Helsingin kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kestävän energiankäytön toimenpideohjelma"

Transkriptio

1 Helsingin kestävän energiankäytön toimenpideohjelma SEKTORIT ja toimintaalueet Toimenpiteen nimi Toimenpiteeseen sisältyvät tarkemmat keinot Arvioitu energiansäästövaikutus [MWh/a] (pa+lä+sä) Arvioitu uusiutuvan energian tuotannon lisäys [MWh/a] vuonna 2020 Arvioitu CO2- päästöjen vähenemä [t/a] vuonna 2020 KAUPUNGIN OMAT KIINTEISTÖT, RAKENNUKSET, TOIMINNOT RAKENTAMINEN / KAUPUNGIN OMISTAMAT RAKENNUKSET (KOKO KONSERNI) TILAHANKINTA 1 Olemassa olevien tilojen tehokas käyttö Nykykäytännön mukaisesti selvitetään uusien tilatarpeiden 0 yhteydessä mahdollisuudet käyttää olemassa olevia tiloja Olemassa olevan rakennuskannan tehokas Selvitetään uusien tilatarpeiden yhteydessä mahdollisuudet käyttää hyödyntäminen olemassa olevia tiloja ja tehostaa tilojen käyttöä MATALAENERGIAPALVELURAKENNUSTEN TOTEUTTAMINEN 2 Toteutetaan palvelurakennukset matalaenergiarakennuksina. Kehitetään määrittelyt ja toimintatavat matalaenergiarakentamiselle. Toteutetaan kaikki uudisrakentamis- ja peruskorjauskohteet matalaenergia- ja tulevaisuudessa lähes nollaenergiarakennuksina. Matalaenergiarakentamisen pilottihankkeet Kehitetään määrittelyt ja toimintatavat palvelurakennusten matala- ja passiivienergiarakentamiselle Matalaenergiarakentaminen Toteutetaan matala- ja lähes nollaenergiarakentamista uudisrakentamiskohteissa Toteutetaan matala- ja lähes nollaenergiarakentamista peruskorjauskohteissa MATALAENERGIA-ASUINRAKENNUSTEN TOTEUTTAMINEN 3 Toteutetaan kaupungin omistamat 2010-luvulla toteutetaan kaikki kaupungin omistaman asuinrakennukset asuinrakennuskannan uudis- ja peruskorjauskohteet matalaenergiarakennuksina. matalaenergiarakennuksina ja 2020-luvulla Matalaenergiarakentaminen asuinrakennuksissa passiivienergiarakennuksina. Asuntorakentamisessa siirrytään matalaenergiatalotuotantoon 2010-luvulla ja passiivitalotuotantoon 2020-luvulla. Toteutetaan matalaenergiarakentamista uudisrakennuksissa Toteutetaan matalaenergiarakentamista peruskorjauskohteissa UUSIEN RAKENNUTTAMISMENETTELYJEN KEHITTÄMINEN 4 Kehitetään suunnittelun ohjausta julkisessa Suunnittelu- ja rakennusohjeet, arviointityökalut, 0 rakentamisessa suunnitteluratkaisujen vertailut Suunnittelun ohjauksen kehittäminen julkisessa Systemaattinen ympäristönäkökohtien huomioimisen ohjaus rakentamisessa Suunnitteluratkaisujen energiatehokkuuden ja ekologisuuden arviointityökalujen käyttöönotto hankkeiden ympäristövaikutusten arvioimiseksi Matala- ja passiivienergiarakentamisen suunnittelun ja rakentamisen ohjeiden laadinta Ekologisten suunnittelu- ja rakennusohjeiden laadinta 5 Kehitetään rakentamisen taloudellisia ohjauskeinoja energiatehokkuuden Taloudellisen ohjauksen kehittäminen RAKENTAMISEN UUSIEN KÄYTÄNTÖJEN LUOMINEN 6 Luodaan uusia käytäntöjä uuden ja peruskorjattavan rakennuskannan energiatehokkuuden Ekologisen uudisrakentamisen käytäntöjen kehittäminen Uusien korjauskäytäntöjen luominen olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden Matala- ja passiivienergiarakentamisen koulutus rakennuttamistehtävissä toimiville kaupungin omassa organisaatiossa Konkretisoidaan yli 1000 br-m 2 :n hankkeissa elinkaarivertailulla tutkittavat perusratkaisut Luodaan uusia toimintatapoja rakentamisen taloudellisessa ohjauksessa, rahoitusjärjestelyissä, ym Kokonaiskustannusten ohjaus (investointi ja käyttö), kokonaisratkaisujen kilpailutus Varaudutaan taloudellisesti kannattaviin ja energiataloutta parantaviin lisäinvestointeihin, jotka tulevat esille vasta rakentamisaikana Selvitetään edellytykset hankekohtaiseen erityisrahoitukseen, jotta energiatehokkuusinvestointi ei nosta perittäviä pääomavuokria Tavoitemäärittelyt, kokeiluhankkeet, kokemusten kerääminen, rakentamisen käytäntöjen kehittäminen 0 0 Energia- ja ympäristötavoitteiden määrittelyt tarveselvityksiin, hankesuunnitelmiin ja urakkaohjelmiin Ekologisen rakentamisen kokeiluhankkeet Uusiin rakennettaviin alueisiin liittyvät aluekehityshankkeet Kokeiluhankkeissa esille tulleiden kokemusten kerääminen ja vieminen käytäntöön Olemassa olevan rakennuskannan korjaus energiatehokkaalla tavalla Osallistutaan korjausrakentamiseen kohdennettuihin uuden teknologian kehittämishankkeisiin ja käynnistetään koerakentamishankkeita. 7 Ruokahuollon kehittäminen Rakentamisasiakirjojen kehittäminen energiatehokkuutta vaativiksi Optimoidaan suunnitteluratkaisut energiatehokkuuden julkisessa rakentamisessa Selvitetään ruoan tuotantojärjestelyjä ja luodaan uusia käytäntöjä suurkeittiöiden energian kulutuksen vähentämiseksi Energiatehokkuuteen liittyvien vaatimusten lisääminen tarvittavin osin tarjouspyyntöön, tilaukseen ja urakka-asiakirjoihin Suunnitteluratkaisujen vertailut, innovatiivisten ratkaisujen kehittäminen (talotekniikka, rakennustekniikka). Sähköenergian kulutuksen vähentäminen avainasemassa. 359

2 Energiatehokkuuden varmistaminen rakennushankkeessa Suunnitteluratkaisujen optimointi energiatehokkuuden Sähköenergian kulutuksen vähentäminen Suunnitteluratkaisujen optimointi 0 Sähkö-, lämmitys- ja jäähdytysenergian kulutuksen optimointi suunnitteluvaiheessa (talotekniset ja rakennustekniset ratkaisut) Etsitään vaihtoehtoisia toteutusratkaisuja taloteknisten suunnittelukilpailujen ja tuoteosakauppojen avulla Innovatiivisten lämmitys- ja jäähdytysratkaisujen kehittäminen, käyttömahdollisuuksien selvitys ja käyttöönotto hankkeissa Parhaat käytännöt energiatehokkaan talotekniikan suunnittelussa, mm.valaistus ja sen ohjaus Rakenteellisten keinojen käyttö jäähdytystarpeen vähentämiseksi Materiaaleihin sitoutuneen energian minimointi Toteutetaan mukavuuslämmitykset vesikiertoisina järjestelminä kaupungin omassa ja tukemassa uudisrakentamisessa kaukolämpöalueilla Toteutetaan mukavuuslämmitykset vesikiertoisina järjestelminä kaupungin omassa ja tukemassa peruskorjausrakentamisessa kaukolämpöalueilla RAKENTAMISVAIHEEN TOIMENPITEET 8 Vähennetään rakentamisen Työmaan ympäristösuunnitelmiin vaatimukset rakentamisen energiankulutusta energiatehokkuudesta Rakentamisen energiankulutuksen Työmaan ympäristösuunnitelmille vaatimukset rakentamisen pienentäminen energiankäytön tehostamistoimista Infran ja tontin rakentamisessa vältetään kiviainesten ym maamassojen kuljetuksia 9 Rakennuksen energiatehokkuuden Vastaanottoon sisällytetään vaatimukset tiiviysmittauksista, varmistaminen vastaanottovaiheessa lämpökamerakuvauksista, ym. Energiataloudellisuuden varmistaminen Ilmantiiviyden tarkastaminen rakennusaikana mittauksin ja vastaanottovaiheessa lämpökamerakuvauksin, kiinteistön energiankulutus- ja olosuhdetavoitteiden todentaminen osana vastaanottomenettelyä RAKENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTO- JA TAKUUVAIHEEN TOIMENPITEET 10 Varmistetaan energiatehokkuus Rakennuksen käyttöohje, koulutus, palautejärjestelmät, rakennusten käyttöönottovaiheessa käyttöönottokatselmukset Energiataloudellisuuden varmistaminen Asetettujen tavoitteiden saavuttamisen todentaminen, käytönopastus, 720 käyttöönottovaiheessa rakennuksen käyttöohje uudisrakennuksissa Asetettujen tavoitteiden saavuttamisen todentaminen, käytönopastus, rakennuksen käyttöohje peruskorjauskohteissa Käyttöönottovaiheen energiakatselmus takuuvaiheen aikana, simulointien päivitys tavoitekulutukseksi Osana rakentamisen laadunvarmistusta kehitetään takuuaikana toteutettava kysely kiinteistön ylläpidolle ja käyttäjille Kytketään investointikohteisiin pitkiä takuuaikoja Riittävä ohjeistus rakennuksen käyttäjille Parannetaan suunnittelu- ja rakentamisvaiheiden osaamisen siirtämistä huoltohenkilökunnalle ja käyttäjille Rakennuksen käyttöohjeen laadinta ja huoltohenkilökunnan opastus RAKENNUSTEN KÄYTÖN JA YLLÄPIDON TOIMENPITEET / KAUPUNGIN OMISTAMAT RAKENNUKSET KULUTUSSEURANTA 11 Kehitetään raportointikäytäntöjä ja Tunnuslukujen ja raportoinnin kehitys, kulutustiedon hyödyntäminen, kulutustietojen hyödyntämistä tiedotus, seuranta, Kuukausitasoinen kulutusseuranta Toteutetaan nykykäytännön mukaisesti kuukausitasoista energiankulutuksen seurantaa kaupungin omistamissa Energian kulutuksen seurannan nykyistä Energiankulutuksen seurannan ja tunnuslukujen kehitys nykyistä parempien raportointikäytäntöjen kehittäminen ja käyttöönotto tarkemmiksi sekä tiedon hyödyntäminen energiatehokkuuden Energiankulutuksen seurannan ja tunnuslukujen kehitys nykyistä tarkemmiksi sekä tiedon hyödyntäminen energiatehokkuuden asuinrakennuksissa Kulutuksen raportointi, eritasoiset raportointimallit eri tahoille, kulutuksesta ja kulutuksen muutoksista tiedottaminen käyttäjälle. Hallinnollisen menettelyn kehittäminen. Display-todistukset ja muut energiamerkinnät Kehitetään hallinnollisia menettelyjä energiakustannusten kohdistamiseksi käyttäjille Hallinnollisen menettelyn kehittäminen energiakustannusten kohdistamiseksi käyttäjälle Kehitetään teknisiä valmiuksia energiankulutuksen mittaroinnissa Energiankulutuksen mittaroinnin ja muiden teknisten keinojen kehittäminen Tuntitehojen ja olosuhteiden seuranta, jatkuva menettelytapa tietojen analysoimiseksi Vuokramenettelyjen, seurantakäytäntöjen, laskutuksen kehitys 0 Kohdennetaan sähköenergiankulutus ja sen kustannukset kulutuksen aiheuttajaan, laskutetaan kustannukset käyttäjältä ja informoidaan käyttäjää kulutuksista Kiinteistöjen vuokrat määritellään siten, että kulutuksen kustannukset kohdistetaan käyttäjälle Tehokkaiden ja havainnollisten mittarointikäytäntöjen ja tekniikoiden kehitys Toteutetaan kiinteistösähkön ja käyttäjäsähkön mittaus tai mittausvalmius kaikissa uudiskohteissa ja peruskorjauksissa Sähköenergian tuntipohjaista ja reaaliaikaista mittausvalmiutta ja seurantaa kehitetään kaupungin omassa rakennuskannassa. Kehitetään mahdollisuutta korkeampaan hinnoitteluun korkean kulutuksen aikana (koskien kaikkia kuluttajia). Smart Grid. Kulutuksen alamittaukset Suurten kulutuskohteiden alamittaukset (keittiöt jne) 0 ENERGIAKATSELMUKSET, ENERGIAPALVELUT 14 Toteutetaan energiakatselmuksia ja toteutetaan katselmuksissa ehdotetut säästötoimenpiteet. Energiakatselmukset ja säästötoimet Tavoitteet katselmustoiminnalle, katselmusten teettäminen, toimenpiteiden toteutus, säästötakuumenettelyn kehitys Energiakatselmusten teettäminen, tavoitteiden asettaminen energiakatselmustoiminnalle Energiakatselmuksissa ehdotettujen toimenpiteiden toteutus Jatketaan ja edelleen kehitetään säästötakuumenettelyä kaupungin tarpeita vastaavaksi.

3 15 Toteutetaan kaupungin omistamissa asuntokiinteistöyhtiöissä energiakatselmuksia ja toteutetaan katselmuksissa ehdotetut säästötoimenpiteet. Tavoitteet katselmustoiminnalle, katselmusten teettäminen, toimenpiteiden toteutus, säästötakuumenettelyn kehitys Energiansäästötoimet asuntokiinteistöyhtiöissä Energiakatselmuksissa ehdotettujen toimenpiteiden toteutus AESS mukaisesti Energiansäästöpotentiaalin kartoitus (TTY selvitys) RAKENNUSTEN YLLÄPIDON ENERGIATEHOKKUUS 16 Parannetaan rakennusten energiatehokkuutta käyttövaiheessa Ylläpitomenettelyjen kehittäminen, kiinteistöhuollon koulutus, käyttöteknisten säästötoimien jatkuva läpikäynti, automatiikan hyödyntäminen Huoltokirjan tehokas käyttö Sähköisen huoltokirjan käytön valvonta ja kehittäminen Rakennusten energiatehokas käyttö Kiinteistöhuollon toimet energiatehokkuuden RAKENNUSTEN KÄYTÖN ENERGIATEHOKKUUS 17 Jatketaan ja kehitetään henkilökunnan koulutusta Tietotekniikkaympäristön, toimisto- yms laitteiden energiansäästötoimet kaupungin omassa toiminnassa Henkilöstön koulutus ja motivointi Parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen Ohjeistus suurkeittiöiden käyttäjille Motivoidaan käyttäjiä kehittämällä taloudellista ohjausta Talotekniikan energiatehokas ohjaus ja säätö normaalin käyttöajan ulkopuolella, hyödynnetään energiakatselmuksista saatuja tyyppisäästötoimenpiteitä koko rakennuskannassa LVI-tekniikan ja valaistuksen ohjausten tehostaminen varsinaisen käyttöajan ulkopuolella Selvitetään puolilämpimien tilojen ja tyhjänä olevien tilojen lämpötilan ja lämmitystehon alentamismahdollisuus. Säästötakuumenettelyt Huoltokirjan hyödyntäminen, palkkiokäytännöt, energiansäästön kannustimet käyttäjille Ylläpitomenettelyjen parantaminen, tiedon lisääminen, kiinteistönhoitohenkilökunnan koulutus, toiminnan seuranta Tietotekniikka, parhaat käytännöt, valistuskampanjat, positiivinen viestintä, energiansäästöpalkinnot.. Energiatehokkuus huomioidaan laitteiden asetuksissa ja käytössä Johdon sitoutuminen, energiatehokkuuskoulutus jatkuvana käytäntönä, energiansäästöpalkinnot, positiivinen viestintä Aktiivinen tiedonvälitys, valistuskampanjat, ESNK-www-sivut, toimijatahojen palvelujen tuotteistaminen Palmian työntekijöiden koulutus ja ohjeistus Suurkeittiöiden energiatehokkuudesta Luodaan menettely, jossa sähköenergian käyttäjä pystyy hyödyntämään aikaansaamansa säästöt energiakustannuksissa muun toimintansa hyväksi KUNNOSSAPITOKORJAUKSET 18 Huomioidaan energiataloudellisuus toteutettaessa kunnossapitokorjauksia Kunnossapitokorjausten suunnitelmallisuus ja kokonaisuuksien 0 hallinta, uuden tekniikan hyödyntäminen Sovelletaan matalaenergiarakentamisen ohjeita, hyödynnetään energiakatselmuksista saatuja tyyppisäästötoimenpiteitä kunnossapitokorjauksissa Huomioidaan energiatehokkuus PTS-suunnitelmissa KUNNALLINEN KATUVALAISTUS 19 Parannetaan kunnallisen katuvalaistuksen Uusien valaisin- ja lampputyyppien hyödyntäminen kunnossapidossa energiatehokkuutta ja uusissa asennuksissa Ulkovalaistuksen tehostaminen Valaisimien ja lamppujen uusiminen, kunnossapidon tehostaminen Uusissa asennuksissa energiatehokkaiden valaisimien ja lamppujen valinta MUUT KIINTEISTÖT, RAKENNUKSET, TOIMINNOT RAKENTAMINEN (MUUT KUIN KAUPUNGIN OMISTAMAT RAKENNUKSET) KAUPUNGIN KÄYTÖSSÄ OLEVAT VUOKRATUT TILAT 20 Valitaan vuokrattaviksi tiloiksi mahdollisimman energiatehokkaita tiloja 0 Energiatehokkaiden tilojen valinta Energiatehokkuuden huomioiminen valittaessa tiloja YKSITYISET PALVELUSEKTORIN RAKENNUKSET 21 Matalaenergiarakentaminen yksityisissä Matalaenergiarakentaminen yksityisissä YKSITYISET ASUINRAKENNUKSET 22 Matalaenergiarakentaminen yksityisissä asuinrakennuksissa Matalaenergiarakentaminen yksityisissä asuinrakennuksissa Energiatehokkaan rakentamisen kokonaisvaltainen neuvonta alueen energiantuotantoratkaisut huomioiden Matalaenergiarakentaminen yksityisellä sektorilla noudattaen kaupungin esimerkkiä Toteutetaan matalaenergiarakentamista uudisrakentamiskohteissa noudattaen Helsingin kaupungin esimerkkiä Toteutetaan matalaenergiarakentamista peruskorjauskohteissa noudattaen Helsingin kaupungin esimerkkiä Tiedotus hyvistä esimerkeistä Yhteistyö alan toimijoiden kanssa Palvelu- ja toimistorakennusten energiatehokkuusvaatimukset tontinluovutusehtoihin Matalaenergiarakentaminen uudisrakentamisessa ja peruskorjauksissa yksityisellä sektorilla noudattaen kaupungin esimerkkiä Toteutetaan matalaenergiarakentamista uudis- ja peruskorjauskohteissa noudattaen Helsingin kaupungin esimerkkiä - Rakennusvalvontavirasto opastaa Asuinrakennusten energiatehokkuusvaatimukset tontinluovutusehtoihin Ohjataan pientalorakentajien ja asunto-osakeyhtiöiden lämmitys-, jäähdytys ja sähköratkaisuja tiedottamalla hyvistä esimerkeistä käyttäen koestettuja tuloksia. RAKENNUSTEN KÄYTTÖ JA YLLÄPITO (MUUT KUIN KAUPUNGIN OMISTAMAT RAKENNUKSET) ENERGIAKATSELMUKSET 23 Yksityisen sektorin Energiakatselmusten teettäminen ja energiatehokkuussopimuksiin energiatehokkuussopimukset ja liittyminen yksityisellä sektorilla energiakatselmukset 0

4 Kiinteistö- ja rakennusalan energiatehokkuussopimus Energiakatselmusten teettäminen Energiatehokkuussopimuksista tiedottaminen yksityissektorin aktivoimiseksi Palvelusektorin toimijoiden liittyminen energiatehokkuussopimuksiin, energiakatselmukset Energiakatselmukset yksityisissä, asuinrakennuksissa ja teollisuudessa KULUTUSSEURANTA 24 Yksityisen sektorin kulutusseuranta Kulutusseurannan, mittaroinnin ja raportoinnin kehittäminen ja tehostaminen yksityisellä sektorilla Kulutusseurannan tehostaminen Energiankulutuksen mittaroinnin, kulutusseurannan ja raportoinnin tehostaminen asuinrakennuksissa Energiankulutuksen mittaroinnin, kulutusseurannan ja raportoinnin tehostaminen Mittaroinnin kehittäminen Sähköenergian tuntipohjaista ja reaaliaikaista mittausvalmiutta ja seurantaa kehitetään yksityisessä rakennuskannassa. RAKENNUSTEN YLLÄPIDON JA KÄYTÖN ENERGIATEHOKKUUS 25 Yksityisen sektorin rakennusten energiatehokas käyttö Rakennusten energiatehokas käyttö Kiinteistöhuollon toimet energiatehokkuuden Kiinteistöä koskevat energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet kaupungin vuokraamissa tiloissa Talotekniikan energiatehokas ohjaus ja säätö normaalin käyttöajan ulkopuolella Ylläpitomenettelyjen kehittäminen, kiinteistöhuollon koulutus, käyttöteknisten säästötoimien jatkuva läpikäynti, automatiikan hyödyntäminen yksityisellä sektorilla Talotekniikan energiatehokas ohjaus ja säätö normaalin käyttöajan ulkopuolella, hyödynnetään energiakatselmuksista saatuja tyyppisäästötoimenpiteitä koko rakennuskannassa Huoltokirjan hyödyntäminen, palkkiokäytännöt, energiansäästön kannustimet käyttäjille Ylläpitomenettelyjen parantaminen, tiedon lisääminen, kiinteistönhoitohenkilökunnan koulutus, toiminnan seuranta Kiinteistöä koskevien parannusten esille tuominen kiinteistönomistajalle Käyttöteknisten energiansäästötoimien toteuttaminen vuokratuissa tiloissa Yksityisellä asuntosektorilla Yksityisellä palvelusektorilla Teollisuudessa ENERGIATEHOKKUUSNEUVONTA NEUVONTAPALVELUT (JATKUVA TOIMINTA JOKA KAUPUNGIN ORGANISAATIOSTA ULOSPÄIN) 26 Jatketaan ja kehitetään Neuvontapalvelun kehitys, aineisto tiedotusvälineille, näyttelyt, ohjeet, energiatehokkuusneuvontaa ja koulutusta rakentamiseen ja rakennusten energiankäyttöön liittyen esimerkkinä toimiminen Koulutus ja tiedotustoiminta Esimerkkinä toimiminen, tiedottaminen hyvistä suunnittelu-, rakentamis- ja hankintakäytännöistä, näyttelyt ja tapahtumat, tiedonsaantimahdollisuuksien parantaminen, tiedotusvälineille aineiston toimittaminen, jne. Lisätään tiedottamista hyvistä käytännöistä Tiedotetaan hyvistä suunnittelu-, rakentamis- ja hankintaratkaisuista 27 Keskitetty seudullinen Ekotehokkuuden palvelukeskuksen perustaminen energiatehokkuusneuvonta (Ilmastoinfo) Helsingin Energian energianeuvonta Neuvontapalvelu asiakkaille (mm. Sisälämpötilojen mitoitusohjeistusta ja neuvontaa erityyppisiin käyttökohteisiin) Sisälämpötilojen ohjeistus Rakennusvalvonnan neuvontapalvelu: Asuntorakennuttajien ja -rakentajien neuvonta Uusien ja peruskorjattavien rakennusten lämmitystapavalinnoissa ja eristevaihtoehdoissa neuvonta kokonaisuus ja alueen energiaratkaisut huomioiden. Asiointipisteiden tiedonsaantimahdollisuudet Rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvien tiedonsaantimahdollisuuksien parantaminen Muu kuin kaupungin organisaatioiden toteuttama neuvonta Motiva, Kiinteistöliitto, tiedotusvälineet, ym. Lisätään kestävän liikkumisen neuvontaa Neuvontapalvelun kehitys, näyttelyt, ohjeet Liikenteen neuvontapalvelu Perustetaan pysyvä kevyttä liikennettä, joukkoliikennettä ja ekotehokasta autoilua edistävä liikkumispalvelukeskus Tarjotaan yrityksille kestävän liikkumisen Tehdään ehdotus kuinka Helsinki voi tarjota yrityksille kestävän liikkumisen neuvontaa palvelua Vähennetään joutokäyntiä joutokäyntiä rajoitetaan tiedottamalla, tehostamalla valvontaa, valistustilaisuuksilla HKL:n tilaamille linja-autokuljettajille TIEDOTUSKAMPANJAT, VERKOTTUMINEN, VUOROVAIKUTUS (TOIMINTA KAUPUNGIN ORGANISAATIOSTA ULOSPÄIN) 28 Jatketaan ja kehitetään energia-asioista Hyvät käytönnöt, esimerkit, tapahtumat 0 tiedottamista Energiatehokkuudesta tiedottaminen Tapahtumat, tiedotus energiansäästöstä ja uusiutuvien energialähteiden sidosryhmille (kaupunkilaiset ja yritykset) käytöstä, kaupunki toimii esimerkkinä Energiapäivien järjestäminen Kehitetään aktiivista vuorovaikutusta kaupunkilaisten kanssa Matalaenergiarakentamisen esimerkkinä toimiminen Yhteistyö median kanssa Hyvien käytäntöjen luominen yhteistyössä kaupunkilaisten ja liikeelämän 0 kanssa Mm. EU-hankkeisiin liittyvä yhteistyön kehittäminen Kehitetään verkottumista ja yhteistyötä Yhteistyö toimien yhteensovittamiseksi, tiedon vaihtamiseksi, jne. 0 viranomaisten ja muiden kaupunkien kanssa Yhteistyö kaupunkien kanssa Yhteiset energiansäästöpyrkimykset muiden kaupunkien kanssa Yhteistyö viranomaisten kanssa TUET JA AVUSTUKSET 31 Osallistutaan energiatehokkuusinvestointien tukikäytäntöjen kehittämiseen Energiatehokkuusinvestointien tukikäytäntöjen kehittäminen ja ylläpito Vaikuttaminen energiatehokkuusmääräyksiin ja liikennepoliittisiin ohjauskeinoihin Investointituki- ja rahoituskäytäntöjen kehittäminen ja suuntaaminen tarkoituksenmukaisesti Yhteistyössä valtiovallan kanssa suunnataan investointitukia mm uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoon ja energiataloutta parantaviin toimenpiteisiin 0

5 Kehitetään ja ylläpidetään erilaisia energiatehokkuusinvestointeihin motivoivia rahoitus- (esim. säästötakuut) ja avustusmenettelyjä sekä tiedotetaan niistä tehokkaasti PAIKALLINEN ENERGIAN TUOTANTO (KAUPUNGIN OMAT + MUUT) Toteutetaan uusiutuvien energialähteiden käyttöön liittyvät selvitykset Selvitykset, kartoitukset, uusiutuvien käytön katselmukset 0 33 Uusiutuvien energialähteiden käytön mahdollisuuksien kartoittaminen Lisätään uusiutuvien energiamuotojen käyttöä kaupungin omassa rakennuskannassa Vaihtoehtoisten energialähteiden käytön edistäminen Uusiutuvien energiamuotojen käyttö kaupungin omassa rakennuskannassa Laaditaan kuntakohtaiset ja yliseudullinen potentiaalikartoitus alueen uusiutuvista energialähteistä ja hyödyntämismahdollisuuksista yhteistyössä muiden kaupunkien kanssa. Uusiutuvien energialähteiden katselmusten teettäminen Helsingissä Uusiutuvien energialähteiden ja kaukojäähdytyksen käytön lisääminen Kaikki kaukojäähdytyksen piirissä olevat jäähdytystä tarvitsevat rakennukset liitetään kaukojäähdytykseen 0 8 Uusiutuvien energialähteiden (biopolttoaineet, aurinkolämpö, yms.) käyttö lämmitykseen, jos kaukolämpöä ei ole käytettävissä Öljylämmityskohteissa ,2 Sähkölämmityskohteissa Selvitys kalliojäähdytyksen käyttömahdollisuuksista kaupungin omassa rakennuskannassa Selvitykset pienten tuulivoimaloiden käyttömahdollisuuksista kaupungin omassa rakennuskannassa Aurinkoenergian kokeiluhankkeet kaupungin omassa rakennuskannassa 34 Lisätään uusiutuvien energiamuotojen käyttöä kaupungin alueen yksityisessä rakennuskannassa Uusiutuvien energiamuotojen lisääminen Kaukolämpöverkon ulkopuolella uusiutuvien käytön lisäys Kaukolämpöverkon ulkopuolella edistetään uusiutuvien energialähteiden ja muiden vähäpäästöisten lämmitystekniikoiden käyttöönottoa. Öljylämmityskiinteistöissä siirtyminen uusituvien energiamuotojen käyttöön Suoralla sähkölämmityksellä varustetuissa kiinteistöissä siirtyminen uusituvien energiamuotojen käyttöön Neuvonta Pelletteihin ja muihin puupohjaisiin polttoaineisiin siirtyminen, maa- ja ilmalämpöpumput, aurinkolämpö Ilmalämpöpumput, aurinkolämpö, maalämpöpumput, puupohjaiset polttoaineet ohjaus uusiutuvien energialähteiden käyttöön peruslorjausten ja uudisrakentamisen yhteydessä JULKISET HANKINNAT (TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN HANKINTA KAUPUNGIN ORGANISAATIOSSA) Rakentamiseen liittyvät hankinnat on käsitelty rakentamisen yhteydessä Kehitetään hankintakäytäntöjä ja hankintojen energiatehokkuusohjeita Energiatehokkuuden sisällyttäminen hankintastrategiaan ja strategiamittarit Selvitetään hankintojen parhaat käytännöt ja niiden soveltuvuus käytäntöön Materiaali- ja energiatehokkuuden huomioiminen laitehankinnoissa Kaupungin omissa hankinnoissa edistetään materiaali- ja energiatehokkuutta sekä vähäpäästöisyyttä Sähköä kuluttavien laitteiden energiatehokkuuden huomioiminen Painotetaan energiaosaamista ja energiatehokkuutta palveluiden hankinnassa Energiaosaamisen painottaminen konsulttivalinnoissa Energiaosaamisen painottaminen palveluiden hankinnassa Kehitetään hankintoja suorittavien energiatehokkuuskoulutusta Kehitetään menettelyt, työkalut, mittarit, parhaat käytännöt 0 Energiatehokkuus yhdeksi hankintakriteeriksi yhteis- ja erillishankinnoissa Hankintamallin kehittäminen työkaluksi (sisältää myös laskentamallin, jonka tuloksia tilastoidaan ja seurataan, mittari ja tavoite) Selvitetään parhaat käytännöt ja niiden sovellettavuus kaupungin hankinnoissa Laitehankinnoissa yhtenä hankintakriteerinä energiatehokkuus Hankinnoissa pyritään vähän jätettä tuottaviin ja mahdollisimman energiatehokkaisiin valintoihin Kehitetään malleja ja ohjeita kaupungin yhteishankinnoissa Energiatehokkaat atk-hankinnat Kuljetus, suunnittelu, urakointi, ylläpito 0 Suunnittelutyön kilpailutuksessa energiaosaamisen huomioiminen Urakointi- ja ylläpito-organisaatioiden kilpailutuksessa energiaosaamisen huomioiminen Kuljetuspalvelut Hoitopalvelut Ateriapalvelut Hankintoja suorittaville annetaan koulutusta energiatehokkuusnäkökulmasta oikeiden hankintojen tekemiseksi MAANKÄYTTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE STRATEGINEN KAUPUNKISUUNNITTELU 39 Tiivistetään ja eheytetään Täydennysrakentamisen lisääminen kaupunkirakennetta Kaupunkirakenteen tiivistäminen ja Täydennysrakentamisen lisääminen eheyttäminen Kunnallistekniikan piirissä olevien rakentamattomien tonttien käyttöönoton tehostaminen (mm. omistajatietojen helppo saatavuus, kiinteistöveron korotus) 40 Edistetään ekologista kestävyyttä Pilottialueet, energiatehokkuusvaatimukset, kaavamääräykset, kaavoituksessa kaavaselostukset, rakentamistapaohjeet. Energiatehokkuus keskeiseksi tavoitteeksi Energiatehokkuustavoitteet Jätkäsaaren, Kuninkaantammen ja Sipoon uusien alueiden suunnittelussa liitosalueen suunnittelussa Kaupunkialueen energiankäytön tehostaminen Energiatehokkuus- ja energiamuotovaatimusten lisääminen tontinluovutusehtoihin asuinalueilla Kehitetään rakennusoikeuksien ja tonttien vuokrauksen hinnoittelua energiatehokkuus huomioonottavaksi 0

6 Energiatehokkaan rakentamisen esteiden poistaminen Edistetään ekologista kestävyyttä kaavoituksessa Poistetaan lupakäytännöissä ja suojelu- ja kaavamääräyksissä olevat energiatehokkaan rakentamisen esteet Sisällytetään energiatehokkuusvaatimukset rakennusjärjestykseen Sisällytetään energiatehokkuusvaatimukset kaavamääräyksiin Sisällytetään ekologista kestävyyttä edistävät kuvaukset kaavaselostuksiin 41 Edistetään uusiutuvien energialähteiden käyttöä kaavoituksen avulla Uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen kaavoituksen avulla Tuulivoiman rakentaminen Sisällytetään energiatehokkuussuositukset kaavan rakentamistapaohjeisiin Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittaminen kaupunkikeskuksiin tai julkisella liikenteellä helposti saavutettaviin paikkoihin Tilavaraukset laadittaviin kaavoihin 0 Tilavaraukset laadittaviin kaavoihin Helsingin yleiskaavaa varten tehty tuulivoimaselvitys, jatketaan asemakaavoituksessa kun tuulipuistohankkeet konkretisoituvat Aurinkoenergian huomioiminen kaavoituksessa Kaavoituksessa tulee rakennusten suuntauksella ja massoittelulla parantaa edellytyksiä kiinteistökohtaiseen aurinkoenergian hyödyntämiseen LIIKENNESUUNNITTELU 42 Vähennetään yksityisautoilua Liikennejärjestelmävertailut, raitioliikenne, kevyt liikenne 0 liikennesuunnittelun keinoilla Liikennejärjestelmän energiatehokkuus paranee. Raideliikenneverkon tehostaminen Aluerakentamishankkeissa Raitioteiden tai metron rakentaminen uusille asuinalueille Raideliikenteen laajentaminen Sipooseen Raide-Jokerin suunnittelu Selvitys pikaraitiotien rakentamisesta Metron jatkaminen Pasilaan Pisara-radan ja suoran Lentoasemaradan rakentaminen Poikittaisliikenteen parantaminen Jokeri 2 -suunnittelu ja toteutus, vahvistamalla nykyisiä poikitaislinjoja Liikennesuunnittelu uusilla alueilla Liikennejärjestelmävaihtoehtojen vertailu energiataloudellisuuden näkökulmasta uusia alueita suunniteltaessa Raitioliikenteen painottaminen uusilla asuinalueilla Raideliikenneasemien lähiasemien tehostettu kaavoitus ja toteuttaminen Muutokset pysäköintialueilla Liikenteen huomioiminen palvelurakennuksia sijoitettaessa Varataan suoria kevyen liikenteen reittejä alueiden välillä ja kortteleiden sisällä Olemassa olevan pyörätieverkoston perusparantaminen Polkupyörien pysäköintipaikkojen mitoitusnormit huomioidaan asemakaavoituksessa. Pyörien pysäköintipaikat voivat korvata autojen pysäköintipaikkoja. Sijoitetaan palvelurakennukset siten että niille on hyvät julkisen ja kevyen liikenteen yhteydet ja keskitetään palvelurakennukset samalle alueelle YLEISET ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUKSET LIIKENNE KAUPUNGIN OMISTAMAT AUTOT JA TYÖKONEET 43 Vähennetään kaupungin omien toimien Polttoainevaihtoehdot, autojen ja työkoneiden hankintakriteerit, 793 aiheuttamia liikenteen päästöjä logistiikkasuunnittelu Työkoneiden ja ajoneuvojen Polttoainevaihtoehtojen, ajoneuvotekniikoiden, jne käyttöönotto kalustoa energiankulutuksen vähentäminen uusimalla kalustoa uusittaessa Työkoneille ympäristökriteerit, joissa määritellään polttoaineenkulutus ja hiilidioksidipäästöt Vähennetään kaupungin omista toiminnoista Logistiikkasuunnittelu, yhteiskäyttö, urakoitsijoiden ja liikennöitsijöiden aiheutuvia liikenteen päästöjä kilpailutus Edistetään oman kaluston vähäpäästöisyyttä Otetaan käyttöön vähäpäästöisyydeen kriteerit kaupungin hankkimissa ajoneuvoissa Biopolttoaineiden käyttöönotto hallituksen 793 esityksen mukaisesti Polttoaineen kulutuksen seurannan Laajennetaan kulkuneuvojen polttoaineen kulutuksen seuranta kaikille parantaminen hallinnon aloille Polttoaineen kulutuksen vähentäminen Toteutetaan taloudellisen ajotavan koulutusta kaupungin autoja käyttäville KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENNE 44 Vähennetään yksityisautoilua kehittämällä Parannetaan palvelutasoa, kootaan kehitysehdotuksia, parannetaan 0 joukkoliikennettä liityntäpysäköintiä Joukkoliikenteen palvelutason parantaminen Alennetaan joukkoliikenteen kustannuksia verrattuna yksityisautoiluun 45 Autoilijoiden ehdotukset joukkoliikenteestä Raitioliikenteen nopeuttaminen ja täsmällisyyden parantaminen Kerätään autoilijoiden ehdotuksia joukkoliikenteen kehittämiseksi. Näiden perusteella etsitään keinoja, joilla autoilijat vaihtaisivat joukkoliikenteeseen. Liityntäpysäköintimahdollisuudet Lisätään liityntäpysäköintimahdollisuuksia raideliikenteen asemilla Kehitetään mahdollisuutta kulkea vapaa-ajan matkat joukkoliikenteellä Pääosa liikenteen kasvusta kanavoituu joukkoliikenteeseen. Lisätään joukkoliikenteen houkuttelevuutta Vähennetään joukkoliikenteen polttoaineen kulutusta Vapaa-ajan liikkuminen huomioidaan joukkoliikennevuorojen ja -linjojen suunnittelussa, kartoitetaan vapaa-ajan matkojen suuntautuneisuus Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus pääkaupunkiseudn liikenteestä on kavanut 2 prosenttiyksiköllä nykyisestä 40:stä 42 prosenttiin Nopeuttamalla joukkoliikennettä ja kehittämällä joukkoliikennelinjoja, liityntäpysäköintiä työsuhdematkalippuetuutta, aikatauluinformaatiota, kutsuohjattua liikennettä sekä pitämällä lippujen hinnat kilpailukykyisinä ja parantamalla pysäkkiolosuhteita. Lisätään ja tehostetaan kulutusseurantaa, hankitaan vähäpäästöistä kalustoa, lisätään ajotapakoulutusta

7 Polttoaineen kulutuksen seurannan parantaminen Edistetään vähäpäästöisyyttä ja ympäristövyöhykeen perustaminen Tehostetaan kulutusseurantaa ja raportointikäytäntöjä Vähäpäästöisyys bussien hankinta-/kilpailuvaatimukseksi, selvittämällä ja kokeilemalla biodieselin, hybridibussien ja johdinautojen käytöä sekä edistämällä maa- ja biokaasun tankkausinfrastruktuuria. Perustamalla ympäristövyöhyke, jonka alueella on tiukemmat kriteerit. Ympäristöystävällisen joukkoliikenteen osuus lisääntyy Joukkoliikenteen paikkakilometrituotannosta 70 % tuotetaan sähkö- ja kaasukäyttöisellä kalustolla (2003: 50%) Biopolttoaineiden käyttöönotto diesel-busseissa Metron automatisointi 818 Jarrutusenergian takaisinsyöttö/tallennus raitiovaunu- ja metroliikenteessä Ajotapakoulutus Toteutetaan taloudellisen ajotavan koulutusta joukkoliikenteen kuljettajille MUU JOUKKOLIIKENNE 46 Vähennetään muun joukkoliikenteen Vaikutetaan raideliikenteen kalustohankintoihin, laivaliikenteen 0 energiankulutusta päästöihin Vähän sähköä kuluttava kalusto Raideliikenteen kalustohankinnoissa sähköenergian kulutus hankintakriteerinä Laivaliikenteen päästöjen hallinta Satama tarjoaa laivoille maasähkön liityntämahdollisuuden Raideliikenteen päästöjen hallinta VR toimenpiteet?? YKSITYISLIIKENNE Pyritään vähentämään yksityisautoilua ja yksityisautoilun aiheuttamia päästöjä kaupunkialueella Liikennesuunnittelu ja liikennejärjestelmän kehittäminen Edistetään kevyttä liikennettä Yhteiskäyttöautot, liityntäpysäköinti, ympäristövyöhykkeet, kevyt liikenne Liikennejärjestelmän kehittäminen siten, että energiankulutus ja päästöt vähenevät ja toiminnallisuus paranee Selvitys pyöräpysäköinnin kehittämiseksi, pyöräpysäköinnin parantaminen lupaprosessissa, kävelykeskustan kehittäminen, pyöräteiden laadun ja viitoituksen kehittäminen, kaupunkipyöräkonseptin kehittäminen sekä tiedottaminen Autojen yhteiskäytön lisääminen Kaupungin ja yhteiskäyttöautoja tarjoavien yritysten yhteistyön kehittäminen tavoitteena vähentää yksityisautoilua Pysäköintijärjestelyjen kehittäminen Pysäköintimaksujen nosto, pysäköintirajoitusten lisääminen Selvitetään ja otetaan käyttöön Helsinkiin soveltuvat liikenteen hallinta- ja hinnoittelukeinot Edistetään joukkoliikenteen kilpailukykyä, ruuhkaisuutta ja vähäpäästöisyyttä. Selvitetään erilaisia ruuhkamaksumalleja (EPOS ponsi) Edistetään vähäpäästöisyyttä Biopolttoaineiden käyttöönotto hallituksen esityksen mukaisesti Määritellään viralliset kriteerit vähäpäästöisille autoille, selvitetään ja otetaan käyttöön kannustinmahdollisuudet (mm. pysäköintietu) Pyritään vähentämään raskasta liikennettä Ympäristövyöhykkeet, logistiikan kehittäminen 0 kaupunkialueella Ympäristövyöhykkeiden luominen Rajoitetaan vanhimpien ja saastuttavimpien raskaiden ajoneuvojen liikennöintiä keskusta-alueella Tavarankuljetusliikenteen vähentäminen Logistiikan kehittäminen, sähköisten palveluiden lisääminen ja kehittäminen 49 Vaikutetaan kaupungin työntekijöiden työmatkoihin yksityisautoilun vähentämiseksi Järjestetään taloudellisen ajotavan koulutusta Etätyö, työsuhdeliput Hallintokunnat järjestävät koulutusta henkilöstölleen, HKL edellyttää, että liikennöitsijät käyvät koulutukseen, koulutuksessa lisäksi kiinnitetään huomiota reitin valintaan,logistisiin ketjuihin ja ajojajankohtaan Laaditaan liikkumissuunnitelmia Kaupungin hallintokunnat laativat oman liikkumissuunnitelmansa Työsuhdelipun käytön lisääminen Yksityis- ja työsuhdeautojen käytön vähentäminen Kaupunki tarjoaa kaikille työntekijöilleen joukkoliikenteen työsuhdelippuetuuden Selvitetään päästövaikutukset henkilökunnan omien ja työsuhdeautojen käytöstä sekä päästöjen vähentämismahdollisuudet Yhteiskäyttöautojen lisääminen Pysäköintijärjestelyt Kaupungin työntekijöiden maksuttomista autopaikoista luopuminen Kaupungin henkilöstön kannustaminen kevyen liikenteen käyttöön Lisätään asukkaiden kevyen liikenteen käyttöä Liikkumismuotoihin vaikuttaminen Pyöräliikenteen määrä pyritään kaksinkertaistamaan nykytasosta vuoteen 2015, niin että pyöräliikenteen osuus kaikista matkoista olisi tuolloin n. 12%. Luodaan edellytykset työmatkapyöräilylle (pyöräpaikat, sosiaalitilat), tiedotus kevyttä liikennettä koskevista parannuksista, pyöräilijöiden palkitseminen Kevyen liikenteen verkostot, työmatkapyöräily 0 Vaikutetaan liikenteen määrään ja kulkutapoihin parantamalla joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn asemaa ja palvelutasoa Pyöräily sisällytetään paremmin erityisesti seudulliseen liikennepolitiikkaan, turvallisuutta parannetaan, tiedotusta ja valistusta terveys- ja ympäristöhyödyistä, pyöräverkoston parantaminen yhtenäiseksi ja selkeäksi, pyörien pysäköintimahdollisuuksia parannetaan Edistetään kevyttä liikennettä Selvitys pyöräpysäköinnin kehittämiseksi, pyöräpysäköinnin parantaminen lupaprosessissa, väylien ylläpidon ja kunnon parantaminen, kävelykeskustan kehittäminen, pyöräteiden laadun ja viitoituksen kehittäminen, kaupunkipyöräkonseptin kehittäminen sekä tiedottaminen Pyörätieverkon ja kaupunkipyöräkonseptin Edistetään pyörällä liikkumista huolehtimalla pyöräteiden hoidosta ja kehittäminen talvikunnossapidosta, uudistamalla kaupunkipyörät Kootaan kokemuksia pyörätieverkostosta ja Kootaan Euroopan "pyöräilykaupungeista" parhaita käytäntöjä ja käytännöistä sovelletaan niitä ELINKEINOPOLITIIKKA JA OSAAMINEN INNOVATIIVISET KOKEILUHANKKEET 51 Osallistutaan kehityshankkeisiin Yhteistyöhankkeet ja niiden kokemusten vieminen käytäntöön 0

8 Kumppanuusohjelmien kehittäminen Yhteishankkeet elinkeinoelämän kanssa energiatehokkuuden elinkeinoelämän kanssa Kokeiluhankkeiden hyvien käytäntöjen Viedään kokeiluhankkeista kertyneet hyvät kokemukset laajasti käytäntöön käyttöönotto UUDET RAHOITUSKÄYTÄNNÖT 52 Osallistutaan uusien rahoituskäytäntöjen Kehitetään uusia toimintamalleja energiatehokkuusprojektien 0 kehittämiseen rahoittamiseksi Rahoituskäytäntöjen kehittäminen Uudisrakentamishankkeissa energiatavoitetakuu-käytännöt, hankekohtaiset erityisrahoitukset energiatehokkuusinvestoinneille Osallistutaan hankkeeseen, jossa kehitetään rahoituskonsepti ja ESCOkäytäntö pk-yrityksille ja kotitalouksille Selvitetään mahdollisuudet ns. Ilmastorahastoon, jolla tuetaan hyviä yksityissektorin energiatehokkuushankkeita MUUT SEKTORIT JA OSA-ALUEET 0 MUITA TOIMIA 53 Kannustetaan yksityisiä toimijoita toteuttamaan energiatehokkuutta edistäviä toimintamalleja Kannustetaan ympäristöluokituksiin ja erilaisten ympäristöluokitusten ym toteuttamiseen 0 Yksityisten toimijoiden ohjelmat ja toimintamallit Mm. Green Office, ympäristöluokitusjärjestelmät, energiaexperttitoiminta, 4H, ympäristöohjelmat, jne.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

MIKÄ TOIMII, MIKÄ EI, MITÄ UUTTA TARVITAAN, MITÄ EI HALUTA

MIKÄ TOIMII, MIKÄ EI, MITÄ UUTTA TARVITAAN, MITÄ EI HALUTA TEM29020801 UUSIUTUVA ENERGIA ENERGIANSÄÄSTÖ ENERGIATEHOKKUUS MIKÄ TOIMII, MIKÄ EI, MITÄ UUTTA TARVITAAN, MITÄ EI HALUTA OLAVI TIKKA HKR- RAKENNUTTAJA HELSINGIN KAUPUNKI TEM29020808 YLEISESTI HUONOSTI

Lisätiedot

Helsinki hiilineutraaliksi -tavoitteet ja toimenpiteet. Petteri Huuska

Helsinki hiilineutraaliksi -tavoitteet ja toimenpiteet. Petteri Huuska Helsinki hiilineutraaliksi -tavoitteet ja toimenpiteet Petteri Huuska Sähkönkulutuksen vähentäminen -tavoitteet Tavoite 1. Kotitalouksien sähkönkulutus pienenee 10 prosenttia asukasta kohti verrattuna

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska

Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska Helsingin päästötavoite kiristyy Helsingin kokonaispäästötavoite tiukentunut jatkuvasti 0 % 1990-2010 (2002) -20 % 1990-2020 (2008) -30

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

Ilmasto-ohjelman taustatekijät

Ilmasto-ohjelman taustatekijät Lappeenrannan kaupunki ILMASTO-OHJELMA Luonnos 20.4.2009 Ilmasto-ohjelman taustatekijät 2 Ilmastosopimukset Suomella on ollut vuodesta 2001 saakka kansallinen ilmastostrategia, jonka avulla pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI 2010 2012 Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut Ajotapakoulutus Pysäköintipalvelut Joukkoliikenne

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut

Lisätiedot

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012 Johanna Karimäki Kestävä kehitys Sosiaalinen -tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, terveys -yhteisö, kulttuuri Ekologinen -luonnonvarat, luonto, biologinen monimuotoisuus -ilmastonmuutos

Lisätiedot

Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä

Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä Kuntien ilmastokonferenssi 3.5.2012 Pauli Välimäki Pormestarin erityisavustaja ECO2-ohjelman johtaja Tampereen kaupunki YHDYSKUNTARAKENTEEN

Lisätiedot

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Hiilineutraali Helsinki 2035 Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Millaiset ilmastotavoitteet Helsingin uusi strategia asettaa? Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ Tekpa seutuseminaari 30.5.2012 Kaisu Anttonen Tampereen kaupunki ympäristöpäällikkö STRATEGIASTA TOIMINTAAN Tampereen seudun ilmastostrategia hyväksyttiin 2010 1. Ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin terveyskeskus 3.12.2010 1 1. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin terveyskeskuksen energiankulutus... 3 1.2 Energiansäästötavoite

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA Pirkanmaan ilmastoseminaari 6.3.2014 Kaisu Anttonen Ympäristöjohtaja Tampereen kaupunki Strategian taustaa EUROOPAN TASOLLA osa EU: ilmasto- ja energiatavoitteita

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa. 1.Tilakeskuksen rakennuskanta; toiminnan laajuus

Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa. 1.Tilakeskuksen rakennuskanta; toiminnan laajuus Oulun kaupunki, Tilakeskus Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa 24.2.2010 kiinteistöpäällikkö Johan Alatalo Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa Esityksen

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012. Pertti Koski

Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012. Pertti Koski Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari Pertti Koski Kunnat edelläkävijöinä ja tiennäyttäjinä energiatehokkuudessa Energiapalveludirektiivi edellyttää kunnilta

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Helsingin ilmastotavoitteet skenaariotyöpajojen tulokset

Helsingin ilmastotavoitteet skenaariotyöpajojen tulokset Helsingin ilmastotavoitteet 2030 -skenaariotyöpajojen tulokset 31.3.2016 Jari Viinanen 1 30.11.2016 Petteri Huuska Helsingin ilmastotyöryhmän tehtävänä Vuoteen 2030 tähtäävät ilmastopoliittiset tavoitteet

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla Kuntien ilmastokampanjan juhlatapaaminen 14.11.2017 Johanna Kentala-Lehtonen, Ympäristöministeriö

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: SATELY /0112/05.02.09/2013 Päätöksen pvm: 18.12.2013 RAUMAN KAUPUNKI KANALINRANTA 3 26101 RAUMA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Motiva kuntakatselmusraportti

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Tampere Uhkat (=kustannukset,

Lisätiedot

Kuljetusketjujen energiakatselmus

Kuljetusketjujen energiakatselmus Kuljetusketjujen energiakatselmus Helsingin messukeskus 17.5.2006 Pertti Koski 1 Motiva Oy tuottaa palveluja uusiutuvan energian ja energian tehokkaamman käytön lisäämiseksi. 2 Motivan palvelut Energianhallinnan

Lisätiedot

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen

Lisätiedot

Lahti kestävän kehityksen edelläkävijä?

Lahti kestävän kehityksen edelläkävijä? Lahti kestävän kehityksen edelläkävijä? 101 665 asukasta (2012), kasvuvauhti 0.7 % Pinta-ala 154,6 km2 Tärkeimmät työllistäjät: palvelut, koulutus, puunjalostusteollisuus, mekatroniikka, elintarviketeollisuus

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS 28.9.2012

LIIKKUMISEN OHJAUS 28.9.2012 LIIKKUMISEN OHJAUS 28.9.2012 Liikkumisen ohjaus Tällä kalvosarjalla kuvataan liikkumisen ohjauksen vaikutusta liikenneturvallisuuteen sekä erilaisia liikkumisen ohjauksen keinoja. Liikkumisen ohjaus ja

Lisätiedot

SKAFTKÄRR. Kokemuksia Porvoon energiakaavoituksesta. 18.3.2013 Maija-Riitta Kontio

SKAFTKÄRR. Kokemuksia Porvoon energiakaavoituksesta. 18.3.2013 Maija-Riitta Kontio SKAFTKÄRR Kokemuksia Porvoon energiakaavoituksesta 18.3.2013 Maija-Riitta Kontio Porvoon Skaftkärr Pinta-ala 400 ha Asukasmäärä (tavoite): yli 6000 Pääasiassa pientaloja ENERGIAKAAVA = TYÖTAPA Voidaanko

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020. Tiivistelmä

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020. Tiivistelmä ympäristöystävällinen KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Tiivistelmä KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Ympäristöohjelman vuoteen 2020 ulottuvat tavoitteet toteuttamalla vähennetään

Lisätiedot

Kunta-alan energiatehokkuussopimus

Kunta-alan energiatehokkuussopimus 1 Kunta-alan energiatehokkuussopimus 2017-2025 Lähtökohdat Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa.

Lisätiedot

Resurssiviisaus Energiateema Tiedonantotilaisuus KV:lle

Resurssiviisaus Energiateema Tiedonantotilaisuus KV:lle Resurssiviisaus Energiateema 30.5.2016 Tiedonantotilaisuus KV:lle Resurssiviisaus Jyväskylä sitoutunut resurssiviisauden edistämiseen pitkäjänteisesti Resurssien viisas käyttö kärkenä kaupunkistrategiassa

Lisätiedot

SIIRTYMINEN KESTÄVÄÄN RAKENTAMISEEN Aluerakentamisen näkökulma- Alueellinen ekotehokkuus

SIIRTYMINEN KESTÄVÄÄN RAKENTAMISEEN Aluerakentamisen näkökulma- Alueellinen ekotehokkuus SIIRTYMINEN KESTÄVÄÄN RAKENTAMISEEN Aluerakentamisen näkökulma- Alueellinen ekotehokkuus 50 kestävää ratkaisua Jätkäsaareen Sitra 23.11.2009 Aluerakentamispäällikkö Kyösti Oasmaa 1 Aluerakentamisen näkökulma

Lisätiedot

Uusiutuva energia energiakatselmuksissa

Uusiutuva energia energiakatselmuksissa Uusiutuva energia energiakatselmuksissa 24.1.2017 Juha Toivanen, Energiavirasto Energiakatselmustoiminta Suomessa Suuren yrityksen energiakatselmus Vapaaehtoinen katselmustoiminta 2 Suuren yrityksen energiakatselmukset

Lisätiedot

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt taudin laatu ja lääkkeet vuoteen 2030

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt taudin laatu ja lääkkeet vuoteen 2030 Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt taudin laatu ja lääkkeet vuoteen 2030 Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Energia- ja ilmastostrategia ja Kaisu EU:n komissio antoi ehdotuksensa eri

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS 1

LIIKKUMISEN OHJAUS 1 LIIKKUMISEN OHJAUS 1 Liikkumisen ohjaus Mobility Management Liikkumisen ohjaus (engl. Mobility Management) on kestävän liikkumisen edistämistä erilaisin kannustavin toimenpitein kuten neuvonnalla, markkinoinnilla,

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Julkisen sektorin energiatehokkuus miten tehdä energiatehokkuussuunnitelma 22.4.2013 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen rooli valtionhallinnossa

Lisätiedot

Ekotehokkuuden Check List

Ekotehokkuuden Check List Ekotehokkuuden Check List Käyttötarkoitus: Työkalu ekotehokkuuden elementtien soveltuvuuden arviointiin ja käyttöönottoon 1(12) 1. Yleiset ympäristösuorituskyvyn tavoitteet a) Osapuolten (omistaja ja käyttäjä)

Lisätiedot

Matalaenergia ja passiivirakentaminen - taloteollisuuden näkökulma

Matalaenergia ja passiivirakentaminen - taloteollisuuden näkökulma Matalaenergia ja passiivirakentaminen - taloteollisuuden näkökulma Pientaloteollisuus ry Tavoitteet, suunta ja mahdollisuudet Määritelmien selkeyttäminen ja määritelmiin sisältyvät haasteet Suunnittelun

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut

Lisätiedot

Myyrmäen keskusta Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla

Myyrmäen keskusta Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla Myyrmäen keskusta 001925 Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla Vantaan kaupunki 23.9.2016 Vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon Kaavaan esitettyjen uusien kortteleiden 15403, 15406 ja 15422,

Lisätiedot

ILMASTONSUOJELU HELSINGISSÄ

ILMASTONSUOJELU HELSINGISSÄ ILMASTONSUOJELU HELSINGISSÄ Tavoitteet ja ohjelmat Toimenpiteitä Konkreettisia esimerkkejä Ympäristötarkastaja Jari Viinanen, jari.viinanen@hel.fi 30.10.2009 Jari Viinanen 1 Helsingin tavoitteet Strategia

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projekti koordinoi ja tukee Kymenlaakson kuntien ilmasto- ja energiatavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista, edistää eri toimijoiden yhteistyötä

Lisätiedot

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen 2030 Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Kotimaan liikenteen ennakoitu päästökehitys ja tavoite vuoteen 2030 2 Liikenteen tavoitteet/keinot

Lisätiedot

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen 2030 Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 EU:n päästövähennystavoitteet EU:n komissio antoi heinäkuussa 2016 ehdotuksensa eri EU-maiden

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa ympäristöasiantuntija Anna-Riikka Karhunen Kouvolan kaupunki Ympäristöystävällistä energiaa -seminaari, Kotka 6.6.2014 2 Kouvolan kaupunkistrategia 2014-2020

Lisätiedot

Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Hankintapalvelu Motivan organisaatiossa Hankintayksiköt Yritykset Uusiutuva energia Lämmitys ja

Lisätiedot

Apulaispormestari Timo Hanhilahti Live-tilaisuus 17.4.2012

Apulaispormestari Timo Hanhilahti Live-tilaisuus 17.4.2012 Liikenne osana Tampereen ilmasto- ja energiatehokkuustyötä Apulaispormestari Timo Hanhilahti Live-tilaisuus 17.4.2012 Miten yhdistetään kaupungin kasvu ja ekotehokkuus? Haaste 1: Tampereelle tulee 45 000

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi

Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Kestävän liikkumisen korttelit ja kiinteistöt työpaja 6.11.2009 Miksi toimia

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara 11.02.2014 1 1. Helsingin kaupungin Staran energiansäästösuunnitelma... 3 2. Stara energiankuluttajana... 4 2.1 Toimipisteet...

Lisätiedot

Ilmasto- tai energiakaava, Energiansäästötavoitteet ja kaavoitus

Ilmasto- tai energiakaava, Energiansäästötavoitteet ja kaavoitus Ilmasto- tai energiakaava, Energiansäästötavoitteet ja kaavoitus Energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa: Case Skaftkärr 06.05.2010 Eero Löytönen Porvoon Skaftkärr Pinta-ala 400 ha Asukasmäärä

Lisätiedot

Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus

Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus Eero Vainio Lahden seudun ympäristölautakunnan puheenjohtaja Kaupunginvaltuutettu (SDP) Eero Vainio - Kuntien V ilmastokonferenssi -Tampere Lahti on kasvava ja elinvoimainen

Lisätiedot

2011, Kuusamon kaupunki. Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu?

2011, Kuusamon kaupunki. Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu? Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu? Kuusamo. Pinta-ala 5 809 km² Asukasluku 15 740 Asukastiheys 3,16 as/km² Kaupungin kiinteistöt 2011-647 000 m³ 2014-627 100 m³ josta lämmintä

Lisätiedot

Yhteiskäyttöautoilun edistämissuunnitelma

Yhteiskäyttöautoilun edistämissuunnitelma Yhteiskäyttöautoilun edistämissuunnitelma Tarja Jääskeläinen, HSL Miksi yhteiskäyttöautoilua kannattaa tukea? Osa kestävää liikennejärjestelmää Ympäristöhyödyt: vähemmän ja uudempia autoja vähemmän hiilidioksipäästöjä

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tulevaisuuden aluerakentaminen, Workshop 16.6.2008 Ryhmäpäällikkö Arja Salmi, Seutu- ja ympäristötieto

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tulevaisuuden aluerakentaminen, Workshop 16.6.2008 Ryhmäpäällikkö Arja Salmi, Seutu- ja ympäristötieto Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Tulevaisuuden aluerakentaminen, Workshop 16.6.2008 Ryhmäpäällikkö Arja Salmi, Seutu- ja ympäristötieto Pääkaupunkiseutu kasvaa ja sen myötä kasvavat energiankulutus

Lisätiedot

VNS 6/2008 vp Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia: Valtioneuvoston selonteko 6. päivänä marraskuuta 2008

VNS 6/2008 vp Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia: Valtioneuvoston selonteko 6. päivänä marraskuuta 2008 VNS 6/2008 vp Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia: Valtioneuvoston selonteko 6. päivänä marraskuuta 2008 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta 4.3.2009 Ilmastovastaava Leo Stranius 1 Esityksen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

Maatilojen energiasuunnitelma

Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma on osa maatilojen energiaohjelmaa Maatilojen energiaohjelma Maatilan energiaohjelma: Maatilojen energiasäästötoimia

Lisätiedot

Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat. Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat. Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Ympäristöministeriön

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN ENERGIAKATSELMUKSET. 13.12.2011, Arttu Peltonen

TEOLLISUUDEN ENERGIAKATSELMUKSET. 13.12.2011, Arttu Peltonen TEOLLISUUDEN ENERGIAKATSELMUKSET 13.12.2011, Arttu Peltonen ENERGIAKATSELMUS Tavoite on vähentää kohteen energian- ja vedenkulutusta, kustannuksia sekä hiilidioksidipäästöjä ja näin toteuttaa kansallista

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin energiatehokkuustyö

Helsingin kaupungin energiatehokkuustyö Helsingin kaupungin energiatehokkuustyö Kiinteistöjen energiatehokkuusinvestoinnit ja elinkaarikustannukset Finlandiatalo 21.9.2017 Katri Kuusinen Kaupunkiympäristön toimiala Helsingin kaupungin hallinto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Energiatehokkuussopimus

Toimintasuunnitelma Energiatehokkuussopimus Toimintasuunnitelma Energiatehokkuussopimus 2017-2025 Joensuun kaupunki xx.11.2017 Toiminnan tausta ja organisointi Joensuun kaupunki on liittynyt kunta-alan energiatehokkuussopimukseen vuosille 2017 2025.

Lisätiedot

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Eleonoora Eilittä Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Eleonoora Eilittä Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen 2030 Eleonoora Eilittä Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Eurooppa-neuvosto lokakuu 2014 : EU:n 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet Pariisin

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset

Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa seminaari 7.11.2012 Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011 ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET Hannu Koponen 21.9.2011 Sektorikohtaiset tavoitteet vuoteen 2020 Vertailuvuosi 2004-2006 Liikenne -30% Lämmitys -30% Sähkönkulutus -20% Teollisuus ja työkoneet -15% Maatalous

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS. Kirsi Sivonen 12.12.2011

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS. Kirsi Sivonen 12.12.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS Kirsi Sivonen 12.12.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Motivan katselmusmalli Katselmoijalla oltava Motivan koulutus Katselmoitava kohde voi

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

Lahti uusiutuu energiatehokkaaksi Omistajarooli ja muut roolit 101 665 asukasta (2012), kasvuvauhti 0.7 % Pinta-ala 154,6 km 2 Tärkeimmät työllistäjät: palvelut, koulutus, puunjalostusteollisuus, mekatroniikka,

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Ilmastostrategian keinot ilmastonmuutoksen hillinnässä. YTV Iltakoulu Tietopalvelujohtaja Irma Karjalainen

Pääkaupunkiseudun Ilmastostrategian keinot ilmastonmuutoksen hillinnässä. YTV Iltakoulu Tietopalvelujohtaja Irma Karjalainen Pääkaupunkiseudun Ilmastostrategian keinot ilmastonmuutoksen hillinnässä YTV Iltakoulu 21.11.2007 Tietopalvelujohtaja Irma Karjalainen Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia YTH 15.12.2006 Strategia työn rajaukset:

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio Risto Larmio, Motiva

Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio 14.3.2017 Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013 Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, Sisältö Motiva Oy Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäviestintä Kuluttajien tietolähteitä Motiva Oy 100 % valtion omistama

Lisätiedot

Rakentamisen uudet määräykset

Rakentamisen uudet määräykset Rakentamisen uudet määräykset LVI- treffit 3.10.2014 Ympäristöministeriö Maarit Haakana EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) Uusiutuvien energialähteiden edistämistä

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuustoimikunta Laajapohjainen toimikunta energiansäästön ja energiatehokkuuden toimenpiteiden

Lisätiedot

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Rakennerahastot ja vähähiilisyys Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Yleistavoitteena vähähiilinen paikallistalous Yritysten tulisi panostaa: - Liiketoimintaosaamiseen - Toimiviin laatujärjestelmiin

Lisätiedot

REMA Rakennuskannan energiatehokkuuden. arviointimalli Keskeisimmät tulokset. Julkisivumessut

REMA Rakennuskannan energiatehokkuuden. arviointimalli Keskeisimmät tulokset. Julkisivumessut Talotekniikan sähkö Huoneistosähkö 18.1.211 1 OKT 21 normi OKT 198-> OKT 196-1979 OKT RAT 196-1979 RAT LPR 196-1979 LPR

Lisätiedot

RESURSSITEHOKKUUTTA RAKENTAMISEEN JA YLEISTEN ALUEIDEN YLLÄPITOON. Riina Känkänen SKTY 22.5.2015 Turku

RESURSSITEHOKKUUTTA RAKENTAMISEEN JA YLEISTEN ALUEIDEN YLLÄPITOON. Riina Känkänen SKTY 22.5.2015 Turku RESURSSITEHOKKUUTTA RAKENTAMISEEN JA YLEISTEN ALUEIDEN YLLÄPITOON Riina Känkänen SKTY 22.5.2015 Turku MITEN HELSINGIN RAKENNUSVIRASTON KESKEISTEN TOIMINTOJEN RESURSSITEHOKKUUTTA VOIDAAN PARANTAA? Puisto-

Lisätiedot

Spondan Energiatehokkuusohjelma. 22.1.2013 Tiina Huovinen

Spondan Energiatehokkuusohjelma. 22.1.2013 Tiina Huovinen Spondan Energiatehokkuusohjelma Sponda lyhyesti Sponda on kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, vuokraa ja kehittää toimisto-, liike-, kauppakeskus- ja logistiikkakiinteistöjä Suomen ja Venäjän suurimmissa

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy TETS Vuosiraportointi 2011 Tuloksia TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy Esityksen sisältö Raportointi, energiankäyttö, säästöt, takaisinmaksuaika Vertailu säästötavoitteeseen Vastuuhenkilöt,

Lisätiedot

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Erja Werdi, hallitussihteeri Ympäristöministeriö/RYMO/Elinympäristö Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosseminaari, Design Factory 29.3.2012 Uusiutuvan

Lisätiedot

Liikenteen tavoitteet

Liikenteen tavoitteet HLJ 2015 -liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnos Sini Puntanen 1 Liikenteen tavoitteet Saavutettavuus sujuvuus Matka- ja kuljetusketjut ovat sujuvia ja luotettavia lähelle ja kauas. Joukkoliikenteen kilpailukyky

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Kuntien KETS ja KEO sopimukset KETS (Kuntien energiatehokkuussopimus) yli 20 000 asukkaan kunnat yli 20 000 MWh/a:n kuntayhtymät KEO (Kuntien

Lisätiedot

Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy

Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy Liikkumistottumuksiin ja -asenteisiin pitää ryhtyä vaikuttamaan joka

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Aimo Aalto, TEM 19.1.2015 Hajautetun energiantuotannon työpaja Vaasa Taustaa Pienimuotoinen sähköntuotanto yleistyy Suomessa Hallitus edistää

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Energiakatselmukset ekotehokkuuden parantajina

Energiakatselmukset ekotehokkuuden parantajina Energiakatselmukset ekotehokkuuden parantajina Ekotehokkuus ja ympäristövastuullisuus yritystoiminnassa Ti 21.11.2006, Mikkeli Motiva Oy, tunnusluvut 2005 2006 (e) Liikevaihto 4,4 M 4,8 M Henkilömäärä

Lisätiedot