PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/ Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus KOKOUSTIEDOT AIKA klo 08:30-10:30 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KIINTEISTÖTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN JA TALOUSARVION 2015 HYVÄKSYMINEN 168 MAAKUNTAHALLITUKSEN VUODEN 2015 ENSIMMÄISEN VUOSIPUOLISKON KOKOUSAJOISTA PÄÄTTÄMINEN 169 PÄIJÄT-HÄME MITALIEN MYÖNTÄMINEN MAAKUNTAVALTUUSTON POLIITTISEN TAHDON MUODOSTAMINEN MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE HYVINVOINTI- JA CLEANTECH-OSAAMISEN VIENTI LÄHI-ITÄÄN (118370) 172 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN HANKKEELLE PIENET AMMATTIALAT RÖNTGENHOITAJA AVAINTEKIJÄNÄ 173 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSEN VALMISTELUTILANNE 174 TIEDOKSISAANTIASIAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJANKOHTAISKATSAUS MUUT MAHDOLLISET ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

2 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus KOKOUSTIEDOT AIKA klo 08:30-10:30 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti OSALLISTUJAT pj Jari Salonen x Merja Vahter vpj Sanna Koponen x Vuokko Rolig Eevakaisa - Liisa Korpela x Lehtosalo-Lönnberg Erkki Nieminen x Jari Hartman Ilpo Markkola x Aino Alonen Juha Rehula - Atte Härkälä x Juha Rostedt x Mika Lampola Leena Mantere x Sonja Falk Matti Mäntylä x Rami Lehto Mervi Hännikäinen x Pirjo Ahola Riitta Karjalainen x Riitta Siltanen Reijo Savurinne x Kari Satovuori Mirja Tammisto x Tuula Kaukonen Tuomo Riihilahti x Mika Järvinen Maakuntavaltuuston pj Eero Vainio x 1 varapuheenjohtaja Antti Räsänen x 2 varapuheenjohtaja Lasse Koskinen x Muut osallistujat Jari Parkkonen x Jari Paakkunainen x ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Jari Salonen Jari Paakkunainen KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Paikka ja aika Lahti 10. marraskuuta 2014 Allekirjoitukset Erkki Nieminen Mirja Tammisto PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVÄNÄ Päijät-Hämeen liitossa 11. marraskuuta 2014 klo 9:00-15:00 Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Jari Paakkunainen

3 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Maakuntahallitus Hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estynee nä ollessaan varapuheen johtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähe tettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista lähetetään mah dollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä ta valla. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille sekä maakuntahallituksen esittelijälle ja sihteerille. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuu den.

4 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Maakuntahallitus Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti maakuntahallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tä hän tehtävään valittua maakuntahallituksen jäsentä tai läs nä olevaa varajäsen tä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkir jat tarkastetaan pääsääntöisesti kokouksen jälkeen tai tar peen vaatiessa muul la tavoin. Maakuntahallitus valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Erkki Niemisen ja Mirja Tammiston.

5 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Maakuntahallitus Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukai sessa järjestykses sä, jollei toimielin toisin pää tä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokous kutsussa. Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Käsitellään muissa asioissa lausunto Iitin kunnan siirtymisestä Päijät-Hämeen maakuntaan.

6 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus KIINTEISTÖTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 147/ /2014 Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntavaltuusto päätti kokouksessaan , että maakuntahallituksen tulee selvittää miten pelastuslaitoksen kiinteistöjen ylläpito saadaan taloudellisesti järkeväksi. Valtuusto edellytti erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen valmistelua ja kustannusvaikutusten selvittämistä. Valtuuston näkemyksen mukaan vuokrien ei tule syödä kohtuuttomasti taloudellisia resursseja toiminnasta. Aihetta on jo selvittänyt kuntajohtajakokouksen asettama kiinteistötyöryhmä. Työryhmän tehtäväksi annettiin mennessä - selvittää tilojen tarkoituksenmukaisin omistajataho - tarkistaa vuokrien määräytymisperusteet - määritellä pääomavuokran laskemisperusteet - määritellä vuokran korotusperiaatteet - huomioida työssä muut tilojen omistamiseen/vuokraamiseen oleellisesti vaikuttavat asiat. Työryhmän loppuraportti on esityslistan liitteenä. Maakuntahallitus keskustelee asiasta ja päättää perustaa asiaa valmistelemaan työryhmän. Hallitus nimeää työryhmään maakuntahallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä yhden keskustan ja yhden perussuomalaisten nimeämän henkilön. Lisäksi työryhmään nimetään pelastuslaitoksesta johtokunnan puheenjohtaja, pelastusjohtaja ja hallintopäällikkö sekä liitosta maakuntajohtaja sekä hallintojohtaja. Työryhmän tehtävänä on valmistella erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja kiinteistöjen ylläpitoon ja niiden kustannusvaikutusten selvittämistä. Työryhmän raportti tulee saada valmiiksi marraskuun maakuntahallituksen kokoukseen. Maakuntahallitus perusti kiinteistötyöryhmän ja valitsi ryhmään maakuntahallituksen puheenjohtajan Jari Salosen, varapuheenjohtajan Sanna Koposen, Eevakaisa Lehtosalo-Lönnbergin sekä ja Ilpo Markkolan. Lisäksi työryhmään nimettiin pelastuslaitoksesta johtokunnan puheenjohtaja Juha Kolu, pelastusjohtaja Jari Hyvärinen ja hallintopäällikkö Merja Saasmo sekä liitosta maakuntajohtaja Jari Parkkonen sekä hallintojohtaja Jari Paakkunainen. Kiinteistötyöryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Työryhmä luovuttaa raportin maakuntahallitukselle ja edelleen valtuuston tietoon saatetuksi. Maakuntahallitus toteaa kiinteistötyöryhmän loppuraportin tietoonsa saatetuksi ja esittää sen edelleen maakuntavaltuustolle tiedoksi. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Eero Vainio saapui kokoukseen klo 8:40.

7 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN JA TALOUSARVION 2015 HYVÄKSYMINEN 136/ /2013 Maakuntahallitus Kuntalain 65, 86 :n mukaan "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kuntalain 65 :n 3 momentissa säädetty alijäämän kattamisvelvollisuus ei koske kuntayhtymää (86 ). Talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetään siitä, ovatko määrärahat ja tuloarviot sitovia netto- vai bruttomääräisinä. Netto tarkoittaa toimintakatetta. Vuoden 2015 talousarvioesitykseen sisältyy käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa ja rahoitusosa. Käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot nettomääräisinä. Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin menoihin sekä poistoihin ja arvonalennuksiin. Tuloslaskelmaosan mukaan vuoden 2015 alijäämä on euroa. Rahoitusosassa osoitetaan, miten talousarvio vaikuttaa maksuvalmiuteen, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä miten rahoitustarve katetaan ja kuinka suuri on rahoitusjäämä ja kuinka se katetaan. Perussopimuksen 23 :n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Liiton virkamiesjohto yhdessä pelastuslaitoksen edustajien kanssa tekivät kevään aikana kuntakierroksen jokaiseen jäsenkuntaan. Tavoitteena oli kartoittaa jäsenkuntien näkemyksiä liiton toiminnan kehittämiseksi toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista varten. Maakuntavaltuuston hyväksymän vuosien taloussuunnitelman mukaan jäsenkuntien maksuosuus vuoden 2015 menoihin kasvaa 1,0-1,5 prosenttia. Nyt laadittu talousarvioesitys perustuu jäsenkuntien maksuosuuden 0,7 prosentin

8 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus kasvuun. Talousarviossa jäsenkuntien maksuosuudet sisältyvät myyntituloihin. Maksuosuus liiton menoihin on yhteensä euroa, jonka maakuntavaltuusto hyväksyy sitovasti. Lisäksi jäsenkunnilta kerätään liiton kautta maksettavat kuntaosuudet Lahden yliopistokeskuksen toiminnan rahoitukseen euroa ja Kuntien yhteistyön tuki -hankkeeseen euron rahoitusosuus sekä verkkotietokeskuksen kuntaosuudet euroa. Perussopimuksen mukaan jäsenkuntien keskinäinen maksuvelvollisuus määrätään asukaslukujen suhteessa. Laskelma maksuosuuksista on talousarvion liitteenä. Perussopimuksen 30 :n mukaan maksuosuus suoritetaan varainhoitovuoden aikana maakuntahallituksen määräämissä erissä ja määrääminä aikoina. Vuosien 2016 ja 2017 jäsenkuntien maksuosuuksien kasvuksi on arvioitu 0,5-1,0 prosenttia, riippuen yleisestä kustannuskehityksestä. Maakuntahallituksen hyväksymä luonnos vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2015 talousarvioksi on lähetetty jäsenkunnille tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten. Lausunnot on pyydetty mennessä. Ensi vuoden aikana liitossa tehdään välitilinpäätös. Välitilinpäätöksen tavoitteena on antaa kesken tilikauden kokonaiskuva liiton toiminnasta ja taloudesta ja olla pohjana tilinpäätösennusteelle sekä antaa tietoa vuoden 2016 talousarvion valmisteluun. Toimintaa ja taloutta ohjataan sekä suunnataan välitilinpäätöksen antaman informaation avulla maakuntahallituksin päätöksin. Maakuntahallituksen jäsenille lähetetään esityslistan liitteenä esitys vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2015 talousarvioksi. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2015 Kuntalain 13, 86 :n mukaan valtuuston tulee päättää kuntayhtymän liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Pelastuslaitoksen johtosäännön mukaan johtokunta vahvistaa pelastuslaitoksen toimintasuunnitelman ja talousarvion maakuntavaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten vaatimusten mukaisesti. Johtokunta on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion ja talousarviosuunnitelman sekä toiminalliset tavoitteet ja taloudelliset tavoitteet. Edelleen johtokunta päätti lähettää talousarvioesityksen 2015 sekä toiminalliset ja taloudelliset tavoitteet lausuntokierrokselle kuntiin. Talousarvio laadittiin siten, että korotus vuoden 2014 talousarvioon olisi 5,35 prosenttia. Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan pelastuslaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioasiakirjat ovat esityslistan tausta-aineistona. Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että - se merkitsee tiedoksi jäsenkuntien lausunnot Päijät-Hämeen liiton vuosien taloussuunnitelmaluonnoksesta

9 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus se hyväksyy Päijät-Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja 0,7 prosentin jäsenkuntien maksuosuuden kasvuun perustuvan talousarvion vuodelle 2015 liitteen mukaisena ja edellä selostusosassa esitetyin sitovuusmäärittelyin - se antaa maakuntahallitukselle oikeuden ottaa liiton hallinnoitavaksi talousarviovuonna mahdollisesti käynnistyviä projekteja, joita ei ole huomioitu talousarviossa ja joiden rahoitukseen ei käytetä jäsenkuntien maksuosuuksia - se merkitsee tiedoksi yhteenvedon jäsenkuntien lausunnoista pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2015 ja talousarviosuunnitelmasta vuosille se merkitsee tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion vuodelle 2015 ja talousarviosuunnitelman vuosille pelastuslaitoksen talousarvio sitoo maakuntavaltuustoon nähden nettomääräisenä.

10 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus MAAKUNTAHALLITUKSEN VUODEN 2015 ENSIMMÄISEN VUOSIPUOLISKON KOKOUSAJOISTA PÄÄTTÄMINEN 241/ /2012 Maakuntahallitus Hallintosäännön 3 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Toimiston töiden ohjelmoinnin kannalta on tärkeää, että maakuntahallitus päättää kokouksista sitovasti etukäteen. Kuluvan vuoden viimeinen kokous on sovittu pidettäväksi maanantaina Vuoden 2015 talousarviossa on lähdetty siitä, että maakuntahallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Maakuntahallitus päättää pitää vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon kokoukset kello 8.30 alkaen seuraavasti: maanantai maanantai maanantai maanantai maanantai maanantai Samalla maakuntahallitus merkitsee tiedoksi, että maakuntavaltuuston kevätkokouksen ajankohta on maanantai

11 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus PÄIJÄT-HÄME MITALIEN MYÖNTÄMINEN / /2010 Maakuntahallitus Maakuntahallitus on kokouksessaan hyväksynyt seuraavan sisältöiset Päijät-Häme-mitalin jakoa koskevat määräykset: 1 Päijät-Häme-mitali myönnetään tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta Päijät-Hämeen hyväksi. Ansiokkaaksi toiminnaksi voidaan katsoa: 1) poikkeuksellisen mittava panos Päijät-Hämeen liiton luottamushenkilönä, viranhaltijana tai työntekijänä. 2) yleistä tunnustusta saanut toiminta, joka on poikkeuksellisella tavalla edistänyt maakunnan aineellista ja henkistä hyvinvointia. 3) teko, joka päijäthämäläisen suorittamana on tehnyt maakuntaa tunnetuksi ja jolle annetaan erityinen arvo maakunnan ulkopuolellakin. 2 Vuosittain voidaan myöntää pääsääntöisesti kaksi mitalia. 3 Mitalin myöntää maakuntahallitus. Aloitteen mitalin myöntämisestä voi maakuntahallitukselle tehdä yksityinen henkilö, yhteisö tai kunnallinen toimielin mennessä. 4 Mitali annetaan asianomaisille Vellamon päivänä, 3. päivänä joulukuuta. Poikkeuksellisesti mitali voidaan luovuttaa myös muulloin järjestettävässä juhlatilaisuudessa. Tähän mennessä mitalit on myönnetty seuraaville: 1997 maakuntaneuvos Tauno I. Saavalainen valtiosihteeri Teemu Hiltunen 1998 Lahden kaupunginorkesteri Koskisen Oy 1999 museonjohtaja Jouko Heinonen Kuusakoski Oy Heinolan tuotantolaitokset 2000 toimitusjohtaja Seppo Loponen projektipäällikkö Kari Tavaila Etelä-Suomen Sanomat 2001 kaupunkineuvos Matti Luttinen Virke Oy 2002 professori emeritus Tapani Aartomaa Koiviston Auto -yhtymä

12 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus Rapala WMC Oyj Valokuvaaja Voitto Niemelä 2004 Isku Yhtymä Oy Limnologi Juha Keto 2005 mäkihyppääjä Janne Ahonen Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 2006 Kemppi Oy Sysmän entinen kunnanjohtaja Matti Nupponen 2007 Vierumäki Yhtiöt suurlähettiläs Heikki Talvitie kauppaneuvos Kaija Ward 2008 insinööri Matti Viljanen Kaarisilta ry. Lahden Kortteliliiga ry Heinolan kesäteatteri professori Vesa Harmaakorpi rock-yhtye Apulanta 2010 Ruskovilla Oy Hartolan markkinat -tapahtuma 2011 Lahden Kauppahalli HEILA -lähiruokatori 2012 Sysmän Suvisoitto Lahden Hiihtoseura 2013 Oilon Oy yrittäjä Riku Routo yhteyspäällikkö Pekka Hopeakoski Mitalit luovutetaan klo pidettävässä Vellamon maakuntajuhlassa Hotelli Tallukassa. Asiaa on valmistellut maakuntahallituksen nimeämä kunniamerkki- ja arvonimityöryhmä, joka tekee esityksensä kokouksessa. Maakuntahallitus päättää Päijät-Häme -mitalien saajista vuonna 2014.

13 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus MAAKUNTAVALTUUSTON POLIITTISEN TAHDON MUODOSTAMINEN / /2011 Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntavaltuusto on vuosittain muodostanut poliittisen tahdon kulloinkin tärkeästä painopisteestä. Edellisinä vuosina aiheet ovat olleet: - koulutukseen ja tutkimukseen osoitettavien valtakunnan voimavarojen tehokkaampi käyttö - kunta- ja palvelurakennehanke - kannanotto eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan uuden hallituksen hallitusohjelmaan - aluehallinnon uudistamishanke - ympäristövastuullinen yhdyskunta - välttämättömät toimenpiteet rakennemuutoksen haittojen torjumiseksi - kasvihuonepäästöjen vähentämistavoitteen asettaminen Päijät-Hämeelle - tulevaisuuden maakunnat - kuntalaisten voimaantuminen Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Maakuntahallitus päättää nimetä työryhmän valmistelemaan poliittista tahtoa esitettäväksi maakuntavaltuustolle. Maakuntahallitus nimesi maakuntavaltuuston puheenjohtajiston ja maakuntavaltuuston ryhmäpuheenjohtajat työryhmään. Maakuntahallitus päättää, että työryhmän valmistelema ja valitsema vaihtoehto poliittiseksi tahdoksi esitetään maakuntavaltuustolle. Merkittiin keskustelu tiedoksi. Työryhmä jatkaa poliittisen tahdon valmistelua.

14 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE HYVINVOINTI- JA CLEANTECH-OSAAMISEN VIENTI LÄHI-ITÄÄN (118370) 157/ /2014 Maakuntahallitus Lahden seudun kehitys LADEC Oy on hakenut maakunnan kehittämisrahaa hankkeelle Hyvinvointi- ja Cleantech-osaamisen vienti Lähi-itään (FIMOS ). Hankkeessa syvennetään keväällä 2014 tehtyä markkinaselvitystä Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin ja sen lähinaapureihin, luodaan asiakaslähtöisen jätehuollon ja hyvinvointialan kokonaiskonseptit sekä edistetään asiakassuhteita muun muassa Abu Dhabissa pidettävillä messuilla. Hankkeen rahoitussuunnitelma Hakijan esitys Valmistelijan esitys Maakunnan kehittämisraha Kunnat Yksityinen rahoitus Yhteensä Hankkeen osarahoitus on varmistettu. Hakemuksen tukiprosentti 70 % on muutettu 50 %:iin, mikä noudattaa Päijät-Hämeen liiton linjaa maakunnan kehittämisrahan tukiprosentiksi. Asian on valmistellut Riitta Nieminen, p Maakuntahallitus päättää myöntää Ladecille momentilta maakunnan kehittämisrahaa seuraavasti: Hanke: Hyvinvointi- ja Cleantech-osaamisen vienti Lähi-itään Hakija: LADEC Oy Tarkoitus: Lisätä päijäthämäläistä hyvinvointi- ja jätealan vienninedistämistä Lähi-idässä Tavoitteet: Markkinaselvityksen syventäminen, kolmen asiakassuhteen syventäminen, vientituotteiden kokonaiskonseptien luominen. Hankkeen kesto: Päätöksen perustelut: Hanke toteuttaa maakunnan kehittämiskärkiä ja lisää alueen yritysten vientimahdollisuuksia. Hyväksyttävä kustannusarvio Myönnetään maakunnan kehittämisrahaa Avustusprosentti 50 Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio sisältää kuntarahoitusta euroa. Avustuksen piiriin hyväksytyt kustannukset: Henkilöstökulut, matkakulut, ostopalvelut, vuokrat, toimistokulut ja muut kulut. Yhteistyö Päijät-Hämeen liiton kanssa: Liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa hankkeen etenemistä. Liiton yhteyshenkilö on aluekehityspäällikkö Juha Hertsi.

15 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN HANKKEELLE PIENET AMMATTIALAT RÖNTGENHOITAJA AVAINTEKIJÄNÄ 152/ /2014 Maakuntahallitus Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on hakenut päivätyllä hakemuksella tukea Päijät-Hämeen liitolle osoitetusta maakunnan kehittämisrahasta hankkeelle Pienet ammattialat röntgenhoitaja avaintekijänä (FIMOS ). Hankkeen esitetty alkamispäivä on Hankkeen päättymispäivä on joulukuu Hankkeen tavoitteena on röntgenhoitajakoulutuksen saaminen Päijät-Hämeeseen. Suunnitellut kokonaiskustannukset ovat euroa, johon haetaan maakunnan kehittämisrahaa euroa. Hankinta sisältäisi ostettuja asiantuntijapalveluja Päijät-Hämeen maakuntahallituksen linjausten mukaan maakunnan kehittämisrahaa käytetään maakunnan elinkeinopoliittisten kärkien tukemiseen kehittämistoiminnan avulla. Maakunnan kehittämisrahaa myönnetään näin ollen alueen kehittämiseen ml. koulutuksen suunnittelu, ei koulutuksen järjestämiseen. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän makerahakemus kohdistuu nimenomaan koulutusohjelman toteuttamiseen. Asian on valmistellut Riitta Nieminen, p Maakuntahallitus päättää olla myöntämättä maakunnan kehittämisrahaa hankkeelle Pienet ammattialat röntgenhoitaja avaintekijänä.

16 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSEN VALMISTELUTILANNE 267/ /2011 Maakuntahallitus Päijät-Hämeen kokonaismaakuntakaavaehdotuksen kartta, merkinnät ja mää räykset sekä kaavaselostus liitteineen ovat työn alla. Tavoitteena on ollut saada ai neisto maakuntahallituksen marraskuun kokouksen nähtäville laittamisen hy väk sy mistä varten. Asiakirjat eivät ole vielä valmiina, koska työtä ovat viivästyttäneet useat eri tekijät: kunnilta kesällä pyydetyistä kommenteista viimeiset saatiin lokakuun puo li vä lis sä, sidosryhmistä liikenneviraston kommentit tulivat ja ym pä ris tömi nis te riös tä , Hämeen ELY-keskuksen kommentteja odotellaan vielä. Ym pä ris tö mi nis te riös sä pidetyn työneuvottelun poh jal ta päädyttiin vielä tar kis ta maan kauppaa koskevat mitoituslaskelmat ja sen seu rauk se na kaupan kaa va rat kai sun määräysten ja vaikutusten arviointien osat on käy tä vä läpi uu delleen. Nähtäville asettamisen eteneminen oli suunniteltu niin, että maakuntahallitukselle oli si esitelty vaiheittain syys- ja lokakuun kokouksessa kaavan sisältö ja kaava olisi tuo tu marraskuun kokoukseen hyväksyttäväksi nähtäville laittamista varten. Jou lukuun maakuntavaltuustolle olisi sitten esitelty hallituksen hyväksymä kaa va eh dotus. Edellä kuvatuista syistä maakuntahallitukselle ei ole voitu esitellä kaa va rat kaisua kokonaisuudessaan. Kaavaehdotuksen asiakirjojen valmistelun loppuun saattaminen jää lähelle joulun ai kaa, mistä johtuen olisi perusteltua siirtää päätöksenteko ja nähtäville aset ta minen heti alkuvuoteen. Maakuntavaltuuston kokouksessa olisi esiteltävissä kes keiset kaavaehdotukseen sisältyvät ratkaisut, jolloin maakuntahallitukselle suunniteltu esit te ly kin voitaisiin todeta kertaalleen suoritetuksi. Asian on valmistellut aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen p Maakuntahallitus päättää: - todeta kaavaehdotuksen esittelyn maakuntahallitukselle toteutuvan, kun maa kunta val tuus ton ko kouk ses sa esitellään maakuntakaavaehdotukseen tulevat kes keiset asiakohdat - hyväksyä, että kaavaehdotus tuodaan maakuntahallituksen käsittelyyn nähtäville lait ta mis ta varten alkuvuodesta esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuuston kokouksessa esiteltävät kaa va eh do tuk sen valmisteluvaiheen ratkaisut ja kaavatyön eteneminen merkitään tiedoksi.

17 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus TIEDOKSISAANTIASIAT Maakuntahallitus Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi tausta-aineistona lähetetyt: Työllisyyskatsaus 9/2014 Talouden toteutuma , Pelastuslaitos Talouden toteutuma , Liitto Tarkastuslautakunnan pöytäkirja

18 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Maakuntahallitus Tausta-aineistona lähetetään maakuntahallituksen jäsenille maa kuntajohtajan päätös luettelon päätökset: PÄÄTÖS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISELLE HANKKEELLE PIENET AMMATTIALAT RÖNTGENHOITAJA AVAINTEKIJÄNÄ (FIMOS ) (52 ) SHF-HANKKEEN PROJEKTIPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN JATKAMINEN (53 ) SHF-HANKKEEN IDEAVERSTAAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS (54 ) SHF-IDEAVERSTAAN MARKKINOINTISPARRAAJA (55 ) PÄÄTÖS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISELLE HANKKEELLE DIGITAALISEN VENÄJÄN NETTIKAUPAN JA LOGISTIIKAN YRITYSVERKOSTON JA PALVELUN PERUSTAMISEEN TÄHTÄÄVÄ ESISELVITYS (56 ) ETELÄ-SUOMEN MAAKUNTIEN EU-TOIMISTON TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSUHTEIDEN JATKAMINEN (57 ) LAUSUNTO ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN A-2528, KUJALAN TYÖPAIKKA-ALUE, LUONNOKSESTA (58 ) PÄÄTÖS TAKAISINPERINTÄÄ KOSKEVASSA ASIASSA (A31559) MATERIAALITEHOKAS JÄTEHUOLTO (TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY) (7 ) PÄÄTÖS TAKAISINPERINTÄÄ KOSKEVASSA ASIASSA (A31559) MATERIAALITEHOKAS JÄTEHUOLTO (HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ) (8 ) PÄÄTÖS TAKAISINPERINTÄÄ KOSKEVASSA ASIASSA (A31505) Kymppi (Lahden kaupunki / Lahden seudun ympäristöpalvelut) (9 ) Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi maakuntajohtajan päätökset kehittämisjohtajan päätökset 7-9 ja päättää, ettei se ota niitä käsiteltävikseen.

19 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus AJANKOHTAISKATSAUS Maakuntahallitus Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavat ajankohtaiskatsaukset. - YTA-alueen kokoukset - uuden rakennerahastokauden hankehakemustilanne

20 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus MUUT MAHDOLLISET ASIAT Maakuntahallitus LAUSUNTO IITIN KUNNAN SIIRTYMISESTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN MAA KUNTAAN Iitin kunta on esittänyt valtioneuvostolle, että Iitin kunta siirrettäisiin Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan lukien. Valtioneuvosto ei ole tehnyt esitykseen päätöstä, kun kuntarakenneselvitykset ovat olleet kesken. Päijät-Hämeen liitto on lausunut asiasta , että esteitä sirtoon ei ole. Maakunnan käsite ja maakuntajaon perusteet on määritelty maakuntajakolaissa (1159/1997). Alueiden kehittämistä ja alueiden käytön suunnittelua varten maa jaetaan maakuntiin. Maakunnaksi määrätään alue, johon kuuluvat kunnat muodostavat toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä alueen suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Valtioneuvosto päättää maakuntien lukumäärän, alueet ja nimet asianomaisia maakuntien liittoja ja kuntia kuultuaan. Ennen esittelyä valtioneuvostolle asiasta on pyydettävä alueiden käytön suunnittelusta vastaavan ministeriön lausunto. Maakuntajakoa käytetään perustana alueiden kehittämisessä ja alueiden käytön suunnittelussa. Lisäksi valtion aluehallintoviranomaisten toimialueiden tulee perustua maakuntajakoon. Asian on valmistellut aluekehityspäällikkö Juha Hertsi puh Maakuntahallitus päättää antaa valtioneuvostoa edustaville valtiovarainministeriölle ja työ- ja elinkeinoministeriölle päivitetyn lausunnon asiasta. Lausuntoa tehdessä on ollut käytettävissä Salpausselän kuntajakoselvitys. Selvityksessä olivat mukana Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti ja Nastola. Kuntajakoselvittäjinä toimivat Seppo Huldén ja Rolf Paqvalin. Iitin valtuusto päätti jättäytyä jatkoselvityksen ulkopuolelle, mutta valtuusto päätti pitää voimassa esityksen maakunnan siirtymisestä Päijät-Hämeen maakuntaan. Päijät-Hämeeseen Iitin kunnalla on jokapäiväiset julkisen ja yksityisen toiminnan yhteydet. Iitin kunta kuluu jäsenenä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhty mään, joka tuot taa kunnalle erikoissairaanhoidon, perustervey denhuollon ja sosiaalihuollon palve lut. Iitti on osakkaana kuntien omistamassa Työter veys Wellamo Oy:ssä. Päi jät-hämeen sosiaali- ja terveyden huollon kuntayhtymän Aava-peruspalvelu keskuksen toiminnan ohjausta varten kunta on mukana Aavan jäsenkuntien neuvottelukunnassa yhdessä Ori mat ti lan, Nastolan, Hartolan, Myrskylän, Pukkilan ja Sysmän kanssa. Iitti on jä se nenä myös sosiaali- ja ter veyspalvelujen kehityshankkeita toteuttavassa Verso ry:ssä se kä Lahden seudun seutulippusopimuksessa. Kuntataloudellisesti mitattuna yli kunnalli sessa yhteistyössä Iitin kunta tukeutuu enemmän Päijät-Hämeeseen kuin Kymen laak soon.työssäkäynnin osalta Iitin kunta suuntautuu toistaiseksi myös vahvasti Kouvolan kaupunkiin. Päijät-Hämeessä toiminta rakentuu hyvään kuntayhteistyöhön, jota Iiitti jo vuosia toteuttanut Päijät-Hämeen kuntien kanssa.

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakuntahallitus 11.05.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 11.05.2015 klo 08:30-08:57 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Maakuntahallitus 13.01.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 13.01.2014 klo 08:30-10:15 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 Kunnanhallitus 14.12.2010 AIKA 14.12.2010 klo 12:00-16:20 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 157 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 158 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 21/2013 316 Kunnanhallitus Aika 09.12.2013 klo 18:00-21:45 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 242 Tekniset palvelut 319 243

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/2014 371 Kunnanhallitus 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 197-210 Otsikko Sivu 197 Tero Annolan

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kunnanvaltuusto 21.06.2010 AIKA 21.06.2010 klo 19:00-21:50 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00 Paikka Kirkkonummi, valtuuston kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 15 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 24.05.2010 kello 12:00-14:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 163 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Tarkastuslautakunta 20.06.2013 AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot