Helsingin kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kestävän energiankäytön toimenpideohjelma"

Transkriptio

1 Helsingin kestävän energiankäytön toimenpideohjelma SEKTORIT ja toimintaalueet Toimenpiteen nimi Toimenpiteeseen sisältyvät tarkemmat keinot Arvioitu energiansäästövaikutus [MWh/a] (pa+lä+sä) Arvioitu uusiutuvan energian tuotannon lisäys [MWh/a] vuonna 2020 Arvioitu CO2- päästöjen vähenemä [t/a] vuonna 2020 KAUPUNGIN OMAT KIINTEISTÖT, RAKENNUKSET, TOIMINNOT RAKENTAMINEN / KAUPUNGIN OMISTAMAT RAKENNUKSET (KOKO KONSERNI) TILAHANKINTA 1 Olemassa olevien tilojen tehokas käyttö Nykykäytännön mukaisesti selvitetään uusien tilatarpeiden 0 yhteydessä mahdollisuudet käyttää olemassa olevia tiloja Olemassa olevan rakennuskannan tehokas Selvitetään uusien tilatarpeiden yhteydessä mahdollisuudet käyttää hyödyntäminen olemassa olevia tiloja ja tehostaa tilojen käyttöä MATALAENERGIAPALVELURAKENNUSTEN TOTEUTTAMINEN 2 Toteutetaan palvelurakennukset matalaenergiarakennuksina. Kehitetään määrittelyt ja toimintatavat matalaenergiarakentamiselle. Toteutetaan kaikki uudisrakentamis- ja peruskorjauskohteet matalaenergia- ja tulevaisuudessa lähes nollaenergiarakennuksina. Matalaenergiarakentamisen pilottihankkeet Kehitetään määrittelyt ja toimintatavat palvelurakennusten matala- ja passiivienergiarakentamiselle Matalaenergiarakentaminen Toteutetaan matala- ja lähes nollaenergiarakentamista uudisrakentamiskohteissa Toteutetaan matala- ja lähes nollaenergiarakentamista peruskorjauskohteissa MATALAENERGIA-ASUINRAKENNUSTEN TOTEUTTAMINEN 3 Toteutetaan kaupungin omistamat 2010-luvulla toteutetaan kaikki kaupungin omistaman asuinrakennukset asuinrakennuskannan uudis- ja peruskorjauskohteet matalaenergiarakennuksina. matalaenergiarakennuksina ja 2020-luvulla Matalaenergiarakentaminen asuinrakennuksissa passiivienergiarakennuksina. Asuntorakentamisessa siirrytään matalaenergiatalotuotantoon 2010-luvulla ja passiivitalotuotantoon 2020-luvulla. Toteutetaan matalaenergiarakentamista uudisrakennuksissa Toteutetaan matalaenergiarakentamista peruskorjauskohteissa UUSIEN RAKENNUTTAMISMENETTELYJEN KEHITTÄMINEN 4 Kehitetään suunnittelun ohjausta julkisessa Suunnittelu- ja rakennusohjeet, arviointityökalut, 0 rakentamisessa suunnitteluratkaisujen vertailut Suunnittelun ohjauksen kehittäminen julkisessa Systemaattinen ympäristönäkökohtien huomioimisen ohjaus rakentamisessa Suunnitteluratkaisujen energiatehokkuuden ja ekologisuuden arviointityökalujen käyttöönotto hankkeiden ympäristövaikutusten arvioimiseksi Matala- ja passiivienergiarakentamisen suunnittelun ja rakentamisen ohjeiden laadinta Ekologisten suunnittelu- ja rakennusohjeiden laadinta 5 Kehitetään rakentamisen taloudellisia ohjauskeinoja energiatehokkuuden Taloudellisen ohjauksen kehittäminen RAKENTAMISEN UUSIEN KÄYTÄNTÖJEN LUOMINEN 6 Luodaan uusia käytäntöjä uuden ja peruskorjattavan rakennuskannan energiatehokkuuden Ekologisen uudisrakentamisen käytäntöjen kehittäminen Uusien korjauskäytäntöjen luominen olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden Matala- ja passiivienergiarakentamisen koulutus rakennuttamistehtävissä toimiville kaupungin omassa organisaatiossa Konkretisoidaan yli 1000 br-m 2 :n hankkeissa elinkaarivertailulla tutkittavat perusratkaisut Luodaan uusia toimintatapoja rakentamisen taloudellisessa ohjauksessa, rahoitusjärjestelyissä, ym Kokonaiskustannusten ohjaus (investointi ja käyttö), kokonaisratkaisujen kilpailutus Varaudutaan taloudellisesti kannattaviin ja energiataloutta parantaviin lisäinvestointeihin, jotka tulevat esille vasta rakentamisaikana Selvitetään edellytykset hankekohtaiseen erityisrahoitukseen, jotta energiatehokkuusinvestointi ei nosta perittäviä pääomavuokria Tavoitemäärittelyt, kokeiluhankkeet, kokemusten kerääminen, rakentamisen käytäntöjen kehittäminen 0 0 Energia- ja ympäristötavoitteiden määrittelyt tarveselvityksiin, hankesuunnitelmiin ja urakkaohjelmiin Ekologisen rakentamisen kokeiluhankkeet Uusiin rakennettaviin alueisiin liittyvät aluekehityshankkeet Kokeiluhankkeissa esille tulleiden kokemusten kerääminen ja vieminen käytäntöön Olemassa olevan rakennuskannan korjaus energiatehokkaalla tavalla Osallistutaan korjausrakentamiseen kohdennettuihin uuden teknologian kehittämishankkeisiin ja käynnistetään koerakentamishankkeita. 7 Ruokahuollon kehittäminen Rakentamisasiakirjojen kehittäminen energiatehokkuutta vaativiksi Optimoidaan suunnitteluratkaisut energiatehokkuuden julkisessa rakentamisessa Selvitetään ruoan tuotantojärjestelyjä ja luodaan uusia käytäntöjä suurkeittiöiden energian kulutuksen vähentämiseksi Energiatehokkuuteen liittyvien vaatimusten lisääminen tarvittavin osin tarjouspyyntöön, tilaukseen ja urakka-asiakirjoihin Suunnitteluratkaisujen vertailut, innovatiivisten ratkaisujen kehittäminen (talotekniikka, rakennustekniikka). Sähköenergian kulutuksen vähentäminen avainasemassa. 359

2 Energiatehokkuuden varmistaminen rakennushankkeessa Suunnitteluratkaisujen optimointi energiatehokkuuden Sähköenergian kulutuksen vähentäminen Suunnitteluratkaisujen optimointi 0 Sähkö-, lämmitys- ja jäähdytysenergian kulutuksen optimointi suunnitteluvaiheessa (talotekniset ja rakennustekniset ratkaisut) Etsitään vaihtoehtoisia toteutusratkaisuja taloteknisten suunnittelukilpailujen ja tuoteosakauppojen avulla Innovatiivisten lämmitys- ja jäähdytysratkaisujen kehittäminen, käyttömahdollisuuksien selvitys ja käyttöönotto hankkeissa Parhaat käytännöt energiatehokkaan talotekniikan suunnittelussa, mm.valaistus ja sen ohjaus Rakenteellisten keinojen käyttö jäähdytystarpeen vähentämiseksi Materiaaleihin sitoutuneen energian minimointi Toteutetaan mukavuuslämmitykset vesikiertoisina järjestelminä kaupungin omassa ja tukemassa uudisrakentamisessa kaukolämpöalueilla Toteutetaan mukavuuslämmitykset vesikiertoisina järjestelminä kaupungin omassa ja tukemassa peruskorjausrakentamisessa kaukolämpöalueilla RAKENTAMISVAIHEEN TOIMENPITEET 8 Vähennetään rakentamisen Työmaan ympäristösuunnitelmiin vaatimukset rakentamisen energiankulutusta energiatehokkuudesta Rakentamisen energiankulutuksen Työmaan ympäristösuunnitelmille vaatimukset rakentamisen pienentäminen energiankäytön tehostamistoimista Infran ja tontin rakentamisessa vältetään kiviainesten ym maamassojen kuljetuksia 9 Rakennuksen energiatehokkuuden Vastaanottoon sisällytetään vaatimukset tiiviysmittauksista, varmistaminen vastaanottovaiheessa lämpökamerakuvauksista, ym. Energiataloudellisuuden varmistaminen Ilmantiiviyden tarkastaminen rakennusaikana mittauksin ja vastaanottovaiheessa lämpökamerakuvauksin, kiinteistön energiankulutus- ja olosuhdetavoitteiden todentaminen osana vastaanottomenettelyä RAKENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTO- JA TAKUUVAIHEEN TOIMENPITEET 10 Varmistetaan energiatehokkuus Rakennuksen käyttöohje, koulutus, palautejärjestelmät, rakennusten käyttöönottovaiheessa käyttöönottokatselmukset Energiataloudellisuuden varmistaminen Asetettujen tavoitteiden saavuttamisen todentaminen, käytönopastus, 720 käyttöönottovaiheessa rakennuksen käyttöohje uudisrakennuksissa Asetettujen tavoitteiden saavuttamisen todentaminen, käytönopastus, rakennuksen käyttöohje peruskorjauskohteissa Käyttöönottovaiheen energiakatselmus takuuvaiheen aikana, simulointien päivitys tavoitekulutukseksi Osana rakentamisen laadunvarmistusta kehitetään takuuaikana toteutettava kysely kiinteistön ylläpidolle ja käyttäjille Kytketään investointikohteisiin pitkiä takuuaikoja Riittävä ohjeistus rakennuksen käyttäjille Parannetaan suunnittelu- ja rakentamisvaiheiden osaamisen siirtämistä huoltohenkilökunnalle ja käyttäjille Rakennuksen käyttöohjeen laadinta ja huoltohenkilökunnan opastus RAKENNUSTEN KÄYTÖN JA YLLÄPIDON TOIMENPITEET / KAUPUNGIN OMISTAMAT RAKENNUKSET KULUTUSSEURANTA 11 Kehitetään raportointikäytäntöjä ja Tunnuslukujen ja raportoinnin kehitys, kulutustiedon hyödyntäminen, kulutustietojen hyödyntämistä tiedotus, seuranta, Kuukausitasoinen kulutusseuranta Toteutetaan nykykäytännön mukaisesti kuukausitasoista energiankulutuksen seurantaa kaupungin omistamissa Energian kulutuksen seurannan nykyistä Energiankulutuksen seurannan ja tunnuslukujen kehitys nykyistä parempien raportointikäytäntöjen kehittäminen ja käyttöönotto tarkemmiksi sekä tiedon hyödyntäminen energiatehokkuuden Energiankulutuksen seurannan ja tunnuslukujen kehitys nykyistä tarkemmiksi sekä tiedon hyödyntäminen energiatehokkuuden asuinrakennuksissa Kulutuksen raportointi, eritasoiset raportointimallit eri tahoille, kulutuksesta ja kulutuksen muutoksista tiedottaminen käyttäjälle. Hallinnollisen menettelyn kehittäminen. Display-todistukset ja muut energiamerkinnät Kehitetään hallinnollisia menettelyjä energiakustannusten kohdistamiseksi käyttäjille Hallinnollisen menettelyn kehittäminen energiakustannusten kohdistamiseksi käyttäjälle Kehitetään teknisiä valmiuksia energiankulutuksen mittaroinnissa Energiankulutuksen mittaroinnin ja muiden teknisten keinojen kehittäminen Tuntitehojen ja olosuhteiden seuranta, jatkuva menettelytapa tietojen analysoimiseksi Vuokramenettelyjen, seurantakäytäntöjen, laskutuksen kehitys 0 Kohdennetaan sähköenergiankulutus ja sen kustannukset kulutuksen aiheuttajaan, laskutetaan kustannukset käyttäjältä ja informoidaan käyttäjää kulutuksista Kiinteistöjen vuokrat määritellään siten, että kulutuksen kustannukset kohdistetaan käyttäjälle Tehokkaiden ja havainnollisten mittarointikäytäntöjen ja tekniikoiden kehitys Toteutetaan kiinteistösähkön ja käyttäjäsähkön mittaus tai mittausvalmius kaikissa uudiskohteissa ja peruskorjauksissa Sähköenergian tuntipohjaista ja reaaliaikaista mittausvalmiutta ja seurantaa kehitetään kaupungin omassa rakennuskannassa. Kehitetään mahdollisuutta korkeampaan hinnoitteluun korkean kulutuksen aikana (koskien kaikkia kuluttajia). Smart Grid. Kulutuksen alamittaukset Suurten kulutuskohteiden alamittaukset (keittiöt jne) 0 ENERGIAKATSELMUKSET, ENERGIAPALVELUT 14 Toteutetaan energiakatselmuksia ja toteutetaan katselmuksissa ehdotetut säästötoimenpiteet. Energiakatselmukset ja säästötoimet Tavoitteet katselmustoiminnalle, katselmusten teettäminen, toimenpiteiden toteutus, säästötakuumenettelyn kehitys Energiakatselmusten teettäminen, tavoitteiden asettaminen energiakatselmustoiminnalle Energiakatselmuksissa ehdotettujen toimenpiteiden toteutus Jatketaan ja edelleen kehitetään säästötakuumenettelyä kaupungin tarpeita vastaavaksi.

3 15 Toteutetaan kaupungin omistamissa asuntokiinteistöyhtiöissä energiakatselmuksia ja toteutetaan katselmuksissa ehdotetut säästötoimenpiteet. Tavoitteet katselmustoiminnalle, katselmusten teettäminen, toimenpiteiden toteutus, säästötakuumenettelyn kehitys Energiansäästötoimet asuntokiinteistöyhtiöissä Energiakatselmuksissa ehdotettujen toimenpiteiden toteutus AESS mukaisesti Energiansäästöpotentiaalin kartoitus (TTY selvitys) RAKENNUSTEN YLLÄPIDON ENERGIATEHOKKUUS 16 Parannetaan rakennusten energiatehokkuutta käyttövaiheessa Ylläpitomenettelyjen kehittäminen, kiinteistöhuollon koulutus, käyttöteknisten säästötoimien jatkuva läpikäynti, automatiikan hyödyntäminen Huoltokirjan tehokas käyttö Sähköisen huoltokirjan käytön valvonta ja kehittäminen Rakennusten energiatehokas käyttö Kiinteistöhuollon toimet energiatehokkuuden RAKENNUSTEN KÄYTÖN ENERGIATEHOKKUUS 17 Jatketaan ja kehitetään henkilökunnan koulutusta Tietotekniikkaympäristön, toimisto- yms laitteiden energiansäästötoimet kaupungin omassa toiminnassa Henkilöstön koulutus ja motivointi Parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen Ohjeistus suurkeittiöiden käyttäjille Motivoidaan käyttäjiä kehittämällä taloudellista ohjausta Talotekniikan energiatehokas ohjaus ja säätö normaalin käyttöajan ulkopuolella, hyödynnetään energiakatselmuksista saatuja tyyppisäästötoimenpiteitä koko rakennuskannassa LVI-tekniikan ja valaistuksen ohjausten tehostaminen varsinaisen käyttöajan ulkopuolella Selvitetään puolilämpimien tilojen ja tyhjänä olevien tilojen lämpötilan ja lämmitystehon alentamismahdollisuus. Säästötakuumenettelyt Huoltokirjan hyödyntäminen, palkkiokäytännöt, energiansäästön kannustimet käyttäjille Ylläpitomenettelyjen parantaminen, tiedon lisääminen, kiinteistönhoitohenkilökunnan koulutus, toiminnan seuranta Tietotekniikka, parhaat käytännöt, valistuskampanjat, positiivinen viestintä, energiansäästöpalkinnot.. Energiatehokkuus huomioidaan laitteiden asetuksissa ja käytössä Johdon sitoutuminen, energiatehokkuuskoulutus jatkuvana käytäntönä, energiansäästöpalkinnot, positiivinen viestintä Aktiivinen tiedonvälitys, valistuskampanjat, ESNK-www-sivut, toimijatahojen palvelujen tuotteistaminen Palmian työntekijöiden koulutus ja ohjeistus Suurkeittiöiden energiatehokkuudesta Luodaan menettely, jossa sähköenergian käyttäjä pystyy hyödyntämään aikaansaamansa säästöt energiakustannuksissa muun toimintansa hyväksi KUNNOSSAPITOKORJAUKSET 18 Huomioidaan energiataloudellisuus toteutettaessa kunnossapitokorjauksia Kunnossapitokorjausten suunnitelmallisuus ja kokonaisuuksien 0 hallinta, uuden tekniikan hyödyntäminen Sovelletaan matalaenergiarakentamisen ohjeita, hyödynnetään energiakatselmuksista saatuja tyyppisäästötoimenpiteitä kunnossapitokorjauksissa Huomioidaan energiatehokkuus PTS-suunnitelmissa KUNNALLINEN KATUVALAISTUS 19 Parannetaan kunnallisen katuvalaistuksen Uusien valaisin- ja lampputyyppien hyödyntäminen kunnossapidossa energiatehokkuutta ja uusissa asennuksissa Ulkovalaistuksen tehostaminen Valaisimien ja lamppujen uusiminen, kunnossapidon tehostaminen Uusissa asennuksissa energiatehokkaiden valaisimien ja lamppujen valinta MUUT KIINTEISTÖT, RAKENNUKSET, TOIMINNOT RAKENTAMINEN (MUUT KUIN KAUPUNGIN OMISTAMAT RAKENNUKSET) KAUPUNGIN KÄYTÖSSÄ OLEVAT VUOKRATUT TILAT 20 Valitaan vuokrattaviksi tiloiksi mahdollisimman energiatehokkaita tiloja 0 Energiatehokkaiden tilojen valinta Energiatehokkuuden huomioiminen valittaessa tiloja YKSITYISET PALVELUSEKTORIN RAKENNUKSET 21 Matalaenergiarakentaminen yksityisissä Matalaenergiarakentaminen yksityisissä YKSITYISET ASUINRAKENNUKSET 22 Matalaenergiarakentaminen yksityisissä asuinrakennuksissa Matalaenergiarakentaminen yksityisissä asuinrakennuksissa Energiatehokkaan rakentamisen kokonaisvaltainen neuvonta alueen energiantuotantoratkaisut huomioiden Matalaenergiarakentaminen yksityisellä sektorilla noudattaen kaupungin esimerkkiä Toteutetaan matalaenergiarakentamista uudisrakentamiskohteissa noudattaen Helsingin kaupungin esimerkkiä Toteutetaan matalaenergiarakentamista peruskorjauskohteissa noudattaen Helsingin kaupungin esimerkkiä Tiedotus hyvistä esimerkeistä Yhteistyö alan toimijoiden kanssa Palvelu- ja toimistorakennusten energiatehokkuusvaatimukset tontinluovutusehtoihin Matalaenergiarakentaminen uudisrakentamisessa ja peruskorjauksissa yksityisellä sektorilla noudattaen kaupungin esimerkkiä Toteutetaan matalaenergiarakentamista uudis- ja peruskorjauskohteissa noudattaen Helsingin kaupungin esimerkkiä - Rakennusvalvontavirasto opastaa Asuinrakennusten energiatehokkuusvaatimukset tontinluovutusehtoihin Ohjataan pientalorakentajien ja asunto-osakeyhtiöiden lämmitys-, jäähdytys ja sähköratkaisuja tiedottamalla hyvistä esimerkeistä käyttäen koestettuja tuloksia. RAKENNUSTEN KÄYTTÖ JA YLLÄPITO (MUUT KUIN KAUPUNGIN OMISTAMAT RAKENNUKSET) ENERGIAKATSELMUKSET 23 Yksityisen sektorin Energiakatselmusten teettäminen ja energiatehokkuussopimuksiin energiatehokkuussopimukset ja liittyminen yksityisellä sektorilla energiakatselmukset 0

4 Kiinteistö- ja rakennusalan energiatehokkuussopimus Energiakatselmusten teettäminen Energiatehokkuussopimuksista tiedottaminen yksityissektorin aktivoimiseksi Palvelusektorin toimijoiden liittyminen energiatehokkuussopimuksiin, energiakatselmukset Energiakatselmukset yksityisissä, asuinrakennuksissa ja teollisuudessa KULUTUSSEURANTA 24 Yksityisen sektorin kulutusseuranta Kulutusseurannan, mittaroinnin ja raportoinnin kehittäminen ja tehostaminen yksityisellä sektorilla Kulutusseurannan tehostaminen Energiankulutuksen mittaroinnin, kulutusseurannan ja raportoinnin tehostaminen asuinrakennuksissa Energiankulutuksen mittaroinnin, kulutusseurannan ja raportoinnin tehostaminen Mittaroinnin kehittäminen Sähköenergian tuntipohjaista ja reaaliaikaista mittausvalmiutta ja seurantaa kehitetään yksityisessä rakennuskannassa. RAKENNUSTEN YLLÄPIDON JA KÄYTÖN ENERGIATEHOKKUUS 25 Yksityisen sektorin rakennusten energiatehokas käyttö Rakennusten energiatehokas käyttö Kiinteistöhuollon toimet energiatehokkuuden Kiinteistöä koskevat energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet kaupungin vuokraamissa tiloissa Talotekniikan energiatehokas ohjaus ja säätö normaalin käyttöajan ulkopuolella Ylläpitomenettelyjen kehittäminen, kiinteistöhuollon koulutus, käyttöteknisten säästötoimien jatkuva läpikäynti, automatiikan hyödyntäminen yksityisellä sektorilla Talotekniikan energiatehokas ohjaus ja säätö normaalin käyttöajan ulkopuolella, hyödynnetään energiakatselmuksista saatuja tyyppisäästötoimenpiteitä koko rakennuskannassa Huoltokirjan hyödyntäminen, palkkiokäytännöt, energiansäästön kannustimet käyttäjille Ylläpitomenettelyjen parantaminen, tiedon lisääminen, kiinteistönhoitohenkilökunnan koulutus, toiminnan seuranta Kiinteistöä koskevien parannusten esille tuominen kiinteistönomistajalle Käyttöteknisten energiansäästötoimien toteuttaminen vuokratuissa tiloissa Yksityisellä asuntosektorilla Yksityisellä palvelusektorilla Teollisuudessa ENERGIATEHOKKUUSNEUVONTA NEUVONTAPALVELUT (JATKUVA TOIMINTA JOKA KAUPUNGIN ORGANISAATIOSTA ULOSPÄIN) 26 Jatketaan ja kehitetään Neuvontapalvelun kehitys, aineisto tiedotusvälineille, näyttelyt, ohjeet, energiatehokkuusneuvontaa ja koulutusta rakentamiseen ja rakennusten energiankäyttöön liittyen esimerkkinä toimiminen Koulutus ja tiedotustoiminta Esimerkkinä toimiminen, tiedottaminen hyvistä suunnittelu-, rakentamis- ja hankintakäytännöistä, näyttelyt ja tapahtumat, tiedonsaantimahdollisuuksien parantaminen, tiedotusvälineille aineiston toimittaminen, jne. Lisätään tiedottamista hyvistä käytännöistä Tiedotetaan hyvistä suunnittelu-, rakentamis- ja hankintaratkaisuista 27 Keskitetty seudullinen Ekotehokkuuden palvelukeskuksen perustaminen energiatehokkuusneuvonta (Ilmastoinfo) Helsingin Energian energianeuvonta Neuvontapalvelu asiakkaille (mm. Sisälämpötilojen mitoitusohjeistusta ja neuvontaa erityyppisiin käyttökohteisiin) Sisälämpötilojen ohjeistus Rakennusvalvonnan neuvontapalvelu: Asuntorakennuttajien ja -rakentajien neuvonta Uusien ja peruskorjattavien rakennusten lämmitystapavalinnoissa ja eristevaihtoehdoissa neuvonta kokonaisuus ja alueen energiaratkaisut huomioiden. Asiointipisteiden tiedonsaantimahdollisuudet Rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvien tiedonsaantimahdollisuuksien parantaminen Muu kuin kaupungin organisaatioiden toteuttama neuvonta Motiva, Kiinteistöliitto, tiedotusvälineet, ym. Lisätään kestävän liikkumisen neuvontaa Neuvontapalvelun kehitys, näyttelyt, ohjeet Liikenteen neuvontapalvelu Perustetaan pysyvä kevyttä liikennettä, joukkoliikennettä ja ekotehokasta autoilua edistävä liikkumispalvelukeskus Tarjotaan yrityksille kestävän liikkumisen Tehdään ehdotus kuinka Helsinki voi tarjota yrityksille kestävän liikkumisen neuvontaa palvelua Vähennetään joutokäyntiä joutokäyntiä rajoitetaan tiedottamalla, tehostamalla valvontaa, valistustilaisuuksilla HKL:n tilaamille linja-autokuljettajille TIEDOTUSKAMPANJAT, VERKOTTUMINEN, VUOROVAIKUTUS (TOIMINTA KAUPUNGIN ORGANISAATIOSTA ULOSPÄIN) 28 Jatketaan ja kehitetään energia-asioista Hyvät käytönnöt, esimerkit, tapahtumat 0 tiedottamista Energiatehokkuudesta tiedottaminen Tapahtumat, tiedotus energiansäästöstä ja uusiutuvien energialähteiden sidosryhmille (kaupunkilaiset ja yritykset) käytöstä, kaupunki toimii esimerkkinä Energiapäivien järjestäminen Kehitetään aktiivista vuorovaikutusta kaupunkilaisten kanssa Matalaenergiarakentamisen esimerkkinä toimiminen Yhteistyö median kanssa Hyvien käytäntöjen luominen yhteistyössä kaupunkilaisten ja liikeelämän 0 kanssa Mm. EU-hankkeisiin liittyvä yhteistyön kehittäminen Kehitetään verkottumista ja yhteistyötä Yhteistyö toimien yhteensovittamiseksi, tiedon vaihtamiseksi, jne. 0 viranomaisten ja muiden kaupunkien kanssa Yhteistyö kaupunkien kanssa Yhteiset energiansäästöpyrkimykset muiden kaupunkien kanssa Yhteistyö viranomaisten kanssa TUET JA AVUSTUKSET 31 Osallistutaan energiatehokkuusinvestointien tukikäytäntöjen kehittämiseen Energiatehokkuusinvestointien tukikäytäntöjen kehittäminen ja ylläpito Vaikuttaminen energiatehokkuusmääräyksiin ja liikennepoliittisiin ohjauskeinoihin Investointituki- ja rahoituskäytäntöjen kehittäminen ja suuntaaminen tarkoituksenmukaisesti Yhteistyössä valtiovallan kanssa suunnataan investointitukia mm uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoon ja energiataloutta parantaviin toimenpiteisiin 0

5 Kehitetään ja ylläpidetään erilaisia energiatehokkuusinvestointeihin motivoivia rahoitus- (esim. säästötakuut) ja avustusmenettelyjä sekä tiedotetaan niistä tehokkaasti PAIKALLINEN ENERGIAN TUOTANTO (KAUPUNGIN OMAT + MUUT) Toteutetaan uusiutuvien energialähteiden käyttöön liittyvät selvitykset Selvitykset, kartoitukset, uusiutuvien käytön katselmukset 0 33 Uusiutuvien energialähteiden käytön mahdollisuuksien kartoittaminen Lisätään uusiutuvien energiamuotojen käyttöä kaupungin omassa rakennuskannassa Vaihtoehtoisten energialähteiden käytön edistäminen Uusiutuvien energiamuotojen käyttö kaupungin omassa rakennuskannassa Laaditaan kuntakohtaiset ja yliseudullinen potentiaalikartoitus alueen uusiutuvista energialähteistä ja hyödyntämismahdollisuuksista yhteistyössä muiden kaupunkien kanssa. Uusiutuvien energialähteiden katselmusten teettäminen Helsingissä Uusiutuvien energialähteiden ja kaukojäähdytyksen käytön lisääminen Kaikki kaukojäähdytyksen piirissä olevat jäähdytystä tarvitsevat rakennukset liitetään kaukojäähdytykseen 0 8 Uusiutuvien energialähteiden (biopolttoaineet, aurinkolämpö, yms.) käyttö lämmitykseen, jos kaukolämpöä ei ole käytettävissä Öljylämmityskohteissa ,2 Sähkölämmityskohteissa Selvitys kalliojäähdytyksen käyttömahdollisuuksista kaupungin omassa rakennuskannassa Selvitykset pienten tuulivoimaloiden käyttömahdollisuuksista kaupungin omassa rakennuskannassa Aurinkoenergian kokeiluhankkeet kaupungin omassa rakennuskannassa 34 Lisätään uusiutuvien energiamuotojen käyttöä kaupungin alueen yksityisessä rakennuskannassa Uusiutuvien energiamuotojen lisääminen Kaukolämpöverkon ulkopuolella uusiutuvien käytön lisäys Kaukolämpöverkon ulkopuolella edistetään uusiutuvien energialähteiden ja muiden vähäpäästöisten lämmitystekniikoiden käyttöönottoa. Öljylämmityskiinteistöissä siirtyminen uusituvien energiamuotojen käyttöön Suoralla sähkölämmityksellä varustetuissa kiinteistöissä siirtyminen uusituvien energiamuotojen käyttöön Neuvonta Pelletteihin ja muihin puupohjaisiin polttoaineisiin siirtyminen, maa- ja ilmalämpöpumput, aurinkolämpö Ilmalämpöpumput, aurinkolämpö, maalämpöpumput, puupohjaiset polttoaineet ohjaus uusiutuvien energialähteiden käyttöön peruslorjausten ja uudisrakentamisen yhteydessä JULKISET HANKINNAT (TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN HANKINTA KAUPUNGIN ORGANISAATIOSSA) Rakentamiseen liittyvät hankinnat on käsitelty rakentamisen yhteydessä Kehitetään hankintakäytäntöjä ja hankintojen energiatehokkuusohjeita Energiatehokkuuden sisällyttäminen hankintastrategiaan ja strategiamittarit Selvitetään hankintojen parhaat käytännöt ja niiden soveltuvuus käytäntöön Materiaali- ja energiatehokkuuden huomioiminen laitehankinnoissa Kaupungin omissa hankinnoissa edistetään materiaali- ja energiatehokkuutta sekä vähäpäästöisyyttä Sähköä kuluttavien laitteiden energiatehokkuuden huomioiminen Painotetaan energiaosaamista ja energiatehokkuutta palveluiden hankinnassa Energiaosaamisen painottaminen konsulttivalinnoissa Energiaosaamisen painottaminen palveluiden hankinnassa Kehitetään hankintoja suorittavien energiatehokkuuskoulutusta Kehitetään menettelyt, työkalut, mittarit, parhaat käytännöt 0 Energiatehokkuus yhdeksi hankintakriteeriksi yhteis- ja erillishankinnoissa Hankintamallin kehittäminen työkaluksi (sisältää myös laskentamallin, jonka tuloksia tilastoidaan ja seurataan, mittari ja tavoite) Selvitetään parhaat käytännöt ja niiden sovellettavuus kaupungin hankinnoissa Laitehankinnoissa yhtenä hankintakriteerinä energiatehokkuus Hankinnoissa pyritään vähän jätettä tuottaviin ja mahdollisimman energiatehokkaisiin valintoihin Kehitetään malleja ja ohjeita kaupungin yhteishankinnoissa Energiatehokkaat atk-hankinnat Kuljetus, suunnittelu, urakointi, ylläpito 0 Suunnittelutyön kilpailutuksessa energiaosaamisen huomioiminen Urakointi- ja ylläpito-organisaatioiden kilpailutuksessa energiaosaamisen huomioiminen Kuljetuspalvelut Hoitopalvelut Ateriapalvelut Hankintoja suorittaville annetaan koulutusta energiatehokkuusnäkökulmasta oikeiden hankintojen tekemiseksi MAANKÄYTTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE STRATEGINEN KAUPUNKISUUNNITTELU 39 Tiivistetään ja eheytetään Täydennysrakentamisen lisääminen kaupunkirakennetta Kaupunkirakenteen tiivistäminen ja Täydennysrakentamisen lisääminen eheyttäminen Kunnallistekniikan piirissä olevien rakentamattomien tonttien käyttöönoton tehostaminen (mm. omistajatietojen helppo saatavuus, kiinteistöveron korotus) 40 Edistetään ekologista kestävyyttä Pilottialueet, energiatehokkuusvaatimukset, kaavamääräykset, kaavoituksessa kaavaselostukset, rakentamistapaohjeet. Energiatehokkuus keskeiseksi tavoitteeksi Energiatehokkuustavoitteet Jätkäsaaren, Kuninkaantammen ja Sipoon uusien alueiden suunnittelussa liitosalueen suunnittelussa Kaupunkialueen energiankäytön tehostaminen Energiatehokkuus- ja energiamuotovaatimusten lisääminen tontinluovutusehtoihin asuinalueilla Kehitetään rakennusoikeuksien ja tonttien vuokrauksen hinnoittelua energiatehokkuus huomioonottavaksi 0

6 Energiatehokkaan rakentamisen esteiden poistaminen Edistetään ekologista kestävyyttä kaavoituksessa Poistetaan lupakäytännöissä ja suojelu- ja kaavamääräyksissä olevat energiatehokkaan rakentamisen esteet Sisällytetään energiatehokkuusvaatimukset rakennusjärjestykseen Sisällytetään energiatehokkuusvaatimukset kaavamääräyksiin Sisällytetään ekologista kestävyyttä edistävät kuvaukset kaavaselostuksiin 41 Edistetään uusiutuvien energialähteiden käyttöä kaavoituksen avulla Uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen kaavoituksen avulla Tuulivoiman rakentaminen Sisällytetään energiatehokkuussuositukset kaavan rakentamistapaohjeisiin Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittaminen kaupunkikeskuksiin tai julkisella liikenteellä helposti saavutettaviin paikkoihin Tilavaraukset laadittaviin kaavoihin 0 Tilavaraukset laadittaviin kaavoihin Helsingin yleiskaavaa varten tehty tuulivoimaselvitys, jatketaan asemakaavoituksessa kun tuulipuistohankkeet konkretisoituvat Aurinkoenergian huomioiminen kaavoituksessa Kaavoituksessa tulee rakennusten suuntauksella ja massoittelulla parantaa edellytyksiä kiinteistökohtaiseen aurinkoenergian hyödyntämiseen LIIKENNESUUNNITTELU 42 Vähennetään yksityisautoilua Liikennejärjestelmävertailut, raitioliikenne, kevyt liikenne 0 liikennesuunnittelun keinoilla Liikennejärjestelmän energiatehokkuus paranee. Raideliikenneverkon tehostaminen Aluerakentamishankkeissa Raitioteiden tai metron rakentaminen uusille asuinalueille Raideliikenteen laajentaminen Sipooseen Raide-Jokerin suunnittelu Selvitys pikaraitiotien rakentamisesta Metron jatkaminen Pasilaan Pisara-radan ja suoran Lentoasemaradan rakentaminen Poikittaisliikenteen parantaminen Jokeri 2 -suunnittelu ja toteutus, vahvistamalla nykyisiä poikitaislinjoja Liikennesuunnittelu uusilla alueilla Liikennejärjestelmävaihtoehtojen vertailu energiataloudellisuuden näkökulmasta uusia alueita suunniteltaessa Raitioliikenteen painottaminen uusilla asuinalueilla Raideliikenneasemien lähiasemien tehostettu kaavoitus ja toteuttaminen Muutokset pysäköintialueilla Liikenteen huomioiminen palvelurakennuksia sijoitettaessa Varataan suoria kevyen liikenteen reittejä alueiden välillä ja kortteleiden sisällä Olemassa olevan pyörätieverkoston perusparantaminen Polkupyörien pysäköintipaikkojen mitoitusnormit huomioidaan asemakaavoituksessa. Pyörien pysäköintipaikat voivat korvata autojen pysäköintipaikkoja. Sijoitetaan palvelurakennukset siten että niille on hyvät julkisen ja kevyen liikenteen yhteydet ja keskitetään palvelurakennukset samalle alueelle YLEISET ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUKSET LIIKENNE KAUPUNGIN OMISTAMAT AUTOT JA TYÖKONEET 43 Vähennetään kaupungin omien toimien Polttoainevaihtoehdot, autojen ja työkoneiden hankintakriteerit, 793 aiheuttamia liikenteen päästöjä logistiikkasuunnittelu Työkoneiden ja ajoneuvojen Polttoainevaihtoehtojen, ajoneuvotekniikoiden, jne käyttöönotto kalustoa energiankulutuksen vähentäminen uusimalla kalustoa uusittaessa Työkoneille ympäristökriteerit, joissa määritellään polttoaineenkulutus ja hiilidioksidipäästöt Vähennetään kaupungin omista toiminnoista Logistiikkasuunnittelu, yhteiskäyttö, urakoitsijoiden ja liikennöitsijöiden aiheutuvia liikenteen päästöjä kilpailutus Edistetään oman kaluston vähäpäästöisyyttä Otetaan käyttöön vähäpäästöisyydeen kriteerit kaupungin hankkimissa ajoneuvoissa Biopolttoaineiden käyttöönotto hallituksen 793 esityksen mukaisesti Polttoaineen kulutuksen seurannan Laajennetaan kulkuneuvojen polttoaineen kulutuksen seuranta kaikille parantaminen hallinnon aloille Polttoaineen kulutuksen vähentäminen Toteutetaan taloudellisen ajotavan koulutusta kaupungin autoja käyttäville KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENNE 44 Vähennetään yksityisautoilua kehittämällä Parannetaan palvelutasoa, kootaan kehitysehdotuksia, parannetaan 0 joukkoliikennettä liityntäpysäköintiä Joukkoliikenteen palvelutason parantaminen Alennetaan joukkoliikenteen kustannuksia verrattuna yksityisautoiluun 45 Autoilijoiden ehdotukset joukkoliikenteestä Raitioliikenteen nopeuttaminen ja täsmällisyyden parantaminen Kerätään autoilijoiden ehdotuksia joukkoliikenteen kehittämiseksi. Näiden perusteella etsitään keinoja, joilla autoilijat vaihtaisivat joukkoliikenteeseen. Liityntäpysäköintimahdollisuudet Lisätään liityntäpysäköintimahdollisuuksia raideliikenteen asemilla Kehitetään mahdollisuutta kulkea vapaa-ajan matkat joukkoliikenteellä Pääosa liikenteen kasvusta kanavoituu joukkoliikenteeseen. Lisätään joukkoliikenteen houkuttelevuutta Vähennetään joukkoliikenteen polttoaineen kulutusta Vapaa-ajan liikkuminen huomioidaan joukkoliikennevuorojen ja -linjojen suunnittelussa, kartoitetaan vapaa-ajan matkojen suuntautuneisuus Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus pääkaupunkiseudn liikenteestä on kavanut 2 prosenttiyksiköllä nykyisestä 40:stä 42 prosenttiin Nopeuttamalla joukkoliikennettä ja kehittämällä joukkoliikennelinjoja, liityntäpysäköintiä työsuhdematkalippuetuutta, aikatauluinformaatiota, kutsuohjattua liikennettä sekä pitämällä lippujen hinnat kilpailukykyisinä ja parantamalla pysäkkiolosuhteita. Lisätään ja tehostetaan kulutusseurantaa, hankitaan vähäpäästöistä kalustoa, lisätään ajotapakoulutusta

7 Polttoaineen kulutuksen seurannan parantaminen Edistetään vähäpäästöisyyttä ja ympäristövyöhykeen perustaminen Tehostetaan kulutusseurantaa ja raportointikäytäntöjä Vähäpäästöisyys bussien hankinta-/kilpailuvaatimukseksi, selvittämällä ja kokeilemalla biodieselin, hybridibussien ja johdinautojen käytöä sekä edistämällä maa- ja biokaasun tankkausinfrastruktuuria. Perustamalla ympäristövyöhyke, jonka alueella on tiukemmat kriteerit. Ympäristöystävällisen joukkoliikenteen osuus lisääntyy Joukkoliikenteen paikkakilometrituotannosta 70 % tuotetaan sähkö- ja kaasukäyttöisellä kalustolla (2003: 50%) Biopolttoaineiden käyttöönotto diesel-busseissa Metron automatisointi 818 Jarrutusenergian takaisinsyöttö/tallennus raitiovaunu- ja metroliikenteessä Ajotapakoulutus Toteutetaan taloudellisen ajotavan koulutusta joukkoliikenteen kuljettajille MUU JOUKKOLIIKENNE 46 Vähennetään muun joukkoliikenteen Vaikutetaan raideliikenteen kalustohankintoihin, laivaliikenteen 0 energiankulutusta päästöihin Vähän sähköä kuluttava kalusto Raideliikenteen kalustohankinnoissa sähköenergian kulutus hankintakriteerinä Laivaliikenteen päästöjen hallinta Satama tarjoaa laivoille maasähkön liityntämahdollisuuden Raideliikenteen päästöjen hallinta VR toimenpiteet?? YKSITYISLIIKENNE Pyritään vähentämään yksityisautoilua ja yksityisautoilun aiheuttamia päästöjä kaupunkialueella Liikennesuunnittelu ja liikennejärjestelmän kehittäminen Edistetään kevyttä liikennettä Yhteiskäyttöautot, liityntäpysäköinti, ympäristövyöhykkeet, kevyt liikenne Liikennejärjestelmän kehittäminen siten, että energiankulutus ja päästöt vähenevät ja toiminnallisuus paranee Selvitys pyöräpysäköinnin kehittämiseksi, pyöräpysäköinnin parantaminen lupaprosessissa, kävelykeskustan kehittäminen, pyöräteiden laadun ja viitoituksen kehittäminen, kaupunkipyöräkonseptin kehittäminen sekä tiedottaminen Autojen yhteiskäytön lisääminen Kaupungin ja yhteiskäyttöautoja tarjoavien yritysten yhteistyön kehittäminen tavoitteena vähentää yksityisautoilua Pysäköintijärjestelyjen kehittäminen Pysäköintimaksujen nosto, pysäköintirajoitusten lisääminen Selvitetään ja otetaan käyttöön Helsinkiin soveltuvat liikenteen hallinta- ja hinnoittelukeinot Edistetään joukkoliikenteen kilpailukykyä, ruuhkaisuutta ja vähäpäästöisyyttä. Selvitetään erilaisia ruuhkamaksumalleja (EPOS ponsi) Edistetään vähäpäästöisyyttä Biopolttoaineiden käyttöönotto hallituksen esityksen mukaisesti Määritellään viralliset kriteerit vähäpäästöisille autoille, selvitetään ja otetaan käyttöön kannustinmahdollisuudet (mm. pysäköintietu) Pyritään vähentämään raskasta liikennettä Ympäristövyöhykkeet, logistiikan kehittäminen 0 kaupunkialueella Ympäristövyöhykkeiden luominen Rajoitetaan vanhimpien ja saastuttavimpien raskaiden ajoneuvojen liikennöintiä keskusta-alueella Tavarankuljetusliikenteen vähentäminen Logistiikan kehittäminen, sähköisten palveluiden lisääminen ja kehittäminen 49 Vaikutetaan kaupungin työntekijöiden työmatkoihin yksityisautoilun vähentämiseksi Järjestetään taloudellisen ajotavan koulutusta Etätyö, työsuhdeliput Hallintokunnat järjestävät koulutusta henkilöstölleen, HKL edellyttää, että liikennöitsijät käyvät koulutukseen, koulutuksessa lisäksi kiinnitetään huomiota reitin valintaan,logistisiin ketjuihin ja ajojajankohtaan Laaditaan liikkumissuunnitelmia Kaupungin hallintokunnat laativat oman liikkumissuunnitelmansa Työsuhdelipun käytön lisääminen Yksityis- ja työsuhdeautojen käytön vähentäminen Kaupunki tarjoaa kaikille työntekijöilleen joukkoliikenteen työsuhdelippuetuuden Selvitetään päästövaikutukset henkilökunnan omien ja työsuhdeautojen käytöstä sekä päästöjen vähentämismahdollisuudet Yhteiskäyttöautojen lisääminen Pysäköintijärjestelyt Kaupungin työntekijöiden maksuttomista autopaikoista luopuminen Kaupungin henkilöstön kannustaminen kevyen liikenteen käyttöön Lisätään asukkaiden kevyen liikenteen käyttöä Liikkumismuotoihin vaikuttaminen Pyöräliikenteen määrä pyritään kaksinkertaistamaan nykytasosta vuoteen 2015, niin että pyöräliikenteen osuus kaikista matkoista olisi tuolloin n. 12%. Luodaan edellytykset työmatkapyöräilylle (pyöräpaikat, sosiaalitilat), tiedotus kevyttä liikennettä koskevista parannuksista, pyöräilijöiden palkitseminen Kevyen liikenteen verkostot, työmatkapyöräily 0 Vaikutetaan liikenteen määrään ja kulkutapoihin parantamalla joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn asemaa ja palvelutasoa Pyöräily sisällytetään paremmin erityisesti seudulliseen liikennepolitiikkaan, turvallisuutta parannetaan, tiedotusta ja valistusta terveys- ja ympäristöhyödyistä, pyöräverkoston parantaminen yhtenäiseksi ja selkeäksi, pyörien pysäköintimahdollisuuksia parannetaan Edistetään kevyttä liikennettä Selvitys pyöräpysäköinnin kehittämiseksi, pyöräpysäköinnin parantaminen lupaprosessissa, väylien ylläpidon ja kunnon parantaminen, kävelykeskustan kehittäminen, pyöräteiden laadun ja viitoituksen kehittäminen, kaupunkipyöräkonseptin kehittäminen sekä tiedottaminen Pyörätieverkon ja kaupunkipyöräkonseptin Edistetään pyörällä liikkumista huolehtimalla pyöräteiden hoidosta ja kehittäminen talvikunnossapidosta, uudistamalla kaupunkipyörät Kootaan kokemuksia pyörätieverkostosta ja Kootaan Euroopan "pyöräilykaupungeista" parhaita käytäntöjä ja käytännöistä sovelletaan niitä ELINKEINOPOLITIIKKA JA OSAAMINEN INNOVATIIVISET KOKEILUHANKKEET 51 Osallistutaan kehityshankkeisiin Yhteistyöhankkeet ja niiden kokemusten vieminen käytäntöön 0

8 Kumppanuusohjelmien kehittäminen Yhteishankkeet elinkeinoelämän kanssa energiatehokkuuden elinkeinoelämän kanssa Kokeiluhankkeiden hyvien käytäntöjen Viedään kokeiluhankkeista kertyneet hyvät kokemukset laajasti käytäntöön käyttöönotto UUDET RAHOITUSKÄYTÄNNÖT 52 Osallistutaan uusien rahoituskäytäntöjen Kehitetään uusia toimintamalleja energiatehokkuusprojektien 0 kehittämiseen rahoittamiseksi Rahoituskäytäntöjen kehittäminen Uudisrakentamishankkeissa energiatavoitetakuu-käytännöt, hankekohtaiset erityisrahoitukset energiatehokkuusinvestoinneille Osallistutaan hankkeeseen, jossa kehitetään rahoituskonsepti ja ESCOkäytäntö pk-yrityksille ja kotitalouksille Selvitetään mahdollisuudet ns. Ilmastorahastoon, jolla tuetaan hyviä yksityissektorin energiatehokkuushankkeita MUUT SEKTORIT JA OSA-ALUEET 0 MUITA TOIMIA 53 Kannustetaan yksityisiä toimijoita toteuttamaan energiatehokkuutta edistäviä toimintamalleja Kannustetaan ympäristöluokituksiin ja erilaisten ympäristöluokitusten ym toteuttamiseen 0 Yksityisten toimijoiden ohjelmat ja toimintamallit Mm. Green Office, ympäristöluokitusjärjestelmät, energiaexperttitoiminta, 4H, ympäristöohjelmat, jne.

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Ilmasto-ohjelman taustatekijät

Ilmasto-ohjelman taustatekijät Lappeenrannan kaupunki ILMASTO-OHJELMA Luonnos 20.4.2009 Ilmasto-ohjelman taustatekijät 2 Ilmastosopimukset Suomella on ollut vuodesta 2001 saakka kansallinen ilmastostrategia, jonka avulla pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

Helsingin ilmastotavoitteet skenaariotyöpajojen tulokset

Helsingin ilmastotavoitteet skenaariotyöpajojen tulokset Helsingin ilmastotavoitteet 2030 -skenaariotyöpajojen tulokset 31.3.2016 Jari Viinanen 1 30.11.2016 Petteri Huuska Helsingin ilmastotyöryhmän tehtävänä Vuoteen 2030 tähtäävät ilmastopoliittiset tavoitteet

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Resurssiviisaus Energiateema Tiedonantotilaisuus KV:lle

Resurssiviisaus Energiateema Tiedonantotilaisuus KV:lle Resurssiviisaus Energiateema 30.5.2016 Tiedonantotilaisuus KV:lle Resurssiviisaus Jyväskylä sitoutunut resurssiviisauden edistämiseen pitkäjänteisesti Resurssien viisas käyttö kärkenä kaupunkistrategiassa

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut

Lisätiedot

Myyrmäen keskusta Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla

Myyrmäen keskusta Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla Myyrmäen keskusta 001925 Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla Vantaan kaupunki 23.9.2016 Vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon Kaavaan esitettyjen uusien kortteleiden 15403, 15406 ja 15422,

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

Sähköisen liikenteen foorumi 2014

Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Miten Suomi hyötyy sähköisestä liikenteestä Hannele Pokka 14.5.2014 Ilmastopaneelin (IPCC) terveiset sähköisen liikkumisen näkökulmasta Kasvihuonepäästöt ovat lisääntyneet

Lisätiedot

Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy

Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy Liikkumistottumuksiin ja -asenteisiin pitää ryhtyä vaikuttamaan joka

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Ilmastostrategian keinot ilmastonmuutoksen hillinnässä. YTV Iltakoulu Tietopalvelujohtaja Irma Karjalainen

Pääkaupunkiseudun Ilmastostrategian keinot ilmastonmuutoksen hillinnässä. YTV Iltakoulu Tietopalvelujohtaja Irma Karjalainen Pääkaupunkiseudun Ilmastostrategian keinot ilmastonmuutoksen hillinnässä YTV Iltakoulu 21.11.2007 Tietopalvelujohtaja Irma Karjalainen Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia YTH 15.12.2006 Strategia työn rajaukset:

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Sidosryhmäseminaari 12.6.2012 Tuomo Suvanto Työryhmän toimeksianto Selvittää, kuinka Suomessa tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Kuntien KETS ja KEO sopimukset KETS (Kuntien energiatehokkuussopimus) yli 20 000 asukkaan kunnat yli 20 000 MWh/a:n kuntayhtymät KEO (Kuntien

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 4.11.2015 Lauri Penttinen Hoitokuluista energiaan ja veteen

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki 25.8.2011 Jukka Noponen Haaste: energiankäytön ja päästöjen vähentäminen rakennetussa ympäristössä Kansainväliset ilmastoneuvottelut Ilmasto-

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 7.6.2013 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset. Energiavirasto Juha Toivanen

Energiatehokkuussopimukset. Energiavirasto Juha Toivanen Energiatehokkuussopimukset Energiavirasto Juha Toivanen 9.2.2016 Vapaaehtoista sopimustoimintaa energiansäästöstä energiatehokkuuteen ESD 2006 EED 2014 2020 Energiansäästö sopimukset Jatkoaika Energiatehokkuus

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari 10.12.2015 CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö DI Jouni Arola Lahden kaupunki 110

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

ILMASTO-OHJELMA Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN

ILMASTO-OHJELMA Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN ILMASTO-OHJELMA 2016 2020 Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN Espoon kaupunki haluaa olla vastuullinen edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kaupunki on laatinut ilmasto-ohjelman,

Lisätiedot

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Autojen yhteiskäyttö Turkuun työpaja 9.2.2010 Liikennesektorille kohdistuvia haasteita

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA Seinäjoki, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka ja Lapua Kuntien ilmastokampanjatapaaminen 8.11.2012 Mika Yli-Petäys Projektipäällikkö Lapuan kaupunki

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Hankkeen

Lisätiedot

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka. Jaakko Kiander

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka. Jaakko Kiander Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka Jaakko Kiander 28.10.2008 Selvityksen rakenne Ilmastopolitiikan tavoitteet Kuinka paljon kotitalouksien energiankulutusta pitää rajoittaa? Energian hinnan

Lisätiedot

Allianssihanke Vuolukiventie 1b

Allianssihanke Vuolukiventie 1b Allianssihanke Vuolukiventie 1b Vuolukiventien projektiallianssin pidennetty takuu ja sopimukseen sisältyvä ylläpito 9.12.2014 Marko Räisänen SRV Rakennus Oy Vuolukiventie 1b peruskorjaus Vuolukiventie

Lisätiedot

Mitä uutta tarvitaan? Liikennejärjestelmä murroksessa

Mitä uutta tarvitaan? Liikennejärjestelmä murroksessa Mitä uutta tarvitaan? Liikennejärjestelmä murroksessa Pekka Sauri Apulaiskaupunginjohtaja, Helsinki Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka 27.1.2014 Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA Seinäjoki, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka ja Lapua Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis Oy ILMASTOSTRATEGIAN

Lisätiedot

Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto

Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto Maakunnan liitot Lakisääteisiä kuntayhtymiä Osa kunnallishallintoa Ylin päätösvalta maakuntavaltuustolla

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016 COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN NYKYINEN AIKATAULU Uudisrakennukset 2016 lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset tulevat lausunnolle. 2017

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea HSL:n ja Motivan työnantajaseminaari 14.3.2013 Päivi Huhtala Tuko Logistics Osuuskunta Päivittäistavarakaupan valikoima-, hankinta-

Lisätiedot

Kokemuksia energia- ja päästölaskennasta asemakaavoituksessa

Kokemuksia energia- ja päästölaskennasta asemakaavoituksessa Kokemuksia energia- ja päästölaskennasta asemakaavoituksessa INURDECO TYÖPAJA 25.8.2014 ENERGIA- JA ILMASTOTAVOITTEET ASEMAKAAVOITUKSESSA Paikka: Business Kitchen, Torikatu 23 (4.krs) Eini Vasu, kaavoitusarkkitehti

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio Kuhmoisten kunta hiilineutraaliksi Pasi Tainio Pasi Tainio Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tekniikan kandidaatti Energiatekniikka Energiatekniikan diplomi-insinööri Energiatalous Kotoisin Padasjoelta

Lisätiedot

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen 1 YMPÄRISTÖOHJELMA @ LUT 2016 ENERGIA Energiankulutuksen vähentäminen 1) Sähköenergian kokonaiskulutuksen/opiskelija-fte vähentäminen 5% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2018 loppuun mennessä - toimenpiteet:

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/4 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 28.2.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/4 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 28.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/4 1 b 4 KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS ENERGIAPOLIITTISIA LINJAUKSIA KOSKEVASTA SELONTEOSTA Kslk 2008-230, Kvsto 17 30.1.2008 1 Tavoitteena Helsingin laadukas ympäristö Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet

Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet Olof Granlund Oy Erja Reinikainen Save Energy työpaja 04.05.2009 : Energiansäästö julkisissa tiloissa Copyright Granlund 04.05.2009 www.granlund.fi

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat. Lea Gynther, Kirsi-Maaria Forssell ja Tapio Jalo

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat. Lea Gynther, Kirsi-Maaria Forssell ja Tapio Jalo Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat Lea Gynther, Kirsi-Maaria Forssell ja Tapio Jalo 15.3.2012 Sisältö Lähestymistapa Energiasuunnitelman tavoitteet Prosessin eteneminen Vaiheet Esimerkkejä

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin Energianeuvoja Tommi Tuomi Kymenlaakson energianeuvonta Energianeuvoja Tommi Tuomi 020 615 7449 tommi.tuomi@kouvola.fi Sähköposti ja puhelin neuvontaa, neuvonta

Lisätiedot

Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset

Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset 2 Liikenne kasvavassa kaupungissa Helsinki kasvaa, liikenne lisääntyy Helsinki ja Helsingin seutu kasvavat voimakkaasti. Helsingin väkiluvun

Lisätiedot

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos www.ekokymenlaakso.fi Pia Outinen 1 1 Tavoite ja tarkoitus Tehtävä Kymenlaaksolle Strategia sisältää Kymenlaakson vision, toiminnalliset

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Mitä päästöjä tarkastellaan? Kansallinen energia- ja ilmastostrategia sekä keskipitkän aikavälin ilmastopoliittinen suunnitelma koskevat ainoastaan

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

Resurssiviisas Lappeenranta tavoitetila 2050

Resurssiviisas Lappeenranta tavoitetila 2050 Resurssiviisas Lappeenranta tavoitetila 2050 Kestävä hyvinvointi Ei päästöjä Ei jätettä Ei ylikulutusta Energiantuotanto ja -kulutus Lappeenranta on ilmastoneutraali sähkön- ja lämmöntuotannossa Kansalaiset

Lisätiedot

Ohjelma

Ohjelma Ohjelma 22.-24.11.2011 klo 9.00 klo 9.15 klo 9.30 klo 10.30 klo 11.15 klo 12.00 klo 12.45 Klo 13.30 klo 13.30 Klo 14.15 Aamukahvi Tilaisuuden avaus ja johdatus päivän aiheeseen Marcus Engman, toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Skaftkärr Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Kehityshankkeen rakenne Hankkeen kesto 2008-2012 Alueen rakentuminen 2011-2020 Rahoittajat

Lisätiedot

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 24.11.2016 Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti v. 2015

Lisätiedot

Alue-energiamalli. Ratkaisuja alueiden energiasuunnitteluun

Alue-energiamalli. Ratkaisuja alueiden energiasuunnitteluun Alue-energiamalli Ratkaisuja alueiden energiasuunnitteluun Lähes puolet Uudenmaan kasvihuonepäästöistä aiheutuu rakennuksista Uudenmaan liitto 3 4 5 Energiaverkot keskitetty Hajautettu tuotanto hajautettu

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-vuositapaaminen 23.11.2011 Liikkumisen ohjauksen hankehaku

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi Rakentaminen 30.9.2014 EPBD lähes nollaenergiarakennus 2 art. 2 alakohta: lähes nollaenergiarakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jolla on erittäin

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uudistuu - tulevat haasteet Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta seminaari 8.10.2010 Aika: 8.10. perjantaina klo 9.30 11.30 8.10.2010 1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Energianeuvonnan taustaa ja tavoitteet Neuvonnan aikataulu ja sisältö

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Energiansäästösuunnitelma 2016 2017 Nuorisoasiainkeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA 2016 2017 28.12.2015 2 Sisällysluettelo 1. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen energiansäästösuunnitelma... 4 1.1

Lisätiedot

Lisäselvitys Porvoon kaupungin asiassa 01677/16/4114 antamaan lausuntoon OMENATARHAN ALUE OSANA SKAFTKÄRRIN ENERGIATEHOKASTA KAUPUNGINOSAA

Lisäselvitys Porvoon kaupungin asiassa 01677/16/4114 antamaan lausuntoon OMENATARHAN ALUE OSANA SKAFTKÄRRIN ENERGIATEHOKASTA KAUPUNGINOSAA Helsingin hallinto-oikeus Lisäselvitys Porvoon kaupungin asiassa 01677/16/4114 antamaan lausuntoon OMENATARHAN ALUE OSANA SKAFTKÄRRIN ENERGIATEHOKASTA KAUPUNGINOSAA Hankkeen taustaa Porvoon kaupunki, Suomen

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 7.6.2013 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja

Lisätiedot

ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa

ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.2011 HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Kohti hiilineutraalia

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito

Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito Sisäilma ja terveys terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö 24.11.2015 Petri Kuisma Lapin AMK 23.11.2015 1 Sisältö Suunnitelmallinen sisäympäristö Kustannustehokkaat

Lisätiedot

Kunnat ja kaupungit toimivat

Kunnat ja kaupungit toimivat Kunnat ja kaupungit toimivat Vauhtia päästövähennyksiin! -seminaari 17.4.2013 Säätytalo Lotta Mattsson, Kuntaliitto Kaupungistuminen ja päästökehitys Tällä hetkellä puolet maailman väestöstä elää kaupungeissa.

Lisätiedot

Imatran ympäristöohjelma

Imatran ympäristöohjelma Imatran ympäristöohjelma Imatran kaupungin ympäristöohjelma on laadittu osana EAKRrahoitteista Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma -hanketta. Hankkeessa laadittiin ympäristöohjelmat jokaiselle Etelä-

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS HANKE-ESITTELY 14.4.2016 Tomi Kiuru, Motiva Oy ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS taustat ja lähtökohdat Energiatehokkuus on yksi tapa leikata laitoksen kustannuksia. Ns. Motivamallisissa

Lisätiedot

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ 10.11.2016 OMINAISKULUTUKSET 2016, KAIKKI KOHTEET (265 KPL) Lämmitys 39,8 kwh/rm3 Vesi 355 l/rm3 Sähkö 5,48 kwh/rm3 ENERGIAKUSTANNUKSET VS. MUUT HOITOKUSTANNUKSET

Lisätiedot

Liikenteen energiansäästöpolitiikka ja sen haasteet - näkökulma: kuorma-auto- ja pakettiautoliikenne sekä energiapalveludirektiivi

Liikenteen energiansäästöpolitiikka ja sen haasteet - näkökulma: kuorma-auto- ja pakettiautoliikenne sekä energiapalveludirektiivi Liikenteen energiansäästöpolitiikka ja sen haasteet - näkökulma: kuorma-auto- ja pakettiautoliikenne sekä energiapalveludirektiivi VTT 9.5.2006 Risto Saari Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen energiansäästöpolitiikka

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009 Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008 Hille Hyytiä 22.9.2009 1.1 Energiavaltainen teollisuus tavoitteet toimenpideohjelmassa 1. Toimenpideohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja

Energiatehokkuuspäivä Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja Energiatehokkuuspäivä 15.2.2016 Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja Petri Kuisma Esityksen sisältö: 1. Aurinkoenergia 2. Energiatehokkuus Tuotannon liittäminen sähköverkkoon Mikrotuotannolla

Lisätiedot

Kuntien ja valtion ilmastokumppanuus ilmastopäästöjen vähentämiseksi esiselvitys. Emilia Paavilainen 8.11.2012

Kuntien ja valtion ilmastokumppanuus ilmastopäästöjen vähentämiseksi esiselvitys. Emilia Paavilainen 8.11.2012 Kuntien ja valtion ilmastokumppanuus ilmastopäästöjen vähentämiseksi esiselvitys Emilia Paavilainen 8.11.2012 Sisällys Esiselvityksen tavoitteet Selvitys kuntien päästövähennystoimenpiteistä ja kustannuksista

Lisätiedot

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Esityksen sisältö Motivan kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Mitkä hankinnat kestäviksi ja miten;

Lisätiedot

Energiaekspertiksi omassa taloyhtiössä. Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016

Energiaekspertiksi omassa taloyhtiössä. Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016 Energiaekspertiksi omassa taloyhtiössä Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016 Energiaekspertti taloyhtiössä Aktiivinen, talonsa tunteva asukas Isännöinnillä ja kiinteistöhuollolla ei

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

Edessä väistämätön muutos

Edessä väistämätön muutos Edessä väistämätön muutos 50 kestävää ratkaisua Jätkäsaareen -tilaisuus Pirkko Heikinheimo, VNK Ennakoitu lämpeneminen tällä vuosisadalla Ilman ilmastopolitiikkaa Sen kanssa Lähde: MIT Sektorit kuvaavat

Lisätiedot

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta 1 Sari Hildén, kiinteistöpäällikkö Tilakeskus Helsingin kaupungin rakennuskannan ikäjakauma Arvokiinteistöjä, palvelukiinteistöjä ja torppia, joissa

Lisätiedot

Joensuun kaupungin HINKU-vuosikello 2017

Joensuun kaupungin HINKU-vuosikello 2017 Joensuun kaupungin HINKU-vuosikello 2017 2 Päästöjen hillintäsuunnitelma vuodelle 2017 Useita toimintaa ohjaavia toimenpiteitä mm.: Ilmasto-ohjelman päivitys Kestävän energiankäytön toimenpideohjelman

Lisätiedot

SUOMALAISET YRITYKSET

SUOMALAISET YRITYKSET SUOMALAISET YRITYKSET Suomalaiset yritykset tehostavat aktiivisesti energiankäyttöään. Vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa on mukana yli 600 yritystä ja niiden noin 5000 toimipaikkaa. Yritysten

Lisätiedot