Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Asia Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu"

Transkriptio

1 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kokousaika klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 105 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin palvelusopimusten uudistaminen Hallinto-oikeuden päätös 106 Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiöjärjestyksen ja 194 osakassopimuksen muuttaminen 107 Etelä-Karjalan Kärki-LEADER "Virtauksia ja valintoja" -kehittämisstrategian 195 rahoittaminen 108 Asunto-osakkeen myyminen - Asunto Oy Saaren Tulppaanipelto Kunnanviraston toimitilojen osittainen uudelleen järjestely Edustajien nimeäminen Etelä-Karjalan kotouttamistyön ohjaus- ja 201 työryhmään 111 Puutavaraleimikon myyminen Vesa Huuskosen ilmoitus kunnanjohtajan viran vastaanottamisesta Pöytäkirjat ja muistiot Tiedoksiannot kunnanhallitukselle Ilmoitusasiat Määräalan myyminen Juvalta 209

2 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Osallistujat Läsnä Berg Ari puheenjohtaja Anttonen Pekka 1. varapj. Eerikäinen Anne jäsen Paajanen Antti jäsen Aidanjuuri Lumi varajäsen (Miia Vilska) Jantunen Timo varajäsen (Sinkkonen Sami) Valkeapää Pirjo varajäsen (Kosonen Leena) Poissa Kosonen Leena 2. varapj. Sinkkonen Sami jäsen Vilska Miia jäsen Paakkinen Sakari kunnanvaltuuston pj. Tiainen Sari kunnanvaltuuston 2. varapj. Muut osallistujat Niiranen Kari kunnanvaltuuston 1. varapj. Laukkanen Marjatta va. kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Timo Jantunen ja Pekka Anttonen Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Ari Berg Marjatta Laukkanen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Parikkalassa Allekirjoitukset Timo Jantunen Pekka Anttonen Käsitellyt asiat

3 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Parikkalassa kunnanvirastolla, os. Harjukuja 6, :00 pöytäkirjanpitäjä Marjatta Laukkanen

4 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin palvelusopimusten uudistaminen - Hallinto-oikeuden päätös 17/ /2014 Khall 105 Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin palvelusopimusten uudistaminen Khall / 195 Valmistelija kunnanjohtaja Hans Olander puh , s-posti Osana Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin palveluprosessin uu dis tamis ta on itse palvelusopimusten uudistaminen, jota Eksoten hallitus on valmis tel lut seuraavien kuntajohtajien neuvottelukunnan hyväksymien lin jausten mukaisesti: Siirrytään vuosittaisista kuntakohtaisista sopimuksista koko val tuus tokau den pituisiin sopimuksiin. Siirrytään vuositason asioiden tarkastelusta pidemmän aikavälin tarkas te luun. Otetaan käyttöön standardisopimus, johon vuosittaisissa tarkistuksissa teh dään vain kuntakohtaiset muutokset omina liitteinään. Yhdistetään strateginen ja kuntakohtainen palvelusopimus. Ehdotus uudeksi palvelusopimukseksi perustuu Eksoten pe rus so pi mukseen ja perustamissuunnitelmaan, Eksoten strategian toi meen pa no suun nitel maan sekä Etelä-Karjalan hyvinvointistrategiaan ja jäsenkuntien omiin stra te gioi hin. Sopimukseen on otettu tarpeelliset ja edelleen ajankohtaiset määräykset stra te gi ses ta ja kuntakohtaisesta sopimuksesta. Maksuosuusprosentin mää räy ty mis pe rus tet ta ei ole muutettu. Sopimuksessa on seuraavat kuntakohtaiset liitteet, joita päivitetään tar vittaes sa vuosittain: Kuntakohtaiset sopimuskauden tai yksittäisen sopimusvuoden pai nopis teet ja tavoitteet, kuntakohtainen maksuosuus ja mahdolliset li sä ostot talousarviovuodelle sekä mahdolliset investoinnit, peruskorjauksia ja toimitilamuutoksia koskevat määräykset Palvelukortit, joissa todetaan kunkin palvelukokonaisuuden osalta Ekso ten järjestämisvastuun sisältö, kuvaus palvelusta, kehittämiskohteet ja muutokset suunnitelmavuosille, kuntien välisten maksuosuuksien jakau tu mis pe rus teet sekä kunkin kunnan erikseen ostamat lisäpalvelut. Palvelukortit säilyisivät tässä vaiheessa nykyisenkaltaisina. Tavoitteena on kui ten kin yksi yhteinen palvelukortti, johon yhdistettäisiin kuntaraportointi.

5 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Tä mä on mahdollista siinä vaiheessa, kun palveluja on saatu har mo ni soitua riittävästi. Toisen kuntakohtaisen liitteen sisältö riippuu kunkin kunnan omista pai nopis teis tä ja tavoitteista sopimuskaudelle. Siihen voi kirjata esimerkiksi Ekso ten ja kunnan yhteiset valtuustotasolla hyväksyttävät ohjelmat, toi men pide suun ni tel mat ym. Kuntajohtajien neuvottelukunta on käsitellyt uudistusehdotuksen ja Eksoten hallitus on hyväksynyt sen omalta osaltaan Tiedoksi: Ehdotus uudistetuksi palvelusopimukseksi liitteineen Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä osaltaan eh dotuk sen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin uudistetuksi pal ve lu so pimuk sek si. Khall / Oikaisuvaatimus Arian Ainesjärvi on jättänyt seuraavan oikaisuvaatimuksen: Oikaisuvaatimus koskien Parikkalan kunnanhallituksen päätöksen 195 :ää, Haen yllämainitun päätöksen kumoamista ja pe ruste lu ni on seuraava: Parikkalan kunnanvaltuuston omalta osaltaan hyväksymän Ete lä-kar ja lan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (EKSOTE) perus so pi muk sen 22 :n mukaisesti palvelusopimusten mukaiset maksut mää räy ty vät erikoissairaanhoidon suurten kustannusten tasaamista kos kevia säännöksiä lukuun ottamatta kunnan asukkaiden palvelujen käytöstä ai heu tu nei den kustannusten mukaisesti, jotka yhteenlaskettuna kunkin kun nan osalta muodostavat kunnan maksuosuuden. Myös EKSOTEn perustamissuunnitelmassa (luku 4) on todettu, että kustan nus pe rus tee na on kaikkien palveluiden osalta aiheuttamisperiaate. Se on oikeudenmukainen ja pitää sisällään automaattisesti kuntien erilaisen pal ve lu tar peen. Perusperiaate on yksinkertainen: kunta maksaa kaikki asuk kai den sa käyttämät palvelut. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan osaltaan eh dotuk sen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin uudistetuksi pal ve lu so pimuk sek si vuosille , jonka mukaan sopimuksessa määriteltyä kus tan nus ten ja ko pe rus tet ta käytetään muuna laskennallisena perusteena vuo si mak su osuuk sien määrittelyä tehtäessä tulevina vuosina eikä sillä ole vai ku tus ta takautuvasti vuosimaksuosuuteen. Kunnanhallituksen kyseisen pää tök sen selostusosassa on todettu, että ehdotus uudeksi pal ve lu so pimuk sek si perustuu EKSOTEn perussopimukseen ja pe rus ta mis suun ni telmaan, mikä ei kuitenkaan kustannusten määräytymisperusteiden osalta pidä paikkaansa.

6 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kuten EKSOTEn kaikkien jäsenkuntien valtuustojen hyväksymistä pe russo pi muk sen ja perustamissuunnitelman sisällöistä käy ilmi, kun nan hal li tuksen osaltaan hyväksymä uudistettu palvelusopimus on niihin näh den ristiriitainen kustannusten määräytymisen osalta. Toisin sanoen kun nan hal li tuk sen hyväksymä palvelusopimus on kus tan nusten ja ko pe rus teil taan laadittu perussopimuksen 22 :n (ja pe rus ta mis suunni tel man luvun 4) vastainen, joten kunnanhallituksen päätös on tältä osin lain vas tai nen. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hylätä oi kai su vaa ti muksen. Perustelut: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimus si säl tää määräykset mm. jäsenkunnilta palveluista perittävistä maksuista ja niiden määräytymisperusteista. Perussopimuksen 22.2 :n mukaan palve lu so pi mus ten mukaisten maksujen perusteena on kunnan asukkaiden pal ve lu jen käytöstä aiheutuneet kustannukset. Erikseen laadittu jäsenkuntien yhteinen palvelusopimus sisältää tar kemmat määräykset kuntien maksuosuusprosentin määräytymisestä, kunnan vuo si mak sus ta sekä tähän vaikuttavasta palvelujen käytöstä. Kunnanhallitus on valituksenalaisella päätöksellään hyväksynyt jä sen kuntien uudistetun palvelusopimuksen vuosille , jonka mukaan Ekso ten laskutus perustuu kullekin kunnalle kolmen edellisen vuoden to teumas ta määriteltyyn maksuosuusprosenttiin. Palvelusopimusmallissa ku vataan myös tarkempi määräytymisperuste eri palvelujen osalta. So pi mukses sa määriteltyä kustannustenjakoperustetta käytetään muuna las ken nalli se na perusteena vuosimaksuosuuksien määrittelyä tehtäessä tulevina vuo si na eikä sillä ole vaikutusta takautuvasti vuosimaksuosuuteen. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on päivätyssä lausunnossaan Pa rik ka lan kunnalle (lausunto 98) todennut mm., että jos maksuosuus mää räy tyy arvioidun käytön tai muun laskennallisen perusteen mukaan eikä maksuosuutta jälkikäteen tarkisteta toteutuneen suoritekäytön mu kaisek si, jäsenkunta kirjaa sovitun laskennallisen maksuosuuden tilikaudelle, jo na velvoite maksuosuuden suorittamisesta sopimuksen mukaan to teutuu. Koska Eksoten hallituksen ja jäsenkuntien yhdessä hyväksymä pal ve lu sopi mus perustuu kunkin kunnan toteutuneeseen palvelujen käyttöön, kunnan hal li tus katsoo, että Eksoten perussopimuksessa määritelty ai heut tamis pe ri aa te toteutuu siinä laajuudessa kuin jäsenkunnat ovat yhteisesti halun neet. Kuntayhtymän perustamissuunnitelman osalta voidaan todeta, ettei sitä voida pitää sellaisena juridisesti sitovana asiakirjana, josta poik keami nen muodostaisi muutoksenhakuperusteen palvelusopimusta kos kevaan päätökseen. Näin ollen oikaisuvaatimus on myös tältä osin aiheeton.

7 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Merkittiin, että kunnanhallituksen varajäsen Sami Sinkkonen esitti, että oikai su vaa ti mus tulee hyväksyä. Ehdotusta ei kannatettu. Sami Sinkkonen jätti asiasta eriävän mielipiteen. Hallinto-oikeuden päätös Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. Hal lin to-oikeus toteaa, että Parikkalan kunta on voinut harkintavaltansa nojalla hyväk syä jäsenkuntien yhteisen palvelusopimuksen vuoden sijasta vuosielle sekä että, kunnanhallituksen päätös ei ole lainvastainen myöskään va li tuk ses sa esitetyllä perusteella. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä Itä-Suomen hal lin to-oi keu den päätöksen tiedoksi.

8 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen 282/ /2013 Khall 106 Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Ammattikorkeakouluja koskeva lainsäädäntö uudistuu alkaen. Luon nos uudesta laista annetaan eduskunnan käsiteltäväksi ke vät is tun tokau del la. Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt ammattikorkeakouluja toi mit ta maan uuden lain mukaiset osakassopimuksensa ja yh tiö jär jes tyksen sä ministeriöön mennessä, jolloin nykyiset toimiluvat siir retään uuden lain mukaisiksi toimiluviksi alkaen. Saimaan ammattikorkeakoulun osakassopimuksessa ja yh tiö jär jes tyk sessä on muutostarpeita seuraavissa kohdissa: - osakeyhtiön hallituksen kokoonpano (enimmäismäärä 9 jäsentä, tähän si säl tyy henkilöstön ja opiskelijakunnan vaaleilla valitsemat edustajat, jolloin osakkaiden edustajia on jatkossa 7 nykyisen 9 asemasta). Samalla hen ki lö koh tai set varajäsenet poistetaan hallituksesta. - osakkeiden lunastaminen (jatkossa osakeyhtiö ei voi lunastaa omia osakkei taan) - toimitusjohtajan on toimittava myös rehtorina Muutostarpeet on merkitty liitteenä oleviin osakassopimuksiin ja yh tiö järjes tyk seen punaisella. Nyt voimassa olevassa osakassopimuksessa on sovit tu, että osakassopimuksen muutokset voidaan tehdä kunnanhallituksen pää tök sel lä. Tiedoksi: Osakassopimus ja yhtiöjärjestys Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esit tää kun nan valtuus tol le Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n yh tiö jär jes tyk sen ja osa kasso pi muk sen muuttamisen oheisen liitteen mukaisesti. Lisäksi Parikkalan kunta edellyttää, että osakassopimuksessa muille kunnille taataan yksi jäsen yhtiön hallituksessa.

9 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Etelä-Karjalan Kärki-LEADER "Virtauksia ja valintoja" -kehittämisstrategian rahoittaminen 21/ /2014 Khall Valmistelija elinkeinojohtaja Aune Ritola-Grahn, puh , s-posti Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry on laatinut ohjelmakaudelle ke hit tä mis stra te gian "Virtauksia ja Valintoja" ja esittänyt, että Parikkalan kun ta päättää alustavasti sitoutumisestaan kuntarahaosuuden mak sa miseen. Tiedoksi: Ohjelma "Virtauksia ja Valintoja" ja rahoituspyyntö Kehittämisstrategian painopistealueet ja tavoitteet ovat: - Ihminen ja asuminen - Ympäristö on virikkeellinen ja viihtyisä - Ympäristö - Alueella on energiaomavarainen kylä - Yhteisöt - Alueen järjestörakenne järkevöityy ja toimintaedellytykset pa rane vat - Yritykset - Alueelle syntyy yritysverkostoja ja yritysten palvelutarjonta on hy vin esillä - Paikalliskehittäminen - Lähidemokratian turvaaminen Kehittämisohjelman toteuttamisen julkisen tuen määräksi on arvioitu euroa, josta kuntien osuus euroa. Parikkalan kunnan osuus kun ta ra has ta on 22,1 % eli / vuosi, johon on varauduttu vuoden 2014 talousarviossa. Asiaa on käsitelty myös kuntajohtajien neuvottelukunnassa , jos sa on päätetty ottaa alustavasti myönteinen kanta rahoitukseen edel lyttä nen, että toiminnassa painotus tulee olla toimivien tietoyhteyksien ra kenta mi ses sa ja yrityshankkeissa. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ottaa alustavasti myön tei sen kannan esitettyyn kehittämisstrategiaan ja rahoitusosuuteen edel lyt täen, että - LEADER-toiminnassa painotus tulee olla toimivien tietoliikenneyhteyksien ra ken ta mi ses sa ja yrityshankkeissa, - kuntarahoituksen tasoa tarkistetaan ohjelmakauden aikana toiminnan vai kut ta vuu den mukaan valtuustokauden vaihtuessa v ja - hallintokuluja tulee pystyä pienentämään, yhtenä vaihtoehtona tulee pohtia Etelä-Karjalan yhteistä LEADER-ohjelma-aluetta. Khall 107 Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat

10 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Maa- ja metsätalousministeriö käynnisti kirjeellään toisen vaiheen eli virallisen haun Manner-Suomessa ohjelmakaudella toimi vak si leader-ryhmäksi maaseutualueilla. Paikallisten toimintaryhmien on kir jeen mukaan lähetettävä hakemus klo mennessä maaja metsätalousministeriölle. Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry on lähettänyt Imatran kau pun gille hakemuksen sitoutumisesta Virtauksia ja Valintoja stra tegian rahoittamiseen 20 %:n osuudella. Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry:n hallituksen päätös ha kea leader-ryh mäk si: "Kehittämisstrategia Virtauksia ja Valintoja Kehittämisstrategian Virtauksia ja Valintoja ensimmäisen ha ku vai heen versiota on täsmennetty ja täydennetty alueen toi mi joiden kanssa käy ty jen keskustelujen perusteella. Lisäksi muutoksissa on huomioitu pai kal lis ten strategioiden valintakomitean sekä ul ko puoli sen arvioitsijan antama palaute, Lappeenranta-Imatra kau pun ki seu dun työ va lio kun nan tekemät esitykset sekä maa- ja met sä ta lous mi nis te riön hakukirjeen sisältämät ohjeet. Esitys: Hyväksytään kehittämisstrategia Virtauksia ja Valintoja lä he tet tä väk si alueen kuntiin sekä maa- ja met sä ta lous minis te ri öön ha ke muk se na Leader-ryhmäksi ohjelmakaudelle Pyydetään Imatran kaupungilta sekä Ruokolahden, Rautjärven ja Parik ka lan kunnilta koko ohjelmakautta koskeva sitoumus Virtauksia ja Va lin to ja stra te gian rahoittamisesta 20 %:n osuudella jul kises ta ra hoi tuk ses ta vuosittaisen kertasuoritusperiaatteen mukaisesti. Päätös: Keskusteltiin Virtauksia ja Valintoja strategiasta ja tar ken net tiin strategian tavoitteita, toimenpiteitä ja ra hoi tus suun ni telmaa. Todettiin, että Leader-ajankohtaispäivillä Helsingissä saa daan viranomaisilta viimeiset ohjeet strategian viimeistelyyn. Johto ryh mä val tuu tet tiin tekemään tarvittavat muutokset ja täydennykset en nen stra te gian lähettämistä maa- ja metsätalousministeriöön. Esitys hyväksyttiin." Kehittämisstrategian tavoitteet: Ohjelmakauden kehittämisstrategian Virtauksia ja valintoja päämääränä on vahvistaa toimialueen paikallistaloutta. Kehittämisstrategian ke hit tä mistyön osa-alueet ovat: - Ihmiset ja asuminen - Ympäristö - Yhteisöt - Yritykset

11 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Paikalliskehittäminen Päätavoitteet ovat: - ympäristö on viihtyisä ja virikkeellinen - alueelle saadaan energiaomavarainen kylä - järjestörakenne uudistuu ja lähidemokratia vahvistuu - alueelle syntyy uusia yritysverkostoja - yhteistyön eri muodot parantavat yri tys ten kannattavuutta ja lisäävät yrittäjien työhyvinvointia - paikallislähtöisen kehittämistyön vahvistaminen Stratgegiaan sisältyy myös kansainvälisen yhteistyön edistäminen Baltian mai den ja Venäjän kanssa. Yhdistys varautuu tarvittaessa palkkaamaan mui den leader ryhmien kanssa yhteisen kansainvälisyyskoordinaattorin. Hankkeiden valintakriteerit ovat: paikallislähtöinen hanke, em. tavoitteiden mu kai nen hanke, hanke, josta saadaan hyöty & lisäarvo toiminta-alueelle, han ke, jolla saadaan pysyviä vaikutuksia, hankkeessa toteutuu tasa-arvo ja kestävä kehitys, etusijalla on hankkeet, joissa on paljon talkootyötä, uusia oivalluksia, useamman toimijan yhteistyötä ja hanke on laajasti vai kutta va. Leader-alue, maaseutualue: Muutoksena edelliseen ohjelmakauteen toimintaryhmän alueen määrittely on muuttunut: Ennallaan on, että rahoitettavien toimenpiteiden on koh distut ta va maaseutualueille. Muutosta on, että maaseuduksi katsotaan kaikki al le asukkaan kunnat ja kaupungit kokonaisuudessaan. Ha ke mukses sa leader-alue noudattaa aikaisempaa aluerajausta lisättynä Itä-Sii tolan alueella. Rahoitussuunnitelma ja kuntarahaosuus: Kehittämisstrategian kokonaisrahoitus koko ohjelmakaudelta (7 v.) on (sisältää Eu:n valtion, kuntien ja yksityisen ra hoi tuksen/tal koo työn), josta kuntarahoituksen osuus on Imatran kaupun gin rahoitusosuus kuntarahoituksesta on koko oh jel ma kaudel ta ja vuosittain. Parikkalan rahoitusosuus on euroa, joka on edelliseen oh jel ma kauteen v nähden suunnilleen samaa luokkaa Kehittämisstrategian toimintarahan osuus on 20 % ra hoi tus suun ni tel masta, josta 16 % on toiminnan aktivointia,neuvontaa ja toiminnan edistämistä ja 4 % on hallinnollista työtä. Ministeriön ilmoituksen mukaan toi min ta rahan osuus voi olla enintään 25 %. Lappeenranta-Imatra kaupunkiseudun työvaliokunta käsitteli asiaa ja ohjeisti kehittämisstrategian valmistelua seuraavasti: - Leader-toiminnassa painotus tulee olla toimivien tietoliikenneyhteyksien ra ken ta mi ses sa ja yrityshankkeissa - kuntarahoituksen tasoa tarkistetaan ohjelmakauden aikana toiminnan vai kut ta vuu den mukaan valtuustokauden vaihtuessa v ja - hallintokuluja tulee pystyä pienentämään - yhtenä vaihtoehtona hallintokulujen pienentämiseksi tulee pohtia Ete-

12 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus lä-kar ja lan yhteistä Leader-ohjelma -aluetta. Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry:n selvitys edellä olevaan oh jeistuk seen oli: - ministeriön kirjeeseen viitaten kuntarahoituksen tason tarkistaminen ei ole ohjelmakauden aikana mahdollista - kahden leader-yhdistyksen yhdistymisestä keskusteltiin, mutta se ei saanut kannatusta; yhdistymisellä ei uskota saavutettavan merkittäviä hal lin toku lu jen säästöjä ja yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen lak kaut ta mi ses ta päättää jäsenistö - työvaliokunnan painotukset strategiassa on otettu huomioon; yri tys hankkei siin on kohdistettu enemmän julkista tukea ja strategiaa on täydennetty ky lä verk ko jen rakentamista koskien. Imatran seututyövaliokunnassa Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry:n ha ke musta käsiteltiin Kuntien näkökulmasta ministeriön edellyttämä yli val tuuso kau den menevä seitsemän vuoden sitoutuminen on haasteellinen. Kun tien talouden näkymä lähivuosina näyttää edelleen kiristyvän ja pal velu jen järjestämistä joudutaan sopeuttamaan talouden tasapainottamiseksi. Oh jel man toteutumisen seuranta tehdään vuoden 2016 aikana. Tiedoksi: Vir tauk sia ja Valintoja kehittämistrategia ja li sä sel vitys Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, et tä Parikkalan kunta sitoutuu Virtauksia ja Valintoja kehittämisstrategian rahoittamiseen enintään /vuo si kuntarahaosuudella. Edelleen kunnanhallitus päät tää, että Virtauksia ja Valintoja ke hit tä mis strate gian to teut ta mis ta seurataan vuosittain.

13 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Asunto-osakkeen myyminen - Asunto Oy Saaren Tulppaanipelto 148/ /2014 Khall 108 Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Asunto Oy Saaren Tulppaanipelto nimisessä asunto-osakeyhtiössä oleva kun nan omis ta ma huoneisto nro 2, os.palotie 3 as. 2, Saari on ollut Par vii si Oy:llä myynnissä. Ko. huoneisto on 2+k+s, 60 m2, hintapyyntö euroa. Parviisi Oy:lle on jätetty tähän mennessä yksi tarjous. Kokouksessa esitellään jätetyt tarjoukset. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Ehdotus annetaan kokouksessa. Päätös: Kunnanhallitukselle tiedotettiin myytävänä olevan asunto-osakkeen tarjousten ja kyselyjen tämänhetkinen tilanne. Va. kunnanjohtaja teki kokouksessa seuraavan ehdotuksen: Kunnanhallitus päättää myydä Asunto Oy Saaren Tulppaanipelto -nimisen asunto-osakeyhtiön osakkeet nro , jotka oikeuttavat huoneiston nro 2 hallintaan Petteri Suutariselle euron kauppahinnalla. Va. kunnanjohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus hyväksyttiin.

14 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanviraston toimitilojen osittainen uudelleen järjestely 133/ /2014 Khall 109 Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Hallintojohtaja on / 13 asettanut tilatyöryhmän, jonka on tullut sel vit tää mahdollisuutta Petäjikönkatu 2:ssa olevan teknisen tii min hen kilös tön siirtymistä Harjulinnaan. Päätöstä on perusteltu sillä, että koska sekä Harjulinnasta että Pe tä ji könka tu 2:sta on henkilöitä jäämässä eläköitymisten takia pois kunnan pal veluk ses ta ja tällä hetkellä näyttäisi siltä, ettei ko. virkoja täytetä, vaan teh tävät jaetaan, niin myös työtiloja jää tyhjilleen. Tekninen toimisto on nykyisin avoinna rajoitetusti, koska siellä ei ole va kinais ta toimistohenkilöstöä lainkaan, joten esim. nähtävillä olevat kaavayms. kuulutukset on jouduttu pitämään Harjulinnassa, jossa ei taas ole paikal la kyseisen alan asiantuntijaa käytettävissä. Näin ollen asiakaspalvelun ja käytännön syistä on tarkoituksenmukaista saa da Petäjikönkatu 2:ssa oleva 3-4 henkilöä Harjulinnaan. Työryhmä on kokoontunut 2 kertaa ja työskentelyn aikana on tullut esille myös yhteispalvelupisteen tämän hetkinen tilanne; kunta on vuokrannut tilat kiinteistöyhtiöltä ja vuokraa niitä edelleen ulkopuolisille toimijoille, kuten TE-toi mis to, mahdollisesti poliisi jne. Kaikkia kunnan vuokraamia tiloja ei ole saatu edel leen vuokratuiksi. Työryhmä on päätynyt esittämään seuraavaa: - teknisen toimiston tiimi lisättynä ruoka- ja puhtaanapitopäälliköllä siirtyvät Har ju lin naan ja - maatatous- ja lomituspalvelut siirtyvät Petäjikönkatu 2:een Järjestely on tarkoitus tehdä niin, että mahdollisimman vähän Har ju lin nassa nykyisin oleva henkilöstö joutuu työpistettään muuttamaan eikä myöskään suurempia remontteja jouduta tekemään. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä edellä selos te tun tilatyöryhmän esityksen ja hyväksyy, että virasto voi toteuttaa yk sityis koh tai sen henkilöstön sijoittelun.

15 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Edustajien nimeäminen Etelä-Karjalan kotouttamistyön ohjaus- ja työryhmään 123/ /2014 Khall 110 Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Etelä-Karjalan kuntien valtuustot ovat hyväksyneet Etelä-Karjalan maa hanmuut ta jien kotouttamisohjelman kuluvalle valtuustokaudelle Pää tök seen sisältyi myös kotouttamispalvelujen kehittäminen maa kun nal lise na yhteistyönä ja ohjausryhmän työn jatkaminen. Kuntien valtuustojen pää tös ten mukaisesti ohjausryhmä on jatkanut toimintaansa ja todennut täs sä vaiheessa tarvittavina toimenpiteinä ohjausryhmän päivittäminen sekä työryhmän kokoaminen kotouttamisohjelman jalkauttamiseen ja ko toutta mis työn kehittämiseen maakunnallisesti. Ohjausryhmä on pyytänyt kuntia ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriä ni meä mään mennessä edustaja sekä Etelä-Karjalan ko tout tamis työn ohjausryhmään että kotouttamistyön kehittämisen työryhmään. Kun nat voivat myös nimetä yhteisen edustajan näihin ryhmiin. Ko tout tamis työn kehittämisen työryhmään odotetaan henkilöitä, jotka käytännössä te ke vät mahanmuuttajatyötä. Imatran seututyövaliokunta esittää kunnille, että ohjausryhmään esi tet täisiin Imatran seudun kuntien yhteisenä edustajana Imatran kaupungin hyvin voin ti pal ve lu jen toimialajohtaja Tiina Kirmanen ja, että ohjausryhmä nimeää edustajan työryhmään. Imatran seudun edustajaksi työryhmään nime tään maahanmuuttokoordinaattori Jenny Arponen. Imatran kaupungin ni meä mät edustajat edustavat myös muita Imatran seudun kuntia. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä seu tu työ valio kun nan ehdotuksen ja nimeää Etelä-Kar ja lan kotouttamistyön oh jausryh mään hyvinvointipalvelujen toi mi ala joh ta ja Tiina Kirmasen ja työ ryhmään maahanmuuttokoordinaattori Jenny Ar po sen.

16 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Puutavaraleimikon myyminen 142/ /2014 Khall 111 Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Tämän vuoden talousarvioon on suunniteltu tehtäväksi puun myyn ti lei mik ko kun nan omistaman Juvalla olevan Pylkkälä -tilan metsästä. Tilalle tehty leimik ko on kokonaismäärältään m3, josta avohakkuuta 7,9 ha ja en sihar ven nus ta 15.7 ha sekä tuulenkaatojen korjuuta 5.6 ha:n alueelta. Kyseisestä leimikosta on pyydetty kirjalliset ostotarjoukset mennes sä. Määräaikaan mennessä ovat tarjouksen jättäneet UPM, Stora Enso, yhteistarjous Versowood ja Koskitukki sekä Mhy Metsä-Savo, jonka tar jous koskee ainoastaan hakkuutähteiden korjuuta päätehakkuualueelta. Liite: Tarjouspyyntö ja kaksi vaihtoehtoista yhdistelmää tarjouksista Tarjouksissa on huomioitu, että Versowood käyttää päätehakkuualueella män nyl lä ns. runkohintaa, tässä hinnoittelutavassa tukin katkonta ei vai kuta lopputulokseen, koska mäntyrungoista tehdyillä kaikilla puutavaralajeilla on sama hinta. Tarjousvaihtoehto 1: Puutavaralajien määrinä käytetty leimausselosteen mu kai sia määriä ja erikoispuutavaralajeina vain sellaiset lajit, joista ostaja on antanut takuumäärän. Tarjousvaihtoehto 2: Puutavaralajikohtaiset määrät saatu MHYn os ta jakoh tai ses ta tukkien katkonta-aineistosta, joka huomioi eri ostajien tukkien mi tois ta, laadusta yms. seikoista johtuvan eri suuruisen tukin kertymän, takuu mää rät huomioitu tarjouksen mukaisesti. Hakkuutähteistä tarjouksen on tehnyt vain Stora Enso ja ne ovat si säl tyneet tarjoukseen, muiden osilta laskelmissa on käytetty Mhy:n tarjousta. Molemmilla vaihtoehdoilla Versowood / Koskitukin tarjous on korkein. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Versowood / Koskitukin tarjouksen, mikä sisältää myös MHY:n tarjouksen hak kuu tähteis tä, euroa

17 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Vesa Huuskosen ilmoitus kunnanjohtajan viran vastaanottamisesta 396/ /2013 Khall 112 Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Kunnanjohtajan virkaan valittu Vesa Huuskonen on määräajassa toi mit tanut valituksitulleelta edellytetyn lääkärintodistuksen, jossa häntä pidetään so pi va na virkaan. Vesa Huuskonen on ilmoittanut ottavansa kunnanjohtajan viran vas taan alkaen. Hallintosäännön 38 :n mukaan ensikertaisesta tehtäväkohtaisen tai perus pal kan määrityksestä kunnanjohtajan osalta päättää kunnanhallitus. Henkilöstöjaosto on hyväksynyt kaikille kunnan johtoryhmän jä se nil le sekä tu los alue pääl li köil le mahdollisuuden vapaaseen puhelinetuun, jonka arvo on 20 /kk ve ro hal lin non päätöksen mukaan vuonna Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä - Vesa Huuskosen toimittaman lääkärintodistuksen ja ilmoituksen viran vas taan ot ta mi ses ta ja nimeää hänet kunnanjohtajaksi alkaen - vahvistaa kunnanjohtaja Vesa Huuskosen palkan kokonaispalkkana, / kk ja oikeuden vapaaseen puhelinetuun.

18 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja muistiot 2/ /2014 Khall 113 Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti Toimielinten pöytäkirjat - Sivistyslautakunta Rakennuslautakunta Keskusvaalilautakunta Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Keskushallinnon viranhaltijat Hallintojohtaja / 14, Luvan antaminen ns. piikapatsaan sijoittamiselle torille / 15, Monitoimivaunu / tarjoiluvaun hankinta / 16, Rakennetun omakotitontin myyminen - Rintanen Erja, Simpanen Jani, Simpanen Jaana / 17, Kaupanvahvistajan ilmoitukset Elinkeinojohtaja / 28, MBR-pilotoinnien analysointipalvelujen hankinta / 29, Korvauksen maksaminen Seija Kososelle maatalouslomittajan aiheuttamasta vahingosta Asuntosihteeri - talouteen liittyvä päätös, vuokrauspäätös, 8-9 Muiden hallintokuntien viranhaltijat Apulaisjohtaja - koulukuljetuspäätös, 51 Rehtori - henkilöstöpäätös, yleispäätös, 21 - hankintapäätös, 3, 246 Koulunjohtaja - henkilöstöpäätös 23 Kulttuuripäällikkö - henkilöstöpäätös 7, 9 - yleispäätös 8 Varhaiskasvatuspäällikkö - yleispäätös 3 Kunnossapitopäällikkö

19 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus hankintapäätös talouteen liittyvä päätös Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tiedoksi ja päättää, ettei KuntaL 51 :n perusteella (otto-oikeus) oteta asioita erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

20 Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Tiedoksiannot kunnanhallitukselle 3/ /2014 Khall 114 Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti Kunnanvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti omistajaohjauksesta vastaa kunnanhallitus. 1. Kunnanhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien edustajien tiedoksiannot: - Kunnanhallituksen puheenjohtaja raportoi maakuntaliiton ajankohtaisista asioista 2. Muut tiedoksiannot: Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä em. tiedoksiannot tietoonsa saatetuiksi. Päätös: Hyväkstyttiin.

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 32 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 18.12.2015 klo 12:00-12:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 34 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Kokousaika 27.11.2017 klo 09:00-10:55 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24 Rakennuslautakunta Kokousaika 05.11.2014 klo 18:30-19:30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 8

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 17.04.2015 klo 17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 11

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 13. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 13. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 13 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 21.05.2015 klo 11:00-12:00 Kokouspaikka Akonpohjan virastolla Saarella, Akapohjantie 4 Käsitellyt asiat Asia Sivu 9 Maaseutuelinkeinolautakunnan

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 19. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 19. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 19 Rakennuslautakunta Kokousaika 28.09.2015 klo 18:00-19:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 15 Vammaisneuvosto 04.09.2017 AIKA 17:00-18:15 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot