Sopimuksella sovitaan leirikoulun järjestämisestä Karamzininkoulun 6B-luokan oppilaille.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopimuksella sovitaan leirikoulun järjestämisestä Karamzininkoulun 6B-luokan oppilaille."

Transkriptio

1 SOPIMUS LEIRIKOULUN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopijaosapuolet Espoon kaupunki (jäljempänä kaupunki) Sivistystoimi, Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö, Keski- ja Pohjois-Espoon palvelualue Osoite: PL 1, Espoon kaupunki Y-tunnus: rehtorin päätös Yhteyshenkilö: Arja Kultima (järjestelyasiat) / Reeta Laurila (leirin aikana) Kisakallion urheilupuisto (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite: Kisakalliontie 284, Lohja Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Sami Sormunen, / Vain sopimuksen yhteyshenkilölle ilmoitetut tiedonannot ja yhteydenotot ovat päteviä. Sopimuksen yhteyshenkilöllä ei ole oikeutta muuttaa sopimusta. Sopijaosapuolen on viivytyksettä ilmoitettava kirjallisesti yhteyshenkilön vaihtumisesta toisen sopijaosapuolen yhteyshenkilölle. 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Sopimuksella sovitaan leirikoulun järjestämisestä Karamzininkoulun 6B-luokan oppilaille. 2. Sopimuksen voimassaoloaika Sopimus tulee voimaan, kun se on allekirjoitettu ja se on voimassa asti, Hinta ja maksuehdot Kaupunki maksaa palveluntuottajalle korvauksena 130 /hlö euroa (alv 0 %). Hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Maksuehto on kolmekymmentä (30) päivää laskun saapumispäivästä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Espoon kaupungin ostolaskuohje on liitteenä. 1

2 4. Sopijaosapuolten vastuut ja velvoitteet Palveluntuottajan velvollisuutena on: - Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. (Laki vapaasta sivistystyöstä /632, 1.) - Leirikouluun sisältyy kaksi ohjaustuntia tulo- ja lähtöpäivänä, välipäivinä viisi. Ohjaustunti on 45 minuuttia. Alustava ohjelma tehdään vahvistetulle - leirikoululle 1-2 kk ennen leirikoulun alkua yhdessä leirikoulun yhteyshenkilön ja Kisakallion leirikouluvastaavan kanssa. Päivitetty ohjelma - jaetaan leirikouluinfossa paikan päällä. Kisakallio pidättää oikeuden ohjelmamuutoksiin. - Toimintatuokioiden sisällöstä ja toteutuksesta vastaa oma opettaja. Kisakallion toimintatuokiotuotteisiin löytyvät ohjeet ja - materiaalit leirikoulukansiosta, jonka opettaja saa haltuunsa leirikoulun ajaksi. Toimintatuokioita järjestetään toiveiden ja - ohjelman antamien mahdollisuuksien mukaan. - Palveluntuottaja käsittelee kaupungilta saamiaan henkilötietoja huolellisesti. Henkilötietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin se kuuluu. Henkilötietoja saa käsitellä vain leirikoulun järjestämiseksi. Henkilötiedot tulee tuhota, kun niiden käsittelylle ei ole enää tarvetta. - Kisakallion Urheiluopisto panostaa laatuun ja turvallisuuteen. Turvallisuuteen voimme vaikuttaa jokainen omalla toiminnallamme. Muun muassa tiedonkulku opiston henkilöstön, koulun opettajien ja oppilaiden kesken on tärkeä osa toiminnan onnistumista. - Nimilista mahdollisine erikoisruokavalioineen tulee toimittaa Kisakallion LKvastaavalle viimeistään 14 vrk ennen saapumistanne. - Majoitusasioista vastaa Kisakallion asiakaspalvelu, joka tekee huonekartat nimilistojen mukaan. Pääsääntöisesti oppilaat majoittuvat hengen huoneisiin. - - TOIMIMINEN TAPATURMISSA - Tapaturman sattuessa keskeytetään toiminta ja annetaan tarvittava ensiapu. Kisakallion ohjaajat ovat ensiaputaitoisia. Lääkärissä käynti tehdään aina nyrjähdyksiä, haavoja ja hiertymiä vakavammissa tapahtumissa. Aina jos on syytä epäillä murtumaa, nivelsiteiden vakavampaa vammaa, sijoiltaan menoa yms. Jos potilas vaikuttaa vähänkään kalpealta, huonovointiselta tai on kyseessä sairauskohtaus, soitetaan AINA 112. Opettaja/huoltaja lähtee oppilaan kanssa lääkärikeskukseen, terveyskeskukseen tai sairaalan ensiapuun. Kaikissa tapaturmissa täytetään Kisakallion tapaturmailmoituslomake (vastaanotossa ja ohjaajilta). Kaupungin velvollisuutena on: - tiedottaa leirikoulusta oppilaille ja näiden huoltajille - laatia säännöt leirikoulun ajaksi ja perehdyttää oppilaat niihin - järjestää kuljetukset leirikouluun ja sieltä pois - huolehtia osaltaan oppilaiden, henkilöstön ja osallistuvien huoltajien hyvinvoinnista ja turvallisuudesta leirikoulun aikana - toimia yhteistyössä palveluntarjoajan kanssa 2

3 5. Sopimuksen siirtäminen Tätä sopimusta tai siihen perustuvia oikeuksia tai velvoitteita ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toiselta sopijaosapuolelta etukäteen saatua kirjallista lupaa. Sopijaosapuolella on kuitenkin oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle, jolle osapuolen tehtävät siirtyvät tai vastaava osa niistä siirtyy. 6. Sopimuksen muuttaminen Sopijaosapuolet voivat muuttaa tätä sopimusta vain kirjallisesti. Muut muutokset ovat mitättömiä. Muutokset tulevat voimaan, kun molemmat sopijaosapuolet ovat ne asianmukaisesti hyväksyneet ja allekirjoittaneet sopijaosapuolten toimivaltaisten edustajien toimesta. 7. Salassapito ja tietosuoja Sopijaosapuolten tulee noudattaa sopimuksen mukaisessa toiminnassa lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä muita salassapidosta ja vaitiolovelvollisuudesta sekä tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä annettuja voimassa olevia säädöksiä. Salassa pidettäviä tietoja ovat esim. liike- ja ammattisalaisuudet sekä henkilöiden terveyttä, sosiaalihuollon palvelua tai tukea, taloudellista asemaa, oppilashuoltoa tai yksityiselämää koskevat tiedot. Kaupunki toimii henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön tarkoittamana rekisterinpitäjänä sopimuksessa tarkoitetussa toiminnassa käsiteltävien henkilötietojen osalta. Palveluntuottaja toimii tietojen käsittelijänä. Liitteenä ovat henkilötietojen käsittelyn ehdot sekä käsittelytoimien kuvaus. Tämän kohdan velvoitteet jäävät voimaan sopimuksen päättymisen jälkeenkin. 3

4 8. Ylivoimainen este Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan sellaista sopijaosapuolista riippumatonta ja ennalta arvaamatonta seikkaa, joka on sopijaosapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jonka vaikutuksia sopijaosapuoli ei voi välttää eikä voittaa, kuten viranomaisten suorittamaa pakko-ottoa tai takavarikkoa, poikkeuksellista luonnontapahtumaa, yleisen tiedonsiirtoliikenteen tai energiahuollon äkillistä keskeytystä, lakkoa, työsulkua tai muuta niihin verrattavaa odottamatonta työtaistelutoimenpidettä. Ylivoimaisesta esteestä on ilmoitettava toiselle sopijaosapuolelle viipymättä sen ilmaannuttua. Sopijaosapuolet eivät vastaa sopimuksen täyttämiseen liittyvistä viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat edellä mainitusta ylivoimaisesta esteestä. Jos sopimuksen täyttäminen viivästyy ylivoimaisen esteen johdosta, sopimusvelvoitteiden täyttämisen aikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena. Kumpikin sopijaosapuoli saa purkaa sopimuksen, jos sopimuksen täyttäminen ylivoimaisen esteen jatkumisen johdosta viivästyy yli 1 (yksi) kuukautta. 9. Vahingonkorvausvastuu Sopijaosapuolet vastaavat aiheuttamistaan vahingoista lain mukaan. Sopijaosapuolet vastaavat oman toimintansa ja omaisuutensa toiselle sopijaosapuolelle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista. Mikäli sopijaosapuolelle aiheutuu kustannuksia siitä, että tämä voimassa olevan oikeuden mukaan joutuisi ensisijaiseen vastuuseen toisen sopijaosapuolen toiminnan tai omaisuuden kolmannelle aiheuttamasta vahingosta, korvaa vahingon aiheuttanut sopijaosapuoli korvausvelvolliseksi joutuneelle sopijaosapuolelle aiheutuneet kustannukset täysimääräisesti. Sopijaosapuolet ovat velvollisia korvaamaan sopimusrikkomuksestaan toiselle sopijaosapuolelle aiheutuneet välittömät vahingot. Sopimusosapuolet eivät ole vastuussa välillisistä vahingoista. Välillisillä vahingoilla tarkoitetaan muun muassa kauppalain (355/1987) 67 :ssä määriteltyjä välillisiä vahinkoja tai muita vaikeasti ennakoitavia vahinkoja. Jos sopijaosapuoli kuitenkin rikkoo sopimusta tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella, sopimusta rikkoneen sopijaosapuolen on korvattava toiselle sopijaosapuolelle myös sopimusrikkomuksesta aiheutuneet välilliset vahingot. Jos sopijaosapuoli on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 82 artiklan 4 kohdan mukaisesti maksanut rekisteröidylle korvauksen aiheutuneesta vahingosta, on tällä sopijapuolella oikeus sovittujen vastuunrajoitusten rajoittamatta periä samaan tietojenkäsittelyyn osallistuneelta toiselta sopijapuolelta se osuus korvauksesta, joka vastaa kyseisen toisen sopijapuolen tietosuoja-asetuksen mukaan määräytyvää vastuuta aiheutuneesta vahingosta. 4

5 10. Vakuutukset Opettaja on vastuussa oppilaista ja oppilaat kuuluvat oman koulun vakuutuksen piiriin. Sopijaosapuolella tulee olla tässä sopimuksessa kuvattua toimintaa kattava vastuuvakuutus, joka korvaa toiselle osapuolelle ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheutettuja suoria henkilö- ja esinevahinkoja ja/tai varallisuusvahinkoja, joista vakuutettu on voimassaolevan oikeuden tai tekemänsä sopimuksen mukaan korvausvastuussa. Vastuuvakuutuksen vakuutusmäärän tulee olla vähintään yksi (1) miljoona euroa yhdessä vahinkotapahtumassa. Vastuuvakuutuksen tulee olla voimassa koko sopimuskauden ajan (esim. jatkuvana vuosivakuutuksena, joka uudistuu automaattisesti vakuutuskausi kerrallaan). Sopijaosapuoli huolehtii lisäksi oman henkilökuntansa lakisääteisistä työnantajavelvollisuuksista sekä oman ja hallussaan olevan omaisuutensa mahdollisesta vakuuttamisesta. Jos sopijaosapuoli toimii kaupungin tiloissa: Vaikka kaupunki vastaa tilojen vakuuttamisesta, tiloja käyttävä sopijaosapuoli on vastuussa kaupungille tiloille aiheuttamastaan vahingosta. Mikäli tiloja käyttävä osapuoli on vahingonkorvausvelvollinen tiloille aiheuttamastaan vahingosta, korvaukseen voivat olla oikeutettuja kaupunki sekä kaupungin vakuutusyhtiö. 11. Sopimuksen purkaminen Sopijaosapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos toinen sopijaosapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan eikä kohtuullisessa ajassa korjaa laiminlyöntejään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta. Sopimuksen purkamisesta on ilmoitettava toiselle sopijaosapuolelle kirjallisesti ja purkamisilmoituksessa on ilmoitettava purkamisen perusteet. Kummallakin sopijaosapuolella on oikeus saada korvaus siitä vahingosta, mikä tälle on aiheutunut tämän jouduttua purkamaan sopimuksen vastapuolen syyksi luettavasta seikasta. 12. Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki Sopimusta koskevat erimielisyydet, joita ei neuvottelemalla saada sovituksi, ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa Suomen lakia noudattaen. 13. Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Mikäli sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, on niiden pätevyysjärjestys seuraava: 1. Tämä sopimus. 2. Liite 1 Henkilötietojen käsittelyn ehdot 3. Liite 2 Käsittelytoimien kuvaus 4. Liite 3 Kaupungin ostolaskuohje 5. Muut mahdolliset liitteet 5

6 Sopimuksen allekirjoituksella sopijaosapuolet vakuuttavat tutustuneensa edellä mainittuihin sopimusasiakirjoihin. 14. Allekirjoitukset ja päiväys Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi (1) kummallekin osapuolelle. Espoossa Jouni Hörkkö rehtori Karamzinin koulu Sami Sormunen Asiantuntija, liikuntapalvelut Kisakallion urheiluopisto Liitteet: Liite 1. Henkilötietojen käsittelyn ehdot Espoon kaupunki tilaajana Liite 2. Käsittelytoimien kuvaus Liite 3. Kaupungin ostolaskuohje 6

7 Liite 1: Henkilötietojen käsittelyn ehdot Espoon kaupunki tilaajana 1. Yleistä 1.1. Tässä sopimusliitteessä määritellään Sopimuksessa olevien sopimusehtojen lisäksi Rekisterinpitäjää ja Käsittelijää sitovasti ne henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevat sopimusehdot, joiden mukaisesti Käsittelijä Rekisterinpitäjän toimeksiannosta käsittelee henkilötietoja Rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun Näissä ehdoissa kuvatuista Käsittelijän toimenpiteistä ja velvollisuuksista ei suoriteta erillistä korvausta Rekisterinpitäjän henkilötiedoilla tarkoitetaan näissä ehdoissa henkilötietoja, joista Rekisterinpitäjä vastaa Sopimuksella tarkoitetaan näissä ehdoissa Rekisterinpitäjän ja Käsittelijän välillä tehtyä sopimusta, jonka perusteella henkilötietoja käsitellään Käsittelytoimien kuvauksella tarkoitetaan Sopimuksessa ja/tai Sopimuksen liitteessä ja/tai omana liitteenä olevassa käsittelytoimien kuvauksessa ja/tai muussa Rekisterinpitäjän kirjallisessa ohjeistuksessa olevaa kuvausta henkilötietojen käsittelyn kohteesta, luonteesta ja tarkoituksesta sekä henkilötietojen tyypeistä ja rekisteröityjen ryhmistä sekä Rekisterinpitäjän ja Käsittelijän velvollisuuksista ja oikeuksista Osapuolet noudattavat toiminnassaan kulloinkin voimassaolevaa henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä sekä lainsäädännön nojalla annettuja viranomaismääräyksiä Osapuolet tarkistavat Sopimusta tarvittaessa, jos lainsäädäntöön tai sen tulkintaa koskeviin suosituksiin, ohjeistuksiin tai määräyksiin tulee muutoksia. 2. Osapuolten roolit henkilötietojen käsittelyssä 2.1. Rekisterinpitäjä toimii henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön tarkoittamana rekisterinpitäjänä silloin, kun se määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot Ryhmittymän ollessa Käsittelijänä tämän sopimusliitteen velvoitteet koskevat kaikkia ryhmittymän jäseniä, ja ryhmittymän käyttämiä alihankkijoita, jotka osallistuvat henkilötietojen käsittelyyn Osapuolet ovat velvollisia laatimaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan 3 kohdan velvoitteiden täyttämiseksi Käsittelytoimen kuvauksen. Jos Käsittelytoimien kuvausta ei ole tehty tai se on puutteellinen, Rekisterinpitäjä laatii tai täydentää Käsittelytoimien kuvausta tarvittaessa yhteistyössä Käsittelijän kanssa. Käsittelijän on ilmoitettava Rekisterinpitäjälle, jos tämän antama Käsittelytoimien kuvaus on puutteellinen tai, jos Käsittelijä epäilee sitä lainvastaiseksi. 7

8 3. Käsittelijän velvollisuudet Henkilötietojen käsittely 3.1. Käsittelijä vastaa siitä, että palvelu on kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön ja Sopimuksen vaatimusten mukainen, ottaen erityisesti huomioon, mitä on säädetty sisäänrakennetusta ja oletusarvoisesta tietosuojasta sekä hyvästä tietojen käsittelytavasta Jos Sopimuksen perusteella laaditaan tai käsitellään potilasasiakirjoja tai asiakasasiakirjoja, Käsittelijä sitoutuu laatimaan ne ja käsittelemään niitä siten kuin potilasasiakirjoja ja asiakasasiakirjoja koskeva lainsäädäntö ja viranomaisten määräykset edellyttävät Käsittelijän tulee noudattaa Sopimuksen mukaisessa toiminnassa lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä muita salassapidosta ja vaitiolovelvollisuudesta annettuja voimassa olevia säädöksiä Käsittelijän Sopimuksen mukaisessa toiminnassa syntyvät asiakkuutta koskevat asiakirjat ovat Rekisterinpitäjän asiakirjoja. Toiminnassa syntyvien asiakirjojen käsittelyyn ja arkistointiin noudatetaan samoja periaatteita kuin muihinkin viranomaisten asiakirjoihin Käsittelijä saa käyttää henkilötietoja vain Sopimuksen mukaisten palvelujen toteuttamiseen ja silloinkin ainoastaan Sopimuksen tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa ja vain sinä aikana, kuin se on Sopimuksen kohteen täyttämiseksi välttämätöntä Käsittelijän on käsiteltävä henkilötietoja Rekisterinpitäjän antaman ohjeistuksen ja niiden päivitysten mukaisesti. Henkilötietoja ei saa käyttää esimerkiksi mainontaan tai markkinointiin eikä niitä saa ilman Rekisterinpitäjän lupaa luovuttaa ulkopuolisille. Käsittelijän on säilytettävä henkilötietoja niin, että ne eivät joudu sivullisten käsiin Sen lisäksi, mitä muualla Sopimuksessa on sovittu henkilötietojen suojaa, tietoturvallisuutta ja tietojen salassapitoa koskevista vaatimuksista, Käsittelijä sitoutuu toteuttamaan riskiä vastaavan turvallisuustason varmistamiseksi asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi ottaen huomioon uusin tekniikka ja toteuttamiskustannukset, käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset sekä luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat, todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan vaihtelevat riskit Käsittelijä huolehtii Sopimuksen perusteella käsittelemiensä henkilötietojen asianmukaisesta suojaamisesta omien käytäntöjensä, Sopimuksen vaatimusten ja Rekisterinpitäjän Käsittelytoimien kuvauksen ja/tai kirjallisen ohjeistuksen mukaisesti varmistaakseen henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden. 8

9 3.9. Käsittelijän on huolehdittava siitä, että sen käsittelemät henkilötiedot ovat sellaisessa yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, että ne voidaan automaattisesti irrottaa järjestelmästä siirrettäväksi toiseen järjestelmään, silloin kun se on teknisesti mahdollista. Jos osapuolet ovat sopineet Rekisterinpitäjän aineiston tallentamisesta Käsittelijän hallinnassa olevaan järjestelmään tai laitteeseen, Käsittelijä huolehtii siitä, että Rekisterinpitäjän aineisto pystytään palauttamaan järjestelmän tai laitteen vikatilanteessa Käsittelijällä on oltava valmius asettaa ja hallinnoida tietojen luovutuksia koskevia rajoituksia, jollaisia voi aiheutua esimerkiksi väestötietolain mukaisesta rekisteröidyn turvakiellosta. Käsittelijän tulee pystyä rajoittamaan rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä osittain tai kokonaan Rekisterinpitäjän vaatimalla tavalla. Rekisteröidyn henkilötietojen rajoittaminen ei saa johtaa muiden rekisterissä olevien henkilötietojen rajoittamiseen, ellei Rekisterinpitäjän ja Käsittelijän kesken kirjallisesti toisin sovita Käsittelijä korjaa viipymättä havaitut henkilötietojen käsittelyä koskevat virheet tai puutteet Käsittelijä dokumentoi sovitut ja toteutetut toimenpiteet ja huolehtii siitä, että dokumentaatio on ajan tasalla. Osapuolet arvioivat teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä ja niiden riittävyyttä säännöllisesti. Ohjeet henkilötietojen käsittelystä Käsittelijä käsittelee henkilötietoja Sopimuksen ja Rekisterinpitäjän antamien kirjallisten ohjeiden mukaisesti Käsittelijä ilmoittaa ilman aiheetonta viivytystä Rekisterinpitäjälle, jos Rekisterinpitäjän antamat ohjeet tai Käsittelijän sisäiset ohjeet ovat puutteellisia tai jos Käsittelijä epäilee niitä lainvastaisiksi. Rekisterinpitäjä laatii tai täydentää ohjeita tarvittaessa yhteistyössä Käsittelijän kanssa Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa, täydentää ja päivittää Käsittelijälle antamiaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevia ohjeita. Käsittelijä tekee tarvittavat muutostyöt Rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti. Käsittelijä ja muut henkilötietojen käsittelijät sitoutuvat noudattamaan näitä muutettuja, täydennettyjä tai päivitettyjä ohjeita. Käsittelijän tietosuojavastaava Jos Käsittelijällä ei ole tietosuojavastaavaa, Käsittelijä on velvollinen nimeämään tietosuojasta vastaavan yhteyshenkilön henkilötietojen käsittelyä varten. Käsittelijä ilmoittaa kirjallisesti tässä kohdassa tarkoitetun yhteyshenkilön tai tietosuojavastaavan yhteystiedot ja niiden muutokset Rekisterinpitäjälle. 9

10 Käsittelijän henkilöstö Käsittelijä huolehtii siitä, että henkilötietoja käsittelevät vain ne Käsittelijän lukuun työskentelevät henkilöt, joiden työtehtäviin Rekisterinpitäjän aineiston käsittely kuuluu. Käsittelijän on varmistettava, että jokainen Käsittelijän alaisuudessa toimiva henkilö, jolla on pääsy Rekisterinpitäjän henkilötietoihin, on tietoinen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä velvoitteistaan ja käsittelee niitä ainoastaan Sopimuksen ja osapuolten ohjeiden mukaisesti Käsittelijä varmistaa, että kaikki sen alaisuudessa toimivat henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee lakisääteinen salassapitovelvollisuus. Käsittelijän tulee ohjeistaa henkilöstönsä salassapitoa koskevista säännöksistä ja menettelyistä. Käsittelijän avustamis- ja tiedonantovelvollisuus Käsittelijä saattaa Rekisterinpitäjän saataville tämän pyynnöstä kaikki tiedot, jotka Rekisterinpitäjä tarvitsee rekisterinpitäjälle ja käsittelijälle säädettyjen velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten, ja osallistuu pyydettäessä sovitulla tavalla Rekisterinpitäjän vastuulla olevien kuvausten ja muiden dokumenttien, kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen vaikutustenarvioinnin, laatimiseen ja tekemiseen sekä ennakkokuulemisen suorittamiseen ja mahdollisen tietosuojaa koskevan sertifioinnin hankkimiseen Käsittelijä sallii Rekisterinpitäjän tai sen valtuuttaman auditoijan suorittamat tarkastukset sekä osallistuu niihin Ellei Sopimuksen mukaisista palvelutasovaatimuksista muuta johdu, Käsittelijä sitoutuu reagoimaan viimeistään 72 tunnin kuluessa Rekisterinpitäjän yhteydenotosta ja vastaamaan viimeistään yhden (1) viikon kuluessa Rekisterinpitäjän tietosuojaa koskeviin palvelupyyntöihin tai reklamaatioihin tai muihin viesteihin, pois lukien EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset tietoturvaloukkaukset, joihin sovelletaan Sopimuksessa määritettyjä määräaikoja. Rekisteröityjen pyynnöt Käsittelijä ilmoittaa viipymättä Rekisterinpitäjälle kaikista rekisteröityjen pyynnöistä, jotka koskevat rekisteröidyn voimassa olevan lainsäädännön mukaisten oikeuksien käyttämistä. Käsittelijä ohjaa kolmansien osapuolten tekemät Rekisterinpitäjän aineistoa koskevat tietopyynnöt ilman aiheetonta viivytystä Rekisterinpitäjälle siltä osin kuin Käsittelijällä ei ole lainsäädäntöön perustuvaa velvollisuutta vastata tietopyyntöihin Käsittelijä avustaa Rekisterinpitäjää, jotta Rekisterinpitäjä pystyy täyttämään velvollisuutensa vastata näihin pyyntöihin. Pyynnöt voivat edellyttää Käsittelijältä esimerkiksi avustamista rekisteröidylle tiedottamisessa ja viestinnässä, rekisteröidyn pääsyoikeuden toteuttamisessa, henkilötietojen oikaisemisessa tai poistamisessa, käsittelyn rajoittamisen toteuttamisessa tai rekisteröidyn omien henkilötietojen siirtämisessä järjestelmästä toiseen Ellei toisin sovita, Käsittelijä on velvollinen ylläpitämään luetteloa rekisteröityjen henkilötietojen oikaisuista, poistoista tai käsittelyn rajoituksista. Luettelo on luovutettava pyydettäessä Rekisterinpitäjälle. 10

11 4. Alihankkijat, jotka käsittelevät henkilötietoja 4.1. Siltä osin kuin Käsittelijä käyttää toiminnassaan alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja, alihankintaan sovelletaan Sopimuksessa kuvattuja ehtoja. Käsittelijä vastaa käyttämiensä alihankkijoiden osuudesta kuin omastaan Jos Käsittelijän alihankkija käsittelee Rekisterinpitäjän henkilötietoja eikä alihankkijan käyttämisestä ole sovittu Sopimuksessa, alihankkijan käyttäminen edellyttää Rekisterinpitäjän ennakkoon kirjallisesti antamaa lupaa Käsittelijän on ilmoitettava Rekisterinpitäjälle kirjallisesti kaikki toiminnassa käyttämänsä alihankkijat Käsittelijän on ilmoitettava Rekisterinpitäjälle etukäteen kirjallisesti kaikista suunnitelluista muutoksista, jotka koskevat henkilötietojen käsittelijöinä toimivien alihankkijoiden lisäämistä tai vaihtamista, ja annettava Rekisterinpitäjälle mahdollisuus vastustaa ehdotettuja muutoksia. Ilmoituksessa tulee kuvata, miten alihankkija käsittelee Rekisterinpitäjän henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti Käsittelijän alihankkijat, jotka henkilötietojen käsittelijöinä käsittelevät Rekisterinpitäjän henkilötietoja Rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun, sitoutuvat noudattamaan Sopimuksessa kuvattuja henkilötietojen käsittelijää koskevia velvollisuuksia sekä Rekisterinpitäjän antamia kulloinkin voimassa olevia henkilötietojen käsittelyyn liittyviä ohjeita. Käsittelijällä on velvollisuus kirjallisilla sopimuksilla sitouttaa käyttämänsä alihankkijat noudattamaan Sopimuksen ehtoja. Käsittelijä varmistaa, että Rekisterinpitäjän Sopimuksen mukainen tarkastusoikeus voidaan ulottaa alihankkijaan Jos Käsittelijän alihankkijat käsittelevät Rekisterinpitäjän henkilötietoja ja rikkovat tai laiminlyövät Sopimuksen tai sovellettavan lainsäädännön määräyksiä, Käsittelijä vastaa näistä rikkomisista tai laiminlyönneistä kuin omistaan. Jos Rekisterinpitäjä perustellusti katsoo, että Käsittelijän alihankkija ei täytä tietosuojavelvoitteitaan, Rekisterinpitäjällä on oikeus vaatia Käsittelijää vaihtamaan alihankkijaa. 5. Palvelun sijainti 5.1. Ellei palvelun tuottamispaikasta ole toisin sovittu, Käsittelijällä on oikeus käsitellä Rekisterinpitäjän henkilötietoja ainoastaan Euroopan talousalueella. Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan myös pääsyn mahdollistamista Rekisterinpitäjän henkilötietoihin, esimerkiksi hallinta- ja valvontayhteyden välityksellä Jos osapuolet sopivat, että Käsittelijä saa siirtää Rekisterinpitäjän henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, osapuolet huolehtivat siitä, että henkilötietojen siirto toteutetaan lainsäädännön mukaisesti asianmukaisella siirtosopimuksella noudattaen EU-komission kulloinkin voimassa olevia mallilausekkeita ja/tai muita tuolloin voimassa olevia henkilötietojen siirtoa koskevia vaatimuksia. 11

12 6. Tietoturvaloukkaukset 6.1. Osapuolilla tulee olla kirjallinen ohjeistus tietoturvaloukkaustilanteissa toimimiseen Käsittelijän on ilmoitettava välittömästi Rekisterinpitäjälle tietoonsa tulleesta henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta tai vastattava välittömästi Rekisterinpitäjän tietoturvaloukkausta koskevaan yhteydenottoon. Lisäksi Käsittelijän on vastattava kirjallisesti Rekisterinpitäjälle ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 36 tunnin kuluessa tietoonsa tulleesta henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta tai rekisterinpitäjän tietoturvaloukkausta koskevasta yhteydenotosta. Lisäksi Käsittelijä sitoutuu ilmoittamaan Rekisterinpitäjälle ilman aiheetonta viivytystä muista palvelun häiriö- tai ongelmatilanteista, joilla voi olla vaikutuksia rekisteröityjen asemaan ja oikeuksiin Käsittelijän on annettava Rekisterinpitäjälle vähintään seuraavat tiedot tietoturvaloukkauksesta: 1) kuvattava tapahtunut henkilötietojen tietoturvaloukkaus, mukaan lukien asianomaisten rekisteröityjen ryhmät ja arvioidut lukumäärät sekä henkilötietotyyppien ryhmät ja arvioidut lukumäärät, sillä tarkkuudella, kuin nämä ovat tiedossa; 2) ilmoitettava tietosuojavastaavan tai muun vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot, jolta voi saada asiassa lisätietoja; 3) kuvattava henkilötietojen tietoturvaloukkauksen todennäköiset seuraukset; sekä 4) kuvattava toimenpiteet, joita Käsittelijä ehdottaa tai joita se on toteuttanut henkilötietojen tietoturvaloukkauksen johdosta ja tarvittaessa myös toimenpiteet mahdollisten haittavaikutusten lieventämiseksi Henkilötietojen tietoturvaloukkauksen havaittuaan Käsittelijä ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin tietoturvaloukkauksen vaikutusten rajoittamiseksi ja korjaamiseksi. 7. Henkilötietojen käsittelyn päättyminen 7.1. Sopimuksen voimassaoloaikana Käsittelijä ei saa poistaa Rekisterinpitäjän lukuun käsittelemiään henkilötietoja ilman Rekisterinpitäjän nimenomaista pyyntöä Palveluiden toimittamisen tai asiakkaan asiakkuuden päätyttyä Käsittelijä sitoutuu palauttamaan tietoturvallisesti kaikki Rekisterinpitäjän henkilötiedot Rekisterinpitäjälle sekä poistamaan mahdolliset olemassa olevat kopiot. Käsittelijä sitoutuu palauttamisen sijasta poistamaan Rekisterinpitäjän henkilötiedot, jos Rekisterinpitäjä sitä nimenomaisesti pyytää. Henkilötietoja ei saa poistaa, jos lainsäädännössä tai viranomaismääräyksissä edellytetään, että Käsittelijä säilyttää henkilötiedot Toiminnassa syntyvien asiakirjojen arkistoinnissa noudatetaan samoja periaatteita kuin muidenkin viranomaisten asiakirjojen arkistoinnissa. 12

13 Liite 2: Käsittelytoimien kuvaus 1. Dokumentin tarkoitus Rekisterinpitäjä on tehnyt Käsittelijän kanssa sopimuksen, joka koskee sellaista palvelua, jossa Käsittelijä toimii Rekisterinpitäjän ylläpitämään henkilörekisteriin kuuluvien henkilötietojen käsittelijänä. Tässä dokumentissa kuvataan käsittelytoimet, joita Käsittelijä henkilötietojen käsittelijänä tekee Rekisterinpitäjän puolesta, henkilötietojen tyypit sekä käsiteltävät henkilötiedot. Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava Käsittelijän ja Rekisterinpitäjän välistä sopimusta sekä Rekisterinpitäjän ohjeita. 2. Henkilötietojen tyypit ja rekisteröityjen ryhmät Osapuolet ovat sopineet, että Käsittelijä käsittelee Rekisterinpitäjän puolesta Sopimuksessa sovitun palvelun tuottamiseksi seuraavia Rekisterinpitäjän henkilörekisteriin kuuluvia henkilötietoja. - <Kirjoita tähän mitä rekisteröityjen ryhmiä Käsittelijä käsittelee, esim. kaupungin työntekijät ja oppilaat> - <Täydennä tähän, mitä henkilötietoja Käsittelijä käsittelee. Esim. kaupungin työntekijän nimi ja sähköposti sekä oppilaiden nimi jne.> 3. Käsittelyn luonne ja tarkoitus Osapuolet ovat sopineet, että Käsittelijä käsittelee henkilötietoja leirikoulun järjestämiseksi. Leirikouluun liittyen palveluntuottaja käsittelee henkilötietoja. <Kirjoita tähän tarkemmin, mihin tarkoitukseen palveluntuottaja käsittelee kohdassa 3 yksilöityjä henkilötietoja, esim. ruokailun järjestäminen, kuljetusten järjestäminen jne.> 4. Henkilötietojen käsittelyn kesto Käsittelijä käsittelee henkilötietoja sopimuskauden alusta vain niin kauan kuin se on tarpeellista leirikoulun järjestämiseksi ja kuitenkin enintään sopimuskauden päättymiseen asti. Tämän jälkeen Käsittelijä tuhoaa henkilötiedot tietoturvallisesti. 13

14 Liite 3: Kaupungin ostolaskuohje 14

15 15

Henkilötietojen käsittelyn ehdot. 1. Yleistä

Henkilötietojen käsittelyn ehdot. 1. Yleistä Henkilötietojen käsittelyn ehdot Liite 7 1 (6) Henkilötietojen käsittelyn ehdot 1. Yleistä 1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa PISA 2021 -palvelusopimusta (Dnro ), jäljempänä

Lisätiedot

1.3. Tämä liite sekä henkilötietojen käsittelyn kuvaus -liite korvaavat aiemman sopimukseen liitetyn Tietosuojaliitteen.

1.3. Tämä liite sekä henkilötietojen käsittelyn kuvaus -liite korvaavat aiemman sopimukseen liitetyn Tietosuojaliitteen. LiiteSopimusliite JAR1825129 Henkilötietojen käsittelyn ehdot 29.11.201822.10.2018 1 (5) JARDno-2017-1652 1. Yleistä 1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa Sopimusta työterveyshuollon

Lisätiedot

1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa kuljetuspalvelujen operaattoripalvelusopimusta

1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa kuljetuspalvelujen operaattoripalvelusopimusta Liite 1 Henkilötietojen käsittelyn ehtoihin Henkilötietojen käsittelyn ehdot 1. Yleistä 1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa kuljetuspalvelujen operaattoripalvelusopimusta (Dnro

Lisätiedot

1.1. Rekisterinpitäjän henkilötiedoilla tarkoitetaan näissä ehdoissa henkilötietoja, joista Rekisterinpitäjä

1.1. Rekisterinpitäjän henkilötiedoilla tarkoitetaan näissä ehdoissa henkilötietoja, joista Rekisterinpitäjä Liite 8 TIETOSUOJAEHDOT 1. Yleistä 1.1. Rekisterinpitäjän henkilötiedoilla tarkoitetaan näissä ehdoissa henkilötietoja, joista Rekisterinpitäjä vastaa. 1.2. Tässä sopimusliitteessä määritellään Rekisterinpitäjää

Lisätiedot

LIITE 2. Henkilötietojen käsittelyn ehdot. 1. Yleistä

LIITE 2. Henkilötietojen käsittelyn ehdot. 1. Yleistä LIITE 2 Henkilötietojen käsittelyn ehdot 1. Yleistä 1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa SOPIMUS TUUSULAN KUN- NAN KULJETUSPALVELUASIAKKAIDEN MAKSUJÄRJESTELMÄN SEKÄ KULJETUKSEN

Lisätiedot

I Osa: Sopimusehdot [Siirrä nämä ehdot soveltuvin osin sopimukseen]:

I Osa: Sopimusehdot [Siirrä nämä ehdot soveltuvin osin sopimukseen]: Henkilötietojen käsittelyn ehdot Versio 4 Maaliskuu 2018 1 (7) OHJE: Tämä asiakirja sisältää sopimusehtoja, jotka voidaan ottaa osaksi Tilaajan ja Palveluntuottajan välistä sopimusta silloin, kun Palveluntuottaja

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittelyn ehdot

Henkilötietojen käsittelyn ehdot Liite 1 Henkilötietojen käsittelyn ehdot Kangasniemen koulukuljetusten järjestämiseksi 1. Yleistä 1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa oppilaskuljetussopimusta (KGNDno-2017-478),

Lisätiedot

Sopimuksen liite Henkilötietojen käsittelyn ehdot

Sopimuksen liite Henkilötietojen käsittelyn ehdot Liite SM1819922 1 (5) 02.03.02.00 SMDno-2018-237 Sopimuksen liite Henkilötietojen käsittelyn ehdot OHJE: Tarkista tämän ohjeen ehdot sekä tässä viitatut Sopimuksen määräykset ja liitteet. Kiinnitä vaatimusmäärittelyssä

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittelyn ehdot

Henkilötietojen käsittelyn ehdot Henkilötietojen käsittelyn ehdot 1 Yleistä 1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa Älykäs Turvallisuus - [Fasilitointi ja viitekehys Fasilitointi ja yhteiskehittäminen] sopimusta,

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittelyn ehdot

Henkilötietojen käsittelyn ehdot Henkilötietojen käsittelyn ehdot 1 (5) Henkilötietojen käsittelyn ehdot 1. Yleistä 1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa palvelusetelisopimusta, jäljempänä Sopimus, jonka Tilaaja

Lisätiedot

2.3. Tilaaja sitoutuu huolehtimaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisista rekisterinpitäjän velvollisuuksista.

2.3. Tilaaja sitoutuu huolehtimaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisista rekisterinpitäjän velvollisuuksista. Henkilötietojen käsittelyn ehdot 1 (5 ) Henkilötietojen käsittelyn ehdot Yleistä 1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa sopimusta (Dnro 49/02.08.00/2018), jäljempänä Sopimus, jonka

Lisätiedot

LIITE VARMENNEPALVELUJEN ASIAKAS- JA REKISTERÖINTISOPIMUKSIIN NRO

LIITE VARMENNEPALVELUJEN ASIAKAS- JA REKISTERÖINTISOPIMUKSIIN NRO Henkilötietojen käsittelyn ehdot LIITE VARMENNEPALVELUJEN ASIAKAS- JA REKISTERÖINTISOPIMUKSIIN NRO 1. Yleistä 1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa varmennepalvelujen asiakas-

Lisätiedot

LIITE 3: HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN EHDOT

LIITE 3: HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN EHDOT 10.9.2018 1 (6) LIITE 3: HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN EHDOT I Osa: Sopimusehdot Palveluntuottaja noudattaa voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämiä menettelytapoja ja henkilötietojen käsittelyä

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Ahvenistontie 20, Hämeenlinna Y-tunnus:

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Ahvenistontie 20, Hämeenlinna Y-tunnus: TIETOSUOJASOPIMUS Luottamuksellinen Tämä Tietosuojasopimus on Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin palvelutuottajahakemuslomakkeen liite (Palse.fi). Hakemuslomakkeen allekirjoituksella Palveluntuottaja sitoutuu

Lisätiedot

Sopimus Etsivän nuorisotyön järjestämisestä Kirkkonummen kanssa

Sopimus Etsivän nuorisotyön järjestämisestä Kirkkonummen kanssa 1 Sopimus Etsivän nuorisotyön järjestämisestä Kirkkonummen kanssa 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki (jäljempänä Espoo) Sivistystoimi, Liikunta- ja nuorisopalveluiden tulosyksikkö Osoite: PL 1, 02070 Espoon

Lisätiedot

2.3 Tilaaja sitoutuu huolehtimaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisista rekisterinpitäjän velvollisuuksista.

2.3 Tilaaja sitoutuu huolehtimaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisista rekisterinpitäjän velvollisuuksista. [Asiakirjan nimi] 1 (5) Turun kaupungin ehdot henkilötietojen käsittelijälle 1 Yleistä 1.1 Tämä sopimusliite Turun kaupungin ehdot henkilötietojen käsittelijälle on osa sopimusta (Dnro ), jäljempänä Sopimus,

Lisätiedot

Liite 1 Henkilötietojen käsittelyn ehdot. 1. Yleistä. 2. Osapuolten roolit henkilötietojen käsittelyssä. 3. Henkilötietojen käsittely

Liite 1 Henkilötietojen käsittelyn ehdot. 1. Yleistä. 2. Osapuolten roolit henkilötietojen käsittelyssä. 3. Henkilötietojen käsittely Liite 1 Henkilötietojen käsittelyn ehdot 1. Yleistä 1.1. Tässä sopimusliitteessä määritellään Sopimuksessa olevien sopimusehtojen lisäksi Rekisterinpitäjää ja Käsittelijää sitovasti ne henkilötietojen

Lisätiedot

LIITE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

LIITE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ 1 LIITE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ Tässä henkilötietojen käsittelyä koskevassa liitteessä ( Tietosuojaliite ) määritellään sitovasti henkilötietojen käsittelyä koskevat ehdot, joiden mukaisesti Toimittaja

Lisätiedot

WestStar Oy Aleksanterinkatu 17 B Lahti. Liite Henkilötietojen käsittely

WestStar Oy Aleksanterinkatu 17 B Lahti. Liite Henkilötietojen käsittely 1 WestStar Oy 24.5.2018 2223699-7 Aleksanterinkatu 17 B 15110 Lahti Liite Henkilötietojen käsittely 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet 2. Tausta ja tarkoitus 3. Määritelmät 4. Käsittelyn kohde ja tarkoitus

Lisätiedot

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät]

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät] 1(5) L I I T E 5B T I E T O S U O J A 1. TARKOITUS Tällä tietosuojaliitteellä ( Tietosuojaliite ) [tilaaja] ( Tilaaja ) rekisterinpitäjänä ja käsittelijänä ja [toimittaja] ( Toimittaja ) henkilötietojen

Lisätiedot

LIITE HANKINTASOPIMUS

LIITE HANKINTASOPIMUS Kaupunginhallitus 11.9.2017 Liite 1 LIITE HANKINTASOPIMUS 1 HANKINTASOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Sopijaosapuolet ovat: Hankintayksikkö (Y-tunnus ), jäljempänä Vakuutuksenottaja ja Tarjoaja, jäljempänä

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittelyn ehdot

Henkilötietojen käsittelyn ehdot 1 Sisällysluettelo Yleistä...2 Osapuolten roolit henkilötietojen käsittelyssä...2 Palvelutuottajan vastuut ja velvollisuudet henkilötietojen käsittelijänä...3 Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet rekisterinpitäjänä...4

Lisätiedot

TIETOSUOJASOPIMUS. 1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen tarkoitus. 3. Määritelmät. Laitos/kampus Osoite. Osoite. jäljempänä Sopijapuoli tai Sopijapuolet.

TIETOSUOJASOPIMUS. 1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen tarkoitus. 3. Määritelmät. Laitos/kampus Osoite. Osoite. jäljempänä Sopijapuoli tai Sopijapuolet. 1 (5) TIETOSUOJASOPIMUS 1. Sopijapuolet Itä-Suomen yliopisto (Y-tunnus: 2285733-9) Laitos/kampus Osoite (jäljempänä Rekisterinpitäjä ) ja Yhteistyokumppani (Y-tunnus: no) Osoite (jäljempänä Henkilötietojen

Lisätiedot

TIETOSUOJAA KOSKEVAT EHDOT

TIETOSUOJAA KOSKEVAT EHDOT 1. TARKOITUS 2. HENKILÖTIEDOT Tällä liitteellä ( Tietosuojaa koskevat ehdot ) Asiakas rekisterinpitäjänä ja Max Technologies Oy (myöhemmin Toimittaja ) henkilötietojen käsittelijänä sopivat henkilötietojen

Lisätiedot

Tämä henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskeva sopimusliite on tehty seuraavien sopijapuolten (Rekisterinpitäjä ja Toimittaja) välillä.

Tämä henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskeva sopimusliite on tehty seuraavien sopijapuolten (Rekisterinpitäjä ja Toimittaja) välillä. TIETOJENKÄSITTELYSOPIMUS Tietojenkäsittelysopimus on laadittava, jos yrityksen henkilötietojen käsittely ulkoistetaan. Sopimuksella varmistetaan, että Rekisterinpitäjä ja Toimittaja eli Henkilötietojen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVA LIITE

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVA LIITE 1 (5) HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVA LIITE 1 Johdanto 2 Käsiteltävät henkilötiedot Tämä henkilötietojen käsittelyä koskeva liite ( Liite ) on erottamaton osa Postin SmartShip-tilauskanavaa käyttävän

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittelyn ehdot palveluntuottajille

Henkilötietojen käsittelyn ehdot palveluntuottajille Henkilötietojen käsittelyn ehdot palveluntuottajille 1 (5) 1 Osapuolet Vaasan sairaanhoitopiiri on rekisterin pitäjä ja tässä dokumentissa kuvattuna termillä Rekisterinpitäjä. Palveluntuottajaksi hyväksytty

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus 1 (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Sopimuksen kohde ja tavoitteet ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio Rekisteri- ja tietosuojaseloste 25.5.2018 EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio Rekisterinpitäjä Jyväs-Ateriat Ay Y-tunnus: 1996612-0 Kaakkovuorentie 10, 40320 JYVÄSKYLÄ Tietosuoja-asioista

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

Sopimus on voimassa kymmenen (10) vuotta siitä kun se on allekirjoitettu.

Sopimus on voimassa kymmenen (10) vuotta siitä kun se on allekirjoitettu. Laiturinpito-oikeussopimus Espoon kaupungin venesatamassa 1. Sopijaosapuolet Laituritilan/-alueen luovuttaja: Espoon kaupunki (jäljempänä kaupunki) Sivistystoimi, Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikkö

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Ohje EU:n yleistä tietosuoja-asetusta on sovellettu alkaen. Asetus määrittää henkilötietoja käsittelevien tahojen roolit:

Ohje EU:n yleistä tietosuoja-asetusta on sovellettu alkaen. Asetus määrittää henkilötietoja käsittelevien tahojen roolit: Lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä Ohje 20.7.2018 Kela 61/331/2017 EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 Ohjeet henkilötietojen käsittelystä kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Käsittelyä koskevat tarkemmat tiedot, kuten käsittelyn luonne, henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät, on kuvattu jäljempänä.

Käsittelyä koskevat tarkemmat tiedot, kuten käsittelyn luonne, henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät, on kuvattu jäljempänä. 1. TIETOSUOJAEHDOT Tämä sopimusliite on olennainen ja erottamaton osa Tietopartio Oy:n (jäljempänä Tietopartio ) yleisiä sopimusehtoja (IT2018 YSE). Tätä liitettä ja näitä tietosuojaehtoja sovelletaan

Lisätiedot

Määritelmät. Tarkoitus. Asiakkaan velvollisuudet. PULSE247 OY TIETOSUOJAEHDOT liite MyCashflow-verkkokauppapalvelun käyttöehtoihin 25.5.

Määritelmät. Tarkoitus. Asiakkaan velvollisuudet. PULSE247 OY TIETOSUOJAEHDOT liite MyCashflow-verkkokauppapalvelun käyttöehtoihin 25.5. 1/5 Tämä sopimusliite ( liite ) on olennainen ja erottamaton osa Pulse247 Oy:n ( Palveluntarjoaja ) ja asiakkaan ( Asiakas ) välisiä palveluja ( Palvelu ) koskevia käyttöehtoja (jäljempänä myös sopimus

Lisätiedot

Venekerhon käyttöoikeussopimus Espoon kaupungin venesatamassa

Venekerhon käyttöoikeussopimus Espoon kaupungin venesatamassa Venekerhon käyttöoikeussopimus Espoon kaupungin venesatamassa 1. Sopijaosapuolet Käyttöoikeuden luovuttaja: Espoon kaupunki (jäljempänä kaupunki) Sivistystoimi, Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikkö

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

3.1. DialOk käsittelee Käsiteltäviä tietoja sopimuksen ja Asiakkaalta saatujen kirjallisten ohjeiden mukaisesti.

3.1. DialOk käsittelee Käsiteltäviä tietoja sopimuksen ja Asiakkaalta saatujen kirjallisten ohjeiden mukaisesti. DialOk:n palveluita koskeva henkilö-, välitys- ja sijaintitietojen käsittely 1. Määritelmät Näissä henkilö-, välitys- ja sijaintitietojen käsittelyä koskevissa ehdoissa ( Ehdot ) käytetyillä termeillä

Lisätiedot

TIETOSUOJAA KOSKEVA SOPIMUSLIITE. Päivitetty

TIETOSUOJAA KOSKEVA SOPIMUSLIITE. Päivitetty TIETOSUOJAA KOSKEVA SOPIMUSLIITE Päivitetty 17.04.2018 Tämä sopimusliite on olennainen ja erottamaton osa Korttilinna Oy:n yleisiä sopimusehtoja. Mikäli sopimuksen ehtojen ja tämän liitteen ehtojen välillä

Lisätiedot

METSURIPALVELUT

METSURIPALVELUT HANKINTASOPIMUS 1 (5) METSURIPALVELUT 2014-2015 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Espoon kaupunki / Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 6400 Teirinsyrjä 4 02070 ESPOON KAUPUNKI Yhteyshlö etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KOODIVIIDAKKO OY:N PALVELUITA KOSKEVAT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN YLEISET EHDOT

KOODIVIIDAKKO OY:N PALVELUITA KOSKEVAT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN YLEISET EHDOT 1 KOODIVIIDAKKO OY:N PALVELUITA KOSKEVAT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN YLEISET EHDOT 1. TARKOITUS JA SOVELTAMISALA 1.1. Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 ( Tietosuoja-asetus ) soveltaminen

Lisätiedot

TIETOSUOJAA KOSKEVA SOPIMUSLIITE. Päivitetty

TIETOSUOJAA KOSKEVA SOPIMUSLIITE. Päivitetty TIETOSUOJAA KOSKEVA SOPIMUSLIITE Päivitetty 08.05.2018 Tämä sopimusliite on olennainen ja erottamaton osa Duunissa.fi - palvelun yleisiä sopimusehtoja. Mikäli sopimuksen ehtojen ja tämän liitteen ehtojen

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittelyn dokumentointi Mitä tulisi dokumentoida? LOTTA YLÄ-SULKAVA

Henkilötietojen käsittelyn dokumentointi Mitä tulisi dokumentoida? LOTTA YLÄ-SULKAVA Henkilötietojen käsittelyn dokumentointi Mitä tulisi dokumentoida? 1 Seloste käsittelytoimista Tietosuoja-asetus vaatii Sisäiseen käyttöön Rekisterinpitäjä rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan nimi

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

Liana Technologiesin palveluita koskevat henkilötietojen käsittelyn yleiset ehdot

Liana Technologiesin palveluita koskevat henkilötietojen käsittelyn yleiset ehdot https://docs.google.com/document/d/1vl7kwqdj2dfhgkzqnttrpynkeoq6rwtnb5zrlpv8lbg/edit# 1/7 Page 2/7 1. Tarkoitus ja soveltamisala 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Euroopan unionin yleisen tietosuoja asetuksen 2016/679

Lisätiedot

Sopimus henkilötietojen käsittelystä (DPA)

Sopimus henkilötietojen käsittelystä (DPA) Sopimus henkilötietojen käsittelystä (DPA) Sopimuksen osapuolet Tämä sopimus on osa CardPlus Oyn yleisiä toimitusehtoja. Tämä sopimus tulee voimaan, kun rekisterinpitäjä tai tämän edustaja, toimittaa henkilötietoaineiston

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus 1 ( 6) SOPIMUSLUONNOS Valkeakosken kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite

Lisätiedot

Tietosuojaseloste 1 (5)

Tietosuojaseloste 1 (5) Kouvolan kaupunki Henkilöstöpalvelut Tietosuojaseloste 1 (5) Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 15.8.2018 1. Rekisterin nimi

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Varustekorttirekisteri - Tietosuojaseloste

Varustekorttirekisteri - Tietosuojaseloste Tietosuojaseloste 1 (5) Varustekorttirekisteri - Tietosuojaseloste 1. Rekisterin nimi Varustekorttirekisteri 2. Rekisterinpitäjä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 3. Rekisterin vastuuhenkilö Palomestari Kalle

Lisätiedot

Sopimus henkilötietojen käsittelystä tilitoimistossa

Sopimus henkilötietojen käsittelystä tilitoimistossa Sopimus henkilötietojen käsittelystä tilitoimistossa Tilitoimiston toimeksiantosopimuksen liite nro 1 Tilitoimisto: Relipe Oy Aluksi Tilitoimisto ja asiakas ovat tehneet toimeksiantosopimuksen, jolla asiakas

Lisätiedot

TÄMÄ KONSULTOINTISOPIMUS liitteineen ("Sopimus") on tehty seuraavien osapuolten välillä:

TÄMÄ KONSULTOINTISOPIMUS liitteineen (Sopimus) on tehty seuraavien osapuolten välillä: TÄMÄ KONSULTOINTISOPIMUS liitteineen ("Sopimus") on tehty seuraavien osapuolten välillä: (1) Ranuan kunta (y-tunnus 0191974-8), Aapiskuja 6 B, 97700 Ranua ("Tilaaja"); ja (2) [ ] (y-tunnus [ ]), [LISÄÄ

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

Tässä Liitteessä tarkoitetaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti

Tässä Liitteessä tarkoitetaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti Päivätty 25.5.2018 TIETOSUOJALIITE SOPIMUKSEEN 1 Johdanto Tämä henkilötietojen käsittelyä koskeva liite ( Tietosuojaliite ), on erottamaton osa Liveto Group Oy:n ( Toimittaja ) ja tapahtumajärjestäjän

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Rekisterin/palvelun nimi: Rakentamisen ja kunnossapidon palvelujen asioinnin

Lisätiedot

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 SOPIMUKSEN EHDOT... 3 4 SOPIMUKSEN MUUTOKSET... 3

Lisätiedot

Sertifikaattitilisopimus biokaasusertifikaattijärjestelmän käyttö

Sertifikaattitilisopimus biokaasusertifikaattijärjestelmän käyttö Sertifikaattitilisopimus biokaasusertifikaattijärjestelmän käyttö 2 1. Sopimuksen osapuolet Tämä sertifikaattitilisopimus ( Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: Järjestelmän Ylläpitäjä

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Espoon kaupunki

Tietosuojaseloste Espoon kaupunki Tietosuojaseloste 1 (5) Tietosuojaseloste Espoon kaupunki 1. Rekisterin nimi Vuokrasopimukset, Espoon kaupungille vuokratut toimitilat ja Espoon kaupungin vuokraamat toimitilat (manuaalinen). 2. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Palvelun nimi: Nuoriso- ja kulttuuripalveluiden leiri-, kerho- ja retkitoiminta

Lisätiedot

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS Tampereen liikenteen tilannekuva Puitesopimus LUONNOS 29.6.2015 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo ja sopimuskausi... 3 4 Sopimuksen irtisanominen...

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Espoon kaupunki

Tietosuojaseloste Espoon kaupunki Tietosuojaseloste 1 (5) Tietosuojaseloste Espoon kaupunki 1. Rekisterin nimi Sähköpostijakelulistat 2. Rekisterinpitäjä Espoon kaupunki 3. Rekisterin vastuuhenkilö Hilkka Julkunen tonttipäällikkö hilkka.julkunen@espoo.fi

Lisätiedot

Tietosuojaseloste 1 (6)

Tietosuojaseloste 1 (6) Kouvolan kaupunki Viestintä Tietosuojaseloste 1 (6) Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 2.10.2018 1. Rekisterin nimi Kouvolan

Lisätiedot

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki Palvelusopimus Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Kemin kaupunki 1.8.2014 ATERIAPALVELUSOPIMUS 2 (8) Sisällysluettelo: 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN KOHDE... 3 3 SOPIMUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

5. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella Ei Kyllä

5. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella Ei Kyllä Tietosuojaseloste 1 REKISTERIN TIEDOT 1. Rekisterin nimi Yksityisten perhepäivähoitajien henkilörekisteri 2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Yksityisellä lasten perhepäivähoidolla tarkoitetaan varhaiskasvatusta,

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuojaasetus (679/2016) Palvelun nimi: Rakennusvalvonnan palvelut (asiakasrekisteri ja vastuuhenkilörekisteri)

Lisätiedot

Helpten Oy. Tietosuojaseloste Päivitetty: Päivitetty viimeksi Kattavuus

Helpten Oy. Tietosuojaseloste Päivitetty: Päivitetty viimeksi Kattavuus Helpten Oy Tietosuojaseloste Päivitetty: 20.5.2018 Päivitetty viimeksi 20.5.2018 Kattavuus Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan Helpten Oy:n tietosuojaperiaatteista, tietoturvaa ja tietosuojaa koskevista

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS: VISUAALINEN SUUNNITTELU

HANKINTASOPIMUS: VISUAALINEN SUUNNITTELU 23.3.2018 1 / 5 HANKINTASOPIMUS: VISUAALINEN SUUNNITTELU 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) (jäljempänä Tilaaja ) PL33, 00023 Valtioneuvosto Y-tunnus: 0244685-8

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Palvelun nimi: Uimahalli ja kuntosali Liprakan asiakasrekisteri Tiedonanto

Lisätiedot

Keräämämme tiedot voidaan jakaa asiakkaiden, huoltajan antamiin, viranomaisten antamiin ja eri järjestelmien keräämään tietoon.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa asiakkaiden, huoltajan antamiin, viranomaisten antamiin ja eri järjestelmien keräämään tietoon. Karvian kunta vapaa-aikatoimen tietosuojaseloste Yleistä Olemme sitoutuneet suojaamaan liikunta-, raittius-, nuoriso- ja kulttuuritoimen asiakkaiden, kuntalaisten ja työntekijöidemme yksityisyyttä sekä

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Palvelun / rekisterin nimi: Liperin kunnan kiinteistöjen tallentava kamera-

Lisätiedot

Sopimus Kotihoidon kehittämishankkeen konsultointipalvelujen tuottamisesta. Espoon kaupunki jäljempänä Tilaaja Osoite Y-tunnus:

Sopimus Kotihoidon kehittämishankkeen konsultointipalvelujen tuottamisesta. Espoon kaupunki jäljempänä Tilaaja Osoite Y-tunnus: TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (7) Sopimus Kotihoidon kehittämishankkeen konsultointipalvelujen tuottamisesta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki jäljempänä Tilaaja Osoite Y-tunnus: 0101263-6 ja Yritys jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN AVUSTAMISESTA

SOPIMUS KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN AVUSTAMISESTA SOPIMUS KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN AVUSTAMISESTA 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET Lappeenrannan kaupunki, Kasvatus- ja opetustoimi/ Varhaiskasvatus, jäljempänä kaupunki PL 214 53101 LAPPEENRANTA Palveluntuottaja

Lisätiedot

TIETOSUOJAILMOITUS DIDIVE-HANKE

TIETOSUOJAILMOITUS DIDIVE-HANKE TIETOSUOJAILMOITUS DIDIVE-HANKE Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Vastuuhenkilö GDPR Rekisteröidylle toimitettavat tiedot:

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus Yhteystiedot Puh: ,

1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus Yhteystiedot Puh: , TIETOSUOJASELOSTE EU:n yleinen tietosuoja-asetus 679/2016, III luku 12 artikla Laatimispäivä/päivitetty: 12.2.2019 1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien Helpdesk-palveluita

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien Helpdesk-palveluita Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien Helpdesk-palveluita Sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset (artiklat 13, 14 ja 30) Laadittu: 14.5.2018 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Tietosuojailmoitus Tapahtumat

Tietosuojailmoitus Tapahtumat Tietosuojailmoitus Tapahtumat MIKSI KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI? Tässä tapahtumiin osallistuville suunnatussa yleisessä tietosuojailmoituksessa kuvaillemme korkeakoulun tietosuojakäytäntöjä, jotka koskevat

Lisätiedot

Termit. Tietosuojaseloste

Termit. Tietosuojaseloste Termit Rekisteriksi määritellään mikä tahansa jäsennelty henkilötietoja sisältävä tietojoukko, esimerkiksi asiakastai markkinointirekisteri, josta on mahdollista saada tietoja tietyin perustein ja kohtuullisella

Lisätiedot

Tampereen Aikidoseura Nozomi ry

Tampereen Aikidoseura Nozomi ry Tietosuojaseloste. c/o Heidi Ihanamäki Petäjässuonkatu 4 B 28 33580 Tampere www.nozomi.fi Y-tunnus 1456802-7 Tietosuojaseloste Sisällysluettelo 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö... 1 2. Rekisteröidyt...

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Kempeleen kunta ei lähtökohtaisesti hyväksy palvelutuottajan tai tietojärjestelmätoimittajan omia henkilötietojen käsittelyä koskevia ehtoja.

Kempeleen kunta ei lähtökohtaisesti hyväksy palvelutuottajan tai tietojärjestelmätoimittajan omia henkilötietojen käsittelyä koskevia ehtoja. Liite 3 Kempeleen kunta ei lähtökohtaisesti hyväksy palvelutuottajan tai tietojärjestelmätoimittajan omia henkilötietojen käsittelyä koskevia ehtoja. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) soveltaminen

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Tietosuojaseloste. Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 19.4.2018 1. Rekisterin pitäjä Hotelli Mesikämmen Oy

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Teknologia avusteiset palvelutverkostopalaveri

Teknologia avusteiset palvelutverkostopalaveri Henkilötietojen käsittely ja GDPR:n vaikutukset GDPR Yleinen tietosuoja-asetus 25.5.2018 alkaen Teknologia avusteiset palvelutverkostopalaveri 16.10.18 Teija Karvonen Perusturvan tietosuojavastaava Esityksen

Lisätiedot

Salassapitosopimus 2018

Salassapitosopimus 2018 Salassapitosopimus 2018 Salassapitosopimus 2018 1 / 4 1. Sopijapuolet ja sopimuksen kohde Alla mainitut sopijapuolet ovat tehneet salassapitoa koskevan sopimuksen tässä sopimuksessa sovituin ehdoin. 2.

Lisätiedot

Tietosuojaseloste 1 (5) Rekisterin tiedot. EU:n yleinen tietosuoja-asetus, (2016/679), artiklat 13 ja 14. Pvm

Tietosuojaseloste 1 (5) Rekisterin tiedot. EU:n yleinen tietosuoja-asetus, (2016/679), artiklat 13 ja 14. Pvm Tietosuojaseloste 1 (5) Pvm 3.5.2018 Rekisterin tiedot 1. Rekisterin nimi Ilmoittautumiset nuorisopalveluiden tapahtumiin 2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Asiakassuhteen hoitaminen, tilasto (osallistujamäärien

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet LIITE 7: Sopimusluonnos 0(5) SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Toimittaja:

Lisätiedot

PUITESOPIMUS LÄHIJUNALIIKENTEEN KILPAILUTUSMATERIAALIEN KÄÄNNÖSPALVELUN HANKINNASTA

PUITESOPIMUS LÄHIJUNALIIKENTEEN KILPAILUTUSMATERIAALIEN KÄÄNNÖSPALVELUN HANKINNASTA SOPIMUSLUONNOS 1 (8) PUITESOPIMUS LÄHIJUNALIIKENTEEN KILPAILUTUSMATERIAALIEN KÄÄNNÖSPALVELUN HANKINNASTA 1 Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki

Lisätiedot

Salon kaupunki , 1820/ /2018

Salon kaupunki , 1820/ /2018 Rekisterinpitäjä Nimi ja yhteystiedot Tietosuojavastaava Edustaja / Vastuutaho Nimi Salon kaupunki Nimi Tapani Rinne Nimi Kehittämispalveluiden esimies Janne Hyvärinen Osoite Tehdaskatu 2 Osoite Tehdaskatu

Lisätiedot

Onnen Asunnot LKV Onnen Asunnot on Lastumäki-yhtiöt Oy:n aputoiminimi, Y-tunnus:

Onnen Asunnot LKV Onnen Asunnot on Lastumäki-yhtiöt Oy:n aputoiminimi, Y-tunnus: Rekisteriseloste Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 1. Rekisterinpitäjä Onnen Asunnot

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien Urkundplagioinnintunnistusohjelmaa

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien Urkundplagioinnintunnistusohjelmaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien Urkundplagioinnintunnistusohjelmaa Sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset (artiklat 13, 14 ja 30) Laadittu: 14.05.2018 1.

Lisätiedot

Laadittu TIETOSUOJASELOSTE Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy Tietosuoja-asetus (EU) 2016/679

Laadittu TIETOSUOJASELOSTE Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy Tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 Laadittu 17.5.2018 TIETOSUOJASELOSTE Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy Tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 1. Sisällysluettelo 2. REKISTERINPITÄJÄ 3 3. REKISTERI JA SEN SISÄLTÄMÄT TIEDOT 3 4. HENKILÖTIETOJEN

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Henkilötietolain 10 ja 24, majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annetun lain 7

Tietosuojaseloste Henkilötietolain 10 ja 24, majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annetun lain 7 Tietosuojaseloste Henkilötietolain 10 ja 24, majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annetun lain 7 ja EU:n yleisen tietosuojaasetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 1. Matkustajarekisterin

Lisätiedot

Sairaalaniemen kumppanuuskaavan suunnittelusopimus

Sairaalaniemen kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1 (5) Sairaalaniemen kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1. Sopimuksen osapuolet Toimittajat Tilaajat 2. Hankkeen yhteyshenkilöt Tilaajan yhteyshenkilö: Rovaniemen kaupunki Toimittajan (jäljempänä ryhmän)

Lisätiedot