maisematyölupien taksavertailu 12/2015 Kysely ja koonti: suunnittelija Emilia Tommila, en kaupungin rakennusvalvonta TAKSAVERTAILU RAKENNUS- JA PURKAMISLUVAT

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. sivu

RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. sivu RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Luku YLEISTÄ RAKENNUSJÄRJESTYKSESTÄ JA RAKENNUSVALVONNAN ORGANISAATIOSTA 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 4 2 Soveltamisala 4 3 Rakennusvalvontaviranomainen 4 2.

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE 251. kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1.

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE. 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE. 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20 Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1. TARKOITUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN 500 SÄÄNTÖKOKOELMA

JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN 500 SÄÄNTÖKOKOELMA 1 JONSUUN KAUPUNKI KUNNALLINN 500 SÄÄNTÖKOKOLMA JONSUUN KAUPUNGIN RAKNNUSJÄRJSTYS Kaupunginvaltuuston hyväksymä 25.1.2010 Päätöksestä kuulutettu 18.3.2010 Voimassa 1.4.2010 alkaen 1. LUKU YLISTÄ...3 1

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty Kv 10.12.2008 80 Voimaantulo 1.1.2009 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

PIRKKALAN RAKENNUSJÄRJESTYSLUONNOS 15.10.2013 PIRKKALAN RAKENNUSJÄRJESTYSEHDOTUS 15.10.2015. Ympäristölautakunta 20.10.2015

PIRKKALAN RAKENNUSJÄRJESTYSLUONNOS 15.10.2013 PIRKKALAN RAKENNUSJÄRJESTYSEHDOTUS 15.10.2015. Ympäristölautakunta 20.10.2015 PIRKKALAN RAKENNUSJÄRJESTYSLUONNOS 15.10.2013 PIRKKALAN RAKENNUSJÄRJESTYSEHDOTUS 15.10.2015 Ympäristölautakunta 20.10.2015 Saadun palautteen perusteella on rakennusjärjestysluonnokseen tehty tarkennuksia

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

PORIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 PORIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT 26.10.2015 I LUKU: YLEISTÄ 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

Postinumero Postitoimipaikka Puhelin. Kylä Tila/ RN:o Koko tila Määräala tilasta (m2) Käytetty rakennusoikeus kem 2 Rakennusoikeus kem 2

Postinumero Postitoimipaikka Puhelin. Kylä Tila/ RN:o Koko tila Määräala tilasta (m2) Käytetty rakennusoikeus kem 2 Rakennusoikeus kem 2 Muuramen kunta SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS (MRL 137 ) POIKKEAMISHAKEMUS (MRL 23 luku) Saapunut Lupanumero 1. Hakija Nimi Osoite sähköposti Postinumero Postitoimipaikka Puhelin 2. Rakennuspaikka Kaupunki/kunta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3087/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3087/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 86 Asianro 3087/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 428-5-21 / luvaton laituri Rakennuslupainsinööri Antti Kankkunen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE 251. kaupunginosan osat kortteleista 16 ja 17 sekä korttelit 18,19 ja 20. SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ...

Lisätiedot

POSION KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS

POSION KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS POSION KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 15.6.2012 14 Voimaan: 23.7.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 TAVOITE 1.2 SOVELTAMISALA 1.1 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 YLEISTÄ... 2 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOSTEN

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS EURAJOEN KUNTA. (EURAJOKI LUVIA saakka) Hyväksyminen: Voimaantulo: EHDOTUS

RAKENNUSJÄRJESTYS EURAJOEN KUNTA. (EURAJOKI LUVIA saakka) Hyväksyminen: Voimaantulo: EHDOTUS RAKENNUSJÄRJESTYS 10.10.2016 EHDTUS EURAJEN KUNTA (EURAJKI LUVIA 31.12.2016 saakka) Hyväksyminen: Voimaantulo: SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Rakennusvalvontaviranomainen... 1 2 RAKENTAMINEN

Lisätiedot

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä Ympäristölautakunnan määräys ratkaisuvallan siirtämisestä Ympäristölautakunta siirtää ratkaisuvaltaansa 1.1.2015 alkaen seuraavasti: Muutettu ympäristölautakunnan kokouksessa 3.11.2016 77, tulee voimaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä. viranomaistehtävistä. viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Loimaan kaupungissa

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä. viranomaistehtävistä. viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Loimaan kaupungissa Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä Rakennusvalvonnan sekä muista viranomaistehtävistä tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä maksut muista Loimaan suoritettavat kaupungissa viranomaistehtävistä

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN TEKNISEN VIRASTON RAKENNUSVALVONTATAKSA

LIEKSAN JA NURMEKSEN TEKNISEN VIRASTON RAKENNUSVALVONTATAKSA LIEKSAN JA NURMEKSEN TEKNISEN VIRASTON RAKENNUSVALVONTATAKSA Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksynyt 14.2.2013 Taksa tulee voimaan 1.3.2013 Sisältö Sivu 1 Yleistä 1 2 Rakennusluvat 1 3 Toimenpideluvat

Lisätiedot

HYVÄKSYTTY: Kaupunginvaltuusto 26.11.2001 134, voimaantulo 1.1.2002

HYVÄKSYTTY: Kaupunginvaltuusto 26.11.2001 134, voimaantulo 1.1.2002 HYVÄKSYTTY: Kaupunginvaltuusto 26.11.2001 134, voimaantulo 1.1.2002 I LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoite 2 Tehtävä 3 Kaupungin rakennusvalvontaviranomainen 4 Poikkeuksen myöntäminen rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS. Kunnanvaltuusto 19.12.2011 69

JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS. Kunnanvaltuusto 19.12.2011 69 JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS Kunnanvaltuusto 19.12.2011 69 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 4 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 4 1.2 Soveltamisala... 4 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen...

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

15:69. Tontin pinta-ala ,00 m² Sallittu kerrosala 20132,00 m² Käytetty kerrosala 1650,00 m² Rakennuspaikan. 1748,56 m² kokonaiskerrosala

15:69. Tontin pinta-ala ,00 m² Sallittu kerrosala 20132,00 m² Käytetty kerrosala 1650,00 m² Rakennuspaikan. 1748,56 m² kokonaiskerrosala Rakennuslupa Lupanumero 2012-0043 Päätöspäivä 26.09.2012 38 Sivu 1 Hakija Valkamaa Jouko Antero Karikorventie 135 Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-406-0015-0069 Kaupunginosa/kylä Pomarkku Tilan nimi

Lisätiedot

Närpiön kaupungin rakennusjärjestys

Närpiön kaupungin rakennusjärjestys Närpiön kaupungin rakennusjärjestys 2 Sisältö 1. Soveltamisala ja viranomaiset... 3 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen... 3 2. Lupajärjestelmät... 3 2.1 Talousrakennuksen luvan- tai

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Nurmeksen kaupunki. Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Karsikkoniemi)

Nurmeksen kaupunki. Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Karsikkoniemi) Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Karsikkoniemi) MK 1:10000 RANTAOSAYLEISKAAVAKARTTA Alueen nimi: Pielisen-Kuokkastenjärven rantaosayleiskaava Kunta:

Lisätiedot

LAKIEHDOTUS. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

LAKIEHDOTUS. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Liite Rinnakkaistekstit LAKIEHDOTUS Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 64, 71 e, 77 ja 179, sellaisina kuin niistä

Lisätiedot