PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus KOKOUSTIEDOT AIKA klo 08:30-10:15 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 5 4 KEHITTÄMISJOHTAJAN VAALI 6 5 VAPAAEHTOINEN PALKATON VIRKAVAPAUS TAI TYÖLOMA 7 6 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN HÄMÄLÄISTEN YLIOPPILASSÄÄTIÖN VALTUUSKUNTAAN 7 MAAKUNTAVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 9 8 MATKUSTUSOHJEEN PÄIVITTÄMINEN 10 9 VALTION JA LAHDEN KAUPUNKISEUDUN VÄLINEN KASVUSOPIMUS TAKAISINPERINTÄ TARKASTUSVIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTIN HAVAINNON JOHDOSTA 11 TIEDOKSISAANTIASIAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJANKOHTAISKATSAUS MUUT MAHDOLLISET ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

2 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus KOKOUSTIEDOT AIKA klo 08:30-10:15 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti OSALLISTUJAT pj Jari Salonen x Merja Vahter vpj Sanna Koponen Vuokko Rolig x Eevakaisa x Liisa Korpela Lehtosalo-Lönnberg Erkki Nieminen x Jari Hartman Ilpo Markkola x Aino Alonen Juha Rehula - Atte Härkälä Juha Rostedt x Mika Lampola Leena Mantere x Sonja Falk Matti Mäntylä x Rami Lehto Mervi Hännikäinen x Pirjo Ahola Riitta Karjalainen x Riitta Siltanen Reijo Savurinne x Kari Satovuori Sirpa Tilander Tuula Kaukonen x Tuomo Riihilahti x Mika Järvinen Maakuntavaltuuston pj Eero Vainio x 1 varapuheenjohtaja Antti Räsänen x 2 varapuheenjohtaja Lasse Koskinen x Muut osallistujat Jari Parkkonen x Jari Paakkunainen x ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Jari Salonen Jari Paakkunainen KÄSITELLYT ASIAT 1-15 PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Paikka ja aika Lahti 13. tammikuuta 2014 Allekirjoitukset Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg Reijo Savurinne PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVÄNÄ Päijät-Hämeen liitossa 15. tammikuuta 2014 klo Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Jari Paakkunainen

3 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Maakuntahallitus 1 Hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estynee nä ollessaan varapuheen johtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähe tettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista lähetetään mah dollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä ta valla. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille sekä maakuntahallituksen esittelijälle ja sihteerille. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuu den.

4 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Maakuntahallitus 2 Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti maakuntahallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tä hän tehtävään valittua maakuntahallituksen jäsentä tai läs nä olevaa varajäsen tä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkir jat tarkastetaan pääsääntöisesti kokouksen jälkeen tai tar peen vaatiessa muul la tavoin. Maakuntahallitus valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Matti Mäntylän ja Eevakaisa Lehtosalo-Lönnbergin. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reijo Savurinne ja Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg.

5 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Maakuntahallitus 3 Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukai sessa järjestykses sä, jollei toimielin toisin pää tä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokous kutsussa. Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.

6 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus KEHITTÄMISJOHTAJAN VAALI 139/ /2013 Maakuntahallitus 4 Maakuntahallitus päätti kokouksessaan julistaa kehittämisjohtajan viran haettavaksi ja valtuutti maakuntajohtajan laatimaan hakuilmoituksen sekä laatimaan aikataulun rekrytoinnille, sekä valmistelemaan valittavasta henkilöstä esitys maakuntahallitukselle. Maakuntahallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valtuutettiin osallistumaan haastatteluihin. Kehittämisjohtajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto. Kehittämisjohtajan virka on ollut haettavana klo mennessä. Määräaikana virkaa haki 30 henkilöä, joista laadittu yhteenveto on esityslistan liitteenä. Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jari Salonen, maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Sanna Koponen, maakuntajohtaja Jari Parkkonen ja hallintojohtaja Jari Paakkunainen ovat haastatelleet ja kahdeksan kehittämisjohtajan virkaa hakenutta. Haastateltavat olivat Juha Hertsi, Riitta Nieminen-Sundell, Jukka Vepsäläinen, Jaana Simola, Sari Kesäniemi, Harri Metsänen ja Jaana Backman. Yksi haastateltava ei halunnut nimeään julkisuuteen. Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Päätösehdotus annetaan kokouksessa. Keskustelun jälkeen esittelijä teki seuraavan ehdotuksen: "Maakuntahallitus päättää hakemusasiakirjojen ja haastattelujen perusteella valita kehittämisjohtajan virkaan alkaen yhteiskuntatieteiden maisteri Riitta Nieminen-Sundellin Helsingistä. Kehittämisjohtajan tehtäväkohtaiseksi palkaksi määritetään euroa kuukaudessa. Valitun on 30 päivän kuluessa vaalista tiedon saatuaan esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ehdolla, että vaali muutoin itsestään raukeaa. Virassa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Varalle maakuntahallitus päättää valita hallintotieteiden lisensiaatti Jaana Simolan Lahdesta." Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Eero Vainio saapui kokoukseen klo 8:45. Maakuntavaltuuston I varapuheenjohtaja Antti Räsänen saapui kokoukseen klo 8:50.

7 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus VAPAAEHTOINEN PALKATON VIRKAVAPAUS TAI TYÖLOMA 4/ /2011 Maakuntahallitus 5 Kuluvan vuoden talousarvion valmistelussa lähdettiin siitä, että käyttömenojen alentamiseksi henkilökunnalle tarjotaan mahdollisuus palkattomaan virkavapauteen tai työlomaan kunnallista virka- ja työehtosopimusta edullisemmilla ehdoilla. Valmistelussa on lähdetty siitä, että neljää palkatonta päivää kohti annetaan vapaana viisi työpäivää. Palkattomien päivien lukumäärää vastaava palkanosa pidätetään asianomaisen pyynnöstä joko yhdessä tai kahdessa erässä vuoden 2014 kuluessa. Palkan pidätystä vastaavat vapaapäivät ao. henkilö saa pitää parhaaksi katsomanaan ja töiden järjestelyille sopivana ajankohtana mennessä. Palkkaa pidätettäessä kuukausipalkan jakajana käytetään ao. kuukauden kalenteripäivien lukumäärää. Loman myöntämisestä päättävät ryhmänvetäjät. Vapaaehtoista lomaa on kokeiltu edellä kuvatun mukaisesti vuodesta 2003 lähtien. Kokeilulla on saavutettu vuosittain noin euron säästö henkilöstömenoissa. Vapaaehtoista lomaa myönnetään enintään 20 päivää / työntekijä. Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Maakuntahallitus päättää, että henkilöstömenojen alentamiseksi henkilökunnalle tarjotaan mahdollisuus palkattomaan virkavapauteen tai työlomaan edellä selostusosassa esitetyin säännöksin.

8 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus EDUSTAJAN NIMEÄMINEN HÄMÄLÄISTEN YLIOPPILASSÄÄTIÖN VALTUUSKUNTAAN 219/ /2013 Maakuntahallitus 6 Hämäläisten ylioppilassäätiön sääntöjen mukaan Päijät-Hämeen Liitto valitsee säätiön valtuuskuntaan yhden jäsenen, jonka toimikausi on aina kolme (3) vuotta. Nykyinen Päijät-Hämeen liiton edustaja on Pekka Hopeakoski ja varahenkilönsä Juha Hertsi. Heidän toimikautensa päättyy Hämäläisten ylioppilassäätiö pyytää Päijät-Hämeen Liittoa valitsemaan edustajansa ja tämän varahenkilön säätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Maakuntahallitus päättää valita jäsenen ja varajäsenen Hämäläisten ylioppilassäätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi Maakuntahallitus nimesi Hämäläisten ylioppilassäätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi jäseneksi Pekka Hopeakosken ja varajäseneksi Juha Hertsin.

9 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus MAAKUNTAVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 143/ /2012 Maakuntahallitus 7 Maakuntavaltuuston kokous pidettiin Lahden Upseerikerholla. Pöytäkirja oli yleisesti nähtävillä kuntalain 85 :n mukaisesti Päijät-Hämeen liiton toimistossa kello Ennen nähtäville asettamista siitä on lähetetty jäljennös kaikkien jäsenkuntien kunnanhallituksille. Alkuperäinen pöytäkirja on nähtävänä kokousasiakirjoissa. Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Maakuntahallitus toteaa, että maakuntavaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja että ne eivät mene maakuntavaltuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia ja päättää panna ne täytäntöön.

10 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus MATKUSTUSOHJEEN PÄIVITTÄMINEN 225/ /2013 Maakuntahallitus 8 Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen liite 16 sisältää matkakustannusten korvausten yleiset määräykset. Päijät-Hämeen maakuntahallitus on hyväksynyt niitä täydentämään ja selkeyttämään matkustusohjeet. Maakuntahallitus on päättänyt , että maakuntahallituksen puheenjohtaja myöntää maakuntajohtajalle oikeuden osallistua ulkomaanmatkoille, jotka suuntautuvat CPMR-maiden ja EU-maiden ulkopuolelle. Esityslistan liitteenä on Päijät-Hämeen liiton päivitetty matkustusohje. Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh Maakuntahallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen Päijät-Hämeen liiton matkustusohjeen noudatettavaksi lukien toistaiseksi.

11 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus VALTION JA LAHDEN KAUPUNKISEUDUN VÄLINEN KASVUSOPIMUS Maakuntahallitus 9 Valtion ja Lahden kaupunkiseudun (Lahti, Hollola, Nastola ja Orimattila) välistä kasvusopimusta on valmisteltu vuoden 2013 aikana. Perjantaina allekirjoitettiin kasvusopimukset valtion ja 12 suurimman kaupunkiseudun välillä. Liitteenä olevan Lahden kaupunkiseudun sopimuksen keskeiset painopisteet ovat: uudistava elinkeinopolitiikka, jossa korostuvat ympäristö, muotoilu ja käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta, vetovoimaa vahvistavat maankäytön, asumisen ja liikenteen ratkaisut sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ja työttömyyden vähentäminen. Elinkeinopolitiikassa on vahva painotus yritysten kehittämishankkeiden rahoittamisesta, mutta myös yliopisto-, korkeakoulu- ja muun koulutuksen kehittämisestä. Kasvusopimus liittyy myös Lahden osuuteen valtakunnallisessa Innovatiiviset kaupungit -ohjelmassa. Maankäytön osalla sopimus nostaa esiin kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja koko kaupunkiseudulla. Kestävien kaupunkiratkaisujen esimerkkialueina sopimuksessa on nimeltä mainittu Ranta-Kartano, Niemi ja Aseman seutu Lahdesta, Henna Orimattilasta, Kukonkannas Hollolasta sekä Villähteen aseman alue Nastolasta. Erityisesti sopimuksessa käsitellään valtion maanomistukseen liittyviä hankkeita koko radan varressa, Hennalassa ja Hälvälässä. Myös eteläisen kehätien suunnittelu ja joukkoliikenne sekä kaupunkiseudun sisällä että Lahden ja pääkaupunkiseudun välillä mukana sopimuksessa. Syrjäytymisen ehkäisemisessä Lahti kehittää yhdessä Oulun ja Porin kanssa uusia toimintatapoja erityisesti pitkäaikais- ja rakennetyöttömyyden hoitoon. Yhtenä kohteena on myös nuorisotakuun toteutumisen edesauttaminen. Kaikille 12 kasvusopimukselle yhteinen aihe on julkisten hankintojen hyödyntäminen uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomisessa, ympäristö- ja energiatavoitteiden saavuttamisessa, pk-yrittäjyyden vahvistamisessa ja työllisyyden parantamisessa. Asian on valmistellut aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, puh Päijät-Hämeen liitto huomioi kasvusopimuksessa esitetyt tavoitteet ja toimenpiteet maakuntakaavan ja maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelmien laadinnassa.

12 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus TAKAISINPERINTÄ TARKASTUSVIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTIN HAVAINNON JOHDOSTA 277/ /2010 Maakuntahallitus 10 Perustiedot projektista Päijät-Hämeen liitto on ja tekemillään rahoituspäätöksillä myöntänyt Hyvinvointipalvelujen uudistaminen -hankkeelle (A30714) seuraavan rahoituksen: Ohjelma Etelä-Suomen EAKR-ohjelma Toimintalinja 3 Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen Tuensaaja Y-tunnus Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä EAKR- ja valtion tuki yhteensä Hyväksytyt kokonaiskustannukset EAKR- ja valtion tukea voidaan maksaa rahoituspäätöksellä hyväksytyn projektisuunnitelman toteuttamisesta aiheutuneille, todennettavissa oleville ja projektille tarpeellisille sekä EY:n ja kansallisten säädösten ja hallintoviranomaisen ohjeiden sekä päätösten ehtojen mukaisille tukikelpoisille kustannuksille. Rahoitusta saa käyttää projektissa aiheutuneisiin tukikelpoisiin menoihin. EAKR- ja valtion tuen osuus on enintään 40,7 % projektin hyväksytyistä kokonais kustannuksista. Hankkeen muu rahoitus muodostuu kunnallisesta ja yksityisestä rahoituksesta. Hanketarkastuksessa havaitut tukikelvottomat menot Valtionvarainministeriöön sijoitetun tarkastusviranomaisyksikön tarkastaja Rauno Rassi on tehnyt Hyvinvointipalvelujen uudistaminen -hankkeelle hanketarkastuksen Tarkastusviranomainen (allekirjoittajana finanssineuvos Jan Holmberg) on hyväksynyt hanketarkastusraportin Tarkastusraportissa on esitetty seuraava havainto: Hankkeen loppuvaiheessa hankittu tietokone, joka ehti olla hankkeen käytössä 4,5 kk. Hylätään tukikelvottomana menona 735, kun tietokoneen tehollisen käyttöiän arvioidaan olevan 3 vuotta. Tarkastushavainto koskee maksatuskautta Tuensaaja on antanut maksatushakemuksessa oikeat ja riittävät tiedot maksatuspäätöksen tekemiseksi. Maksatushakemuksessa ilmoitettujen tietojen mukaan tietokoneen hankintahinta on ollut 840, joka on kokonaisuudessaan ilmoitettu hankkeen kustannukseksi. Päijät-Hämeen liitto on tehnyt maksatuspäätöksen kauden maksatushakemuksesta ja maksanut päätöksen mukaisen EAKR-tuen tuensaajalle Tietokoneen hankintakustannukset on hyväksytty maksatuspäätöksellä kokonaisuudessaan, eikä tietokoneen taloudellista käyttöaikaa ole huomioitu maksatuspäätöksessä. Välitoimenpiteet ja tuensaajan lausunto Päijät-Hämeen liitto on lähettänyt tuensaajalle päivätyn takaisinperintäharkintaa koskevan kuulemiskirjeen, jossa vastauksen määräpäivä on ollut Tuensaaja on toimittanut päivätyn lausunnon, joka on saapunut perille Päijät-Hämeen liittoon määräajassa. Lausunnossaan tuensaaja esittää, ettei takaisinperintää tulisi suorittaa, sillä virhe ei ole tapahtunut tuensaajan toiminnasta. Kyseessä oleva tietokone on hankittu hanketyöntekijälle hankkeen loppuvaiheessa edellisen laitteen mentyä epäkuntoon niin, ettei sitä ollut mahdollista korjata. Tuensaaja on vastustanut takaisinperintää, joten asia on siirretty maakuntahallituksen ratkaistavaksi.

13 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus Takaisinperintä Rahoituspäätöksen mukaan maksettu EAKR- ja valtion tuki voidaan määrätä takaisinperittäväksi, jos tuensaaja ei täytä niitä edellytyksiä ja ehtoja, jotka Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamien toimien toteuttamista koskevissa EY:n ja kansallisissa säädöksissä sekä rahoituspäätöksessä on asetettu. Tuensaaja on velvollinen palauttamaan liikaa, virheellisesti tai muutoin perusteettomasti maksetun rahoituksen korkoineen alueiden kehittämislain (602/2002, voimassa ) 32 :n ja eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (1652/2009, voimassa alkaen) 20 :n mukaisesti. Tuki voidaan määrätä takaisin perittäväksi myös tapauksessa, jossa tukea on maksettu väärin perustein viranomaisen omasta toiminnasta aiheutuneen virheen vuoksi. Valtioneuvoston asetuksessa rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (1079/2007, 3 ) säädetään kustannusten yleisistä tukikelpoisuusedellytyksistä. Tukikelpoisten kustannusten tulee olla ohjelman ja avustuspäätöksen mukaisen hankkeen toteuttamisesta avustusta koskevassa päätöksessä hyväksyttynä toteutusaikana aiheutuneita. Lisäksi menojen tulee olla tarpeellisia hankkeen toteuttamiseksi ja määrältään kohtuullisia. Yleiskustannuksia voidaan kohdentaa hankkeelle siinä suhteessa välillisistä kustannuksista, kuin ne ovat aiheutuneet hankkeesta sekä perustellulla, oikeudenmukaisella ja tasapuolisella tavalla (1079/2007, 8 ). Korko Takaisinperittävälle EAKR- ja valtion tuelle on suoritettava tuen maksupäivästä lukien korkolain (633/1982, muut. 340/2002) 3 :n 2 momentin mukaista vuotuista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä (viitekorko + 3 %-yksikköä). Jos takaisinperittävää määrää ei makseta viimeistään asetettuna eräpäivänä, on sille maksettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 :n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan (viitekorko + 7 %-yksikköä). Kyseessä on maksajaviranomaisen virheestä aiheutunut takaisinperintä, joten takaisinperittävästä summasta ei esitetä perittäväksi korkoa (valtionavustuslaki 688/2001, 26 ). Sovelletut säädökset Rakennerahastolaki 1401/2006, 1, 9, 44 ja Alueiden kehittämislaki 602/2002, 32 (voimassa ). Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009, 20 (voimassa alkaen). Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta 1079/2007, 3 ja 8. Korkolaki 633/1982 (muut. 340/2002) 3 2 momentti, 4 1. momentti Valtionavustuslaki 688/ , 27 ja 30. Asian on valmistellut vt.kehittämisjohtaja Jaana Simola. Päijät-Hämeen maakuntahallitus päättää periä takaisin osan Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle maksamastaan EAKR- ja valtion tuesta. Asiassa sovelletaan tarkastusviranomaisen (valtiovarainministeriö) tarkastusraportissa esitettyä näkökantaa kustannusten tukikelvottomuudesta. Tietokoneen hankintakustannusta hyväksyttäessä Päijät-Hämeen liiton olisi tullut huomioida laitteen taloudelliseksi käyttöajaksi 36 kuukautta, jolloin hankkeelle tukikelpoinen kustannus olisi ollut 105 (840 / 36 kk X 4,5 kk = 105 ). Tukikelvoton meno on 735 ( = 735 ). Tietokoneen

14 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus hankintakustannusten hyväksyminen kokonaisuudessaan hankkeen kustannuksiksi ei olisi kohtuullista ja tarpeellista. Tukikelvottomien menojen katsotaan aiheutuneen hankkeelle hyväksytyn toteutusajan jälkeen, joten tietokoneen hankintakustannusten ei katsota toteutuneen kokonaisuudessaan Hyvinvointipalvelujen uudistaminen -hankkeesta. Takaisinperittävä EAKR- ja valtion tuen määrä on rahoituspäätöksen mukaisesti 40,7 % eli 299,15 tukikelvottomista menoista. Lisäksi muita rahoitusosuuksia hylätään tietojärjestelmässä rahoituspäätöksen mukaisesti yhteensä 59,3 % eli 435,85. Takaisinperinnän yhteenveto ja tuen laskuttaminen Takaisinperittäväksi määrättävä tuki laskutetaan tuensaajalta erillisellä laskulla. Takaisinperittäväksi määrättävä tuki Liikaa maksettu EAKR- ja valtion tuki (40,7 %) 299,15 Yhteensä laskutettava 299,15 Tietojärjestelmässä hylättävä kuntarahoitus (53,7 %) 394,70 Tietojärjestelmässä hylättävä muu julkinen rahoitus (5,6 %) 41,15 Rahoituskorjaus yhteensä 735,00

15 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus TIEDOKSISAANTIASIAT Maakuntahallitus 11 Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi tausta-aineistona lähetetyt: Lausunto liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeiden kiireellisyysjärjestyksen laatimisesta rahoitussuunnitelmaa varten Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Tiedote Kymenlaakson yhteistyösuunnista Tem:n päätös tuen myöntämisestä lakkautettavien varuskuntien alueille Työllisyyskatsaus 11/2013

16 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Maakuntahallitus 12 Tausta-aineistona lähetetään maakuntahallituksen jäsenille maa kuntajohtajan päätös luettelon päätökset: TÄYDENNYS PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON RAHOITUSOSUUDEN MYÖNTÄMISEEN PÄIJÄT-HÄMEEN POSKI-HANKKEELLE (80 ) JATKOAJAN MYÖNTÄMINEN MAANKÄYTÖN JA LUONTOARVOJEN YHTEENSOVITTAMINEN -HANKKEELLE JA PROJEKTIKOORDINAATTORI JUSSI MÄKISEN TYÖSUHTEEN JATKAMINEN (81 ) MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN SEURATOIMINNAN PALUU JUURILLEEN -ESISELVITYSHANKKEELLE (HANKENUMERO ) (82 ) PEKKA HOPEAKOSKEN TOIMEKSIANTOTEHTÄVÄT (83 ) KEHITTÄMISJOHTAJAN MÄÄRÄAIKAISUUDEN JATKAMINEN (84 ) PUHEENJOHTAJIEN ULKOMAILLE TEKEMÄT VIRKAMATKAT (85 ) PÄÄTÖS TAKAISINPERINTÄÄ KOSKEVASSA ASIASSA (A31181) INNOLIITOS (LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO) (1 ) PÄÄTÖS TAKAISINPERINTÄÄ KOSKEVASSA ASIASSA (A31181) INNOLIITOS (KONETEKNOLOGIAKESKUS TURKU OY) (2 ) Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi maakuntajohtajan päätökset kehittämisjohtajan päätökset 1-2 ja päättää, ettei se ota niitä käsiteltävikseen.

17 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus AJANKOHTAISKATSAUS Maakuntahallitus 13 Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavat ajankohtaiskatsaukset. - Hälvälä, erityisasiantuntija Tapio Ojanen - SM esitys pelastuslaitosten rakenneuudistuksesta, pelastusjohtaja Jari Hyvärinen

18 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus MUUT MAHDOLLISET ASIAT Maakuntahallitus 14

19 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ Maakuntahallitus KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Maakuntahallitus 15 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:15.

20 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 1-3, 7, 9, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 4-6, 8, 10 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Päijät-Hämeen liitto Maakuntahallitus PL LAHTI Pykälät 4-6, 8, 10 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava Liitetään pöytäkirjaan

21 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kouvolan hallinto-oikeus PL 401, Kauppalankatu 43 C KOUVOLA Kunnallisvalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus Pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HHL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakuntahallitus 11.05.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 11.05.2015 klo 08:30-08:57 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.10.2013 klo 13.00 13.30 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 14.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs)

Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs) PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 20/2014 1 Konsernihallitus 27.10.2014 Aika 27.10.2014 klo 8:15-8:50 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs) Osallistujat

Lisätiedot

Ote: Maakuntahallitus 23.03.2015 33 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen ja nähtäville asettaminen

Ote: Maakuntahallitus 23.03.2015 33 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen ja nähtäville asettaminen Ote: 33 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen ja nähtäville asettaminen Läsnäolijat... 1 33 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.5.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 18.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Perjantai 13.06.2014 klo 09.00-10.45

Perjantai 13.06.2014 klo 09.00-10.45 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-10.45 Pekonranta Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Laaksoharju-Elpren

Lisätiedot