Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Asia Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu"

Transkriptio

1 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kokousaika klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 105 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin palvelusopimusten uudistaminen Hallinto-oikeuden päätös 106 Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiöjärjestyksen ja 194 osakassopimuksen muuttaminen 107 Etelä-Karjalan Kärki-LEADER "Virtauksia ja valintoja" -kehittämisstrategian 195 rahoittaminen 108 Asunto-osakkeen myyminen - Asunto Oy Saaren Tulppaanipelto Kunnanviraston toimitilojen osittainen uudelleen järjestely Edustajien nimeäminen Etelä-Karjalan kotouttamistyön ohjaus- ja 201 työryhmään 111 Puutavaraleimikon myyminen Vesa Huuskosen ilmoitus kunnanjohtajan viran vastaanottamisesta Pöytäkirjat ja muistiot Tiedoksiannot kunnanhallitukselle Ilmoitusasiat Määräalan myyminen Juvalta 209

2 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Osallistujat Läsnä Berg Ari puheenjohtaja Anttonen Pekka 1. varapj. Eerikäinen Anne jäsen Paajanen Antti jäsen Aidanjuuri Lumi varajäsen (Miia Vilska) Jantunen Timo varajäsen (Sinkkonen Sami) Valkeapää Pirjo varajäsen (Kosonen Leena) Poissa Kosonen Leena 2. varapj. Sinkkonen Sami jäsen Vilska Miia jäsen Paakkinen Sakari kunnanvaltuuston pj. Tiainen Sari kunnanvaltuuston 2. varapj. Muut osallistujat Niiranen Kari kunnanvaltuuston 1. varapj. Laukkanen Marjatta va. kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Timo Jantunen ja Pekka Anttonen Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Ari Berg Marjatta Laukkanen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Parikkalassa Allekirjoitukset Timo Jantunen Pekka Anttonen Käsitellyt asiat

3 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Parikkalassa kunnanvirastolla, os. Harjukuja 6, :00 pöytäkirjanpitäjä Marjatta Laukkanen

4 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin palvelusopimusten uudistaminen - Hallinto-oikeuden päätös 17/ /2014 Khall 105 Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin palvelusopimusten uudistaminen Khall / 195 Valmistelija kunnanjohtaja Hans Olander puh , s-posti Osana Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin palveluprosessin uu dis tamis ta on itse palvelusopimusten uudistaminen, jota Eksoten hallitus on valmis tel lut seuraavien kuntajohtajien neuvottelukunnan hyväksymien lin jausten mukaisesti: Siirrytään vuosittaisista kuntakohtaisista sopimuksista koko val tuus tokau den pituisiin sopimuksiin. Siirrytään vuositason asioiden tarkastelusta pidemmän aikavälin tarkas te luun. Otetaan käyttöön standardisopimus, johon vuosittaisissa tarkistuksissa teh dään vain kuntakohtaiset muutokset omina liitteinään. Yhdistetään strateginen ja kuntakohtainen palvelusopimus. Ehdotus uudeksi palvelusopimukseksi perustuu Eksoten pe rus so pi mukseen ja perustamissuunnitelmaan, Eksoten strategian toi meen pa no suun nitel maan sekä Etelä-Karjalan hyvinvointistrategiaan ja jäsenkuntien omiin stra te gioi hin. Sopimukseen on otettu tarpeelliset ja edelleen ajankohtaiset määräykset stra te gi ses ta ja kuntakohtaisesta sopimuksesta. Maksuosuusprosentin mää räy ty mis pe rus tet ta ei ole muutettu. Sopimuksessa on seuraavat kuntakohtaiset liitteet, joita päivitetään tar vittaes sa vuosittain: Kuntakohtaiset sopimuskauden tai yksittäisen sopimusvuoden pai nopis teet ja tavoitteet, kuntakohtainen maksuosuus ja mahdolliset li sä ostot talousarviovuodelle sekä mahdolliset investoinnit, peruskorjauksia ja toimitilamuutoksia koskevat määräykset Palvelukortit, joissa todetaan kunkin palvelukokonaisuuden osalta Ekso ten järjestämisvastuun sisältö, kuvaus palvelusta, kehittämiskohteet ja muutokset suunnitelmavuosille, kuntien välisten maksuosuuksien jakau tu mis pe rus teet sekä kunkin kunnan erikseen ostamat lisäpalvelut. Palvelukortit säilyisivät tässä vaiheessa nykyisenkaltaisina. Tavoitteena on kui ten kin yksi yhteinen palvelukortti, johon yhdistettäisiin kuntaraportointi.

5 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Tä mä on mahdollista siinä vaiheessa, kun palveluja on saatu har mo ni soitua riittävästi. Toisen kuntakohtaisen liitteen sisältö riippuu kunkin kunnan omista pai nopis teis tä ja tavoitteista sopimuskaudelle. Siihen voi kirjata esimerkiksi Ekso ten ja kunnan yhteiset valtuustotasolla hyväksyttävät ohjelmat, toi men pide suun ni tel mat ym. Kuntajohtajien neuvottelukunta on käsitellyt uudistusehdotuksen ja Eksoten hallitus on hyväksynyt sen omalta osaltaan Tiedoksi: Ehdotus uudistetuksi palvelusopimukseksi liitteineen Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä osaltaan eh dotuk sen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin uudistetuksi pal ve lu so pimuk sek si. Khall / Oikaisuvaatimus Arian Ainesjärvi on jättänyt seuraavan oikaisuvaatimuksen: Oikaisuvaatimus koskien Parikkalan kunnanhallituksen päätöksen 195 :ää, Haen yllämainitun päätöksen kumoamista ja pe ruste lu ni on seuraava: Parikkalan kunnanvaltuuston omalta osaltaan hyväksymän Ete lä-kar ja lan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (EKSOTE) perus so pi muk sen 22 :n mukaisesti palvelusopimusten mukaiset maksut mää räy ty vät erikoissairaanhoidon suurten kustannusten tasaamista kos kevia säännöksiä lukuun ottamatta kunnan asukkaiden palvelujen käytöstä ai heu tu nei den kustannusten mukaisesti, jotka yhteenlaskettuna kunkin kun nan osalta muodostavat kunnan maksuosuuden. Myös EKSOTEn perustamissuunnitelmassa (luku 4) on todettu, että kustan nus pe rus tee na on kaikkien palveluiden osalta aiheuttamisperiaate. Se on oikeudenmukainen ja pitää sisällään automaattisesti kuntien erilaisen pal ve lu tar peen. Perusperiaate on yksinkertainen: kunta maksaa kaikki asuk kai den sa käyttämät palvelut. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan osaltaan eh dotuk sen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin uudistetuksi pal ve lu so pimuk sek si vuosille , jonka mukaan sopimuksessa määriteltyä kus tan nus ten ja ko pe rus tet ta käytetään muuna laskennallisena perusteena vuo si mak su osuuk sien määrittelyä tehtäessä tulevina vuosina eikä sillä ole vai ku tus ta takautuvasti vuosimaksuosuuteen. Kunnanhallituksen kyseisen pää tök sen selostusosassa on todettu, että ehdotus uudeksi pal ve lu so pimuk sek si perustuu EKSOTEn perussopimukseen ja pe rus ta mis suun ni telmaan, mikä ei kuitenkaan kustannusten määräytymisperusteiden osalta pidä paikkaansa.

6 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kuten EKSOTEn kaikkien jäsenkuntien valtuustojen hyväksymistä pe russo pi muk sen ja perustamissuunnitelman sisällöistä käy ilmi, kun nan hal li tuksen osaltaan hyväksymä uudistettu palvelusopimus on niihin näh den ristiriitainen kustannusten määräytymisen osalta. Toisin sanoen kun nan hal li tuk sen hyväksymä palvelusopimus on kus tan nusten ja ko pe rus teil taan laadittu perussopimuksen 22 :n (ja pe rus ta mis suunni tel man luvun 4) vastainen, joten kunnanhallituksen päätös on tältä osin lain vas tai nen. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hylätä oi kai su vaa ti muksen. Perustelut: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimus si säl tää määräykset mm. jäsenkunnilta palveluista perittävistä maksuista ja niiden määräytymisperusteista. Perussopimuksen 22.2 :n mukaan palve lu so pi mus ten mukaisten maksujen perusteena on kunnan asukkaiden pal ve lu jen käytöstä aiheutuneet kustannukset. Erikseen laadittu jäsenkuntien yhteinen palvelusopimus sisältää tar kemmat määräykset kuntien maksuosuusprosentin määräytymisestä, kunnan vuo si mak sus ta sekä tähän vaikuttavasta palvelujen käytöstä. Kunnanhallitus on valituksenalaisella päätöksellään hyväksynyt jä sen kuntien uudistetun palvelusopimuksen vuosille , jonka mukaan Ekso ten laskutus perustuu kullekin kunnalle kolmen edellisen vuoden to teumas ta määriteltyyn maksuosuusprosenttiin. Palvelusopimusmallissa ku vataan myös tarkempi määräytymisperuste eri palvelujen osalta. So pi mukses sa määriteltyä kustannustenjakoperustetta käytetään muuna las ken nalli se na perusteena vuosimaksuosuuksien määrittelyä tehtäessä tulevina vuo si na eikä sillä ole vaikutusta takautuvasti vuosimaksuosuuteen. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on päivätyssä lausunnossaan Pa rik ka lan kunnalle (lausunto 98) todennut mm., että jos maksuosuus mää räy tyy arvioidun käytön tai muun laskennallisen perusteen mukaan eikä maksuosuutta jälkikäteen tarkisteta toteutuneen suoritekäytön mu kaisek si, jäsenkunta kirjaa sovitun laskennallisen maksuosuuden tilikaudelle, jo na velvoite maksuosuuden suorittamisesta sopimuksen mukaan to teutuu. Koska Eksoten hallituksen ja jäsenkuntien yhdessä hyväksymä pal ve lu sopi mus perustuu kunkin kunnan toteutuneeseen palvelujen käyttöön, kunnan hal li tus katsoo, että Eksoten perussopimuksessa määritelty ai heut tamis pe ri aa te toteutuu siinä laajuudessa kuin jäsenkunnat ovat yhteisesti halun neet. Kuntayhtymän perustamissuunnitelman osalta voidaan todeta, ettei sitä voida pitää sellaisena juridisesti sitovana asiakirjana, josta poik keami nen muodostaisi muutoksenhakuperusteen palvelusopimusta kos kevaan päätökseen. Näin ollen oikaisuvaatimus on myös tältä osin aiheeton.

7 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Merkittiin, että kunnanhallituksen varajäsen Sami Sinkkonen esitti, että oikai su vaa ti mus tulee hyväksyä. Ehdotusta ei kannatettu. Sami Sinkkonen jätti asiasta eriävän mielipiteen. Hallinto-oikeuden päätös Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. Hal lin to-oikeus toteaa, että Parikkalan kunta on voinut harkintavaltansa nojalla hyväk syä jäsenkuntien yhteisen palvelusopimuksen vuoden sijasta vuosielle sekä että, kunnanhallituksen päätös ei ole lainvastainen myöskään va li tuk ses sa esitetyllä perusteella. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä Itä-Suomen hal lin to-oi keu den päätöksen tiedoksi.

8 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen 282/ /2013 Khall 106 Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Ammattikorkeakouluja koskeva lainsäädäntö uudistuu alkaen. Luon nos uudesta laista annetaan eduskunnan käsiteltäväksi ke vät is tun tokau del la. Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt ammattikorkeakouluja toi mit ta maan uuden lain mukaiset osakassopimuksensa ja yh tiö jär jes tyksen sä ministeriöön mennessä, jolloin nykyiset toimiluvat siir retään uuden lain mukaisiksi toimiluviksi alkaen. Saimaan ammattikorkeakoulun osakassopimuksessa ja yh tiö jär jes tyk sessä on muutostarpeita seuraavissa kohdissa: - osakeyhtiön hallituksen kokoonpano (enimmäismäärä 9 jäsentä, tähän si säl tyy henkilöstön ja opiskelijakunnan vaaleilla valitsemat edustajat, jolloin osakkaiden edustajia on jatkossa 7 nykyisen 9 asemasta). Samalla hen ki lö koh tai set varajäsenet poistetaan hallituksesta. - osakkeiden lunastaminen (jatkossa osakeyhtiö ei voi lunastaa omia osakkei taan) - toimitusjohtajan on toimittava myös rehtorina Muutostarpeet on merkitty liitteenä oleviin osakassopimuksiin ja yh tiö järjes tyk seen punaisella. Nyt voimassa olevassa osakassopimuksessa on sovit tu, että osakassopimuksen muutokset voidaan tehdä kunnanhallituksen pää tök sel lä. Tiedoksi: Osakassopimus ja yhtiöjärjestys Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esit tää kun nan valtuus tol le Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n yh tiö jär jes tyk sen ja osa kasso pi muk sen muuttamisen oheisen liitteen mukaisesti. Lisäksi Parikkalan kunta edellyttää, että osakassopimuksessa muille kunnille taataan yksi jäsen yhtiön hallituksessa.

9 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Etelä-Karjalan Kärki-LEADER "Virtauksia ja valintoja" -kehittämisstrategian rahoittaminen 21/ /2014 Khall Valmistelija elinkeinojohtaja Aune Ritola-Grahn, puh , s-posti Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry on laatinut ohjelmakaudelle ke hit tä mis stra te gian "Virtauksia ja Valintoja" ja esittänyt, että Parikkalan kun ta päättää alustavasti sitoutumisestaan kuntarahaosuuden mak sa miseen. Tiedoksi: Ohjelma "Virtauksia ja Valintoja" ja rahoituspyyntö Kehittämisstrategian painopistealueet ja tavoitteet ovat: - Ihminen ja asuminen - Ympäristö on virikkeellinen ja viihtyisä - Ympäristö - Alueella on energiaomavarainen kylä - Yhteisöt - Alueen järjestörakenne järkevöityy ja toimintaedellytykset pa rane vat - Yritykset - Alueelle syntyy yritysverkostoja ja yritysten palvelutarjonta on hy vin esillä - Paikalliskehittäminen - Lähidemokratian turvaaminen Kehittämisohjelman toteuttamisen julkisen tuen määräksi on arvioitu euroa, josta kuntien osuus euroa. Parikkalan kunnan osuus kun ta ra has ta on 22,1 % eli / vuosi, johon on varauduttu vuoden 2014 talousarviossa. Asiaa on käsitelty myös kuntajohtajien neuvottelukunnassa , jos sa on päätetty ottaa alustavasti myönteinen kanta rahoitukseen edel lyttä nen, että toiminnassa painotus tulee olla toimivien tietoyhteyksien ra kenta mi ses sa ja yrityshankkeissa. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ottaa alustavasti myön tei sen kannan esitettyyn kehittämisstrategiaan ja rahoitusosuuteen edel lyt täen, että - LEADER-toiminnassa painotus tulee olla toimivien tietoliikenneyhteyksien ra ken ta mi ses sa ja yrityshankkeissa, - kuntarahoituksen tasoa tarkistetaan ohjelmakauden aikana toiminnan vai kut ta vuu den mukaan valtuustokauden vaihtuessa v ja - hallintokuluja tulee pystyä pienentämään, yhtenä vaihtoehtona tulee pohtia Etelä-Karjalan yhteistä LEADER-ohjelma-aluetta. Khall 107 Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat

10 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Maa- ja metsätalousministeriö käynnisti kirjeellään toisen vaiheen eli virallisen haun Manner-Suomessa ohjelmakaudella toimi vak si leader-ryhmäksi maaseutualueilla. Paikallisten toimintaryhmien on kir jeen mukaan lähetettävä hakemus klo mennessä maaja metsätalousministeriölle. Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry on lähettänyt Imatran kau pun gille hakemuksen sitoutumisesta Virtauksia ja Valintoja stra tegian rahoittamiseen 20 %:n osuudella. Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry:n hallituksen päätös ha kea leader-ryh mäk si: "Kehittämisstrategia Virtauksia ja Valintoja Kehittämisstrategian Virtauksia ja Valintoja ensimmäisen ha ku vai heen versiota on täsmennetty ja täydennetty alueen toi mi joiden kanssa käy ty jen keskustelujen perusteella. Lisäksi muutoksissa on huomioitu pai kal lis ten strategioiden valintakomitean sekä ul ko puoli sen arvioitsijan antama palaute, Lappeenranta-Imatra kau pun ki seu dun työ va lio kun nan tekemät esitykset sekä maa- ja met sä ta lous mi nis te riön hakukirjeen sisältämät ohjeet. Esitys: Hyväksytään kehittämisstrategia Virtauksia ja Valintoja lä he tet tä väk si alueen kuntiin sekä maa- ja met sä ta lous minis te ri öön ha ke muk se na Leader-ryhmäksi ohjelmakaudelle Pyydetään Imatran kaupungilta sekä Ruokolahden, Rautjärven ja Parik ka lan kunnilta koko ohjelmakautta koskeva sitoumus Virtauksia ja Va lin to ja stra te gian rahoittamisesta 20 %:n osuudella jul kises ta ra hoi tuk ses ta vuosittaisen kertasuoritusperiaatteen mukaisesti. Päätös: Keskusteltiin Virtauksia ja Valintoja strategiasta ja tar ken net tiin strategian tavoitteita, toimenpiteitä ja ra hoi tus suun ni telmaa. Todettiin, että Leader-ajankohtaispäivillä Helsingissä saa daan viranomaisilta viimeiset ohjeet strategian viimeistelyyn. Johto ryh mä val tuu tet tiin tekemään tarvittavat muutokset ja täydennykset en nen stra te gian lähettämistä maa- ja metsätalousministeriöön. Esitys hyväksyttiin." Kehittämisstrategian tavoitteet: Ohjelmakauden kehittämisstrategian Virtauksia ja valintoja päämääränä on vahvistaa toimialueen paikallistaloutta. Kehittämisstrategian ke hit tä mistyön osa-alueet ovat: - Ihmiset ja asuminen - Ympäristö - Yhteisöt - Yritykset

11 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Paikalliskehittäminen Päätavoitteet ovat: - ympäristö on viihtyisä ja virikkeellinen - alueelle saadaan energiaomavarainen kylä - järjestörakenne uudistuu ja lähidemokratia vahvistuu - alueelle syntyy uusia yritysverkostoja - yhteistyön eri muodot parantavat yri tys ten kannattavuutta ja lisäävät yrittäjien työhyvinvointia - paikallislähtöisen kehittämistyön vahvistaminen Stratgegiaan sisältyy myös kansainvälisen yhteistyön edistäminen Baltian mai den ja Venäjän kanssa. Yhdistys varautuu tarvittaessa palkkaamaan mui den leader ryhmien kanssa yhteisen kansainvälisyyskoordinaattorin. Hankkeiden valintakriteerit ovat: paikallislähtöinen hanke, em. tavoitteiden mu kai nen hanke, hanke, josta saadaan hyöty & lisäarvo toiminta-alueelle, han ke, jolla saadaan pysyviä vaikutuksia, hankkeessa toteutuu tasa-arvo ja kestävä kehitys, etusijalla on hankkeet, joissa on paljon talkootyötä, uusia oivalluksia, useamman toimijan yhteistyötä ja hanke on laajasti vai kutta va. Leader-alue, maaseutualue: Muutoksena edelliseen ohjelmakauteen toimintaryhmän alueen määrittely on muuttunut: Ennallaan on, että rahoitettavien toimenpiteiden on koh distut ta va maaseutualueille. Muutosta on, että maaseuduksi katsotaan kaikki al le asukkaan kunnat ja kaupungit kokonaisuudessaan. Ha ke mukses sa leader-alue noudattaa aikaisempaa aluerajausta lisättynä Itä-Sii tolan alueella. Rahoitussuunnitelma ja kuntarahaosuus: Kehittämisstrategian kokonaisrahoitus koko ohjelmakaudelta (7 v.) on (sisältää Eu:n valtion, kuntien ja yksityisen ra hoi tuksen/tal koo työn), josta kuntarahoituksen osuus on Imatran kaupun gin rahoitusosuus kuntarahoituksesta on koko oh jel ma kaudel ta ja vuosittain. Parikkalan rahoitusosuus on euroa, joka on edelliseen oh jel ma kauteen v nähden suunnilleen samaa luokkaa Kehittämisstrategian toimintarahan osuus on 20 % ra hoi tus suun ni tel masta, josta 16 % on toiminnan aktivointia,neuvontaa ja toiminnan edistämistä ja 4 % on hallinnollista työtä. Ministeriön ilmoituksen mukaan toi min ta rahan osuus voi olla enintään 25 %. Lappeenranta-Imatra kaupunkiseudun työvaliokunta käsitteli asiaa ja ohjeisti kehittämisstrategian valmistelua seuraavasti: - Leader-toiminnassa painotus tulee olla toimivien tietoliikenneyhteyksien ra ken ta mi ses sa ja yrityshankkeissa - kuntarahoituksen tasoa tarkistetaan ohjelmakauden aikana toiminnan vai kut ta vuu den mukaan valtuustokauden vaihtuessa v ja - hallintokuluja tulee pystyä pienentämään - yhtenä vaihtoehtona hallintokulujen pienentämiseksi tulee pohtia Ete-

12 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus lä-kar ja lan yhteistä Leader-ohjelma -aluetta. Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry:n selvitys edellä olevaan oh jeistuk seen oli: - ministeriön kirjeeseen viitaten kuntarahoituksen tason tarkistaminen ei ole ohjelmakauden aikana mahdollista - kahden leader-yhdistyksen yhdistymisestä keskusteltiin, mutta se ei saanut kannatusta; yhdistymisellä ei uskota saavutettavan merkittäviä hal lin toku lu jen säästöjä ja yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen lak kaut ta mi ses ta päättää jäsenistö - työvaliokunnan painotukset strategiassa on otettu huomioon; yri tys hankkei siin on kohdistettu enemmän julkista tukea ja strategiaa on täydennetty ky lä verk ko jen rakentamista koskien. Imatran seututyövaliokunnassa Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry:n ha ke musta käsiteltiin Kuntien näkökulmasta ministeriön edellyttämä yli val tuuso kau den menevä seitsemän vuoden sitoutuminen on haasteellinen. Kun tien talouden näkymä lähivuosina näyttää edelleen kiristyvän ja pal velu jen järjestämistä joudutaan sopeuttamaan talouden tasapainottamiseksi. Oh jel man toteutumisen seuranta tehdään vuoden 2016 aikana. Tiedoksi: Vir tauk sia ja Valintoja kehittämistrategia ja li sä sel vitys Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, et tä Parikkalan kunta sitoutuu Virtauksia ja Valintoja kehittämisstrategian rahoittamiseen enintään /vuo si kuntarahaosuudella. Edelleen kunnanhallitus päät tää, että Virtauksia ja Valintoja ke hit tä mis strate gian to teut ta mis ta seurataan vuosittain.

13 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Asunto-osakkeen myyminen - Asunto Oy Saaren Tulppaanipelto 148/ /2014 Khall 108 Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Asunto Oy Saaren Tulppaanipelto nimisessä asunto-osakeyhtiössä oleva kun nan omis ta ma huoneisto nro 2, os.palotie 3 as. 2, Saari on ollut Par vii si Oy:llä myynnissä. Ko. huoneisto on 2+k+s, 60 m2, hintapyyntö euroa. Parviisi Oy:lle on jätetty tähän mennessä yksi tarjous. Kokouksessa esitellään jätetyt tarjoukset. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Ehdotus annetaan kokouksessa. Päätös: Kunnanhallitukselle tiedotettiin myytävänä olevan asunto-osakkeen tarjousten ja kyselyjen tämänhetkinen tilanne. Va. kunnanjohtaja teki kokouksessa seuraavan ehdotuksen: Kunnanhallitus päättää myydä Asunto Oy Saaren Tulppaanipelto -nimisen asunto-osakeyhtiön osakkeet nro , jotka oikeuttavat huoneiston nro 2 hallintaan Petteri Suutariselle euron kauppahinnalla. Va. kunnanjohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus hyväksyttiin.

14 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanviraston toimitilojen osittainen uudelleen järjestely 133/ /2014 Khall 109 Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Hallintojohtaja on / 13 asettanut tilatyöryhmän, jonka on tullut sel vit tää mahdollisuutta Petäjikönkatu 2:ssa olevan teknisen tii min hen kilös tön siirtymistä Harjulinnaan. Päätöstä on perusteltu sillä, että koska sekä Harjulinnasta että Pe tä ji könka tu 2:sta on henkilöitä jäämässä eläköitymisten takia pois kunnan pal veluk ses ta ja tällä hetkellä näyttäisi siltä, ettei ko. virkoja täytetä, vaan teh tävät jaetaan, niin myös työtiloja jää tyhjilleen. Tekninen toimisto on nykyisin avoinna rajoitetusti, koska siellä ei ole va kinais ta toimistohenkilöstöä lainkaan, joten esim. nähtävillä olevat kaavayms. kuulutukset on jouduttu pitämään Harjulinnassa, jossa ei taas ole paikal la kyseisen alan asiantuntijaa käytettävissä. Näin ollen asiakaspalvelun ja käytännön syistä on tarkoituksenmukaista saa da Petäjikönkatu 2:ssa oleva 3-4 henkilöä Harjulinnaan. Työryhmä on kokoontunut 2 kertaa ja työskentelyn aikana on tullut esille myös yhteispalvelupisteen tämän hetkinen tilanne; kunta on vuokrannut tilat kiinteistöyhtiöltä ja vuokraa niitä edelleen ulkopuolisille toimijoille, kuten TE-toi mis to, mahdollisesti poliisi jne. Kaikkia kunnan vuokraamia tiloja ei ole saatu edel leen vuokratuiksi. Työryhmä on päätynyt esittämään seuraavaa: - teknisen toimiston tiimi lisättynä ruoka- ja puhtaanapitopäälliköllä siirtyvät Har ju lin naan ja - maatatous- ja lomituspalvelut siirtyvät Petäjikönkatu 2:een Järjestely on tarkoitus tehdä niin, että mahdollisimman vähän Har ju lin nassa nykyisin oleva henkilöstö joutuu työpistettään muuttamaan eikä myöskään suurempia remontteja jouduta tekemään. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä edellä selos te tun tilatyöryhmän esityksen ja hyväksyy, että virasto voi toteuttaa yk sityis koh tai sen henkilöstön sijoittelun.

15 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Edustajien nimeäminen Etelä-Karjalan kotouttamistyön ohjaus- ja työryhmään 123/ /2014 Khall 110 Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Etelä-Karjalan kuntien valtuustot ovat hyväksyneet Etelä-Karjalan maa hanmuut ta jien kotouttamisohjelman kuluvalle valtuustokaudelle Pää tök seen sisältyi myös kotouttamispalvelujen kehittäminen maa kun nal lise na yhteistyönä ja ohjausryhmän työn jatkaminen. Kuntien valtuustojen pää tös ten mukaisesti ohjausryhmä on jatkanut toimintaansa ja todennut täs sä vaiheessa tarvittavina toimenpiteinä ohjausryhmän päivittäminen sekä työryhmän kokoaminen kotouttamisohjelman jalkauttamiseen ja ko toutta mis työn kehittämiseen maakunnallisesti. Ohjausryhmä on pyytänyt kuntia ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriä ni meä mään mennessä edustaja sekä Etelä-Karjalan ko tout tamis työn ohjausryhmään että kotouttamistyön kehittämisen työryhmään. Kun nat voivat myös nimetä yhteisen edustajan näihin ryhmiin. Ko tout tamis työn kehittämisen työryhmään odotetaan henkilöitä, jotka käytännössä te ke vät mahanmuuttajatyötä. Imatran seututyövaliokunta esittää kunnille, että ohjausryhmään esi tet täisiin Imatran seudun kuntien yhteisenä edustajana Imatran kaupungin hyvin voin ti pal ve lu jen toimialajohtaja Tiina Kirmanen ja, että ohjausryhmä nimeää edustajan työryhmään. Imatran seudun edustajaksi työryhmään nime tään maahanmuuttokoordinaattori Jenny Arponen. Imatran kaupungin ni meä mät edustajat edustavat myös muita Imatran seudun kuntia. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä seu tu työ valio kun nan ehdotuksen ja nimeää Etelä-Kar ja lan kotouttamistyön oh jausryh mään hyvinvointipalvelujen toi mi ala joh ta ja Tiina Kirmasen ja työ ryhmään maahanmuuttokoordinaattori Jenny Ar po sen.

16 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Puutavaraleimikon myyminen 142/ /2014 Khall 111 Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Tämän vuoden talousarvioon on suunniteltu tehtäväksi puun myyn ti lei mik ko kun nan omistaman Juvalla olevan Pylkkälä -tilan metsästä. Tilalle tehty leimik ko on kokonaismäärältään m3, josta avohakkuuta 7,9 ha ja en sihar ven nus ta 15.7 ha sekä tuulenkaatojen korjuuta 5.6 ha:n alueelta. Kyseisestä leimikosta on pyydetty kirjalliset ostotarjoukset mennes sä. Määräaikaan mennessä ovat tarjouksen jättäneet UPM, Stora Enso, yhteistarjous Versowood ja Koskitukki sekä Mhy Metsä-Savo, jonka tar jous koskee ainoastaan hakkuutähteiden korjuuta päätehakkuualueelta. Liite: Tarjouspyyntö ja kaksi vaihtoehtoista yhdistelmää tarjouksista Tarjouksissa on huomioitu, että Versowood käyttää päätehakkuualueella män nyl lä ns. runkohintaa, tässä hinnoittelutavassa tukin katkonta ei vai kuta lopputulokseen, koska mäntyrungoista tehdyillä kaikilla puutavaralajeilla on sama hinta. Tarjousvaihtoehto 1: Puutavaralajien määrinä käytetty leimausselosteen mu kai sia määriä ja erikoispuutavaralajeina vain sellaiset lajit, joista ostaja on antanut takuumäärän. Tarjousvaihtoehto 2: Puutavaralajikohtaiset määrät saatu MHYn os ta jakoh tai ses ta tukkien katkonta-aineistosta, joka huomioi eri ostajien tukkien mi tois ta, laadusta yms. seikoista johtuvan eri suuruisen tukin kertymän, takuu mää rät huomioitu tarjouksen mukaisesti. Hakkuutähteistä tarjouksen on tehnyt vain Stora Enso ja ne ovat si säl tyneet tarjoukseen, muiden osilta laskelmissa on käytetty Mhy:n tarjousta. Molemmilla vaihtoehdoilla Versowood / Koskitukin tarjous on korkein. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Versowood / Koskitukin tarjouksen, mikä sisältää myös MHY:n tarjouksen hak kuu tähteis tä, euroa

17 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Vesa Huuskosen ilmoitus kunnanjohtajan viran vastaanottamisesta 396/ /2013 Khall 112 Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Kunnanjohtajan virkaan valittu Vesa Huuskonen on määräajassa toi mit tanut valituksitulleelta edellytetyn lääkärintodistuksen, jossa häntä pidetään so pi va na virkaan. Vesa Huuskonen on ilmoittanut ottavansa kunnanjohtajan viran vas taan alkaen. Hallintosäännön 38 :n mukaan ensikertaisesta tehtäväkohtaisen tai perus pal kan määrityksestä kunnanjohtajan osalta päättää kunnanhallitus. Henkilöstöjaosto on hyväksynyt kaikille kunnan johtoryhmän jä se nil le sekä tu los alue pääl li köil le mahdollisuuden vapaaseen puhelinetuun, jonka arvo on 20 /kk ve ro hal lin non päätöksen mukaan vuonna Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä - Vesa Huuskosen toimittaman lääkärintodistuksen ja ilmoituksen viran vas taan ot ta mi ses ta ja nimeää hänet kunnanjohtajaksi alkaen - vahvistaa kunnanjohtaja Vesa Huuskosen palkan kokonaispalkkana, / kk ja oikeuden vapaaseen puhelinetuun.

18 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja muistiot 2/ /2014 Khall 113 Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti Toimielinten pöytäkirjat - Sivistyslautakunta Rakennuslautakunta Keskusvaalilautakunta Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Keskushallinnon viranhaltijat Hallintojohtaja / 14, Luvan antaminen ns. piikapatsaan sijoittamiselle torille / 15, Monitoimivaunu / tarjoiluvaun hankinta / 16, Rakennetun omakotitontin myyminen - Rintanen Erja, Simpanen Jani, Simpanen Jaana / 17, Kaupanvahvistajan ilmoitukset Elinkeinojohtaja / 28, MBR-pilotoinnien analysointipalvelujen hankinta / 29, Korvauksen maksaminen Seija Kososelle maatalouslomittajan aiheuttamasta vahingosta Asuntosihteeri - talouteen liittyvä päätös, vuokrauspäätös, 8-9 Muiden hallintokuntien viranhaltijat Apulaisjohtaja - koulukuljetuspäätös, 51 Rehtori - henkilöstöpäätös, yleispäätös, 21 - hankintapäätös, 3, 246 Koulunjohtaja - henkilöstöpäätös 23 Kulttuuripäällikkö - henkilöstöpäätös 7, 9 - yleispäätös 8 Varhaiskasvatuspäällikkö - yleispäätös 3 Kunnossapitopäällikkö

19 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus hankintapäätös talouteen liittyvä päätös Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tiedoksi ja päättää, ettei KuntaL 51 :n perusteella (otto-oikeus) oteta asioita erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

20 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Tiedoksiannot kunnanhallitukselle 3/ /2014 Khall 114 Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti Kunnanvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti omistajaohjauksesta vastaa kunnanhallitus. 1. Kunnanhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien edustajien tiedoksiannot: - Kunnanhallituksen puheenjohtaja raportoi maakuntaliiton ajankohtaisista asioista 2. Muut tiedoksiannot: Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä em. tiedoksiannot tietoonsa saatetuiksi. Päätös: Hyväkstyttiin.

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 klo 14:00-16:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Kunnanhallitus Aika 16.06.2014 klo 14:00-17:27 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 136 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot