RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TEHTÄVÄ... 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 1 1 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TEHTÄVÄ... 1"

Transkriptio

1 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TEHTÄVÄ RAKENNUSTOIMENPITEEN LUVANVARAISUUS... 1 Osa-alueet... 2 Lupien ja ilmoitusten käsittely... 4 Ilmoitus... 4 Määräysten tarkennuksia... 4 Maisemaa muuttavat toimenpiteet RAKENNUKSEN SOPEUTUMINEN YMPÄRISTÖÖN RAKENNUKSEN SIJOITTUMINEN Asemakaava-alueet Ranta-asemakaava-alueet Muut alueet Asuinrakennusten etäisyys yleisistä ja yksityisistä teistä, tien keskilinjasta mitattuna ilman melusuojausta Tontin, rakennuspaikan rajan ylittäminen Pelastuslaitoksen pääsy rakennuksen viereen Rakennuksen osoitemerkintä YMPÄRISTÖNHOITO Yleistä Puiden kaato Katselmukset Tontin ja rakennuksen valaistus AITAAMINEN RAKENNUSPAIKKA RAKENTAMISEN MÄÄRÄ KAAVA-ALUEIDEN ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA Asuinrakennukset Lomarakennukset Suunnittelutarvealue VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN RADON ASEMAKAAVOJA TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET TYÖMAAT Työmaan perustaminen ja hoitaminen Katu- ja muun yleisen alueen käyttäminen Työmaan purkaminen ja siistiminen Saumamassojen PCB- ja lyijypitoisuus... 13

2 13 JÄTEHUOLTO MÄÄRÄYKSISTÄ POIKKEAMINEN VOIMAANTULOMÄÄRÄYS LIITTEET

3 1 HEINOLAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN Heinolan kaupungin rakennusvalvontaviranomainen on rakennuslautakunta. Rakennuslautakunnan alaisena toimii rakennusvalvontatoimisto. Osa rakennuslautakunnan toimivallasta on siirretty johtosäännöllä rakennusvalvontatoimistolle ja sen viranhaltijoille. 1 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TEHTÄVÄ Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi Heinolan kaupungissa on noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä. Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta sekä voimassaolevia asemakaavoja. Laki, asetus, oikeusvaikutteinen yleiskaava, asemakaava sekä Suomen rakentamismääräyskokoelma menevät rakennusjärjestyksen edelle (MRL 14 ). 2 RAKENNUSTOIMENPITEEN LUVANVARAISUUS Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös: C korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen C rakennuksen laajentamiseen ja sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen C muuta kuin edellä mainittua rakennuksen korjaus- tai muutostyötä varten, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen ja terveydellisiin oloihin C rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muuttamista varten, jolloin luvanvaraisuutta harkittaessa otetaan huomioon käyttötarkoituksen muutoksen vaikutus kaavan toteuttamiseen ja muuhun maankäyttöön sekä rakennukselta vaadittaviin ominaisuuksiin. Lupaa edellyttävänä käyttötarkoituksen muutoksena pidetään muun ohella loma-asunnon muuttamista pysyvään asumiseen (MRL 125 ) C maston/antennin rakentamiseen, mikäli korkeus on yli 60 m. Asuin- ja työtilojen pesutiloja uudisrakennettaessa/saneerattaessa pesutilojen lattia- ja seinärakenteet on varustettava vesieristyksin. Vesieristykset on tarkastettava ennen niiden peittämistä. Lupamenettelyn asemesta asemakaava-alueen ulkopuolella sovelletaan ilmoitusmenettelyä jo olemassa olevaan asuntoon kuuluvan, enintään 30 k-m²:n tai maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen, enintään 70 k-m²:n suuruisen muun talousrakennuksen kuin saunarakennuksen rakentamiseen. Talousrakennusten ja toimenpiteiden luvan- ja ilmoituksenvaraisuudesta määrätään seuraavan taulukon mukaisesti, vähäisemmät toimenpiteet eivät edellytä valvontatoimenpiteitä.

4 2 R = rakennuslupa haettava I = toimenpideilmoitus annettava T = toimenpidelupa haettava - = ei valvontatoimenpiteitä Rakennus- tai toimenpidelupa on haettava ja toimenpideilmoitus on annettava ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. Osa-alueet: A Taaja-asutus B Teollisuusalueet C Ranta-asemakaava-alueet D Muu alue (haja-asutus) Toimenpide / koko A B C D 2.1 RAKENNELMA (Rakentaminen) - saunarakennus tai muu tulisijallinen talousrakennus R R R R - lasten leikkimökki alle 4 kem², räystäskorkeus < 1,5 m vähäinen rakennelma (grillikatos / huvimaja) 4-12 m² I I I - - auto- tai varastokatos 4-15 m² (Vaipasta avointa > 30 %) I I I - - auto- tai varastokatos yli 15 m² T T T I - talousrakennus 4-15 kem². Eristämätön, ei tulisijaa I I I - - talousrakennus kem². Eristämätön, ei tulisijaa T T T I - aittarakennus alle 10 kem² I I I - - aittarakennus kem² T T T I - lantala / lietelantasäiliö T T T T 2.2 YLEISÖRAKENNELMA (Perustaminen / rakentaminen) - urheilupaikka T T T T - kokoontumispaikka I I I I - asuntovaunualue tai vastaava T T T T - katsomo T T T T - yleisöteltta tai vastaava, paikallaan yli 14 vrk I I I I 2.3 LIIKUTELTAVA LAITE Asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan pitäminen paikallaan sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn - asuntovaunut tai muu vastaava liikuteltava laite T T T T - asuntolaivat tai muut näihin verrattavat liikuteltavat laitteet T T T T

5 3 Toimenpide / koko A B C D 2.4 ERILLISLAITE - masto / antenni tai vastaava h < 60 m ja lisäksi laitetila T T T T - piiput, korkeus yli 10 m T T T I - maanpäälliset säiliöt, tilavuus 3-20 m³ T I T - - maanpäälliset säiliöt, tilavuus yli 20 m³ T T T I - julkisluonteiset muistomerkit I meluesteet T T T T - hiihtohissi / tuulivoimala tai vastaava T T T T 2.5 VESIRAJALAITE (rakentaminen) - venevajan tai -katoksen rakentaminen T T T T - suurehko laituri, pinta-ala yli 40 m² T T T I - muu vesirajaa muuttava tai siihen olennaisesti vaikuttava rakennelma, kanava, aallonmurtaja tai vastaava T T T T 2.6 SÄILYTYS- TAI VARASTOINTIALUE - muusta alueesta erotettu suurehko varastointi- tai pysäköinti alue tai tällaiseen alueeseen verrattava alue T T T T 2.7 JULKISIVUTOIMENPIDE - kattomuodon muuttaminen T T T T - rakennuksen julkisivun muuttaminen I I I I - vesikatteen materiaalin muutos I I I I - julkisivuverhouksen materiaalin muutos I I I I - ikkunajaon muutos I I I I 2.8 MAINOSTOIMENPIDE - myynti-, tiedotus- tai mainoslaitteen sijoittaminen tai ikkunan peittävän mainoksen pysyvä tai pitkäaikainen asettaminen (jollei laite ole vähä inen tai sitä sijoite ta rak ennusluvan m uka isesti) I I AITAAMINEN - näkösuoja-aita, korkeus yli 150 cm T T T -

6 4 - aidat, korkeus alle 150 cm I I I - Toimenpide / koko A B C D 3.0 KAUPUNKIKUVAJÄRJESTELY - tontin tai rakennuspaikan piha-alueen järjestelyt T I T - - muut kaupunki- tai ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestelyt ja muutokset T T T I - rakennuksen tai sen osan purkaminen I I I - Lupien ja ilmoitusten käsittely Ilmoitus Kirjalliset rakennus- ja toimenpidelupahakemukset sekä ilmoitukset osoitetaan rakennuslautakunnalle seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta: S Luvat myynti-, tiedotus- tai mainoslaitteen sijoittamiseen katu- tai muulle yleiselle alueelle haetaan tekniseltä palvelukeskukselta. S Asemakaava-alueiden ulkopuolella luvat ulkomainoksille haetaan ympäristökeskukselta. Luvat myöntää rakennuslautakunta edellä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta, jollei johtosäännössä asiaa ole siirretty viranhaltijan ratkaistavaksi. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivää ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. Ilmoituksen liitteenä tulee olla asemapiirroksen lisäksi hankkeen tai toimenpiteen arvioimiseksi muut tarpeelliset selvitykset. Purkuilmoitus on tehtävä 30 päivää ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. Toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, ellei rakennusvalvontaviranomainen mainitun ajan kuluessa vaadi rakennus-, toimenpide- tai purkuluvan hakemista. Ilmoitus raukeaa, ellei toimenpidettä ole saatettu loppuun vuoden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. Määräysten tarkennuksia Vaikka toimenpidelupaa tai ilmoitusta ei tarvittaisikaan, on rakentamisessa noudatettava tässä rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä. Toimenpidelupaa tai ilmoitusta ei tarvita: S jos toimenpide perustuu oikeusvaikutteiseen kaavaan, voimassa olevaan rakennuslupaan tai MRL:n mukaiseen katusuunnitelmaan tai yleisistä teistä annetun lain (234/1954) mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

7 5 Maisemaa muuttavat toimenpiteet Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa (toimenpiderajoitus): 1) asemakaava-alueella; 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä 3) alueella, jolla on voimassa 53 :ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty. Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten tai myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Lupa ei ole myöskään tarpeen, jos toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan. Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa (555/1981) tarkoitettu lupa (MRL 128 ). Maisematyölupa on voimassa kolme (3) vuotta (MRL 143 ). 3 RAKENNUKSEN SOPEUTUMINEN YMPÄRISTÖÖN Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan vältettävä tärvelemästä arvokkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä, erityisiä maastomuotoja, siirtolohkareita ja kauniita yksittäispuita. Rakennuspaikan luonnonmukaisuus on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä. Rakentamisessa ranta-alueille tai avoimeen maastoon tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennuksen korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja -väritykseen. Ranta-alueilla tulee rakennusten julkisivumateriaalin olla pääosin puuta. Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää, vain vähäinen harventaminen sallitaan. Rakennuspaikalla tulee rakennusten mahdollisuuksien mukaan muodostaa ympäristökuvaan yhtenäinen rakennusryhmä. Rakennettaessa olemassa olevien rakennusten yhteyteen, on uudisrakentamisen, lisärakentamisen ja uudestaan rakentamisen sopeuduttava noudatettuun rakennustapaan ja olemassa olevaan rakennuskantaan sijoituksensa, kokonsa, muotonsa, ulkomateriaaliensa ja -värityksensä sekä julkisivujen jäsennyksensä puolesta. Rakentamisen ohjaamiseksi rakennuslautakunta voi antaa alueellisia tai koko

8 kuntaa koskevia rakentamistapaohjeita. Ohjeiden tulee edistää alueen ominaispiirteisiin ja paikallisiin erityisoloihin sopivaa rakentamista. 6 4 RAKENNUKSEN SIJOITTUMINEN 1. Asemakaava-alueet Milloin asemakaavassa ei ole määrätty rakennusalaa, rakennuksen etäisyyden rakennuspaikan rajasta tulee olla vähintään yhtä suuri kuin sen rajan puoleinen korkeus, kuitenkin vähintään neljä (4) metriä. 2. Ranta-asemakaava-alueet 3. Muut alueet Milloin ranta-asemakaavassa ei ole määrätty rakennusalaa, rakennuksen etäisyyden rakennuspaikan rajasta tulee olla vähintään viisi (5) metriä. Rakennusten etäisyyden naapurin rajasta tulee olla vähintään yhtä suuri kuin rakennuksen korkeus, kuitenkin vähintään viisi (5) metriä. Edellä olevien kohtien 1-3 osalta rakennuslautakunta tai rakennustarkastaja voi kuitenkin erityisestä syystä sallia rakennuksen rakennettavaksi rajaan tai lähemmäksi rajaa, jollei siitä ole naapurille huomattavaa haittaa tai tämä on antanut rakentamiseen kirjallisen suostumuksen. Rakennusten etäisyyden rantaviivasta ja rakennusten sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Lisäksi tulee noudattaa seuraavien rakennusten ja rakennelmien etäisyyksiä rantaviivasta tai vesijätön reunasta (ks. liite 3): - Asuinrakennus, jonka kerrosala enintään 50 m²20 m - Edellistä suurempi asuinrakennus 30 m - Sauna, jonka kerrosala on enintään 20 m² ja jossa on enintään 10 m²:n suuruinen avokuisti 10 m - Sauna, jonka kerrosala on enintään 25 m² ja jossa on enintään 20 m²:n suuruinen avokuisti 15 m - Muut talousrakennukset 20 m - Enintään 12 m²:n suuruiset grillikatokset, huvimajat 10 m Etäisyydet mitataan rakennuksen ulkoseinään tai rakennelman reunaan. Rakennuksen alimman lattiatason tulee olla vähintään 1,0 metriä ylävesirajaa korkeammalla. Ellei vesiraja ole tiedossa, on alimman lattiatason oltava vähintään puolitoista (1,5) metriä keskivedenkorkeuden yläpuolella. Vain erityisistä syistä, milloin yleiset tarpeet tai ammatin harjoittaminen vaatii, voi venevajan tai -katoksen sijoittaa vesialueelle. Muussa käytössä oleva venevaja tai -katos on sijoitettava ranta-alueelle.

9 7 4. Asuinrakennusten etäisyys yleisistä ja yksityisistä teistä, tien keskilinjasta mitattuna ilman melusuojausta Valtatiet Vierumäki-Lusi Muualla Kanta- ja maantiet Paikallistiet Yksityistiet 100 m 50 m 30 m 12 m 12 m 5. Tontin, rakennuspaikan rajan ylittäminen Rakenteet: Rakennuslautakunta / rakennustarkastaja voi sallia, että seuraavat rakennusosat saavat ulottua tontin tai rakennuspaikan rajan yli kaupungin hallinnassa olevalle katu-, tie- tai muulle yleiselle alueelle: 1) Perusmuurin tai -pilarin antura maanpinnan alapuolella enintään 0,3 m:n etäisyydelle tai, jos antura on vähintään 1,5 m:n syvyydessä, enintään 0,6 m:n etäisyydelle. 2) Porrasaskel enintään 0,3 m:n ja jalustan osan sekä portin ja oven pielet enintään 0,15 m:n etäisyydelle. 3) Valo-, polttoaine- ja muu sellainen kuilu, joka on katettu ympäröivän alueen tasoon, enintään 1,2 m:n etäisyydelle. Ulokkeet: Rakennuslautakunta / rakennustarkastaja voi sallia, että erkkerit, parvekkeet, valokatteiset tilat, kattolistat, suojakatokset ja muut vastaavanlaiset rakennusosat saavat ulottua tontin tai rakennuksen rajan yli kaupungin hallitsemalle katu-, rakennuskaavatie- tai muulle yleiselle alueelle, kuitenkin niin, että 1) rajan ylitys ei saa olla 1,5 m:ä suurempi 2) ne on rakennettava, mikäli ne ulottuvat tontin tai rakennuspaikan rajan ulkopuolelle, vähintään 3 m:n korkeudelle maan pinnasta 3) erkkerit, parvekkeet ja valokatteiset tilat eivät saa ulottua 1,5 m:ä lähemmäksi naapuritontin tai -rakennuspaikan rajaa. Yleisen, liike- tai muun näihin verrattavan rakennuksen pääsisäänkäynnin suojakatos saa kuitenkin ulottua pidemmällekin, mikäli siitä ei ole haittaa liikenteelle. Tontin tai rakennuspaikan rajan yli ulottuvat erkkerit ja muut huoneistoalaan laskettavat ulkonemat eivät kuitenkaan saa lisätä tontin tai rakennuspaikan sallittua kerrosalaa.

10 8 Mainos- yms. laitteet: Rakennuslautakunta / rakennustarkastaja voi sallia, että myynti-, tiedotus-, mainosja muuta sellaista laitetta asennettaessa on noudatettava seuraavaa: 1) Laite, mikäli se kiinnitetään 2,4 m ylemmäksi maan pinnasta, saa ulottua enintään 0,9 m sekä muussa tapauksessa enintään 0,25 m julkisivun pinnasta. 2) Laite on kiinnitettävä tukevasti. 3) Laite ei saa olla liikennettä, liikenteen ohjausta, katuvalaistusta eikä muutoinkaan häiritsevä. 4) Laitteen muodon, värityksen ja rakenteen on sopeuduttava ympäristöön. Aurinko- yms. suojukset: Rakennuslautakunta / rakennustarkastaja voi sallia ikkunan aurinkosuojuksen asentamiseen siten, että aurinkosuojus asennetaan vähintään 2,4 m:n korkeuteen maanpinnasta ja että etäisyys ajoneuvoliikenteelle varatusta alueesta on vähintään 0,5 m. (Ks. liite 4) 6. Pelastuslaitoksen pääsy rakennuksen viereen Pelastuslaitoksen ajoneuvoille on oltava esteetön pääsy (pelastustie) kolmikerroksisen tai sitä korkeamman rakennuksen viereen siten, että pelastustoimenpiteet ovat mahdollisia. Kolmikerroksisen tai sitä korkeamman rakennuksen ulkoseinään tai pihamaalle on sijoitettava kyltti, josta ilmenee pelastustien sijainti. Maankäyttö- ja rakennuslain 167 :n mukaan rakennusluvassa osoitetut ja hälytysajoneuvoja tai huoltoajoa varten tarkoitetut kulkuyhteydet tulee säilyttää ajokelpoisina. 7. Rakennuksen osoitemerkintä Rakennuksen tonttiliittymän puoleiseen julkisivuun, näkyvälle paikalle on asennettava rakennuksen osoitenumero. Tarvittaessa osoitenumero tai sen ohjaus on sijoitettava kiinteistölle johtavan ajoväylän alkupäähän. Rakennuksen osoitemerkinnän on oltava valmis viimeistään rakennuksen käyttöönottokatselmuksessa.

11 9 5 YMPÄRISTÖNHOITO 1. Yleistä Rakennukset, rakennelmat, jätesäiliöt ja katokset, mainokset, aidat, portit ja varastointi ulkosalla sekä istutukset ympäristöineen, jotka vaikuttavat ympäristökuvaan, pidettävä asianmukaisessa kunnossa sekä niin, etteivät ne rumenna ympäristöä. Ympäristöä häiritsevien ulkovarastojen ympärille on tarvittaessa istutettava näkösuoja tai rakennettava aita. Rakennuspaikka tulee muutoinkin tarvittaessa sopivin istutuksin liittää ympäröivään maisemaan. Asemakaava-alueella ei puistoja, yleisiä alueita eikä rakentamattomia tontteja saa käyttää varastointiin, pysäköintiin ym. säilyttämiseen tai muuhun vastaavaan toimintaan asemakaavan vastaisesti. Vesirakentamisesta (ruoppaus, rannan pengertäminen) on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristöviranomaiselle. Mikäli laiturin rakentamisesta saattaa aiheutua Vesilain 1 luvun :ssä tarkoitettu muutos tai seuraus (esim. supistaa valtaväylää), on laiturin rakentamiseen hankittava ympäristölupaviraston lupa. 2. Puiden kaato Haluttaessa kaataa muutamia yksittäisiä puita kaava-alueella, tulee hankkeesta ilmoittaa rakennustarkastajalle. Asia siirretään kaupunginpuutarhurille, joka myöntää luvan. Kielteisissä ja epäselvissä tapauksissa asia muutetaan maisematyöluvaksi, jonka ratkaisee rakennustarkastaja. 3. Katselmukset Rakennuslautakunta tai rakennuslautakunnan valitsemat katselmuksen pitäjät valvovat ympäristönhoitoa pitämällä katselmuksia kulloinkin erikseen päättäminään ajankohtina. Katselmuksen ajankohdista ja niitä koskevista alueista on tiedotettava asianosaisille lautakunnan sopivaksi katsomalla tavalla. Havaitut puutteet on poistettava rakennuslautakunnan asettamassa määräajassa. Toimenpiteistä voi päättää myös johtosäännössä määrätty viranhaltija. Edellä mainituista toimenpiteistä päättäessään rakennuslautakunnan on otettava huomioon tontin tai rakennuspaikan sijainti ja siitä johtuva merkitys yleiselle ympäristökuvalle.

12 10 4. Tontin ja rakennuksen valaistus Tontin ja rakennuksen valaistusjärjestelyissä valolaitteiden sijoitus, suuntaus ja valoteho on sovitettava siten, että ne lisäävät alueen turvallisuutta eivätkä tarpeettomasti ja haitallisesti häiritse alueen asukkaita, alueella liikkuvia tai naapurialueita. 6 AITAAMINEN 7 RAKENNUSPAIKKA Katua, rakennuskaavatie- ja muuta yleistä aluetta vastassa oleva aita on rakennettava tai istutettava kokonaan tontin tai rakennuspaikan puolelle. Aita on rakennettava tai istutettava niin, ettei siitä aiheudu haittaa liikenteelle. Aidan tulee materiaaleiltaan, korkeusasemaltaan ja muodoltaan sopeutua ympäristöön. Aidan, joka ei ole naapuritontin tai -rakennuspaikan rajalla, rakentaa tai istuttaa ja pitää kunnossa tontin tai rakennuspaikan haltija. Tonttien tai rakennuspaikkojen välinen aita voidaan rakentaa tai istuttaa rajalle. Yhteisesti sovitun aidan rakentamiseen ja kunnossapitoon ovat kummankin tontin tai rakennuspaikan haltijat velvolliset osallistumaan puoliksi kumpikin, jollei velvollisuuden muunlaiseen jakamiseen ole erityistä syytä. Mikäli tonttien tai rakennuspaikkojen haltijat eivät sovi jakoperusteista, niistä päättää rakennuslautakunta. Rakennuspaikan on oltava pinta-alaltaan vähintään m², ellei asemakaava toisin määrää. Erillisten saarten pinta-alan tulee olla vähintään m² (2 ha), ellei asemakaavassa toisin määrätä. Rakennuspaikan tulee olla sijainniltaan, maastosuhteiltaan, muodoltaan (rakennusten etäisyys rajoista, rantaviivasta ja teistä) sekä maaperältään (perustamisolosuhteet) tarkoitukseen sovelias. Lisäksi tulee huomioida tulvan vaara. Asuinrakennusta varten tulee olla saatavilla riittävästi laadultaan soveltuvaa talousvettä. Uudestaan rakentaminen, peruskorjaus ja vähäinen lisärakentaminen saadaan suorittaa 1 ja 2 momentin estämättä, jos rakennuspaikka pysyy samana. Vesistön rantaan rajoittuvan rakennuspaikan rantaa kohti suuntautuvien rajojen rannanpuoleisten rajapisteiden välimatkan tulee olla vähintään 40 metriä. Tämän pykälän määräyksiä ei sovelleta alueella, jolla on rakennuskielto asemakaavan laatimista varten.

13 11 8 RAKENTAMISEN MÄÄRÄ KAAVA-ALUEIDEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA 1. Asuinrakennukset 2. Lomarakennukset Rakennuspaikan pinta-alasta saa käyttää rakentamiseen yhteensä enintään 10 prosenttia. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen ja tarpeelliset talousrakennukset. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen loma-asunnon, kerrosalaltaan enintään 120 kem². Yli 1 ha:n rakennuspaikoilla loma-asunnon kerrosala enintään 150 kem². Loma-asuntoa palvelevia talousrakennuksia saa rakentaa kerrosalaltaan seuraavasti: a) erillinen sauna (katso 4 kohta 3) 25 m² b) aitta majoitustarkoituksiin 20 m² c) varastotilaa 30 m² (yli 1 ha:n rakennuspaikat, rakennuksen etäisyys rannasta vähintään 50 m) (100 m²) d) savusauna edellyttäen, että rakentamis- ja palomääräysten mukaiset välimatkat saavutetaan 20 m² e) grillikatos tai huvimaja 12 m² 3. Suunnittelutarvealue Rakennusjärjestyksessä ei osoiteta MRL:n 16 :n mukaisia suunnittelutarvealueita. 9 VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN Asuinrakennusta varten tulee olla riittävästi saatavilla laadultaan soveltuvaa talousvettä Rakennuspaikat, joilla ei ole mahdollisuutta liittyä kunnalliseen jätevesiverkostoon on rakentamaan ryhtyvän tehtävä paikalliselle ympäristöviranomaiselle erillinen ilmoitus jätevesien käsittelystä. Ympäristöviranomaisen em. Ilmoituksesta tekemässä lausunnossa annettuja ohjeita tulee noudattaa rakentamisessa. Ilmoitusta jätevesien käsittelystä ei tarvitse tehdä, jos kiinteistöllä imeytetään vain vähäinen määrä saunavesiä.

14 Tärkeillä pohjavesialueilla öljy- ja polttoainesäiliöt sekä muut vaarallisten aineiden säiliöt ja varastot tulee sijoittaa maanpäälle sekä varustaa suoja-altaalla. Vesioikeuden määräämillä vedenottamoiden suojavyöhykkeillä tulee suunnittelussa ja rakentamisessa huomioida vesioikeuden päätöksessä annetut suojavyöhykkeitä koskevat ehdot RADON Seuraavilla alueilla on asuin- ja työtiloja rakennettaessa varauduttava radonhaittoihin. Varautumisesta on esitettävä erillinen suunnitelma. Vierumäki Urheiluopiston alue Sinilähde Niemelä Sulkavankoski 11 ASEMAKAAVOJA TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET Liitteessä 1 on rakentamismääräyksiä, jotka koskevat vanhoja rakennuskaavaalueita, jotka on vahvistettu ennen Heinolan maalaiskunnan kunnanvaltuuston hyväksymää rakennusjärjestystä ja joissa viitataan silloin voimassa olleeseen kunnan rakennusjärjestykseen. 12 TYÖMAAT 1. Työmaan perustaminen ja hoitaminen Ympäristönsuojelulain 60 :n mukaan melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös rakennustyömaita. Mikäli suoritetaan rakennusten julkisivujen tai muiden ulkona olevien rakenteiden, kuten siltojen, kaiteiden ja vastaavien käsittelyä piikkaamalla, hiekkapuhalluksella, hionnalla, kemikaaleilla tai muulla ympäristölle terveyshaittaa aiheuttavalla menetelmällä, on toimenpiteestä tehtävä ilmoitus kunnan ympäristöviranomaiselle vähintään seitsemän (7) päivää ennen töiden aloittamista. Työmaa on, ottaen erityisesti huomioon jalankulkuliikenteen sujuvuus, erotettava ympäristöstään turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti, tarvittaessa aitaamalla. Työmaa-aidan koon, rakenteen ja materiaalin on sovelluttava ympäristöön.

15 Työmaa on pidettävä hyvässä ja siistissä järjestyksessä. Työmaata on hoidettava niin, ettei siitä aiheudu henkilö- tai omaisuusvahinkoja tai muuta kohtuutonta haittaa ympäristölle. Jätteiden lajittelu suoritettava jätehuoltomääräysten mukaisesti. Rakennusmateriaalit on säilytettävä suojattuina valmistajan ohjeiden ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Mahdolliset työkoneiden poltto- ja voitelunesteet ja muut aineet on varastoitava siten, ettei vaarallisia tai haitallisia aineita joudu maaperään Katu- tai muun yleisen alueen käyttäminen Lupaa katu- tai muun yleisen alueen käyttämiseen työmaata ja sen huoltotiloja varten, on haettava tekniseltä palvelukeskukselta. Hakemukseen on sisällytettävä tarpeelliset suunnitelmat aitaamisesta, työmaahuollon, ajoneuvo- ja jalankulkuliikenteen järjestelyistä. Käyttöoikeuden hakijan on suoritettava kaupunginhallituksen hyväksymän taksan mukainen maksu. 3. Työmaan purkaminen ja siistiminen Rakennustyön valmistumisen jälkeen tilapäiset työmaarakennukset, työmaa-aidat ja vastaavat työmaarakenteet on viipymättä poistettava ja työmaa-alue siistittävä. Vaurioitunut katu- tai muu yleinen alue on viivytyksettä laitettava kuntoon. 4. Saumamassojen PCB- ja lyijypitoisuudet Saumausmassojen PCB- ja lyijypitoisuudet tulee selvittää ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä. Tämä koskee erilaisia julkisivuihin, parvekerakenteisiin sekä maaperään kohdistuvia korjaustöitä ennen vuotta 1980 valmistuneissa rakennuksissa, joissa on käytetty elastisia saumamassoja. Lyijypitoisuudet selvitetään luvulla valmistuneista taloista. Selvitys toimitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle ja kunnan ympäristöviranomaiselle. Mikäli korjaustoimenpide ei ole luvanvarainen, selvitys toimitetaan kunnan ympäristöviranomaiselle. 13 JÄTEHUOLTO Rakennuslupahakemuksessa on osoitettava rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten kokoon ja käyttöön suhteutetut, riittävät tilat jätteiden keräämistä ja lajittelua sekä jätehuollon muuta järjestämistä varten. Jos jätteiden keräysvälineet sijoitetaan tontin pihamaalle, niiden suojaksi on rakennettava jätesuoja, -katos tai -aitaus.

16 14 14 MÄÄRÄYKSISTÄ POIKKEAMINEN Rakennuslautakunta tai rakennustarkastaja voi myöntää poikkeuksen tämän rakennusjärjestyksen määräyksistä, mikäli se voi tapahtua syrjäyttämättä olennaisesti määräyksen tavoitteita. Silloin, kun poikkeaminen koskee erillisen saaren vähimmäiskokoa, etäisyyttä rantaviivasta tai rakentamisen määrää, voidaan lupa poikkeamiseen myöntää, mikäli rakentaminen ei vaikeuta vastaista kaavoittamista. Ennen asian ratkaisemista on hankittava kaupunginhallituksen, tai milloin lausunnon antaminen on annettu muun viranomaisen tehtäväksi, tämän lausunto. 15 VOIMAANTULOMÄÄRÄYS Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan Heinolan kaupunginvaltuuston hyväksymä rakennusjärjestys. Edellä kumotusta rakennusjärjestyksestä jäävät kuitenkin osittain voimaan liitteessä 1 Nynäsin rakennuskaava-aluetta koskevat lisämääräykset, joita sovelletaan vahvistettuun rakennuskaava-alueeseen. LIITE 1 Rakentamismääräykset, jotka koskevat Nynäsin vahvistettua rakennuskaava-aluetta LIITE 2 LIITE 3 LIITE 4 Osa-aluekartta Rakennusoikeus ja etäisyysvaatimukset rantarakentamisessa Tontin rajan ylittäminen kaupungin hallinnassa olevalle katu-, tie- tai muulle yleiselle alueelle a:\rajärj80.wpd) ( , )

17 Liite 1 RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET 25 Näitä määräyksiä noudatetaan rakennettaessa vahvistetulle Nynäsin rakennuskaava-alueelle, ellei kaavasta muuta johdu. 30 Rakennusoikeus, kortteli 5 Asuntokerrostaloa tai yhdistettyä liike- ja asuntokerrostaloa varten tarkoitetun rakennuspaikan pinta-alasta saa käyttää rakentamiseen enintään 25 %. Liikerakennusta varten tarkoitetun rakennuspaikan pinta-alasta saa käyttää rakentamiseen enintään 40 %. Rakennuspaikan kerrosala saa olla enintään 60 % rakennuspaikan pinta-alasta. 32 Omakotirakennusta tai muuta enintään kahden perheen taloa (rakennuskaavassa o) tai maatilan talousrakennusta varten tarkoitetun rakennuspaikan kerrosala saa olla enintään 25 % rakennuspaikan pinta-alasta. Kerrosluku on I-II. 35 Yleistä rakennusta (Y) varten tarkoitetun rakennuspaikan pinta-alasta saa käyttää rakentamiseen enintään 50 %. Rakennuspaikan kerrosala saa olla enintään 60 % rakennuspaikan pinta-alasta. Kerrosluku on I-II.

PYHÄRANNAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PYHÄRANNAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 PYHÄRANNAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET

REISJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1 REISJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

TAIPALSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS TAIPALSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan luvat. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Rakennusvalvonnan luvat. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Rakennusvalvonnan luvat Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 Rakentamisen luvat ja ilmoitukset Rakennuslupa Toimenpidelupa

Lisätiedot

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA 4 Suunnittelutarvealue Suunnittelutarvealuetta Hattulan kunnassa on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS

HAUSJÄRVEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS 1 HAUSJÄRVEN KUNA RAKENNUSJÄRJESYS 1. SOVELAMISALA JA VIRANOMAISE 1.1 SOVELAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1 Soveltamisala 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen 4

1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1 Soveltamisala 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen 4 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1 Soveltamisala 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen 4 2. luku LUPAJÄRJESTELMÄT 4 3 Talousrakennuksen luvan-/ilmoituksenvaraisuus 4 4 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Paraisten kaupungin rakennusjärjestys

Paraisten kaupungin rakennusjärjestys Paraisten kaupungin rakennusjärjestys Kaupunginhallituksen 2.10.2001 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 6.11.2001 hyväksymä Sovelletaan 13.1.2005 lukien. YLEISTÄ 1 Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ja maankäyttö-

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

TOHOLAMMIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS TOHOLAMMIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET...3 1.1 SOVELTAMISALA...3 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN...3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT...3 2.1

Lisätiedot

Kaustisen kunta Rakennusjärjestys

Kaustisen kunta Rakennusjärjestys Kaustisen kunta Rakennusjärjestys 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 1 1.6.2001 alkaen Kaupunginvaltuusto 9.4.2001/19

NAANTALIN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 1 1.6.2001 alkaen Kaupunginvaltuusto 9.4.2001/19 NAANTALIN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 1 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

SALLAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

SALLAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS SALLAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA...3 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN...3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 TALOUSRAKENNUKSEN LUVAN- / ILMOITUKSENVARAISUUS...3

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS

RAKENNUSJÄRJESTYS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS RAKENNUSJÄRJESTYS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 27.10.1999 KUNNANHALLITUS 29.11.1999 KUNNANVALTUUSTO 22.12.1999 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

JUANKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS JUANKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Soveltamisala Maankäyttö ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

LUUMÄEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS LUUMÄEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty: Valtuusto 18 / 06 2001 45 Voimaantulo: 1. 7 2001 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA 1.2. RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN 2. LUPAJÄRJESTELMÄT Maankäyttö-

Lisätiedot

Ehdotus 4.12.2006 Liite nro 4 uuden Äänekosken kaupunginvaltuusto 11.12.2006

Ehdotus 4.12.2006 Liite nro 4 uuden Äänekosken kaupunginvaltuusto 11.12.2006 Ehdotus 4.12.2006 Liite nro 4 uuden Äänekosken kaupunginvaltuusto 11.12.2006 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt..200_ 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.LUKU YLEISTÄ 1 SOVELTAMISALA 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN 3 KATSELMUKSET

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus 4 Suunnittelutarvealue 5 Toimenpiteiden luvan-/ilmoituksenvaraisuus

Lisätiedot

Kurikan kaupungin rakennusjärjestys

Kurikan kaupungin rakennusjärjestys 1 (12) Kurikan kaupungin rakennusjärjestys Sisällysluettelo 1. Soveltamisala ja viranomaiset 2. Lupajärjestelmät 1.1 Soveltamisala 1.2.Rakennusvalvontaviranomainen 2.1 Talousrakennuksen luvan-/ ilmoituksenvaraisuus

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

SIIKAISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS SIIKAISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

PELLON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS. Valtuuston 29.4.2002 hyväksymä

PELLON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS. Valtuuston 29.4.2002 hyväksymä PELLON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Valtuuston 29.4.2002 hyväksymä Voimaantulo 1.6.2002 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 2 1.1. Soveltamisala 2 1.2. Rakennusvalvontaviranomainen 2 2. LUPAJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

KORPPOON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KORPPOON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KORPPOON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Kunnanvaltuuston hyväksymä 25 päivä kesäkuuta 2002. 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden

Lisätiedot

Ulvilassa lisäksi voimassa paikallisena ohjeistona ja määräyksenä entisen Kullaan alueella. Päätösvallan siirtämisestä määrätään johtosäännössä.

Ulvilassa lisäksi voimassa paikallisena ohjeistona ja määräyksenä entisen Kullaan alueella. Päätösvallan siirtämisestä määrätään johtosäännössä. KULLAAN KUNTA 1 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.12.2001 45 RAKENNUSJÄRJESTYS Ulvilassa lisäksi voimassa paikallisena ohjeistona ja määräyksenä entisen Kullaan alueella 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET

Lisätiedot

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on tekninen lautakunta. Sen alaisena toimii rakennustarkastaja.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on tekninen lautakunta. Sen alaisena toimii rakennustarkastaja. RANUAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

1-9 kohdissa tarkoitettu lupa ei ole tarpeen, jos toimenpide perustuu oikeusvaikutteiseen kaavaan.

1-9 kohdissa tarkoitettu lupa ei ole tarpeen, jos toimenpide perustuu oikeusvaikutteiseen kaavaan. 1 SAUVON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 Soveltamisala Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

KAUHAVAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 29.3.2010 14 Voimaantulo: 4.5.2010 KAUHAVAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien

Lisätiedot

1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1 Soveltamisala 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen 4

1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1 Soveltamisala 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen 4 2001 Suomenniemi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1 Soveltamisala 4 2 Rakennusvalvontaviranomainen 4 2. luku LUPAJÄRJESTELMÄT 4 3 Talousrakennuksen luvan-/ilmoituksenvaraisuus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

ULVILAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS ULVILAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty 30.1.2002 Voimaantulo 1.2.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 SOVELTAMISALA... 3 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

SIMON KUNNANVALTUUSTON 18.2.2002 8 HYVÄKSYMÄ SIMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA

SIMON KUNNANVALTUUSTON 18.2.2002 8 HYVÄKSYMÄ SIMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA SIMON KUNNANVALTUUSTON 18.2.2002 8 HYVÄKSYMÄ 1 SIMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys,

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS

PAIMION KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS PAIMION KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS Tämä rakennusjärjestys tulee voimaan MRL:n 202 :n mukaisesti kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen, kun se on saanut lainvoiman. PAIMION KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.

Lisätiedot

Viittaus: MRL 113, 117 ja 118 ja MRA 51, Muinaismuistolaki 295/1963

Viittaus: MRL 113, 117 ja 118 ja MRA 51, Muinaismuistolaki 295/1963 RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN 9 Rakennuksen sopeutuminen ympäristöön Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan luonnonmukaisuus sekä säästettävä arvokkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä,

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA Rakennusjärjestys

KUHMOISTEN KUNTA Rakennusjärjestys KUHMOISTEN KUNTA Rakennusjärjestys KUHMOISTEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS 1 (12 ) SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 SOVELTAMISALA... 3 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

Maisematyöluvat. KAAVOITUS JA METSÄTALOUS Pori 9.1.2014

Maisematyöluvat. KAAVOITUS JA METSÄTALOUS Pori 9.1.2014 Maisematyöluvat KAAVOITUS JA METSÄTALOUS Pori 9.1.2014 130 Lupamenettelyn perusteet Rakennusluvan, toimenpideluvan, purkamisluvan ja maisematyöluvan ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Maisematyölupa

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU: YLEISTÄ 1 Tavoite 2 Tehtävä Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty KV 14.12.2009 77 Voimaantulo 01.01.2010

RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty KV 14.12.2009 77 Voimaantulo 01.01.2010 KOKEMÄEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty KV 14.12.2009 77 Voimaantulo 01.01.2010 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan rakennusjärjestys alkaen. (Alajärvi, Soini, Vimpeli)

Järvi-Pohjanmaan rakennusjärjestys alkaen. (Alajärvi, Soini, Vimpeli) Järvi-Pohjanmaan rakennusjärjestys 1.6.2011 alkaen (Alajärvi, Soini, Vimpeli) 2 RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien

Lisätiedot

KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Tekninen lautakunta 17.02.2005 Kunnanhallitus 21.02. 2005 Kunnanvaltuusto 09.03.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1 1.1 SOVELTAMISALA 1 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN

Lisätiedot

KRUUNUPYYN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KRUUNUPYYN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KRUUNUPYYN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Kunnanvaltuuston hyväksymä 25.2.2010. 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1 HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 5 YMPÄRISTÖTOIMI HARJAVALLAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2002 Hyväksytty kaupunginvaltuusto 26.11.2001/101 Voimaantulo 1.1.2002 1. Soveltamisala ja viranomaiset

Lisätiedot

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on valvontalautakunta. Sen alaisena toimii rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on valvontalautakunta. Sen alaisena toimii rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu. YLIKIIMINGIN KUNTA 1 RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 14.11.2001 69 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan

Lisätiedot

Liite 17 valtuuston 6.10.2003 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 72 JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA

Liite 17 valtuuston 6.10.2003 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 72 JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA Liite 17 valtuuston 6.10.2003 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 72 JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA 2 SISÄLLYS Sivu 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 3 1.1 Soveltamisala 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen 2 LUVANVARAISUUS

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS HUMPPILAN KUNTA 2002

RAKENNUSJÄRJESTYS HUMPPILAN KUNTA 2002 RAKENNUSJÄRJESTYS HUMPPILAN KUNTA 2002 HUMPPILAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 Soveltamisala 1.2 Viranomaiset 1.3 Päätösvallan siirto 2. LUPAJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

SAMMATIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS,

SAMMATIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS, 1 SAMMATIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS, 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 3 1 Soveltamisala 3 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3

1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 3 1 Soveltamisala 3 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku sivu SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 3 1 Soveltamisala 3 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3 2. luku LUPAJÄRJESTELMÄT 4 3 Talousrakennuksen luvan-/ilmoituksenvaraisuus 4 4 Toimenpiteiden

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HAAPAVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HAAPAVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

KUSTAVIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KUSTAVIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Tämä rakennusjärjestys kumoaa Kustavin kunnan 12.11.2001hyväksytyn rakennusjärjestyksen. JOHDANTO KUSTAVIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Tällä rakennusjärjestyksellä annetaan ohjeita rakentamisesta Kustavin

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan rakennusjärjestys

Mäntyharjun kunnan rakennusjärjestys Sivu 1 / 10 Mäntyharjun kunnan rakennusjärjestys 1. SOVELAMISALA JA VIRANOMAISE 1.1 SOVELAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien

Lisätiedot

KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Kosken Tl KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Kunnanvaltuusto hyväksynyt 27.2. 2001 Tullut voimaan 4.3.2002 Ehdotus / Päivitetty 10.10.2001 Kunnanhallitus 14.1.2002 Kosken Tl KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS LUKU I: SOVELTAMISALA

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.1.2007 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. luku SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1 1 Soveltamisala 1 2 Rakennusvalvontaviranomainen 1 2. luku LUPAJÄRJESTELMÄT 1 3 Talousrakennuksen

Lisätiedot

Urjalan kunnan rakennusjärjestys

Urjalan kunnan rakennusjärjestys Urjalan kunnan rakennusjärjestys 1. Soveltamisala ja viranomaiset Soveltamisala Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista kokevien säädösten ja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PELKOSENNIEMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 0 PELKOSENNIEMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 PELKOSENNIEMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällysluettelo 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1 2. LUVANVARAISUUS 1 2.1 Talousrakennuksen luvanvaraisuus 2 2.2 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Karvian kunta RAKENNUSJÄRJESTYS

Karvian kunta RAKENNUSJÄRJESTYS Karvian kunta RAKENNUSJÄRJESYS KARVAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESYS Kunnanvaltuusto hyväksynyt 29/1/2003 10 Voimaantulo Päätöksen lainvoimaisuudesta 1. SOVELAMSALA JA VRANOMASE 1.1 Soveltamisala Maankäyttö-

Lisätiedot

Rakennusten korjaus- ja muutostöiden luvanvaraisuus ja lupamenettelyt

Rakennusten korjaus- ja muutostöiden luvanvaraisuus ja lupamenettelyt Rakennusvalvonnan asiakastilaisuus Lohja Vihti Karkkila 6.3.2017 Rakennusten korjaus- ja muutostöiden luvanvaraisuus ja lupamenettelyt Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja, Vihdin kunta Aiheen rajaus

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty Kvalt 17.12.2001 94, muutos KV 23.6.2008 36

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty Kvalt 17.12.2001 94, muutos KV 23.6.2008 36 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty Kvalt 17.12.2001 94, muutos KV 23.6.2008 36 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT... 3 2.1 ILMOITUSMENETTELY...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

LAUKAAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS AUKAAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Kara ltk. 29.08.2001 138 Kunnanhallitus 01.10.2001 221 Kunnan valtuusto 15.10.2001 54 2 SISÄYSUETTEO 1. SOVETAMISAA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVETAMISAA... 3 1.2 RAKENNUSVAVONTAVIRANOMAINEN...

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

SALON KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SALON KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.4.2010 37 Voimaantulo 1.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 2 1.1 SOVELTAMISALA 2 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

UUDENKAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 UUDENKAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 Soveltamisala Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Prof. Kai T. Kokko Lapin yliopisto, syksy 2011 Tentit 24.11. ja 26.1. Sisältö Rakentamisrajoitukset Toimenpiderajoitus Rakennuskiellot 1a Ehdollinen

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132 Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 43 Rakentamis ja toimenpiderajoitukset Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS

PYHTÄÄN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS PYHTÄÄN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET ------------------------------------- 1 1.1 SOVELTAMISALA --------------------------------------------------------- 1 1.2

Lisätiedot

MUONION KUNTA SÄÄNTÖ 1 (15) Kunnanvaltuusto RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty 9.5.2005

MUONION KUNTA SÄÄNTÖ 1 (15) Kunnanvaltuusto RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty 9.5.2005 MUONION KUNTA SÄÄNTÖ 1 (15) Kunnanvaltuusto RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty 9.5.2005 Voimaantulo 15.7.2005 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala ja viranomaiset 4 1.1 Soveltamisala 4 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty Kvalt 17.12.2001 94, muutos KV 23.6.2008 36

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty Kvalt 17.12.2001 94, muutos KV 23.6.2008 36 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty Kvalt 17.12.2001 94, muutos KV 23.6.2008 36 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 3 2.1 ILMOITUSMENETTELY 4 2.2 TOIMENPIDELUPA

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

1. RAKENNUSLUPA RAKENNUSLUVAN HAKUOHJEET

1. RAKENNUSLUPA RAKENNUSLUVAN HAKUOHJEET 1. RAKENNUSLUPA RAKENNUSLUPA HAETTAVA rakennuksen rakentamiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MIEHIKKÄLÄN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 152/11/1120/2006 MIEHIKKÄLÄN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Rakennuslautakunta 28.2.2007, 16 ja 3.5.2007 28 Kunnanhallitus 11.06.2007, 126 Kunnanvaltuusto 18.06.2007, 26 RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO MIEHIKKÄLÄN

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA 22.4.2010 HP RAKENNUSJÄRJESTYS

HAUKIPUTAAN KUNTA 22.4.2010 HP RAKENNUSJÄRJESTYS HAUKIPUTAAN KUNTA 22.4.2010 HP RAKENNUSJÄRJESTYS Tekstin muotoilu - alleviivatut, lisätty - yliviivattu, poistettu 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1. SOVELTAMISALA... 3 1.2. RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN...

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

IKAALISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 IKAALISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty: Ikaalisten kaupunginvaltuusto 18.6.2002 (37 ) Voimaantulo: 15.8.2002 alkaen 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.5.2010

HIRVENSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.5.2010 1. HRVENSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.5.2010 2. Hirvensalmen kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS sivu Sisällysluettelo 1. 1. Soveltamisala ja viranomaiset 2. 1.1 Soveltamisala 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

R A K E N N U S J Ä R J E S T Y S

R A K E N N U S J Ä R J E S T Y S R A K E N N U S J Ä R J E S T Y S Karstulan kunta Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA... 1 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 1 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 TALOUSRAKENNUKSEN

Lisätiedot

3.1 Rakennusten soveltuminen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan L: Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan

3.1 Rakennusten soveltuminen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan L: Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan Seuraavat muutokset tehty hyväksyttyyn ( 16.9.2014 91 Rakennus- ja ympäristölautakunta ) rakennusjärjestysluonnokseen 16.9.2014: L = hyväksytty luonnos 16.9.2014 E = hyväksytty ehdotus 24.3.2015 Sisällys

Lisätiedot

Kokkolan kaupungin rakennusjärjestys, voimassa 1.12.2002 lukien

Kokkolan kaupungin rakennusjärjestys, voimassa 1.12.2002 lukien Kokkolan kaupungin rakennusjärjestys, voimassa 1.12.2002 lukien PERUSTELUT 1. Yleinen osa Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki antaa kunnille entistä laajemmat mahdollisuudet hoitaa ympäristöään koskevaa suunnittelua

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

EURAJOEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS EURAJOEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 Hyväksytty Kunnanvaltuusto 07.01.2002 Voimaantulo 15.02.2002 YLEISTÄ 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden maan käyttämistä

Lisätiedot

Rautalammin kunnan. rakennusjärjestys. Hyväksytty kunnanvaltuustossa XX.XX.2016. Voimaantulo XX.XX.2016.

Rautalammin kunnan. rakennusjärjestys. Hyväksytty kunnanvaltuustossa XX.XX.2016. Voimaantulo XX.XX.2016. Rautalammin kunnan rakennusjärjestys Hyväksytty kunnanvaltuustossa XX.XX.2016. Voimaantulo XX.XX.2016. Sisällysluettelo Tavoite....................................................... 4 Tavoite.........................................................

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA Harjukuja 6, Parikkala puh , fax RAKENNUSJÄRJESTYS

PARIKKALAN KUNTA Harjukuja 6, Parikkala puh , fax RAKENNUSJÄRJESTYS PARIKKALAN KUNTA Harjukuja 6, 59100 Parikkala puh. 0400 851 951, fax 05-430 136 e-mail: kunta@parikkala.fi www.parikkala.fi RAKENNUSJÄRJESTYS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1.

Lisätiedot

Ikaalisten kaupunki. Rakennusjärjestys

Ikaalisten kaupunki. Rakennusjärjestys Ikaalisten kaupunki Rakennusjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 7.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 1 IKAALISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 7.4.2014, 17 Voimaantulo: 1.6.2014

Lisätiedot

Mynämäen kunta. Rakennusjärjestys. Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 17.12.2007 Voimaantulo: 22.1.2008

Mynämäen kunta. Rakennusjärjestys. Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 17.12.2007 Voimaantulo: 22.1.2008 Mynämäen kunta Rakennusjärjestys Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 17.12.2007 Voimaantulo: 22.1.2008 2 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 2

SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 2 RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 2 1.1 SOVELTAMISALA 2 1.2 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TEHTÄVÄ 2 1.3 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN 2 2 LUPAJÄRJESTELMÄT 2 2.1 TALOUSRAKENNUKSEN

Lisätiedot

Kangasniemen kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS

Kangasniemen kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS 1 Kangasniemen kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty 8.11.2010 Voimaantulo 22.12.2010 2 Kangasniemen kunnan rakennusjärjestys 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 2979/10.03.00/2012 135 Betoniharkkorakenteisen tukimuurin ja muiden piharakenteiden rakentamista koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Nro 2 KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14. toukokuuta 2001. 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA 1.2

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta.

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Korttelien ja tonttien numerot

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LUPA- JA VALVONTAMAKSU (MRL 145 ) 1 Yleistä Luvan haltija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastusja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

Äetsän kunnan rakennusjärjestys

Äetsän kunnan rakennusjärjestys 1 Äetsän kunnan rakennusjärjestys Hyväksytty: Valtuusto 13.11.2001 87 Voimaantulo: 1.1.2002 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET

1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET RAKENNUSJÄRJESTYS 1 Voimaantulo 1.1.2002 Valtuusto hyväksynyt 7.11.2001 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 93. Rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2011. Päätös kuulutettu 21.12.2010. 1. luku SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Vihdin kunta 22.11.2016 Pekka Laitinen johtava rakennustarkastaja Mikä on rakennusjärjestys? (MRL 14 ) Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

LIEDON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

LIEDON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS LIEDON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Voimaantulo 01.01.2016 Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan Liedon kunnanvaltuuston kesäkuun 1. päivänä 2007 hyväksymä ja Tarvasjoen kunnanvaltuuston joulukuun 20.päivänä

Lisätiedot

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Käännös 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista

Lisätiedot

http://opaskartta.turku.fi/ims/fi/map/print

http://opaskartta.turku.fi/ims/fi/map/print Turun karttapalvelu :: Tulostussivu http://opaskartta.turku.fi/ims/fi/map/print Sivu 1/1 6.3.2014 3200 m Kiinteistöliikelaitos KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 6.3.2014 Rekisteriyksikkö 529-499-8-9 Dosentti

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.03 6.011 Lähivirkistysalue,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Ympäristölautakunta 4.3.2014 16 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL 125

Lisätiedot

Maisematyöluvat. Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen

Maisematyöluvat. Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen Maisematyöluvat Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen 10.3.2015 Maisematyölupavelvollisuus Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 128 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan maisemaa muuttavaa rakennustyötä, puiden

Lisätiedot

Rakennusjärjestys 2003

Rakennusjärjestys 2003 VIRTAIN KAUPUNKI Rakennusjärjestys 2003 Kaupunginvaltuusto 8.9.2003 (16.9.2003) Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET...1 1.1 SOVELTAMISALA...1

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS. 1 Lite kv SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA

RAKENNUSJÄRJESTYS. 1 Lite kv SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA RAKENNUSJÄRJESTYS 1 Lite kv 22 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Hyvinkään kaupunki, ympäristölautakunta PL 21 05801 Hyvinkää Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto Hyvinkään kaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta HEL 2016-005241

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN RA- KENNUSJÄRJESTYS

SULKAVAN KUNNAN RA- KENNUSJÄRJESTYS SULKAVAN KUNNAN RA- KENNUSJÄRJESTYS 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala ja viranomaiset 2 1.1. Soveltamisala 2 1.2. Rakennusvalvontaviranomainen 2 2. Lupajärjestelmät 2 2.1. Talousrakennuksen luvan-/ilmoituksenvaraisuus

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot