Helsingin kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kestävän energiankäytön toimenpideohjelma"

Transkriptio

1 Helsingin kestävän energiankäytön toimenpideohjelma SEKTORIT ja toimintaalueet Toimenpiteen nimi Toimenpiteeseen sisältyvät tarkemmat keinot Arvioitu energiansäästövaikutus [MWh/a] (pa+lä+sä) Arvioitu uusiutuvan energian tuotannon lisäys [MWh/a] vuonna 2020 Arvioitu CO2- päästöjen vähenemä [t/a] vuonna 2020 KAUPUNGIN OMAT KIINTEISTÖT, RAKENNUKSET, TOIMINNOT RAKENTAMINEN / KAUPUNGIN OMISTAMAT RAKENNUKSET (KOKO KONSERNI) TILAHANKINTA 1 Olemassa olevien tilojen tehokas käyttö Nykykäytännön mukaisesti selvitetään uusien tilatarpeiden 0 yhteydessä mahdollisuudet käyttää olemassa olevia tiloja Olemassa olevan rakennuskannan tehokas Selvitetään uusien tilatarpeiden yhteydessä mahdollisuudet käyttää hyödyntäminen olemassa olevia tiloja ja tehostaa tilojen käyttöä MATALAENERGIAPALVELURAKENNUSTEN TOTEUTTAMINEN 2 Toteutetaan palvelurakennukset matalaenergiarakennuksina. Kehitetään määrittelyt ja toimintatavat matalaenergiarakentamiselle. Toteutetaan kaikki uudisrakentamis- ja peruskorjauskohteet matalaenergia- ja tulevaisuudessa lähes nollaenergiarakennuksina. Matalaenergiarakentamisen pilottihankkeet Kehitetään määrittelyt ja toimintatavat palvelurakennusten matala- ja passiivienergiarakentamiselle Matalaenergiarakentaminen Toteutetaan matala- ja lähes nollaenergiarakentamista uudisrakentamiskohteissa Toteutetaan matala- ja lähes nollaenergiarakentamista peruskorjauskohteissa MATALAENERGIA-ASUINRAKENNUSTEN TOTEUTTAMINEN 3 Toteutetaan kaupungin omistamat 2010-luvulla toteutetaan kaikki kaupungin omistaman asuinrakennukset asuinrakennuskannan uudis- ja peruskorjauskohteet matalaenergiarakennuksina. matalaenergiarakennuksina ja 2020-luvulla Matalaenergiarakentaminen asuinrakennuksissa passiivienergiarakennuksina. Asuntorakentamisessa siirrytään matalaenergiatalotuotantoon 2010-luvulla ja passiivitalotuotantoon 2020-luvulla. Toteutetaan matalaenergiarakentamista uudisrakennuksissa Toteutetaan matalaenergiarakentamista peruskorjauskohteissa UUSIEN RAKENNUTTAMISMENETTELYJEN KEHITTÄMINEN 4 Kehitetään suunnittelun ohjausta julkisessa Suunnittelu- ja rakennusohjeet, arviointityökalut, 0 rakentamisessa suunnitteluratkaisujen vertailut Suunnittelun ohjauksen kehittäminen julkisessa Systemaattinen ympäristönäkökohtien huomioimisen ohjaus rakentamisessa Suunnitteluratkaisujen energiatehokkuuden ja ekologisuuden arviointityökalujen käyttöönotto hankkeiden ympäristövaikutusten arvioimiseksi Matala- ja passiivienergiarakentamisen suunnittelun ja rakentamisen ohjeiden laadinta Ekologisten suunnittelu- ja rakennusohjeiden laadinta 5 Kehitetään rakentamisen taloudellisia ohjauskeinoja energiatehokkuuden Taloudellisen ohjauksen kehittäminen RAKENTAMISEN UUSIEN KÄYTÄNTÖJEN LUOMINEN 6 Luodaan uusia käytäntöjä uuden ja peruskorjattavan rakennuskannan energiatehokkuuden Ekologisen uudisrakentamisen käytäntöjen kehittäminen Uusien korjauskäytäntöjen luominen olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden Matala- ja passiivienergiarakentamisen koulutus rakennuttamistehtävissä toimiville kaupungin omassa organisaatiossa Konkretisoidaan yli 1000 br-m 2 :n hankkeissa elinkaarivertailulla tutkittavat perusratkaisut Luodaan uusia toimintatapoja rakentamisen taloudellisessa ohjauksessa, rahoitusjärjestelyissä, ym Kokonaiskustannusten ohjaus (investointi ja käyttö), kokonaisratkaisujen kilpailutus Varaudutaan taloudellisesti kannattaviin ja energiataloutta parantaviin lisäinvestointeihin, jotka tulevat esille vasta rakentamisaikana Selvitetään edellytykset hankekohtaiseen erityisrahoitukseen, jotta energiatehokkuusinvestointi ei nosta perittäviä pääomavuokria Tavoitemäärittelyt, kokeiluhankkeet, kokemusten kerääminen, rakentamisen käytäntöjen kehittäminen 0 0 Energia- ja ympäristötavoitteiden määrittelyt tarveselvityksiin, hankesuunnitelmiin ja urakkaohjelmiin Ekologisen rakentamisen kokeiluhankkeet Uusiin rakennettaviin alueisiin liittyvät aluekehityshankkeet Kokeiluhankkeissa esille tulleiden kokemusten kerääminen ja vieminen käytäntöön Olemassa olevan rakennuskannan korjaus energiatehokkaalla tavalla Osallistutaan korjausrakentamiseen kohdennettuihin uuden teknologian kehittämishankkeisiin ja käynnistetään koerakentamishankkeita. 7 Ruokahuollon kehittäminen Rakentamisasiakirjojen kehittäminen energiatehokkuutta vaativiksi Optimoidaan suunnitteluratkaisut energiatehokkuuden julkisessa rakentamisessa Selvitetään ruoan tuotantojärjestelyjä ja luodaan uusia käytäntöjä suurkeittiöiden energian kulutuksen vähentämiseksi Energiatehokkuuteen liittyvien vaatimusten lisääminen tarvittavin osin tarjouspyyntöön, tilaukseen ja urakka-asiakirjoihin Suunnitteluratkaisujen vertailut, innovatiivisten ratkaisujen kehittäminen (talotekniikka, rakennustekniikka). Sähköenergian kulutuksen vähentäminen avainasemassa. 359

2 Energiatehokkuuden varmistaminen rakennushankkeessa Suunnitteluratkaisujen optimointi energiatehokkuuden Sähköenergian kulutuksen vähentäminen Suunnitteluratkaisujen optimointi 0 Sähkö-, lämmitys- ja jäähdytysenergian kulutuksen optimointi suunnitteluvaiheessa (talotekniset ja rakennustekniset ratkaisut) Etsitään vaihtoehtoisia toteutusratkaisuja taloteknisten suunnittelukilpailujen ja tuoteosakauppojen avulla Innovatiivisten lämmitys- ja jäähdytysratkaisujen kehittäminen, käyttömahdollisuuksien selvitys ja käyttöönotto hankkeissa Parhaat käytännöt energiatehokkaan talotekniikan suunnittelussa, mm.valaistus ja sen ohjaus Rakenteellisten keinojen käyttö jäähdytystarpeen vähentämiseksi Materiaaleihin sitoutuneen energian minimointi Toteutetaan mukavuuslämmitykset vesikiertoisina järjestelminä kaupungin omassa ja tukemassa uudisrakentamisessa kaukolämpöalueilla Toteutetaan mukavuuslämmitykset vesikiertoisina järjestelminä kaupungin omassa ja tukemassa peruskorjausrakentamisessa kaukolämpöalueilla RAKENTAMISVAIHEEN TOIMENPITEET 8 Vähennetään rakentamisen Työmaan ympäristösuunnitelmiin vaatimukset rakentamisen energiankulutusta energiatehokkuudesta Rakentamisen energiankulutuksen Työmaan ympäristösuunnitelmille vaatimukset rakentamisen pienentäminen energiankäytön tehostamistoimista Infran ja tontin rakentamisessa vältetään kiviainesten ym maamassojen kuljetuksia 9 Rakennuksen energiatehokkuuden Vastaanottoon sisällytetään vaatimukset tiiviysmittauksista, varmistaminen vastaanottovaiheessa lämpökamerakuvauksista, ym. Energiataloudellisuuden varmistaminen Ilmantiiviyden tarkastaminen rakennusaikana mittauksin ja vastaanottovaiheessa lämpökamerakuvauksin, kiinteistön energiankulutus- ja olosuhdetavoitteiden todentaminen osana vastaanottomenettelyä RAKENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTO- JA TAKUUVAIHEEN TOIMENPITEET 10 Varmistetaan energiatehokkuus Rakennuksen käyttöohje, koulutus, palautejärjestelmät, rakennusten käyttöönottovaiheessa käyttöönottokatselmukset Energiataloudellisuuden varmistaminen Asetettujen tavoitteiden saavuttamisen todentaminen, käytönopastus, 720 käyttöönottovaiheessa rakennuksen käyttöohje uudisrakennuksissa Asetettujen tavoitteiden saavuttamisen todentaminen, käytönopastus, rakennuksen käyttöohje peruskorjauskohteissa Käyttöönottovaiheen energiakatselmus takuuvaiheen aikana, simulointien päivitys tavoitekulutukseksi Osana rakentamisen laadunvarmistusta kehitetään takuuaikana toteutettava kysely kiinteistön ylläpidolle ja käyttäjille Kytketään investointikohteisiin pitkiä takuuaikoja Riittävä ohjeistus rakennuksen käyttäjille Parannetaan suunnittelu- ja rakentamisvaiheiden osaamisen siirtämistä huoltohenkilökunnalle ja käyttäjille Rakennuksen käyttöohjeen laadinta ja huoltohenkilökunnan opastus RAKENNUSTEN KÄYTÖN JA YLLÄPIDON TOIMENPITEET / KAUPUNGIN OMISTAMAT RAKENNUKSET KULUTUSSEURANTA 11 Kehitetään raportointikäytäntöjä ja Tunnuslukujen ja raportoinnin kehitys, kulutustiedon hyödyntäminen, kulutustietojen hyödyntämistä tiedotus, seuranta, Kuukausitasoinen kulutusseuranta Toteutetaan nykykäytännön mukaisesti kuukausitasoista energiankulutuksen seurantaa kaupungin omistamissa Energian kulutuksen seurannan nykyistä Energiankulutuksen seurannan ja tunnuslukujen kehitys nykyistä parempien raportointikäytäntöjen kehittäminen ja käyttöönotto tarkemmiksi sekä tiedon hyödyntäminen energiatehokkuuden Energiankulutuksen seurannan ja tunnuslukujen kehitys nykyistä tarkemmiksi sekä tiedon hyödyntäminen energiatehokkuuden asuinrakennuksissa Kulutuksen raportointi, eritasoiset raportointimallit eri tahoille, kulutuksesta ja kulutuksen muutoksista tiedottaminen käyttäjälle. Hallinnollisen menettelyn kehittäminen. Display-todistukset ja muut energiamerkinnät Kehitetään hallinnollisia menettelyjä energiakustannusten kohdistamiseksi käyttäjille Hallinnollisen menettelyn kehittäminen energiakustannusten kohdistamiseksi käyttäjälle Kehitetään teknisiä valmiuksia energiankulutuksen mittaroinnissa Energiankulutuksen mittaroinnin ja muiden teknisten keinojen kehittäminen Tuntitehojen ja olosuhteiden seuranta, jatkuva menettelytapa tietojen analysoimiseksi Vuokramenettelyjen, seurantakäytäntöjen, laskutuksen kehitys 0 Kohdennetaan sähköenergiankulutus ja sen kustannukset kulutuksen aiheuttajaan, laskutetaan kustannukset käyttäjältä ja informoidaan käyttäjää kulutuksista Kiinteistöjen vuokrat määritellään siten, että kulutuksen kustannukset kohdistetaan käyttäjälle Tehokkaiden ja havainnollisten mittarointikäytäntöjen ja tekniikoiden kehitys Toteutetaan kiinteistösähkön ja käyttäjäsähkön mittaus tai mittausvalmius kaikissa uudiskohteissa ja peruskorjauksissa Sähköenergian tuntipohjaista ja reaaliaikaista mittausvalmiutta ja seurantaa kehitetään kaupungin omassa rakennuskannassa. Kehitetään mahdollisuutta korkeampaan hinnoitteluun korkean kulutuksen aikana (koskien kaikkia kuluttajia). Smart Grid. Kulutuksen alamittaukset Suurten kulutuskohteiden alamittaukset (keittiöt jne) 0 ENERGIAKATSELMUKSET, ENERGIAPALVELUT 14 Toteutetaan energiakatselmuksia ja toteutetaan katselmuksissa ehdotetut säästötoimenpiteet. Energiakatselmukset ja säästötoimet Tavoitteet katselmustoiminnalle, katselmusten teettäminen, toimenpiteiden toteutus, säästötakuumenettelyn kehitys Energiakatselmusten teettäminen, tavoitteiden asettaminen energiakatselmustoiminnalle Energiakatselmuksissa ehdotettujen toimenpiteiden toteutus Jatketaan ja edelleen kehitetään säästötakuumenettelyä kaupungin tarpeita vastaavaksi.

3 15 Toteutetaan kaupungin omistamissa asuntokiinteistöyhtiöissä energiakatselmuksia ja toteutetaan katselmuksissa ehdotetut säästötoimenpiteet. Tavoitteet katselmustoiminnalle, katselmusten teettäminen, toimenpiteiden toteutus, säästötakuumenettelyn kehitys Energiansäästötoimet asuntokiinteistöyhtiöissä Energiakatselmuksissa ehdotettujen toimenpiteiden toteutus AESS mukaisesti Energiansäästöpotentiaalin kartoitus (TTY selvitys) RAKENNUSTEN YLLÄPIDON ENERGIATEHOKKUUS 16 Parannetaan rakennusten energiatehokkuutta käyttövaiheessa Ylläpitomenettelyjen kehittäminen, kiinteistöhuollon koulutus, käyttöteknisten säästötoimien jatkuva läpikäynti, automatiikan hyödyntäminen Huoltokirjan tehokas käyttö Sähköisen huoltokirjan käytön valvonta ja kehittäminen Rakennusten energiatehokas käyttö Kiinteistöhuollon toimet energiatehokkuuden RAKENNUSTEN KÄYTÖN ENERGIATEHOKKUUS 17 Jatketaan ja kehitetään henkilökunnan koulutusta Tietotekniikkaympäristön, toimisto- yms laitteiden energiansäästötoimet kaupungin omassa toiminnassa Henkilöstön koulutus ja motivointi Parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen Ohjeistus suurkeittiöiden käyttäjille Motivoidaan käyttäjiä kehittämällä taloudellista ohjausta Talotekniikan energiatehokas ohjaus ja säätö normaalin käyttöajan ulkopuolella, hyödynnetään energiakatselmuksista saatuja tyyppisäästötoimenpiteitä koko rakennuskannassa LVI-tekniikan ja valaistuksen ohjausten tehostaminen varsinaisen käyttöajan ulkopuolella Selvitetään puolilämpimien tilojen ja tyhjänä olevien tilojen lämpötilan ja lämmitystehon alentamismahdollisuus. Säästötakuumenettelyt Huoltokirjan hyödyntäminen, palkkiokäytännöt, energiansäästön kannustimet käyttäjille Ylläpitomenettelyjen parantaminen, tiedon lisääminen, kiinteistönhoitohenkilökunnan koulutus, toiminnan seuranta Tietotekniikka, parhaat käytännöt, valistuskampanjat, positiivinen viestintä, energiansäästöpalkinnot.. Energiatehokkuus huomioidaan laitteiden asetuksissa ja käytössä Johdon sitoutuminen, energiatehokkuuskoulutus jatkuvana käytäntönä, energiansäästöpalkinnot, positiivinen viestintä Aktiivinen tiedonvälitys, valistuskampanjat, ESNK-www-sivut, toimijatahojen palvelujen tuotteistaminen Palmian työntekijöiden koulutus ja ohjeistus Suurkeittiöiden energiatehokkuudesta Luodaan menettely, jossa sähköenergian käyttäjä pystyy hyödyntämään aikaansaamansa säästöt energiakustannuksissa muun toimintansa hyväksi KUNNOSSAPITOKORJAUKSET 18 Huomioidaan energiataloudellisuus toteutettaessa kunnossapitokorjauksia Kunnossapitokorjausten suunnitelmallisuus ja kokonaisuuksien 0 hallinta, uuden tekniikan hyödyntäminen Sovelletaan matalaenergiarakentamisen ohjeita, hyödynnetään energiakatselmuksista saatuja tyyppisäästötoimenpiteitä kunnossapitokorjauksissa Huomioidaan energiatehokkuus PTS-suunnitelmissa KUNNALLINEN KATUVALAISTUS 19 Parannetaan kunnallisen katuvalaistuksen Uusien valaisin- ja lampputyyppien hyödyntäminen kunnossapidossa energiatehokkuutta ja uusissa asennuksissa Ulkovalaistuksen tehostaminen Valaisimien ja lamppujen uusiminen, kunnossapidon tehostaminen Uusissa asennuksissa energiatehokkaiden valaisimien ja lamppujen valinta MUUT KIINTEISTÖT, RAKENNUKSET, TOIMINNOT RAKENTAMINEN (MUUT KUIN KAUPUNGIN OMISTAMAT RAKENNUKSET) KAUPUNGIN KÄYTÖSSÄ OLEVAT VUOKRATUT TILAT 20 Valitaan vuokrattaviksi tiloiksi mahdollisimman energiatehokkaita tiloja 0 Energiatehokkaiden tilojen valinta Energiatehokkuuden huomioiminen valittaessa tiloja YKSITYISET PALVELUSEKTORIN RAKENNUKSET 21 Matalaenergiarakentaminen yksityisissä Matalaenergiarakentaminen yksityisissä YKSITYISET ASUINRAKENNUKSET 22 Matalaenergiarakentaminen yksityisissä asuinrakennuksissa Matalaenergiarakentaminen yksityisissä asuinrakennuksissa Energiatehokkaan rakentamisen kokonaisvaltainen neuvonta alueen energiantuotantoratkaisut huomioiden Matalaenergiarakentaminen yksityisellä sektorilla noudattaen kaupungin esimerkkiä Toteutetaan matalaenergiarakentamista uudisrakentamiskohteissa noudattaen Helsingin kaupungin esimerkkiä Toteutetaan matalaenergiarakentamista peruskorjauskohteissa noudattaen Helsingin kaupungin esimerkkiä Tiedotus hyvistä esimerkeistä Yhteistyö alan toimijoiden kanssa Palvelu- ja toimistorakennusten energiatehokkuusvaatimukset tontinluovutusehtoihin Matalaenergiarakentaminen uudisrakentamisessa ja peruskorjauksissa yksityisellä sektorilla noudattaen kaupungin esimerkkiä Toteutetaan matalaenergiarakentamista uudis- ja peruskorjauskohteissa noudattaen Helsingin kaupungin esimerkkiä - Rakennusvalvontavirasto opastaa Asuinrakennusten energiatehokkuusvaatimukset tontinluovutusehtoihin Ohjataan pientalorakentajien ja asunto-osakeyhtiöiden lämmitys-, jäähdytys ja sähköratkaisuja tiedottamalla hyvistä esimerkeistä käyttäen koestettuja tuloksia. RAKENNUSTEN KÄYTTÖ JA YLLÄPITO (MUUT KUIN KAUPUNGIN OMISTAMAT RAKENNUKSET) ENERGIAKATSELMUKSET 23 Yksityisen sektorin Energiakatselmusten teettäminen ja energiatehokkuussopimuksiin energiatehokkuussopimukset ja liittyminen yksityisellä sektorilla energiakatselmukset 0

4 Kiinteistö- ja rakennusalan energiatehokkuussopimus Energiakatselmusten teettäminen Energiatehokkuussopimuksista tiedottaminen yksityissektorin aktivoimiseksi Palvelusektorin toimijoiden liittyminen energiatehokkuussopimuksiin, energiakatselmukset Energiakatselmukset yksityisissä, asuinrakennuksissa ja teollisuudessa KULUTUSSEURANTA 24 Yksityisen sektorin kulutusseuranta Kulutusseurannan, mittaroinnin ja raportoinnin kehittäminen ja tehostaminen yksityisellä sektorilla Kulutusseurannan tehostaminen Energiankulutuksen mittaroinnin, kulutusseurannan ja raportoinnin tehostaminen asuinrakennuksissa Energiankulutuksen mittaroinnin, kulutusseurannan ja raportoinnin tehostaminen Mittaroinnin kehittäminen Sähköenergian tuntipohjaista ja reaaliaikaista mittausvalmiutta ja seurantaa kehitetään yksityisessä rakennuskannassa. RAKENNUSTEN YLLÄPIDON JA KÄYTÖN ENERGIATEHOKKUUS 25 Yksityisen sektorin rakennusten energiatehokas käyttö Rakennusten energiatehokas käyttö Kiinteistöhuollon toimet energiatehokkuuden Kiinteistöä koskevat energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet kaupungin vuokraamissa tiloissa Talotekniikan energiatehokas ohjaus ja säätö normaalin käyttöajan ulkopuolella Ylläpitomenettelyjen kehittäminen, kiinteistöhuollon koulutus, käyttöteknisten säästötoimien jatkuva läpikäynti, automatiikan hyödyntäminen yksityisellä sektorilla Talotekniikan energiatehokas ohjaus ja säätö normaalin käyttöajan ulkopuolella, hyödynnetään energiakatselmuksista saatuja tyyppisäästötoimenpiteitä koko rakennuskannassa Huoltokirjan hyödyntäminen, palkkiokäytännöt, energiansäästön kannustimet käyttäjille Ylläpitomenettelyjen parantaminen, tiedon lisääminen, kiinteistönhoitohenkilökunnan koulutus, toiminnan seuranta Kiinteistöä koskevien parannusten esille tuominen kiinteistönomistajalle Käyttöteknisten energiansäästötoimien toteuttaminen vuokratuissa tiloissa Yksityisellä asuntosektorilla Yksityisellä palvelusektorilla Teollisuudessa ENERGIATEHOKKUUSNEUVONTA NEUVONTAPALVELUT (JATKUVA TOIMINTA JOKA KAUPUNGIN ORGANISAATIOSTA ULOSPÄIN) 26 Jatketaan ja kehitetään Neuvontapalvelun kehitys, aineisto tiedotusvälineille, näyttelyt, ohjeet, energiatehokkuusneuvontaa ja koulutusta rakentamiseen ja rakennusten energiankäyttöön liittyen esimerkkinä toimiminen Koulutus ja tiedotustoiminta Esimerkkinä toimiminen, tiedottaminen hyvistä suunnittelu-, rakentamis- ja hankintakäytännöistä, näyttelyt ja tapahtumat, tiedonsaantimahdollisuuksien parantaminen, tiedotusvälineille aineiston toimittaminen, jne. Lisätään tiedottamista hyvistä käytännöistä Tiedotetaan hyvistä suunnittelu-, rakentamis- ja hankintaratkaisuista 27 Keskitetty seudullinen Ekotehokkuuden palvelukeskuksen perustaminen energiatehokkuusneuvonta (Ilmastoinfo) Helsingin Energian energianeuvonta Neuvontapalvelu asiakkaille (mm. Sisälämpötilojen mitoitusohjeistusta ja neuvontaa erityyppisiin käyttökohteisiin) Sisälämpötilojen ohjeistus Rakennusvalvonnan neuvontapalvelu: Asuntorakennuttajien ja -rakentajien neuvonta Uusien ja peruskorjattavien rakennusten lämmitystapavalinnoissa ja eristevaihtoehdoissa neuvonta kokonaisuus ja alueen energiaratkaisut huomioiden. Asiointipisteiden tiedonsaantimahdollisuudet Rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvien tiedonsaantimahdollisuuksien parantaminen Muu kuin kaupungin organisaatioiden toteuttama neuvonta Motiva, Kiinteistöliitto, tiedotusvälineet, ym. Lisätään kestävän liikkumisen neuvontaa Neuvontapalvelun kehitys, näyttelyt, ohjeet Liikenteen neuvontapalvelu Perustetaan pysyvä kevyttä liikennettä, joukkoliikennettä ja ekotehokasta autoilua edistävä liikkumispalvelukeskus Tarjotaan yrityksille kestävän liikkumisen Tehdään ehdotus kuinka Helsinki voi tarjota yrityksille kestävän liikkumisen neuvontaa palvelua Vähennetään joutokäyntiä joutokäyntiä rajoitetaan tiedottamalla, tehostamalla valvontaa, valistustilaisuuksilla HKL:n tilaamille linja-autokuljettajille TIEDOTUSKAMPANJAT, VERKOTTUMINEN, VUOROVAIKUTUS (TOIMINTA KAUPUNGIN ORGANISAATIOSTA ULOSPÄIN) 28 Jatketaan ja kehitetään energia-asioista Hyvät käytönnöt, esimerkit, tapahtumat 0 tiedottamista Energiatehokkuudesta tiedottaminen Tapahtumat, tiedotus energiansäästöstä ja uusiutuvien energialähteiden sidosryhmille (kaupunkilaiset ja yritykset) käytöstä, kaupunki toimii esimerkkinä Energiapäivien järjestäminen Kehitetään aktiivista vuorovaikutusta kaupunkilaisten kanssa Matalaenergiarakentamisen esimerkkinä toimiminen Yhteistyö median kanssa Hyvien käytäntöjen luominen yhteistyössä kaupunkilaisten ja liikeelämän 0 kanssa Mm. EU-hankkeisiin liittyvä yhteistyön kehittäminen Kehitetään verkottumista ja yhteistyötä Yhteistyö toimien yhteensovittamiseksi, tiedon vaihtamiseksi, jne. 0 viranomaisten ja muiden kaupunkien kanssa Yhteistyö kaupunkien kanssa Yhteiset energiansäästöpyrkimykset muiden kaupunkien kanssa Yhteistyö viranomaisten kanssa TUET JA AVUSTUKSET 31 Osallistutaan energiatehokkuusinvestointien tukikäytäntöjen kehittämiseen Energiatehokkuusinvestointien tukikäytäntöjen kehittäminen ja ylläpito Vaikuttaminen energiatehokkuusmääräyksiin ja liikennepoliittisiin ohjauskeinoihin Investointituki- ja rahoituskäytäntöjen kehittäminen ja suuntaaminen tarkoituksenmukaisesti Yhteistyössä valtiovallan kanssa suunnataan investointitukia mm uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoon ja energiataloutta parantaviin toimenpiteisiin 0

5 Kehitetään ja ylläpidetään erilaisia energiatehokkuusinvestointeihin motivoivia rahoitus- (esim. säästötakuut) ja avustusmenettelyjä sekä tiedotetaan niistä tehokkaasti PAIKALLINEN ENERGIAN TUOTANTO (KAUPUNGIN OMAT + MUUT) Toteutetaan uusiutuvien energialähteiden käyttöön liittyvät selvitykset Selvitykset, kartoitukset, uusiutuvien käytön katselmukset 0 33 Uusiutuvien energialähteiden käytön mahdollisuuksien kartoittaminen Lisätään uusiutuvien energiamuotojen käyttöä kaupungin omassa rakennuskannassa Vaihtoehtoisten energialähteiden käytön edistäminen Uusiutuvien energiamuotojen käyttö kaupungin omassa rakennuskannassa Laaditaan kuntakohtaiset ja yliseudullinen potentiaalikartoitus alueen uusiutuvista energialähteistä ja hyödyntämismahdollisuuksista yhteistyössä muiden kaupunkien kanssa. Uusiutuvien energialähteiden katselmusten teettäminen Helsingissä Uusiutuvien energialähteiden ja kaukojäähdytyksen käytön lisääminen Kaikki kaukojäähdytyksen piirissä olevat jäähdytystä tarvitsevat rakennukset liitetään kaukojäähdytykseen 0 8 Uusiutuvien energialähteiden (biopolttoaineet, aurinkolämpö, yms.) käyttö lämmitykseen, jos kaukolämpöä ei ole käytettävissä Öljylämmityskohteissa ,2 Sähkölämmityskohteissa Selvitys kalliojäähdytyksen käyttömahdollisuuksista kaupungin omassa rakennuskannassa Selvitykset pienten tuulivoimaloiden käyttömahdollisuuksista kaupungin omassa rakennuskannassa Aurinkoenergian kokeiluhankkeet kaupungin omassa rakennuskannassa 34 Lisätään uusiutuvien energiamuotojen käyttöä kaupungin alueen yksityisessä rakennuskannassa Uusiutuvien energiamuotojen lisääminen Kaukolämpöverkon ulkopuolella uusiutuvien käytön lisäys Kaukolämpöverkon ulkopuolella edistetään uusiutuvien energialähteiden ja muiden vähäpäästöisten lämmitystekniikoiden käyttöönottoa. Öljylämmityskiinteistöissä siirtyminen uusituvien energiamuotojen käyttöön Suoralla sähkölämmityksellä varustetuissa kiinteistöissä siirtyminen uusituvien energiamuotojen käyttöön Neuvonta Pelletteihin ja muihin puupohjaisiin polttoaineisiin siirtyminen, maa- ja ilmalämpöpumput, aurinkolämpö Ilmalämpöpumput, aurinkolämpö, maalämpöpumput, puupohjaiset polttoaineet ohjaus uusiutuvien energialähteiden käyttöön peruslorjausten ja uudisrakentamisen yhteydessä JULKISET HANKINNAT (TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN HANKINTA KAUPUNGIN ORGANISAATIOSSA) Rakentamiseen liittyvät hankinnat on käsitelty rakentamisen yhteydessä Kehitetään hankintakäytäntöjä ja hankintojen energiatehokkuusohjeita Energiatehokkuuden sisällyttäminen hankintastrategiaan ja strategiamittarit Selvitetään hankintojen parhaat käytännöt ja niiden soveltuvuus käytäntöön Materiaali- ja energiatehokkuuden huomioiminen laitehankinnoissa Kaupungin omissa hankinnoissa edistetään materiaali- ja energiatehokkuutta sekä vähäpäästöisyyttä Sähköä kuluttavien laitteiden energiatehokkuuden huomioiminen Painotetaan energiaosaamista ja energiatehokkuutta palveluiden hankinnassa Energiaosaamisen painottaminen konsulttivalinnoissa Energiaosaamisen painottaminen palveluiden hankinnassa Kehitetään hankintoja suorittavien energiatehokkuuskoulutusta Kehitetään menettelyt, työkalut, mittarit, parhaat käytännöt 0 Energiatehokkuus yhdeksi hankintakriteeriksi yhteis- ja erillishankinnoissa Hankintamallin kehittäminen työkaluksi (sisältää myös laskentamallin, jonka tuloksia tilastoidaan ja seurataan, mittari ja tavoite) Selvitetään parhaat käytännöt ja niiden sovellettavuus kaupungin hankinnoissa Laitehankinnoissa yhtenä hankintakriteerinä energiatehokkuus Hankinnoissa pyritään vähän jätettä tuottaviin ja mahdollisimman energiatehokkaisiin valintoihin Kehitetään malleja ja ohjeita kaupungin yhteishankinnoissa Energiatehokkaat atk-hankinnat Kuljetus, suunnittelu, urakointi, ylläpito 0 Suunnittelutyön kilpailutuksessa energiaosaamisen huomioiminen Urakointi- ja ylläpito-organisaatioiden kilpailutuksessa energiaosaamisen huomioiminen Kuljetuspalvelut Hoitopalvelut Ateriapalvelut Hankintoja suorittaville annetaan koulutusta energiatehokkuusnäkökulmasta oikeiden hankintojen tekemiseksi MAANKÄYTTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE STRATEGINEN KAUPUNKISUUNNITTELU 39 Tiivistetään ja eheytetään Täydennysrakentamisen lisääminen kaupunkirakennetta Kaupunkirakenteen tiivistäminen ja Täydennysrakentamisen lisääminen eheyttäminen Kunnallistekniikan piirissä olevien rakentamattomien tonttien käyttöönoton tehostaminen (mm. omistajatietojen helppo saatavuus, kiinteistöveron korotus) 40 Edistetään ekologista kestävyyttä Pilottialueet, energiatehokkuusvaatimukset, kaavamääräykset, kaavoituksessa kaavaselostukset, rakentamistapaohjeet. Energiatehokkuus keskeiseksi tavoitteeksi Energiatehokkuustavoitteet Jätkäsaaren, Kuninkaantammen ja Sipoon uusien alueiden suunnittelussa liitosalueen suunnittelussa Kaupunkialueen energiankäytön tehostaminen Energiatehokkuus- ja energiamuotovaatimusten lisääminen tontinluovutusehtoihin asuinalueilla Kehitetään rakennusoikeuksien ja tonttien vuokrauksen hinnoittelua energiatehokkuus huomioonottavaksi 0

6 Energiatehokkaan rakentamisen esteiden poistaminen Edistetään ekologista kestävyyttä kaavoituksessa Poistetaan lupakäytännöissä ja suojelu- ja kaavamääräyksissä olevat energiatehokkaan rakentamisen esteet Sisällytetään energiatehokkuusvaatimukset rakennusjärjestykseen Sisällytetään energiatehokkuusvaatimukset kaavamääräyksiin Sisällytetään ekologista kestävyyttä edistävät kuvaukset kaavaselostuksiin 41 Edistetään uusiutuvien energialähteiden käyttöä kaavoituksen avulla Uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen kaavoituksen avulla Tuulivoiman rakentaminen Sisällytetään energiatehokkuussuositukset kaavan rakentamistapaohjeisiin Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittaminen kaupunkikeskuksiin tai julkisella liikenteellä helposti saavutettaviin paikkoihin Tilavaraukset laadittaviin kaavoihin 0 Tilavaraukset laadittaviin kaavoihin Helsingin yleiskaavaa varten tehty tuulivoimaselvitys, jatketaan asemakaavoituksessa kun tuulipuistohankkeet konkretisoituvat Aurinkoenergian huomioiminen kaavoituksessa Kaavoituksessa tulee rakennusten suuntauksella ja massoittelulla parantaa edellytyksiä kiinteistökohtaiseen aurinkoenergian hyödyntämiseen LIIKENNESUUNNITTELU 42 Vähennetään yksityisautoilua Liikennejärjestelmävertailut, raitioliikenne, kevyt liikenne 0 liikennesuunnittelun keinoilla Liikennejärjestelmän energiatehokkuus paranee. Raideliikenneverkon tehostaminen Aluerakentamishankkeissa Raitioteiden tai metron rakentaminen uusille asuinalueille Raideliikenteen laajentaminen Sipooseen Raide-Jokerin suunnittelu Selvitys pikaraitiotien rakentamisesta Metron jatkaminen Pasilaan Pisara-radan ja suoran Lentoasemaradan rakentaminen Poikittaisliikenteen parantaminen Jokeri 2 -suunnittelu ja toteutus, vahvistamalla nykyisiä poikitaislinjoja Liikennesuunnittelu uusilla alueilla Liikennejärjestelmävaihtoehtojen vertailu energiataloudellisuuden näkökulmasta uusia alueita suunniteltaessa Raitioliikenteen painottaminen uusilla asuinalueilla Raideliikenneasemien lähiasemien tehostettu kaavoitus ja toteuttaminen Muutokset pysäköintialueilla Liikenteen huomioiminen palvelurakennuksia sijoitettaessa Varataan suoria kevyen liikenteen reittejä alueiden välillä ja kortteleiden sisällä Olemassa olevan pyörätieverkoston perusparantaminen Polkupyörien pysäköintipaikkojen mitoitusnormit huomioidaan asemakaavoituksessa. Pyörien pysäköintipaikat voivat korvata autojen pysäköintipaikkoja. Sijoitetaan palvelurakennukset siten että niille on hyvät julkisen ja kevyen liikenteen yhteydet ja keskitetään palvelurakennukset samalle alueelle YLEISET ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUKSET LIIKENNE KAUPUNGIN OMISTAMAT AUTOT JA TYÖKONEET 43 Vähennetään kaupungin omien toimien Polttoainevaihtoehdot, autojen ja työkoneiden hankintakriteerit, 793 aiheuttamia liikenteen päästöjä logistiikkasuunnittelu Työkoneiden ja ajoneuvojen Polttoainevaihtoehtojen, ajoneuvotekniikoiden, jne käyttöönotto kalustoa energiankulutuksen vähentäminen uusimalla kalustoa uusittaessa Työkoneille ympäristökriteerit, joissa määritellään polttoaineenkulutus ja hiilidioksidipäästöt Vähennetään kaupungin omista toiminnoista Logistiikkasuunnittelu, yhteiskäyttö, urakoitsijoiden ja liikennöitsijöiden aiheutuvia liikenteen päästöjä kilpailutus Edistetään oman kaluston vähäpäästöisyyttä Otetaan käyttöön vähäpäästöisyydeen kriteerit kaupungin hankkimissa ajoneuvoissa Biopolttoaineiden käyttöönotto hallituksen 793 esityksen mukaisesti Polttoaineen kulutuksen seurannan Laajennetaan kulkuneuvojen polttoaineen kulutuksen seuranta kaikille parantaminen hallinnon aloille Polttoaineen kulutuksen vähentäminen Toteutetaan taloudellisen ajotavan koulutusta kaupungin autoja käyttäville KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENNE 44 Vähennetään yksityisautoilua kehittämällä Parannetaan palvelutasoa, kootaan kehitysehdotuksia, parannetaan 0 joukkoliikennettä liityntäpysäköintiä Joukkoliikenteen palvelutason parantaminen Alennetaan joukkoliikenteen kustannuksia verrattuna yksityisautoiluun 45 Autoilijoiden ehdotukset joukkoliikenteestä Raitioliikenteen nopeuttaminen ja täsmällisyyden parantaminen Kerätään autoilijoiden ehdotuksia joukkoliikenteen kehittämiseksi. Näiden perusteella etsitään keinoja, joilla autoilijat vaihtaisivat joukkoliikenteeseen. Liityntäpysäköintimahdollisuudet Lisätään liityntäpysäköintimahdollisuuksia raideliikenteen asemilla Kehitetään mahdollisuutta kulkea vapaa-ajan matkat joukkoliikenteellä Pääosa liikenteen kasvusta kanavoituu joukkoliikenteeseen. Lisätään joukkoliikenteen houkuttelevuutta Vähennetään joukkoliikenteen polttoaineen kulutusta Vapaa-ajan liikkuminen huomioidaan joukkoliikennevuorojen ja -linjojen suunnittelussa, kartoitetaan vapaa-ajan matkojen suuntautuneisuus Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus pääkaupunkiseudn liikenteestä on kavanut 2 prosenttiyksiköllä nykyisestä 40:stä 42 prosenttiin Nopeuttamalla joukkoliikennettä ja kehittämällä joukkoliikennelinjoja, liityntäpysäköintiä työsuhdematkalippuetuutta, aikatauluinformaatiota, kutsuohjattua liikennettä sekä pitämällä lippujen hinnat kilpailukykyisinä ja parantamalla pysäkkiolosuhteita. Lisätään ja tehostetaan kulutusseurantaa, hankitaan vähäpäästöistä kalustoa, lisätään ajotapakoulutusta

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 2011 PEK-SELVITYS Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO 21.9.2011 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Helsingin strategiaohjelman 2009 2012

Lisätiedot

Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014

Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014 Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014 LUONNOS Versio19052015 Sisällysluettelo 1 KAUPUNGIN ENERGIA- JA ILMASTOSITOUMUSTEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA... 5 1.1 ENERGIA- JA ILMASTOTOIMIA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN ILMANSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2008-2016

VANTAAN KAUPUNGIN ILMANSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2008-2016 OHJELMA VANTAAN KAUPUNGIN ILMANSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2008-2016 YMPÄRISTÖKESKUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1. VISIO JA YLEISET TAVOITTEET 6 2. VANTAAN AIEMMAT TOIMET ILMANLAADUN PARANTAMISEKSI 7 2.1

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015)

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) Tekijä: Riikka Pennanen Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. ILMASTONMUUTOS... 2 3. KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN ILMASTOTYÖ...

Lisätiedot

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Energiatehokkuustoimikunnan mietinnön erillinen liite (julkaistu vain sähköisesti) Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti

HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti 2014 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, Helsinki PL 100, 00077 HSL puh. (09) 4766 4444 www.hsl.fi HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti

Lisätiedot

TEM raportteja 18/2011

TEM raportteja 18/2011 TEM raportteja 18/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussuunnitelma Energiaosasto Toukokuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 3 1 Nykyinen energiankäyttö...4 1.1 Kiinteistöjen energiankulutus...4

Lisätiedot

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett Opinnäytetyö Syksy 2012 Rakennustekniikan

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013

Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013 Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013 Yhteenveto työpajojen ja seminaarien aineistoista 2 Tilaajan alkusanat Paikallisten resurssien entistä parempaan hyödyntämiseen energiantuotannossa Uusiutuvien

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. VISIO 2030 7 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 9 3.1. Nykytilan kuvaus 9 3.2. Muutoshaasteita 11 3.3. Strategiset tavoitteet vuoteen 2030

Lisätiedot

Energiatehokkaat ratkaisut

Energiatehokkaat ratkaisut Kuva: ERA17/Leena Ahveninen Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Tekesin julkaisu 12/2012

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2009:1 ISSN 0785-0352 KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.4.2009. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2.

Lisätiedot

HELSINGIN ILMASTOTIEKARTTA Kohti hiilineutraalia ja ilmastoon sopeutunutta kaupunkiamme

HELSINGIN ILMASTOTIEKARTTA Kohti hiilineutraalia ja ilmastoon sopeutunutta kaupunkiamme LISÄTIETOA www.stadinilmasto.fi www.hel.fi/ymk jari.viinanen@hel.fi HELSINGIN ILMASTOTIEKARTTA Kohti hiilineutraalia ja ilmastoon sopeutunutta kaupunkiamme HELSINGIN ILMASTOTIEKARTTA kertoo, kuinka Helsingistä

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3. Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3.2008 ESIPUHE Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen käynnistettiin

Lisätiedot

0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010. Tavoite-sken. 2020 Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite 2020 as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1

0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010. Tavoite-sken. 2020 Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite 2020 as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1 7,0 6,0 t CO 2 -ekv/asukas 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010 Tavoite-sken. Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1 Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen mukainen

Lisätiedot

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Vaihe 1: Käynnistäminen 2010 2012 PROJEKTISUUNNITELMA Projektisuunnitelma 20.1.2010 Sivu 2/19 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ohjelman tausta...

Lisätiedot

Seutuhallinto. JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi

Seutuhallinto. JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi Seutuhallinto JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi Joensuun kaupunkiseudun ilmastostrategian valmisteluryhmä 10.12.2009 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen

VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen . Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen. Julkaisija: Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin'

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan hallitus tavoittelee Suomea, joka on maailman eturintamassa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Rakennustuotannon ja talouden laitos Juhani Heljo, Eero Nippala Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset JUHA

Lisätiedot